Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace

2 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace Sídlo: Masarykova Hrušovany u Brna Zřizovatel školy: Obec Hrušovany u Brna se sídlem Masarykova Hrušovany u Brna Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Motlíčková Součásti školy: základní škola 1. stupeň, školní družina, školní jídelna Tel. číslo školy: , ŠD : www stránky: Školská rada zřízena ke dni , předseda p. Pavel Hodec b) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Neúplná základní škola učící v ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Otevřená škola. 2. Přehled o počtu žáků ve školním roce 2013/14: Školní rok Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 2013/ zač.r ,2 konec r ,3 + 2 žákyně plní povinnou školní docházku v zahraniční škole ( 38 Zákona č. 561/2004 Sb.) Počet žáků na pedagoga 16,83 16,91 3. Celkový počet žáků v 1. ročníku na začátku škol. roku: Zařízení školního stravování: Typ jídelny- dle výkazu Z ŠJ - úplná Počet zač.r. kon.r. děti a žáci Počet strávníků zaměstnanci školy a důchodci ostatní 0 0 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 4 Přepočtení na plně zaměstnané 2,75 2

3 Školní jídelna připravuje teplou kuchyni, teplé a studené nápoje, moučníky, saláty. Vaří se dle norem školního stravování, ale také využívají receptury získané z jiných zdrojů, nové vydané publikace pro veřejné stravování, internetové zdroje a samostatně upravené receptury, aby nabídka jídel byla pestrá a zajímavá. Skladba nabízených a připravovaných jídel musí odpovídat výživovým normám a splňovat tzv. spotřební koš, který obsahuje 10 základních komodit, které musí školní jídelny plnit dle vyhlášky O školním stravování 107/ 2005 Sb. Jídelna vaří jídlo pro žáky a zaměstnance školy. Připravujeme jeden druh hlavního jídla oběd. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD (pravidelná docházka) celkem 4 zač.roku: 101 konec roku: 100 počet vychovatelů ŠD fyz. 4 přepoč. 2,37 Počet dětí na vychov. 25,25 25 Z činnosti školní družiny: Provoz školní družiny: od do 16 hod. Ranní družina: od 6.45 do 7.30 hod. Školní družinu navštěvují děti od 1. do 4. třídy. V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu 101 dětí. Děti byly rozděleny do čtyř oddělení. Školní družina využívala jednu třídu v přízemí budovy, dvě třídy v 1. poschodí, školní tělocvičnu a školní dvůr. Děti se věnovaly převážně výtvarné činnosti (práce s papírem, kartonem, textilem, drobným přírodním materiálem, modelovací hmotou. V letním období vychovatelé využívali školní dvůr, v zimě převážně tělocvičnu. Děti se věnovaly různým pohybovým aktivitám, soutěžím v různých disciplínách. Oblíbené byly míčové hry. Dále převažovala činnost přírodovědná a společensky prospěšná. Během celého roku se vychovatelé snažili začleňovat různé besedy o zdraví, osobní hygieně a zdravé výživě. Materiální vybavení školní družiny je na dobré úrovni. V letošním roce byly zakoupeny různé pomůcky a hračky sloužící nejen ke kulturnímu vyžití, ale i k odpočinku dětí. Ve třídách vychovatelé využívali dataprojektor s plátnem, počítač a notebook. Školní družina naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Uskutečňuje zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, formou odpočinku a relaxace. Podporuje a respektuje individuální schopnosti a dovednosti žáků. Vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k druhým lidem. O děti se starali čtyři vychovatelé: Jana Houserová, Iva Pirožková, Mgr. Kristýna Jandíková a Miroslav Přichystal. V červnu jsme v rámci autoevaluace provedli dotazníkové šetření mezi rodiči žáků. S provozem ŠD jsou rodiče převážně spokojeni, děti si chtějí vyzvedávat převážně v půl a celou hodinu, vztah vychovatelů k dětem hodnotí rodiče jako dobrý nebo výborný, s nabídkou činností ve ŠD jsou děti i rodiče převážně spokojení, děti se do družiny těší. 3

4 Zájmové kroužky název počet zařazených žáků vedoucí Pěvecký kroužek 59 M. Dvořáková Hra na flétnu 17 L. Šnajnarová Počítačový kroužek M. Janošová Počítačový kroužek 16 J. Mrázek Sportovní kroužek 28 L. Šimovec Čeština hrou 1 16 P. Vaňková Čeština hrou 2 11 J. Coufalová Výtvarný kroužek 14 M. Betášová Keramický kroužek 21 J. Jandíková, Ing. A. Zichová Logopedický kroužek 20 J. Motlíčková Badminton 13 E. Baumgartnerová Dramatický kroužek 17 M. Cabrera Vega Nepovinný předmět náboženství : 15 žáků vyučovala p. Marie Sopoušková c) PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY : Na I. stupni vyučovalo po celý školní rok 12 učitelů ( včetně ředitelky a zástupkyně ředitelky ) všichni na plný úvazek, 10 z nich zároveň plnilo funkci třídních učitelů. U sedmi integrovaných žáků ( z celkových 15 integrovaných ) pracovalo 6 asistentů pedagoga. Údaje jsou platné k pracovník ředitelka školy vzdělání VŠ 1. stupeň, spec.ped. délka praxe ( v letech ) zástupce ředitele VŠ ČJ, D 30 učitel Šim. VŠ Bc. Tv, Pv ZP 21 učitel Dvoř. VŠ 1. stupeň ZŠ 15 učitel Baum. VŠ 1. stupeň ZŠ 8 učitel Jano. VŠ VŠ ChT+ PZ pro SŠ 25 učitel Vaň. ZŠ II.st.+ CŽV 1. st. 7 učitel Šnaj. VŠ RJ, Hv, ČJ 24 učitel Bet. VŠ 1. stupeň ZŠ 17 učitel Mrá. VŠ ped.vol.č. 21 učitel Couf. VŠ spec.ped

5 Učitel Veg. MU 1. st.zš, AJ 9 vychovatel Hous. vychovatel Pir. SPŠ + DPS vychovatelství SOU +SŠPS ped., psych. vychovatel Jand. VŠ - FF 1 Vychovatel Přich. asistent pedagoga Pir. MU vych.+ 2 leté spec. ped., FTVS UK SOU +SŠPS ped., psych. asistent pedagoga Jand. VŠ - FF 1 asistent pedagoga Přich. asistent pedagoga Ryš. MU vych.+ 2 leté spec. ped., FTVS UK MU 2 leté spec. ped. asistent pedagoga Jar. VUT, ing.arch. + DPS asistent pedagoga Hous. VOŠ, stud. MU spec.ped Průměrný věk pedagogického sboru ( učitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga ) je 40, 8 let. Poř.č. věk Počet zaměstnanců 1. do do

6 1. Odborná kvalifikace,dle zákona č. 563/2004 Sb. Pedagogičtí pracovníci Fyzic.os./přepočteno Z toho odborně kvalif.dle zákona č. 563/2004 Sb. učitelé 12/12 7 vychovatelé 4/2,37 2 asistenti pedagoga 6/3, Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 2 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy : 0 5. Nepedagogičtí pracovníci : 9 ( školnice a topička, 3 uklizečky, 3 kuchařky, ved. ŠJ pracuje současně jako vychovatelka ŠD, hospodářka) Ukončení pracovního poměru dohodou : 0 Odchod na MD: 1 7. Romský asistent : ne 9. Poradenské služby: - koordinátorka ŠVP: Mgr. Markéta Dvořáková - koordinátor ICT: Ing. Markéta Janošová + správce počítačové sítě - metodik prevence: Bc. Lubomír Šimovec - speciální pedagog: Mgr. Šárka Ráabová, DiS. - školní logoped: Mgr. Jarmila Motlíčková - výchovný poradce: vedení školy d) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJETÍ DO ŠKOLY : Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 Počet žáků, kteří nastoupili k do 1.ročníku ve školním roce 2013/2014: 48 Počet žáků přijatých do 1. ročníku pro rok 2014/2015: 42 Počet žáků, kteří v průběhu roku nastoupili do školy: 3 Počet žáků, kteří v průběhu roku ze školy odešli: 2 6

7 e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 1. Prospěch a chování žáků v 1. pololetí školního roku 2013/ Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli prospěli neprospěli s vyznamenáním I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem prospěli s vyznamenáním neprospěli I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem 1.2. Výchovná opatření pochvaly 7

8 třída pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy I. A 2 0 I. B 0 0 II. A 6 0 II. B 23 0 III. A 8 0 III. B 11 0 IV. A 11 0 IV. B 11 0 V. A 6 0 V. B 8 0 celkem pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem 1.3. Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí důtka třídního důtka ředitele školy třídního učitele učitele I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem

9 napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem 1.4. Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti opravné zkoušky hodnocení celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I. A ,3 0 0 I. B ,4 0 0 II. A ,8 0 0 II. B ,2 0 0 III. A ,5 0 0 III. B ,0 0 0 IV. A ,4 0 0 IV. B ,1 0 0 V. A ,9 0 0 V. B ,3 0 0 celkem , Prospěch a chování žáků ve 2. pololetí školního roku 2013/ Celkové hodnocení žáků prospěch třída vyznamenání prospěli neprospěli I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A

10 IV. B V. A V. B celkem vyznamenání prospěli neprospěli I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Všichni žáci byli hodnoceni klasifikačním stupněm Výchovná opatření pochvaly třída pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy I. A 18 0 I. B 8 0 II. A 6 0 II. B 14 0 III. A 11 0 III. B 11 0 IV. A 11 0 IV. B 9 0 V. A 7 0 V. B 7 0 celkem I. A I. B II. A II. B pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem 10

11 2.3. Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí důtka třídního důtka ředitele školy třídního učitele učitele I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem 2.4. Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o opravné zkoušky 38 Zákona správnosti hodnocení 561/2004 Sb. celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída omluvené hodiny průměr na žáka třídy neomluvené hodiny průměr na žáka třídy I. A ,4 0 0 I. B ,9 0 0 II. A ,1 0 0 II. B ,

12 III. A ,5 0 0 III. B ,0 0 0 IV. A ,5 0 0 IV. B ,1 0 0 V. A ,0 0 0 V. B ,2 3 0,16 celkem ,2 0, Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen celkem Snížený stupeň z chování: žák měl vážné zdravotní důvody Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) : Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2010/2011 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Na střední školu se hlásilo 12 žáků 5. ročníku ( z celkového počtu 36 ), přijati byli3 žáci: Anna Veselá, Vojtěch Hejduk a Jan Dvořák, to je 25 % přijatých z přihlášených Individuální integrace (na konci školního roku) Typ postižení Třída Počet žáků Tělesné postižení II. B, V. A 2 Vývojové poruchy chování I. B, II. B, III. A, IV. B, V. B 8 Vývojové poruchy učení IV. B 1 Kombinované postižení IV. A 1 LMP IV. A 1 Vady řeči I. A 1 Autismus I. A 1 celkem Zdravotní znevýhodnění: 18 žáků Z celkového počtu 202 (203 na konci škol. r. ) žáků bylo v PPP nebo SPC vyšetřeno celkem 33 žáků ( z toho v letošním roce 13 nově vyšetřených) + 15 žáků integrovaných. Vývojové poruchy učení nebo chování byly diagnostikovány u 23 žáků. U těchto žáků uplatňujeme v hodinách individuální přístup, někteří navštěvují po celý rok kroužky Čeština hrou nebo logopedický. 3 dny v měsíci pracují se speciálním pedagogem. 12

13 3.3. Talentovaní žáci O talentované žáky pečovali vyučující v hodinách i kroužcích individuálně ( výběr vhodné literatury, práce s počítačovými programy, zapojení do soutěží apod.) f) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Minimální preventivní program vychází z dokumentu Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy, Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků, Krizových plánů a Směrnice k prevenci šikany u žáků. Při plnění tohoto plánu je nezbytná spolupráce pedagogů i ostatních zaměstnanců školy, rodičů, pracovníků PPP, SPC, zdravotnických a sociálních zařízení, kteří cíleně působí na žáky školy. Hodnocení MPP je prováděno vždy na konci školního roku. Prevence je prováděna v rámci vyučování, ve školní družině, na výletech, škole v přírodě i ve volnočasových aktivitách. Pro žáky byly pořádány akce jako čtyřdenní výlet, týden zdravé výživy, soutěže tělovýchovné i výtvarné, exkurze, dopravní den, jednodenní výlety, programy s ekologickým zaměřením, výukový program Hasík s hasiči, Oranžová olympiáda,... Za spolupráci děkujeme Obecní policii, Hasičům, OÚ. Případné problémy řeší podle závažnosti se žáky vyučující, třídní učitelé, komise ( ředitelka, zástupkyně, učitel, rodič, metodik prevence, případně i zástupce Školské rady a zástupce zřizovatele ). O jednáních vyhotovujeme písemné záznamy. Žáci mají možnost využívat schránku důvěry umístěnou v přízemí budovy. Úrazy V knize úrazů bylo zapsáno14 žákovských úrazů (8 hochů, 6 dívek). Z toho 5 bylo způsobeno v tělocvičně, 4 o přestávkách, 4 ve ŠD a 1 ve výuce. Vyplnili jsme 5 záznamů o úrazu, odškodněny byly 2 úrazy: 4.500,- Kč (z toho je 1.000,- Kč spoluúčast školy). g) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VČETNĚ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY : název kurzu účastník číslo akreditace pořadatel cena AJ 1. stupeň rozšiř. Coufalová MU Brno Nápady do prvouky, Betášová, 21844/ SSŠ Brno 1.100,- přírodovědy Baumgartnerová Nápady do přírodovědy a Jandíková 21844/ SSŠ Brno 550,- vlastivědy Pohybové hry Betášová, 21528/ SSŠ Brno Pirožková AJ od začátku Janošová, Mrázek 1903/ SSŠ Brno AJ pro mírně pokročilé Baumgartnerová, 18700/ SSŠ Brno 8.000,- Šnajnarová Čtenářská gramotnost Motlíčková, NIDV Brno 960,- Jandíková SPU K. Jandíková 4126/ a SSŠ Brno 950,- 13

14 Změny v právních předpisech Motlíčková 15751/ J. Mikáč 1.100,- Kyberšikana Šimovec PPP Břeclav Zákon o ped.pracovnících Motlíčková Komenius agency 998,- ŠJ - jídelníček Houserová SSŠ Brno 650,- Nový spisový řád Jandíková 18700/ SSŠ Brno 660,- Novela právních předpisů Motlíčková J. Zeman 550,- Dílny čtení Motlíčková 34058/ SSŠ Brno 900,- Školní poradenské pracoviště Šimovec Edupraxe 990,- Podpora logopedické prevence Motlíčková 49414/ NIDV 620,- AJ metodika Janošová SSŠ Brno 1.600,- ŠJ Houserová SSŠ Brno 700,- Občanský zákoník Motlíčková Akademie nevšedního vzdělávání 770,- Dalšího vzdělávání se zúčastnilo 11 pedagogických pracovníků. Celková vynaložená částka na další vzdělávání činí za školní rok cca ,- Kč. h) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, AKCE TŘÍD I.B říjen Divadelní představení (Radost) Tři čuníci nezbedníci Strašidelný den (projektový den) prosinec Andělská škola (projektový den) leden Výstava A. Mikulky -Rajhrad únor Pasování na čtenáře v knihovně březen Veselé zoubky (Program správné péče o zuby) Školní kolo recitační soutěže S country tanci do stodoly duben Tonda Obal na cestách (program o recyklaci) Den Země (projektový den) Čarodějnice (projektový den) květen Dopravní výchova (Program Obecní policie) Školní výlet - Macocha, Punkevní jeskyně červen Den s hasiči Oranžová olympiáda Cesta za pokladem (ukončení projektového vyučování Námořníci) II.B září Jak jablíčko putovalo (projektové vyučování) Zahájení výuky plavání říjen Divadelní představení Mach a Šebestová, Radost Vycházka k tématu naše obec (PRV) listopad Divadelní představení Stvoření světa, Polárka prosinec Vánoční hvězda (projektové vyučování s výstupem) 14

15 IV.A hudebně dramatické představení žáků pro obyvatele Domu pokojného stáří třídní vánoční besídka pro rodiče žáků leden Projektové vyučování Cestovatelé I únor Divadelní představení Gulliver v Lilliputově, Radost březen Projektové vyučování Masopust Návštěva knihovny Matematické soutěž Klokan duben Hudební pořad S country tanci do stodoly Hasík I Tonda obal na cestách Den Země květen Hasík II školní výlet s prohlídkou hradu Dolní Kounice výukový program Poklady z naší popelnice společnosti REC group výukový program Za stády koní v Koryčanech Kouzelník Projektové vyučování Cestovatelé II červen Den s hasiči Divadelní představení Kouzelná bambitka, ZŠ Židlochovice Oranžová olympiáda Školní výlet s prohlídkou hradu Dolní Kounice Třídní závěrečná besídka Letem světem (ukončení projektového vyučování Cestovatelé) listopad Limonádový Joe - divadlo Radost prosinec Vánoce doma i ve světě - koncert skupiny Mošny v Brně leden Anthropos - předání pololetního vysvědčení v muzeu březen Návštěva knihovny Matematický klokan Tajuplná Afrika - beseda s cestovatelem Jiřím Márou Recitační soutěž S country tanci do stodoly duben Klima třídy Tonda Obal na cestách - ekologický program Školní výlet Podmitrov květen Dopravní výchova - BESIP Kouzelník červen Máme talent Den s hasiči - PO, první pomoc Kouzelná bambitka - divadelní představení v Židlochovicích Oranžová olympiáda IV.B listopad Limonádový Joe - divadlo Radost 15

16 prosinec Vánoce doma i ve světě - koncert skupiny Mošny v Brně leden Anthropos - předání pololetního vysvědčení v muzeu březen Návštěva knihovny Matematický Klokan duben květen červen Tajuplná Afrika - beseda s cestovatelem Jiřím Márou S country tanci do stodoly Drogy a já - beseda Tonda Obal na cestách - ekologický program Se zvířátky do světa knížek - literární program v Památníku písemnictví v Rajhradě Dopravní výchova - BESIP Kouzelník Máme talent - školní akademie Porta Coeli - výlet do kláštera a muzea v Předklášteří Den s hasiči - PO, první pomoc Kouzelná bambitka - divadelní představení v Židlochovicích Oranžová olympiáda Památník Bible kralické - výlet do Kralic nad Oslavou II.A září zahájení plaveckého výcviku říjen vánoční fotografování říjen divadelní představení Mach a Šebestová, Radost listopad divadelní představení Stvoření světa, Polárka ukončení plaveckého výcviku prosinec třídní besídka Vánoce u nás a ve světě únor divadelní představení Gulliver, Radost březen návštěva knihovny matematická soutěž Cvrček duben S country tanci do stodoly beseda - prevence patologickch jevů Hasík 1. část preventivní program Tonda obal - výukový program - životní prostředí květen výukový program Poklady z naší popelnice REC group Staré Město výukový program Za stády koní - farma Koryčany Hasík 2. část preventivní program Já, chodec, já, cyklista - dopravní výchova s Policií kouzelník představení ke Dni dětí červen fotografování Den s Hasiči - 3. část preventivního programu divadlo žáků ZŠ Židlochovice Kouzelná bambitka Oranžová olympiáda výlet Hrad a zámek Dolní Kounice 16

17 říjen Želešická růže - přespolní běh (Šimovec) V. A listopad Limonádový Joe - divadlo Radost Babička bylinkářka - Lipka, naučný program únor Vybíjená O školní pohár ZŠ (Šimovec) březen Country tance - nácvik a výuka základů tance J. Mára - beseda s cestovatelem duben Tonda obal na cestách - recyklace odpadů Beseda o drogách s Mgr. L. Cupalovou Mc.Donald s Cup -fotbal (Šimovec) Hasiči- zásady bezpečného chování I. část květen Hasiči- oheň; zásady bezpečného chování II. část Preventan Cup - vybíjená (Šimovec) Dopravní výchova s Městskou policií Kouzelník - Kulturní program ke Dni dětí červen školní výlet na kolech -po okolních cyklostezkách Den s Hasiči- výuka s plněním úkolů a ukázkami práce Oranžový pětiboj (Šimovec) Rozloučení s páťáky - se starostou na OÚ I.A říjen Divadelní představení Radost - Tři čuníci nezbedníci Strašidelný den - projektové vyučování prosinec Čertovská škola - projektové vyučování Čertovská besídka - pro rodiče Únor Pasování na čtenáře - Knihovna Březen Veselé zoubky - program správné péče o zuby školní kolo recitační soutěže S country tanci do stodoly Duben Tonda Obal na cestách- program o recyklaci Návštěva knihovny Škola v přírodě - Podmitrov Květen Dopravní výchova - program obecní policie Den s námořníky - projektové vyučování Červen Den s hasiči Oranžová olympiáda V.B říjen Želešická růže - přespolní běh listopad Limonádový Joe - divadlo Radost Babička bylinkářka - Lipka, naučný program prosinec Vánoční koncert skupiny Mošny únor Vybíjená O školní pohár ZŠ březen Country tance - nácvik a výuka základů tance 17

18 duben květen červen Beseda o africe s cestovatelem J.Márou Vycházka na Výhon Beseda o drogách s Mgr. L. Cupalovou Hasík- zásady bezpečného chování I. část Hasík- oheň; zásady bezpečného chování II. část Preventan Cup - vybíjená Dopravní výchova s Městskou policií Školní výlet do Předklášteří u Tišnova Kouzelník - Kulturní program ke Dni dětí Den s Hasiči- výuka s plněním úkolů a ukázkami práce Oranžový pětiboj Rozloučení s páťáky - se starostou na OÚ III.A listopad Limonádový Joe - divadlo Radost Stvoření světa - divadlo Polárka prosinec Vánoční koncert skupiny Mošny únor Gulliver v Liliputově - divadlo Radost březen Kocour v botách - divadlo Polárka Country tance - nácvik a výuka základů tance Beseda o africe s cestovatelem J.Márou Návštěva knihovny Matematický Klokan duben Tonda Obal na cestách- program o recyklaci Beseda o drogách s Mgr. L. Cupalovou Školní výlet Podmitrov květen Dopravní výchova s městskou policií Kouzelník - Kulturní program ke Dni dětí červen Středisko Lipka - program "Nech brouka žít" Den s Hasiči- výuka s plněním úkolů a ukázkami práce Oranžový pětiboj Sokolovna Židlochovice - divadelní představení žáků ZŠ Židlochovice III. B listopad Stvoření světa divadelní představení (Polárka) prosinec Vánoční koncert skupiny Mošny O pastýři a Ježíškovi vánoční hra, dramatizace únor Gulliver v Liliputově divadelní představení, Radost Brno březen Kocour v botách divadelní představení (Polárka) S country tanci do stodoly hudebně pohybový program Tajuplná Afrika beseda s cestovatelem a spisovatelem J. Márou duben Tonda Obal na cestách ekologický program Drogy preventivní program PPP Brno květen Dopravní výchova výuklový program Obecní policie Školní výlet Punkevní jeskyně, Macocha 18

19 červen Jak se peče chléb výukový ekologický program Lipka Brno Den s hasiči Divadelní představení žáků ZŠ Židlochovice Oranžový pětiboj atletické závody Velká válka výchovný pořad, p. Březinová Zdravá svačinka výukový program, zdravá výživa My jsme žáci 3.b besídka pro rodiče k ukončení školního roku Akce školy Název akce Termín Výsledky 1. Želešická růže místo Aneta Kolegarová, 3. místo Anna Kolegarová ( V. B ) Schůzka s rodiči žáků se SPU Vánoční dílny Florbal Mikuláš Vystoupení žáků na Zelném trhu Rozsvícení vánočního stromu Vánoční koncert v hruš. kostele Zápis do 1. ročníku (pohádkový) 21. a Vybíjená O pohár hrušovanské školy místo: ZŠ Hrušovany 2. místo: ZŠ Žabčice 3. místo: ZŠ Rajhrad 4. místo: ZŠ Židlochovice Besedy v knihovně březen Pěvecká soutěž Hlas Hruščat březen 1.místo: H. Dovalovská I.A, A. Surá I.B, E. Dokoupilová II.B Matematická soutěž Klokan březen Kategorie Cvrček: 1. místo: V. Kocman II.B 2.místo: F. Kachyňa III.B 3.místo: T. Karpíšek III.A Kategorie Klokánek: 1.místo: Jakub Dvořák IV.A 2.místo: A. Veselá V.A, Jan Dvořák V.B 3.místo: V. Hejduk V.A Zdravý týden - ŠJ Vystoupení pěveckého kroužku Hruščata v klubu seniorů k MDŽ Recitační soutěž školní kolo místa: K. Vaculíková I.A,, P. Chmelíková II. B, A. Kratochvíl III. B, J. Dvořák IV.A, 19

20 . Recitační soutěž okrskové kolo Country tance Beseda s Jiřím Márou (Afrika) Výtvarná soutěž Malovaná září - leden pohádka A. Viktorinová V. A místa: P. Chmelíková II.B, S. Ondráčková III.A, S. Kresová III.B, A. Viktorinová V.A, 2. místo: J. Dvořák IV.A 3. místo: P. Ondráčková III.A 1.místo: V. Studený III. A 2. místo: S. Kresová, E. Pallová III. B, třída II. B 3. místo: J. Dvořák V.B Úklid parku před obchodním domem - ŠD Tonda obal na cestách ekologie Den Země Škola v přírodě v Podmitrově I.A, III.A, IV.A 2014 Hasík program s hasiči duben 2. a 5. ročník Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí M. Kudělková IV.B, třída I.A, J. Dvořák V.B Preventivní program - drogy duben Preventan cup vybíjená místo ( družstvo dívek ) okrskové kolo Den matek vystoupení žáků Preventan cup vybíjená místo ( družstvo dívek ) okresní kolo Plavecké závody 3. ročníků v Hustopečích Preventan cup vybíjená krajské kolo Dopravní výchova s policií 21., Kouzelník Školní akademie Máme talent Návštěva předškoláků v 1.třídách Schůzka s rodiči předškoláků Den s hasiči Divadlo žáků ZŠ Židlochovice místo ( Aneta Kolegarová, Anna Kolegarová, M. Hodovská, L. Vintrlíková V.B, A. Viktorinová, G. Suská, A. Veselá V.A, T. Machovská, E. Pospíšilová, V. Cabalová, T. Šperková IV.A, S. Chudosovcevová V.A. I. Hušková V.B 20

21 Oranžová olympiáda Rozloučení s páťáky na OÚ i) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V tomto školním roce šetřila ČŠI ve dnech 17. a jednu stížnost, která obsahovala tyto body: postup školy při řešení podezření na šikanu žákyně stížnost nedůvodná, přístup třídní učitelky k žákyni stížnost neprokazatelná, klasifikace žákyně ve 2. pololetí 2013/2014 stížnost nedůvodná. V září 2013 byl proveden audit hospodaření školy za rok Závěr auditora: Předložená účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace příspěvkové organizace ZŠ Hrušovany u Brna k a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy byla provedena finanční kontrola ze strany zřizovatele. Závěr kontroly: Bez připomínek. Organizace byla upozorněna na změnu vedení účetnictví k vedení účetnictví v plném rozsahu. Se závěrem byla seznámena účetní školy. j) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 1. Čerpání dotace od ÚSC na provoz školy Provozní dotace z prostředků zřizovatele školy na rok 2013 činila : ,00 Kč Skutečné čerpání k : Náklady ,93 Kč Výnosy ,03 Kč Hospodářský výsledek za rok 2013 Z toho hlavní činnost doplňková činnost ,10 Kč ,10 Kč 3 087,00 Kč 2. Čerpání dotace ze státního rozpočtu P1-04 Rozpočet školy ze státního rozpočtu na rok 2013 činil: Náklady ,- Kč Výnosy ,- Kč Z toho: Mzdové náklady ONIV Příděl do FKSP Zákonné pojištění ,- Kč ,91 Kč ,09 Kč ,- Kč Celková dotace ze SR byla vyčerpána. Účelová dotace-projekty Náklady v roce ,-Kč Výnosy v roce ,- Kč Celkový projekt byl vyčerpán a uzavřen v roce

22 3. Opravy a údržba školy červenec, srpen 2013 osvětlení ve školní družině, nábytek do tříd lavice, židličky, malování tříd a chodeb. Z výtěžku sběru papíru jsme zakoupili interaktivní tabuli. 4. Sponzorské dary Adosa Židlochovice doprava žáků na vystoupení do Brna a na 1 školní výlet. 5. Součásti zprávy Podrobnosti o čerpání jsou ve Výkazu pro obec Čerpání dotace od ÚSC a v Čerpání dotace ze SR k Obě přílohy jsou uloženy v ředitelně školy a na obecním úřadě. k) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Do těchto programů škola zapojena nebyla. Žáci plnili úkoly programů: Zdravá škola plnění zásad Zdravé zuby všechny ročníky Veselé zoubky program DM pro 1. ročník Školní mléko - Laktea Ovoce do škol - MK Fruit s.r.o. Brno Hravě žij zdravě 5. ročník Klokan l) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Škola poskytuje své prostory i dalším subjektům, především ke sportovním aktivitám. m) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Také v tomto školním roce pokračovala činnost školního poradenského pracoviště v rámci projektu Školní poradenství a pedagogicko-psychologické služby na ZŠ TGM Rajhrad, 22

23 do kterého je škola zapojena jako škola partnerská. Projekt spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Udržitelnost od dubna 2012 zajišťuje OÚ Hrušovany. Od září do června pracovali žáci ve 3 kroužcích (2 kroužky čeština hrou a 1 logopedický). Čtyři dny v měsíci pracovali vybraní žáci v dopoledních hodinách se speciálním pedagogem Mgr. Š. Ráabovou, DiS. Žáci si procvičovali učivo, rodiče měli možnost se poradit, mohli získat kontakt na odborná pracoviště. Paní učitelka spolupracovala také s třídními učiteli. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( EU peníze školám ) jsme ukončili projekt, vyčerpali veškeré finance výukové programy, počítače, plátna, dataprojektory, notebooky). V červnu 2014 se naše škola zapojila do projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice. Cílem projektu je vytvoření preventivně intervenčního systému podpory žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci projektu vznikne síť odborných a poradenských služeb přímo ve školách. Přínosem pro naši školu bude zejména přítomnost dalšího speciálního pedagoga na škole (2 dny v týdnu) a psychologa (1 den v týdnu). Město Židlochovice ZŠ T. G. Masaryka Hrušovany u Brna 23

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 č.j.: ZM/089/2014 Zpracovala: Předkládá: Mgr. Hana Gorgolová Mgr. Hana Gorgolová Zpracována k 31. 8. 2014 Obsah I.... 2 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2012/2013 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2012/2013 - Zpráva o hospodaření školy

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Komenského 241, psč.: 671 68, pošta Hrabětice, tel.: 515 229 410, e-mail zs.sanov@zn.orgman.cz Výroční zpráva 2011/2012 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více