o činnosti Základní školy Praha-Petrovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o činnosti Základní školy Praha-Petrovice"

Transkript

1 B V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ý o činnosti Základní školy Praha-Petrovice ve školním roce /

2 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha-Petrovice, Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice, ve školním roce 2013/2014 obsahuje (viz Zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, viz též Vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005, v platném znění): a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě, b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, j) základní údaje o hospodaření školy, k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, 2

3 m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Další uvedené údaje (dle pokynů a požadavků příslušných odborů Magistrátu hl. města Prahy): 1) seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu (název, sídlo), které zřizují ZŠ, 2) počet ZŠ a jejich přesné názvy k (podle posledního rozhodnutí), 3) změny v síti škol (počet a důvody, např. sloučení), 4) zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, 5) jazykové vzdělávání a jeho podpora, 6) pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost), 7) věková struktura pedagogických pracovníků, 8) další vzdělávání pedagogických pracovníků: - počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci, - počet účastníků průběžného vzdělávání (průměrná délka vzdělávání na jednoho účastníka, zaměření vzdělávání nejčetněji zastoupené vzdělávání), 9) počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/15 a odkladů školní docházky na školní rok 2014/15 (z výkazů pro daný školní rok), 10) hodnocení činnosti školních družin a klubů, 11) poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty), 12) spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, 13) účast škol v rozvojových a mezinárodních programech, 14) zkušenosti s péčí o nadané žáky, 15) polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky ), 16) přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ, 17) vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ, 18) environmentální výchova, 19) multikulturní výchova, 20) prevence rizikového chování, 21) žáci s trvalým pobytem v jiném kraji, 22) další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.), 23) závěr. 3

4 a) Základní údaje o škole:xxx XX XXX.XXXXXXX X Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě. Název školy: Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace Sídlo školy (organizace): Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice... Škola je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem organizace (IČO) Základní škola Praha-Petrovice je vedena v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1-Malá Strana, pod číslem IZO: , identifikátor právnické osoby (organizace) je v tomto rejstříku Místa, kde je poskytováno vzdělávání a školské služby: - pracoviště v budově Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice - pracoviště v budově Edisonova 40, Praha 10-Petrovice - pracoviště - nový pavilon u budovy Dopplerova 351 (ve výstavbě) Charakteristika školy:xxxxxxxxxx XXX XXXXXXXXX iiiiiiiii Základní škola Praha-Petrovice poskytuje úplné devítileté základní vzdělání v rozsahu stanoveném zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon. Součástí školy je školní družina, její činnost se řídí stejným výše jmenovaným zákonem. Základní škola Praha-Petrovice také zabezpečuje stravování svých žáků, pro tyto účely je zřízena školní kuchyně a školní jídelna. Škola má tři pracoviště, zatím ve dvou budovách, které jsou od sebe vzdálené asi 300 metrů, a třetí pracoviště nový pavilon je ve výstavbě. Dvě stávající pracoviště školy jsou umístěné v ulicích Edisonova 40 a Dopplerova 351 obě Praha 10- Petrovice. O školu je značný zájem, aby škola vyhověla zájemcům a mohla přijmout k základnímu vzdělávání další nové žáky, byla zřizovatelem školy v srpnu 2014 zahájena výstavba třetí budovy školy, která bude asi 50 metrů od stávající budovy Dopplerova, na pozemku školy, na okraji ovocného sadu. V nové dvoupodlažní budově budou pro žáky k dispozici čtyři prostorné, nově vybavené učebny, šatny a sociální zařízení. Budova bude funkčně i stavebně součástí sportovního a rekreačního areálu, který obklopuje budovu Dopplerova 351 ze tří stran. Bude sloužit pro výuku i pro školní 4

5 družinu a volnočasové aktivity žáků Základní školy Praha-Petrovice. Stravování bude pro žáky zajištěno v budově Dopplerova. Nová budova školy bude zprovozněna do konce kalendářního roku 2014 a škola s kapacitou této budovy může již počítat při zápisu žáků do 1. tříd, který proběhne 15. a 16. ledna V budově Edisonova 40 žáci využívají 6 učeben (z toho dvě učebny pro menší počet žáků), šatnu, venkovní hřiště s umělým povrchem a zahradu. Malý počet tříd v této budově přispívá ke klidné rodinné atmosféře. 5

6 Učebny jsou vybaveny novým nebo dobře udržovaným školním nábytkem a trojdílnými černými tabulemi. V této budově školy není tělocvična a není zde školní jídelna. Pro výuku plavání využíváme bazén v Praze 10-Hostivaři, halu TJ Sokol Petrovice, ale nejvíce hodin tělesné výchovy a také činnost většiny sportovních kroužků probíhá ve dvou dobře vybavených tělocvičnách ve školní budově Dopplerova 351 nebo na našich školním hřištích. Budova, učebny a další prostory ve škole jsou opravené, modernizované, dobře udržované. 6

7 Budovu Dopplerova 351 tvoří dvě samostatná křídla a střední část. V levém křídle, které využívá naše základní škola, jsou nejen kmenové třídy, ale také odborné pracovny laboratoř pro výuku chemie, keramická dílna, žákovská kuchyňka, pracovna hudební výchovy, odborná učebna informatiky, učebna pro výuku angličtiny. 7

8 Učebny jsou světlé, vybavené novým nebo dobře udržovaným školním nábytkem. Žákům prvního i druhého stupně slouží dvě interaktivní tabule. Ve všech učebnách je funkční školní rozhlas využívaný žákovským parlamentem, aktéry žákovských hudebních nebo žurnalistických pořadů. Ve všech učebnách je projekční zařízení. 8

9 V přízemí budovy je školní kuchyně a jídelna. Ve střední části budovy Dopplerova 351 jsou kanceláře ředitele, zástupkyň ředitele pro 1. a pro 2. stupeň, hospodářky školy, školní knihovna, jejíž prostory jsou mimo jiné využívány při výuce s použitím interaktivní tabule, pro slavnostní a významné akce (vystoupení žáků školy, výstavy výtvarných prací, promítání filmů). 9

10 Při zápisu do prvého ročníku poskytujeme vždy rodičům a žákům možnost výběru mezi třídou umístěnou v menší budově poskytující atmosféru malé rodinné školy a mezi třídou v moderním areálu s odbornými učebnami, tělocvičnami i jídelnou přímo v budově. I nadále budeme respektovat výběr a přání rodičů a žáků při této volbě. Počty žáků v Základní škole Praha-Petrovice od roku 2008 do roku 2014: - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 283, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 288, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 312, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 317, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 344 a k žáků, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 373 a k žáků, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 425. Přestože se každým rokem počet žáků v ZŠ Praha-Petrovice zvyšuje, o školu je poměrně značný zájem, stále zůstáváme spíše menší školou. Pravé křídlo budovy Dopplerova 351 využívá Soukromé gymnázium Altis a Základní umělecká škola, Trhanovské náměstí 8, Praha 10-Hostivař, která má v budově Dopplerova jedno ze svých pracovišť a nabízí žákům naší školy i dalším zájemcům výuku hry na vybraný hudební nástroj. Zájmové kroužky nabízí naše škola prostřednictvím organizace Dům Um, Praha 10- Strašnice, Pod Strašnickou vinicí 623/23. Další zájmové kroužky organizuje přímo škola, zejména sportovní kroužky, kroužky vaření, Klub mladých diváků, Klub mladých čtenářů, kurzy pro přípravu zájemců o studium na víceletém nebo čtyřletém gymnáziu a na dalších středních školách. Žáci využívali a nadále mohou využívat kroužky reedukace specifických poruch učení zabývající se (ve spolupráci s rodiči) pomocí žákům a snažící se napravit (nebo zmírnit) různé obtíže, které některým žákům znesnadňují nebo znepříjemňují učení (například dyslexie, dysgrafie, větší poruchy pozornosti a podobně). Mezi oblíbené také patří kroužek Věda nás baví, Automodeláři, keramické kroužky, zájmový kroužek hráčů České dámy a jiné. Školní družina je umístěna v obou budovách školy tak, aby žáci ze tříd 1. stupně měli svá oddělení školní družiny v budově, kde se učí. Kromě odpočinku a zájmové činnosti školní družina také zabezpečuje doprovod žáků na oběd do školní jídelny. Ve školním roce 2013/2014 měla školní družina tři oddělení v budově Edisonova 40 a čtyři oddělení v budově Dopplerova 351. Všech sedm oddělení naší školní družiny bylo rodiči, veřejností i žáky velmi kladně hodnoceno. 10

11 Součástí výuky v naší škole jsou i třídní nebo celoškolní projekty a další vzdělávací akce, které doplňují výuku, dotváří charakter školy a na žáky působí motivačně. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Nabídka Základní školy Praha-Petrovice: - "Škola nanečisto"- cyklus akcí pro předškoláky a jejich rodiče, - výuka angličtiny od 1. ročníku pro všechny žáky naší školy, rozšířené vyučování angličtiny formou přidaných hodin k povinnému základu, - vytváření širokého společného základu všeobecného vzdělávání pro všechny žáky, bez rozdělování na skupiny či třídy podle známek a hodnocení žáků, - rozvoj individuálních zájmů každého žáka v rámci nabídky volitelných předmětů: Dramatická výchova, Německý jazyk, Ruský jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Cvičení z matematiky, Sportovní hry, Domácnost, - přípravné kurzy pro zájemce o studium na gymnáziích (osmiletých, šestiletých a čtyřletých) a na středních školách, - nabídka mimoškolních a doplňkových školních akcí, ozdravných pobytů, sportovních soutěží, olympiád, - zájmové kroužky taekwondo, počítačové kroužky, Klub mladých diváků, Klub mladých čtenářů, kroužky reedukace specifických poruch učení, vaření, angličtina, automodeláři, keramika, kroužek Věda nás baví Neodmyslitelnou součástí činnosti školy byla aktivní účast na veřejném životě naší obce. Škola pomáhá při organizaci kulturních akcí pro občany Petrovic, spolupracuje 19

20 na akcích pro děti organizovaných MČ Praha-Petrovice ( Den dětí, Hurá do školy, vítání petrovických občánků...). Mezi nejvýznamnější, přípravou nejnáročnější, patřila akce s názvem PETROVICKÁ POMLÁZKA. 20

21 21

22 Zřizovatel školy:xxxxxxxxxxxxxxxx X X X X X X X X X XX XX Městská část Praha-Petrovice, Edisonova 429, Praha 10-Petrovice, IČO: Údaje o vedení školy:xxxxx XXXXXX XXXXXXXXXXX X X X. Ředitel školy: Mgr. Petr Zeman Jmenován do funkce ředitele Základní školy, Praha-Petrovice, Edisonova 40, ke dni Po sloučení této školy s druhou petrovickou základní školou (ZŠ Bellova), tj. po vzniku sloučené Základní školy Praha-Petrovice, jmenován od ředitelem této nové sloučené Základní školy Praha-Petrovice. Předchozí pracovní místo: předtím pracoval ve funkci ředitele školy v Základní škole, Vrané nad Vltavou. Vystudoval obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a školský management Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Dana Němcová. Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň: PaedDr. Iva Paloučková. Adresa pro dálkový přístup:xxxxxxxxxxxxx X.XXXXXXXXX Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace Dopplerova Praha 10-Petrovice Ředitel školy - telefony: , , Budova školy v ulici Edisonova 40 telefon: Budova školy v ulici Dopplerova 351, ústředna - telefon: Školní jídelna telefon: , Údaje o školské radě:xxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX XXXXXX Školská rada má dvanáct členů a v tomto školním roce (stejně jako v předchozím školním roce) významně pomáhala při vytváření příznivých podmínek pro existenci a činnost naší školy. Zejména díky svému složení, tj. díky členům školské rady - osobnostem z řad rodičů a představitelů naší městské části i pedagogickým autoritám 22

23 z řad pracovníků školy - má školská rada velmi dobré jméno a prestiž v očích veřejnosti a rodičů žáků. Školská rada se zabývala koncepcí školy, rozpočtem a hospodařením školy, vnitřní legislativou školy, personálními problémy pedagogického sboru a jejich řešením, pozitivy, ale i problémy, které se objevily v souvislosti s financováním provozu budov, zřizovací listinou školy a jejím doplněním, školním vzdělávacím programem, pomocí škole při organizaci větších školních akcí, dalšími aktuálními provozními záležitostmi, které škola řešila v obou svých budovách. b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: V uplynulém školním roce 2013/2014 jsme v naší škole vyučovali žáky 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku podle vlastního Školního vzdělávacího programu Základní školy Praha-Petrovice, který odpovídá platné školské legislativě. c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: XXXXXXXXXXXX XX Základní škola Praha-Petrovice měla v uplynulém školní roce 2013/2014 celkem 32 pedagogických pracovníků z toho 3 pedagogičtí pracovníci tvořili vedení školy (ředitel a dvě zástupkyně ředitele školy). Na 1. stupni vyučovalo 15 pedagogických pracovníků (včetně ředitele školy a zástupkyně ředitele pro 1. stupeň), na 2. stupni 10 pedagogických pracovníků (včetně zástupkyně ředitele pro 2. stupeň), ve školní družině pracovalo 7 vychovatelek. Dále ve škole pracovalo 5 správních a hospodářských pracovníků. Ve školní kuchyni a jídelně pracovalo 6 zaměstnanců. Škola měla celkem 43 zaměstnanců (fyzických osob). V přepočtu na pracovní úvazky měla škola celkem 41,46 zaměstnanců. Průměrný věk pedagogických pracovníků byl 41,7 let. Z 32 pedagogických pracovníků bylo 5 mužů a 27 žen. Z nepedagogických pracovníků (správní a hospodářští pracovníci a pracovníci ve školní kuchyni a jídelně) byli 2 muži a 9 žen. Z 32 pedagogických pracovníků tři studovali a dále studují a zatím nemají ukončené požadované vzdělání, jsou to dva učitelé a jedna vychovatelka školní družiny. Ostatní pedagogičtí pracovníci mají pro svoje pracovní zařazení požadované vzdělání. Ve škole není žádný pedagogický pracovník, který by neměl požadované vzdělání a nestudoval. 23

24 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: b bbb Zápis do 1. ročníku Základní školy Praha-Petrovice proběhl ve dnech 15. a 16. ledna Zapsáno bylo 85 dětí, v září 2014 nastoupilo (po vyřízení odkladů školní docházky o jeden školní rok 10 žáků a stěhování 9 žáků) do prvního ročníku 66 žáků a byli rozděleni do tří prvních tříd v budově Dopplerova je třída 1. A (24 žáků) a třída 1. B (18 žáků), v budově Edisonova třída 1. M (24 žáků). e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 a srovnatelné údaje za čtyři předcházející školní roky: Údaje o počtu žáků jsou k ročník - tři třídy počet žáků: 1. A: 22 (z toho dívek: 9), 1. B: 16 (z toho dívek: 8), 1. M: 26 (z toho dívek: 11), celkem: 64 (z toho dívek: 28) neprospěli: 0 prospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli s vyznamenáním: 64 (z toho dívek: 28) celkový průměr: 1,04 2. ročník - tři třídy počet žáků: 2. A: 22 (z toho dívek: 8), 2. B: 21 (z toho dívek: 11), 2. M: 21 (z toho dívek: 13), celkem: 64 (z toho dívek: 32) neprospěli: 0 prospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli s vyznamenáním: 64 (z toho dívek: 32) celkový průměr: 1,02 3. ročník - dvě třídy počet žáků: 3. A: 21 (z toho dívek: 9), 3. M: 19 (z toho dívek: 9), celkem: 40 (z toho dívek: 18) neprospěli: 0 prospěli: 6 (z toho dívek: 2) prospěli s vyznamenáním: 34 (z toho dívek: 16) celkový průměr: 1,16 4. ročník - tři třídy počet žáků: 4. A: 23 (z toho dívek: 13), 4. E: 20 (z toho dívek: 10), 4. M: 20 (z toho dívek: 12), celkem: 63 (z toho dívek: 35) neprospěli: 0 prospěli: 5 (z toho dívek: 4) prospěli s vyznamenáním: 58 (z toho dívek: 31) celkový průměr: 1,19 24

25 5. ročník - jedna třída počet žáků: 5. A: 28 (z toho dívek: 11) neprospěli: 0 (z toho dívek 0) prospěli: 2 (z toho dívek: 2) prospěli s vyznamenáním: 26 (z toho dívek: 9) celkový průměr: 1,29 žáci přijatí ke studiu na osmiletá gymnázia: 5 žáků (všichni na státní gymnázia) žáci přijatí ke studiu na státní konzervatoř: 1 žák Celkem ročník v roce 2009/2010 zvýrazněno šedivou barvou, v roce 2010/2011 zvýrazněno žlutě, v roce 2011/2012 zvýrazněno zeleně, v roce 2012/2013 zvýrazněno modře, v roce 2013/2014 zvýrazněno červeně počet tříd: počet žáků: 188 (z toho dívek: 82) (z toho dívek: 102) 218 (z toho dívek: 104) 238 (z toho dívek: 113) 259 (z toho dívek: 124) neprospěli: 0 1 (z toho dívek: 1) prospěli: 24 (z toho dívek: 9) - 28 (z toho dívek: 9) 23 (z toho dívek: 3) 18 (z toho dívek: 9) 13 (z toho dívek: 8) prospěli s vyznamenáním: 164 (z toho dívek: 73) (z toho dívek: 92) 195 (z toho dívek: 101) 220 (z toho dívek: 104) 246 (z toho dívek: 116) celkový průměr: 1,22 1,18 1,16 1,17 1,14 6. ročník dvě třídy počet žáků: 6. A: 21 (z toho dívek: 9), 6. M: 17 (z toho dívek: 9), celkem: 38 (z toho dívek: 18) neprospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli: 15 (z toho dívek: 9) prospěli s vyznamenáním: 23 (z toho dívek: 9) celkový průměr: 1,39 7. ročník dvě třídy počet žáků: 7. A: 16 (z toho dívek: 6), 7. M: 17 (z toho dívek: 11), celkem: 33 (z toho dívek: 17) neprospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli: 19 (z toho dívek: 7) prospěli s vyznamenáním: 14 (z toho dívek: 10) celkový průměr: 1,54 25

26 žáci přijatí ke studiu na šestiletá gymnázia: 2 z toho na státní gymnázia: 1 8. ročník - jedna třída počet žáků: 8. A 29 (z toho dívek: 14) neprospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli: 19 (z toho dívek: 8) prospěli s vyznamenáním: 10 (z toho dívek: 6) celkový průměr: 1,67 9. ročník - jedna třída počet žáků: 9. A 20 (z toho dívek: 9) neprospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli: 16 (z toho dívek: 7) prospěli s vyznamenáním: 4 (z toho dívek: 2) celkový průměr: 2,00 žáci přijatí ke studiu na gymnázia: 2, z toho na gymnázia soukromá: 1 na střední školy obchodního zaměření: 2 na střed. školy zaměřené na gastronomii nebo hotelnictví: 1 na střední průmyslové a technické školy: 7 na střední školy zdravotnické a se sociálním zaměřením: 2 na střední školy s uměleckým zaměřením: 2 na střední školy pedagogické: 0 na jiné střední školy: 1 (SŠ rybářská), 1 (SŠ lyceum, Francie) na učební obory: 2 Celkem ročník: školní rok 2009/2010zvýrazněn šedivou barvou, školní rok 2010/2011 zvýrazněn žlutě, školní rok 2011/2012 zvýrazněno zeleně, školní rok 2012/2013 zvýrazněn modře, školní rok 2013/2014 zvýrazněno červeně počet tříd: počet žáků: 103 (z toho dívek: 44) - 96 (z toho dívek: 38) 101 (z toho dívek: 41) 110 (z toho dívek: 53) 120 (z toho dívek: 58) neprospěli: prospěli: 65 (z toho dívek: 22) - 69 (z toho dívek: 25) 65 (z toho dívek: 21) 71 (z toho dívek: 27) 69 (z toho dívek: 31) prospěli s vyznamenáním: 36 (z toho dívek: 21) - 26 (z toho dívek: 13) 36 (z toho dívek: 20) 39 (z toho dívek: 26) 51 (z toho dívek: 27) celkový průměr: 1,65 1,80 1,64 1,61 1,65 26

27 CELKEM ROČNÍK: ŠKOLNÍ ROK 2009/2010, ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZVÝRAZNĚN ŽLUTĚ, ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZVÝRAZNĚN ZELENĚ, ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZVÝRAZNĚN MODŘE, ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZVÝRAZNĚNO ČERVENĚ POČET TŘÍD: POČET ŽÁKŮ: 291 (Z TOHO DÍVEK: 126) (Z TOHO DÍVEK 140) 319 (Z TOHO DÍVEK: 145) 348 (Z TOHO DÍVEK: 166) 379 (Z TOHO DÍVEK: 182) NEPROSPĚLI: 2 (Z TOHO DÍVEK: 1) 2 (Z TOHO DÍVEK: 1) 0 (Z TOHO DÍVEK: 0) 0 (Z TOHO DÍVEK: 0) 0 (Z TOHO DÍVEK: 0) PROSPĚLI: 89 (Z TOHO DÍVEK: 31) - 97 (Z TOHO DÍVEK: 34) 88 (Z TOHO DÍVEK: 24) 89 (Z TOHO DÍVEK: 36) 82 (Z TOHO DÍVEK: 39) PROSPĚLI S VYZNAMENÁNÍM: 200 (Z TOHO DÍVEK: 94) (Z TOHO DÍVEK: 105) 231 (Z TOHO DÍVEK: 121) 259 (Z TOHO DÍVEK: 130) 297 (Z TOHO DÍVEK: 143) CELKOVÝ PRŮMĚR: 1,43 1,49 1,40 1,39 1,39 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a prevenci rizikového chování Prevence rizikového chování žáků a sociálně patologických jevů je obsažena ve Školním vzdělávacím programu Základní školy Praha-Petrovice. V ročníku je program prevence rizikového chování žáků a prevence sociálně patologických jevů obsažen zejména ve vyučovacích předmětech Prvouka, Přírodověda a Přírodopis. Prvky prevence rizikového chování žáků a výskytu sociálně patologických jevů jsou také ve vyučovacích předmětech Český jazyk a literatura, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova a Sportovní hry. 27

28 PŘÍRODOVĚDA ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co žák umí/ Žák: učí se vhodně argumentovat, chovat se asertivně, být empatický, účastní se modelových situací zaměřených na nácvik dovedností, jak odmítat různé návykové látky, učí se rozpoznávat možná nebezpečí, seznamuje se s asertivním řešením, dokáže říci jednoznačně ne, rozpozná možná nebezpečí ohrožující zdraví, zná svá práva, ví, na koho se může obrátit v krizové situaci (kontaktní osoby a důležitá čísla ) Učivo Žák: uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu, gamblerství, úměrně k svému věku se orientuje v bezpečných způsobech sexuálního chování, zná svoje základní práva a povinnosti týrání, zneužívání, šikana, dokáže zjistit a použít telefonní číslo linky důvěry, krizového centra, řídí se pravidly telefonování na tyto instituce, zná význam pojmu terorismus a rasismus, zná zásady bezpečného chování v různém prostředí škola, domov, styk s cizími osobami Péče o zdraví, zdravá výživa, návykové látky a zdraví, osobní bezpečí PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK - Školní výstupy Žák: umí se chránit před pohlavními chorobami, hodnotí význam zdraví a potřebu jeho ochrany, vysvětlí imunitu a ví o nebezpečí drog, předvede základní způsoby poskytnutí první pomoci Učivo zdraví a nemoc Přehled jednotlivých preventivních akcí ve školním roce 2013/2014 (v návaznosti na prevenci uskutečněnou v předchozích letech): V roce 2012 se uskutečnily přednášky MP Praha - V přednášce s názvem Autorská práva se věnovali problematice používání materiálů z internetu, zneužívání osobních údajů, fotografií, audio i videonahrávek. Dívky absolvovaly přednášku Jak se nestát obětí znásilnění. Následně byla v 7. ročníku na programu Kyberšikana - problematika šikany po internetu, zneužívání osobních údajů, fotografií, audio i videonahrávek. V 9. ročníku byla pro chlapce zařazena přednáška s názvem Domácí násilí a pro dívky Jak se nestát obětí znásilnění. Přednášky z oblasti prevence sociálně patologických jevů - Naše škola i letos využila nabídku organizace ACET (AIDS Care, Education and Training) ČR. V sedmém ročníku měla přednáška název Partnerské vztahy, láska a taky trochu sex. Byla zde řeč o budování kvalitních přátelských, ale i partnerských 28

29 vztahů, kritériích výběru partnera, rizikových faktorech výběru partnera. Žáci dále rozebírali rozdílnost sexuality muže a ženy a etapy budování vztahů. Pro osmý ročník bylo připraveno téma Sex, AIDS a vztahy. Žáci se dozvěděli informace o způsobu šíření HIV, poznali aktuální statistiky o počtu nakažených, byli seznámeni se situací u nás a ve světě, s rizikovým chováním, způsoby přenosu HIV, rozdílem mezi HIV a AIDS a s doporučenou prevencí. Návštěva Policie České republiky - Žáci prvního stupně se vydali na výlet na Císařský ostrov, kde sídlí Oddělení služební hipologie Policie České republiky v Praze (dříve jízdní policie). Toto oddělení zabezpečuje výcvik a využití služebních koní při ochraně veřejného pořádku, pátracích akcích v obtížném terénu, při zákrocích proti agresivnímu davu. Koně také skvěle reprezentují pražskou policii při různých slavnostních událostech. Standardním plemenem, které se pro tento výcvik využívá, je český teplokrevník. Děti měly možnost prohlédnout si stáje, výstroj a ochranné pomůcky, které se při výcviku koní používají. Žáci sledovali výcvik čtyř teplokrevníků, jejich reakce na pohyb, hluk, dým, oheň, na střelbu. Pozorovali jsme, jak umí překonávat různé překážky. Před návštěvou tohoto policejního oddělení si děti jen těžko uměly představit, jak náročným výcvikem musí koně projít, než jsou nasazeni do policejní akce. Ukázka první pomoci - Zavítali k nám studentky střední zdravotnické školy, aby nám ukázaly jak správně poskytnout první pomoc v různých situacích. Po krátkém všeobecném úvodu jsme si na figuríně vyzkoušeli masáž srdce a dýchání z plic do plic. Poté jsme vysvětlovali a řešili různé situace. Děvčata byla velmi milá a trpělivá a dětem odpovídala na všetečné otázky. Malý kriminalista - Jako v Dobrodružství kriminalistiky si mohli připadat žáci čtvrtých tříd při přednášce Městské policie Praha Malý kriminalista. Slyšeli nejen o dějinách kriminalistky, ale dozvěděli se, čeho si mají všímat, když se stanou svědky trestné činnosti. Za to, že se jim podařilo sestavit přibližnou podobu podezřelé osoby, obdrželi průkaz mladého kriminalisty. Přednášky MP Praha V roce 2012 jsme navázali na tradici přednášek Městské policie hl. m. Prahy. Na druhém stupni se přednášky věnovaly následujícím tématům: 6. ročník Šikana, Zdravotní výchova, 7. ročník Kriminalita dětí, Zdravotní výchova, 8. ročník Drogy a související zdravotní výchova, 9. ročník Základy právního vědomí, Požární prevence. Přednáška Policie ČR Do naší školy zavítali zástupci Policie ČR. Děti se seznámily s posláním policie, prohlédly si policejní výzbroj i výstroj. Povídaly si o různých 29

30 nebezpečných situacích a jejich řešeních, také jak si zapamatovat důležitá telefonní čísla. Na závěr dostaly dárečky. Péťa sám doma - program městské policie připravený pro první ročník. V příběhu o Péťovi se děti seznámily se situací, kdy budou samy doma a jak se zachovat, kdyby někdo volal nebo zvonil. Některé situace si také vyzkoušely. Opět si připomněly důležitá telefonní čísla. Bezpečné chování S příslušníky Městské policie Praha jsme si povídali o bezpečném chování ve škole a hlavně mimo ni. Společně jsme pak odpověděli na otázky v malém testu, kde se ukázalo, jestli jsme si z našeho povídání něco zapamatovali. Bezpečná práce s internetem Žáci se seznámili s bezpečnostními pravidly při práci s internetem. Zajímavým vyprávěním i příklady z běžného života byli žáci poučeni o nebezpečnosti poskytovat své osobní informace cizím osobám, sjednávat si schůzky s nimi či umisťovat své fotografie na facebook. Preventivní program MP hl. m. Prahy První pomoc Tento program měl dvě části teoretickou a praktickou. Náš zájem vyhrála praktická část, kdy jsme zkoušeli různé způsoby obvazování a ošetřování drobných poranění. Žáci si teoreticky i prakticky vyzkoušeli, jak mají obvazovat rány, dávat první pomoc, zkusili si umělé dýchání na modelu člověka. Další cyklus přednášek nás čeká na jaře, kdy se uskuteční přednášky týkající se bezpečného chování v různých situacích. Soutěž mladých zdravotníků Družstvo dívek se zúčastnilo soutěže Hlídek mladých zdravotníků ČČK. Naše děvčata zde obsadila krásné 3. místo. Na devíti stanovištích ošetřovaly různá zranění pomocí standardního i improvizovaného materiálu, předvedly transportní metody i množství obvazových technik. Získané znalosti jim budou v životě jistě užitečné. Dopoledne s Policií ČR Na školním hřišti se sešla celá škola a sledovala ukázku zásahové jednotky nebo pasivní či aktivní odpor při zatýkání. Děti se seznámily s posláním policie, prohlédly si policejní výzbroj i výstroj. Povídaly si o různých nebezpečných situacích a jejich řešeních, také jak si zapamatovat důležitá telefonní čísla. Na závěr si všichni mohli zbraně a jednotlivé části výstroje vyzkoušet. Jak si nenechat ublížit Žáci 6. ročníku se při přednášce Městské policie Praha, která se jmenovala Jak si nenechat ublížit, seznámili se zásadami bezpečného chování při kontaktu s cizími lidmi a jak omezit rizika stání se obětí trestného činu. Bezpečně do školy Pracovníci Městské policie ČR v přednášce Povinnosti chodce v silničním provozu zábavnou formou žáky poučili o pravidlech silničního provozu. Seznámili se také s dopravními značkami. 30

31 Přednášky Městské police ČR v roce , 2. třídy Povinnosti chodce v silničním provozu 3. třídy Základy bezpečného chování v silničním provozu 4. třídy Povinnosti cyklisty Návštěva soudu Žáci sedmého ročníku navštívili Městský soud pro Prahu 2 ve Slezské ulici. Byli přítomni dvou ujednání soudu, samosoudce žákům vysvětlil vše o chodu soudu i to, jaké případy tento soud řeší. Právní vědomí Žáci devátého ročníku absolvovali přednášku s názvem Právní vědomí. Strážníci Městské policie hl. m. Praha je seznámili se základními paragrafy a situacemi, se kterými se mohou setkat jako částečně trestně odpovědní. Soutěž mladých zdravotníků jsme se zúčastnili oblastní soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Celou akci organizoval oblastní spolek Českého červeného kříže. Zúčastněné hlídky měly za úkol účinně poskytnout první pomoc v modelových situacích na připravených figurantech. Bylo třeba předvést příklady obvazových technik šátkové, obinadlové i náplasťové obvazy, příklady transportu a polohování postižených. Družstvo ZŠ Praha-Petrovice nakonec obsadilo výborné druhé místo. Bolest jménem šikana V naší škole se v rámci prevence sociálně patologických jevů uskutečnila přednáška s názvem Bolest jménem šikana, které se zúčastnili žáci sedmého a osmého ročníku. Přednášející Mgr. V. Vácha z občanského sdružení ACET zopakoval žákům: co je šikana, jak vzniká, koho ohrožuje a jak se jí bránit. V prezentaci se zaměřil na psychologické, sociální a osobnostní dopady šikany. Rozhodně žáky upoutal částí kyberšikana, kdy si většina uvědomila, že nevinný žert může přejít v krutou šikanu pomocí sociálních sítí. Soutěž mladých zdravotníků Ve středu 16. dubna 2014 se naše škola zúčastnila soutěže Hlídek mladých zdravotníků Českého červeného kříže, kde naše pětičlenné družstvo obsadilo 3. místo. Soutěžilo se na několika stanovištích v praktickém ošetření různých zranění a provedení první pomoci například při epileptickém záchvatu, otevřené zlomenině, či zasažení elektrickým proudem. Soutěžící museli zvládnout přepravu raněného i základní obvazové techniky. Pro všechny účastníky jsou získané dovednosti dobrou zkušeností do dalšího života. Přednášky občanského sdružení Ztracené děti 19. března 2014 proběhly ve všech třídách preventivní přednášky, které pro žáky základních škol připravilo občanské sdružení Ztracené děti. Lektoři si s žáky povídali o bezpečném chování 31

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 10/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září, a plán práce na říjen 2015. Zažít město jinak

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více