společenských jevů. 1. Poslání Domu Agapé II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "společenských jevů. 1. Poslání Domu Agapé II"

Transkript

1 DOMOVNÍ ŘÁD DOMU SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU PRO RODINY S DĚTMI - AGAPÉ II ( použité zkratky: US uživatel sociální služby, DA II. - Dům Agapé II., OCH Teplice Oblastní charita Teplice ) 1. Poslání Domu Agapé II Posláním Domu Agapé II. je poskytovat v rámci ubytování sociální služby dočasně sociálně znevýhodněným rodinám s nezaopatřenými dětmi a pomoci jim začlenit se zpět do plnohodnotného života. 2. Cílová skupina: a) Rodiny s nezaopatřenými dětmi ( do 26 let ) v tísni b) Osamělé matky a otcové s nezaopatřenými dětmi v tísni c) Těhotné ženy od 18 let v tísni Cíl služby a dílčí cíle: Hlavním cílem je zvýšit sociální začleňování a optimální fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez pomoci, překonat a tím pomáhat a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Dílčí cíle: Přispět k sociálnímu začlenění rodiny s dětmi Aktivizovat rodiny s dětmi k využívání vlastního potenciálu při řešení problémů Výchovně a preventivně působit v oblasti sociálně patologických jevů Umožnit smysluplné využití volného času Poradenství a pomoc při hledání zaměstnání Poradenství a pomoc v péči o děti a posilování rodičovského chování Poradenství a pomoc ve vedení domácnosti a udržování hygieny Pomoc při zprostředkování kontaktu s jinými odbornými pracovišti a sociálním prostředím Podpora a pomoc ve snaze dosáhnout vyššího vzdělání dětí a dospělých Podpora a nácvik v hospodaření s penězi 3. Kritéria příjmu žadatel/ka musí spadat do cílové skupiny žadatel/ka sociální službu potřebuje a chce, aby mu/jí byla sociální služba poskytována žadatel/ka podal/a vyplněnou žádost o přijetí do DA II. žadatel/ka přinesl/a Potvrzení od registrujícího lékaře o bezinfekčnosti žadatel/ka má trvalý pobyt v ČR žadatel/ka je zletilý/á a svéprávný/a

2 je volné místo v DA II. žadatel/ka není dlužníkem vůči Oblastní charitě Teplice Zvýhodněný/ná je uživatel/ka služby, který/která je doporučen/a institucí, která je ochotná spolupracovat s DA II. na řešení uživatelovy situace. Na dlouhodobý pobyt jsou přijímáni přednostně občané s trvalým pobytem ve městě Krupka, na krátkodobý pobyt mohou být přijaty osoby s trvalým pobytem v celé ČR. 4. Důvody vylučující poskytnutí služby: a) uživatel/ka neodpovídá cílové skupině a kritériím přijmu b) probíhající infekční nemoci, tuberkulóza c) závislost na návykových látkách ( alkoholismus, toxikomanie, gamblerství ) d) dluhy vůči OCH Teplice, bez snahy pravidelně splácet e) poruchy osobnosti f) byl/a vyloučen/a pro hrubé porušení řádu DA II. ( agresivita ) j) žadatel/ka, který využil/a 3 x sociálně aktivizační služby spojené s pobytem v Agapé II. k) žadatel/ka nejevící zájem o sociálně aktivizační službu, jeví pouze zájem o ubytování l) žadatel/ka a jeho spolubydlíci, jejichž pobyt byl ukončen méně než před 3 měsíci ( k žadateli/žadatelce nebude připsán jako spolubydlící ten, komu skončil v DA II. pobyt méně než před 3 měsíci. ) m) žadatel/ka, jenž není v sociální nouzi ( má vlastní byt, pronájem, či má možnost jiného bydlení, má vysoký příjem pro svou potřebu, má hmotné a nehmotné statky ). 5. Žádost o přijetí Do DA II. jsou žadatelé/žadatelky přijímáni/y na základě vyplněné žádosti o přijetí, kterou lze získat v Domě Agapé II. u sociální pracovnice. Požadujeme osobní předání vyplněných formulářů žadatelem/žadatelkou. S vyplněním žádosti Vám může pomoci sociální pracovnice. Před sepsáním smlouvy o ubytování je žadatel/ka seznámen/a s Domovním řádem DA II. 6. Potvrzení o zdravotním stavu K žádosti o přijetí je nutné doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele a spolužadatelů, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Formulář obdrží žadatel/ka v Domě Agapé II. u sociální pracovnice. Potvrzení o zdravotním stavu je nutné doložit před uzavřením smlouvy o ubytování.

3 7. Krátkodobý pobyt Při splnění kritérií příjmu a cílové skupiny je žadateli/žadatelce, který/která není občanem města Krupka, ale má v ČR trvalý pobyt, poskytnut krátkodobý pobyt včetně sociálně aktivizačních služeb na 1 měsíc a může být ještě 2 x o jeden měsíc na požádání prodloužen, maximálně však celkem na dobu 3 měsíců. Poskytování sociálních služeb spojených s ubytováním se stvrzuje smlouvou o ubytování mezi DA II. a uživatelem/uživatekou služby. Žadatel/ka musí o prodloužení smlouvy o ubytování písemně požádat alespoň 1 týden před skončením její platnosti v kanceláři DA II. Žadatel/ka bude ústně, písemně či telefonicky vyrozuměn/a o výsledku své žádosti. Krátkodobým pobytem nevzniká uživateli/uživatelce služby nárok na další ubytování v DA II. Při přijetí k pobytu je nutná záloha na úhradu ubytování ve výši 3000,- Kč na pokrytí části nájemného. 8. Dlouhodobý pobyt Při splnění kritérií příjmu a cílové skupiny je žadateli/žadatelce, který/která je občanem města Krupka, poskytnut dlouhodobý pobyt včetně sociálně aktivizačních služeb na 3 měsíce a může být na požádání prodloužen o další tři měsíce až na maximální celkovou dobu 18 měsíců. Podpisem smlouvy o ubytování se uživatel/ka služeb zavazuje k dodržování všech pravidel zařízení včetně úhrady nájemného a služeb ( vodné, otop, elektřina, fond oprav, vratná kauce měřidla na topení, termoventily ), a přijetí sociálního programu Domu Agapé II. US může být v Domě Agapé II. ubytován pouze třikrát. Pobyt je ošetřen Smlouvou o ubytování a prodlužuje se vždy na 3 měsíce. Při uzavření Smlouvy o ubytování je prvních 30 dní Zkušební dobou. Během těchto 30 dní může být smlouva oboustranně vypovězena bez udání důvodu. Výpověď ve zkušební době nezbavuje ubytovaného povinnosti uhradit nájemné a další poplatky spojené s ubytováním! Ze strany nájemce je velmi přísně kontrolováno dodržování všech pravidel Domu Agapé II. a aktivita uživatele služeb při řešení své nepříznivé situace. 9. Zabezpečení bytu výměna zámku ve vchodových dveřích Uživatel má možnost zaplatit 300,- Kč za novou fabku, která bude vložena do vchodových dveří konkrétního bytu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost ubytovaného a jeho majetku. Pokud uživatel bytu novou fabku odmítne a použije starou fabku ve dveřích, pak Oblastní charita Teplice za případné krádeže v bytě neručí. 10. Žádost o prodloužení Žadatel/ka musí o prodloužení smlouvy o ubytování písemně požádat alespoň 1 týden před skončením její platnosti v kanceláři DA II. Žadatel/ka bude osobně vyrozuměn/a o výsledku své žádosti. Pozdní podání Žádosti o prodloužení smlouvy je chápáno jako nezájem o další pobyt v Domě Agapé II. a ubytování je automaticky ukončeno ke dni uvedenému v platné Smlouvě o ubytování. 11. Platby v Domě Agapé II. Poskytování sociálně aktivizačních služeb je zdarma. Poskytování pobytových služeb je za úplatu. Při přijetí k pobytu je nutná záloha ve výši 3000,- Kč na pokrytí části nájemného.

4 Krátkodobý pobyt: platba činí: včetně služeb a elektřiny: 180,- Kč / na den a byt Dlouhodobý pobyt: Platba za ubytovní činí: základ: dle velikosti bytové jednotky ( cca od 600,- Kč / byt ) vodné: 300,- Kč/ osoba plyn otop: 1700,- Kč / byt elektřina chodba: 100,- Kč/ byt fond oprav: 100,- Kč / byt elektroměr si je povinen/povinna žadatel/ka nechat zapojit na své jméno a platit pravidelné zálohy přímo elektrárně. Elektřina v bytové jednotce není započtena v nájemném a za případné nedoplatky nese zodpovědnost ubytovaný/ubytovaná. Každá rodina je povinna platit na České poště poplatky za TV a rádio 12. Sociální pracovnice DA II. Je nápomocna všem uživatelům/uživatelkám při řešení nepříznivé sociální situace, pomáhá v sociálním poradenství ( kam se US může obrátit o pomoc, nasměrování na úřady, instituce ), v oblasti sociálních dávek ( orientace v nároku na sociální podporu, pomoc v hmotné nouzi ), v oblasti sociálně právní ( pomoc s vypisováním žádostí na úřady, soudy, jednání se školami, úřady,oddělením péče o dítě atd. ) Při přijetí do Domu Agapé II. prochází uživatel/ka služby obsáhlejším vstupním pohovorem se sociální pracovnicí a společně vypíší Vstupní dotazník., kde se mapuje současná situace uživatele/uživatelky služby a hledá její optimální řešení. 13. Sociální průvodce Každému uživateli/uživatelce služby je při nástupu do DA II přidělen během prvního týdne pobytu sociální průvodce, jehož rolí je provázet US po celou dobu pobytu v DA II seznámit se s jeho/její momentální životní situací a na podnět uživatele/uživatelky služeb sestavit individuální plán pomoci, hledat společně vhodná řešení dané situace a pomáhat plnít reálné stanovené cíle. Každý US má právo během svého pobytu obracet se na svého průvodce o radu a pomoc při hledání zaměstnání, o pomoc při péči o děti, při vedení domácnosti, o pomoc při výběru vhodných volnočasových aktivit, při provázení na úřady, do školy a na zájmové činnosti. Průvodce má právo podporovat a kontrolovat uživatele v plnění cílů tak, aby docházelo ke zlepšení nebo zamezení prohlubování nepříznivé uživatelovy situace. V odůvodněných případech má uživatel/ka právo během svého pobytu jednou požádat o změnu průvodce. 14. Dohoda o spolupráci US se zavazuje k aktivnímu řešení svého problému, pro který byl/a přijat/a a pravidelně konzultuje možnosti jeho řešení se svým průvodcem. Další ujednání jsou obsahem Dohody o spolupráci, kterou uživatel/ka uzavírá v den nástupu do DA II a mají platnost rozšířených pravidel Domovního řádu.

5 15. Komunitní setkávání Jedenkrát měsíčně se koná ve společenské místnosti Domu Agapé II. komunitní setkání všech ubytovaných. Zúčastnit komunitky se musí 1 dospělý člen rodiny. Na komunitce se řeší provozní záležitosti, vztahy mezi uživateli služby, připravované akce pro děti a dospělé a seznamujeme se s novými či odcházejícími uživateli. Též je zde prostor pro návrhy a podněty ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb a ubytování. 16. Odborná pomoc US má právo obracet se během svého pobytu na odborníky pracující přímo v Domě Agapé II. V případě specifického problému může US požádat sociální pracovnici Domu Agapé II. o pomoc při zprostředkování kontaktu na dalšího specialistu, který je schopen jeho situaci odborně řešit (právní poradce, lékař, psycholog ). 17. Prostor k bydlení Každému US bude předána prázdná bytová jednotka, vybavená pouze kuchyňskou linkou, ústředním topením, sanitárním zařízením, termoventily a měřidly tepla, uvedená ve smlouvě o ubytování při jejím podpisu. Kapacita bytové jednotky je maximálně 5 osob, a to včetně návštěv. V bytové jednotce US sám/a zodpovídá za svěřený majetek a bezpečnost. Pracovníci domu i ostatní spolubydlící mohou vstupovat do cizí bytové jednotky pouze po předchozím ohlášení. Nezaniká tím však povinnost US na výzvu pracovníků Domu Agapé II. umožnit přístup do byt. jednotky za účelem provedení kontroly nebo oprav. V případě neochoty otevřít byt. jednotku může být pracovníkem udělena pokuta ve výši 300,- Kč. Náhradního klíče k bytové jednotce smí být použito pouze tehdy, je-li důvodné podezření, že je v ohrožení život, zdraví, majetek, je páchán trestný čin nebo dochází k hrubému porušování domovního řádu. V přidělené byt.jednotce není dovoleno provádět stavební ani jiné úpravy, ale US si ji může vybavit bytovými doplňky tak, aby byt nepoškodil/a. Ve své byt. jednotce má US možnost používat vlastní pračku, rádio, televizi, video, magnetofon, ledničku, vždy však až nahlášením pracovníkovi DA II. V bytových jednotkách jsou instalovány měřáky na topení a termoventily. 18. Večerní a noční klid Provoz domu vychází především ze zájmů a potřeb dětí. V době od 19 do 22 hodin je dodržován večerní klid. V době od 22 do 6 hodin je noční klid, během něhož je v domě zachováván absolutní klid a US jsou přítomni v domě. 19. Příchody a odchody Všichni obyvatelé Domu Agapé II jsou povinni hlásit pracovníkovi konajícímu službu odchod z objektu na dobu delší než 2 dny a návrat zpět do Domu Agapé II. Nahlásí důvod odchodu, adresu a kontakt pobytu. Před odchodem z byt. jednotky uzavřou všechna okna a vypnou veškeré elektrické spotřebiče. Pobyt mimo dům na delší dobu, než 2 dny, je umožněn pouze v odůvodněných případech se souhlasem sociálního pracovníka. Pokud US opustí bytovou jednotku na dobu delší než 2 dny bez nahlášení sociálnímu pracovníkovi Oblastní charity Teplice, bude toto jednání považováno za projev nezájmu o bydlení v DA II. a proto bude Smlouva o ubytování ukončena. 20. Návštěvy Uživatel/ka sociálních služeb může přijímat návštěvy v bytové jednotce denně od 8:00 do 19:00. Uživatel/ka sociálních služeb může 1 x měsíčně přijmout návštěvu max. na dvě noci.

6 Pro návštěvu musí US získat od sociálního průvodce povolenku písemný doklad, který pracovník vypíše v době od 8:00 do 15:30 v kanceláři domu. Povolenku je uživatel/ka povinen/povinna ukázat domovníkovi na své budově. Ten zapíše návštěvu do knihy návštěv. Bez povolenky je zakázáno přijímat mimo návštěvní hodiny návštěvu. Za návštěvu si ručí navštívený/navštívená uživatel/ka služby a také ručí za dodržování klidu a Domovního řádu. V případě porušení DŘ bude návštěva vykázána z dobu a uživateli/uživatelce služby bude udělena upomínka. 21. Úklid US je povinen dbát hygienických zásad a ve své byt. jednotce udržovat pořádek. Dle Rozpisu služeb udržovat též pořádek ve společných prostorách. V den služby ručí ubytovaný za čistotu společných prostor a dvora až do doby nočního klidu. Za úklid ručí US a kontrolu řádného úklidu ručí domovníci. V případě nevykonání úklidu bude udělen uživateli/uživatelce služby zápis. Po třech zápisech následuje upomínka. 22. Náhrada škody a dluhů Za ztrátu nebo poškození zařízení, které dnem podpisu Smlouvy o ubytování US přejímá do své péče, je tento povinen zaplatit adekvátní náhradu. Pokud se zjistí viník, je celá částka náhrady škody vyúčtována jemu. Všichni US jsou zodpovědní za své děti a za své návštěvy. V případě nepřiznání viníka za poškození či ztrátu společného majetku je každé bytové jednotce stržena a vyúčtována částka odpovídající finančnímu podílu z celkové ztráty na majetku Domu Agapé II či města Krupka. V případě neuhrazení škod a dluhů vzniklých během pobytu US je částka stržena při vyúčtování z přeplatků zaplacených záloh za plyn, vodu a elektřinu společných prostor. 23. Alkohol, drogy, kouření Kouření tabákových výrobků kouřit se smí v bytové jednotce, s ohledem na přítomnost těhotných žen a dětí tak, aby je to neobtěžovalo. Kouřit se smí venku před domem. Kouřit se nesmí na chodbách domů Agapé II., společenské místnosti a kanceláři pod pokutou 500,- Kč Alkohol je přísný zákaz vnášet a konzumovat alkoholické nápoje v DA II., přijímat návštěvy pod vlivem alkoholu, nebo sám být v DA II. pod vlivem alkoholu. V případě, že se opakovaně prokáže přítomnost alkoholu v těle, je toto považováno za hrubé porušení domovního řádu a osoba s konečnou platností vyloučena z Domu Agapé II. Výjimka je povolena v případě malého množství alkoholu ( 1 litr alkoholu na rodinu ) ku příležitosti významných životních oslav. Omamné látky - je přísný zákaz vnášet a aplikovat si omamné látky v DA II., přijímat návštěvy pod vlivem omamných látek, nebo sám být v DA II. pod vlivem drog. Za drogu je považována i marihuana. V případě podezření na užívání drog si vyhrazuje Oblastní charita Teplice právo poslat podezřelého uživatele služeb do K- centra na testy na přítomnost cizí látky v těle nebo může podstoupit dobrovolný test v DA II. Pokud US obě varianty odmítne, bude mu/jí okamžitě ukončen pobyt v DAII.. Uživatel/ka služby si hradí drogový test sám/a v případě, že vyšel pozitivně. 24. Společné zařízení Vstup do neobsazených bytových jednotek, kotelny a společenské místnosti bez povolení zaměstnance DA II. je přísně zakázán. Telefon v kanceláři je možné používat oproti proplacení pouze v případech kontaktu s úřady, lékaři, zaměstnavateli, učiteli, pronajímateli. ZÁKAZ VYPOUŠTĚT A ODVZDUŠŇOVAT TOPENÍ, HROZÍ POŠKOZENÍ KOTLŮ A NĚKOLIK DNÍ BEZ TEPLA

7 25. Upomínka Za jakékoliv porušení Domovního řádu, či Dohody o spolupráci je US udělen zápis. Za tři zápisy se uděluje upomínka. Převzetí upomínky stvrdí každý US svým podpisem, čímž také bere na vědomí, že po třetí udělené upomínce je pobyt v Domě Agapé II ukončen. Pokud odmítne upomínku podepsat, jde o hrubé porušení domovního řádu a následuje okamžité ukončení smlouvy o ubytování. 26. Předčasné ukončení pobytu Uživatel/ka služeb má právo odejít z Domu Agapé II. kdykoliv na vlastní žádost. Při hrubém porušování Domovního řádu (užívání drog nebo alkoholu, přechovávání drog, distribuce drog či pobyt pod vlivem drog nebo alkoholu v Domě Agapé II., odmítnutí podrobení se testům na přítomnost omamných látek v těle ve specializovaném pracovišti, slovní či fyzická agrese vůči pracovníkovi DA II. nebo jinému obyvateli domu a to i v blízkosti areálu Domu Agapé II., prostituce, kuplířství, lichva, neoprávněné vniknutí do cizí bytové jednotky, přistižení či přítomnost cizího člověka po návštěvních hodinách bez povolení pracovníků DA II., zneužití hydrantů či porušení jejich zabezpečení, záměrně poškozování majetku Oblastní charity Teplice a MěÚ Krupka, pobyt v DA II. po dobu delší než 5 dní bez zavedené elektrické energie, pobyt v DA II. po dobu delší než 5 pracovních dní bez funkčních měřidel na topení, neplacení úhrad za podnájem, neplacení pokut za porušení domovního řádu, odmítnutí podpisu Upomínky, rozebírání a následná likvidace elektrických spotřebičů, rozebírání a následná likvidace vozidla ), či po udělení tří Upomínek následuje okamžité ukončení smlouvy o ubytování. Uživatel/ka služeb však nese i nadále odpovědnost za případné nedoplatky nájem, poškození či ztráta svěřeného zařízení. US je povinen/povinna tyto dluhy vyrovnat nejpozději do data uvedeného v Dlužním úpisu. US má možnost zaplatit pohledávku u Oblastní charity Teplice formou přeplatků za vyúčtování služeb ( vodné, plyn, elektřina ). 27. Předání bytové jednotky po ukončení smlouvy o ubytování Pracovník konající službu propouští z Domu Agapé II. US poté, co jsou splněny tyto požadavky: a) US vrátí klíče od bytové jednotky, schránky a hlavního vchodu b) Předá veškerou výbavu bytové jednotky, kterou při nástupu do domu obdržel ( v případě poškození či ztráty svěřeného majetku je požadována náhrada odpovídající ceně uvedené ve smlouvě ). c) US vytře bytovou jednotku, vymyje kuchyňskou linku d) Po pobytu delším než 1 měsíc US umyje okna. Jsou splaceny veškeré dluhy úhrada za podnájem, používání el. spotřebičů, úhrada poškozeného svěřeného majetku e) US je povinen vyklidit bytovou jednotku do 5 dní od ukončení pobytu. Pokud tak neučiní, bude byt vyklizen na náklady US z přeplatků vzniklých pobytem v DA II Výjimka Vedení Domu Agapé II. může z provozních, výchovných nebo jiných důvodů, na základě individuálního přístupu k US rozhodnout o přechodných změnách práv a povinností uživatelů služeb v DAII. Tyto výjimky se dohodnou písemně a budou stvrzeny podpisem obou stran v Individuální dohodě o spolupráci. Oblastní charita Teplice si ve vyjímečných případech vyhrazuje právo na kontrolu v nočních a ranních hodinách a kontrolu vybavení domácnosti v ohledu péče o dítě (dostatečné množství potravin, hygiena osob a prostředí). Dům Agapé II. si též vyhrazuje právo publikovat fotografie, příběhy uživatelů služeb s pozměněnými jmény a výtvarné či rukodělné práce za účelem prezentace DA II. 29. Bezpečnostní pokyny pro obyvatele Domu Agapé II

8 Tyto bezpečností pokyny jsou zpracovány pro bezpečný provoz Domu Agapé II v Krupce, Nových Modlanech. Dům Agapé II je zřízen z důvodu pomoci rodinám v tísni, matkám s dětmi v tísni, otcům s dětmi v tísni a těhotným ženám. a) Pro obyvatele platí ve všech ustanoveních Domovní řád. Obyvatelé jsou povinni chovat se ukázněně a ohleduplně k ostatním obyvatelům a pracovníkům. Za nezletilé osoby ( děti ) odpovídají rodiče. b) Po objektu se musí obyvatelé pohybovat opatrně a dodržovat zásady bezpečného chování c) Je zakázáno bez souhlasu pracovníků Domu Agapé II vodit do domu cizí osoby. d) Při používání el. spotřebičů je každý povinen počínat si obezřetně, úměrně k nebezpečí, které z dané věci vyplývá ( velké riziko u všech tepelných spotřebičů ). Po užití pračky zavřít přívod vody a všechny spotřebiče po použití vytahovat ze zásuvky. e) Pronajaté prostory musí být udržovány v čistotě a v nezávadném stavu. Při zjištění jakékoliv závady je obyvatel/ka povinen/povinna informovat vedoucí, či jiného pracovníka Domu Agapé II. f) Vstup do technického zázemí ( kotelna aj. ) je obyvatelům zakázán. g) Drobné opravy a údržbu smí provádět pouze osoba k tomu určená údržbářem DA II. h) Do objektu Domu Agapé II je zakázáno donášet a používat zde veškeré poškozené nebo staré el. spotřebiče ( varné konvice, vařiče, televize, lokální topidla aj. ). Pokud dojde k povolení těchto spotřebičů, musí se používat podle návodu od výrobce, udržovat v provozuschopném stavu, čistotě a musí být umístěny vždy v co největší vzdálenosti od hořlavých materiálů i) V objektu je zakázáno manipulovat s hořlavými kapalinami, provozními náplněmi a skladovat odpadky nasycené olejem nebo hořlavinami. j) Před odchodem z objektu je každý obyvatel povinen zavřít okna k) Je zakázáno v prostorách vnitřních i vnějších pěstovat, chovat a vnášet jakákoliv zvířata. l) Bytové jednotky je potřeba pravidelně větrat, aby nedocházelo k plesnivění bytů. m) Na dvoře DA II. je zakázáno rozebírat veškeré elektrospotřebiče a motorová vozidla, je zakázáno po návštěvních hodinách, aby zde parkovala vozidla obyvatel, kteří zde nejsou ubytování. Výjímku tvoří povolené návštěvy. n) Byt se smí pouze bílit, je zakázáno používat barevné nátěry na zeď či je tapetovat. 30. Udílení pokut za porušování Domovního řádu Smyslem udělení pokuty je dostatečně odradit všechny od činností, které jsou v domě zakázány. Kouření - (proti požárním a hygienickým pravidlům zařízení), neochota otevřít byt na vyzvání pracovníka - proti smlouvě uzavřené s Domem Agapé II - Oblastní charita Teplice zodpovídá za majetek městskému úřadu, lezení do bytových jednotek oknem - (proti bezpečnostním pravidlům zařízení) Určení plátce pokuty: Pokutu platí uživatel služeb, který byl přistižen při porušování domovního řádu. V případě, že nebude zjištěna konkrétní osoba, stávají se spoluodpovědnými i ostatní obyvatelé domu, zejména mohli li přestupku zabránit ( hlídat si děti, aby nelezly oknem ) Výše pokuty: 1. kouření ve společných prostorách domu ve výši 500,- Kč 2. neochota otevřít bytovou jednotku 300,- Kč

9 3. lezení oknem do bytové jednotky 500,- Kč Pokutu má právo uložit a vybrat každý pověřený pracovník DAII. Uživatel služeb je povinen uloženou pokutu zaplatit ihned na vyzvání pracovníka, který přijme peníze a vydá potvrzení o zaplacení pokuty. Pokud nebude US schopen, či ochoten zaplatit okamžitě, zaplatí pokutu při placení úhrady za ubytování. Nezaplacení pokuty je považováno za hrubé porušení Domovního řádu, což je důvodem pro okamžité ukončení ubytování v DA II. 31. Systém stížností Každý US má právo podat ústní nebo písemnou stížnost pracovníkovi, konajícímu službu, v kanceláři DA II. nebo ji vhodit do schránky důvěry, umístěnou v chodbě Domu Agapé II., Pod dolní drahou 88, Krupka. Stížnost bude posouzena a řešena sociálním průvodcem, konajícím službu. Pokud bude stížnost vážnějšího charakteru, bude řešena vedoucí sociální práce. V případě stížnosti na zaměstnance DA II. řeší stížnost ředitel OCH Teplice. Ten stížnost posoudí a snaží se jí vyřešit. Uživatel služeb je seznámen s výsledkem řešení stížnosti v nejbližším možném termínu. 32. Výhradní právo na změny v domovním řádu Vedení Domu Agapé II si vyhrazuje právo na změny nebo úpravy v domovním řádu Agapé II. dle potřeb, zaměření a poskytování sociálních služeb Domu. Uživatel/ka služby při nástupu do Domu Agapé II. stvrdí svým podpisem, že se seznámil/a s tímto Domovním řádem a zavazuje se k jeho dodržování. Uživatel/ka služby byl/a za přítomnosti sociálního pracovníka a sociálního průvodce seznámen/a s domovním řádem, souhlasí s ním a zavazuje se k jeho dodržování: V Krupce dne: Sociální pracovník Uživatel služby Sociální průvodce Uživatel služby

DOMÁCÍ ŘÁD (Dům Jonáš dům pro matky s dětmi v tísni)

DOMÁCÍ ŘÁD (Dům Jonáš dům pro matky s dětmi v tísni) Posláním Domu Jonáš je pomoc ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi v tísni. Poskytuje sociální služby těm klientkám, které se ocitly v těžké životní situaci a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005 Název práce: I. Provozní řád Domova pro matku a dítě, Litoměřice II. Ubytovací řád Domova pro matku a dítě, Litoměřice Jméno

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO

V N I T Ř N Í Ř Á D STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 V N I T Ř N Í Ř Á D STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO web : www.svpbrno.cz email: svpbrno@svpbrno.cz telefony : ambulantní oddělení 543 216 685, 722 952 499

Více

Příloha metodiky č. 2: D O M Á C Í Ř Á D

Příloha metodiky č. 2: D O M Á C Í Ř Á D Příloha metodiky č. 2: D O M Á C Í Ř Á D Kolpingova domu Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Služby Kolpingova domu jsou určeny především osamělým matkám s dětmi v obtížné životní situaci. Ve výjimečných případech

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚMI V TÍSNI V AŠI

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚMI V TÍSNI V AŠI DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚMI V TÍSNI V AŠI č. j. DMD 157/2011 (platnost od 1. 5. 2011) I. Obecná ustanovení 1. Zřizovatelem a provozovatelem Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 2/2014/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2014 Mgr. Jan Pavlas ředitel O B S A H 1. Charakteristika

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr.

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr. platný od 31.12.2013 ředitel: Mgr.Tomáš Široký Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení... 4 1.1. Název zařízení, adresa, kontakt... 4 1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění... 4 1.3.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Opavská 1119, PSČ 708 61. Ostrava - Poruba ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Opavská 1119, PSČ 708 61. Ostrava - Poruba ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení ( ŠZ 2 odst. 1 a 2, 57) 1. Vzdělávání na naší škole je založeno na zásadách rovného přístupu občanů ČR a států EU, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, šíření poznatků,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

Školní a klasifikační řád Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, (č.j. SZeŠ/117/2010)

Školní a klasifikační řád Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, (č.j. SZeŠ/117/2010) Školní a klasifikační řád, (č.j. SZeŠ/117/2010) školní rok: školní rok Školní řád Školní řád upravuje práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogy ve škole a jejích

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD AZYLOVÉHO DOMU SKLONĚNÁ v plném znění

UBYTOVACÍ ŘÁD AZYLOVÉHO DOMU SKLONĚNÁ v plném znění Centrum sociálních služeb Praha AZYLOVÝ DŮM SKLONĚNÁ Malá Skloněná 521, Praha 9 Vysočany, tel.: 284 825 240-1 UBYTOVACÍ ŘÁD AZYLOVÉHO DOMU SKLONĚNÁ v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních

Více

Domácí řád pro uživatele chráněného bydlení Chotěšov

Domácí řád pro uživatele chráněného bydlení Chotěšov Domácí řád pro uživatele chráněného bydlení Chotěšov Preambule Domácí řád pro chráněné bydlení v Chotěšově stanovuje základní pravidla pobytu osob, kterým Centrum pobytových a terénních sociálních služeb

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více