Územní studie Lipno SLUPEČNÁ ÚZEMNÍ STUDIE SLUPEČNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE. k.ú.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní studie Lipno SLUPEČNÁ ÚZEMNÍ STUDIE SLUPEČNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE. k.ú."

Transkript

1 NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE SLUPEČNÁ MÍSTO / SITE k.ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou ARCHITEKT / ARCHITECT Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA Ing. arch. Jana Škodová MĚŘÍTKO / SCALE STUPEŇ / PURPOSE ÚS DATUM / DATE 10/2013 ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB no. FORMÁT / SIZE A 4 ČÍSLO VÝKR. / DRAWING no. PARÉ / PROJECT DOC. no. Územní studie Lipno SLUPEČNÁ 1

2 OBSAH: a. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ... 3 a.1. Vymezení řešeného území... 3 a.2. Hlavní cíle řešení... 3 b. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ... 3 c. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB... 4 d. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ... 4 d.1. Charakteristika řešeného území, širší vztahy... 4 d.2. Podmínky vyplývající z ÚP... 4 d.3. Podmínky vyplývající z památkové ochrany území... 4 e. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 4 e.1. Vyhodnocení pozemků určených k plnění funkcí lesa... 4 e.2. Vymezení pozemků přípustných pro dobývání ložisek nerostů a pozemků pro jeho technické zajištění... 5 f. PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ... 5 g. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY... 5 h. URBANISTICKÁ KONCEPCE, DRUH A ÚČEL UMISŤOVANÝCH STAVEB... 5 i. PODMÍNKY PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ REGULACE... 5 i.1. Regulativy plošného uspořádání:... 5 i.2. Regulativy prostorového uspořádání:... 6 j. PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ STAVEB NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY... 6 j.1. Návrh dopravy... 6 j.2. Vodohospodářské řešení... 6 j.2.1. Vodovod... 7 j.2.2. Kanalizace... 7 j.3. Zásobování elektrickou energií... 7 j.4. Zásobování plynem... 7 j.5. Nakládání s odpady... 7 j.6. Spoje a média... 7 k. PODMÍNKY PRO VYMEZENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, LIMITY ÚZEMÍ... 8 k.1. Doprava... 8 k.2. Inženýrské sítě... 8 k.3. Ochrana před povodněmi... 8 l. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY... 8 m. DOKLADOVÁ ČÁST

3 A. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ a.1. Vymezení řešeného území Obec Lipno nad Vltavou se nachází v jihočeském kraji nedaleko státních hranic s Rakouskem. Řešené území se nachází v obci Slupečná severně od obce Lipno nad Vltavou v k.ú. Lipno nad Vltavou. Území navazuje na stávající zástavbu. A to hlavně z jižní a západní strany. Ze severní a východní strany je vymezeno lesem. Řešené území je z části zastavěno objekty rodinných domů. Území je svažité. Velikost řešeného území cca. 7,24 ha. Hranice řešeného území je graficky vyznačena ve výkresové dokumentaci, která je součástí územní studie. a.2. Hlavní cíle řešení Cílem je dotvoření prostoru v severní části sídla Slupečná. Ve studii jsou stanoveny regulace a podmínky pro zastavování. Studie slouží jako podklad pro rozhodování v území. B. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ Základní podmínkou je respektování územním plánem dané hlavní, přípustné a podmíněné využití ploch. Podmínky pro řešené území: - zastavitelnost pozemku max. 20 % - parkování řešeno na vlastním pozemku či vlastním objektu - zástavba bude formou izolovaných rodinných domů (návrh počítá až s 36 novými parcelami) - pozemky budou vymezeny tak, aby umožnili zřídit na pozemku odpovídající počet odstavných stání, tj. min. 2 stání na RD - je doporučeno zřídit na pozemku i 1 parkovací stání pro návštěvníky - pozemky jsou vymezeny tak, aby nebránili rozhledům na komunikaci (oplocení není regulováno) - v OP lesa je vymezena plocha veřejného prostranství dle vyhlášky 501/ pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace - šíře veřejného profilu bude min. 6,5 m - šíře zeleného pásu podél komunikace (veřejné zeleně) min. 1,5 m - veřejný profil musí umožňovat vedení všech dostupných sítí technické infrastruktury s respektováním ČSN (uspořádání sítí technické infrastruktury) - veřejný profil musí umožňovat trasování komunikace dle TP 103 a příslušných ČSN (ČSN , ČSN ) 3

4 - součástí navrženého uličního profilu musí být plochy veřejné zeleně C. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB Podmínky pro řešené území: - v návrhu jsou vymezeny stavební čáry cca 5 m od hranice veřejného profilu - půdorysná forma není striktně předepsána (zobrazení ve výkresové dokumentaci je orientační s doporučením obdélníkových tvarů objektů - výška zástavby max. 2 nadzemní podlaží + střecha s možností využití podkroví - výška budovy do hřebene v metrech maximálně 11 m (výška hřebene je výškou od nejnižšího místa styku objektu s původním terénem po vrchol hřebene) - tvar střechy šikmá (pultová, sedlová, jiná) se sklonem 15 až 45 (plochá střecha pouze jako doplňková k šikmé střeše) - barevnost střech a ostatních povrchů není předepsána - výstavba poblíž silnic bude umístěna tak, aby nebyla ohrožena negativními vlivy těchto komunikací D. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ d.1. Charakteristika řešeného území, širší vztahy Území se nachází v malé obci Slupečná bez hodnotné urbanistické struktury. Nezastavěná část je využívána jako louka. Území je obklíčeno plochou lesa s OP. d.2. Podmínky vyplývající z ÚP Prostorové a objemové regulativy, včetně max. zastavění jednotlivých pozemků, jsou v ÚS stanoveny s ohledem na charakter okolní zástavby. d.3. Podmínky vyplývající z památkové ochrany území Řešené území se nenachází v památkově chráněném území ani v jeho ochranném pásmu. V řešeném území nejsou žádné objekty zapsané do seznamu nemovitých kulturních památek, nenachází se zde žádná stavba, která by přispívala k identitě města. E. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ e.1. Vyhodnocení pozemků určených k plnění funkcí lesa V řešeném území se nenachází plochy určené k plnění funkcí lesa. 4

5 e.2. Vymezení pozemků přípustných pro dobývání ložisek nerostů a pozemků pro jeho technické zajištění V řešeném území se nenachází pozemky určené pro dobývání ložisek nerostů a pozemků pro jeho technické zajištění. F. PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Stavba musí být umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky požární ochrany. Z hlediska požárního zásahu musí být zajištěn příjezd k nově navrženým objektům. Odstupy objektů budou splňovat požadavky na respektování požárně nebezpečných prostorů, které nebudou zasahovat na sousední pozemky. Území není klasifikováno jako zátopové území. V území nejsou vyžadovány kryty. Do území nejsou navrhovány objekty zvláštního významu. G. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Ze stávajícího územního plánu Lipno nad Vltavou nejsou zde žádné VPS vymezeny. H. URBANISTICKÁ KONCEPCE, DRUH A ÚČEL UMISŤOVANÝCH STAVEB Návrh navazuje na již z části zastavěné území a to především v jižní a východní části, kde se nacházejí objekty určené především pro bydlení. Okolní zástavba je chaoticky uspořádaná. Stávající zástavba v řešeném území dodržuje stavební čáru. Jelikož se jedná o plochy pro bydlení v malé obci, je doporučeno objekty navrhovat a umisťovat podélnou osou v souběhu s uličním profilem a to z důvodu venkovského charakteru okolí. Budoucí objekty jsou vymezeny v rámci stavební čáry pevné a nepřekročitelné. Uliční čára tvoří profil veřejného prostranství. V území je navržena plocha pro veřejné prostranství a to v severní části v OP lesa. V této ploše mohou být prvky pro krátkodobou rekreaci místních obyvatel. Území je obslouženo komunikací III. třídy, která se napojuje na stávající komunikaci III. třídy vedoucí od jihu. Další napojení je možné z místní komunikace na západě území, z které jsou napojeny rodinné domy nacházející se v jihozápadní části. Podél lesa na severu území je navržena komunikace typu D se zpomalujícími prahy na koncích ulice. V rámci veřejného profilu jsou navrženy zelené pásy o šířce min. 1,5m. I. PODMÍNKY PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ REGULACE Regulace jsou patrné z hlavního výkresu. i.1. Regulativy plošného uspořádání: 5

6 - dělení parcel: dle grafické části - stavební čára pevná/nepřekročitelná - uliční čára - vjezdy na pozemky: vjezdy na pozemky z místních komunikací a silnice III. třídy - plocha zastavěná nadzemními objekty: pro každou parcelu max. zastavěnost 20% i.2. Regulativy prostorového uspořádání: - v návrhu jsou vymezeny stavební čáry cca 5 m od hranice veřejného profilu - půdorysná forma není striktně předepsána (zobrazení ve výkresové dokumentaci je ilustrační) s doporučením obdélníkových tvarů objektů - výška zástavby max. 2 nadzemní podlaží + střecha s možností využití podkroví - výška budovy do hřebene v metrech maximálně 11 m (výška hřebene je výškou od nejnižšího místa styku objektu s původním terénem po vrchol hřebene) - tvar střechy šikmá (pultová, sedlová, jiná) se sklonem 15 až 45 (plochá střecha pouze jako doplňková k šikmé střeše) - barevnost střech a ostatních povrchů není předepsána - výstavba poblíž silnic bude umístěna tak, aby nebyla ohrožena negativními vlivy těchto komunikací J. PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ STAVEB NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY j.1. Návrh dopravy - řešené území bude dopravně napojeno na stávající silnici III. třídy a místní komunikaci - pěší trasy jsou navrženy v rámci uličního profilu v prostoru komunikace - navržené komunikace v řešeném území mají charakter obytné zóny na severu a silnice III. třídy ve zbytku území jednosměrné komunikace - napojení obytné zóny na stávající silnici III. třídy a místní komunikaci je řešeno zpomalovacím prahem - v rámci veřejného profilu na severu území budou umístěna parkovací stání - trasování komunikace v rámci veřejného profilu (spolu s parcelací) musí umožňovat dostatečný rozhled ze sjezdů a na křižovatkách - komunikace musí umožňovat bezkolizní průjezd požárních vozidel - srážková voda z komunikací bude přednostně likvidována zasakováním v místě vzniku j.2. Vodohospodářské řešení Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu stavby budou napojeny přípojkami na navržené inženýrské sítě umístěné v přilehlých veřejných prostranstvích. 6

7 j.2.1. Vodovod - vodovodní řad bude veden ve veřejném profilu, přednostně v zeleném pásu - na řadu budou osazeny požární hydranty v souladu s požární řádem obce - v nejvyšším místě řadu bude umožněno odvzdušnění - v nejnižším místě řadu bude umožněno odkalení - řad bude napojen na stávající řad - jednotlivé objekty budou zásobovány vodovodními přípojkami zakončenými cca 1 m za hranicí soukromého pozemku vodoměrnou šachtou j.2.2. Kanalizace - oblast je odkanalizována především gravitačním systémem - kanalizační řad je napojen na stávající řad vedoucí z jihu území - splašková kanalizace je vedena v rámci veřejného profilu pod komunikací - objekty budou napojeny splaškovými přípojkami na veřejný kanalizační splaškový řad - v území se nachází dešťová kanalizace, na kterou jsou napojeny navrhované objekty j.3. Zásobování elektrickou energií - elektrifikace oblasti bude zajištěna ze stávající trafostanice na jihu území nebo napojením ze stávajících sítí nacházejících se v uličním prostoru - rozvody nízkého napětí budou vedeny podél hranice veřejného profilu (min. 0,5 m od hranice) - na hranicích parcel jsou navrženy přípojkové skříně - veřejné osvětlení bude napojeno na stávající vedení v obci - osvětlení komunikace se provede svítidly osazenými na stožárech výšky cca 4 m vzdálených po cca 30 m - stožáry budou umístěny dle konkrétní situace min. 0,75 m od okraje vozovky j.4. Zásobování plynem V území se nenachází. j.5. Nakládání s odpady - komunální odpad bude likvidován svozem na řízenou skládku - komunální odpad bude individuálně skladován v odpadových nádobách u vjezdů na pozemcích vlastníků a bude v pravidelných intervalech svážen j.6. Spoje a média V území se nenachází. 7

8 K. PODMÍNKY PRO VYMEZENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, LIMITY ÚZEMÍ k.1. Doprava Územní studie nevymezuje žádná nová ochranná pásma, nutno je respektovat pásma vyplývající z platné legislativy. k.2. Inženýrské sítě Územní studie nevymezuje žádná nová ochranná pásma, nutno je respektovat pásma vyplývající z platné legislativy. k.3. Ochrana před povodněmi Území se nenachází v zátopové lokalitě. L. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY V řešeném území nejsou vymezeny pozemky pro územní systém ekologické stability. M. DOKLADOVÁ ČÁST Řešení nových sítí nebylo konzultováno se zástupci správců inženýrských sítí. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci bude podána v rámci dalšího stupně projektové dokumentace dokumentace pro územní rozhodnutí. Řešení sítí je zpracováno v rozsahu nutném pro územní studii. 8

9 PŘEHLED VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH PARCEL: č. p. Majitel LV 434/6 Nadace Tomistoma, LV č /7 Obec Lipno nad Vltavou, LV č Obec Lipno nad Vltavou, LV č /1 Nadace Tomistoma LV č /1 Lipno Dreams s.r.o. LV č /1 Lipno Dreams s.r.o. LV č /1 Lipno Dreams s.r.o. LV č /1 Lipno Dreams s.r.o. LV č /1 Lipno Dreams s.r.o. LV č /9 Obec Lipno nad Vltavou LV č /10 Nadace Tomistoma LV č /5 Nadace Tomistoma LV č /5 Lipno Dreams s.r.o. LV č /6 Offermans Paulus Hubertus Johannes LV č /3 Lipno Dreams s.r.o. LV č /31 Lipno Dreams s.r.o. LV č /3 Offermans Paulus Hubertus Johannes LV č /4 Offermans Paulus Hubertus Johannes LV č /32 Linssen Andreas Josephus Ch. a Linssen Gertruda Josephina Maria LV č /4 Linssen Andreas Josephus Ch. a Linssen Gertruda Josephina Maria LV č /23 Linssen Andreas Josephus Ch. a Linssen Gertruda Josephina Maria LV č /33 van de Voort Joseph Franciscus Maria a van de Voort letje Maria LV č.1079 Petronella, 437/5 van de Voort Joseph Franciscus Maria a van de Voort letje Maria LV č.1079 Petronella, 437/24 van de Voort Joseph Franciscus Maria a van de Voort letje Maria LV č.1079 Petronella, 437/34 Bosman Gillis Pieter LV č /6 Bosman Gillis Pieter LV č /21 Bosman Gillis Pieter LV č /35 Bosman Gillis Pieter LV č /36 Bosman Gillis Pieter LV č /11 Obec Lipno nad Vltavou LV č /13 Universal Nombre II s.r.o. LV č /12 Obec Lipno nad Vltavou LV č /8 Universal Nombre II s.r.o. LV č /67 Obec Lipno nad Vltavou LV č /68 Bláha Martin Ing., MBA LV č /69 Bláha Martin Ing., MBA LV č

10 440/70 Bláha Martin Ing., MBA LV č /70 Bláha Martin Ing., MBA LV č /1 Fifka Marek Ing. LV č /22 Plecháčová Sylvie Ing. LV č /63 Plecháčová Sylvie Ing. LV č /40 Fifka Marek Ing. LV č Obec Lipno nad Vltavou LV č /2 Obec Lipno nad Vltavou LV č /15 Obec Lipno nad Vltavou LV č /1 Bláha Martin Ing., MBA LV č /40 Bollen Corine Majolina, Bollen Jasper Alexander, Hoogendijk Pieter - LV č.1078 Jan Hetto 442/6 Bekir Projects, s.r.o. LV č /26 Bollen Corine Majolina, Bollen Jasper Alexander, Hoogendijk Pieter - LV č.1078 Jan Hetto 437/10 Bollen Corine Majolina, Bollen Jasper Alexander, Hoogendijk Pieter - LV č.1078 Jan Hetto 437/39 van Krevelen Edwin gerardus F. a van Krevelen johanna LV č /9 van Krevelen Edwin gerardus F. a van Krevelen johanna LV č /27 van Krevelen Edwin gerardus F. a van Krevelen johanna LV č /38 Babijn Richard 1/2, Quak Arnold 1/2 LV č /8 Babijn Richard 1/2, Quak Arnold 1/2 LV č /25 Babijn Richard 1/2, Quak Arnold 1/2 LV č /37 Wölcken Robertus Hendricus J. a Zonneveld Elisabeth Anna M LV č /20 Wölcken Robertus Hendricus J. a Zonneveld Elisabeth Anna M LV č /7 Wölcken Robertus Hendricus J. a Zonneveld Elisabeth Anna M LV č /43 Wölcken Robertus Hendricus J. a Zonneveld Elisabeth Anna M LV č /44 Wölcken Robertus Hendricus J. a Zonneveld Elisabeth Anna M LV č /10 van Nieuwkerk Dirk Hubrecht a van Nieuwkerk Monique Jeannette LV č.1110 René 442/36 van Nieuwkerk Dirk Hubrecht a van Nieuwkerk Monique Jeannette LV č.1110 René 437/30 Bonta Peter Iwan, Maris Tjebbel Jan Anne, Maris Tjebbel Alfred a LV č.1100 Maris Anna Maria, 437/9 Bonta Peter Iwan, Maris Tjebbel Jan Anne, Maris Tjebbel Alfred a LV č.1100 Maris Anna Maria 437/47 Bonta Peter Iwan, Maris Tjebbel Jan Anne, Maris Tjebbel Alfred a LV č.1100 Maris Anna Maria 437/13 Schweitzer Ronald LV č /28 Schweitzer Ronald LV č /41 de Boer Jozef Henricus Cornelis a de Boer Clara LV č /18 de Boer Jozef Henricus Cornelis a de Boer Clara LV č /11 de Boer Jozef Henricus Cornelis a de Boer Clara LV č

11 437/42 Schuller Jan Andries 1/2, van der Burg Erik Hans 1/2 LV č /19 Schuller Jan Andries 1/2, van der Burg Erik Hans 1/2 LV č /12 Schuller Jan Andries 1/2, van der Burg Erik Hans 1/2 LV č /42 Cornet Maria Johanna Eugenie LV č /32 Cornet Maria Johanna Eugenie LV č /23 Cornet Maria Johanna Eugenie LV č /43 Cornet Maria Johanna Eugenie LV č /44 Cornet Maria Johanna Eugenie LV č /48 Schweitzer Ronald LV č /46 Kremers Matthijs Willem Johannes a Kremers Wilhelmina Antonia LV č.1050 Maria 437/14 Kremers Matthijs Willem Johannes a Kremers Wilhelmina Antonia LV č.1050 Maria 437/29 Kremers Matthijs Willem Johannes a Kremers Wilhelmina Antonia LV č.1050 Maria 437/45 Bosters Antonius Govardus W.H. a Bosters Christina Geertje LV č /17 Bosters Antonius Govardus W.H. a Bosters Christina Geertje LV č /15 Bosters Antonius Govardus W.H. a Bosters Christina Geertje LV č /51 Schipper Erwin Reindert 1/2, Schipper Florian Bastiaan Fernard 1/2 LV č /52 Schipper Erwin Reindert 1/2, Schipper Florian Bastiaan Fernard 1/2 LV č /31 Schipper Erwin Reindert 1/2, Schipper Florian Bastiaan Fernard 1/2 LV č /22 Schipper Erwin Reindert 1/2, Schipper Florian Bastiaan Fernard 1/2 LV č /23 Rossel Robert a Bruinsma Sjoukje Pieternella LV č /28 Rossel Robert a Bruinsma Sjoukje Pieternella LV č /30 Rossel Robert a Bruinsma Sjoukje Pieternella LV č /49 Rossel Robert a Bruinsma Sjoukje Pieternella LV č /43 van der Bijl Alexander Johannes a Verton Herma Pieternella LV č /27 van der Bijl Alexander Johannes a Verton Herma Pieternella LV č /56 van der Bijl Alexander Johannes a Verton Herma Pieternella LV č /53 Bekir Projects, s.r.o. LV č /54 Benjamins Geuchien a Benjamins-Raggers Hendrika Johanna LV č /41 Benjamins Geuchien a Benjamins-Raggers Hendrika Johanna LV č /91 Benjamins Geuchien a Benjamins-Raggers Hendrika Johanna LV č /18 Hassefras Jelle Jochem 1/2, Hassefras Rokus 1/2 LV č /34 Hassefras Jelle Jochem 1/2, Hassefras Rokus 1/2 LV č /48 Bekir Projects, s.r.o. LV č /47 Bekir Projects, s.r.o. LV č /17 Ritsema Jan LV č /33 Ritsema Jan LV č /16 Jongedijk Piet LV č /29 Jongedijk Piet LV č /46 Bekir Projects, s.r.o. LV č

12 442/45 Bekir Projects, s.r.o. LV č /15 Vahlenkamp Erwin Richard LV č /26 Vahlenkamp Erwin Richard LV č /14 van der Meer Rudolf LV č /25 van der Meer Rudolf LV č /13 SJM Jináček Martin a Jináčková Ivana LV č /24 SJM Jináček Martin a Jináčková Ivana LV č /12 Marcusse Jakob Edi a Marcusse Cornelia Maria Magdalena LV č /37 Marcusse Jakob Edi a Marcusse Cornelia Maria Magdalena LV č /11 Buysrogge George Louis Marie a Willemot Muriel Andrée Claude M. LV č /35 Buysrogge George Louis Marie a Willemot Muriel Andrée Claude M. LV č

Název akce: Územní studie Lipno CORPORANA Pořizovatel: Obecní úřad Lipno na Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Objednatel: Corporana a.s.

Název akce: Územní studie Lipno CORPORANA Pořizovatel: Obecní úřad Lipno na Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Objednatel: Corporana a.s. Název akce: Územní studie Lipno CORPORANA Pořizovatel: Obecní úřad Lipno na Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Objednatel: Corporana a.s. Anny Letenské 1120/17, 120 00 Praha 2 Zodpovědný projektant:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ČERNÁ V POŠUMAVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE ČERNÁ V POŠUMAVÍ NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE ČERNÁ V POŠUMAVÍ MÍSTO / SITE k.ú. Černá v Pošumaví KLIENT / CLIENT OBEC Černá v Pošumaví Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví

Více

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část Změna č. 1 ÚS Lipno - SLUPEČNÁ v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část pořizovatel: Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou Zastoupený: panem Ing. Zdeňkem Zídkem,

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Ulipová Radana, Humpolecká 209, Havlíčkův Brod Tel., fax. : 569429432 e-mail: ulipova.drupos@tiscali.cz ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Pořizovatel: MÚ Havlíčkův Brod,

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

Územní studie Brná nad Labem P24-2

Územní studie Brná nad Labem P24-2 Územní studie Brná nad Labem P24-2 Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 Ústí nad Labem Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát Dukelských hrdinů 20 Praha 7 02/2016 1 Obsah studie:

Více

Obec Lipno nad Vltavou, IČ: Lipno nad Vltavou 83, Lipno nad Vltavou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Lipno nad Vltavou, IČ: Lipno nad Vltavou 83, Lipno nad Vltavou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Lipno nad Vltavou, IČ: 00245976 Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ve vazbě na ustanovení 20 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Javůrek Obec Javůrek AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a,

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče 1. Základní údaje Název: Pořizovatel Územní studie: US 5 Na Panském Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče Zhotovitel: Ing. arch. Jiří Štěrba, autorizovaný

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

Obsah: Cíle a účel řešení územní studie... 2 Vymezení řešeného území... 2 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2

Obsah: Cíle a účel řešení územní studie... 2 Vymezení řešeného území... 2 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 5.1.2015 Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ

Více

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno C.1.1 C.1.1.1 Identifikační údaje Údaje o stavební akci název akce: místo: parcelní čísla 1143/1, 1392, 1393/2 katastrální území Mělnické Vtelno [692808] C.1.1.3 C.1.1.4 C.1.1.2 Údaje o investorovi Údaje

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, Mělník

Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, Mělník Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, 276 01 Mělník Projektant: Ing. arch. Vlasta Poláčková urbanistický atelier UP-24 Na Petynce 84, 169 00 Praha 6 atelier: U sadu 13, 162 00 Praha 6 Spolupráce: Ing. arch.

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. NÁVRH ŘEŠENÍ. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. NÁVRH ŘEŠENÍ. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:500 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Územní studie ÚS 48-11/2014 lokalita Podolí Ostrava - Výškovice

Územní studie ÚS 48-11/2014 lokalita Podolí Ostrava - Výškovice Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 48-11/2014 lokalita Podolí Ostrava - Výškovice Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

mixage_stavební fixáge

mixage_stavební fixáge mixage_stavební fixáge architektonická a grafická kancelář mixage s.r.o. pernštýnská 40, 530 02 pardubice staré město (+420) 777 312 441 (+420) 774 666 107 www.mixage.cz územní studie_rohovládova bělá

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚSTÍ NAD LABEM KOČKOV Ú S T Í N A D L A B E M P L O C H A Z M Ě N Y Z ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9)

ÚSTÍ NAD LABEM KOČKOV Ú S T Í N A D L A B E M P L O C H A Z M Ě N Y Z ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 2 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 2 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z1/2 V SÍDLE ČESKÉ KOPISTY Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11,

Více

Územní studie ÚS 12-04/2015 pro lokalitu Bohumínská Ostrava Slezská Ostrava

Územní studie ÚS 12-04/2015 pro lokalitu Bohumínská Ostrava Slezská Ostrava Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 12-04/2015 pro lokalitu Bohumínská Ostrava Slezská Ostrava Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV PROJEKTANT: ING.ARCH. JAN HASÍK MOST 06/2013 1 - Identifikační údaje územní studie 1. Obec

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC

ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC A ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC T E X T O V Á Č Á S T Z Á Z N A M O P R O J E D N Á N Í A S C H V Á L E N Í Ú Z E M Í S T U D I E Územní studie byla dne. projednána Zastupitelstvem

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U MORAVSKÝ KRUMLOV Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U Změna Č.5 I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R.O. Akce : MORAVSKÝ KRUMLOV územní plán změna č.5 Evidenční

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E D R Á C H O V

Ú Z E M N Í S T U D I E D R Á C H O V NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZ. STUDIE DRÁCHOV U SLOUPU MÍSTO / SITE k.ú. DRÁCHOV KLIENT / CLIENT IVAN FOUSEK ARCHITEKT / ARCHITECT Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D. MĚŘÍTKO /

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Projektant Ing.

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání NÁVRH změny č.3 územního plánu obce Vrábče upravený pro veřejné projednání Záznam o účinnmosti Tato změna č. 3 územního plánu obce byla vydána usnesením zastupitelstva obce Vrábče č ze dne. Změna č. 3

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEHOVEC NÁVRH

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEHOVEC NÁVRH 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEHOVEC NÁVRH V Praze, 07/2012 ARCHDAN Ing. arch. Jiří Danda SEZNAM PŘÍLOH : Textová část- návrh 1. změny ÚP Grafická čás A. Výkres základního členění území 1 : 5 000 B. Hlavní

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 A) Vymezení řešené plochy... 1 B) Podmínky pro vymezení a využití pozemků... 1 C) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb... 2 C.1. Podmínky pro umístění

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

Územní studie č. 60-13/2014 pro lokalitu Na Šancích I Ostrava Nová Bělá

Územní studie č. 60-13/2014 pro lokalitu Na Šancích I Ostrava Nová Bělá Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie č. 60-13/2014 pro lokalitu Na Šancích I Ostrava Nová Bělá Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

NÁVRH. územního plánu Velké Všelisy

NÁVRH. územního plánu Velké Všelisy NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY 3A územního plánu Velké Všelisy Schvalující orgán Zastupitelstvo obce Velké Všelisy Určený člen zastupitelstva Jaromír Bečka, starosta Pořizovatel Obecní úřad Velké

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk

Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk Pořizovatel: Ing. Pavel Spusta Malý Koloredov 852 738 01, Frýdek - Místek Zodpovědný projektant: Ing.arch. Daniel Labuzík Zpracovatel: Ing. Jakub Guňka Datum zpracování:

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

Změna č.4 ÚPO VODĚRADY. Změna č.4

Změna č.4 ÚPO VODĚRADY. Změna č.4 Strana 1 (celkem 8) Změna č.4 ÚPO VODĚRADY A. Změna č.4 Změna ÚPO je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zejména zák.č.191/2008

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

KONDRAC. k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. návrh ke společnému jednání

KONDRAC. k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. návrh ke společnému jednání KONDRAC k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST návrh ke společnému jednání Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE. PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb.

NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE. PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb. Pořizovatel: OÚ KVĚTNICE NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 VYPRACOVAL: ING. ARCH. VANDA CIZNEROVÁ BŘEZEN 2007 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ ZMĚNA Č.4 Zakázkové číslo: 01-2007 Objednavatel: Obec Podolí 751 16 Želatovice Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Žižkovo náměstí 1, 286 01 Čáslav DATUM : LISTOPAD 2012 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce.

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce. Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce Prušánky únor 2010 Zadání změny č. 3 územního plánu obce Prušánky Zastupitelstvo

Více

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice Obsah: a) Vymezení řešeného území... 3 b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití... 3 c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb... 4 d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území...

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Územní studie ÚS 48/I - 14/2016

Územní studie ÚS 48/I - 14/2016 Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 48/I - 14/2016 Výškovice - Podolí Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více