Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro úspěšné žadatele BG FNNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro úspěšné žadatele BG FNNO"

Transkript

1 Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro úspěšné žadatele BG FNNO František Brückner, Dita Tesařová, Veronika Řežuchová, Jitka Norková, Radim Cenek, únor 2013

2 Program semináře 10:00 10:05 úvod 10:05 10:15 3. výzva v číslech 10:15 10:20 Základní pravidla 10:20 11:00 Monitoring sub- projektu 11:00 11:10 Publicita sub- projektu 11:10 11:20 přestávka 11:20 12:00 Vedení účetnictví sub- projektu a finanční toky 12:00 12:10 NesrovnalosL a sankce 12:10 12:50 Veřejné zakázky 12:50 13:00 Pár rad na závěr 13:30 15:00 Individuální konzultace

3 3. výzva v číslech Celková alokace pro 3. výzvu: Kč Počet přijatých žádosr: poskytování sociálních služeb: 54 životní prostředí: 35 Počet hodnocených žádosr: poskytování sociálních služeb: 38 životní prostředí: 32 Počet schválených žádosr: poskytování sociálních služeb: 10 životní prostředí: 10 Celkem rozděleno: poskytování sociálních služeb: Kč životní prostředí: Kč

4 Rozdělení žádost podle krajů celkem žádosr/ sociální služby / životní prostředí / celkem žádáno 1. výzva: 33 / 22 / 11 / 65 mil. 2. výzva: 38 / 25 / 13 / 87 mil. 3. výzva: 36 / 22 / 14 / 78 mil. 1. výzva: 40 / 27 / 13 / 63 mil. 2. výzva: 31 / 19 / 12 / 56 mil. 3. výzva: 30 / 17 / 13 / 56 mil. 1. výzva: 34 / 20 / 14 / 65 mil. 2. výzva: 30 / 22 / 8 / 60 mil. 3. výzva: 23 / 15 / 8 / 20 mil.

5 Rozdělení žádost podle témat ProblemaXka ŽP 3. výzva

6 Rozdělení žádost podle témat Poskytování sociálních služeb 3. výzva 2. Výzva

7 Základní pravidla Jitka Norková

8 Jak s námi komunikovat e- mail: vždy uvádějte do předmětu e- mailu registrační číslo Vašeho sub- projektu, tj. 72- BG- XXX Pokud možno uvádějte v e- mailu i telefonní spojení Nikdy nepište na osobní e- mailové adresy jednotlivých pracovníků nadace nutné kvůli archivaci nebo příp. sporům Hlavní telefonní spojení: Adresa pro zasílání nebo osobní konzultace: Nadace Partnerství Údolní Brno

9 Co udělat nejdříve Přečíst si Příručku pro žadatele a příjemce (cca 40 stran) a Postupy pro zajištění publicity (4 strany) Uzavřít pracovně právní vztahy pozor na data uzavření! Vytvořit si šablony na dokumenty (obě loga + ČJ a AJ věta o podpoře) Seznámit se s formuláři - na Granty Blokový grant Pro příjemce Konzultovat předem veřejné zakázky

10 Monitoring sub- projektu Jitka Norková

11 Zprávy a platby Zálohová platba je převedena do 15 dnů od podpisu smlouvy Průběžnou zprávu o realizaci sub- projektu obsahující věcnou a finanční část vypracovává příjemce každých 6 měsíců na základě finanční čásl zprávy, tj. podle skutečného čerpání v předchozím období, je konečnému příjemci vyplacena další platba a to až do vyčerpání 90% grantu Pokud projekt nezačíná 1. dne v měsíci, tento neúplný měsíc se přičítá k 6- L celým Příklad 1: projekt začíná 1.4. monitorovací období je Průběžná zpráva musí být podána do Příklad 2: projekt začíná 3.4. monitorovací období je Průběžná zpráva musí být podána do

12 Zprávy a platby Závěrečná zpráva odesílá se do 30 dnů od schválení poslední průběžné zprávy PZ a ZZ obsahují informace o výstupech sub- projektu formulář závěrečné zprávy je odlišný od formuláře průběžné zprávy závěrečná zpráva bude obsahovat kompletní soupisku (nezjednodušenou) + CD se všemi doklady a výstupy za celé období realizace sub- projektu po vyúčtování 100% grantu a schválení ZP je příjemci převedeno zbývajících 10% Monitorovací zprávu předkládá se v době udržitelnosl sub- projektu, tj. po uplynur 12 měsíců od ukončení realizace sub- projektu, nebo od podání poslední MZ celkem jsou příjemcem vypracovány 3 MZ MZ obsahuje informace o prokázání výsledků realizace sub- projektu

13 Dokladování výsledků a výstupů musí být zdokladované dle přílohy 3 smlouvy, jinak nemohou být uznány je nutné zachovávat formát předepsaný přílohou 3 (pdf, není li stanoveno jinak) nelskněte zbytečně srozumitelné názvy souborů dbejte na dodržování pravidel publicity akce pro cílové skupiny hlásit 10 dní předem na mystery shopping, ex ante a interim kontroly vzniklé problémy hlásit, potenciální konzultovat

14 Časté chyby Výstupy nejsou zdokladované podle přílohy 3 Není zachován předepsaný formát (např. pdf) Fotografie pouze v pdf, nevkládat do Wordu ani ppt Zjevná nekvalita některých výstupů (často studie) Fotografie před a po nejsou foceny ze stejného místa nebo jich je málo ČinnosL v pracovním výkazu se neshodují s náplní práce V pracovních výkazech se objevují činnosl spadající do nepřímých výdajů (administralva, účtování, vedení pokladny apod.) Pracovní výkazy jsou příliš stručné (nestačí jen napsat koordinace projektu)

15 Změny sub- projektu Nepodstatné změny sub- projektu změny, které neovlivní dosažení cílů sub- projektu a nedotknou se povinnosr uvedených ve Smlouvě o poskytnui grantu (zejména naplňování ověřitelných výstupů) mohou být provedeny bez předchozího schválení příjemce o nich musí informovat v nejbližší PZ nepodstatná změna rozpočtu, za kterou jsou považovány všechny změny rozpočtu, které nevedou ke změně podílu inveslčních výdajů o více než 20 % celkových výdajů sub- projektu, nebo změně podílu výdajů na služby o více než 20 % neinveslčních výdajů sub- projektu; celková výše inveslčních výdajů však nesmí překročit 70 % celkových oprávněných výdajů sub- projektu, změna harmonogramu realizace sub- projektu týkající se jednotlivých aklvit změna smlouvy konečného příjemce s partnerem mající charakter nepodstatné změny změna ve statutu plátce DPH změna statutárního zástupce další změny, které neovlivní dosažení ověřitelných výstupů a plnění cílů sub- projektu

16 Časté chyby Co je třeba v rámci NZ uvádět: Změny názvů pracovních pozic, byť se zdají být marginální Změny ve výši úvazků oprol schválenému rozpočtu Změny v nákupech vybavení (např. PC místo notebooku) Změny týkající se posunu harmonogramu aklvity Vše, co se odlišilo od žádosl

17 Změny sub- projektu Podstatné změny sub- projektu změna v klíčových aklvitách, rozpočtu, financování či jiných oblastech sub- projektu, která výrazněji mění charakter a obsah sub- projektu oprol schválené žádosl podstatná změna sub- projektu zakládá povinnost upravit nebo doplnit Smlouvu o poskytnur grantu a nesmí být provedena před jejím schválením a doplněním do Smlouvy formulář Žádost o schválení podstatné změny sub- projektu změna právní formy konečného příjemce, změna příjemce sub-projektu, změna partnera sub-projektu, změna týkající se ověřitelných výstupů nebo výsledků, podstatná změna rozpočtu, za kterou jsou považovány všechny změny rozpočtu, které vedou ke změne podílu investičních výdajů o více než 20% celkových výdajů sub-projektu, nebo změně podílu výdajů na služby o více než 20% neinvestičních výdajů sub-projektu, změna začátku realizace sub-projektu, změna data ukončení sub-projektu, změna projektového účtu.

18 Kontrola na místě + audit Kontrola na místě minimálně 70 % sub- projektů bude alespoň jednou zkontrolováno na místě po celou dobu platnosl Smlouvy o poskytnur grantu Kontrola věcné čásx dodání spolufinancovaného zboží, uskutečněné práce a poskytnutých služeb, průběhu realizace sub- projektu s ohledem na časový plán a realizované výdaje, ověření naplňování ověřitelných výstupů a monitoringu výsledků, uchování inveslčního majetku pořízeného z prostředků BG FNNO ve vlastnictví konečného příjemce až po dobu 10 let od ukončení sub- projektu (viz. kap ), zabezpečení publicity apod.

19 Kontrola na místě + audit Kontrola finanční čásx bude zahrnovat kontrolu Audit podkladů prokazujících dodání spolufinancovaného zboží, vykonání práce a dodání služeb, správnost vedení účetnictví ve vztahu k sub- projektu, zaúčtování dodaného zboží, práce a služeb v účetnictví konečného příjemce, zajištění archivace všech relevantních dokumentů týkajících se sub- projektu, zajišťuje zprostředkovatel průběžný finanční audit minimálně u vzorku 15 % celkové alokace BG FNNO

20 Publicita sub- projektu Jitka Norková

21 Pravidla publicity Co je vždy Plakát A2 v kanceláři, při kontaktu s cílovou skupinou šablona je k dispozici na stránkách BG FNNO Údaje o projektu na www stránkách popis projektu Loga + věta o podpoře + prokliky

22 Pravidla publicity Co je nutné uvádět Loga Programu švýcarsko- české spolupráce Nadace Partnerství Ke stažení: hyp://www.nadacepartnerstvi.cz/blokovy- grant/pro- prijemce Informace o financování z Programu švýcarsko- české spolupráce vždy CZ: Podpořeno z Programu švýcarsko- české spolupráce. (také u mediální prezentace, audiovizuálních materiálů) + někdy EN: Supported by a grant from Switzerland through the Swiss ContribuSon to the enlarged European Union.

23 Pravidla publicity Kde je nutná publicita Informační materiály (elektronické i Lštěné) loga + CZ info o financování tiskové zprávy, pozvánky, letáky Propagační a reklamní materiály loga + EN a CZ info o financování (25 % nahoře EN informace) plakáty (umístit v prostorách konání projektů) billboardy (postavit v průběhu stavebních prací) pamětní desky ( po skončení stavby nahradí billboard) nálepky Materiály z realizace měkkých projektů (dodávky služeb, zařízení) loga + EN a CZ info o financování (25 % nahoře EN informace) písemné výstupy jako např: školící manuály, studie, analýzy

24 Pravidla publicity Informování o významných akcích sub- projektu 10 dnů předem Příjemce grantu poskytne Nadaci Partnerství jeden výlsk od každého vydaného propagačního materiálu. Příjemce grantu poskytne Nadaci Partnerství 2 fotografie z projektu v Lskové kvalitě. Nadace Partnerství si vyhrazuje právo publikovat ve svých materiálech výsledky podpořených projektů, včetně fotografií Při výrobě propagačních materiálů upřednostňujeme takové postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, tj. použir recyklovaného papíru, eliminace nadbytečného počtu Lskovin apod.

25 Pravidla publicity Nejčastější chyby Publicita chybí nebo je provedena nesprávně (chybí věta o podpoře) Chybí informace o projektu na www stránkách Loga na automobilech jsou příliš malá nebo nesprávně uváděná Příjemce vkládá jiná loga mezi loga Swiss ContribuLon a Nadace Partnerství nelze! Pozor na chyby v anglické větě o podpoře (Weiss místo Swiss)

26 Vedení účetnictví sub- projektu a finanční toky Veronika Řežuchová

27 Základní pojmy Oprávněné výdaje Souvisí s realizací sub- projektu, vznikly po podpisu smlouvy a jsou hrazeny max. 60 dnů po ukončení sub- projektu Neoprávněné výdaje InvesXční majetek Přímé výdaje jsou přímo přiřaditelné k realizaci konkrétních aklvit sub- projektu Nepřímé výdaje nejsou přímo přiřaditelné ke konkrétní aklvitě (administrace, cestovné viz příručka)

28 Finanční toky Zálohová platba ve výši 25 % až 60 % v závislosl na délce a harmonogramu čerpání sub- projektu splatnost - 15 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

29 Finanční toky Průběžné platby na základě Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu do 30L dnů po uplynur 6L měsíců realizace sub- projektu, finanční část zprávy obsahuje: soupisku výdajů v případě realizace sub- projektu s partnerem obsahuje soupiska výdajů KP také oprávněné výdaje partnera (Žádost o refundaci oprávněných výdajů partnera). KP je zodpovědný Zprostředkovateli za oprávněnost výdajů na straně Partnera. upravený harmonogram čerpání výdajů žádost o platbu na dalších 6 měsíců realizace sub- projektu (= skutečnému čerpání v předchozím období) čestné prohlášení o DPH zda vznikl nebo nevznikl nárok na uplatnění DPH v souvislosl s projektem

30 Finanční toky Žádost o průběžnou platbu schválena převod platby do 10L kalendářních dnů od schválení Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu snížena o neoprávněné výdaje KP je vyzván k dopracování/ přepracování Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu ve lhůtě 10L dnů. Pokud KP nepředloží do 15L dnů přepracovanou zprávu bude moci žádat o platbu až po uplynur dalších 6L měsíců. neschválena (v případě zjištění nesrovnalosl při realizaci sub- projektu) Postup u Průběžné platby jsou prováděny až do vyčerpání výše 90% prostředků poskytnutého grantu. Závěrečných 10% prostředků obdrží KP až po předložení ŽádosL konečného příjemce o závěrečnou platbu a po schválení Závěrečné zprávy o realizaci sub- projektu.

31 Finanční toky Závěrečná platba KP předkládá Zprostředkovateli do 90L dnů po ukončení realizace sub- projektu Závěrečnou zprávu o realizaci sub- projektu, finanční část obsahuje: soupisku výdajů za celou dobu realizace sub- projektu podrobný přehled čerpání výdajů žádost o závěrečnou platbu

32 Finanční toky Žádost o závěrečnou platbu schválena převod platby do 10L kalendářních dnů od schválení Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu snížena o neoprávněné výdaje KP je vyzván k dopracování/ přepracování Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu ve lhůtě 15L dnů neschválena (v případě zjištění nesrovnalosl při realizaci sub- projektu uplatní Zprostředkovatel postup dle 13. Příručky pro žadatele)

33 Finanční toky Kontrola nepřekrývání výdajů zamezení dvojitého financování výdajů v rámci průběžných zpráv značení prvotních dokladů financováno z BG FNNO (v případě realizace více sub- projektů v jedné organizaci uvádějte číslo Smlouvy o poskytnur grantu

34 Finanční toky Příjmy projektu inkasované úroky na bankovním účtu tržby z prodeje zboží nebo majetku v rámci realizace sub- projektu (např. publikace) tržby z prodeje služeb poskytovaných v rámci realizace sub- projektu (např. pečovatelská služba) v soupisce dokladů se uvádí s kladným znaménkem.

35 Vedení účetnictví Samostatný účet (podúčet) po celou dobu slouží výhradně a pro platební operace související s realizací sub- projektu výdaje s vedením účtu v období realizace sub- projektu jsou oprávněnými výdaji projektu Samostatná pokladna pro platební operace hrazené hotově v souvislosl s realizací sub- projektu

36 Vedení účetnictví Prokazování oprávněnosx výdajů oprávněnost výdajů prokazuje KP všechny účetní případy musí být při podání průběžných zpráv doloženy účetními doklady (kopie)+ scan značení dokladů financováno z BG FNNO) seznam účetních dokladů, kterými se prokazují oprávněné výdaje kapitola Příručky žadatele pokud dané plnění není používáno zcela pro sub- projekt se použije alikvotní část výdaje (nutno doložit metodu výpočtu) pořízení invesxčního majetku je oprávněným výdajem pouze pokud se KP zaváže ve Smlouvě o poskytnur grantu uchovat majetek dle Příručky pro žadatele kapitola 14.4.

37 Archivace Základní principy archivace Všechny dokumenty související s realizací sub- projektu uchová KP v souladu s právními předpisy ČR, minimálně však po dobu 10 L let od schválení Závěrečné zprávy o realizaci sub- projektu a to na akceptovatelných nosičích údajů. Dokumenty k archivaci na úrovni KP výčet dokumentů a výstupů viz Příručka, kapitola 18

38 Časté chyby v žádosx o platbu Na dokladech chybí povinné označení Financováno z BF FNNO (Toto označení musí být na každém paragonu, faktuře, u cestovního příkazu také na jízdenkách atd. Nestačí, když je označení pouze na papíru, kde jsou doklady nalepeny) Dokládané výdaje nejsou dobře zkontrolovatelné (např. paragony z pokladny jsou nalepeny přes sebe - je překrytá částka nebo jiný údaj, doklady nejsou čitelné špatná kopie, doklady nejsou kompletní) Sledované období vyplňujte přesný datum Výdajový princip v průběžné zprávě můžete nárokovat pouze výdaje, které byly uskutečněny ve sledovaném období (sledované období od , mzdy za 6/2012 vyplacené budou obsaženy až v další průběžné zprávě)

39 Časté chyby v žádosx o platbu Pracovní smlouva/dodatek k pracovní smlouvě musí obsahovat název pracovní pozice dle schváleného rozpočtu, výši úvazku (míra zapojení v sub- projektu), výši odměny vztahující se k úvazku (může být uvedena samostatně na platovém výměru), náplň práce vztahující se k sub- projektu (opět může být uvedena samostatně jako zvláštní příloha) Dokladování osobních výdajů pracovní smlouvy/dodatky k PS, mzdový list/výplatní pásky, doklady o úhradě, výkaz práce (součást ŽádosL konečného příjemce o platbu)

40 Časté chyby v žádosx o platbu Uvádění osobních výdajů do soupisky osobní výdaje za zaměstnance vepisujte do soupisky jednotlivě, do popisu výdaje uveďte označení o kterého zaměstnance jedná a za který je to měsíc Výdaje na výpisech z účtu nejsou označeny Výdaje nárokované 100% z BG FNNO nejsou hrazeny přímo z projektového účtu Změny rozpočtu nejsou popsány (průběžná zpráva nepodstatné změny)

41 NesrovnalosX a sankce František Brückner

42 NesrovnalosX Jakékoliv jednání nebo opomenur, které má za důsledek neoprávněné čerpání či užir prostředků grantu zejména podvod, zpronevěra, uvedení záměrně klamavých či nepřesných údajů, porušení povinnosr vyplývajících ze Smlouvy o poskytnur grantu, porušení podmínek řádného využir grantu ve smyslu nehospodárnosl či netransparentnosl výdajů, atd. Postup při šetření nesrovnalosx 1. nejedná se o nesrovnalost - ZP informuje o výsledku Národní koordinační jednotku (NKJ), kterou je Ministerstvo financí; 2. závažné porušení Smlouvy ZP vyčíslí nesrovnalost; informuje NKJ a zašle KP žádost o vrácení neoprávněně použitých finančních prostředků; 3. podezření na spáchání trestného činu ZP postoupí šetření NKJ, která případ předá orgánům činným v trestním řízení; 4. podezření na porušení zákona o veřejných zakázkách - ZP postoupí šetření NKJ, která předá případ k dalšímu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nepředložení Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu ve stanovené lhůtě je posuzováno jako nesrovnalost

43 Sankce snížení výše grantu v případě, že výsledná hodnota výstupů a výsledků nedosáhne plánovaných hodnot výsledná hodnota bude vypočtena jako průměr více ukazatelů, odděleně pro ukazatele ověřitelných výstupů a výsledků. V případě ověřitelných výsledků se jejich dosažení měří kumulalvně za všechny roky. nedodržení doby vlastnictví inveslce nedodržení podmínek pro případ rekonstrukce nebo dostavby pronajatých prostor nedodržení pravidla archivace a publicity 3% grantu

44 Veřejné zakázky František Brückner

45 Veřejné zakázky BG FNNO = veřejný zdroj - pravidla pro zadávání zakázek Příručka pro žadatele, str příjemce = dotovaný zadavatel = postup jako u veřejného zadavatele kategorie dle předpokládaného objemu zakázky (v Kč, bez DPH) do přímé zadání (hospodárnost, transparentnost, nediskriminace) Dokumentace - nad 10 Ls. písemná objednávka - výrazně doporučena písemná smlouva se specifikací parametrů dodávky a podmínek plnění!!! - dodací list, předávací protokol, účetní doklady,

46 Veřejné zakázky mil. od do 1 mil. Kč bez DPH - postup dle Příručky pro žadatele a příjemce BG FNNO - Formulář Výzvy/oznámení - výzva minimálně 3 zájemcům k předložení nabídky a uveřejnění vhodným způsobem (v regionálním Lsku, na webových stránkách, apod.) - hodn. kritéria cena n. ekonomická výhodnost nabídky cena min. 60% - lhůta pro podání nabídek minimálně 14 dní ode dne odeslání výzvy/uveřejnění oznámení - min. 3 cenové nabídky pro hodnocení musí zadavatel obdržet - pověřená osoba - otevírání obálek, kontrola úplnosl nabídek, hodnocení nabídek - Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - uzavření písemné smlouvy nezapomínat na odstavec o umožnění kontroly! - zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele nad bez DPH V případě nejasnost prosím konzultujte! Nemažte pole ve formulářích jsou tam proto, abyste na nic podstatného nezapomněli!

47 Veřejné zakázky nad Kč nad Kč bez DPH - postup analogický postupu dle zákona 137/2006 Sb. v aktuálním znění podlimitní zakázka - Formulář Výzvy/oznámení nebo Formulář isvzus + Zadávací dokumentace/ Výkaz výměr - možnost využit: a) zjednodušené podlimitní řízení 15 dní, 5 zájemců + zveřejnění na profilu - všechny úkony dle zákona včetně zveřejnění smlouvy b) otevřené řízení 22 dnů zveřejnění na profilu zadavatele a isvzus - počet hodnoxtelů 3 - hodnoxcí kritéria cena/ ek. výhodnost - min. 60% cena - Zápis o posouzení a hodnocení nabídek + podrobné posouzení kvalifikace - uzavření písemné smlouvy nezapomínat na odstavec o umožnění kontroly! - zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele Zadávací dokumentaci je povinné předem konzultovat se zprostředkovatelem!

48 Dokumentace Formulář zadávání zakázek nebo Formulář isvzus Doklady o odeslání/zveřejnění výzvy (podací lístky, e- maily s doručenkou, profil zadavatele) Čestné prohlášení o nepodjatoss hodnostelů nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Nabídky včetně obálek s vyznačením přesného data a času doručení Doklady o odeslání výsledku uchazečům u větších zakázek Případné vypořádání námitek uchazečů prol způsobu a výsledku zadávacího řízení u větších zakázek Smlouva s vítězným uchazečem Dokumentace o tom, že vítězný uchazeč odmítl podepsat sml., popis dalšího postupu zadavatele

49 Pár rad na závěr Jak určit předpokládaný objem zakázky? obdobná či související plnění, která mají být zadána v průběhu realizace celého projektu vodítko dokáže dané plnění realizovat jedna firma? Jak se vyhnout podezření z obcházení pravidel - jednotlivé čásx dodávek spolu souvisí, ale my víme, že bychom dosáhli lepší kvality, kdyby každou část dělala jiná firma? zadejte jako jednu zakázku s dílčími plněními uchazeči se mohou přihlásit k realizaci všech nebo jen některých dílčích plnění podle přísnějších pravidel bez podezření z obcházení pravidel

50 Individuální konzultace 13:00 Žebřík,o.s. 13:10 Koalice pro řeky 13:20 ZO ČSOP Jeseník nad Odrou 13:30 Síť ekologických poraden 13:40 PONTIS Šumperk 13:50 Středisko rané péče SPRP Olomouc 14:00 ZO ČSOP Veronica 14:10 Arnika - Centrum pro podporu občanů 14:20 Charita Prostějov

51 Děkujeme za pozornost

Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace

Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro žadatele 4. výzva Jitka Norková, Veronika Řežuchová, František Brückner Obsah Něco málo o Nadaci Partnerství a Blokovém grantu Základní

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ EHP A NORSKÉ FONDY 2009-2014 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ FINANCOVANÝCH Z PROGRAMŮ CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14, CZ15 Platnost od: 13. března 2014 Revize č. 1 platná od: 23. ledna

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků.

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. Seminář pro příjemce Výzvy č. 7.3 Podpora pre-seed aktivit Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. 28. 1. 2014 Program semináře Program semináře (I.) 10:00 10:15 Úvod 10:15 10:45 Monitorování

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Vyplňování monitorovací zprávy OP VK monitorovací zprávy OP VK Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 9.února 2011

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 4 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 30. 6. 2010 DATUM ÚČINNOSTI: 1. 8. 2010 2 Obsah: ÚVOD

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0143/OKP (dále jen Smlouva ) uzavřená na základě ustanovení 269

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 6 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 29.6.2012 DATUM ÚČINNOSTI: 29.6.2012 Obsah: ÚVOD 7 1.

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce

OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 1 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: únor 2014 Národní koordinační jednotka Ministerstvo financí

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) Zastoupené Euroregionem Praděd česká část Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR -

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více