Kontrola zdraví SZP Health Check

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontrola zdraví SZP Health Check"

Transkript

1 Kontrola zdraví SZP Health Check Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín,

2 Osnova presentace Reforma SZP 2003 a Health Check Historie návrhů Přímé platby Společné tržní organizace Podpora venkova EAFRD Pozice ČR Dopady do českého zemědělství CZ PRES české předsednictví

3 Reforma SZP 2003 Zásady: Odpojení plateb od produkce, platba na podnik/farmu Modulace přímých plateb, posílení rozvoje venkova Respektování standardů na úrovni farmy Zemědělský poradenský systém 2006 reforma cukru 2007 reforma ovoce a zeleniny, nařízení o jednotné tržní organizaci 2008 reforma vína

4 Odpojení plateb od produkce Možnost spojení plateb s produkcí na základě rozhodnutíčlenského státu: 1. 25% PP na orné půdě (u tvrdé pšenice 40%) 2. 50% PP u ovcí (včetně plateb na LFA) % u KBTPM a 40% por. prémií (nebo 100% KBTPM, 75% PP na býky a volky) 4. 25% plateb pro chmel 25 % plateb na některé plodiny na orné půdě

5 Využití couplingu spojení plateb s produkcí Nejvíce v sektoru přežvýkavců Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Holandsko, Portugalsko, Španělsko Nejvíce celkově Francie Nejméně Německo, Velká Britanie Využitíčlánku 69 (až 10 % příslušné obálky) pro podporu kvalitní a specifické produkce - nejvíce Francie, Itálie, Portugalsko, nejméně Německo, Velká Britanie

6 Platba na podnik v EU 15 Obecně zemědělec nemusí nic produkovat, jen musí půdu udržovat v dobrém zemědělském a environmentálním stavu Historický model výpočet platebních nároků podle historických čísel Regionální regionální sazba např. podle spolkových zemí v Německu Smíšený kombinace obou výše uvedených

7 Modulace Krácení objemu přímých plateb podle celkového nároku na podnik prozatím platí v EU 15, v NČS až po dosažení úrovně přímých plateb jako v EU 15 Stávající model, každé nad 5000 na podnik V roce 2005 o 3 % V roce 2006 o 4 % Od roku 2007 o 5 %

8 Zemědělský poradenský systém Pomoc zemědělcům při aplikaci standardů Do r dobrovolné Od r členský stát systém nabídne zemědělcům Od r Rada rozhodne o jeho povinném zavedení

9 Respektování standardů na úrovni farmy cross compliance Podmíněnost (cross compliance) lze rozdělit na dvě části: dobré zemědělské a environmentální podmínky (GAEC) zákonné požadavky na hospodaření (SMR) Jejich dodržování je podmínkou výplaty přímých plateb i plateb v rámci PRV

10 Dobré zemědělské a environmentální podmínky Dobrými zemědělskými a enviromentálními podmínkami se rozumí nenarušování krajinných ani jiných prvků bránících zejména větrné nebo vodní erozi půdy (například meze, terasy, větrolamy, zatravněné údolnice a polní cesty využívající přirozené svažitosti,respektující vrstevnice, popřípadě doprovázené příkopy) Znáte jako podmínku výplaty SAPSu

11 Zákonné požadavky na hospodaření Jedná se celkem 18 směrnic a nařízení č. 1 5 životní prostředí (zejména ochrana vod), pro NČS od roku 2009 č. 6 8 a (evidence a identifikace zvířat), pro NČS od roku 2009 č (zdraví zvířat a rostlin), od roku 2011 č (pohoda zvířat), od roku 2011

12 Ekonomické náklady Ekonomicky nejnáročnější ty podmínky, které vyžadují investice ochrana vod, skladování hnojiv, pohoda zvířat Současný stav přípravy systému kontrolních bodů na MZe nový odbor pod nám. Urbanem, diskutuje se počet kontrolních bodů, návrh kontrolního systému bude znán během měsíce Pozor v případě nedodržení v podstatě dvojí trest jednak dle příslušného odborného zákona, a ještě krácení přímých plateb

13 Cukerní reforma Důvody WTO, světové ceny cukru jsou nižší než ceny cukru v EU Snížení kvót Zavedení samostatné cukerní platby Platba za vzdání se výroby cukru a za vzdání se pěstování

14 Sektor ovoce a zeleniny Odpojení plateb od produkce Zjednodušení systému zrušením systému podpor na zpracování Zahrnutí do platby na farmu Opatření pro sdružení producentů Zřízení krizového fondu

15 Reforma vína Zahrnutí ploch vinic i vyklučených do systému jednotné platby Postupné zrušení omezení výsadby Zavedení národních finančních rámců k podpoře a řešení případných krizí Posílení financí v rámci PRV pro vinaře a vinařské oblasti Enologické postupy i pro dovážená vína Podpora klučení, podpora propagace, značení vín, zákaz doslazování moštu řepným cukrem

16 Historie návrhů k Health Checku 1. návrhy na podzim 2007 Zejména návrh na krácení plateb velkým podnikům vyvolal diskuzi Diskuze v Evropském parlamentě, jiné návrhy na krácení plateb dle velikosti Návrh EK z května 2008, ohledně krácení již kompromisní, ale!!!

17 Health Check navrhuje změny tří nařízení Nařízení Rady (EC) č. 1782/2003 z 29. září 2003 stanovující společná pravidla pro přímé podpory v rámci SZP a zřizující některé podpory pro zemědělce. Nařízení Rady (EC) č. 1234/2007 z 22. října 2007 stanovující společnou organizaci zemědělských trhů a specifické podmínky pro některé zemědělské produkty (nařízení o jednotné Společné organizaci trhů) Nařízení Rady (EC) č. 1698/2005 z 20. září 2005 o podpoře rozvoje venkova v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD)

18 Plošná sazba Současný stav různé modely stanovení platebních nároků od historického modelu až po regionální Navržen postupný přechod od historického modelu na regionální ve třech postupných krocích

19 Definice farmáře Současný stav nedovoluje vyloučit některé příjemce pokud plní požadavky, stanovené příslušnými předpisy Navržena možnost vyloučit některé firmy z platebních nároků, pokud jejich činnost není nebo jen minimálně je zaměřena na zemědělskou výrobu

20 Druhy platebních nároků V současné době jsou čtyři typy platebních nároků v rámci SPS: běžné nároky, nároky na půdu v klidu (setaside), speciální nároky a nároky z titulu reformy sektoru ovoce a zeleniny. Zůstanou jen tři typy nároků, běžné včetně set-aside, speciální ( zejména z ŽV) a O+Z bude postupně převedena do běžných

21 Uvádění půdy do klidu - Set-aside V EU 15 byla stanovena povinnost uvést minimálně 10 % půdy do klidu, S ohledem na situaci na trhu se zemědělskými komoditami a s ohledem na pěstování energetických plodin byla povinnost na rok 2007/2008 stanovena na 0 %. Navrženo zrušení povinnosti

22 Termíny výplaty/zálohy Současný stav -ČS mohou provádět pouze jednu platbu v termínu od 1. prosince. Komise může povolit výplatu záloh. Navrženo, že platby budou moci být prováděny ve dvou splátkách od 1. prosince

23 Cross compliance I Cross compliance je mechanizmus, který váže poskytnutí podpor v rámci I. ačástečně i II. pilíře SZP na plnění základních standardů ve vztahu k ŽP, bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a rostlin a pohody zvířat, stejně jako dodržování standardů udržování krajiny v dobrém zemědělském a environmentálním stavu

24 Cross compliance II Navrženo zrušit některéčlánky ve vztahu k ptákům a přírodě (SMR 1 a 5 příslušného seznamu), protože nejsou relevantní z hlediska zemědělských aktivit. Zrušit podmínku SMR 7 (identifikace a registrace skotu ) protože je obsažena v SMR 8. Přidání dvou podmínek do GAEC ve vztahu k vodě: "zřizování ochranných/oddělovacích pásů podle vodního toku" s cílem částečně nahradit přínosy set-aside a podpořit kvalitu vody "dodržování autorizačních procedur pro používání vody k závlahám s cílem dodržování množství používané vody.

25 Cross compliance III Zmapování/upřesnění současného stavu retence krajiny a specifikace krajinných prvků, které mají být zachovány (meze, rybníky, křoviny a stromy v liniích ve skupinách nebo izolovaně), a které v případě potřeby ohraničují pole s cílem ochraňovat stávající krajinné prvky

26 Částečný decoupling I Současný stav ČS mohou ponechat část plateb spojených s produkcí: Rostlinná výroba plodiny na orné do 25 %, pšenice tvrdá do 40 % a chmel do 25 % Živočišná produkce - prémie na masné krávy do 100 %, speciální prémie na býky do 75 %, porážkové prémie do 40 % u dospělého skotu a 100 % u telat a u ovcí a koz (samic) do 50 %. Osiva do 100 % celkově nebo u vybraných druhů V ČR se projevuje v nastavení plateb top-up

27 Částečný decoupling II Plodiny na orné půdě, osiva a chmel plný decoupling od ČS mohou referenční období vybrat podle pravidel reformy SZP 2003 nebo více současné období (čl. 66). Masné krávy a ovce a kozy, ČS by měly mít možnost zachovat současný stav Porážkové prémie a speciální prémie na býky by měly být plně decouplovány ve dvou krocích, v letech 2009 a 2010, 50 % odpojeno od produkce a od 2012 plně odpojeny od produkce

28 SAPS: Přechod na SPS Současný stav: Po ukončení období, po které lze SAPS (2010/2011) aplikovat mohou ČS přejít na SPS dobrovolně, např. Maďarsko chce přejít na SPS již v roce 2009/2010. Návrh: ČS aplikujícím SAPS, pokud chtějí přejít na SPS, bude umožněno omezit alokaci nároků pro zemědělce, kteří deklarovali plochy na SAPS v období (Toto je navrhováno s ohledem na umožnění snadného přechodu na SPS a současně zamezit spekulativním přihláškám)

29 SAPS: Prodloužení Současný stav: EU-12 má možnost přechodu na SPS v 2010 (např. ČR) a Bulharsko a Rumunsko 2011 Návrh: prodloužit SAPS až do konce 2013, ČR tento termín požaduje. Současně ČR požaduje možnost cíleně podporovat tzv. citlivé sektory

30 Nový článek 68 Současný stav (neplatí pro NČS) Členské státy si mohou ponechat až 10 % složky vnitrostátních stropů v odvětví plodin na orné půdě, hovězího a telecího masa, skopového a kozího masa. Dodatečná platba se poskytuje pro zvláštní druhy zemědělské činnosti, které jsou důležité pro ochranu či zlepšení životního prostředí nebo pro zlepšení jakosti a uvedení zemědělských produktů na trh. Platba může být spojena s produkcí (couplována).

31 Článek návrhu Využití 10% vnitrostátního stropu od roku 2010 na: a) i - Zemědělskou činnost pro ochranu ŽP ii - Zlepšení jakosti zem. produktů iii - Zlepšení uvádění zem. produktů na trh b) Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech c) V oblastech restrukturalizace d) Příspěvek na pojistné za pojištění úrody e) Fondy pro choroby rostlin a zvířat Pro body a), b) a e) je navržen limit 2,5 %

32 Objem prostředků rok Obálka mil. Dtto mil. Kč Čl. 68 mil. Dtto mil. Kč Čl. 68 mil. Dtto mil. Kč % % ,5 % 16,18 18,40 20,55 22,73 2,5 % 388,2 441,6 493,2 545,4

33 Zemědělskáčinnost pro zlepšení ŽP Agroenvironmentální platby dle nařízení č. 1698/2005 Závazky nad rámec nařízení č. 1782/2003 Pěti až sedmileté závazky

34 Zlepšení jakosti zem. produktů Pro tradiční speciality (nařízení Rady č. 509/2006) Pro chráněná zeměpisná označení a označení původu (nařízení Rady č. 510/2006) Ekologická produkce (nařízení Rady č. 834/2007)

35 Zlepšení uvádění zem. produktů na trh Informační a propagační opatření (nařízení Rady č. 3/2008) tj. propagace, reklama, informační kampaně pro produkty (viz zlepšení kvality), jakostní vína, studie (i do třetích zemí včetně studií a obchodních návštěv) Podpora účasti na výstavách a veletrzích

36 Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech Nelze paušálně, nutná aplikace plateb spojených s produkcí u ovcí a koz (50 %) a masných krav (100 %) Předpokládaný objem financí je nedostatečný (15,52-21,81 na každou z cca tis. VDJ) Pokud odečteme masné krávy a ovce a kozy, pak jen 860 tis. VDJ, pak v r sazba 26,4 /VDJ U mléka by to bylo cca 0,4 centu, tedy cca 10 hal/litr mléka (6 500 litrů užitkovost, kurs 25 Kč/ ) Je to dostatečné? Jak kombinovat s platbami top-up v letech , když od 2012 již nelze top-up

37 Přežvýkavci Jak nastavit v LFA soulad s PRV 2. osa Zda nenastavit platby LFA a AEO více rozdílně pro různé intenzity chovu (určitá křivka pro optimální intenzitu a pod a nad nižší sazby stanovení min. a max. intenzity) Zda nerozdělit podle kategorií (mléko, maso) Vypočítat sazby podle ekonomiky přežvýkavců ne na průměr, ale na průměr 2 horních třetin, nepodporovat špatné hospodáře Zda platba na kus nebo ha trvalých pastvin

38 Ostatní Oblasti restrukturalizace máme takové? Podpora pojištění a fondy pro choroby zvířat a rostlin, budeme financovat v rámci čl ?

39 Podpora citlivých sektorů Přežvýkavci viz výše Len na vlákno v roce 2008 jen 181 ha lnu na vlákno, máme se i nadále tím zabývat? likvidace tíren je nevratná Chmel chmelová platba má být odpojena od produkce jak cíleně podporovat je reálné? Škrobové brambory viz dále

40 Škrobové brambory Umožníčlánek 68 jejich cílenou podporu? Lze pokládat všechny oblasti jejich pěstování za oblasti, kde je potřeba vyrovnat zvláštní nevýhody? Komise navrhuje zrušení kvót od 2013 Odpojení plateb od produkce ve dvou krocích 2011 (50 %) a 2013 (100 %)

41 Modulace - Současný stav Pro EU 15 začala v roce 2005 se sazbou 3 % a s postupným zvyšováním na 4 % v roce 2006 a 5 % od Byla zavedena franšíza na podnik, tedy tato částka se nemoduluje. Minimálně 80 % z modulovanéčástky zůstane v příslušném ČS (90 % v případě Německa). NovéČS (EU-10+2) byly z této modulace vyloučeny až do doby, kdy dosáhnou v rámci phasing-in stejného procenta výše přímých plateb jako v EU 15. V roce 2012 bude v EU 15 výše plateb 100 % - 13% = 87 %, včr bude 90 % - 3 % = 87 %. Proto modulace již od roku 2012, a v roce 2013 plná základní modulace 13 %.

42 Modulace návrh Je navrženo postupné zvyšování modulace o 2 % ročně až na úroveň 13 % v roce 2012 a současně navrženo progresivní krácení ČS EU 15 dosáhnou základní modulací 13 % v roce 2012 výše 87 % přímých plateb, a NČS ( EU 10) 90 % výše, je pro NČS navržena modulace 3 %. Peníze z modulace zůstanou v NČS 100%, nutno národní kofinancování.

43 Původní návrh EK 11/2007 dopady ČR rok 2013 Modulace Sazba Počty podniků % Výměra z.p. (ha) % Modulace (Kč) % % % 0 nad % % % Celkem 11,9% % % Degrese Sazba Počty podniků % Výměra z.p. (ha) % Degrese (Kč) % % % % 0 0% % 770 3,6% % % % 462 2,2% % % nad % 699 3,3% % % Celkem pod degresí 26,5% % % % Celkem 13,4% % % %

44 % podíl ha výměry z. p. v pásmech degrese Návrh EK: HC (11/2007) rok % nad % 49% 20%

45 Návrh EP, dopady ČR rok 2013 Modulace Sazba Počty podniků % Výměra z.p. (ha) % Modulace (Kč) % % % % 0 0% % % ,0% ,8% % % % % % 720 3,4% % % % 477 2,3% % % nad % 854 4,0% % % Celkem pod modulací 7,2% % % % Celkem 6,6% % % %

46 % podíl ha výměry z. p. v pásmech modulace Návrh EP rok % 23% 5% nad % 32% 19%

47 Návrh EK 05/2008 rok 2012 Modulace Sazba Počty podniků % Výměra z.p. (ha) % Modulace (Kč) % % % ,2% 0 0% % % % % % 759 3,6% % % % 462 2,2% % % nad % 734 3,5% % % Celkem pod modulací 6,4% % % % Celkem 5,8% % % %

48 % podíl ha výměry z. p. v pásmech modulace Návrh EK (05/2008) rok % 9% nad % 40% 19%

49 Návrh EK 05/2008 rok 2013 Modulace Sazba Počty podniků % Výměra z.p. (ha) % Modulace (Kč) % % % ,6% 0 0% % % ,6% % % 720 3,4% ,7% % % 477 2,3% ,1% % nad % 854 4,0% ,0% % Celkem pod modulací 16,7% % ,4% % Celkem 15,2% % % %

50 % podíl ha výměry z. p. v pásmech modulace, návrh EK (05/2008) rok % 9% nad % 37% 19%

51 Porovnání a závěr Návrh EK 11/2007 EP EK 05/200 8 EK 05/2008 Projektovaný rok Modulace (mil. Kč) Degrese (mil. Kč) Celkem M+D (mil. Kč) % krácení PP 23,7 % 6,6 % 5,8 % 15,2 %

52 Modulace pozice ČR Nesouhlas s návrhem ČR navrhuje modulovat každé přímých plateb stejně ČR podporuje modulaci jako prostředek pro posílení zdrojů pro 2. pilíř SZP, neboť tam peníze mají multiplikační efekt Zvyšující se ekonomická závislost na přímých platbách není dobrá

53 Ostatní podpory a intervence Zrušení energetického kreditu 45 /ha v roce 2010 Zahrnutí podpory tvrdé pšenice (není relevantní pro ČR) do SPS Intervence pouze u pšenice obecné, u ostatních obilovin zrušení Zrušení u vepřového, zůstane pouze u hovězího, když cena klesne pod 1560 /t

54 Mléčná kvóta Současný stav Kvóty rozděleny do marketinkového roku 2014/15 Návrh Měkké přistání - Soft landing: zvyšování kvóty ročně o 1 % od roku 2009 do 2013, od 2015 zrušení

55 Mléčná kvóta dopady návrhu, změny oproti roku 2008, dle DG agri rok Produkce EU 27 +1,2 % +3,3 % +4,6 % Změna produkce ČR 0 % 0 % 0 % Ceny syrového mléka EU27-3,6 % - 7,0 % - 9,8 % Ceny syrového mléka ČR - 3,7 % - 7,5 % - 10 %

56 Sektor mléka, ostatní náležitosti Na základě rozhodnutí Komise Máslo ponechána možnost soukromého skladování SOM ke krmení podpora zůstane SM k produkci kaseinu podpora zůstane Máslo pekařství, zmrzlina, neziskový sektor podpora zrušena

57 Len a konopí na vlákno Podpora pěstování v SPS, SAPS Podpora zpracování na dlouhé vlákno od roku zvýšena o 40 /t Navrženo podporu na zpracování zahrnout do platby na farmu ve dvou etapách 50 % v roce 2011 Zbývajících 50 % v roce 2013 pozn.: V roce 2008 len v ČR jen na 181 ha.

58 Sušená krmiva Současný stav: Reforma 2003 zahrnula přímou pomoc do SPS a zachovala podporu zpracování. Návrh: Podporu zpracování odpojit od produkce a zahrnout do SPS v roce 2011.

59 Bramborový škrob současný stav Reforma SZP 2003 zahrnula přímou platbu do SPS, ale s cílem udržet produkci v tradičních oblastech bylo ponecháno 60 % této platby jako pomoc zpracovatelům pro pěstitele brambor pro výrobu škrobu (za tunu škrobu dodaného v bramborách). Přechodná platba je určena pro škrobárny, garantující zemědělcům minimální cenu v rámci přidělené kvóty. Dále jsou vypláceny výrobní náhrady při použití škrobu při výrobě určitých produktů.

60 Bramborový škrob - návrh Odpojit podporu producentů od produkce a zahrnout do SPS/SAPS ve dvou krocích (50 % v roce 2011 a 100 % od roku 2013 včetně Podporu zpracovatelům zahrnout do SPS/SAPS od roku 2011 Zrušení kvót koncem přechodného období, tj Zrušení minimální ceny současně se zrušením podpory zpracovatelům Zrušení produkčních refundací pro všechny škroby v roce 2010

61 EAFRD současný stav Nová politika rozvoje venkova pro roky nabízí přehled, ze kterého členské státy mohou vybírat příslušná opatření Má v zásadě 4 osy: 1. Konkurenceschopnost 2. Životní prostředí a péče o krajinu 3. Diversifikace a kvalita života na venkově 4. Průřezová osa LEADER Jsou stanoveny minimální podíly jednotlivých os (10 % pro osu 1; 25 % pro osu 2; 10 % pro osu 3 a 5 % pro osu Leader, v NČS 2,5 %).

62 EAFRD - návrh S ohledem na rozpočtový rámec lze najít dodatečné zdroje pro financování II. pilíře SZP pouze přesunem z I. pilíře, tedy modulací. Dodatečné zdroje potřebují nové výzvy v oblasti změn klimatu, obnovitelných zdrojů energie, vodního hospodářství a podpory biodiversity. Proto je nezbytné příslušně rozšířit a doplnit potřebná opatření v rámci jednotlivých priorit.

63 Časový harmonogram Během francouzského předsednictví Říjen 2008 politická dohoda v Radě Listopad 2008 projednání v Evropském parlamentu a přijetí návrhů legislativy Prosinec 2008: Publikace v Úředním věstníku Realizace od ledna 2009

64 Závěrem Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Humpál Ústav zemědělské ekonomiky a informací Slezská 7, Praha 2 Tel:

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

Společná zemědělská politika EU

Společná zemědělská politika EU Speciální analýzy červen 2004 Společná zemědělská politika EU Jan Jedlička EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 EU 00 OFFICE Praha 4 tel.: Česká +420 spořitelna,

Více

Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti... 3. 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45. 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost...

Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti... 3. 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45. 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost... Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti...... 3 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost..... 57 4. Financování českého zemědělství 73 5. Administrace nových

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Přímé platby. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Přímé platby. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Přímé platby Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby 2) Legislativní rámec 3) Finanční rámec 4) Aktivní zemědělec

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003. ze dne 29. září 2003,

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003. ze dne 29. září 2003, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a určité režimy podpor pro zemědělce a kterým se

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

2003R1782 CS 24.07.2008 012.001 1

2003R1782 CS 24.07.2008 012.001 1 2003R1782 CS 24.07.2008 012.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003,

Více

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY Prosinec 2012 Vydává Ministerstvo zemědělství 1 Odbor rostlinných komodit MZe Odpovědný redaktor: Jana Potměšilová MZe Ředitel odboru rostlinných komodit: Ing. Jiří

Více

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012 ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období Vážený pane ministře, vážení páni senátoři a poslanci, vážení hosté, vážení

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1308 CS 01.01.2014 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1308/2013

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ:

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Fieh und Fleisch ATIS Slovensko Český statistický úřad Praha Úřední věstník ES Statistika zahraničního obchodu ČSÚ ÚZEi Praha Office de

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

Predikce agrárního sektoru do roku 2010

Predikce agrárního sektoru do roku 2010 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha RNDr. Ivan Foltýn, CSc. a kolektiv VÚZE Predikce agrárního sektoru do roku 2010 (Výzkumná studie) Praha 2006 Studie vznikla v rámci institucionální podpory výzkumného

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1234 CS 01.01.2011 008.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2013 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

ᆧ勧Dᆧ勧L É O O I Y Á O 75, 120 58 PR H 2 P ᆷ南dᆷ南 st ňs ᆷ南 oncepčnᆧ勧 čᆧ勧ᆧ勧ᆧ勧 P ᆷ南 ᖗ受 2003 P ňs ᆷ南 ᆷ南dᆷ南 st č č st d t ᖗ受 Ing. Zdeněk Trávníček,CSc. ᖇ吷 š t ᆷ南: PhDr. Hana Horská Ing. Jan Drlík Ing. Petr Jakobe,

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z března. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z března. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z března Vinařský věstník 4 2014 Obsah: Agroenvironmentální opatření zpoždění výplat a finanční zajištění v roce 2014 2 Z Výroční zprávy SZPI 2013 2 Soutěže vín 7

Více

Jednotná žádost 2013

Jednotná žádost 2013 Jednotná žádost 2013 HARMONOGRAM 2013 15.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

kontrola podmíněnosti

kontrola podmíněnosti KONTR OLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE kontrola podmíněnosti cross compliance průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012 proces kontroly a vyhodnocení kontroly podmíněnosti jsem vybrán

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2012 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Regionální agrární komora Ostravsko Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Ing. František Mariánek CSc. (RAK Ostravsko) Bc. Pavel ŠMARDA

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

Základy ekologického zemědělství

Základy ekologického zemědělství Základy ekologického zemědělství Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady Jan Dvorský a Jiří Urban 2. aktualizované vydání 1 ÚKZÚZ, 2014 ISBN 978-80-7401-098-9

Více