Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích"

Transkript

1 Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena Třebická Petra Pecková Jiří Babor Petr Doležal Jiří Kučera RNDr. Jiří Mareš Mgr. Miroslav Rovenský Helena Springerová Pavel Vyskočil JUDr. Jan Zenkl Miroslava Vojtíšková - tajemnice MěÚ V sále bylo přítomno 19 občanů. I. ZAHÁJENÍ Řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice zahájil a řídil starosta Ing. Petr Schneider Zasedání bylo zahájeno. PROGRAM: 1.) Konstatování splnění úkolů 2.) Rozpočet města na rok ) Rozpočtový výhled na období ) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok ) Poskytnutí příspěvků TJ a zájmových sdružením a spolkům 6.) Vydání změny č. 3 ÚP města Mnichovice 7.) Přijetí a rozdělení výtěžku z VHP 8.) Prodej části pozemku v ul. Husova v Mnichovicích 9.) Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti pozemku parc. č. 169/32 v k.ú. Mnichovice u Říčan 10.) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí - darovací na vybudování prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Jiráskova v Mnichovicích 11.) Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce k pozemku par. č. st. 719/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan 12.) Žádost o směnu lesních pozemků Mnichovice - Budíkov 13.) Jmenování nových členů Komise pro přípravu a pořízení Územního plánu města Mnichovice 14.) Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře 15.) Různé I - poskytnutí zúčtovatelného příspěvku příspěvkovým organizacím v roce ) Různé II - žádost o změnu požadované dotace z programu Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 17.) Různé III - uzavření smlouvy na vypracování a podání žádosti v rámci OPŽP 18.) Různé IV - likvidace vozidla Škoda Forman 130XL 19.) Různé V - poskytnutí peněžních darů místostarostkám města 20.) Různé VI - pověření starosty města k jednání ve věci převodu vodovodního řadu Starosta Ing. Petr Schneider konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Poté seznámil členy Zastupitelstva města Mnichovice s programem tohoto zasedání.

2 Dále navrhl, že ke každému bodu programu bude probíhat rozprava zvlášť a ke každému bodu programu budou moci po skončení rozpravy členů zastupitelstva města přítomní občané vznést své připomínky nebo dotazy na členy zastupitelstva, případně k projednávaným bodům na zasedání zastupitelstva. O programu bylo hlasováno: Program byl schválen. NÁVRHOVÁ KOMISE: ve složení: Petra Pecková, Ing. Magdalena Třebická Hlasy: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 0 Návrhová komise byla schválena. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: Mgr. Miroslav Rovenský, Jiří Babor Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 2 vyloučeni: 0 nepřítomno: 0 Ověřovatelé zápisu byli schváleni. SEZNÁMENÍ SE S ÚKOLY Konstatování splnění úkolů Předkládá: Miroslava Vojtíšková Jedná se o splněné úkoly z jednání zastupitelstva města dne a č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění těchto úkolů: č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření kupní smlouvy na prodej ideální poloviny pozemku parc. č. 1411/15 v k. ú. Mnichovice u Říčan o celkové rozloze 1856 m2 (ideál. 1/2 928 m2) v majetku města Mnichovice za cenu 1600,-Kč/m2 s man. Janovskými, trvale bytem xxx. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření směnné smlouvy mezi městem Mnichovice a panem Františkem Vávrou, xxx na směnu lesních pozemků. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku stp. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan s pí Klárou Krouzovou, bytem xxx a provedení návrhu na vklad do KN. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu, uzavření darovací smlouvy dle schválených podmínek zastupitelstva města v souladu s budoucí darovací smlouvou ze dne mezi městem Mnichovice jako obdarovaným a dárcem man. Garbe na dar nemovitého majetku : pozemky parc. č. 1356/1 a 1356/18 v k. ú. Mnichovice u Říčan a movitého majetku vodovodního řadu, kanalizačního řadu, kabelových rozvodů na veřejné osvětlení a povrchu asfaltové komunikace a podáním návrhu na vklad do KN..

3 č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o věcném břemeni s majitelem pozemku panem Ing. Žlabem na pozemek 1172/15 v k. ú. Mnichovice u Říčan a podání návrhu na vklad do KN. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu zapracování připomínek, změn a návrhů do Jednacího řádu Zastupitelstva města Mnichovice a vydání. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyhlášení Obecně závazných vyhlášek č. 2/2010 a 3/2010 o místních poplatcích a o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení a zaslání odboru dozoru a kontroly ve veřejné správě Ministerstvu vnitra ČR. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši ,-Kč s pí Janovskou ze sociálních důvodů. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podání žádosti o bezúplatný převod pozemků do majetku města prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o výpůjčce s man. Valentovými za podmínek, že o pozemek budou manželé řádně pečovat a nezatíží pozemek stavbou. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podání žádosti o dotaci na základě vyhlášené výzvy 1/2011 MAS Říčansko o. p. s.- Fische 4, na projekt města Mnichovice MATES Multifunkční centrum v Mnichovicích v termínu do a se zařazením této investiční akce do návrhu rozpočtu města na rok č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření mandátní smlouvy k činnostem při vyřizování podpory z programu FROM na rok 2011 pro akci Rekonstrukce Masarykova náměstí Mnichovice dle schválených dispozic zastupitelstvem města. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření mandátní smlouvy na pořízení a podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství na akci Vodovod Myšlín z programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu zaslání usnesení Zastupitelstva města Mnichovice na Krajský úřad SK ve věci souhlasu s podáním žádosti o dotaci Městem Mnichovice v rámci Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2011 s názvem projektu Dýchací přístroje pro JSDH Mnichovice se závazkem finanční spoluúčasti města Rozpočet města na rok 2011 Předkládá: Helena Springerová Návrh rozpočtu města Mnichovice na rok 2011 byl vypracován Městským úřadem v Mnichovicích na základě schválených koncepčních potřeb zastupitelstvem města a předložených návrhů příspěvkových organizací a organizačních složek města. Návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti rozpočtových údajů roku 2010 a s ohledem

4 na setrvávající hospodářskou krizi je příjmová část rozpočtu ponechána na skutečnosti daňových příjmů v loňském roce. Předložený návrh rozpočtu je vyrovnaný, jedná se o částku ,-Kč, a to v příjmové a výdajové části rozpočtu s tím, že ve výdajové části rozpočtu je obsažena položka nespecifická rezerva ve výši ,-Kč + výtěžek z výherních hracích přístrojů ve výši ,-Kč, který bude rozdělen na veřejně prospěšné účely. Tato rezerva je nutná jako spoluúčast města Mnichovice při podání žádostí o dotace na plánované akce města.v případě zvýšení příjmové části rozpočtu města v průběhu roku 2011 bude rozpočtovým opatřením toto navýšení použito dle schválených dispozic zastupitelstva města a jeho priorit. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl návrh rozpočtu města na základě doporučení zastupitelů města a finančního výboru zveřejněn vhodným způsobem na úřední desce města po dobu min. 15 dnů před projednáním v orgánu obce tj. v zastupitelstvu města v zákonném termínu od do Návrh rozpočtu města Mnichovice byl zároveň zveřejněn na elektronické úřední desce ve vhodném rozsahu s podrobným členěním jednotlivých a položek, a to v příjmové i výdajové části rozpočtu. V této lhůtě se občané města mohli k návrhu rozpočtu písemně vyjádřit. Zároveň na základě navýšení pojistného pro rok 2011 o ,-Kč, byla provedena úprava změna pojistného z původních ,-Kč na ,-Kč, tato částka ,-Kč byla převedena z rezervy města. Zastupitelé města byli seznámeni s návrhem rozpočtu a doporučují rozpočet schválit dle návrhu. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů schvaluje rozpočet města Mnichovice na rok 2011 dle předloženého návrhu Rozpočtový výhled na období Předkládá: Mgr. Miroslav Rovenský V souladu s 3 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů sestavují územně samosprávné celky rozpočtový výhled na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství obce. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Finanční výbor města a zastupitelé města doporučují schválit rozpočtový výhled města Mnichovice na období r dle předloženého návrhu. Novela rozpočtových pravidel územních rozpočtů., která nabyla účinnosti od 1. dubna 2009 tak přinesla změny jako například, když územně samosprávný celek nezpracuje rozpočtový výhled, tak za tento správní delikt je možno uložit pokutu do jednoho milionu korun. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice dle 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a předpisů schvaluje rozpočtový výhled města Mnichovice na období r dle předloženého návrhu Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 Předkládá: Ing. Magdalena Třebická V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti, zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje.

5 Rezervní fond používá příspěvková organizace k dalšímu rozvoji své činnosti, k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady, k úhradě sankcí. Na doporučení auditorské firmy, na základě kladných výsledků hospodaření musí být alespoň 1 % kladného hospodářského výsledku převedeno do fondu odměn. Proto doporučujeme na základě kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací a žádosti příspěvkových organizací Veřejné služby obce Mnichovice, ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích a Mateřská škola Mnichovice, okres Praha východ převést finanční prostředky z činnosti do rezervního fondu ve výši 80 % a 20 % do fondu odměn, tak jako v předchozím roce. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací města Mnichovice za rok 2010: Rozbor hospodaření za rok 2010 ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Veřejné služby obce Mnichovice Výroční zpráva školy Mateřská škola Mnichovice, okr. Praha východ č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací dle přílohy za rok 2010 a souhlasí s tím, aby kladný výsledek hospodaření příspěvkových organizací: Veřejné služby obce Mnichovice, ZŠ T. G,. Masaryka Mnichovice okres Praha východ a Mateřská škola Mnichovice, okres Praha východ byl převeden takto: 20 % do fondu odměn 80 % do rezervního fondu Poskytnutí příspěvků TJ a zájmových sdružením a spolkům Předkládá: Petra Pecková Na rok 2011 jsou v rozpočtu města rozpočtovány částky na poskytnutí dotací zájmovým sdružením a TJ Mnichovice. Ve výdajové části rozpočtu města na rok 2011 na 3419 položka 5222 tělovýchovná činnost je rozpočtováno ,-Kč pro TJ Mnichovice a na 3429 položka 5222 neinvestiční dotace sdružením je rozpočtováno ,-Kč pro zájmová sdružení v Mnichovicích. Zastupitelstvu města je předkládán návrh udělit dotace zájmovým sdružením a TJ dle předloženého návrhu. Návrh přidělení dotací na rok 2011 je pouze organizacím a spolkům, které podaly žádost ve stanoveném termínu do na MěÚ Mnichovice a předložily vyúčtování příspěvku za rok č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů souhlasí s poskytnutím dotací zájmovým sdružením, spolkům a TJ Mnichovice na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2011 a na základě předloženého návrhu viz příloha Vydání změny č. 3 ÚP města Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Městský úřad Mnichovice, příslušný k pořizování změny č. 3 územního plánu města Mnichovice podle 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů, na základě smlouvy se společností PRISVICH, s. r. o., IČ , podle 24 odst. 1 stavebního

6 zákona, předkládá Zastupitelstvu města Mnichovice návrh na vydání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice. Diskuse: JUDr. Zenkl dotázal se, zda existuje pojistka, kdy v případě že VARES prodá pozemek na bytové domy, nevznikne nevhodná zástavba? Ing. Schneider pro bytový dům je určen pouze objekt továrnické vily. Plošně jen na zastavěné ploše. Okolí je pro bydlení městského typu výstavba rodinného domu. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí: 1. informaci pořizovatele k dokumentům Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu města Mnichovice (dále také jen změna č. 3 ), uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení; Zprávu o projednání návrhu změny č. 3, uvedenou v příloze č. 3 tohoto usnesení; Záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 3 konaného dne 31. ledna 2011, uvedený v příloze č. 5 tohoto usnesení; Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 3, uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení. 2. stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje (dále jen krajský úřad ), čj /2010/KUSK ze dne 6. prosince 2010, k posouzení návrhu změny č. 3, uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení. 3. sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu změny č. 3 nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky podle 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ). Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 3 vyloučeni: 0 nepřítomno: 0 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ověřilo: návrh změny č. 3 územního plánu města Mnichovice podle 54 odst. 2 stavebního zákona a konstatuje, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 dne 20. července 2009; není v rozporu s územním plánem velkého územního celku Pražského regionu, schváleným usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č /2006/zk ze dne 18. prosince 2006; není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo přílohami č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení; při projednávání návrhu změny č. 3 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ). Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 3 vyloučeni: 0 nepřítomno: 0

7 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice vydává: změnu č. 3 územního plánu města Mnichovice (zhotovitel společnost PRISVICH, s.r.o., IČ , projektant Ing. arch. Akad. arch. Petr Foglar, autorizovaný architekt ČKA ) postupem podle 171 a násl. správního řádu a v souladu s 6 odst. 5 písm. c) a 43 odst. 4 stavebního zákona, ve formě opatření obecné povahy č. 1/2011 uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 3 vyloučeni: 0 nepřítomno: 0 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města 1. oznámit veřejnou vyhláškou podle 25 správního řádu vydání změny č. 3 ve formě opatření obecné povahy č. 1/2011 v souladu s 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit jeho účinnost; 2. poskytnout dokumentaci změny č. 3, opatřenou záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu; 3. zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydané změně č. 3 a místech, kde je možné do dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu; 4. zpracovat registrační list změny č. 3 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti; 5. zabezpečit archivování úplného elaborátu změny č. 3, včetně dokladů a písemností dokládajících proces pořizování. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 3 vyloučeni: 0 nepřítomno: Přijetí a rozdělení výtěžku z VHP Předkládá: Miroslava Vojtíšková Město Mnichovice obdrželo v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách výtěžek z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2010 v celkové výši ,-Kč. Použití výtěžku musí být dle zákona směřováno na veřejně prospěšné účely. Zastupitelstvu města Mnichovice je ke schválení předkládán návrh na použití výtěžku na konání sportovních a kulturních akcí městem Mnichovice v roce 2011 pro děti, mládež, důchodce a sociálně slabé občany dle předloženého návrhu na 3399 pol. 5139, 5169, č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo na svém zasedání pod č. usn ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách o použití výtěžku z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2010 v celkové výši ,-Kč bude poskytnut na konání kulturních, sportovních akcí pořádaných městem Mnichovice pro děti, mládež, důchodce a sociálně slabé občany v roce 2011.

8 Prodej části pozemku v ul. Husova v Mnichovicích Předkládá: Jiří Kučera Na základě žádosti majitelky domu čp. 102 v Husově ulici v Mnichovicích pí Vosáhlové o odkoupení oddělené části pozemku parc. č. 1688/3 o rozloze 20 m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan před budovou čp. xxx a předloženého oddělovacího geometrického plánu, Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo na svém zasedání dne pod č. usn o zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1688/3 v k. ú. Mnichovice u Říčan o rozloze cca 20 m2, který je veden jako ostatní plocha, komunikace na dobu 30 dní. Na základě tohoto rozhodnutí byl předmětný pozemek zveřejněn v termínu od do na úřední desce města Mnichovice, na základě tohoto zveřejněného úmyslu se přihlásila jako jediný zájemce o koupi paní Dana Vosáhlová, trvale bytem xxx a nabízí za odkoupení pozemku cenu 1.000,-Kč/m2. Diskuse: JUDr. Zenkl pozastavil se nad tím, že žadatelka nemá trvalé bydliště v Mnichovicích. Ing. Schneider pozemek je po demolici domu, nemůže se přihlásit do neexistující nemovitosti. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že na základě zveřejněného úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1688/3 v k. ú. Mnichovice u Říčan o rozloze 20 m2, který byl zveřejněn v termínu od do se přihlásila jako jediný zájemce o koupi pí Dana Vosáhlová, trvale bytem xxx Hlasy: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 0 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě předložené cenové nabídky na prodej části pozemku parc. č. 1688/3 v k. ú. Mnichovice u Říčan souhlasí s prodejem pozemku jedinému zájemci paní Daně Vosáhlové, trvale bytem xxx za cenu 1.000,-Kč/m2 pozemku, za podmínky cena splatná při podpisu smlouvy. Hlasy: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 0 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města a vložit návrh na vklad do katastru nemovitostí. Hlasy: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti pozemku parc. č. 169/32 v k.ú. Mnichovice u Říčan Předkládá: Petr Doležal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy souhlasí s převodem pozemku parc. č. 169/32 o výměře 925 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mnichovice u Říčan do majetku města Mnichovice a předkládá k projednání a schválení v Zastupitelstvu města Mnichovice tento bezúplatný převod a návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti do majetku města včetně omezujících podmínek uvedených v Čl. III odst. 1 této smlouvy: Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v Čl. I. této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům uvedeným v Čl. II odst. 2 v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména ji nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu pěti let od účinků vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí.

9 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice vyslovilo souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 169/32 o výměře 925 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mnichovice u Říčan na svém zasedání dne pod č. usn , kterým se převádí uvedený pozemek z vlastnictví Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem xxx do vlastnictví města Mnichovice, se sídlem Masarykovo náměstí 83, Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice vyslovilo na svém zasedání dne pod č. usn souhlas s obsahem smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 169/3 o výměře 925 m2, v k. ú. Mnichovice u Říčan včetně omezujících podmínek uvedených v Čl. III odst. 1 této smlouvy: Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v Čl. I. této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům uvedeným v Čl. II odst. 2 v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména ji nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu pěti let od účinků vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi uzavřít smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí - darovací na vybudování prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Jiráskova v Mnichovicích Předkládá: Jiří Babor Paní Martina Constantino, bytem Boloňská ul. 307, Praha 10, která plánuje výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 1391/5 a stav. parc v k. ú. Mnichovice u Říčan v ulici Jiráskova Mnichovice, podala žádost Městu Mnichovice o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na vybudování prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Jiráskova na pozemku parc. č. 1694/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který je v majetku města s tím, že žadatel se zavazuje po kolaudaci stavby, předat darem tyto inženýrské sítě Městu Mnichovice, které zajistí jejich provozování a zároveň žadatelka souhlasí s připojením dalších uživatelů na tyto inženýrské sítě podle potřeby města Mnichovice. Zároveň požaduje připojení na tyto vybudované sítě bezplatně. Provozovatel vodovodních a kanalizačních řadů Veřejné služby obce Mnichovice podaly vyjádření k projektovanému technickému řešení prodloužení řadů na stávající vodovodní a kanalizační síť a s rozšířením lokality souhlasí. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí na základě žádosti paní Martiny Constantino, bytem xxx o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na vybudování prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Jiráskova na pozemku parc. č. 1694/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který je v majetku města s tím, že žadatel se zavazuje po kolaudaci stavby předat darem tyto inženýrské sítě Městu Mnichovice, které zajistí jejich provozování a zároveň žadatel souhlasí s připojením dalších uživatelů na tyto inženýrské sítě podle potřeby města Mnichovice za podmínky že žadatel bude na tyto sítě napojen bezplatně.

10 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstva města Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce k pozemku par. č. st. 719/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan Předkládá: Pavel Vyskočil Město Mnichovice požádalo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy o bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 719/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan, na kterém je postavena část objektu Požárního domu v Mnichovicích. Úřad pro zastupování státu k této žádosti města sdělil, že pozemek nelze v současné době do majetku města převést, neboť se jedná o majetek státu, který původně vlastnil Katolický kostel Narození Panny Marie xxx. Na základě doporučení Ministerstva financí České republiky jsou převody k tomuto majetku dočasně pozastaveny. Z tohoto důvodu budou tyto vztahy řešeny smlouvou o výpůjčce, která bude ze strany ÚZSVM sepsána. Pro uzavření smlouvy je potřeba prokázat veřejný zájem dle 22 odst. 2 zákona, tato podmínka Města Mnichovice je splněna, protože objekt, který je postaven na předmětném pozemku, je využíván k zajištění požární ochrany a bezpečnosti obyvatel. Zároveň je nutno schválit Zastupitelstvem města Mnichovice uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti a nechat zapsat do katastru nemovitostí budovu bez č. p.umístěné na parcele st. p. 719/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy k žádosti města Mnichovice o bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 719/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan, že pozemek nelze v současné době do majetku města převést, neboť se jedná o majetek státu, který původně vlastnil Katolický kostel Narození Panny Marie xxx a v současné době jsou převody vlastnictví k tomuto majetku dočasně pozastaveny. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě předloženého návrhu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. st. 719/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan městu Mnichovice ve veřejném zájmu k zajištění požární ochrany a bezpečnosti obyvatel. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít smlouvu o výpůjčce dle schválených dispozic zastupitelstvem města Žádost o směnu lesních pozemků Mnichovice Budíkov Předkládá: RNDr. Jiří Mareš Majitel lesního pozemku parc. č. 785/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan pan Karel Horyna, bytem xxx žádá o směnu pozemků a předkládá tento návrh:

11 - oddělit části pozemku parc. č. 853/2 60 m2 (les) v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví města Mnichovice, která bude změněna na způsob využití :kultura ostatní plochy jako součást zahrady žadatele - směnit tuto oddělenou část pozemku ve vlastnictví města za pozemek parc. č. 788/2 o rozloze 410 m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan (les), který je ve vlastnictví žadatele pana Horyny Správce lesa pan Pacovský předložil k uvedené směně lesních pozemků vyjádření. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu směny oddělené části pozemku parc. č. 853/2 o rozloze cca 60 m2 (les) v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví města Mnichovice za pozemek parc. č. č. 788/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan (les) o výměře 410 m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Karla Horyny, bytem xxx na dobu 30 dní na úřední desce města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města zveřejnit úmysl směny pozemků dle schválených dispozic zastupitelstvem města Jmenování nových členů Komise pro přípravu a pořízení Územního plánu města Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Zastupitelstvo města Mnichovice schválilo na svém zasedání dne zřízení Komise pro přípravu a pořízení Územního plánu města Mnichovice, která byla zřízena opatřením starosty 5/2008 dne a jmenováni členové komise. V současné době je tato komise sedmičlenná. Na základě projeveného zájmu jmenovaných : p. JUDr. Jana Zenkla, xxx p. Jiřího Fridricha, xxx byli tito zájemci jmenováni novými členy Komise pro přípravu a pořízení Územního plánu města Mnichovice a to opatřením starosty č. 1/2011. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí jmenování nových členů Komise pro přípravu a pořízení Územního plánu města Mnichovice opatřením starosty č. 1/2011 na základě žádosti jmenovaných : p. JUDr. Jana Zenkla, xxx p. Jiřího Fridricha, xxx Hlasy: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře Předkládá: JUDr. Jan Zenkl Územní opatření o stavební uzávěře, které se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu, omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo schváleno její zadání nebo podle jiného opatření v území, jímž se upravuje využití území. Územním opatřením nelze zakázat udržovací práce. Na základě výsledků Hydrogeologického posouzení(dostatečné kapacity vodních

12 zdrojů) možností jímání podzemní vody a jejích dopadů na pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a stanoviska HG vyjádření osoby s odbornou způsobilostí RNDr. Jindřicha Šnévajse je předkládán Zastupitelstvu města Mnichovice návrh územního opatření o stavební uzávěře, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra na pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan. Tímto opatřením se stanovuje : Zároveň před vydáním opatření obecné povahy je nutno neprodleně obeslat dotčené orgány ve smyslu 98 odst. 2 zák. 183/2006 Sb. v platném znění a 172 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění se žádostí o vyjádření v zákonné lhůtě 30 dnů k uvedenému návrhu územního opatření o stavební uzávěře, tak aby předmětné opatření mohlo být schváleno zastupitelstvem města již na nejbližším zasedání. Podle 172 odst. 1 a násled. správního řádu je nutno návrh po projednání s dotčenými orgány doručit veřejnou vyhláškou dle 25 správního řádu a vyzvat dotčené osoby, aby podávaly námitky a připomínky. Návrh musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Podle odst. 5 je lhůta pro podávání námitek alespoň 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. V odůvodněném územním opatření je třeba vyhodnotit připomínky a uvést rozhodnutí o námitkách rozhodnutí o námitkách musí obsahovat vlastní odůvodnění. Návrh územního opatření o stavební uzávěře byl zaslán k posouzení odbornému pracovníkovi pí Pavlíčkové, MěÚ Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje. Diskuse: JUDr. Zenkl informoval o jednání na stavebním úřadě, kterého se účastnil se starostou, s developerem jednali ohledně dělení pozemku, kde developera seznámil s 2 nezávislými hydrogeologickými posudky. Podle posudků odborníků lze na pozemku postavil 7 domů o 21 bytových jednotkách. Developer nekompromisně požadoval 35 domů. p. Procházka (zástupce developerské firmy) vyjádřil, že tento krok Města Mnichovice považuje za šikanu majitele pozemku. JUDr. Zenkl Město chce zabránit vzniku velké škody a ochránit občany. Podle posudku odborníků by mohlo dojít i k vyschnutí potoka Křiváček. Ing. Schneider máme vydáno stavební povolení k vybudování 2 rybníků na potoce Křiváček v hodnotě 2 milionů Kč. p. Procházka před 8 lety zde seděli lidé, kteří rozhodli, že se na tomto pozemku smí stavět. JUDr. Zenkl má pocit, že vzájemně mluvíme v mimoběžkách. Vy o penězích, my o zájmech občanů. Rozhodne správní soud. p. Procházka není přece třeba stavební uzávěra. JUDr. Zenkl dali jsme vám solidní nabídku výstavby 7 domů, vy jste ji odmítli. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s předloženým návrhem územního opatření o stavební uzávěře, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře na základě ust. 97 odst. 1 a 98 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v souladu s ust. 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., kterým se vyhlašuje stavební uzávěra na pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan. Rozsah stavebních činností zakázaných stavební uzávěrou: Zákaz umísťování a provádění staveb do doby vydání nového územního plánu. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města, aby neprodleně obeslal dotčené orgány ve smyslu 98 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 172 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění se žádostí o vyjádření (zákonná lhůta 30 dnů) k níže uvedenému návrhu územního opatření o stavební uzávěře, tak aby předmětné opatření mohlo být schváleno zastupitelstvem města již na nejbližším veřejném zasedání Různé I - poskytnutí zúčtovatelného příspěvku příspěvkovým organizacím v roce 2011 Předkládá: Miroslava Vojtíšková

13 Dle konzultace s daňovým poradcem, specializujícím se na příspěvkovou a rozpočtovou sféru, paní Jaromírou Kloudovou je možno, aby zřizovatel poskytl příspěvek na činnost příspěvkových organizací dvojím způsobem: var 1.) Nezúčtovatený příspěvek na provoz PO - u tohoto příspěvku se nic nevyúčtovává, o příspěvku se účtuje jako o výnosu, kladný hospodářský výsledek se daní var.2.) Zúčtovatelný příspěvek na provoz PO v hlavních činnostech - o tomto typu příspěvku se účtuje v zúčtovacích vztazích na analytickém účtu 374. Proti příspěvku jsou zúčtovávány náklady z hlavních činností. Poskytovatel příspěvku stanoví termín, do kdy PO předloží jeho vyúčtování (zpravidla násl. roku) V případě přebytku se rozdíl vrací zřizovateli, nebo zřizovatel rozhodne rozdíl ponechat v PO s určením pro další zúčtovací období. Na základě výše uvedených skutečností je předkládán návrh na přidělení zúčtovatelného příspěvku, z důvodu jeho nedanění v případě kladného hospodářského výsledku. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s poskytnutím zúčtovatelného příspěvku na činnost příspěvkových organizacích města Mnichovice v roce 2011 dle schváleného rozpočtu a ukládá příspěvkovým organizacím města Mnichovice : Veřejné služby obce Mnichovice Základní škola T.G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ Mateřská škola Mnichovice, okres Praha východ aby provedly vyúčtování zúčtovatelného příspěvku nejpozději do Různé II - žádost o změnu požadované dotace z programu Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Předkládá: Ing. Petr Schneider Žádost o změnu požadované částky dotace u žádosti z programu Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ev. č. HAS/SDH/008326/2011 je předkládána na jednání Zastupitelstva města Mnichovice z následujících důvodů. Město Mnichovice získalo informace o tom, že pro přidělení dotace pro JSDH Mnichovice se v celém původním objemu nenajde dostatek finančních prostředků. Z toho důvodu je třeba snížit finanční požadavek v žádosti na "zbývající částku" k vyčerpání dotačních prostředků ze Stř. kraje a to na 73 tis. Kč. Tak aby bylo možno zachovat jednotkovou cenu dýchacího přístroje, dochází ke změně z původních 5 ks na 3 ks s tím, že spoluúčast by odpovídala 25%, což odpovídá výši dotace ,-Kč. Je možné, že bude JSDH Mnichovice přidělena zbývající částka 73 tis. a spoluúčast bude kolem 21 %. Na základě výše uvedených skutečností, je třeba odsouhlasit zastupitelstvem města Mnichovice změnu požadované dotace se závazkem Města Mnichovice, že v případě obdržení dotace z programu Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS navýší město Mnichovice případnou spoluúčast až do výše 25% z celkových předpokládaných nákladů. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se změnou požadované částky dotace u žádosti z programu Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ev. č. HAS/SDH/008326/2011, název projektu Dýchací přístroje pro JSDH Mnichovice, z původních 5 ks dýchacích přístrojů za cenu ,-Kč bez DPH na nákup 3 ks dýchacích přístrojů za cenu ,-Kč bez DPH se závazkem Města Mnichovice, že v případě obdržení dotace z programu Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, navýší případnou spoluúčast až do výše 25 % z celkových předpokládaných nákladů.

14 Různé III - uzavření smlouvy na vypracování a podání žádosti v rámci OPŽP Předkládá: Miroslava Vojtíšková Zastupitelstvo města Mnichovice byly předloženy návrhy smluv o dílo s firmou CTS corp., s. r. o., se sídlem xxx, kde předmětem je zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a vypracování samotné žádosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), prioritní osa 2, opatření Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů na projekt města Mnichovice: pořízení stroje na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací (samosběrný vůz) pro Veřejné služby obce Mnichovice. Smlouvy jsou předkládány ve variantním řešení dohodnuté ceny díla : var. 1 platba ,-Kč + DPH splatnou do 14 dnů po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, kdy náhrada nákladů za zhotovení díla je zahrnuta v uvedené platbě. V případě, že objednatel nepodepsal smlouvu o dotaci je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši ,-Kč splatnou do 14-ti dnů od vzniku této skutečnosti. var. 2 první platba ve výši ,-Kč + DPH splatnou do 14 dnů po podepsání smlouvy a druhá platba ve výši ,-Kč + DPH splatná do 14 dnů po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace. Náhrada nákladů na zhotovení díla je zahrnuta ve výše uvedených platbách. Předběžný harmonogram administrace žádosti: 1) Registrace žádosti cca 4/2011 2) Schválení žádosti cca 6/2011 3) Výběrové řízení na dodavatele cca 7-8/2011 4) Podpis smlouvy o dotaci cca 9-10/2011 5) Realizace projektu resp. pořízení stroje cca 11-12/2011 Zároveň byla zastupitelům zaslána informace o termínu výzvy do , kdy přímá dotace na nákup stroje činí 90% z celkových nákladů, další omezení minimální dotace na jeden projekt může činit 0,5 mil. Kč a maximální 50 mil. Kč, realizace projektu do 3 let od podání žádosti,doba udržitelnosti projektu 5 let. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou CTS corp., s. r. o., se sídlem xxx, kde předmětem je zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a vypracování samotné žádosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), prioritní osa 2, opatření Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů na projekt města Mnichovice: pořízení stroje na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací (samosběrný vůz) za dohodnutou cenu díla : platba ,-Kč + DPH splatnou do 14 dnů po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, kdy náhrada nákladů za zhotovení díla je zahrnuta v uvedené platbě. V případě, že objednatel nepodepsal smlouvu o dotaci je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši ,-Kč splatnou do 14-ti dnů od vzniku této skutečnosti. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít smlouvu o dílo dle schválených dispozic zastupitelstvem města.

15 Různé IV - likvidace vozidla Škoda Forman 130XL Předkládá: Ing. Petr Schneider Město Mnichovice v roce 2007 obdrželo pro pečovatelskou službu od Středočeského kraje bezúplatným převodem vozidlo Škoda Forman 130 XL PHI 86-85, které mám město vedeno v pořizovací hodnotě ,26 Kč, stáří vozidla 17 let. Z důvodu velice špatného technického stavu vozidla,bylo vozidlo výpůjčkou půjčeno příspěvkové organizaci Veřejné služby obce Mnichovice na základě smlouvy uzavřené dne Vzhledem k té skutečnosti, že vozidlo je technicky nezpůsobilé je předkládán návrh na jeho ekologickou likvidaci a zároveň na ukončení smlouvy o výpůjčce vozidla s příspěvkovou organizací Veřejné služby obce Mnichovice k datu č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě likvidačního protokolu o technické nezpůsobilosti vozidla Škoda Forman 130 XL PHI vedeného v pořizovací hodnotě ,26 Kč, rok registrace 1994, které město Mnichovice obdrželo bezúplatným převodem od Středočeského kraje v roce 2007 na pečovatelskou službu, souhlasí s ekologickou likvidací vozidla z důvodu špatného technického stavu a zároveň souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Veřejné služby obce Mnichovice, která byla uzavřena dne na výpůjčku vozidla a to k datu Různé V - poskytnutí peněžních darů místostarostkám města Předkládá: Ing. Petr Schneider Navrhuji tímto udělení peněžních darů místostarostkám města za mimořádné plnění úkolů: pí Ing. Magdaleně Třebické - za vykonávání svatebních obřadů, zastupování města MAS a Ladův kraj, působení a účast v komisi MAS Říčansko a radě Ladova kraje a za zpracování koncepční zprávy k dotačnímu záměru Ladova kraje a připomínek. Příprava návrhu žádosti o dotaci Po stopách předků,založení Klubu seniorů v období 1-3/2011. pí Petře Peckové za zastupování starosty v období 1 3/2011, za garanci v oblasti školství, řešení koncepčních otázek rozšíření kapacity v ZŠ a ve ŠJ a s tím spojená jednání, plánování dalšího rozvoje v oblasti školství, vykonávání svatebních obřadů, zpracování žádosti o dotaci na památné stromy z Nadace VIA, spolupráce při vypracování žádosti o dotaci na projekt Multifunkční centrum v Mnichovicích MATES. Zastupování města a pověření jednáním oblast železniční zastávky vybudování parkoviště, rekonstrukce WC. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s 85 písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů schvaluje poskytnutí peněžních darů místostarostkám města v uvedené výši : pí Ing. Magdaleně Třebické ,- Kč pí Petře Peckové ,-Kč a zároveň s vyplacením peněžních darů v nejbližším výplatním termínu. Bylo hlasováno jednotlivě: pro Ing. Magdalenu Třebickou: Hlasy: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 0

16 pro Petru Peckovou: Hlasy: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: Různé VI - pověření starosty města k jednání ve věci převodu vodovodního řadu Předkládá: Ing. Petr Schneider Paní Ing. Lenka Volná Tichavská jako zplnomocněný zástupce k zastupování spolumajitelů soukromého vodovodního řadu při jednání o podmínkách provozování či převodu zmíněných vodohospodářských děl a k vyřízení všech nezbytných písemností s tím spojených, s výjimkou samotného podpisu smlouvy o provozování nebo převodu vlastnictví.",který je napojen na městský vodovod v ulici Jiráskova, vedený ulicemi Průběžná, na Závěrce, K Hubačovu, až po předávací bod šoupě u ČOV, požádala město Mnichovice o nezbytná jednání k tomuto převodu. Předmětem daru vodovodního řadu je nabízena část zmiňovaného vodovodního řadu uložená pod pozemky 1694/2, 1388/8, 1401/28, 1401/7, 1401/36, 1408/6, 1700/1, 1595/6, 1595/5, 1559/17, 1595/4 v k. ú. Mnichovice u Říčan. Dělícím bodem je šoupě umístěné na pozemku 1595/4 v majetku města Mnichovice. Paní Ing. Volná Tichavská má plnou moc od těchto spolumajitelů: manželé Mesenští x manželé Liškovi x manželé Mádlovi x manželé Hauferovi x paní Barbora Baštová (stavební pozemek) paní Martina Konečná (stavební pozemek) - dohodnuta, písemně formulovanou plnou moc pošle paní Věra Ďurinová (stavební pozemek) firma BELLA, s.r.o., se sídlem xxx, IČO , zastoupená Petrem Bernátem manželé Šeří (původní investorský pozemek má jiného vlastníka, ve vlastnictví zůstal pouze podíl na vodovodu) pan Pavel Dvořák (stavební pozemek, 2 podíly) pan Martin Coufal (původní investorský pozemek má jiného vlastníka, ve vlastnictví zůstal pouze podíl na vodovodu) manželé Jeníčkovi (původní investorský pozemek má jiného vlastníka, ve vlastnictví zůstal pouze podíl na vodovodu)pan Jiří Šafář řeší papírovou plnou moc pro pí Ing. Volnou Tichavskou Paní Ing. Volná Tichavská nemá plnou moc od : manželé Fojtíkovi x manželé Fiedlerovi nebo společnost SKUHROVEC, a.s., xxx, IČ: , zastoupení JUDr. Pavel Macháček pan Jan Macháček (vlastní pouze podíl na vodovodu, původní investorský pozemek vlastní Volní (xxx ), není dokončený papírově smluvní převod podílu na manžele Volné), Spolumajitelé vodovodního řadu prostřednictvím Ing. Volné Tichavské mohou okamžitě doložit: 1. Rozhodnutí o uvedení vodohospodářského díla do trvalého provozu (kolaudační rozhodnutí) 2. Vyjádření pana Čánského o způsobilosti k provozování 3. mohou požádat na vodoprávním v Říčanech o projektovou dokumentaci - dostaneme, předpokládám, úřední odpověď, že veškerá dokumentace se jim ztratila

17 4. zaměření skutečného provedení smlouvy o převodu vlastnických podílů u těch, co nabyli podíl spolu s pozemkem od původních investorů 5. smlouvu o spolupráci spolumajitelů (kopii), na základě které bylo vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení... Zplnomocněná zástupkyně Ing. Volná Tichavská žádá Zastupitelstvo města Mnichovice o pověření odpovědné osoby : starosty města Ing. Petra Schneidera k vedení jednání v této záležitosti. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice pověřuje starostu města Ing. Petra Schneidera k jednání ve věci bezúplatného převodu vodovodního řadu do majetku města, kdy předmětem daru vodovodního řadu je nabízena část zmiňovaného vodovodního řadu uložená pod pozemky 1694/2, 1388/8, 1401/28, 1401/7, 1401/36, 1408/6, 1700/1, 1595/6, 1595/5, 1559/17, 1595/4 v k. ú. Mnichovice u Říčan s pí Ing. Volnou Tichavskou, trvale bytem xxx zplnomocněnou k zastupování spolumajitelů soukromého vodovodního řadu, který je napojen na ulici Jiráskova, vedený ulicemi Průběžná, Na závěrce, K Hubačovu, až po předávací bod - šoupě k ČOV a dále s man. Fojtíkovými (xxx) man. Fiedlerovými a panem Janem Macháčkem. Závěrečná diskuse: občan Kvasnička chtěl by vědět, zda je cena za odkup pozemku 1.000,-Kč/ m2 v Husově ulici přiměřená? Ing. Schneider pozemek je veden jako ostatní plocha, komunikace. Stavebník ji bude chtít využít jako součást zahrady. Kdybychom si zajistili znalecký posudek, bude cena tak na 1/10 té nynější. Cena je určitě přiměřená. p. Kvasnička chtěl zdůraznit, jak důležitý krok zastupitelstvo udělalo přijetím usnesení o stavební uzávěře na pozemek 919/1 v k.ú. Mnichovice u Říčan. Tyto hodnoty nelze penězi vyčíslit. Ing. Tesaříková jaké náklady vzniknou po dobu stavební uzávěry? JUDr. Zenkl chceme hlavně odvrátit škodu. Kdybychom stavbu povolili, přihlásili by se všichni poškození, kteří přišli o vodu, a náklady by byly obrovské. Ing. Schneider jde nám o to nastavit jiné regulační podmínky pro tento pozemek než jsou nyní. občanka chtěla by se zeptat, zda Město plánuje zakoupit větší fekální vůz a jestli se plánuje rozšíření třídících kontejnerů? Ing. Schneider neplánuje, nyní tyto služby poskytuje několik firem, mají kapacitní vozidla. V horizontu je i rozšíření kanalizačního řadu. Co se týká tříděného odpadu, nyní máme situaci složitou, třeba plasty se vozí do Benešova je to o technice a možnostech. Ing. Tesaříková podle analýzy tříděného odpadu mají Mnichovice třikrát nižší výnos z tohoto odpadu než okolní obce. Mnichovice tedy 50,- Kč na obyvatele a Mukařov 150,- Kč na obyvatele. Není čas k restrukturalizaci Veřejných služeb? Ing. Schneider situaci můžeme analyzovat, myslím, že by se Veřejným službám ulevilo. Ale musím konstatovat, že nynější stav je pro mě operativnější. Pokud mám najatou firmu, jsou například předem určené termíny svozu. Nyní pokud vidím, že je někde kolem kontejnerů nepořádek, kontaktuji Veřejné služby a ty jedou uklidit.

18 pí. Vojtíšková příjmy a výdaje v rozpočtu na TKO + nebezpečný odpad jsou cca zisk ,- Kč, to ale nepočítáme náklady Veřejných služeb. občanka Ing. Volná Tichavská plánuje se změna politiky úklidu sněhu? Ing. Schneider plán zimní údržby na období 2011/2012 bude vyhlášen v květnu červnu Jedná se vám patrně o ulici Hrusickou, ta je soukromá. Jakmile budou mít Veřejné služby plán, vyvěsíme na webové stránky Města, aby vlastníci soukromých částí se mohli zapojit formou smlouvy. pí. Pecková chtěla by vysvětlit finanční ohodnocení. Jako místostarostka pracuje bezplatně. Každé pondělí a úterý úřaduje na Městském úřadě v Mnichovicích. Mimo jiných aktivit spojených s tímto úřadem používá také soukromý telefon. občan Kvasnička plánuje se nějaká úprava v okolí komunikace v úseku Pražská v zúženém místě U Zrcků? Ing. Schneider objekt, na který se ptáte, je soukromý, nemůžeme tedy zasahovat. občanka chtěla by se zeptat, zda by bylo možno rozšířit veřejné osvětlení na autobusové zastávce na Myšlín? Ing. Schneider požádal občanku, aby formou u a nákresu podala návrh na umístění světelných bodů, mohly by být zahrnuty do projektové dokumentace na příští rok. JUDr. Zenkl chtěl by oznámit, že podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Byl mu nabídnut úplatek ve formě nabídky jedné stavební parcely za to, že se nebude angažovat při tvorbě nového územního plánu. IV. ZÁVĚR Starosta Ing. Petr Schneider poděkoval členům ZM, poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Zastupitelstva města Mnichovice dne ve hodin. Ověřovatelé: Mgr. Miroslav Rovenský Jiří Babor Ing. Petr Schneider - starosta města Zapsala: Mgr. Dagmar Šrámková

19 Souhrnné usnesení č ze zasedání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne Konstatování splnění úkolů č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění těchto úkolů: č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření kupní smlouvy na prodej ideální poloviny pozemku parc. č. 1411/15 v k. ú. Mnichovice u Říčan o celkové rozloze 1856 m2 (ideál. 1/2 928 m2) v majetku města Mnichovice za cenu 1600,-Kč/m2 s man. Janovskými, trvale bytem xxx. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření směnné smlouvy mezi městem Mnichovice a panem Františkem Vávrou, xxx na směnu lesních pozemků. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku stp. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan s pí Klárou Krouzovou, bytem xxx a provedení návrhu na vklad do KN. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu, uzavření darovací smlouvy dle schválených podmínek zastupitelstva města v souladu s budoucí darovací smlouvou ze dne mezi městem Mnichovice jako obdarovaným a dárcem man. Garbe na dar nemovitého majetku : pozemky parc. č. 1356/1 a 1356/18 v k. ú. Mnichovice u Říčan a movitého majetku vodovodního řadu, kanalizačního řadu, kabelových rozvodů na veřejné osvětlení a povrchu asfaltové komunikace a podáním návrhu na vklad do KN.. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o věcném břemeni s majitelem pozemku panem Ing. Žlabem na pozemek 1172/15 v k. ú. Mnichovice u Říčan a podání návrhu na vklad do KN. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu zapracování připomínek, změn a návrhů do Jednacího řádu Zastupitelstva města Mnichovice a vydání. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyhlášení Obecně závazných vyhlášek č. 2/2010 a 3/2010 o místních poplatcích a o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení a zaslání odboru dozoru a kontroly ve veřejné správě Ministerstvu vnitra ČR. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši ,-Kč s pí Janovskou ze sociálních důvodů. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podání žádosti o bezúplatný převod pozemků do majetku města prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o výpůjčce s man. Valentovými za podmínek, že o pozemek budou manželé řádně pečovat a nezatíží pozemek stavbou.

20 č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podání žádosti o dotaci na základě vyhlášené výzvy 1/2011 MAS Říčansko o. p. s.- Fische 4, na projekt města Mnichovice MATES Multifunkční centrum v Mnichovicích v termínu do a se zařazením této investiční akce do návrhu rozpočtu města na rok č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření mandátní smlouvy k činnostem při vyřizování podpory z programu FROM na rok 2011 pro akci Rekonstrukce Masarykova náměstí Mnichovice dle schválených dispozic zastupitelstvem města. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření mandátní smlouvy na pořízení a podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství na akci Vodovod Myšlín z programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu zaslání usnesení Zastupitelstva města Mnichovice na Krajský úřad SK ve věci souhlasu s podáním žádosti o dotaci Městem Mnichovice v rámci Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2011 s názvem projektu Dýchací přístroje pro JSDH Mnichovice se závazkem finanční spoluúčasti města Rozpočet města na rok 2011 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů schvaluje rozpočet města Mnichovice na rok 2011 dle předloženého návrhu Rozpočtový výhled na období č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice dle 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a předpisů schvaluje rozpočtový výhled města Mnichovice na období r dle předloženého návrhu Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací města Mnichovice za rok 2010: Rozbor hospodaření za rok 2010 ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Veřejné služby obce Mnichovice Výroční zpráva školy Mateřská škola Mnichovice, okr. Praha východ Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací dle přílohy za rok 2010 a souhlasí s tím, aby kladný výsledek hospodaření příspěvkových organizací: Veřejné služby obce Mnichovice, ZŠ T. G,. Masaryka Mnichovice okres Praha východ a Mateřská škola Mnichovice, okres Praha východ byl převeden takto: 20 % do fondu odměn 80 % do rezervního fondu Poskytnutí příspěvků TJ a zájmových sdružením a spolkům č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů souhlasí s poskytnutím dotací zájmovým sdružením, spolkům a TJ Mnichovice na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2011 a na základě předloženého návrhu viz příloha.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z V. zasedání zastupitelstva obce Čachovice, konaného dne v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Čachovice

Zápis z V. zasedání zastupitelstva obce Čachovice, konaného dne v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Čachovice Zápis z V. zasedání zastupitelstva obce Čachovice, konaného dne 29.7.2013 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Čachovice Přítomní: PhDr. Markéta Bednářová, Petr Knespl, Josef Kraus, Štefan Krohlak, Jitka

Více

Michal Jirásek Karel Pátek Jiří Kučera

Michal Jirásek Karel Pátek Jiří Kučera Zápis č. 09-02 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 8.4.2009 v 18:00 hodin v sále Informačního centra v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider PhDr.

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

OBEC HVĚZDONICE Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne

OBEC HVĚZDONICE Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne OBEC HVĚZDONICE --------------------------------------------------------------------------- Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 20.02.2013 Přítomni: pí Baňařová, Škodová, Kuželková Valíková, p Cibulka,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 2. 11. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 5/2011 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora,

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Ing. Magdalena Třebická. Řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice zahájil a řídil starosta Ing. Petr Schneider. Zasedání bylo zahájeno.

Ing. Magdalena Třebická. Řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice zahájil a řídil starosta Ing. Petr Schneider. Zasedání bylo zahájeno. Zápis č. 09-06 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 26.10.2009 v 18:00 hodin v sále Informačního centra Městského úřadu Mnichovice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš Zápis č 12-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 7 12 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr Martina Vedralová Ing Pavel Churáček Zdeňka

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 1 Obec Kostice Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 2 Zápis o průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 2.11.2009 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

U S N E S E N Í č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne v 18:00 hodin v restauraci Na Rychtě v Malé Morávce.

U S N E S E N Í č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne v 18:00 hodin v restauraci Na Rychtě v Malé Morávce. U S N E S E N Í č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 08.02.2012 v 18:00 hodin v restauraci Na Rychtě v Malé Morávce. Veřejnému zasedání je přítomno 8 zastupitelů, 1 omluven. Od Č.j.: 5/2012

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na bezúplatný převod

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE číslo 04/2016 ze dne 20. 10. 2016 Usnesení č. 040/16-Z04 ze dne 20. 10. 2016: v souladu s 94 odst. 1 a v souladu s 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 2-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 12. 02. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 2. 3. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Eva Eiglová nemoc Ing.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Němec, Johánková

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Němec, Johánková Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 5. května 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č /2016 a přijatá usnesení

Zápis č /2016 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 16-03/2016 a přijatá usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 30. 3. 2016, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00637/16 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016 konaného

Více