NEZISKOVÉ ORGANIZACE Opora pro studium. Mgr. Jiří Mašata

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEZISKOVÉ ORGANIZACE Opora pro studium. Mgr. Jiří Mašata"

Transkript

1 ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: Kontakt: tel.: , fax.: NEZISKOVÉ ORGANIZACE Opora pro studium Mgr. Jiří Mašata Tento materiál je určen pro studenty prezenčního a kombinovaného bakalářského studia oboru Veřejná správa a regionální politika FVP SU v Opavě a posluchače dvouletého kurzu celoživotního vzdělávání Veřejná správa a regionální politika FVP SU v Opavě, předmětu NEZISKOVÉ ORGANIZACE. Jakékoliv rozšiřování, kopírování nebo využití tohoto materiálu nebo jeho části mimo uvedené studium je s ohledem na autorská práva zakázáno. Opava 2004

2 Název studijního předmětu: NEZISKOVÉ ORGANIZACE Identifikační údaje: Autor textu sylabu: Mgr. Jiří Mašata Anotace předmětu Cílem předmětu je ukázat studentům zásady utváření a fungování občanské společnosti na základě sdružování v neziskových organizacích. Studenti budou seznámeni jak se základními obecnými charakteristikami neziskového sektoru, tak s historií a současnými právními základy, hospodářskými podmínkami a společenskopolitickými souvislostmi fungování nevládních neziskových organizací v ČR. Vedle teoretického zvládnutí problematiky a seznámení s aktuálními údaji o neziskovém sektoru v ČR se budou posluchači v rámci své seminární práce rovněž zabývat rozborem funkce, poslání a praktické náplně činnosti konkrétních nevládních neziskových organizací působících na lokální a regionální úrovni Studium bude probíhat tzv. kombinovanou formou. Jeho hlavní část bude tvořit samostudium povinné literatury podle opor a seznamu literatury, usměrněné několika společnými soustředěními. Na soustředěních budou posluchači seznámeni s hlavními tématickými okruhy a bude zde rovněž prostor pro diskusi rozšiřující záběr studované problematiky. Posluchači se také mohou obracet na vyučujícího i individuálně v rámci konzultací. DUBEN,R.: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti.praha: Codex Bohemia, s. FRIČ, P. GOULLI,R.: Neziskový sektor v České republice.výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, s. KOL.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., s MARADA,R. Občanský sektor a organizační identita: Utváření občanských identit po roce In. Szaló,C Nosál, I. (eds.).mozaika v re-konstrukci. Formování sociálních identit v současné střední Evropě. Brno: MU/Mezinárodní politologický ústav, s MÜLLER,K.: Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska. Praha: Triton s Doporučená literatura: DVOŘÁK,T.: Obecně prospěšná společnost. Praha: ASPI s. FRIČ, P.: Aktivity a potřeby neziskových organizací v ČR. Výsledky kvantitativního sociologického šetření. Praha: Agnes/ICN s. FRIČ, P.: Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky. (Rozhovory o neziskovém sektoru II). Praha: Agnes s. MÜLLER,K.: Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska. Praha: Triton s SALAMON, L. M. ANHEIER, H. K. a kol.: Nástup neziskového sektoru. Mezinárodní srovnání. Praha: Agnes s.

3 Struktura předmětu: 1. Neziskový sektor jako součást občanské společnosti 2. Nevládní neziskové organizace 3. Historické souvislosti vývoje neziskových organizací. Specifické rysy českého neziskového sektoru.po roce Právní základy postavení a fungování neziskových organizací v ČR 5. Financování neziskových organizací a jejich postavení v ekonomice státu. 6. Lidské zdroje v neziskových organizacích, právní základy a specifika využívání dobrovolnické práce. 7. Specifika řízení neziskových organizací a jejich informační systémy 8. Nevládní neziskové organizace v regionálním rozvoji Časový harmonogram studia: První týden - úvodní soustředění: místo a přesný čas konání budou upřesněny dle rozvrhu. - seznámení s organizací výuky, úvodní komentář k obsahu předmětu a jeho struktuře, základní orientace v jednotlivých tématech. Seznámení se studijní literaturou a s požadavky k úspěšnému absolvování. Zadání seminární práce. Druhý týden - samostudium dle pokynů v opoře (moduly 1-4) Třetí týden - samostudium dle pokynů v opoře(moduly 1-4) Čtvrtý týden - samostudium dle pokynů v opoře(moduly 1-4) Pátý týden - samostudium dle pokynů v opoře(moduly 1-4) Šestý týden - druhé soustředění zopakování prostudované látky, diskuse nad problémy. Seznámení s obsahem modulů druhé části učiva. - Sedmý týden - samostudium dle pokynů v opoře (moduly 5-8) Osmý týden - samostudium dle pokynů v opoře (moduly 5-8)

4 Devátý týden - samostudium dle pokynů v opoře (moduly 5-8). Desátý týden - samostudium dle pokynů v opoře (moduly 5-8). Odevzdání seminární práce. Jedenáctý týden - zápočtový test. Dvanáctý týden - hodnocení seminárních prací, udělení zápočtu Seminární práce a závěrečné hodnocení: V průběhu kurzu studenti vypracují jednu seminární práci, ve které prakticky použijí některé teoreticky nabyté znalosti a osvědčí zájem o činnost nevládních neziskových organizací na lokální úrovni. Tématem práce bude představení neziskového sektoru vybrané obce shrnutí činnosti jedné konkrétní NNO. Seminární práce bude obsahovat následující hlavní části: - základní zeměpisné a statistické údaje o obci (poloha, rozloha, počet obyvatel) - stručné uvedení do historie obce (doba vzniku, shrnutí správního vývoje, významné události či rodáci) a krátký popis současného stavu obce (místního hospodářství, služby, bezpečnostní situace, sport, kultura apod.) - charakteristika neziskového sektoru v obci (aktuální počet NNO a jejich soupis, naznačit tabulkou či grafem oborové členění popř. dynamiku rozvoje neziskového sektoru). - Profil vybrané místní NNO (stručná historie, organizační struktura, počet pracovníků popř. zákl. údaje o rozpočtu pokud budou poskytnuty) a charakteristika její činnosti (formulace poslání a cílů NNO popis hlavních a vedlejších aktivit, personální a materiální zabezpečení, popis významných nebo typických akcí z poslední doby, obrazové či textové přílohy) Celkový rozsah seminární práce bude čítat cca 10 stran textu. Formální náležitosti práce budou upřesněny na úvodním soustředění. Práce budou posluchači odevzdávat buď osobně v papírové podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím u. Přijaty budou pouze práce vypracované ve formátu Word (soubory.doc). Hodnocení bude vyvěšeno na nástěnkách a na webových stránkách VSRP. Práce musí mít všechny obsahové a formální náležitosti. Hodnoceny budou tyto charakteristiky (v pořadí podle stupně závažnosti): - obsahová a formální úroveň (skladba obsahu podle zadání, míra vlastního zpracování získaných informací posluchačem práce obsahující pouze kompilát propagačních či informačních materiálů NNO nebudou přijaty!)

5 - úprava práce, pravopis V případě nepřijetí práce vyučujícím, má posluchač možnost po konzultaci předložit opravenou práci v termínu stanoveném vyučujícím. Opakované nesplnění zadání bude znamenat nepřijetí práce a nesplnění povinnosti. Povinnosti k zápočtu: - účast na soustředěních - vypracování seminární práce podle zadání - úspěšné absolvování zápočtového testu Zápočtový test: Test bude rekapitulovat teoretické znalosti, které posluchači v průběhu kurzu měli získat. Jeho součástí budou jednak znalostní otázky na které posluchač odpoví výběrem příslušné odpovědi z nabídky, jednak výkladové otázky, kde bude vyžadován krátký výklad obsahující objasnění či porovnání příslušné problematiky. Příklad znalostních otázek: 1. Zákon o neziskových organizacích v ČR platí od roku: a) 1995 b) 1999 c) 2001 d) Takový zákon zatím neexistuje 2. Mezi nevládní neziskové organizace nepatří: a) církve b) školy c) politické strany d) odborové organizace Příklad výkladové otázky: Stručně komentuj zdroje financování nevládních neziskových organizací. Přehled témat

6 Neziskový sektor jako součást občanské společnosti Role neziskového sektoru jako tzv. třetího sektoru moderní občanské společnosti. Jeho vztah ke státní a soukromopodnikatelské sféře. Smysl existence neziskového sektoru a jeho funkce v současném světě. Občanské sdružování a utváření občanských identit v české společnosti po roce DUBEN,R.: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti.praha: Codex Bohemia, s , MARADA,R. Občanský sektor a organizační identita: Utváření občanských identit po roce In. Szaló,C Nosál, I. (eds.).mozaika v re-konstrukci. Formování sociálních identit v současné střední Evropě. Brno: MU/Mezinárodní politologický ústav, s Co je občanská společnost a jakou rolí v ní hraje neziskový sektor? 2. Jaké jsou výhody spolupráce státu s neziskovými organizacemi? 3. Zamyslete se nad vztahem občanského komunitarismu a občanského individualismu v současné české společnosti. Který postoj dominuje a proč? Jak je možno tuto dominanci hodnotit? Nevládní neziskové organizace Definice nevládních neziskových organizací. Jejich znaky, typologie a oborová klasifikace. Teorie vzniku NNO. Servisní a advokační NNO. Mezinárodní srovnávací projekt John Hopkins University a jeho přístup k třídění NNO. Srovnání českého neziskového sektoru s neziskovými sektory vyspělých států. Mýty o NNO. DUBEN,R.: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti.praha: Codex Bohemia, s FRIČ, P. GOULLI,R.: Neziskový sektor v České republice.výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, s. 7 16, 20 32, Jaké jsou hlavní znaky nevládních neziskových organizací? 2. Může nevládní nezisková organizace produkovat zisk? Jak se v tom případě liší od soukromopodnikatelských subjektů? 3. Jaký je rozdíl mezi advokačními a servisními nevládními a neziskovými organizacemi? Uveď příklady konkrétních NNO spadajících do těchto typů. 4. V čem se liší oborová struktura českého neziskového sektoru a neziskového sektoru v zemích západní Evropy? Jaká je příčina rozdílů?

7 Historické souvislosti vývoje českého neziskového sektoru Vývoj neziskových aktivit v Českých zemích od středověku po současnost. Vznik nevládních neziskových organizací v 19. století a jejich rozvoj v období I. republiky. Stagnace a postupný zánik nevládních a neziskových organizací v době totalitních režimů na našem území za II. světové války a v období po roce Právní opatření komunistického režimu namířená proti nezávislému postavení NNO. Obnova neziskového sektoru u nás po roce Specifické rysy a potíže vývoje českých NNO v transformující se společnosti FRIČ, P. GOULLI,R.: Neziskový sektor v České republice.výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, s , 73-75, Jak probíhala likvidace nezávislého neziskového sektoru v ČSR po roce 1948? 2. Jaké faktory ovlivňovaly vývoj českých NNO v období po roce 1989? 3. S jakými hlavními problémy se český neziskový sektor v současné době potýká? Právní základy postavení a fungování nevládních neziskových organizací v ČR Obecný právní rámec a konkrétní právní normy upravující postavení a činnost základních druhů NNO v ČR občanských sdružení, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů. Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností Zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě Otázky komplexní právní úpravy postavení a činnosti neziskového sektoru v ČR zvláštním zákonem. Specifické typy neziskových organizací: církve a náboženské společnosti, politické strany, odborové organizace DUBEN,R.: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti.praha: Codex Bohemia, s

8 FRIČ, P. GOULLI,R.: Neziskový sektor v České republice.výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, s V čem je specifické právní postavení církví náboženských společností v ČR? 2. Proč došlo k právní úpravě působení nadací a nadačních fondů v roce 1997 a v čem spočívala? 3. Jaké zákonné povinnosti má obecně prospěšná společnost? Financování neziskových organizací a jejich postavení v ekonomice ČR Zdroje financování nevládních neziskových organizací příjmy z veřejných rozpočtů (granty, mandatorní výdaje apod.), příjmy ze soukromého sektoru (příjmy od nadací, dary apod.) a příjmy z činnosti NNO. Daňové zákonodárství a NNO, otázka daňového zvýhodnění neziskového sektoru. Ekonomický význam neziskového sektoru a podíl NNO na státní ekonomice. DUBEN,R.: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti.praha: Codex Bohemia, s FRIČ, P. GOULLI,R.: Neziskový sektor v České republice.výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, s , Jaké jsou specifické rysy postavení NNO v ekonomice státu? Myslíte si že současná ČR dostatečně využívá ekonomických předností neziskového sektoru? 2. Jsou české NNO daňově zvýhodněny? Pokud ano jak? 3. Z jakých zdrojů může český neziskový sektor čerpat finanční prostředky? Jak se struktura těchto zdrojů v současné době mění a jaké dopady na NNO to má? Lidské zdroje v neziskovém sektoru

9 Specifické rysy pracovníků neziskového sektoru, problematika motivace a odměňování za práci v NNO. Zvláštnosti personální činnosti v neziskových organizacích. Získávání pracovníků pro práci v neziskovém sektoru a jejich výcvik.. Problematika dobrovolnické práce a jejího využití v práci NNO. DUBEN,R.: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti.praha: Codex Bohemia, s , FRIČ, P. GOULLI,R.: Neziskový sektor v České republice.výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, s Jaké jsou specifické rysy pracovníků v NNO? Proč lidé pracují v neziskovém sektoru.? 2. Jaký podíl ve statistice zaměstnanosti mají dnes v ČR neziskové organizace? 3. Jaké jsou současné právní podmínky využívání dobrovolnické práce v českých NNO? Specifika řízení neziskových organizací a jejich informační systémy Poslání nevládních neziskových organizací. Výkonnost NNO a její měření. Strategické řízení v neziskovém sektoru. Specifika řízení NNO. Komunikační strategie a styk s veřejností v NNO. Specifické prostředky a nástroje komunikace s veřejností používané NNO. DUBEN,R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: Codex Bohemia, s , , Stručně komentuj význam poslaní NNO. Jak má být formulováno? Jaký je vztah mezi posláním a konkrétními cíli NNO? 2. V čem spočívají zvláštnosti řízení NNO? Pokuste se objasnit jak se projevuje rozpor mezi pocitem morální oprávněnosti a praktickými potřebami a omezeními běžného provozu organizace. 3. Zkuste porovnat a posoudit komunikační strategii několika významných českých NNO. Jaká média a v jaké míře užívají? Koho se snaží především oslovit? Nevládní neziskové organizace v regionálním rozvoji

10 Úloha nevládních neziskových organizací v rozvoji regionů, měst a obcí. Komunikace a spolupráce NNO se státními institucemi a soukromopodnikatelskými subjekty. Princip partnerství a strukturální fondy EU. Komunitní projekty v místním rozvoji. KOL.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., s Komentujte některé z cílů sledovaných v rámci principu partnerství spoluprací NNO s ostatními státními a soukromopodnikatelskými subjekty v regionálním rozvoji. 2. Znáte nějakou NNO která se angažuje v regionálním rozvoji obce, kde žijete? Komentujte její činnost a vztahy se správními institucemi. 3. Co zahrnuje tzv. komunitní práce a jaký je její význam v místním rozvoji?

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu (program OP RLZ, projekt CZ.04.1.03./4.2.00.1./0002, KP 2/003) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Modul M1 Cestovní

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Institut státní správy

Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Institut státní správy Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Institut státní správy Praha, květen 2010 Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Tato prováděcí

Více

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia studijního oboru Studia občanského sektoru

Více

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru. do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru. do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpráva za období: 9. 1. 2012 25. 4. 2012 Datum předložení:

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ NON-PROFIT ORGANIZATIONS FOCUSED ON EDUCATION

NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ NON-PROFIT ORGANIZATIONS FOCUSED ON EDUCATION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filosofie Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Anglický jazyk Občanská výchova NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

STUDIJNÍ OPORA B_SMaK. Úvodní blok. Milé studentky a studenti,

STUDIJNÍ OPORA B_SMaK. Úvodní blok. Milé studentky a studenti, STUDIJNÍ OPORA B_SMaK Úvodní blok Milé studentky a studenti, těší mne, že studujete obor marketingová komunikace v bakalářském studiu, že se vám podařilo překonat úskalí 1. semestru a zahajujete výuku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů metody, problémy, řešení Vladimír Hyánek Simona Škarabelová Markéta Řežuchová 1 DĚKUJEME NADACI VIA ZA PODPORU VYDÁNÍ

Více

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza hospodaření vybrané nestátní neziskové organizace.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza hospodaření vybrané nestátní neziskové organizace. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza hospodaření vybrané nestátní neziskové organizace Jiří Plch Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Školní vzdělávací program Kosmetička

Školní vzdělávací program Kosmetička Číslo dokumentu : A /01.09.2014 Strana 1 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Karoliny Světlé 2 Školní

Více

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos BAKALÁŘSKÁ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmětu Technika služeb je zařazen mezi odborné předměty. Je zaměřený na vývoj, jeho postavení v současném světovém hospodářství, na

Více

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Výzkumná zpráva z projektu IGA 18/05 Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích Lucie Václavková

Více

ZPRÁVA O NEZISKOVÉM SEKTORU CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU

ZPRÁVA O NEZISKOVÉM SEKTORU CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU ZPRÁVA O NEZISKOVÉM SEKTORU CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Autorská studie na téma: EKONOMICKÉ VÝSLEDKY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČR Autoři: Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. Ing. Tomáš Rosenmayer Obsah

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PLZEŇ 2012 MARTIN DROBNÝ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Právnická Katedra veřejné správy Diplomová práce Neziskový sektor Předkládá:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi.

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské

Více