Zdravá škola pro každého,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravá škola pro každého,"

Transkript

1 Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009

2 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY TYP, VELIKOST A STRUKTURA ŠKOLY HISTORIE, GEOGRAFICKÉ UMÍSTNÍ A VYBAVENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŽÁK MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE DLOUHODOBÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE S RODII SPOLUPRÁCE ŠKOLY S DALŠÍ KOMUNITOU CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMENÍ ŠVP VÝCHOVNÉ A VZDLÁVACÍ STRATEGIE PÉE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDLÁVACÍMI POTEBAMI PÉE O TALENTOVANÉ A MIMOÁDN NADANÉ ŽÁKY ZALENNÍ PREZOVÝCH TÉMAT UEBNÍ PLÁN UEBNÍ PLÁN PRO PRVNÍ STUPE UEBNÍ PLÁN PRO DRUHÝ STUPE UEBNÍ OSNOVY I. STUPE PRVNÍ OBDOBÍ Prvouka eský jazyk a literatura Nmecký jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Tlesná výchova Praktické innosti Hudební výchova Výtvarná výchova I.STUPE DRUHÉ OBDOBÍ Pírodovda Vlastivda eský jazyk a literatura Anglický jazyk Nmecký jazyk Matematika Informaní a komunikaní technologie Tlesná výchova Praktické innosti Hudební výchova Výtvarná výchova II. STUPE Fyzika Chemie Pírodopis Zempis Djepis Obanská výchova lovk a svt práce Výchova ke zdraví Tlesná výchova Informatika eský jazyk a literatura Anglický jazyk Nmecký jazyk

3 Matematika Hudební výchova Výtvarná výchova VOLITELNÉ PEDMTY Domácnost Informatika Konverzace v anglickém jazyce Druhý cizí jazyk (AJ, NJ) Literárn dramatická výchova Sportovní aktivity Užité výtvarné innosti Základy administrativy HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁK ZPSOBY HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA KLASIFIKANÍMI STUPNI Kritéria klasifikace ve vyuovacích pedmtech Dosažené výsledky se klasifikují podle tchto kritérií: Kriteria klasifikace chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POUŽITÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ Hodnocení a klasifikace žák se specifickými vzdlávacími potebami Komisionální a opravné zkoušky Sebehodnocení žák AUTOEVALUACE ŠKOLY Cíle a smysl autoevaluace Rámcová struktura a kritéria VHŠ Hlavní oblasti VHŠ Oblasti hodnocení stanovené školou asové rozvržení autoevaluace Autoevaluace školy - oblasti, cílový stav, indikátory/kritéria, metody/nástroje

4 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání Motivaní název: Zdravá škola pro každého Pedkladatel Název organizace: Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Adresa organizace: Stíbro, Gagarinova ulice 1039, PS ,Stíbro, okres Tachov Právní forma: píspvková organizace Typ školy: úplná Identifikaní íslo: RED - IZO: DI: Poslední zaazení do sít škol: rozhodnutí j.: / ze dne s úinností od Organizace sdružuje: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO Telefonní spojení: sekretariát školy kancelá editele školy kancelá vedoucí školní jídelny Faxové spojení: ové spojení: Webové stránky: editel školy: Mgr. Karel Mužík Zizovatel Název: Msto Stíbro Adresa: Stíbro, Masarykovo námstí 1, okres Tachov, PS Telefonní spojení: ové spojení: Platnost dokumentu - školního vzdlávacího programu od: Platnost dokumentu - školního vzdlávacího programu do: Podpis editele: Razítko školy: 4

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Typ, velikost a struktura školy Typ školy: úplná, pln organizovaná mstská škola, výuka probíhá ve dvou paralelních tídách v každém roníku. Souásti školy: Název souásti Kapacita žák Poet žák Poet tíd a oddlení ŠD Základní škola Školní družina Školní jídelna Historie, geografické umístní a vybavení školy Škola byla otevena v roce 1977 jako 27 tídní škola. O rok pozdji byla zahájena innost ve školní tlocvin a venkovním sportovním areálu. Prostorný školní areál se nachází v klidné ásti msta v okolí panelového sídlišt a v tsném sousedství s víceletým Gymnáziem a Obchodní akademií Stíbro. V areálu školy se nachází i prostorný dvr s vjezdem z hlavní ulice, který slouží zamstnancm školy i rodim. Škola sídlí v jedné budov, má vybudovaný bezbariérový pístup a pln spluje prostorové a hygienické požadavky stanovené platnou legislativou. Samozejmostí je kvalitní sociální zázemí. Ve tyech umývárnách u školní tlocviny a sportovního areálu jsou umístny v dostateném potu sprchy, které jsou k dispozici jak žákm, tak zamstnancm školy a nájemcm. V celé budov školy s výjimkou kmenových tíd je rozvod teplé vody. Vytápní budovy realizujeme ze školní pln automatizované plynové kotelny s možností poítaem ízené tepelné regulace každého vnitního prostoru budovy. Zvyšovat efektivitu vzdlávání nám umožuje možnost provádt výuku i v dobe vybavených odborných uebnách - uebna jazyková, pírodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, cviná kuchyka, víceúelová uebna prvního stupn, specializovaná uebna praktického vyuování pro žáky druhého stupn, uebna výpoetní techniky pro první stupe, uebna výpoetní techniky pro druhý stupe, multifunkní a projektová uebna, uebna pstitelských prací, školní žákovská dílna, tlocvina s možností pepažení mobilní stnou. K naplnní úkol výchovn vzdlávací innosti je využívána i klubovna školy a školní žákovská knihovna. K výuce žák jsou využívány i venkovní prostory v areálu školy: Rozsáhlý sportovní areál s travnatým hištm na kopanou, pískovou bžeckou dráhou, hištm s umlým povrchem pedevším na volejbal a tenis, dvma hišti na volejbal s pískovým povrchem, híštm na házenou, hištm na košíkovou, sektory pro skok daleký, skok vysoký i sektor pro vrh koulí poskytuje žákm nadstandardní možnosti k realizaci pohybových a sportovních aktivit. Je pedpoklad, že díky získání 5

6 sponzorského finanního daru ve výši dolar a vstícnosti zizovatele se podaí další vylepšení podmínek položení umlého povrchu na další ást sportovního areálu a vytvoení kvalitnjšího víceúelového hišt. Rozsáhlý, v areálu školy vhodn umístný pozemek se zeleninovou i ovocnou ást nám umožuje poskytnout žákm pestrou nabídku pi výuce praktických inností. Vybavení atria zahradním nábytkem a venkovními betonovými stoly na stolní tenis je oblíbeným místem žák zejména pro relaxaci v dob hlavních pestávek. Dopravní hišt s asfaltovým povrchem vytváí podmínky pro zajímavé aktivity v oblasti dopravní výchovy žák. Je využíváno pi povinné výuce žák i pi zájmové innosti školy a školní družiny. Umožuje nám podílet se každoron na organizaci okresního kola soutže BESIP. innost školní družiny je organizována v dobe vybavených oddleních. Tídy, odborné uebny, oddlení ŠD i ostatní žáky využívané prostory jsou svtlé, prostorné. Jejich vybavení spluje požadavky funkní, hygienické i estetické. Uebny jsou vybaveny výškov nastavitelným žákovským nábytkem, který umožuje pružn reagovat na mnící se výšku postav žák. V sedmnácti uebnách nahradily tabule keramické tabule devné. Vybavení ueben prvního stupn je doplnno relaxaní ástí pokrytou kobercovou podlahovou krytinou. Jednou z priorit ve vzdlávacím procesu i v bžném chodu školy je využití informaních a komunikaních technologií. Z toho vychází i úrove vybavení školy touto technologií, které pln spluje ukazatele stanovené MŠMT R. Odbornou uebnu informatiky pro druhý stupe školy máme vybavenou 18 pracovními stanicemi žák, pracovní stanicí uitele, serverem, tiskárnami. Poítae v této uebn i poítae pro pedagogické pracovníky umístné v kabinetech na každém podlaží školy jsou propojeny a umožují pipojení k internetu uitelm i žákm. Odborná uebna výpoetní techniky pro využívání žáky prvního stupn je vybavena 16 pracovními stanicemi žák i pracovní stanicí uitele. Samozejmostí je tiskárna. Devt penosných poíta v metodických sekcích je využíváno pi individuální práci žák i pi aktivitách žák se zdravotním postižením nebo znevýhodnním. V obou uebnách výpoetní techniky jsou trvale instalovány dataprojektory. Další dataprojektory jsou trvale využívané v odborné pracovn pro výuku fyziky a v uebn multifunkní. Tato uebna je vybavena i tabulí interaktivní. Pátý dataprojektor je operativn používán spolen s penosnými poítai pi výuce v kmenových tídách i ostatních odborných uebnách. Spojení technického vybavení odborné uebny pro výuku pírodopisu (penosný poíta, videotechnika, technika umožující penos mikroskopického pozorování na televizní obrazovku) a živé akvarijní a poludárijní stny nám umožuje efektivní psobení i v oblasti environmentální výchovy a osvty. Škola má svou vlastní kuchy, která zabezpeuje nejenom stravování žák a pracovník školy, ale i ostatních zájemc. V areálu šatnových skínk žák je k dispozici žákm i pracovníkm školy bufet, který spolen s nápoji v jídeln školy a možností nákupu školních dotovaných mlék pomáhá k plnní pitného režimu. Každý vyuující má k dispozici kabinetní zázemí a sborovnu školy s potebným technickým vybavením poítae, tiskárny, kopírky. Pro další studium, práci žák i pedagog je k dispozici dobe vybavená školní žákovská i uitelská knihovna. Klima školy je píznivé, pevládají partnerské vztahy. Škola je ízena na demokratických principech s vnitní hierarchií a urenými kompetencemi. Je preferována spolupráce 6

7 pracovník školy s vhodným delegováním úkol a jednotlivé spolupracující týmy i jednotlivé pracovníky. Dlouhodobá koncepce innosti školy vychází z princip a zásad zdravé komunikativní školy. Hlavním úkolem je pi naplování vize školy vytvoit klima, ve kterém jsou pi pesn stanovených pravidlech uplatovány základní principy: - respekt k oprávnným potebám jednotlivce, - rozvoj odpovídající komunikace a pozitivní spolupráce všech. Program školy je organizován s cílem vytváet podntné prostedí (materiální, sociální a organizaní), zdravé uení (smysluplnost, pimenost, možnost výbru, aktivní úast a spolupráce, motivující hodnocení) a otevené partnerství vytváené na principech dodržování pravidel a spravedlnosti, svobody a odpovdnosti, spolupráce a spoluúasti. Základní pravidla života školy jsou stanovena ve Školním ádu, který vychází z mezinárodní úmluvy o právech dítte i z platných legislativních norem. Stanovuje povinnosti, ale i práva žák a jejich zákonných zástupc. Žákm umožuje ovlivovat život školy prostednictvím schránek dvry, osobn pi jednáních na úrovni vyuujících, tídních uitel, len vedení školy, nebo prostednictvím svých zástupc ve školním žákovském parlamentu, který se schází jednou msín s vedením školy. Souasn jim umožuje v dob pestávek pohybovat se voln po celém uebním areálu, využívat relaxaní vybavení na chodbách, v prbhu velké pestávky využívat školní tlocvinu, internet v uebn výpoetní techniky, v pípad píznivého poasí venkovní hišt i vybavení atria školy. Jednotlivé výukové skupiny jsou sestavovány dle zamení žák s pihlédnutím k jejich schopnostem a páním. Pi tvorb nových tídních kolektiv se pihlíží k zájmu a požadavkm rodi Základní údaje o pracovnících školy Poet pracovník fyzický poet pepotený Poet pracovník celkem 56 43,850 Poet uitel ZŠ 32 26,428 Poet vychovatel ŠD 5 2,422 Poet asistent pedagoga 5 2,000 Poet správních zamstnanc 14 13,000 Pedagogití pracovníci podle vkové skladby Uitelé Do 35 let let let nad 55 let dchod.vku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Vychovatelky školní družiny Do 35 let let let nad 55 let dchod.vku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

8 Prmrná délka pedagogické praxe Uitelé 23,15 Vychovatelé 20,70 Asistenti pedagoga 18,38 Kvalifikovanost pedagogických pracovník Stední ped. škola Stední škola Vysoká škola-pf Základní škola 0/0,000 2/1,818 26/26,391 Školní družina 4/2, Pedagogický sbor je stabilizovaný. Ve škole pracuje výchovná poradkyn, asistentka školního psychologa, metodik prevence sociáln patologických jev a koordinátorka environmentální výchovy a osvty. S dtmi s diagnostikovanou poruchou uení pracuje ve škole i speciální pedagožka. Pi výuce žák se speciálními vzdlávacími potebami pomáhají vyuujícím ti asistentky pedagoga. Prioritou školy je vzdlávání žák podle nejnovjších poznatk o psychosomatickém vývoji dtí. Velký draz proto klademe na další vzdlávání pedagogických pracovník. editel školy spluje pedpoklady pro výkon funkce editele školy dle 5 odst. 2. zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon a v rámci celoživotního vzdlávání absolvoval Studium pro vedoucí pracovníky ve školství na pedagogické fakult UK Praha. Výchovná poradkyn absolvovala studium pro asistenty školního psychologa v délce dvou semestr na Pedagogické fakult ZU Plze. Spluje také kvalifikaní pedpoklady pro výkon funkce výchovného poradce. dokoneným Studium pro výchovné poradce na Pedagogické fakult UK v Praze. Vtšina pedagogických pracovník i vychovatelky školní družiny splují odbornou kvalifikaci dle 7 a 8 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon v platném znní. Našimi prioritami dalšího vzdlávání pedagogických pracovník jsou oblasti psychologie, pedagogiky, osobnostní a sociální výchovy, moderní metody v didaktice pedmt a v neposlední ad i práce s výpoetní a komunikaní technikou. Všichni pedagogití pracovníci školy absolvovali školení v oblasti Informaní a komunikaní technologie na úrovni Z a prvního modulu P Charakteristika žák Pevážná vtšina žák školy jsou dti z okolního sídlišt, další žáci dojíždjí z okolních vesnic. Ve škole se vzdlává ada žák se speciálními vzdlávacími potebami. Máme dobré zkušenosti s vnitní integrací tchto žák Mezinárodní spolupráce Pracovníci i žáci školy dlouhodob udržují neformální styky a spolupráci s partnerskými školami v SRN - Hauptschule Vohenstrauss (spolupráce od roku 1990) a Pestalozzi Mittelschule Oelsnitz (spolupráce od roku 1972). V rámci této spolupráce se každoron uskutení ada podntných družebních akcí. Tradiní jsou i šestidenní pobyty skupiny žák a roníku do Anglie, které organizují vyuující anglického jazyka od roku 8

9 2000. Žáci pi tchto pobytech mají možnost provit a rozšíit své jazykové komunikaní dovednosti pi každodenní konverzaci i poznat praktický život a pamtihodnosti této zem Dlouhodobé projekty Škola se zapojuje do dlouhodobých projekt pedevším v oblasti peshraniní spolupráce s partnerskými školami v SRN pravideln od roku 1998 a v oblasti výchovy žák ke zdravému životnímu stylu a k zvyšování jejich odolnosti proti patologickým sociálním jevm - každoron od roku Kvalitu námi pedkládaných projekt lze vyvodit i z objemu finanních prostedk obhájených a následn získaných na jejich realizaci. Nap. na realizaci aktivit šesti roník školního projektu Škola bez hranic nám byla piznána finanní dotace z fondu Egrensis - malé projekty PHARE v celkové výši ,-K a ve školním roce 2005/2006 na základ našich školních projekt zamených na mezinárodní spolupráci, prevenci negativních jev a na zlepšení materiálních podmínek výuky zpracovaných na základ výzev rzných institucí finanní ástku celkem K. Žáci a pracovníci školy jsou zapojeni i do dalších projekt, nap. v oblasti enviromentální výchovy a osvty, spolupracujeme s nadací TEREZA. Škola je lenem sít škol zabývající se metodikou a realizací komplexní ekologické výchovy M.R.K.E.V. Pedagogové školy vzájemn spolupracují na školních vzdlávacích projektech a dalších kulturn-vzdlávacích nebo sportovních akcích zájezdy do divadel v Plzni, lyžaské kurzy, kurzy plavání pro žáky, tídní výlety, exkurze. 2. Spolupráce s rodii Kvalitní spolupráci s rodii žák chápeme jako jeden z hlavních cíl a úkol školy. Vzájemného poznání, pochopení a efektivní spolupráce se snažíme dosáhnout: - profesionálním zpsobem a pístupem k rodim pi individuálním jednání i pi vedení spolených schzek, - innostmi organizovanými v rámci Minimálního preventivního programu školy, konkrétn úastí rodi na akcích organizovaných metodickými sekcemi pro žáky a souasn i pro jejich rodie, - poskytnutím možnosti rodim libovolné pedem neohlášené hospitace zákonného zástupce žáka ve výuce svého dítte, - nabídkou úasti rodim a ostatní veejnosti na Dnech otevených dveí a dalších školou organizovaných akcích vetn tídních výlet, exkurzí, - informováním rodi o innosti školy prostednictvím osobního jednání, žákovských knížek, vitrínek a paraván v hale školy, tisku i webových stránek školy. Možnost vzájemných informací po internetu chceme výrazn rozšíit, - pomoc rodim pi ešení výukových, adaptaních, osobnostních, sociálnvztahových a podobných problém, které negativn ovlivují vzdlávání psychický a sociální vývoj jejich dtí. Rodie žák mohou chod a klima školy ovlivovat i prostednictvím svých zástupc v šestilenné školské rad, která byla ustanovena ke dni

10 2. Spolupráce školy s další komunitou V rámci snahy o dosažení co možná nejlepších výsledk v rzných oblastech innosti školy (vzdlávání, výchova, poradenství, hospodaení, tvorba a financování projekt) spolupracujeme s adou organizací a sdružení. Jsou to nap.: Oblast dalšího vzdlávání pedagog: - Národní institut pro další vzdlávání Plze - Krajské centrum vzdlávání a Jazyková škola Plze - Západoeská univerzita - Pedagogická fakulta Poradenská innost: - Pedagogicko psychologická poradna Plze - pracovišttachov, Plze msto, Plze sever, Plze jih - Speciální pedagogické centrum Plze - Speciální pedagogické centrum Domažlice - Speciální škola pro zrakov postižené Plze, Lazaretní 25 - Úad práce Tachov Prevence sociáln patologických jev a jejich ešení: - Mstský úad Stíbro, odbor sociální - Policie R, obvodní oddlení Stíbro, editelství Tachov Environmentální výchova: - Sdružení pro ekologickou výchovu TEREZA - Dm dtí a mládeže Kaznjov - Záchranná stanice ohrožených živoich, Tachov - Spoleností ochrany dravc a sov Merlin - GOLEM, spolenost pro likvidaci odpad Tachov Kulturní oblast: - Divadlo ALFA a Divadlo J.K.Tyla, Plze - Mstské kulturní stedisko Stíbro - Mstská knihovna Stíbro Bezpenost a ochrana zdraví: - Krajská hygienická stanice Plze stedisko Tachov - Zdravotnická záchranná služby Plze - výjezdové místo Stíbro - Integrovaný záchranný systém okresu Tachov 10

11 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1. Zamení ŠVP Vychází z cíl základního vzdlávání a klíových kompetencí RVP ZV. Jeho koncepce vznikla na základ analýzy možností a schopností pedagogického sboru, požadavk rodi a navazuje na tradice školy, která se profiluje jako škola vedoucí žáky ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pohybových dovedností, kladnému pístupu k pohybu a sportovním innostem v souladu s rozvojem myšlení, správnému sebehodnocení, komunikaním dovednostem a celoživotnímu vzdlávání. ŠVP navazuje a podporuje všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Název Zdravá škola pro každého vyjaduje základní myšlenku vzdlávacího programu, a tou je otevení školy žákm, rodim i veejnosti. Všem chceme nabídnout kvalitní a pimený obsah vzdlání, který je odpovídající úrovni žák školy, je pimen nároný a zárove ohleduplný k žákm hendikepovaným, pomáhá žákm nadaným své nadání rozvíjet ve všech jeho oblastech. Obsahuje demokratické principy, respektuje žákovu osobnost, preferuje zdravé vztahy ve škole, diferencovaný pístup k jedincm a spolené kladné prožitky žák, uitel a rodi. Vede žáky k samostatnému myšlení, správnému a odpovdnému rozhodování, chápání globálních vztah, zákon pírody, uí je žít v souladu s obecn uznávanými mravními hodnotami a demokratickými obanskými postoji. Pi vytváení obanských kompetencí se snaží propojit aktivity školy s životem ve mst. Pro úspšný rozvoj žáka má velký význam psobení pirozené skupiny, kde mají své místo jedinci s rznými vlohami a povahovými vlastnostmi. Jsou mezi nimi i žáci s rznými typy postižení. Tito žáci jsou integrováni do tídních kolektiv, integrace se týká nejen žák s vývojovými poruchami uení, ale i dtí s tlesným postižením a dtí sociáln hendikepovaných. Pedagogití pracovníci mají zkušenosti s prací s tmito jedinci, škola spolupracuje s dalšími odborníky na výchovu a vzdlávání integrovaných žák. Do práce s integrovanými žáky, kteí mají vypracovaný individuální vzdlávací plán, jsou zapojeni i asistenti pedagoga. Na 1. stupni je pro oddychové innosti žák zízena speciální uebna, kde je možno vyuovat netradiními postupy a rozšiovat pohybové a nonverbální schopnosti žák. Školní vzdlávací program podporuje nejrznjší formy výuky, zejména pak projektové vyuování, s jehož výstupy jsou seznamováni i rodie žák. Významné místo je v ŠVP vnováno jazykové komunikaci. Jedná se o úsilí školy prohloubit u žák jazykové a komunikaní schopnosti jak v eském, tak i v anglickém a nmeckém jazyce. V cizím jazyce se zamujeme zejména na využití jazyka v praxi, ale i na poznávání reálií, života a tradic zemí, jejichž jazyku jsou žáci vyuováni. Škola má dlouholeté pátelské vztahy se školami v SRN Vohenstrauss a Oelsnitz. Práv díky této skutenosti se mohou žáci úastnit neformálních výmnných akcí (jednodenních i nekolikadenních pobyt), které mají za cíl navázat osobní pátelské vztahy s vrstevníky, poznat život v cizí zemi a v neposlední ad zdokonalit se v praktické konverzaci v nmeckém i anglickém jazyce. Možnost vzdlávat se i v druhém cizím jazyce mají žáci od sedmého roníku v zaazené nabídce volitelných pedmt. Žáci vyuující se anglitin mají možnost ve vyšších ronících navštívit Anglii 11

12 pi 5 denním pobytu, kde poznají nejen Londýn, ale i další významná historická a kulturní místa zem. Ubytováni jsou v rodinách, a proto tento pobyt napomáhá komplexnjšímu poznání svých jazykových schopností. V ŠVP je dán draz na innosti, které vedou žáky ke zdravému životnímu stylu. Formou projekt se seznamují s faktory, které zdravý životní styl podporují. Disponibilními hodinami byla krom jiného posílena i výuka sportovních aktivit, podporovány budou i další pohybové aktivity jako je výuka plavání a zdokonalovací plavání, lyžování, turistika a pohybové aktivity zaazené do zájmové innosti žák školní družiny. ŠVP zohleduje situaci, kdy po absolvování 5. roníku odcházejí talentovaní žáci na osmileté gymnázium. Žákm školy je umožnno formou široké nabídky volitelných pedmt pipravovat se na další studia dle svých možností a schopností. Výbr uiva byl zejména v 6. - roníku zvolen tak, aby žáci dosáhli oekávaných výstup a došlo u nich k vybavení klíovými kompetencemi na úrovni, která je pro n dosažitelná, a která povede k jejich dalšímu vzdlávání a uplatnní ve spolenosti Výchovné a vzdlávací strategie Spolené postupy, které vedou k utváení a rozvíjení klíových kompetencí žák. Jsou uplatovány všemi pedagogickými pracovníky ve výuce i mimo ni. Kompetence k uení: Uitel: V každodenních innostech vysvtluje žákm smysl uení, posiluje jejich pozitivní vztah k uení. Integruje uivo do smysluplných celk. Rozvíjí u žák schopnost samostatn pracovat a k práci využívat veškeré dostupné informace. Vede žáky k vlastnímu hodnocení a kritickému pístupu k výsledkm své vlastní práce, pstuje u žák návyk sebekontroly. Objasuje žákm smysl vzdlání a vede je k samostatnému aktivnímu vzdlávání snaze získávat nové informace z dostupných zdroj. Žák: Nachází souvislosti mezi uivem a dokáže je aplikovat v praktickém život, k emuž využívá dostupné informaní technologie. Na základ osobní zkušenosti vyvozuje nové poznatky. Na základ ízené innosti získává nové poznatky a uvádí je do logických souvislostí. Pracuje v kolektivu a ve skupin a uvdomuje si potebu vzájemné spolupráce, dokáže navázat na práci druhých. Nachází zpsoby vedoucí k odstranní nedostatk své vlastní práce i práce ve skupin, posoudí vlastní pokrok. Dokáže urit pekážky i problémy bránící uení, naplánuje si, jak by mohl své uení zdokonalit. Kompetence k ešení problém: Uitel: 12

13 Využívá vhodných metod jako napíklad projektové vyuování, kooperativní uení k rozvoji kreativity žák. Pedkládá žákm k ešení problémové situace ve škole i mimo ni,vede je k ešení problém, objevování rzných variant ešení a hledání koneného ešení. Mezi problémy zahrnuje i problémy, které pináší každodenní život. Používá modelové situace, které vedou žáky ke kritickému myšlení a utváení uvážlivých rozhodnutí, k získání schopnosti svá rozhodnutí obhájit a uvdomit si zodpovdnost za svá rozhodnutí. Podncuje žáky k tvoivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém. Pipravuje vyuovací hodinu tak, aby žák hledal rzná ešení, pipravuje k ešení zajímavé a netradiní úkoly. Žák: Užívá základní myšlenkové operace (srovnávání, tídní, zobecování, abstrakci, syntézu, analýzu) Vnímá nejrznjší problémové situace nejen ve škole, ale i ve svém okolí, rozpoznává a chápe problémy, k jejich ešení využívá vlastního úsudku a své zkušenosti. Nenechává se odradit poátením nezdarem a vytrvale hledá konené ešení problému. Kriticky myslí, uvdomuje si odpovdnost za svá rozhodnutí, dokáže svá rozhodnutí obhájit. Osvdené postupy aplikuje i pi ešení obdobných problémových situací. Kompetence komunikativní: Uitel: Vede žáky k všestranné a úinné komunikaci. Klade draz na pimenou verbální i nonverbální komunikaci s dosplými, spolužáky, ve škole i mimo školu. Svým komunikativním projevem je žákm píkladem. Vede žáky k správnému využívání informaních i komunikaních prostedk pro kvalitní a úinnou komunikaci s okolním svtem. Žák: Formuluje kultivovan, souvisle a výstižn své myšlenky a názory v písemném i ústním projevu. Samostatn sestavuje referáty a dokáže o problému pohovoit. Zapojuje se do diskuse, vhodným zpsobem dovede obhájit svj názor, vhodn argumentuje. Dokáže naslouchat druhým, porozumí jim. Využívá informaní a komunikaní prostedky pro kvalitní, slušnou, bezpenou a úinnou komunikaci s okolním svtem. Využívá získané komunikaní dovednosti k vytváení potebných vztah k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi, pimen svému vku se zapojuje do spoleenského dní. Úastní se školních projekt s mezinárodní úastí. Pracuje ve tídní samospráv nebo spolupracuje s jejími leny, pípadn pracuje v žákovské školní samospráv. Kompetence sociální a personální: Uitel: 13

14 Orientuje se na skupinovou práci, spolupráci v tídním kolektivu, vzájemnou pomoc pi uení. Rozvíjí u žák schopnost spolupracovat a respektovat práci svoji i ostatních, uznat úspch nejen svj, ale i ostatních. Spolen se žáky vytváí pravidla týmové práce. Vede žáky k upevování dobrých mezilidských vztah. Žák: Dokáže schopnost stídat role pi práci ve skupin. Organizuje, radí se, rozhoduje, kontroluje a prezentuje výsledky práce ve kupin. V pípad poteby vyslechne spolužáka, poradí a pomže mu s ešením problému. Dokáže ocenit pracovní výsledek spolužáka, skupiny, oceuje zkušenosti jiných lidí, respektuje rzná hlediska a erpá pouení z toho, co si druzí myslí, íkají a dlají. Chrání mladší a slabší spolužáky, neubližuje jim. Získává pedstavu o sob samém, ídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeúcty a sebeuspokojení. Kompetence obanské: Uitel: Pipravuje žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovdné osobnosti, dokázali uplatovat svá práva pi naplování svých povinností. Uí žáka dodržovat školní ád. Uí žáka respektovat individuální rozdíly, kulturní a náboženské odlišnosti spolužák a ostatních lidí. Organizuje takové akce (vystoupení, kurzy, programy, sportovní soutže), které vedou k pocitu sounáležitosti se tídou, školou. Uí žáka respektovat naše kulturní tradice, historické ddictví, klade draz na prožitek zejména v hodinách literární výchovy, hudební a výtvarné výchovy, djepisu, ekologické výchovy. Svými postoji dává žákovi píklad v odmítání jakéhokoliv násilí, schopnost vcítit se do situací jiných lidí, povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Seznamuje žáka se základními ekologickými souvislostmi a environmentálními problémy, vede ho k ochran zdraví a životního prostedí. Žák: Respektuje individuální rozdíly, kulturní a náboženské odlišnosti spolužák ve tíd, pátelsky se chová k žákm, kteí navštíví školu pi družebních akcích. Jedná zodpovdn a uvdomle jak ve škole, tak pi akcích školou poádaných a na veejnosti. Dodržuje spoleenské normy, chápe principy, na nichž spoívají zákony, svých povinností si je vdom. Uznává rovnocennost všech etnických skupin. Projevuje pozitivní postoj ke kulturnímu ddictví, zapojuje se do kulturních a sportovních akcí poádaných školou. Nachází citlivý vztah ke svému prostedí a pírod. Uplatuje ve svém život zdravý životní styl, je si vdom následk vyplývajících z jeho porušování. 14

15 Kompetence pracovní: Uitel: Pomáhá žákm poznávat a rozvíjet své schopnosti, uplatovat je v souladu se získanými vdomostmi a dovednostmi pi rozhodování o vlastní budoucí profesní orientaci. Pipravuje pro žáky poznávací exkurze s cílem doplnit zajímavými formami výuku a potvrdit propojení uiva s praktickým životem. Motivuje žáky k aktivnímu zapojení v pedmtu Svt práce, uí je orientovat se v základních aktivitách potebných k uskutenní podnikatelského zámru a k jeho realizaci. Vede žáky k bezpenému a úinnému používání nástroj a vybavení, k dodržování vymezených pravidel. Uí žáka adaptovat se na nové i zmnné pracovní podmínky. Žák: Pistupuje k výsledkm pracovní innosti s ohledem na jejich prospšnost a uplatnitelnost, ale i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, ochrany životního prostedí a ochrany spoleenských a kulturních hodnot. Využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých pedmtech v zájmu pípravy na budoucí povolání, zodpovdn pistupuje k svým rozhodnutím o dalším profesním zaazení. Aktivn se pipravuje a úastní školních poznávacích exkurzí. Chápe podstatu, riziko a cíl podnikatelské innosti. Pi všech pracovních innostech uvdomle chrání své zdraví a zdraví svých spolužák. Bezpen a úinn používá materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní své povinnosti. Dokáže se adaptovat na zmnné pracovní podmínky Pée o žáky se speciálními vzdlávacími potebami Škola je otevená žákm se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodnním, sociálním znevýhodnním i žákm talentovaným, žákm s mimoádným nadáním. Na základ diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizaní postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimoádn nadaní jsou integrováni v rámci bžných tíd. Na základ odborného posudku školského poradenského pracovišt, tídní uitel a další pedagogití pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváí a realizují individuální vzdlávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplnna v pípad poteby dohodou o form podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Pravidelná práce s žáky mimo bžnou tídu: práce se speciálním pedagogem podle doporuených pracovních sešit (dysortografie, dyskalkulie) tení s asistentkou podle dyslektických ítanek (dyslexie) individuální práce s žáky s poruchou soustední a pozornosti (nap. s pomocí pracovních list nebo poítaových program) práce ve skupin Sociáln psychologických her 15

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblast : Vyuovací pedmt: lovk a jeho svt lovk a jeho svt Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu lovk a jeho svt je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru lovk a

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z 27. 6. 2008 Platnost od 1. 9. 2008 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro nižší stupeň víceletého gymnázia

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro nižší stupeň víceletého gymnázia Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro nižší stupeň víceletého gymnázia Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 školní rok 2014/2015 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více