VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/2013 1

2 Obsah 1) Základní údaje o škole ) Přehled oborů vzdělání ) Rámcový popis personálního zabezpečení školy ) Údaje o zápisu do 1. tříd, o přijímacím řízení do 6. ročníků s RVMPP a o přijímacím řízení na střední školy ) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol ) Základní údaje o hospodaření školy ) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů ) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů ) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha č. 1 Protokoly z kontrol ) Usnesení školské rady

3 1) Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Sídlo organizace: Nerudova 9, České Budějovice Charakteristika školy: Identifikační číslo - IZO: Součásti školy: Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní družina, Nerudova 9, České Budějovice Školní jídelna, Nerudova 9, České Budějovice Základní škola, Čéčova 66, České Budějovice Školní družina, Čéčova 66, České Budějovice Mateřská škola, K. Šatala 17, České Budějovice Školní jídelna MŠ, K. Šatala 17, České Budějovice Kapacita školy ve školním roce 2012/2013: ŠD: MŠ: 632 žáků / 28 tříd průměrný počet žáků na třídu byl žáků / 6 oddělení 84 dětí / 3 třídy Zaměření školy: rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů, pestrý výběr volitelných a nepovinných předmětů a dalších aktivit pro účelné využití volného času žáků. Telefon školy: , fax: Stránky školy: Zřizovatel: Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č.1, 2 Statutární zástupce: Mgr. Zbyněk Trmal IČO: Právní subjektivita od

4 Údaje o školské radě: Od pracuje při škole nová školská rada složená z 1 zástupce rodičů, 1 zástupce pedagogických pracovníků a 1 zástupce zřizovatele. Současné složení: zástupce zřizovatele: Tomáš Kubín předseda školské rady zástupce rodičů: Ing. Svatopluk Mora místopředseda školské rady zástupce učitelů: Mgr. Ivana Daňková zapisovatelka školské rady 2) Přehled oborů vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, od Obor vzdělání C/01 Základní škola Předmět Ročník 1. stupeň 2. stupeň Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Prvouka Vlastivěda 2 2 Přírodověda 2 2 Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Člověk a svět práce Volitelné předměty Týdenní dotace

5 Obor vzdělání C/01 Základní škola Rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Předmět Ročník 2. stupeň Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Matematika Informační a komunikační technologie 1 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Člověk a svět práce Volitelné předměty Týdenní dotace

6 Nabídka volitelných předmětů VI. ročník 2 hodiny Název Domácnost Sportovní výchova Seminář ze společenskovědních předmětů Seminář z matematiky pro RVMPP VII. ročník 2 hodiny Název Konverzace v anglickém jazyce Technické činnosti Sportovní výchova Seminář z matematiky pro RVMPP VIII. ročník 2 hodiny Název Konverzace v anglickém jazyce Seminář z českého jazyka Seminář z chemie Domácnost Seminář z matematiky pro RVMPP IX. ročník 2 hodiny Název Domácnost Konverzace v anglickém jazyce Sportovní výchova Seminář z matematiky pro RVMPP Nepovinné předměty Pohybové a sportovní aktivity stupeň Náboženství Dlouhodobý projekt: Zdravá škola škola plná pohybu, projekt Dětský úsměv 6

7 3) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Celkem zaměstnanců: 81 z toho 16 učitelů 1. stupně 24 učitelů 2. stupně 1 asistent pedagoga 6 učitelek MŠ 6 vychovatelek 3 administrativní pracovnice 25 provozních zaměstnanců Na škole působí kvalitní a zkušení učitelé, kvalifikovanost pracovníků je 100%. Jejich odborná způsobilost je efektivně využívána. Pedagogický sbor je stabilní. 4) Údaje o zápisu do 1. tříd, o přijímacím řízení do 6. ročníků s RVMPP a o přijímacím řízení na střední školy a) zápis do 1. tříd 24. a 25. ledna 2013 proběhl zápis do prvních tříd pro školní rok 2013/2014. Do prvních tříd bylo celkem zapsáno 132 dětí, z toho 41 s bydlištěm mimo obvod školy, 13 dětí z cizích obcí, bylo povoleno 16 odkladů. Ve školním roce 2013/2014 otevřeme 5 prvních tříd. b) přijímací řízení do 6. tříd s RVMPP V únoru a květnu proběhly přijímací pohovory žáků do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Bylo přijato celkem 28 žáků, kteří v příštím školním roce naplní jednu šestou třídu s RVMPP. c) do 5. a 6. tříd Do budoucích 5. tříd bylo přijato 5 žáků z jiných škol. Do budoucích 6. tříd byli přijati žáci ze ZŠ Hrdějovice, Borek, Mladé, Vráto, Rudolfov, Baarova, Grünwaldova, Matice školské a Kamenný Újezd. Kromě toho byli přijati další žáci z jiných škol, kteří se přistěhovali nebo přestoupili na naši školu z jiných ZŠ. Z 5. ročníků byli přijati 3 žáci na osmiletá gymnázia. Ze 7. ročníku byli přijati 3 žáci na šestileté gymnázium církevní. 1 žák ze 7. ročníku a 2 žáci z 8. ročníku ukončili povinnou školní docházku, všichni byli přijati na SOU. 7

8 Z 65 žáků 9. ročníků byli všichni přijati ke studiu na střední škole a to: 13 žáků na gymnázia, 41 žáků na střední odborné školy s maturitou, 11 žáků na učební obory. Rozmístění žáků na jednotlivé střední školy ukazují následující diagramy: 8

9 9

10 Třída počet žáků z toho dívek omluvená absence průměr na žáka neomluvená absence průměr na žáka vyznamenání prospělo neprospělo průměr třídy Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka T.U. Důtka řed. školy 2. stupeň z chování 3. stuprň z chování 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školní rok 2012/ pololetí I.A , ,04 1 I.B , ,00 I.C , ,00 I.D ,76 1 0, , II.A , ,02 II.B , ,03 1 II.C , ,16 1 III.A , , III.B , ,26 1 III.C , ,08 IV.A , ,39 1 IV.B , , IV.C , ,38 5 V.A , ,43 V.B ,33 6 0, , VI.A , ,25 2 VI.B , , VI.C , , VII.A , ,47 1 VII.B , , VII.C , , , VIII.A , , , VIII.B ,50 3 0, , VIII.C , , VIII.D ,58 7 0, , IX.A ,24 5 0, , IX.B , , IX.C ,58 2 0, , celkem průměr na žáka, třídu 43,66 0,11 1,49 10

11 Třída počet žáků z toho dívek omluvená absence průměr na žáka neomluvená absence průměr na žáka vyznamenání prospěl neprospěl průměr třídy pochvala TU pochvala ŘŠ napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování opakování ročníku Školní rok 2012/ pololetí I.A , ,05 I.B , ,00 I.C , ,04 1 I.D , ,16 1 II.A , ,03 II.B , , II.C , , III.A , ,15 2 III.B , ,30 III.C , ,16 1 IV.A , , IV.B , , IV.C , ,38 1 V.A , ,49 1 V.B , , , VI.A , ,26 2 VI.B , , VI.C , , VII.A , ,56 1 VII.B , , VII.C , , , VIII.A ,64 2 0, , VIII.B , , , VIII.C , , VIII.D ,21 6 0, , IX.A , ,58 1 IX.B ,20 1 0, ,08 3 IX.C ,53 2 0, ,01 7 celkem průměr na žáka, třídu 63,42 0,13 1,55 11

12 Program školy je doplňován činností zájmových kroužků, výlety, exkurzemi, mimoškolními akcemi. Ty mají nejen vliv při vytváření dobrých vztahů mezi žáky a učiteli, ale i mezi žáky navzájem. Cyklus historických exkurzí: pro 7. ročník Tábor, Sudoměř, Kozí Hrádek pro 8. ročník památky Prahy (Hrad, Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, Malá Strana, Staroměstské náměstí pro 9. ročník Terezín, Lidice Literární exkurze pro 9. r. Zlatá Koruna Příběhy bezpráví pro 9. ročník beseda s pamětníkem p. Peškem o událostech 50. let minulého století v naší republice. Výstava prací žáků 9. ročníků na téma holocaust, Terezín a život dětí v Terezíně. Sportu a tělesné výchově nejsou věnovány jen hodiny povinné výuky, ale řada dalších pohybových aktivit. Klasickou výuku tělesné výchovy doplňuje kurz plavání a bruslení, jsou organizovány sportovní soutěže. Pro žáky sedmého ročníku byl organizován jeden lyžařský kurz. Na škole velice aktivně pracuje Rada dětí. Učitelé se snaží děti motivovat a podněcovat v nich zájem o smysluplné a užitečné využití volného času. Protidrogová výchova vycházela z Minimálního preventivního programu, který má škola rozpracovaný na jednotlivé ročníky (viz. příloha č. 2) Žáci školy mohou využívat počítačových učeben k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností práce s počítačem. Žákům se speciálními poruchami učení zajišťujeme pravidelnou péči. Při řešení úkolů spojených s nápravou poruch učení, při sestavování individuálních učebních plánů žáků spolupracujeme s PPP a s rodiči. Velký důraz klademe na spolupráci rodiny se školou. Navázání dobrých vztahů mezi rodiči a učiteli podstatně zkvalitňuje výchovně vzdělávací proces. Učitelé pravidelně informují rodiče o chování a prospěchu žáků, v případě potřeby nejsou výjimkou ani častější konzultace. Srovnání s jinými školami probíhá prostřednictvím soutěží a olympiád, zapojujeme se i do srovnávacích testů. 12

13 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní a Mateřská škola Nerudova 9, České Budějovice Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zbyněk Trmal Telefon na ředitele na ředitele počet Školní metodici prevence 1 Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem NE Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence NE Sám NE Vlastní S výchovným poradcem NE kabinet S jinými pedagogy ANO Školní preventivní tým *) NE *) metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd. Použité zkratky: MPP Minimální preventivní plán SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence PPP Pedagogicko-psychologická poradna KÚ Krajský úřad OS Občanské sdružení TU Třídní učitel 13

14 Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ Škola žádala formou grantů, víceúčelových dotací, atd. od: Účel Získaná celková částka I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU 2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Počet Realizátor Počet školených hodin organizace, odborník pedagogů Rady pro dospívající dívky 2 Informace a školení ŠMP Všichni učitelé Bezpečně na kole i pěšky Policie ČR - p. Tupá a Učitelé 1. třídy - 4 Bajcura Kyberšikana a záškoláctví Policie ČR - p. Tupá Učitelé tříd 3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Realizátor organizace, odborník Školení metodiků PPP - p. Nýdlová Bezpečně na internetu 8 KÚ - konference Úloha učitele v systému prevence 8 KÚ - p. Schwarz 2. konference k prevenci 8 KÚ 4. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejpřínosnější v minulém školním roce Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč? Kyberšikana a nácvik sebeobrany Výtržnictví a extrémismus Policie ČR Občanské sdružení Theia a Policie ČR p. R. Tupá, pracovníci výcvik. střediska Policie ČR p. Čech p. Matzner Seznámení s hlavními problémy kyberšikany - aktuální téma současnosti 14

15 5. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejméně přínosnou v minulém školním roce Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč? II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 6. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ (Přednášky, besedy na téma prevence SPJ) Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející 1. Seznámení s MPP viz. WWW stránky školy po celý rok 2. Konzultační hodiny ŠMP mají žáci v ŽK 3. Informace na třídních schůzkách TU 4. Rozdány materiály k protidrog. prevenci 6. roč. TU *) v případě většího počtu prosím rozveďte ve zvláštní příloze 7. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči. (Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce, ) Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 1. Dny otevřených dveří 2 x ročně vedení školy 2. Besídky pro rodiče před třídní učitelé Vánocemi 3. Zahradní slavnost Šerpování žáků 9. tříd vedení školy III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 8. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov (aktivity, které reagují na aktuální problémy) 15

16 Název aktivity Zaměření (např. Třídy Realizátor prevence drogových závislostí, šikany ) 1. Bezpečné chování Chodci a cyklisté 1. A,B,C,D Policie ČR doma i venku 2. Upevňování vztahů 2. A,B,C Občanské sdružení Theia ve třídě 3. Trestní řád, zvyšování právního 8. a 9. ročníky Učitelé občanské výchovy přestupky vědomí 4. Trestní 8. a 9. ročníky Policie ČR p. Bajcura odpovědnost mládeže 5. Rady dospívajícím dívkám Chování v krizových situacích Dívky 6. A,B,C 6. Šikana a její Prevence třídy Učitelé v rámci výuky projevy 7. Drogy NE 6. r., 8. r. Učitelé DVD + beseda 8. STOP drogám 8. A,B,C v rámci rod. výchovy 9. Zdravá výživa 7.A,B,C,D Učitelé výchovy ke zdraví 10. Kyberšikana, záškoláctví třídy Pracovníci Policie ČR - p. Tupá, p. Bajcura 11. Účast na akcích Policejní den na SKP třídy 1. st., Policie ČR Policie ČR 6. A,B,C 12. I já sem patřím Vztahy ve třídě 7. B,C Cassiopeia 13. Beseda 2. C Policie ČR 14. Aktivita nebo Vztahy ve společnosti 8. a 9. třídy doc. Douda - DROPIN drogy 15. Kamarádi Vztahy ve třídě 7. B,C p. Lipmannová, p. Líbenková 16. Výtržnictví a 8. A,B,C,D, OS Theia, Policie ČR extrémismus 9. A,B,C 17. Média a jejich vliv 3. třídy OS Theia na děti 18. Sebeobrana Nácvik postupu při 8. A,B,C,D Policie ČR napadení 9. A,B,C 19. Vztahy ve třídě 4. A p. Líbenková 9. Uveďte preventivní akce na vaší škole, kterou považujete za velice zdařilou Název akce Realizátor Věková skupina Datum konání Záškoláctví, kyberšikana Policie ČR ročník Výtržnictví a extrémismus OS Theia, Policie ČR 8. a 9. ročník Sebeobrana Policie ČR 8. a 9. ročník

17 10. Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě SPJ který byl řešen: Jak byla situace zjištěna: Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Kdy byla situace řešena: S použitím jakých metod byla intervence vedena: Způsob ověření efektivity intervence: 11. Jednorázové aktivity pro žáky (Přednáška, projekce videofilmů pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou) Název aktivity, akce Třídy Realizátor Filmy o potlačování lid. práv, neonacismu aj 9. A,B,C, p. Bauerová a učitelé v OV *) Přidejte řádky podle potřeby 12. Volnočasové aktivity při školách Školní družina Školní kluby Školní kroužky počet oddělení počet zapojených počet klubů počet zapojených počet kroužků počet dětí * dětí dětí * počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku 13. Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách Víkendové akce Prázdninové akce počet akcí počet dětí počet akcí počet dětí 17

18 hodin žáků žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů IV. VÝSKYT SPJ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 14. Výskyt sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v minulém školním roce snížená známka z chování neomluvené hodiny alkohol kouření ostatní drogy agresivní formy chování vč. šikany krádeže 2 3 počet Spolupráce školy při řešení výskytu sociálně patologických jevů s odborníky jméno odborníka/zařízení typ SPJ věková skupina jakou formou se pracovalo se žáky SVP Dukelská Vztahy ve třídě let Hry a besedy ve třídě V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou zprávou o plnění MPP Seznámení pedagogického sboru školy se závěrečnou zprávou o plnění MPP Datum Podpis ředitele/ředitelky školy V Českých Budějovicích Zpracovala: PaedDr. Marcela Zákoucká 18

19 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Škola umožnila svým pracovníkům v rámci možností zvyšovat kvalifikaci ve svém oboru, věnovala pozornost prevenci nežádoucích jevů ve škole. Výběr akcí byl usměrňován s ohledem ke konkrétním potřebám školy, poznatky byly dále prezentovány v rámci činnosti předmětových komisí a metodického sdružení 1. stupně. Ve školní knihovně je pro pedagogy k dispozici odborná literatura a metodické materiály, je průběžně doplňována. Pracovníci školy se zúčastnili následujících akcí: Kvalifikační studium ředitel školy Spokojená sborovna harmonická škola: primární prevence rizikového chování Pasco konference, Activ konference Skrytá nebezpečí internetu Moderní učitel a multimédia (Digitální fotografie) Role a osobnost pedagoga v prevenci rizikového chování Pracovní seminář ke Standardům pro ZV Dramatická výchova Mezinárodní zkoušky Cambridge YLE - MOVERS, FLYERS a zkoušky ŐSD Kompetenz in Deutsch pro žáky ZŠ Inventarizace Stravování - školní jídelna Pozitiva: Téměř všechny vzdělávací akce byly přínosem, učitelé využívali poznatků ze školení pro svou vlastní práci Na kvalitu pedagogické práce a odbornosti vyučujících má pozitivní vliv spolupráce v rámci činnosti metodického sdružení 1. stupně a předmětových komisí Školní knihovna byla rozšířena o další odbornou literaturu a metodické materiály 19

20 Průběžně je také doplňována a aktualizována školní pedagogická knihovna o odborné knihy a metodické materiály Počítačová gramotnost pedagogických pracovníků značně stoupla. Pro příští rok plánujeme: Využívat nabídku vzdělávacích středisek, především financovaných z evropských fondů Pokračovat v předávání poznatků ze školení ostatním kolegům prostřednictvím metodických orgánů, pedagogických rad a porad Doplňovat školní knihovnu o další odbornou literaturu 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci si mohli v tomto roce vybrat z těchto 24 kroužků a 13 nepovinných předmětů: Kroužky: Pro 1. stupeň aerobic, anglický jazyk, flétna altová 2x, flétna sopránová 2x, florbal, keramika 3x, výtvarně keramický 3x, vaření 3x, výtvarný Pro 2. stupeň florbal 2x, hrátky s češtinou, chemický, anglický jazyk (Cambridgeská zkouška), německý jazyk ( Kompetenz in Deutsch ) Nepovinné předměty: Pro 1. stupeň 5x fotbal, 6x atletika a 1x náboženství Pro 2. stupeň pohybové a sportovní aktivity K porovnání znalostí a vědomostí žáků se žáky z jiných škol přispívá účast v soutěžích a olympiádách. V tomto školním roce žáci naší školy dosáhli pod vedením vyučujících velmi dobrých výsledků v předmětových a jiných soutěžích. Přehled výsledků žáků v soutěžích - školní kola Soutěž Umístění Žáci Přírodovědný Klokan 1 Schnelzer Karel 8.A 2 Kalousek Michal 9.A 3 Dvořáková Kateřina 8.A, Schuster Pavel 9.A Pythagoriáda P5 1 Štěch Jan 5.A 2 Zelený René 5.B 3 Rada Jakub 5.A Pythagoriáda P6 1 Miklík Martin 6.B 2 Kropík Aleš 6.A, Tománková Kateřina 6.C 3 Legner Daniel 6.A, Petříková Kristýna 6.A Pythagoriáda P7 1 Šůma Ondřej 7.A 2 Brejchová Lucie 7.A Pythagoriáda P8 1 Korbelová Kateřina 8.A Matematický Klokan: kategorie Cvrček 1 Kříž Štěpán 3.B 2 Bodlák Pavel 3.C 20

21 3 Hora Martin 3.B kategorie Klokánek 1 Zelený René 5.B 2 Štěch Jan 5.A 3 Jirsa Michael 4.B kategorie Benjamín 1 Kožnar Pavel 7.A 2 Boháč Martin 6.A 3 Holubová Barbora 6.A kategorie Kadet 1 Píšová Nikola 9.A 2 Schnelzer Karel 8.A, Schuster Pavel 9.A 3 Kuthan Lukáš 9.A, Novotný Jan 9.A MaSoNeŽ 5 1 Štěch Jan 5.A 2 Rejdová Berenika 5.B 3 Gurčíková Hana 5.A MaSoNeŽ 6 1 Procházková Marie 6.A MaSoNeŽ 7 1 Prokopová Kristýna 7.C 2 Brejchová Lucie 7.A 3 Klika Richard 7.A MaSoNeŽ 8 1 Školová Michaela 8.A 2 Čížková Kamila 8.A 3 Korbelová Kateřina 8.A Matematická olympiáda postup Z5 do OK 5.A : Štěch, Haladová, Votýpka, Gurčíková 5.B : Rejdová, Zelený, Vaculík, Kotyz Z7 7.A : Choboda, Šůma, Vopátková, Klika, Brejchová Z8 8.A : Schnelzer, Školová Z9 9.A : Koutková, Píšová Olympiáda v ČJ postup Vančurová 9.B, Píšová 9.A DO 1 Votavová Eliška 9.C 2 Píšová Nikola 9.A 3 Vančurová Kateřina 9.B CHO 1 Špotová Eva 9.A 2 Novotný Jan 9.A 3 Hejdová Terezie 9.A ZO 6 1 Kropík Aleš 6.A 2 Miklík Martin 6.B 3 Tetter Ondřej 6.B ZO 7 1 Němý Evžen 7.A 2 Šůma Ondřej 7.A 3 Brejchová Lucie 7.A, Říhová Aneta 7.C BiO 1 Mrázová Kristýna 7.A 2 Mikeš Adam 6.A 3 Kodadová Anna 7.A Dopravní olympiáda 1. kategorie 1 Scheschy 5.A 2 Čejka 6.A 3 Kropík 6.A Dopravní olympiáda 2. kategorie 1 Szabó 8.D 2 Kotásek 8.A 3 Cettlová 9.A Recitační soutěž 21

22 1. třídy 1 Šimková Victoria 1.A 2 Malíková Kateřina 1.B 3 Novák Ondřej 1.D třídy 1 Bodlák Pavel 3.C 2 Andrejić Nicolas 2.B 3 Kubíčková Pavla 2.A třídy 1 Holý Marek - postup do okresního kola 2 Stráská Marie 3 Bagárová Johana Pěvecká soutěž 1. třídy 1 Rezlerová Viktorie 2 Lexa Patrik 1.A 3 Šimková Victoria 1.A 2. třídy 1 Hondlíková Zuzana 2.A 2 Soukupová Nela 2.A, Kubíčková Pavla 2.A 3 Mora Jan 2.A 3. třídy 1 Lexová Lucie 2 Fialová Eliška M. 3 Mrkvičková Marie třídy 1 Dominová Marie 2 Soukal Jindřich 3 Bireš Adam Přehled výsledků žáků v soutěžích - okres a kraj Název soutěže Úroveň/kategorie Místo Jméno žáka/skupiny Pythagoriáda Okresní kolo Korbelová Kateřina 8.A Pythagoriáda Okresní kolo účast Štěch Jan 5.A Pythagoriáda Okresní kolo účast Zelený René 5.B Fyzikální soutěž Nobel 2013 Celostátní kolo 1. 6-tičlenné družstvo 6.A Elektronická olympiáda Celostátní kolo 1. Mikeš Adam 6.A Dopravní soutěž Okresní kolo 3. starší žáci Dopravní soutěž Okresní kolo účast mladší žáci Olympiáda v NJ Okresní kolo 1. Rybová Aneta 9.A Olympiáda v NJ Krajské kolo 3. Zaumüller Thomas 9.A Olympiáda v FJ Krajské kolo účast Vančurová 9.B Olympiáda v RJ Krajské kolo účast Bajerová, Petráňová, Štohanzlová Certifikáty ÖSD Úroveň znalostí NJ předány 8 žáků 9. ročníku Certifikáty YLE Úroveň znalostí AJ předány 24 žáků ročníku Matematická olympiáda Okresní kolo účast Zelený René 5.B Matematická olympiáda Okresní kolo účast Klika Richard 7.A Matematická olympiáda Okresní kolo účast Schnelzer Karel 8.A Zeměpisná olympiáda Okresní kolo účast Kropík Aleš 6.A Zeměpisná olympiáda Okresní kolo účast Němý Evžen 7.A Zeměpisná olympiáda Okresní kolo účast Korbelová Kateřina 8.D 22

23 Biologická olympiáda Okresní kolo účast Mrázová K., Píšová N. úspěšný Chemická olympiáda Krajské kolo řeš. Novotný Jan 9.A Jihočeský zvonek - hudební soutěž Okresní kolo 2. Dominová Marie 4.C, Reinová Renata 6.A Požární ochrana očima dětí - výtv.s. Okresní kolo 1. Golas Michal 6.C Požární ochrana očima dětí - výtv.s. Krajské kolo 1. Golas Michal 6.C Požární ochrana očima dětí - výtv.s. Celostátní kolo účast Golas Michal 6.C Návrh na pexeso (sdružení Bazalka) Výtvarná soutěž výherci Kalousek, Schnelzer, Školová, Kubeš, Dáňová Celosvětová soutěž v Číně Výtvarná soutěž 3. Dinh Thi Cam Linh Pohár rozhlasu Krajské kolo 2. mladší hoši Pohár rozhlasu Krajské kolo účast starší hoši Pohár rozhlasu Krajské kolo účast mladší dívky Pohár rozhlasu Krajské kolo 3. starší dívky McDonald s Cup Okresní kolo 3. hoši ročník Atletický čtyřboj Okresní kolo 2. starší dívky Atletický čtyřboj Okresní kolo účast starší hoši Atletický čtyřboj Krajské kolo účast starší dívky Recitační soutěž Okresní kolo účast Marek Holý Turnaj ve florbale - Týn n/v. účast starší hoši Soutěž o Pohár primátora - stolní tenis 2. smíšené družstvo - 2. stupeň Soutěž o Pohár primátora - basketbal účast smíšené družstvo - 2. stupeň Soutěž o Pohár primátora - kuželky účast smíšené družstvo - 2. stupeň Soutěž o Pohár primátora - pláž. volejbal účast smíšené družstvo - 2. stupeň Soutěž o Pohár primátora - fotbal 3. smíšené družstvo - 2. stupeň Ocenění neúspěšnějších žáků českobudějovických škol nebo za mimořádný čin ve školním roce 2012/2013 na radnici města České Budějovice: Thomas Zaumüller za 3. místo v krajském kole olympiády v německém jazyce Aneta Metličková za výrazné sportovní úspěchy v karate na mezinárodním poli (2x mistryně světa) Další soutěže a aktivity: Přírodovědný klokan MASoNeŽ (matematická soutěž nerudovských žáků) - organizovali učitelé matematiky pro žáky 2. stupně v průběhu celého školního roku Soutěž ve sběru hliníku - soutěž mezi třídami Soutěž ve sběru papíru - soutěž mezi třídami Lehkoatletická olympiáda pro 1. i 2. stupeň školy Slavnostní vernisáž prací žáků školy v Alšově jihočeské galerii 23

24 Zájezdy dětí do zahraničí - Stalo se již tradicí uskutečnit jednodenní zájezd do Salzburgu. Akce je pro žáky velice motivační a dodala jim chuť a novou energii pro studium jazyků. V tomto školním roce proběhl týdenní výukový zájezd do Anglie (Londýn). Noc pod hvězdami nekonala se pro nezájem žáků Návštěvy Jihočeské vědecké knihovny pro žáky celé školy Účast na McDonald s Cupu Účast na Běhu olympijského dne Pohár primátora různé soutěže Účast na Dopravní olympiádě Zahradní slavnost akce pro žáky, rodiče a přátele školy a učitele Slavnostní šerpování žáků 9. tříd - pro žáky a jejich rodinné příslušníky Účast žáků 6. tříd na akci Zdravá pětka Projekt JČU pro žáky 9. r. Právní odpovědnost Pro žáky 9. tříd akce Společenská etiketa Účast všech žáků tříd na akci Košík plný rozumu Žáci naší školy navštěvovali filmová představení a výchovné koncerty. Žáci 9. ročníku navštívili Národní divadlo v Praze. K volbě povolání přispěla návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo. V Mateřské škole K. Šatala se pořádaly tyto akce: sportovně zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče - Škatulata se už hejbou mikulášská nadílka vánoční nadílka spojená s vystoupením dětí vystoupení dětí ke Dni matek oslava Dne dětí spojená se zahradní slavností rozloučení s předškoláky školní výlety Děti navštívily planetárium, zúčastnily se plaveckého výcviku a měly možnost navštěvovat zumbu, němčinu a angličtinu. Dvakrát v měsíci chodily cvičit do tělocvičny ve Fight Clubu. V mateřské škole bylo zajištěno každý měsíc divadelní přestavení, děti navštívily i představení v Malém divadle. Ve Wortnerově domě se zúčastnily výstav spojených s pohádkou a výtvarnou dílnou. V rámci projektu Nechci kazy školka proběhl výukový program Zoubky jako perličky. Spolupráce s rodiči ZŠ a MŠ Spolupráce s rodiči probíhá především prostřednictvím třídních schůzek a schůzek zástupců tříd, které jsou svolávány čtyřikrát během školního roku. Zde jsou předkládány rodiči a učiteli návrhy na zlepšení prostředí a klima školy, diskutuje se o problémech a úspěších. Rodiče jsou seznamováni s akcemi. Kladně jsou jimi hodnoceny webové stránky školy. V případě potřeby jsou zajišťovány schůzky jednotlivých rodičů s učiteli. 24

25 Průběžně po celý školní rok si mohou rodiče i ostatní návštěvníci školy prohlédnout na chodbách výsledky výtvarných prací žáků. Tyto výstavy jsou pravidelně obměňovány. Učitelé s žáky připravili pro rodiče vystoupení po třídách k Vánocům nebo ke Dni matek. Dlouhodobě připravované projekty Vánoce a Velikonoce vyvrcholily výstavou prací žáků. Tradice těchto svátků zasáhly téměř do každého předmětu. Pěvecké vystoupení žáků v anglickém a německém jazyce proběhlo formou vánočního pochodu celou školou. Rodiče pomáhali p. učitelkám prvních a druhých tříd s mikulášskou nadílkou. Další spolupráce rodičů a školy se projevila při sběrových soutěžích papíru, bylin a hliníku, které se uskutečnily papír 4x ročně, ostatní průběžně. Nejlepší třídní kolektivy byly odměněny. V mateřské škole probíhala spolupráce s rodiči v několika rovinách od úvodního pohovoru při zápisu, přes třídní schůzky, až po neformální každodenní rozhovory při přijímání a předávání dětí. Rodiče se zúčastnili mnoha akcí pořádaných MŠ, pomáhali při jejich organizaci, popř. zajišťovali občerstvení, poskytovali materiální pomoc apod. Spolupracujeme též se Sportovním klubem policie České Budějovice. Každoročně je nám klubem poskytován stadion SKP České Budějovice, kde se uskutečňuje lehkoatletická olympiáda školy. Během školního roku vystoupili žáci pod vedení p. učitelek s hudebně-dramatickým programem v blízkém domově důchodců. Pro rodiče žáků budoucích 1. a 6. tříd bylo pořádáno několik odpolední spojených s prohlídkou školy, o tyto prohlídky byl velký zájem. 9) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol V tomto školním roce nebyla provedena žádná školní inspekce. Dne proběhla ve školní jídelně kontrola Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění, nařízení ESČ 178/2002, vyhl. č. 137/2004 Sb., v platné znění a nařízení vlády ES č. 852/2004. Doporučená opatření byla uskutečněna do sjednaného termínu. Ve dnech 26., a provedla Okresní správa sociálního zabezpečení České Budějovice kontrolu o plnění povinností v nemocenském pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s kontrolovaným obdobím od do Kontrolou byl zjištěn nedoplatek na pojistném ve výši 928,- Kč a penále ve výši 192,- Kč. 25

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Obsah 1) Základní údaje o škole... 3 2) Přehled oborů vzdělání... 4 3) Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1 Obsah Obsah 1) Základní údaje o škole... 3 2) Přehled oborů vzdělání... 4 3) Rámcový

Více

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Soběslav, Komenského 20, okres Tábor Adresa školy: Komenského 20/I, Soběslav, 392

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy 1 Základní údaje Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec Označení školy: Základní

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní škola Na Výsluní Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem Stará

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Milevsku 17. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 vydaná Základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola, L. Kuby 48, České Budějovice Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Miroslav Kůs, ředitel ZŠ V Českých Budějovicích: 29. 9. 2011 Projednána a schválena Školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ČESKÁ 354, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Č. J. CES/0361/2013 V Liberci dne 29. 8. 2013 Vypracovala: Mgr. Šárka Klímová Výroční zpráva

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více