Ocenění Neziskovka roku. Systém hodnocení a pokyny pro účastníky ocenění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ocenění Neziskovka roku. Systém hodnocení a pokyny pro účastníky ocenění"

Transkript

1 Ocenění Neziskovka roku Systém hodnocení a pokyny pro účastníky ocenění OBSAH: 1. Úvod 1.1 Cíle ocenění 1.2 Teoretická východiska 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria 1.4 Kategorie ocenění 1.5 Relevance ocenění 2. Systém hodnocení 2.1 Sebehodnoticí formulář 2.2 Hodnocení v místě působení organizace 2.3 Prezentace před komisí a stanovení pořadí 2.4 Postup pro hodnocení kategorie Cena za nejlepší projekt 3. Hodnoticí proces 3.1 Harmonogram hodnoticího procesu 3.2 Ocenění a jejich distribuce 3.3 Pokyny k vyplnění sebehodnoticího formuláře 4. Nestrannost a důvěrnost Nadace rozvoje občanské společnosti Na Václavce 1135/ Praha 5 IČ: Tel: (+420) Fax: (+420) Web:

2 1. Úvod Nezávislé ocenění Neziskovka roku je novým pilotním projektem Nadace rozvoje občanské společnosti. V projektu Neziskovka roku jsou hodnoceny přihlášené nestátní neziskové organizace z České republiky unikátní metodikou Zdravé organizační řízení, jenž byla vytvořena v Nadaci rozvoje občanské společnosti a je zároveň jejím vlastnictvím. Kromě finančního i nefinančního ocenění získají všechny nestátní neziskové organizace, které se do ocenění zapojí, i cenný nástroj pro hodnocení svého zdraví a možnost dále se rozvíjet a získávat tak větší publicitu a pozornost veřejnosti i dárců. 1.1 Cíle projektu Hlavní cíle projektu: Posilovat občanskou společnost pomocí profesionální práce neziskových organizací Veřejně zviditelnit dobře fungující neziskové organizace a představit je veřejnosti, partnerům a dárcům Přispět k definování standardů kvality řízení neziskových organizací Posilovat důvěryhodnost a transparentnost neziskových organizací ve společnosti a iniciovat další profesionalizaci jejich činnosti Podporovat vzdělávání a rozvoj NNO Rozvíjet kontinuální evaluaci práce NNO a zdokonalovat je pomocí metodiky Zdravého organizačního řízení 1.2 Teoretická východiska Výzkumy v oblasti managementu dokazují, že existuje souvislost mezi kvalitou řízení a dosahovaným organizačním výkonem. Projekt si klade za cíl definovat organizace s vysokou kvalitou řízení, vysokou mírou naplňování organizačního poslání (vysokou mírou společenské prospěšnosti) a značným organizačním výkonem. Na základě moderních teorií managementu, organizačního řízení a zahraničního modelu hodnocení neziskových organizací byla ve spolupráci s odborníky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze vytvořena metodika Zdravé organizační řízení, která hodnotí, do jaké míry neziskové organizace naplňují následující kritéria: Správní orgány neziskové organizace plněním svých funkcí významně přispívají k její činnosti. Organizace dokáže efektivně využívat své materiální i nemateriální zdroje. Organizace dokáže svou činnost přizpůsobovat změnám a dokáže řídit kvalitu své činnosti. Organizace má silné vedení a vykazuje vysokou úroveň práce s lidskými zdroji. Organizace úspěšně řídí své finanční zdroje. Organizace dokáže úspěšně komunikovat jak uvnitř, tak navenek. Organizace dokáže přizpůsobovat svou činnost měnícím se podmínkám. Zjišťování je prováděno pomocí sociologických výzkumných nástrojů a kombinuje kvantitativní a kvalitativní přístup. 2

3 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria Do projektu se mohou přihlásit tyto nestátní neziskové organizace registrované v České republice: občanské sdružení v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění; obecně prospěšná společnost založená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění; účelové zařízení církve zřizované církví nebo náboženskou společností, založené pro poskytování charitativních služeb v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění. Pro nadace a nadační fondy není pilotní ročník projektu určen. Další vstupní kritéria: Organizace vyvíjí svou činnost minimálně tři roky (rozhoduje datum registrace). Organizace vede podvojné účetnictví. Organizace není politickým nebo náboženským hnutím. Organizace nepropaguje politickou či náboženskou doktrínu. 1.4 Kategorie ocenění Ocenění Neziskovka roku 2013 je vyhlášeno ve třech kategoriích. Rozhodující pro zařazení do příslušné kategorie je výše průměrného ročního obratu za poslední tři roky. Kategorie 1: Cena pro nejúspěšnější malou neziskovku za kvalitně řízenou a společensky prospěšnou činnost Kategorie je otevřena pro nestátní neziskové organizace, jejichž výše ročního obratu v posledních třech letech nepřesáhla tři miliony korun. Kategorie 2: Cena pro nejúspěšnější střední neziskovku za kvalitně řízenou a společensky prospěšnou činnost Kategorie je otevřena pro nestátní neziskové organizace, jejichž výše ročního obratu byla v posledních třech letech vyšší než tři miliony korun, ale nepřesáhla obrat deset milionů korun. Kategorie 3: Cena pro nejúspěšnější velkou neziskovku za kvalitně řízenou a společensky prospěšnou činnost Kategorie je otevřena pro nestátní neziskové organizace, jejichž výše ročního obratu přesáhla v posledních třech letech deset milionů korun. Cena veřejnosti za nejlepší projekt Ocenění mimo základní kategorie bude uděleno nejlepšímu projektu na základě hlasování veřejnosti. Do hlasování budou se svým projektem zařazeny neziskové organizace, které se přihlásily do ocenění a postoupily do druhé fáze hodnocení. 3

4 2. Systém hodnocení Při hodnoticím procesu projektu Neziskovka roku 2013 budou spolupracovat nezávislí odborníci z komerčního i neziskového sektoru a státní správy, experti a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji občanské společnosti v ČR. Hodnocení projektů bude probíhat ve třech fázích. V první fázi proběhne přihlášení organizace pomocí sebehodnoticího formuláře. Organizace, které postoupí do dalšího kola, navštíví nezávislí posuzovatelé v místě působení organizace, kde proběhne druhá fáze hodnocení. Vybraní finalisté se následně ve třetí fázi zúčastní osobní prezentace své organizace před nezávislou hodnoticí komisí. 2.1 Sebehodnoticí formulář Organizace se do projektu přihlašuje vyplněním on-line sebehodnoticího formuláře na internetových stránkách projektu. Formulář je strukturován do oblastí, přičemž každou oblast tvoří sada kritérií procesního, personálního nebo výkonového charakteru. Respondent u každého kritéria rozhoduje o míře jeho naplnění. Pro hodnocení byla využita stupnice s variantami slovního vyjádření 1 určitě ano, 2 spíše ano, 3 spíše ne, 4 určitě ne a nelze posoudit. V případě, že respondent zvolí variantu 1 nebo 2, je povinen své tvrzení doložit relevantním důkazem. Nemá-li respondent k dispozici žádný relevantní důkaz, může své hodnocení okomentovat. V tomto případě však nemůže zvolit stupeň splnění 1 daného kritéria. Každou svou volbu má respondent možnost okomentovat v omezeném rozsahu slov. 2.2 Hodnocení v místě působení organizace Z každé kategorie postoupí do této fáze 3 7 organizací. Hodnocení v místě působení organizace provádí dva externí posuzovatelé podle předem daných kritérií. Úkolem posuzovatelů je především ověřit pravdivost údajů uvedených v sebehodnoticím formuláři, odstranit sebehodnocením vytvořené nejasnosti, získat a ověřit informace k projektu, který NNO uvedla. Posuzovatelé získávají od NROS pověření k provedení hodnocení v místě působení organizace. Během návštěvy organizace posuzovatelé společně, avšak nezávisle zjišťují míru naplnění jednotlivých hodnoticích kritérií. Dále zjišťují kvalitu realizovaného projektu, který organizace uvedla v sebehodnoticím formuláři, a to na základě obdržených interních dokumentů nebo na základě rozhovorů a výsledků svých pozorování. Každý posuzovatel zpracuje zprávu z hodnocení, ve které shrne hlavní zjištění, ke kterým při návštěvě došel, a tuto zprávu zašle v požadovaném termínu pověřené osobě v NROS. Organizace, které úspěšně projdou druhou fází hodnocení, získají na základě rozhodnutí posuzovatelů osvědčení pro Zdravě řízenou NNO roku Podstatou osvědčení je unikátní metodika, která byla vyvinuta v Nadaci rozvoje občanské společnosti a je zároveň jejím vlastnictvím. 4

5 2.3 Prezentace před komisí a stanovení pořadí Závěrečné hodnocení organizací v rámci ocenění Neziskovka roku 2013 bude probíhat formou prezentace finalisty před hodnoticí komisí. Konečné pořadí přihlášených organizací stanovuje hodnoticí komise. Třetí fáze hodnocení se zúčastní organizace z každé kategorie na základě výsledku druhé fáze hodnocení, kterou realizovali externí posuzovatelé. Účelem prezentace je v max. 20 minutách představit organizaci a jeden její úspěšný projekt. Zvolená forma prezentace je ponechána na finalistech. Zástupcům organizace mohou po jejich vystoupení členové hodnoticí komise klást doplňující otázky. Po prezentaci organizací hodnoticí komise rozhodne o pořadí finalistů každé kategorie. Z jednání hodnoticí komise bude pořízen zápis, který obsahuje výsledky hlasování a konečné pořadí. Proti rozhodnutí hodnoticí komise není odvolání. V případě malého počtu účastníků nebo nízkého bodového ohodnocení jimi vyplněných přihlášek si NROS vyhrazuje právo nevyhlásit v jedné nebo i ve více kategoriích finalisty vůbec. 2.4 Postup pro hodnocení kategorie Cena za nejlepší projekt O ocenění v kategorii Cena veřejnosti za nejlepší projekt se mohou ucházet ty neziskové organizace, které úspěšně projdou první fází hodnocení. Na webových stránkách pak budou co nejvýstižněji prezentovat svůj projekt. O vítězi rozhodne široká veřejnost. 3. Hodnoticí proces 3.1 Harmonogram hodnoticího procesu Registrace organizací, vyplnění sebehodnoticího formuláře, odeslání on-line přihlášky včetně příloh. Uzávěrka příjmu přihlášek (do termínu uzávěrky). Formální kontrola a vyhodnocení (organizace může být vyzvána k doplnění informací/dokumentace ve stanovené lhůtě). Organizace mohou být informovány, že jsou do procesu ocenění zařazeny podmínečně, tj. po doplnění některých údajů v požadovaném čase. Účastníci jsou elektronicky informováni o výsledku první fáze hodnocení. Otevření kategorie o nejlepší projekt registrace účastníků. Po formální kontrole a vyhodnocení formuláře bude vytvořeno pořadí, ze kterého budou nominovány organizace postupující do druhé fáze hodnocení, jež proběhne v místě působení organizace. Hodnocení v místě působení organizace návštěva organizací dvěma externími posuzovateli. 5

6 Posuzovatelé vypracují zprávy z hodnocení jako podklad pro hodnoticí komisi a doporučí finalisty pro třetí fázi hodnocení. Organizace, které úspěšně prošly druhou fází hodnocení, obdrží osvědčení Zdravě řízená NNO roku Zasedání hodnoticí komise a prezentace finalistů. Určení konečného pořadí finalistů. Uzavření hlasování v kategorii o nejlepší projekt. Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění Neziskovka roku Ocenění a jejich předání Oceněná organizace získá titul Neziskovka roku 2013 dle příslušné kategorie. Pro tyto organizace je připraven finanční i nefinanční příspěvek. Kromě ocenění získají všechny neziskové organizace, které se do ocenění zapojí, i cenný nástroj pro hodnocení svého zdraví. Organizace, které úspěšně projdou druhou fází hodnocení, obdrží na základě rozhodnutí hodnotitelů osvědčení Zdravě řízená NNO roku Vyhlášení výsledků bude součástí slavnostního ceremoniálu, kterého se zúčastní čelní představitelé státní správy, partneři Neziskovky roku 2013 a známé osobnosti. Profily vítězů i finalistů, jejich příběhy, loga a kontaktní údaje budou představeny na webových stránkách projektu a v katalogu finalistů projektu Pokyny k vyplnění sebehodnoticího formuláře Vyplňte registrační údaje na webových stránkách projektu. Na uvedený vám bude zasláno heslo pro vyplnění on-line formuláře. Přístupové údaje vám umožní opakovaně pracovat s vaším formulářem a průběžně ho vyplňovat. Po registraci začněte s vyplňováním sebehodnoticího formuláře jedné ze tří kategorií. Formulář se skládá z následujících částí: o A Profil organizace o B Prohlášení o C Organizační příběh a popis úspěšného projektu o D Činnost samosprávných orgánů o E Organizační výkon a jeho řízení o F Organizování a kontrolní činnost o G Řízení lidských zdrojů a vedení o H Řízení financí o I Externí a interní komunikace V oblasti C uvedete informace o realizovaném projektu, které poslouží jako podklad pro druhou fázi hodnocení v místě působení organizace. 6

7 V každé oblasti D I vyberte kritérium naplnění: určitě ano / spíše ano / spíše ne / určitě ne / nelze posoudit. V případě, že zvolíte míru naplnění kritéria, uveďte zdroj pro ověření svého tvrzení a přiložte důkaz (nahrajte/vložte relevantní dokument). 1 Nemáte-li k dispozici žádný relevantní důkaz, můžete své hodnocení okomentovat. V tomto případě však nemůže zvolit stupeň splnění určitě ano daného kritéria. Každou svou volbu můžete okomentovat v omezeném rozsahu slov. Věnujte pozornost formulaci jednotlivých odpovědí. Formulář musí být řádně vyplněn, opatřen podpisem statutárního zástupce organizace a písemně odeslán (bez příloh) do termínu stanoveného pro odevzdání přihlášek na adresu NROS. (Upozornění: Po kompletním vyplnění nezapomeňte odeslat přihlašovací formulář tlačítkem Odeslat a zároveň také poslat i tištěnou verzi formuláře s podpisem statutárního zástupce.) Každá NNO podává jednu přihlášku. 4. Nestrannost a důvěrnost Všichni posuzovatelé podepisují Prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti. Každý posuzovatel, u něhož hrozí střet zájmů v důsledku propojení s účastníkem ocenění, jeho partnerem či smluvním partnerem, musí tuto skutečnost oznámit a okamžitě vystoupit z procesu hodnocení. Je na zodpovědnosti každého posuzovatele, aby zvážil, zda jeho případné současné či minulé působení v některé ze žádajících organizací zakládá střet zájmů ve smyslu podepsaného prohlášení či nikoli, tj. zda jeho nezávislost je nezpochybnitelná. Hodnoticí řízení včetně metodiky Zdravé organizační řízení, která je majetkem NROS, a veškeré informace s ním spojené jsou od začátku až do konce přísně důvěrné. Posuzovatel je povinen zachovat naprostou mlčenlivost a zajistit nezpochybnitelnost celého hodnoticího procesu. Jakékoli podezření na porušení tohoto pravidla musí být prošetřeno. V důsledku může vést k ukončení spolupráce s posuzovatelem. 1 Pokud důkaz podporuje zvolenou míru naplnění daného kritéria, je kriteriální hodnocení násobeno koeficientem 1. Není-li ke kritériu přiložen žádný důkaz, je kriteriální hodnocení násobeno koeficientem 0. V případě, že důkaz je relevantní jen částečně, zvolí pověřený pracovník koeficient z intervalu (1, 0). Chybí-li důkaz, ale z komentáře ke kritériu je možné usoudit na oprávněnou volbu uvedené míry naplnění daného kritéria, je kriteriální hodnocení násobeno koeficientem 0,5. 7

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH STANDARDŮ PRO EXISTENCI A ŘÍZENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN DLE ZÁSAD METODY LEADER PODPŮRNÝ MATERIÁL NAVAZUJÍCÍ NA DOKUMENT

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Verze 1.0. Zprostředkovatelem Fondu

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti:

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti: ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU ZLEPŠENÍ PÉČE O DĚTI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V GRUZII NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

První výzva. pro předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

První výzva. pro předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni První výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Datum vyhlášení:

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metodika byla zpracována v rámci projektu Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 2013 1 2 Květen 2015 Obsah Úvod... 3 Základní informace

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.25 Verze 1.25 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 14. 12. 2011, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU postup certifikačního orgánu ČLPR - CO č. S 3016 akreditovaného Českým institutem

Více

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže METODIKA dotačních titulů města verze 2.1 platnost od zpracoval Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. Velké nám 115 767 01 Kroměříž krok@mesto-kromeriz.cz Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž

Více

PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB SMĚRNICE

PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB SMĚRNICE PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB SMĚRNICE Dle Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a dalších předpisů ČS legislativy TCert PRAVIDLA

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více