Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, Habry. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, Habry Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah : 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Údaje o přijímacím řízení žáků 6. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 7. Prevence sociálně patologických jevů 8. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 9. Spolupráce školy 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Zapojení do projektů financovaných z cizích zdrojů 12. Základní údaje o hospodaření školy 13. Školní jídelna 14. Mateřská škola

2 1. Charakteristika školy Ve školním roce 2013/2014 byla Základní škola a Mateřská škola Habry plně organizovanou školou. Zřizovatelem je MěÚ v Habrech. Od 1. září 1996 je škola zařazena do sítě škol. Od 1. ledna 2003 přešla Základní škola v Habrech do právní subjektivity, má formu příspěvkové organizace a sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní družinu, školní jídelnu a školní jídelnu - výdejnu. S účinností od nese nový název - Základní škola a Mateřská škola Habry. Škola má dvě budovy. Budovu č. 83 a č. 18. Adresa školy je Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, Habry. V budově č. 83 byly umístěny dvě třídy 1.stupně - třídy I.A, II.A a tři oddělení školní družiny. V budově č. 18 byly umístěny v přízemí tři třídy 1. stupně - III.A, IV.A, V.A. V 1. poschodí byly umístěny tři třídy 2. stupně - třídy VI.A, VIII.B, IX.A a v 2. poschodí dvě třídy 2. stupně - třída VII.A a VIII.A. Celkem se vyučovalo v 10 třídách, byla v provozu 3 oddělení školní družiny. Školu navštěvovalo celkem 201 žáků (stav k ), 114 žáků na 1. stupni a 87 žáků na 2. stupni. Do školy chodilo celkem 102 chlapců a 99 dívek. Do první třídy nastoupilo 31 žáků, do školní družiny 67 žáků. V základní škole pracovalo 22 zaměstnanců (3 zaměstnankyně měly uzavřeny dva pracovní poměry), z toho 15 učitelů, 1 asistentka pedagoga, 3 vychovatelky školní družiny, 4 provozní zaměstnanci, 1 hospodářka školy a 1 ekonomka školy. Základní škola má k dispozici odbornou učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, chemickou laboratoř, učebnu informatiky, která se postupně doplňuje novými počítači a výukovými programy, knihovnu, cvičnou kuchyň, školní dílnu, ve 3 učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule a v 5 učebnách dataprojektor a plátno. Škola nemá tělocvičnu, hodiny Tv v zimním období probíhají v místní sokolovně. Na podzim a na jaře žáci využívají nově vybudované víceúčelové hřiště s umělým travnatým povrchem a travnaté hřiště u sokolovny a menší školní hřiště vybudované u školy. O přestávkách mají možnost žáci hrát stolní tenis ve vestibulu nové budovy a na chodbách košíkovou. Je dodržován pitný režim žáků, kromě čaje si mohou žáci zakoupit školní mléko a mléčné výrobky. Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem, usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Modernizace školy Byla provedena rekonstrukce osvětlení v kmenových a odborných učebnách v budově č. 18. Byly dokoupeny výškově stavitelné žákovské stolky a židle a nové učitelské stoly a židle. Dle finančních možností byly v průběhu roku doplňovány jednotlivé kabinety novými moderními učebními pomůckami (např. 2ks PC, interaktivní učebnice zeměpisu pro všechny ročníky 2. stupně, výukový materiál Anatomie člověka, nové tituly knih do žákovské knihovny). V rámci projektu Recyklohraní (zpětný odběr vysloužilých nebo nepoužívaných elektrospotřebičů, baterií, zářivek, tonerů a plnění úkolů s ekoproblematikou) jsme pořídili elektrické varhany Yamaha. Je připravena projektová dokumentace na přístavbu školy, která je do budoucna nezbytně nutná. V nové budově školy, která bude těsně spjatá se stávající budovou, budou umístěny 3 oddělení školní družiny, 6 tříd, spisovna, kabinety a další chybějící zázemí. V přízemí se počítá i s novou školní jídelnou. Realizace tohoto záměru je závislá na zajištění potřebných finančních prostředků. 2

3 2. Přehled učebních plánů Ve všech ročnících se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry. Předmět: Ročník: Český jazyk Cizí jazyk - Aj Cizí jazyk Nj /3 - Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Informatika Hudební výchova Výtvarná výchova Svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty /- 3 Týdenní dotace Volitelné předměty: Sportovní hry 6. ročník Písemná a elektronická komunikace Tady jsem doma 8. ročník Německý jazyk /Matematická praktika 9. ročník Konverzace z Aj Sportovní hry Nepovinné předměty: Zdravotní Tv Pohybové hry Náboženství 3

4 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Organizace školy Ředitelka školy: Mgr. Eva Doležalová Zástupkyně řed. školy: Mgr. Alena Kovaříková Výchovná poradkyně: Mgr. Anna Vávrová Preventistka sociálně patolog. jevů: Mgr. Monika Hospodková Pedagogický sbor Mgr. Jaroslava Bulánková Bc. Jiří Černý Mgr. Eva Doležalová Mgr. Eva Dytrychová Mgr. Monika Hospodková Mgr. Hana Koubková Mgr. Alena Kovaříková Mgr. Hana Malimánková Mgr. Štěpánka Nová Ing. Marie Pátková Iveta Procházková Mgr. Jiřina Semerádová Ing. Bc. Ludmila Sharabati Mgr. Zuzana Valová Mgr. Anna Vávrová Vychovatelky ŠD Blanka Lásková Dana Machotová Andrea Vávrová Provozní zaměstnanci Ladislav Doležal Marta Findová Martina Petrová Věra Urbanová Ekonomka školy Ing.Bc. Ludmila Sharabati Hospodářka školy Andrea Vávrová Asistentka pedagoga Iveta Procházková Pracovníci školy Jméno a příjmení: Vzdělání: Aprobace: Ped. praxe: a) učitelé Jaroslava Bulánková VŠ 1. stupeň 33 let Jiří Černý VŠ Bc. Tělesná výchova a sport 12 let Eva Doležalová VŠ 1. stupeň 31 let Eva Dytrychová VŠ 1. stupeň 29 let Monika Hospodková VŠ D-Nj 6 let Hana Koubková VŠ Čj-Ov 23 let Alena Kovaříková VŠ 1. stupeň 31 let Hana Malimánková VŠ Čj-D 29 let Štěpánka Nová VŠ učitel. estetické výchovy pro SŠ 1 rok Marie Pátková VŠ zeměd. + pedag. způsobilost 24 let Iveta Procházková středoškolské 9 let Jiřina Semerádová VŠ 1. stupeň 17 let Ludmila Sharabati VŠ ekonom., BC. učitel. odbor. předmětů 14 let Zuzana Valová VŠ učitel střed. školy, soc. pedag. 20 let Anna Vávrová VŠ M-F 32 let 4

5 b) vychovatelky ŠD Blanka Lásková vychovatelství 33 let Dana Machotová vychovatel 8 let Andrea Vávrová vychovatel 10 let c) provozní zaměstnanci Jméno a příjmení: Pracovní zařazení: Ladislav Doležal správce budov, školník Marta Findová uklízečka v budově č. 83 Martina Petrová uklízečka v budově č. 18 Věra Urbanová uklízečka v budově č. 18 Ing. Bc.Ludmila Sharabati ekonomka Andrea Vávrová hospodářka Metodické sdružení Vedoucí: Členové: Jaroslava Bulánková Jiří Černý Eva Doležalová Eva Dytrychová Alena Kovaříková Jiřina Semerádová Zuzana Valová Předmětové komise Český jazyk - cizí jazyky Přírodovědné předměty Vedoucí: Jiřina Semerádová Vedoucí: Marie Pátková Členové: Monika Hospodková Členové: Ludmila Sharabati Štěpánka Nová Zuzana Valová Hana Malimánková Anna Vávrová Marie Pátková Společenskovědní předměty a výchovy Vedoucí: Členové: Hana Malimánková Jiří Černý Eva Dytrychová Monika Hospodková Hana Koubková Štěpánka Nová Marie Pátková 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2013/2014 zúčastnili akcí pořádaných - Vysočina Education, NIDV, krajské pracoviště Jihlava, PPP Havlíčkův Brod. 5

6 Vzdělávací akce průběžného vzdělávání vedoucí k prohlubování odborné kvalifikace: Semináře k bezpečnosti práce žáků ve výuce Doškolovací kurz instruktora školního lyžování - p. uč. Pátková Školení vedoucích lyžařských kurzů - p. řed. Doležalová Nové metody a formy práce ve výuce na 1. stupni ZŠ Výtvarné inspirace - Vánoční čarování - p. uč. Procházková Výtvarné inspirace - Hrátky se zvířátky (papírování) - p. uč. Procházková Nejlepší nápady do prvouky 1. třídy - p. uč. Bulánková Jak sebe i žáky bavit vlastivědou - p. uč. Semerádová Nová metoda vzdělávání v matematice dle profesora M. Hejného - p. uč. Černý Nové metody a formy práce ve výuce na 2. stupni ZŠ Aj pro ty, kteří se nechtějí učit - p. uč. Hospodková Jazyková příprava učitelů Kurz Aj pro začátečníky (2. ročník) - p. řed. Doležalová, p. uč. Valová Kurz Aj pro středně pokročilé - p. uč. Semerádová Sociálně patologické jevy Prevence rizikového chování - Normální je nekouřit - p. uč. Hospodková, p. uč. Novotná Příčiny a dopady domácího násilí - p. uč. Hospodková BOZP a PO, První pomoc Odborná způsobilost v elektrotechnice a dalších předpisech na úseku BOZP - p. uč. Sharabati Školení vedoucích zaměstnanců o PO - p. řed. Doležalová, p. zást. Kovaříková Školení vedoucích zaměstnanců o BOZP - p. řed. Doležalová, p. zást. Kovaříková 7A - 7x o alergii a astmatu pro školu - p. uč. Bulánková Školská legislativa Nový občanský zákoník a jeho dopad do praxe ředitelů - p. řed. Doležalová Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: Masarykova univerzita Brno - Fakulta sportovních studií, Tělesná výchova a sport, trenérství - p. uč. Jiří Černý Studium k rozšíření odborné kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - PF - Rozšiřující studium angličtiny pro 1. a 2. stupeň základní školy - p. uč. Hospodková Vzdělávání - předávání informací - v rámci předmětových komisí, metodického sdružení jednotlivými učiteli, kteří se účastnili vzdělávacích seminářů. Pracovní schůzky se speciální pedagožkou ze SPC Praha, Mgr. Ladou Chudomelovou, která má v péči sluchově postižené žáky, se zúčastnili pedagogové, kteří žáky vyučovali a paní ředitelka Eva Doležalová. 5. Údaje o přijímacím řízení žáků Devatenáct vycházejících žáků (10 chlapců a 9 dívek) úspěšně zakončilo 9. ročník, prošlo řádným přijímacím řízením na střední školy a střední odborná učiliště. Všichni žáci byli přijati po prvním kole přijímacího řízení. Jeden žák pouze splnil povinnou školní docházku a nepodal žádnou přihlášku. 6

7 Výsledky přijímacího řízení Počet vycházejících žáků Celkem Chlapců Dívek 20* 11 9 Počet přijatých žáků SOŠ GYMNÁZIUM SOU SOU S MATUR * Jeden žák nepodal žádnou přihlášku. 6. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo na škole v 10 třídách - v 5 třídách na 1. stupni a v 5 třídách na 2. stupni. Z celkového počtu 201 (stav k ) žáků bylo 111 žáků z Habrů, zbývající část tvořili dojíždějící žáci z okolních obcí: Kámen-12, Chrtníč-12, Tis-18, Frýdnava-4, Zboží-5, Bačkov-12, Jiříkov-11, Leškovice-1, Miřátky-9, Proseč-4, Lubno-1, Vepříkov-1. Třídnictví, počty žáků ( k ) Třída: Třídní učitel/ka: Celkem žáků: Chlapců: Dívek: I.A Eva Dytrychová II.A Jaroslava Bulánková III.A Zuzana Valová IV.A Jiří Černý V.A Jiřina Semerádová VI.A Marie Pátková VII.A Monika Hospodková VIII.A Anna Vávrová VIII.B Hana Malimánková IX.A Ludmila Sharabati Přehled o prospěchu I.pololetí Třída: Počet žáků: Prospělo Prospělo: Neprospělo: s vyznamenáním: I.A 21* II.A III.A IV.A V.A

8 VI.A VII.A VIII.A VIII.B IX.A * 1 žák byl hodnocen slovně II.pololetí I.A 21* II.A III.A IV.A V.A VI.A VII.A VIII.A VIII.B IX.A * 1 žák byl hodnocen slovně Přehled o chování Napomenutí Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy Snížená známka z chování Pochvaly Vzorná reprezentace Sběr papíru školy Sběr bylin a pomerančové kůry Sběr vysloužilých elektrospotřebičů Důtky třídního učitele byly nejčastěji uděleny za neplnění školních povinností, nevhodné chování při vyučování, drzé chování k vyučujícím a za vědomé lhaní. Důtky ředitelky školy byly uděleny za opakované porušování školního řádu, za soustavné neplnění školních povinností, za záměrné lhaní. Integrovaní žáci Ve školním roce 2013/2014 se na naší škole vzdělávalo celkem 16 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho 6 žáků se specifickými poruchami učení s integrací, integrovaných v těchto třídách: I.A- 1 žák, III.A- 1, IV.A- 2 žáci, VI.A- 1 žák, VII.A - 1 žák, 8 žáků se specifickými poruchami učení bez integrace a 2 žáci se zdravotním postižením - 1 žák se středně těžkou poruchou sluchu a 1 žákyně s těžkou poruchou sluchu, integrovaní v VIII.A třídě. Integrovaným žákům bylo povoleno vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů, které vypracovali vyučující a plány byly prokonzultovány s rodiči. Dokumentaci integrovaných žáků vede výchovná poradkyně Mgr. Anna Vávrová. Spolupracuje s vedením školy, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě, Speciálně pedagogickým centrem pro žáky s LMP Jihlava a Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené v Praze. Třídní učitele informuje o vývojových poruchách žáků, 8

9 eviduje zprávy o vyšetření, zajišťuje vyšetření v PPP. Konzultuje s vyučujícími individuální vzdělávací plány a práci s těmito žáky. V průběhu celého školního roku poskytuje metodickou pomoc jednotlivým vyučujícím i rodičům. O práci s integrovanými žáky jsme jednali na pedagogických radách, na schůzkách SRPDŠ a individuálně s rodiči. Kontrolní činnost Vedení školy provádělo během celého školního roku průběžnou kontrolní činnost zaměřenou na výchovně vzdělávací činnost a oblast BOZP a PO. Oblastní inspektorát práce provedl kontrolu v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů, předmětem kontroly bylo plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Drobné nedostatky byly odstraněny. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka pro Kraj Vysočinu, provedla podle 22 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění, kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Okresní správa sociálního zabezpečení Havlíčkův Brod v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb., v platném znění a v souladu se zákonem č. 187/2006 Sb., v platném znění, provedla kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina provedla kontrolu plnění požadavků ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory, v platném znění - kontrola školního nábytku. Drobné nedostatky byly ihned odstraněny. Zřizovatel provedl kontrolu na základě zákona č. 320/2001 Sb., ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění. Při kontrole nebylo zjištěno neoprávněné použití finančních prostředků. Ověřování výsledků vzdělávání žáků Testy SCIO Žáci IX. A třídy se zúčastnili testování - Srovnávací testování 9. ročníků základních škol. Toto testování proběhlo v rámci projektu STONOŽKA. Žáci byli testováni v matematice, v obecných studijních předpokladech, v českém jazyce a v anglickém a německém jazyce. Percentil vyjadřuje pořadí žáka, třídy či školy v testu. Toto pořadí je přepočtené na stupnici 0 až 100 (0 = nejhorší, 50 = střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako procento ostatních žáků ve stejném ročníku, které žák předstihl. IX. A třída Výsledky: percentil Matematika 46 Obecné studijní předpoklady 41 Český jazyk 39 Anglický jazyk 31 Německý jazyk 38 9

10 Nejúspěšnější žáci IX. A třídy: MA - Jan Prorok (94), Tomáš Zelinger (93), Kristýna Lacinová (91) ČJ - Andrea Kořínková, Adéla Krajinová (84), Jaroslav Procházka (79) OSP - Tomáš Zelinger (91), Andrea Kořínková (83), Kristýna Lacinová (78) AJ - Jaroslav Procházka (99), Andrea Kořínková (93), Kristýna Lacinová (69) NJ - Jaroslav Procházka (70), Kateřina Břízová (62), Jan Macháček (48) Žáci VIII. A, B třídy se mohli zúčastnit dobrovolného testování na základě souhlasu zákonných zástupců. Hlavním záměrem bylo usnadnit žákům jejich rozhodování o výběru střední školy. Testování v matematice, v obecných studijních předpokladech a v českém jazyce se zúčastnilo celkem 5 žáků. Jaroslav Procházka získal od společnosti SCIO OCENĚNÍ za nejlepší výsledek v Kraji Vysočina v testování anglického jazyka devátých tříd základních škol. Výběrové ověření výsledků žáků 2014 ČŠI provedla výběrové šetření výsledků žáků 4. a 8. ročníků základních škol na vzorku cca 400 škol. Naše škola byla zařazena do vzorku těchto škol. Žáci 4. ročníku byli testováni v oblasti Člověk a jeho svět a žáci 8. ročníku v jazykové gramotnosti - cizí jazyk a v přírodovědné gramotnosti. Výsledky: 4. ročník Průměr školy: 61 % Úspěšnost: Žáci naší školy: Žáci všech testovaných škol: 0% - 20% - 0,29% 21% - 40% - 3,75% 41% - 60% 45% - 10 žáků 23,72% 61% - 80% 54% - 12 žáků 47,53% 81% - 100% - 24,71% Nejúspěšnější žáci 4. ročníku: Aneta Smetáčková (76%), Martin Karlík (75%), Lukáš Karlík (71%) 8. ročník - Přírodovědná gramotnost Průměr školy: 64% Úspěšnost: Žáci naší školy: Žáci všech testovaných škol: 0% - 20% - 0,29% 21% - 40% - 9,96% 41% - 60% 50% - 11 žáků 44,29% 61% - 80% 36% - 8 žáků 40,46% 81% - 100% 14% - 3 žáci 5,00% Nejúspěšnější žáci 8. ročníku: Linda Sharabati (90%), Tereza Kruntorádová (86%), Vojtěch Kozlík (83%) 8. ročník - Anglický jazyk Průměr školy: 55% Úspěšnost: Žáci naší školy: Žáci všech testovaných škol: 0% - 20% - 3,81% 10

11 21% - 40% 14% - 3 žáci 23,07% 41% - 60% 52% - 11 žáků 32,44% 61% - 80% 29% - 6 žáků 23,85% 81% - 100% 5% - 1 žák 16,84% Nejúspěšnější žáci 8. ročníku: Linda Sharabati (85%), Tereza Kruntorádová (77%), Marek Příbramský (74%) Účast na soutěžích a) Olympiády Ve školním roce 2013/2014 jsme se zúčastnili okresních kol těchto olympiád a dosáhli jsme následujících výsledků: Matematická olympiáda: Linda Sharabati (VIII.B) - účast. Zeměpisná olympiáda: 5. místo Linda Sharabati (VIII.B), 5. místo Barbora Švandová (VII.A), Ondřej Vlček (VI.A) - účast. Dějepisná olympiáda: 6. místo Linda Sharabati (VIII.B), Jitka Myslivcová (VIII.A) - účast, Lenka Čálková (IX.A) - účast. Olympiáda v českém jazyce: Jaroslav Procházka (IX.A) - účast. Olympiáda v anglickém jazyce: Linda Sharabati (VIII.B) - účast. Krajské kolo olympiády v Aj pro děti žijící v anglicky mluvících zemích: 2. místo Jaroslav Procházka (IX.A). b) Matematické soutěže Pythagoriáda - školního kola se zúčastnili žáci V.- VIII. ročníku, do okresního kola nepostoupil žádný žák. Matematické soutěže Klokan se zúčastnili žáci II. - IX. tříd. Školní kolo - kategorie Cvrček 1. místo Adam Víšek (II.A) - 72 bodů z 90, kategorie Klokánek 1. místo Jan Ostatnický (IV.A) bodů ze 120, kategorie Benjamín 1. místo Michal Kafka (VI.A) - 58 bodů ze 120 a kategorie Kadet 1. místo Jan Prorok (IX.A) - 68 bodů ze 120. Úspěšnost řešení: Cvrček: škola 41,08% okres 39,97% Klokánek: škola 41,87% okres 53,31% Benjamín: škola 35,76% okres 43,34% Kadet: škola 39,13% okres 42,44% c) Přírodovědná soutěž Přírodovědný klokan Školního kola se zúčastnili žáci VIII.A, B třídy a IX.A třídy. Nejúspěšnější řešitelé - 1. místo Kristýna Lacinová (IX.A) - 71 bodů ze 120, 2. místo Linda Sharabati (VIII.B) - 67 bodů ze 120, 3. místo Jaroslav Špitálník (VIII.A) - 65 bodů ze 120. d) Recitační soutěž Ze školního kola, kterého se zúčastnili žáci II. IX. tříd, postoupilo do okrskového kola v Chotěboři celkem 12 žáků - 1. kategorie: Eliška Kafková (III.A), Aneta Bártová (III.A), Denisa Vlčková (II.A), 2. kategorie: Aneta Stránská (V.A), Markéta Němcová (V.A), Eliška Praislerová (IV.A), 3. kategorie: Šárka Semerádová (VII.A), Jana Rainišová (VI.A), Yveta Procházková (VI.A), 4. kategorie: Valérie Šimonová (VIII.B), Linda Sharabati (VIII.B), Kristýna Pazderková (VIII.A). 11

12 e) Výtvarné soutěže Zúčastnili jsme se těchto soutěží: Tonda Obal na cestách - věcné ceny - Tereza Kozlíková (VII.A), Tereza Bártová (V.A) Sněhová vločka - 3. místo kolektiv ŠD II. oddělení O nejkrásnější kraslici Kniha a já PO očima dětí - 2. místo Jiří Vrzák (I.A), 3. místo Matěj Stehno (I.A), 3. místo Barbora Švandová (VII.A) Čtěte se slonem Bobem Krajina mého domova Hrajeme si s mazlíčky Nakresli ideálního učitele Pohádkový víkend - oceněný kolektiv, škola obdržela vstupenky na divadelní představení Škola se zapojila do soutěže CENTROPEN - sběr vypsaných per Tornádo. f) Sportovní soutěže Na škole pracoval v rámci AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) školní sportovní klub. Jeho hlavním úkolem bylo získávat a zapojovat co nejvíce žáků do pravidelné rekreační sportovní činnosti a vychovávat je ke zdravému životnímu stylu. OR AŠSK v Havlíčkově Brodě pořádala většinu sportovních soutěží, kterých jsme se účastnili. Za dotaci, kterou školní sportovní klub dostal, jsme nakoupili sportovní vybavení, které využívali všichni žáci školy při hodinách Tv a mimoškolní sportovní činnosti. Atletika Přespolní běh - okresní kolo - 4 družstva - mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky a starší chlapci - účast. Silničního běhu (Běhu pro zdraví) městem Jarmily Kratochvílové Golčovým Jeníkovem se zúčastnili žáci naší školy s rodiči a některými pedagogy. Běh parkem Budoucnost v Havlíčkově Brodě - 2. místo Michal Kafka (VI.A). Kopaná Minikopaná starších žáků (VIII.A,B - IX.A) - účast. McDonald s Cup - okresní kolo - I.A - III.A - účast, IV.A - V.A - účast. Florbal Okrskové kolo - ORION CUP - mladší žáci (VI.A - VII.A) - účast, starší žáci (VIII.A,B - IX.A) - účast. Školský pohár - kvalifikace - žáci (IV.A -V.A) - účast. Stolní tenis Okresní kolo - mladší žáci (VI.A - VII.A) - 2. místo Jan Čálek, Tomáš Čálek, Michal Kafka (všichni VI.A), starší žáci (VIII.A,B - IX.A) - účast. Vybíjená - Preventan cup Okresní kolo - žákyně (IV.A, V.A) - účast, žáci (IV.A, V.A) - účast, žáci a žákyně (VI.A) - účast. 12

13 Havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014 Atletika - 3. místo Michal Kafka (VI.A) - běh 1000 m, Aneta Vacková (VII.A) - hod kriketovým míčkem, Jan Čálek, Tomáš Čálek Michal Kafka, Tomáš Mazánek (VI.A) - štafeta 4 x 60 m. Stolní tenis - 4. místo Jan Miřátský (IX.A). Plavání - 4. místo Barbora Císařová (VI.A) - 50 m prsa, 5. místo Barbora Císařová (VI.A) 50 m volný způsob. Fotbal - 5. místo chlapci 8. a 9. roč. Dopravní soutěž mladých cyklistů Oblastní kolo - 4. místo družstvo mladších žáků a žákyň (O. Vlček, V. Ostatnický - VI.A, L. Pipková - V.A, K. Šourková IV.A), 5. místo družstvo starších žáků a žákyň (L. Sharabati, D. Hamsa, A. Švec - VIII.B, K. Lacinová - IX.A). Soutěž se skládala ze 4 částí - Pravidla provozu na pozemních komunikacích (test), Pravidla provozu na pozemních komunikacích (praktická jízda), Jízda zručnosti na kole a Zásady poskytování první pomoci. g) Všeználek Okrskové kolo - žáci a žákyně V.A (Aneta Stránská, Petra Řípová, Veronika Švandová, Miroslav Vlček) - účast. Soutěž se skládala ze tří částí - Vědomostní kvíz, Sudoku, Matematický kvíz. h) Literární soutěž Literární soutěže Čtěte se slonem Bobem se zúčastnily Markéta Matelová a Jitka Myslivcová (VIII.A). Žákyně zaslaly do soutěže povídku na téma Zvíře, o kterém bych si rád přečetl. Literární soutěže Co mi dává hudba se zúčastnila Kristýna Pazderková (VIII.A), do soutěže zaslala úvahu na dané téma. ch) Talentovka (soutěž v psaní na klávesnici PC v programu ZAVIAČIČ) Okresní kolo - Klára Štěpánková, Linda Sharabati (VIII.B) účast. i) Poznej Vysočinu Vědomostní soutěž - krajské kolo - Linda Sharabati (VIII.B) místo ze 157 soutěžících, oceněna zájezdem do Prahy a pamětním listem za úspěšnou účast v krajském kole vědomostní soutěže s názvem Poznej Vysočinu!, Vojtěch Kozlík (VIII.B) - účast. j) Přírodovědná soutěž - Máme rádi přírodu Okrskové kolo - kategorie A - Michal Friml, Vojtěch Kafka (III.A) - účast, kategorie B - Aneta Proroková, Petra Vondrová, Eliška Praislerová (IV.A), Anna Karlíková (III.A) - účast, kategorie C - Ludmila Pipková, Adéla Remerová, Petra Řípová (V.A) - účast. Žáci poznávali rostliny, živočichy a nerosty. Zapojení školy do projektů Recyklohraní - celoškolní projekt třídění odpadu Žáci naší školy pokračovali v celostátním školním projektu Recyklohraní již pátý školní rok. Zapojili jsme se aktivně do sběru použitých baterií, zářivek, tonerů i drobných elektrospotřebičů, splnili jsme některé vyhlášené úkoly a získali jsme certifikát k environmentálnímu vyučování za rok 2013, tedy jaký měla naše škola přínos zpětným odběrem a recyklací vysloužilých elektrospotřebičů pro životní prostředí. 13

14 Za získané body si škola pořídila elektrické varhany Yamaha. Ve vyučovacích hodinách probíhala výuka podle scénářů Eko Abecedy s tématikou třídění odpadů. Přírodovědné klání, projekt Gymnázia Chotěboř Naše škola podpořila prezentaci tohoto projektu, který podporuje přírodovědné vzdělávání studentů a vyslala do soutěže 4 členné družstvo, které obsadilo 2. místo (Linda Sharabati, Tereza Kruntorádová - VIII.B a Kristýna Lacinová, Tomáš Zelinger - IX.A). Soutěžící řešili zajímavé úkoly v laboratoři chemie, fyziky, biologie a v geoparku školy. Žáci obdrželi upomínkové předměty a malé ceny. Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost Žáci 8. ročníku se zapojili ve spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod do výše uvedeného projektu. Během návštěv SPŠS si žáci naší školy mohli prohlédnout prostory střední průmyslové školy, zasoutěžit si o zajímavé ceny, dozvědět se něco nového o škole, setkat se s žáky a učiteli a sami si vyzkoušet za asistence žáků některé dovednosti žáka stavební průmyslovky. Sbírka plastových víček pro Klárku Žáci naší školy se zapojili do sběru plastových víček z PET lahví, aby tak pomohli nemocné Klárce z Českého Těšína k invalidnímu vozíku, který nutně potřebuje. Dívka onemocněla dětskou mozkovou obrnou a bez invalidního vozíku se nepohne z místa. Zdravé zuby Žáci 1. stupně se zapojili do projektu Zdravé zuby. Každý žák obdržel pracovní sešit, který vyplnil při výuce ve škole a soutěžní kartu. Potvrzenou kartu o stomatologickém vyšetření mohli žáci zaslat do slosování o ceny. Vysočina 21 - Čistá Vysočina V rámci projektu Vysočina 21, který realizuje Krajský úřad Kraje Vysočina, jsme se zapojili do akce Čistá Vysočina. Žáci 2. stupně a někteří pedagogičtí pracovníci uklízeli, zejména sbírali odpadky v okolí školy, po celých Habrech i podél komunikací v okolí Habrů. Tím jsme chtěli podpořit myšlenku, že Zdravé město, obec, region znamená místo, kde lidé mohou dlouhodobě žít zdravě a spokojeně. První pomoc do škol Žáci VIII. A, B třídy se zapojili do krajského projektu První pomoc do škol. Prošli osmihodinovým zdravotním kurzem První pomoc - záchrana života provedeným školenými pracovníky ČČK. Normální je nekouřit Žáci III.A V.A se zapojili do projektu podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk. Žáci se během výuky seznamovali s motivačními příběhy, na které navazovaly pracovní listy. Program byl uzpůsoben přiměřeně věku žáků v jednotlivých ročnících. Prevence dětských úrazů Žáci III. A třídy obdrželi soubor zdravotně - výchovných materiálů s tématikou prevence dětských úrazů. Školní a třídní projekty Celoškolní: Velikonoční dílny 14

15 Podzimní cvičení v přírodě Vánoční soutěžní dopoledne I.A: II.A: III.A: IV.A: V.A: VI.A: VII.A: VIII.B: VIII.A,B: Poznávání lidí (Prv) Mezilidské vztahy (Prv) Komunikace (Čj, Prv) Seberegulace a sebeorganizace (Prv) Můj kamarád (Čj, Prv) Bezpečně na silnici (Prv, Čj) Člověk - sebepoznání a sebepojetí (Prv) Živočichové - kooperace a kompetice (Prv, Čj) Svět kolem nás (Prv) This is me (Aj) My school (Aj) My home (Aj) Rostliny (Př) Můj oblíbený hudební interpret (Hv) Česká republika (Vl) Můj oblíbený hudební interpret (Hv) Praha (Vl, Čj) Naše škola (Vo) Kultura ve Starověkém Řecku (D, Inf) Výtvarné umění pravěku (D, Vv) Výtvarné umění - Egypt, Řecko, Řím (D, Vv) Naše rostliny (Př) Česká republika (Aj) Zdravý životní styl (Vz) Ich (Nj) Meine Familie und ich (Nj) Mein Freund (Nj) Románské umění (Vv, D) Gotické umění (Vv, D) Zámořské objevy (Vv, D) Renesanční umění (Vv, D) Drogy (Vz) Taneční kroky - disco polka (Hv) Žánry hudby (Hv) Ptáci (Př) Paryby, ryby, obojživelníci (Př) Bezobratlí (Př) Osobnosti moderních dějin (D, Inf) Státy světa (Z, Inf) Státy Afriky a Asie (Z, Inf) Londýn (Aj) Savci (Př) Tschechien (Nj) Kultura na přelomu 19. a 20. století (D) Já jako člověk mezi lidmi (Vo) Státy Evropy (Z, Inf) Zajímavá místa našeho regionu (Tjd) 15

16 IX.A: Je reklama pravdivá? (Inf) Kraje ČR (Z, Inf) Člověk a náboženství (Vo) Austrálie (Aj) Husitský chorál (Hv) Sebepojetí a sebepoznání (Vz) Mimořádné události (Vz) Světelné jevy (F) Mediální sdělení (Inf) 7. Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů byla výchova zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, k rozvoji sociálně komunikativních dovedností. Cílem bylo zabránit výskytu rizikového chování žáků. Žákům byla nabídnuta řada zájmových kroužků, do kterých měli možnost se zapojit v rámci organizace svého volného času. Prevence SPJ byla začleněna do výuky jednotlivých předmětů. Žáci se zúčastnili těchto preventivních programů: Neviditelná výstava - žáci VII.A (ukázka reálného světa nevidomých lidí) Mezilidské vztahy - žáci III.A - V.A (bezpečné chování k cizím lidem, nebezpečí internetu) Šikana a kyberšikana - VI.A - IX.A (bezpečné chování na internetu) Zdravá 5 - II.A - V.A (výchova ke správné výživě dětí a mládeže) Jeden svět - VIII.A,B (festival dokumentárních filmů o lidských právech) 8. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Kroužky na škole Kroužky angličtiny Kroužky informatiky pro 1. stupeň Paličkování Cvičení při hudbě Ateliér Dramatický kroužek Písemná a elektronická komunikace Kroužek redakce školního časopisu Kroužek logopedické prevence Logopedická prevence Správné výslovnosti a rozvoji vyjadřovacích schopností se věnuje paní učitelka Eva Dytrychová. S vybranými žáky pravidelně procvičuje výslovnost jednotlivých hlásek, význam slov, tvoření vět a další vyjadřovací schopnosti. Jedenkrát ročně provádí depistáž našich žáků Mgr. Michaela Dubská - speciální logopedka. Školní výlety Jednotlivé třídy navštívily zajímavá místa naší republiky. Školní výlety se konaly koncem školního roku. I.A - IV.A V.A Jihlava - divadelní představení v Horáckém divadle, Jihlavské podzemí, vlastivědná vycházka Jihlava - ZOO, Jihlavské podzemí, vlastivědná vycházka 16

17 VI.A VII.A VIII.A,B - IX.A Lichnice, Pařížovská přehrada Český Šternberk, zámek ve Zruči nad Sázavou Karlštejn, Koněpruské jeskyně, naučná stezka Zlatý kůň Exkurze V.A - Planetárium Praha, Národní technické muzeum V.A - Praha - vlastivědná vycházka, Muzeum Karlova mostu, plavba lodí VI.A - Praha - výstava Faraonovo tajemství, botanická zahrada VI.A - přírodovědný výukový program v Horní Krupé - Rostliny luk VII.A - přírodovědný výukový program v Horní Krupé - Život ve vodě VI.A - VII.A - Horácké divadlo Jihlava (divadelní představení), městské hradby VIII.A,B - Žďár nad Sázavou - Muzeum knihy, Zelená hora VIII.A,B - Čistička odpadních vod v Havlíčkově Brodě VIII.A,B, IX.A - Poslanecká sněmovna České republiky, Muzeum voskových figurín, Žižkovský vysílač VIII.A,B, IX.A - Muzeum Karla Havlíčka Borovského Havlíčkův Brod I.A - IX.A - bioplynová stanice ZOD Habry Poznávací zájezd - Německo - Drážďany V prosinci se 45 žáků 2. stupně naší základní školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do Drážďan. Žáci si prohlédli pevnost Königstein - největší vojenskou pevnost s hradem v Evropě a historické centrum Drážďan - náměstí Theaterplatz, Zwinger, Rezidenční zámek a další známé památky. Prohlídku zakončili návštěvou velkých adventních trhů na náměstí Altmarkt. Výchovně vzdělávací akce Divadlo - Kouzla - I.A Loutkové divadlo - I.A - II.A Alenka v zemi za zrcadlem (Horácké divadlo Jihlava) - V.A Gotika - IV.A - IX.A Cestopisná přednáška - Expedice Kongo - VII.A, VIII.A,B V září až listopadu se žáci III.A a IV.A třídy zúčastnili plaveckého výcviku v bazénu v Havlíčkově Brodě. Lyžařský výcvik se z důvodu nedostatku sněhu a nepříznivé předpovědi počasí nekonal. Školy v přírodě v rekreačním středisku Zbyslavec u Heřmanova Městce se zúčastnili žáci ročníku. Žáci IV.A třídy prošli 12 hodinovou výukou dopravní výchovy, kterou zakončili testem znalostí dopravních předpisů a jízdou podle silničních pravidel na dopravním hřišti v Havlíčkově Brodě. Úspěšní žáci získali průkaz cyklisty. Žáci VIII.A,B a IX.A třídy navštívili s výchovnou poradkyní Úřad práce, kde se zúčastnili besedy k volbě povolání a Přehlídku středních škol a Veletrh pracovních příležitostí v Havlíčkově Brodě. Kulturní akce Žáci 1. stupně společně se svými vyučujícími připravili kulturní program pro vánoční posezení důchodů, které pořádá MěÚ Habry, program pro vánoční posezení důchodců 17

18 ZOD Habry, program pro jarní besídku v obci Tis. Připravili si také pásmo básniček pro vítání nových občánků a slavnostní vítání prvňáčků na MěÚ v Habrech. Žáci 1. a 2. stupně si připravili program pro rozsvícení vánočního stromku a vánoční výzdoby města. Žáci IX.A třídy si pro žáky a učitele základní školy připravili slavnostní rozloučení se Základní školou Habry. Pro slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře si připravili program žáci IV.A a V.A a na organizaci se spolupodíleli žáci IX.A. Všichni žáci, učitelé a vychovatelky školní družiny připravili pro své rodiče a širokou veřejnost VELIKONOČNÍ VÝSTAVU, doplněnou prodejem výrobků našich žáků. Výtěžek z prodeje a výstavy byl věnován na vzdělávání afrického chlapce - projekt Adopce na dálku. Na veřejnosti se naše škola prezentovala také Dnem otevřených dveří. Členové dramatického kroužku zahráli žákům naší školy divadelní představení Alenka v říši za zrcadlem, na které se po celý rok připravovali. Za odměnu pak prožili dobrodružnou Pohádkovou noc i s přespáním v sokolovně. Spolupráce s mateřskou školou Žáci IX.A třídy se účastnili projektového dopoledne dětí mateřské školy - Pohádková cesta. Děti mateřské školy, budoucí prvňáčci, navštívily první třídu. Seznámily se s prostředím školy a podívaly se na vyučování. Další aktivity školy V tomto školním roce pokračovala činnost Žákovské samosprávy. Dva zvolení zástupci za každou třídu ( roč.) se pravidelně jedenkrát měsíčně scházeli s vedením školy, preventistkou sociálně patologických jevů, popřípadě s dalšími vyučujícími a řešili společně otázky týkající se celé školy. Členové žákovské samosprávy: V.A - Ludmila Pipková, Petra Řípová VI.A - Yveta Procházková, Ondřej Vlček VII.A - Šárka Semerádová, Ondřej Grund VIII.A - Kristýna Pazderková, Markéta Matelová VIII.B - Linda Sharabati, Adam Švec IX.A - Tomáš Zelinger, Jaroslav Procházka Dva zástupci žákovské samosprávy (L. Sharabati a J. Procházka) se společně s prentistkou SPJ zúčastnili společného setkání žákovských parlamentů Kraje Vysočina, kde si vzájemně předávali zkušenosti s činností a vedením žákovských parlamentů. Redakční rada školního časopisu složená ze žáků VI.A - IX.A se pravidelně scházela a podařilo se jim vytvořit 5 zajímavých čísel školního časopisu s názvem Trefa do černého. Pravidelně se konaly lékařské prohlídky a očkování žáků dětským pediatrem. Žáci se fotografovali na konci školního roku a prvňáčci i na začátku školního roku. Na MěÚ v Habrech jsme slavnostně uvítali prvňáčky a na konci školního roku jsme se slavnostně rozloučili se žáky devátých tříd. Žáci se podíleli na úpravě okolí školy a volných prostranství v obci, sbírali starý papír, pomerančovou kůru a léčivé byliny a vysloužilé elektrospotřebiče. Studentka Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl Jitka Prchalová, vykonala ve školní družině souvislou praxi VOŠ. 18

19 Školní soutěže Sběr papíru - žáci nasbírali celkem kg papíru. Nejlepší sběrači v jednotlivých třídách: I.A Jiří Mrkvička (170 kg), II.A Jaroslav Semrád (229 kg), III.A Lucie Kvačková (206 kg), IV.A Pavel Víšek (142 kg), V.A Aneta Stránská (403 kg), VI.A Matěj Semrád (229 kg), VII.A Aneta Vacková (257 kg), VIII.A Martin Provazník (52 kg), VIII.B Adam Švec (171 kg), IX.A Adéla Krajinová (95 kg). Nejlepší sběrači byli odměněni pochvalou na vysvědčení. Sběr léčivých bylin a pomerančové kůry - žáci sebrali celkem 40 kg léčivých bylin a 80 kg pomerančové kůry. Všichni sběrači byli odměněni pochvalou na vysvědčení. Zpětný odběr vysloužilých nebo nepoužívaných elektrospotřebičů, baterií, zářivek a tonerů - za sběr žáci dostávali body podle pravidel projektu Recyklohraní. Na 1. stupni získali nejvíce bodů Josef Dobrý (I.A), Aneta Proroková (IV.A), Tereza Sojková (I.A) a Aneta Stránská (V.A). Na 2. stupni získali nejvíce bodů Petra Musilová (IX.A), David Hamsa (VIII.B) a Vojtěch Ostatnický (VI.A).Všichni nejlepší sběrači byli odměněni pochvalou na vysvědčení. Soutěž v úklidu třídy a šatny Zvolení členové žákovské samosprávy během školního roku hodnotili úklid (čistotu a pořádek) ve třídách a šatnách. Soutěž vyhráli žáci VIII.A třídy. Školní družina Žáci školní družiny se zapojili do různých aktivit, které pro ně připravily paní vychovatelky. Soutěžili ve výtvarných soutěžích - Podzim - 1. místo Václav Řípa (I.A), Veselá zvířátka - 1. místo Žaneta Růžičková (II.A), Mláďata - 1. místo Josefa Hoffingerová (IV.A). V předvánoční době plnili úkoly, které pro ně skrýval adventní kalendář, zhotovovali výrobky k Mikuláši a roznášeli novoroční přáníčka sponzorům a bývalým zaměstnancům školy. Navštívili Městskou knihovnu v Habrech a školní žákovskou knihovnu. Vychovatelky uspořádaly pro žáky karneval. Žáci společně s vychovatelkami a rodiči přivítali jaro - uspořádali průvod městem a vynesli Moranu. Také si společně se svými vychovatelkami připravili výrobky na Velikonoční výstavu. Na závěr školního roku uspořádali netradiční olympiádu. Zúčastnili se společných akcí s MěÚ Habry a společenskými organizacemi - rozsvícení vánoční výzdoby, dětského karnevalu, připravili si program na vánoční posezení důchodců. Navštívili vánoční a velikonoční výstavu na městské radnici. Žáci malovali obrázky a vytvářeli drobné dárečky, které naše škola průběžně zasílá hospitalizovaným dětem do Okresní nemocnice v Havlíčkově Brodě. Žáci se také zapojili do projektu Adopce na dálku. Reprezentovali nás na výtvarné výstavě Pohádkový víkend a atletických závodech ŠD. Na atletických závodech uspěli - 1. místo Eliška Kafková (III.A) - běh 50 m, 2. místo Eliška Kafková (III.A) - skok daleký, Anna Karlíková (II.A) - skok daleký, 3. místo Vendula Remarová (I.A) - hod míčkem. 9. Spolupráce školy Škola během školního roku spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě, se Speciálně pedagogickým centrem pro žáky s LMP Jihlava, se Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené v Praze, s odborem sociální péče MěÚ Havlíčkův Brod a s Policií ČR. V průběhu školního roku se konaly třídní schůzky SRPDŠ, schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. 19

20 Podzimní třídní schůzky rodičů žáků IX. třídy se zúčastnili zástupci některých středních škol a středních odborných učilišť, aby rodiče informovali o možnosti dalšího studia na jejich škole. Předsedkyní SRPDŠ byla paní Jana Císařová a hospodářkou paní Vladislava Kreuzmannová. S výborem SRPDŠ se sešlo vedení školy na začátku školního roku. Spolupráce s Okresní nemocnicí Havlíčkův Brod; žáci naší školy malovali a vyráběli drobné dárky pro děti hospitalizované v nemocnici. Škola obdržela sponzorský dar od OÚ Kámen (příspěvek na činnost školní družiny). Velmi kladná byla také spolupráce s MěÚ Habry. 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku, pomoci konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání. Cílem projektu Adopce na dálku je zlepšovat situaci nejchudších dětí zvyšováním jejich vzdělání, kvalifikace a schopnosti postarat se o sebe, a to v jejich přirozeném kulturním prostředí. Arcidiecézní charita, která zprostředkovává zapojení se do projektu, naší škole vybrala chlapce, který se jmenuje Christ-vie DIAKUBIKWA VUKU a pochází z Konžské demokratické republiky. Kontakt s chlapcem měli žáci naší školy prostřednictvím korespondence. 11. Zapojení do projektů financovaných z cizích zdrojů Škola nebyla zapojena do projektů financovaných z cizích zdrojů. 12. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Příjmy 1. Celkové příjmy - a) od zřizovatele ,- Kč b) od MŠMT ,- Kč 2. Poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců ,- Kč 3. Příjmy z doplňkové činnosti ,- Kč 4. Ostatní příjmy ,- Kč Výdaje 1. Náklady na platy pracovníků ,- Kč 2. Ostatní osobní náklady ,- Kč 3. Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění ,- Kč 4. Výdaje na učebnice, učební pomůcky ,- Kč 5. Ostatní provozní náklady - a) energie ,- Kč b) opravy a údržby ,- Kč c) služby ,- Kč d) spotřební materiál ,- Kč e) DDHM ,- Kč (79 860,- Kč čerpání prostředků z EU) 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Obsah : 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Rámcový popis

Více

Evaluace ZŠ a MŠ Habry za školní rok 2012/2013 II. FÁZE EVALUACE ANALÝZA INFORMACÍ

Evaluace ZŠ a MŠ Habry za školní rok 2012/2013 II. FÁZE EVALUACE ANALÝZA INFORMACÍ OBLAST EVALUACE Průběh vzdělávání CÍLE které chceme v dané oblasti ve škole dosáhnout Oblast - Výsledky vzdělávání žáků Porovnávání úrovně vzdělání žáků 9. ročníků v rámci školy i v rámci ČR. Porovnávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Obsah : 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Rámcový popis

Více

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Obsah : 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, Krucemburk, IČ:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, Krucemburk, IČ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2015/2016 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Plán školy pro školní rok 2016/ 2017 Schválen na pedagogické radě dne:25. 10. 2016 1 Obsah : I. Hlavní úkoly pro rok 2016/2017... 3 II. Organizační zajištění

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více