Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ,,BAREVNÁ MOZAIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ,,BAREVNÁ MOZAIKA"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,barevná MOZAIKA vychází ze zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 74/2005 Sb.a ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na ZŠ Šťáhlavy,,OKNO DO ŽIVOTA 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání 4. Konkrétní cíle vzdělávání 5. Klíčové kompetence 6. Délka a časový plán 7. Formy a metody ZV 8. Obsah vzdělávání 9. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 10. Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání 11. Psychosociální podmínky 12. Personální podmínky 13. Ekonomické podmínky 14. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 15. Autoevakuace 16. Použitá literatura Přílohy: 1. Řád ŠD 2. Směrnice o placení úplaty ve ŠD 3. Uvolňování žáků ze ŠD 4. Plná moc k vyzvednutí žáka 2

3 1. Identifikační údaje ZŠ ŠŤÁHLAVY Adresa školy: Komenského 126, Šťáhlavy Kontakty Telefony: základní škola : (ředitelka školy Mgr. Lenka Dianová) školní družina : ( ŠD 1 vych. Jitka Čimerová ) ( ŠD 2 vych. Marie Brožíková ) ( ŠD 3 vych. Kateřina Vinická ) Zařazen do Rejstříku škol: IČO ZŠ IZO ZŠ IZO ŠD Zřizovatel: OÚ Šťáhlavy Masarykova Šťáhlavy Tel.: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,,okno DO ŽIVOTA Platnost od ( dodatek aktualizace ŠVP k z důvodu navýšení kapacity ) Č.j. 188/2014 3

4 2. Charakteristika ŠD a)prostorové a materiální vybavení Šťáhlavskou školu navštěvují žáci 1.-5.roč. Většinou zde bylo jen jedno oddělení ŠD. Od září 2011 měla škola dvě oddělení ŠD. Kapacita obou oddělení je 60 žáků. Areál školy tvoří tři budovy. Od září 2014 jsou na ZŠ tři oddělení ŠD, kapacita ŠD je 90 žáků. Hlavní budova: je jednopatrová, je zde pět tříd,ředitelna, sborovna a kabinet. V odpoledních hodinách je zde jedna třída v 1.patře využívána pro potřeby ŠD2. Je vybavena odpočinkovým koutem, kobercem a nábytkem s pomůckami a hrami pro činnost ŠD. V této třídě je interaktivní tabule a počítačový koutek, které může ŠD využívat. Druhá budova: je spojovací chodbou propojena s hlavní budovou. V přízemí se nachází školní jídelna, kuchyně, počítačová třída. V prvním patře je ve dvou třídách ŠD3. Je zde také knihovna, archiv ZŠ a sociální zařízení. Třetí oddělení ŠD bylo otevřeno v září 2014 po celkové rekonstrukci. Třída je vybavena novým linem, kobercem, nábytkem a herními a odpočinkovými koutky. Třetí budova: je také propojena chodbou s hlavní budovou. Zde se nachází další oddělení ŠD (ŠD 1), které má dvě místnosti. V první místnosti je pět stolků se židličkami, počítačový koutek, koutek s audiotechnikou, PS3 a televizí. Druhá místnost je využívána jako herna s celoplošným kobercem a šesti relaxačními koutky. Místnost je vybavena odpovídajícím nábytkem, dostatečným množstvím pomůcek a her pro činnost. Dále se v třetí budově nachází kabinet společný pro všechna oddělení ŠD obsahující velké množství pomůcek pro sportovní činnost. ŠD využívá ke své činnosti i další prostory: tělocvičnu TJ SOKOL, víceúčelové hřiště s umělém povrchem uprostřed obce, rozsáhlou zahradu u ZŠ, počítačovou učebnu, žákovskou a učitelskou knihovnu. Na ŠZ v přístavbě u hlavní budovy, se nalézá kabinet ŠD se sportovními potřebami. b)technické vybavení Oddělení ŠD mají možnost využívat informační a komunikační technologie na ZŠ. Je zde k dispozici černobílá i barevná kopírka, video, DVD přehrávač, PS3, rádio s CD přehrávačem, počítače v obou oddělení ŠD, počítače v PC učebně, interaktivní tabule a LCD televizory. Počítače jsou propojeny do Wifi sítě STANET a žáci tak mají přístup na internet. c) Hygienické podmínky Ve všech budovách je sociální zařízení. Pro dodržování pitného režimu slouží nápoje ze ŠJ a z vlastních zdrojů žáků. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ DRUŽINA - je to místo kde najdete přátele a přátelské prostředí - místo,kde mi druzí pomohou a kde mohu pomoct druhým já 4

5 - místo, kde mohu uplatnit své dovednosti a schopnosti - místo, kam chodím rád - je celotýdenní péče zaměřená na osobnostně sociální rozvoj. 4. Cíle vzdělávání - poskytnout žákům širokou nabídku zájmových činností s maximálním zaměřením na osobnost žáka - vytvářet a posilovat klíčové kompetence pro snazší uplatňování v pozdějším životě - vytvářet přátelské, bezpečné a stimulační prostředí - rozvíjet spolupráci s rodinami žáků - vést žáky k zájmu o učení a k motivaci pro celoživotní vzdělávání - učit žáky rozvíjet se, spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých i své vlastní - vychovávat žáky s kompetencemi moderního Evropana vést je k zodpovědnosti, samostatnosti a rozvíjet jejich schopnosti orientovat se kdekoli v Evropě i ve světě - vhodnými aktivitami napomáhat zapojování zdravotně hendikepovaných žáků a jiných minoritních skupin - pomáhat překonávat bariery kulturní, tělesné a jazykové - vhodnými aktivitami napomáhat škole v plnění průřezových témat ŠVP,,OKNO DO ŽIVOTA zejména s aktivitami zaměřenými na enviromentální výchovu. 5. Klíčové kompetence Činnost zájmového vzdělávání směřuje k osvojování kompetencí. Zájmové vzdělávání ve školní družině navazuje na klíčové kompetence stanovené ve školním vzdělávacím programu a dále je u dětí rozvíjí a) kompetence k učení (KU): vedeme žáka k vyhledávání informací a k efektivnímu využití při učení i v praktickém životě b) kompetence k řešení problémů (KŘP): všímá si dění i problémů, tyto mu jsou motivací k řešení problémů a situací, při řešení situací užívá logických,matematických i empirických postupů, chápe, že vyhýbáním se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně vymýšlí nová řešení, aktivně spolupracuje na tvorbě vlastních pravidel oddělení ŠD c) kompetence komunikativní (KK) :ovládá řeč, vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, sdělení, tvoří otázky i odpovědi, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, dokáže vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky, komunikuje kultivovaně d) kompetence sociálně personální (KSP) : samostatné rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit přijímat kompromis, je schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, věnuje se prevenci šikany a zneužívání návyk.látek, prevenci xenofobie a rasizmu e) kompetence občanské, činnostní a pracovní (KOČP) :učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, uvědomuje si svá práva i povinnosti, dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, vedeme žáky k respektování národních a kulturních specifik, vedeme žáky k zájmu o ekologii a třídění odpadu f) kompetence k naplnění volného času (KNVČ) :orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních 5

6 dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech, umí říct,,ne nevhodným nabídkám na využití volného času 6. Délka a časový plán vzdělávání ŠD poskytuje zájmové vzdělávání žákům po dobu povinné školní docházky. Organizuje víceletý cyklus výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti pro účastníky pravidelné docházky. Zájmové vzdělávání je realizováno celoročně, včetně prázdnin. Prázdninové aktivity pobíhají pouze s dostatečným počtem účastníků s ohledem na ekonomickou rentabilitu. Časový plán vzdělávání a) dlouhodobý viz celý pětiletý cyklus ŠVP b) krátkodobý měsíční rozvržení činnosti ZÁŘÍ.Barevná mozaika ŘÍJEN Šťáhlavské zajímavosti LISTOPAD Podzimní čarohrátky PROSINEC Vánoční čas LEDEN..Zima kolem nás ÚNOR...Karnevalový rej BŘEZEN.Jaro dělá pokusy DUBEN Kamarádi zvířátka KVĚTEN.Barevný svět ČERVEN.Sport nás baví V časovém plánu je přihlédnuto k individuálním potřebám žáků a k podmínkám organizace činností. 7. Formy a metody zájmového vzdělávání ( dále ZV ) a) formy ZV V naší školní družině probíhá výchovně vzdělávací činnost v souladu s vyhláškou č.74/2005 sb o zájmovém vzdělávání především formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, podle tohoto vzdělávacímu programu. Do denního režimu zahrnujeme také spontánní aktivity a příležitostné, výchovné, vzdělávací zájmové a tématické rekreační činnosti. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost Tyto činnosti se uskutečňují v rámci všech oddělení ŠD. Vychovatelky při práci vycházejí z obsahu vzdělávání. Výchovný, vzdělávací a zájmový program je aktualizován při pravidelných setkáních všech vychovatelek ŠD. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost V naší ŠD se jedná především o výlety, besedy, přednášky a exkurze. 6

7 Spontánní činnosti Při výchovných činnostech vycházíme z potřeb žáka a dbáme na jeho harmonický rozvoj. Žáci mají možnost vlastního výběru her, činností a dostatečný časový prostor pro svou seberealizaci při ranní a odpolední klidové činnosti a při pobytu venku. b) Metody ZV Z hlediska myšlenkových operací -Srovnávací -Analyticko syntetická -Deduktivní Z hlediska funkce v zájmovém vzdělávacím procesu -Kooperativní -Motivační -Aplikační -Komunitního kruhu -Diagnostické -Expoziční a fixační Z hlediska systémových přístupů -Situační a inscenační Z hlediska aktivity a samostatnosti žáků -Sdělovací -Samostatné práce -Badatelské a výzkumné Z hlediska zdroje informací Slovní c) monologické d) dialogické e) práce s knihou f) práce s multimediálními prostředky Názorně demonstrační g) pozorování předmětů a jevů h) předvádění i) exkurze Praktické metody 8. Obsah vzdělávání Pravidelná výchovná, vzdělávací činnost Měsíční rozvržení činnosti ZKRATKY KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ KK- kompetence komunikativní KSP- kompetence sociální a personální KŘP- kompetence k řešení problémů KOČP- kompetence občanské, činnostní a pracovní KNVČ- kompetence k naplnění volného času KU- kompetence k učení BOZP bezpečnost a ochrana zdraví práce 7

8 Téma: Barevná mozaika Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví, Člověk a jeho svět Průřezová témata:výchova demokratického občana, osobnostní a sociální výchova Výchovně vzdělávací cíle:seznamovat žáky s prostředím školy a jejím okolím, seznámit žáky s řádem ŠD a ZŠ, vytvářet kladné vztahy vychovatelka a žák, upevňovat vztahy mezi žáky, rozvíjet citové vztahy a komunikaci mezi žáky, vést žáky k dodržování dohodnutých pravidel, vést žáky k zásadám správného stolování a dodržování pitného režimu Postupy k dosažení cílů: rozhovory, diskuze, výklad, výtvarné a pracovní činnosti, komunitní kruh, dramatizace, skupinová práce, pozorování, vycházka, zásady stolování a dodržování hygienických návyků, BOZP Obsah činnosti: seznamovací a osobnostní hry, poznávání okolí školy a ŠD, práce s řádem školy a ŠD, zhotovení vlastních pravidel, sebepoznávací hry, stolování ve ŠJ Očekávané výstupy: žák se snaží respektovat ostatní a spolupracovat s nimi, žák se učí prosadit svůj názor, ale respektovat druhé, naslouchat jim a snaží se jim porozumět, zvládá zásady stolování a dodržuje pitný režim Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KK, KNVČ, KV Téma: Šťáhlavské zajímavosti Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět Průřezová témata:enviromentální výchova, osobnostní a sociální výchova Výchovně vzdělávací cíle: poznávat naši obec, významné památky v obci a jejím okolí, rozvíjet zájem žáků o historii a tradice naší země, umožňovat rozvoj tvořivosti, fantazie a představivosti, vést žáky k zájmu o kulturní památky a jejich ochranu. Postupy k dosažení cílů: : rozhovory, diskuze, výklad, výtvarné a pracovní činnosti, dramatizace, skupinová práce, pozorování, vycházka, zásady stolování a dodržování hygienických návyků, BOZP Obsah činnosti: historická vycházka, beseda s pamětníky z obce, kniha Plzeňské pověsti a strašidla, návštěva OÚ ve Šťáhlavech kronika obce Očekávané výstupy:žák zvládá cestu do školy, orientuje se v blízkosti školy, zná kulturní památky v okolí obce a jejich historii, získává pozitivní vztah ke své obci a její historii, má vztah ke kulturním památkám a jejich ochraně Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KK, KNVČ, KV 8

9 Téma: Podzimní čarohrátky Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví Průřezová témata:enviromentální výchova, osobnostní a sociální výchova Výchovně vzdělávací cíle: Vést žáky k uvědomění si změn v přírodě, pomáhat žákům získat manuální zručnost při výrobě jednotlivých výrobků, rozvíjení představivosti a fantazie, vychovávat žáky k bezpečnosti a ochraně zdraví při různých volnočasových aktivitách, vést žáky k lásce k přírodě a ochraně životního prostředí Postupy k dosažení cílů: pozorování, vycházka, exkurze, skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pracovní a výtvarné činnosti, pohybové aktivity, dramatizace, práce s textem, hry a soutěže, upevňování hygienických návyků a stolování, BOZP Obsah činnosti: podzimní hrátky v přírodě, pouštění draků, výroba panáčka Podzimáčka, slavnosti duchů, výtvarné čarohrátky Očekávané výstupy:žák zvládá vytvořit výrobek odpovídající jeho věku, získává pozitivní vztah k přírodě a pohybu, naučí se využívat přírodní materiál ke hrám a sportování, provádí různé výtvarné a pohybové techniky, snaží se získané poznatky využívat Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KK, KNVČ, KV Téma: Vánoční čas Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět Průřezová témata:enviromentální výchova, osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova Výchovně vzdělávací cíle: Rozvíjet rodinné citové vztahy, podpořit kladný vztah k tradicím, vytvořit drobné dárky a přání pro své blízké, seznámit se s vánočními tradicemi u nás i ve světě, získávat vědomosti o kultuře stolování a prostírání Postupy k dosažení cílů: skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pracovní a výtvarné činnosti, práce s textem, pozorování, poslech, výklad Obsah činnosti: dárky pod stromeček, Než zavoní purpura.., nadílka v lese, Vánoční těšení s pohádkou, písničkou, Mikulášská nadílka Očekávané výstupy:vnímáme citlivě atmosféru Vánoc a Mikuláše, učíme se respektovat tradice jiných kultur, získáváme přehled o vánočních zvycích a tradicích, vytváříme drobné dárky a přáníčka s využitím různých výtvarných technik, vánoční nadílka zvířátkům a ptáčkům Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KNVČ, KK, KV 9

10 Téma: Zima kolem nás Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a zdravý, Člověk a práce, Člověk a jeho svět Průřezová témata:enviromentální výchova, osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova Výchovně vzdělávací cíle: vést žáky k uvědomění si změn v přírodě, posilovat pozitivní vztah k přírodě a společnosti, vést žáky ke schopnosti účinně reagovat na změny počasí, vést žáky k ochotě pomáhat druhým, rozvíjet u žáků zájem o různé volnočasové aktivity sportovní, výtvarné, pracovní i kulturně společenské, rozvíjet u žáků schopnost samostatně poznávat, pozorovat a zkoumat přírodu Postupy k dosažení cílů: skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pracovní a výtvarné činnosti, práce s textem, pozorování, poslech, výklad, hry, soutěže Obsah činnosti: hry na sněhu a se sněhem, mrazivé kresby na oknech, zima všude kolem nás, dárky k zápisu do 1.třídy, mateřáci na návštěvě ve ŠD Očekávané výstupy:žáci si uvědomují zvláštnosti her na sněhu, dokáže se o sebe postarat v souvislosti se zimním počasím, zdokonaluje se ve sportovních aktivitách a výrobě drobných dárků, rozeznává stopy zvěře, získává poznatky o potřebách lesní zvěře a ptáků v zimě, snaží se pomáhat mladším kamarádům Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KNVČ, KK, KV Téma: Karnevalový rej Vzdělávací oblast: Člověk a zdravý, Člověk a práce, Člověk a jeho svět Průřezová témata:výchova demokratického člověka Výchovně vzdělávací cíle: rozvíjet estetické cítění a chování, zdokonalovat žáky ve výtvarných a pracovních technikách, seznámit žáky s masopustními zvyklostmi, umět vyjádřit svůj názor, diskutovat s ostatními, upevňovat fyzickou kondici a zlepšovat, obratnost, osvojit si základní dovednosti a návyky k ovlivňování aktivního zdraví Postupy k dosažení cílů: skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pracovní a výtvarné činnosti, pozorování, poslech, výklad, hry, soutěže Obsah činnosti: maškarní karneval, masopustní masky, různé karnevalové soutěže, karnevaly ve světě Očekávané výstupy:snaží se spolupracovat s ostatními a uznává jejich dovednosti, umí kriticky zhodnotit svoji práci, má povědomí o masopustních tradicích, zvládá vyrobit jednoduchou masku s využitím různých materiálů, utváří si kladný vztah k přírodě, respektuje kulturní tradice jiných národů, rozšiřuje si všeobecný kulturní obzor Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KNVČ, KK, KV 10

11 Téma: Jaro dělá pokusy Vzdělávací oblast: Člověk a zdravý, Člověk a práce, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda Průřezová témata: Enviromentální výchova, osobnostní a sociální výchova,výchova demokratického člověka Výchovně vzdělávací cíle: prohlubovat sportovní a pohybové dovednosti,naučit žáky zpracovávat různé druhy materiálů, rozvíjet cit pro materiál, vést k samostatnosti při tvořivých činnostech, vést žáky k ochotě pomáhat druhým, umět pochválit práci druhých Postupy k dosažení cílů: skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pracovní a výtvarné činnosti, pozorování, poslech, výklad, hry, soutěže, práce s textem, diskuze Obsah činnosti: Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KK, KNVČ, KV Velikonoční tvořivé dny, Voláme jaro, Jarní klíčení rostlin, Hodovačky, výroba pomlázky, zdobení vajíček Očekávané výstupy: dokáže vyhledávat informace v multimediích o velikonočních tradicích, zvládá nové postupy při výrobě různých výrobků, umí uplatnit získané znalosti při vlastní práci, dokáže pomoci druhým při práci, umí ocenit práci druhých i svoji Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KNVČ, KK, KV Téma: Kamarádi zvířátka Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda Průřezová témata: Enviromentální výchova Výchovně vzdělávací cíle: posilovat kladný vztah ke zvířatům, vést žáky ke získávání nových přírodovědných poznatků, podporovat ekologické cítění, naučit se základní znalosti třídění odpadů, získávat schopnost pracovat ve skupině, odmítat negativní jevy, jako nespravedlnost, násilí a lež Postupy k dosažení cílů: skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pracovní a výtvarné činnosti, pozorování, poslech, výklad, hry, soutěže, práce s textem, diskuze Obsah činnosti: Den Země, Zdravá pětka, Beseda o zvířátkách, Návštěva ZOO, přírodovědné knihy, Moje zvířátko ve ŠD, Ekologické třídění odpadu doma i ve škole Očekávané výstupy: rozeznává běžné druhy živočichů a rostlin, ovládá základní třídění odpadu, má základní znalosti o zdravé výživě, učí se správně rozhodovat a jednat ve prospěch svého zdraví a zdraví jiných Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KK, KNVČ, KV 11

12 Téma: Barevný svět Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět, Umění a kultura Průřezová témata: Multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Výchovně vzdělávací cíle: vést žáky ke spolupráci ve skupině, rozvíjet poznatky o jiných kulturách, posilovat vztah matka-dítě, vážit si svého domova a své vlasti, uvědomovat si nebezpečí a nehumánnost různých národností a rasových předsudků i různých forem diskriminace Postupy k dosažení cílů: skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pracovní a výtvarné činnosti, pozorování, poslech, výklad, hry, soutěže, práce s textem, diskuze Obsah činnosti: besedy, pořady v médiích, výstava, Den maminek Očekávané výstupy: spolupracuje s ostatními, dokáže vyjádřit vlastní pocity, upevňuje rodinné vztahy, umí vyhledávat informace, dává získané poznatky do souvislostí, umí diskutovat a argumentovat Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KNVČ, KK, KV Téma: Sport nás baví Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví, Člověk a jeho svět Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova Výchovně vzdělávací cíle: zdokonalovat se ve sportovních dovednostech, osvojit si základní dovednosti a návyky k ovlivňování aktivního zdraví, naučit se respektovat ostatní, jednat ve smyslu fair play Postupy k dosažení cílů: skupinová i individuální práce, tvořivé i kreativní aktivity, pozorování, výklad, hry, soutěže Obsah činnosti: Den pro zdraví s TJ Sokol Šťáhlavy, Netradiční sporty, Dětská olympiáda Očekávané výstupy: zvládá základní míčové hry, umí se orientovat v různých druzích sportu, ovládá základní pohybové dovednosti, dokáže překonávat překážky i sama sebe, jedná podle pravidel fair play Klíčové kompetence: KSP, KOČP, KŘP, KNVČ, KK, KV 12

13 CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ ČINNOSTI Téma: Oběd Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova Výchovně vzdělávací cíle: seznámit žáky s organizací přechodů ze třídy do jídelny a z jídelny do ŠD, seznámit žáky s provozem školní jídelny, osvojit si pravidla společenského chování, rozvíjet komunikaci, vést žáky k dodržování pravidel správného stolování a dodržování pitného režimu Obsah činnosti: dodržování základů společenského chování (pozdrav, poděkování), aktivní osvojení stravovacích a hygienických návyků, vlastní stolování ve ŠJ Očekávané výstupy: žák zvládá zásady stolování, chová se kulturně ve ŠJ, rozvíjí své schopnosti v osvojování hygienických a stravovacích návyků, snaží se dodržovat pitný režim Spontánní činnosti a) Ranní družina Téma: Před zvoněním Průřezové téma : Osobnostní a sociální výchova Cíl: Vytvářet příjemné a klidné prostředí v ranních hodinách s ohledem na indiciální potřeby žáků, podporovat u žáků zdravý životní styl, odcházet z ranní družiny v pohodové a klidné náladě do vyučování Obsah: Relaxace na koberci, volný výběr stolních a stavebnicových her, klidné tvořivé činnosti, komunitní a komunikační kruh, aktivní osvojování hygienických a stravovacích návyků, individuální rozhovory s dětmi, poslech čtených pohádek a příběhů, poslech rozhlasového vysílání pro děti Rádio JUNIOR Očekávané výstupy: rozvíjí své schopnosti v osvojování hygienických a stravovacích návyků, při odpočinkových, relaxačních a tvořivých hrách, vést žáky ke klidné komunikaci, nevyhledávat konflikty Téma: Čtenářský koutek Průřezové téma: Mediální výchova Cíl: Seznámit se s literární tvorbou pro děti, knihy, časopisy, multimedia, vést žáky k vyhledávání a třídění informací a jejich použití při tvůrčí činnosti Obsah: Četba, poslech, využití multimedií Očekávané výstupy: dokáže vyhledat potřebné informace, účastní se diskusí, vyjadřuje svůj názor, dokáže pracovat s tištěným i mluveným slovem, snaží se využívat dostupná multimedia Téma: Než zazvoní Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Cíl: Rozvíjet pohybové dovednosti žáků, seznamovat je s novými netradičními sporty a sportovními pomůckami, seznámení s relaxačními technikami a podporovat jejich využití při naplnění volného času, využití sportu a pohybových aktivit v místnosti Obsah: Pohybové hry s tradičními a netradičními pomůckami, relaxační hry Očekávané výstupy: umí využívat relaxační a pohybové techniky, učí se vnímat tělo 13

14 b) Relaxace po vyučování a před odchodem domů Téma:Uvolnění, odpočinek, relax Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Cíl: Podporovat a zlepšovat vztahy mezi žáky z jednotlivých oddělení, vést žáky k samostatnosti, pořádku, k dodržování pitného režimu, vést žáky k vzájemné toleranci,učit žáky účelně trávit volný čas, rozvíjet individuální schopnosti žáků Obsah: Vyprávění, komunikativní a komunitní kruh, společenské hry, volné kreslení, četba knih a časopisů, poslech CD, MC,hry, PC výukové programy Očekávané výstupy: snaží se dodržovat pitný režim, využívá účelně volný čas, osvojuje si zákonitosti hry, učí se šetrně zacházet se zapůjčenými hrami a pomůckami, spolupracuje s ostatními a respektuje jejich prostor Téma: Ukaž co umíš Cíl: Rozvíjet myšlení, prohlubovat vědomosti, znalosti a dovednosti Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova) Obsah: Didaktické hry, Kimovy hry, zábavné vzdělávací hry, individuální příprava na vyučení Očekávané výstupy: poznává smysl a cíl učení, nabývá pozitivní vztah k učení, snaží se posoudit vlastní pokrok a určit překážky či problémy bránící v učení Hodnocení: Hodnocení probíhá formou společné diskuze s dětmi na závěr činnosti, jak vychovatelkou, tak žáky, popřípadě v průběhu jednotlivých činností. Kritériem našeho hodnocení je zájem žáků o danou činnost a chuť podílet se na jejím vytváření. Dalším měřítkem je zpětná vazba od rodičů, pozorování vývoje jednotlivých dětí, sledování výsledků jejich práce. 9. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zájmové vzdělávání ve školní družině nabízí významný prostor pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci mají právo na rovný přístup ke vzdělávání a školní družina je připravena toto akceptovat a realizovat v praxi. Mimořádně nadaným žákům zájmové vzdělávání ve školní družině může nabídnout vhodné zájmové vzdělávací aktivity (tzv. aktivity zaměřené na rozvoj tvořivost, spolupráce, vztahů a sociální a emocionální inteligence ). 10.Podmínky přijímání uchazečů, průběh a ukončování vzdělávání Na základě řádně vyplněného a odevzdaného zápisního lístku je žák zařazen do zájmového vzdělávání. Vztahují se na něj veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání na našem zařízení (dle platných právních předpisů). Průběh zájmového vzdělávání navazuje na časový plán vzdělávání. Předčasné ukončení zájmového vzdělávání musí být provedeno písemným prohlášením zákonných zástupců účastníků vzdělávání. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy. 11.Psychosociální podmínky ŠD je místem, kde jednáme klidně, citlivě, přirozeně a nenásilně. Zájmové vzdělávání odpovídá mentalitě žáků. Vychovatelky vytváří vhodné prostředí, které vede žáky k přímé komunikaci, k úctě, k toleranci, důvěře a tím se snažíme předcházet sociálně patologickým jevům. Vychovatelky vychází z individuálních potřeb žáků a adaptují žáky na nové prostředí. Žákům je dávána svoboda a volnost, která je vyvážena nutností dodržovat řád ŠD, řád školy a pravidla soužití ve ŠD. 14

15 12.Personální podmínky ŠD navštěvují jen žáci 1.stupně. Provoz zajišťují vychovatelky v jednotlivých oddělení ŠD dle kapacity pro daný školní rok a dle rozhodnutí ředitelky školy o počtu dětí ve ŠD. Zájmové vzdělávání je zajištěno plně kvalifikovanými vychovatelkami. Vychovatelky si prohlubují vzdělávání v akreditovaných kurzech (MŠMT) nebo samostudiem. 13.Ekonomické podmínky Podle vyhlášky č.74/2005 sb.o zájmovém vzdělávání 11 je stanoven příspěvek na provoz ŠD, jeho aktuální výše za žáka na měsíc je uvedena ve Vnitřní směrnici o placení úplaty za školské služby (viz příloha č.2). Souhrnná částka za celý školní rok se platí 2x ročně bezhotovostně na účet školy. 14.Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví Žáci přihlášení do ŠD jsou prokazatelně poučeni o BOZP, záznam je uveden v třídní knize zájmového vzdělávání. Při využití odborné učebny ( počítačová třída, tělocvična, školní knihovna) se řídí pokyny pedagogického pracovníka. 15.Autoevaluace Vychází ze školního vzdělávacího programu,, Okno do života, Slouží také pro vyhodnocení stávajícího stavu a stanovených cílů pro rozvoj ŠD. Oblasti autoevaluace Hlavní oblasti hodnocení školy a školní družiny - podmínky vzdělávání - průběh vzdělávání - vzájemná spolupráce školy a ŠD, spolupráce s rodiči - vedení ŠD, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání vychovatelů - úroveň výsledků práce Cíle a kritéria autoevaluace Cíle autoevaluace : udržet a zlepšovat kvalitu zájmového vzdělávání a dobrou spolupráci s rodiči žáků. Kritéria kvality ŠD - spolupráce všech pracovníků školy - aprobovanost vychovatelek - další vzdělávání vychovatelek - naplňování klíčových kompetencí u žáků - prezentace žáků a jejich dovedností v zájmovém vzdělávání - zájem o školu a ŠD projevený počtem zapsaných žáků - spolupráce s rodiči ( spokojenost s prací ŠD) - kredit ŠD na veřejnosti Nástroje - výroční zpráva školy za školní rok - kontrolní činnost vedení školy - zprávy z kontrolní činnosti ČŠI, krajskou hyg.stanicí - zápisy z pedagogické rady - zápisy z provozních porad - zprávy z jednání školské rady - zápisy z třídních aktivů - zprávy z pedagogicko-psychologické poradny - zprávy z jednání s rodiči 15

16 16. Použitá literatura Heřmanová J., M. Macek: Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání vyd.2009 Bálková Krista : náměty pro školní družinu vyd D. Lisá : Klíčové kompetence a jejich rozvíjení vyd B. Hájek : Pedagogika volného času vyd B. Hájek, J. Pávková : Školní družina vyd Použité poznatky z absolvovaných seminářů: Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání Lektorka : p.insp. Ábelová 2x ročně 20010,2011,2012,2013,

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ A MŠ PLZEŇ BOŽKOV ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO VŠECHNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ A MŠ PLZEŇ BOŽKOV ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO VŠECHNY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, Příspěvková organizace VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ A MŠ PLZEŇ BOŽKOV ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Školní klub Sedmikráska

Školní klub Sedmikráska Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.74/2005 Sb. č.j.21/1033/07 Platnost od 1. 9. 2007 Schválil: Mgr. Martin Prokop Školní klub Sedmikráska při

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j. Obsah: strana 1. Materiální podmínky.... 3 2. Personální podmínky.... 3 3. Ekonomické podmínky. 3

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

Školní vzdělávací program Domova mládeže

Školní vzdělávací program Domova mládeže Česká lesnická akademie, Lesnická 9, 541 01 Trutnov Domov mládeže Školní vzdělávací program Domova mládeže Zpracoval: Bc. Josef Kvasničák Schválil : Mgr. Jan Korbelář 1 ÚVOD Školní vzdělávací program DM

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl I.Identifikační údaje Adresa: Základní škola Radomyšl, okres Strakonice, Školní 187, Radomyšl, 387 31 IZO zařízení: 114 800 171 Kontakty: 383

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM Obsah školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ KLUB Identifikační údaje název ŠVP: ŠVP školního klubu MZŠ Dymokury ŠVP MZŠ Dymokury, s motivačním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Č.j.: 35-09-14 Účinnost od data: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Š K O L N Í D R U Ž I N Y NÁZEV Školní vzdělávací program školní družiny při Základní a Mateřské škole

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní údaje: Popis materiálních podmínek

Základní údaje: Popis materiálních podmínek Základní údaje: Název školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 28601 Čáslav Adresa školy: Základní škola Čáslav, Nám. Jana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU Základní škola Javorník, okres

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I.,

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í H O K L U B U Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., L I P A N S K Á 4 2 0 O B S A H 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název Programu... 3

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4. Popis

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Osmek 47 751 52 Přerov IČO: 63701171 Tel: 581262611 Fax: 581735836 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Zpracoval: Helena Zrnková, vedoucí vychovatel Schválil:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ T. G. MASARYKA BEZRUČOVA 346 MNICHOVICE Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Bohutín 103, 789 62 Olšany Tel: 583 247 244, Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola V Bohutíně 1. 9. 2007 Obsah: 1.Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

ZAČÍT SPOLU OD ZAČÁTKU

ZAČÍT SPOLU OD ZAČÁTKU Tyršova základní škola a mateřská škola U Školy 7, 326 00 Plzeň ZAČÍT SPOLU OD ZAČÁTKU Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině platný od 1.9.2012 1 OBSAH 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Školní vzdělávací program Školní družiny

Školní vzdělávací program Školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Studénky 93 o.šumperk Školní vzdělávací program Školní družiny Vypracovala Anna Pelikánová-vedoucí školní družiny Školní družina je zřízena dle Školského zákona a

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více