Základní škola Městec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Městec Králové"

Transkript

1 Základní škola Městec Králové Bezručova 723, Městec Králové 325/ Vypracoval: Mgr. Petr Novák, ředitel

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti Základní školy Městec Králové byla vyhotovena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, environmentální výchova 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání 15. Údaje o provedených kontrolách Fotogalerie 1

3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Městec Králové Adresa školy Bezručova 723, Městec Králové, IČ Bankovní spojení /0600 Identifikátor školy Telefon vedení školy, 2. stupeň až 5. ročník až 2. ročník Web Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Městec Králové Adresa zřizovatele Náměstí Republiky 1, Městec Králové, IZO ředitelství Vedení organizace Ředitel Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Zástupce ředitele pro 2. stupeň Přehled hlavní činnosti školy Mgr. Petr Novák Ing. Hana Zmrhalová Mgr. Jiří Macháček Činnost školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, prováděcími předpisy a zřizovací listinou Místa poskytovaného vzdělávání název Základní škola Městec Králové adresa Bezručova 723, Městec Králové Základní škola Městec Králové Základní škola Městec Králové Náměstí Svobody 436, Městec Králové Přemysla Otakara II. 24, Městec Králové 2

4 1.3. Místa poskytovaných služeb součásti školy název kapacita adresa Školní družina 75 Náměstí Svobody 436, Městec Králové Bezručova 723, Městec Králové Školní klub 120 Bezručova 723, Městec Králové, Školní družina Školní družina má 3 oddělení, s kapacitou 75 dětí. Je určena zejména pro žáky 1. až 3. tříd. Vedoucí školní družiny je Helena Pořízová, další oddělení mají na starost Ivana Janková a Květa Stránská. Školní klub Školní klub pracuje podle vlastního vzdělávacího programu. Do školního klubu je v letošním roce zapsáno 62 žáků. Školní klub je nově zaměřen zejména na sportovní aktivity florbal, košíková, malá kopaná, nohejbal, turnaje v šachu, šipkách, stolním tenisu. Žáci se připravují jako družstvo na reprezentaci školy v okresních soutěžích. Svou činností napomáhá v prevenci sociálně patologických jevů kouření, drogy, šikana, vandalizmus. Vede děti ke smysluplnému využití volného času Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Ing. Hana Zmrhalová, předsedkyně, tel Počty žáků Školní rok Počet žáků ve škole 2008/ / / / / / Vývoj počtu žáků - graf Počet žáků 3

5 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 2.1. Obor vzdělávání kód obor vzdělání forma vzdělávání délka vzdělávání v letech C/01 Základní škola denní devět 2.2. Vzdělávací program Školní vzdělávací program Ročníky Vlastní školní vzdělávací program Trojlístek Učební plány Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblast Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5r. Celkem min. + dotace Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Inf. a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova

6 Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Pracovní činnosti Vzdělávací předmět Český jazyk má komplexní charakter, obsahuje Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Je posílen o 6 hodin z disponibilní časové dotace (DČD). Anglický jazyk je vyučován od 3. ročníku, žáci se v ročnících dělí do 2 3 skupin. Matematika naplňuje vzdělávací oblast Matematika a její aplikace a je posílena o 5 hodin z disponibilní časové dotace. Informatika je zařazena od 3. ročníku s jednohodinovou dotací (2 hodiny z DČD), žáci se zpravidla dělí na 2 skupiny. Prvouka, vlastivěda a přírodověda naplňují vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která je rozšířena o 1 hodinu z DČD. Průřezová témata jsou integrována do vzdělávacích předmětů, nemají samostatnou časovou dotaci. V 1. a 2. ročníku nemusí být vždy základní vyučovací jednotkou vyučovací hodiny (45 minut). Vyučující mají právo délku vyučovací jednotky aktuálně upravit dle potřeb žáků, musí ale dodržet časovou proporci jednotlivých předmětů v týdnu a zásady hygieny školní práce. 5

7 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Předmět 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Celkem Min. + dotace Český jazyk D Anglický jazyk Další cizí jazyk 3 3D Matematika a její aplikace Inf. a kom. technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Matematika D Informatika D Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis (1+1z) Zeměpis (1 h Ov ve VOZ) 21 +7D Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova k občanství a zdraví* Tělesná výchova o+1pč 10 +1D Člověk a svět Pracovní činnosti práce Volitelné předměty 2 2 4D Disponibilní čas. dotace 24 Celková časová dotace z výchova ke zdraví, 1o občanská výchova, 1pč - pracovní činnosti 6

8 Pracovní činnosti 8.. ročníku Svět práce: výstupy jsou integrovány do Občanské nauky a Výchovy k občanství a zdraví, 1 hodina výchovy ke zdraví je integrována v 8.r. v přírodopisu.: Na 2. stupni jsme v souladu se zaměřením školy posílili hodinovou dotaci povinných vzdělávacích předmětů vzdělávacích oblastí Člověk a příroda (o 7 hodin DČD), Informační a komunikační technologie ( o 3 hodiny DČD), Matematika a její aplikace (o 3 hodiny DČD), Jazyk a jazyková komunikace (o 3 hodiny DČD), Člověk a zdraví (o 1 hodiny z DČD), Člověk a svět práce (o 1 hodinu z DČD- zařazena ve VOZ)). Vzdělávací předmět Český jazyk má komplexní charakter, obsahuje Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Anglický jazyk je vyučován třikrát týdně po jedné hodině, žáci se zpravidla dělí do 2 4 skupin v ročníku. Jako druhý cizí jazyk nabízíme od 8. ročníku německý, francouzský a ruský jazyk. Žáci v 8. ročníku si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů. * Výchova k občanství a zdraví v 6. a 7. ročníku integrace Výchovy ke zdraví a Výchovy k občanství (1 hodina z min. časové dotace ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost +1 hodina disponibilní dotace). Občanská výchova obsahuje část vzdělávacího oboru Výchovy k občanství a Světu práce. Přírodopis v 8. ročníku integrace Výchovy ke zdraví a přírodopisu (1+1). Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová dotace v učebním plánu je 1 vyuč. hodina týdně. Do jednotlivých ročníků jsme zařadili tyto tematické okruhy: 6.r. Práce s technickými materiály 7.r. Pěstitelské práce a chovatelství 8.r. Svět práce - integrace výstupů do Občanské výchovy a Výchovy k občanství a zdraví. 9.r. Svět práce Průřezová témata jsou integrována do vzdělávacích předmětů, nemají samostatnou časovou dotaci( viz. charakteristika ŠVP zařazení průřezových témat). 7

9 2.4. Volitelné a nepovinné předměty Volitelné předměty se vyučují v 7. a 9. ročníku. Žáci mají možnost výběru volitelného předmětu vždy v červnu předcházejícího školního roku. V tomto školním roce jsme vyučovaly tyto volitelné předměty: 7. ročník Volitelný předmět Sportovní výchova Vedení domácnosti Seminář z přírodopisu Počet žáků ročník Volitelný předmět Sportovní výchova Ekologické praktikum Péče o dítě Počet žáků Zájmové útvary, kroužky Záměrem školy je vytvářet pestrou nabídku mimoškolních volnočasových aktivit, které umožní dětem smysluplné trávení volného času. Název kroužku Počet žáků Keramika 1. ročník 12 Keramika 2. ročník 12 Keramika dospělí 13 Začátky angličtiny 1. ročník 12 Začátky angličtiny 2. ročník 19 Malí kuchtíci 12 Pohybové hry 1. skupina 16 Pohybové hry 2. skupina 15 Hudebně dramatický kroužek 15 Matematika navíc 12 Čeština navíc 12 Celkem 262 8

10 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled pracovníků školy k k Pracovníků celkem 36,6 36,0 - mužů 5,0 5,0 - žen 31,6 31,0 Pedagogičtí pracovníci celkem 27,5 26,9 - učitelé 25,0 24,2 - vychovatelky 2,5 2,7 Nepedagogičtí pracovníci celkem 9,1 9,1 - THP 1,4 1,4 - dělnická povolání 7,7 7,7 Aprobovanost učitelů v % Počet nekvalifikovaných učitelů vychovatelek 0 0 Absolventi učitelského studia, kteří nastoupili 0 0 Ostatní učitelé, kteří nastoupili 3 1 Učitelé, kteří odešli 2 1 9

11 Seznam pracovníků ZŠ Titul Jméno Příjmení Praxe Úvazek Zařazení Mgr. Marie Bičišťová 44 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Romana Buldrová 27 1,0 Učitelka 2.st. Bc. Zdenka Černá 46 1,0 Učitelka 2.st. Olga Eliášová 14 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Dana Havlíčková 10 1,0 Učitelka 1.st. Michaela Hůlková 19 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Jarmila Jamborová 29 1,0 Učitelka 1.st. Ivana Janková 34 1,0 Vychovatelka ŠD Ing. Eva Khorelová 32 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Marcela Kloučková 5 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Jana Klozová 28 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Pavlína Kmínková 14 0,9 Učitelka 2.st. Marie Kubánková 41 0,1 Učitelka 1.st. Lucie Libánská 1 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Pavel Luňák 12 1,0 Učitel 2.st. Mgr. Jiří Macháček 38 1,0 Zástupce ředitele ZŠ Mgr. Věra Matoušková 29 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Lenka Melezínková 27 0,5 Učitelka 1.st. Mgr. Hana Míčová 28 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Eva Mrázková 29 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Lenka Němcová 14 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Petr Novák 14 1,0 ředitel Mgr. Iveta Ortová 27 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Věra Oupická 19 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Michal Pavelka 15 1,0 Učitel 2.st. Helena Pořízová 37 1,0 Vychovatelka ŠD Květa Stránská 39 0,5 0,1 Vychovatelka ŠK, ŠD Učitelka 1.stupně Martina Tomášková 1 0,5 Učitelka 1.st. Mgr. Jana Volková 16 1,0 Učitelka 2.st. Ing. Hana Zmrhalová 29 1,0 Zástupce ředitele ZŠ Martina Bambasová 22 1,0 Uklízečka Květa Bartáková 7 0,7 Uklízečka Lenka Čapková 25 0,4 Mzdová účetní Zita Chrastecká 15 0,7 Uklízečka Michaela Kolínská 6 1,0 Uklízečka Helena Musilová 33 1,0 Uklízečka Renáta Pilařová 26 1,0 Uklízečka Šárka Sýkorová 18 1,0 Uklízečka Anna Šebková 35 1,0 Uklízečka Ivana Šebková 29 1,0 Ekonom. pracovnice Zdeněk Velechovský 38 1,0 Školník 10

12 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, přijímání žáků do středních škol 4.1. Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro šk. rok Žáci přijati ke vzdělávání na střední školy, výsledky přijímacího řízení V letošním školním roce bylo v devátém ročníku celkem 44 žáků, z 8. ročníku vycházel 1 žák. Na víceletá gymnázia se hlásili 2 žáci z pátého ročníku. Do maturitních oborů bylo přijato celkem 26 žáků, z toho na gymnázia odchází studovat 5 žáků, na střední odborné školy 19 žáků a na čtyřletý učební obor 2 žáci. Ostatních 19 žáků bylo přijato do tříletých učebních oborů SOU. Na víceleté gymnázium neodchází žádný žák. Následující grafy ukazují procentuální umístění našich žáků na uvedené typy středních škol, dále podle rozvrstvení žáků na střední školy podle jednotlivých tříd. 11

13 Souhrnný graf umístění žáků podle typu SŠ víceletá G 0 SOU 19 SOUm 2 SOŠ 19 gymnázia Závěrečné rozmístění žáků 9. ročníku 10

14 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2013/2014 měla škola následující počty žáků (stav k ): tříd 18 žáků 375 průměrný počet žáků na třídu 20,83 průměrný počet žáků na učitele 15, Přehled o třídách a žácích šk. rok 2013/2014 Třída Třídní učitel Žáků Chlap ci Dívky Dojíž dějí Opak. ročník Končí doch. 1.A Mgr.E.Mrázková B Mgr.D.Havlíčková A Mgr.V.Matoušková B L.Libánská A Mgr.J.Jamborová B M.Hůlková A Mgr.J.Klozová B Mgr.M.Špačková A Mgr.I.Ortová B Mgr.P.Luňák A Mgr.M.Kloučková B Mgr.P.Kmínková A Mgr.R.Buldrová B Mgr.H.Míčová A O.Eliášová B Mgr.J.Volková A Mgr.M.Bičišťová B Mgr.M.Pavelka ZK - zájmový kroužek, ŠD školní družina, ŠK školní klub, ŠJ školní jídelna ŠD ŠK ZK ŠJ 11

15 Počty tříd a žáků v jednotlivých ročnících - stav k : Ročník Tříd Žáků Chlapců Dívek Celkové hodnocení žáků přehled prospěchu, chování a docházky Třída Žáků Prů měr. pros pěch Vyz nam e nání Pro spěl Prospěch a chování Ne pro spěl Ne klasi fiko ván Důt ka TU Důt ka ŘŠ 2.st. z cho vání 3.st. z cho vání Po chva ly Cel kem Třída Absence Neo mlu veno Průměr žák Cel Neo kem mlu ven o 1.A 23 1, ,21 1.B 23 1, ,27 2.A 20 1, ,90 2.B 19 1, ,72 3.A 17 1, ,82 3.B 15 1, ,73 4.A 21 1, ,52 4.B 14 1, ,28 5.A 19 1, ,78 5.B 20 1, ,40 6.A 22 1, ,91 6.B 21 1, ,43 7.A 22 1, ,27 0,86 7.B 23 1, ,04 8.A 26 2, ,00 2,03 8.B 26 2, ,96 0,42 12

16 9.A 23 2, ,61 0,34 9.B 21 2, ,48 Procento žáků se 2. stupněm z chování Procento žáků se 3. stupněm z chování - k : 2,40 % - k : 0,53 % 5.6. Účast v testování SCIO Dovednosti pro život 7. ročník Žáci 7. ročníku prošli testováním SCIO Dovednosti pro život, které se uskutečnilo v měsíci březnu. Zde jsou k dispozici souhrnné výsledky. Dovednosti pro život - práce s informacemi Dovednosti pro život - řešení problémů 13

17 Dovednosti pro život - vztahy a komunikace Testování SCIO 8. ročníků V měsíci květnu proběhlo testování výběru žáků 8. ročníků PPPZ (příprava na přijímací zkoušky). Vzhledem k reálné možnosti, že v příštím roce budou přijímací zkoušky povinné, byl mezi žáky o testování velký zájem. Zúčastnilo se jich 35. K výsledkům: Srovnání s celostátním průměrem (percentil) OSP Čj M Celkově 8. ročník 57,0 +7,1 48,0-1,2 52,0 +2,8 51,7 +2,4 Celostání prům. 49,9 49,2 49,2 49,3 OSP Výsledky jednotlivých částí: 8. roční k Celo st. pr. Čj Verbál ní část Analytic ká část Kantitati vní část Slovn í záso ba Orienta ce v textu Analýz a inform ací Orienta ce v grafu a tabulce Orienta ce v obrázk u Porovnáv ání hodnot Číseln é opera ce 46,2 57,2 63,9 47,7 35,0 50,9 53,6 54,7 59,9 61,1 47,7 49,0 46,5 47,1 35,8 45,4 46,7 44,5 46,5 48,0 Mluvnice Sloha a liter. Znalost Porozumění Aplikace 8. ročník 50,6 45,5 51,4 45,1 44,1 Celost. pr. 48,3 48,3 47,2 48,0 46,9 14

18 M Aritmetika Geometrie Funkce aj. Znalost Porozumění Aplikace 8. ročník 49,6 56,4 42,4 48,0 57,4 40,0 Celost. pr. 48,3 47,7 46,9 46,6 48,5 47,3 Testování také přináší dětem odpověď na otázku, zda si vhodně zvolili svou budoucí školu. Ze všech 35 žáků byla nevhodně zvolená škola označena pouze u dvou Výchovně vzdělávací akce, pořady, exkurze, výlety Akce Ročník Divadelní představení v divadle Drak HK 1, 2 ZOO Dvůr Králové 4 Den otevřených dveří ZS Sloveč 8 Praha historická 5 Staré Hrady 3 Tonda obal 4 9 Turnov muzeum drahých kamenů 9 Projektový den Stromů 1-9 Divadlo Nový Bydžov 3-5 Hasík 6 svíčkárna Rodas 3-5 Projektový den STÁT 6-9 aranžování s H. Vorlíčkovou ŠD Vánoční Nechanice 1 Duhová pohádka 1-3 SOŠ Hlušice soutěž Já už to znám 8-9 Projektový den Vánoce 3-5 Vánoční pásmo DPS ŠD Vánoce v Přerově nad Labem 2 Vývoj rockové hudby 6-9 Čas proměn 6 Zdravá5 zdravá strava

19 Bubenické dílny 1-2 Plavání 1-3 Dílničky 3-5 Párty se Zdravou5 7-9 Návštěva knihovny 1 Dřevěné dílničky 2 Výstava psychologie vztahů 9 Rádio Blaník tvorba rozhlasového pořadu 1-5 Dopravní hřiště 4 Škola v přírodě 3-5 Branný kurz Prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchova Metodička prevence Ing. Eva Khorelová vypracovala Minimální preventivní program, který řeší problematiku prevence sociálně patologických jevů. V oblasti nespecifické primární prevence škola nabízí pobyty v přírodě, plavecký výcvik, lyžařské výlety, exkurze a školní výlety. Pravidelně se schází Školní parlament, žáci zde řeší připomínky k chodu školy, podávají návrhy, vyhlašují sbírky, soutěže, informují spolužáky o dění ve škole. Každý rok probíhají besedy s Policií ČR. Škola spolupracuje s psycholožkou PaedDr. Annou Chaloupkovou, která vykonává pravidelné konzultace s žáky a jejich rodiči. Každý rok probíhají pořady zaměřené na sexuální výchovu a domácí náslilí. Péče o žáky s VPU Škola integruje žáky se specifickými potřebami v rámci kmenových tříd. Dle zpráv a doporučení PPP a SPC jsou těmto žákům vypracovány IVP, v nichž jsou stanoveny postupy při jejich vzdělávání. Žáci mají možnost navštěvovat ambulantní nácviky. Pravidelně jsou pořizovány speciální pomůcky pro žáky se specifickými potřebami. 16

20 Péče o schránku důvěry Schránka důvěry je instalována v budově 2. stupně a je pravidelně kontrolována. V minulém roce vhazovali žáci připomínky a dotazy týkající se zejména osobních vztahů a problémy s komunikací se spolužáky. Vedení nástěnky VP a školního metodika prevence Na nástěnkách VP jsou zveřejněny informace týkající se problematiky rizikového chování. Na nástěnkách jsou také zveřejněny kontakty na odborná pracoviště (PPP, SPC) Spolupráce s třídními učiteli Konzultace ohledně problémových žáků (chování, neomluvená absence, šikana) Péče o žáky s problémy ve výuce, s prospěchovými problémy Spolupráce s vedením školy Pravidelné porady s metodičkou prevence a výchovným poradcem. Konzultace přijatých výchovných opatření Účast na jednáních s rodiči. Spolupráce s institucemi Spolupráce s PPP Nymburk a PPP Kolín Spolupráce s Odborem sociální péče - oddělením sociálně-právní ochrany dětí v Poděbradech Konzultační hodiny VP Výchovný poradce má stanoveny konzultační hodiny, všechna jednání však probíhají v termínu, který je domluven s rodiči žáků. Evaluace Environmentální výchovy za školní rok 2013/2014 1/ EVVO probíhala na I. a II. stupni v různých předmětech i formou projektových dnů. Celkem se na škole zapojilo 377 dětí a většina vyučujících. 2/ Roční plán EVVO s názvem Plasty byl splněn. Na tématu se pracovalo během roku v některých předmětech, třídy samostatnou prací a ještě při projektovém dnu DEN PRO RADOST aktivitami, které byly zaměřené na téma Plasty. Ročníky měly částečně rozpracovanou metodiku zpracování, která se lišila obtížností. Vytvořené materiály byly vyvěšeny k datu

21 3/ Projekt Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti environmentální výchovy Zapojení do projektu EKO Gymnázia a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady pro rok 2013 / 2014 (zapojeny čtyři základní školy na okrese Nymburk - ZŠ Městec Králové, ZŠ TGM Poděbrady, ZŠ Komenského Nymburk a ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem) V rámci projektu RKU EVVO byly vytvořeny čtyři vzdělávací programy v modulární podobě. Naše ZŠ prováděla pilotní ověřování modulu: Osobnostní a sociální výchova pro TUR 1. Divadlo jako prostředek rozvoje jedince a přenosu kulturního dědictví (Mgr. Bičišťová) 2. Charitativní činnost ve Velké Británii a v České republice (Mgr. Kloučková) 3. K otázkám lidského blahobytu (Mgr. Kmínková) 4. Současný životní styl a udržitelnost života na Zemi (Mgr. Němcová) 5. Výběr povolání (Mgr. Volková) 6. Životní styl, obezita a naše zdraví PŘ nebo Výchova ke zdraví (Ing. Khorelová) Během pilotního ověřování došlo k proškolení daných učitelů pro užití e learningových vzdělávacích programů a jejich začlenění do všeobecného vzdělávání na základních školách. Práce byla zaměřena na pedagogickou práci učitelů základních škol s žáky v rámci výuky při využití moderních metod e learningové (Moodle) a kombinované formy vyučování. 4/ Den otevřených dveří Zemědělské společnosti Sloveč, a.s Akce se konala pod záštitou Zemědělského svazu ČR v rámci projektu Zemědělství žije. Někteří naši žáci se akce zúčastnili a byli nadšeni. Nejenom zemědělskou technikou, ukázkou sklizně řepy, ale i naučnou stezkou s otázkami. Cílem bylo vysvětlit žákům vliv zemědělství na tvorbu krajiny, možnost volby budoucího povolání, význam zemědělství. 6/ Dne proběhl od firmy Eko kom a.s. vzdělávací program Tonda Obal na cestách. Došlo k zapojení žáků od ročníku. 5/ Projekt Den stromů Témata byla zadána pro ročníky na začátku školního roku a vše se týkalo stromů (druhy, dřevo, zpracování, výroba papíru, ochrana,.). Ukončení bylo společnou prezentací tříd v tělocvičně školy, vyhodnocením a odměna formou dortu pro nejkvalitnější zpracování tématu. Vítěznou třídou se stala 9. A, která se o dort podělila se třídou 8.B, jejíž práce byla hodnocena také velmi vysokým hodnocením. Nad vším dohlížela porota složená z učitelů školy. V tento den došlo i k vyhodnocení fotosoutěže s názvem STROM, kde se s fotkou dubu letního umístila na prvním místě žákyně 8. ročníku Eliška Vítová. 7/ Letošní rok 2013/2014 probíhalo třídění odpadu do kontejnerů na chodbách. Proběhla školním parlamentem osvěta, co patří a co nepatří do kontejnerů. Na škole třídíme papír, plast, hliník, PET víčka, baterie a elektroodpad. 8/ Sběr papíru Na obou stupních se vybíral papír. I. stupeň získal za papír částku Kč (duben) a II. stupeň částku Kč (květen). Žáci, kteří se velkou měrou podíleli na sběru či pomoci při výběru, byli odměněni poukázkami od firmy KFC. 18

22 9/ Sběr hliníku Ekocentrum Říčany vypsalo soutěž Těžíme hliník z našich domácností. Do soutěže se zapojilo 66 škol Středočeského kraje a naše ZŠ obsadila 47. místo se 109 kg hliníku/žáka. Hodnocení probíhalo na základě množství Al na žáka. Bohužel, na naší škole se ale řada dětí nezapojila do sběru a tak po přepočtu připadlo 0,31 kg Al na žáka. Celkem se při soutěži vytěžilo z domácností 9 tun hliníku. 10/ Projektový den Den pro radost Jako již několikátý rok proběhl na naší škole projektový den. Zúčastnili se ho všichni žáci i vyučující na obou stupních ZŠ. Příjemnou změnou byla přítomnost veřejnosti, jelikož tento den probíhal Den otevřených dveří naší ZŠ. Žáci II. stupně si připravili aktivity pro žáky I. stupně a sami je odprezentovali. Řada aktivit byla na téma Plasty, jakožto materiál, který patří k našemu každodennímu životu. Na II. stupni se osvědčily tzv. dílny, což jsou dvouhodinové bloky, ve kterých děti pracují. Většina aktivit vzejde též od dětí a navíc si svoje aktivity i vedou. Vznikají krásné práce, které jsou vystaveny (plastová zvířátka, hračky, vybavení domu nábytek, výzdoba oken, práce na PC na téma Plasty, loutky,.). 11/ Škola udržitelného rozvoje Středočeský kraj vypsal 1. ročník soutěže o titul Škola udržitelného rozvoje. Do soutěže se přihlásilo 98 škol ze Středočeského kraje. Naše škola získala certifikát, který má trvání do roku 2016 a získala ohodnocení 3. stupeň. 12/ Recyklohraní Školní parlament se zapojil od společnosti ASEKOL do programu Recyklohraní. Žáci školy plnili různé úkoly (sběr mobilních telefonů, elektrozařízení, baterií, ). Po uzavření školního roku jsme získali celkové vyhodnocení snahy dětí a to: Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naši žáci v loňském roce vytřídili 6 televizí, 2 monitory a 168 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 5,29 MWh elektřiny, 312,91 litrů ropy, 21,82 m 3 vody a 160 kg primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů a 1,07 tun CO 2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 4,41 tun. 13/ Během praktik jsme vytvořili siluety dravců, protože na prosklených částech budovy docházelo k narážení drobného ptactva a usmrcení nárazem. 14/ Během zimy jsme přikrmovali zvěř na pozemku nasušeným senem ze školního pozemku. Zachránili jsme tím stromky a keře před okusem kůry. Mgr. Němcová Lenka, koordinátor EVVO 19

23 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Seznam akcí dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků, kterých se učitelé naší školy v uplynulém školním roce zúčastnili: Název akce Počet učitelů VISK Studium ředitelů 1 ČŠI NIQES školní testování 3 Sfumato Splývavé čtení 1 Škola hravě 1 Hravé malování 2 Výtvarné techniky 2 Feuersteinova metoda 1 Matematika hravě 2 Efektivní hodnocení 25 Pražský hrad 1 Komunikace s žákem, rodičem 1 Google Apps 1 Finanční gramotnost 1 Enkaustika 2 8. Údaje o aktivitách, akcích a prezentaci školy na veřejnosti Naše škola se v uplynulém školním roce prezentovala veřejnosti následujícími aktivitami a akcemi: Den otevřených dveří + Den dětí Slavnostní otevření dopravního hřiště Vánoční besídka Mikulášská nadílka Vítání prvňáčků Kurz FIMO Kroužek Keramika pro dospělé Příprava předškolních dětí spolu s rodiči 20

24 8.1. Nový web školy Prvního dne v prosinci byl spuštěn nový web naší školy. Adresa tohoto webu zůstala stejná, a sice Nové stránky jsou moderní, postavené na redakčním systému. Všichni učitelé tak mají možnost kdykoliv a odkudkoliv přidávat své příspěvky, fotografie či jiné soubory. Na úvodní stránce je zprovozněn kalendář, který upozorňuje na důležité dny v životě naší školy. 8.2 Získali jsme certifikát Rodiče vítáni Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům (oficiální informace organizátora). 21

25 8.3. Zapojili jsme se do projektu Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti Environmentální výchovy Paní učitelky Lenka Němcová, Jana Volková, Marcela Kloučková, Marie Bičišťová, Eva Khorelová a Pavlína Kmínková se zapojily do projektu Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti Environmentální výchovy. Tento projekt probíhal ve školním roce 2013/2014 a týkal se využití informačního systému Moodle. Článek v Deníku Nymbursko o účasti v projektu 8.4. Zúčastnili jsme se projektu ZDRAVÁ 5 Naše škola se připojila k projektu ZDRAVÁ PĚTKA. Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Tohoto zajímavého projektu se zúčastnili žáci 3. až 9. ročníku. Děti na 2. stupni si dokonce vyzkoušely přípravu zdravých pokrmů přímo v naší cvičné kuchyni. 22

26 8.5. Tradiční vánoční besídka V úterý 17. prosince se v městeckém kulturním domě uskutečnila tradiční vánoční besídka. Vystoupení dětí měla velký úspěch. Ukázalo se, že ani kapacita kulturního domu nestačí náporu diváků Projektový Den Země V pátek 26. dubna 2013 proběhl projektový den - Den Země, který byl zaměřený na téma TECHNIKA. Žáci I. i II. stupně měli připravené různé aktivity. Na II. stupni se pracovalo v takzvaných dílnách, což jsou dvouhodinové bloky. Děti měly možnost si vybrat z dílen na téma: modely dopravních prostředků a značek, techniku kreslení, batikovaní triček, pracovat s programem na úpravu fotek, tančit zumbu, naučit se asertivnímu chování, vyrábět plyšové hračky nebo se naučit něco navíc anglicky. Řada žáků z vyšších ročníků pomáhala při aktivitách na I. stupni nebo dokonce vedli dílny. Během celého dne vznikly krásné výrobky, modely, kresby, postery, výkresy, které jsou vystaveny a jiné zajímavé výstupy. Mgr. Lenka Němcová, koordinátorka EVVO 8.7. Den otevřených dveří + projektový den - Den pro radost Ve čtvrtek se konal projektový den - Den pro radost. Žáci pracovali v dílnách, které vedli učitelé za pomoci žáků 8. a 9. ročníků. V 10 hodin se otevřely dveře všech budov pro rodiče, příbuzné a veřejnost. Program dále pokračoval na budově 2. stupně, kde byly přichystány disciplíny v rámci Dne dětí. Po zvládnutí úkolů dostaly děti razítko na kartičku a za určitý počet si mohli vyzvednout odměny. Ceny věnovala společnost BILLA. Celé odpoledne se návštěvníci mohli kochat obrazy a díly žáků, dále historickými fotografiemi spojenými s naší školou. V prostorách jazykové učebny byla umístěna poutavá výstava historických přístrojů. 23

27 V odpoledních hodinách proběhla atraktivní soutěž o nejlepší bábovku. Dále se nám podařilo překonat český rekord o nejdelšího hada z nazdobených ruliček od toaletního papíru. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celého dne. Článek v Deníku Nymbursko o projektovém dnu 8.8. Lyžařský výcvik 2014 Počasí lyžařům v letošním roce nepřálo. Teplota v zimních měsících vysoce překračovala dlouhodobé průměry. I přesto naše děti, které byly na lyžáku v Rokytnici nad Jizerou, lyžovaly. 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více