Smlouva o dílo č.067/2014 Evidenční číslo: TPO/2014/9 Odvoz a likvidace směsného komunálního odpadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo č.067/2014 Evidenční číslo: TPO/2014/9 Odvoz a likvidace směsného komunálního odpadu"

Transkript

1 I Mar1u. ~- -~ Pede. en Smlouva o dílo Č. 067/2014 Smlouva o dílo č.067/2014 Evidenční číslo: TPO/2014/9 Odvoz a likvidace směsného komunálního odpadu 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel společnost zapsaný, se sfdlem IC bankovní spojení zastoupenou tel. č. fax Č. . Psychiatrická nemocnice v Opavě ;.._Olomoucká , Opava MUpr. Ivanem Drábkem, ředitelem.' DIC fax Č '"1' _._.~~~~-! Čtsto účtu,cz I -.{ J Pracovníci pověření k úkonům ve věcech této smlouvy: Václav Glabazňa - tel.č , (dále jen "objednatel") 1.2. Zhotovitel společnost zapsaný se sídlem sídlo provozovny IC bankovní spojení Zastoupenou na základě plné moci Marius Pedersen a.s. y OR KS Hradec Králové,oddíl 8, vložka 3~9 Průběžná 194q(3, tlrélcjec Králové Markvartovická 1148, Hlučín (; ČSOB Hradec Králové Člsio účtu Ing. Martinem Michalowskim, na základě plné moci. CZ /0300 tel. č , : fax Č Pracovníci pověření k úkonům ve věcech této smlouvy: Obchodních i technických: Ing. Martin Michalowski, vedoucí obch. oddělení provozovny Ostrava, tel.: (dále jen "zhotovitel") 2. Předmět smlouvy 2.1. V zájmu dalšího rozvoje vlastních podnikatelských aktivit a za účelem splnění zákonem stanovených povinností na úseku hospodaření s odpady se uvedené smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen "smlouva"), jejichž předmětem bude odběr odpadu vlastněného objednatelem a zajištění jeho dalšího využití, příp. odstranění ze strany zhotovitele. Předmětem smlouvy je nájem kontejneru zajištěného zhotovitelem a spojeného s prováděnou službou objednateli. Předmětem smlouvy je dále zajištění odvozu odpadu dopravními prostředky zhotovitele a jeho následné odstranění v souladu s platnou legislativou Objednatel, jako oprávněná osoba nebo původce odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, je povinen v souladu s platnými právními předpisy týkající se odpadového hospodářství řádně nakládat s odpady, tak aby nedošlo k ohrožení zdraví obyvatelstva a životního prostředí a za tímto účelem zajistit jejich odstranění v případě, že další využití odpadů není možné Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých potřebných oprávnění v oblasti nakládání s odpady, které má převzít podle této smlouvy, má k dispozici odpovídající technické vybavení Stránka 1 z 7

2 Mariu. Pecle,..en ~ Smlouva o dílo Č. 067/2014 a smluvně má ošetřeny další odběratelsko-dodavatelské vztahy, které mu umožňují předmět smlouvy realizovat v souladu s platnou legislativou Bližší specifikace druhu odpadu, jehož odběr, odvoz, využití příp. odstranění je předmětem této smlouvy, včetně uvedení jeho názvu, přiřazení kódu druhu odpadu a stanovení příslušné kategorizace je obsažena v příloze Č. 1 SPECIFIKACE A CENíK ODPADŮ, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen "Příloha 1") Odběry odpadů s upřesněním jejich množství budou realizovány na základě této smlouvy: - v pravidelných intervalech s četnosti min. 2 x týdně - samostatnými telefonickými či faxovými nebo ovými objednávkami (dispečink firmy Marius Pedersen a.s. v Hlučíně: tel.: fax: ;), které budou vycházet, pokud v nich nebude výslovně dohodnuto jinak, z obecných podmínek této smlouvy a příslušných právních předpisů Zhotovitel je povinen potvrdit objednávku objednatele bez zbytečného odkladu po jejím obdržení, příp. v téže lhůtě sdělit důvody, pro které tak neučiní. Vlastní odběr odpadu bude realizován v termínu do 24 hodin od potvrzení objednávky. 3. Cena a platební podmínky 3.1. Cena za provedení sjednaného díla byla stanovena dohodou smluvních stran a je v návaznosti na jednotlivé druhy odpadů specifikována v Příloze 1. Ceny uvedené v příloze Č. 1 jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady splněním díla Součástí uvedené ceny za odběr jednotlivých druhů odpadů dle Přílohy 1, není DPH dle platných předpisů a dále náklady na přepravu a nájem zařízení, pokud není uvedeno jinak v Příloze Součástí uvedené ceny za odběr jednotlivých druhů odpadů, které budou odstraňovány skládkováním, jsou i příslušné poplatky za ukládání na skládky. Jedná se o základní poplatek, o rizikový poplatek v případě skladování nebezpečných odpadů (dle zákona Č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů) a o finanční rezervu na rekultivaci skládky (dle zákona Č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů) Cena nájmu zařízení dle jeho druhu se řídí Přílohou Ceny uvedené v Příloze 1 jsou platné ke dni podpisu této smlouvy a jsou platné po celou dobu realizace předmětu plnění. Změna cen je možná jen v případě změny daňových předpisů Objednatel uhradí cenu služby, tedy za odvoz a využití nebo odstranění resp. navíc za sjednaný nájem na základě souhrnné měsíční faktury vystavené zhotovitelem bezhotovostním převodem bankovní účet zhotovitel uvedený ve smlouvě. Splatnost se sjednává na 30 dnů od data doručení příslušného daňového dokladu V případě pozdní úhrady je zhotovitel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení s platbou V případě prodlení zhotovitele s plněním díla, tj. neprovede svoz odpadu do 24 hodin po potvrzení objednávky, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny. 4. Doba trvání smlouvy a způsob jejího zrušení 4.1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou s platností na dva roky od podpisu smlouvy Smlouva může být zrušena písemnou dohodou stran nebo výpovědí jedné ze stran ve tří měsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení druhé smluvní straně Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností objednatele. Jako podstatné porušení povinností objednatele je prodlení s úhradou ceny předmětu plnění, Stránka 2 z 7

3 -- Mariu. Pedersen Smlouva 5. Podmínky spolupráce smluvních stran o dílo Č. 067/ Objednatel se zavazuje: a) připravit odpady, jejichž odběr u zhotovitele objednal, a to takovým způsobem, aby ve stanoveném termínu byly způsobilé k nakládce a přepravě ve sjednaném množství a obalu dle pokynu zhotovitele upřesněného v potvrzené objednávce, b) sdělit zhotoviteli neprodleně, nejpozději do 5 dnů před plánovaným termínem přepravy, požadavek na zajištění obalu, pokud nebude mít objednatel k dispozici obal požadovaný zhotovitelem, c) zajistit a dodržovat způsob dokladování kvality odpadů ze své strany dle platných právních předpisů týkajících se odpadového hospodářství, d) dodat před prvním z odběrů nejpozději však při prvním odběru odpadů Základní popis odpadu, e) vybavit a označit odpad příslušnými doklady dle platných právních předpisů týkajících se odpadového hospodářství, průvodkou odpadu ke skládkování, identifikačním listem nebezpečného odpadu, f) objednatel potvrzuje, že jeho následující zaměstnanci mají právo potvrdit a podepsat veškeré doklady týkající se předání a převzetí ostatních a nebezpečných odpadů včetně identifikačních listů v případě, že se jedná o přepravu nebezpečných odpadů: Jméno Funkce Ing. Jan Hlava Náměstek ředitele pro hospodářsko - tecnickou správu Ing. Harry Olšar Vedoucí technicko - provozního oddělení Václav Glabazňa Vedoucí oddělení ostatního provozu 5.2. Zhotovitel se zavazuje: a) zajistit ve sjednaném termínu dopravní prostředek pro přepravu odpadů a provést jejich odběr v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních předpisech, b) dbát pokynů objednatele, zejména dodržet jím určenou trasu pro přepravu odpadů v areálu jeho závodu, c) nakládat s Odpady v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zajistit přednostně využití odpadů před jeho odstraněním, d) zajistit pro přepravu nebezpečného odpadu řádně vyplněné Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů, zhotovitel bude uveden jako odesílatel odpadu k přepravě. 6. Nájem zařízení 6.1. Pronajaté zařízení (kontejnery a nádoby na odpad) jsou majetkem zhotovitele. Objednatel je oprávněn používat pronajaté zařízení pouze pro účely tomu odpovídající nebo předem dohodnuté. Objednatel je povinen udržovat pronajaté zařízení v dobrém technickém stavu Objednatel je povinen pečovat o to, aby na zařízení nevznikla škoda. Objednatel je odpovědný za jakékoli poškození pronajatého zařízení vzniklého v důsledku jeho chyby či jednání z nedbalosti. V případě ztráty či poškození zařízení uhradí objednatel zhotoviteli vzniklou škodu. Objednatel není oprávněn dát pronajaté zařízení do podnájmu třetí straně Objednatel-nájemce prohlašuje, že ve smyslu 1794 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí se sjednanou výší nájmu dle této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že je mu známa obvyklá výše nájmů v obdobných případech. Stránka 3 z 7

4 Mariu. Pederaen ~ Smlouva o dílo Č. 067/ Doba nájmu je sjednána na dobu provádění služby, není-ii dohodnuto v této smlouvě jinak. Dnem ukončení smlouvy dochází současně bez dalšího ke zrušení nájmu zařízení. Po uplynutí nájmu musí být pronajaté zařízení předáno bez znehodnocení či nadměrného opotřebení, které neodpovídá povaze a určení věci a bez jakýchkoli odpadů nebo jiných věcí uložených v zařízení Objednatel nesmí označovat zařízení jiným způsobem, než je dohodnuto. V případě provedení jakýchkoli nápisů a značení na zařízení bez souhlasu zhotovitele, bude toto považováno za nedodržení obchodních podmínek této smlouvy. V případě ztráty nebo poškození zařízení uhradí objednatel zhotoviteli vzniklou škodu Pokud dojde ke změně umístění pronajatého zařízení, musí objednatel o této skutečnosti neprodleně informovat zhotovitele V případě nemožnosti umístění zařízení na pozemku ve vlastnictví objednatele, je tento povinen smluvně zajistit umístění zařízení na pozemku jiného vlastníka V případě nezbytnosti umístění zařízení na veřejné komunikaci je objednatel povinen zajistit označení zařízení dle zákona Č. 56/2001 Sb., O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona Č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č.307/1999 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů Není-Ii stanoveno jinak, řídí se nájemní vztah příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejícími předpisy. 7. Vyšší moc 7.1. Zhotovitel není vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění závazků, jestliže jeho prodlení v plnění nebo neplnění závazků dle této smlouvy, je výsledkem nějaké události způsobené Vyšší mocí Pro účely této smlouvy znamená "Vyšší moc" událost mimo kontrolu zhotovitele, kterou nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany zhotovitele. Takové události mohou být zejména války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie, sněhové kalamity, karanténní omezení, dopravní embarga a stávky. 8. Ostatní ujednání 8.1. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na specifika poskytovaného plnění, že nebude docházet k předání a převzetí poskytnuté služby a služba bude provedena jejím dokončením, a to postupně, vždy převzetím příslušného odpadu zhotovitelem od objednatele a následným využitím nebo odstraněním Odpad naložený na dopravní prostředek zhotovitele se stává okamžikem opuštění prostoru závodu (provozovny) objednatele (tj. překročením jeho pomyslné hranice) vlastnictvím zhotovitele, který přejímá veškeré povinnosti původce odpadů, odpovídá za jeho přepravu a konečné využití či odstranění. Finanční vyrovnání takového přechodu vlastnictví je zohledněno ve sjednané ceně služby 8.3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti se doručují osobně nebo poštou, a to na adresu provozovny uvedenou v záhlaví této smlouvy. Jestliže se nepodaří doručit písemnost ani při druhém pokusu o doručení na adresu shora uvedenou nebo na jinou druhé smluvní straně prokazatelně sdělenou adresu, považuje se třetí den od odeslání nedoručené zásilky za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení a které nebude současně stiženo vadou, která neplatnost či neúčinnost způsobila. Stránka 4 z 7

5 Mariu. Pedersen ~ Smlouva o dílo č. 067/ Pokud je nebo by se stala neplatnou či neucinnou, vyjma řádného ukončení, smlouva jako celek, zavazují se smluvní strany uzavřít, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novou smlouvu, která bude svým smyslem a účelem odpovídat této smlouvě a která zároveň nebude stižena vadou způsobující neplatnost či neúčinnost této smlouvy. Závazek dle tohoto odstavce bodu této smlouvy je podle výslovné vůle smluvních stran oddělitelný od zbývajícího obsahu smlouvy a má platit i v případě neplatnosti zbývajícího obsahu smlouvy Strany prohlašují, že k datu podpisu této smlouvy nejsou v postavení a současně ani nehrozí, že se v době do splatnosti peněžitých plnění podle této smlouvy dostanou do postavení, kdy z jakýchkoliv důvodů nemohou zaplatit DPH z těchto plnění Není-Ii písemně sjednáno jinak, cena plnění a k ní příslušná DPH, bude-li k ceně řádně vyúčtována, bude druhé smluvní straně uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v či 1 této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že bankovní účet uvedený v či 1 této smlouvy, na který mají být platby zasílány, je řádně oznámen správci daně za účelem zveřejnění v registru bankovních účtů ve smyslu 109 odst. 2 písmo c) zákona č. 234/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v.z.p.p. (dále jen "spolehlivý účet") V případě, že v době splatnosti faktur bude zjištěno, že platba je požadována na jiný než Spolehlivý účet, je Smluvní strana, která má hradit plnění (dále jen "Povinná smluvní strana"), oprávněna neprodleně fakturu odeslat zpět druhé smluvní straně k opravě bankovního účtu. Doručením Povinné smluvní straně běží nová lhůta splatnosti Smluvní strany prohlašují, že k datu podpisu této smlouvy nejsou nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v.z.p.p (dále jen "Nespolehlivý plátce"). V případě, že nejpozději v době splatnosti faktur by bylo Povinnou smluvní stranou zjištěno, že v registru umožňujícím dálkový přístup byla zveřejněna v okamžiku data uskutečnění zdanitelného plnění skutečnost, že se druhá strana stala Nespolehlivým plátcem, je Povinná smluvní strana oprávněna uhradit cenu plnění nebo její část ve výši bez DPH, přičemž využije institut zjištění daně v souladu s ustanovením 109 a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v.z.p.p. tj. uhrazením příslušné DPH správci daně k datu splatnosti příslušného daňového dokladu. Zaplacením fakturované ceny plnění bez DPH ve prospěch bankovního účtu druhé smluvní straně a převodem částky odpovídající DPH na účet správce daně je splněna povinnost Povinné smluvní strany k zaplacení fakturované ceny plnění včetně DPH a druhá smluvní strana již není oprávněna požadovat po Povinné smluvní straně úhradu částky odpovídající dani z takového zdanitelného plnění. 9. Závěrečná ustanovení 9.1. Vztah mezi smluvními stranami se řídí platnými právními předpisy Ceské republiky, zejména ustanoveními 2586 a násl. občanského zákoníku Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou výtiscích, které mají platnost originálu. Každá strana obdrží jeden originální výtisk smlouvy Smlouva je platná a účinná podpisem všech smluvních stran Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Změna smlouvy jinou než písemnou formou se nepřipouští Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále také jen občanský zákoník), a nebude se domáhat obnovení jednání o této smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění Objednatel prohlašuje, že se ve smyslu 1794 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí se sjednanou cenou za služby dle této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že je mu známa obvyklá cena plnění sjednaných služeb Smluvní strany se dohodly na tom, že jakoukoli pohledávku vzniklou z této smlouvy lze postoupit na třetí osobu pouze na základě písemného souhlasu druhé smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy lze postoupit, tedy lze postoupit smlouvu, na třetí osobu pouze na základě písemného souhlasu druhé smluvní strany. Stránka 5 z 7

6 Mar1u. Pedereen ~ Smlouva o dílo č. 067/ Tato smlouva je projevem shodné a svobodné vůle obou smluvních stran, které se smlouvou i se všemi přílohami seznámily a s jejich zněním souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č.1 SPECIFIKACE A CENfK ODPADO V Opavě dne V Hlučíně dne psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká ~5/88, ooava IC:O~44004 [ objednatel ítovite, Stránka 6 z 7

7 Příloha Č. 1 SPECIFIKACE A CENíK ODPADŮ V této příloze, která je nedílnou součástí S m I o u v y o dílo Č. O 6 7 I 2 O 1 4, jsou uvedeny typy odpadů, jejichž odběr bude na základě samostatných telefonických či faxových objednávek zajišťovat zhotovitel. Dále jsou zde u každého typu 'odpadu uvedeny ceny, které bude hradit objednatel zhotoviteli (u označených odpadů zhotovitel objednateli) za odběr odpadů Popis služby Přepokládané MJ Cena/MJ množství za rok V Opavě dne PSYChiatriCk?i:n ocnice v Opavě Olomoucká30 /88, Opava IČ: 008~~_4~004 V Hlučíně dne objednatel -, zhotovitel Ma,'lus Pedersen a. S.. Průběžná 1940/ Hradec Králové provozovna Ostrava.' Morkvortovickó l1a8, Hlučín Tel.: F9X: IČ DIC:CZ Stránka 7 z 7

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

"Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru"

Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru SMLOUVA O PROVOZOVÁNí SLUŽEB 5141400874 I. Smluvní strany Obec Staré Sedlo se sídlem: Zámecká 100 35746 Staré Sedlo Statutární zástupce: Miroslav TONCAR, starosta obce IČ: 002 59 608 DIČ: Není plátcem

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností ARAMIT, s.r.o., IČO: 267 25 151, se sídlem

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní akci

Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní akci 1\11 '1...;- :"}~~ -VO Z'[,.-.LSTVÍ. 1\ li) 17 11r \I l'iuha 1- Nové Měst\) -614 Číslo smlouvy: 445-2015-10042 Č.j.: 35733/20 15-MZe-l0042 Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SOMFY, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SOMFY, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti SOMFY, spol. s r.o. 1 Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb (materiál, výrobky, náhradní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Calibra CZ, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 109/1091, Praha 4, 140 00 zapsané v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 88505, IČ: 26704161 I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o., se sídlem Seifertova 399, 403 31 Ústí nad Labem IČ: 287 49 928 Všeobecné obchodní podmínky ALEX FOX Central

Více

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY dodávek prací a služeb pro společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Platnost od 1.1.2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY dodávek prací a služeb pro společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Platnost od 1.1.2014 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY dodávek prací a služeb pro společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Platnost od 1.1.2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

Obchodní podmínky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky společnosti PRO MOTOR Servis CZ s.r.o., IČ: 253 10 259, se sídlem: Modřice, Brněnská 1066, PSČ 664 42, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložce 24188 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky zboží, prací a služeb UNIS, a.s. č. 15SP13-OX-001-00 (rev.0)

Všeobecné obchodní podmínky zboží, prací a služeb UNIS, a.s. č. 15SP13-OX-001-00 (rev.0) Všeobecné obchodní podmínky zboží, prací a služeb UNIS, a.s. č. 15SP13-OX-001-00 (rev.0) I. Aplikovatelnost 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Radioklubu Dyje o.s. ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Radioklubu Dyje o.s. (poskytovatel), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, (obchodní VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Radioklubu Dyje o.s. ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní zákoník"), a v souladu s 81 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více