Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy

2 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 ve školním roce 2011/ Základní údaje o škole strana 2 2. Přehled oborů vzdělání strana 3 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy strana 4 4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu strana 6 5. Výsledky vzdělávání strana 6 6. Prevence sociálně patologických jevů strana 7 7. Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků strana 9 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti strana Údaje o provedených kontrolách strana Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů strana Údaje o spolupráci s dalšími partnery strana Závěr strana 13 1

3 1. Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Základní škola Vsetín, Ohrada 1876 Ohrada Vsetín Zřizovatel: Město Vsetín Svárov Vsetín Zřízení školy: Právní subjektivita: od , příspěvková organizace Zařazení do sítě škol: Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Zařazení do rejstříku škol: Identifikátor právnické osoby: Identifikační znaky organizace (IZO): 1. Základní škola: IZO : kapacita 550 žáků 2. Školní družina: IZO : kapacita 120 žáků 3. Školní klub: IZO : kapacita 50 žáků 3. Školní jídelna: IZO : kapacita 530 jídel Jméno ředitele školy: Kontakty: Mgr. Zdeněk Hlačík Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Tomáš Pařízek telefon: , webová stránka: pracovník pro informace: Šárka Chmelařová Počet tříd Počet žáků Počet žáků Přepočtený počet Počet žáků na třídu ped. prac. / na ped. 2 prac. ŠJ úvazek 1. stupeň ,7 12,0 18,1 2. stupeň ,1 14,6 12,7 Školní družina ,0 3,6 33,3 Školní klub ,6 50,0 Školní jídelna x 379 x 6,8 x Pozn : stav k

4 2. Přehled oborů vzdělání Vzdělávací program č.j. MŠMT ročník počet žáků ŠVP pro základní vzdělávání "Učme se pro život" roč. 402 Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání individuální přístup k dětem se specifickými poruchami učení skupinové formy práce projektové vyučování využití počítačové učebny při výuce využití učebny s interaktivní tabulí při výuce Nabídka volitelných a nepovinných předmětů nepovinné předměty : sportovní hry, německá konverzace povinně volitelné předměty : informatika a výpočetní technika sportovní hry německý jazyk anglická konverzace přírodopisný seminář zeměpisný seminář seminář českého jazyka matematický seminář Kurzy: Kurz výtvarné výchovy účastníků 56 absloventů 56 Kurz anglického jazyka Kurz florbalu Kurz německého jazyka Kurz gymnastiky Předplavecký výcvik Házená Sportovní hry Hra na flétnu Dramatický kroužek Mezinárodní spolupráce a programy : - spolupráce se 4. ZŠ Bytom Polsko 3

5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci učitelé 28 26,6 Interní pracovníci ŠD a ŠK 5 4,2 Externí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012 Č. Prac.zařazení Úvazek Kvalifikace Obor, Roků ped. funkce vzdělání aprobace praxe 1 učitelka 1,00 vysokoškolské TV - Bi 21 2 učitelka 1,00 vysokoškolské RJ - VV - RV 25 3 učitelka 1,00 vysokoškolské VŠE, ped. minimum 25 4 ředitel 1,00 vysokoškolské Z - TV 36 5 učitel 1,00 vysokoškolské TeV - TV 13 6 učitelka 1,00 vysokoškolské VUT - ped. minimum 20 7 učitelka 1,00 vysokoškolské ČJ - HV 27 8 učitel 1,00 úplné střední informatika 8 9 učitelka 1,00 vysokoškolské NJ - AJ učitelka 1,00 vysokoškolské CH - RV učitelka 1,00 vysokoškolské roč učitelka 1,00 vysokoškolské roč učitelka 1,00 VOŠ pedagogická soc. pedagogika 6 14 učitelka 1,00 vysokoškolské uč.pro mládež vyž.zvl.péči učitelka 1,00 úplné střední gymnázium 3 16 učitelka 1,00 vysokoškolské AJ zástupce 1,00 vysokoškolské TV a sport.trenérství učitelka 1,00 vysokoškolské roč učitelka 1,00 vysokoškolské spec.ped, vychovat učitelka 1,00 vysokoškolské andragogika učitelka 1,00 vysokoškolské roč učitelka 1,00 úplné střední vychovatelství učitelka,vp 1,00 vysokoškolské roč., AJ učitelka 1,00 vysokoškolské ČJ a OV pro 2. st učitelka 1,00 vysokoškolské D - OV učitelka 1,00 vysokoškolské roč., spec.ped učitelka 0,545 vysokoškolské RJ - TV, AJ vychovatelka 0,85 úplné střední vychovatelství vychovatelka 0,85 úplné střední vychovatelství vychovatelka 1,00 úplné střední vychovatelství vychovatelka 0,85 úplné střední vychovatelství vedoucí ŠK 0,643 vysokoškolské vychovatelství 10 a sociální pedagogika 4

6 3.3. Komentář k tabulkám : Věková struktura pedagogických pracovníků je dána možnostmi ohodnocení mladých učitelů. Pouze malá část absolventů vysokých škol pedagogického zaměření nastupuje do učitelského povolání. Převládá vysoká feminizace a není dostatečná stabilizace povolání Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 : Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 14 12,7 Externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012 Č. Prac.zařazení Úvazek Stupeň vzdělání funkce 1 ekonom 1,00 VOŠ 2 administr. prac. 0,60 vysokoškolské 3 pracovnice provozu ŠJ 1,00 uč. obor koželužství 4 kuchařka 1,00 vyučena - obor kuchařka 5 vedoucí ŠJ 1,00 středoškolské 6 pracovnice provozu ŠJ 1,00 základní vzdělání 7 kuchařka 0,80 středoškolské 8 skladnice 0,30 středoškolské 9 kuchařka 1,00 vyučena - obor kuchařka 10 uklízečka 1,00 SOŠ J. Sousedíka - cukrář 11 uklízečka 1,00 uč. obor kuchařka - servírka 12 uklízečka 1,00 SZŠ Rožnov p. R. - pěstitelství 13 uklízečka 1,00 uč. obor - mechanik strojů 14 školník - technický pracovník 1,00 středoškolské 5

7 4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu 4.1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2011/2012 Zapsaní do 1. tříd 2011 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2011 Zapsaní do 1. tříd 2012 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2011/2012 : Ročník Počet žáků celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Studují v zahraničí Celkem 1. st Celkem 2. st Škola celkem

8 6. Prevence sociálně patologických jevů 1. Prevence sociálně nežádoucích jevů ve vyučovacích předmětech Na prvním stupni naší školy se prevenci sociálně patologických jevů věnují zejména při výuce prvouky, vlastivědy a přírodovědy, budování a prohlubování mezilidských vztahů v hodinách čtení, tělesné výchovy a při aktivitách mimo školu. Nejčastějšími tématy jsou zdraví a zdravý životní styl, bezpečnost dětí, nebezpečí návykových látek, přátelství mezi lidmi, vzájemná pomoc při problémech. Na druhém stupni se zaměřuje na prevenci výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis, dějepis a tělesná výchova. K probíraným tématům patří nebezpečí návykových látek a internetu, šikana, xenofobie a rasismus a jejich nebezpečí, komunikace, lidská práva, sexuální výchova, zdravý životní styl. Preventivní působení probíhá formou besed, diskusí, prací s dokumentárním filmem a příběhy lidí, kdy žáci mají možnost prezentace vlastních názorů a budování správných postojů. 2. Akce související s primární prevencí, které jsme navštívili A, B BESIP školní družina soutěž Co jíme, nejíme A, B Policista je náš kamarád 10., A, B beseda o zdravém životním stylu Charita Vsetín A, B Příběhy bezpráví , 2. stupeň hudební program na téma prevence soc. patol. jevů 6., A, B program Staň se tygrem Archa Vsetín B beseda o zdravém životním stylu Charita Vsetín B klima třídy PPP Vsetín 27., A, B beseda zdravověda - Charita Vsetín A, B Holocaust očima dítěte Cyrillos A, B beseda volba povolání ÚP Vsetín dívky 6. roč. beseda Čas proměn o menstruaci A dopravní výchova 3. A, B zdravá pětka B dopravní výchova Na podzim 2011 dobíhal na naší škole projekt Podpora multikulturní výchovy na ZŠ realizovaný společností Sedukon Ostrava, v rámci kterého se uskutečnila série besed a her pro žáky na téma rasismus a xenofobie, národnostní menšiny, cizinci v ČR, uprchlíci, solidární mír. Poslední aktivita se uskutečnila pro 9. A, B. Celý projekt byl završen konferencí v Uherském Hradišti. S touto společností jsme také zahájili další projekt nazvaný Vstřícná škola, který je zaměřen na inkluzivní vzdělávání na 2. stupni ZŠ. Byly do něj zapojeny 3 třídy 6. B, 8. B a 9. A, které prošly pěti 4 6 hodinovými aktivitami na téma: já a lidé kolem podobnosti a odlišnosti, rozvoj tolerance, rozvoj respektu, rozvoj komunikace a rozvoj schopnosti spolupráce. V rámci projektu také prošlo celkem 7 učitelů školením na téma inkluzivního vzdělávání v rozsahu 4 dnů. Následoval také mentoring v 10 vyučovacích hodinách na naší škole. Program ještě bude pokračovat školením rodičů na podzim tohoto roku. 7

9 3. Akce související s primární prevencí, které jsme uspořádali Jedná se zejména o aktivity spojené s pohybovou činností a několikadenním pobytem třídy mimo školu. Zde je věnována pozornost jednak zdravému životnímu stylu, jednak budování pozitivních vztahů v rámci třídy roč. turistický kurz Velké Karlovice roč. lyžařský kurz Velké Karlovice roč. škola v přírodě Velké Karlovice roč. cyklistický kurz Lednicko valtický areál roč. vodácký kurz Vltava Vyšší Brod Prevence rasismu: roč. exkurze Osvětim 4. Spolupráce s rodiči Probíhá zejména prostřednictvím třídních schůzek, ale samozřejmě i při individuálních schůzkách, kdy se řeší problémy s prospěchem a chováním žáků, potřeba pomoci při problémech s učením apod. 5. Práce školního poradenského pracoviště a) Výchovný poradce - evidence dětí s SPU, evidence integrovaných žáků - pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů - spolupráce s PPP - poradenství v oblasti volby povolání (individuálně, společně pro rodiče dětí 9. roč. v rámci třídních schůzek v listopadu) b) Školní metodik prevence - nabídka programů a přednášek s tématikou primární prevence třídním učitelům a zabezpečení těchto programů - poskytnutí materiálů s odbornými informacemi o dané problematice všem učitelům - příprava MPP školy Školení, kterými prošli učitelé naší školy v tomto roce: Školní metodik prevence ve škole Mgr. Vičíková Jak vyučovat o holocaustu (Osvětim) Mgr. Šipulová 8

10 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Akce DVPP ve školním roce 2011/2012 : DATUM NÁZEV AKCE POČET ÚČASTNICKÝ AKCE ÚČAST. POPLATEK Školní metodik prevence ve školském zařízení 1 400,- Kč Výtvarné inspirace - podzim 1 650,- Kč Výtvarné inspirace - vánoční 1 640,- Kč Motivační setkání vyučujících cizích jazyků ,- Kč Nové odměňování ped. pracovníků ,- Kč Školní zralost dítěte 1 620,- Kč Výtvarné inspirace - Velikonoce 1 640,- Kč Násobilka a dělení 1 420,- Kč Vzdělávání managementu škol ,- Kč Povinná a nepovinná dokumentace ,- Kč Vzdělávání managementu právní předpisy 1 700,- Kč Akce DVPP v rámci projektu EU peníze školám Microsoft Powerpoint prezentace ,- Kč Microsoft Powerpoint prezentace ,- Kč Jak vyučovat finanční gramotnost 1 960,- Kč Finanční náklady celkem : ,- Kč 9

11 8. Další aktivity školy (soutěže, přehlídky ve škol.roce 2011/2012) Druh, název akce počty účastníků školní okrsek okres oblast ústřední mezinár. šachový turnaj Grand Prix 4 florbalový turnaj 48 halová kopaná 17 8 stolní tenis 5 M - Pythagoriáda Mezinárodní atletické závody 12 Florbal Orion Cup dívky 15 Olympiáda v českém jazyce 13 1 Matematická olympiáda 38 2 volejbal 15 recitační soutěž taneční soutěž 6 chemická olympiáda 2 2 košíková 19 7 lyžování obří slalom 1 M - Klokan 365 vybíjená 22 konverzační soutěž v německém jazyce 17 1 miniházená 182 Pohár ministra školství ve florbalu 9 malí malá kopaná 19 8 AJ soutěž - tvorba projektů 5 Street hockey 7 kopaná McDonald's Cup 20 házená Novinářský kalamář 10 Pohár rozhlasu 43 výtvarná soutěž Projekt Galileo výtvarná soutěž U trolů v domečku 42 8 výtvarná soutěž Kostka školy: Mladý umělec 10 9 výtvarná soutěž Komenský a my 25 3 výtvarná soutěž Adra: Voda nad zlato výtvarná soutěž Svět kolem nás výtvarná soutěž MVK Vsetín: Čtenářské ilustrace výtvarná soutěž Štěstí, to je světlo v očích výtvarná soutěž Kouzelný oříšek výtvarná soutěž Lidice výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí 21 výtvarná soutěž Alceda: Paleta mého světa výtvarná soutěž Komiks nás baví výtvarná soutěž Uměním za mír 25 5 výtvarná soutěž UNECSO: Můj koníček malovaný výtvarná soutěž Můj kousek země výtvarná soutěž ČRo Praha: Malujeme po síti

12 výtvarná soutěž Brontosaurus výtvarná soutěž Chemie na hradě 20 6 výtvarná soutěž Velehrad výtvarná soutěž Příchod Konstantina a Metoděje výtvarná soutěž Šťastné stáří 15 6 výtvarná soutěž Můj projekt 15 2 výtvarná soutěž Auto mých snů celkem Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy - V prostorách školy je vzorková prodejna učebnic, která nabízí pedagogickou literaturu a učebnice pro celý okres Vsetín - Organizace zájmových kurzů pro žáky školy (uvedeny v kapitole 2) a dalších zájmových aktivit: turistický kurz pro 6. ročník lyžařský kurz pro 7. ročník cyklistický kurz pro 8. ročník vodácký kurz pro 9. ročník - Účast na SCIO - testech - Škola se pravidelně prezentuje vsetínské veřejnosti divadelními vystoupeními dětí. Tato aktivita je směřována dětem a starším spoluobčanům. Divadelní soubor vystupuje i na přehlídkách v rámci regionu - Organizujeme školu v přírodě pro žáky 3. a 4. tříd - Spolupracujeme s MŠ Vsetín Ohrada, s domovy důchodců ve Vsetíně, se 4. ZŠ Bytom z Polska, se sdružením pro handicapované děti Čekanka - Samostatně organizujeme výstavky dětských výtvarných prací, výtvarné práce jsou použity na výzdobě školy - Organizujeme sportovní soutěže - Mezinárodní atletické závody pro 1. stupeň, soutěž O sportovce školy - Vybudovali jsme Školní arboretum - Účastníme se na projektech města i kraje - Mimořádné dny: Mikulášská nadílka Vánoční besídky pro rodiče Vánoční jarmark Vánoční akademie Vánoční a velikonoční dílničky - Besedy s ředitelem Linky důvěry a Azylového domu pro matky - Beseda s Policií České republiky - Beseda s kurátorkou - Akce při plnění programu EVVO - Účast na sběru elektroodpadu - projekt Ukliďme si svět - Velká pozornost je věnována čtenářské gramotnosti dětí a vlastní tvorbě textů, básní, příběhů a pohádek - Vyučující německého jazyka zorganizovala pro žáky 8. roč. složení zkoušky na certifikát Österreich Sprachdiplom KID 2 ve spolupráci s Österreich institutem Brno 11

13 9. Údaje o provedených kontrolách - VZP Vsetín: Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín: Kontrola plnění hygienických požadavků dle zákona č. 258/2000 Sb., - OSSZ Vsetín: Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění 10. Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekty realizované školou: - Školní arboretum, financováno za podpory odboru životního prostředí Zlínského kraje - Modernizace učebny výtvarné výchovy financováno za podpory Nadace Dětikultura-sport Uherské Hradiště - Podpora multikulturní výchovy na ZŠ, naše škola je partnerem realizátora SEDUKON o.p.s. - Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií, naše škola je partnerem realizátora - občanského sdružení EUFORALL - Vstřícná škola, naše škola je partnerem realizátora SEDUKON o.p.s - EU peníze školám projekt MŠMT ČR Občanské sdružení při naší škole realizovalo projekty: - Mezinárodní atletické závody za podpory Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje - Odborné učebny na 2. stupni ZŠ za podpory Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště - Pohyb, elán, tvoření a správná výživa = zdravý životní styl v rámci projektu Není nám to jedno firmy Henkel ČR 11. Údaje o spolupráci s dalšími partnery Naše škola velmi dobře spolupracuje se sportovními oddíly města, Domem kultury Vsetín, Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín, Okresním vlastivědným muzeem Vsetín a hvězdárnou ve Vsetíně. 12

14 12. Závěr výroční zprávy ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 má více jak třicetiletou tradici a je v současné době ve školním vzdělávacím programu profilována jako základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Angličtinu vyučujeme již v prvním ročníku naší školy. Tuto školu navštěvují děti ze všech částí města i okolí. Chceme poskytnout dětem kvalitní základy všeobecného vzdělání doplněné o jazykové dovednosti, které jim umožní dobrou komunikaci v integrující se Evropě a tím uplatnění v životě jak osobním, tak profesním. Do vzdělávacího systému se snažíme zavádět nové metody a prostředky, aby děti uměly pracovat s fakty a vyvozovat závěry z poznaného učiva. Chceme vychovávat samostatné a cílevědomé mladé lidi, kteří budou vybaveni pro kvalitní způsob života. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Učme se pro život. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na poradě pracovníků školy: Podpis ředitele a razítko školy: 13

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola Zlín, Křiby 4788 Tel./Fax. 577 142 075 PSČ 760 05 E-mail: zskriby@zlinedu.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2004/2005 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 (zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ve Zlíně dne 29. srpna 2013-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje 2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje  2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 Strana:1/16 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více