Šest principů emocionálně zdravé církve. 2.část. Odstranění vlivu minulosti. Stát nahý v mrazivém větru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šest principů emocionálně zdravé církve. 2.část. Odstranění vlivu minulosti. Stát nahý v mrazivém větru"

Transkript

1 Šest principů emocionálně zdravé církve 2.část Odstranění vlivu minulosti V emocionálně zdravých sborech lidé chápou, jakým způsobem jejich minulost ovlivňuje jejich současnou schopnost milovat Krista a druhé lidi. Na základě textů z Bible a své životní zkušenosti si uvědomují, že mezi jejich minulostí a tím, kým jsou dnes, existuje úzká spojitost. Přestože nás utvářelo mnoho vnějších vlivů, je naše rodina tím nejzákladnějším a - až na pár výjimek - nejvlivnějším faktorem, který se velkou měrou podílí na tom, kým jsme. Stát nahý v mrazivém větru Na okamžiky strávené při četbě knihy Oslnivá image (viz předchozí kapitola) si vzpomínám, jako by to bylo včera. Doporučil mi ji jeden dobrý kamarád poté, co jsem se mu svěřil se svými problémy. Tehdy jsem poprvé začal uvažovat o tom, nakolik rodina, v níž jsem vyrůstal, ovlivnila moji osobnost. Když Charles Ashworth díky duchovnímu vedení otce Darrowa objevil sám sebe, poprvé v životě se čestně podíval na svůj vztah s otcem a na dynamiku rodiny, v níž vyrůstal. Uvědomil si, že se celý život hnal za tím, aby od svého otce získal ocenění a potvrzení. Rodiče mu vybrali tu nejlepší školu, vytvořili mu ty nejideálnější podmínky, jaké jako příslušník střední vrstvy v Anglii té doby mohl mít, a opakovaně ho na bádali k tomu, aby vedl spořádaný a mravný život. Morálka, smysl pro povinnost, praktičnost a přímost, to byly nejvíce zdůrazňované hodnoty. Když mezi Charlesem a jeho otcem došlo k zásadní rodinné roztržce, otec v návalu zlosti uhodil svoji ženu do tváře. Charles později matce nabídl, že ji odvede pryč, ale ona měla strach. Tehdy vyslovila jedno z nepsaných rodinných pravidel. Co by si o nás pomysleli druzí? zeptala se. Musíme přece vypadat dobře. Nikdo se to nesmí dozvědět. V té době měl již Charles doktorát, byl profesorem a pracoval jako tajemník arcibiskupa z Canterbury. Jeho kariéra v anglikánské církvi byla na vzestupu. Neměl však ani ponětí o tom, jak moc mu jeho nezpracovaná minulost brání žít v osvobozujícím vztahu s Kristem. Charles na jednu stranu svého Otce miloval, ale na druhou stranu ho nenáviděl. Zavrhoval sám sebe za to, že ho nemá rád. Žil ve vnitřním rozporu; neustále toužil po lásce a přijetí. Když pak našel odvahu rozkrýt tento rozměr svého života, připadalo mu, jako by stál nahý v mrazivém větru. Poté, co jsem román dočetl, jsem si začal do svého deníku psát události svého dětství, jejichž vliv by mohl sahat až do dnešní doby. Rozjímal jsem o vztahu ke svému otci a matce a k sourozencům. Přemýšlel jsem - zprvu jen velmi povrchně - o tom, jestli si z minulosti nesu nějakou emocionální výbavu či nedořešené vnitřní konflikty, které ovlivňují můj způsob vedení sboru a chod našeho manželství. Stál jsem nahý v mrazivém větru. Chtělo se mi před touto cestou smrti v Ježíši Kristu utéct. Do tohoto okamžiku mi moje teologie říkala, že jsem novým stvořením v Kristu, kdy to staré pominulo (viz 2 K 5,17). Kristus mnoha způsoby proměnil můj život, když jsem v něho v devatenácti letech uvěřil. Podle Pavlových slov z listu Římanům, Galatským a 1

2 Efezským se ze mě v té chvíli stal křesťan, Bůh mě ospravedlnil a osvobodil mě od trestu za moje hříchy. Přijal mě za svého syna a dal mi všechna synovská práva, jakož i dar Ducha svatého, díky kterému jsem mohl žít vykoupeným životem. Jistě, moje dětství mělo své světlé i stinné stránky. Ale ty má snad dětství každého člověka, že ano. Rozhodně jsem neměl ve zvyku dávat vinu za všechny problémy v mém životě rodičům. Pokud vyrůstáte v rodině, kde se cítíte být milováni, kde nacházíte bezpečí a stabilitu, je pro vás obvykle mnohem obtížnější odhalit způsoby jednání a navazování vztahů; které do Boží rodiny nepatří. Zastával jsem následující postoj: Jsem členem Boží rodiny. Řídím se Biblí a cesta mého života je určována mým Pánem Ježíšem Kristem a snahou pracovat pro jeho království. V mnoha ohledech jednám jinak než příslušníci mojí užší i širší rodiny. Nechovám například vůči druhým lidem zášť. Umývám nádobí. Starám se o děti. Jsem aktivním Ježíšovým následovníkem. Pracuji s lidmi mnoha národností a kultur. Tento výčet je ve skutečnosti velmi falešný. Byl jsem slepý k tomu, jak dominantní vliv měla rodina, ve které jsem vyrostl, na můj každodenní život a především na to, jakým způsobem jsem vedl svoji duchovní rodinu New Life Fellowship. Pravdou však bylo, že jsem neměl chuť zkoumat svoji minulost a zamýšlet se nad tím, které faktory negativně ovlivňují moji schopnost milovat druhé lidi. Často slýchávám: Pete, i když moje rodina nebyla dokonalá, rozhodně byla daleko lepší než mnoho jiných. Ale tady nejde o srovnávání. Jde o to, že každá rodina je narušená. Stejně jako každý člověk i já pocházím z rodiny Adama a Evy, kteří poté, co neuposlechli Boží příkaz, se začali před Bohem a jeden před druhým skrývat a obhajovat. Sklon chránit své já před Bohem a druhými se projevuje různými způsoby, jako např. ovládáním druhých, strachem, stažením se, nevšímavostí, popíráním, utěšováním, vyvoláváním konfliktů, samotou, úzkostí, frustrací, záští, obviňováním atd. Geri, já a naše manželství Nikdy nezapomenu na to, jak jsme si s Gen poprvé sestavili jednoduchý genogram, který nám umožnil podívat se na naše manželství ve světle našich předků. Genogram je grafické znázornění rodové linie, která sleduje vztahy mezi rodinnými příslušníky dvou nebo tří generací. Každý z nás popsal svého otce a matku a obecně charakterizoval jejich vzájemný vztah. Jak řešili problémy? Jak vyjadřovali hněv? Jak chápali mužskou a ženskou roli? Jak vychovávali své děti? Jaké životní okolnosti, jako např. úmrtí některého z jejich rodičů v dětství nebo nutnost zvýšené lékařské péče o některého ze sourozenců, formovaly jejich emocionální stránku? Posadili jsme se s Gen v obýváku naproti sobě a dívali se jeden na druhého. Z našich tváří vyzařovalo to, co po téměř deseti letech manželství už nemělo cenu skrývat: Přestože jsme z manželství svých rodičů přejali do toho našeho spoustu dobrých věcí, překvapilo nás, že jsme si nevědomky osvojili i řadu špatných vzorců chování. Ačkoli byl v našich životech přítomný Ježíš, dosud neproměnil, aspoň ne nijak zásadně, způsob našeho manželského soužití. Uvědomili jsme si, že Ježíšova proměňující moc dosud nezasáhla celé velké oblasti našeho já - ty oblasti, pro které v této knize používám pojem emocionální zdraví. Protože jsme slova Písma nedokázali začlenit a aplikovat na mnoho oblastí ukrytých pod povrchem, začalo nám být jasné, proč tolik lidí, které jsme vedli, nebylo s to dosáhnout zlepšení v některých aspektech svého života. Biblické studium, modlitby, posty či setkávání ve skupinkách to nebyly schopné změnit. Připadal jsem si jako král bez šatů. 2

3 A také jsem jím byl. Kvůli tomu, jakým způsobem jsem svoji práci dělal, bylo společenství New Life Fellowship na míle široké, ale jen centimetr hluboké. To, že jsem odmítal podívat se do své vlastní minulosti a čelit jejímu vlivu na svůj současný život, hluboce ovlivňovalo celý sbor. Jenom pár lidí se dokázalo podívat pod povrch svého já. A ještě méně se našlo těch, kteří dokázali vnímat svoji minulost a byli schopni posoudit, do jaké míry ovlivnila jejich současný život. Když se dívám zpět, stydím se za to, že jsem sám sobě namluvil, že nezralý vůdce (já), který žije v nezralém vztahu (já a moje žena), je schopný vytvořit zralé společenství. ( ) 1. Zjistěte, jak vás rodina ovlivnila V současnosti ve sboru New Life Fellowship v rámci tréninku a podpory růstu vedeme lidi k tomu, aby si sestavili jednoduchý genogram rodiny, do níž je Bůh přivedl. Rodina je totiž ve většině případů tou nejsilnější a nejvlivnější skupinou, která utvářela to, kým dnes jsme. Nyní uvádíme řadu otázek, jež nám pomohou proniknout pod povrch vlastního já a objevit, jakým způsobem prožitky z minulosti ovlivnily náš současný život: 1. S pomocí trojice přídavných jmen se pokus popsat každého člena rodiny, popiš jejich vzájemné vztahy. 2. Popiš vztah svých rodičů. 3. Jak se ve vaší rodině řešily konflikty? Jak se projevoval hněv či napětí? 4. Jak svou roli v rodině plnil váš otec a matka? Jakou měli autoritu? 5. Jak jednotliví členové rodiny vyjadřovali své pocity? 6. Co by o vás řekli členové vaší rodiny? Jakou má vaše rodina o vás představu? 7. Jakým způsobem se u vás hovořilo - nebo nehovořilo - o sexualitě? Jaké poselství skrývala tato forma komunikace? 8. Měli jste nějaké rodinné tajemství (např. těhotenství před svatbou, incest, vážné finanční problémy apod.)? 9. Co se ve vaší rodině považovalo za úspěch? 10. Jak se hospodařilo s penězi? Jakým způsobem se praktikovala spiritualita? Jak jste obvykle trávili dovolenou? Jak vypadaly vztahy v rámci širší rodiny? 11. Jaký vliv na vás měla etnická příslušnost vaší rodiny? 12. Měli jste v rodině nějaké hrdiny nebo černé ovce? Proč? 13. Projevil se ve vaší rodině nějaký druh závislosti? Jaký? 14. Prožila vaše rodina nějakou bolestnou ztrátu, jako např. nenadálé úmrtí, dlouhodobou nemoc, úmrtí novorozence (nebo samovolný potrat), bankrot nebo rozvod? 15. Jakým způsobem jste jako rodina prožívali spiritualitu? Tento seznam by mohl být bez konce; záleží jen na tom, do jaké hloubky chcete proniknout. 2. Snažte se zjistit, co nejvíce ovlivnilo váš život Je také velmi důležité zjistit, co na vás kromě vaší rodiny mělo nejsilnější vliv. Já jsem byl například na střední škole velmi silně ovlivněn evangelikálním křesťanstvím. Díky němu jsem dokázal ocenit Boží milost v evangeliu. Stejně tak to posílilo můj asketický životní styl, který charakterizovala Ježíšova slova: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. (L 9,23) Trvalo mi velmi dlouho, než jsem byl schopen vyvážit svoji teologii úlomky pravd, které mi chyběly. 3

4 Jiné lidi mohou silně ovlivnit vážné události, jako např. rozvod, sexuální či emocionální zneužívání, závislost, dlouhodobá nezaměstnanost, zrada nebo nějaký nevydařený vztah. Je třeba se ptát: Jaké události nebo kteří lidé měli vliv na to, kým jsem dnes? Co (nebo kdo) mě pohánělo a motivovalo? Podívejme se na několik příkladů: Pro Joanino křesťanství bylo důležité, aby pochopila, že velkým mezníkem bylo v jejím životě určité odmítnutí, které prožila na střední škole. Tato událost způsobila její závislost na drogách. V uzdravení jí naopak velmi pomohla skupina Anonymních narkomanů. Charlotta a Nathan byli traumatizováni válkou, která zachvátila jejich rodnou zemi. Záchvaty paniky a hněvu, to jsou jen dva z řady důsledků, které v nich tento zážitek zanechal a na které je třeba se v jejich životě s Bohem zaměřit. Pierrova důvěra v Boha a druhé lidi byla silně narušena tím, že byl v dětství nesprávně označován za mentálně zaostalého, přičemž byl pouze dyslektik. Ken prošel válkou ve Vietnamu, a proto měl špatný vztah k autoritám. Ron se chtěl prosadit jako profesionální hudebník ve vysoce konkurenčním prostředí jazzové hudby a v důsledku toho se z něj stal nemilosrdný perfekcionista. Z tohoto úhlu pak hodnotil sebe i druhé. Neustále měl pocit, že musí o získání bezpodmínečné Boží lásky a milosti v Kristu bojovat. Dvanáct let v internátní škole v Nové Anglii Teda ovlivnilo natolik, že ještě dnes, kdy už je ve středním věku, má těžkosti v oblasti intimity a je pro něj nesnadné vést rodinný život. Kathy má autistického syna, proto dokáže projevovat citlivost vůči rodinám, v nichž některý z členů trpí postižením. Každý z těchto lidí se nachází na jiné úrovni vztahu s Kristem, ale všichni k dosažení zralosti v Kristu potřebují zaměřit se na události, které je v minulosti ovlivnily, a zjistit, jakým způsobem - ať už pozitivně, nebo negativně - se podílely na utváření jejich osobnosti. Znovuzrození do duchovní rodiny Je velmi důležité vědět, že i když máte sklon k určitému typu chování, můžete být převychováni - a to v duchovní rodině. Ježíš přirovnává obrácení na křesťanskou víru ke znovuzrození (viz J 3,3 5). Představte si, že jste jabloní, která z celého srdce touží nést broskve. Můžete být naroubováni nebo vám někdo jiný může broskve přivázat provázkem k větvím, ale jablka se budou rodit pořád dál. Chcete-li sklízet broskve, musíte vykopat strom i s kořeny a na jeho místě zasadit broskvoň. Nové ovoce potřebuje nové kořeny. Vždy, když uděláme rozhodnutí, že se budeme více modlit, chodit pravidelně do sboru nebo skoncujeme se špatným jednáním, pouze se pokoušíme upravit starý strom. Je ale potřeba vytrhat staré kořeny a zasadit nový strom. Ježíš prohlašuje, že nás může změnit jen přímý Boží zásah. Je nutné, aby se změnily kořeny neboli základ toho, kým jsme. Znovuzrození je Boží čin, jehož prostřednictvím Bůh do našeho nitra vlévá svůj život a sílu, která promění naše kořeny. Tento život pak v našem nitru začne klíčit a růst a nakonec vydá plody pocházející z nadpřirozené sazenice. Dostaneme nové srdce, novou přirozenost a nového ducha (Ez 36,25 27). Ježíšova nová rodina 4

5 Podle Nového zákona každý, kdo se stane křesťanem, prožije duchovní znovuzrození a je začleněn do nové rodiny - do Ježíšovy rodiny. Stává se bratrem či sestrou ve velké celosvětové rodině, která překračuje hranice etnické, kulturní a ekonomické stejně jako rozdíly mezi pohlavími (viz Ga 3,28). Tak získává nový rodokmen. Jednou se stalo, že Ježíšova matka a bratři přišli k domu, kde právě učil. Když mu jeho posluchači řekli, že jeho matka a bratři čekají venku, odpověděl jim: Kdo je má matka a moji bratři? Rozhlédl se po těch, kteří seděli kolem něho, a řekl: Hle, moje matka a moji bratři! Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má se sestra i matka. (Mk 3,33-35) Pro věřícího je církev jeho základní rodinou. Rodina je nejvýznamnější metaforou, která se v Bibli používá k popisu církve. Nejvýstižněji to vyjádřili Anderson a Guernsey: Církev je novou Boží rodinou... Skrze znovuzrození se stáváme Ježíšovými bratry a sestrami a jsme přijati do Boží rodiny. V důsledku toho jsme jeden druhému bratrem a sestrou. Manželé a manželky jsou v prvé řadě bratry a sestrami v Kristu a teprve potom manželi. Synové a dcery jsou pro své rodiče rovněž v prvé řadě bratry a sestrami v Kristu a teprve potom jejich syny a dcerami. 3. Převýchova prostřednictvím církve Pavel přirovnává evangelium k adopci podle římských zákonů. se zrušilo původní postavení dítěte a bylo mu dáno nové, vyplývající ze vztahu s novým otcem. Staré dluhy byly zrušeny. Dítěti byla zaručena plná stabilita, jistota, bezpečí a autorita, která vyplývala z jeho nového synovství. Nyní mohlo používat výrazu abba (tati) - což je velice intimní oslovení otce. Zásadním faktorem, který nejvýznamněji určuje moji novou křesťanskou identitu, není krev biologické rodiny, nýbrž Ježíšova. Dostali jsme nové jméno (křesťané), nové dědictví (svobodu, slávu, naději, nesčetné zdroje) a moc (Ducha svatého), která nám umožňuje žít novým životem. Stali jsme se účastníky božské přirozenosti (2 P 1,4) a můžeme se radovat z absolutního bezpečí a stability, svobody, intimity a důvěry v modlitbě (L 11,5-13) - tedy z privilegií, které náleží dětem v Boží rodině. V mém nitru nyní působí nová síla - život Ježíše Krista. Ježíš předkládá mužům a ženám jednoznačnou výzvu, aby opustili svoje rodiny a šli za ním. Říká: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. (Mt 10,37) V rámci Nového zákona si není možné představit, že bychom vedli zdravý rodinný život a přitom nežili zdravým sborovým životem. Můj sbor se stává místem, kde jsem - v pravém slova smyslu - převychováván. Nabízí se však otázka, proč se to neděje. Jak je možné, že se lidé ve sboru od nevěřících v jedné oblasti života výrazně liší - modlí se, čtou Bibli, chodí do sboru, odevzdávají desátky - a v druhé oblasti, na hlubší úrovni, jsou jim tolik podobní? Důležitost vývoje Přestože se staneme křesťany, jsme přijati do Boží rodiny a dostaneme nové jméno, neznamená to, že se tím automaticky vymaže naše minulost. Bůh nás nepřipraví o paměť ani nám neprovede rychlou emocionálně-duchovní operaci. I když nám naši minulost odpustí, nevymaže ji. Dostali jsme novou příležitost. ale pořád jsme jenom dětmi, které se sytí 5

6 duchovním mlékem a od kterých se očekává, že budou denně umírat svým sklonům, které neslouží k Boží oslavě a nejsou v souladu s Ježíšovým životem. Přicházíme do Ježíšovy rodiny s polámanými kostmi, s bolestivými šrámy a s průstřely, které jsme utržili v životním boji. Bůh nám chce naše poranění ošetřit, chce nám ovázat rány. Jizvy a slabosti nám ale nechá. Pak nás pošle abychom šli a líčili druhé; abychom se stali poraněnými lékaři. Součástí našeho učednictví proto musí být upřímná sebereflexe, která odhalí jak negativní, tak pozitivní vliv rodiny, ve které jsme vyrůstali, jakož i další významné vlivy, jež utvářely náš život. Je to tvrdá práce. Ale vzdálenost, kterou budeme ochotni urazit na cestě za odhalením minulosti, a míra odhodlání, s nímž se budeme snažit porozumět tornu, jak nás naše minulost utvářela, do velké míry ovlivní naše sebeuvědomění a to, nakolik budeme schopni změnit destruktivní vzorce svého chování, vy užít pozitivního dědictví a růst v lásce k Bohu a druhým lidem. Bůh nás vybízí, abychom ho nechali do těchto míst vstoupit a dovolili mu, aby nás od nich osvobodil. Potom budeme moci žít tak radostně a svobodně, jak zamýšlel. Práce prostřednictvím církve Pokud chcete využít tento princip v modelu učednictví ve vašem sboru, jakož i v celé církvi, je nutné, aby vedoucí pracovníci tyto principy začali uvádět do svého života. Jako starší kazatel jsem musel být tím prvním, kdo začal na odbourávání své minulosti pracovat. Bylo nutné, abych se vrátil ke své minulosti, pečlivě ji prozkoumal a začal odstraňovat její vliv na můj současný život. Teprve potom jsem do toho mohl zapojit ostatní spolupracovníky a členy výboru sboru. Slova starého chasidského rabína, která vyslovil na smrtelné posteli, jsou velmi pravdivá; Když jsem byl mladý, myslel jsem si, že změním svět. Když jsem trochu povyrostl, uvědomil jsem si, že je to příliš troufalé, a tak jsem si řekl, že změním jen stát, ve kterém žiji. Postupem času jsem ale zjistil, že i to je příliš troufalé, a tak jsem se rozhodl, že změním město, ve kterém žiji. Když jsem zjistil, že nedokážu ani to, pokoušel jsem se změnit svoji rodinu. Nyní, když už jsem starý, vím, že jsem měl změnit nejprve sám sebe. Pokud bych začal u sebe, možná bych pak dokázal změnit svoji rodinu, své město nebo třeba i stát - a kdo ví, jestli bych nezměnil i celý svět! Sestavovaní jednoduchých genogramů, s jejichž pomoci mohou lidé objevit klíčové události vlastního života, se stalo součástí programu zaměřených na rozvoj a osvojení vůdcovských dovedností. Ke sborovému životu také začaly neodmyslitelně patřit podpůrné skupinky a třídy. Pokaždé, když kážu na nějaký biblický text, kladu si otázku: Nakolik se tento přístup k životu liší od toho, jak mě formovala moje minulost? Když jsme například studovali Jakubův list, jedno z hlavních témat našeho studia se týkalo problematiky pří stupu k lidem (Jk 2,1-13). Při aplikaci textu do svého života jsem se musel zamýšlet nad tím, jakým způsobem se v naší rodině posuzovali druzí lidé. Jak jsme přistupovali k bohatým a vzdělaným? Jak k chudým a nevzdělaným? Jak jsme se chovali k lidem z jiné kultury nebo národa, z jiné etnické skupiny či k lidem jiného politického přesvědčení? V čem se naše postoje lišily od toho, jak ty ostatní - bohaté či chudé nebo lidi z jiných společenských vrstev nebo příslušníky jiné kultury či etnické skupiny - vnímá Bůh? Co musím změnit, jestliže chci být dobrým křesťanem? Toto sebezkoumání umožňuje, aby Boží slovo v našem životě plnilo důležitou funkci - měnilo nás k Božímu obrazu. 6

7 Některé skupinky v našem sboru nestudují jednotlivé biblické knihy, nýbrž studují Bibli se zaměřením na témata, která sou visí s odbouráváním vlivu minulosti. Ve skupince do které s manželkou chodíme již čtyři roky, studujeme například takováto témata: sebeovládání, konstruktivní zacházení s hněvem, správné řešení konfliktů, odpuštění a smíření, osobnost a emoce a budování atmosféry vzájemné úcty. Během každého setkání si ve skupince povídáme o tom, jakým způsobem náš přístup k jednotlivým oblastem života ovlivnila rodina, ve které jsme vyrostli, popřípadě jaké další vlivy jej utvářely. Je to velmi obohacující. Ve sboru New Life také hodně času věnujeme práci s manželi a páry, které se chystají vstoupit do manželství. Při každém takovémto setkání se především zaměřujeme na to, jak rodiny mladých párů ovlivnily jejich pojetí manželství a rodinného života. Rádi bychom se zlepšili v uplatňování tohoto principu i v životě svobodných lidí, a to zejména v oblastech, které se týkají jejich vnímání opačného pohlaví. Ve sboru New Life jsou lidé ze všech koutů Asie, Evropy, Afriky a Středního východu a patří sem i příslušníci mnoha dalších etnických skupin žijících ve Spojených státech. Někteří pocházejí z hinduistických a jiní z muslimských rodin. V rámci našeho učednického modelu je velmi důležité pomoci jim si uvědomit, co se v jejich rodinách a kultuře rozumí pod pojmem úcta k rodičům. Jaké závazky mají děti vůči svým rodičům a rodinám? Má dědictví, které si ze své původní rodiny přinášejí, nějaké pozitivní aspekty, které bychom měli uplatnit i v naší sborové rodině? Které stránky jejich národnostní příslušnosti jsou v rozporu s učením evangelia? Když objevíme některé z dědičných faktorů, jako např. depresivní sklony, poruchu pozornosti, manio-depresivní psychózu, sklon k závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách, vážnou poruchu osobnosti nebo zneužívání, zprostředkujeme takovému člověku kontakt s odborníkem, který je schopný s ním pracovat a docílit výrazného zlepšení, ke kterému by s pouhou pomocí sboru nikdy nedošlo. 4. Vést sborovou rodinu jako vlastní rodinu Je velmi obtížné se na svoji rodinu podívat objektivně. Vím, jak to pro mě bylo těžké, když jsem začal objevovat nedostatky na naší italsko-americké rodině. Loajalita byla hluboce zakořeněná a zpochybňování některých nepsaných rodinných pravidel, které se dědily z generace na generaci, mi připadalo jako zrada. Jakmile jsem s tím ale začal, ihned mi bylo jasné, nakolik moje minulost negativně ovlivňuje život sborové rodiny, v jejímž čele jsem tehdy stál. Objevil jsem tři hlavní oblasti vlivu. Zaprvé, v dětství jsem spolu se svými bratry hrál roli důvěrného přítele naší matky, která byla, jak se zdálo, v manželství a v životě velmi nešťastná. Celou dobu jsem netoužil po ničem jiném, než aby našla v životě radost a štěstí, které jí náš otec upíral. Určitým způsobem jsem byl jejím rodičem, který sní o šťastných chvílích, kdy jeho dcera plně dospěje a bude pak už navěky šťastná. A vlivem tohoto postoje se ve mně vytvořil po cit zodpovědnosti za všechny rodinné problémy. Po čase jsem se v této roli dokonale zabydlel, a když jsem se stal kazatelem, cítil jsem se jako doma. Konečně budu moci řešit problémy ostatních lidí a udělat jejich život šťastnějším a lepším. Doma jsem se naučil hodně o tom, jak správně naslouchat a starat se o druhé. Ovšem nebyl jsem s to dovolit druhým, aby se starali o mě, a nevěděl jsem, jak důležité je udělat si čas na sebe sama. Zdá se vám divné, že jsem cítil za lidi ve sboru přílišnou zodpovědnost? Když měl někdo problémy v osobním životě, považoval jsem za svoji povinnost pomoci tomu člověku, aby se cítil lépe. Poté, co jsem si uvědomil, že jsem stejnou věc dělal téměř po celé své dětství v naší rodině, bylo pro mě mnohem jednodušší toto chování změnit. Rovněž jsem pak byl 7

8 schopen pracovat jen pět dní v týdnu a dal jsem sboru prostor k tomu, aby mohl fungovat daleko vyváženěji. Zadruhé, můj otec byl pekař, který miloval svou práci. Od svých dvanácti let, kdy jeho otec nenadále zemřel - došlo k tomu v období hospodářské krize - finančně podporoval svoji rodinu. On svou prací úplně žil. Dělal ji se zápalem, a proto byl jedním z nejlepších italských pekařů v New Yorku. Šlo mu především o to, aby jeho děti získaly vzdělání, které sám získat nemohl. Po něm jsem zdědil silný zápal pro práci, touhu být nejlepší, touhu vydobýt si v Americe místo. Po jeho vzoru jsem na počátku svého manželství věnoval odpočinku a rodině jen velmi málo času. Práce se stala mým životem. Dopadlo by to stejně, i kdy bych se stal právníkem, lékařem nebo učitelem. Kamkoli bych šel, kráčel bych v jeho stopách. Celý výbor sboru jsem nadchl pro touhu, být rok od roku lepší, silnější a početnější. Moje životní tempo bylo podobně vyčerpávající jako životní tempo mého otce. Říkal jsem si, že to dělám pro růst Božího království. Ve skutečnosti jsem ale svoji hodnotu hledal ve sboru, nikoli v Kristu. Během té doby jsem zanedbával svoje nejbližší - stejně jako můj otec. Tuto bláznivou jízdu, při které šlo především o práci a dosahování výsledků, jsem byl schopný přerušit teprve tehdy, když jsem ve světle evangelia provedl důkladnou reflexi své rodinné minulosti. Až nyní jsem schopen se od Krista učit světit den odpočinku, být spokojený, plný radosti a pokoje, vroucně se modlit a reflektovat svůj život. Tím třetím a zřejmě i nejsilnějším vlivem, který formoval způsob mého vedení, byl strach z odmítnutí. V dětství jsem s odmítnutím zápasil, a proto se stalo součástí mé osobnosti. Následkem toho jsem byl na lopatkách vždy, když někdo z našeho sboru odešel (to však v práci kazatele není nijak neobvyklá záležitost). Tato síla minulosti, která působila v mém životě, vnesla do sborové rodiny New Life Fellowship zmatek. Vize, s kterou při šel někdo jiný, se automaticky stávala mojí vizí. Věděl jsem, že kdybych řekl, co opravdu chci dělat, někteří lidé by odešli. Několik let jsem se vyhýbal pravdě. Ba co víc, jen zřídka jsem dokázal členy sboru konfrontovat kvůli jejich chybám, nevhodnému chování a hříchům - a to zvláště tehdy, když se mi zdáli být nepřístupní. Utíkal jsem před konflikty a s radostí jsem na sebe bral za všechno vinu. Záleželo mi především na tom, aby všichni byli šťastní a mohlo se pokračovat dál. Jak již víte z úvodní kapitoly, otrávené ovoce svého postoje jsem sklidil ve chvíli, kdy španělský kazatel rozdělil sbor a odvedl větší část jeho členů s sebou. Konflikt je přirozenou součástí života. Lidé se ke konfliktům staví pěti různými způsoby: někteří je rozdmýchávají, jiní před nimi utíkají, další zaujímají útočnou pozici, jiní zase celou situaci zveličují a někteří ji řeší přes třetí osobu. V rodině, v níž jsem vyrůstal, bylo zvykem před konflikty utíkat. Naučil jsem se je absorbovat a následně se snažil zahladit všechna problematická místa. Tento postoj, který byl v rozporu s Kristovými záměry, jsem pak vnesl do sborové rodiny. Od své rodiny, která byla stejně jako ostatní poznamenána dědictvím hříchu, jsem však získal i pár dobrých vlastností, za které jsem velice vděčný. Jejím prostřednictvím mě Bůh vybavil silnou citlivostí vůči druhým lidem. Je pro mě snadné vžít se do bolesti druhého člověka a vyjádřit mu upřímnou lítost. Také jsem se naučil utěšovat druhé lidi způsobem, který je opravdový, nikoli povrchní. Bůh mě také skrze moji rodinu obdařil láskou ke čtení a vzdělávání, k hudbě a umění, dal mi dobrý vztah k lidem. Bůh použil celou moji minulost - jak pozitivní, tak negativní - k tomu, aby mě naučil způsobům služby a vedení, které dnes používám. Bůh nám nařizuje, abychom ctili své rodiče. Chápu to tak, že za ně máme Boha chválit a děkovat mu. K tomu chci ještě do plnit, že ho máme chválit za náš příběh, za naši minulost a za místo, čas a rodinu, do které jsme se narodili. 8

9 Bůh si přeje, abychom ho chválili jak za dobré věci, tak za ty špatné. Možná, že vám druzí ublížili. Možná, že jste udělali ně jaká špatná rozhodnutí. V takovém případě je dobré zamyslet se nad tím, jak se Josef postavil ke zradě svých bratrů. Když se s nimi opět shledal, řekl jim: Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, za choval naživu četný lid. (Gn 50,20) 5. Nezapomeňte, kolik lidí sedí u stolu Často se mě lidé ptají, proč je nutné, aby se člověk, který chce být dobrým vůdcem (kazatelem, členem výboru sboru, vedoucím skupinky či administrátorem), nejprve naučil správně vést svoji rodinu. Část mojí odpovědi souvisí s pojetím převýchovy. Bez ohledu na to, jaké sborové oddělení vedete, musíte počítat s tím, že lidé, s nimiž pracujete, si s sebou na pracovní setkání přinášejí emocionální zátěž ze svých rodin. Když se setkáte se skupinou šesti lidí, můžete si být jisti, že u stolu ve skutečnosti sedí daleko více osob. Graf na této straně znázorňuje zasedání výboru sboru, který se zabývá tím, jestli je nutné, abyste jako starší kazatel měl svoji vlastní sekretářku. Požádali jste je, aby odsouhlasili výši její mzdy, která by se jí měla začít vyplácet ode dneška za čtrnáct dní. Pokud by výbor sboru vaše požadavky akceptoval, rozpočet by byl do konce finančního roku zcela vyčerpaný, protože část prostředků je vázaná na uhrazení dříve schválených aktivit. Každý z šesti účastníků pochází z rodiny, kde platila jistá nepsaná pravidla, vyznávaly se určité hodnoty a věci se dělaly určitým způsobem. Joe, starší sboru, pracuje jako vedoucí v jedné softwarové společnosti. Rád riskuje a už se v duchu rozhodl, že bude pracovat přes čas, aby do sborového rozpočtu doplnil chybějící peníze. O svém rozhodnutí ale ostatním členům výboru sboru neřekl ani slovo, protože by to vypadalo, že se vychloubá. Jeho žena tím sice nebude nadšená, ale ona si stejně pořád na něco stěžuje. Carlos vede špatně prosperující rodinnou prodejnu s hardwarem. Domnívá se, že zaměstnávat pracovnici na pozici sekretářky staršího kazatele je zbytečné. Vůbec se mu nelíbí 9

10 představa, že by sbor na svém účtu neměl žádné peníze. On by svoji firmu takhle nikdy nevedl. V té době mu hrozí, že si ve městě otevře obchod firma Home Depot, jeho největší konkurent, která jeho obchůdek nadobro pohřbí. Z kazatelových slov se mu dělá nanic. Myslí na svého otce, který se teď kvůli kazatelově lehko vážnosti určitě obrací v hrobě. Protože se bojí o svých pocitech mluvit otevřeně, navrhne, aby se výbor sboru modlil a prosil Boha o vedení. Susie má nízké vzdělání a v současné době je doma se dvěma dětmi. Cítí se trapně a stydí se. Denně vykouří krabičku cigaret (což před členy výboru sboru tají) a její nejstarší syn nedávno odešel ze střední školy. O svých problémech s nikým nemluví, protože má pocit, že by rodina člena výboru sboru měla být v pořádku. Cítí se osamělá, a proto se snaží získat přátele za každou cenu. Cokoli budeš chtít, kazateli, říká rozhodně. Mandy je úspěšná pediatrička na volné noze. V současné době zaměstnává tři další lékaře a pět zdravotních sester. Nedávno koupili nový dům a nyní zařizují ordinace. Členem výboru sboru se stala před rokem na kazatelovu žádost. Předtím ho ale upozornila, že pokud se stane členem výboru sboru, očekává růst a změnu. Mandy, která má ráda riziko, je první ženou, jež v jejich rodině získala vysokoškolské vzdělání. Během studia medicíny vyhrála soudní spor týkající se sexuálního obtěžování. Je velmi ráda, že se kazatel rozhodl zaměstnat další pracovní sílu, protože cítí, že se díky tomuto kroku dají věci ve sboru do pohybu. Drew zastává dvě funkce. Je pomocným kazatelem a starším sboru. Jeho postavení je poměrně vlivné. Uspokojuje ho to. Je ale trochu nesvůj ze staršího kazatele, který vše dostává na stříbrném podnose. Drewa vychovávala jen matka a během studia na vyšší odborné škole a na semináři musel pracovat na plný úvazek. Vůbec se mu nelíbí, že kazatel bude mít další privilegia. Sedí za stolem a hlavou mu běží: Bože, kéž by tak někdy bylo něco po mém. Proč tenhle chlap dostává všechno, co si usmyslí? A konečně je tady Sam. Ten je pořádně naštvaný. Kazatel totiž před třemi týdny ve svém kázání pronesl několik kritických poznámek na adresu svobodných lidí, zejména mužů. Samovi běží hlavou: Proč si nedodal odvahy a nepromluvil si se mnou tváří v tvář? O svých pocitech ale kazateli neřekl. Místo toho plánuje, že v létě ze sboru odejde. Tímto způsobem se problémy obvykle řešily v jeho rodině. Spálíš mosty a jdeš dál. Sam rozhodně není pro to, aby se zvyšoval rozpočet. Není nutné připomínat, že pokud chcete tento kolektiv vést zralým způsobem, musíte udělat následující tři kroky: 1. Dříve než své požadavky předložíte výboru sboru, potřebujete nahlédnout do svého nitra a objevit svoji motivaci, důvody, cíle, plány a zamyslet se nad dynamikou své rodiny. Potřebujete zjistit, co cítíte a nač myslíte, a pak byste to měli být schopni jasně, přímočaře a s jistotou přednést před výborem sboru. 2. Musíte dát druhým prostor k tornu, aby mohli upřímně vyjádřit své obavy a pocity. Během tohoto setkání se pod povrchem odehrávají velké věci. Doporučuji, abyste si celé jedno setkání vyhradili na to, o svých pocitech a vztazích, o tom, co se v každém z vás odehrává. Takové setkání musí mít vedoucí pevně v rukou a udá vat mu směr. Je nutné, aby vytvořil atmosféru bezpečí, ve které se druzí budou ochotni otevřít. K tomu přispěje, když se s druhými dohodne na pravidlech průběhu jednání a vytyčí jasné hranice. Každý by se měl například vyjadřovat v první osobě a neříkat ty nebo oni. Může být vhodné zeptat se každého člena skupiny na to, co ho v současné době v jeho soukromém životě nejvíce tíží. Na odpověď dejte každému deset minut... a modlete se jeden za druhého 3. Je nutné, abyste každému členu výboru sboru pomáhali dosáhnout zralosti ve vztahu k Bohu. Domluvte se, že se s každým z nich sejdete individuálně. Můžete se sejít i jako skupina. Nezapomeňte, že Ježíš si z početných zástupů vybral nejprve tři a pak 1

11 Když si uvědomíme, že sbor je místem, kam lidé přinášejí minulost celé své rodiny, může nám to nahánět strach. Tento obraz ale přesně vystihuje skutečnost a pomáhá nám pochopit, jak obtížné je vedení sboru. Vedení není schopné dosáhnout toho, aby sbor duchovně do zrál. Může ale vytvořit takové prostředí, v němž členové budou schopni vytáhnout si ze svého oka trám (Mt 7,1 5) a pracovat na svém vlastním růstu. Gustavo a Nancy Společenství New Life Fellowship udělalo velký krok vpřed, když jsme zjistili, že mezi rodinami, v nichž jsme vyrůstali, a naším dnešním křesťanským životem existuje určitá spojitost. Viděl jsem, jak mnoho lidí dozrálo díky tornu, že byli ochotni nahlédnout do svého nitra a objevit, jakým způsobem minulost ovlivňuje jejich současný život. Nyní uvedu jeden konkrétní příklad. Gustavo a Nancy byli členy naší skupinky celé čtyři roky. Gustavo pocházel z rodiny, v níž matka, která byla nejmladší z deseti sourozenců, požadovala, aby každé z jejích tří dětí bylo vždy nejlepší ze třídy, dělalo vše správně a vědělo vždy vše nejlépe. Všichni museli dosahovat co nejlepších výsledků. Sdílení emocí a slabostí bylo zakázáno, Když se někdo potýkal s nějakou překážkou nebo se mu něco nepovedlo (např. spadl z kola), okamžitě uslyšel: Vstávej! Nezabývej se tím a jdi dál! Málo kdy se naskytla příležitost ke sdílení pocitů. Kvůli tomu, že byl Gustavo na svém předchozím pracovišti nespravedlivě obviněn a o toto místo přišel, jeho nedůvěra k druhým lidem ještě vzrostla. Představte si, že Gustavo tento model vytváření vztahů vnesl do svého pracovního týmu a do skupinky ve sboru New Life. Jen zřídkakdy byl schopen projevit svoji slabost a zranitelnost a v jeho pracovní skupině chyběla jednota a láska. Dokázal sice dobře vyučovat Bibli, ale jen výjimečně byl schopen odkrýt svá zranění. Často byl plný zášti, protože nebyl upřímný a asertivní. V práci nedovedl odmítnout nové projekty a příležitosti a ve sboru zase přijímal všechny nabízené služebnosti. V důsledku toho byl velmi unavený. Oproti tomu Nancy pocházela z rodiny, jejíž členové dokázali rozdávat lásku a vstřícnost. Pomáhala Gustavovi a vždy očekávala, že jako pár podají co nejlepší výkon. Stejně jako Gustavo si nedokázala stanovit pevné hranice a říkat ne. Byla nejstarší ze tří sourozenců. Její otec jí byl velmi blízký a ona se ztotožnila s jeho pocity hněvu, viny, strachu a bolesti. Měla starost o to, aby se její otec cítil dobře. Když to vypadalo, že se ze své špatné nálady hned tak nedostane, cítila se tím být vinná. Snažila se mu pomoci tím, že dělala správné věci. Tento postoj Nancy vnesla do svého manželství a do služby Kristu ve sboru. Byla dobrou pečovatelkou, která se snažila všem pomáhat a starala se o to, aby se jim dařilo dobře. Neměla mnoho příležitostí k tomu být sama se svými pocity a myšlenkami a žít svým vlastním životem. Byla unavená, vyčerpaná a osamělá. K významné změně v jejich životě došlo až tehdy, když si oba byli ochotní čestně přiznat, jakým způsobem jejich původní rodina ovlivnila jejich současné vztahy, ať už v práci, doma či ve sboru. Zpočátku to pro ně bylo velmi obtížné, protože oba své rodiny pokládali za spořádané - a to zejména ve srovnání s rodinami těch druhých. 1

12 Smutnou skutečností však bylo, že dynamika rodiny, ve které Gustavo i Nancy vyrostli, měla na jejich život větší vliv než jejich nová rodina - rodina Ježíše Krista. Žili tak, jako by pro ně rodiče byli přednější než Boží království. Dříve než se Gustavo naučil hovořit se svými kolegy v práci a s lidmi ve skupince o svých nedostatcích, stálo ho to velké sebezapírání (L 9,23). Velký krok víry v Boha pro něj představovalo i to, když si měl osvojit schopnost asertivně vyjádřit, co se mu líbí, nebo když se měl naučit respektovat své vlastní po city, místo aby fungoval jen jako robot. Rovněž Nancy musela zapřít sama sebe, aby se dokázala vzdát zodpovědnosti za všechny lidi v rodině či ve sboru. Oni sami měli už napříště nést svá vlastní břemena (Ga 6,5); měli pochopit, že Nancy nemusí naplňovat všechny jejich potřeby. Ze začátku se jí zdálo, že když pečuje sama o sebe jako o hod notné Boží dítě, když odpočívá a užívá si, překračuje tím nepsaný, neviditelný zákon své rodiny. Připadalo jí, jako by umírala. Dobrou zprávou však je, že když pro Boží království zemřeme, přinese nám to život. Musíme si ale být jisti, že umíráme pro tu správnou věc. Následující kapitola hovoří o tom, co se stane, když člověk nahlédne do hlubin svého já a objeví své stinné stránky a destruktivní vliv vlastní rodiny. Pak se stane zranitelným, křehkým a snadno čitelným. 1

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM TEXT VLADIMÍR MÜNZ FOTO??????????? MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM THOMAS GREINER (1958) vyrůstal podle svých slov v normální německé rodině. Problém byl ale v tom, že nemohl

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení IV. kapitola Přehled a volba spánkového řešení Jakmile jste provedli bezpečnostní kontrolu, dozvěděli se základní fakta o spánku a dokončili své první záznamy o spánku svého dítěte, jste připraveni postoupit

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná Pěstování duchovního života Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. 1Tm 4,8 III. O modlitbě Naladit se k modlitbě Modlitba je jako

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků [PECHOVÁ, Eva. Vietnamské novoroční lahůdky. Klub Hanoi [online]. 2005, [cit. 2011-03- 24]. Dostupný z WWW: .]

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí Jedenáctá kapitola Narození mezi západem Slunce a půlnocí Okamžik, který je uprostřed mezi západem Slunce a půlnocí, se může velice lišit, protože v zimě může Slunce v severních zeměpisných šířkách zajít

Více