Zdravá škola pro každého,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravá škola pro každého,"

Transkript

1 Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009

2 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY TYP, VELIKOST A STRUKTURA ŠKOLY HISTORIE, GEOGRAFICKÉ UMÍSTNÍ A VYBAVENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŽÁK MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE DLOUHODOBÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE S RODII SPOLUPRÁCE ŠKOLY S DALŠÍ KOMUNITOU CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMENÍ ŠVP VÝCHOVNÉ A VZDLÁVACÍ STRATEGIE PÉE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDLÁVACÍMI POTEBAMI PÉE O TALENTOVANÉ A MIMOÁDN NADANÉ ŽÁKY ZALENNÍ PREZOVÝCH TÉMAT UEBNÍ PLÁN UEBNÍ PLÁN PRO PRVNÍ STUPE UEBNÍ PLÁN PRO DRUHÝ STUPE UEBNÍ OSNOVY I. STUPE PRVNÍ OBDOBÍ Prvouka eský jazyk a literatura Nmecký jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Tlesná výchova Praktické innosti Hudební výchova Výtvarná výchova I.STUPE DRUHÉ OBDOBÍ Pírodovda Vlastivda eský jazyk a literatura Anglický jazyk Nmecký jazyk Matematika Informaní a komunikaní technologie Tlesná výchova Praktické innosti Hudební výchova Výtvarná výchova II. STUPE Fyzika Chemie Pírodopis Zempis Djepis Obanská výchova lovk a svt práce Výchova ke zdraví Tlesná výchova Informatika eský jazyk a literatura Anglický jazyk Nmecký jazyk

3 Matematika Hudební výchova Výtvarná výchova VOLITELNÉ PEDMTY Domácnost Informatika Konverzace v anglickém jazyce Druhý cizí jazyk (AJ, NJ) Literárn dramatická výchova Sportovní aktivity Užité výtvarné innosti Základy administrativy HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁK ZPSOBY HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA KLASIFIKANÍMI STUPNI Kritéria klasifikace ve vyuovacích pedmtech Dosažené výsledky se klasifikují podle tchto kritérií: Kriteria klasifikace chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POUŽITÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ Hodnocení a klasifikace žák se specifickými vzdlávacími potebami Komisionální a opravné zkoušky Sebehodnocení žák AUTOEVALUACE ŠKOLY Cíle a smysl autoevaluace Rámcová struktura a kritéria VHŠ Hlavní oblasti VHŠ Oblasti hodnocení stanovené školou asové rozvržení autoevaluace Autoevaluace školy - oblasti, cílový stav, indikátory/kritéria, metody/nástroje

4 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání Motivaní název: Zdravá škola pro každého Pedkladatel Název organizace: Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Adresa organizace: Stíbro, Gagarinova ulice 1039, PS ,Stíbro, okres Tachov Právní forma: píspvková organizace Typ školy: úplná Identifikaní íslo: RED - IZO: DI: Poslední zaazení do sít škol: rozhodnutí j.: / ze dne s úinností od Organizace sdružuje: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO Telefonní spojení: sekretariát školy kancelá editele školy kancelá vedoucí školní jídelny Faxové spojení: ové spojení: Webové stránky: editel školy: Mgr. Karel Mužík Zizovatel Název: Msto Stíbro Adresa: Stíbro, Masarykovo námstí 1, okres Tachov, PS Telefonní spojení: ové spojení: Platnost dokumentu - školního vzdlávacího programu od: Platnost dokumentu - školního vzdlávacího programu do: Podpis editele: Razítko školy: 4

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Typ, velikost a struktura školy Typ školy: úplná, pln organizovaná mstská škola, výuka probíhá ve dvou paralelních tídách v každém roníku. Souásti školy: Název souásti Kapacita žák Poet žák Poet tíd a oddlení ŠD Základní škola Školní družina Školní jídelna Historie, geografické umístní a vybavení školy Škola byla otevena v roce 1977 jako 27 tídní škola. O rok pozdji byla zahájena innost ve školní tlocvin a venkovním sportovním areálu. Prostorný školní areál se nachází v klidné ásti msta v okolí panelového sídlišt a v tsném sousedství s víceletým Gymnáziem a Obchodní akademií Stíbro. V areálu školy se nachází i prostorný dvr s vjezdem z hlavní ulice, který slouží zamstnancm školy i rodim. Škola sídlí v jedné budov, má vybudovaný bezbariérový pístup a pln spluje prostorové a hygienické požadavky stanovené platnou legislativou. Samozejmostí je kvalitní sociální zázemí. Ve tyech umývárnách u školní tlocviny a sportovního areálu jsou umístny v dostateném potu sprchy, které jsou k dispozici jak žákm, tak zamstnancm školy a nájemcm. V celé budov školy s výjimkou kmenových tíd je rozvod teplé vody. Vytápní budovy realizujeme ze školní pln automatizované plynové kotelny s možností poítaem ízené tepelné regulace každého vnitního prostoru budovy. Zvyšovat efektivitu vzdlávání nám umožuje možnost provádt výuku i v dobe vybavených odborných uebnách - uebna jazyková, pírodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, cviná kuchyka, víceúelová uebna prvního stupn, specializovaná uebna praktického vyuování pro žáky druhého stupn, uebna výpoetní techniky pro první stupe, uebna výpoetní techniky pro druhý stupe, multifunkní a projektová uebna, uebna pstitelských prací, školní žákovská dílna, tlocvina s možností pepažení mobilní stnou. K naplnní úkol výchovn vzdlávací innosti je využívána i klubovna školy a školní žákovská knihovna. K výuce žák jsou využívány i venkovní prostory v areálu školy: Rozsáhlý sportovní areál s travnatým hištm na kopanou, pískovou bžeckou dráhou, hištm s umlým povrchem pedevším na volejbal a tenis, dvma hišti na volejbal s pískovým povrchem, híštm na házenou, hištm na košíkovou, sektory pro skok daleký, skok vysoký i sektor pro vrh koulí poskytuje žákm nadstandardní možnosti k realizaci pohybových a sportovních aktivit. Je pedpoklad, že díky získání 5

6 sponzorského finanního daru ve výši dolar a vstícnosti zizovatele se podaí další vylepšení podmínek položení umlého povrchu na další ást sportovního areálu a vytvoení kvalitnjšího víceúelového hišt. Rozsáhlý, v areálu školy vhodn umístný pozemek se zeleninovou i ovocnou ást nám umožuje poskytnout žákm pestrou nabídku pi výuce praktických inností. Vybavení atria zahradním nábytkem a venkovními betonovými stoly na stolní tenis je oblíbeným místem žák zejména pro relaxaci v dob hlavních pestávek. Dopravní hišt s asfaltovým povrchem vytváí podmínky pro zajímavé aktivity v oblasti dopravní výchovy žák. Je využíváno pi povinné výuce žák i pi zájmové innosti školy a školní družiny. Umožuje nám podílet se každoron na organizaci okresního kola soutže BESIP. innost školní družiny je organizována v dobe vybavených oddleních. Tídy, odborné uebny, oddlení ŠD i ostatní žáky využívané prostory jsou svtlé, prostorné. Jejich vybavení spluje požadavky funkní, hygienické i estetické. Uebny jsou vybaveny výškov nastavitelným žákovským nábytkem, který umožuje pružn reagovat na mnící se výšku postav žák. V sedmnácti uebnách nahradily tabule keramické tabule devné. Vybavení ueben prvního stupn je doplnno relaxaní ástí pokrytou kobercovou podlahovou krytinou. Jednou z priorit ve vzdlávacím procesu i v bžném chodu školy je využití informaních a komunikaních technologií. Z toho vychází i úrove vybavení školy touto technologií, které pln spluje ukazatele stanovené MŠMT R. Odbornou uebnu informatiky pro druhý stupe školy máme vybavenou 18 pracovními stanicemi žák, pracovní stanicí uitele, serverem, tiskárnami. Poítae v této uebn i poítae pro pedagogické pracovníky umístné v kabinetech na každém podlaží školy jsou propojeny a umožují pipojení k internetu uitelm i žákm. Odborná uebna výpoetní techniky pro využívání žáky prvního stupn je vybavena 16 pracovními stanicemi žák i pracovní stanicí uitele. Samozejmostí je tiskárna. Devt penosných poíta v metodických sekcích je využíváno pi individuální práci žák i pi aktivitách žák se zdravotním postižením nebo znevýhodnním. V obou uebnách výpoetní techniky jsou trvale instalovány dataprojektory. Další dataprojektory jsou trvale využívané v odborné pracovn pro výuku fyziky a v uebn multifunkní. Tato uebna je vybavena i tabulí interaktivní. Pátý dataprojektor je operativn používán spolen s penosnými poítai pi výuce v kmenových tídách i ostatních odborných uebnách. Spojení technického vybavení odborné uebny pro výuku pírodopisu (penosný poíta, videotechnika, technika umožující penos mikroskopického pozorování na televizní obrazovku) a živé akvarijní a poludárijní stny nám umožuje efektivní psobení i v oblasti environmentální výchovy a osvty. Škola má svou vlastní kuchy, která zabezpeuje nejenom stravování žák a pracovník školy, ale i ostatních zájemc. V areálu šatnových skínk žák je k dispozici žákm i pracovníkm školy bufet, který spolen s nápoji v jídeln školy a možností nákupu školních dotovaných mlék pomáhá k plnní pitného režimu. Každý vyuující má k dispozici kabinetní zázemí a sborovnu školy s potebným technickým vybavením poítae, tiskárny, kopírky. Pro další studium, práci žák i pedagog je k dispozici dobe vybavená školní žákovská i uitelská knihovna. Klima školy je píznivé, pevládají partnerské vztahy. Škola je ízena na demokratických principech s vnitní hierarchií a urenými kompetencemi. Je preferována spolupráce 6

7 pracovník školy s vhodným delegováním úkol a jednotlivé spolupracující týmy i jednotlivé pracovníky. Dlouhodobá koncepce innosti školy vychází z princip a zásad zdravé komunikativní školy. Hlavním úkolem je pi naplování vize školy vytvoit klima, ve kterém jsou pi pesn stanovených pravidlech uplatovány základní principy: - respekt k oprávnným potebám jednotlivce, - rozvoj odpovídající komunikace a pozitivní spolupráce všech. Program školy je organizován s cílem vytváet podntné prostedí (materiální, sociální a organizaní), zdravé uení (smysluplnost, pimenost, možnost výbru, aktivní úast a spolupráce, motivující hodnocení) a otevené partnerství vytváené na principech dodržování pravidel a spravedlnosti, svobody a odpovdnosti, spolupráce a spoluúasti. Základní pravidla života školy jsou stanovena ve Školním ádu, který vychází z mezinárodní úmluvy o právech dítte i z platných legislativních norem. Stanovuje povinnosti, ale i práva žák a jejich zákonných zástupc. Žákm umožuje ovlivovat život školy prostednictvím schránek dvry, osobn pi jednáních na úrovni vyuujících, tídních uitel, len vedení školy, nebo prostednictvím svých zástupc ve školním žákovském parlamentu, který se schází jednou msín s vedením školy. Souasn jim umožuje v dob pestávek pohybovat se voln po celém uebním areálu, využívat relaxaní vybavení na chodbách, v prbhu velké pestávky využívat školní tlocvinu, internet v uebn výpoetní techniky, v pípad píznivého poasí venkovní hišt i vybavení atria školy. Jednotlivé výukové skupiny jsou sestavovány dle zamení žák s pihlédnutím k jejich schopnostem a páním. Pi tvorb nových tídních kolektiv se pihlíží k zájmu a požadavkm rodi Základní údaje o pracovnících školy Poet pracovník fyzický poet pepotený Poet pracovník celkem 56 43,850 Poet uitel ZŠ 32 26,428 Poet vychovatel ŠD 5 2,422 Poet asistent pedagoga 5 2,000 Poet správních zamstnanc 14 13,000 Pedagogití pracovníci podle vkové skladby Uitelé Do 35 let let let nad 55 let dchod.vku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Vychovatelky školní družiny Do 35 let let let nad 55 let dchod.vku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

8 Prmrná délka pedagogické praxe Uitelé 23,15 Vychovatelé 20,70 Asistenti pedagoga 18,38 Kvalifikovanost pedagogických pracovník Stední ped. škola Stední škola Vysoká škola-pf Základní škola 0/0,000 2/1,818 26/26,391 Školní družina 4/2, Pedagogický sbor je stabilizovaný. Ve škole pracuje výchovná poradkyn, asistentka školního psychologa, metodik prevence sociáln patologických jev a koordinátorka environmentální výchovy a osvty. S dtmi s diagnostikovanou poruchou uení pracuje ve škole i speciální pedagožka. Pi výuce žák se speciálními vzdlávacími potebami pomáhají vyuujícím ti asistentky pedagoga. Prioritou školy je vzdlávání žák podle nejnovjších poznatk o psychosomatickém vývoji dtí. Velký draz proto klademe na další vzdlávání pedagogických pracovník. editel školy spluje pedpoklady pro výkon funkce editele školy dle 5 odst. 2. zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon a v rámci celoživotního vzdlávání absolvoval Studium pro vedoucí pracovníky ve školství na pedagogické fakult UK Praha. Výchovná poradkyn absolvovala studium pro asistenty školního psychologa v délce dvou semestr na Pedagogické fakult ZU Plze. Spluje také kvalifikaní pedpoklady pro výkon funkce výchovného poradce. dokoneným Studium pro výchovné poradce na Pedagogické fakult UK v Praze. Vtšina pedagogických pracovník i vychovatelky školní družiny splují odbornou kvalifikaci dle 7 a 8 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon v platném znní. Našimi prioritami dalšího vzdlávání pedagogických pracovník jsou oblasti psychologie, pedagogiky, osobnostní a sociální výchovy, moderní metody v didaktice pedmt a v neposlední ad i práce s výpoetní a komunikaní technikou. Všichni pedagogití pracovníci školy absolvovali školení v oblasti Informaní a komunikaní technologie na úrovni Z a prvního modulu P Charakteristika žák Pevážná vtšina žák školy jsou dti z okolního sídlišt, další žáci dojíždjí z okolních vesnic. Ve škole se vzdlává ada žák se speciálními vzdlávacími potebami. Máme dobré zkušenosti s vnitní integrací tchto žák Mezinárodní spolupráce Pracovníci i žáci školy dlouhodob udržují neformální styky a spolupráci s partnerskými školami v SRN - Hauptschule Vohenstrauss (spolupráce od roku 1990) a Pestalozzi Mittelschule Oelsnitz (spolupráce od roku 1972). V rámci této spolupráce se každoron uskutení ada podntných družebních akcí. Tradiní jsou i šestidenní pobyty skupiny žák a roníku do Anglie, které organizují vyuující anglického jazyka od roku 8

9 2000. Žáci pi tchto pobytech mají možnost provit a rozšíit své jazykové komunikaní dovednosti pi každodenní konverzaci i poznat praktický život a pamtihodnosti této zem Dlouhodobé projekty Škola se zapojuje do dlouhodobých projekt pedevším v oblasti peshraniní spolupráce s partnerskými školami v SRN pravideln od roku 1998 a v oblasti výchovy žák ke zdravému životnímu stylu a k zvyšování jejich odolnosti proti patologickým sociálním jevm - každoron od roku Kvalitu námi pedkládaných projekt lze vyvodit i z objemu finanních prostedk obhájených a následn získaných na jejich realizaci. Nap. na realizaci aktivit šesti roník školního projektu Škola bez hranic nám byla piznána finanní dotace z fondu Egrensis - malé projekty PHARE v celkové výši ,-K a ve školním roce 2005/2006 na základ našich školních projekt zamených na mezinárodní spolupráci, prevenci negativních jev a na zlepšení materiálních podmínek výuky zpracovaných na základ výzev rzných institucí finanní ástku celkem K. Žáci a pracovníci školy jsou zapojeni i do dalších projekt, nap. v oblasti enviromentální výchovy a osvty, spolupracujeme s nadací TEREZA. Škola je lenem sít škol zabývající se metodikou a realizací komplexní ekologické výchovy M.R.K.E.V. Pedagogové školy vzájemn spolupracují na školních vzdlávacích projektech a dalších kulturn-vzdlávacích nebo sportovních akcích zájezdy do divadel v Plzni, lyžaské kurzy, kurzy plavání pro žáky, tídní výlety, exkurze. 2. Spolupráce s rodii Kvalitní spolupráci s rodii žák chápeme jako jeden z hlavních cíl a úkol školy. Vzájemného poznání, pochopení a efektivní spolupráce se snažíme dosáhnout: - profesionálním zpsobem a pístupem k rodim pi individuálním jednání i pi vedení spolených schzek, - innostmi organizovanými v rámci Minimálního preventivního programu školy, konkrétn úastí rodi na akcích organizovaných metodickými sekcemi pro žáky a souasn i pro jejich rodie, - poskytnutím možnosti rodim libovolné pedem neohlášené hospitace zákonného zástupce žáka ve výuce svého dítte, - nabídkou úasti rodim a ostatní veejnosti na Dnech otevených dveí a dalších školou organizovaných akcích vetn tídních výlet, exkurzí, - informováním rodi o innosti školy prostednictvím osobního jednání, žákovských knížek, vitrínek a paraván v hale školy, tisku i webových stránek školy. Možnost vzájemných informací po internetu chceme výrazn rozšíit, - pomoc rodim pi ešení výukových, adaptaních, osobnostních, sociálnvztahových a podobných problém, které negativn ovlivují vzdlávání psychický a sociální vývoj jejich dtí. Rodie žák mohou chod a klima školy ovlivovat i prostednictvím svých zástupc v šestilenné školské rad, která byla ustanovena ke dni

10 2. Spolupráce školy s další komunitou V rámci snahy o dosažení co možná nejlepších výsledk v rzných oblastech innosti školy (vzdlávání, výchova, poradenství, hospodaení, tvorba a financování projekt) spolupracujeme s adou organizací a sdružení. Jsou to nap.: Oblast dalšího vzdlávání pedagog: - Národní institut pro další vzdlávání Plze - Krajské centrum vzdlávání a Jazyková škola Plze - Západoeská univerzita - Pedagogická fakulta Poradenská innost: - Pedagogicko psychologická poradna Plze - pracovišttachov, Plze msto, Plze sever, Plze jih - Speciální pedagogické centrum Plze - Speciální pedagogické centrum Domažlice - Speciální škola pro zrakov postižené Plze, Lazaretní 25 - Úad práce Tachov Prevence sociáln patologických jev a jejich ešení: - Mstský úad Stíbro, odbor sociální - Policie R, obvodní oddlení Stíbro, editelství Tachov Environmentální výchova: - Sdružení pro ekologickou výchovu TEREZA - Dm dtí a mládeže Kaznjov - Záchranná stanice ohrožených živoich, Tachov - Spoleností ochrany dravc a sov Merlin - GOLEM, spolenost pro likvidaci odpad Tachov Kulturní oblast: - Divadlo ALFA a Divadlo J.K.Tyla, Plze - Mstské kulturní stedisko Stíbro - Mstská knihovna Stíbro Bezpenost a ochrana zdraví: - Krajská hygienická stanice Plze stedisko Tachov - Zdravotnická záchranná služby Plze - výjezdové místo Stíbro - Integrovaný záchranný systém okresu Tachov 10

11 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1. Zamení ŠVP Vychází z cíl základního vzdlávání a klíových kompetencí RVP ZV. Jeho koncepce vznikla na základ analýzy možností a schopností pedagogického sboru, požadavk rodi a navazuje na tradice školy, která se profiluje jako škola vedoucí žáky ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pohybových dovedností, kladnému pístupu k pohybu a sportovním innostem v souladu s rozvojem myšlení, správnému sebehodnocení, komunikaním dovednostem a celoživotnímu vzdlávání. ŠVP navazuje a podporuje všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Název Zdravá škola pro každého vyjaduje základní myšlenku vzdlávacího programu, a tou je otevení školy žákm, rodim i veejnosti. Všem chceme nabídnout kvalitní a pimený obsah vzdlání, který je odpovídající úrovni žák školy, je pimen nároný a zárove ohleduplný k žákm hendikepovaným, pomáhá žákm nadaným své nadání rozvíjet ve všech jeho oblastech. Obsahuje demokratické principy, respektuje žákovu osobnost, preferuje zdravé vztahy ve škole, diferencovaný pístup k jedincm a spolené kladné prožitky žák, uitel a rodi. Vede žáky k samostatnému myšlení, správnému a odpovdnému rozhodování, chápání globálních vztah, zákon pírody, uí je žít v souladu s obecn uznávanými mravními hodnotami a demokratickými obanskými postoji. Pi vytváení obanských kompetencí se snaží propojit aktivity školy s životem ve mst. Pro úspšný rozvoj žáka má velký význam psobení pirozené skupiny, kde mají své místo jedinci s rznými vlohami a povahovými vlastnostmi. Jsou mezi nimi i žáci s rznými typy postižení. Tito žáci jsou integrováni do tídních kolektiv, integrace se týká nejen žák s vývojovými poruchami uení, ale i dtí s tlesným postižením a dtí sociáln hendikepovaných. Pedagogití pracovníci mají zkušenosti s prací s tmito jedinci, škola spolupracuje s dalšími odborníky na výchovu a vzdlávání integrovaných žák. Do práce s integrovanými žáky, kteí mají vypracovaný individuální vzdlávací plán, jsou zapojeni i asistenti pedagoga. Na 1. stupni je pro oddychové innosti žák zízena speciální uebna, kde je možno vyuovat netradiními postupy a rozšiovat pohybové a nonverbální schopnosti žák. Školní vzdlávací program podporuje nejrznjší formy výuky, zejména pak projektové vyuování, s jehož výstupy jsou seznamováni i rodie žák. Významné místo je v ŠVP vnováno jazykové komunikaci. Jedná se o úsilí školy prohloubit u žák jazykové a komunikaní schopnosti jak v eském, tak i v anglickém a nmeckém jazyce. V cizím jazyce se zamujeme zejména na využití jazyka v praxi, ale i na poznávání reálií, života a tradic zemí, jejichž jazyku jsou žáci vyuováni. Škola má dlouholeté pátelské vztahy se školami v SRN Vohenstrauss a Oelsnitz. Práv díky této skutenosti se mohou žáci úastnit neformálních výmnných akcí (jednodenních i nekolikadenních pobyt), které mají za cíl navázat osobní pátelské vztahy s vrstevníky, poznat život v cizí zemi a v neposlední ad zdokonalit se v praktické konverzaci v nmeckém i anglickém jazyce. Možnost vzdlávat se i v druhém cizím jazyce mají žáci od sedmého roníku v zaazené nabídce volitelných pedmt. Žáci vyuující se anglitin mají možnost ve vyšších ronících navštívit Anglii 11

12 pi 5 denním pobytu, kde poznají nejen Londýn, ale i další významná historická a kulturní místa zem. Ubytováni jsou v rodinách, a proto tento pobyt napomáhá komplexnjšímu poznání svých jazykových schopností. V ŠVP je dán draz na innosti, které vedou žáky ke zdravému životnímu stylu. Formou projekt se seznamují s faktory, které zdravý životní styl podporují. Disponibilními hodinami byla krom jiného posílena i výuka sportovních aktivit, podporovány budou i další pohybové aktivity jako je výuka plavání a zdokonalovací plavání, lyžování, turistika a pohybové aktivity zaazené do zájmové innosti žák školní družiny. ŠVP zohleduje situaci, kdy po absolvování 5. roníku odcházejí talentovaní žáci na osmileté gymnázium. Žákm školy je umožnno formou široké nabídky volitelných pedmt pipravovat se na další studia dle svých možností a schopností. Výbr uiva byl zejména v 6. - roníku zvolen tak, aby žáci dosáhli oekávaných výstup a došlo u nich k vybavení klíovými kompetencemi na úrovni, která je pro n dosažitelná, a která povede k jejich dalšímu vzdlávání a uplatnní ve spolenosti Výchovné a vzdlávací strategie Spolené postupy, které vedou k utváení a rozvíjení klíových kompetencí žák. Jsou uplatovány všemi pedagogickými pracovníky ve výuce i mimo ni. Kompetence k uení: Uitel: V každodenních innostech vysvtluje žákm smysl uení, posiluje jejich pozitivní vztah k uení. Integruje uivo do smysluplných celk. Rozvíjí u žák schopnost samostatn pracovat a k práci využívat veškeré dostupné informace. Vede žáky k vlastnímu hodnocení a kritickému pístupu k výsledkm své vlastní práce, pstuje u žák návyk sebekontroly. Objasuje žákm smysl vzdlání a vede je k samostatnému aktivnímu vzdlávání snaze získávat nové informace z dostupných zdroj. Žák: Nachází souvislosti mezi uivem a dokáže je aplikovat v praktickém život, k emuž využívá dostupné informaní technologie. Na základ osobní zkušenosti vyvozuje nové poznatky. Na základ ízené innosti získává nové poznatky a uvádí je do logických souvislostí. Pracuje v kolektivu a ve skupin a uvdomuje si potebu vzájemné spolupráce, dokáže navázat na práci druhých. Nachází zpsoby vedoucí k odstranní nedostatk své vlastní práce i práce ve skupin, posoudí vlastní pokrok. Dokáže urit pekážky i problémy bránící uení, naplánuje si, jak by mohl své uení zdokonalit. Kompetence k ešení problém: Uitel: 12

13 Využívá vhodných metod jako napíklad projektové vyuování, kooperativní uení k rozvoji kreativity žák. Pedkládá žákm k ešení problémové situace ve škole i mimo ni,vede je k ešení problém, objevování rzných variant ešení a hledání koneného ešení. Mezi problémy zahrnuje i problémy, které pináší každodenní život. Používá modelové situace, které vedou žáky ke kritickému myšlení a utváení uvážlivých rozhodnutí, k získání schopnosti svá rozhodnutí obhájit a uvdomit si zodpovdnost za svá rozhodnutí. Podncuje žáky k tvoivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém. Pipravuje vyuovací hodinu tak, aby žák hledal rzná ešení, pipravuje k ešení zajímavé a netradiní úkoly. Žák: Užívá základní myšlenkové operace (srovnávání, tídní, zobecování, abstrakci, syntézu, analýzu) Vnímá nejrznjší problémové situace nejen ve škole, ale i ve svém okolí, rozpoznává a chápe problémy, k jejich ešení využívá vlastního úsudku a své zkušenosti. Nenechává se odradit poátením nezdarem a vytrvale hledá konené ešení problému. Kriticky myslí, uvdomuje si odpovdnost za svá rozhodnutí, dokáže svá rozhodnutí obhájit. Osvdené postupy aplikuje i pi ešení obdobných problémových situací. Kompetence komunikativní: Uitel: Vede žáky k všestranné a úinné komunikaci. Klade draz na pimenou verbální i nonverbální komunikaci s dosplými, spolužáky, ve škole i mimo školu. Svým komunikativním projevem je žákm píkladem. Vede žáky k správnému využívání informaních i komunikaních prostedk pro kvalitní a úinnou komunikaci s okolním svtem. Žák: Formuluje kultivovan, souvisle a výstižn své myšlenky a názory v písemném i ústním projevu. Samostatn sestavuje referáty a dokáže o problému pohovoit. Zapojuje se do diskuse, vhodným zpsobem dovede obhájit svj názor, vhodn argumentuje. Dokáže naslouchat druhým, porozumí jim. Využívá informaní a komunikaní prostedky pro kvalitní, slušnou, bezpenou a úinnou komunikaci s okolním svtem. Využívá získané komunikaní dovednosti k vytváení potebných vztah k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi, pimen svému vku se zapojuje do spoleenského dní. Úastní se školních projekt s mezinárodní úastí. Pracuje ve tídní samospráv nebo spolupracuje s jejími leny, pípadn pracuje v žákovské školní samospráv. Kompetence sociální a personální: Uitel: 13

14 Orientuje se na skupinovou práci, spolupráci v tídním kolektivu, vzájemnou pomoc pi uení. Rozvíjí u žák schopnost spolupracovat a respektovat práci svoji i ostatních, uznat úspch nejen svj, ale i ostatních. Spolen se žáky vytváí pravidla týmové práce. Vede žáky k upevování dobrých mezilidských vztah. Žák: Dokáže schopnost stídat role pi práci ve skupin. Organizuje, radí se, rozhoduje, kontroluje a prezentuje výsledky práce ve kupin. V pípad poteby vyslechne spolužáka, poradí a pomže mu s ešením problému. Dokáže ocenit pracovní výsledek spolužáka, skupiny, oceuje zkušenosti jiných lidí, respektuje rzná hlediska a erpá pouení z toho, co si druzí myslí, íkají a dlají. Chrání mladší a slabší spolužáky, neubližuje jim. Získává pedstavu o sob samém, ídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeúcty a sebeuspokojení. Kompetence obanské: Uitel: Pipravuje žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovdné osobnosti, dokázali uplatovat svá práva pi naplování svých povinností. Uí žáka dodržovat školní ád. Uí žáka respektovat individuální rozdíly, kulturní a náboženské odlišnosti spolužák a ostatních lidí. Organizuje takové akce (vystoupení, kurzy, programy, sportovní soutže), které vedou k pocitu sounáležitosti se tídou, školou. Uí žáka respektovat naše kulturní tradice, historické ddictví, klade draz na prožitek zejména v hodinách literární výchovy, hudební a výtvarné výchovy, djepisu, ekologické výchovy. Svými postoji dává žákovi píklad v odmítání jakéhokoliv násilí, schopnost vcítit se do situací jiných lidí, povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Seznamuje žáka se základními ekologickými souvislostmi a environmentálními problémy, vede ho k ochran zdraví a životního prostedí. Žák: Respektuje individuální rozdíly, kulturní a náboženské odlišnosti spolužák ve tíd, pátelsky se chová k žákm, kteí navštíví školu pi družebních akcích. Jedná zodpovdn a uvdomle jak ve škole, tak pi akcích školou poádaných a na veejnosti. Dodržuje spoleenské normy, chápe principy, na nichž spoívají zákony, svých povinností si je vdom. Uznává rovnocennost všech etnických skupin. Projevuje pozitivní postoj ke kulturnímu ddictví, zapojuje se do kulturních a sportovních akcí poádaných školou. Nachází citlivý vztah ke svému prostedí a pírod. Uplatuje ve svém život zdravý životní styl, je si vdom následk vyplývajících z jeho porušování. 14

15 Kompetence pracovní: Uitel: Pomáhá žákm poznávat a rozvíjet své schopnosti, uplatovat je v souladu se získanými vdomostmi a dovednostmi pi rozhodování o vlastní budoucí profesní orientaci. Pipravuje pro žáky poznávací exkurze s cílem doplnit zajímavými formami výuku a potvrdit propojení uiva s praktickým životem. Motivuje žáky k aktivnímu zapojení v pedmtu Svt práce, uí je orientovat se v základních aktivitách potebných k uskutenní podnikatelského zámru a k jeho realizaci. Vede žáky k bezpenému a úinnému používání nástroj a vybavení, k dodržování vymezených pravidel. Uí žáka adaptovat se na nové i zmnné pracovní podmínky. Žák: Pistupuje k výsledkm pracovní innosti s ohledem na jejich prospšnost a uplatnitelnost, ale i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, ochrany životního prostedí a ochrany spoleenských a kulturních hodnot. Využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých pedmtech v zájmu pípravy na budoucí povolání, zodpovdn pistupuje k svým rozhodnutím o dalším profesním zaazení. Aktivn se pipravuje a úastní školních poznávacích exkurzí. Chápe podstatu, riziko a cíl podnikatelské innosti. Pi všech pracovních innostech uvdomle chrání své zdraví a zdraví svých spolužák. Bezpen a úinn používá materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní své povinnosti. Dokáže se adaptovat na zmnné pracovní podmínky Pée o žáky se speciálními vzdlávacími potebami Škola je otevená žákm se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodnním, sociálním znevýhodnním i žákm talentovaným, žákm s mimoádným nadáním. Na základ diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizaní postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimoádn nadaní jsou integrováni v rámci bžných tíd. Na základ odborného posudku školského poradenského pracovišt, tídní uitel a další pedagogití pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváí a realizují individuální vzdlávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplnna v pípad poteby dohodou o form podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Pravidelná práce s žáky mimo bžnou tídu: práce se speciálním pedagogem podle doporuených pracovních sešit (dysortografie, dyskalkulie) tení s asistentkou podle dyslektických ítanek (dyslexie) individuální práce s žáky s poruchou soustední a pozornosti (nap. s pomocí pracovních list nebo poítaových program) práce ve skupin Sociáln psychologických her 15

16 3.4. Pée o talentované a mimoádn nadané žáky Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimoádné nadání žák. Pi zjišování mimoádného nadání žák spolupracuje s poradenským pracovištm a na základ závr odborného vyšetení sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. V rámci výuky je zaazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka uitel pipravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úrove jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Nadaní žáci individuáln nebo skupinov navštvují vybrané bloky výuky ve vyšším roníku. Pípadn jsou vytváeny skupiny žák s talentem pro uritou výukovou oblast napí roníku. Vysoká úrove potenciálu mže být rozvíjena: diferenciací pimenost kurikula a uiva vlastnostem konkrétního žáka (pestrá nabídka pro rzné typy žák) individualizace vzdlání šití na míru. Žák má vtší odpovdnost za obsah a tempo svého vzdlávání. Ml by se vést k tomu, aby kvalitu svého uení sám kontroloval. Práce s nadanými žáky v bžné tíd: nenutit je opakovat základní úrove uiva umožnit jim pracovat na složitjší a abstraktnjší úrovni zjistit, jaké jsou jejich zájmy a zohlednit je pi píprav projekt poskytovat uritou volnost ve zpsobu, jakým využijí ušetený as dovolit jim postupovat v uení rychleji, než jejich spolužáci nechat je pi uení asto užívat techniky vlastního objevování a vyhnout se dominantním výukovým metodám umožnit spolupracovat s jim podobnými vrstevníky dopát jim hodn zkušeností se sestavováním vlastních cíl a hodnocením vlastní práce 3.5. Zalenní prezových témat 16

17 Environmentální výchova - ENV Integrace do pedmtu roník: Ekosystémy a) les(les v našem prostedí, význam lesa),pole(význam, zpsoby hospodaení, zmny okolní krajiny vlivem lovka),vodní zdroje(lidské aktivity spojené s vodním VV J, VV J, PR, VV P, HV, VV, P HV, VV, P Z PP VV PP hospodástvím, dležitost pro krajinnou ekologii) b) moe(druhová odlišnost, význam pro biosféru,moské asy a kyslík, cyklus oxidu uhliitého), tropický deštný les(globální význam) PP, Z PP CH, VV PP, CH, VV c) lidské sídlo - msto- vesnice, kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnní pírody v prbhu vzniku civilizace až po dnešek) VV VV,PR, P PR, VV, P VV VV P, VV PP, Z, VV 2. Základní podmínky života a) voda (vztahy vlastnosti vody a života, význam pro lidské aktivity, ochrana istoty, pitná voda u nás a ve svt) PR,VV PP,VZ F, PP CH PP, Z 17

18 b) ovzduší (význam pro život, ohrožování ovzduší, klimatické zmny, propojenost svta, istota ovzduší u nás) PR,VV F CH CH, PP c) pda (propojenost složek prostedí, zdroj výživy, ohrožení pdy, nové funkce zemdlství v krajin) d) ekosystémy biodiverzita (funkce ekosystém, význam biodiverzity, ohrožování a ochrana ve svt a u nás) P PP PP, Z P PP,VZ PP PP PP, Z e) energie (energie a život, vliv energetických zdroj na spoleenský rozvoj využívání energie, možnosti a zpsoby šetení u nás a ve svt) VV, ZA, INF F, ZA CH, PP, Z, ZA f) pírodní zdroje, vyerpatelnost, vlivy na prostedí, získávání a využívání PR CH, PP, Z 3. Lidské aktivity a problémy životního prostedí a) zemdlství a životní prostedí, ekologické zemdlství PR P PP, OV, F, P P Z, VZ, P b) doprava a životní prostedí (význam, vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostedí, druhy dopravy, ekologická zátž, doprava a globalizace) INF F, INF PP, Z, CM 18

19 c) prmysl a životní prostedí, odpady a hospodaení s odpady, ochrana pírody a kulturních památek, právní ešení u nás a v EU, ochrana pírody pi masových akcích - zásady MOV), dlouhodobé programy zamené k rstu ekologického vdomí - Den životního prostedí, Den Zem P PP PP, VV PP, F, P CH, F, PP, Z 4. Vztah lovka k prostedí a) naše obec, náš životní styl, lokální ekologické problémy, prostedí a zdraví,nerovnomrnost života na Zemi PR VL, P, P VL, P PP, P PP, P CH, F, PP, P, VZ CH, F, PP, P 19

20 Mediální výchova - MDV Integrace do pedmtu roník: Kritické tení a vnímání mediálních sdlení a) pstování kritického pístupu ke zpravodajství a reklam, dležitá sdlení - bulvár, hodnotící prvky ve sdlení, podstata mediálního sdlení J J, INF J J J 2. interpretace mediálních sdlení a reality a) rzné typy sdlení, rozlišení jejich funkce, rozdíl mezi reklamou a zprávou vztah mediálního sdlení a sociální zkušenosti, opakované zneužívání prostedk VV VV HV, VV, INF J, P, AJ P, AJ, OV, M P, VZ, AJ, CM P, AJ, J, M, CM ve zpravodajství, reklam i zábav 3. Stavba mediálních sdlení a) píklady pravidelností v uspoádání mediálních sdlení, zejména ve zpravodajství, píklady stavby a uspoádání zpráv J J J J, INF 4. Vnímání autora mediálních sdlení a) identifikování postoj a názor autora v mediálním sdlení, výrazové prostedky J J 20

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

PREZOVÁ TÉMATA. Sebepoznání a J,AJ,,AJ,J,P P,J,AJ J,AJ,VV sebepojetí OV,VV OV,VV OV,VV OV, TV,HV TV,HV, TV,M,HV TV,HV ,VKZ

PREZOVÁ TÉMATA. Sebepoznání a J,AJ,,AJ,J,P P,J,AJ J,AJ,VV sebepojetí OV,VV OV,VV OV,VV OV, TV,HV TV,HV, TV,M,HV TV,HV ,VKZ PREZOVÁ TÉMATA Prezová témata jsou realizována v prvé ad formou integrace do jednotlivých pedmt. U nkterých témat je to potom formou krátkodobých i dlouhodobých projekt. Prezové téma Osobnostní a sociální

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy Základní škola Průhonice je úplnou školou s 1. až 9. roníkem. V posledních letech se poet žáků pohyboval okolo 300. Škola je v provozu od 1. září 1965. Právní subjektivitu získala

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více