Základní škola Městec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Městec Králové"

Transkript

1 Základní škola Městec Králové Bezručova 723, Městec Králové 325/ Vypracoval: Mgr. Petr Novák, ředitel

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti Základní školy Městec Králové byla vyhotovena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, environmentální výchova 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání 15. Údaje o provedených kontrolách Fotogalerie 1

3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Městec Králové Adresa školy Bezručova 723, Městec Králové, IČ Bankovní spojení /0600 Identifikátor školy Telefon vedení školy, 2. stupeň až 5. ročník až 2. ročník Web Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Městec Králové Adresa zřizovatele Náměstí Republiky 1, Městec Králové, IZO ředitelství Vedení organizace Ředitel Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Zástupce ředitele pro 2. stupeň Přehled hlavní činnosti školy Mgr. Petr Novák Ing. Hana Zmrhalová Mgr. Jiří Macháček Činnost školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, prováděcími předpisy a zřizovací listinou Místa poskytovaného vzdělávání název Základní škola Městec Králové adresa Bezručova 723, Městec Králové Základní škola Městec Králové Základní škola Městec Králové Náměstí Svobody 436, Městec Králové Přemysla Otakara II. 24, Městec Králové 2

4 1.3. Místa poskytovaných služeb součásti školy název kapacita adresa Školní družina 75 Náměstí Svobody 436, Městec Králové Bezručova 723, Městec Králové Školní klub 120 Bezručova 723, Městec Králové, Školní družina Školní družina má 3 oddělení, s kapacitou 75 dětí. Je určena zejména pro žáky 1. až 3. tříd. Vedoucí školní družiny je Helena Pořízová, další oddělení mají na starost Ivana Janková a Květa Stránská. Školní klub Školní klub pracuje podle vlastního vzdělávacího programu. Do školního klubu je v letošním roce zapsáno 62 žáků. Školní klub je nově zaměřen zejména na sportovní aktivity florbal, košíková, malá kopaná, nohejbal, turnaje v šachu, šipkách, stolním tenisu. Žáci se připravují jako družstvo na reprezentaci školy v okresních soutěžích. Svou činností napomáhá v prevenci sociálně patologických jevů kouření, drogy, šikana, vandalizmus. Vede děti ke smysluplnému využití volného času Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Ing. Hana Zmrhalová, předsedkyně, tel Počty žáků Školní rok Počet žáků ve škole 2008/ / / / / / Vývoj počtu žáků - graf Počet žáků 3

5 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 2.1. Obor vzdělávání kód obor vzdělání forma vzdělávání délka vzdělávání v letech C/01 Základní škola denní devět 2.2. Vzdělávací program Školní vzdělávací program Ročníky Vlastní školní vzdělávací program Trojlístek Učební plány Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblast Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5r. Celkem min. + dotace Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Inf. a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova

6 Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Pracovní činnosti Vzdělávací předmět Český jazyk má komplexní charakter, obsahuje Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Je posílen o 6 hodin z disponibilní časové dotace (DČD). Anglický jazyk je vyučován od 3. ročníku, žáci se v ročnících dělí do 2 3 skupin. Matematika naplňuje vzdělávací oblast Matematika a její aplikace a je posílena o 5 hodin z disponibilní časové dotace. Informatika je zařazena od 3. ročníku s jednohodinovou dotací (2 hodiny z DČD), žáci se zpravidla dělí na 2 skupiny. Prvouka, vlastivěda a přírodověda naplňují vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která je rozšířena o 1 hodinu z DČD. Průřezová témata jsou integrována do vzdělávacích předmětů, nemají samostatnou časovou dotaci. V 1. a 2. ročníku nemusí být vždy základní vyučovací jednotkou vyučovací hodiny (45 minut). Vyučující mají právo délku vyučovací jednotky aktuálně upravit dle potřeb žáků, musí ale dodržet časovou proporci jednotlivých předmětů v týdnu a zásady hygieny školní práce. 5

7 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Předmět 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Celkem Min. + dotace Český jazyk D Anglický jazyk Další cizí jazyk 3 3D Matematika a její aplikace Inf. a kom. technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Matematika D Informatika D Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis (1+1z) Zeměpis (1 h Ov ve VOZ) 21 +7D Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova k občanství a zdraví* Tělesná výchova o+1pč 10 +1D Člověk a svět Pracovní činnosti práce Volitelné předměty 2 2 4D Disponibilní čas. dotace 24 Celková časová dotace z výchova ke zdraví, 1o občanská výchova, 1pč - pracovní činnosti 6

8 Pracovní činnosti 8.. ročníku Svět práce: výstupy jsou integrovány do Občanské nauky a Výchovy k občanství a zdraví, 1 hodina výchovy ke zdraví je integrována v 8.r. v přírodopisu.: Na 2. stupni jsme v souladu se zaměřením školy posílili hodinovou dotaci povinných vzdělávacích předmětů vzdělávacích oblastí Člověk a příroda (o 7 hodin DČD), Informační a komunikační technologie ( o 3 hodiny DČD), Matematika a její aplikace (o 3 hodiny DČD), Jazyk a jazyková komunikace (o 3 hodiny DČD), Člověk a zdraví (o 1 hodiny z DČD), Člověk a svět práce (o 1 hodinu z DČD- zařazena ve VOZ)). Vzdělávací předmět Český jazyk má komplexní charakter, obsahuje Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Anglický jazyk je vyučován třikrát týdně po jedné hodině, žáci se zpravidla dělí do 2 4 skupin v ročníku. Jako druhý cizí jazyk nabízíme od 8. ročníku německý, francouzský a ruský jazyk. Žáci v 8. ročníku si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů. * Výchova k občanství a zdraví v 6. a 7. ročníku integrace Výchovy ke zdraví a Výchovy k občanství (1 hodina z min. časové dotace ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost +1 hodina disponibilní dotace). Občanská výchova obsahuje část vzdělávacího oboru Výchovy k občanství a Světu práce. Přírodopis v 8. ročníku integrace Výchovy ke zdraví a přírodopisu (1+1). Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová dotace v učebním plánu je 1 vyuč. hodina týdně. Do jednotlivých ročníků jsme zařadili tyto tematické okruhy: 6.r. Práce s technickými materiály 7.r. Pěstitelské práce a chovatelství 8.r. Svět práce - integrace výstupů do Občanské výchovy a Výchovy k občanství a zdraví. 9.r. Svět práce Průřezová témata jsou integrována do vzdělávacích předmětů, nemají samostatnou časovou dotaci( viz. charakteristika ŠVP zařazení průřezových témat). 7

9 2.4. Volitelné a nepovinné předměty Volitelné předměty se vyučují v 7. a 9. ročníku. Žáci mají možnost výběru volitelného předmětu vždy v červnu předcházejícího školního roku. V tomto školním roce jsme vyučovaly tyto volitelné předměty: 7. ročník Volitelný předmět Sportovní výchova Vedení domácnosti Seminář z přírodopisu Počet žáků ročník Volitelný předmět Sportovní výchova Ekologické praktikum Péče o dítě Počet žáků Zájmové útvary, kroužky Záměrem školy je vytvářet pestrou nabídku mimoškolních volnočasových aktivit, které umožní dětem smysluplné trávení volného času. Název kroužku Počet žáků Keramika 1. ročník 12 Keramika 2. ročník 12 Keramika dospělí 13 Začátky angličtiny 1. ročník 12 Začátky angličtiny 2. ročník 19 Malí kuchtíci 12 Pohybové hry 1. skupina 16 Pohybové hry 2. skupina 15 Hudebně dramatický kroužek 15 Matematika navíc 12 Čeština navíc 12 Celkem 262 8

10 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled pracovníků školy k k Pracovníků celkem 36,6 36,0 - mužů 5,0 5,0 - žen 31,6 31,0 Pedagogičtí pracovníci celkem 27,5 26,9 - učitelé 25,0 24,2 - vychovatelky 2,5 2,7 Nepedagogičtí pracovníci celkem 9,1 9,1 - THP 1,4 1,4 - dělnická povolání 7,7 7,7 Aprobovanost učitelů v % Počet nekvalifikovaných učitelů vychovatelek 0 0 Absolventi učitelského studia, kteří nastoupili 0 0 Ostatní učitelé, kteří nastoupili 3 1 Učitelé, kteří odešli 2 1 9

11 Seznam pracovníků ZŠ Titul Jméno Příjmení Praxe Úvazek Zařazení Mgr. Marie Bičišťová 44 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Romana Buldrová 27 1,0 Učitelka 2.st. Bc. Zdenka Černá 46 1,0 Učitelka 2.st. Olga Eliášová 14 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Dana Havlíčková 10 1,0 Učitelka 1.st. Michaela Hůlková 19 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Jarmila Jamborová 29 1,0 Učitelka 1.st. Ivana Janková 34 1,0 Vychovatelka ŠD Ing. Eva Khorelová 32 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Marcela Kloučková 5 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Jana Klozová 28 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Pavlína Kmínková 14 0,9 Učitelka 2.st. Marie Kubánková 41 0,1 Učitelka 1.st. Lucie Libánská 1 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Pavel Luňák 12 1,0 Učitel 2.st. Mgr. Jiří Macháček 38 1,0 Zástupce ředitele ZŠ Mgr. Věra Matoušková 29 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Lenka Melezínková 27 0,5 Učitelka 1.st. Mgr. Hana Míčová 28 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Eva Mrázková 29 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Lenka Němcová 14 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Petr Novák 14 1,0 ředitel Mgr. Iveta Ortová 27 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Věra Oupická 19 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Michal Pavelka 15 1,0 Učitel 2.st. Helena Pořízová 37 1,0 Vychovatelka ŠD Květa Stránská 39 0,5 0,1 Vychovatelka ŠK, ŠD Učitelka 1.stupně Martina Tomášková 1 0,5 Učitelka 1.st. Mgr. Jana Volková 16 1,0 Učitelka 2.st. Ing. Hana Zmrhalová 29 1,0 Zástupce ředitele ZŠ Martina Bambasová 22 1,0 Uklízečka Květa Bartáková 7 0,7 Uklízečka Lenka Čapková 25 0,4 Mzdová účetní Zita Chrastecká 15 0,7 Uklízečka Michaela Kolínská 6 1,0 Uklízečka Helena Musilová 33 1,0 Uklízečka Renáta Pilařová 26 1,0 Uklízečka Šárka Sýkorová 18 1,0 Uklízečka Anna Šebková 35 1,0 Uklízečka Ivana Šebková 29 1,0 Ekonom. pracovnice Zdeněk Velechovský 38 1,0 Školník 10

12 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, přijímání žáků do středních škol 4.1. Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro šk. rok Žáci přijati ke vzdělávání na střední školy, výsledky přijímacího řízení V letošním školním roce bylo v devátém ročníku celkem 44 žáků, z 8. ročníku vycházel 1 žák. Na víceletá gymnázia se hlásili 2 žáci z pátého ročníku. Do maturitních oborů bylo přijato celkem 26 žáků, z toho na gymnázia odchází studovat 5 žáků, na střední odborné školy 19 žáků a na čtyřletý učební obor 2 žáci. Ostatních 19 žáků bylo přijato do tříletých učebních oborů SOU. Na víceleté gymnázium neodchází žádný žák. Následující grafy ukazují procentuální umístění našich žáků na uvedené typy středních škol, dále podle rozvrstvení žáků na střední školy podle jednotlivých tříd. 11

13 Souhrnný graf umístění žáků podle typu SŠ víceletá G 0 SOU 19 SOUm 2 SOŠ 19 gymnázia Závěrečné rozmístění žáků 9. ročníku 10

14 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2013/2014 měla škola následující počty žáků (stav k ): tříd 18 žáků 375 průměrný počet žáků na třídu 20,83 průměrný počet žáků na učitele 15, Přehled o třídách a žácích šk. rok 2013/2014 Třída Třídní učitel Žáků Chlap ci Dívky Dojíž dějí Opak. ročník Končí doch. 1.A Mgr.E.Mrázková B Mgr.D.Havlíčková A Mgr.V.Matoušková B L.Libánská A Mgr.J.Jamborová B M.Hůlková A Mgr.J.Klozová B Mgr.M.Špačková A Mgr.I.Ortová B Mgr.P.Luňák A Mgr.M.Kloučková B Mgr.P.Kmínková A Mgr.R.Buldrová B Mgr.H.Míčová A O.Eliášová B Mgr.J.Volková A Mgr.M.Bičišťová B Mgr.M.Pavelka ZK - zájmový kroužek, ŠD školní družina, ŠK školní klub, ŠJ školní jídelna ŠD ŠK ZK ŠJ 11

15 Počty tříd a žáků v jednotlivých ročnících - stav k : Ročník Tříd Žáků Chlapců Dívek Celkové hodnocení žáků přehled prospěchu, chování a docházky Třída Žáků Prů měr. pros pěch Vyz nam e nání Pro spěl Prospěch a chování Ne pro spěl Ne klasi fiko ván Důt ka TU Důt ka ŘŠ 2.st. z cho vání 3.st. z cho vání Po chva ly Cel kem Třída Absence Neo mlu veno Průměr žák Cel Neo kem mlu ven o 1.A 23 1, ,21 1.B 23 1, ,27 2.A 20 1, ,90 2.B 19 1, ,72 3.A 17 1, ,82 3.B 15 1, ,73 4.A 21 1, ,52 4.B 14 1, ,28 5.A 19 1, ,78 5.B 20 1, ,40 6.A 22 1, ,91 6.B 21 1, ,43 7.A 22 1, ,27 0,86 7.B 23 1, ,04 8.A 26 2, ,00 2,03 8.B 26 2, ,96 0,42 12

16 9.A 23 2, ,61 0,34 9.B 21 2, ,48 Procento žáků se 2. stupněm z chování Procento žáků se 3. stupněm z chování - k : 2,40 % - k : 0,53 % 5.6. Účast v testování SCIO Dovednosti pro život 7. ročník Žáci 7. ročníku prošli testováním SCIO Dovednosti pro život, které se uskutečnilo v měsíci březnu. Zde jsou k dispozici souhrnné výsledky. Dovednosti pro život - práce s informacemi Dovednosti pro život - řešení problémů 13

17 Dovednosti pro život - vztahy a komunikace Testování SCIO 8. ročníků V měsíci květnu proběhlo testování výběru žáků 8. ročníků PPPZ (příprava na přijímací zkoušky). Vzhledem k reálné možnosti, že v příštím roce budou přijímací zkoušky povinné, byl mezi žáky o testování velký zájem. Zúčastnilo se jich 35. K výsledkům: Srovnání s celostátním průměrem (percentil) OSP Čj M Celkově 8. ročník 57,0 +7,1 48,0-1,2 52,0 +2,8 51,7 +2,4 Celostání prům. 49,9 49,2 49,2 49,3 OSP Výsledky jednotlivých částí: 8. roční k Celo st. pr. Čj Verbál ní část Analytic ká část Kantitati vní část Slovn í záso ba Orienta ce v textu Analýz a inform ací Orienta ce v grafu a tabulce Orienta ce v obrázk u Porovnáv ání hodnot Číseln é opera ce 46,2 57,2 63,9 47,7 35,0 50,9 53,6 54,7 59,9 61,1 47,7 49,0 46,5 47,1 35,8 45,4 46,7 44,5 46,5 48,0 Mluvnice Sloha a liter. Znalost Porozumění Aplikace 8. ročník 50,6 45,5 51,4 45,1 44,1 Celost. pr. 48,3 48,3 47,2 48,0 46,9 14

18 M Aritmetika Geometrie Funkce aj. Znalost Porozumění Aplikace 8. ročník 49,6 56,4 42,4 48,0 57,4 40,0 Celost. pr. 48,3 47,7 46,9 46,6 48,5 47,3 Testování také přináší dětem odpověď na otázku, zda si vhodně zvolili svou budoucí školu. Ze všech 35 žáků byla nevhodně zvolená škola označena pouze u dvou Výchovně vzdělávací akce, pořady, exkurze, výlety Akce Ročník Divadelní představení v divadle Drak HK 1, 2 ZOO Dvůr Králové 4 Den otevřených dveří ZS Sloveč 8 Praha historická 5 Staré Hrady 3 Tonda obal 4 9 Turnov muzeum drahých kamenů 9 Projektový den Stromů 1-9 Divadlo Nový Bydžov 3-5 Hasík 6 svíčkárna Rodas 3-5 Projektový den STÁT 6-9 aranžování s H. Vorlíčkovou ŠD Vánoční Nechanice 1 Duhová pohádka 1-3 SOŠ Hlušice soutěž Já už to znám 8-9 Projektový den Vánoce 3-5 Vánoční pásmo DPS ŠD Vánoce v Přerově nad Labem 2 Vývoj rockové hudby 6-9 Čas proměn 6 Zdravá5 zdravá strava

19 Bubenické dílny 1-2 Plavání 1-3 Dílničky 3-5 Párty se Zdravou5 7-9 Návštěva knihovny 1 Dřevěné dílničky 2 Výstava psychologie vztahů 9 Rádio Blaník tvorba rozhlasového pořadu 1-5 Dopravní hřiště 4 Škola v přírodě 3-5 Branný kurz Prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchova Metodička prevence Ing. Eva Khorelová vypracovala Minimální preventivní program, který řeší problematiku prevence sociálně patologických jevů. V oblasti nespecifické primární prevence škola nabízí pobyty v přírodě, plavecký výcvik, lyžařské výlety, exkurze a školní výlety. Pravidelně se schází Školní parlament, žáci zde řeší připomínky k chodu školy, podávají návrhy, vyhlašují sbírky, soutěže, informují spolužáky o dění ve škole. Každý rok probíhají besedy s Policií ČR. Škola spolupracuje s psycholožkou PaedDr. Annou Chaloupkovou, která vykonává pravidelné konzultace s žáky a jejich rodiči. Každý rok probíhají pořady zaměřené na sexuální výchovu a domácí náslilí. Péče o žáky s VPU Škola integruje žáky se specifickými potřebami v rámci kmenových tříd. Dle zpráv a doporučení PPP a SPC jsou těmto žákům vypracovány IVP, v nichž jsou stanoveny postupy při jejich vzdělávání. Žáci mají možnost navštěvovat ambulantní nácviky. Pravidelně jsou pořizovány speciální pomůcky pro žáky se specifickými potřebami. 16

20 Péče o schránku důvěry Schránka důvěry je instalována v budově 2. stupně a je pravidelně kontrolována. V minulém roce vhazovali žáci připomínky a dotazy týkající se zejména osobních vztahů a problémy s komunikací se spolužáky. Vedení nástěnky VP a školního metodika prevence Na nástěnkách VP jsou zveřejněny informace týkající se problematiky rizikového chování. Na nástěnkách jsou také zveřejněny kontakty na odborná pracoviště (PPP, SPC) Spolupráce s třídními učiteli Konzultace ohledně problémových žáků (chování, neomluvená absence, šikana) Péče o žáky s problémy ve výuce, s prospěchovými problémy Spolupráce s vedením školy Pravidelné porady s metodičkou prevence a výchovným poradcem. Konzultace přijatých výchovných opatření Účast na jednáních s rodiči. Spolupráce s institucemi Spolupráce s PPP Nymburk a PPP Kolín Spolupráce s Odborem sociální péče - oddělením sociálně-právní ochrany dětí v Poděbradech Konzultační hodiny VP Výchovný poradce má stanoveny konzultační hodiny, všechna jednání však probíhají v termínu, který je domluven s rodiči žáků. Evaluace Environmentální výchovy za školní rok 2013/2014 1/ EVVO probíhala na I. a II. stupni v různých předmětech i formou projektových dnů. Celkem se na škole zapojilo 377 dětí a většina vyučujících. 2/ Roční plán EVVO s názvem Plasty byl splněn. Na tématu se pracovalo během roku v některých předmětech, třídy samostatnou prací a ještě při projektovém dnu DEN PRO RADOST aktivitami, které byly zaměřené na téma Plasty. Ročníky měly částečně rozpracovanou metodiku zpracování, která se lišila obtížností. Vytvořené materiály byly vyvěšeny k datu

21 3/ Projekt Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti environmentální výchovy Zapojení do projektu EKO Gymnázia a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady pro rok 2013 / 2014 (zapojeny čtyři základní školy na okrese Nymburk - ZŠ Městec Králové, ZŠ TGM Poděbrady, ZŠ Komenského Nymburk a ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem) V rámci projektu RKU EVVO byly vytvořeny čtyři vzdělávací programy v modulární podobě. Naše ZŠ prováděla pilotní ověřování modulu: Osobnostní a sociální výchova pro TUR 1. Divadlo jako prostředek rozvoje jedince a přenosu kulturního dědictví (Mgr. Bičišťová) 2. Charitativní činnost ve Velké Británii a v České republice (Mgr. Kloučková) 3. K otázkám lidského blahobytu (Mgr. Kmínková) 4. Současný životní styl a udržitelnost života na Zemi (Mgr. Němcová) 5. Výběr povolání (Mgr. Volková) 6. Životní styl, obezita a naše zdraví PŘ nebo Výchova ke zdraví (Ing. Khorelová) Během pilotního ověřování došlo k proškolení daných učitelů pro užití e learningových vzdělávacích programů a jejich začlenění do všeobecného vzdělávání na základních školách. Práce byla zaměřena na pedagogickou práci učitelů základních škol s žáky v rámci výuky při využití moderních metod e learningové (Moodle) a kombinované formy vyučování. 4/ Den otevřených dveří Zemědělské společnosti Sloveč, a.s Akce se konala pod záštitou Zemědělského svazu ČR v rámci projektu Zemědělství žije. Někteří naši žáci se akce zúčastnili a byli nadšeni. Nejenom zemědělskou technikou, ukázkou sklizně řepy, ale i naučnou stezkou s otázkami. Cílem bylo vysvětlit žákům vliv zemědělství na tvorbu krajiny, možnost volby budoucího povolání, význam zemědělství. 6/ Dne proběhl od firmy Eko kom a.s. vzdělávací program Tonda Obal na cestách. Došlo k zapojení žáků od ročníku. 5/ Projekt Den stromů Témata byla zadána pro ročníky na začátku školního roku a vše se týkalo stromů (druhy, dřevo, zpracování, výroba papíru, ochrana,.). Ukončení bylo společnou prezentací tříd v tělocvičně školy, vyhodnocením a odměna formou dortu pro nejkvalitnější zpracování tématu. Vítěznou třídou se stala 9. A, která se o dort podělila se třídou 8.B, jejíž práce byla hodnocena také velmi vysokým hodnocením. Nad vším dohlížela porota složená z učitelů školy. V tento den došlo i k vyhodnocení fotosoutěže s názvem STROM, kde se s fotkou dubu letního umístila na prvním místě žákyně 8. ročníku Eliška Vítová. 7/ Letošní rok 2013/2014 probíhalo třídění odpadu do kontejnerů na chodbách. Proběhla školním parlamentem osvěta, co patří a co nepatří do kontejnerů. Na škole třídíme papír, plast, hliník, PET víčka, baterie a elektroodpad. 8/ Sběr papíru Na obou stupních se vybíral papír. I. stupeň získal za papír částku Kč (duben) a II. stupeň částku Kč (květen). Žáci, kteří se velkou měrou podíleli na sběru či pomoci při výběru, byli odměněni poukázkami od firmy KFC. 18

22 9/ Sběr hliníku Ekocentrum Říčany vypsalo soutěž Těžíme hliník z našich domácností. Do soutěže se zapojilo 66 škol Středočeského kraje a naše ZŠ obsadila 47. místo se 109 kg hliníku/žáka. Hodnocení probíhalo na základě množství Al na žáka. Bohužel, na naší škole se ale řada dětí nezapojila do sběru a tak po přepočtu připadlo 0,31 kg Al na žáka. Celkem se při soutěži vytěžilo z domácností 9 tun hliníku. 10/ Projektový den Den pro radost Jako již několikátý rok proběhl na naší škole projektový den. Zúčastnili se ho všichni žáci i vyučující na obou stupních ZŠ. Příjemnou změnou byla přítomnost veřejnosti, jelikož tento den probíhal Den otevřených dveří naší ZŠ. Žáci II. stupně si připravili aktivity pro žáky I. stupně a sami je odprezentovali. Řada aktivit byla na téma Plasty, jakožto materiál, který patří k našemu každodennímu životu. Na II. stupni se osvědčily tzv. dílny, což jsou dvouhodinové bloky, ve kterých děti pracují. Většina aktivit vzejde též od dětí a navíc si svoje aktivity i vedou. Vznikají krásné práce, které jsou vystaveny (plastová zvířátka, hračky, vybavení domu nábytek, výzdoba oken, práce na PC na téma Plasty, loutky,.). 11/ Škola udržitelného rozvoje Středočeský kraj vypsal 1. ročník soutěže o titul Škola udržitelného rozvoje. Do soutěže se přihlásilo 98 škol ze Středočeského kraje. Naše škola získala certifikát, který má trvání do roku 2016 a získala ohodnocení 3. stupeň. 12/ Recyklohraní Školní parlament se zapojil od společnosti ASEKOL do programu Recyklohraní. Žáci školy plnili různé úkoly (sběr mobilních telefonů, elektrozařízení, baterií, ). Po uzavření školního roku jsme získali celkové vyhodnocení snahy dětí a to: Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naši žáci v loňském roce vytřídili 6 televizí, 2 monitory a 168 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 5,29 MWh elektřiny, 312,91 litrů ropy, 21,82 m 3 vody a 160 kg primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů a 1,07 tun CO 2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 4,41 tun. 13/ Během praktik jsme vytvořili siluety dravců, protože na prosklených částech budovy docházelo k narážení drobného ptactva a usmrcení nárazem. 14/ Během zimy jsme přikrmovali zvěř na pozemku nasušeným senem ze školního pozemku. Zachránili jsme tím stromky a keře před okusem kůry. Mgr. Němcová Lenka, koordinátor EVVO 19

23 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Seznam akcí dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků, kterých se učitelé naší školy v uplynulém školním roce zúčastnili: Název akce Počet učitelů VISK Studium ředitelů 1 ČŠI NIQES školní testování 3 Sfumato Splývavé čtení 1 Škola hravě 1 Hravé malování 2 Výtvarné techniky 2 Feuersteinova metoda 1 Matematika hravě 2 Efektivní hodnocení 25 Pražský hrad 1 Komunikace s žákem, rodičem 1 Google Apps 1 Finanční gramotnost 1 Enkaustika 2 8. Údaje o aktivitách, akcích a prezentaci školy na veřejnosti Naše škola se v uplynulém školním roce prezentovala veřejnosti následujícími aktivitami a akcemi: Den otevřených dveří + Den dětí Slavnostní otevření dopravního hřiště Vánoční besídka Mikulášská nadílka Vítání prvňáčků Kurz FIMO Kroužek Keramika pro dospělé Příprava předškolních dětí spolu s rodiči 20

24 8.1. Nový web školy Prvního dne v prosinci byl spuštěn nový web naší školy. Adresa tohoto webu zůstala stejná, a sice Nové stránky jsou moderní, postavené na redakčním systému. Všichni učitelé tak mají možnost kdykoliv a odkudkoliv přidávat své příspěvky, fotografie či jiné soubory. Na úvodní stránce je zprovozněn kalendář, který upozorňuje na důležité dny v životě naší školy. 8.2 Získali jsme certifikát Rodiče vítáni Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům (oficiální informace organizátora). 21

25 8.3. Zapojili jsme se do projektu Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti Environmentální výchovy Paní učitelky Lenka Němcová, Jana Volková, Marcela Kloučková, Marie Bičišťová, Eva Khorelová a Pavlína Kmínková se zapojily do projektu Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti Environmentální výchovy. Tento projekt probíhal ve školním roce 2013/2014 a týkal se využití informačního systému Moodle. Článek v Deníku Nymbursko o účasti v projektu 8.4. Zúčastnili jsme se projektu ZDRAVÁ 5 Naše škola se připojila k projektu ZDRAVÁ PĚTKA. Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Tohoto zajímavého projektu se zúčastnili žáci 3. až 9. ročníku. Děti na 2. stupni si dokonce vyzkoušely přípravu zdravých pokrmů přímo v naší cvičné kuchyni. 22

26 8.5. Tradiční vánoční besídka V úterý 17. prosince se v městeckém kulturním domě uskutečnila tradiční vánoční besídka. Vystoupení dětí měla velký úspěch. Ukázalo se, že ani kapacita kulturního domu nestačí náporu diváků Projektový Den Země V pátek 26. dubna 2013 proběhl projektový den - Den Země, který byl zaměřený na téma TECHNIKA. Žáci I. i II. stupně měli připravené různé aktivity. Na II. stupni se pracovalo v takzvaných dílnách, což jsou dvouhodinové bloky. Děti měly možnost si vybrat z dílen na téma: modely dopravních prostředků a značek, techniku kreslení, batikovaní triček, pracovat s programem na úpravu fotek, tančit zumbu, naučit se asertivnímu chování, vyrábět plyšové hračky nebo se naučit něco navíc anglicky. Řada žáků z vyšších ročníků pomáhala při aktivitách na I. stupni nebo dokonce vedli dílny. Během celého dne vznikly krásné výrobky, modely, kresby, postery, výkresy, které jsou vystaveny a jiné zajímavé výstupy. Mgr. Lenka Němcová, koordinátorka EVVO 8.7. Den otevřených dveří + projektový den - Den pro radost Ve čtvrtek se konal projektový den - Den pro radost. Žáci pracovali v dílnách, které vedli učitelé za pomoci žáků 8. a 9. ročníků. V 10 hodin se otevřely dveře všech budov pro rodiče, příbuzné a veřejnost. Program dále pokračoval na budově 2. stupně, kde byly přichystány disciplíny v rámci Dne dětí. Po zvládnutí úkolů dostaly děti razítko na kartičku a za určitý počet si mohli vyzvednout odměny. Ceny věnovala společnost BILLA. Celé odpoledne se návštěvníci mohli kochat obrazy a díly žáků, dále historickými fotografiemi spojenými s naší školou. V prostorách jazykové učebny byla umístěna poutavá výstava historických přístrojů. 23

27 V odpoledních hodinách proběhla atraktivní soutěž o nejlepší bábovku. Dále se nám podařilo překonat český rekord o nejdelšího hada z nazdobených ruliček od toaletního papíru. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celého dne. Článek v Deníku Nymbursko o projektovém dnu 8.8. Lyžařský výcvik 2014 Počasí lyžařům v letošním roce nepřálo. Teplota v zimních měsících vysoce překračovala dlouhodobé průměry. I přesto naše děti, které byly na lyžáku v Rokytnici nad Jizerou, lyžovaly. 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000 332 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více