matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní"

Transkript

1 matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní 1 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

2 ZDRAVOTNÍ certifikáty DŘEVOČAL s.r.o., Sušilova 1137/51, Přerov IČ: , DIČ: CZ Firma D EVOâAL s. r. o. je âesk V ROBCE MATRACÍ: EVA, BRIGITA, JOLANA, LADA, VERONA, ANKARA, MALAGA, MADEIRA, MAROKO, KORSIKA, ELBA, KORFU, SOFIA. Vybrané zdravotní matrace byly klinicky hodnoceny poskytovatelem zdravotní péče Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc podle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a vyhlášky MZ č. 316/2000 Sb. v platném znění. Na základě přílohy č. 9 nařízení vlády č. 336/2004 Sb. byly klasifikovány jako neinvazivní zdravotnické prostředky třídy I. Závûry klinického hodnocení matrací: Zdravotnický prostředek (matrace) je vhodný pro určené účely použití při poskytování zdravotní péče. Na základě prostudované dokumentace, atestace a známé úrovně kvality zdravotnických prostředků je výrobek vhodný jak k domácímu, tak klinickému používání v ČR. Přerov M AT R A C E Milan Viceník jednatel DŘEVOČAL s.r.o. 2 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

3 KaÏd ãlovûk stráví spánkem v prûmûru jednu tfietinu svého Ïivota. Spánek je pro na e tûlo velmi dûleïit, protoïe díky nûmu regenerují na e psychické a fyzické síly. Podmínkou pro zdrav spánek je uvolnûní pátefie, kloubû, svalû a vnitfiních orgánû, které mají vliv na dûleïité Ïivotní funkce. Je nutné, aby pátefi byla pfii leïení podepfiena ve svém pfiirozeném tvaru. V eobecnû platí zásada zachovat pfii leïení na boku pátefi v rovinû. Meziobratlové ploténky se tak mohou uvolnit a nedochází k jejich deformaci a následné bolesti zad. Kvalita spánku záleïí na zvolení vhodné matrace a ro tu. Pfiíli tvrdá matrace by mohla deformovat pátefi, stejnû tak jako pfiíli mûkká. Pfii v bûru matrace nesmíme zapomenout na jakou zátûï bude matrace pouïita. V echny námi vyrábûné matrace jsou oznaãeny maximální nosností. Celkové materiálové sloïení matrací necháváme na zváïení zákazníka. Díky irokému v bûru materiálû a variabilní síle jednotliv ch vrstev mûïeme vyrobit pro kaïdého zákazníka matraci podle jeho individuálních potfieb. Matrace se pokládají nejlépe na dfievûn nebo lamelov ro t. Pevná deska jako podklad není rozhodnû vhodná. Lep í jsou pevné ro ty, které umoïàují alespoà odvûtrávání. Ze zdravotního hlediska ov em lékafii doporuãují lamelové ro ty, zejména ty, které mohou nabídnout regulování tuhosti v rûzn ch zónách podle potfieby. Firma D EVOâAL pro správn v bûr matrací zvolila orientaãní rozli ení. PRUÎINOVÉ JÁDRO TA TIâKOVÉ JÁDRO LATEXOVÁ MATRACE ZIMNÍ STRANA LETNÍ STRANA KOKOSOVÉ VLÁKNO 3 ZÓNY 5 ZÓN 7 ZÓN TVRDOST MATRACE MùKKÁ TVRDOST MATRACE ST EDNÍ TVRDOST MATRACE TVRDÁ kg OVâÍ ROUNO MAXIMÁLNÍ NOSNOST SNÍMATELN POTAH záruka TVRDOST M. EXTRA TVRDÁ PRODLOUÎENÁ ZÁRUKA NA JÁDRO MATRACE PARTNERSKÉ MATRACE PRATELN POTAH ANTIBAKTRIÁLNÍ KLINICKY TESTOVÁNO 1

4 pfiehled v robkû 2 Polyuretanové matrace kvalitní materiál rûzn ch tuhostí pro pfiíleïitostné i kaïdodenní spaní PUR/sendviãové matrace pevné, s vyztuïen m jádrem pro dûti a mládeï, tvrd í spaní Profilované matrace vzdu né, moïnost pouïití na laèov ro t i pevnou desku, vysoká odolnost zátûïe pro v echny typy zákazníkû PruÏinové matrace vzdu né, pouïití na pevnou desku i lamelov ro t pro v echny typy zákazníkû, ideální i pro hotely, ubytovny a chaty, kde jsou teplotní v kyvy Studená pûna pórovitá, vzdu ná, elastická pûna vysoké kvality, kombinovaná s línou pûnou pro v echny typy zákazníkû Antibakteriální pûna Sanitized antibakteriální pûny zaruãují trvalou ochranu pfied mikroorganismy pro v echny typy zákazníkû, ale pfiedev ím pro alergiky Bio pûna elastické matrace s pûnami vysoké kvality, s pfiídavkem v taïkû ze sóji nebo aloe vera pro v echny typy zákazníkû Latexové matrace mûkká, elastická matrace mûkãí spaní, oblíbené u Ïen a seniorû Dûtské matrace matrace urãené pro dûti do 3 let Pol táfie udrïení krãní pátefie v anatomické poloze pro v echny typy zákazníkû Lamelové ro ty kvalitní lamelov ro t nepostradateln podklad matrace dokonalé provzdu nûní, podporuje ortopedické vlastnosti matrace Potahy a matracové chrániãe snímatelné potahy s rûznou úpravou individuální úãinky nabízejí svûïest, komfort a hygienu Uvedené ceny v katalogu jsou vãetnû DPH. Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

5 polyuretanové Bruno 80 Jádro této matrace tvofií kvalitní polyuretanová pûna. Je vhodná pro zákazníky s niï í hmotností a pro pfiíleïitostné spaní. V ka jádra 10 cm. Nabízíme ji v nepro itém úpletu. Polyuretanové matrace vyrábíme z kvalitní pûny, která se vyznaãuje dobrou elasticitou a tvarovou stálostí. Vrchní vrstvy tvofií pûny rûzn ch profilû. (V ka jádra je uvedena v nejvy ím bodû nopu.) SoÀa 90 Nosné vrstvy této matrace tvofií kvalitní elastické pûny rozdíln ch tuhostí. Perforace jádra zaji Èuje komplexní provzdu - nûní a anatomické zónování matrace. Tvar jádra do sebe dokonale zapadá a proto nemusí b t pfii v robû pouïito Ïádné lepidlo. Matrace je vhodná na v echny námi nabízené ro ty. V ka jádra 13 cm. Svatava , , ,- Jádro matrace je sloïeno ze dvou kvalitních elastick ch pûn odli n ch tuhostí. Perforace jádra zaji Èuje komplexní provzdu nûní a anatomické zónování matrace. Tvar jádra do sebe dokonale zapadá a proto nemusí b t pfii v robû pouïito Ïádné lepidlo. Tuto matraci doporuãujeme nejen do dûtsk ch a studentsk ch pokojû, ale i pro dospûlé. Matrace je vhodná na v echny námi nabízené ro ty. V ka jádra 13 cm. Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 3

6 PUR/sendviãové U sendviãov ch matrací tvofií stfied jádra vrstva pojeného polyuretanu tzv. PUR, která zaji Èuje celkové vyztuïení matrace. Vrchní vrstvy tvofií materiály rûzn ch profilû a tuhostí. U kokosové vrstvy dochází k celkovému provzdu nûní matrace, ale zachovává si svou tuhost. Pfii pouïití tzv. nopû dochází k nadzvednutí potahu a prokrvení svalû. U profilovaného polyuretanu dochází k celkovému provzdu nûní a zmûkãení. Milena 90 Polyuretanová matrace zpevnûná PUR jádrem, které zaruãuje vy í pevnost matrace, dobrou pruïnost a ohebnost. Je vhodná jak k pfiíleïitostnému, tak i ke stálému spaní. V ka jádra 9 cm. Zita 100 Vzdu nost matrace je zabezpeãena 3 cm vrstvou kokosového vlákna, která leïí na vyztuïeném jádru. Tato matrace se fiadí mezi tvrd í typy. V ka jádra 10 cm. Tamara 130 Klasická sendviãová matrace s jádrem z pojeného polyuretanu. Nosnou vrstvu matrace tvofií oboustrannû polyuretanová/pur pûna tvarovaná do masáïních nopû. Nopy jsou rozdûleny do sedmi zón. PouÏitím nopû dochází k lep ímu prokrvení pokoïky a uvolnûní svalû. Tamara je nejtvrd í variantou z nabídky polyuretanov ch matrací, proto je vhodná pro zákazníky, ktefií preferují tvrd í lûïko. Matraci je vhodné polo- Ïit na pevn nebo polohovací lamelov ro t. V ka jádra 13 cm. Zora 100 Tato oblíbená sendviãová matrace je vyrobena z pevného jádra a profilované polyuretanové/pur pûny. Podélné tvarování této vrstvy zaji Èuje dokonalé odvûtrávání a regulaci vlhkosti matrace. Tvarování nosné vrstvy zaruãí provzdu nûní prostoru mezi povrchem matrace a potahovou látkou. Matrace mûkãího charakteru, vhodná pro Ïeny, dûti a mládeï. V ka jádra 13 cm. Hana 110 dvojí 2.776, , , , ,- Sendviãová matrace s jádrem z pojeného polyuretanu. Nosné vrstvy matrace tvofií polyuretanová/pur pûna tvarovaná do masáïních nopû a profilovaná vrstva polyuretanu zabezpeãující provzdu nûní matrace. Tato matrace se fiadí mezi tzv. partnerské matrace, které umoïàují v bûr tuhosti 2 a 3. V - ka jádra 13 cm. 4 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

7 sendviãové Iva ,- Kombinovaná matrace z kokosového vlákna a viscoelastické pûny (tzv. líná pûna). Horní vrstvu matrace tvofií kokosová deska v kombinaci s línou pûnou, kde vrstva kokosového vlákna je podloïená viscoelastickou pûnou pro zabezpeãení lep í elasticity matrace. V oblasti ramen je líná pûna, která sniïuje tlak matrace na tûlo. Pod purov m jádrem je vrstva polyuretanu pro lep í provzdu nûní matrace. V ka jádra 12 cm. LÍNÁ PĚNA LÍNÁ PĚNA Patricie dvojí 3.939,- Kvalitní matrace navrïená dle potfieb muïe a Ïeny. Jádro matrace tvofií profilovaná pûna s odvûtrávacími kanálky spolu s deskou z pojeného polyuretanu, která jádro matrace celkovû zpevàuje. Nosné vrstvy tvofií kombinace polyuretanov ch a viscoelastick ch pûn rûzn ch tuhostí, tvarovan ch do masáïních nopû. Stfiedová ãást nopû s rûïovou línou pûnou je urãena pro muïe. Stfiedová ãást nopû se Ïlutou línou pûnou je urãena pro Ïeny. Zvolená líná pûna optimalizuje svoji tuhost dle absorbovaného tepla. Matraci je vhodné poloïit na pevn nebo polohovací lamelov ro t. V ka jádra 15 cm. LÍNÁ PĚNA Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 5

8 profilované Vzdu nost profilovan ch matrací je zabezpeãena pfiíãn mi prûduchy. Matrace sv m sloïením fiadíme spí e do skupiny tvrd ích. U matrace Agáta a Anna doporuãujeme pevné lamelové ro ty. U matrace Darja mûïeme pouïít v echny námi nabízené ro ty, vãetnû motorového. V echny typy profilovan ch matrací lze uloïit i na pevnou desku. Adéla 130 dvojí novinka! Velmi vzdu ná profilovaná matrace kombinovaná s elastickou pûnou a Gel-Latexem. Gel-Latex je chladiv, mûkk, ale zachovává si svou elasticitu a pruïnost. Jádro matrace a druhá nosná vrstva je sloïena z tvrzené pûny MediFoam. Stfied matrace je provzdu nûn pfiíãn mi prûfiezy tak, aby byla dokonale zaji tûna cirkulace vzduchu. Matrace je vhodná na v echny typy ro tû. V ka jádra 20 cm. Anna dvojí 4.832, ,- Vzdu ná profilovaná matrace, jejíï jádro je tvofieno tvrzenou pûnou MediFoam s pfiíãn mi otvory, které zabezpeãují optimální cirkulaci vzduchu. Horní vrstvu matrace tvofií kokosová deska v kombinaci s línou pûnou. Vrstva kokosového vlákna ve stfiedové oblasti matrace je podloïena viscoelastickou pûnou pro zabezpeãení vût í elasticity. Oblast ramen tvofií profilovaná líná pûna, díky které je omezen tlak matrace na tûlo. Na spodní stranu matrace je pouïita elastická pûna MediFoam, která je tvarovaná do masáïních nopû. V ka jádra 17 cm. LÍNÁ PĚNA Agáta 4.990,- Matrace je navrïena pro zákazníky, ktefií preferují tvrdé spaní. Pfiedností matrace je moïnost kombinace zimní a letní strany. Letní strana je tvofiena deskou kokosového vlákna, zimní strana hfiejiv m ovãím rounem. Profilované jádro s pfiíãn mi otvory z tvrzené pûny MediFoam zabezpeãuje celkovou vzdu - nost matrace. Ve dvou místech jsou do tûchto otvorû vsazeny v ztuïe, díky kter m je matrace tvrd í v oblasti beder. Matrace doporuãujeme i pro vût í váhové zatíïení, fiadí se k nejtuï ím z na í nabídky. Vhodná jen na pevné typy ro tû. V ka jádra 16 cm. 6 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

9 pruïinové V hodou pruïinov ch matrací je jejich vzdu nost. Jádro tûchto matrací tvofií pruïiny o síle drátu 2,4 mm. Jednotlivé pruïiny jsou navzájem spojeny pfiídavn mi spirálami. Na pruïinová jádra jsou umístûny rozná ecí vrstvy impregnovaného, vysoce gramáïního filcu. Vrchní vrstvu tvofií elastická pûna MediFoam, kokos nebo oveãka. Oblíbenou variantou je kombinace letní a zimní strany (kokos oveãka). PruÏinové matrace je vhodné uloïit jak na pevnou desku, tak na pevn laèov ro t. Irma 3.335,- Kvalitní pruïinová sedmizónová matrace. Nosné vrstvy matrace tvofií elastická pûna MediFoam stfiední tuhosti, tvarovaná do masáïních nopû. PouÏití nopû u matrace je velmi prospû né pro prokrvení pokoïky a uvolnûní svalstva v prûbûhu spánku. Díky pruïinovému jádru je zaji tûno dokonalé provzdu nûní matrace. Tato matrace je vhodná pro irokou kálu uïivatelû. V ka jádra 19 cm. Tereza Horní vrstvu matrace tvofií 3 cm silná vrstva kokosového vlákna. Díky této dvojnásobné vrstvû je matrace tvrd í a je vhodná i pro vût í zátûï (do kg). Spodní stranu matrace tvofií kvalitní polyuretanová pûna. V ka jádra 16 cm. Sáva 3.667, ,- Jedna strana je tvofiena 3 cm silnou vrstvou kokosového vlákna. Tento materiál je díky dobré prody nosti vhodn pro spaní v létû. Druhá strana matrace je tvofiena vrstvou ovãího rouna (které pro zpevnûní leïí na 1,5 cm vrstvû kokosového vlákna), tato strana je vhodná pro spaní v zimû. PouÏití vût- ích vrstev materiálû zabezpeãuje vysokou nosnost matrace. V ka jádra 17 cm. kokosové vlákno LETNÍ STRANA ovãí rouno ZIMNÍ STRANA Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 7

10 ta tiãkové Ta tiãkové matrace jsou velmi podobné matracím pruïinov m, které jsou oblíbené díky své vzdu nosti, ale mají nûkolik dûleïit ch v hod. Jádro ta tiãkové matrace totiï obsahuje aï 1000 ks samostatnû balen ch pruïinek. Díky vysoké mífie bodové pruïnosti jednotliv ch pruïinek tyto matrace naprosto ideálnû kopírují partie tûla. Jsou elastické a mohou se pouïít i na polohovací ro t. Povrch tûchto matrací je tvofien tzv. nopy z rûzn ch materiálû. Tato vrstva nejen- Ïe masíruje pokoïku, ale i správnû podepírá partie tûla. Denisa 110 Ta tiãková matrace s pruïinov m jádrem obsahujícím aï 1000 pruïinek rûzn ch tuhostí samostatnû balen ch v pouzdrech z netkané textilie. Díky velkému mnoïství pruïinek se matrace ideálnû pfiizpûsobí va im kfiivkám, coï je základ pro klidn a osvûïující spánek. Nosnou vrstvu tvofií elastická pûna Medi- Foam tvarovaná do masáïních nopkû. Tato matrace je dominantní svou v kou. UloÏení matrace je vhodné jak na pevnou desku, tak na lamelov ro t. V ka jádra 20 cm pruïinek Eva dvojí 5.465, ,- Ta tiãková matrace s pruïinov m jádrem obsahujícím aï 1000 pruïinek rûzn ch tuhostí (pod rameny mûkãí), které jsou samostatnû baleny v pouzdrech z netkané textilie. Z jedné strany matrace je pouïita vrstva studené pûny vy í tuhosti tvarovaná do masáïních nopû. Na stranû druhé je vrstva studené pûny niï í tuhosti, také tvarovaná do nopû. Díky tomuto slo- Ïení je matrace vhodná pro irokou kálu uïivatelû. V ka jádra 20 cm pruïinek 8 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

11 ta tiãkové/bio pûna BIO PùNA pfiíroda ve va í loïnici Matrace z bio pûny jsou vyrábûny z materiálû, které obsahují pfiírodní v taïky. Jedná se o pfiírodní geneticky neupraven Soja olej, kter nahrazuje ãást polyolû obnoviteln m pfiírodním olejem. Matrace obsahující pfiírodní v taïky mají pfiízniv vliv na lidsk organismus a souãasnû pozitivní dopad na ekologii. Tyto pûny jsou velmi prody né a mají otevfienou bunûãnou strukturu, násobí se elasticita materiálu, sniïuje se tlaková deformace a zvy uje se odrazová pruïnost. Matrace z bio pûny umoïàují dokonale rozloïení tlaku lidského tûla. Zaruãují jedineãné vlastnosti a potû í ty uïivatele, ktefií dávají pfiednost pfiírodû a ekologick m materiálûm. PÛsobí relaxaãním úãinkem na lidsk organismus a sv mi ortopedick mi vlastnostmi zaruãují zdrav a neru en spánek. Diana 130 dvojí novinka! Jedná se o luxusní matraci s dvojí tuhostí a vynikajícími ortopedick mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní nosná vrstva je tvofiena HR bio pûnou, která obsahuje geneticky neupraven soja olej, tuhost ã. 2. Svûtle zelená nosná vrstva je vyrobena z MediFoam pûny, tuhost ã. 3. Ta tiãkové jádro v kombinaci s HR bio pûnou a tvrzenou MediFoam pûnou vytváfií maximální komfort pro perfektní odpoãinek a spánek. V ka jádra 23 cm. Monika 130 dvojí novinka! 6.545, ,- Základem ta tiãkové matrace je stfied tvofien velk m poãtem samostatn ch pruïinek obalen ch v pouzdrech z netkané textilie. Nosné vrstvy jsou kombinací Gellatexu a tvrzené MediFoam pûny. Gel-latex je unikátní typ latexu, kter má chladiv efekt, je mûkk, ale tvarovû stál, tuhost ã. 1. Svûtle zelená antidekubitní nosná vrstva je vyrobena z MediFoam pûny, tuhost ã. 3. V ka jádra 22 cm. Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 9

12 studená pûna Brigita 110 záruka doporuãujeme! dvojí 7.072,- Luxusní matrace tvofiena perforovan m jádrem ze studené pûny dvou tuhostí s vloïen mi válci ze studen ch pûn rûzn ch tuhostí. Oboustranná matrace, kde nosné vrstvy tvofií viscoelastická pûna tvarovaná do masáïních nopkû, které zabezpeãují dokonalé prokrvení pokoïky a uvolnûní svalû v prûbûhu spánku. Sedmizónové rozdûlení nopû je dûleïité i ze zdravotního hlediska. Zatímco pod rameny oceníte mûkãí zóny, pod bedry je potfieba mít pevnûj í podklad. PouÏití nopû z viscoelastické pûny sniïuje protitlak matrace na leïící tûlo, ãímï se eliminuje pfietáãení bûhem spánku. Z kaïdé strany matrace je pouïita viscoelastická pûna s rûznou tuhostí a proto je matrace vhodná pro iroké spektrum uïivatelû. Matraci je vhodné poloïit na pevn nebo polohovací lamelov ro t. V - ka jádra 18 cm LÍNÁ PĚNA potah 2 pro ití potahu rounem 3 nopy z viscoelastické pûny vy í tuhosti 4 jádro z kvalitní studené pûny vy í tuhosti 5 jádro z kvalitní studené pûny niï í tuhosti 6 nopy z viscoelastické pûny niï í tuhosti 7 vyztuïení válce s vy í tuhostí 8 oblast ramen válce niï í tuhosti 9 pruïná zóna v bederní oblasti Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

13 dvojí Miriam záruka dvojí Luxusní matrace dvojí i. Jádro matrace tvofií studená pûna dvou rozdíln ch objemov ch hmotností s vloïen mi válci ze studen ch pûn, které napomáhají správnému anatomickému drïení tûla. Nosné vrstvy matrace jsou tvofieny viscoelastickou pûnou tvarovanou do masáïních vlnek s pfiíãn mi a podéln mi odvûtrávacími kanálky, které napomáhají provzdu nûní matrace. Matrace poskytuje dvû rûzné i vzhledem ke zvolenému typu líné pûny. Matrace sv m sloïením reaguje na poïadavky i tûch nejnároãnûj ích zákazníkû. Matraci je vhodné poloïit na pevn, polohovací a motorov lamelov ro t. V ka jádra 18 cm. LÍNÁ PĚNA potah 2 pro ití potahu rounem 3 viscoelastická pûna vy í tuhosti 4 viscoelastická pûna niï í tuhosti 5 oblast ramen válce niï í tuhosti 6 pruïná zóna v bederní oblasti 7 jádro z kvalitní studené pûny vy í tuhosti 8 jádro z kvalitní studené pûny niï í tuhosti ãtyfii i Ingrid i záruka 4 i 9.040, ,- Luxusní generaãní matrace s volbou ãtyfi tuhostí v oblasti ramen. Sedmizónové jádro matrace tvofií dvû studené pûny rozdíln ch objemov ch hmotností s vloïen mi válci, které podporují správné drïení lidského tûla. MasáÏní vlnky nosn ch ãástí matrace jsou sloïeny ze studen ch pûn rûzn ch tuhostí, které díky svému tvaru ideálnû prokrvují svaly a pokoïku, nadzvedávají potah a zejména provzdu Àují matraci díky pfiíãn m a podéln m kanálkûm. Nabídka ãtyfi stupàû tuhostí uspokojí i nejnároãnûj ího zákazníka. Matrace je velmi elastická, proto se hodí na v echny námi nabízené ro ty, vãetnû motorového. V ka jádra 18 cm. Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 11

14 SANITIZED v carská technologie antibakteriálních pûn Sanitized je speciální antibakteriální úprava materiálû. Její pouïití je zvlá tû vhodné pro matrace a loïní prádlo. Tento druh pfiísady je vyuïíván i v kosmetickém prûmyslu a je testován na bezpeãnost a nezávadnost. Sanitized se vyznaãuje vynikající sná enlivostí pokoïky. Hygienická funkce Sanitized poskytuje trvalou a úãinnou ochranu proti bakteriím, roztoãûm a plísním. Istria záruka STOP BAKTERIÍM! 4.156,- Nosné vrstvy této matrace tvofií oboustrannû antibakteriální pûny Sanitized odli n ch tuhostí. Tyto pûny na povrchu matrace zamezují tvorbû bakterií, chrání pfied vznikem plísní a nepfiíjemn mi zápachy. Antibakteriální pûny jsou certifikované firmou Sanitized v carsko a dostaly hodnocení EXCE- LENTNÍ. Jádro matrace tvofií tuï í elastická pûna MediFoam, která je provzdu nûna otvory zaruãujícími ventilaci a zmûkãení v oblasti ramen. Matrace je vhodná pro irokou kálu uïivatelû, vãetnû alergikû. V ka jádra 15 cm. Ibiza 110 záruka STOP BAKTERIÍM! 3.935,- Nosné vrstvy této matrace tvofií antibakteriální pûna a elastická pûna odli n ch tuhostí. Antibakteriální pûna na povrchu matrace dokáïe zamezit tvorbû bakterií. Dokonalé provzdu nûní elastického jádra MediFoam je zabezpeãeno pfiíãn mi otvory uvnitfi matrace a perforací pûn. Matrace s dvojí í, která je vhodná pro páry s váhov m rozdílem. Matrace je vhodná na v echny typy námi nabízen ch ro tû. V ka jádra 15 cm. 12 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

15 antibakteriální pûna Kordoba záruka STOP BAKTERIÍM! Kvalitní matrace, jejíï Ïlutozelená antibakteriální nosná vrstva aktivnû pûsobí proti roztoãûm, zaji Èuje hygienickou ochranu bûhem spánku. Zelenou nosnou vrstvu tvofií elastická pûna MediFoam, která díky pfiíãn m prûfiezûm poskytuje pohodlí pro kaïdou ãást tûla. Stfied matrace tvofií elastická pûna Medi- Foam, jejíï provzdu nûní je zabezpeãeno pfiíãn mi prûduchy. Tvrdost ã. 3 vhodná pro muïe. V ka jádra 16 cm. Granada záruka STOP BAKTERIÍM! 4.573, ,- Tuto matraci tvofií kombinace elastické pûny MediFoam a antibakteriální pûny Sanitized. Antibakteriální pûna v carské technologie zaji Èuje hygienickou ochranu bûhem spánku, eliminuje v skyt bakterií. Tvrdost ã. 2 vhodná pro Ïeny. V ka jádra 16 cm. Martina 130 záruka STOP BAKTERIÍM! 3.670,- Tato matrace je vhodná pro páry s rozdíln mi poïadavky na tuhost lûïka. Jádro matrace je tvofieno kombinací dvou elastick ch pûn MediFoam odli n ch tuhostí. KaÏdá strana matrace je tvofiena vrstvou odoln ch pûn Sanitized s rozdílnou tuhostí loïn ch ploch, tvarovan ch do masáïních nopû. Díky pouïit m materiálûm Sanitized matrace eliminuje v skyt roztoãû. Matraci lze uloïit na v echny typy ro tû. V ka jádra 18 cm. Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 13

16 Jolana 130 dvojí BIO PùNA Sojov extrakt, kter se pouïívá pfii v robû matrace, má nejen pfiízniv vliv na lidsk organismus, ale také etfií ná ekosystém sni- Ïuje spotfiebu nerostn ch surovin. Soja je jiï po tisíce let cenûnou surovinou zemí Dálného v chodu pro svûj pomûrnû vysok podíl lecitinu. Lecitin zvy uje intenzitu d chání lidské kûïe, ovlivàuje její pruïnost. Reguluje ph-hodnotu kûïe a podporuje pfiirozen ochrann plá È proti agresivním vlivûm prostfiedí. PouÏití pfiírodní suroviny má unikátní vliv na v sledné vlastnosti matrace. Materiál nabízí v bornou elasticitu a sniïuje se riziko pfiípadné deformace. Zvy uje se jeho pruïnost. Pfii konstrukci jader matrací ze sojového extraktu vycházíme z ovûfien ch zku eností a pfiedev ím z kladné odezvy spokojen ch zákazníkû ,- Kvalitní sedmizónová matrace s v bornou elasticitou. Matrace je tvofiena kombinací nosn ch desek ze studené/hr pûny, vyrábûné na bázi pfiírodních surovin sojového extraktu. Dvojí tuhost, která je doporuãena pro páry s váhov m rozdílem. Stfiedová vrstva matrace je tvofiena ze studené/hr pûny. Díky speciálnímu tvarování a kanálkov m prûfiezûm je zaji tûno pro kaïdou ãást lidského tûla optimální pohodlí a dokonalé provzdu nûní. Matraci je vhodné poloïit na pevn nebo polohovací ro t. V ka jádra 18 cm. 14 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

17 bio pûna Caprisa 130 záruka Pokud hledáte luxusní a odolnou matraci s v born mi ortopedick mi vlastnostmi, neváhejte a vyberte si matraci Caprisa. Tato matrace je atraktivním fie ením pro partnery, ktefií preferují moïnost volby i. AÈ uï se rozhodnete pro tuï í nebo mûkãí stranu, obû jsou dûmyslnû tvarované a zabezpeãují provzdu nûní jádra a prokrvení pokoïky v prûbûhu va eho spánku. Pfiedností oranïové vrstvy z líné bio pûny je schopnost pfiizpûsobit se tlaku lidského tûla. Modrou stranu matrace tvofií studená/hr bio pûna, která má antidekubitní tvarování s kanálkov mi prûfiezy, a tím zaji Èuje optimální pohodlí. Obû nosné vrstvy matrace jsou obohaceny o sojov extrakt, díky kterému získáte kousek pfiírody ve va í loïnici. Jádro matrace je vyrobeno z kvalitní elastické pûny MediFoam. V ka jádra 22 cm. LÍNÁ PĚNA Îaneta 130 záruka dvojí dvojí 5.115, ,- Pokud hledáte opravdu tvrdou matraci, pak bude Îaneta tou správnou volbou. OranÏovou nosnou vrstvu tvofií viscoelastická bio pûna tvarovaná do masáïních nopû, které pfiispívají k uvolnûní svalstva bûhem spánku. Modrá nosná vrstva je tvofiena studenou/hr bio pûnou, vyrábûnou na bázi pfiírodních surovin sojového extraktu. Dokonalé odvûtrávání a odvod vlhkosti zaji Èují kanálkové prûfiezy této vrstvy. Jádro matrace je tvofieno kombinací elastick ch pûn MediFoam dvou tuhostí. Díky jejím vlastnostem a pouïit m materiálûm jsou spokojení i ti nejnároãnûj í zákazníci. Vhodné na v echny typy ro tû. V ka jádra 20 cm. LÍNÁ PĚNA Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 15

18 1 elastická zóna 2 mûkká zóna 3 tuï í zóna 4 pruïná zóna 5 tuï í zóna 6 mûkká zóna 7 elastická zóna Latexová pûna je komfortní, trvanlivá a má velmi vysokou elasticitu, je flexibilní a tvarovû stálá i po mnoha letech uïívání. Po stlaãení se velmi rychle vrací do pûvodního tvaru. Latexové pûny z produkce firmy Artilat-Vyrolat obsahují maximálnû moïn podíl pfiírodního kauãuku. Latex je odoln proti plísním a bakteriím, nepfiekraãuje limitní hodnoty kodlivin podle normy EUROLATEX (západoevropská ekologická norma). V robky firmy Artilat-Vyrolat získaly certifikát Öko-Tex Standard 100. Latexové matrace jsou proto velmi oblíbené a to díky své pruïnosti, mívají odlehãující a provzdu Àující otvory. Dodávají se pûti a sedmizónové. V bornû se pfiizpûsobují tvaru tûla, jsou ideální pro motorové polohovací ro ty. Kombinací s jádrem z tvrzeného polyuretanu, s pûnov m jádrem, pfiípadnû s kokosem zvy ujeme celkovou tuhost matrace. Linda 110 záruka dlouhodobá v bornû pruïná vzdu ná vynikající podpora protiplísàová Ïivotnost a regulující vlhkost tûla a ergonomie a hygienická Jádro této 100% latexové matrace je rozdûleno do pûti anatomick ch zón, které správnû odpovídají rozloïení hmotnosti lidského tûla. Stfied matrace je pevnûj í, v oblasti ramen a kyãlí mûkãí. Odvûtrávací kanálky zaji Èují dokonalé provzdu nûní matrace. V ka jádra 14 cm. Lada záruka Luxusní 100% latexová matrace rozdûlená vertikálními otvory do sedmi anatomick ch zón, které zaji Èují optimální podporu kaïdé ãásti tûla. Stfiední ãást matrace je pevnûj í, v oblasti ramen a kyãlí naopak mûkãí. Latexová matrace LADA se vyznaãuje vysokou elasticitou flexibilitou a tvarovou stálostí, díky které si zachová své vlastnosti po fiadu let. Vy - í objemová hmotnost jádra matraci fiadí k tuï ím 100% latexov m matracím s oznaãením i ãíslo 2. Díky sv m ortopedick m vlastnostem je vhodná pro v echny typy zákazníkû, ocení ji hlavnû star í populace. Latexová matrace zamezuje tlaku v oblasti kyãlí a kloubû, poskytuje dokonalé uvolnûní krãní pátefie. Matraci je vhodné uloïit na v echny typy lamelov ch ro tû. V ka jádra 16 cm. Lucie Jádro matrace je sloïeno ze dvou tfiízónov ch latexov ch desek tlou Èky 5 cm, uprostfied zpevnûn ch 5 cm purového jádra. Takto zhotovená matrace snese vy í zatíïení, pfiitom si zachovává svoji elastiãnost. V ka jádra 15 cm. Klaudie 5.590, , , ,- Kvalitní tfiízónová latexová matrace zpevnûná vrstvou kokosového vlákna ve v ce 6 cm, které v kombinaci s perforovan m latexem zabezpeãí dokonalou prody nost matrace. Tato matrace je vhodná i na polohovací ro t. V ka jádra 16 cm. 16 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

19 latexové Bára záruka dvojí 5.152,- Luxusní matrace, jejíï jádro je tvofiené kombinací perforovaného tfiízónového latexu a studené/hr pûny, doplnûné o vrstvu viscoelastické pûny. Viscoelastická pûna je rozdûlena do sedmi zón jak tvarováním nopkû, tak navíc i kombinací rûzn ch tuhostí lín ch pûn. Ramenní oblast tvofií líná pûna s niï- í hustotou, která sniïuje tlak matrace na tûlo. Matraci je vhodné poloïit na pevn nebo polohovací lamelov ro t. V - ka jádra 15 cm. LÍNÁ PĚNA Berta 110 záruka dvojí 4.755,- Matrace s volbou dvojí tuhosti je vhodná jak pro muïe, tak pro Ïeny. V hodou matrace je, Ïe kaïd z partnerû si mûïe zvolit tuhost, která mu lépe vyhovuje. Jádro je tvofieno kvalitní studenou HR pûnou. Îlutozelenou nosnou vrstvu tvofií elastická pûna MediFoam. Tato strana matrace je vhodná spí e pro ty, ktefií preferují tvrd í spaní. Druhou nosnou vrstvu tvofií tfiízónová latexová plotna. Latex se fiadí k mûkk m materiálûm, proto je tato strana matrace vhodná pro zákazníky, ktefií vyïadují mûkkou, ale zároveà tvarovû stálou matraci. Spánek na této matraci vám zaruãí celkové uvolnûní a relaxaci po celou dobu spánku. V ka jádra 15 cm. Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 17

20 pol táfie Nejen kvalitní matrací, ale souãasnû i v bûrem vhodného pol táfie mûïeme ovlivnit celkovou kvalitu spánku. Anatomick pol táfi napomáhá udrïet krãní pátefi v anatomické poloze. Nedochází tak k nadmûrnému namáhání krãního svalstva a následné bolesti hlavy. Anatomické pol táfie mnoha lidem pomohly od bolesti pátefie, chrápání a problémû spjat ch se spánkem. Sv m vytvarováním poskytuje dokonalou podporu krãní pátefie. dûtské matrace Tom 20 Dûtská matrace z kokosového vlákna. Tento pfiírodní materiál je zárukou vynikající vzdu nosti a pruïnosti. Matrace je vhodná pro dûti aï do hmotnosti 20 kg. V ka jádra je 6 cm. Prateln potah. Alex Patrik Latexov pol táfi Anatomick pol táfi. 100% latexová pûna. Pfiedností je optimální zaji tûní podpory hlavy a obratlû krku. Rozdûlení nosnosti podle vytvarovan ch zón. Provzdu nûnost jádra. Prateln potah. Rozmûry v cm: /11 Pol táfi z polyuretanové pûny Polyuretanov pol táfi anatomického tvaru. Sv m tvarem poskytuje dokonalou oporu hlavy a napomáhá k uvolnûní krãního svalstva. V fiezy v pol táfii napomáhají proudûní vzduchu a celkové elasticitû pol táfie. Rozmûry v cm: /7/9 Jirka 20 Zpevnûné purové jádro o síle 5 cm je potaïeno polyesterov m rounem a prateln m potahem. Matrace je vhodná pro dûti aï do hmotnosti 20 kg. Prateln potah. Matûj Pol táfie z líné pûny Anatomick pol táfi z líné pûny. Dokonale se pfiizpûsobuje obrysûm hlavy a íje a poskytuje tak vynikající oporu a úlevu svalûm tûchto partií tûla. Prateln potah. Rozmûry v cm: /8 LÍNÁ PĚNA Kuba 20 Klasická matrace z polyuretanové pûny standardní tuhosti. V ka jádra 7 cm. Matrace je vhodná pro dûti do hmotnosti 20 kg. Prateln potah. Martin Anatomick pol táfi z líné pûny. Dokonale se pfiizpûsobuje obrysûm hlavy a íje a poskytuje tak vynikající oporu a úlevu svalûm tûchto partií tûla. Prateln potah. Rozmûry v cm: ,5/7,5/8,5 18 Marek Bio pûna 925,- 686,- 629,- 947,- 315,- 996,- 925, ,- Anatomick pol táfi z líné pûny. Viscoelastická pûna se vyznaãuje v bornou tvarovou pamûtí. Tato pûna mûní svou tuhost v závislosti na absorbovaném teple, ãímï tak dosáhneme dokonalé opory krãní pátefie a uvolnûní krãního svalstva. V fiezy v pol táfii napomáhají proudûní vzduchu a celkové elasticitû pol táfie. Rozmûry v cm: /7/9

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s.

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s. Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH ãíslo 7 VáÏení ãtenáfii, spoleãnost AXIOM TECH s.r.o. se jiï 13 let intenzivnû zab vá CAx/PLM technologiemi v oblasti strojírenství. Na e zku enosti nám tak

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Katalog výrobků. + novinky 2009. Matrace Lamelové rošty Doplňky

Katalog výrobků. + novinky 2009. Matrace Lamelové rošty Doplňky Katalog výrobků + novinky 2009 Matrace Lamelové rošty Doplňky 1 Staráme se o Váš spánek Spánek je velice důležitou součástí našeho života, je to přirozený způsob, jak si naše tělo může odpočinout, zregenerovat

Více

KATALOG MATRACÍ A LAMELOVÝCH ROŠTŮ

KATALOG MATRACÍ A LAMELOVÝCH ROŠTŮ KATALOG MATRACÍ A LAMELOVÝCH ROŠTŮ 3 Úvod Typy pro správný výběr zdravého lůžka Optimální lůžko musí být složeno z kvalitní matrace a z lamelového roštu. Tato kombinace nejlépe udržuje páteř v přirozené

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 Medicinální plyny Zpracovali: Ing. Erna Jaklová David Kouba Odborná spolupráce: âatp PS-5 Praha, leden

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ

OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ A VYUÎITÍ VÁPENCÒ Ing. Jan Gemrich Ing. Jifií Lahovsk, CSc. Ing. Tomá Táborsk Vydalo Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âeské republiky ve spolupráci s V zkumn m ústavem maltovin

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková Publikováno na stránkách www.vuzt.cz Brambory_ZLOM 17.10.2008 11:47 Stránka 2 Metodická pfiíruãka byla vytvofiena v podpûrném programu 9.F.g Metodická ãinnost k podpofie zemûdûlského poradenského systému

Více

Katalog zdravého spánku pro celou rodinu

Katalog zdravého spánku pro celou rodinu www.slumberland.cz Katalog zdravého spánku Katalog pro celou zdravého rodinu spánku pro celou rodinu Matrace Lamelové rošty Matrace Postele z bukového masivu Rošty XXL nabídka Doplňky Anatomické polštářky

Více

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 2 2 0 0 7 N E P R O D E J N É editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 3 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY BŘEZEN 2001 odpad měsíce Kovový odpad Železné odpady Odpad amalgamu Přehled firem Nové kontejnerové nůžky na šrot Recyklace autobaterií ve světě

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

1/2002 VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A

1/2002 VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A 1/2002 VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A S POLEâNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ âasopis MATTER MATERIALS TECHNOLOGY SVAZ V ROBCÒ CEMENTU A VÁPNA âech, MORAVY A SLEZSKA tûtkova

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Byty, Domy, Zahrady CHCETE SI KOUPIT POHOVKU SVÝCH SNŮ? PORADÍME NA STR. 12

Byty, Domy, Zahrady CHCETE SI KOUPIT POHOVKU SVÝCH SNŮ? PORADÍME NA STR. 12 březen 2007 Byty, Domy, Zahrady CHCETE SI KOUPIT POHOVKU SVÝCH SNŮ? PORADÍME NA STR. 12 ZDARMA pro obchodní partnery NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V ČECHÁCH VAŠE VODNÍ SÍLA A ELEKTŘINA ZADARMO BYDLET CO NEJBLÍŽE

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

LESU ZDAR 7-8. âasopis lesníkû a pfiátel lesa. roãník 11 2005

LESU ZDAR 7-8. âasopis lesníkû a pfiátel lesa. roãník 11 2005 7-8 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 LâR navy ují mzdy zamûstnancûm Na náv tûvû: Krajsk inspektorát Liberec Z âech aï na konec svûta Chile Jak se Ïije na zámku Pomáháme ohroïen m druhûm tetfiev

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Autorsk kolektiv. Dále na publikaci spolupracovali: Ing. Václav Podpûra, CSc., Anser, s. r. o. Vítûzslav Kadlec (obrázky)

Autorsk kolektiv. Dále na publikaci spolupracovali: Ing. Václav Podpûra, CSc., Anser, s. r. o. Vítûzslav Kadlec (obrázky) Metodická pfiíruãka byla vytvofiena v podpûrném programu 9.F.g Metodická ãinnost k podpofie zemûdûlského poradenského systému s finanãní podporou MZe âr. Pfii zpracování pfiíruãky byly vyuïity v sledky

Více

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Ladislav BEZDùK KdyÏ jsme se pfied ãasem v Národním památkovém ústavu rozhodli pfiikroãit k postupné digitalizaci

Více