Drážní Úřad. Poptává. Množství Název Poznámky - specifikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Drážní Úřad. Poptává. Množství Název Poznámky - specifikace"

Transkript

1 Drážní Úřad Poptává Množství Název Poznámky - specifikace 1 ks Řešení + dodávka software pro: Vytváření a evidenci průkazů způsobilosti -Přesnější specifikace níže v u Při dodávce bude preferován dodavatel, který doloží v referencích zkušenosti v tvorbou SW vybavení pro provozovatele drážní dopravy. Dodavatel musí být schopen garantovat údržbu, uživatelskou a provozní podporu po dobu nejméně 10let od doby uvedení do provozu.úhrady za tuto podporu budou řešeny samostatnou dodávkou v následujících letech. Ceny uvádějte včetně DPH. Předpokládaná lokalita plnění: Praha, Plzeň, Olomouc Předpokládaný termín realizace: Hodnotící kritéria: Přizpůsobení produktu uživatelským kritériím Reference na ostatní dodávky do sektoru provozovatelů drážní dopravy Pořizovací cena Dle 6 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb prosím o zpracování nabídky na výše uvedenou poptávku a její doručení v elektronické či listinné formě na adresu: Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha 2, PSČ Uzávěrka nabídek je v úterý ve 12:00. Kontakt: Filip Buriánek Upřesnění specifikací poptávaného produktu Drážní úřad (dále jen DÚ) poptává řešitelskou analýzu a vlastní softwarové řešení průkazů způsobilosti drážních vozidel (dále jen PZ-DV) a průkazů způsobilosti určených technických zařízení (dále jen PZ-UTZ). PZ-DV vydává DÚ na základě 43 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů. PZ-UTZ vydává DÚ na základě 47 odst.3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a vyhlášky ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aplikace musí rovněž respektovat některé požadavky Rozhodnutí Komise 2007/756/ES. Zároveň je požadována konverze (převod) již pořízených dat tam, kde to bude na základě řešitelské analýzy možné. Úhrada za převod dat bude řešena samostatnou dodávkou.

2 Popis současného stavu V současném stavu existuje několik zdrojů dat od různých dodavatelů. Tyto zdroje dat nejsou mezi sebou nijak provázané. Navíc zdroje dat obsluhují různé databázové stroje. (FOXBASE, FOXPRO, MS-ACCESS v. 2.0 pomocné tabulky např. v Excelu). Jsou známy datové struktury těchto zdrojů a příklady dat, jež obsahují. Tyto datové zdroje jsou pro zájemce k dispozici u p. Buriánka. Viz. Kontakt. Některé stávající systémy umožňují souborovým způsobem vzdálené zpracování. Popis cílového stavu Technická kritéria: Cílem by měla být jediná, víceuživatelská, síťová aplikace, pracující v prostředí počítačové sítě. S definováním přístupů pomocí uživatelských rolí. Aplikace musí umožnit další rozvoj na základě zkušeností s jejím provozem a v závislosti na vývoji legislativ ČR a EU. Tento rozvoj bude rovněž součástí případných samostatných dohod. Ideálně by měla být řešena v prostředí s otevřeným zdrojovým kódem, minimálně však v takovém datovém prostředí, ke kterému jsou volně dostupné SW nástroje (Intebase-Firebird, mysql, PostgreSQL) avšak (po dohodě) je možné využít libovolné formy uložení dat. Na klientských stanicích předpokládáme využítí operačního systém Windows XP, ovšem mutiplatformní aplikace bude zvýhodněna (JAVA). Ideálním řešitelským postupem by byla implementace objektového modelu základních částí aplikace do relační databáze. Dotazy k technickým kritériím zodpoví p. Buriánek. Uživatelská kritéria: Využívání aplikace by mělo být dle jednotlivých organizačních útvarů Drážního úřadu jimž jsou přiděleny následující kompetence: Odbor drážních vozidel schvaluje vozidla, vydává průkazy vozidel, jenž obsahují i údaje o určených technických zařízeních umístěných na těchto vozidlech (příloha 1 PZ-DV) Odbory plynových, tlakových, zdvihacích a dopravních, elektrických UTZ a odbor RID by měly pořizovat položky jednotlivých určených technických zařízení umístěných na vozidlech a v případě ostatních UTZ (neumístěných na vozidlech) by i průkazy UTZ vydávaly. Požadavky na výstupy: - umožňit uživatelskou tvorbu výstupních sestav a tisk uživatelsky definovaných formulářů - tisk dokladů o Autorizaci a o uvedení do provozu podle formulářů dle vzoru zpracovaných Evropskou železniční agenturou. Požadavky na archivaci provedených změn: - Aplikace musí evidovat přehledným způsobem kdo, kdy a co změnil, a to tak, aby bylo možno zpětně data zrekonstruovat do podoby, kterou měla v daný časový okamžik.(rekonstrukce jednou již vydaného PZ z důvodu např. opisu, duplikátu etc.) - Aplikace musí umět vyhledávat v historických údajích. Řešitelská analýza má zodpovědět dotazy ke strategii nasazení a před její implementací musí být konzultována s ředitelem DÚ. Jako výchozí byly v rámci této strategie přijat orientační požadavek na evidované položky vlastností jednotlivých PZ: Evidenční průkazu Jedná se o alfanumerický PZ pětimístné / 2 místný rok generuje se automaticky z data vydání. U nových PZ se generuje automaticky aplikací. kód druhu průkazu 2 místné

3 typ formuláře PZ 2 místné, rozlišení vozidel s PZ DV a bez PZ DV, UTZ umístěné mimo vozidlo jednací (7 míst / 2 místný rok DÚ ) Dráha dle číselníku 1, druh drážního vozidla dle číselníku 2 typ drážního vozidla drážního vozidla 7 místné DV ve tvaru xxx.xxx-x s kontrolou kontrolní číslice kód interoperability 2 místné evidenční drážního vozidla 9 ti místné kontrolní číslice 1 místné, kontrola s kódem interoperability a evidenčním číslem,? automatické generování, umístění ( drážního vozidla 3) 60 znaků drážního vozidla staré 7 místné DV ve tvaru xxx.xxx-x s kontrolou kontrolní číslice kód interoperability starý 2 místné evidenční drážního vozidla staré 9 ti místné kontrolní číslice stará 1 místné, kontrola s kódem interoperability a evidenčním číslem,? automatické generování, umístění ( drážního vozidla 3) staré 60 znaků výrobce dle číselníku 3 výrobní 22 znaků

4 rok výroby schvalovací podklady vozidla vydání aktualizovat při tisku průkazu prvního vydání, přetaženo z databáze, u nových vozidel 1. tisku PZ platnost PZ vozidla omezena do platnost PZ vozidla celkem omezena do jako minimum ze všech omezení platnosti technické údaje dle číselníku 4 TBZ název UTZ RID dle číselníku 17 podtypové údaje UTZ RID 60 znaků kód RID 4 místný výrobce číselníku 18 výrobní rok výroby rok objem zkušební přetlak provozní přetlak

5 látky povolené k přepravě 120 znaků platnost prohlídky a zkoušky do omezení platnosti PZ zrušení cisterny důvod zrušení schvalovací podklady UTZ RID potvrzení platnosti UTZ RID, hodina, jméno UTZ tlaková seznam 1 potvrzení platnosti UTZ tlaková, hodina, jméno UTZ elektrická seznam 2 potvrzení platnosti UTZ elektrická, hodina, jméno UTZ zdvihací seznam 3 potvrzení platnosti UTZ zdvihací, hodina, jméno UTZ plynová seznam 4 potvrzení platnosti UTZ plynové, hodina, jméno vydání přílohy 1 předchozí vydání přílohy 1

6 seznam rekonstrukcí ový soubor seznamu rekonstrukcí doplňující údaje k tisku ový soubor, (poznámky určené k vytištění asi na 2. stranu PZ) poznámka ový soubor zrušení vozidla způsob zrušení (šrotace, prodej, rekonstrukce nové, nový typ, č.j. zrušení) režim likvidace vozidla 2 místný (dle rozhodnutí 2007/756/ES) přehled aktualizací ový logovací soubor vydané doklady soubor souvisejících dokladů ve skenované podobě - problém k diskusi Položky pro budoucí registr vozidel (Rozhodnutí 2007/756/ES) ES prohlášení o shodě odkaz na ES prohlášení o shodě vydávající subjekt ES prohlášení o shodě dle číselníku 20 kód omezení seznam 5 nekódovaná omezení vlastník dle číselníku 21 držitel, provozovatel dráhy, dopravce číselníku 21

7 osoba zodpovědná za údržbu číselníku 21 seznam států, kde je vozidlo schváleno seznam 6 EIN (EIČ) pole 1 země 2 znaky dle rozhodnutí 2007/756/ES, EIN (EIČ) pole 2 typ dokumentu, 2 místné dle rozhodnutí 2007/756/ES, EIN (EIČ) pole 3 rok vydání (dle rozhodnutí 2007/756/ES,) EIN (EIČ) pole 4 pořadové 4 místné, automatické generování s vazbou na rok žadatel o autorizaci dle číselníku 18 subsystém dle číselníku 19 popis subsystému odkaz na ES prohlášení prvků seznam 7 jméno a funkce vydávajícího autorizaci dle číselníku 22 Položky převzaté, nadále neaktualizované Položky budou doplněny dle analýzy stávajících databází. Seznamy U seznamů není rozhodnuto, které údaje budou evidovány pomocí číselných kódů a které formou u. Číselník by se pak používal pouze pro zjednodušení zadávání dat do ové položky s možností doplnit ručně. Struktura seznamu 1 (tlak) název dle číselníku 5 typ dle číselníku 6

8 výrobce číselníku 7 výrobní rok výroby rok objem platnost prohlídky a zkoušky do omezení platnosti PZ schvalovací podklady UTZ tlakového zrušení vzduchojemu důvod zrušení Struktura seznamu 2 (el. zařízení) název dle číselníku 8 typ dle číselníku 9 výrobce dle číselníku 10 výrobní rok výroby rok platnost prohlídky a zkoušky do omezení platnosti PZ schvalovací podklady UTZ

9 zrušení zařízení důvod zrušení Struktura seznamu 3 (zdvih.z. a dopr. zař.) název dle číselníku 11 typ dle číselníku 12 výrobce dle číselníku 13 výrobní rok výroby rok nosnost platnost prohlídky a zkoušky do omezení platnosti PZ zrušení zařízení schvalovací podklady UTZ důvod zrušení Zvážit platnost UTZ jímek při demontáži do skladu. Struktura seznamu 4 (plyn zař) název dle číselníku 14 typ dle číselníku 15

10 výrobce dle číselníku 16 výrobní rok výroby rok platnost prohlídky a zkoušky do omezení platnosti PZ schvalovací podklady UTZ zrušení zařízení důvod zrušení Struktura seznamu 5 (kód. omezení) kategorie 1 místné druh 1 místné hodnota 1 místné poznámka Struktura seznamu 6 (seznam států, kde je vozidlo schváleno) kód státu 2 místné dle TSI OPE příloha P.4 Struktura seznamu 7 (seznam ES prohlášení prvků) 2 místné

11 kód státu 2 místný rok vydání rok 6 místné dle vydavatele vydavatel 14 místné poznámka Číselníky Číselník 1 - dráha 2 místné, 45 znaků Číselník 2 druh vozidla 2 místné, 45 znaků Číselník 3 výrobce vozidla 3 místné, 45 znaků Číselník 4 technické údaje, tech. podmínky 3 místné, ový soubor Číselník 5 název UTZ tlakové 2 místné, 15 znaků Číselník 6 typ UTZ tlakové 2 místné, 15znaků, vazba na název UTZ tlakové Číselník 7 výrobce UTZ tlakové 2 místné, 45 znaků Číselník 8 název UTZ elektrické 2 místné, 15 znaků Číselník 9 typ UTZ elektické 2 místné, 15znaků, vazba na název UTZ elektrické Číselník 10 výrobce UTZ elektrické 2 místné, 45 znaků,, vazba na název UTZ elektrické Číselník 11 název UTZ zdvihací 2 místné, 15 znaků

12 Číselník 12 typ UTZ zdvihací 2 místné, 15znaků, vazba na název UTZ zdvihací Číselník 13 výrobce UTZ zdvihací 2 místné, 45 znaků Číselník 14 název UTZ plynové 2 místné, 15 znaků Číselník 15 typ UTZ plynové 2 místné, 15znaků, vazba na název UTZ plynové Číselník 16 výrobce UTZ plynové 2 místné, 45 znaků Číselník 17 výrobce UTZ RID 2 místné, 45 znaků Číselník 18 žadatel o autorizaci 2 místné, název subjektu, IČO -, ulice,, město, země 2 znaky dle rozhodnutí 2007/756/ES, PSČ Číselník 19 subsystém 2 místné, 45 znaků? na název UTZ?? Číselník 20 vydávající subjekt ES prohlášení 2 místné, název subjektu, IČO -, ulice,, město, země 2 znaky dle rozhodnutí 2007/756/ES, PSČ - Číselník 21 vlastník, držitel provozovatel, subjekt odpovědný za údržbu 2 místné, název subjektu, IČO -, ulice,, město, země 2 znaky dle rozhodnutí 2007/756/ES, PSČ -, VKM 5 míst, druh zařízení - Při zadávání provozovatele by bylo možno v nabídce filtrovat provozovatele pomocí druhu zařízení za účelem vyloučení provozovatelů vleků z nabídky.. Číselník 22 jména o funkce vydávajícího autorizaci 2 místné, 1-25 znaků, 2-25 znaků Tento předběžný seznam položek, byl vytvořen pro průkazy drážních vozidel a UTZ drážních vozidel dle stávajícího modelu používaného na DÚ. Věta v základní (vozidlové) databázi je spojena s drážním vozidlem. Vozidlo má průkaz vozidla a určená technická zařízení s průkazy. Vozidlo má maximálně 1 UTZ RID cisterna, obecný počet UTZ tlakových, elektrických, zdvihacích a dopravních (seznam dohromady) a obecný počet zařízení plynových. Železniční vozidlo je identifikováno 7 místným číslem rozšiřitelným podle známého algotitmu na 12 místné s vniřním členěním (kód interoperability, 9 místné, kontrolní číslice). Pokud není přiděleno ani jedno, identifikuje se číslem drážního vozidla 3 ová položka. Tyto položky by byly při změně archivovány i v předcházející podobě. Program by evidoval rovněž údaje potřebné pro budoucí transformaci do registru vozidel.

METODICKÝ POKYN PRO REGISTRACI VOZIDEL

METODICKÝ POKYN PRO REGISTRACI VOZIDEL Drážní úřad *crdux005wu40* Wilsonova 300/8 CRDUX005WU40 121 06 Praha 2 Vinohrady č.j.: DUCR-34987/13/Kj METODICKÝ POKYN PRO REGISTRACI VOZIDEL Přílohy : Příloha č. 1a: Standardní registrační formulář podle

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011)

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011) Informační koncepce podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje Verze 1.2 (platná od 01/2011) Zpracoval CORTIS Consulting s.r.o. Ing. Tomáš Kuba Ing. Tomáš Hrabík Schválil Ing. Václav Koudele

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM SBD. řešení pro správce bytového fondu. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060609_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM SBD. řešení pro správce bytového fondu. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060609_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM SBD řešení pro správce bytového fondu MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060609_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

Úřad vlády České republiky Odbor protidrogové politiky Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky

Úřad vlády České republiky Odbor protidrogové politiky Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Úřad vlády České republiky Odbor protidrogové politiky Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky V Praze dne: 4. 8. 2011 Č.j.:11679/11-OPK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Technická specifikace zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Obsah technické specifikace: Obsah 1. Název zakázky...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Párování nabídky a poptávky volných pracovních míst v IT systémech MPSV zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2015 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM SPA oborové řešení pro hotely a lázně. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM SPA oborové řešení pro hotely a lázně. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM SPA oborové řešení pro hotely a lázně MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

EECS Elektřina Doménový protokol České republiky

EECS Elektřina Doménový protokol České republiky Příloha k Obchodním podmínkám Evidence Záruk Původu EECS Elektřina Doménový protokol České republiky Vypracoval: OTE, a.s. Na základě Pravidel EECS, 7. vydání 2. vydání únor 2014 Obsah A Úvod...5 B Všeobecné

Více

Příloha č. 2 A/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Příloha č. 2 A/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 2 A/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Popis základní funkcionality systému Stávající stav: Tarifní systém IREDO je Integrovaný dopravní systém se společnými jízdenkami pro všechny autobusové

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

CZ06 - PROGRAMOVÁ OBLAST Č.16

CZ06 - PROGRAMOVÁ OBLAST Č.16 FONDY EHP 2009 2014 Partner programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění vydává POKYN PRO ŽADATELE O GRANT Z EHP FONDŮ 2009-2014 CZ06 - PROGRAMOVÁ OBLAST Č.16 Zachování a revitalizace kulturního dědictví

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více