Komentář k článku Treatment of Alzheimer Disease. Iva Holmerová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k článku Treatment of Alzheimer Disease. Iva Holmerová"

Transkript

1 Komentář k článku Treatment of Alzheimer Disease Iva Holmerová Autoři se v přehledovém článku zabývají současnými možnostmi léčby Alzheimerovy choroby. V úvodní části konstatují, že neexistuje konsensus ohledně posuzování závažnosti tohoto onemocnění a jako nejčastěji používané nástroje uvádějí MMSE (Mini Mental State Examination dle Folsteina) a CDR (Clinical Dementia Rating). S tímto názorem by bylo možné do značné míry polemizovat, protože existuje samozřejmě daleko více škál a nástrojů k posuzování závažnosti onemocnění (některé z nich autoři dále v textu citují), nicméně tyto škály nemohou nahradit komplexní klinický pohled na syndrom demence. Z pohledu klinické praxe se nám jeví například Reisbergova škála jako výstižná a vyhovující, z ní vychází také strategie P-PA-IA České alzheimerovské společnosti [1], která reflektuje potřeby pacienta v jednotlivých stadiích progrese syndromu demence. V článku je velmi stručně pojednána část o prevenci Alzheimerovy choroby, která by si jistě zasluhovala větší pozornost, když už byla prevence Alzheimerovy choroby zmíněna. Poznatky z epidemiologických studií naznačily totiž některé možné preventivní postupy a preventivní účinky léků či molekul, které autoři dále zmiňují v části o lécích s rozporuplným efektem. Intervenční studie však jejich účinnost velmi často neprokázaly (hormonální substituční terapie, nesteroidní antirevmatika, statiny atd.) [2] Přesvědčivěji hovořící vědecké důkazy jsou pouze ze studie SYST EUR, kdy příznivý a zdá se že primárně preventivní efekt (nikoli tedy jen ovlivněním hypertenze jako jednoho z rizikových faktorů) v prevenci demence prokázal nitrendipin, a to u léčených hypertoniků bez kognitivní poruchy. Incidence demence byla u léčených pacientů v této studii snížena, a to dokonce o 55 %. Znamená to tedy, že léčba hypertoniků nitrendipinem po dobu 5 let může zabránit 20 případům demence, což je významné. Původně se předpokládalo, že antihypertenzní léčba může snížit v této studii incidenci vaskulární demence. Významné snížení incidence Alzheimerovy choroby bylo do jisté míry překvapujícím zjištěním. Lze předpokládat dle uvedených výsledků, že nitrendipin je v prevenci demence u pacientů s hypetenzí účinnější než jiné skupiny léků (betablokátory a diuretika) ale také než léky stejné skupiny, které nepronikají mozkomíšní bariérou. [3]. Dále existují důkazy, že u lidí s mírnou kognitivní poruchou působí příznivě standardizovaný preparát gingko biloba (Egb 761). [4] V relativně obsáhlé části o kognitivech autoři sice konstatují, že se jedná o léky, pro které hovoří dostatek (nejvíce) vědeckých důkazů, ale do jisté míry zpochybňují význam vlastního

2 klinického efektu a přínosu těchto léků. Vyslovují názor, že dostatečný klinický efekt by mělo znamenat například zlepšení o desetinu škály (například u ADAS-cog). Tento názor velmi kontrastuje s míněním, které v poslední době spíše převažuje v oblasti výzkumu Alzheimerovy choroby, a sice že je zapotřebí hledat přesnější (senzitivnější) a validnější nástroje na posuzování jednotlivých symptomů. Přitom právě ADAS-cog je uváděn jako příklad testu, který změnu klinického stavu nedokáže dostatečně citlivě dokumentovat. Obdobně tomu je ostatně i u MMSE. Volá se tedy po určité změně paradigmatu výzkumu Alzheimerovy choroby, kdy bude zapotřebí zkoumat na jedné straně zejména preklinická stadia, která je již v současné době možné detekovat na základě biomarkerů, ale bude také třeba přesněji diferencovat a přesněji popisovat jednotlivé příznaky onemocnění tak, aby byla možná jejich kvantifikace. Dokonce se zdá, že se věda ve výzkumu Alzheimerovy choroby příliš rychle zaměřila na kvantitativní parametry, které však pravděpodobně nejsou ještě dostatečně prozkoumány a výsledky tak mohou být (a často jsou) zavádějící. Co se týká klinické relevantnosti změn, uvedu pro ilustraci uvést vlastní klinickou zkušenost. U 83 leté pacientky byla před 2 roky diagnostikována Alzheimerova choroba, MMSE byl 16 bodů (z možných 30). Byl nasazen donepezil a dcera se s pacientkou domluvila, že se paní přestěhuje k ní domů, aby mohla lépe zajistit péči a dohled nad vším, co je třeba. Po přestěhování došlo k tomu, že pacientka přestala poznávat jak dceru tak zetě. MMSE byl stále stejný, mírně se zhoršila soběstačnost. Poté, co jsme k léčbě donepezilem přidali ještě memantin, stav se zlepšil, paní zase poznává své blízké a je soběstačnější. Tento stav již trvá dva roky. V důsledku změny prostředí zřejmě došlo ke zhoršení klinického stavu pacientky, který nebylo možné dokumentovat změnou MMSE, ale toto zhoršení bylo natolik významné pro pacientku i její rodinu, že by mohlo vést k dalším komplikacím, narušení křehké rovnováhy péče v domácím prostředí a předčasné institucionalizaci. Optimalizace léčby sice nevedla ke změně na škále MMSE, ale poněkud se upravila soběstačnost pacientky, ale zejména se odstranil velmi výrazný stres, který tato rodina prožívala v důsledku skutečnosti, že je pacientka již nepoznává. Paní si na nové prostředí zvykla a její stav se natolik stabilizoval, že je již druhým rokem v péči rodiny. I další kasuistika z naší praxe velmi dobře dokládá, že to může být i jeden izolovaný výkon (který není prakticky škálami či testy postižitelný), který může velmi limitovat péči v domácím prostředí a je velmi významným faktorem pro možnost péče v domácím prostředí. Na naše oddělení jsme přijali pacienta 85 let s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou, který měl nasazena kognitiva (rivastigmin), avšak pouze v minimální dávce (dvakrát 1,5 mg). Pacient a jeho manželka stejného věku žili ve společné domácnosti, paní se o pacienta starala, ale sama měla těžkou artózu nosných kloubů a chodila

3 s pomocí dvou francouzských holí. Obrátili se na nás v situaci, kdy se paní již nedokázala o pacienta postarat, protože se jeho soběstačnost zhoršila tak, že si neoblékl kalhoty a boty a dopomoc pro ni s těmito úkony byla neúnosně obtížná. Pacienta jsme přijali na oddělení a po zvýšení dávky na dvojnásobek a nácviku soběstačnosti se pacient opět dokázal obléknout do kalhot a obout si boty. Pacient byl po třech týdnech propuštěn zpět domů a byl sledován na naší ambulanci (a dále byla navýšena dávka rivastigminu). I zde se jedná o zlepšení, které by v bodovém hodnocení bylo v podstatě nepatrné, ale pro pečující rodinu mělo velmi podstatný význam. Když už se nad jednotlivými škálami a testy zamýšlím, domnívám že je důležité říci, že se jedná právě jen o škály a testy. Domnívám se, že nastala doba, kdy bychom měli jejich používání revidovat. Mnohé z nich vznikly před více než deseti lety, některé daleko dříve, například již onen zmíněný MMSE. Protože se široce používají a představují jakési referenční hodnoty, používají se stále, a to i v době, kdy se poznání problematiky demence posunulo a kdy je zřejmé, že mnohé z nich příliš nevyhovují. Další problémy do již tak problematické situace vnáší otázky autorských práv, což je právě v současné době situace aktuální u MMSE. Podle mého názoru tedy potřebujeme revidovat dosavadní používané diagnostické nástroje, vyřadit ty, u kterých nebude v budoucnu záruka dostupnosti, zvolit optimální testy, validizovat je a eventuálně vytvořit takové další škály a testy, které budou odpovídat nejen současnému stavu poznání, ale také například nějakému ustálenému a obecně uznávanému klasifikačnímu systému, kterým může být například Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (5). Profesor Bengt Winblad z Karolinska Institutet ve své zásadní přednášce na kongresu CTAD (Clinical Trials in Alzheimer s Disease, Toulouse 2010) zdůraznil, že je zapotřebí zvážit nová pravidla a guidelines výzkumu preklinických a klinických fází, validizovat nové biomarkery stejně tak jako podrobnější klinická kritéria pro výzkum, protože některé dosud používané škály (přávě například ADAS cog) jsou již pro výzkumné účely překonané. Konstatoval, že je zapotřebí přesněji definovat výsledky a účinky, které by dané léky měly mít. Uvedl také, že je více než pravděpodobné, že dosavadní zaměření výzkumu Alzheimerovy choroby téměř výhradně na problematiku beta amyloidu a tau proteinu bude brzy překonáno a bude zapotřebí zkoumat mechanismy daleko komplexnější, zejména pak neuronální regeneraci, funkci buněčných organel, vaskulární a metabolické faktory, včetně souvislostí s diabetem a metabolickým syndromem.

4 Za kapitolu o kognitivech řadí autoři selegilin, tedy preparát o jehož efektu nemáme vědecké důkazy, což autoři v textu správně nakonec i uvádějí. Dále následuje opět relativně krátká část o antipsychoticích, kde zmiňují zejména poznatky, které vyplynuly z posledních studií a metaanalýz. Jde zejména o skutečnost, že tyto léky významně zvyšují mortalitu, zatímco jejich efekt je vcelku nevýrazný a mnohdy se blížící placebu. Od jejich užívání se tedy současné době spíše ustupuje, neboť stále se množící důkazy dokládají, že přinášejí více nežádoucích než žádoucích efektů, a to zejména při dlouhodobém užívání [6]. Domnívám se, že při farmakoterapii poruch chování mají místo kromě kognitiv zejména antidepresiva (z nich pak zejména s ohledem na efekt a snášenlivost sertralin, citalopram a escitalopram), a to jak v léčbě deprese tak některých jiných poruch chování [7]. Poruchy chování jsou však často reakcí člověka s demencí na dyskomfort, bolest, změnu prostředí a podobně. Proto je třeba tyto faktory zvážit, zavést adekvátní opatření a eventuálně zvážit i léčbu bolesti. V kapitole o terapeutických přístupech, u nichž nebyl prokázán efekt zmiňují autoři estrogen, statiny a vitamin E. K tomu je zapotřebí dodat, že existují (vcelku pochopitelně) rozpory mezi výsledky epidemiologických studií a experimentů. Zatímco výsledky epidemiologických studií naznačovaly, že antioxidanty mají preventivní efekt proti Alzheimerově chorobě (stejně jako flavonoidy obsažené v čaji, víně, kurkumě a podobně), v experimentech se tyto efekty zpravidla nepotvrdily. Suplementace antioxidanty neprokázala příznivý efekt v klinických studiích. Tato situace je stále předmětem diskuse, protože vyšší dávky jednoho antioxidantu (vitamin E) byly dokonce spojeny s vyšší mortalitou a u Alzheimerovy choroby neměly efekt [2], zatímco se stále předpokládá, že vhodná kombinace mikronutrientů by mohla mít příznivý vliv. Stejná situace je u statinů, kde se také neprokázal efekt v experimentu.statiny redukují hladinu cholesterolu a mají další pleiotropní efekty, a to včetně schopnosti redukovat produkci A beta a redukovat A beta neurotoxicinu, mají také antioxidační a protizánětlivý efekt. Nedávno bylo prokázáno nevýznamné zlepšení kognice při atorvastatinu. V současné době probíhají studie s dalšími statiny. Jako možnou budoucí léčbu uvádějí autoři imunoterapii Alzheimerovy choroby. K tomu je však zapotřebí poznamenat, že to je léčebná strategie, která je zřejmě z budoucích směrů léčby již nejdále ve vývoji i v klinickém zkoušení. Snaha o aktivní imunizaci s použitím A beta peptidu vedla k rozvoji meningoencefalitid, takže byla tato první studie studie přerušena. Nadále však pokračuje snaha o nalezení účinné metody cestou pasivní i aktivní imunizace. Od prvního výzkumu aktivní imunoterapie Alzheimerovy choroby proběhlo či probíhá více než deset dalších studií, a to jak s protilátkami tak částmi molekul beta amyloidu (A beta).

5 Přestože je již několik látek určených k aktivní imunizaci ve třetí fázi klinických studií, nebude zřejmě jejich uvedení do klinické praxe velmi rychlé. V pasivní imunoterapii Alzheimerovy choroby se jedná se o několik monoklonálních protilátek, které jsou v současné době v klinickém zkoušení. Jde o bapinezumab, monoklonální protilátku zvyšující clearance A beta, která je v současné době již ve 3. fázi klinického zkoušení. Solanezumab je monoklonální protilátkou vážící rozpustný A beta a zvyšujícící jeho clearance z mozku do cévního řečiště. Kromě výše uvedených nejznámějších představitelů této skupiny existuje ještě několik typů monoklonálních protilátek, které se nyní klinicky zkoušejí. Kromě monoklonálních protilátek je se zkoumají také polyklonální protilátky aplikované jako infuze imunoglobulinů zdravých dárců, kde se přirozeně vyskytují protilátky proti beta amyloidu. Tyto preparáty jsou běžně schváleny k použití u imunodeficitů, Dvě předběžné studie prokázaly pozitivní efekt na kognici, v současné době probíhá další klinický výzkum [8]. Zvláštní a vcelku pozoruhodnou molekulou je latredipin, který byl v Rusku zkoušen jako dimebon (dimebolin). Jde o neselektivní antihistaminikum. Předpokládal se efekt na mitochondriální permeabilitu a možnost zabránit apoptóze. Ani tento lék zatím neprokázal klinický efekt ve 3. fázi klinického zkoušení. Přesto existuje mezi některými experty názor, že léčebný potenciál tohoto léku nebyl dosud ještě správně prokázán a že je zapotřebí dalšího zkoumání zejména v preklinické fázi onemocnění. Pokud hovoříme o léčbě Alzheimerovy choroby, měli bychom mít také na paměti psychosociální intervence, pro jejichž účinnost hovoří také stále více vědeckých důkazů. Jejich výčet je nad rámec možností tohoto sdělení. Ve farmakoterapii demence však stále platí, že v současné době nemáme k dispozici lék zásadně modifikující průběh onemocnění a disponujeme pouze léčbou symptomatickou ovlivňující jak kognitivní komponentu syndromu demence (kognitiva a memantin) tak další významné symptomy, zejména depresivitu a poruchy chování. Významnou úlohu proto mají i preventivní opatření. 1. Strategie P-PA-IA. Praha. Česká alzheimerovská společnost Coley V, Andrieu V, Gardette V et al: Dementia Prevention: Methodological Explanations for Inconsistent Results. Epidemiol Rev 2008; 30: Forette F et al: The Prevention of Dementia With Antihypertensive Treatment New Evidence From the Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Study. Arch Intern Med 2002; 162:

6 4. World Alzheimer Report The benefits of early diagnosis and intervention. London: Alzheimer s Disease International WHO: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Praha. Grada Publishing Department of Health. Living well with dementia. A National Dementia Strategy. London. UK,Department of Health Cipriani A: Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet 2009; 373: Mangialasche F, Solomon A, Winblad B et al: Alzheimer s disease: clinical trials and drug development. The Lancet Neurology 2010; 9:

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Neurologická klinika. Pavel Martínek

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Neurologická klinika. Pavel Martínek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Neurologická klinika Pavel Martínek Stanovení běžných aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí v klinické praxi Assessment of activities of daily living in

Více

PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU

PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU EV public relations 2007 Tato publikace vznikla v rámci projektu Centrum praktického vzdělání ve zdravotně sociálních službách. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

NA POMOC PEČUJÍCÍM. Příručka pro pečující rodinné příslušníky a další blízké lidí s demencí

NA POMOC PEČUJÍCÍM. Příručka pro pečující rodinné příslušníky a další blízké lidí s demencí Příručka pro pečující rodinné příslušníky a další blízké lidí s demencí NA POMOC PEČUJÍCÍM Příručka pro pečující rodinné příslušníky a další blízké lidí s demencí VYDALA ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST,

Více

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t,

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, reagujeme na Vaše pozitivní ohlasy a přinášíme Vám opět malý dárek v podobě elektronického sborníku nejčtenějších článků, které vyšly na odborném

Více

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí DOPORUČENÉ POSTUPY Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer s disease and other disorders

Více

3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi

3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi v praxi 4/2014 psychiatrie 3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi MUDr. Sylva Racková, Ph.D.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Více

KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA

KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA KLÍÈOVÁ SLOVA křehkost vyššího věku pohyb cvičení ve vyšším věku KEY WORDS frailty sarcopenia

Více

practicus Geriatrie SÚKL informuje - kontroly v ordinacích...čtěte na str. 28 č. 2/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma

practicus Geriatrie SÚKL informuje - kontroly v ordinacích...čtěte na str. 28 č. 2/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2010 t i p t o h o t o č í s l a SÚKL informuje - kontroly v ordinacích...čtěte na str. 28 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma

Více

Strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA

Strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA Strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA Péče a podpora lidem postiženým syndromem demence I. Holmerová, N. Baláčková, M. Baumanová, L. Hájková, D. Hradcová, P. Hýblová, H. Janečková, E. Jarolímová,

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Kognitivní funkce, stárnutí a stravovací návyky Jiří Raboch

Kognitivní funkce, stárnutí a stravovací návyky Jiří Raboch Kognitivní funkce, stárnutí a stravovací návyky Jiří Raboch SOUHRN Raboch J. Kognitivní funkce, stárnutí a stravovací návyky Vzhledem k prodlužujícímu se průměrnému věku života je významné předcházet narušení

Více

Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009

Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009 Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009 Úvod: Carlos Belmonte, M.D., Ph.D. Perspektivy ve výzkumu zneužívání látek: Floyd E. Bloom, M.D. Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009 Úvod: Carlos

Více

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Závěrečná práce: Vypracovala: Vliv depresívního onemocnění na způsobilost k řízení motorového vozidla Mgr. et

Více

Homeopatie a zákon podobnosti

Homeopatie a zákon podobnosti V posledních letech je v křesťanských kruzích často poukazováno na životní příběh lékařky, bývalé homeopatky, která homeopatii veřejnosti prezentuje jako druh okultismu, protože došlo k tomu, že při touto

Více

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI as. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Eva Havrdová, CSc. MUDr. Erik Herman prim. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. MUDr. Robert Mikulík doc. MUDr. Věra Pěničková, CSc. doc. MUDr. Jan Roth,

Více

Antiangiogenní léky v klinické praxi

Antiangiogenní léky v klinické praxi 127 Antiangiogenní léky v klinické praxi Tomáš Svoboda KOC FN Plzeň Vzhledem k nutnosti novotvorby cév je jednou z klíčových cílových struktur rodina VEGF receptorů, jejichž aktivace zajišťuje tímto procesem

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

DEMENCE. MUDr. Petr Zvolský jr. Psychiatrická klinika, VFN, 1. LF a UK, Praha

DEMENCE. MUDr. Petr Zvolský jr. Psychiatrická klinika, VFN, 1. LF a UK, Praha DEMENCE MUDr. Petr Zvolský jr. Psychiatrická klinika, VFN, 1. LF a UK, Praha Demence jsou závažné stavy charakterizované dominujícími mnestickými a intelektovými poruchami a výrazným úpadkem osobnosti.

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and

Více

Investice do zdravı v CR

Investice do zdravı v CR Thunovská 12, Praha 1 Malá Strana, 118 00, Czech Republic tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Investice do zdravı v CR Je možné zvýšit zdravou délku života

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Biologická léčba karcinomu prsu speciální příloha Biologická léčba karcinomu prsu vydavatel šéfredaktor odborná redakce jazyková redakce Farmakon Press, spol. s r.o. Košická 30 101 00 Praha 10 tel./fax:

Více

I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, M. ROKOSOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA

I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, M. ROKOSOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, M. ROKOSOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA SOUHRN Péče o zdraví má zásadní význam v každém věku. Zabývají se jí také mnohé dokumenty, kterým, bohužel, nevěnujeme dostatečnou pozornost.

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2011 Vendulka Hálová

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2011 Vendulka Hálová Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2011 Vendulka Hálová Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Život s demencí Sociální

Více

Dysport Bulletin. Be you

Dysport Bulletin. Be you číslo 2 Duben 2013 Dysport Bulletin Be you Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut, Medical director, Ipsen Pharma o.s. Redakční rada (Editorial board): prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Neurologická

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více