Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ,,BAREVNÁ MOZAIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ,,BAREVNÁ MOZAIKA"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,barevná MOZAIKA vychází ze zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 74/2005 Sb.a ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na ZŠ Šťáhlavy,,OKNO DO ŽIVOTA 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání 4. Konkrétní cíle vzdělávání 5. Klíčové kompetence 6. Délka a časový plán 7. Formy a metody ZV 8. Obsah vzdělávání 9. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 10. Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání 11. Psychosociální podmínky 12. Personální podmínky 13. Ekonomické podmínky 14. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 15. Autoevakuace 16. Použitá literatura Přílohy: 1. Řád ŠD 2. Směrnice o placení úplaty ve ŠD 3. Uvolňování žáků ze ŠD 4. Plná moc k vyzvednutí žáka 2

3 1. Identifikační údaje ZŠ ŠŤÁHLAVY Adresa školy: Komenského 126, Šťáhlavy Kontakty Telefony: základní škola : (ředitelka školy Mgr. Lenka Dianová) školní družina : ( ŠD 1 vych. Jitka Čimerová ) ( ŠD 2 vych. Marie Brožíková ) ( ŠD 3 vych. Kateřina Vinická ) Zařazen do Rejstříku škol: IČO ZŠ IZO ZŠ IZO ŠD Zřizovatel: OÚ Šťáhlavy Masarykova Šťáhlavy Tel.: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,,okno DO ŽIVOTA Platnost od ( dodatek aktualizace ŠVP k z důvodu navýšení kapacity ) Č.j. 188/2014 3

4 2. Charakteristika ŠD a)prostorové a materiální vybavení Šťáhlavskou školu navštěvují žáci 1.-5.roč. Většinou zde bylo jen jedno oddělení ŠD. Od září 2011 měla škola dvě oddělení ŠD. Kapacita obou oddělení je 60 žáků. Areál školy tvoří tři budovy. Od září 2014 jsou na ZŠ tři oddělení ŠD, kapacita ŠD je 90 žáků. Hlavní budova: je jednopatrová, je zde pět tříd,ředitelna, sborovna a kabinet. V odpoledních hodinách je zde jedna třída v 1.patře využívána pro potřeby ŠD2. Je vybavena odpočinkovým koutem, kobercem a nábytkem s pomůckami a hrami pro činnost ŠD. V této třídě je interaktivní tabule a počítačový koutek, které může ŠD využívat. Druhá budova: je spojovací chodbou propojena s hlavní budovou. V přízemí se nachází školní jídelna, kuchyně, počítačová třída. V prvním patře je ve dvou třídách ŠD3. Je zde také knihovna, archiv ZŠ a sociální zařízení. Třetí oddělení ŠD bylo otevřeno v září 2014 po celkové rekonstrukci. Třída je vybavena novým linem, kobercem, nábytkem a herními a odpočinkovými koutky. Třetí budova: je také propojena chodbou s hlavní budovou. Zde se nachází další oddělení ŠD (ŠD 1), které má dvě místnosti. V první místnosti je pět stolků se židličkami, počítačový koutek, koutek s audiotechnikou, PS3 a televizí. Druhá místnost je využívána jako herna s celoplošným kobercem a šesti relaxačními koutky. Místnost je vybavena odpovídajícím nábytkem, dostatečným množstvím pomůcek a her pro činnost. Dále se v třetí budově nachází kabinet společný pro všechna oddělení ŠD obsahující velké množství pomůcek pro sportovní činnost. ŠD využívá ke své činnosti i další prostory: tělocvičnu TJ SOKOL, víceúčelové hřiště s umělém povrchem uprostřed obce, rozsáhlou zahradu u ZŠ, počítačovou učebnu, žákovskou a učitelskou knihovnu. Na ŠZ v přístavbě u hlavní budovy, se nalézá kabinet ŠD se sportovními potřebami. b)technické vybavení Oddělení ŠD mají možnost využívat informační a komunikační technologie na ZŠ. Je zde k dispozici černobílá i barevná kopírka, video, DVD přehrávač, PS3, rádio s CD přehrávačem, počítače v obou oddělení ŠD, počítače v PC učebně, interaktivní tabule a LCD televizory. Počítače jsou propojeny do Wifi sítě STANET a žáci tak mají přístup na internet. c) Hygienické podmínky Ve všech budovách je sociální zařízení. Pro dodržování pitného režimu slouží nápoje ze ŠJ a z vlastních zdrojů žáků. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ DRUŽINA - je to místo kde najdete přátele a přátelské prostředí - místo,kde mi druzí pomohou a kde mohu pomoct druhým já 4

5 - místo, kde mohu uplatnit své dovednosti a schopnosti - místo, kam chodím rád - je celotýdenní péče zaměřená na osobnostně sociální rozvoj. 4. Cíle vzdělávání - poskytnout žákům širokou nabídku zájmových činností s maximálním zaměřením na osobnost žáka - vytvářet a posilovat klíčové kompetence pro snazší uplatňování v pozdějším životě - vytvářet přátelské, bezpečné a stimulační prostředí - rozvíjet spolupráci s rodinami žáků - vést žáky k zájmu o učení a k motivaci pro celoživotní vzdělávání - učit žáky rozvíjet se, spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých i své vlastní - vychovávat žáky s kompetencemi moderního Evropana vést je k zodpovědnosti, samostatnosti a rozvíjet jejich schopnosti orientovat se kdekoli v Evropě i ve světě - vhodnými aktivitami napomáhat zapojování zdravotně hendikepovaných žáků a jiných minoritních skupin - pomáhat překonávat bariery kulturní, tělesné a jazykové - vhodnými aktivitami napomáhat škole v plnění průřezových témat ŠVP,,OKNO DO ŽIVOTA zejména s aktivitami zaměřenými na enviromentální výchovu. 5. Klíčové kompetence Činnost zájmového vzdělávání směřuje k osvojování kompetencí. Zájmové vzdělávání ve školní družině navazuje na klíčové kompetence stanovené ve školním vzdělávacím programu a dále je u dětí rozvíjí a) kompetence k učení (KU): vedeme žáka k vyhledávání informací a k efektivnímu využití při učení i v praktickém životě b) kompetence k řešení problémů (KŘP): všímá si dění i problémů, tyto mu jsou motivací k řešení problémů a situací, při řešení situací užívá logických,matematických i empirických postupů, chápe, že vyhýbáním se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně vymýšlí nová řešení, aktivně spolupracuje na tvorbě vlastních pravidel oddělení ŠD c) kompetence komunikativní (KK) :ovládá řeč, vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, sdělení, tvoří otázky i odpovědi, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, dokáže vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky, komunikuje kultivovaně d) kompetence sociálně personální (KSP) : samostatné rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit přijímat kompromis, je schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, věnuje se prevenci šikany a zneužívání návyk.látek, prevenci xenofobie a rasizmu e) kompetence občanské, činnostní a pracovní (KOČP) :učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, uvědomuje si svá práva i povinnosti, dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, vedeme žáky k respektování národních a kulturních specifik, vedeme žáky k zájmu o ekologii a třídění odpadu f) kompetence k naplnění volného času (KNVČ) :orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních 5

6 dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech, umí říct,,ne nevhodným nabídkám na využití volného času 6. Délka a časový plán vzdělávání ŠD poskytuje zájmové vzdělávání žákům po dobu povinné školní docházky. Organizuje víceletý cyklus výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti pro účastníky pravidelné docházky. Zájmové vzdělávání je realizováno celoročně, včetně prázdnin. Prázdninové aktivity pobíhají pouze s dostatečným počtem účastníků s ohledem na ekonomickou rentabilitu. Časový plán vzdělávání a) dlouhodobý viz celý pětiletý cyklus ŠVP b) krátkodobý měsíční rozvržení činnosti ZÁŘÍ.Barevná mozaika ŘÍJEN Šťáhlavské zajímavosti LISTOPAD Podzimní čarohrátky PROSINEC Vánoční čas LEDEN..Zima kolem nás ÚNOR...Karnevalový rej BŘEZEN.Jaro dělá pokusy DUBEN Kamarádi zvířátka KVĚTEN.Barevný svět ČERVEN.Sport nás baví V časovém plánu je přihlédnuto k individuálním potřebám žáků a k podmínkám organizace činností. 7. Formy a metody zájmového vzdělávání ( dále ZV ) a) formy ZV V naší školní družině probíhá výchovně vzdělávací činnost v souladu s vyhláškou č.74/2005 sb o zájmovém vzdělávání především formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, podle tohoto vzdělávacímu programu. Do denního režimu zahrnujeme také spontánní aktivity a příležitostné, výchovné, vzdělávací zájmové a tématické rekreační činnosti. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost Tyto činnosti se uskutečňují v rámci všech oddělení ŠD. Vychovatelky při práci vycházejí z obsahu vzdělávání. Výchovný, vzdělávací a zájmový program je aktualizován při pravidelných setkáních všech vychovatelek ŠD. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost V naší ŠD se jedná především o výlety, besedy, přednášky a exkurze. 6

7 Spontánní činnosti Při výchovných činnostech vycházíme z potřeb žáka a dbáme na jeho harmonický rozvoj. Žáci mají možnost vlastního výběru her, činností a dostatečný časový prostor pro svou seberealizaci při ranní a odpolední klidové činnosti a při pobytu venku. b) Metody ZV Z hlediska myšlenkových operací -Srovnávací -Analyticko syntetická -Deduktivní Z hlediska funkce v zájmovém vzdělávacím procesu -Kooperativní -Motivační -Aplikační -Komunitního kruhu -Diagnostické -Expoziční a fixační Z hlediska systémových přístupů -Situační a inscenační Z hlediska aktivity a samostatnosti žáků -Sdělovací -Samostatné práce -Badatelské a výzkumné Z hlediska zdroje informací Slovní c) monologické d) dialogické e) práce s knihou f) práce s multimediálními prostředky Názorně demonstrační g) pozorování předmětů a jevů h) předvádění i) exkurze Praktické metody 8. Obsah vzdělávání Pravidelná výchovná, vzdělávací činnost Měsíční rozvržení činnosti ZKRATKY KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ KK- kompetence komunikativní KSP- kompetence sociální a personální KŘP- kompetence k řešení problémů KOČP- kompetence občanské, činnostní a pracovní KNVČ- kompetence k naplnění volného času KU- kompetence k učení BOZP bezpečnost a ochrana zdraví práce 7

8 Téma: Barevná mozaika Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví, Člověk a jeho svět Průřezová témata:výchova demokratického občana, osobnostní a sociální výchova Výchovně vzdělávací cíle:seznamovat žáky s prostředím školy a jejím okolím, seznámit žáky s řádem ŠD a ZŠ, vytvářet kladné vztahy vychovatelka a žák, upevňovat vztahy mezi žáky, rozvíjet citové vztahy a komunikaci mezi žáky, vést žáky k dodržování dohodnutých pravidel, vést žáky k zásadám správného stolování a dodržování pitného režimu Postupy k dosažení cílů: rozhovory, diskuze, výklad, výtvarné a pracovní činnosti, komunitní kruh, dramatizace, skupinová práce, pozorování, vycházka, zásady stolování a dodržování hygienických návyků, BOZP Obsah činnosti: seznamovací a osobnostní hry, poznávání okolí školy a ŠD, práce s řádem školy a ŠD, zhotovení vlastních pravidel, sebepoznávací hry, stolování ve ŠJ Očekávané výstupy: žák se snaží respektovat ostatní a spolupracovat s nimi, žák se učí prosadit svůj názor, ale respektovat druhé, naslouchat jim a snaží se jim porozumět, zvládá zásady stolování a dodržuje pitný režim Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KK, KNVČ, KV Téma: Šťáhlavské zajímavosti Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět Průřezová témata:enviromentální výchova, osobnostní a sociální výchova Výchovně vzdělávací cíle: poznávat naši obec, významné památky v obci a jejím okolí, rozvíjet zájem žáků o historii a tradice naší země, umožňovat rozvoj tvořivosti, fantazie a představivosti, vést žáky k zájmu o kulturní památky a jejich ochranu. Postupy k dosažení cílů: : rozhovory, diskuze, výklad, výtvarné a pracovní činnosti, dramatizace, skupinová práce, pozorování, vycházka, zásady stolování a dodržování hygienických návyků, BOZP Obsah činnosti: historická vycházka, beseda s pamětníky z obce, kniha Plzeňské pověsti a strašidla, návštěva OÚ ve Šťáhlavech kronika obce Očekávané výstupy:žák zvládá cestu do školy, orientuje se v blízkosti školy, zná kulturní památky v okolí obce a jejich historii, získává pozitivní vztah ke své obci a její historii, má vztah ke kulturním památkám a jejich ochraně Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KK, KNVČ, KV 8

9 Téma: Podzimní čarohrátky Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví Průřezová témata:enviromentální výchova, osobnostní a sociální výchova Výchovně vzdělávací cíle: Vést žáky k uvědomění si změn v přírodě, pomáhat žákům získat manuální zručnost při výrobě jednotlivých výrobků, rozvíjení představivosti a fantazie, vychovávat žáky k bezpečnosti a ochraně zdraví při různých volnočasových aktivitách, vést žáky k lásce k přírodě a ochraně životního prostředí Postupy k dosažení cílů: pozorování, vycházka, exkurze, skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pracovní a výtvarné činnosti, pohybové aktivity, dramatizace, práce s textem, hry a soutěže, upevňování hygienických návyků a stolování, BOZP Obsah činnosti: podzimní hrátky v přírodě, pouštění draků, výroba panáčka Podzimáčka, slavnosti duchů, výtvarné čarohrátky Očekávané výstupy:žák zvládá vytvořit výrobek odpovídající jeho věku, získává pozitivní vztah k přírodě a pohybu, naučí se využívat přírodní materiál ke hrám a sportování, provádí různé výtvarné a pohybové techniky, snaží se získané poznatky využívat Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KK, KNVČ, KV Téma: Vánoční čas Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět Průřezová témata:enviromentální výchova, osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova Výchovně vzdělávací cíle: Rozvíjet rodinné citové vztahy, podpořit kladný vztah k tradicím, vytvořit drobné dárky a přání pro své blízké, seznámit se s vánočními tradicemi u nás i ve světě, získávat vědomosti o kultuře stolování a prostírání Postupy k dosažení cílů: skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pracovní a výtvarné činnosti, práce s textem, pozorování, poslech, výklad Obsah činnosti: dárky pod stromeček, Než zavoní purpura.., nadílka v lese, Vánoční těšení s pohádkou, písničkou, Mikulášská nadílka Očekávané výstupy:vnímáme citlivě atmosféru Vánoc a Mikuláše, učíme se respektovat tradice jiných kultur, získáváme přehled o vánočních zvycích a tradicích, vytváříme drobné dárky a přáníčka s využitím různých výtvarných technik, vánoční nadílka zvířátkům a ptáčkům Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KNVČ, KK, KV 9

10 Téma: Zima kolem nás Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a zdravý, Člověk a práce, Člověk a jeho svět Průřezová témata:enviromentální výchova, osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova Výchovně vzdělávací cíle: vést žáky k uvědomění si změn v přírodě, posilovat pozitivní vztah k přírodě a společnosti, vést žáky ke schopnosti účinně reagovat na změny počasí, vést žáky k ochotě pomáhat druhým, rozvíjet u žáků zájem o různé volnočasové aktivity sportovní, výtvarné, pracovní i kulturně společenské, rozvíjet u žáků schopnost samostatně poznávat, pozorovat a zkoumat přírodu Postupy k dosažení cílů: skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pracovní a výtvarné činnosti, práce s textem, pozorování, poslech, výklad, hry, soutěže Obsah činnosti: hry na sněhu a se sněhem, mrazivé kresby na oknech, zima všude kolem nás, dárky k zápisu do 1.třídy, mateřáci na návštěvě ve ŠD Očekávané výstupy:žáci si uvědomují zvláštnosti her na sněhu, dokáže se o sebe postarat v souvislosti se zimním počasím, zdokonaluje se ve sportovních aktivitách a výrobě drobných dárků, rozeznává stopy zvěře, získává poznatky o potřebách lesní zvěře a ptáků v zimě, snaží se pomáhat mladším kamarádům Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KNVČ, KK, KV Téma: Karnevalový rej Vzdělávací oblast: Člověk a zdravý, Člověk a práce, Člověk a jeho svět Průřezová témata:výchova demokratického člověka Výchovně vzdělávací cíle: rozvíjet estetické cítění a chování, zdokonalovat žáky ve výtvarných a pracovních technikách, seznámit žáky s masopustními zvyklostmi, umět vyjádřit svůj názor, diskutovat s ostatními, upevňovat fyzickou kondici a zlepšovat, obratnost, osvojit si základní dovednosti a návyky k ovlivňování aktivního zdraví Postupy k dosažení cílů: skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pracovní a výtvarné činnosti, pozorování, poslech, výklad, hry, soutěže Obsah činnosti: maškarní karneval, masopustní masky, různé karnevalové soutěže, karnevaly ve světě Očekávané výstupy:snaží se spolupracovat s ostatními a uznává jejich dovednosti, umí kriticky zhodnotit svoji práci, má povědomí o masopustních tradicích, zvládá vyrobit jednoduchou masku s využitím různých materiálů, utváří si kladný vztah k přírodě, respektuje kulturní tradice jiných národů, rozšiřuje si všeobecný kulturní obzor Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KNVČ, KK, KV 10

11 Téma: Jaro dělá pokusy Vzdělávací oblast: Člověk a zdravý, Člověk a práce, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda Průřezová témata: Enviromentální výchova, osobnostní a sociální výchova,výchova demokratického člověka Výchovně vzdělávací cíle: prohlubovat sportovní a pohybové dovednosti,naučit žáky zpracovávat různé druhy materiálů, rozvíjet cit pro materiál, vést k samostatnosti při tvořivých činnostech, vést žáky k ochotě pomáhat druhým, umět pochválit práci druhých Postupy k dosažení cílů: skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pracovní a výtvarné činnosti, pozorování, poslech, výklad, hry, soutěže, práce s textem, diskuze Obsah činnosti: Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KK, KNVČ, KV Velikonoční tvořivé dny, Voláme jaro, Jarní klíčení rostlin, Hodovačky, výroba pomlázky, zdobení vajíček Očekávané výstupy: dokáže vyhledávat informace v multimediích o velikonočních tradicích, zvládá nové postupy při výrobě různých výrobků, umí uplatnit získané znalosti při vlastní práci, dokáže pomoci druhým při práci, umí ocenit práci druhých i svoji Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KNVČ, KK, KV Téma: Kamarádi zvířátka Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda Průřezová témata: Enviromentální výchova Výchovně vzdělávací cíle: posilovat kladný vztah ke zvířatům, vést žáky ke získávání nových přírodovědných poznatků, podporovat ekologické cítění, naučit se základní znalosti třídění odpadů, získávat schopnost pracovat ve skupině, odmítat negativní jevy, jako nespravedlnost, násilí a lež Postupy k dosažení cílů: skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pracovní a výtvarné činnosti, pozorování, poslech, výklad, hry, soutěže, práce s textem, diskuze Obsah činnosti: Den Země, Zdravá pětka, Beseda o zvířátkách, Návštěva ZOO, přírodovědné knihy, Moje zvířátko ve ŠD, Ekologické třídění odpadu doma i ve škole Očekávané výstupy: rozeznává běžné druhy živočichů a rostlin, ovládá základní třídění odpadu, má základní znalosti o zdravé výživě, učí se správně rozhodovat a jednat ve prospěch svého zdraví a zdraví jiných Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KK, KNVČ, KV 11

12 Téma: Barevný svět Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět, Umění a kultura Průřezová témata: Multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Výchovně vzdělávací cíle: vést žáky ke spolupráci ve skupině, rozvíjet poznatky o jiných kulturách, posilovat vztah matka-dítě, vážit si svého domova a své vlasti, uvědomovat si nebezpečí a nehumánnost různých národností a rasových předsudků i různých forem diskriminace Postupy k dosažení cílů: skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pracovní a výtvarné činnosti, pozorování, poslech, výklad, hry, soutěže, práce s textem, diskuze Obsah činnosti: besedy, pořady v médiích, výstava, Den maminek Očekávané výstupy: spolupracuje s ostatními, dokáže vyjádřit vlastní pocity, upevňuje rodinné vztahy, umí vyhledávat informace, dává získané poznatky do souvislostí, umí diskutovat a argumentovat Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KNVČ, KK, KV Téma: Sport nás baví Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví, Člověk a jeho svět Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova Výchovně vzdělávací cíle: zdokonalovat se ve sportovních dovednostech, osvojit si základní dovednosti a návyky k ovlivňování aktivního zdraví, naučit se respektovat ostatní, jednat ve smyslu fair play Postupy k dosažení cílů: skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pozorování, výklad, hry, soutěže Obsah činnosti: Den pro zdraví s TJ Sokol Šťáhlavy, Netradiční sporty, Dětská olympiáda Očekávané výstupy: zvládá základní míčové hry, umí se orientovat v různých druzích sportu, ovládá základní pohybové dovednosti, dokáže překonávat překážky i sama sebe, jedná podle pravidel fair play Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KNVČ, KK, KV 12

13 CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ ČINNOSTI Téma: Oběd Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova Výchovně vzdělávací cíle: seznámit žáky s organizací přechodů ze třídy do jídelny a z jídelny do ŠD, seznámit žáky s provozem školní jídelny, osvojit si pravidla společenského chování, rozvíjet komunikaci, vést žáky k dodržování pravidel správného stolování a dodržování pitného režimu Obsah činnosti: dodržování základů společenského chování (pozdrav, poděkování), aktivní osvojení stravovacích a hygienických návyků, vlastní stolování ve ŠJ Očekávané výstupy: žák zvládá zásady stolování, chová se kulturně ve ŠJ, rozvíjí své schopnosti v osvojování hygienických a stravovacích návyků, snaží se dodržovat pitný režim Spontánní činnosti a) Ranní družina Téma: Před zvoněním Průřezové téma : Osobnostní a sociální výchova Cíl: Vytvářet příjemné a klidné prostředí v ranních hodinách s ohledem na indiciální potřeby žáků, podporovat u žáků zdravý životní styl, odcházet z ranní družiny v pohodové a klidné náladě do vyučování Obsah: Relaxace na koberci, volný výběr stolních a stavebnicových her, klidné tvořivé činnosti, komunitní a komunikační kruh, aktivní osvojování hygienických a stravovacích návyků, individuální rozhovory s dětmi, poslech čtených pohádek a příběhů, poslech rozhlasového vysílání pro děti Rádio JUNIOR Očekávané výstupy: rozvíjí své schopnosti v osvojování hygienických a stravovacích návyků, při odpočinkových, relaxačních a tvořivých hrách, vést žáky ke klidné komunikaci, nevyhledávat konflikty Téma: Čtenářský koutek Průřezové téma: Mediální výchova Cíl: Seznámit se s literární tvorbou pro děti, knihy, časopisy, multimedia, vést žáky k vyhledávání a třídění informací a jejich použití při tvůrčí činnosti Obsah: Četba, poslech, využití multimedií Očekávané výstupy: dokáže vyhledat potřebné informace, účastní se diskusí, vyjadřuje svůj názor, dokáže pracovat s tištěným i mluveným slovem, snaží se využívat dostupná multimedia Téma: Než zazvoní Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Cíl: Rozvíjet pohybové dovednosti žáků, seznamovat je s novými netradičními sporty a sportovními pomůckami, seznámení s relaxačními technikami a podporovat jejich využití při naplnění volného času, využití sportu a pohybových aktivit v místnosti Obsah: Pohybové hry s tradičními a netradičními pomůckami, relaxační hry Očekávané výstupy: umí využívat relaxační a pohybové techniky, učí se vnímat tělo 13

14 b) Relaxace po vyučování a před odchodem domů Téma:Uvolnění, odpočinek, relax Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Cíl: Podporovat a zlepšovat vztahy mezi žáky z jednotlivých oddělení, vést žáky k samostatnosti, pořádku, k dodržování pitného režimu, vést žáky k vzájemné toleranci,učit žáky účelně trávit volný čas, rozvíjet individuální schopnosti žáků Obsah: Vyprávění, komunikativní a komunitní kruh, společenské hry, volné kreslení, četba knih a časopisů, poslech CD, MC,hry, PC výukové programy Očekávané výstupy: snaží se dodržovat pitný režim, využívá účelně volný čas, osvojuje si zákonitosti hry, učí se šetrně zacházet se zapůjčenými hrami a pomůckami, spolupracuje s ostatními a respektuje jejich prostor Téma: Ukaž co umíš Cíl: Rozvíjet myšlení, prohlubovat vědomosti, znalosti a dovednosti Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova) Obsah: Didaktické hry, Kimovy hry, zábavné vzdělávací hry, individuální příprava na vyučení Očekávané výstupy: poznává smysl a cíl učení, nabývá pozitivní vztah k učení, snaží se posoudit vlastní pokrok a určit překážky či problémy bránící v učení Hodnocení: Hodnocení probíhá formou společné diskuze s dětmi na závěr činnosti, jak vychovatelkou, tak žáky, popřípadě v průběhu jednotlivých činností. Kritériem našeho hodnocení je zájem žáků o danou činnost a chuť podílet se na jejím vytváření. Dalším měřítkem je zpětná vazba od rodičů, pozorování vývoje jednotlivých dětí, sledování výsledků jejich práce. 9. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zájmové vzdělávání ve školní družině nabízí významný prostor pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci mají právo na rovný přístup ke vzdělávání a školní družina je připravena toto akceptovat a realizovat v praxi. Mimořádně nadaným žákům zájmové vzdělávání ve školní družině může nabídnout vhodné zájmové vzdělávací aktivity (tzv. aktivity zaměřené na rozvoj tvořivost, spolupráce, vztahů a sociální a emocionální inteligence ). 10.Podmínky přijímání uchazečů, průběh a ukončování vzdělávání Na základě řádně vyplněného a odevzdaného zápisního lístku je žák zařazen do zájmového vzdělávání. Vztahují se na něj veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání na našem zařízení (dle platných právních předpisů). Průběh zájmového vzdělávání navazuje na časový plán vzdělávání. Předčasné ukončení zájmového vzdělávání musí být provedeno písemným prohlášením zákonných zástupců účastníků vzdělávání. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy. 11.Psychosociální podmínky ŠD je místem, kde jednáme klidně, citlivě, přirozeně a nenásilně. Zájmové vzdělávání odpovídá mentalitě žáků. Vychovatelky vytváří vhodné prostředí, které vede žáky k přímé komunikaci, k úctě, k toleranci, důvěře a tím se snažíme předcházet sociálně patologickým jevům. Vychovatelky vychází z individuálních potřeb žáků a adaptují žáky na nové prostředí. Žákům je dávána svoboda a volnost, která je vyvážena nutností dodržovat řád ŠD, řád školy a pravidla soužití ve ŠD. 14

15 12.Personální podmínky ŠD navštěvují jen žáci 1.stupně. Provoz zajišťují vychovatelky v jednotlivých oddělení ŠD dle kapacity pro daný školní rok a dle rozhodnutí ředitelky školy o počtu dětí ve ŠD. Zájmové vzdělávání je zajištěno plně kvalifikovanými vychovatelkami. Vychovatelky si prohlubují vzdělávání v akreditovaných kurzech (MŠMT) nebo samostudiem. 13.Ekonomické podmínky Podle vyhlášky č.74/2005 sb.o zájmovém vzdělávání 11 je stanoven příspěvek na provoz ŠD, jeho aktuální výše za žáka na měsíc je uvedena ve Vnitřní směrnici o placení úplaty za školské služby (viz příloha č.2). Souhrnná částka za celý školní rok se platí 2x ročně bezhotovostně na účet školy. 14.Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví Žáci přihlášení do ŠD jsou prokazatelně poučeni o BOZP, záznam je uveden v třídní knize zájmového vzdělávání. Při využití odborné učebny ( počítačová třída, tělocvična, školní knihovna) se řídí pokyny pedagogického pracovníka. 15.Autoevaluace Vychází ze školního vzdělávacího programu,, Okno do života, Slouží také pro vyhodnocení stávajícího stavu a stanovených cílů pro rozvoj ŠD. Oblasti autoevaluace Hlavní oblasti hodnocení školy a školní družiny - podmínky vzdělávání - průběh vzdělávání - vzájemná spolupráce školy a ŠD, spolupráce s rodiči - vedení ŠD, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání vychovatelů - úroveň výsledků práce Cíle a kritéria autoevaluace Cíle autoevaluace : udržet a zlepšovat kvalitu zájmového vzdělávání a dobrou spolupráci s rodiči žáků. Kritéria kvality ŠD - spolupráce všech pracovníků školy - aprobovanost vychovatelek - další vzdělávání vychovatelek - naplňování klíčových kompetencí u žáků - prezentace žáků a jejich dovedností v zájmovém vzdělávání - zájem o školu a ŠD projevený počtem zapsaných žáků - spolupráce s rodiči ( spokojenost s prací ŠD) - kredit ŠD na veřejnosti Nástroje - výroční zpráva školy za školní rok - kontrolní činnost vedení školy - zprávy z kontrolní činnosti ČŠI, krajskou hyg.stanicí - zápisy z pedagogické rady - zápisy z provozních porad - zprávy z jednání školské rady - zápisy z třídních aktivů - zprávy z pedagogicko-psychologické poradny - zprávy z jednání s rodiči 15

16 16. Použitá literatura Heřmanová J., M. Macek: Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání vyd.2009 Bálková Krista : náměty pro školní družinu vyd D. Lisá : Klíčové kompetence a jejich rozvíjení vyd B. Hájek : Pedagogika volného času vyd B. Hájek, J. Pávková : Školní družina vyd Použité poznatky z absolvovaných seminářů: Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání Lektorka : p.insp. Ábelová 2x ročně 20010,2011,2012,2013,

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9.

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9. Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje Platí od 1.9.2007 Zpracovala: Koordinátor ŠVP: Romana Janásková Mgr.Jana Pazderková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3. Školní vzdělávací program Školní družiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3. Školní vzdělávací program Školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program Školní družiny Č. j.: OSD/06/2013 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školní družiny... 4 3 Cíle vzdělávání... 4 4 Metody

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu

Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, příspěvková organizace Vojanova 178/12 školní družina Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Mgr. Karel Rajchl ředitel

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví

Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Batňovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 78344 Náměšť na Hané ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Motto: Čím je pro dospělého práce, tím je pro dítě hra. Řekni mi a zapomenu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ DRUŽINA OBSAH 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školní družiny... 5 3 Formy vzdělávání...

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Název programu:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Název programu: V Litvínově dne 1. 9. 2013..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy 1 STRUKTURA ŠVP pro ŠD A OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÉ OPATOVICE, OKRES BLANSKO č.j. ZŠ 706/2007-627/2014 strana 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠVP...4 2.1. Funkce a pojetí

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu Motto:,,Co nevím a neznám, to objevím. Platnost dokumentu od 1. září 2006 Obsah 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Část II Školní vzdělávací program ŠD

Část II Školní vzdělávací program ŠD Část II Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko, platnost ŠVP od 1.9.2013 strana 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP... 3 1.1. Funkce a pojetí činností ve školní družině...

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 STRANA 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 3 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 5 4 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 6 5 EKONOMICKÉ PODMÍNKY 7 6 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 8 7 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 12 8 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4.

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost dokumentu: od 1. září 2008 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny součásti

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více