Základní škola Městec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Městec Králové"

Transkript

1 Základní škola Městec Králové Bezručova 723, Městec Králové 325/ Vypracoval: Mgr. Petr Novák, ředitel

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti Základní školy Městec Králové byla vyhotovena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, environmentální výchova 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání 15. Údaje o provedených kontrolách Fotogalerie 1

3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Městec Králové Adresa školy Bezručova 723, Městec Králové, IČ Bankovní spojení /0600 Identifikátor školy Telefon vedení školy, 2. stupeň až 5. ročník až 2. ročník Web Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Městec Králové Adresa zřizovatele Náměstí Republiky 1, Městec Králové, IZO ředitelství Vedení organizace Ředitel Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Zástupce ředitele pro 2. stupeň Přehled hlavní činnosti školy Mgr. Petr Novák Ing. Hana Zmrhalová Mgr. Jiří Macháček Činnost školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, prováděcími předpisy a zřizovací listinou Místa poskytovaného vzdělávání název Základní škola Městec Králové adresa Bezručova 723, Městec Králové Základní škola Městec Králové Základní škola Městec Králové Náměstí Svobody 436, Městec Králové Přemysla Otakara II. 24, Městec Králové 2

4 1.3. Místa poskytovaných služeb součásti školy název kapacita adresa Školní družina 75 Náměstí Svobody 436, Městec Králové Bezručova 723, Městec Králové Školní klub 120 Bezručova 723, Městec Králové, Školní družina Školní družina má 3 oddělení, s kapacitou 75 dětí. Je určena zejména pro žáky 1. až 3. tříd. Vedoucí školní družiny je Helena Pořízová, další oddělení mají na starost Ivana Janková a Květa Stránská. Školní klub Školní klub pracuje podle vlastního vzdělávacího programu. Do školního klubu je v letošním roce zapsáno 62 žáků. Školní klub je nově zaměřen zejména na sportovní aktivity florbal, košíková, malá kopaná, nohejbal, turnaje v šachu, šipkách, stolním tenisu. Žáci se připravují jako družstvo na reprezentaci školy v okresních soutěžích. Svou činností napomáhá v prevenci sociálně patologických jevů kouření, drogy, šikana, vandalizmus. Vede děti ke smysluplnému využití volného času Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Ing. Hana Zmrhalová, předsedkyně, tel Počty žáků Školní rok Počet žáků ve škole 2008/ / / / / / Vývoj počtu žáků - graf Počet žáků 3

5 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 2.1. Obor vzdělávání kód obor vzdělání forma vzdělávání délka vzdělávání v letech C/01 Základní škola denní devět 2.2. Vzdělávací program Školní vzdělávací program Ročníky Vlastní školní vzdělávací program Trojlístek Učební plány Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblast Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5r. Celkem min. + dotace Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Inf. a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova

6 Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Pracovní činnosti Vzdělávací předmět Český jazyk má komplexní charakter, obsahuje Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Je posílen o 6 hodin z disponibilní časové dotace (DČD). Anglický jazyk je vyučován od 3. ročníku, žáci se v ročnících dělí do 2 3 skupin. Matematika naplňuje vzdělávací oblast Matematika a její aplikace a je posílena o 5 hodin z disponibilní časové dotace. Informatika je zařazena od 3. ročníku s jednohodinovou dotací (2 hodiny z DČD), žáci se zpravidla dělí na 2 skupiny. Prvouka, vlastivěda a přírodověda naplňují vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která je rozšířena o 1 hodinu z DČD. Průřezová témata jsou integrována do vzdělávacích předmětů, nemají samostatnou časovou dotaci. V 1. a 2. ročníku nemusí být vždy základní vyučovací jednotkou vyučovací hodiny (45 minut). Vyučující mají právo délku vyučovací jednotky aktuálně upravit dle potřeb žáků, musí ale dodržet časovou proporci jednotlivých předmětů v týdnu a zásady hygieny školní práce. 5

7 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Předmět 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Celkem Min. + dotace Český jazyk D Anglický jazyk Další cizí jazyk 3 3D Matematika a její aplikace Inf. a kom. technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Matematika D Informatika D Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis (1+1z) Zeměpis (1 h Ov ve VOZ) 21 +7D Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova k občanství a zdraví* Tělesná výchova o+1pč 10 +1D Člověk a svět Pracovní činnosti práce Volitelné předměty 2 2 4D Disponibilní čas. dotace 24 Celková časová dotace z výchova ke zdraví, 1o občanská výchova, 1pč - pracovní činnosti 6

8 Pracovní činnosti 8.. ročníku Svět práce: výstupy jsou integrovány do Občanské nauky a Výchovy k občanství a zdraví, 1 hodina výchovy ke zdraví je integrována v 8.r. v přírodopisu.: Na 2. stupni jsme v souladu se zaměřením školy posílili hodinovou dotaci povinných vzdělávacích předmětů vzdělávacích oblastí Člověk a příroda (o 7 hodin DČD), Informační a komunikační technologie ( o 3 hodiny DČD), Matematika a její aplikace (o 3 hodiny DČD), Jazyk a jazyková komunikace (o 3 hodiny DČD), Člověk a zdraví (o 1 hodiny z DČD), Člověk a svět práce (o 1 hodinu z DČD- zařazena ve VOZ)). Vzdělávací předmět Český jazyk má komplexní charakter, obsahuje Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Anglický jazyk je vyučován třikrát týdně po jedné hodině, žáci se zpravidla dělí do 2 4 skupin v ročníku. Jako druhý cizí jazyk nabízíme od 8. ročníku německý, francouzský a ruský jazyk. Žáci v 8. ročníku si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů. * Výchova k občanství a zdraví v 6. a 7. ročníku integrace Výchovy ke zdraví a Výchovy k občanství (1 hodina z min. časové dotace ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost +1 hodina disponibilní dotace). Občanská výchova obsahuje část vzdělávacího oboru Výchovy k občanství a Světu práce. Přírodopis v 8. ročníku integrace Výchovy ke zdraví a přírodopisu (1+1). Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová dotace v učebním plánu je 1 vyuč. hodina týdně. Do jednotlivých ročníků jsme zařadili tyto tematické okruhy: 6.r. Práce s technickými materiály 7.r. Pěstitelské práce a chovatelství 8.r. Svět práce - integrace výstupů do Občanské výchovy a Výchovy k občanství a zdraví. 9.r. Svět práce Průřezová témata jsou integrována do vzdělávacích předmětů, nemají samostatnou časovou dotaci( viz. charakteristika ŠVP zařazení průřezových témat). 7

9 2.4. Volitelné a nepovinné předměty Volitelné předměty se vyučují v 7. a 9. ročníku. Žáci mají možnost výběru volitelného předmětu vždy v červnu předcházejícího školního roku. V tomto školním roce jsme vyučovaly tyto volitelné předměty: 7. ročník Volitelný předmět Sportovní výchova Vedení domácnosti Seminář z přírodopisu Počet žáků ročník Volitelný předmět Sportovní výchova Ekologické praktikum Péče o dítě Počet žáků Zájmové útvary, kroužky Záměrem školy je vytvářet pestrou nabídku mimoškolních volnočasových aktivit, které umožní dětem smysluplné trávení volného času. Název kroužku Počet žáků Keramika 1. ročník 12 Keramika 2. ročník 12 Keramika dospělí 13 Začátky angličtiny 1. ročník 12 Začátky angličtiny 2. ročník 19 Malí kuchtíci 12 Pohybové hry 1. skupina 16 Pohybové hry 2. skupina 15 Hudebně dramatický kroužek 15 Matematika navíc 12 Čeština navíc 12 Celkem 262 8

10 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled pracovníků školy k k Pracovníků celkem 36,6 36,0 - mužů 5,0 5,0 - žen 31,6 31,0 Pedagogičtí pracovníci celkem 27,5 26,9 - učitelé 25,0 24,2 - vychovatelky 2,5 2,7 Nepedagogičtí pracovníci celkem 9,1 9,1 - THP 1,4 1,4 - dělnická povolání 7,7 7,7 Aprobovanost učitelů v % Počet nekvalifikovaných učitelů vychovatelek 0 0 Absolventi učitelského studia, kteří nastoupili 0 0 Ostatní učitelé, kteří nastoupili 3 1 Učitelé, kteří odešli 2 1 9

11 Seznam pracovníků ZŠ Titul Jméno Příjmení Praxe Úvazek Zařazení Mgr. Marie Bičišťová 44 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Romana Buldrová 27 1,0 Učitelka 2.st. Bc. Zdenka Černá 46 1,0 Učitelka 2.st. Olga Eliášová 14 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Dana Havlíčková 10 1,0 Učitelka 1.st. Michaela Hůlková 19 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Jarmila Jamborová 29 1,0 Učitelka 1.st. Ivana Janková 34 1,0 Vychovatelka ŠD Ing. Eva Khorelová 32 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Marcela Kloučková 5 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Jana Klozová 28 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Pavlína Kmínková 14 0,9 Učitelka 2.st. Marie Kubánková 41 0,1 Učitelka 1.st. Lucie Libánská 1 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Pavel Luňák 12 1,0 Učitel 2.st. Mgr. Jiří Macháček 38 1,0 Zástupce ředitele ZŠ Mgr. Věra Matoušková 29 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Lenka Melezínková 27 0,5 Učitelka 1.st. Mgr. Hana Míčová 28 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Eva Mrázková 29 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Lenka Němcová 14 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Petr Novák 14 1,0 ředitel Mgr. Iveta Ortová 27 1,0 Učitelka 1.st. Mgr. Věra Oupická 19 1,0 Učitelka 2.st. Mgr. Michal Pavelka 15 1,0 Učitel 2.st. Helena Pořízová 37 1,0 Vychovatelka ŠD Květa Stránská 39 0,5 0,1 Vychovatelka ŠK, ŠD Učitelka 1.stupně Martina Tomášková 1 0,5 Učitelka 1.st. Mgr. Jana Volková 16 1,0 Učitelka 2.st. Ing. Hana Zmrhalová 29 1,0 Zástupce ředitele ZŠ Martina Bambasová 22 1,0 Uklízečka Květa Bartáková 7 0,7 Uklízečka Lenka Čapková 25 0,4 Mzdová účetní Zita Chrastecká 15 0,7 Uklízečka Michaela Kolínská 6 1,0 Uklízečka Helena Musilová 33 1,0 Uklízečka Renáta Pilařová 26 1,0 Uklízečka Šárka Sýkorová 18 1,0 Uklízečka Anna Šebková 35 1,0 Uklízečka Ivana Šebková 29 1,0 Ekonom. pracovnice Zdeněk Velechovský 38 1,0 Školník 10

12 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, přijímání žáků do středních škol 4.1. Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro šk. rok Žáci přijati ke vzdělávání na střední školy, výsledky přijímacího řízení V letošním školním roce bylo v devátém ročníku celkem 44 žáků, z 8. ročníku vycházel 1 žák. Na víceletá gymnázia se hlásili 2 žáci z pátého ročníku. Do maturitních oborů bylo přijato celkem 26 žáků, z toho na gymnázia odchází studovat 5 žáků, na střední odborné školy 19 žáků a na čtyřletý učební obor 2 žáci. Ostatních 19 žáků bylo přijato do tříletých učebních oborů SOU. Na víceleté gymnázium neodchází žádný žák. Následující grafy ukazují procentuální umístění našich žáků na uvedené typy středních škol, dále podle rozvrstvení žáků na střední školy podle jednotlivých tříd. 11

13 Souhrnný graf umístění žáků podle typu SŠ víceletá G 0 SOU 19 SOUm 2 SOŠ 19 gymnázia Závěrečné rozmístění žáků 9. ročníku 10

14 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2013/2014 měla škola následující počty žáků (stav k ): tříd 18 žáků 375 průměrný počet žáků na třídu 20,83 průměrný počet žáků na učitele 15, Přehled o třídách a žácích šk. rok 2013/2014 Třída Třídní učitel Žáků Chlap ci Dívky Dojíž dějí Opak. ročník Končí doch. 1.A Mgr.E.Mrázková B Mgr.D.Havlíčková A Mgr.V.Matoušková B L.Libánská A Mgr.J.Jamborová B M.Hůlková A Mgr.J.Klozová B Mgr.M.Špačková A Mgr.I.Ortová B Mgr.P.Luňák A Mgr.M.Kloučková B Mgr.P.Kmínková A Mgr.R.Buldrová B Mgr.H.Míčová A O.Eliášová B Mgr.J.Volková A Mgr.M.Bičišťová B Mgr.M.Pavelka ZK - zájmový kroužek, ŠD školní družina, ŠK školní klub, ŠJ školní jídelna ŠD ŠK ZK ŠJ 11

15 Počty tříd a žáků v jednotlivých ročnících - stav k : Ročník Tříd Žáků Chlapců Dívek Celkové hodnocení žáků přehled prospěchu, chování a docházky Třída Žáků Prů měr. pros pěch Vyz nam e nání Pro spěl Prospěch a chování Ne pro spěl Ne klasi fiko ván Důt ka TU Důt ka ŘŠ 2.st. z cho vání 3.st. z cho vání Po chva ly Cel kem Třída Absence Neo mlu veno Průměr žák Cel Neo kem mlu ven o 1.A 23 1, ,21 1.B 23 1, ,27 2.A 20 1, ,90 2.B 19 1, ,72 3.A 17 1, ,82 3.B 15 1, ,73 4.A 21 1, ,52 4.B 14 1, ,28 5.A 19 1, ,78 5.B 20 1, ,40 6.A 22 1, ,91 6.B 21 1, ,43 7.A 22 1, ,27 0,86 7.B 23 1, ,04 8.A 26 2, ,00 2,03 8.B 26 2, ,96 0,42 12

16 9.A 23 2, ,61 0,34 9.B 21 2, ,48 Procento žáků se 2. stupněm z chování Procento žáků se 3. stupněm z chování - k : 2,40 % - k : 0,53 % 5.6. Účast v testování SCIO Dovednosti pro život 7. ročník Žáci 7. ročníku prošli testováním SCIO Dovednosti pro život, které se uskutečnilo v měsíci březnu. Zde jsou k dispozici souhrnné výsledky. Dovednosti pro život - práce s informacemi Dovednosti pro život - řešení problémů 13

17 Dovednosti pro život - vztahy a komunikace Testování SCIO 8. ročníků V měsíci květnu proběhlo testování výběru žáků 8. ročníků PPPZ (příprava na přijímací zkoušky). Vzhledem k reálné možnosti, že v příštím roce budou přijímací zkoušky povinné, byl mezi žáky o testování velký zájem. Zúčastnilo se jich 35. K výsledkům: Srovnání s celostátním průměrem (percentil) OSP Čj M Celkově 8. ročník 57,0 +7,1 48,0-1,2 52,0 +2,8 51,7 +2,4 Celostání prům. 49,9 49,2 49,2 49,3 OSP Výsledky jednotlivých částí: 8. roční k Celo st. pr. Čj Verbál ní část Analytic ká část Kantitati vní část Slovn í záso ba Orienta ce v textu Analýz a inform ací Orienta ce v grafu a tabulce Orienta ce v obrázk u Porovnáv ání hodnot Číseln é opera ce 46,2 57,2 63,9 47,7 35,0 50,9 53,6 54,7 59,9 61,1 47,7 49,0 46,5 47,1 35,8 45,4 46,7 44,5 46,5 48,0 Mluvnice Sloha a liter. Znalost Porozumění Aplikace 8. ročník 50,6 45,5 51,4 45,1 44,1 Celost. pr. 48,3 48,3 47,2 48,0 46,9 14

18 M Aritmetika Geometrie Funkce aj. Znalost Porozumění Aplikace 8. ročník 49,6 56,4 42,4 48,0 57,4 40,0 Celost. pr. 48,3 47,7 46,9 46,6 48,5 47,3 Testování také přináší dětem odpověď na otázku, zda si vhodně zvolili svou budoucí školu. Ze všech 35 žáků byla nevhodně zvolená škola označena pouze u dvou Výchovně vzdělávací akce, pořady, exkurze, výlety Akce Ročník Divadelní představení v divadle Drak HK 1, 2 ZOO Dvůr Králové 4 Den otevřených dveří ZS Sloveč 8 Praha historická 5 Staré Hrady 3 Tonda obal 4 9 Turnov muzeum drahých kamenů 9 Projektový den Stromů 1-9 Divadlo Nový Bydžov 3-5 Hasík 6 svíčkárna Rodas 3-5 Projektový den STÁT 6-9 aranžování s H. Vorlíčkovou ŠD Vánoční Nechanice 1 Duhová pohádka 1-3 SOŠ Hlušice soutěž Já už to znám 8-9 Projektový den Vánoce 3-5 Vánoční pásmo DPS ŠD Vánoce v Přerově nad Labem 2 Vývoj rockové hudby 6-9 Čas proměn 6 Zdravá5 zdravá strava

19 Bubenické dílny 1-2 Plavání 1-3 Dílničky 3-5 Párty se Zdravou5 7-9 Návštěva knihovny 1 Dřevěné dílničky 2 Výstava psychologie vztahů 9 Rádio Blaník tvorba rozhlasového pořadu 1-5 Dopravní hřiště 4 Škola v přírodě 3-5 Branný kurz Prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchova Metodička prevence Ing. Eva Khorelová vypracovala Minimální preventivní program, který řeší problematiku prevence sociálně patologických jevů. V oblasti nespecifické primární prevence škola nabízí pobyty v přírodě, plavecký výcvik, lyžařské výlety, exkurze a školní výlety. Pravidelně se schází Školní parlament, žáci zde řeší připomínky k chodu školy, podávají návrhy, vyhlašují sbírky, soutěže, informují spolužáky o dění ve škole. Každý rok probíhají besedy s Policií ČR. Škola spolupracuje s psycholožkou PaedDr. Annou Chaloupkovou, která vykonává pravidelné konzultace s žáky a jejich rodiči. Každý rok probíhají pořady zaměřené na sexuální výchovu a domácí náslilí. Péče o žáky s VPU Škola integruje žáky se specifickými potřebami v rámci kmenových tříd. Dle zpráv a doporučení PPP a SPC jsou těmto žákům vypracovány IVP, v nichž jsou stanoveny postupy při jejich vzdělávání. Žáci mají možnost navštěvovat ambulantní nácviky. Pravidelně jsou pořizovány speciální pomůcky pro žáky se specifickými potřebami. 16

20 Péče o schránku důvěry Schránka důvěry je instalována v budově 2. stupně a je pravidelně kontrolována. V minulém roce vhazovali žáci připomínky a dotazy týkající se zejména osobních vztahů a problémy s komunikací se spolužáky. Vedení nástěnky VP a školního metodika prevence Na nástěnkách VP jsou zveřejněny informace týkající se problematiky rizikového chování. Na nástěnkách jsou také zveřejněny kontakty na odborná pracoviště (PPP, SPC) Spolupráce s třídními učiteli Konzultace ohledně problémových žáků (chování, neomluvená absence, šikana) Péče o žáky s problémy ve výuce, s prospěchovými problémy Spolupráce s vedením školy Pravidelné porady s metodičkou prevence a výchovným poradcem. Konzultace přijatých výchovných opatření Účast na jednáních s rodiči. Spolupráce s institucemi Spolupráce s PPP Nymburk a PPP Kolín Spolupráce s Odborem sociální péče - oddělením sociálně-právní ochrany dětí v Poděbradech Konzultační hodiny VP Výchovný poradce má stanoveny konzultační hodiny, všechna jednání však probíhají v termínu, který je domluven s rodiči žáků. Evaluace Environmentální výchovy za školní rok 2013/2014 1/ EVVO probíhala na I. a II. stupni v různých předmětech i formou projektových dnů. Celkem se na škole zapojilo 377 dětí a většina vyučujících. 2/ Roční plán EVVO s názvem Plasty byl splněn. Na tématu se pracovalo během roku v některých předmětech, třídy samostatnou prací a ještě při projektovém dnu DEN PRO RADOST aktivitami, které byly zaměřené na téma Plasty. Ročníky měly částečně rozpracovanou metodiku zpracování, která se lišila obtížností. Vytvořené materiály byly vyvěšeny k datu

21 3/ Projekt Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti environmentální výchovy Zapojení do projektu EKO Gymnázia a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady pro rok 2013 / 2014 (zapojeny čtyři základní školy na okrese Nymburk - ZŠ Městec Králové, ZŠ TGM Poděbrady, ZŠ Komenského Nymburk a ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem) V rámci projektu RKU EVVO byly vytvořeny čtyři vzdělávací programy v modulární podobě. Naše ZŠ prováděla pilotní ověřování modulu: Osobnostní a sociální výchova pro TUR 1. Divadlo jako prostředek rozvoje jedince a přenosu kulturního dědictví (Mgr. Bičišťová) 2. Charitativní činnost ve Velké Británii a v České republice (Mgr. Kloučková) 3. K otázkám lidského blahobytu (Mgr. Kmínková) 4. Současný životní styl a udržitelnost života na Zemi (Mgr. Němcová) 5. Výběr povolání (Mgr. Volková) 6. Životní styl, obezita a naše zdraví PŘ nebo Výchova ke zdraví (Ing. Khorelová) Během pilotního ověřování došlo k proškolení daných učitelů pro užití e learningových vzdělávacích programů a jejich začlenění do všeobecného vzdělávání na základních školách. Práce byla zaměřena na pedagogickou práci učitelů základních škol s žáky v rámci výuky při využití moderních metod e learningové (Moodle) a kombinované formy vyučování. 4/ Den otevřených dveří Zemědělské společnosti Sloveč, a.s Akce se konala pod záštitou Zemědělského svazu ČR v rámci projektu Zemědělství žije. Někteří naši žáci se akce zúčastnili a byli nadšeni. Nejenom zemědělskou technikou, ukázkou sklizně řepy, ale i naučnou stezkou s otázkami. Cílem bylo vysvětlit žákům vliv zemědělství na tvorbu krajiny, možnost volby budoucího povolání, význam zemědělství. 6/ Dne proběhl od firmy Eko kom a.s. vzdělávací program Tonda Obal na cestách. Došlo k zapojení žáků od ročníku. 5/ Projekt Den stromů Témata byla zadána pro ročníky na začátku školního roku a vše se týkalo stromů (druhy, dřevo, zpracování, výroba papíru, ochrana,.). Ukončení bylo společnou prezentací tříd v tělocvičně školy, vyhodnocením a odměna formou dortu pro nejkvalitnější zpracování tématu. Vítěznou třídou se stala 9. A, která se o dort podělila se třídou 8.B, jejíž práce byla hodnocena také velmi vysokým hodnocením. Nad vším dohlížela porota složená z učitelů školy. V tento den došlo i k vyhodnocení fotosoutěže s názvem STROM, kde se s fotkou dubu letního umístila na prvním místě žákyně 8. ročníku Eliška Vítová. 7/ Letošní rok 2013/2014 probíhalo třídění odpadu do kontejnerů na chodbách. Proběhla školním parlamentem osvěta, co patří a co nepatří do kontejnerů. Na škole třídíme papír, plast, hliník, PET víčka, baterie a elektroodpad. 8/ Sběr papíru Na obou stupních se vybíral papír. I. stupeň získal za papír částku Kč (duben) a II. stupeň částku Kč (květen). Žáci, kteří se velkou měrou podíleli na sběru či pomoci při výběru, byli odměněni poukázkami od firmy KFC. 18

22 9/ Sběr hliníku Ekocentrum Říčany vypsalo soutěž Těžíme hliník z našich domácností. Do soutěže se zapojilo 66 škol Středočeského kraje a naše ZŠ obsadila 47. místo se 109 kg hliníku/žáka. Hodnocení probíhalo na základě množství Al na žáka. Bohužel, na naší škole se ale řada dětí nezapojila do sběru a tak po přepočtu připadlo 0,31 kg Al na žáka. Celkem se při soutěži vytěžilo z domácností 9 tun hliníku. 10/ Projektový den Den pro radost Jako již několikátý rok proběhl na naší škole projektový den. Zúčastnili se ho všichni žáci i vyučující na obou stupních ZŠ. Příjemnou změnou byla přítomnost veřejnosti, jelikož tento den probíhal Den otevřených dveří naší ZŠ. Žáci II. stupně si připravili aktivity pro žáky I. stupně a sami je odprezentovali. Řada aktivit byla na téma Plasty, jakožto materiál, který patří k našemu každodennímu životu. Na II. stupni se osvědčily tzv. dílny, což jsou dvouhodinové bloky, ve kterých děti pracují. Většina aktivit vzejde též od dětí a navíc si svoje aktivity i vedou. Vznikají krásné práce, které jsou vystaveny (plastová zvířátka, hračky, vybavení domu nábytek, výzdoba oken, práce na PC na téma Plasty, loutky,.). 11/ Škola udržitelného rozvoje Středočeský kraj vypsal 1. ročník soutěže o titul Škola udržitelného rozvoje. Do soutěže se přihlásilo 98 škol ze Středočeského kraje. Naše škola získala certifikát, který má trvání do roku 2016 a získala ohodnocení 3. stupeň. 12/ Recyklohraní Školní parlament se zapojil od společnosti ASEKOL do programu Recyklohraní. Žáci školy plnili různé úkoly (sběr mobilních telefonů, elektrozařízení, baterií, ). Po uzavření školního roku jsme získali celkové vyhodnocení snahy dětí a to: Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naši žáci v loňském roce vytřídili 6 televizí, 2 monitory a 168 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 5,29 MWh elektřiny, 312,91 litrů ropy, 21,82 m 3 vody a 160 kg primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů a 1,07 tun CO 2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 4,41 tun. 13/ Během praktik jsme vytvořili siluety dravců, protože na prosklených částech budovy docházelo k narážení drobného ptactva a usmrcení nárazem. 14/ Během zimy jsme přikrmovali zvěř na pozemku nasušeným senem ze školního pozemku. Zachránili jsme tím stromky a keře před okusem kůry. Mgr. Němcová Lenka, koordinátor EVVO 19

23 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Seznam akcí dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků, kterých se učitelé naší školy v uplynulém školním roce zúčastnili: Název akce Počet učitelů VISK Studium ředitelů 1 ČŠI NIQES školní testování 3 Sfumato Splývavé čtení 1 Škola hravě 1 Hravé malování 2 Výtvarné techniky 2 Feuersteinova metoda 1 Matematika hravě 2 Efektivní hodnocení 25 Pražský hrad 1 Komunikace s žákem, rodičem 1 Google Apps 1 Finanční gramotnost 1 Enkaustika 2 8. Údaje o aktivitách, akcích a prezentaci školy na veřejnosti Naše škola se v uplynulém školním roce prezentovala veřejnosti následujícími aktivitami a akcemi: Den otevřených dveří + Den dětí Slavnostní otevření dopravního hřiště Vánoční besídka Mikulášská nadílka Vítání prvňáčků Kurz FIMO Kroužek Keramika pro dospělé Příprava předškolních dětí spolu s rodiči 20

24 8.1. Nový web školy Prvního dne v prosinci byl spuštěn nový web naší školy. Adresa tohoto webu zůstala stejná, a sice Nové stránky jsou moderní, postavené na redakčním systému. Všichni učitelé tak mají možnost kdykoliv a odkudkoliv přidávat své příspěvky, fotografie či jiné soubory. Na úvodní stránce je zprovozněn kalendář, který upozorňuje na důležité dny v životě naší školy. 8.2 Získali jsme certifikát Rodiče vítáni Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům (oficiální informace organizátora). 21

25 8.3. Zapojili jsme se do projektu Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti Environmentální výchovy Paní učitelky Lenka Němcová, Jana Volková, Marcela Kloučková, Marie Bičišťová, Eva Khorelová a Pavlína Kmínková se zapojily do projektu Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti Environmentální výchovy. Tento projekt probíhal ve školním roce 2013/2014 a týkal se využití informačního systému Moodle. Článek v Deníku Nymbursko o účasti v projektu 8.4. Zúčastnili jsme se projektu ZDRAVÁ 5 Naše škola se připojila k projektu ZDRAVÁ PĚTKA. Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Tohoto zajímavého projektu se zúčastnili žáci 3. až 9. ročníku. Děti na 2. stupni si dokonce vyzkoušely přípravu zdravých pokrmů přímo v naší cvičné kuchyni. 22

26 8.5. Tradiční vánoční besídka V úterý 17. prosince se v městeckém kulturním domě uskutečnila tradiční vánoční besídka. Vystoupení dětí měla velký úspěch. Ukázalo se, že ani kapacita kulturního domu nestačí náporu diváků Projektový Den Země V pátek 26. dubna 2013 proběhl projektový den - Den Země, který byl zaměřený na téma TECHNIKA. Žáci I. i II. stupně měli připravené různé aktivity. Na II. stupni se pracovalo v takzvaných dílnách, což jsou dvouhodinové bloky. Děti měly možnost si vybrat z dílen na téma: modely dopravních prostředků a značek, techniku kreslení, batikovaní triček, pracovat s programem na úpravu fotek, tančit zumbu, naučit se asertivnímu chování, vyrábět plyšové hračky nebo se naučit něco navíc anglicky. Řada žáků z vyšších ročníků pomáhala při aktivitách na I. stupni nebo dokonce vedli dílny. Během celého dne vznikly krásné výrobky, modely, kresby, postery, výkresy, které jsou vystaveny a jiné zajímavé výstupy. Mgr. Lenka Němcová, koordinátorka EVVO 8.7. Den otevřených dveří + projektový den - Den pro radost Ve čtvrtek se konal projektový den - Den pro radost. Žáci pracovali v dílnách, které vedli učitelé za pomoci žáků 8. a 9. ročníků. V 10 hodin se otevřely dveře všech budov pro rodiče, příbuzné a veřejnost. Program dále pokračoval na budově 2. stupně, kde byly přichystány disciplíny v rámci Dne dětí. Po zvládnutí úkolů dostaly děti razítko na kartičku a za určitý počet si mohli vyzvednout odměny. Ceny věnovala společnost BILLA. Celé odpoledne se návštěvníci mohli kochat obrazy a díly žáků, dále historickými fotografiemi spojenými s naší školou. V prostorách jazykové učebny byla umístěna poutavá výstava historických přístrojů. 23

27 V odpoledních hodinách proběhla atraktivní soutěž o nejlepší bábovku. Dále se nám podařilo překonat český rekord o nejdelšího hada z nazdobených ruliček od toaletního papíru. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celého dne. Článek v Deníku Nymbursko o projektovém dnu 8.8. Lyžařský výcvik 2014 Počasí lyžařům v letošním roce nepřálo. Teplota v zimních měsících vysoce překračovala dlouhodobé průměry. I přesto naše děti, které byly na lyžáku v Rokytnici nad Jizerou, lyžovaly. 24

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Základní škola Louny Školní 2426, 440 01 Louny, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 předkládá Mgr. Věra Benešová ředitelka základní školy čj. 299/2014/ŘŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 4 1.2. Charakteris

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014. Jitka Houštecká, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040,

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014. Jitka Houštecká, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, 2013 Projednáno: Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Poradou pedagogických pracovníků: 1. 10. 2013 Schváleno: Radou školy dne: 14. 10. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2007/2008 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3-10 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str. 11 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 Charakteristika školy.4 1.1.1 Škola... 4 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více