matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní"

Transkript

1 matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní 1 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

2 ZDRAVOTNÍ certifikáty DŘEVOČAL s.r.o., Sušilova 1137/51, Přerov IČ: , DIČ: CZ Firma D EVOâAL s. r. o. je âesk V ROBCE MATRACÍ: EVA, BRIGITA, JOLANA, LADA, VERONA, ANKARA, MALAGA, MADEIRA, MAROKO, KORSIKA, ELBA, KORFU, SOFIA. Vybrané zdravotní matrace byly klinicky hodnoceny poskytovatelem zdravotní péče Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc podle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a vyhlášky MZ č. 316/2000 Sb. v platném znění. Na základě přílohy č. 9 nařízení vlády č. 336/2004 Sb. byly klasifikovány jako neinvazivní zdravotnické prostředky třídy I. Závûry klinického hodnocení matrací: Zdravotnický prostředek (matrace) je vhodný pro určené účely použití při poskytování zdravotní péče. Na základě prostudované dokumentace, atestace a známé úrovně kvality zdravotnických prostředků je výrobek vhodný jak k domácímu, tak klinickému používání v ČR. Přerov M AT R A C E Milan Viceník jednatel DŘEVOČAL s.r.o. 2 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

3 KaÏd ãlovûk stráví spánkem v prûmûru jednu tfietinu svého Ïivota. Spánek je pro na e tûlo velmi dûleïit, protoïe díky nûmu regenerují na e psychické a fyzické síly. Podmínkou pro zdrav spánek je uvolnûní pátefie, kloubû, svalû a vnitfiních orgánû, které mají vliv na dûleïité Ïivotní funkce. Je nutné, aby pátefi byla pfii leïení podepfiena ve svém pfiirozeném tvaru. V eobecnû platí zásada zachovat pfii leïení na boku pátefi v rovinû. Meziobratlové ploténky se tak mohou uvolnit a nedochází k jejich deformaci a následné bolesti zad. Kvalita spánku záleïí na zvolení vhodné matrace a ro tu. Pfiíli tvrdá matrace by mohla deformovat pátefi, stejnû tak jako pfiíli mûkká. Pfii v bûru matrace nesmíme zapomenout na jakou zátûï bude matrace pouïita. V echny námi vyrábûné matrace jsou oznaãeny maximální nosností. Celkové materiálové sloïení matrací necháváme na zváïení zákazníka. Díky irokému v bûru materiálû a variabilní síle jednotliv ch vrstev mûïeme vyrobit pro kaïdého zákazníka matraci podle jeho individuálních potfieb. Matrace se pokládají nejlépe na dfievûn nebo lamelov ro t. Pevná deska jako podklad není rozhodnû vhodná. Lep í jsou pevné ro ty, které umoïàují alespoà odvûtrávání. Ze zdravotního hlediska ov em lékafii doporuãují lamelové ro ty, zejména ty, které mohou nabídnout regulování tuhosti v rûzn ch zónách podle potfieby. Firma D EVOâAL pro správn v bûr matrací zvolila orientaãní rozli ení. PRUÎINOVÉ JÁDRO TA TIâKOVÉ JÁDRO LATEXOVÁ MATRACE ZIMNÍ STRANA LETNÍ STRANA KOKOSOVÉ VLÁKNO 3 ZÓNY 5 ZÓN 7 ZÓN TVRDOST MATRACE MùKKÁ TVRDOST MATRACE ST EDNÍ TVRDOST MATRACE TVRDÁ kg OVâÍ ROUNO MAXIMÁLNÍ NOSNOST SNÍMATELN POTAH záruka TVRDOST M. EXTRA TVRDÁ PRODLOUÎENÁ ZÁRUKA NA JÁDRO MATRACE PARTNERSKÉ MATRACE PRATELN POTAH ANTIBAKTRIÁLNÍ KLINICKY TESTOVÁNO 1

4 pfiehled v robkû 2 Polyuretanové matrace kvalitní materiál rûzn ch tuhostí pro pfiíleïitostné i kaïdodenní spaní PUR/sendviãové matrace pevné, s vyztuïen m jádrem pro dûti a mládeï, tvrd í spaní Profilované matrace vzdu né, moïnost pouïití na laèov ro t i pevnou desku, vysoká odolnost zátûïe pro v echny typy zákazníkû PruÏinové matrace vzdu né, pouïití na pevnou desku i lamelov ro t pro v echny typy zákazníkû, ideální i pro hotely, ubytovny a chaty, kde jsou teplotní v kyvy Studená pûna pórovitá, vzdu ná, elastická pûna vysoké kvality, kombinovaná s línou pûnou pro v echny typy zákazníkû Antibakteriální pûna Sanitized antibakteriální pûny zaruãují trvalou ochranu pfied mikroorganismy pro v echny typy zákazníkû, ale pfiedev ím pro alergiky Bio pûna elastické matrace s pûnami vysoké kvality, s pfiídavkem v taïkû ze sóji nebo aloe vera pro v echny typy zákazníkû Latexové matrace mûkká, elastická matrace mûkãí spaní, oblíbené u Ïen a seniorû Dûtské matrace matrace urãené pro dûti do 3 let Pol táfie udrïení krãní pátefie v anatomické poloze pro v echny typy zákazníkû Lamelové ro ty kvalitní lamelov ro t nepostradateln podklad matrace dokonalé provzdu nûní, podporuje ortopedické vlastnosti matrace Potahy a matracové chrániãe snímatelné potahy s rûznou úpravou individuální úãinky nabízejí svûïest, komfort a hygienu Uvedené ceny v katalogu jsou vãetnû DPH. Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

5 polyuretanové Bruno 80 Jádro této matrace tvofií kvalitní polyuretanová pûna. Je vhodná pro zákazníky s niï í hmotností a pro pfiíleïitostné spaní. V ka jádra 10 cm. Nabízíme ji v nepro itém úpletu. Polyuretanové matrace vyrábíme z kvalitní pûny, která se vyznaãuje dobrou elasticitou a tvarovou stálostí. Vrchní vrstvy tvofií pûny rûzn ch profilû. (V ka jádra je uvedena v nejvy ím bodû nopu.) SoÀa 90 Nosné vrstvy této matrace tvofií kvalitní elastické pûny rozdíln ch tuhostí. Perforace jádra zaji Èuje komplexní provzdu - nûní a anatomické zónování matrace. Tvar jádra do sebe dokonale zapadá a proto nemusí b t pfii v robû pouïito Ïádné lepidlo. Matrace je vhodná na v echny námi nabízené ro ty. V ka jádra 13 cm. Svatava , , ,- Jádro matrace je sloïeno ze dvou kvalitních elastick ch pûn odli n ch tuhostí. Perforace jádra zaji Èuje komplexní provzdu nûní a anatomické zónování matrace. Tvar jádra do sebe dokonale zapadá a proto nemusí b t pfii v robû pouïito Ïádné lepidlo. Tuto matraci doporuãujeme nejen do dûtsk ch a studentsk ch pokojû, ale i pro dospûlé. Matrace je vhodná na v echny námi nabízené ro ty. V ka jádra 13 cm. Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 3

6 PUR/sendviãové U sendviãov ch matrací tvofií stfied jádra vrstva pojeného polyuretanu tzv. PUR, která zaji Èuje celkové vyztuïení matrace. Vrchní vrstvy tvofií materiály rûzn ch profilû a tuhostí. U kokosové vrstvy dochází k celkovému provzdu nûní matrace, ale zachovává si svou tuhost. Pfii pouïití tzv. nopû dochází k nadzvednutí potahu a prokrvení svalû. U profilovaného polyuretanu dochází k celkovému provzdu nûní a zmûkãení. Milena 90 Polyuretanová matrace zpevnûná PUR jádrem, které zaruãuje vy í pevnost matrace, dobrou pruïnost a ohebnost. Je vhodná jak k pfiíleïitostnému, tak i ke stálému spaní. V ka jádra 9 cm. Zita 100 Vzdu nost matrace je zabezpeãena 3 cm vrstvou kokosového vlákna, která leïí na vyztuïeném jádru. Tato matrace se fiadí mezi tvrd í typy. V ka jádra 10 cm. Tamara 130 Klasická sendviãová matrace s jádrem z pojeného polyuretanu. Nosnou vrstvu matrace tvofií oboustrannû polyuretanová/pur pûna tvarovaná do masáïních nopû. Nopy jsou rozdûleny do sedmi zón. PouÏitím nopû dochází k lep ímu prokrvení pokoïky a uvolnûní svalû. Tamara je nejtvrd í variantou z nabídky polyuretanov ch matrací, proto je vhodná pro zákazníky, ktefií preferují tvrd í lûïko. Matraci je vhodné polo- Ïit na pevn nebo polohovací lamelov ro t. V ka jádra 13 cm. Zora 100 Tato oblíbená sendviãová matrace je vyrobena z pevného jádra a profilované polyuretanové/pur pûny. Podélné tvarování této vrstvy zaji Èuje dokonalé odvûtrávání a regulaci vlhkosti matrace. Tvarování nosné vrstvy zaruãí provzdu nûní prostoru mezi povrchem matrace a potahovou látkou. Matrace mûkãího charakteru, vhodná pro Ïeny, dûti a mládeï. V ka jádra 13 cm. Hana 110 dvojí 2.776, , , , ,- Sendviãová matrace s jádrem z pojeného polyuretanu. Nosné vrstvy matrace tvofií polyuretanová/pur pûna tvarovaná do masáïních nopû a profilovaná vrstva polyuretanu zabezpeãující provzdu nûní matrace. Tato matrace se fiadí mezi tzv. partnerské matrace, které umoïàují v bûr tuhosti 2 a 3. V - ka jádra 13 cm. 4 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

7 sendviãové Iva ,- Kombinovaná matrace z kokosového vlákna a viscoelastické pûny (tzv. líná pûna). Horní vrstvu matrace tvofií kokosová deska v kombinaci s línou pûnou, kde vrstva kokosového vlákna je podloïená viscoelastickou pûnou pro zabezpeãení lep í elasticity matrace. V oblasti ramen je líná pûna, která sniïuje tlak matrace na tûlo. Pod purov m jádrem je vrstva polyuretanu pro lep í provzdu nûní matrace. V ka jádra 12 cm. LÍNÁ PĚNA LÍNÁ PĚNA Patricie dvojí 3.939,- Kvalitní matrace navrïená dle potfieb muïe a Ïeny. Jádro matrace tvofií profilovaná pûna s odvûtrávacími kanálky spolu s deskou z pojeného polyuretanu, která jádro matrace celkovû zpevàuje. Nosné vrstvy tvofií kombinace polyuretanov ch a viscoelastick ch pûn rûzn ch tuhostí, tvarovan ch do masáïních nopû. Stfiedová ãást nopû s rûïovou línou pûnou je urãena pro muïe. Stfiedová ãást nopû se Ïlutou línou pûnou je urãena pro Ïeny. Zvolená líná pûna optimalizuje svoji tuhost dle absorbovaného tepla. Matraci je vhodné poloïit na pevn nebo polohovací lamelov ro t. V ka jádra 15 cm. LÍNÁ PĚNA Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 5

8 profilované Vzdu nost profilovan ch matrací je zabezpeãena pfiíãn mi prûduchy. Matrace sv m sloïením fiadíme spí e do skupiny tvrd ích. U matrace Agáta a Anna doporuãujeme pevné lamelové ro ty. U matrace Darja mûïeme pouïít v echny námi nabízené ro ty, vãetnû motorového. V echny typy profilovan ch matrací lze uloïit i na pevnou desku. Adéla 130 dvojí novinka! Velmi vzdu ná profilovaná matrace kombinovaná s elastickou pûnou a Gel-Latexem. Gel-Latex je chladiv, mûkk, ale zachovává si svou elasticitu a pruïnost. Jádro matrace a druhá nosná vrstva je sloïena z tvrzené pûny MediFoam. Stfied matrace je provzdu nûn pfiíãn mi prûfiezy tak, aby byla dokonale zaji tûna cirkulace vzduchu. Matrace je vhodná na v echny typy ro tû. V ka jádra 20 cm. Anna dvojí 4.832, ,- Vzdu ná profilovaná matrace, jejíï jádro je tvofieno tvrzenou pûnou MediFoam s pfiíãn mi otvory, které zabezpeãují optimální cirkulaci vzduchu. Horní vrstvu matrace tvofií kokosová deska v kombinaci s línou pûnou. Vrstva kokosového vlákna ve stfiedové oblasti matrace je podloïena viscoelastickou pûnou pro zabezpeãení vût í elasticity. Oblast ramen tvofií profilovaná líná pûna, díky které je omezen tlak matrace na tûlo. Na spodní stranu matrace je pouïita elastická pûna MediFoam, která je tvarovaná do masáïních nopû. V ka jádra 17 cm. LÍNÁ PĚNA Agáta 4.990,- Matrace je navrïena pro zákazníky, ktefií preferují tvrdé spaní. Pfiedností matrace je moïnost kombinace zimní a letní strany. Letní strana je tvofiena deskou kokosového vlákna, zimní strana hfiejiv m ovãím rounem. Profilované jádro s pfiíãn mi otvory z tvrzené pûny MediFoam zabezpeãuje celkovou vzdu - nost matrace. Ve dvou místech jsou do tûchto otvorû vsazeny v ztuïe, díky kter m je matrace tvrd í v oblasti beder. Matrace doporuãujeme i pro vût í váhové zatíïení, fiadí se k nejtuï ím z na í nabídky. Vhodná jen na pevné typy ro tû. V ka jádra 16 cm. 6 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

9 pruïinové V hodou pruïinov ch matrací je jejich vzdu nost. Jádro tûchto matrací tvofií pruïiny o síle drátu 2,4 mm. Jednotlivé pruïiny jsou navzájem spojeny pfiídavn mi spirálami. Na pruïinová jádra jsou umístûny rozná ecí vrstvy impregnovaného, vysoce gramáïního filcu. Vrchní vrstvu tvofií elastická pûna MediFoam, kokos nebo oveãka. Oblíbenou variantou je kombinace letní a zimní strany (kokos oveãka). PruÏinové matrace je vhodné uloïit jak na pevnou desku, tak na pevn laèov ro t. Irma 3.335,- Kvalitní pruïinová sedmizónová matrace. Nosné vrstvy matrace tvofií elastická pûna MediFoam stfiední tuhosti, tvarovaná do masáïních nopû. PouÏití nopû u matrace je velmi prospû né pro prokrvení pokoïky a uvolnûní svalstva v prûbûhu spánku. Díky pruïinovému jádru je zaji tûno dokonalé provzdu nûní matrace. Tato matrace je vhodná pro irokou kálu uïivatelû. V ka jádra 19 cm. Tereza Horní vrstvu matrace tvofií 3 cm silná vrstva kokosového vlákna. Díky této dvojnásobné vrstvû je matrace tvrd í a je vhodná i pro vût í zátûï (do kg). Spodní stranu matrace tvofií kvalitní polyuretanová pûna. V ka jádra 16 cm. Sáva 3.667, ,- Jedna strana je tvofiena 3 cm silnou vrstvou kokosového vlákna. Tento materiál je díky dobré prody nosti vhodn pro spaní v létû. Druhá strana matrace je tvofiena vrstvou ovãího rouna (které pro zpevnûní leïí na 1,5 cm vrstvû kokosového vlákna), tato strana je vhodná pro spaní v zimû. PouÏití vût- ích vrstev materiálû zabezpeãuje vysokou nosnost matrace. V ka jádra 17 cm. kokosové vlákno LETNÍ STRANA ovãí rouno ZIMNÍ STRANA Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 7

10 ta tiãkové Ta tiãkové matrace jsou velmi podobné matracím pruïinov m, které jsou oblíbené díky své vzdu nosti, ale mají nûkolik dûleïit ch v hod. Jádro ta tiãkové matrace totiï obsahuje aï 1000 ks samostatnû balen ch pruïinek. Díky vysoké mífie bodové pruïnosti jednotliv ch pruïinek tyto matrace naprosto ideálnû kopírují partie tûla. Jsou elastické a mohou se pouïít i na polohovací ro t. Povrch tûchto matrací je tvofien tzv. nopy z rûzn ch materiálû. Tato vrstva nejen- Ïe masíruje pokoïku, ale i správnû podepírá partie tûla. Denisa 110 Ta tiãková matrace s pruïinov m jádrem obsahujícím aï 1000 pruïinek rûzn ch tuhostí samostatnû balen ch v pouzdrech z netkané textilie. Díky velkému mnoïství pruïinek se matrace ideálnû pfiizpûsobí va im kfiivkám, coï je základ pro klidn a osvûïující spánek. Nosnou vrstvu tvofií elastická pûna Medi- Foam tvarovaná do masáïních nopkû. Tato matrace je dominantní svou v kou. UloÏení matrace je vhodné jak na pevnou desku, tak na lamelov ro t. V ka jádra 20 cm pruïinek Eva dvojí 5.465, ,- Ta tiãková matrace s pruïinov m jádrem obsahujícím aï 1000 pruïinek rûzn ch tuhostí (pod rameny mûkãí), které jsou samostatnû baleny v pouzdrech z netkané textilie. Z jedné strany matrace je pouïita vrstva studené pûny vy í tuhosti tvarovaná do masáïních nopû. Na stranû druhé je vrstva studené pûny niï í tuhosti, také tvarovaná do nopû. Díky tomuto slo- Ïení je matrace vhodná pro irokou kálu uïivatelû. V ka jádra 20 cm pruïinek 8 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

11 ta tiãkové/bio pûna BIO PùNA pfiíroda ve va í loïnici Matrace z bio pûny jsou vyrábûny z materiálû, které obsahují pfiírodní v taïky. Jedná se o pfiírodní geneticky neupraven Soja olej, kter nahrazuje ãást polyolû obnoviteln m pfiírodním olejem. Matrace obsahující pfiírodní v taïky mají pfiízniv vliv na lidsk organismus a souãasnû pozitivní dopad na ekologii. Tyto pûny jsou velmi prody né a mají otevfienou bunûãnou strukturu, násobí se elasticita materiálu, sniïuje se tlaková deformace a zvy uje se odrazová pruïnost. Matrace z bio pûny umoïàují dokonale rozloïení tlaku lidského tûla. Zaruãují jedineãné vlastnosti a potû í ty uïivatele, ktefií dávají pfiednost pfiírodû a ekologick m materiálûm. PÛsobí relaxaãním úãinkem na lidsk organismus a sv mi ortopedick mi vlastnostmi zaruãují zdrav a neru en spánek. Diana 130 dvojí novinka! Jedná se o luxusní matraci s dvojí tuhostí a vynikajícími ortopedick mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní nosná vrstva je tvofiena HR bio pûnou, která obsahuje geneticky neupraven soja olej, tuhost ã. 2. Svûtle zelená nosná vrstva je vyrobena z MediFoam pûny, tuhost ã. 3. Ta tiãkové jádro v kombinaci s HR bio pûnou a tvrzenou MediFoam pûnou vytváfií maximální komfort pro perfektní odpoãinek a spánek. V ka jádra 23 cm. Monika 130 dvojí novinka! 6.545, ,- Základem ta tiãkové matrace je stfied tvofien velk m poãtem samostatn ch pruïinek obalen ch v pouzdrech z netkané textilie. Nosné vrstvy jsou kombinací Gellatexu a tvrzené MediFoam pûny. Gel-latex je unikátní typ latexu, kter má chladiv efekt, je mûkk, ale tvarovû stál, tuhost ã. 1. Svûtle zelená antidekubitní nosná vrstva je vyrobena z MediFoam pûny, tuhost ã. 3. V ka jádra 22 cm. Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 9

12 studená pûna Brigita 110 záruka doporuãujeme! dvojí 7.072,- Luxusní matrace tvofiena perforovan m jádrem ze studené pûny dvou tuhostí s vloïen mi válci ze studen ch pûn rûzn ch tuhostí. Oboustranná matrace, kde nosné vrstvy tvofií viscoelastická pûna tvarovaná do masáïních nopkû, které zabezpeãují dokonalé prokrvení pokoïky a uvolnûní svalû v prûbûhu spánku. Sedmizónové rozdûlení nopû je dûleïité i ze zdravotního hlediska. Zatímco pod rameny oceníte mûkãí zóny, pod bedry je potfieba mít pevnûj í podklad. PouÏití nopû z viscoelastické pûny sniïuje protitlak matrace na leïící tûlo, ãímï se eliminuje pfietáãení bûhem spánku. Z kaïdé strany matrace je pouïita viscoelastická pûna s rûznou tuhostí a proto je matrace vhodná pro iroké spektrum uïivatelû. Matraci je vhodné poloïit na pevn nebo polohovací lamelov ro t. V - ka jádra 18 cm LÍNÁ PĚNA potah 2 pro ití potahu rounem 3 nopy z viscoelastické pûny vy í tuhosti 4 jádro z kvalitní studené pûny vy í tuhosti 5 jádro z kvalitní studené pûny niï í tuhosti 6 nopy z viscoelastické pûny niï í tuhosti 7 vyztuïení válce s vy í tuhostí 8 oblast ramen válce niï í tuhosti 9 pruïná zóna v bederní oblasti Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

13 dvojí Miriam záruka dvojí Luxusní matrace dvojí i. Jádro matrace tvofií studená pûna dvou rozdíln ch objemov ch hmotností s vloïen mi válci ze studen ch pûn, které napomáhají správnému anatomickému drïení tûla. Nosné vrstvy matrace jsou tvofieny viscoelastickou pûnou tvarovanou do masáïních vlnek s pfiíãn mi a podéln mi odvûtrávacími kanálky, které napomáhají provzdu nûní matrace. Matrace poskytuje dvû rûzné i vzhledem ke zvolenému typu líné pûny. Matrace sv m sloïením reaguje na poïadavky i tûch nejnároãnûj ích zákazníkû. Matraci je vhodné poloïit na pevn, polohovací a motorov lamelov ro t. V ka jádra 18 cm. LÍNÁ PĚNA potah 2 pro ití potahu rounem 3 viscoelastická pûna vy í tuhosti 4 viscoelastická pûna niï í tuhosti 5 oblast ramen válce niï í tuhosti 6 pruïná zóna v bederní oblasti 7 jádro z kvalitní studené pûny vy í tuhosti 8 jádro z kvalitní studené pûny niï í tuhosti ãtyfii i Ingrid i záruka 4 i 9.040, ,- Luxusní generaãní matrace s volbou ãtyfi tuhostí v oblasti ramen. Sedmizónové jádro matrace tvofií dvû studené pûny rozdíln ch objemov ch hmotností s vloïen mi válci, které podporují správné drïení lidského tûla. MasáÏní vlnky nosn ch ãástí matrace jsou sloïeny ze studen ch pûn rûzn ch tuhostí, které díky svému tvaru ideálnû prokrvují svaly a pokoïku, nadzvedávají potah a zejména provzdu Àují matraci díky pfiíãn m a podéln m kanálkûm. Nabídka ãtyfi stupàû tuhostí uspokojí i nejnároãnûj ího zákazníka. Matrace je velmi elastická, proto se hodí na v echny námi nabízené ro ty, vãetnû motorového. V ka jádra 18 cm. Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 11

14 SANITIZED v carská technologie antibakteriálních pûn Sanitized je speciální antibakteriální úprava materiálû. Její pouïití je zvlá tû vhodné pro matrace a loïní prádlo. Tento druh pfiísady je vyuïíván i v kosmetickém prûmyslu a je testován na bezpeãnost a nezávadnost. Sanitized se vyznaãuje vynikající sná enlivostí pokoïky. Hygienická funkce Sanitized poskytuje trvalou a úãinnou ochranu proti bakteriím, roztoãûm a plísním. Istria záruka STOP BAKTERIÍM! 4.156,- Nosné vrstvy této matrace tvofií oboustrannû antibakteriální pûny Sanitized odli n ch tuhostí. Tyto pûny na povrchu matrace zamezují tvorbû bakterií, chrání pfied vznikem plísní a nepfiíjemn mi zápachy. Antibakteriální pûny jsou certifikované firmou Sanitized v carsko a dostaly hodnocení EXCE- LENTNÍ. Jádro matrace tvofií tuï í elastická pûna MediFoam, která je provzdu nûna otvory zaruãujícími ventilaci a zmûkãení v oblasti ramen. Matrace je vhodná pro irokou kálu uïivatelû, vãetnû alergikû. V ka jádra 15 cm. Ibiza 110 záruka STOP BAKTERIÍM! 3.935,- Nosné vrstvy této matrace tvofií antibakteriální pûna a elastická pûna odli n ch tuhostí. Antibakteriální pûna na povrchu matrace dokáïe zamezit tvorbû bakterií. Dokonalé provzdu nûní elastického jádra MediFoam je zabezpeãeno pfiíãn mi otvory uvnitfi matrace a perforací pûn. Matrace s dvojí í, která je vhodná pro páry s váhov m rozdílem. Matrace je vhodná na v echny typy námi nabízen ch ro tû. V ka jádra 15 cm. 12 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

15 antibakteriální pûna Kordoba záruka STOP BAKTERIÍM! Kvalitní matrace, jejíï Ïlutozelená antibakteriální nosná vrstva aktivnû pûsobí proti roztoãûm, zaji Èuje hygienickou ochranu bûhem spánku. Zelenou nosnou vrstvu tvofií elastická pûna MediFoam, která díky pfiíãn m prûfiezûm poskytuje pohodlí pro kaïdou ãást tûla. Stfied matrace tvofií elastická pûna Medi- Foam, jejíï provzdu nûní je zabezpeãeno pfiíãn mi prûduchy. Tvrdost ã. 3 vhodná pro muïe. V ka jádra 16 cm. Granada záruka STOP BAKTERIÍM! 4.573, ,- Tuto matraci tvofií kombinace elastické pûny MediFoam a antibakteriální pûny Sanitized. Antibakteriální pûna v carské technologie zaji Èuje hygienickou ochranu bûhem spánku, eliminuje v skyt bakterií. Tvrdost ã. 2 vhodná pro Ïeny. V ka jádra 16 cm. Martina 130 záruka STOP BAKTERIÍM! 3.670,- Tato matrace je vhodná pro páry s rozdíln mi poïadavky na tuhost lûïka. Jádro matrace je tvofieno kombinací dvou elastick ch pûn MediFoam odli n ch tuhostí. KaÏdá strana matrace je tvofiena vrstvou odoln ch pûn Sanitized s rozdílnou tuhostí loïn ch ploch, tvarovan ch do masáïních nopû. Díky pouïit m materiálûm Sanitized matrace eliminuje v skyt roztoãû. Matraci lze uloïit na v echny typy ro tû. V ka jádra 18 cm. Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 13

16 Jolana 130 dvojí BIO PùNA Sojov extrakt, kter se pouïívá pfii v robû matrace, má nejen pfiízniv vliv na lidsk organismus, ale také etfií ná ekosystém sni- Ïuje spotfiebu nerostn ch surovin. Soja je jiï po tisíce let cenûnou surovinou zemí Dálného v chodu pro svûj pomûrnû vysok podíl lecitinu. Lecitin zvy uje intenzitu d chání lidské kûïe, ovlivàuje její pruïnost. Reguluje ph-hodnotu kûïe a podporuje pfiirozen ochrann plá È proti agresivním vlivûm prostfiedí. PouÏití pfiírodní suroviny má unikátní vliv na v sledné vlastnosti matrace. Materiál nabízí v bornou elasticitu a sniïuje se riziko pfiípadné deformace. Zvy uje se jeho pruïnost. Pfii konstrukci jader matrací ze sojového extraktu vycházíme z ovûfien ch zku eností a pfiedev ím z kladné odezvy spokojen ch zákazníkû ,- Kvalitní sedmizónová matrace s v bornou elasticitou. Matrace je tvofiena kombinací nosn ch desek ze studené/hr pûny, vyrábûné na bázi pfiírodních surovin sojového extraktu. Dvojí tuhost, která je doporuãena pro páry s váhov m rozdílem. Stfiedová vrstva matrace je tvofiena ze studené/hr pûny. Díky speciálnímu tvarování a kanálkov m prûfiezûm je zaji tûno pro kaïdou ãást lidského tûla optimální pohodlí a dokonalé provzdu nûní. Matraci je vhodné poloïit na pevn nebo polohovací ro t. V ka jádra 18 cm. 14 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

17 bio pûna Caprisa 130 záruka Pokud hledáte luxusní a odolnou matraci s v born mi ortopedick mi vlastnostmi, neváhejte a vyberte si matraci Caprisa. Tato matrace je atraktivním fie ením pro partnery, ktefií preferují moïnost volby i. AÈ uï se rozhodnete pro tuï í nebo mûkãí stranu, obû jsou dûmyslnû tvarované a zabezpeãují provzdu nûní jádra a prokrvení pokoïky v prûbûhu va eho spánku. Pfiedností oranïové vrstvy z líné bio pûny je schopnost pfiizpûsobit se tlaku lidského tûla. Modrou stranu matrace tvofií studená/hr bio pûna, která má antidekubitní tvarování s kanálkov mi prûfiezy, a tím zaji Èuje optimální pohodlí. Obû nosné vrstvy matrace jsou obohaceny o sojov extrakt, díky kterému získáte kousek pfiírody ve va í loïnici. Jádro matrace je vyrobeno z kvalitní elastické pûny MediFoam. V ka jádra 22 cm. LÍNÁ PĚNA Îaneta 130 záruka dvojí dvojí 5.115, ,- Pokud hledáte opravdu tvrdou matraci, pak bude Îaneta tou správnou volbou. OranÏovou nosnou vrstvu tvofií viscoelastická bio pûna tvarovaná do masáïních nopû, které pfiispívají k uvolnûní svalstva bûhem spánku. Modrá nosná vrstva je tvofiena studenou/hr bio pûnou, vyrábûnou na bázi pfiírodních surovin sojového extraktu. Dokonalé odvûtrávání a odvod vlhkosti zaji Èují kanálkové prûfiezy této vrstvy. Jádro matrace je tvofieno kombinací elastick ch pûn MediFoam dvou tuhostí. Díky jejím vlastnostem a pouïit m materiálûm jsou spokojení i ti nejnároãnûj í zákazníci. Vhodné na v echny typy ro tû. V ka jádra 20 cm. LÍNÁ PĚNA Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 15

18 1 elastická zóna 2 mûkká zóna 3 tuï í zóna 4 pruïná zóna 5 tuï í zóna 6 mûkká zóna 7 elastická zóna Latexová pûna je komfortní, trvanlivá a má velmi vysokou elasticitu, je flexibilní a tvarovû stálá i po mnoha letech uïívání. Po stlaãení se velmi rychle vrací do pûvodního tvaru. Latexové pûny z produkce firmy Artilat-Vyrolat obsahují maximálnû moïn podíl pfiírodního kauãuku. Latex je odoln proti plísním a bakteriím, nepfiekraãuje limitní hodnoty kodlivin podle normy EUROLATEX (západoevropská ekologická norma). V robky firmy Artilat-Vyrolat získaly certifikát Öko-Tex Standard 100. Latexové matrace jsou proto velmi oblíbené a to díky své pruïnosti, mívají odlehãující a provzdu Àující otvory. Dodávají se pûti a sedmizónové. V bornû se pfiizpûsobují tvaru tûla, jsou ideální pro motorové polohovací ro ty. Kombinací s jádrem z tvrzeného polyuretanu, s pûnov m jádrem, pfiípadnû s kokosem zvy ujeme celkovou tuhost matrace. Linda 110 záruka dlouhodobá v bornû pruïná vzdu ná vynikající podpora protiplísàová Ïivotnost a regulující vlhkost tûla a ergonomie a hygienická Jádro této 100% latexové matrace je rozdûleno do pûti anatomick ch zón, které správnû odpovídají rozloïení hmotnosti lidského tûla. Stfied matrace je pevnûj í, v oblasti ramen a kyãlí mûkãí. Odvûtrávací kanálky zaji Èují dokonalé provzdu nûní matrace. V ka jádra 14 cm. Lada záruka Luxusní 100% latexová matrace rozdûlená vertikálními otvory do sedmi anatomick ch zón, které zaji Èují optimální podporu kaïdé ãásti tûla. Stfiední ãást matrace je pevnûj í, v oblasti ramen a kyãlí naopak mûkãí. Latexová matrace LADA se vyznaãuje vysokou elasticitou flexibilitou a tvarovou stálostí, díky které si zachová své vlastnosti po fiadu let. Vy - í objemová hmotnost jádra matraci fiadí k tuï ím 100% latexov m matracím s oznaãením i ãíslo 2. Díky sv m ortopedick m vlastnostem je vhodná pro v echny typy zákazníkû, ocení ji hlavnû star í populace. Latexová matrace zamezuje tlaku v oblasti kyãlí a kloubû, poskytuje dokonalé uvolnûní krãní pátefie. Matraci je vhodné uloïit na v echny typy lamelov ch ro tû. V ka jádra 16 cm. Lucie Jádro matrace je sloïeno ze dvou tfiízónov ch latexov ch desek tlou Èky 5 cm, uprostfied zpevnûn ch 5 cm purového jádra. Takto zhotovená matrace snese vy í zatíïení, pfiitom si zachovává svoji elastiãnost. V ka jádra 15 cm. Klaudie 5.590, , , ,- Kvalitní tfiízónová latexová matrace zpevnûná vrstvou kokosového vlákna ve v ce 6 cm, které v kombinaci s perforovan m latexem zabezpeãí dokonalou prody nost matrace. Tato matrace je vhodná i na polohovací ro t. V ka jádra 16 cm. 16 Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera.

19 latexové Bára záruka dvojí 5.152,- Luxusní matrace, jejíï jádro je tvofiené kombinací perforovaného tfiízónového latexu a studené/hr pûny, doplnûné o vrstvu viscoelastické pûny. Viscoelastická pûna je rozdûlena do sedmi zón jak tvarováním nopkû, tak navíc i kombinací rûzn ch tuhostí lín ch pûn. Ramenní oblast tvofií líná pûna s niï- í hustotou, která sniïuje tlak matrace na tûlo. Matraci je vhodné poloïit na pevn nebo polohovací lamelov ro t. V - ka jádra 15 cm. LÍNÁ PĚNA Berta 110 záruka dvojí 4.755,- Matrace s volbou dvojí tuhosti je vhodná jak pro muïe, tak pro Ïeny. V hodou matrace je, Ïe kaïd z partnerû si mûïe zvolit tuhost, která mu lépe vyhovuje. Jádro je tvofieno kvalitní studenou HR pûnou. Îlutozelenou nosnou vrstvu tvofií elastická pûna MediFoam. Tato strana matrace je vhodná spí e pro ty, ktefií preferují tvrd í spaní. Druhou nosnou vrstvu tvofií tfiízónová latexová plotna. Latex se fiadí k mûkk m materiálûm, proto je tato strana matrace vhodná pro zákazníky, ktefií vyïadují mûkkou, ale zároveà tvarovû stálou matraci. Spánek na této matraci vám zaruãí celkové uvolnûní a relaxaci po celou dobu spánku. V ka jádra 15 cm. Ceny matrací platí do rozmûru cm, v potahu úplet a Aloe Vera. 17

20 pol táfie Nejen kvalitní matrací, ale souãasnû i v bûrem vhodného pol táfie mûïeme ovlivnit celkovou kvalitu spánku. Anatomick pol táfi napomáhá udrïet krãní pátefi v anatomické poloze. Nedochází tak k nadmûrnému namáhání krãního svalstva a následné bolesti hlavy. Anatomické pol táfie mnoha lidem pomohly od bolesti pátefie, chrápání a problémû spjat ch se spánkem. Sv m vytvarováním poskytuje dokonalou podporu krãní pátefie. dûtské matrace Tom 20 Dûtská matrace z kokosového vlákna. Tento pfiírodní materiál je zárukou vynikající vzdu nosti a pruïnosti. Matrace je vhodná pro dûti aï do hmotnosti 20 kg. V ka jádra je 6 cm. Prateln potah. Alex Patrik Latexov pol táfi Anatomick pol táfi. 100% latexová pûna. Pfiedností je optimální zaji tûní podpory hlavy a obratlû krku. Rozdûlení nosnosti podle vytvarovan ch zón. Provzdu nûnost jádra. Prateln potah. Rozmûry v cm: /11 Pol táfi z polyuretanové pûny Polyuretanov pol táfi anatomického tvaru. Sv m tvarem poskytuje dokonalou oporu hlavy a napomáhá k uvolnûní krãního svalstva. V fiezy v pol táfii napomáhají proudûní vzduchu a celkové elasticitû pol táfie. Rozmûry v cm: /7/9 Jirka 20 Zpevnûné purové jádro o síle 5 cm je potaïeno polyesterov m rounem a prateln m potahem. Matrace je vhodná pro dûti aï do hmotnosti 20 kg. Prateln potah. Matûj Pol táfie z líné pûny Anatomick pol táfi z líné pûny. Dokonale se pfiizpûsobuje obrysûm hlavy a íje a poskytuje tak vynikající oporu a úlevu svalûm tûchto partií tûla. Prateln potah. Rozmûry v cm: /8 LÍNÁ PĚNA Kuba 20 Klasická matrace z polyuretanové pûny standardní tuhosti. V ka jádra 7 cm. Matrace je vhodná pro dûti do hmotnosti 20 kg. Prateln potah. Martin Anatomick pol táfi z líné pûny. Dokonale se pfiizpûsobuje obrysûm hlavy a íje a poskytuje tak vynikající oporu a úlevu svalûm tûchto partií tûla. Prateln potah. Rozmûry v cm: ,5/7,5/8,5 18 Marek Bio pûna 925,- 686,- 629,- 947,- 315,- 996,- 925, ,- Anatomick pol táfi z líné pûny. Viscoelastická pûna se vyznaãuje v bornou tvarovou pamûtí. Tato pûna mûní svou tuhost v závislosti na absorbovaném teple, ãímï tak dosáhneme dokonalé opory krãní pátefie a uvolnûní krãního svalstva. V fiezy v pol táfii napomáhají proudûní vzduchu a celkové elasticitû pol táfie. Rozmûry v cm: /7/9

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet.

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet. matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní 1 Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet. ZDRAVOTNÍ certifikáty DŘEVOČAL s.r.o., Sušilova 1137/51, 750 02 Přerov IČ: 27773434,

Více

standardní potahy 3.890,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco...

standardní potahy 3.890,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco... 2014 MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco... 3.890,- Sedmizónová matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi sloïená ze dvou elastick ch pûn MediFoam. U této matrace se nabízí volba

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Akční nabídka MATRACÍ až 30% sleva

Akční nabídka MATRACÍ až 30% sleva Akční nabídka MATRACÍ až 30% sleva Z www.matrace-mabo.cz Platnost akce do odvolání. MATRACE Z BIO PĚNY HR studené pěny této produktové řady jsou vyráběny na bázi přírodních surovin sójového extraktu. HR

Více

Cena od 3981,-kč. Matrace Sanni II RELAX. Rozměr do 200x80x17 200x85x17 200x90x17 200x100x17 MOC s 21% DPH 3 562 3 827 3 909 4 124

Cena od 3981,-kč. Matrace Sanni II RELAX. Rozměr do 200x80x17 200x85x17 200x90x17 200x100x17 MOC s 21% DPH 3 562 3 827 3 909 4 124 RELAX Matrace Sanni I Zdravotní matrace ze studené pěny různé hustoty a tuhosti HR 38, HR 40. Monolitické jádro je rozděleno do 5 anatomických zón zaručuje správnou polohu těla. Vyznačuje se výborným poměrem

Více

Závěrečná zpráva o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku

Závěrečná zpráva o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku Závěrečná zpráva o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku podle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, a vyhlášky MZ č. 316/2000 Sb. V platném znění Klinické hodnocení

Více

Matrace Klinmam. bio. Altea. novinka na trhu. jádro: Bio pěna Elasticfoam Elasticfoam

Matrace Klinmam. bio. Altea. novinka na trhu. jádro: Bio pěna Elasticfoam Elasticfoam novinka na trhu Matrace Klinmam r KLINMAM CZECH QUILTED PRODUCTS V rámci 20. leté tradice značky KLINMAM uvádíme na trh novou kolekci kvalitních matrací a ortopedických polštářů za velice atraktivní ceny.

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 1 Spím, spí, spíme... ... dobfie a zdravû. ... a co Vy?

katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 1 Spím, spí, spíme... ... dobfie a zdravû. ... a co Vy? katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 1 Spím, spí, spíme...... dobfie a zdravû.... a co Vy? katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 2 Sleeping Time Latex - osvûdãená klasika... Pfiírodní materiály odedávna

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

ČESKÉ KOMFORTNÍ MATRACE. www.snooze.cz

ČESKÉ KOMFORTNÍ MATRACE. www.snooze.cz ČESKÉ KOMFORTNÍ MATRACE www.snooze.cz ČESKÉ KOMFORTNÍ MATRACE Novinková kolekce komfortních matrací od českého výrobce. Vyberte si matraci z materiálu, který Vám bude vyhovovat. Sestavte si kombinaci,

Více

žijete tak, jak spíte

žijete tak, jak spíte M ATRACE PRODUKTOVÝ KATALOG žijete tak, jak spíte O SPOLEČNOSTI Společnost KLINMAM czech, spol. s r. o., založena již v roce 1991, patří mezi největší a nejvýznamnější výrobce textilních ložních výrobků

Více

DO VŠECH INTERIÉRŮ A PRO VŠECHNY GENERACE. Kolekce. Postel Karlo. www.bmb.cz. oblé provedení

DO VŠECH INTERIÉRŮ A PRO VŠECHNY GENERACE. Kolekce. Postel Karlo. www.bmb.cz. oblé provedení Line ložnice a postele DO VŠECH INTERIÉRŮ A PRO VŠECHNY GENERACE Kolekce 2014 Postel Karlo www.bmb.cz oblé provedení Komoda L42 LAURA Postel s plným čelem, které může být doplněno dekoračními motivy. Tyto

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Matrace-vakuové ortopedické

Matrace-vakuové ortopedické Matrace-vakuové ortopedické ORTHO Jádro matrace - studená HR pěna 30 kg/m3, výška 13 cm, tvarově stálá. Složena z trvanlivého ELASTIK, flexibilní pokrývky rozšířené prostřednictvím vody bez použití jakéhokoli

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

SLUMBERLAND... spát zdravě, spát sladce.

SLUMBERLAND... spát zdravě, spát sladce. SLUMBERLAND... spát zdravě, spát sladce. Abychom se ráno cítili odpočatí, čilí a svěží je spánek velmi důležitou součástí našeho života. Jak kvalitní bude odpočinek můžeme sami ovlivnit. Kvalita spánku

Více

Matrace-nejmatrace. Cena s DPH: 1.360,- Kč. Base 200x90 1 360 Kč 1 788 Kč 2 188 Kč. Base. Rozměr: standard* Base prošívané 200gPES

Matrace-nejmatrace. Cena s DPH: 1.360,- Kč. Base 200x90 1 360 Kč 1 788 Kč 2 188 Kč. Base. Rozměr: standard* Base prošívané 200gPES Matrace-nejmatrace Base Klasická jednodílná matrace je určená pro širokou veřejnost. Jádro matrace je tvořeno kvalitní PUR pěnou a je jednostranně vybaveno pěti zónovou profilací. Doporučujeme na desku

Více

Vybrat si byla hračka...

Vybrat si byla hračka... Vybrat si byla hračka... LAURA rozměr 240 x 170 cm Moderní celočalouněná sedací souprava s vysokou variabilitou jednotlivých sestav. Komfort sezení zaručuje systém odpružení a použití studených polyuretanových

Více

Zdarma! Matrace vysoké až 25 cm! www.reseto.cz www.dpv-matrace.cz. až 25 cm

Zdarma! Matrace vysoké až 25 cm! www.reseto.cz www.dpv-matrace.cz. až 25 cm Zdarma! Matrace vysoké až 25! až 25 Dopřejte si sladký spánek na kvalitních matracích, které se přizpůsobí vašemu tělu. Netrapte svoje tělo na nepohodlných a nezdravých postelích. Nepočítejte ovečky. Spěte!

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠI RODINU MATRACÍ KATALOG MATRACÍ

PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠI RODINU MATRACÍ KATALOG MATRACÍ PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠI RODINU MATRACÍ KATALOG MATRACÍ ARTEMIS BIO LATEXOVÁ ZDRAVOTNÍ MATRACE VE STYLU MODERNÍCH BIOTRENDŮ VHODNÁ PRO LIDI S VYŠŠÍ HMOTNOSTÍ. exkluzivní jádro z naturální pěnové pryže (latex)

Více

Gelové polohovací podloïky. Komfortní Stabilní Bezpeãné

Gelové polohovací podloïky. Komfortní Stabilní Bezpeãné Gelové polohovací podloïky Komfortní Stabilní Bezpeãné Obsah Vlastnosti a provozní informace 2 Hlava a krk PodloÏka pod hlavu obliãejem dolû 3 Kruhová podloïka hlavy 3 PodloÏka pod hlavu podkova 4 Kónická

Více

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Sprchovací toalety Balena jsou kombinací osobní hygieny, komfortu a designu Jedineãn pocit zdraví a pohody Sprchovací toaleta Balena firmy Geberit

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

ZDRAVÉ SPANÍ A RELAXACE

ZDRAVÉ SPANÍ A RELAXACE MATRACE ZDRAVÉ SPANÍ A RELAXACE Vše o matracích a pohodlném spánku Matrace pro NI a pro NĚJ Nebojte se kombinovat! Zdravé spaní a relaxace To je moje ložnice. Pohodlí v mojí ložnici www.ahorn.cz AHORN

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Matrace Norma je vhodná pro uložení na laťkový rošt. Je určena především pro příležitostné použití. Výška: 13cm Nosnost: 80kg Tuhost: 2 (střední)

Matrace Norma je vhodná pro uložení na laťkový rošt. Je určena především pro příležitostné použití. Výška: 13cm Nosnost: 80kg Tuhost: 2 (střední) Matrace NORMA Klasická jednodílná matrace. Jádro je vyrobeno z kvalitní polyuretanové pěny N2542. Tato pěna se vyznačuje dobrou pružností a dlouhou životností. Matrace je opatřena potahem Boston. Matrace

Více

8.490,-Kč. Největší výběr matrací v kika! Matrace a rošt KUPON. Více než nábytek!

8.490,-Kč. Největší výběr matrací v kika! Matrace a rošt KUPON. Více než nábytek! Více než nábytek! Matrace set kika 80 x 200 cm, 90 x 200 cm. Matrace, sendvičový systém, v. 16 cm, vrchní a spodní část z komfortní pěny, střední část ze studené pěny, potah je pratelný na 60 C. Matrace

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Modr Platon do podlah

Modr Platon do podlah Modr Platon do podlah Podklad pod dfievûné a laminátové podlahy na betonu Izoluje proti vlhkosti Tlumí nárazy a otfiesy Tlumí kroãejov hluk NOVINKA! Suché a zdravé podlahy Betonové podl Krásnou podlahu

Více

PORADENSKÉ DNY OD 04.09. DO 06.09. 1.950,-*

PORADENSKÉ DNY OD 04.09. DO 06.09. 1.950,-* -44%1) NA VŠECHNY MATRACE PORADENSKÉ DNY OD 04.09. DO 06.09. 2015 2) 4.263,-* 1.799,- 57% 1+1 ZDARMA! 499,- Polštář na oporu šíje s bavlněným potahem a stříbrným lemováním, výplň Trevira Fibelle, potah

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více

ORION MOTOR (T5) Nosnost: do 130 kg. Cena. 1 699 Kč. Standard 70, 80, 90, 100x200 cm. 1 962 Kč. Atyp do 100x200 cm. 2 056 Kč. 110x200 cm.

ORION MOTOR (T5) Nosnost: do 130 kg. Cena. 1 699 Kč. Standard 70, 80, 90, 100x200 cm. 1 962 Kč. Atyp do 100x200 cm. 2 056 Kč. 110x200 cm. ORION (T5) ORION HN (T5) ORION MOTOR (T5) Luxusní pevný lamelový rošt s 28 bukovými lamelami šíře 38 mm. Lamely jsou uloženy ve výkyvných gumových pouzdrech. Anatomické uspořádání lamel kopíruje křivky

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Akce PROKOND. výška matrace s potahem cca 21 cm výška lehací plochy cca 60 cm nosnost matrace 120 kg. výška matrace s potahem cca 21 cm

Akce PROKOND. výška matrace s potahem cca 21 cm výška lehací plochy cca 60 cm nosnost matrace 120 kg. výška matrace s potahem cca 21 cm Akce PROKOND KAROLINA zvedací mechanismus roštů na pístech úložný prostor prošívaná denní deka rozměry š/v/d: 197/97/236 matrací LYRA výška matrace s potahem cca 17 cm kokosová vrstva s 5 zónovou sendvičovou

Více

1 Provzdušnění matrace je zajištěno systémem. 2 Parametry materiálu COOLFLEX - elasticita, životnost, tvarová stálost.

1 Provzdušnění matrace je zajištěno systémem. 2 Parametry materiálu COOLFLEX - elasticita, životnost, tvarová stálost. Salma Royal Technogel Luxusní sedmizónová matrace, s jádrem z vysoce kvalitní studené pěny COOLFLEX, zajistí vysokou nosnost a vynikající komfort při spaní. Vysoce luxusní matrace splňující nejvyšší nároky

Více

POSTELE DREAM MODERNÍ NÁBYTEK ZA ROZUMNÉ CENY. www.monarc.cz. www.monarc.cz KVALITNÍ ČESKÝ NÁBYTEK S TRADICÍ OD ROKU 1991

POSTELE DREAM MODERNÍ NÁBYTEK ZA ROZUMNÉ CENY. www.monarc.cz. www.monarc.cz KVALITNÍ ČESKÝ NÁBYTEK S TRADICÍ OD ROKU 1991 MODERNÍ NÁBYTEK ZA ROZUMNÉ CENY POSTELE DREAM KVALITNÍ POSTELE OD TRADIČNÍHO ČESKÉHO VÝROBCE KVALITNÍ ČESKÝ NÁBYTEK S TRADICÍ OD ROKU 1991 JEDNOLŮŽKA, ÚLOŽNÝ PROSTOR, ZÁSUVKOVÝ BOX J45801A 200 80 45 J45901A

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

matrace a polštáře 737 Doprava po celé ČR a SR zdarma

matrace a polštáře 737 Doprava po celé ČR a SR zdarma matrace a polštáře 737 Doprava po celé ČR a SR zdarma Matrace Montero STABIL roky Standardní matrace z PUR pěn pro nenáročného uživatele. Rozdílné tuhosti polehových ploch s pětizónovou masážní profi lací.

Více

ZDRAVÉ SPANÍ A RELAXACE

ZDRAVÉ SPANÍ A RELAXACE MATRACE ZDRAVÉ SPANÍ A RELAXACE Vše o matracích a pohodlném spánku Zdravé spaní a relaxace To je moje ložnice. Matrace pro NI a pro NĚJ Nebojte se kombinovat! Pohodlí v mojí ložnici AHORN * AHORN * AHORN

Více

TEMPUR Matrace Pro Váš kvalitní spánek

TEMPUR Matrace Pro Váš kvalitní spánek TEMPUR Matrace Pro Váš kvalitní spánek Platný od 1. 4. 2012 TEMPUR Original podpora s pevnějším pocitem Materiál TEMPUR vyvinula původně organizace NASA, aby tak odlehčila kosmonautům od tlaku, který prožívají

Více

18.990,- a denní dekou

18.990,- a denní dekou KCE40% ušetříte až Český výrobce postelí TOP EXCLUSIVE je modelová řada postelí, která se vyznačuje osobitým vzhledem a pečlivým zpracováním do toho nejmenšího detailu. Podstatnou, ne však jedinou, výhodou

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

PĚNA CELLPUR DOKONALÁ VYVÁŽENOST HYGIENY A KOMFORTU

PĚNA CELLPUR DOKONALÁ VYVÁŽENOST HYGIENY A KOMFORTU PĚNA CELLPUR DOKONALÁ VYVÁŽENOST HYGIENY A KOMFORTU Komfortní pěna s integrovaným řízením vlhkosti Zabudováním TENCEL u ve formě prášku se zlepšuje absorpční schopnost pěny. Vlhkost uvolňována během spánku

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

* Druhá strana-100% bavlněná tkanina prošitá s výplní, 0,5 cm studená HR pěna a netkaná látka

* Druhá strana-100% bavlněná tkanina prošitá s výplní, 0,5 cm studená HR pěna a netkaná látka SILVER Stříbro, které pracuje pro vás... * Jádro matrace - visokoelastická pěna tzv. paměťová ", výška 3 cm, hustota 45 kg/m3. Má úžasnou schopnost přizpůsobit se konturám těla a díky efektu pomalého vracení

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Va e jistota na mokru.

Va e jistota na mokru. Va e jistota na mokru. Léto 2013 Nabídka letních pneumatik pro osobní, 4 4 a dodávková vozidla RainExpert RainExpert Profilové ãíslo 80 135/80 R13 70T F B 70 145/80 R13 75T F B 70 155/80 R13 79T E B 70

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

ZÁKLAD ZDRAVÉHO SPANÍ

ZÁKLAD ZDRAVÉHO SPANÍ ZÁKLAD ZDRAVÉHO SPANÍ Jděte na zdravé spaní od základu Postelové rošty pro všechny Vyhrajte nad únavou Praktické rady pro lepší spaní www.ahorn.cz 0 TIPŮ PRO LEPŠÍ SPANÍ A RELAXACI LAMELOVÝ ROŠT - ZÁKLAD

Více

PALERMO VÝHODY. DODÁVÁ SE V DEMONTOVANÉM STAVU Montáž provádíme ZDARMA. dětské a studentské pokoje

PALERMO VÝHODY. DODÁVÁ SE V DEMONTOVANÉM STAVU Montáž provádíme ZDARMA. dětské a studentské pokoje , 01, 05,, 2 ks,, 47, 01, 02, 15, 18,, 23, 50, 05, 11, 13 2 ks, 21 VÝHODY Odchylky v barevných odstínech nejsou důvodem k reklamaci. Základním materiálem je ekodřevotřísková deska (českého původu) dýhovaná

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

zdravotní matrace K V A L I T N Í M A T R A C E P R O Z D R A V Ý S P Á N E K 1

zdravotní matrace K V A L I T N Í M A T R A C E P R O Z D R A V Ý S P Á N E K 1 zdravotní matrace K V A L I T N Í M A T R A C E P R O Z D R A V Ý S P Á N E K 1 POLYURETANOVÉ MATRACE STANDARDNÍ PĚNA Standardní polyuretanové pěny jsou vhodné pro výrobu pružinových a tvrdších polyuretanových

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

katalog 2015/16 pro zdravý spánek www.delcon-nabytek.cz

katalog 2015/16 pro zdravý spánek www.delcon-nabytek.cz katalog 2015/16 pro zdravý spánek www.delcon-nabytek.cz Matrace Matrace ALFA Sendvič COOLFLEX 5-ti zónová profilovaná sendvičová matrace s horní roznášecí vrstvou z elastické a prodyšné zátěžové PUR pěny,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

PŘÍPLATEK ZA ZVÝŠENÍ ČELA 1-6. hmotnost (kg) objem (m3) 5,2 89-0,3. spotřeba látky (bm) kód nákres popis dílu A X Z kůže I. kůže II.

PŘÍPLATEK ZA ZVÝŠENÍ ČELA 1-6. hmotnost (kg) objem (m3) 5,2 89-0,3. spotřeba látky (bm) kód nákres popis dílu A X Z kůže I. kůže II. AFRODITÉ DAFNÉ GRÁCIE NSK63 Dafné Dafné Dafné Dafné NSK63 Dafné NSK43 NSK63 NSK43 lůžko - čelo s knoflíky 211 / 212 / v.90 (pro matraci ) lůžko - čelo s knoflíky 191 / 212 / v.90 (pro matraci ) lůžko -

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

hliníkov ch skleníkû

hliníkov ch skleníkû Stavebnice hliníkov ch skleníkû Základní rady ke stavbû skleníku: Termín pro stavbu skleníku Nejvhodnûj í chvílí pro stavbu skleníku je doba babího léta na podzim. Skleník si tak postavíte v teple a klidu

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VERTIKÁLNÍ ZASKLENÍ VISS -TV JANSEN-VISS -TV - konstrukce s pfieru en

Více

Ceník matrace TEMPO/FLEX

Ceník matrace TEMPO/FLEX Ceník matrace TEMPO/FLEX SENDVIČOVÉ MATRACE TEMPO šířka 70 šířka 80 šířka 90 šířka 140 šířka 160 šířka 180 TEMPO V10 =CMHR+VISCO (cmhr 10cm o hustotě 40kg/m 3 a viscoelastická pěna 5cm o hustotě 50kg/m

Více

zdravotní matrace K V A L I T N Í M A T R A C E P R O Z D R A V Ý S P Á N E K 1

zdravotní matrace K V A L I T N Í M A T R A C E P R O Z D R A V Ý S P Á N E K 1 zdravotní matrace K V A L I T N Í M A T R A C E P R O Z D R A V Ý S P Á N E K 1 POLYURETANOVÉ MATRACE STANDARDNÍ PĚNA POLYURETANOVÉ MATRACE STANDARDNÍ PĚNA Standardní polyuretanové pěny jsou vhodné pro

Více

VELIKOSTI MATRACÍ. 80 x 190 cm 90 x 190 cm 85 x 195 cm 80 x 200 cm 90 x 200 cm 100 x 200 cm 120 x 200 cm 140 x 200 cm 160 x 200 cm 180 x 200 cm

VELIKOSTI MATRACÍ. 80 x 190 cm 90 x 190 cm 85 x 195 cm 80 x 200 cm 90 x 200 cm 100 x 200 cm 120 x 200 cm 140 x 200 cm 160 x 200 cm 180 x 200 cm VELIKOSTI MATRACÍ 80 x 190 cm 90 x 190 cm 85 x 195 cm 80 x 200 cm 90 x 200 cm 100 x 200 cm 120 x 200 cm 140 x 200 cm 160 x 200 cm 180 x 200 cm NA MÍRU POTAHOVÉ MATERIÁLY Damaškový jednoduchý potah Kvalitní

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Zdravé spaní a relaxace

Zdravé spaní a relaxace MATRACE Zdravé spaní a relaxace Vše o matracích a pohodlném spánku Zdravé spaní a relaxace To je moje ložnice. Matrace pro NI a pro NĚJ Nebojte se kombinovat! Pohodlí v mojí ložnici AHORN * AHORN * AHORN

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Postele. Natálie, bílá. 421 Doprava po celé ČR a SR zdarma

Postele. Natálie, bílá. 421 Doprava po celé ČR a SR zdarma e Natálie Natálie, bílá NATÁLIE 01 1 ks, NATÁLIE 09 1 ks, NATÁLIE 10 1 ks, UNIVERSAL 1 ks 421 Doprava po celé ČR a SR zdarma Natálie MATERIÁL e Základním materiálem je překližka o tloušťce 28 mm dýhovaná

Více

JULIE. na konstrukcní pevnost RÁMU POSTELE. let záruka KONSTURKCE. ÚLOŽNÉ PROSTORY il h MATERIÁL A DESÉN: ložnice a postele z masivu.

JULIE. na konstrukcní pevnost RÁMU POSTELE. let záruka KONSTURKCE. ÚLOŽNÉ PROSTORY il h MATERIÁL A DESÉN: ložnice a postele z masivu. let záruka na konstrukcní pevnost RÁMU POSTELE Moderní, liniová, luxusní celomasivní postel plných tvarů a robusní konstrukce. - ořech KONSTURKCE Postel lze osadit třemi základními úložnými prostory: 1.

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více