VEŘEJNÝ SEKTOR - NEZISKOVKY č. 3 / 2015 (19. týden) Měsíčník internetového portálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÝ SEKTOR - NEZISKOVKY č. 3 / 2015 (19. týden) Měsíčník internetového portálu www.ucetni-portal.cz"

Transkript

1 Cena: 30 Kč úterý, VEŘEJNÝ SEKTOR - NEZISKOVKY č. 3 / 2015 (19. týden) Měsíčník internetového portálu Vážení příznivci účetního portálu, přinášíme Vám další číslo Newsletteru pro veřejný sektor. Jako inspiraci Vám všem posíláme číslo i s Pdf Newsletterem, abyste si všimli rozdílu mezi verzí elektronickou a verzí pdf. Stačí si jej vytisknout na Vaší tiskárně a můžete si číslo číst kdekoliv, třeba na balkoně nebo doma v obýváku. Těší nás, že jste se v tak hojné míře registrovali na našem portále, a to jak placeně, tak zdarma. Legislativy kolem veřejného sektoru není nikdy dost. A zajímavých článků bude hodně, můžete se těšit. Krásné květnové dny Vám přeje Pěva Čouková. zakladatelka účetního portálu auditorka a daňová poradkyně členka Sekce pro neziskový sektor KDP ČR členka Výboru pro veřejný sektor KAČR P.S. V případě jakýchkoli problémů volejte! PROBLEMATIKA DPH V NÁVAZNOSTI NA SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ KRÁTÍCÍHO A POMĚRNÉHO KOEFICIENTU, PŘEDMĚT DANĚ, EKONOMICKOU ČINNOST A OSVOBOZENÁ PLNĚNÍ BEZ NÁROKU NA ODPOČET Ing. Bc. Lenka Zábojová / 9 15 hodin / Bohuňovice Cena: 1.300,- Kč bez DPH / Domácí oběd v ceně Články uvnitř čísla Časové rozlišování přijatých transferů Autor: Ing. Michal Svoboda Ph.D. Přinášíme Vám článek Ing. Michala Svobody Ph.D. věnovaný časovému rozlišování přijatých transferů pro účetní jednotky veřejného sektoru, které po nich požaduje účetní legislativa již od roku Jde o technicky možná nejkomplikovanější účetní zápisy, které v účetní legislativě pro vybrané účetní jednotky jsou obsaženy. A to ne z pohledu postupu účtování, který je jednoduchý, ale kvůli náročnosti ocenění této transakce. Podívejme se podrobněji na příčiny, které k této povinnosti vedou. České účetní standardy Otevírání a uzavírání účetních knih Autor: Pro vybrané účetní jednotky přinášíme materiál o otevírání a uzavírání účetních knih od Ing. Pěvy Čoukové. Účetní závěrku máme hotovou a můžeme si zopakovat vše, co se týká uzavírání a otevírání účetních knih neboli ČÚS 702 pro vybrané účetní jednotky. Víme, co je dokladem k převodu konečných stavů nákladů a výnosů? Co je to převod konečných a počátečních stavů? Máme tento doklad v účetnictví? Na závěr si můžete zkontrolovat povinnosti kolem zveřejňování účetní závěrky. To vše a mnohem více se v materiálu dozvíte. Těšíme se na vaše komentáře!

2 strana 2 Tipy pro Vás KONFERENCE VEŘEJNÁ SPRÁVA BRNO PROGRAM: 9:00-10:00 Zákon o obcích JUDr. Miroslav Kubánek 10:30-11:30 Změny v kontrole od účinnosti zákona o kontrolním řádu Ing. Miroslava Pýchová 11:30-13:00 Novinky v zákoně o dani z příjmu Ing. Hana Juráňová 14:00-15:15 Vybraná specifika účetních standardů Ing. Bc. Lenka Zábojová, 16:00-17:00 Novinky v zákoně o DPH Ing. Dagmar Fitříková Cena Kč - nejsme plátci DPH Každý další účastník z jedné firmy má 10% slevu Bližší informace a přihlášky na www. konference-verejna-sprava.cz ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ Ing. Michal Svoboda Ph.D. vedoucí oddělení Metodická podpora účetnictví státu, odbor Účetnictví a audit Ministerstva financí ČR, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze Již od roku 2012 požaduje účetní legislativa po účetních jednotkách veřejného sektoru po vybraných účetních jednotkách (dále jen VÚJ ) účtovat o přijatých dotacích, které vyhovují účetnímu termínu transfer, plně v souladu s akruálním principem. Má to za následek nezbytnost časového rozlišení přijatých transferů ve věcné a časové souvislosti s obdobím, ve kterém příslušný příjemce transferu využívá prospěchu či přínosu získaného přijetím daného transferu. Jde o technicky možná nejkomplikovanější účetní zápisy, které v účetní legislativě pro VÚJ jsou obsaženy. A to ne z pohledu postupu účtování, který je jednoduchý, ale kvůli náročnosti ocenění této transakce. Podívejme se podrobněji na příčiny, které k této povinnosti vedou. Tím snad zjistíme, že ve skutečnosti o zásadně komplikované účetní případy nejde. Tak tedy od samotného počátku. Předpoklady a zásady sestavování účetní závěrky Jako každá disciplína i účetnictví stojí na poměrně pevném základu teoretických pravidel. Bez schopnosti jejich aplikace v konkrétních praktických situacích v konkrétní účetní jednotce vzniká velké riziko chybného nebo přinejlepším ne nejvhodnějšího účetního postupu. Tím zároveň vzniká riziko, že libovolný uživatel účetní závěrky takové účetní jednotky bude zkreslenými informacemi v této účetní závěrce uveden v omyl a na jejich základě například provede špatné rozhodnutí. Ona obecná účetní pravidla (respektive ta z nich, která se uplatňují u VÚJ) lze trochu zjednodušeně rozdělit do dvou skupin předpoklady a zásady sestavování účetní závěrky. A. Předpoklady jsou skutečně železná pravidla, která neochvějně platí pro každou jednu situaci, která má být či může být v účetní závěrce zobrazena. Jde o jakési axiomy, tedy pravidla pro sestavování účetních závěrek VÚJ, která i samotná účetní legislativa jednou zafixovala a dále se o nich již nepochybuje. Považují se za automaticky a vždycky platná, není možné je jakkoliv upozadit či potlačit. V případě VÚJ jde o předpoklady Trvání účetní jednotky poměrně jasné pravidlo, které znamená, že při zachycování účetních případů a sestavování účetní závěrky vycházíme z toho, že nám není známo nic, co by mohlo zpochybnit samotnou existenci naší účetní jednotky v dohledné budoucnosti. Naplnění tohoto předpokladu u zřejmě všech VÚJ je téměř jednoznačné. Akruální princip pro téma tohoto článku zásadní pravidlo, které účetní legislativa pro VÚJ definuje jako nezbytnost zachycování transakcí v účetnictví a jejich zobrazování v účetní závěrce primárně ve věcné a časové souvislosti s konkrétním účetním obdobím, nikoliv v souvislosti s tokem peněžních prostředků s danou transakcí spojených. Jde o skutečnou příčinu toho, že VÚJ, které jsou příjemci transferů, je musí ve své účetní závěrce zobrazit časově rozlišené. B. Zásady jsou také důležitými pravidly pro sestavování účetní závěrky a platí všechny plošně pro všechny účetní případy. Avšak ne ve všech případech bude možné všem zásadám vyhovět plnohodnotně a zároveň. Jsou i situace, kdy vyhovění jedné zásadě musí nezbytně vést k potlačení či přímo nedodržení jiné zásady. Dokonce k tomu VÚJ nabádají i některá ustanovení účetní legislativy. Je pak především v odpovědnosti samotné VÚJ, kterou z nich upřednostní a kterou naopak neaplikuje. Také výčet nejčastěji používaných zásad u VÚJ není pro většinu účetních nic nového. Většinu z nich vysloveně popisuje a definuje samotný zákon o účetnictví [1] : věrný a poctivý obraz, srovnatelnost, srozumitelnost, konzistence, opatrnost, [1] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3 strana 3 obsah nad formou, významnost, efektivnost a další Nás však dále bude především zajímat dopad předpokladu akruálního principu (akruální báze), byť pochopitelně také v souladu s těmito zásadami, jak s nimi pracuje účetní legislativa pro VÚJ. Časové rozlišování v různých formách Jestliže bylo vysvětleno, že předpoklady, včetně akruální báze, platí plošně a automaticky v celém účetnictví VÚJ, je zřejmé, že bude nezbytné jej naplnit za všech okolností, tedy různými způsoby. V průběhu historie tedy účetnictví objevilo několik těchto způsobů účetních postupů a účetních metod, které akruální bázi naplňují a jejichž prostřednictvím tedy v účetnictví časově rozlišujeme. Zkušeným účetním budou vesměs velmi dobře známé, lze je proto popsat jen stručně. Účty příštích období jsou pohledávky a závazky, jejichž důvod vzniku stejně jako období jejich vypořádání jsou jisté, stejně jako jejich ocenění, a to již od samotného vzniku. Jejich prostřednictvím jsou zachyceny v účetní závěrce případy, kdy peněžní tok související s konkrétní pohledávkou nebo závazkem nastává buď v účetním období předcházející období, ve kterém došlo k transakci tuto pohledávku nebo závazek vyvolávající, nebo v některém z účetních období následujících. Časově tedy rozlišujeme náklady od výdajů a výnosy od příjmů. Jde o příjmy příštích období (SÚ 385), velmi podobné běžným pohledávkám za odběrateli (syntetickému účtu 311 Odběratelé), vykazované proto jako pohledávka, výdaje příštích období (SÚ 383), velmi podobné běžným závazkům vůči dodavatelům (syntetickému účtu 321 Dodavatelé), vykazované proto jako závazek, výnosy příštích období (SÚ 384), velmi podobné běžným přijatým zálohám (syntetickému účtu 324 Přijaté zálohy), vykazované proto jako závazek a náklady příštích období (SÚ 381), velmi podobné běžným poskytnutým zálohám (syntetickému účtu 314 Poskytnuté zálohy), vykazované proto jako pohledávka. Dohadné účty jsou taktéž pohledávky a závazky, jejichž důvod vzniku a období jejich vypořádání jsou jisté, není však jisté jejich ocenění. To musí být účetní jednotkou odhadnuto na základě dalších průkazných účetních záznamů. Tyto účty jsou používány pro účetní zobrazení pohledávek a závazků, jejichž existence je nezpochybnitelná, přestože částka jistá není, tedy typicky příjem nebo výdej peněžních prostředků dle jejich definitivní výše ocenění teprve proběhne v budoucnu. Opět zde časově rozlišujeme náklady od výdajů a výnosy od příjmů. Hovoříme o dohadných účtech aktivních (SÚ 388), jistých pohledávkách s nejistým oceněním, jejichž vypořádání, typicky příslušný příjem peněz proběhne v budoucnosti, přesto, že věcně se jedná o pohledávku vzniklou v běžném roce, dohadných účtech pasivních (SÚ 389), jistých závazcích s nejistým oceněním, jejichž vypořádání, typicky příslušný výdaj peněz proběhne v budoucnosti, přesto, že věcně se jedná o závazek vzniklý v běžném roce. Rezervy jsou závazky, jejichž důvod vzniku je poměrně jistý (vznik významného rizika pro VÚJ), avšak nejisté je jak jejich ocenění, tak období, kdy budou vypořádány. Obě tyto skutečnosti tedy musí účetní jednotka odhadnout na základě dalších průkazných účetních záznamů. Vznik závazku a tím i zhoršení finanční situace VÚJ zde nastává třeba i o mnoho let dříve, než dojde k souvisejícímu výdaji peněžních prostředků. Navíc k němu nemusí dojít vůbec, neboť rezerva je odhad, a ten může být nepřesný. Zde tedy časově rozlišujeme náklady od výdajů. Hlavním smyslem účetní metody rezerv je práce s riziky a jejich kvantifikace a zobrazení v účetní závěrce. Samotná účetní legislativa pro VÚJ přímo identifikuje dvě častá rizika, a to soudní spory a neuzavřené kontroly. Rezervám by bylo možné věnovat daleko větší prostor, avšak nejsou pro účely tohoto textu významné. Odpisy taktéž účetní metodou, která aplikuje akruální bázi a jejímž prostřednictvím tedy probíhá časové rozlišování v účetnictví VÚJ. Odpis není ničím jiným, než časovým rozlišením výdaje na pořízení dlouhodobého aktiva, a to ve věcné a časové souvislosti s intenzitou užívání tohoto aktiva. I zde tedy časově rozlišujeme náklady od výdajů. Pozor na poněkud zjednodušující definici odpisů jakožto vyjádření opotřebení dlouhodobého aktiva. K opotřebení fyzickému a/nebo morálnímu může, ale také nemusí docházet užíváním dlouhodobého aktiva, vazba odpisů na opotřebení je sice častá, ale rozhodně není stoprocentní. Je v odpovědnosti VÚJ, aby sestavením odpisového plánu pokud možno co nejvěrněji zobrazily intenzitu užívání konkrétního dlouhodobého aktiva v průběhu jeho ekonomické životnosti. Tím dochází ke vzájemnému přiřazení prospěchu, který z tohoto užívání VÚJ mají, k újmě, kterou utrpí postupnou ztrátou budoucího potenciálu užívání. U většiny dlouhodobých aktiv má tedy jejich užívání účetní jednotkou dva opačné dopady: prospěch dlouhodobé aktivum slouží účetní jednotce a zaručuje to, že je schopna naplnit smysl své existence, kterým je ve veřejném sektoru poskytování veřejných statků a veřejných služeb (infrastruktura, kultura, zdravotnictví, školství, ), újma dlouhodobé aktivum jeho užíváním většinou ztrácí schopnost být užíváno do budoucna, neboli jeho celkový využitelný potenciál je limitovaný (komu zní termín využitelný potenciál poněkud teoreticky, může si za něj dosadit jiný termín, který účetnictví používá pro ocenění tohoto využitelného potenciálu, a tím je zůstatková cena ). Účetní metoda odpisování dlouhodobých aktiv zajišťuje vzájemné propojení těchto dvou dopadů. Je běžné, že na pořízení konkrétního dlouhodobého aktiva obdrží účetní jednotka peněžní prostředky formou dotace od jiného subjektu. Jde tedy o situaci, kdy mu tyto peněžní prostředky nebude muset vrátit, ani mu za ně poskytnout jiné protiplnění. Naopak je musí použít na financování pořízení nového dlouhodobého aktiva. Zde nám účetní metoda odpisování již nebude stačit. Plnohodnotné naplnění předpokladu akruální báze budeme muset zajistit také dalším časovým rozlišením, tedy aplikovat ho i na tuto situaci. Časové rozlišování transferů Ve veřejném sektoru je běžné, že na pořízení nového dlouhodobého aktiva si sama účetní jednotka nevydělá. Ani zvláštními zákony zajištěné fiskální příjmy například obecních a krajských rozpočtů nemusejí vždy stačit. Běžně je proto u VÚJ financováno pořízení nových dlouhodobých aktiv z dotací poskytovaných různými poskytovateli (státní rozpočet, státní fondy, evropské fondy, ). Tyto dotace určené na pořízení (přispívající částečně na pořízení) dlouhodobých aktiv jsou v účetnictví VÚJ označovány jako investiční transfery. V dalším textu je již používán termín transfer ve svém účetním významu dle účetní legislativy pro VÚJ, tedy například dotace, a to určená na pořízení dlouho-

4 strana 4 dobého aktiva (investiční transfer) nebo na jiný účel (neinvestiční transfer). Přijatý transfer obecně znamená příjem peněžních prostředků, tedy přínos pro účetní jednotku, která jej přijala. Tento přínos může být bezprostřední, okamžitý (v rámci běžného účetního období), kdy příjemce tohoto transferu získává kompenzaci nákladů, které mu v běžném účetním období vznikly z různých důvodů a při různých projektech a činnostech, například mzdové náklady, energie, služby, atd. Jestliže je tento transfer de facto určen ke kompenzaci nákladů běžného účetního období, bude takto i zobrazen ve výsledovce dané VÚJ. Tedy jako výnos běžného účetního období kompenzující zvýšené náklady této VÚJ. Přínos z přijatého transferu může být i dlouhodobý. To nastává, je-li transfer určen na financování pořízení dlouhodobého aktiva. Přijetí transferu zajišťuje jeho příjemci prospěch vyplývající z dlouhodobého užívání nového dlouhodobého aktiva při jeho činnosti. To je jeden z projevů užívání dlouhodobého aktiva popsaných v předchozí části článku. A protože je tento prospěch dlouhodobý trvá stejně dlouho, jak dlouho bude dané pořízené dlouhodobé aktivum užíváno, i jeho zobrazení ve výsledovce jako výnosu nebude okamžité a jednorázové, ale dlouhodobé. A to po celou dobu užívání tohoto dlouhodobého aktiva. I tento jednorázový příjem bude muset být časově rozlišen, konkrétně tedy budou časově rozlišeny výnosy od příjmů. Jinak bychom nemohli hovořit o naplnění předpokladu akruální báze. Nyní je již patrné, že časové rozlišení přijatého investičního transferu je vlastně zrcadlově opačný účetní zápis k odpisům dlouhodobých aktiv. Pokusme se to zobrazit prostřednictvím jednoduchého příkladu s využitím syntetických účtů směrné účtové osnovy platné v roce 2015 pro VÚJ a stanovené závaznou legislativou [2]. Pro časové rozlišení příjmů z přijatých investičních transferů používají VÚJ syntetického účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. O samotném časovém rozlišení pak účtují na stranu MÁ DÁTI tohoto účtu se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67. Příklad: Obec pořizuje novou stavbu cyklostezku za 12 mil. Kč, dostala dotaci z EU 9 mil. Kč zálohově předem, zbytek zaplatí z vlastních prostředků. Cyklostezka uvedena do provozu na konci roku 2012, předpokládá se přibližně rovnoměrné využívání po celou dobu životnosti, ta odhadována na 10 let. Rok 2012 ČÁSTKA MD DAL Přijatý transfer záloha od EU 9 mil. Peníze 374 Předpis závazku přijatá fa za výstavbu cyklostezky 12 mil /2012 cyklostezka zařazena do užívání 12 mil VÝDAJE Zaplacena faktura za výstavbu cyklostezky 12 mil. 321 Peníze Vypořádání pohledávka vůči poskytovateli 9 mil PŘÍJMY Vypořádání zúčtování přijatých záloh 9 mil Rok 2013 Roční odpis cyklostezky 1,2 mil NÁKLADY Časové rozlišení přijatého investičního transferu 0,9 mil VÝNOSY Navažme ještě na příklad výše přesným vyčíslením vztahu mezi příjmy a výdaji, resp. po jejich časovém rozlišení také mezi výnosy a náklady. Je zřejmé, že tento vztah je stále stejný a lze ho vyčíslit ze vztahu příjmů (SÚ 403) a výdajů (SÚ 021), tedy 9 mil. Kč a 12 mil. Kč. Přijatý investiční transfer pokryl přesně 9/12, tedy 75 % ceny nové cyklostezky. Těchto 75 % je také vyčíslením vztahu mezi výnosy a náklady, tedy 0,9/1,2, což je dáno časovým rozlišením příjmů i výdajů do stejného časového období 10 let (dle zadání), tedy do doby užívání této cyklostezky. Tento vztah označuje účetní legislativa [3] jako transferový podíl. Definice zní takto: ( ) podíl přijatého investičního transferu k pořizovací ceně ( ) majetku; v případě technického zhodnocení dlouhodobého majetku, který je odpisován, se k okamžiku zařazení tohoto technického zhodnocení do užívání nově stanoví transferový podíl jako podíl dosud časově nerozlišené výše přijatého investičního transferu na pořízení příslušného dlouhodobého majetku i na jeho technické zhodnocení, k pořizovací ceně zvýšené o technické zhodnocení a snížené o výši oprávek a opravných položek k tomuto majetku k okamžiku zařazení tohoto technického zhodnocení do užívání. (upraveno autorem článku) Tučně zvýrazněná část definice pojmu transferový podíl je poměrně jednoznačná a srozumitelná. Jde vlastně o zlomek, kde čitatelem jsou příjmy (výše přijatého investičního transferu) a jmenovatelem výdaje (ocenění pořízeného dlouhodobého aktiva). Zbylá část této definice je pak naformulováním tohoto vztahu pro případy, kdy dochází k technickému zhodnocení daného dlouhodobého aktiva. Technické zhodnocení (splňující hladinu významnosti stanovenou legislativou2) znamená vždy zvýšení zůstatkové ceny dlouhodobého aktiva, a tedy nezbytně úpravu jmenovatele transferového podílu. Pokud však i na toto samostatné technické zhodnocení byl přijat investiční transfer, je nezbytné upravit také výši čitatele transferového podílu. Transferový podíl je tedy po zařazení technického zhodnocení do užívání vždy upraven, aktualizován. A tím i budoucí vztah mezi výnosy a náklady v důsledku časového rozlišení upravené, aktualizované výše příjmů a výdajů. Příklad navazuje na předchozí Z důvodu extrémního zájmu o cyklos-tezku provedla obec v druhé polovině roku 2017 rozšíření a zkapacitnění této cyklostezky. Účetně jde o technické zhodnocení ve výši 4 mil. Kč, na které se podařilo získat investiční transfer ze státního fondu ve výši 1,5 mil. Kč. Rozšířená cyklostezka uvedena do provozu v prosinci Jaká je výše trans- [2] Vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. [3] Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku.

5 strana 5 ferového podílu po zařazení technického zhodnocení do užívání? Původní výše transferového podílu = 9 / 12 = 75 % Aktualizovaná výše transferového podílu = (9 (6 x 75 %) + 1,5) / ( ) = 60 % Jak vyplývá ze zadání předchozího příkladu, roční odpis cyklostezky je 1,2 mil. Kč, a to až do konce roku 2017, tedy celých 5 let. Celkové oprávky cyklostezky na konci roku 2017 jsou tedy 6 mil. Kč. Tato částka představuje náklady z odpisů v jednotlivých letech 2013 až 2017, k nimž také proběhlo časové rozlišení přijatého investičního transferu pomocí transferového podílu 75 %. Z celkových 9 mil. Kč tedy bylo již časově rozlišeno v těchto letech 6 x 75 % = 4,5 mil. Kč. Tedy přesně polovina. Stav přijatých investičních transferů (příjmů) na konci roku 2017 bez zohlednění technického zhodnocení, které teprve budou časově rozlišeny, tedy je 4,5 mil. Kč. Pro zohlednění přijatého investičního transferu na pořízení technického zhodnocení tuto částku zvýšíme o 1,5 mil. Kč. Tím je stanovena hodnota čitatele transferového podílu na 6 mil. Kč. Jmenovatele transferového podílu zohledňujícího provedené technické zhodnocení lze definovat jako zůstatkovou cenu cyklostezky včetně technického zhodnocení ke konci roku 2017, tedy celkem 10 mil. Kč. Hodnota aktualizovaného transferového podílu je tedy přesně 60 %. Touto intenzitou bude probíhat další časové rozlišování přijatých investičních transferů u cyklostezky od 1. ledna Přestože se na první pohled může jevit práce s transferovým podílem jako poměrně komplikovaná, solidní účetní software bude většinu potřebných algoritmů snad zvládat alespoň z části automaticky. Přesto je samozřejmě vhodné vědět, co je důvodem těchto zápisů a jakým způsobem jsou získávány jejich částky. Je také potřeba zdůraznit, že náklady z odpisů nejsou jediným typem nákladů vyplývajícím z užívání dlouhodobého majetku. Takovými náklady mohou být také např. náklady z jeho darování, manka, prodeje či vytvoření opravné položky k němu. Ve všech těchto případech bude nezbytné provést také adekvátní časové rozlišení příslušného přijatého investičního transferu. Tedy ve věcné a časové souvislosti s těmito náklady, a to vždy s využitím transferového podílu. Závěr Při prvním pohledu se problematika časového rozlišování přijatých investičních transferů může jevit komplikovaně a nepřehledně. Po pochopení toho, že jde pouze o další z dopadů aplikace předpokladu akruální báze, a to v principu podle stále stejných pravidel, by však případné obavy měly být rozptýleny. Jedná se vždy o účetní zápisy s jednoznačnou interpretací, s jasnou logikou, účetní zápisy zvyšující relevanci informací zobrazovaných v účetní závěrce VÚJ, především ve výsledovce. VÚJ nejsou navíc jedinými typy účetních jednotek, které tento princip aplikují. Mohou ho využívat i některé formy neziskových organizací v souladu s jim příslušnou účetní legislativou [4]. Také v mezinárodním prostředí je tento dopad akruální báze nezřídka aplikován, včetně Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS). Lze tedy shrnout, že jde o účetní koncept zcela správný a přínosný. [4] Vyhláška č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY OTEVÍRÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ ÚČETNÍCH KNIH Vybrané účetní jednotky ( 1 odst. 3 ZÚ) Vybranými účetními jednotkami jsou: organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. Otevírání účetních knih ( 17 ZÚ) Změněno zákonem č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). (1) Není-li dále stanoveno jinak, účetní jednotky otevírají účetní knihy a) ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví, b) k prvnímu dni účetního období, c) ke dni vstupu do likvidace, d) ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, e) ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, f) ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, g) ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, h) ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, i) ke dni následujícímu po dni, kterým auditor, daňový poradce nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo j) ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis. Územní samospráva obce, kraje Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky Čl. 100 (1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody. (2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku. (3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem.

6 strana 6 Zákon č. 36/1960 Sb. o územním členění státu kraje, okresy Vyhláška č. 564/2002 Sb. o stanovení území okresů ČR a území obvodů hlavního města Prahy okresy, kraje Uzavírání účetních knih ( 17 ZÚ) Změněno zákonem č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). (2) Není-li dále stanoveno jinak, účetní jednotky uzavírají účetní knihy a) ke dni zániku povinnosti vést účetnictví, b) k poslednímu dni účetního období, c) ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace, d) ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn obchodních korporací, e) ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, f) ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, g) ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, h) ke dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, i) ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo j) ke dni, ke kterému stanoví povinnost uzavřít účetní knihy nebo sestavit účetní závěrku zvláštní právní předpis. Převod konečných stavů nákladů a výnosů T 5 náklady 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období T 6 výnosy Převod konečných stavů rozvahových účtů Pasivní rozvahové účty Aktivní rozvahové účty Účet 493 Účet zisků a ztrát Převod konečných (počátečních) stavů na rozvahové účty Účet 491 Počáteční účet rozvažný při ztrátě při zisku při ztrátě při zisku Účet 492 Konečný účet rozvažný Pasivní rozvahové účty Aktivní rozvahové účty Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Možnost otevírání účetních knih ( 17 odst. 7 ZÚ) Po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy kdykoli později do uzavřených účetních knih s výjimkou případů přeměny obchodní korporace uvedených v odstavci 3. Do okamžiku schválení účetní závěrky, nejpozději však do konce následujícího účetního období, může účetní jednotka pouze z důvodů, že obsah položek účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu, již uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést případnou opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku, která se tímto stává účetní závěrkou podle tohoto zákona. Účetní závěrka a uzavírání účetních knih I. Legislativní rámec II. Pravidla pro sestavení účetní závěrky III. Pracovní postup IV. Přípravné práce V. Opětovné otevření účetních knih VI. Předávání účetních záznamů elektronicky do CSÚIS (centrální systém účetních informací státu). VII. Pomocný analytický přehled - PAP VIII. Zveřejňování účetní závěrky I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 1. Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 2. Vyhláška č. 410/2009 Sb. ( 37b ZÚ od ) 3. Vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků ( 37b ZÚ účinnost od ) 4. Vyhláška č. 383/2009 Sb. o účetních o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) ( 37b ZÚ účinnost od ) 5. Vyhláška č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek ( 37b ZÚ od ) Vybrané účetní jednotky postupují podle standardů vždy!! 701 Účty a zásady účtování na účtech FZ 7/2009 ( FZ 9/2011) (ÚZ rozesláno FZ 2/2012) ( FZ 8/2012) ( FZ 1/2014) 702 Otevírání a uzavírání účetních knih FZ 7/ Transfery FZ 7/2009 ( FZ 8/2010) ( FZ 9/2011) (ÚZ rozesláno FZ 2/2012) 704 Fondy účetní jednotky FZ 7/2009 ( FZ 8/2012) ( FZ 1/2014) 705 Rezervy FZ 8/2010 ( FZ 1/2014) 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek FZ 8/2010 ( FZ 9/2011) (ÚZ rozesláno FZ 2/2012) ( FZ 8/2012) ( FZ 1/2014) 707 Zásoby FZ 8 /2010 ( FZ 9/2011) (ÚZ rozesláno FZ 2/2012) ( FZ 8/2012) ( FZ 1/2014) 708 Odpisování dlouhodobého majetku FZ 3/2011 (změna rozesláno FZ 5/2011) ( FZ 1/2014) 709 Vlastní zdroje FZ 6/2012 ( FZ 1/2014) 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek FZ 6/2012 ( FZ 1/2014)

7 strana 7 Legislativní rámec účetní závěrky 1. Zákon o účetnictví 18 odst. 1 zákona o účetnictví závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v účetních výkazech. přehled o peněžních tocích přehled o změnách vlastního kapitálu Vybrané účetní jednotky sestavují přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu vždy, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě kritéria uvedená v 20 odst. 1 písm. a) bodech 1 a Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. a) a c) zákona, které jsou: (Čl územními samosprávnými celky a násl. ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů).zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. - dobrovolnými svazky obcí (dále jen ( 49 až 53 zákona č. 128/2000 Sb., ve svazky obcí ) znění pozdějších předpisů.) - regionálními radami regionů (Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionál- soudržnosti ního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.) ( 54 až 56 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím - příspěvkovými organizacemi vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.) - státními fondy podle rozpočtových (Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České pravidel republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.) ( 3 a 51 zákona - organizačními složkami státu č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.) Vyhláška stanoví: a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně uspořádání, označování a obsahového vymezení podrozvahových účtů, c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce, d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, včetně informací o nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků, e) uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, f) směrnou účtovou osnovu, g) účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby a použití rezerv, h) závazný vzor částí účetní závěrky. 3. České účetní standardy podle 36 ZÚ odst. 1-3 ZÚ (1) Pro dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a pro zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek ministerstvo vydává České účetní standardy +) (dále jen standardy ). Standardy stanoví zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování. Vybrané účetní jednotky postupují podle standardů vždy. Ostatní účetní jednotky se mohou od standardů odchýlit, pokud tím zajistí věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Odchylku od standardů a její důvody jsou ostatní účetní jednotky povinny uvést v příloze účetní závěrky. Použití standardů účetními jednotkami se považuje za naplnění účetních metod podle tohoto zákona a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví. Pravidla pro tvorbu a vydávání standardů může ministerstvo stanovit prováděcím právním předpisem. Vydání standardů oznamuje ministerstvo ve Finančním zpravodaji. Ministerstvo vede registr vydaných standardů. (2) Ministerstvo může s právnickou osobou vybranou ve veřejném výběrovém řízení uzavřít smlouvu o vytvoření standardu. (3) Z důvodu zvláštního charakteru majetku může ministerstvo vydat pro ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory a zpravodajské služby zvláštní standardy odchylné od odstavce 1. Tyto standardy a jejich vydání se nezveřejňují. II. PRAVIDLA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ( 3, 4 VYHLÁŠKY Č. 410/2009 SB.) IIa. Účetní závěrka jednotlivé položky se uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Příloha č. 1 závazný vzor ROZVAHA Příloha č. 2 závazný vzor VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Příloha č. 3 závazný vzor PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Příloha č. 4 závazný vzor PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTÍHO KAPITÁLU Příloha č. 5 závazný vzor PŘÍLOHA - 45 vyhlášky 410/2009 Sb. VZORY JSOU PRO: a) organizační složky státu, b) územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti, c) příspěvkové organizace, d) státní fondy Příloha č. 1 závazný vzor ROZVAHA HODNOTY K OKAMŽIKU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY První sloupec Druhý sloupec Třetí sloupec (JEN U AKTIV) (JEN U AKTIV) HODNOTY K MINULÉMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ Čtvrtý sloupec Brutto hodnoty bez úpravy Korekce - oprávky, opravné položky a to vždy s kladným znaménkem Netto hodnoty po úpravě o oprávky a opravné položky Netto hodnoty po úpravě o oprávky a opravné položky

8 strana 8 4 odst. 8 Vyhlášky. č. 410/2009 Sb. Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k rozvahovému dni vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy s kladným znaménkem. S výjimkou syntetických účtů, které se vykazují buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. Jsou to tyto účty: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 401 Jmění účetní jednotky 405 Kurzové rozdíly 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy předcházejících účetních období Skupina 43x Výsledky hospodaření 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Skupina 49x Závěrkové účty a zvláštní zúčtování 491 Počáteční účet rozvažný 492 Konečný účet rozvažný 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období +/- 4 odst. 8 Vyhlášky. č. 410/2009 Sb. K okamžiku sestavení mezitímní závěrky nebo k rozvahovému dni dochází k porovnání stran MD a DAL a výsledný rozdíl vstupuje na výslednou stranu u těchto účtů: jedná o tzv. pohledávkové i závazkové účty 336 Sociální zabezpečení nový název Zdravotní pojištění nový účet Důchodové spoření nový účet Daň z příjmů 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 343 Daň z přidané hodnoty 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 355 Zúčtování z přerozdělování daní pro správce daně 363 Pevné termínové operace a opce kompenzace Příloha č. 1 závazný vzor VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Zobrazují se konečné zůstatky nákladů a výnosů a výsledek hospodaření, v členění: a) běžné účetní období ve dvou sloupcích 1. za hlavní činnost účetní jednotky a 2. za hospodářskou činnost účetní jednotky, b) minulé účetní období ve dvou sloupcích 1. za hlavní činnost účetní jednotky a 2. za hospodářskou činnost účetní jednotky. IIb. Hlavní a hospodářská činnost 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb. (3) Hlavní činností se pro účely této vyhlášky rozumí veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena jiným právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem. (4) Hospodářskou činností se pro účely této vyhlášky rozumí činnosti stanovené jiným právním předpisem, nebo činnosti stanovené zřizovatelem ve zřizovací listině, například činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost. 26 odst. 2 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. V případě, kdy informace uváděné za minulé období nejsou srovnatelné, upraví se údaje za minulé účetní období a uvede se odůvodnění v příloze C.I.7. Opravy předcházejících účetních období obsahuje opravy předcházejících účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky Kč. IIc. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 9 zákona o účetnictví (3) Z účetních jednotek podle 1 odst. 2 písm. a) a b)*)mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu... c) příspěvkové organizace, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou podle tohoto zákona, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel, *) 1 odst. 2 zákon o účetnictví Tento zákon se vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, b) zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, 9 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. (1) Příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, a) neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle 27 zákona a

9 strana 9 b) nepoužijí ustanovení 59 až 64 v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou. (2) Příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo svazek obcí, nesestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. IId. Účetní zásady AKTIVA = PASIVA výsledek hospodaření za účetní období (výkaz zisku a ztráty) = výsledek hospodaření běžného účetního období (rozvaha) jednotlivé položky jsou v Kč zaokrouhlené na dvě desetinná místa ( 3 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.) závěrka musí podávat věrný a poctivý obraz III. PRACOVNÍ POSTUP Je nezbytné zabezpečit vše tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky ( 7 ZÚ) přípravné práce Výkaz Fin 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Příloha č. 4 k vyhlášce č. 449/2009 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti Transfery a půjčky K zajištění sledování finančních toků transferů a půjček zveřejňuje Ministerstvo financí číselník účelových znaků platný pro příslušný rozpočtový rok na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován. Struktura účelového znaku je dána dvoumístným číslem kódu poskytovatele transferu nebo půjčky a třímístným kódem dotačního titulu. Je nezbytné zabezpečit vše tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky ( 7 ZÚ) přípravné práce účetní závěrka - uzavření účtů hlavní knihy - sestavení účetní závěrky rozvaha výkaz zisku a ztráty příloha přehled o peněžních tocích přehled o změnách vlastního kapitálu - sestavení výkazu o hospodaření FIN 2-12 M není součást účetní závěrky následné povinnosti - audit, přezkum hospodaření - zveřejnění? IV. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 1. inventarizace majetku a závazků 2. závěrečné operace u zásob 3. odpis pohledávek 4. tvorba případně rozpuštění opravných položek 5. kontrola časového rozlišení 6. zaúčtování dohadných položek 7. tvorba případně zrušení rezerv 8. ocenění cenných papírů a podílů 9. sestavení daňového přiznání 10. zaúčtování splatné daně ze zisku V. OPĚTOVNÉ OTEVŘENÍ ÚČETNÍCH KNIH 17 odst. 7 zákona o účetnictví (7) Po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy kdykoli později do uzavřených účetních knih s výjimkou případů přeměny obchodní korporace uvedených v odstavci 3. Do okamžiku schválení účetní závěrky, nejpozději však do konce následujícího účetního období, může účetní jednotka pouze z důvodů, že obsah položek účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu, již uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést případnou opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku, která se tímto stává účetní závěrkou podle tohoto zákona. VI. PŘEDÁVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ ELEKTRONICKY DO CSÚIS 5 vyhlášky č. 383/2009 Sb. (5) Obce a dobrovolné svazky obcí předávají účetní záznamy podle 3 odst. 1 písm. a) do centrálního systému účetních informací státu a) způsobem podle 4 (pozn. standardní přenosovou cestou prostřednictvím internetu), nebo b) prostřednictvím krajského úřadu kraje, na jehož území se obec nachází nebo na jehož území má dobrovolný svazek obcí sídlo, pokud tak místně příslušný krajský úřad stanoví. (6) Příspěvkové organizace zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji předávají účetní záznamy podle 3 odst. 1 písm. a) do centrálního systému účetních informací státu a) způsobem podle 4, nebo b) prostřednictvím krajského úřadu kraje, na jehož území má zřizovatel příspěvkové organizace sídlo, pokud tak místně příslušný krajský úřad stanoví. (7) Účetní jednotky podle odstavců 4 a 5 předávají účetní záznamy v termí-nech, které stanoví krajský úřad tak, aby měl možnost zajistit kontrolu úplnosti a správnosti předaných výkazů a) před potvrzením jejich úplnosti a správnosti v centrálním systému účetních informací státu v případech podle odstavce 4 písm. a) a odstavce 5 písm. a), nebo b) v případech podle odstavce 4 písm. b) a odstavce 5 písm. b) před jejich konečným předáním do centrálního systému účetních informací státu a potvrzením jejich úplnosti a správnosti v termínech podle 5 odst podmínka (aktiva brutto) aktiva celkem více než Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle 26 odst. 3, 2. podmínka (aktiva brutto) roční úhrn čistého obratu více než Kč; ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti VIII. ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 21a ZÚ- Způsoby zveřejňování (1) Z účetních jednotek podle 1 odst. 2 jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.14) Tato povinnost se týká také příspěvkové organizace, která je zapsána v obchodním rejstříku. Pro územní samosprávný celek by tuto povinnost musel stanovit zvláštní právní předpis. Nezapisují se do obchodního rejstříku. V 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech stanovena povinnost zveřejnit závěrečný účet. Ministerstvo spravedlnosti čj. 349/01- L Stanovisko ředitele legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. června 2001, podle něhož se bude postupovat při zápisech příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky do obchodního rejstříku. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ob-

10 strana 10 sahuje v 27 úpravu zřizování, změn a rušení příspěvkových organizací. V odstavci 10 tohoto ustanovení se uvádí, že příspěvková organizace se zapisuje do obchodního rejstříku; návrh na zápis podává zřizovatel. Zákon neobsahuje žádné přechodné ustanovení, které by eventuálně vztahovalo úpravu obsaženou v zákoně č. 250/2000 Sb. (včetně povinnosti zapisovat organizaci do obchodního rejstříku) i na příspěvkové organizace vzniklé podle předpisů účinných do Lze tedy konstatovat, že na základě této právní úpravy nelze než učinit závěr, že příspěvkové organizace zřízené před 1. lednem 2001 do obchodního rejstříku zapsat nelze. 8 ZÚ Úplnost účetnictví (3) Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat podle 3, a nejpozději do konce tohoto období za jemu bezprostředně předcházející účetní období sestavila účetní závěrku, popřípadě i konsolidovanou účetní závěrku, vyhotovila výroční zprávu, popřípadě i konsolidovanou výroční zprávu, zveřejnila informace podle 21a, a má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy, a to přehledně uspořádané. Z AKTUALIT VYBÍRÁME, DOPORUČUJEME K VAŠÍ POZORNOSTI: Tisková zpráva k poskytnutí doplatku na bydlení lidem žijícím v dlouhodobých ubytovnách bude nutný souhlas obcí V původní novele zákona o hmotné nouzi, předložené Ministerstvem práce a sociálních věcí, nebyla podmínka INFORMACE GFŘ A MINISTERSTEV udělování souhlasu obce ve formě závazného stanoviska v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení. Do zákona byla vložena pozměňovacím návrhem předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury. MPSV začalo po přijetí uvedeného opatření Poslaneckou sněmovnou a posléze i Senátem jednat o aplikaci úpravy s Ministerstvem vnitra a rozhodlo se starosty obcí o souvislostech zmíněného opatření informovat dopisem ministryně. Více zde: Zdroj: MPSV Aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od V původní novele zákona o hmotné nouzi, předložené Ministerstvem práce a sociálních věcí, nebyla podmínka udělování souhlasu obce ve formě závazného stanoviska v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení. Do zákona byla vložena pozměňovacím návrhem předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury. MPSV začalo po přijetí uvedeného opatření Poslaneckou sněmovnou a posléze i Senátem jednat o aplikaci úpravy s Ministerstvem vnitra a rozhodlo se starosty obcí o souvislostech zmíněného opatření informovat dopisem ministryně. Více zde: Metodický pokyn k posečkání daně GFŘ sekce metodiky a výkonu daní vydalo tento metodický pokyn k posečkání daně za účelem sjednocení rozhodovací praxe finančních úřadů v rámci celého území státu a zajištění vyloučení diskrece při rozhodování podle 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, o posečkání úhrady daně nebo o rozložení její úhrady na splátky v rámci zákonem stanovených podmínek tak, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Více zde: NOVÉ DISKUZE DPH z obědů zaměstnanců DOTAZ: Dobrý den, naše obec plátce DPH odebírá obědy od Mateřské školy - neplátce DPH. 50 % z ceny obědů hradí obec ze sociálního fondu (účtováno proti účtu 527) a 50 % hradí zaměstnanci (účtováno přes účet 335). Prosím mělo by se odvádět DPH? Pokud ano, z jaké částky? Děkuji. lenkak ODPOVĚĎ: Dobrý den, obec, je-li plátcem DPH, by měla zdaňovat to, co jí hradí zaměstnanci. Nedoporučovala bych postup dle 36/11 ZDPH s přeúčtováním, protože rozsah využití 36/11 je stále předmětem sporů a v tomto případě asi nelze prokázat, že výdaje byly vynaloženy jménem a na účet zaměstnanců, jak to 36/11 požaduje. Pokud vycházíte z částky od neplátce, pak by se měla daň počítat zdola, tj. 21 %. Olga Hochmannová Sudoku: Řešení najdete na str

11 strana 11 Semináře Oswald v Bohuňovicích V CENĚ SEMINÁŘE JE JIŽ ZAHRNUT: oběd - domácí kuchyně pracovní materiál zpracovaný přednášejícím občerstvení v průběhu semináře zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra přednášejícím Pokud máte jakýkoliv dotaz, zavolejte nám na tel.: , nebo napište na VÍTE, ŽE MÁTE JAKO PLATÍCÍ UŽIVATELÉ 10 % SLEVU NA SEMINÁŘE? MOŽNOST UBYTOVÁNÍ: Areál Centra zdraví m od firmy Oswald. V areálu se také nachází plavecký bazén, whirpool, tobogán, parní lázeň, sauna, fitness, solárium, masáže. Možnost večeře v Restauraci U borovice (cca 90 m od ubytovny), příjemného posezení u vína a piva. Možnost nákupu potravin v několika obchodech či místní pekárně - přímo naproti ubytovny. Motorest U letiště 3 minuty autem od místa konání semináře. Máte problémy s ubytováním? Obraťte se na nás - tel.: , nebo PROBLEMATIKA DPH V NÁVAZNOSTI NA SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ KRÁTÍCÍHO A POMĚRNÉHO KOEFICIENTU, PŘEDMĚT DANĚ, EKONOMICKOU ČINNOST A OSVOBOZENÁ PLNĚNÍ BEZ NÁROKU NA ODPOČET Čas konání: 9:00-15:00 Ing. Bc. Lenka Zábojová Cena: 1 300,- Kč bez DPH OBJEDNAT SE MŮŽETE NA Semináře BOVA v Praze PRÁVO NA INFORMACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VČETNĚ JUDIKATURY Čas konání: 9:00-15:00 Mgr. František Korbel, Ph.D. Cena: 2 690,- Kč včetně DPH ÚČETNICTVÍ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK ANEB ÚČETNÍ REFORMA OD A DO Z VČETNĚ NOVINEK OD ROKU Čas konání: 9:00-16:00 Ing. Michal Svoboda, Ph.D. Cena: 4 890,- Kč včetně DPH ÚČETNICTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU PRO NEÚČETNÍ - JAK ČÍST ÚČETNÍ VÝKAZY Čas konání: 9:00-15:00 Ing. Michal Svoboda, Ph.D. Cena: 2 390,- Kč včetně DPH ÚČETNICTVÍ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK S DŮRAZEM NA NOVINKY ÚČINNÉ OD 1. LEDNA Čas konání: 9:00-16:00 Ing. Michal Svoboda, Ph.D. Cena: 2 490,- Kč včetně DPH OBJEDNAT SE MŮŽETE NA

12 strana 12 ZDARMA VIDEA účetního portálu CHYBY LET MINULÝCH DANĚ ELEKTRONICKY! Ing. Marek Piech NOVINKY V DEFINICI TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ WEBINÁŘ: PROBLEMATICKÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O DPH V ROCE 2014 A JAK NA NĚ Ing. Olga Hochmannová REKODIFIKACE 5. VIDEO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝ POPLAT- NÍK V ROCE 2014 PO REKODIFIKACI REKODIFIKACE 4. VIDEO NOVINKY FYZICKÉ OSOBY, NOVÉ TERMÍNY V DAŇOVÝCH PŘEDPISECH REKODIFIKACE 3. VIDEO VĚCI A JEJICH DĚLENÍ, NOVÉ TERMÍNY VE VAZBĚ NA ÚČETNICTVÍ A DPH REKODIFIKACE 2. VIDEO ÚVĚR, ZÁPŮJČKA, VÝPŮJČKA, VÝPROSA, NÁJEM, PACHT A ZÁV- DAVEK INFO O NAŠEM PORTÁLE VÍTE ŽE, K PRODLOUŽENÍ VIPREGISTRACE S PDF NEWSLETTEREM MÁTE AUTOMATICKY NÁROK NA 10 % SLEVU Z CENY ROČNÍHO PŘEDPLATNÉHO? Původní cena Kč bez DPH Vaše cena Kč bez DPH Sleva 10% na semináře, odborné konference a mnoho dalšího? K prodloužení registrace odborná publikace zdarma! JSME RÁDI, ŽE JDETE S NÁMI Řešení sudoku: Motto: Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít. NEWSLETTER Měsíčník internetového portálu Číslo: 3/2015 Vychází každý měsíc. Vydáno: v Bohuňovicích Honoré De Balzac Ev. číslo periodického tisku: MK ČR E Vydavatel: Oswald a.s., V Drahách 39, Bohuňovice, PSČ IČ , tel.: ISSN

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky, žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00228699 Název: Obec Předmíř Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014 Pokyny k opravě počátečních stavů 2014 Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273325 Název: Obec Bezděkov Sestavená k

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Slup; IČO 00637017; Slup 42, 671 28 Slup Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 A.1. Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Tvrdonice; IČO 00283631; nám. Míru 96/ 31, 691 53 Tvrdonice Obec nebo městská část hlavního města

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Malé Přítočno; IČO 00663999; Kladenská 10, 273 51 Malé Přítočno Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Starý Kolín; IČO 00235741; Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 70968721 Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště Sestavená k rozvahovému

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nová Ves; IČO 00240532; Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Osek; IČO 00233684; Osek 21, 267 62 Osek Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Velké Karlovice; IČO 00304417; Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice Název položky Zatím neurčeno Předmět

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Orel; IČO 00270636; Orel 67, 538 21 Orel Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Skvrňov; IČO 00235733; Skvrňov 75, 281 44 Skvrňov Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Skalka; IČO 00636819; Skalka 69, 696 48 Skalka Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60803029 Název: DSO Verovany,Dub,Charvaty

Více

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Velké Petrovice; IČO 00273171; Petrovice 10, 549 54 Velké Petrovice Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Slavičky; IČO 00378607; Slavičky 29, 675 01 Slavičky Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Velká Dobrá; IČO 00235083; Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Kravsko; IČO 00292982; 12, 671 51 Kravsko Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Dolní Třebonín; IČO 00245852; Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín Zatím neurčeno Předmět

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Srbice; IČO 00266591; Srbice 62, 415 01 Srbice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Bořice; IČO 00269883; Bořice 93, 538 62 Bořice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horní Dunajovice; IČO 00292818; Horní Dunajovice 102, 671 34 Horní Dunajovice Název položky Obec nebo městská

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Doubice; IČO 47274212; Doubice 50, 407 47 Doubice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Okřínek; IČO 00239526; Okřínek 63, 290 01 Okřínek Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Městys Velký Újezd; IČO 00299677; Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Srbice; IČO 00266591; 415 01 Srbice 62 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Pičín; IČO 00243035; Pičín, 262 25 Pičín Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více