Územní studie Lipno SLUPEČNÁ ÚZEMNÍ STUDIE SLUPEČNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE. k.ú.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní studie Lipno SLUPEČNÁ ÚZEMNÍ STUDIE SLUPEČNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE. k.ú."

Transkript

1 NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE SLUPEČNÁ MÍSTO / SITE k.ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou ARCHITEKT / ARCHITECT Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA Ing. arch. Jana Škodová MĚŘÍTKO / SCALE STUPEŇ / PURPOSE ÚS DATUM / DATE 10/2013 ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB no. FORMÁT / SIZE A 4 ČÍSLO VÝKR. / DRAWING no. PARÉ / PROJECT DOC. no. Územní studie Lipno SLUPEČNÁ 1

2 OBSAH: a. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ... 3 a.1. Vymezení řešeného území... 3 a.2. Hlavní cíle řešení... 3 b. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ... 3 c. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB... 4 d. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ... 4 d.1. Charakteristika řešeného území, širší vztahy... 4 d.2. Podmínky vyplývající z ÚP... 4 d.3. Podmínky vyplývající z památkové ochrany území... 4 e. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 4 e.1. Vyhodnocení pozemků určených k plnění funkcí lesa... 4 e.2. Vymezení pozemků přípustných pro dobývání ložisek nerostů a pozemků pro jeho technické zajištění... 5 f. PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ... 5 g. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY... 5 h. URBANISTICKÁ KONCEPCE, DRUH A ÚČEL UMISŤOVANÝCH STAVEB... 5 i. PODMÍNKY PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ REGULACE... 5 i.1. Regulativy plošného uspořádání:... 5 i.2. Regulativy prostorového uspořádání:... 6 j. PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ STAVEB NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY... 6 j.1. Návrh dopravy... 6 j.2. Vodohospodářské řešení... 6 j.2.1. Vodovod... 7 j.2.2. Kanalizace... 7 j.3. Zásobování elektrickou energií... 7 j.4. Zásobování plynem... 7 j.5. Nakládání s odpady... 7 j.6. Spoje a média... 7 k. PODMÍNKY PRO VYMEZENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, LIMITY ÚZEMÍ... 8 k.1. Doprava... 8 k.2. Inženýrské sítě... 8 k.3. Ochrana před povodněmi... 8 l. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY... 8 m. DOKLADOVÁ ČÁST

3 A. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ a.1. Vymezení řešeného území Obec Lipno nad Vltavou se nachází v jihočeském kraji nedaleko státních hranic s Rakouskem. Řešené území se nachází v obci Slupečná severně od obce Lipno nad Vltavou v k.ú. Lipno nad Vltavou. Území navazuje na stávající zástavbu. A to hlavně z jižní a západní strany. Ze severní a východní strany je vymezeno lesem. Řešené území je z části zastavěno objekty rodinných domů. Území je svažité. Velikost řešeného území cca. 7,24 ha. Hranice řešeného území je graficky vyznačena ve výkresové dokumentaci, která je součástí územní studie. a.2. Hlavní cíle řešení Cílem je dotvoření prostoru v severní části sídla Slupečná. Ve studii jsou stanoveny regulace a podmínky pro zastavování. Studie slouží jako podklad pro rozhodování v území. B. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ Základní podmínkou je respektování územním plánem dané hlavní, přípustné a podmíněné využití ploch. Podmínky pro řešené území: - zastavitelnost pozemku max. 20 % - parkování řešeno na vlastním pozemku či vlastním objektu - zástavba bude formou izolovaných rodinných domů (návrh počítá až s 36 novými parcelami) - pozemky budou vymezeny tak, aby umožnili zřídit na pozemku odpovídající počet odstavných stání, tj. min. 2 stání na RD - je doporučeno zřídit na pozemku i 1 parkovací stání pro návštěvníky - pozemky jsou vymezeny tak, aby nebránili rozhledům na komunikaci (oplocení není regulováno) - v OP lesa je vymezena plocha veřejného prostranství dle vyhlášky 501/ pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace - šíře veřejného profilu bude min. 6,5 m - šíře zeleného pásu podél komunikace (veřejné zeleně) min. 1,5 m - veřejný profil musí umožňovat vedení všech dostupných sítí technické infrastruktury s respektováním ČSN (uspořádání sítí technické infrastruktury) - veřejný profil musí umožňovat trasování komunikace dle TP 103 a příslušných ČSN (ČSN , ČSN ) 3

4 - součástí navrženého uličního profilu musí být plochy veřejné zeleně C. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB Podmínky pro řešené území: - v návrhu jsou vymezeny stavební čáry cca 5 m od hranice veřejného profilu - půdorysná forma není striktně předepsána (zobrazení ve výkresové dokumentaci je orientační s doporučením obdélníkových tvarů objektů - výška zástavby max. 2 nadzemní podlaží + střecha s možností využití podkroví - výška budovy do hřebene v metrech maximálně 11 m (výška hřebene je výškou od nejnižšího místa styku objektu s původním terénem po vrchol hřebene) - tvar střechy šikmá (pultová, sedlová, jiná) se sklonem 15 až 45 (plochá střecha pouze jako doplňková k šikmé střeše) - barevnost střech a ostatních povrchů není předepsána - výstavba poblíž silnic bude umístěna tak, aby nebyla ohrožena negativními vlivy těchto komunikací D. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ d.1. Charakteristika řešeného území, širší vztahy Území se nachází v malé obci Slupečná bez hodnotné urbanistické struktury. Nezastavěná část je využívána jako louka. Území je obklíčeno plochou lesa s OP. d.2. Podmínky vyplývající z ÚP Prostorové a objemové regulativy, včetně max. zastavění jednotlivých pozemků, jsou v ÚS stanoveny s ohledem na charakter okolní zástavby. d.3. Podmínky vyplývající z památkové ochrany území Řešené území se nenachází v památkově chráněném území ani v jeho ochranném pásmu. V řešeném území nejsou žádné objekty zapsané do seznamu nemovitých kulturních památek, nenachází se zde žádná stavba, která by přispívala k identitě města. E. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ e.1. Vyhodnocení pozemků určených k plnění funkcí lesa V řešeném území se nenachází plochy určené k plnění funkcí lesa. 4

5 e.2. Vymezení pozemků přípustných pro dobývání ložisek nerostů a pozemků pro jeho technické zajištění V řešeném území se nenachází pozemky určené pro dobývání ložisek nerostů a pozemků pro jeho technické zajištění. F. PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Stavba musí být umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky požární ochrany. Z hlediska požárního zásahu musí být zajištěn příjezd k nově navrženým objektům. Odstupy objektů budou splňovat požadavky na respektování požárně nebezpečných prostorů, které nebudou zasahovat na sousední pozemky. Území není klasifikováno jako zátopové území. V území nejsou vyžadovány kryty. Do území nejsou navrhovány objekty zvláštního významu. G. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Ze stávajícího územního plánu Lipno nad Vltavou nejsou zde žádné VPS vymezeny. H. URBANISTICKÁ KONCEPCE, DRUH A ÚČEL UMISŤOVANÝCH STAVEB Návrh navazuje na již z části zastavěné území a to především v jižní a východní části, kde se nacházejí objekty určené především pro bydlení. Okolní zástavba je chaoticky uspořádaná. Stávající zástavba v řešeném území dodržuje stavební čáru. Jelikož se jedná o plochy pro bydlení v malé obci, je doporučeno objekty navrhovat a umisťovat podélnou osou v souběhu s uličním profilem a to z důvodu venkovského charakteru okolí. Budoucí objekty jsou vymezeny v rámci stavební čáry pevné a nepřekročitelné. Uliční čára tvoří profil veřejného prostranství. V území je navržena plocha pro veřejné prostranství a to v severní části v OP lesa. V této ploše mohou být prvky pro krátkodobou rekreaci místních obyvatel. Území je obslouženo komunikací III. třídy, která se napojuje na stávající komunikaci III. třídy vedoucí od jihu. Další napojení je možné z místní komunikace na západě území, z které jsou napojeny rodinné domy nacházející se v jihozápadní části. Podél lesa na severu území je navržena komunikace typu D se zpomalujícími prahy na koncích ulice. V rámci veřejného profilu jsou navrženy zelené pásy o šířce min. 1,5m. I. PODMÍNKY PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ REGULACE Regulace jsou patrné z hlavního výkresu. i.1. Regulativy plošného uspořádání: 5

6 - dělení parcel: dle grafické části - stavební čára pevná/nepřekročitelná - uliční čára - vjezdy na pozemky: vjezdy na pozemky z místních komunikací a silnice III. třídy - plocha zastavěná nadzemními objekty: pro každou parcelu max. zastavěnost 20% i.2. Regulativy prostorového uspořádání: - v návrhu jsou vymezeny stavební čáry cca 5 m od hranice veřejného profilu - půdorysná forma není striktně předepsána (zobrazení ve výkresové dokumentaci je ilustrační) s doporučením obdélníkových tvarů objektů - výška zástavby max. 2 nadzemní podlaží + střecha s možností využití podkroví - výška budovy do hřebene v metrech maximálně 11 m (výška hřebene je výškou od nejnižšího místa styku objektu s původním terénem po vrchol hřebene) - tvar střechy šikmá (pultová, sedlová, jiná) se sklonem 15 až 45 (plochá střecha pouze jako doplňková k šikmé střeše) - barevnost střech a ostatních povrchů není předepsána - výstavba poblíž silnic bude umístěna tak, aby nebyla ohrožena negativními vlivy těchto komunikací J. PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ STAVEB NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY j.1. Návrh dopravy - řešené území bude dopravně napojeno na stávající silnici III. třídy a místní komunikaci - pěší trasy jsou navrženy v rámci uličního profilu v prostoru komunikace - navržené komunikace v řešeném území mají charakter obytné zóny na severu a silnice III. třídy ve zbytku území jednosměrné komunikace - napojení obytné zóny na stávající silnici III. třídy a místní komunikaci je řešeno zpomalovacím prahem - v rámci veřejného profilu na severu území budou umístěna parkovací stání - trasování komunikace v rámci veřejného profilu (spolu s parcelací) musí umožňovat dostatečný rozhled ze sjezdů a na křižovatkách - komunikace musí umožňovat bezkolizní průjezd požárních vozidel - srážková voda z komunikací bude přednostně likvidována zasakováním v místě vzniku j.2. Vodohospodářské řešení Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu stavby budou napojeny přípojkami na navržené inženýrské sítě umístěné v přilehlých veřejných prostranstvích. 6

7 j.2.1. Vodovod - vodovodní řad bude veden ve veřejném profilu, přednostně v zeleném pásu - na řadu budou osazeny požární hydranty v souladu s požární řádem obce - v nejvyšším místě řadu bude umožněno odvzdušnění - v nejnižším místě řadu bude umožněno odkalení - řad bude napojen na stávající řad - jednotlivé objekty budou zásobovány vodovodními přípojkami zakončenými cca 1 m za hranicí soukromého pozemku vodoměrnou šachtou j.2.2. Kanalizace - oblast je odkanalizována především gravitačním systémem - kanalizační řad je napojen na stávající řad vedoucí z jihu území - splašková kanalizace je vedena v rámci veřejného profilu pod komunikací - objekty budou napojeny splaškovými přípojkami na veřejný kanalizační splaškový řad - v území se nachází dešťová kanalizace, na kterou jsou napojeny navrhované objekty j.3. Zásobování elektrickou energií - elektrifikace oblasti bude zajištěna ze stávající trafostanice na jihu území nebo napojením ze stávajících sítí nacházejících se v uličním prostoru - rozvody nízkého napětí budou vedeny podél hranice veřejného profilu (min. 0,5 m od hranice) - na hranicích parcel jsou navrženy přípojkové skříně - veřejné osvětlení bude napojeno na stávající vedení v obci - osvětlení komunikace se provede svítidly osazenými na stožárech výšky cca 4 m vzdálených po cca 30 m - stožáry budou umístěny dle konkrétní situace min. 0,75 m od okraje vozovky j.4. Zásobování plynem V území se nenachází. j.5. Nakládání s odpady - komunální odpad bude likvidován svozem na řízenou skládku - komunální odpad bude individuálně skladován v odpadových nádobách u vjezdů na pozemcích vlastníků a bude v pravidelných intervalech svážen j.6. Spoje a média V území se nenachází. 7

8 K. PODMÍNKY PRO VYMEZENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, LIMITY ÚZEMÍ k.1. Doprava Územní studie nevymezuje žádná nová ochranná pásma, nutno je respektovat pásma vyplývající z platné legislativy. k.2. Inženýrské sítě Územní studie nevymezuje žádná nová ochranná pásma, nutno je respektovat pásma vyplývající z platné legislativy. k.3. Ochrana před povodněmi Území se nenachází v zátopové lokalitě. L. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY V řešeném území nejsou vymezeny pozemky pro územní systém ekologické stability. M. DOKLADOVÁ ČÁST Řešení nových sítí nebylo konzultováno se zástupci správců inženýrských sítí. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci bude podána v rámci dalšího stupně projektové dokumentace dokumentace pro územní rozhodnutí. Řešení sítí je zpracováno v rozsahu nutném pro územní studii. 8

9 PŘEHLED VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH PARCEL: č. p. Majitel LV 434/6 Nadace Tomistoma, LV č /7 Obec Lipno nad Vltavou, LV č Obec Lipno nad Vltavou, LV č /1 Nadace Tomistoma LV č /1 Lipno Dreams s.r.o. LV č /1 Lipno Dreams s.r.o. LV č /1 Lipno Dreams s.r.o. LV č /1 Lipno Dreams s.r.o. LV č /1 Lipno Dreams s.r.o. LV č /9 Obec Lipno nad Vltavou LV č /10 Nadace Tomistoma LV č /5 Nadace Tomistoma LV č /5 Lipno Dreams s.r.o. LV č /6 Offermans Paulus Hubertus Johannes LV č /3 Lipno Dreams s.r.o. LV č /31 Lipno Dreams s.r.o. LV č /3 Offermans Paulus Hubertus Johannes LV č /4 Offermans Paulus Hubertus Johannes LV č /32 Linssen Andreas Josephus Ch. a Linssen Gertruda Josephina Maria LV č /4 Linssen Andreas Josephus Ch. a Linssen Gertruda Josephina Maria LV č /23 Linssen Andreas Josephus Ch. a Linssen Gertruda Josephina Maria LV č /33 van de Voort Joseph Franciscus Maria a van de Voort letje Maria LV č.1079 Petronella, 437/5 van de Voort Joseph Franciscus Maria a van de Voort letje Maria LV č.1079 Petronella, 437/24 van de Voort Joseph Franciscus Maria a van de Voort letje Maria LV č.1079 Petronella, 437/34 Bosman Gillis Pieter LV č /6 Bosman Gillis Pieter LV č /21 Bosman Gillis Pieter LV č /35 Bosman Gillis Pieter LV č /36 Bosman Gillis Pieter LV č /11 Obec Lipno nad Vltavou LV č /13 Universal Nombre II s.r.o. LV č /12 Obec Lipno nad Vltavou LV č /8 Universal Nombre II s.r.o. LV č /67 Obec Lipno nad Vltavou LV č /68 Bláha Martin Ing., MBA LV č /69 Bláha Martin Ing., MBA LV č

10 440/70 Bláha Martin Ing., MBA LV č /70 Bláha Martin Ing., MBA LV č /1 Fifka Marek Ing. LV č /22 Plecháčová Sylvie Ing. LV č /63 Plecháčová Sylvie Ing. LV č /40 Fifka Marek Ing. LV č Obec Lipno nad Vltavou LV č /2 Obec Lipno nad Vltavou LV č /15 Obec Lipno nad Vltavou LV č /1 Bláha Martin Ing., MBA LV č /40 Bollen Corine Majolina, Bollen Jasper Alexander, Hoogendijk Pieter - LV č.1078 Jan Hetto 442/6 Bekir Projects, s.r.o. LV č /26 Bollen Corine Majolina, Bollen Jasper Alexander, Hoogendijk Pieter - LV č.1078 Jan Hetto 437/10 Bollen Corine Majolina, Bollen Jasper Alexander, Hoogendijk Pieter - LV č.1078 Jan Hetto 437/39 van Krevelen Edwin gerardus F. a van Krevelen johanna LV č /9 van Krevelen Edwin gerardus F. a van Krevelen johanna LV č /27 van Krevelen Edwin gerardus F. a van Krevelen johanna LV č /38 Babijn Richard 1/2, Quak Arnold 1/2 LV č /8 Babijn Richard 1/2, Quak Arnold 1/2 LV č /25 Babijn Richard 1/2, Quak Arnold 1/2 LV č /37 Wölcken Robertus Hendricus J. a Zonneveld Elisabeth Anna M LV č /20 Wölcken Robertus Hendricus J. a Zonneveld Elisabeth Anna M LV č /7 Wölcken Robertus Hendricus J. a Zonneveld Elisabeth Anna M LV č /43 Wölcken Robertus Hendricus J. a Zonneveld Elisabeth Anna M LV č /44 Wölcken Robertus Hendricus J. a Zonneveld Elisabeth Anna M LV č /10 van Nieuwkerk Dirk Hubrecht a van Nieuwkerk Monique Jeannette LV č.1110 René 442/36 van Nieuwkerk Dirk Hubrecht a van Nieuwkerk Monique Jeannette LV č.1110 René 437/30 Bonta Peter Iwan, Maris Tjebbel Jan Anne, Maris Tjebbel Alfred a LV č.1100 Maris Anna Maria, 437/9 Bonta Peter Iwan, Maris Tjebbel Jan Anne, Maris Tjebbel Alfred a LV č.1100 Maris Anna Maria 437/47 Bonta Peter Iwan, Maris Tjebbel Jan Anne, Maris Tjebbel Alfred a LV č.1100 Maris Anna Maria 437/13 Schweitzer Ronald LV č /28 Schweitzer Ronald LV č /41 de Boer Jozef Henricus Cornelis a de Boer Clara LV č /18 de Boer Jozef Henricus Cornelis a de Boer Clara LV č /11 de Boer Jozef Henricus Cornelis a de Boer Clara LV č

11 437/42 Schuller Jan Andries 1/2, van der Burg Erik Hans 1/2 LV č /19 Schuller Jan Andries 1/2, van der Burg Erik Hans 1/2 LV č /12 Schuller Jan Andries 1/2, van der Burg Erik Hans 1/2 LV č /42 Cornet Maria Johanna Eugenie LV č /32 Cornet Maria Johanna Eugenie LV č /23 Cornet Maria Johanna Eugenie LV č /43 Cornet Maria Johanna Eugenie LV č /44 Cornet Maria Johanna Eugenie LV č /48 Schweitzer Ronald LV č /46 Kremers Matthijs Willem Johannes a Kremers Wilhelmina Antonia LV č.1050 Maria 437/14 Kremers Matthijs Willem Johannes a Kremers Wilhelmina Antonia LV č.1050 Maria 437/29 Kremers Matthijs Willem Johannes a Kremers Wilhelmina Antonia LV č.1050 Maria 437/45 Bosters Antonius Govardus W.H. a Bosters Christina Geertje LV č /17 Bosters Antonius Govardus W.H. a Bosters Christina Geertje LV č /15 Bosters Antonius Govardus W.H. a Bosters Christina Geertje LV č /51 Schipper Erwin Reindert 1/2, Schipper Florian Bastiaan Fernard 1/2 LV č /52 Schipper Erwin Reindert 1/2, Schipper Florian Bastiaan Fernard 1/2 LV č /31 Schipper Erwin Reindert 1/2, Schipper Florian Bastiaan Fernard 1/2 LV č /22 Schipper Erwin Reindert 1/2, Schipper Florian Bastiaan Fernard 1/2 LV č /23 Rossel Robert a Bruinsma Sjoukje Pieternella LV č /28 Rossel Robert a Bruinsma Sjoukje Pieternella LV č /30 Rossel Robert a Bruinsma Sjoukje Pieternella LV č /49 Rossel Robert a Bruinsma Sjoukje Pieternella LV č /43 van der Bijl Alexander Johannes a Verton Herma Pieternella LV č /27 van der Bijl Alexander Johannes a Verton Herma Pieternella LV č /56 van der Bijl Alexander Johannes a Verton Herma Pieternella LV č /53 Bekir Projects, s.r.o. LV č /54 Benjamins Geuchien a Benjamins-Raggers Hendrika Johanna LV č /41 Benjamins Geuchien a Benjamins-Raggers Hendrika Johanna LV č /91 Benjamins Geuchien a Benjamins-Raggers Hendrika Johanna LV č /18 Hassefras Jelle Jochem 1/2, Hassefras Rokus 1/2 LV č /34 Hassefras Jelle Jochem 1/2, Hassefras Rokus 1/2 LV č /48 Bekir Projects, s.r.o. LV č /47 Bekir Projects, s.r.o. LV č /17 Ritsema Jan LV č /33 Ritsema Jan LV č /16 Jongedijk Piet LV č /29 Jongedijk Piet LV č /46 Bekir Projects, s.r.o. LV č

12 442/45 Bekir Projects, s.r.o. LV č /15 Vahlenkamp Erwin Richard LV č /26 Vahlenkamp Erwin Richard LV č /14 van der Meer Rudolf LV č /25 van der Meer Rudolf LV č /13 SJM Jináček Martin a Jináčková Ivana LV č /24 SJM Jináček Martin a Jináčková Ivana LV č /12 Marcusse Jakob Edi a Marcusse Cornelia Maria Magdalena LV č /37 Marcusse Jakob Edi a Marcusse Cornelia Maria Magdalena LV č /11 Buysrogge George Louis Marie a Willemot Muriel Andrée Claude M. LV č /35 Buysrogge George Louis Marie a Willemot Muriel Andrée Claude M. LV č

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 OBSAH A. Textová část B. Výkresová část 1. Situace širších vztahů 1:5000 2 Situace - urbanistický návrh 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky,

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více

- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A

- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A - P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 A.1. IDENTIFIKACE DOKUMENTACE 2 A.1.a. Identifikační údaje

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH Datum: květen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH Textová část

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH Textová část KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Turnov Datum zpracování: únor 2008 PARÉ 4 Návrh ÚP Kacanovy, textová část....1

Více

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Kolín Datum zpracování: prosinec 2011 PARÉ 1 OBSAH: 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ správní orgán, který ÚP vydal Zastupitelstvo obce Včelná číslo jednací (usnesení): 14/ 2012 pořizovatel Obecní úřad Včelná Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP LIPOVEC ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Červen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu str. A. Vymezení

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele Správní orgán vydávající ÚP: Zastupitelstvo obce Hořany Hořany 52 Poříčany 289 14 Pověřený zastupitel:

Více

ZVĚRKOVICE. Územní plán

ZVĚRKOVICE. Územní plán Územní plán ZVĚRKOVICE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč Ing.arch. Milan Grygar, Ing. Lukáš Petr 05/2011 mobil 603 522 531 IČO 60715227. DIČ CZ 60715227, e-mail: disprojekt@volny.cz

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Č. j.: V Ovčárech, dne xx.xx.2015 Územní plán OVČÁRY Zastupitelstvo obce Ovčáry, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL ÚZEMNÍ PLÁN RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování :

Více

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528 ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OBEC DOBŠÍN ZAHRNUJÍCÍ KATASTR - DOBŠÍN ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠÍN TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel Obec Dobšín Správní orgán Zastupitelstvo obce Dobšín číslo jednací.... datum

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více