Co se v mládí nenaučíš, ve stáří si tě najde

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se v mládí nenaučíš, ve stáří si tě najde"

Transkript

1 Co se v mládí nenaučíš, ve stáří si tě najde Školy připravují děti na budoucnost, ale dospělí uţ do školy nechodí. Přitom není pochyb, ţe se potřebují naučit mnohému novému. Do našich ţivotů vstupují nové výzvy (informační technologie, komunikace v cizích jazycích) ale také nové problémy. Mezi ty nejpalčivější patří správa osobního bohatství, nehmotného (např. zdraví) i hmotného (majetek a peníze). Ze statistik civilizačních onemocnění i třeba zadluţení domácností vyplývá, ţe finanční a zdravotní gramotnost naší dospělé populace není dostatečně vysoká pro zvládání Naše rodinné centrum se rozhodlo vstoupit do projektu Gramotnost.CZ a vytvořit Centrum učení pro dospělé. Nabízíme kurzy, které vycházejí z odborně garantovaných metodik pouţívaných ve školách. Programy Rozumíme penězům a Zdravá abeceda upravila skupina odborníků tak, aby se i dospělí mohli vhodnou formou seznámit s nejdůleţitějšími tématy z oblasti podpory finančního i tělesného zdraví. Lektoři jsou odborníci s dlouholetou zkušeností a účastníci mohou vyuţít i další moţnosti vzdělávání portálu Gramotnost.cz. Naše centrum nabízí následující témata v uvedených termínech: Spoření a investování od 9:00 Rozumné zadlužování a prevence předlužování od 9:00 Zdravotní rizika dnešní populace od 9:30 Životní styl od 9:30 Zdravý pohyb od 9:30 Zdravá výživa od 9:30 Vnitřní pohoda od 9:30 Zdravé prostředí od 9:30 Spolutvorba zdravého prostoru od 9:30 Díky tomu, ţe projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR můţeme tyto kurzy nabídnout všem zájemcům v produktivním věku zcela bezplatně.

2 Co se v mládí nenaučíš, ve stáří si tě najde Falešný slib Malé cvičení na začátek - z nabídnutých výroků prosím vyberte ty, kterým věříte: Tento lék vyřeší všechny vaše zdravotní problémy Karoserie našeho vozu vás ochrání při jakékoliv havárii. Škola vás připraví na život Když u soudu prokážete, že vás výrobce léku nebo vozu oklamal, můžete žádat náhradu škody. Dovedete si představit, že byste žalovali školu nebo celý školský systém, když zjistíte, že ani po devíti, třinácti či třeba dvaceti letech v lavicích na život připraveni nejste? Doplácíme na vlastní nevzdělanost aniž bych teď narážel na klasickou vzdělanost, na to, že zpaměti citujete Dostojevského, mluvíte plynně 5 jazyky či dokážete aplikovat goniometrické funkce. Skutečně ohrožující je pro většinu populace nedostatek vzdělání (připravenosti) v oblastech, které ovlivňují samotné přežití v moderním světě, jejichž znalost může výrazně ovlivnit kvalitu života vás i vašich blízkých. Podle letošního průzkumu agentury Median se 60 % procent Čechů neorientuje ve vládní důchodové reformě. Pro dnešní mladé rodiče zaznívá otázka kvality života ve stáří, v jakém zdraví a s jakými materiálními zdroji jej chtějí prožít, možná tak nějak zastřeně, z dálky, avšak se svými nároky tahle budoucnost klepe na dveře docela zřetelně už dnes. Sociolog Libor Prudký vysvětluje v článku Hrozí, že o domov přijde sto tisíc lidí (Týden.cz; ), že stát se člověkem bez domova bezdomovcem, není nijak zvláště těžké ani nepravděpodobné pro velkou část populace. Největší část adeptů na bezdomovectví (50 60%) jsou lidé, kteří nemají žádné finanční rezervy a onemocní, přijdou o zaměstnání nebo si vyrobí dluhy na spotřebitelských úvěrech. Lidé "zrozeni do bezdomoví" nebo ti, kteří se o sebe neumí postarat, tvoří jen malou část z rizikové skupiny adeptů potenciálně fatální finanční krize mířící k životu u popelnic. Průzkum agentury Factum Invenio z tohoto roku prokázal, že více než 40 % české dospělé populace netuší, na jaké preventivní zdravotní prohlídky má chodit a zda má nárok na jejich úhradu. Prevence je přitom nejdůležitější nástroj, kterým můžeme aktivně pečovat o své zdraví. Titulky článků jako "Počet nemocných s rakovinou roste, peněz je málo" nebo "Exekuční soudy loni nařídily rekordní počet 936 tisíc exekucí, což je o 234 tisíc meziročně více" vzbuzují obavu, avšak málokdy čtenáře vedou k akci. Společenské systémy jsou nesmírně složité a zřejmě se necítíme kompetentní rozhodovat se v prostředí, kterému stejně nikdy nemůžeme rozumět. Jako populace nejsme připraveni čelit problémům aktuální každodennosti, ačkoliv do školy jsme chodili všichni. Nevíme, jak nové situace "načíst", potřebovali bychom nové typy připravenosti - gramotnosti. Potřebujeme se znovu začít učit.

3 Gramotnost.CZ Už řadu let se používá slůvko gramotnost (dovednost čtení a psaní) v přeneseném významu (porozumění zákonitostem určitého oboru). Ve strategických dokumentech MŠMT se objevují pojmy jako technická či matematická gramotnost. Často používaný termín čtenářská gramotnost už zavání pleonasmem, ale zřetelně zdůrazňuje novou kvalitu gramotnosti - nestačí jen číst, je třeba textu porozumět a umět jej využít. Za "gramotnosti" se tak schovávají témata, která jsou naléhavá, orientace v nich je nezbytným předpokladem spokojeného života. Protože jde o atraktivní termín, bude časem jistě nadužíván. Vedle informační, počítačové, spotřebitelské, právní apod. vznikají pojednání o gramotnosti vizuální, environmentální, předmatematické apod. Podobným příběhem si prošlo označení "kompetence", gramotnost však zní nově, úderněji. Mezi řadou tematických "gramotností" vyčnívají dvě, které pomáhají eliminovat obrovská životní rizika přinášená společenskými změnami. Finanční gramotnost (dále FG) je v českém vzdělávacím systému implementována už od roku 2005, díky meziresortní spolupráci MŠMT a Ministerstva financí dokonce existuje Standard finanční gramotnosti. Finanční krize, vnímaná celou společností od roku 2008, ukázala potřebu vzdělávání ve FG pro celou společnost. Oproti tomu je Zdravotní gramotnost (dále ZG) poměrně nové a málo zavedené téma. Přenášení velké části odpovědnosti za vlastní zdraví z beder zdravotního systému na jednotlivé občany je nicméně neodvratné. Odpovědnost však není možné předat ani přijmout bez toho, aby byl člověk připravený samostatně se rozhodovat v základních otázkách týkajících se jeho zdraví. FG&ZG jsou obsahem celorepublikové kampaně, která během následujícího roku proběhne v deseti krajích ČR - Finanční a zdravotní gramotnost pro veřejnost. Centra učení Oběma tématům se již řadu let věnuje občanské sdružení AISIS, jehož mottem je "Přinášíme inovace do vzdělávání". Metodika finanční gramotnosti je inspirována programem Rozumíme penězům, který už od roku 2006 využívají základní školy po celé ČR. Zdravotní gramotnost vychází z postulátů programu Zdravá abeceda, ve kterém se od roku 2009 vzdělalo více než 10 % učitelek mateřských škol. Oba programy mají vysokou odbornou garanci, metodický a lektorský tým a hlavně podporu škol a školek, které je využívají. Modifikace programů pro generaci rodičů a prarodičů školních dětí byla dlouholetým přáním učitelů, kterým záleželo na tom, aby zásady osvojené ve škole využívaly děti i v rodinném prostředí. Vedle škol a školek však projekt získal dalšího silného spojence, který umožní přístup ke vzdělání mnohým dalším zájemcům. V České republice existuje světově unikátní hnutí mateřských a rodinných center. Poskytují celou řadu služeb, od prostého pobytu malých dětí a rodičů ve vybavené herně přes rozvojové kurzy pro děti až po vzdělávací aktivity pro dospělé nebo koordinaci občanských aktivit v obci či regionu. Center je v ČR více než 600 a liší se velikostí i rozsahem činnosti.

4 Díky spolupráci jejich střešní organizace Unie center pro rodinu a komunitu a již zmíněného občanského sdružení AISIS se začíná budovat soustava lokálních Center učení, ve kterých budou probíhat kurzy Finanční a zdravotní gramotnosti pro veřejnost. Ve spolupráci s Katedrou andragogiky a personálního řízení filosofické fakulty Univerzity Karlovy vzniká i virtuální učební prostředí, které formou prezentací, testů, edukačních filmů a webinářů bude nabízet vzdělávání ve finanční a zdravotní gramotnosti všem, kteří se nemohou účastnit prezenčních kurzů v mateřských či základních školách nebo v rodinných centrech. Spuštění portálu je plánováno na jaro Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Díky této podpoře může vzniknout platforma pro vzdělávání v tématech, které spoluurčují kvalitu života všech generací.... a jak dopadnete vy? Desítky let se lidé mohli (či museli) spolehnout na péči státu, který garantoval fungování základních zdravotních a sociální služeb. Mnozí lidé se dnes cítí podvedeni, když při poctivém placení daní, sociálního a zdravotního pojištění slyší, že ponesou stále vyšší náklady na zajištění potřeb svých i svých rodin a také zajištění mnoha rizik, se kterými nepočítali. Ačkoliv je dostupnost informací historicky unikátní, je velmi obtížné se v nich orientovat, ověřovat si jejich význam a pravdivost. Sklopené oči u tabule a věta" já tomu nerozumím" nepomohou. Vzdělávání, získávání specifických gramotností, proto není věcí učitelů a žáků, ale zájmem každého, kdo stojí o kvalitní život.

5 Odkazy Gramotnost.cz : portál s nabídkou vzdělávání ve finanční a zdravotní gramotnosti Projektoví partneři : web občanského sdružení AISIS Uniecenter.cz : web Unie center pro rodinu a komunitu RozumimePenezum.cz : vzdělávací portál pro finanční gramotnost ZdravaAbeceda.cz : vzdělávací portál pro správnou životosprávu dětí Infoboxy: V rámci seminářů Finanční gramotnosti je připravena tato nabídka témat: Hospodaření domácností Spoření a investování Rozumné zadluţování a prevence předluţování Ochrana spotřebitele Smlouvy - právní základ Pojištění Inspirováno programem Rozumíme penězům Kurz Zdravotní gramotnosti obsahuje témata 1. Zdravotní rizika dnešní populace aneb O čem se mluví a o čem se ani nemluví 2. Ţivotní styl, jeho sloţky a determinanty aneb Co brát v potaz a co si uţ tolik nebrat 3. Zdravý pohyb aneb Málo je málo, moc je někdy příliš 4. Zdravá výţiva aneb Dodrţovat základní principy, nepanikařit a pochutnat si 5. Vnitřní pohoda aneb Jaké si to uděláme, takové to máme 6. Zdravé prostředí aneb Nakaţlivé mohou být i návyky 7. Spolutvorba zdravého prostoru aneb Pokud chcete změnu, řekněte si o ni! Inspirováno programem Zdravá abeceda Zkrácená verze 1. Zdravotní rizika dnešní populace 2. Ţivotní styl, jeho sloţky a determinanty 3. Zdravý pohyb 4. Zdravá výţiva 5. Vnitřní pohoda 6. Zdravé prostředí 7. Spolutvorba zdravého prostoru

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. ÚVOD O PROJEKTU 3 2. STANDARDY FINANČNÍ

Více

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů:

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů: 1. Systém vzdělávání Pro realizaci předloženého projektu, zaměřeného na další vzdělávání obyvatelstva z rurálních oblastí, byl zvolen modulární systém výuky. Celá výuka bude rozdělena do 4 oblastí (finanční

Více

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje Vzdělávání Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním

Více

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Sbornik Vysocina.indd 1 10/24/2011 3:35:28 PM Sbornik

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Klub. Nabídka výhod, ROZ HO zastavit a zapřemýšlet. Více na str. 7-8 VOR. neziskové a příspěvkové organizace. produktů a služeb.

Klub. Nabídka výhod, ROZ HO zastavit a zapřemýšlet. Více na str. 7-8 VOR. neziskové a příspěvkové organizace. produktů a služeb. SVĚT 4/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Náležitosti pořádání volnočasových aktivit dětí a mládeže str. 4 Příprava a realizace projektů financovaných z fondů EU Ministerstvo

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR

Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Lenka Wankeová Finance Vedoucí práce Mgr. Lenka Mašindová

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. I v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE Analytická zpráva Petr Čáp, Monika Dokulilová, Ondřej Matějka, Tomáš Protivínský ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata Vrbová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více