o činnosti Základní školy Praha-Petrovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o činnosti Základní školy Praha-Petrovice"

Transkript

1 B V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ý o činnosti Základní školy Praha-Petrovice ve školním roce /

2 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha-Petrovice, Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice, ve školním roce 2013/2014 obsahuje (viz Zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, viz též Vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005, v platném znění): a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě, b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, j) základní údaje o hospodaření školy, k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, 2

3 m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Další uvedené údaje (dle pokynů a požadavků příslušných odborů Magistrátu hl. města Prahy): 1) seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu (název, sídlo), které zřizují ZŠ, 2) počet ZŠ a jejich přesné názvy k (podle posledního rozhodnutí), 3) změny v síti škol (počet a důvody, např. sloučení), 4) zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, 5) jazykové vzdělávání a jeho podpora, 6) pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost), 7) věková struktura pedagogických pracovníků, 8) další vzdělávání pedagogických pracovníků: - počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci, - počet účastníků průběžného vzdělávání (průměrná délka vzdělávání na jednoho účastníka, zaměření vzdělávání nejčetněji zastoupené vzdělávání), 9) počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/15 a odkladů školní docházky na školní rok 2014/15 (z výkazů pro daný školní rok), 10) hodnocení činnosti školních družin a klubů, 11) poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty), 12) spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, 13) účast škol v rozvojových a mezinárodních programech, 14) zkušenosti s péčí o nadané žáky, 15) polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky ), 16) přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ, 17) vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ, 18) environmentální výchova, 19) multikulturní výchova, 20) prevence rizikového chování, 21) žáci s trvalým pobytem v jiném kraji, 22) další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.), 23) závěr. 3

4 a) Základní údaje o škole:xxx XX XXX.XXXXXXX X Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě. Název školy: Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace Sídlo školy (organizace): Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice... Škola je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem organizace (IČO) Základní škola Praha-Petrovice je vedena v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1-Malá Strana, pod číslem IZO: , identifikátor právnické osoby (organizace) je v tomto rejstříku Místa, kde je poskytováno vzdělávání a školské služby: - pracoviště v budově Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice - pracoviště v budově Edisonova 40, Praha 10-Petrovice - pracoviště - nový pavilon u budovy Dopplerova 351 (ve výstavbě) Charakteristika školy:xxxxxxxxxx XXX XXXXXXXXX iiiiiiiii Základní škola Praha-Petrovice poskytuje úplné devítileté základní vzdělání v rozsahu stanoveném zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon. Součástí školy je školní družina, její činnost se řídí stejným výše jmenovaným zákonem. Základní škola Praha-Petrovice také zabezpečuje stravování svých žáků, pro tyto účely je zřízena školní kuchyně a školní jídelna. Škola má tři pracoviště, zatím ve dvou budovách, které jsou od sebe vzdálené asi 300 metrů, a třetí pracoviště nový pavilon je ve výstavbě. Dvě stávající pracoviště školy jsou umístěné v ulicích Edisonova 40 a Dopplerova 351 obě Praha 10- Petrovice. O školu je značný zájem, aby škola vyhověla zájemcům a mohla přijmout k základnímu vzdělávání další nové žáky, byla zřizovatelem školy v srpnu 2014 zahájena výstavba třetí budovy školy, která bude asi 50 metrů od stávající budovy Dopplerova, na pozemku školy, na okraji ovocného sadu. V nové dvoupodlažní budově budou pro žáky k dispozici čtyři prostorné, nově vybavené učebny, šatny a sociální zařízení. Budova bude funkčně i stavebně součástí sportovního a rekreačního areálu, který obklopuje budovu Dopplerova 351 ze tří stran. Bude sloužit pro výuku i pro školní 4

5 družinu a volnočasové aktivity žáků Základní školy Praha-Petrovice. Stravování bude pro žáky zajištěno v budově Dopplerova. Nová budova školy bude zprovozněna do konce kalendářního roku 2014 a škola s kapacitou této budovy může již počítat při zápisu žáků do 1. tříd, který proběhne 15. a 16. ledna V budově Edisonova 40 žáci využívají 6 učeben (z toho dvě učebny pro menší počet žáků), šatnu, venkovní hřiště s umělým povrchem a zahradu. Malý počet tříd v této budově přispívá ke klidné rodinné atmosféře. 5

6 Učebny jsou vybaveny novým nebo dobře udržovaným školním nábytkem a trojdílnými černými tabulemi. V této budově školy není tělocvična a není zde školní jídelna. Pro výuku plavání využíváme bazén v Praze 10-Hostivaři, halu TJ Sokol Petrovice, ale nejvíce hodin tělesné výchovy a také činnost většiny sportovních kroužků probíhá ve dvou dobře vybavených tělocvičnách ve školní budově Dopplerova 351 nebo na našich školním hřištích. Budova, učebny a další prostory ve škole jsou opravené, modernizované, dobře udržované. 6

7 Budovu Dopplerova 351 tvoří dvě samostatná křídla a střední část. V levém křídle, které využívá naše základní škola, jsou nejen kmenové třídy, ale také odborné pracovny laboratoř pro výuku chemie, keramická dílna, žákovská kuchyňka, pracovna hudební výchovy, odborná učebna informatiky, učebna pro výuku angličtiny. 7

8 Učebny jsou světlé, vybavené novým nebo dobře udržovaným školním nábytkem. Žákům prvního i druhého stupně slouží dvě interaktivní tabule. Ve všech učebnách je funkční školní rozhlas využívaný žákovským parlamentem, aktéry žákovských hudebních nebo žurnalistických pořadů. Ve všech učebnách je projekční zařízení. 8

9 V přízemí budovy je školní kuchyně a jídelna. Ve střední části budovy Dopplerova 351 jsou kanceláře ředitele, zástupkyň ředitele pro 1. a pro 2. stupeň, hospodářky školy, školní knihovna, jejíž prostory jsou mimo jiné využívány při výuce s použitím interaktivní tabule, pro slavnostní a významné akce (vystoupení žáků školy, výstavy výtvarných prací, promítání filmů). 9

10 Při zápisu do prvého ročníku poskytujeme vždy rodičům a žákům možnost výběru mezi třídou umístěnou v menší budově poskytující atmosféru malé rodinné školy a mezi třídou v moderním areálu s odbornými učebnami, tělocvičnami i jídelnou přímo v budově. I nadále budeme respektovat výběr a přání rodičů a žáků při této volbě. Počty žáků v Základní škole Praha-Petrovice od roku 2008 do roku 2014: - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 283, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 288, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 312, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 317, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 344 a k žáků, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 373 a k žáků, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 425. Přestože se každým rokem počet žáků v ZŠ Praha-Petrovice zvyšuje, o školu je poměrně značný zájem, stále zůstáváme spíše menší školou. Pravé křídlo budovy Dopplerova 351 využívá Soukromé gymnázium Altis a Základní umělecká škola, Trhanovské náměstí 8, Praha 10-Hostivař, která má v budově Dopplerova jedno ze svých pracovišť a nabízí žákům naší školy i dalším zájemcům výuku hry na vybraný hudební nástroj. Zájmové kroužky nabízí naše škola prostřednictvím organizace Dům Um, Praha 10- Strašnice, Pod Strašnickou vinicí 623/23. Další zájmové kroužky organizuje přímo škola, zejména sportovní kroužky, kroužky vaření, Klub mladých diváků, Klub mladých čtenářů, kurzy pro přípravu zájemců o studium na víceletém nebo čtyřletém gymnáziu a na dalších středních školách. Žáci využívali a nadále mohou využívat kroužky reedukace specifických poruch učení zabývající se (ve spolupráci s rodiči) pomocí žákům a snažící se napravit (nebo zmírnit) různé obtíže, které některým žákům znesnadňují nebo znepříjemňují učení (například dyslexie, dysgrafie, větší poruchy pozornosti a podobně). Mezi oblíbené také patří kroužek Věda nás baví, Automodeláři, keramické kroužky, zájmový kroužek hráčů České dámy a jiné. Školní družina je umístěna v obou budovách školy tak, aby žáci ze tříd 1. stupně měli svá oddělení školní družiny v budově, kde se učí. Kromě odpočinku a zájmové činnosti školní družina také zabezpečuje doprovod žáků na oběd do školní jídelny. Ve školním roce 2013/2014 měla školní družina tři oddělení v budově Edisonova 40 a čtyři oddělení v budově Dopplerova 351. Všech sedm oddělení naší školní družiny bylo rodiči, veřejností i žáky velmi kladně hodnoceno. 10

11 Součástí výuky v naší škole jsou i třídní nebo celoškolní projekty a další vzdělávací akce, které doplňují výuku, dotváří charakter školy a na žáky působí motivačně. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Nabídka Základní školy Praha-Petrovice: - "Škola nanečisto"- cyklus akcí pro předškoláky a jejich rodiče, - výuka angličtiny od 1. ročníku pro všechny žáky naší školy, rozšířené vyučování angličtiny formou přidaných hodin k povinnému základu, - vytváření širokého společného základu všeobecného vzdělávání pro všechny žáky, bez rozdělování na skupiny či třídy podle známek a hodnocení žáků, - rozvoj individuálních zájmů každého žáka v rámci nabídky volitelných předmětů: Dramatická výchova, Německý jazyk, Ruský jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Cvičení z matematiky, Sportovní hry, Domácnost, - přípravné kurzy pro zájemce o studium na gymnáziích (osmiletých, šestiletých a čtyřletých) a na středních školách, - nabídka mimoškolních a doplňkových školních akcí, ozdravných pobytů, sportovních soutěží, olympiád, - zájmové kroužky taekwondo, počítačové kroužky, Klub mladých diváků, Klub mladých čtenářů, kroužky reedukace specifických poruch učení, vaření, angličtina, automodeláři, keramika, kroužek Věda nás baví Neodmyslitelnou součástí činnosti školy byla aktivní účast na veřejném životě naší obce. Škola pomáhá při organizaci kulturních akcí pro občany Petrovic, spolupracuje 19

20 na akcích pro děti organizovaných MČ Praha-Petrovice ( Den dětí, Hurá do školy, vítání petrovických občánků...). Mezi nejvýznamnější, přípravou nejnáročnější, patřila akce s názvem PETROVICKÁ POMLÁZKA. 20

21 21

22 Zřizovatel školy:xxxxxxxxxxxxxxxx X X X X X X X X X XX XX Městská část Praha-Petrovice, Edisonova 429, Praha 10-Petrovice, IČO: Údaje o vedení školy:xxxxx XXXXXX XXXXXXXXXXX X X X. Ředitel školy: Mgr. Petr Zeman Jmenován do funkce ředitele Základní školy, Praha-Petrovice, Edisonova 40, ke dni Po sloučení této školy s druhou petrovickou základní školou (ZŠ Bellova), tj. po vzniku sloučené Základní školy Praha-Petrovice, jmenován od ředitelem této nové sloučené Základní školy Praha-Petrovice. Předchozí pracovní místo: předtím pracoval ve funkci ředitele školy v Základní škole, Vrané nad Vltavou. Vystudoval obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a školský management Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Dana Němcová. Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň: PaedDr. Iva Paloučková. Adresa pro dálkový přístup:xxxxxxxxxxxxx X.XXXXXXXXX Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace Dopplerova Praha 10-Petrovice Ředitel školy - telefony: , , Budova školy v ulici Edisonova 40 telefon: Budova školy v ulici Dopplerova 351, ústředna - telefon: Školní jídelna telefon: , Údaje o školské radě:xxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX XXXXXX Školská rada má dvanáct členů a v tomto školním roce (stejně jako v předchozím školním roce) významně pomáhala při vytváření příznivých podmínek pro existenci a činnost naší školy. Zejména díky svému složení, tj. díky členům školské rady - osobnostem z řad rodičů a představitelů naší městské části i pedagogickým autoritám 22

23 z řad pracovníků školy - má školská rada velmi dobré jméno a prestiž v očích veřejnosti a rodičů žáků. Školská rada se zabývala koncepcí školy, rozpočtem a hospodařením školy, vnitřní legislativou školy, personálními problémy pedagogického sboru a jejich řešením, pozitivy, ale i problémy, které se objevily v souvislosti s financováním provozu budov, zřizovací listinou školy a jejím doplněním, školním vzdělávacím programem, pomocí škole při organizaci větších školních akcí, dalšími aktuálními provozními záležitostmi, které škola řešila v obou svých budovách. b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: V uplynulém školním roce 2013/2014 jsme v naší škole vyučovali žáky 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku podle vlastního Školního vzdělávacího programu Základní školy Praha-Petrovice, který odpovídá platné školské legislativě. c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: XXXXXXXXXXXX XX Základní škola Praha-Petrovice měla v uplynulém školní roce 2013/2014 celkem 32 pedagogických pracovníků z toho 3 pedagogičtí pracovníci tvořili vedení školy (ředitel a dvě zástupkyně ředitele školy). Na 1. stupni vyučovalo 15 pedagogických pracovníků (včetně ředitele školy a zástupkyně ředitele pro 1. stupeň), na 2. stupni 10 pedagogických pracovníků (včetně zástupkyně ředitele pro 2. stupeň), ve školní družině pracovalo 7 vychovatelek. Dále ve škole pracovalo 5 správních a hospodářských pracovníků. Ve školní kuchyni a jídelně pracovalo 6 zaměstnanců. Škola měla celkem 43 zaměstnanců (fyzických osob). V přepočtu na pracovní úvazky měla škola celkem 41,46 zaměstnanců. Průměrný věk pedagogických pracovníků byl 41,7 let. Z 32 pedagogických pracovníků bylo 5 mužů a 27 žen. Z nepedagogických pracovníků (správní a hospodářští pracovníci a pracovníci ve školní kuchyni a jídelně) byli 2 muži a 9 žen. Z 32 pedagogických pracovníků tři studovali a dále studují a zatím nemají ukončené požadované vzdělání, jsou to dva učitelé a jedna vychovatelka školní družiny. Ostatní pedagogičtí pracovníci mají pro svoje pracovní zařazení požadované vzdělání. Ve škole není žádný pedagogický pracovník, který by neměl požadované vzdělání a nestudoval. 23

24 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: b bbb Zápis do 1. ročníku Základní školy Praha-Petrovice proběhl ve dnech 15. a 16. ledna Zapsáno bylo 85 dětí, v září 2014 nastoupilo (po vyřízení odkladů školní docházky o jeden školní rok 10 žáků a stěhování 9 žáků) do prvního ročníku 66 žáků a byli rozděleni do tří prvních tříd v budově Dopplerova je třída 1. A (24 žáků) a třída 1. B (18 žáků), v budově Edisonova třída 1. M (24 žáků). e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 a srovnatelné údaje za čtyři předcházející školní roky: Údaje o počtu žáků jsou k ročník - tři třídy počet žáků: 1. A: 22 (z toho dívek: 9), 1. B: 16 (z toho dívek: 8), 1. M: 26 (z toho dívek: 11), celkem: 64 (z toho dívek: 28) neprospěli: 0 prospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli s vyznamenáním: 64 (z toho dívek: 28) celkový průměr: 1,04 2. ročník - tři třídy počet žáků: 2. A: 22 (z toho dívek: 8), 2. B: 21 (z toho dívek: 11), 2. M: 21 (z toho dívek: 13), celkem: 64 (z toho dívek: 32) neprospěli: 0 prospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli s vyznamenáním: 64 (z toho dívek: 32) celkový průměr: 1,02 3. ročník - dvě třídy počet žáků: 3. A: 21 (z toho dívek: 9), 3. M: 19 (z toho dívek: 9), celkem: 40 (z toho dívek: 18) neprospěli: 0 prospěli: 6 (z toho dívek: 2) prospěli s vyznamenáním: 34 (z toho dívek: 16) celkový průměr: 1,16 4. ročník - tři třídy počet žáků: 4. A: 23 (z toho dívek: 13), 4. E: 20 (z toho dívek: 10), 4. M: 20 (z toho dívek: 12), celkem: 63 (z toho dívek: 35) neprospěli: 0 prospěli: 5 (z toho dívek: 4) prospěli s vyznamenáním: 58 (z toho dívek: 31) celkový průměr: 1,19 24

25 5. ročník - jedna třída počet žáků: 5. A: 28 (z toho dívek: 11) neprospěli: 0 (z toho dívek 0) prospěli: 2 (z toho dívek: 2) prospěli s vyznamenáním: 26 (z toho dívek: 9) celkový průměr: 1,29 žáci přijatí ke studiu na osmiletá gymnázia: 5 žáků (všichni na státní gymnázia) žáci přijatí ke studiu na státní konzervatoř: 1 žák Celkem ročník v roce 2009/2010 zvýrazněno šedivou barvou, v roce 2010/2011 zvýrazněno žlutě, v roce 2011/2012 zvýrazněno zeleně, v roce 2012/2013 zvýrazněno modře, v roce 2013/2014 zvýrazněno červeně počet tříd: počet žáků: 188 (z toho dívek: 82) (z toho dívek: 102) 218 (z toho dívek: 104) 238 (z toho dívek: 113) 259 (z toho dívek: 124) neprospěli: 0 1 (z toho dívek: 1) prospěli: 24 (z toho dívek: 9) - 28 (z toho dívek: 9) 23 (z toho dívek: 3) 18 (z toho dívek: 9) 13 (z toho dívek: 8) prospěli s vyznamenáním: 164 (z toho dívek: 73) (z toho dívek: 92) 195 (z toho dívek: 101) 220 (z toho dívek: 104) 246 (z toho dívek: 116) celkový průměr: 1,22 1,18 1,16 1,17 1,14 6. ročník dvě třídy počet žáků: 6. A: 21 (z toho dívek: 9), 6. M: 17 (z toho dívek: 9), celkem: 38 (z toho dívek: 18) neprospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli: 15 (z toho dívek: 9) prospěli s vyznamenáním: 23 (z toho dívek: 9) celkový průměr: 1,39 7. ročník dvě třídy počet žáků: 7. A: 16 (z toho dívek: 6), 7. M: 17 (z toho dívek: 11), celkem: 33 (z toho dívek: 17) neprospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli: 19 (z toho dívek: 7) prospěli s vyznamenáním: 14 (z toho dívek: 10) celkový průměr: 1,54 25

26 žáci přijatí ke studiu na šestiletá gymnázia: 2 z toho na státní gymnázia: 1 8. ročník - jedna třída počet žáků: 8. A 29 (z toho dívek: 14) neprospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli: 19 (z toho dívek: 8) prospěli s vyznamenáním: 10 (z toho dívek: 6) celkový průměr: 1,67 9. ročník - jedna třída počet žáků: 9. A 20 (z toho dívek: 9) neprospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli: 16 (z toho dívek: 7) prospěli s vyznamenáním: 4 (z toho dívek: 2) celkový průměr: 2,00 žáci přijatí ke studiu na gymnázia: 2, z toho na gymnázia soukromá: 1 na střední školy obchodního zaměření: 2 na střed. školy zaměřené na gastronomii nebo hotelnictví: 1 na střední průmyslové a technické školy: 7 na střední školy zdravotnické a se sociálním zaměřením: 2 na střední školy s uměleckým zaměřením: 2 na střední školy pedagogické: 0 na jiné střední školy: 1 (SŠ rybářská), 1 (SŠ lyceum, Francie) na učební obory: 2 Celkem ročník: školní rok 2009/2010zvýrazněn šedivou barvou, školní rok 2010/2011 zvýrazněn žlutě, školní rok 2011/2012 zvýrazněno zeleně, školní rok 2012/2013 zvýrazněn modře, školní rok 2013/2014 zvýrazněno červeně počet tříd: počet žáků: 103 (z toho dívek: 44) - 96 (z toho dívek: 38) 101 (z toho dívek: 41) 110 (z toho dívek: 53) 120 (z toho dívek: 58) neprospěli: prospěli: 65 (z toho dívek: 22) - 69 (z toho dívek: 25) 65 (z toho dívek: 21) 71 (z toho dívek: 27) 69 (z toho dívek: 31) prospěli s vyznamenáním: 36 (z toho dívek: 21) - 26 (z toho dívek: 13) 36 (z toho dívek: 20) 39 (z toho dívek: 26) 51 (z toho dívek: 27) celkový průměr: 1,65 1,80 1,64 1,61 1,65 26

27 CELKEM ROČNÍK: ŠKOLNÍ ROK 2009/2010, ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZVÝRAZNĚN ŽLUTĚ, ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZVÝRAZNĚN ZELENĚ, ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZVÝRAZNĚN MODŘE, ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZVÝRAZNĚNO ČERVENĚ POČET TŘÍD: POČET ŽÁKŮ: 291 (Z TOHO DÍVEK: 126) (Z TOHO DÍVEK 140) 319 (Z TOHO DÍVEK: 145) 348 (Z TOHO DÍVEK: 166) 379 (Z TOHO DÍVEK: 182) NEPROSPĚLI: 2 (Z TOHO DÍVEK: 1) 2 (Z TOHO DÍVEK: 1) 0 (Z TOHO DÍVEK: 0) 0 (Z TOHO DÍVEK: 0) 0 (Z TOHO DÍVEK: 0) PROSPĚLI: 89 (Z TOHO DÍVEK: 31) - 97 (Z TOHO DÍVEK: 34) 88 (Z TOHO DÍVEK: 24) 89 (Z TOHO DÍVEK: 36) 82 (Z TOHO DÍVEK: 39) PROSPĚLI S VYZNAMENÁNÍM: 200 (Z TOHO DÍVEK: 94) (Z TOHO DÍVEK: 105) 231 (Z TOHO DÍVEK: 121) 259 (Z TOHO DÍVEK: 130) 297 (Z TOHO DÍVEK: 143) CELKOVÝ PRŮMĚR: 1,43 1,49 1,40 1,39 1,39 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a prevenci rizikového chování Prevence rizikového chování žáků a sociálně patologických jevů je obsažena ve Školním vzdělávacím programu Základní školy Praha-Petrovice. V ročníku je program prevence rizikového chování žáků a prevence sociálně patologických jevů obsažen zejména ve vyučovacích předmětech Prvouka, Přírodověda a Přírodopis. Prvky prevence rizikového chování žáků a výskytu sociálně patologických jevů jsou také ve vyučovacích předmětech Český jazyk a literatura, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova a Sportovní hry. 27

28 PŘÍRODOVĚDA ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co žák umí/ Žák: učí se vhodně argumentovat, chovat se asertivně, být empatický, účastní se modelových situací zaměřených na nácvik dovedností, jak odmítat různé návykové látky, učí se rozpoznávat možná nebezpečí, seznamuje se s asertivním řešením, dokáže říci jednoznačně ne, rozpozná možná nebezpečí ohrožující zdraví, zná svá práva, ví, na koho se může obrátit v krizové situaci (kontaktní osoby a důležitá čísla ) Učivo Žák: uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu, gamblerství, úměrně k svému věku se orientuje v bezpečných způsobech sexuálního chování, zná svoje základní práva a povinnosti týrání, zneužívání, šikana, dokáže zjistit a použít telefonní číslo linky důvěry, krizového centra, řídí se pravidly telefonování na tyto instituce, zná význam pojmu terorismus a rasismus, zná zásady bezpečného chování v různém prostředí škola, domov, styk s cizími osobami Péče o zdraví, zdravá výživa, návykové látky a zdraví, osobní bezpečí PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK - Školní výstupy Žák: umí se chránit před pohlavními chorobami, hodnotí význam zdraví a potřebu jeho ochrany, vysvětlí imunitu a ví o nebezpečí drog, předvede základní způsoby poskytnutí první pomoci Učivo zdraví a nemoc Přehled jednotlivých preventivních akcí ve školním roce 2013/2014 (v návaznosti na prevenci uskutečněnou v předchozích letech): V roce 2012 se uskutečnily přednášky MP Praha - V přednášce s názvem Autorská práva se věnovali problematice používání materiálů z internetu, zneužívání osobních údajů, fotografií, audio i videonahrávek. Dívky absolvovaly přednášku Jak se nestát obětí znásilnění. Následně byla v 7. ročníku na programu Kyberšikana - problematika šikany po internetu, zneužívání osobních údajů, fotografií, audio i videonahrávek. V 9. ročníku byla pro chlapce zařazena přednáška s názvem Domácí násilí a pro dívky Jak se nestát obětí znásilnění. Přednášky z oblasti prevence sociálně patologických jevů - Naše škola i letos využila nabídku organizace ACET (AIDS Care, Education and Training) ČR. V sedmém ročníku měla přednáška název Partnerské vztahy, láska a taky trochu sex. Byla zde řeč o budování kvalitních přátelských, ale i partnerských 28

29 vztahů, kritériích výběru partnera, rizikových faktorech výběru partnera. Žáci dále rozebírali rozdílnost sexuality muže a ženy a etapy budování vztahů. Pro osmý ročník bylo připraveno téma Sex, AIDS a vztahy. Žáci se dozvěděli informace o způsobu šíření HIV, poznali aktuální statistiky o počtu nakažených, byli seznámeni se situací u nás a ve světě, s rizikovým chováním, způsoby přenosu HIV, rozdílem mezi HIV a AIDS a s doporučenou prevencí. Návštěva Policie České republiky - Žáci prvního stupně se vydali na výlet na Císařský ostrov, kde sídlí Oddělení služební hipologie Policie České republiky v Praze (dříve jízdní policie). Toto oddělení zabezpečuje výcvik a využití služebních koní při ochraně veřejného pořádku, pátracích akcích v obtížném terénu, při zákrocích proti agresivnímu davu. Koně také skvěle reprezentují pražskou policii při různých slavnostních událostech. Standardním plemenem, které se pro tento výcvik využívá, je český teplokrevník. Děti měly možnost prohlédnout si stáje, výstroj a ochranné pomůcky, které se při výcviku koní používají. Žáci sledovali výcvik čtyř teplokrevníků, jejich reakce na pohyb, hluk, dým, oheň, na střelbu. Pozorovali jsme, jak umí překonávat různé překážky. Před návštěvou tohoto policejního oddělení si děti jen těžko uměly představit, jak náročným výcvikem musí koně projít, než jsou nasazeni do policejní akce. Ukázka první pomoci - Zavítali k nám studentky střední zdravotnické školy, aby nám ukázaly jak správně poskytnout první pomoc v různých situacích. Po krátkém všeobecném úvodu jsme si na figuríně vyzkoušeli masáž srdce a dýchání z plic do plic. Poté jsme vysvětlovali a řešili různé situace. Děvčata byla velmi milá a trpělivá a dětem odpovídala na všetečné otázky. Malý kriminalista - Jako v Dobrodružství kriminalistiky si mohli připadat žáci čtvrtých tříd při přednášce Městské policie Praha Malý kriminalista. Slyšeli nejen o dějinách kriminalistky, ale dozvěděli se, čeho si mají všímat, když se stanou svědky trestné činnosti. Za to, že se jim podařilo sestavit přibližnou podobu podezřelé osoby, obdrželi průkaz mladého kriminalisty. Přednášky MP Praha V roce 2012 jsme navázali na tradici přednášek Městské policie hl. m. Prahy. Na druhém stupni se přednášky věnovaly následujícím tématům: 6. ročník Šikana, Zdravotní výchova, 7. ročník Kriminalita dětí, Zdravotní výchova, 8. ročník Drogy a související zdravotní výchova, 9. ročník Základy právního vědomí, Požární prevence. Přednáška Policie ČR Do naší školy zavítali zástupci Policie ČR. Děti se seznámily s posláním policie, prohlédly si policejní výzbroj i výstroj. Povídaly si o různých 29

30 nebezpečných situacích a jejich řešeních, také jak si zapamatovat důležitá telefonní čísla. Na závěr dostaly dárečky. Péťa sám doma - program městské policie připravený pro první ročník. V příběhu o Péťovi se děti seznámily se situací, kdy budou samy doma a jak se zachovat, kdyby někdo volal nebo zvonil. Některé situace si také vyzkoušely. Opět si připomněly důležitá telefonní čísla. Bezpečné chování S příslušníky Městské policie Praha jsme si povídali o bezpečném chování ve škole a hlavně mimo ni. Společně jsme pak odpověděli na otázky v malém testu, kde se ukázalo, jestli jsme si z našeho povídání něco zapamatovali. Bezpečná práce s internetem Žáci se seznámili s bezpečnostními pravidly při práci s internetem. Zajímavým vyprávěním i příklady z běžného života byli žáci poučeni o nebezpečnosti poskytovat své osobní informace cizím osobám, sjednávat si schůzky s nimi či umisťovat své fotografie na facebook. Preventivní program MP hl. m. Prahy První pomoc Tento program měl dvě části teoretickou a praktickou. Náš zájem vyhrála praktická část, kdy jsme zkoušeli různé způsoby obvazování a ošetřování drobných poranění. Žáci si teoreticky i prakticky vyzkoušeli, jak mají obvazovat rány, dávat první pomoc, zkusili si umělé dýchání na modelu člověka. Další cyklus přednášek nás čeká na jaře, kdy se uskuteční přednášky týkající se bezpečného chování v různých situacích. Soutěž mladých zdravotníků Družstvo dívek se zúčastnilo soutěže Hlídek mladých zdravotníků ČČK. Naše děvčata zde obsadila krásné 3. místo. Na devíti stanovištích ošetřovaly různá zranění pomocí standardního i improvizovaného materiálu, předvedly transportní metody i množství obvazových technik. Získané znalosti jim budou v životě jistě užitečné. Dopoledne s Policií ČR Na školním hřišti se sešla celá škola a sledovala ukázku zásahové jednotky nebo pasivní či aktivní odpor při zatýkání. Děti se seznámily s posláním policie, prohlédly si policejní výzbroj i výstroj. Povídaly si o různých nebezpečných situacích a jejich řešeních, také jak si zapamatovat důležitá telefonní čísla. Na závěr si všichni mohli zbraně a jednotlivé části výstroje vyzkoušet. Jak si nenechat ublížit Žáci 6. ročníku se při přednášce Městské policie Praha, která se jmenovala Jak si nenechat ublížit, seznámili se zásadami bezpečného chování při kontaktu s cizími lidmi a jak omezit rizika stání se obětí trestného činu. Bezpečně do školy Pracovníci Městské policie ČR v přednášce Povinnosti chodce v silničním provozu zábavnou formou žáky poučili o pravidlech silničního provozu. Seznámili se také s dopravními značkami. 30

31 Přednášky Městské police ČR v roce , 2. třídy Povinnosti chodce v silničním provozu 3. třídy Základy bezpečného chování v silničním provozu 4. třídy Povinnosti cyklisty Návštěva soudu Žáci sedmého ročníku navštívili Městský soud pro Prahu 2 ve Slezské ulici. Byli přítomni dvou ujednání soudu, samosoudce žákům vysvětlil vše o chodu soudu i to, jaké případy tento soud řeší. Právní vědomí Žáci devátého ročníku absolvovali přednášku s názvem Právní vědomí. Strážníci Městské policie hl. m. Praha je seznámili se základními paragrafy a situacemi, se kterými se mohou setkat jako částečně trestně odpovědní. Soutěž mladých zdravotníků jsme se zúčastnili oblastní soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Celou akci organizoval oblastní spolek Českého červeného kříže. Zúčastněné hlídky měly za úkol účinně poskytnout první pomoc v modelových situacích na připravených figurantech. Bylo třeba předvést příklady obvazových technik šátkové, obinadlové i náplasťové obvazy, příklady transportu a polohování postižených. Družstvo ZŠ Praha-Petrovice nakonec obsadilo výborné druhé místo. Bolest jménem šikana V naší škole se v rámci prevence sociálně patologických jevů uskutečnila přednáška s názvem Bolest jménem šikana, které se zúčastnili žáci sedmého a osmého ročníku. Přednášející Mgr. V. Vácha z občanského sdružení ACET zopakoval žákům: co je šikana, jak vzniká, koho ohrožuje a jak se jí bránit. V prezentaci se zaměřil na psychologické, sociální a osobnostní dopady šikany. Rozhodně žáky upoutal částí kyberšikana, kdy si většina uvědomila, že nevinný žert může přejít v krutou šikanu pomocí sociálních sítí. Soutěž mladých zdravotníků Ve středu 16. dubna 2014 se naše škola zúčastnila soutěže Hlídek mladých zdravotníků Českého červeného kříže, kde naše pětičlenné družstvo obsadilo 3. místo. Soutěžilo se na několika stanovištích v praktickém ošetření různých zranění a provedení první pomoci například při epileptickém záchvatu, otevřené zlomenině, či zasažení elektrickým proudem. Soutěžící museli zvládnout přepravu raněného i základní obvazové techniky. Pro všechny účastníky jsou získané dovednosti dobrou zkušeností do dalšího života. Přednášky občanského sdružení Ztracené děti 19. března 2014 proběhly ve všech třídách preventivní přednášky, které pro žáky základních škol připravilo občanské sdružení Ztracené děti. Lektoři si s žáky povídali o bezpečném chování 31

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha Petrovice obsahuje /viz Zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 15/2005, v platném

Více

www.zsprahapetrovice.c z

www.zsprahapetrovice.c z Vlastní hodnocení školy - období 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 Základní škola Praha Petrovice www.zsprahapetrovice.c z Škola má dvě pracoviště v budovách Dopplerova 351 a Edisonova 40, obě Praha 10 -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Chittussiho náměstí 153 538 42 Ronov nad Doubravou Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Tato výroční zpráva podává základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/198/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Chittussiho náměstí 153 538 42 Ronov nad Doubravou Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Tato výroční zpráva podává základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

25. základní škola Plzeň Chválenická 17. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

25. základní škola Plzeň Chválenická 17. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 25. základní škola Plzeň Chválenická 17 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2013/2014 dne 17. 9. 2014.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Obsah 1.

Více