společenských jevů. 1. Poslání Domu Agapé II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "společenských jevů. 1. Poslání Domu Agapé II"

Transkript

1 DOMOVNÍ ŘÁD DOMU SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU PRO RODINY S DĚTMI - AGAPÉ II ( použité zkratky: US uživatel sociální služby, DA II. - Dům Agapé II., OCH Teplice Oblastní charita Teplice ) 1. Poslání Domu Agapé II Posláním Domu Agapé II. je poskytovat v rámci ubytování sociální služby dočasně sociálně znevýhodněným rodinám s nezaopatřenými dětmi a pomoci jim začlenit se zpět do plnohodnotného života. 2. Cílová skupina: a) Rodiny s nezaopatřenými dětmi ( do 26 let ) v tísni b) Osamělé matky a otcové s nezaopatřenými dětmi v tísni c) Těhotné ženy od 18 let v tísni Cíl služby a dílčí cíle: Hlavním cílem je zvýšit sociální začleňování a optimální fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez pomoci, překonat a tím pomáhat a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Dílčí cíle: Přispět k sociálnímu začlenění rodiny s dětmi Aktivizovat rodiny s dětmi k využívání vlastního potenciálu při řešení problémů Výchovně a preventivně působit v oblasti sociálně patologických jevů Umožnit smysluplné využití volného času Poradenství a pomoc při hledání zaměstnání Poradenství a pomoc v péči o děti a posilování rodičovského chování Poradenství a pomoc ve vedení domácnosti a udržování hygieny Pomoc při zprostředkování kontaktu s jinými odbornými pracovišti a sociálním prostředím Podpora a pomoc ve snaze dosáhnout vyššího vzdělání dětí a dospělých Podpora a nácvik v hospodaření s penězi 3. Kritéria příjmu žadatel/ka musí spadat do cílové skupiny žadatel/ka sociální službu potřebuje a chce, aby mu/jí byla sociální služba poskytována žadatel/ka podal/a vyplněnou žádost o přijetí do DA II. žadatel/ka přinesl/a Potvrzení od registrujícího lékaře o bezinfekčnosti žadatel/ka má trvalý pobyt v ČR žadatel/ka je zletilý/á a svéprávný/a

2 je volné místo v DA II. žadatel/ka není dlužníkem vůči Oblastní charitě Teplice Zvýhodněný/ná je uživatel/ka služby, který/která je doporučen/a institucí, která je ochotná spolupracovat s DA II. na řešení uživatelovy situace. Na dlouhodobý pobyt jsou přijímáni přednostně občané s trvalým pobytem ve městě Krupka, na krátkodobý pobyt mohou být přijaty osoby s trvalým pobytem v celé ČR. 4. Důvody vylučující poskytnutí služby: a) uživatel/ka neodpovídá cílové skupině a kritériím přijmu b) probíhající infekční nemoci, tuberkulóza c) závislost na návykových látkách ( alkoholismus, toxikomanie, gamblerství ) d) dluhy vůči OCH Teplice, bez snahy pravidelně splácet e) poruchy osobnosti f) byl/a vyloučen/a pro hrubé porušení řádu DA II. ( agresivita ) j) žadatel/ka, který využil/a 3 x sociálně aktivizační služby spojené s pobytem v Agapé II. k) žadatel/ka nejevící zájem o sociálně aktivizační službu, jeví pouze zájem o ubytování l) žadatel/ka a jeho spolubydlíci, jejichž pobyt byl ukončen méně než před 3 měsíci ( k žadateli/žadatelce nebude připsán jako spolubydlící ten, komu skončil v DA II. pobyt méně než před 3 měsíci. ) m) žadatel/ka, jenž není v sociální nouzi ( má vlastní byt, pronájem, či má možnost jiného bydlení, má vysoký příjem pro svou potřebu, má hmotné a nehmotné statky ). 5. Žádost o přijetí Do DA II. jsou žadatelé/žadatelky přijímáni/y na základě vyplněné žádosti o přijetí, kterou lze získat v Domě Agapé II. u sociální pracovnice. Požadujeme osobní předání vyplněných formulářů žadatelem/žadatelkou. S vyplněním žádosti Vám může pomoci sociální pracovnice. Před sepsáním smlouvy o ubytování je žadatel/ka seznámen/a s Domovním řádem DA II. 6. Potvrzení o zdravotním stavu K žádosti o přijetí je nutné doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele a spolužadatelů, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Formulář obdrží žadatel/ka v Domě Agapé II. u sociální pracovnice. Potvrzení o zdravotním stavu je nutné doložit před uzavřením smlouvy o ubytování.

3 7. Krátkodobý pobyt Při splnění kritérií příjmu a cílové skupiny je žadateli/žadatelce, který/která není občanem města Krupka, ale má v ČR trvalý pobyt, poskytnut krátkodobý pobyt včetně sociálně aktivizačních služeb na 1 měsíc a může být ještě 2 x o jeden měsíc na požádání prodloužen, maximálně však celkem na dobu 3 měsíců. Poskytování sociálních služeb spojených s ubytováním se stvrzuje smlouvou o ubytování mezi DA II. a uživatelem/uživatekou služby. Žadatel/ka musí o prodloužení smlouvy o ubytování písemně požádat alespoň 1 týden před skončením její platnosti v kanceláři DA II. Žadatel/ka bude ústně, písemně či telefonicky vyrozuměn/a o výsledku své žádosti. Krátkodobým pobytem nevzniká uživateli/uživatelce služby nárok na další ubytování v DA II. Při přijetí k pobytu je nutná záloha na úhradu ubytování ve výši 3000,- Kč na pokrytí části nájemného. 8. Dlouhodobý pobyt Při splnění kritérií příjmu a cílové skupiny je žadateli/žadatelce, který/která je občanem města Krupka, poskytnut dlouhodobý pobyt včetně sociálně aktivizačních služeb na 3 měsíce a může být na požádání prodloužen o další tři měsíce až na maximální celkovou dobu 18 měsíců. Podpisem smlouvy o ubytování se uživatel/ka služeb zavazuje k dodržování všech pravidel zařízení včetně úhrady nájemného a služeb ( vodné, otop, elektřina, fond oprav, vratná kauce měřidla na topení, termoventily ), a přijetí sociálního programu Domu Agapé II. US může být v Domě Agapé II. ubytován pouze třikrát. Pobyt je ošetřen Smlouvou o ubytování a prodlužuje se vždy na 3 měsíce. Při uzavření Smlouvy o ubytování je prvních 30 dní Zkušební dobou. Během těchto 30 dní může být smlouva oboustranně vypovězena bez udání důvodu. Výpověď ve zkušební době nezbavuje ubytovaného povinnosti uhradit nájemné a další poplatky spojené s ubytováním! Ze strany nájemce je velmi přísně kontrolováno dodržování všech pravidel Domu Agapé II. a aktivita uživatele služeb při řešení své nepříznivé situace. 9. Zabezpečení bytu výměna zámku ve vchodových dveřích Uživatel má možnost zaplatit 300,- Kč za novou fabku, která bude vložena do vchodových dveří konkrétního bytu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost ubytovaného a jeho majetku. Pokud uživatel bytu novou fabku odmítne a použije starou fabku ve dveřích, pak Oblastní charita Teplice za případné krádeže v bytě neručí. 10. Žádost o prodloužení Žadatel/ka musí o prodloužení smlouvy o ubytování písemně požádat alespoň 1 týden před skončením její platnosti v kanceláři DA II. Žadatel/ka bude osobně vyrozuměn/a o výsledku své žádosti. Pozdní podání Žádosti o prodloužení smlouvy je chápáno jako nezájem o další pobyt v Domě Agapé II. a ubytování je automaticky ukončeno ke dni uvedenému v platné Smlouvě o ubytování. 11. Platby v Domě Agapé II. Poskytování sociálně aktivizačních služeb je zdarma. Poskytování pobytových služeb je za úplatu. Při přijetí k pobytu je nutná záloha ve výši 3000,- Kč na pokrytí části nájemného.

4 Krátkodobý pobyt: platba činí: včetně služeb a elektřiny: 180,- Kč / na den a byt Dlouhodobý pobyt: Platba za ubytovní činí: základ: dle velikosti bytové jednotky ( cca od 600,- Kč / byt ) vodné: 300,- Kč/ osoba plyn otop: 1700,- Kč / byt elektřina chodba: 100,- Kč/ byt fond oprav: 100,- Kč / byt elektroměr si je povinen/povinna žadatel/ka nechat zapojit na své jméno a platit pravidelné zálohy přímo elektrárně. Elektřina v bytové jednotce není započtena v nájemném a za případné nedoplatky nese zodpovědnost ubytovaný/ubytovaná. Každá rodina je povinna platit na České poště poplatky za TV a rádio 12. Sociální pracovnice DA II. Je nápomocna všem uživatelům/uživatelkám při řešení nepříznivé sociální situace, pomáhá v sociálním poradenství ( kam se US může obrátit o pomoc, nasměrování na úřady, instituce ), v oblasti sociálních dávek ( orientace v nároku na sociální podporu, pomoc v hmotné nouzi ), v oblasti sociálně právní ( pomoc s vypisováním žádostí na úřady, soudy, jednání se školami, úřady,oddělením péče o dítě atd. ) Při přijetí do Domu Agapé II. prochází uživatel/ka služby obsáhlejším vstupním pohovorem se sociální pracovnicí a společně vypíší Vstupní dotazník., kde se mapuje současná situace uživatele/uživatelky služby a hledá její optimální řešení. 13. Sociální průvodce Každému uživateli/uživatelce služby je při nástupu do DA II přidělen během prvního týdne pobytu sociální průvodce, jehož rolí je provázet US po celou dobu pobytu v DA II seznámit se s jeho/její momentální životní situací a na podnět uživatele/uživatelky služeb sestavit individuální plán pomoci, hledat společně vhodná řešení dané situace a pomáhat plnít reálné stanovené cíle. Každý US má právo během svého pobytu obracet se na svého průvodce o radu a pomoc při hledání zaměstnání, o pomoc při péči o děti, při vedení domácnosti, o pomoc při výběru vhodných volnočasových aktivit, při provázení na úřady, do školy a na zájmové činnosti. Průvodce má právo podporovat a kontrolovat uživatele v plnění cílů tak, aby docházelo ke zlepšení nebo zamezení prohlubování nepříznivé uživatelovy situace. V odůvodněných případech má uživatel/ka právo během svého pobytu jednou požádat o změnu průvodce. 14. Dohoda o spolupráci US se zavazuje k aktivnímu řešení svého problému, pro který byl/a přijat/a a pravidelně konzultuje možnosti jeho řešení se svým průvodcem. Další ujednání jsou obsahem Dohody o spolupráci, kterou uživatel/ka uzavírá v den nástupu do DA II a mají platnost rozšířených pravidel Domovního řádu.

5 15. Komunitní setkávání Jedenkrát měsíčně se koná ve společenské místnosti Domu Agapé II. komunitní setkání všech ubytovaných. Zúčastnit komunitky se musí 1 dospělý člen rodiny. Na komunitce se řeší provozní záležitosti, vztahy mezi uživateli služby, připravované akce pro děti a dospělé a seznamujeme se s novými či odcházejícími uživateli. Též je zde prostor pro návrhy a podněty ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb a ubytování. 16. Odborná pomoc US má právo obracet se během svého pobytu na odborníky pracující přímo v Domě Agapé II. V případě specifického problému může US požádat sociální pracovnici Domu Agapé II. o pomoc při zprostředkování kontaktu na dalšího specialistu, který je schopen jeho situaci odborně řešit (právní poradce, lékař, psycholog ). 17. Prostor k bydlení Každému US bude předána prázdná bytová jednotka, vybavená pouze kuchyňskou linkou, ústředním topením, sanitárním zařízením, termoventily a měřidly tepla, uvedená ve smlouvě o ubytování při jejím podpisu. Kapacita bytové jednotky je maximálně 5 osob, a to včetně návštěv. V bytové jednotce US sám/a zodpovídá za svěřený majetek a bezpečnost. Pracovníci domu i ostatní spolubydlící mohou vstupovat do cizí bytové jednotky pouze po předchozím ohlášení. Nezaniká tím však povinnost US na výzvu pracovníků Domu Agapé II. umožnit přístup do byt. jednotky za účelem provedení kontroly nebo oprav. V případě neochoty otevřít byt. jednotku může být pracovníkem udělena pokuta ve výši 300,- Kč. Náhradního klíče k bytové jednotce smí být použito pouze tehdy, je-li důvodné podezření, že je v ohrožení život, zdraví, majetek, je páchán trestný čin nebo dochází k hrubému porušování domovního řádu. V přidělené byt.jednotce není dovoleno provádět stavební ani jiné úpravy, ale US si ji může vybavit bytovými doplňky tak, aby byt nepoškodil/a. Ve své byt. jednotce má US možnost používat vlastní pračku, rádio, televizi, video, magnetofon, ledničku, vždy však až nahlášením pracovníkovi DA II. V bytových jednotkách jsou instalovány měřáky na topení a termoventily. 18. Večerní a noční klid Provoz domu vychází především ze zájmů a potřeb dětí. V době od 19 do 22 hodin je dodržován večerní klid. V době od 22 do 6 hodin je noční klid, během něhož je v domě zachováván absolutní klid a US jsou přítomni v domě. 19. Příchody a odchody Všichni obyvatelé Domu Agapé II jsou povinni hlásit pracovníkovi konajícímu službu odchod z objektu na dobu delší než 2 dny a návrat zpět do Domu Agapé II. Nahlásí důvod odchodu, adresu a kontakt pobytu. Před odchodem z byt. jednotky uzavřou všechna okna a vypnou veškeré elektrické spotřebiče. Pobyt mimo dům na delší dobu, než 2 dny, je umožněn pouze v odůvodněných případech se souhlasem sociálního pracovníka. Pokud US opustí bytovou jednotku na dobu delší než 2 dny bez nahlášení sociálnímu pracovníkovi Oblastní charity Teplice, bude toto jednání považováno za projev nezájmu o bydlení v DA II. a proto bude Smlouva o ubytování ukončena. 20. Návštěvy Uživatel/ka sociálních služeb může přijímat návštěvy v bytové jednotce denně od 8:00 do 19:00. Uživatel/ka sociálních služeb může 1 x měsíčně přijmout návštěvu max. na dvě noci.

6 Pro návštěvu musí US získat od sociálního průvodce povolenku písemný doklad, který pracovník vypíše v době od 8:00 do 15:30 v kanceláři domu. Povolenku je uživatel/ka povinen/povinna ukázat domovníkovi na své budově. Ten zapíše návštěvu do knihy návštěv. Bez povolenky je zakázáno přijímat mimo návštěvní hodiny návštěvu. Za návštěvu si ručí navštívený/navštívená uživatel/ka služby a také ručí za dodržování klidu a Domovního řádu. V případě porušení DŘ bude návštěva vykázána z dobu a uživateli/uživatelce služby bude udělena upomínka. 21. Úklid US je povinen dbát hygienických zásad a ve své byt. jednotce udržovat pořádek. Dle Rozpisu služeb udržovat též pořádek ve společných prostorách. V den služby ručí ubytovaný za čistotu společných prostor a dvora až do doby nočního klidu. Za úklid ručí US a kontrolu řádného úklidu ručí domovníci. V případě nevykonání úklidu bude udělen uživateli/uživatelce služby zápis. Po třech zápisech následuje upomínka. 22. Náhrada škody a dluhů Za ztrátu nebo poškození zařízení, které dnem podpisu Smlouvy o ubytování US přejímá do své péče, je tento povinen zaplatit adekvátní náhradu. Pokud se zjistí viník, je celá částka náhrady škody vyúčtována jemu. Všichni US jsou zodpovědní za své děti a za své návštěvy. V případě nepřiznání viníka za poškození či ztrátu společného majetku je každé bytové jednotce stržena a vyúčtována částka odpovídající finančnímu podílu z celkové ztráty na majetku Domu Agapé II či města Krupka. V případě neuhrazení škod a dluhů vzniklých během pobytu US je částka stržena při vyúčtování z přeplatků zaplacených záloh za plyn, vodu a elektřinu společných prostor. 23. Alkohol, drogy, kouření Kouření tabákových výrobků kouřit se smí v bytové jednotce, s ohledem na přítomnost těhotných žen a dětí tak, aby je to neobtěžovalo. Kouřit se smí venku před domem. Kouřit se nesmí na chodbách domů Agapé II., společenské místnosti a kanceláři pod pokutou 500,- Kč Alkohol je přísný zákaz vnášet a konzumovat alkoholické nápoje v DA II., přijímat návštěvy pod vlivem alkoholu, nebo sám být v DA II. pod vlivem alkoholu. V případě, že se opakovaně prokáže přítomnost alkoholu v těle, je toto považováno za hrubé porušení domovního řádu a osoba s konečnou platností vyloučena z Domu Agapé II. Výjimka je povolena v případě malého množství alkoholu ( 1 litr alkoholu na rodinu ) ku příležitosti významných životních oslav. Omamné látky - je přísný zákaz vnášet a aplikovat si omamné látky v DA II., přijímat návštěvy pod vlivem omamných látek, nebo sám být v DA II. pod vlivem drog. Za drogu je považována i marihuana. V případě podezření na užívání drog si vyhrazuje Oblastní charita Teplice právo poslat podezřelého uživatele služeb do K- centra na testy na přítomnost cizí látky v těle nebo může podstoupit dobrovolný test v DA II. Pokud US obě varianty odmítne, bude mu/jí okamžitě ukončen pobyt v DAII.. Uživatel/ka služby si hradí drogový test sám/a v případě, že vyšel pozitivně. 24. Společné zařízení Vstup do neobsazených bytových jednotek, kotelny a společenské místnosti bez povolení zaměstnance DA II. je přísně zakázán. Telefon v kanceláři je možné používat oproti proplacení pouze v případech kontaktu s úřady, lékaři, zaměstnavateli, učiteli, pronajímateli. ZÁKAZ VYPOUŠTĚT A ODVZDUŠŇOVAT TOPENÍ, HROZÍ POŠKOZENÍ KOTLŮ A NĚKOLIK DNÍ BEZ TEPLA

7 25. Upomínka Za jakékoliv porušení Domovního řádu, či Dohody o spolupráci je US udělen zápis. Za tři zápisy se uděluje upomínka. Převzetí upomínky stvrdí každý US svým podpisem, čímž také bere na vědomí, že po třetí udělené upomínce je pobyt v Domě Agapé II ukončen. Pokud odmítne upomínku podepsat, jde o hrubé porušení domovního řádu a následuje okamžité ukončení smlouvy o ubytování. 26. Předčasné ukončení pobytu Uživatel/ka služeb má právo odejít z Domu Agapé II. kdykoliv na vlastní žádost. Při hrubém porušování Domovního řádu (užívání drog nebo alkoholu, přechovávání drog, distribuce drog či pobyt pod vlivem drog nebo alkoholu v Domě Agapé II., odmítnutí podrobení se testům na přítomnost omamných látek v těle ve specializovaném pracovišti, slovní či fyzická agrese vůči pracovníkovi DA II. nebo jinému obyvateli domu a to i v blízkosti areálu Domu Agapé II., prostituce, kuplířství, lichva, neoprávněné vniknutí do cizí bytové jednotky, přistižení či přítomnost cizího člověka po návštěvních hodinách bez povolení pracovníků DA II., zneužití hydrantů či porušení jejich zabezpečení, záměrně poškozování majetku Oblastní charity Teplice a MěÚ Krupka, pobyt v DA II. po dobu delší než 5 dní bez zavedené elektrické energie, pobyt v DA II. po dobu delší než 5 pracovních dní bez funkčních měřidel na topení, neplacení úhrad za podnájem, neplacení pokut za porušení domovního řádu, odmítnutí podpisu Upomínky, rozebírání a následná likvidace elektrických spotřebičů, rozebírání a následná likvidace vozidla ), či po udělení tří Upomínek následuje okamžité ukončení smlouvy o ubytování. Uživatel/ka služeb však nese i nadále odpovědnost za případné nedoplatky nájem, poškození či ztráta svěřeného zařízení. US je povinen/povinna tyto dluhy vyrovnat nejpozději do data uvedeného v Dlužním úpisu. US má možnost zaplatit pohledávku u Oblastní charity Teplice formou přeplatků za vyúčtování služeb ( vodné, plyn, elektřina ). 27. Předání bytové jednotky po ukončení smlouvy o ubytování Pracovník konající službu propouští z Domu Agapé II. US poté, co jsou splněny tyto požadavky: a) US vrátí klíče od bytové jednotky, schránky a hlavního vchodu b) Předá veškerou výbavu bytové jednotky, kterou při nástupu do domu obdržel ( v případě poškození či ztráty svěřeného majetku je požadována náhrada odpovídající ceně uvedené ve smlouvě ). c) US vytře bytovou jednotku, vymyje kuchyňskou linku d) Po pobytu delším než 1 měsíc US umyje okna. Jsou splaceny veškeré dluhy úhrada za podnájem, používání el. spotřebičů, úhrada poškozeného svěřeného majetku e) US je povinen vyklidit bytovou jednotku do 5 dní od ukončení pobytu. Pokud tak neučiní, bude byt vyklizen na náklady US z přeplatků vzniklých pobytem v DA II Výjimka Vedení Domu Agapé II. může z provozních, výchovných nebo jiných důvodů, na základě individuálního přístupu k US rozhodnout o přechodných změnách práv a povinností uživatelů služeb v DAII. Tyto výjimky se dohodnou písemně a budou stvrzeny podpisem obou stran v Individuální dohodě o spolupráci. Oblastní charita Teplice si ve vyjímečných případech vyhrazuje právo na kontrolu v nočních a ranních hodinách a kontrolu vybavení domácnosti v ohledu péče o dítě (dostatečné množství potravin, hygiena osob a prostředí). Dům Agapé II. si též vyhrazuje právo publikovat fotografie, příběhy uživatelů služeb s pozměněnými jmény a výtvarné či rukodělné práce za účelem prezentace DA II. 29. Bezpečnostní pokyny pro obyvatele Domu Agapé II

8 Tyto bezpečností pokyny jsou zpracovány pro bezpečný provoz Domu Agapé II v Krupce, Nových Modlanech. Dům Agapé II je zřízen z důvodu pomoci rodinám v tísni, matkám s dětmi v tísni, otcům s dětmi v tísni a těhotným ženám. a) Pro obyvatele platí ve všech ustanoveních Domovní řád. Obyvatelé jsou povinni chovat se ukázněně a ohleduplně k ostatním obyvatelům a pracovníkům. Za nezletilé osoby ( děti ) odpovídají rodiče. b) Po objektu se musí obyvatelé pohybovat opatrně a dodržovat zásady bezpečného chování c) Je zakázáno bez souhlasu pracovníků Domu Agapé II vodit do domu cizí osoby. d) Při používání el. spotřebičů je každý povinen počínat si obezřetně, úměrně k nebezpečí, které z dané věci vyplývá ( velké riziko u všech tepelných spotřebičů ). Po užití pračky zavřít přívod vody a všechny spotřebiče po použití vytahovat ze zásuvky. e) Pronajaté prostory musí být udržovány v čistotě a v nezávadném stavu. Při zjištění jakékoliv závady je obyvatel/ka povinen/povinna informovat vedoucí, či jiného pracovníka Domu Agapé II. f) Vstup do technického zázemí ( kotelna aj. ) je obyvatelům zakázán. g) Drobné opravy a údržbu smí provádět pouze osoba k tomu určená údržbářem DA II. h) Do objektu Domu Agapé II je zakázáno donášet a používat zde veškeré poškozené nebo staré el. spotřebiče ( varné konvice, vařiče, televize, lokální topidla aj. ). Pokud dojde k povolení těchto spotřebičů, musí se používat podle návodu od výrobce, udržovat v provozuschopném stavu, čistotě a musí být umístěny vždy v co největší vzdálenosti od hořlavých materiálů i) V objektu je zakázáno manipulovat s hořlavými kapalinami, provozními náplněmi a skladovat odpadky nasycené olejem nebo hořlavinami. j) Před odchodem z objektu je každý obyvatel povinen zavřít okna k) Je zakázáno v prostorách vnitřních i vnějších pěstovat, chovat a vnášet jakákoliv zvířata. l) Bytové jednotky je potřeba pravidelně větrat, aby nedocházelo k plesnivění bytů. m) Na dvoře DA II. je zakázáno rozebírat veškeré elektrospotřebiče a motorová vozidla, je zakázáno po návštěvních hodinách, aby zde parkovala vozidla obyvatel, kteří zde nejsou ubytování. Výjímku tvoří povolené návštěvy. n) Byt se smí pouze bílit, je zakázáno používat barevné nátěry na zeď či je tapetovat. 30. Udílení pokut za porušování Domovního řádu Smyslem udělení pokuty je dostatečně odradit všechny od činností, které jsou v domě zakázány. Kouření - (proti požárním a hygienickým pravidlům zařízení), neochota otevřít byt na vyzvání pracovníka - proti smlouvě uzavřené s Domem Agapé II - Oblastní charita Teplice zodpovídá za majetek městskému úřadu, lezení do bytových jednotek oknem - (proti bezpečnostním pravidlům zařízení) Určení plátce pokuty: Pokutu platí uživatel služeb, který byl přistižen při porušování domovního řádu. V případě, že nebude zjištěna konkrétní osoba, stávají se spoluodpovědnými i ostatní obyvatelé domu, zejména mohli li přestupku zabránit ( hlídat si děti, aby nelezly oknem ) Výše pokuty: 1. kouření ve společných prostorách domu ve výši 500,- Kč 2. neochota otevřít bytovou jednotku 300,- Kč

9 3. lezení oknem do bytové jednotky 500,- Kč Pokutu má právo uložit a vybrat každý pověřený pracovník DAII. Uživatel služeb je povinen uloženou pokutu zaplatit ihned na vyzvání pracovníka, který přijme peníze a vydá potvrzení o zaplacení pokuty. Pokud nebude US schopen, či ochoten zaplatit okamžitě, zaplatí pokutu při placení úhrady za ubytování. Nezaplacení pokuty je považováno za hrubé porušení Domovního řádu, což je důvodem pro okamžité ukončení ubytování v DA II. 31. Systém stížností Každý US má právo podat ústní nebo písemnou stížnost pracovníkovi, konajícímu službu, v kanceláři DA II. nebo ji vhodit do schránky důvěry, umístěnou v chodbě Domu Agapé II., Pod dolní drahou 88, Krupka. Stížnost bude posouzena a řešena sociálním průvodcem, konajícím službu. Pokud bude stížnost vážnějšího charakteru, bude řešena vedoucí sociální práce. V případě stížnosti na zaměstnance DA II. řeší stížnost ředitel OCH Teplice. Ten stížnost posoudí a snaží se jí vyřešit. Uživatel služeb je seznámen s výsledkem řešení stížnosti v nejbližším možném termínu. 32. Výhradní právo na změny v domovním řádu Vedení Domu Agapé II si vyhrazuje právo na změny nebo úpravy v domovním řádu Agapé II. dle potřeb, zaměření a poskytování sociálních služeb Domu. Uživatel/ka služby při nástupu do Domu Agapé II. stvrdí svým podpisem, že se seznámil/a s tímto Domovním řádem a zavazuje se k jeho dodržování. Uživatel/ka služby byl/a za přítomnosti sociálního pracovníka a sociálního průvodce seznámen/a s domovním řádem, souhlasí s ním a zavazuje se k jeho dodržování: V Krupce dne: Sociální pracovník Uživatel služby Sociální průvodce Uživatel služby

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz Smlouva o poskytování sociální služby smlouva č. S 1/2015 Rybka, o.p.s. Nuzice 24 375

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY Kynšperk nad Ohří a Nebanice Napomáhá k vytvoření lepších podmínek při poskytování služby Dům na půl cesty. Čl. 1 Obecná ustanovení: 1. Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD

NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy v tísni --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Příjmení a jméno: trvalé bydliště: datum narození: zastoupený/ná jméno a příjmení:

Více

D O M Á C Í A P R O V O Z N Í Ř Á D AZYLOVÉHO DOMU PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ZLÍN (dále AD )

D O M Á C Í A P R O V O Z N Í Ř Á D AZYLOVÉHO DOMU PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ZLÍN (dále AD ) Azylové zařízení a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín Hornomlýnská ul. 3712, Zlín telefon: 577 430 011 D O M Á C Í A P R O V O Z N Í Ř Á D

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO CENTRUM PRO BOSKOVICE sociální služba azylové domy Dukelská 12B, 680 01 Boskovice tel.: 516 411 966, e-mail: matka-dite.boskovice@charita.cz DOMOVNÍ ŘÁD

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2 Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Azylového domu pro matky s dětmi Otevřené srdce

DOMOVNÍ ŘÁD. Azylového domu pro matky s dětmi Otevřené srdce 1 DOMOVNÍ ŘÁD Azylového domu pro matky s dětmi Otevřené srdce Poslání Azylového domu: 1. Azylový dům pro matky s dětmi Otevřené srdce (dále jen Azylový dům) poskytuje matkám (otcům) s dětmi, které se nacházejí

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY 1 Provozní řád zámecké kočárovny Účelem provozního řádu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zúčastněných osob, ochrany majetku, cílem provozního řádu je zajištění příjemné

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V S 1 Rodina v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci Základní stabilizace Základní informace, možnost poradit se Materiální pomoc Možnost

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků bytů Nad Školou 1408, Liberec 30 čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 UBYTOVACÍ ŘÁD Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 STUDENTI Ubytování 1. U ubytovacího zařízení je možnost parkování na vyhrazeném místě, za poplatek. 2. Při příchodu si studenti vyplní ubytovací lístek

Více

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o....

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o.... Smlouva o zápůjčce č.... /... uzavřená ve smyslu ustanovení 663 a násl. zákona č. 40 / 1964 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Společnost:

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

(Varianta pro ženu) (2) S Klientkou nejsou v azylovém domě ubytovány žádné další osoby.

(Varianta pro ženu) (2) S Klientkou nejsou v azylovém domě ubytovány žádné další osoby. Smlouva o poskytnutí služby v azylovém domě číslo: ččč/rrrr Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Paní... Datum narození: Trvalé bydliště: (v textu této Smlouvy dále jen Klientka) a Diakonie ČCE SSP

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno: %KLIENT Datum narození: %DATNAR Bydliště: %TBYDULICE, %TBYDPSC, %TBYDOBEC rodné číslo: %RC dále v textu

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU:

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: Vydaný provozovatelem - Penzion V Pivovaru, Žacká 1783,286 01 Čáslav,ČR Jako všeobecné podmínky smlouvy o ubytování Podle 754 a násl. Občanského zákoníku: 1. Po předání příjmového

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

P R A V I D L A pro poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou v majetku města Horní Slavkov. I. obecná ustanovení

P R A V I D L A pro poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou v majetku města Horní Slavkov. I. obecná ustanovení P R A V I D L A pro poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou v majetku města Horní Slavkov I. obecná ustanovení 1) Dle ustanovení 10 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky

Více

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Uživatel služby: jméno,příjmení:... bydliště:... a poskytovatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA Charitní pečovatelská

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02 e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz Směrnice ke stanovení úplaty

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Žádost o krátkodobý pronájem

Žádost o krátkodobý pronájem Žádost o krátkodobý pronájem Pořadatel odpovědná osoba : Příjmení : Adresa: Jméno: E-mail Název a adresa právnické osoby : IČ: DIČ: E-mail: Požadovaný termín : Datum : Od do hod. Požadavaná místnost k

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních služeb Praha AD Azylový dům pro ženy Smlouva Smlouva o poskytnutí sociální služby PŘ Provozní řád VSP

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Soubor informací o poskytované službě DŮM NA PŮL CESTY Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

DOMÁCÍ ŘÁD (Dům Jonáš dům pro matky s dětmi v tísni)

DOMÁCÍ ŘÁD (Dům Jonáš dům pro matky s dětmi v tísni) Posláním Domu Jonáš je pomoc ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi v tísni. Poskytuje sociální služby těm klientkám, které se ocitly v těžké životní situaci a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami.

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Režim hotelového provozu

Režim hotelového provozu Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E pro hosty VŠE Zpracoval: Ing. Drahoslav Zerzáň Ing. Jana Guregová Správa účelových zařízení VŠE 3.12.2009 Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E Provozovatel:

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více