Kontrola zdraví SZP Health Check

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontrola zdraví SZP Health Check"

Transkript

1 Kontrola zdraví SZP Health Check Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín,

2 Osnova presentace Reforma SZP 2003 a Health Check Historie návrhů Přímé platby Společné tržní organizace Podpora venkova EAFRD Pozice ČR Dopady do českého zemědělství CZ PRES české předsednictví

3 Reforma SZP 2003 Zásady: Odpojení plateb od produkce, platba na podnik/farmu Modulace přímých plateb, posílení rozvoje venkova Respektování standardů na úrovni farmy Zemědělský poradenský systém 2006 reforma cukru 2007 reforma ovoce a zeleniny, nařízení o jednotné tržní organizaci 2008 reforma vína

4 Odpojení plateb od produkce Možnost spojení plateb s produkcí na základě rozhodnutíčlenského státu: 1. 25% PP na orné půdě (u tvrdé pšenice 40%) 2. 50% PP u ovcí (včetně plateb na LFA) % u KBTPM a 40% por. prémií (nebo 100% KBTPM, 75% PP na býky a volky) 4. 25% plateb pro chmel 25 % plateb na některé plodiny na orné půdě

5 Využití couplingu spojení plateb s produkcí Nejvíce v sektoru přežvýkavců Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Holandsko, Portugalsko, Španělsko Nejvíce celkově Francie Nejméně Německo, Velká Britanie Využitíčlánku 69 (až 10 % příslušné obálky) pro podporu kvalitní a specifické produkce - nejvíce Francie, Itálie, Portugalsko, nejméně Německo, Velká Britanie

6 Platba na podnik v EU 15 Obecně zemědělec nemusí nic produkovat, jen musí půdu udržovat v dobrém zemědělském a environmentálním stavu Historický model výpočet platebních nároků podle historických čísel Regionální regionální sazba např. podle spolkových zemí v Německu Smíšený kombinace obou výše uvedených

7 Modulace Krácení objemu přímých plateb podle celkového nároku na podnik prozatím platí v EU 15, v NČS až po dosažení úrovně přímých plateb jako v EU 15 Stávající model, každé nad 5000 na podnik V roce 2005 o 3 % V roce 2006 o 4 % Od roku 2007 o 5 %

8 Zemědělský poradenský systém Pomoc zemědělcům při aplikaci standardů Do r dobrovolné Od r členský stát systém nabídne zemědělcům Od r Rada rozhodne o jeho povinném zavedení

9 Respektování standardů na úrovni farmy cross compliance Podmíněnost (cross compliance) lze rozdělit na dvě části: dobré zemědělské a environmentální podmínky (GAEC) zákonné požadavky na hospodaření (SMR) Jejich dodržování je podmínkou výplaty přímých plateb i plateb v rámci PRV

10 Dobré zemědělské a environmentální podmínky Dobrými zemědělskými a enviromentálními podmínkami se rozumí nenarušování krajinných ani jiných prvků bránících zejména větrné nebo vodní erozi půdy (například meze, terasy, větrolamy, zatravněné údolnice a polní cesty využívající přirozené svažitosti,respektující vrstevnice, popřípadě doprovázené příkopy) Znáte jako podmínku výplaty SAPSu

11 Zákonné požadavky na hospodaření Jedná se celkem 18 směrnic a nařízení č. 1 5 životní prostředí (zejména ochrana vod), pro NČS od roku 2009 č. 6 8 a (evidence a identifikace zvířat), pro NČS od roku 2009 č (zdraví zvířat a rostlin), od roku 2011 č (pohoda zvířat), od roku 2011

12 Ekonomické náklady Ekonomicky nejnáročnější ty podmínky, které vyžadují investice ochrana vod, skladování hnojiv, pohoda zvířat Současný stav přípravy systému kontrolních bodů na MZe nový odbor pod nám. Urbanem, diskutuje se počet kontrolních bodů, návrh kontrolního systému bude znán během měsíce Pozor v případě nedodržení v podstatě dvojí trest jednak dle příslušného odborného zákona, a ještě krácení přímých plateb

13 Cukerní reforma Důvody WTO, světové ceny cukru jsou nižší než ceny cukru v EU Snížení kvót Zavedení samostatné cukerní platby Platba za vzdání se výroby cukru a za vzdání se pěstování

14 Sektor ovoce a zeleniny Odpojení plateb od produkce Zjednodušení systému zrušením systému podpor na zpracování Zahrnutí do platby na farmu Opatření pro sdružení producentů Zřízení krizového fondu

15 Reforma vína Zahrnutí ploch vinic i vyklučených do systému jednotné platby Postupné zrušení omezení výsadby Zavedení národních finančních rámců k podpoře a řešení případných krizí Posílení financí v rámci PRV pro vinaře a vinařské oblasti Enologické postupy i pro dovážená vína Podpora klučení, podpora propagace, značení vín, zákaz doslazování moštu řepným cukrem

16 Historie návrhů k Health Checku 1. návrhy na podzim 2007 Zejména návrh na krácení plateb velkým podnikům vyvolal diskuzi Diskuze v Evropském parlamentě, jiné návrhy na krácení plateb dle velikosti Návrh EK z května 2008, ohledně krácení již kompromisní, ale!!!

17 Health Check navrhuje změny tří nařízení Nařízení Rady (EC) č. 1782/2003 z 29. září 2003 stanovující společná pravidla pro přímé podpory v rámci SZP a zřizující některé podpory pro zemědělce. Nařízení Rady (EC) č. 1234/2007 z 22. října 2007 stanovující společnou organizaci zemědělských trhů a specifické podmínky pro některé zemědělské produkty (nařízení o jednotné Společné organizaci trhů) Nařízení Rady (EC) č. 1698/2005 z 20. září 2005 o podpoře rozvoje venkova v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD)

18 Plošná sazba Současný stav různé modely stanovení platebních nároků od historického modelu až po regionální Navržen postupný přechod od historického modelu na regionální ve třech postupných krocích

19 Definice farmáře Současný stav nedovoluje vyloučit některé příjemce pokud plní požadavky, stanovené příslušnými předpisy Navržena možnost vyloučit některé firmy z platebních nároků, pokud jejich činnost není nebo jen minimálně je zaměřena na zemědělskou výrobu

20 Druhy platebních nároků V současné době jsou čtyři typy platebních nároků v rámci SPS: běžné nároky, nároky na půdu v klidu (setaside), speciální nároky a nároky z titulu reformy sektoru ovoce a zeleniny. Zůstanou jen tři typy nároků, běžné včetně set-aside, speciální ( zejména z ŽV) a O+Z bude postupně převedena do běžných

21 Uvádění půdy do klidu - Set-aside V EU 15 byla stanovena povinnost uvést minimálně 10 % půdy do klidu, S ohledem na situaci na trhu se zemědělskými komoditami a s ohledem na pěstování energetických plodin byla povinnost na rok 2007/2008 stanovena na 0 %. Navrženo zrušení povinnosti

22 Termíny výplaty/zálohy Současný stav -ČS mohou provádět pouze jednu platbu v termínu od 1. prosince. Komise může povolit výplatu záloh. Navrženo, že platby budou moci být prováděny ve dvou splátkách od 1. prosince

23 Cross compliance I Cross compliance je mechanizmus, který váže poskytnutí podpor v rámci I. ačástečně i II. pilíře SZP na plnění základních standardů ve vztahu k ŽP, bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a rostlin a pohody zvířat, stejně jako dodržování standardů udržování krajiny v dobrém zemědělském a environmentálním stavu

24 Cross compliance II Navrženo zrušit některéčlánky ve vztahu k ptákům a přírodě (SMR 1 a 5 příslušného seznamu), protože nejsou relevantní z hlediska zemědělských aktivit. Zrušit podmínku SMR 7 (identifikace a registrace skotu ) protože je obsažena v SMR 8. Přidání dvou podmínek do GAEC ve vztahu k vodě: "zřizování ochranných/oddělovacích pásů podle vodního toku" s cílem částečně nahradit přínosy set-aside a podpořit kvalitu vody "dodržování autorizačních procedur pro používání vody k závlahám s cílem dodržování množství používané vody.

25 Cross compliance III Zmapování/upřesnění současného stavu retence krajiny a specifikace krajinných prvků, které mají být zachovány (meze, rybníky, křoviny a stromy v liniích ve skupinách nebo izolovaně), a které v případě potřeby ohraničují pole s cílem ochraňovat stávající krajinné prvky

26 Částečný decoupling I Současný stav ČS mohou ponechat část plateb spojených s produkcí: Rostlinná výroba plodiny na orné do 25 %, pšenice tvrdá do 40 % a chmel do 25 % Živočišná produkce - prémie na masné krávy do 100 %, speciální prémie na býky do 75 %, porážkové prémie do 40 % u dospělého skotu a 100 % u telat a u ovcí a koz (samic) do 50 %. Osiva do 100 % celkově nebo u vybraných druhů V ČR se projevuje v nastavení plateb top-up

27 Částečný decoupling II Plodiny na orné půdě, osiva a chmel plný decoupling od ČS mohou referenční období vybrat podle pravidel reformy SZP 2003 nebo více současné období (čl. 66). Masné krávy a ovce a kozy, ČS by měly mít možnost zachovat současný stav Porážkové prémie a speciální prémie na býky by měly být plně decouplovány ve dvou krocích, v letech 2009 a 2010, 50 % odpojeno od produkce a od 2012 plně odpojeny od produkce

28 SAPS: Přechod na SPS Současný stav: Po ukončení období, po které lze SAPS (2010/2011) aplikovat mohou ČS přejít na SPS dobrovolně, např. Maďarsko chce přejít na SPS již v roce 2009/2010. Návrh: ČS aplikujícím SAPS, pokud chtějí přejít na SPS, bude umožněno omezit alokaci nároků pro zemědělce, kteří deklarovali plochy na SAPS v období (Toto je navrhováno s ohledem na umožnění snadného přechodu na SPS a současně zamezit spekulativním přihláškám)

29 SAPS: Prodloužení Současný stav: EU-12 má možnost přechodu na SPS v 2010 (např. ČR) a Bulharsko a Rumunsko 2011 Návrh: prodloužit SAPS až do konce 2013, ČR tento termín požaduje. Současně ČR požaduje možnost cíleně podporovat tzv. citlivé sektory

30 Nový článek 68 Současný stav (neplatí pro NČS) Členské státy si mohou ponechat až 10 % složky vnitrostátních stropů v odvětví plodin na orné půdě, hovězího a telecího masa, skopového a kozího masa. Dodatečná platba se poskytuje pro zvláštní druhy zemědělské činnosti, které jsou důležité pro ochranu či zlepšení životního prostředí nebo pro zlepšení jakosti a uvedení zemědělských produktů na trh. Platba může být spojena s produkcí (couplována).

31 Článek návrhu Využití 10% vnitrostátního stropu od roku 2010 na: a) i - Zemědělskou činnost pro ochranu ŽP ii - Zlepšení jakosti zem. produktů iii - Zlepšení uvádění zem. produktů na trh b) Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech c) V oblastech restrukturalizace d) Příspěvek na pojistné za pojištění úrody e) Fondy pro choroby rostlin a zvířat Pro body a), b) a e) je navržen limit 2,5 %

32 Objem prostředků rok Obálka mil. Dtto mil. Kč Čl. 68 mil. Dtto mil. Kč Čl. 68 mil. Dtto mil. Kč % % ,5 % 16,18 18,40 20,55 22,73 2,5 % 388,2 441,6 493,2 545,4

33 Zemědělskáčinnost pro zlepšení ŽP Agroenvironmentální platby dle nařízení č. 1698/2005 Závazky nad rámec nařízení č. 1782/2003 Pěti až sedmileté závazky

34 Zlepšení jakosti zem. produktů Pro tradiční speciality (nařízení Rady č. 509/2006) Pro chráněná zeměpisná označení a označení původu (nařízení Rady č. 510/2006) Ekologická produkce (nařízení Rady č. 834/2007)

35 Zlepšení uvádění zem. produktů na trh Informační a propagační opatření (nařízení Rady č. 3/2008) tj. propagace, reklama, informační kampaně pro produkty (viz zlepšení kvality), jakostní vína, studie (i do třetích zemí včetně studií a obchodních návštěv) Podpora účasti na výstavách a veletrzích

36 Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech Nelze paušálně, nutná aplikace plateb spojených s produkcí u ovcí a koz (50 %) a masných krav (100 %) Předpokládaný objem financí je nedostatečný (15,52-21,81 na každou z cca tis. VDJ) Pokud odečteme masné krávy a ovce a kozy, pak jen 860 tis. VDJ, pak v r sazba 26,4 /VDJ U mléka by to bylo cca 0,4 centu, tedy cca 10 hal/litr mléka (6 500 litrů užitkovost, kurs 25 Kč/ ) Je to dostatečné? Jak kombinovat s platbami top-up v letech , když od 2012 již nelze top-up

37 Přežvýkavci Jak nastavit v LFA soulad s PRV 2. osa Zda nenastavit platby LFA a AEO více rozdílně pro různé intenzity chovu (určitá křivka pro optimální intenzitu a pod a nad nižší sazby stanovení min. a max. intenzity) Zda nerozdělit podle kategorií (mléko, maso) Vypočítat sazby podle ekonomiky přežvýkavců ne na průměr, ale na průměr 2 horních třetin, nepodporovat špatné hospodáře Zda platba na kus nebo ha trvalých pastvin

38 Ostatní Oblasti restrukturalizace máme takové? Podpora pojištění a fondy pro choroby zvířat a rostlin, budeme financovat v rámci čl ?

39 Podpora citlivých sektorů Přežvýkavci viz výše Len na vlákno v roce 2008 jen 181 ha lnu na vlákno, máme se i nadále tím zabývat? likvidace tíren je nevratná Chmel chmelová platba má být odpojena od produkce jak cíleně podporovat je reálné? Škrobové brambory viz dále

40 Škrobové brambory Umožníčlánek 68 jejich cílenou podporu? Lze pokládat všechny oblasti jejich pěstování za oblasti, kde je potřeba vyrovnat zvláštní nevýhody? Komise navrhuje zrušení kvót od 2013 Odpojení plateb od produkce ve dvou krocích 2011 (50 %) a 2013 (100 %)

41 Modulace - Současný stav Pro EU 15 začala v roce 2005 se sazbou 3 % a s postupným zvyšováním na 4 % v roce 2006 a 5 % od Byla zavedena franšíza na podnik, tedy tato částka se nemoduluje. Minimálně 80 % z modulovanéčástky zůstane v příslušném ČS (90 % v případě Německa). NovéČS (EU-10+2) byly z této modulace vyloučeny až do doby, kdy dosáhnou v rámci phasing-in stejného procenta výše přímých plateb jako v EU 15. V roce 2012 bude v EU 15 výše plateb 100 % - 13% = 87 %, včr bude 90 % - 3 % = 87 %. Proto modulace již od roku 2012, a v roce 2013 plná základní modulace 13 %.

42 Modulace návrh Je navrženo postupné zvyšování modulace o 2 % ročně až na úroveň 13 % v roce 2012 a současně navrženo progresivní krácení ČS EU 15 dosáhnou základní modulací 13 % v roce 2012 výše 87 % přímých plateb, a NČS ( EU 10) 90 % výše, je pro NČS navržena modulace 3 %. Peníze z modulace zůstanou v NČS 100%, nutno národní kofinancování.

43 Původní návrh EK 11/2007 dopady ČR rok 2013 Modulace Sazba Počty podniků % Výměra z.p. (ha) % Modulace (Kč) % % % 0 nad % % % Celkem 11,9% % % Degrese Sazba Počty podniků % Výměra z.p. (ha) % Degrese (Kč) % % % % 0 0% % 770 3,6% % % % 462 2,2% % % nad % 699 3,3% % % Celkem pod degresí 26,5% % % % Celkem 13,4% % % %

44 % podíl ha výměry z. p. v pásmech degrese Návrh EK: HC (11/2007) rok % nad % 49% 20%

45 Návrh EP, dopady ČR rok 2013 Modulace Sazba Počty podniků % Výměra z.p. (ha) % Modulace (Kč) % % % % 0 0% % % ,0% ,8% % % % % % 720 3,4% % % % 477 2,3% % % nad % 854 4,0% % % Celkem pod modulací 7,2% % % % Celkem 6,6% % % %

46 % podíl ha výměry z. p. v pásmech modulace Návrh EP rok % 23% 5% nad % 32% 19%

47 Návrh EK 05/2008 rok 2012 Modulace Sazba Počty podniků % Výměra z.p. (ha) % Modulace (Kč) % % % ,2% 0 0% % % % % % 759 3,6% % % % 462 2,2% % % nad % 734 3,5% % % Celkem pod modulací 6,4% % % % Celkem 5,8% % % %

48 % podíl ha výměry z. p. v pásmech modulace Návrh EK (05/2008) rok % 9% nad % 40% 19%

49 Návrh EK 05/2008 rok 2013 Modulace Sazba Počty podniků % Výměra z.p. (ha) % Modulace (Kč) % % % ,6% 0 0% % % ,6% % % 720 3,4% ,7% % % 477 2,3% ,1% % nad % 854 4,0% ,0% % Celkem pod modulací 16,7% % ,4% % Celkem 15,2% % % %

50 % podíl ha výměry z. p. v pásmech modulace, návrh EK (05/2008) rok % 9% nad % 37% 19%

51 Porovnání a závěr Návrh EK 11/2007 EP EK 05/200 8 EK 05/2008 Projektovaný rok Modulace (mil. Kč) Degrese (mil. Kč) Celkem M+D (mil. Kč) % krácení PP 23,7 % 6,6 % 5,8 % 15,2 %

52 Modulace pozice ČR Nesouhlas s návrhem ČR navrhuje modulovat každé přímých plateb stejně ČR podporuje modulaci jako prostředek pro posílení zdrojů pro 2. pilíř SZP, neboť tam peníze mají multiplikační efekt Zvyšující se ekonomická závislost na přímých platbách není dobrá

53 Ostatní podpory a intervence Zrušení energetického kreditu 45 /ha v roce 2010 Zahrnutí podpory tvrdé pšenice (není relevantní pro ČR) do SPS Intervence pouze u pšenice obecné, u ostatních obilovin zrušení Zrušení u vepřového, zůstane pouze u hovězího, když cena klesne pod 1560 /t

54 Mléčná kvóta Současný stav Kvóty rozděleny do marketinkového roku 2014/15 Návrh Měkké přistání - Soft landing: zvyšování kvóty ročně o 1 % od roku 2009 do 2013, od 2015 zrušení

55 Mléčná kvóta dopady návrhu, změny oproti roku 2008, dle DG agri rok Produkce EU 27 +1,2 % +3,3 % +4,6 % Změna produkce ČR 0 % 0 % 0 % Ceny syrového mléka EU27-3,6 % - 7,0 % - 9,8 % Ceny syrového mléka ČR - 3,7 % - 7,5 % - 10 %

56 Sektor mléka, ostatní náležitosti Na základě rozhodnutí Komise Máslo ponechána možnost soukromého skladování SOM ke krmení podpora zůstane SM k produkci kaseinu podpora zůstane Máslo pekařství, zmrzlina, neziskový sektor podpora zrušena

57 Len a konopí na vlákno Podpora pěstování v SPS, SAPS Podpora zpracování na dlouhé vlákno od roku zvýšena o 40 /t Navrženo podporu na zpracování zahrnout do platby na farmu ve dvou etapách 50 % v roce 2011 Zbývajících 50 % v roce 2013 pozn.: V roce 2008 len v ČR jen na 181 ha.

58 Sušená krmiva Současný stav: Reforma 2003 zahrnula přímou pomoc do SPS a zachovala podporu zpracování. Návrh: Podporu zpracování odpojit od produkce a zahrnout do SPS v roce 2011.

59 Bramborový škrob současný stav Reforma SZP 2003 zahrnula přímou platbu do SPS, ale s cílem udržet produkci v tradičních oblastech bylo ponecháno 60 % této platby jako pomoc zpracovatelům pro pěstitele brambor pro výrobu škrobu (za tunu škrobu dodaného v bramborách). Přechodná platba je určena pro škrobárny, garantující zemědělcům minimální cenu v rámci přidělené kvóty. Dále jsou vypláceny výrobní náhrady při použití škrobu při výrobě určitých produktů.

60 Bramborový škrob - návrh Odpojit podporu producentů od produkce a zahrnout do SPS/SAPS ve dvou krocích (50 % v roce 2011 a 100 % od roku 2013 včetně Podporu zpracovatelům zahrnout do SPS/SAPS od roku 2011 Zrušení kvót koncem přechodného období, tj Zrušení minimální ceny současně se zrušením podpory zpracovatelům Zrušení produkčních refundací pro všechny škroby v roce 2010

61 EAFRD současný stav Nová politika rozvoje venkova pro roky nabízí přehled, ze kterého členské státy mohou vybírat příslušná opatření Má v zásadě 4 osy: 1. Konkurenceschopnost 2. Životní prostředí a péče o krajinu 3. Diversifikace a kvalita života na venkově 4. Průřezová osa LEADER Jsou stanoveny minimální podíly jednotlivých os (10 % pro osu 1; 25 % pro osu 2; 10 % pro osu 3 a 5 % pro osu Leader, v NČS 2,5 %).

62 EAFRD - návrh S ohledem na rozpočtový rámec lze najít dodatečné zdroje pro financování II. pilíře SZP pouze přesunem z I. pilíře, tedy modulací. Dodatečné zdroje potřebují nové výzvy v oblasti změn klimatu, obnovitelných zdrojů energie, vodního hospodářství a podpory biodiversity. Proto je nezbytné příslušně rozšířit a doplnit potřebná opatření v rámci jednotlivých priorit.

63 Časový harmonogram Během francouzského předsednictví Říjen 2008 politická dohoda v Radě Listopad 2008 projednání v Evropském parlamentu a přijetí návrhů legislativy Prosinec 2008: Publikace v Úředním věstníku Realizace od ledna 2009

64 Závěrem Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Humpál Ústav zemědělské ekonomiky a informací Slezská 7, Praha 2 Tel:

Health Check - změny tří nařízení

Health Check - změny tří nařízení Health Check - změny tří nařízení Nahrazení Nařízení Rady (EC) č. 1782/2003 z 29. září 2003 stanovující společná pravidla pro přímé podpory v rámci SZP a zřizující některé podpory pro zemědělce - nové

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

SZP - Přímé platby a ostatní podpory, ekonomika. Jak dál? Ing. Jaroslav Humpál

SZP - Přímé platby a ostatní podpory, ekonomika. Jak dál? Ing. Jaroslav Humpál SZP - Přímé platby a ostatní podpory, ekonomika. Jak dál? Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Kontrola zdraví SZP a dopady do českého zemědělství Rozbor přímých plateb vyjednané kvóty a skutečnost Ostatní

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013, aktuální stav. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha

Společná zemědělská politika po roce 2013, aktuální stav. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Společná zemědělská politika po roce 2013, aktuální stav Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Osnova presentace Návrhy nařízení Přímé platby 2013 Aktuální stav vyjednávání Složení PP Ozelenění Platby spojené

Více

Agroprogres Trnava. 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Agroprogres Trnava. 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Agroprogres Trnava 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha +

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

Přímé platby a SZP 2014+ dle stavu přípravy k 31.12. 2013. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha

Přímé platby a SZP 2014+ dle stavu přípravy k 31.12. 2013. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Přímé platby a SZP 2014+ dle stavu přípravy k 31.12. 2013 Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Osnova Rok 2013 finanční disciplína Rok 2014 přechodné období Otázka degrese u PP a dopady Klíčová otázka - jak

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY Kontaktní pracoviště FADN CZ DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ROK 2011 Termín odevzdání: 30.4.2012 Pracoviště provádějící zpracování: CREDIS s.r.o. Tomáše ze Štítného 634 393 01 Pelhřimov e-mail: petr.koten@credis.cz

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013

Společná zemědělská politika po roce 2013 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne 11.7.2012 změna nařízení č. 72/2009 Modulace

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

Společná zemědělská politika v ČR

Společná zemědělská politika v ČR Společná zemědělská politika v ČR Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 2014 16. 10. 2014, Konstantinovy Lázně Obsah prezentace Nová Společná zemědělská politika od roku 2014 Podpory v rámci

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací Jednotná žádost 2009 SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000 Změna podmínek poskytnutí dotací NOVINKY V AEO 2009 SAPS Jednotná platba na plochu * rozorání za účelem zúrodnění (obnova trav. porostů) novela zákona

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova pro období 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Analýza nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV srovnání se stávajícím

Více

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Státní zemědělský intervenční fond Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Obsah prezentace Jednotná žádost 2015 Program rozvoje venkova (PRV) 2014 2020 - projektová opatření Celostátní síť pro venkov (CSV) Jednotná

Více

Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku

Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Brusel 12. prosince 2013 Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku Evropská komise dnes v rámci tzv. schválení účetní závěrky

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Dotace v roce 2010 SAPS, TOP UP, LFA, AEO

Dotace v roce 2010 SAPS, TOP UP, LFA, AEO Dotace v roce 2010 SAPS, TOP UP, LFA, AEO Ing Jitka Tvrzníková metodik ÚZEI Praha pracoviště Liberec SAPS Jednotná platba na plochu NV 47/2007 Sb. Platba se poskytuje na plochu (ha) zemědělské půdy Evidované

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha

Společná zemědělská politika po roce 2013. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Společná zemědělská politika po roce 2013 Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Osnova presentace Predikce světového vývoje v zemědělství Budoucí SZP základní cíle Aktuální stav vyjednávání Návrhy nových nařízení

Více

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2008-2009

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2008-2009 Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2008-2009 Opatření/dotace Termín podání Termín vydávání rozhodnutí (90%) SAPS 25.4. 10.6. 15.11. 15.1. TOP-UP 25.4. 10.6. 8.12. 15.2. LFA 25.4.

Více

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020 Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova Moderní české zemědělství do roku 2020 Evropský kontext SZP EU Rok 2008 Health Check pouze kosmetické změny Přetrvávají problémy: Přílišná regulace a složitost

Více

CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

CROSS - COMPLIANCE. Obsah: CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. Kontrola CC VII. Sankční systém VIII. Aplikace CC v ČR

Více

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR Jan Březina, europoslanec Chronologie vývoje nové SZP v období 2014-2020 4-6/2010: veřejná konzultace k budoucí podobě a cílům SZP 11/2010:

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

Jednotná žádost 2012

Jednotná žádost 2012 Jednotná žádost 2012 HARMONOGRAM 2012 16.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika 1.1. Přímé platby Přímé platby v roce 2016 zahrnují Jednotnou platbu na plochu (SAPS), Platbu

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Společná zemědělská 1. Pilíř politika SZP přímé platby

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1

2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1 2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003,

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Jednotná žádost. Příjmení osoby* 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO** 4.Příjmení žadatele 5.Jméno žadatele 6.

Jednotná žádost. Příjmení osoby* 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO** 4.Příjmení žadatele 5.Jméno žadatele 6. / / / * Strana 1 Jednotná žádost Razítko místa příjmu žádosti* Registrační číslo žadatele Datum příjmu žádosti* Podpis osoby* Příjmení osoby* 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 F. Zpráva o hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu I. Závěrečné účty státních fondů II. III. IV.

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DEFINICE KRAJINNÝCH PRVKŮ (KP) Krajinný prvek

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS), DOPLŇKOVÁ PLATBA K JEDNOTNÉ PLATBĚ NA PLOCHU (TOP-UP) PODPORA MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ A OBLASTÍ S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) Obsah 1. ÚVOD...4

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické využití slámy (Sborník pøednášek) Prosinec 2003 Výzkumný ústav zemìdìlské techniky Praha Ministerstvo zemìdìlství

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Přehled

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 27 213 (PRV) zajišťuje působení Evropského

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Závěrečný účet. Státního zemědělského intervenčního fondu

Závěrečný účet. Státního zemědělského intervenčního fondu 2. Závěrečný účet Státního zemědělského intervenčního fondu 4 Státní zemědělský intervenční fond Č.j.: SZIF/2009/0110016 Závěrečný účet Státního zemědělského intervenčního fondu za rok 2008 Obsah: 1. Přehled

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře 1. Schůzi zahájil předseda ČSCHMS ing. Pavel Káčer 2. Řízení schůze se ujal ing. Chroust, pozdravil všechny přítomné a provedl uvítání

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

MIMOPRODUKČÍ FUNKCE LSTVÍ

MIMOPRODUKČÍ FUNKCE LSTVÍ MIMOPRODUKČÍ FUNKCE V ČESKÉM M ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Jaroslav Pražan an Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha, pracoviště Brno vedoucí odd. agroevnironmentální politiky Prazan.jaroslav@uzei.cz

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Jednotná žádost SAPS, LFA, NATURA 2000, SSP, STP, Zvláštní podpory, AEO. Žádost o zařazení AEO. Žádost o změnu zařazení AEO

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Jednotná žádost SAPS, LFA, NATURA 2000, SSP, STP, Zvláštní podpory, AEO. Žádost o zařazení AEO. Žádost o změnu zařazení AEO 2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Jednotná žádost SAPS, LFA, NATURA 2000, SSP, STP, Zvláštní podpory, AEO Žádost o zařazení AEO Žádost o změnu zařazení AEO Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 6 SPOLEČNÉ PODMÍNKY VŠECH OPATŘENÍ

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

13. kolo příjmu žádostí

13. kolo příjmu žádostí I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 13. kolo příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Charakteristika opatření dotace je zaměřena na investice

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 6 SPOLEČNÉ PODMÍNKY VŠECH OPATŘENÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI... 8

OBSAH... 2 ÚVOD... 6 SPOLEČNÉ PODMÍNKY VŠECH OPATŘENÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI... 8 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 6 SPOLEČNÉ PODMÍNKY VŠECH OPATŘENÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI... 8 1 PODMÍNKA DEKLARACE VEŠKERÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY... 8 2 KRAJINNÉ PRVKY... 8 3 DEKLARACE BIOMASY... 8 SAPS - JEDNOTNÁ PLATBA

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Zákonné požadavky na chov hospodářských ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Křížová shoda Cross compliance CC MVDr.J.Salava Legislativa Nařízen zení Rady (ES) č.. 1782/2003, které je základnz

Více

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Jak již zaznělo v předchozích článcích, od roku 2015 dozná podoba I. pilíře Společné zemědělské politiky, tedy přímých plateb, značných

Více