Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro úspěšné žadatele BG FNNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro úspěšné žadatele BG FNNO"

Transkript

1 Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro úspěšné žadatele BG FNNO František Brückner, Dita Tesařová, Veronika Řežuchová, Jitka Norková, Radim Cenek, únor 2013

2 Program semináře 10:00 10:05 úvod 10:05 10:15 3. výzva v číslech 10:15 10:20 Základní pravidla 10:20 11:00 Monitoring sub- projektu 11:00 11:10 Publicita sub- projektu 11:10 11:20 přestávka 11:20 12:00 Vedení účetnictví sub- projektu a finanční toky 12:00 12:10 NesrovnalosL a sankce 12:10 12:50 Veřejné zakázky 12:50 13:00 Pár rad na závěr 13:30 15:00 Individuální konzultace

3 3. výzva v číslech Celková alokace pro 3. výzvu: Kč Počet přijatých žádosr: poskytování sociálních služeb: 54 životní prostředí: 35 Počet hodnocených žádosr: poskytování sociálních služeb: 38 životní prostředí: 32 Počet schválených žádosr: poskytování sociálních služeb: 10 životní prostředí: 10 Celkem rozděleno: poskytování sociálních služeb: Kč životní prostředí: Kč

4 Rozdělení žádost podle krajů celkem žádosr/ sociální služby / životní prostředí / celkem žádáno 1. výzva: 33 / 22 / 11 / 65 mil. 2. výzva: 38 / 25 / 13 / 87 mil. 3. výzva: 36 / 22 / 14 / 78 mil. 1. výzva: 40 / 27 / 13 / 63 mil. 2. výzva: 31 / 19 / 12 / 56 mil. 3. výzva: 30 / 17 / 13 / 56 mil. 1. výzva: 34 / 20 / 14 / 65 mil. 2. výzva: 30 / 22 / 8 / 60 mil. 3. výzva: 23 / 15 / 8 / 20 mil.

5 Rozdělení žádost podle témat ProblemaXka ŽP 3. výzva

6 Rozdělení žádost podle témat Poskytování sociálních služeb 3. výzva 2. Výzva

7 Základní pravidla Jitka Norková

8 Jak s námi komunikovat e- mail: vždy uvádějte do předmětu e- mailu registrační číslo Vašeho sub- projektu, tj. 72- BG- XXX Pokud možno uvádějte v e- mailu i telefonní spojení Nikdy nepište na osobní e- mailové adresy jednotlivých pracovníků nadace nutné kvůli archivaci nebo příp. sporům Hlavní telefonní spojení: Adresa pro zasílání nebo osobní konzultace: Nadace Partnerství Údolní Brno

9 Co udělat nejdříve Přečíst si Příručku pro žadatele a příjemce (cca 40 stran) a Postupy pro zajištění publicity (4 strany) Uzavřít pracovně právní vztahy pozor na data uzavření! Vytvořit si šablony na dokumenty (obě loga + ČJ a AJ věta o podpoře) Seznámit se s formuláři - na Granty Blokový grant Pro příjemce Konzultovat předem veřejné zakázky

10 Monitoring sub- projektu Jitka Norková

11 Zprávy a platby Zálohová platba je převedena do 15 dnů od podpisu smlouvy Průběžnou zprávu o realizaci sub- projektu obsahující věcnou a finanční část vypracovává příjemce každých 6 měsíců na základě finanční čásl zprávy, tj. podle skutečného čerpání v předchozím období, je konečnému příjemci vyplacena další platba a to až do vyčerpání 90% grantu Pokud projekt nezačíná 1. dne v měsíci, tento neúplný měsíc se přičítá k 6- L celým Příklad 1: projekt začíná 1.4. monitorovací období je Průběžná zpráva musí být podána do Příklad 2: projekt začíná 3.4. monitorovací období je Průběžná zpráva musí být podána do

12 Zprávy a platby Závěrečná zpráva odesílá se do 30 dnů od schválení poslední průběžné zprávy PZ a ZZ obsahují informace o výstupech sub- projektu formulář závěrečné zprávy je odlišný od formuláře průběžné zprávy závěrečná zpráva bude obsahovat kompletní soupisku (nezjednodušenou) + CD se všemi doklady a výstupy za celé období realizace sub- projektu po vyúčtování 100% grantu a schválení ZP je příjemci převedeno zbývajících 10% Monitorovací zprávu předkládá se v době udržitelnosl sub- projektu, tj. po uplynur 12 měsíců od ukončení realizace sub- projektu, nebo od podání poslední MZ celkem jsou příjemcem vypracovány 3 MZ MZ obsahuje informace o prokázání výsledků realizace sub- projektu

13 Dokladování výsledků a výstupů musí být zdokladované dle přílohy 3 smlouvy, jinak nemohou být uznány je nutné zachovávat formát předepsaný přílohou 3 (pdf, není li stanoveno jinak) nelskněte zbytečně srozumitelné názvy souborů dbejte na dodržování pravidel publicity akce pro cílové skupiny hlásit 10 dní předem na mystery shopping, ex ante a interim kontroly vzniklé problémy hlásit, potenciální konzultovat

14 Časté chyby Výstupy nejsou zdokladované podle přílohy 3 Není zachován předepsaný formát (např. pdf) Fotografie pouze v pdf, nevkládat do Wordu ani ppt Zjevná nekvalita některých výstupů (často studie) Fotografie před a po nejsou foceny ze stejného místa nebo jich je málo ČinnosL v pracovním výkazu se neshodují s náplní práce V pracovních výkazech se objevují činnosl spadající do nepřímých výdajů (administralva, účtování, vedení pokladny apod.) Pracovní výkazy jsou příliš stručné (nestačí jen napsat koordinace projektu)

15 Změny sub- projektu Nepodstatné změny sub- projektu změny, které neovlivní dosažení cílů sub- projektu a nedotknou se povinnosr uvedených ve Smlouvě o poskytnui grantu (zejména naplňování ověřitelných výstupů) mohou být provedeny bez předchozího schválení příjemce o nich musí informovat v nejbližší PZ nepodstatná změna rozpočtu, za kterou jsou považovány všechny změny rozpočtu, které nevedou ke změně podílu inveslčních výdajů o více než 20 % celkových výdajů sub- projektu, nebo změně podílu výdajů na služby o více než 20 % neinveslčních výdajů sub- projektu; celková výše inveslčních výdajů však nesmí překročit 70 % celkových oprávněných výdajů sub- projektu, změna harmonogramu realizace sub- projektu týkající se jednotlivých aklvit změna smlouvy konečného příjemce s partnerem mající charakter nepodstatné změny změna ve statutu plátce DPH změna statutárního zástupce další změny, které neovlivní dosažení ověřitelných výstupů a plnění cílů sub- projektu

16 Časté chyby Co je třeba v rámci NZ uvádět: Změny názvů pracovních pozic, byť se zdají být marginální Změny ve výši úvazků oprol schválenému rozpočtu Změny v nákupech vybavení (např. PC místo notebooku) Změny týkající se posunu harmonogramu aklvity Vše, co se odlišilo od žádosl

17 Změny sub- projektu Podstatné změny sub- projektu změna v klíčových aklvitách, rozpočtu, financování či jiných oblastech sub- projektu, která výrazněji mění charakter a obsah sub- projektu oprol schválené žádosl podstatná změna sub- projektu zakládá povinnost upravit nebo doplnit Smlouvu o poskytnur grantu a nesmí být provedena před jejím schválením a doplněním do Smlouvy formulář Žádost o schválení podstatné změny sub- projektu změna právní formy konečného příjemce, změna příjemce sub-projektu, změna partnera sub-projektu, změna týkající se ověřitelných výstupů nebo výsledků, podstatná změna rozpočtu, za kterou jsou považovány všechny změny rozpočtu, které vedou ke změne podílu investičních výdajů o více než 20% celkových výdajů sub-projektu, nebo změně podílu výdajů na služby o více než 20% neinvestičních výdajů sub-projektu, změna začátku realizace sub-projektu, změna data ukončení sub-projektu, změna projektového účtu.

18 Kontrola na místě + audit Kontrola na místě minimálně 70 % sub- projektů bude alespoň jednou zkontrolováno na místě po celou dobu platnosl Smlouvy o poskytnur grantu Kontrola věcné čásx dodání spolufinancovaného zboží, uskutečněné práce a poskytnutých služeb, průběhu realizace sub- projektu s ohledem na časový plán a realizované výdaje, ověření naplňování ověřitelných výstupů a monitoringu výsledků, uchování inveslčního majetku pořízeného z prostředků BG FNNO ve vlastnictví konečného příjemce až po dobu 10 let od ukončení sub- projektu (viz. kap ), zabezpečení publicity apod.

19 Kontrola na místě + audit Kontrola finanční čásx bude zahrnovat kontrolu Audit podkladů prokazujících dodání spolufinancovaného zboží, vykonání práce a dodání služeb, správnost vedení účetnictví ve vztahu k sub- projektu, zaúčtování dodaného zboží, práce a služeb v účetnictví konečného příjemce, zajištění archivace všech relevantních dokumentů týkajících se sub- projektu, zajišťuje zprostředkovatel průběžný finanční audit minimálně u vzorku 15 % celkové alokace BG FNNO

20 Publicita sub- projektu Jitka Norková

21 Pravidla publicity Co je vždy Plakát A2 v kanceláři, při kontaktu s cílovou skupinou šablona je k dispozici na stránkách BG FNNO Údaje o projektu na www stránkách popis projektu Loga + věta o podpoře + prokliky

22 Pravidla publicity Co je nutné uvádět Loga Programu švýcarsko- české spolupráce Nadace Partnerství Ke stažení: hyp://www.nadacepartnerstvi.cz/blokovy- grant/pro- prijemce Informace o financování z Programu švýcarsko- české spolupráce vždy CZ: Podpořeno z Programu švýcarsko- české spolupráce. (také u mediální prezentace, audiovizuálních materiálů) + někdy EN: Supported by a grant from Switzerland through the Swiss ContribuSon to the enlarged European Union.

23 Pravidla publicity Kde je nutná publicita Informační materiály (elektronické i Lštěné) loga + CZ info o financování tiskové zprávy, pozvánky, letáky Propagační a reklamní materiály loga + EN a CZ info o financování (25 % nahoře EN informace) plakáty (umístit v prostorách konání projektů) billboardy (postavit v průběhu stavebních prací) pamětní desky ( po skončení stavby nahradí billboard) nálepky Materiály z realizace měkkých projektů (dodávky služeb, zařízení) loga + EN a CZ info o financování (25 % nahoře EN informace) písemné výstupy jako např: školící manuály, studie, analýzy

24 Pravidla publicity Informování o významných akcích sub- projektu 10 dnů předem Příjemce grantu poskytne Nadaci Partnerství jeden výlsk od každého vydaného propagačního materiálu. Příjemce grantu poskytne Nadaci Partnerství 2 fotografie z projektu v Lskové kvalitě. Nadace Partnerství si vyhrazuje právo publikovat ve svých materiálech výsledky podpořených projektů, včetně fotografií Při výrobě propagačních materiálů upřednostňujeme takové postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, tj. použir recyklovaného papíru, eliminace nadbytečného počtu Lskovin apod.

25 Pravidla publicity Nejčastější chyby Publicita chybí nebo je provedena nesprávně (chybí věta o podpoře) Chybí informace o projektu na www stránkách Loga na automobilech jsou příliš malá nebo nesprávně uváděná Příjemce vkládá jiná loga mezi loga Swiss ContribuLon a Nadace Partnerství nelze! Pozor na chyby v anglické větě o podpoře (Weiss místo Swiss)

26 Vedení účetnictví sub- projektu a finanční toky Veronika Řežuchová

27 Základní pojmy Oprávněné výdaje Souvisí s realizací sub- projektu, vznikly po podpisu smlouvy a jsou hrazeny max. 60 dnů po ukončení sub- projektu Neoprávněné výdaje InvesXční majetek Přímé výdaje jsou přímo přiřaditelné k realizaci konkrétních aklvit sub- projektu Nepřímé výdaje nejsou přímo přiřaditelné ke konkrétní aklvitě (administrace, cestovné viz příručka)

28 Finanční toky Zálohová platba ve výši 25 % až 60 % v závislosl na délce a harmonogramu čerpání sub- projektu splatnost - 15 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

29 Finanční toky Průběžné platby na základě Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu do 30L dnů po uplynur 6L měsíců realizace sub- projektu, finanční část zprávy obsahuje: soupisku výdajů v případě realizace sub- projektu s partnerem obsahuje soupiska výdajů KP také oprávněné výdaje partnera (Žádost o refundaci oprávněných výdajů partnera). KP je zodpovědný Zprostředkovateli za oprávněnost výdajů na straně Partnera. upravený harmonogram čerpání výdajů žádost o platbu na dalších 6 měsíců realizace sub- projektu (= skutečnému čerpání v předchozím období) čestné prohlášení o DPH zda vznikl nebo nevznikl nárok na uplatnění DPH v souvislosl s projektem

30 Finanční toky Žádost o průběžnou platbu schválena převod platby do 10L kalendářních dnů od schválení Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu snížena o neoprávněné výdaje KP je vyzván k dopracování/ přepracování Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu ve lhůtě 10L dnů. Pokud KP nepředloží do 15L dnů přepracovanou zprávu bude moci žádat o platbu až po uplynur dalších 6L měsíců. neschválena (v případě zjištění nesrovnalosl při realizaci sub- projektu) Postup u Průběžné platby jsou prováděny až do vyčerpání výše 90% prostředků poskytnutého grantu. Závěrečných 10% prostředků obdrží KP až po předložení ŽádosL konečného příjemce o závěrečnou platbu a po schválení Závěrečné zprávy o realizaci sub- projektu.

31 Finanční toky Závěrečná platba KP předkládá Zprostředkovateli do 90L dnů po ukončení realizace sub- projektu Závěrečnou zprávu o realizaci sub- projektu, finanční část obsahuje: soupisku výdajů za celou dobu realizace sub- projektu podrobný přehled čerpání výdajů žádost o závěrečnou platbu

32 Finanční toky Žádost o závěrečnou platbu schválena převod platby do 10L kalendářních dnů od schválení Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu snížena o neoprávněné výdaje KP je vyzván k dopracování/ přepracování Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu ve lhůtě 15L dnů neschválena (v případě zjištění nesrovnalosl při realizaci sub- projektu uplatní Zprostředkovatel postup dle 13. Příručky pro žadatele)

33 Finanční toky Kontrola nepřekrývání výdajů zamezení dvojitého financování výdajů v rámci průběžných zpráv značení prvotních dokladů financováno z BG FNNO (v případě realizace více sub- projektů v jedné organizaci uvádějte číslo Smlouvy o poskytnur grantu

34 Finanční toky Příjmy projektu inkasované úroky na bankovním účtu tržby z prodeje zboží nebo majetku v rámci realizace sub- projektu (např. publikace) tržby z prodeje služeb poskytovaných v rámci realizace sub- projektu (např. pečovatelská služba) v soupisce dokladů se uvádí s kladným znaménkem.

35 Vedení účetnictví Samostatný účet (podúčet) po celou dobu slouží výhradně a pro platební operace související s realizací sub- projektu výdaje s vedením účtu v období realizace sub- projektu jsou oprávněnými výdaji projektu Samostatná pokladna pro platební operace hrazené hotově v souvislosl s realizací sub- projektu

36 Vedení účetnictví Prokazování oprávněnosx výdajů oprávněnost výdajů prokazuje KP všechny účetní případy musí být při podání průběžných zpráv doloženy účetními doklady (kopie)+ scan značení dokladů financováno z BG FNNO) seznam účetních dokladů, kterými se prokazují oprávněné výdaje kapitola Příručky žadatele pokud dané plnění není používáno zcela pro sub- projekt se použije alikvotní část výdaje (nutno doložit metodu výpočtu) pořízení invesxčního majetku je oprávněným výdajem pouze pokud se KP zaváže ve Smlouvě o poskytnur grantu uchovat majetek dle Příručky pro žadatele kapitola 14.4.

37 Archivace Základní principy archivace Všechny dokumenty související s realizací sub- projektu uchová KP v souladu s právními předpisy ČR, minimálně však po dobu 10 L let od schválení Závěrečné zprávy o realizaci sub- projektu a to na akceptovatelných nosičích údajů. Dokumenty k archivaci na úrovni KP výčet dokumentů a výstupů viz Příručka, kapitola 18

38 Časté chyby v žádosx o platbu Na dokladech chybí povinné označení Financováno z BF FNNO (Toto označení musí být na každém paragonu, faktuře, u cestovního příkazu také na jízdenkách atd. Nestačí, když je označení pouze na papíru, kde jsou doklady nalepeny) Dokládané výdaje nejsou dobře zkontrolovatelné (např. paragony z pokladny jsou nalepeny přes sebe - je překrytá částka nebo jiný údaj, doklady nejsou čitelné špatná kopie, doklady nejsou kompletní) Sledované období vyplňujte přesný datum Výdajový princip v průběžné zprávě můžete nárokovat pouze výdaje, které byly uskutečněny ve sledovaném období (sledované období od , mzdy za 6/2012 vyplacené budou obsaženy až v další průběžné zprávě)

39 Časté chyby v žádosx o platbu Pracovní smlouva/dodatek k pracovní smlouvě musí obsahovat název pracovní pozice dle schváleného rozpočtu, výši úvazku (míra zapojení v sub- projektu), výši odměny vztahující se k úvazku (může být uvedena samostatně na platovém výměru), náplň práce vztahující se k sub- projektu (opět může být uvedena samostatně jako zvláštní příloha) Dokladování osobních výdajů pracovní smlouvy/dodatky k PS, mzdový list/výplatní pásky, doklady o úhradě, výkaz práce (součást ŽádosL konečného příjemce o platbu)

40 Časté chyby v žádosx o platbu Uvádění osobních výdajů do soupisky osobní výdaje za zaměstnance vepisujte do soupisky jednotlivě, do popisu výdaje uveďte označení o kterého zaměstnance jedná a za který je to měsíc Výdaje na výpisech z účtu nejsou označeny Výdaje nárokované 100% z BG FNNO nejsou hrazeny přímo z projektového účtu Změny rozpočtu nejsou popsány (průběžná zpráva nepodstatné změny)

41 NesrovnalosX a sankce František Brückner

42 NesrovnalosX Jakékoliv jednání nebo opomenur, které má za důsledek neoprávněné čerpání či užir prostředků grantu zejména podvod, zpronevěra, uvedení záměrně klamavých či nepřesných údajů, porušení povinnosr vyplývajících ze Smlouvy o poskytnur grantu, porušení podmínek řádného využir grantu ve smyslu nehospodárnosl či netransparentnosl výdajů, atd. Postup při šetření nesrovnalosx 1. nejedná se o nesrovnalost - ZP informuje o výsledku Národní koordinační jednotku (NKJ), kterou je Ministerstvo financí; 2. závažné porušení Smlouvy ZP vyčíslí nesrovnalost; informuje NKJ a zašle KP žádost o vrácení neoprávněně použitých finančních prostředků; 3. podezření na spáchání trestného činu ZP postoupí šetření NKJ, která případ předá orgánům činným v trestním řízení; 4. podezření na porušení zákona o veřejných zakázkách - ZP postoupí šetření NKJ, která předá případ k dalšímu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nepředložení Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu ve stanovené lhůtě je posuzováno jako nesrovnalost

43 Sankce snížení výše grantu v případě, že výsledná hodnota výstupů a výsledků nedosáhne plánovaných hodnot výsledná hodnota bude vypočtena jako průměr více ukazatelů, odděleně pro ukazatele ověřitelných výstupů a výsledků. V případě ověřitelných výsledků se jejich dosažení měří kumulalvně za všechny roky. nedodržení doby vlastnictví inveslce nedodržení podmínek pro případ rekonstrukce nebo dostavby pronajatých prostor nedodržení pravidla archivace a publicity 3% grantu

44 Veřejné zakázky František Brückner

45 Veřejné zakázky BG FNNO = veřejný zdroj - pravidla pro zadávání zakázek Příručka pro žadatele, str příjemce = dotovaný zadavatel = postup jako u veřejného zadavatele kategorie dle předpokládaného objemu zakázky (v Kč, bez DPH) do přímé zadání (hospodárnost, transparentnost, nediskriminace) Dokumentace - nad 10 Ls. písemná objednávka - výrazně doporučena písemná smlouva se specifikací parametrů dodávky a podmínek plnění!!! - dodací list, předávací protokol, účetní doklady,

46 Veřejné zakázky mil. od do 1 mil. Kč bez DPH - postup dle Příručky pro žadatele a příjemce BG FNNO - Formulář Výzvy/oznámení - výzva minimálně 3 zájemcům k předložení nabídky a uveřejnění vhodným způsobem (v regionálním Lsku, na webových stránkách, apod.) - hodn. kritéria cena n. ekonomická výhodnost nabídky cena min. 60% - lhůta pro podání nabídek minimálně 14 dní ode dne odeslání výzvy/uveřejnění oznámení - min. 3 cenové nabídky pro hodnocení musí zadavatel obdržet - pověřená osoba - otevírání obálek, kontrola úplnosl nabídek, hodnocení nabídek - Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - uzavření písemné smlouvy nezapomínat na odstavec o umožnění kontroly! - zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele nad bez DPH V případě nejasnost prosím konzultujte! Nemažte pole ve formulářích jsou tam proto, abyste na nic podstatného nezapomněli!

47 Veřejné zakázky nad Kč nad Kč bez DPH - postup analogický postupu dle zákona 137/2006 Sb. v aktuálním znění podlimitní zakázka - Formulář Výzvy/oznámení nebo Formulář isvzus + Zadávací dokumentace/ Výkaz výměr - možnost využit: a) zjednodušené podlimitní řízení 15 dní, 5 zájemců + zveřejnění na profilu - všechny úkony dle zákona včetně zveřejnění smlouvy b) otevřené řízení 22 dnů zveřejnění na profilu zadavatele a isvzus - počet hodnoxtelů 3 - hodnoxcí kritéria cena/ ek. výhodnost - min. 60% cena - Zápis o posouzení a hodnocení nabídek + podrobné posouzení kvalifikace - uzavření písemné smlouvy nezapomínat na odstavec o umožnění kontroly! - zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele Zadávací dokumentaci je povinné předem konzultovat se zprostředkovatelem!

48 Dokumentace Formulář zadávání zakázek nebo Formulář isvzus Doklady o odeslání/zveřejnění výzvy (podací lístky, e- maily s doručenkou, profil zadavatele) Čestné prohlášení o nepodjatoss hodnostelů nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Nabídky včetně obálek s vyznačením přesného data a času doručení Doklady o odeslání výsledku uchazečům u větších zakázek Případné vypořádání námitek uchazečů prol způsobu a výsledku zadávacího řízení u větších zakázek Smlouva s vítězným uchazečem Dokumentace o tom, že vítězný uchazeč odmítl podepsat sml., popis dalšího postupu zadavatele

49 Pár rad na závěr Jak určit předpokládaný objem zakázky? obdobná či související plnění, která mají být zadána v průběhu realizace celého projektu vodítko dokáže dané plnění realizovat jedna firma? Jak se vyhnout podezření z obcházení pravidel - jednotlivé čásx dodávek spolu souvisí, ale my víme, že bychom dosáhli lepší kvality, kdyby každou část dělala jiná firma? zadejte jako jednu zakázku s dílčími plněními uchazeči se mohou přihlásit k realizaci všech nebo jen některých dílčích plnění podle přísnějších pravidel bez podezření z obcházení pravidel

50 Individuální konzultace 13:00 Žebřík,o.s. 13:10 Koalice pro řeky 13:20 ZO ČSOP Jeseník nad Odrou 13:30 Síť ekologických poraden 13:40 PONTIS Šumperk 13:50 Středisko rané péče SPRP Olomouc 14:00 ZO ČSOP Veronica 14:10 Arnika - Centrum pro podporu občanů 14:20 Charita Prostějov

51 Děkujeme za pozornost

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012 ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ Tel.: +420 384 342 185, Fax: +420 384 723 505 e-mail: alena.bastova@mesto-trebon.cz VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu služby v souladu s 18 odst. 5 zákona

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Zadavatel: Obec Brod nad Dyjí Brod nad Dyjí 45 691 81 Březí IČ: 00283045 V Brodě nad Dyjí 23.1.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Výzva k podání

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU POKYNY K VYPLNĚNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.1 platnost od 1. března 2011 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA k podání nabídky na službu

VÝZVA k podání nabídky na službu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. 75644 Police 142 VÝZVA k podání nabídky na službu Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Audit MAS KLS za rok 2012 v rámci projektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ( dále jen "zákon") PIVOŇ statické zajištění

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Audity finančních prostředků poskytovaných EU Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Hlavní město Praha Řídící orgán pro dva operační programy Operační program Praha Konkurenceschopnost

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 10/2014 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Více

Pražská 19, České Budějovice 370 04

Pražská 19, České Budějovice 370 04 Věc: Výzva k podání nabídek Vážení obchodní přátelé, V Č. Budějovicích 31. 3. 2014 v rámci realizace projektu s názvem Modernizace akrobatické podlahy GymCentra České Budějovice, podpořeného grantovým

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

- j EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- j EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ evropský sociální fond v ČR - j EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO šk Q LS T V Í, m lá d e ž e a t ě l o v ý c h o v y INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/) Číslo zakázky (bude doplněno v případě GP ZS) 1 10/2010/1.1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov Zadavatel: ZO ČSOP Adonis 56/03 zastoupeno: Marcela Koňáková se sídlem: Náměstí 1 692 01 Mikulov IČO: 15530744 Vyřizuje: Marcela Koňáková tel: 519 512 200-201,

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR -

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby v projektových žádostech/při realizaci projektů Ing. Lucie Vopěnková Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 OPPK Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj 1 Zadávací řízení Příloha L Projektové příručky Pokyny pro zadávací řízení

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

MĚSTO KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora IČ: 00236195 odbor správy majetku

MĚSTO KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora IČ: 00236195 odbor správy majetku Č.j.:MKH/048099/2015/MAJ/MAB Vyřizuje: Božena Marhanová tel.: 327710191, 602 355 160 Email:marhanova@mu.kutnahora.cz Datum:20.7.2015 Skart. znak: V/10 Spis. znak: 91.1 DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu se Směrnicí města o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních

Více

SŠ,ZŠ a MŠ pro ZP, Brno, úprava projektu na zateplení budov B1,B2,B3,B5

SŠ,ZŠ a MŠ pro ZP, Brno, úprava projektu na zateplení budov B1,B2,B3,B5 Vyzvaný zájemce: Výzva k podání nabídky podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu a podle Směrnice

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben a dílen projektu: SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení nábytku

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem?

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Obsah Podpis Dohody o poskytnutí dotace Výběrové řízení Realizace a administrace

Více

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky)

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky) Datum: 07.05.2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Název veřejné zakázky: PROGRAMOVÁNÍ ON-LINE APLIKACÍ Evidenční/Identifikační číslo: VZ 062015 Úplná zadávací dokumentace obsahuje tyto

Více

Výzva 56. Výzva k podání nabídek

Výzva 56. Výzva k podání nabídek Výzva 56 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Město Trhové Sviny Sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny Zastoupený: Ing. Radislav Bušek, starosta města IČ: 00245551 : Výběrové

Více

C151671 29. 6. 2015. Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

C151671 29. 6. 2015. Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY FINANČNÍ MECHANISMY EHP / NORSKA POKYN č. 1 NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY Verze: 1. ledna 2008 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí SEZNAM

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K zakázce na služby zadávané dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7, pod označením Vzdělávejte se pro růst! Moravskoslezský kraj" Zadavatel: STEELTEC CZ,

Více

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo:

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo: Zadávací podmínky Označení zakázky: AKADEMIE CITT Praha zajištění výroby tiskových materiálů Zadavatel Název žadatele: Česká kosmická kancelář, o.p.s. Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČ: 27142949

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo

Více

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebudou výdaje spojené se zakázkou považovány za uznatelné, a příjemci podpory nebude na tyto výdaje přiznána podpora. I. Obecná pravidla

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Název projektu: Víc hlav víc ví paliativní péče v odborném a veřejném diskurzu Číslo projektu: CH.10/1/040 Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky: Tiskové materiály

Více