Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl"

Transkript

1 Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 ÚVOD Podrobná analýza zdravotních ukazatelů pro město byla realizována v roce 21 s posledními zahrnutými výsledky sledování z roku 28. Po čtyřech letech na zjištěné výsledky navazujeme analýzou, která je pokračováním a nadstavbou analýzy z roku 21. Nebudeme tedy v předkládaném textu opakovat již vysvětlené pojmy a souvislosti. Pokusíme se proto zaměřit především na ty ukazatele, které by naznačovaly nějaké změny v nastolených trendech a nebudou zde opakovány již prezentované a neměnné závěry. Obě části analýzy tvoří tedy jeden nedělitelný celek. VÝSLEDKY Demografické trendy pokračují tak, jak byly naznačeny do roku 21. Obyvatelstvo Strakonic nadále stárne. U mužů a u žen se zvyšuje index stáří, to znamená, že přibývá starší populace na úkor mladších ročníků (graf 1). Za poslední čtyři roky přibylo ve městě více než 1 mužů ve věku nad 8 let, u žen to bylo o něco méně 84. V roce 212 žilo ve městě celkem 1666 obyvatel ve věku nad 8 let. S přibývající starší populací dochází i k prodlužování ukazatele střední délka života. Za poslední 4 roky došlo ve Strakonicích u mužů k prodloužení naděje na dožití o jeden rok, u žen o,5 roku. Ženy však mají naději na dožití o 6 let delší než muži. U obou pohlaví je ukazatel střední délka života pod úrovní České republiky i Jihočeského kraje (graf 2 a 3). Současně se dále prodlužuje naděje na dožití u 65letých mužů i žen. V obou případech je ukazatel opět pod úrovní republiky i kraje (graf 4 a 5). Celková úmrtnost nadále klesá. Výraznější kolísání mezi jednotlivými roky ve Strakonicích je již i v tomto případě způsobené malými čísly ve městě i okrese. Trend je ale shodný s krajským a republikovým (graf 6 a 7). Celková úmrtnost ve Strakonicích zůstává mírně nad úrovní ČR. Nejčastější příčinou smrti je úmrtnost na onemocnění srdce a cév. Trend úmrtnosti na tuto příčinu je rovněž klesající u obou pohlaví. Úmrtnost je ve Strakonicích mírně pod úrovní ČR, u žen výrazněji (graf 8 a 9). Druhá nejčastější příčina smrti jsou nádorová onemocnění. Rovněž u této příčiny smrti dochází k poklesu úmrtnosti, ale ve srovnání s kardiovaskulární úmrtností pomalejším tempem. Ve Strakonicích je úmrtnost na nádorová onemocnění nad průměrem České republiky i Jihočeského kraje. U žen je ve Strakonicích snižování úmrtnosti ve srovnání s ostatními oblastmi pomalejší (graf 1 a 11). V roce 212 zemřelo ve Strakonicích na nádory 8 mužů a 72 žen. Úmrtnost na poranění a otravy je třetí nejčastější příčinou smrti v ČR. Ve Strakonicích je u mužů i u žen vyšší než je průměr ČR, u mužů se v posledních letech k průměru přiblížila, u žen zůstává nad ním. Protože ve Strakonicích je vzhledem ke značnému meziročnímu kolísání hodnot situace nepřehledná, je v grafu naznačen lineární trend vývoje, který lépe objasní

3 vývojové tendence v oblasti (graf 12 a 13). Podskupinou této kategorie úmrtí jsou úmrtí na úmyslná sebepoškození (graf 14 a 15). Trend se neliší od republikového, v posledních letech má mírně stoupající tendenci, především u mužů. Absolutní počty případů jsou za rok v jednotkách. Obecnou charakteristikou nemocnosti může být hospitalizovanost. Srovnatelné údaje jsou pouze pro celkovou hospitalizovanost podle místa bydliště. Ta je ve městě srovnatelná s úrovní v ČR a Jihočeském kraji. Vývoj hospitalizovanosti má klesající trend. Kojenecká (do jednoho roku) i novorozenecká úmrtnost (do 28 dnů po porodu) jsou v České republice obecně na velmi nízké úrovni, přesto v posledních letech dále dochází k mírnému poklesu. Ve Strakonicích tomu není jinak, navíc v řadě let se vyskytují nuly, to znamená, že nedošlo k žádnému úmrtí novorozence (graf 16 a 17). Na grafech jsou viditelné vysoké výkyvy v jednotlivých letech, ve skutečnosti se jedná o 1, maximálně 3 případy úmrtí. V posledních 4 letech stoupá ve Strakonicích počet spontánních potratů přepočtený na 1 žen ve fertilním věku (graf 18). Z hodnot pod úrovní České republiky se rozdíly srovnaly. Podobný vývoj má i počet dětí s vrozenou vývojovou vadou (graf 19). I když se v absolutních hodnotách nejedná o vysoké počty, průměrně 15 dětí za rok ve městě, stoupající trend a přibližování k republikovému průměru je patrný. V souladu s celorepublikovým trendem stoupá i počet dětí narozených s nižší porodní vahou do 25 g (graf 2). Ve Strakonicích se takových dětí rodí o něco více než v dalších srovnávaných oblastech. Incidence sledovaných infekčních onemocnění je ve Strakonicích na velmi nízké úrovni. Po dvou letech bez žádného zjištěného výskytu, byl v roce 212 evidován jeden případ syfilis (graf 21) a 5 případů kapavky (graf 22). Ojedinělý byl rovněž případ výskytu tuberkulózy (graf 23). Celková incidence nádorových onemocnění má v České republice mírně, ale trvale vzestupný trend. Ve Strakonicích je to patrné především u mužů, kde se navíc incidence původně hluboko pod republikový průměrem, v posledních dvou letech s tímto srovnala (graf 24). U žen výskyt nových onemocnění v posledních letech naopak klesá a tím jde proti republikovému trendu (graf 25). Incidence nádorů prsu u žen má celkově spíše stabilizovaný výskyt bez velkých výkyvů, stav ve Strakonicích tomu odpovídá v kolísání kolem celorepublikového průměru (graf 26), z dlouhodobého hlediska se ve Strakonicích jedná spíše o klesající trend. U nádorů děložního hrdla je ve Strakonicích patrný rovněž pokles hodnot a jejich setrvávání pod republikovým průměrem (graf 27). Přes vzestup hodnot v posledním roce sledování (může se jednat o náhodný výkyv), je i výskyt nádorů těla děložního pod hodnotami v ČR (graf 28). Prakticky totéž platí i o nádorech vaječníků (graf 29). Na rozdíl od specifických nádorů u žen, musíme konstatovat až explozivní nárůst incidence nádorů prostaty u mužů (graf 3). Zde bude nutné sledovat zda se jedná opět o náhodný výkyv, nebo setrvalý trend. Z dispenzarizovaných onemocnění je patrné zastavení nárůstu evidovaných pacientů v alergologických ordinacích a jejich mírný pokles. Stejně tak se již nezvyšuje počet evidovaných diabetiků. V roce 212 jsme zaznamenali zvýšený výskyt virových hepatitid.

4 ZÁVĚRY Za čtyři roky, které uplynuly od zpracování 1. analýzy ukazatelů zdravotního stavu obyvatel města, se ve vývoji těchto ukazatelů nic příliš dramatického neudálo a řadu zaznamenaných změn je nutné hodnotit jako spíše náhodné kolísání vlivem nízkého výskytu sledovaných jevů ve městě a výpočtem. Přesto je pár okolností, kde se vývoj odchyluje od celorepublikového trendu a které je potřeba zmínit. Základní vývojové tendence ve stárnutí obyvatel, snižování úmrtnosti a prodlužování střední délky života,jsou ve Strakonicích analogické s vývojem v republice a kraji. Rovněž skladba nejčastějších příčin úmrtí se zásadně neodlišuje. Za poslední čtyři roky stoupl ve Strakonicích počet spontánních potratů a vrozených vývojových vad. Hodnoty zmíněných ukazatelů nepřekročily celorepublikový průměr, ale srovnaly se s ním. Současně se ve Strakonicích rodí i více dětí s nižší porodní hmotností. Nezávažnějším zjištěním je zřejmě zvyšující se výskyt nádorů prostaty u mužů. Je třeba pohlídat jak vývoj výskytu tohoto onemocnění bude pokračovat, eventuelně se zaměřit na výskyt dalších nádorových onemocnění u mužů.

5 DEMOGRAFIE Graf 1 Index stáří [1*(65+/(-14)] srovnání mužů a žen ve městě muži ženy Graf 2 Střední délka života při narození u MUŽŮ ve městě, okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech , , , , ,5 71 Okres

6 Graf 3 Střední délka života při narození u ŽEN v městě, ve okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech ,5 81 8,5 Okres 8 79, ,5 78 Graf 4 Střední délka života u MUŽŮ ve věku 65 let ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech ,5 15 Okres 14, ,5

7 Graf 5 Střední délka života u ŽEN ve věku 65 let ve městě, okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech , ,5 18 Okres 17, ,5 16 ÚMRTNOST Graf 6 Celková úmrtnost MUŽŮ ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech Okres

8 Graf 7 Celková úmrtnost ŽEN ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech Okres Graf 8 Úmrtnost na nemoci oběhové soustavy u MUŽŮ ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech Okres

9 Graf 9 Úmrtnost na nemoci oběhové soustavy u ŽEN ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech Okres Graf 1 Úmrtnost na zhoubné nádory u MUŽŮ ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech Okres

10 Graf 11 Úmrtnost na zhoubné nádory u ŽEN ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech Okres Graf 12 Úmrtnost MUŽŮ na poranění, úrazy a otravy ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech Okres

11 Graf 13 Úmrtnost ŽEN na poranění, úrazy a otravy ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech Okres Graf 14 Úmrtnost MUŽŮ na úmyslné sebepoškození ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech Okres

12 Graf 15 Úmrtnost ŽEN na úmyslné sebepoškození ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech Okres REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ Graf 16 Kojenecká úmrtnost ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech Okres

13 Graf 17 Novorozenecká úmrtnost ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech Okres Graf 18 Počet spontánních potratů na 1 žen ve fertilním věku ve městě, v Jihočeském kraji a v Česku v letech

14 Graf 19 Živě narozené děti s vrozenou vývojovou vadou (zjištěnou do 1 roku věku) na 1 živě narozených dětí ve městě, v Jihočeském kraji a v ČR v letech Graf 2 Procento živě narozených dětí do 2 5 gramů ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v ČR v letech Okres

15 INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ Graf 21 Syfilis - hlášená onemocnění na 1 obyvatel Okres Graf 22 Gonorrhoea - hlášená onemocnění na 1 obyvatel Okres

16 Graf 23 Incidence tuberkulózy - hlášená onemocnění na 1 obyvatel Okres INCIDENCE NÁDORŮ Graf 24 Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ MUŽŮ, bez dg C44 (evr. standard) ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v Česku, v letech Okres Jihočeský kraj

17 Graf 25 Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ ŽEN, bez dg C44 (evr. standard) ve městě, v okrese, v Jihočeském kraji a v Česku, v letech Okres Jihočeský kraj Graf 26 Standardizovaná incidence ZN prsu dg C5 (evr. standard) ženy Okres

18 Graf 27 Standardizovaná incidence ZN hrdla děložního dg C53 (evr. standard) ženy Okres Graf 28 Standardizovaná incidence ZN těla děložního dg C54 (evr. standard) ženy Okres

19 Graf 29 Standardizovaná incidence ZN vaječníků a jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů dg C56-57 (evr. standard) ženy Okres Graf 3 Standardizovaná incidence ZN prostaty dg C61 (evr. standard) muži Okres

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 MUDr Jozef Král a MUDr Josef Trmal Ph.D Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 2014 Ústí nad Labem Obsah 1. Úvod 3 2. Slovníček

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města ŘÍČANY MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Národní síť podpory zdraví, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, říjen

Více

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Valašské Meziříčí Komise pro Zdravé město Valašské Meziříčí 1. Úvod Zdraví je to nejcennější,

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy 1 Praha 2015 Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy 2015 2 Autorský

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Srpen 2003 Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky ÚZIS ČR 2003 Zpracoval Ústav zdravotnických

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

I. Projekce obyvatelstva České republiky

I. Projekce obyvatelstva České republiky I. Projekce obyvatelstva České republiky Nejnovější projekci obyvatelstva České republiky vypracoval Český statistky úřad závěrem roku 23. Navazuje tak na předchozí projekce z let 1993, 1995, 1997 a 1999.

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty Zdravé stárnutí II aktivizace seniorů v regionech Analýza dostupných dat a stanovení priorit pro podporu zdraví v krajích: Praha, Středočeský, Liberecký, Plzeňský, Karlovarský, Moravskoslezský a Jihomoravký

Více

Úvod do veřejného zdravotnictví MUDr. Antonín Malina, PhD, MBA

Úvod do veřejného zdravotnictví MUDr. Antonín Malina, PhD, MBA Úvod do veřejného zdravotnictví MUDr. Antonín Malina, PhD, MBA Veřejné zdravotnictví, definice, vymezení, základní charakteristika oboru Veřejné zdravotnictví je multidisciplinární medicínský obor, který

Více

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Vydáno k 50. výročí ÚZIS ČR Září 2010 Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 ÚZIS

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pohledy z dané země podávají celkový přehled zdravotní situace v zemi a tam, kde je to možné, také srovnání její pozice ve vztahu k ostatním zemím v regionu.

Více

Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004. Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004

Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004. Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004 Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004 Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004 ÚZIS ÈR 2006 Ústav zdravotnických informací a statistiky ÈR 128 01 Praha 2,

Více

VÝVOJ VNĚJŠÍCH PŘÍČIN ÚMRTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ VNĚJŠÍCH PŘÍČIN ÚMRTÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ VNĚJŠÍCH PŘÍČIN ÚMRTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Michaela Antovová Abstrakt Kategorie vnějších příčin úmrtí patří mezi četněji zastoupené skupiny příčin úmrtí v České republice. Přes to jsou až na mediálně

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ únor 2008 Vypracovala: RNDr. Šárka Kasalová Daňková o.s. Demografické informační centrum (DIC) http://dic.demografie.info/

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Závěrečná zpráva k projektu

Závěrečná zpráva k projektu Závěrečná zpráva k projektu NÁVRH OPTIMALIZACE SÍTĚ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC www.gac.cz Praha, srpen 2007 GAC spol. s r. o. je zapsána v OR vedeném Městským soudem

Více

Závěrečná zpráva k projektu

Závěrečná zpráva k projektu Závěrečná zpráva k projektu NÁVRH OPTIMALIZACE SÍTĚ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC www.gac.cz Praha, srpen 2007 GAC spol. s r. o. je zapsána v OR vedeném Městským soudem

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

Úrazovost dětí a mladistvých do roku 2009. Trends in injuries among children and youth up to year 2009

Úrazovost dětí a mladistvých do roku 2009. Trends in injuries among children and youth up to year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 6. 2011 24 Úrazovost dětí a mladistvých do roku 2009 Trends in injuries among children and youth up to year 2009

Více