37 - odbor místního hospodářství a majetku města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "37 - odbor místního hospodářství a majetku města"

Transkript

1 37 - odbor místního hospodářství a majetku města Úvodní komentář: Předložené požadavky na výdajovou část rozpočtu r odpovídají potřebám na opravu a údržbu majetku města, na provoz sportovních zařízení, na péči o vzhled obce, údržbu veřejné zeleně, odpadové hospodářství, aj. Zdůvodnění potřeb finančních prostředků na pokrytí výdajů nezbytných k zajištění nezbytné péče o svěřený majetek uvádíme u jednotlivých oddílů. Vyšší potřeba finančních prostředků je, tak jako v předchozích obdobích, nárokována na opravy komunikací ( tis. Kč) včetně zimní údržby komunikací, kde dle plánu oprav jenom na velkoplošné opravy komunikací, chodníků a na opravy mostů je nutno vydat min tis. Kč, v tom nejsou zahrnuty lokální opravy a výspravy a další práce související se správou a údržbou komunikací a chodníků. Zvýšený požadavek je dále uplatněn u oprav a údržby veřejného osvětlení, kde kromě pravidelné údržby a monitoringu je třeba zajistit rekonstrukci a obnovu vč. postupné obměny havarijních stožárů VO. Jako každoročně je rovněž nárokována vyšší částka na pokrytí výdajů čištění města ( tis. Kč), kde avšak z důvodu každoročního krácení je nutno některé práce a služby podstatně omezit, z větší části i zcela vyloučit. K nárůstu výdajů dojde i v důsledku zvýšených cen za elektrickou energii a plyn. Naopak snížení výdajů se očekává u bytového hospodářství s ohledem na snížení prodeje bytového fondu. S tím souvisí nižší odměna realitní kanceláři za realizovaný prodej bytů. Schválený rozpočet r Upravený rozpočet k Požadavek na r v tis. Kč Schválený rozpočet na r Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů: Silnice, komunikace tis. Kč Zahrnuje velkoplošné a bodové opravy místních komunikací, velkoplošné opravy a lokální výspravy chodníků, opravy nezpevněných komunikací, bezbariérové sjezdy, sekání okrajů komunikací, aplikace chemie, postřiky, kácení dřevin, probírky náletů, opravy povrchů zastávek MHD, opravy opěrných zdí, rekonstrukce uličních vpustí, mostní prohlídky, opravy mostů a propustků, PD na opravy mostů a na zajištění oprav komunikací, geoplány na vytyčení komunikací, odvodnění komunikací, výdaje spojené s převodem komunikací na stát a na úhrady za pronájem pozemků pod komunikacemi, dále výdaje na pasportizaci místních komunikací, aj. Jmenovitý plán oprav tvoří přílohu tohoto komentáře. Zahrnuje rovněž zimní údržbu úklid sněhu, posyp, apod.

2 Ostatní záležitosti pozemních komunikací x V tomto oddíle byla v předchozích obdobích zahrnuta tzv. letní pohotovost, tj. odstranění překážek na komunikacích, osazení dopravního značení u chybějícího poklopu kanalizace nebo v místě havarijního stavu vozovky, apod. Vzhledem k charakteru prováděných prací je požadavek na přidělení finančních prostředků na tuto činnost přesunut na 2229, kam svým zaměřením přísluší Provoz veřejné silniční dopravy tis. Kč Poskytování dotace MHD Dopravnímu podniku města Děčín. Podklady vč. požadavku na rok 2006 bude ze strany DPmD předložen přímo odboru ekonomickému Ostatní záležitosti v silniční dopravě 950 tis. Kč Zahrnuje: úhrady výdajů spojených s opravou a údržbou dopravní světelné signalizace včetně monitoringu a zajišťování revizí 250 tis. Kč úhrada nákladů za odtahy a likvidaci autovraků stojících na místní komunikaci, dále odtahy, hlídání a likvidace vozidel uložených Policií ČR 400 tis. Kč letní pohotovost 300 tis. Kč Převoz, přístavní můstky 390 tis. Kč převoz Dolní Žleb 150 tis. Kč výdaje za opravy a údržbu, poplatek za využívání rádiových kmitočtů, revize, technický dozor plavidla, telefon, el. energii, zatažení a stání prámu do ochranného přístavu, apod. přístavní můstky 240 tis. Kč náklady na provozování a údržbu přístavních můstků na Smetanově nábřeží a v Dolním Žlebu dle smlouvy o provozování, uklizení můstků do ochranného přístavu dle podmínek SPS, klasifikační prohlídky a lodní osvědčení, nájemné za užívání pozemků Povodí Labe Pitná voda 80 tis. Kč Činnosti spojené se zásobováním pitnou vodou, zejména dovoz vody nebo pročištění zařízení vodovodu v lokalitě Dolní Chlum, kde není dostatečný vodní zdroj a do doby vyřešení řádné dodávky vody je ve smyslu příslušných ustanovení zákona obcích ( 35, odst. 1 a 2) řešit zásobování pitnou vodou dovozem Odvádění odpadních a dešťových vod 100 tis. Kč Jedná se především o náklady na údržbu a opravu kanalizací v majetku města, zejména dešťové kanalizace na sídlišti Folknáře OK5 (Dvořákova ul.), na Kamenické ul., na Škrabkách, Lesné, apod Údržba drobných vodních toků 50 tis. Kč Činnosti spojené s údržbou, úpravou a čištěním drobných vodních toků, jejichž je město vlastníkem nebo správcem. Oproti předchozímu období je předpoklad nižšího čerpání, naopak vyšší náklady jsou očekávány na Čištění a opravy rybníků, nádrží a odvodňovacích zařízení 70 tis. Kč Jedná se zejména o čištění a opravy tzv. odvodňovacích systémů, které byly vybudovány v rámci komplexní bytové výstavby na sídlištích (např. sídl. Boletice). Výstavba těchto systémů byla zajišťována tehdejším ONV, avšak vzhledem k neexistenci dokladů

3 o předání těchto systémů do správy příslušnému správci, zůstává s ohledem na jejich umístění (na pozemcích města) a s ohledem na dikci zákona (zajištění nezávadného stavu) povinnost pečovat o tyto systémy městu Děčín Sportovní zařízení tis. Kč Plavecký areál: tis. Kč provozován na základě mandátní smlovy společností DC Relax, s. r. o., město hradí dotaci na krytí ztráty za provoz, mandátní odměnu a poplatek za odebranou podzemní vodu, jehož výše je stanovena ročně rozhodnutím České inspekce ŽP). Podrobný rozpis nákladů a výnosů je uveden v příloze. Sportovní hala ul. Práce: 768 tis. Kč provozována na základě mandátní smlouvy Sportovním klubem Děčín, město hradí dotaci na provoz a mandátní odměnu a dále na základě nájemní smlouvy je Sportovnímu klubu hrazeno nájemné a úhrady za služby (el.energie, voda, plyn) za objekt šaten a sociálního zařízení. V požadavku je promítnuto zvýšení cen energií. Zimní stadion: tis. Kč Nájemní smlouva sdružení HC Děčín Požadavek na opravu bočního vchodu 30 tis., opravu přepážek na veřejném sportovišti (skatepark) 40 tis., oprava dřevěné dlažby v ochozech 20 tis., demontáž a montáž vzduchotechniky tis., nátěr ocelových konstrukcí (vyplývá z revize) 250 tis., oprava protipožárních klapek 80 tis., oprava střešní krytiny 300 tis., výměna povrchu podlah v chodbách 200 tis., oprava EPS 20 tis. Fotbalový stadion ul. Práce a hřiště Máchovka: 232 tis. Kč na základě nájemní smlouvy užívá obě sportoviště FK Junior Děčín, který požaduje zajištění nezbytných oprav užívaných objektů, a to opravu havarijního stavu střechy kabin na hřišti Máchovka (140 tis. Kč) a nátěr střechy hlavní tribuny fotbalového stadionu v ul. Práce (92 tis. Kč). Požadavek zhotovení přístupového chodníku u nově vytvořeného vchodu na stadion (98 tis. Kč) bude uplatněn v kapitálovém rozpočtu. Koupaliště Nebočady: 100 tis. Kč objekt je ve vlastnictví pí Juhnové, která uplatňuje návrh na přidělení dotace na provoz - energie, voda, chemikálie, aj Bytové hospodářství tis. Kč Zahrnuje: odvod daně z převodu nemovitostí tis. Kč dotace do fondu oprav 200 tis. Kč příspěvek na opravy domů dle rozhodnutí SÚ tis. Kč slevy 10, 20 a 30 % z nabídkových cen 600 tis Kč vratky přeplatků kupních cen - "doplňková pravidla 350 tis. Kč vratky přeplatků kupních cen "zásady" 100 tis. Kč vratky kaucí 50 tis. Kč úhrady výdajů spojených s prodejem, např. znal. posudky, aj. 10 tis. Kč. Oproti předchozímu období dojde k poklesu počtu prodejů byt. domů a bytů, z toho plynou i nižší výdaje u odvodu daně z nemovitostí, dotací do FO a poskytování slev z nabídkových cen objektů Veřejné osvětlení tis. Kč úhrady za odběr el. energie: tis. Kč v důsledku zvýšení cen cca o 20% dojde k navýšení výdajů. V předchozím období byly náklady za spotřebu el. energie hrazeny formou dotace společnosti TSD, a. s., avšak v důsledku novely zákona o DPH a vyhlášení veřejné zakázky na poskytování

4 komunálních služeb pro město Děčín došlo ke změně úhrad plateb za odběr el. energie a tyto platby budou hrazeny městem Děčín přímo dodavateli SČE Děčín, opravy a údržba VO: tis. Kč běžná údržba a opravy, opravy po dopravních nehodách, materiál, zemní práce vč. stavebního materiálu, výměny sadových a silnič. svítidel, materiál na údržbu, revize, modernizace rozvaděčů, monitoring VO, pasportizace VO (9 150 tis.). S ohledem na nezbytné havarijní opravy a plánovanou obnovu a rekonstrukci VO dochází k navýšení požadavku cca o tis. Kč. Jedná se zejména o: - nezbytnou výměnu sloupů ve středu města, které jsou v důsledku stáří a koroze v havarijním stavu, hrozí nebezpečí jejich samovolného pádu, dále je nutná náprava špatného technického stavu nosných kotevních prvků sloupů na Labském nábř. bývalé trolejové vedení (2 000 tis.), - rekonstrukci VO v ul. Vítězství, na které je vydáno stavební povolení (1 000 tis), - obnovu VO v součinnosti s SČE, a. s., a to v - Nebočadech-stavební povolení, Pod Nemocnic í- příprava stavebního povolení, Chmelnice, (1 630 tis.) Pohřebnictví tis. Kč Zahrnuje výdaje spojené se správou a údržbou hřbitovů (údržba zeleně,, oprava a údržba objektů, kolumbárií, vodné, aj. (2 000 tis.), dále náklady na pohřby bez pozůstalých (150 tis.) Komunální služby tis. Kč Ekologické WC Řetězová ul., cyklostezka D. Žleb, aj. 180 tis. Kč Nájemné a ostatní výdaje (městská tržnice Podmokly) 85 tis. Kč Geoplány, výpisy, znalecké posudky tis. Kč (spol. majetkopráv. odd. a spr. majetku) Ostatní majetek tis. Kč z toho: - provoz, opravy a údržba vč. opěr. zdí, tis. Kč tj. opravy a údržba objektů ve správě odboru OMH vč. úhrad služeb (energie, voda vč. srážkových vod, plyn), z toho větší část fin. prostředků je nárokována na opravu objektu Pastýřská stěna (600 tis.), na opravu Společen. domu Střelnice (590 tis.), opravy tzv. služebních bytů (správci, školníci), údržbu bývalých objektů ZŠ Vilsnice a Křešice, bývalé MŠ Březová, rozhledny Chlum, aj. náklady na energie, plyn, vodu, telefon (zabezp.zaříz.) k objektu býv. MŠ U Zámečku (76 tis.), úhrady za služby energetika (135 tis.), úprava prostranství u tzv. "rogala" na Smetanově nábř. včetně posílení rozvaděčů, opravu opěrných zdí a nepředvídané havárie na objektech ve správě odboru (500 tis. Kč), aj., - provoz veřejných WC Teplická a Maroldova (smlouva) 550 tis. Kč (mandátní odměna, dotace na krytí ztráty, výdaje za spotřebu energií, vody, opravy, revize, aj.) Sběr a svoz nebezpečných odpadů tis. Kč Sběr a svoz komunálních odpadů tis. Kč Sběr a svoz ostatních odpadů tis. Kč

5 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů tis. Kč Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (sběrný dvůr) tis. Kč Ostatní nakládání s odpady tis. Kč V 3721 až 3729 jsou zahrnuty výdaje spojené se sběrem a likvidací komunálního odpadu. Výše nákladů vychází z cenového návrhu pro r. 2006, který předložily Technické služby, a. s. Nárůst v některých položkách je vlivem rostoucích cen pohonných hmot, jiné vnější vlivy společnost TSD, a. s. neuplatnila (el. energie, mzdy, aj.). Vyšší náklady v příštím roce budou na separaci z důvodů plnění povinnosti města zvýšit separaci, vyplývající ze závazné části Plánu odpadového hospodářství (dále POH) ČR, ústeckého kraje a zpracovávaného POH města Děčín. Zvýšené náklady na separaci jsou hrazeny v rámci rozpočtu ponížením nákladů na sběrný dvůr. Vyšší požadavek je na asanaci skládek a úklid okolí sběrných nádob. V rozpočtu je zahrnut i požadavek na monitoring skládky Orlík III, jehož problematika se v současné době projednává a která do nákladů za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů nepatří. 2l Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň tis. Kč čištění města tis. Kč. čištění a úklid města, chemie pro likvidaci plevelů, odstraňování škod po záplavách, mimořádné události (smluva), zajišťování košů a sáčků na psí exkrementy, plastové pytle, osmiboky, plechové nádoby, deratizace ulič. vpustí, čištění naplavenin ZUS a spadu, čištění po přívalových deštích, živelných událostech, ruční sekání vč. odvozu, skládkovného, poplatku ŽP, chemie pro likvidaci plevelů, čištění apod. kašny, pítka - provoz, údržba, el.energie 225 tis. Kč veřejné prostranství (dětské, koutky, ostatní veřejné prostranství, turistické stezky, pískoviště, plakátovací plochy, vánoční trhy) tis. Kč údržba zeleně tis. Kč Navýšení částky u údržby zeleně vzniklo v důsledku platnosti zákona o rostlinolékařské péči, kdy na pověřené obecní úřady přešla část pravomocí Státní rostlinolékařské správy, které obci umožňují vést řízení ve věci neudržovaných pozemků fyzických a právnických osob. Město Děčín je rovněž vlastníkem téměř sta hektarů půdy, která sestává nejen z městské zeleně, ale i z luk, pastvin, ost. ploch a zahrad, které jsou mnohdy veřejně přístupné, často i v centru města, ale vzhledem k omezeným finančním prostředkům zůstávají bez údržby. Z hlediska obnovy parků jsou v přípravě rekonstrukce významných děčínských parků. Vzhledem k náročnosti městského prostředí pro dřeviny je nezbytné zajistit nejen ošetření významných stromů, popř. sanaci havarijních stromů, ale i výsadby nové generace parkových stromů, rozšíření zeleně o nová uliční stromořadí, ozelenění center obou částí města Ostatní činnosti k chraně přírody a krajiny 350 tis. Kč Zahrnuje likvidaci plevelů na území města Požární ochrana tis. Kč Zahrnuje úhrady leasingových splátek ve výši tis. Kč za dvě hasičská vozidla, náklady na opravy hasičské techniky, nákup pohonných hmot, údržbu a opravy objektů hasičských zbrojnic, školení velitelů i členů jednotek SDH, lékařské prohlídky, mírné navýšení je z důvodu zvýšení cen el. energie a plynu, vyšší požadavek je nárokován

6 u refundací mezd a pro nákup nové výstroje a výzbroje, u které dochází při zásazích k velkému opotřebení Mandátní odměna RK, úhrada služeb tis. Kč Zahrnuje odměnu realitní kanceláři za zprostředkování prodeje bytových jednotek. Oproti předchozímu období dochází ke snížení potřeby finančních prostředků v důsledku snižujícího se počtu prodávaných jednotek. Zpracoval: Božena Rejmanová

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 Výdaje Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Po projednání v bezpečnostní radě ORP Frýdlant nad Ostravicí byl vznesen

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

Komentář k rozpočtu 2010

Komentář k rozpočtu 2010 Komentář k rozpočtu 2010 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Schváleno na 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 10.12.2013 usnesením č. 20/615/2013. I. Úvod II. III. Rozpočtový výhled města

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Odbor finanční Čj.: MULA 7025/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 27 Počet listů příloh: 26 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

OBSAH. Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část

OBSAH. Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2013 OBSAH Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2014 Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2012 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více