Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro úspěšné žadatele BG FNNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro úspěšné žadatele BG FNNO"

Transkript

1 Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro úspěšné žadatele BG FNNO František Brückner, Dita Tesařová, Veronika Řežuchová, Jitka Norková, Radim Cenek, únor 2013

2 Program semináře 10:00 10:05 úvod 10:05 10:15 3. výzva v číslech 10:15 10:20 Základní pravidla 10:20 11:00 Monitoring sub- projektu 11:00 11:10 Publicita sub- projektu 11:10 11:20 přestávka 11:20 12:00 Vedení účetnictví sub- projektu a finanční toky 12:00 12:10 NesrovnalosL a sankce 12:10 12:50 Veřejné zakázky 12:50 13:00 Pár rad na závěr 13:30 15:00 Individuální konzultace

3 3. výzva v číslech Celková alokace pro 3. výzvu: Kč Počet přijatých žádosr: poskytování sociálních služeb: 54 životní prostředí: 35 Počet hodnocených žádosr: poskytování sociálních služeb: 38 životní prostředí: 32 Počet schválených žádosr: poskytování sociálních služeb: 10 životní prostředí: 10 Celkem rozděleno: poskytování sociálních služeb: Kč životní prostředí: Kč

4 Rozdělení žádost podle krajů celkem žádosr/ sociální služby / životní prostředí / celkem žádáno 1. výzva: 33 / 22 / 11 / 65 mil. 2. výzva: 38 / 25 / 13 / 87 mil. 3. výzva: 36 / 22 / 14 / 78 mil. 1. výzva: 40 / 27 / 13 / 63 mil. 2. výzva: 31 / 19 / 12 / 56 mil. 3. výzva: 30 / 17 / 13 / 56 mil. 1. výzva: 34 / 20 / 14 / 65 mil. 2. výzva: 30 / 22 / 8 / 60 mil. 3. výzva: 23 / 15 / 8 / 20 mil.

5 Rozdělení žádost podle témat ProblemaXka ŽP 3. výzva

6 Rozdělení žádost podle témat Poskytování sociálních služeb 3. výzva 2. Výzva

7 Základní pravidla Jitka Norková

8 Jak s námi komunikovat e- mail: vždy uvádějte do předmětu e- mailu registrační číslo Vašeho sub- projektu, tj. 72- BG- XXX Pokud možno uvádějte v e- mailu i telefonní spojení Nikdy nepište na osobní e- mailové adresy jednotlivých pracovníků nadace nutné kvůli archivaci nebo příp. sporům Hlavní telefonní spojení: Adresa pro zasílání nebo osobní konzultace: Nadace Partnerství Údolní Brno

9 Co udělat nejdříve Přečíst si Příručku pro žadatele a příjemce (cca 40 stran) a Postupy pro zajištění publicity (4 strany) Uzavřít pracovně právní vztahy pozor na data uzavření! Vytvořit si šablony na dokumenty (obě loga + ČJ a AJ věta o podpoře) Seznámit se s formuláři - na Granty Blokový grant Pro příjemce Konzultovat předem veřejné zakázky

10 Monitoring sub- projektu Jitka Norková

11 Zprávy a platby Zálohová platba je převedena do 15 dnů od podpisu smlouvy Průběžnou zprávu o realizaci sub- projektu obsahující věcnou a finanční část vypracovává příjemce každých 6 měsíců na základě finanční čásl zprávy, tj. podle skutečného čerpání v předchozím období, je konečnému příjemci vyplacena další platba a to až do vyčerpání 90% grantu Pokud projekt nezačíná 1. dne v měsíci, tento neúplný měsíc se přičítá k 6- L celým Příklad 1: projekt začíná 1.4. monitorovací období je Průběžná zpráva musí být podána do Příklad 2: projekt začíná 3.4. monitorovací období je Průběžná zpráva musí být podána do

12 Zprávy a platby Závěrečná zpráva odesílá se do 30 dnů od schválení poslední průběžné zprávy PZ a ZZ obsahují informace o výstupech sub- projektu formulář závěrečné zprávy je odlišný od formuláře průběžné zprávy závěrečná zpráva bude obsahovat kompletní soupisku (nezjednodušenou) + CD se všemi doklady a výstupy za celé období realizace sub- projektu po vyúčtování 100% grantu a schválení ZP je příjemci převedeno zbývajících 10% Monitorovací zprávu předkládá se v době udržitelnosl sub- projektu, tj. po uplynur 12 měsíců od ukončení realizace sub- projektu, nebo od podání poslední MZ celkem jsou příjemcem vypracovány 3 MZ MZ obsahuje informace o prokázání výsledků realizace sub- projektu

13 Dokladování výsledků a výstupů musí být zdokladované dle přílohy 3 smlouvy, jinak nemohou být uznány je nutné zachovávat formát předepsaný přílohou 3 (pdf, není li stanoveno jinak) nelskněte zbytečně srozumitelné názvy souborů dbejte na dodržování pravidel publicity akce pro cílové skupiny hlásit 10 dní předem na mystery shopping, ex ante a interim kontroly vzniklé problémy hlásit, potenciální konzultovat

14 Časté chyby Výstupy nejsou zdokladované podle přílohy 3 Není zachován předepsaný formát (např. pdf) Fotografie pouze v pdf, nevkládat do Wordu ani ppt Zjevná nekvalita některých výstupů (často studie) Fotografie před a po nejsou foceny ze stejného místa nebo jich je málo ČinnosL v pracovním výkazu se neshodují s náplní práce V pracovních výkazech se objevují činnosl spadající do nepřímých výdajů (administralva, účtování, vedení pokladny apod.) Pracovní výkazy jsou příliš stručné (nestačí jen napsat koordinace projektu)

15 Změny sub- projektu Nepodstatné změny sub- projektu změny, které neovlivní dosažení cílů sub- projektu a nedotknou se povinnosr uvedených ve Smlouvě o poskytnui grantu (zejména naplňování ověřitelných výstupů) mohou být provedeny bez předchozího schválení příjemce o nich musí informovat v nejbližší PZ nepodstatná změna rozpočtu, za kterou jsou považovány všechny změny rozpočtu, které nevedou ke změně podílu inveslčních výdajů o více než 20 % celkových výdajů sub- projektu, nebo změně podílu výdajů na služby o více než 20 % neinveslčních výdajů sub- projektu; celková výše inveslčních výdajů však nesmí překročit 70 % celkových oprávněných výdajů sub- projektu, změna harmonogramu realizace sub- projektu týkající se jednotlivých aklvit změna smlouvy konečného příjemce s partnerem mající charakter nepodstatné změny změna ve statutu plátce DPH změna statutárního zástupce další změny, které neovlivní dosažení ověřitelných výstupů a plnění cílů sub- projektu

16 Časté chyby Co je třeba v rámci NZ uvádět: Změny názvů pracovních pozic, byť se zdají být marginální Změny ve výši úvazků oprol schválenému rozpočtu Změny v nákupech vybavení (např. PC místo notebooku) Změny týkající se posunu harmonogramu aklvity Vše, co se odlišilo od žádosl

17 Změny sub- projektu Podstatné změny sub- projektu změna v klíčových aklvitách, rozpočtu, financování či jiných oblastech sub- projektu, která výrazněji mění charakter a obsah sub- projektu oprol schválené žádosl podstatná změna sub- projektu zakládá povinnost upravit nebo doplnit Smlouvu o poskytnur grantu a nesmí být provedena před jejím schválením a doplněním do Smlouvy formulář Žádost o schválení podstatné změny sub- projektu změna právní formy konečného příjemce, změna příjemce sub-projektu, změna partnera sub-projektu, změna týkající se ověřitelných výstupů nebo výsledků, podstatná změna rozpočtu, za kterou jsou považovány všechny změny rozpočtu, které vedou ke změne podílu investičních výdajů o více než 20% celkových výdajů sub-projektu, nebo změně podílu výdajů na služby o více než 20% neinvestičních výdajů sub-projektu, změna začátku realizace sub-projektu, změna data ukončení sub-projektu, změna projektového účtu.

18 Kontrola na místě + audit Kontrola na místě minimálně 70 % sub- projektů bude alespoň jednou zkontrolováno na místě po celou dobu platnosl Smlouvy o poskytnur grantu Kontrola věcné čásx dodání spolufinancovaného zboží, uskutečněné práce a poskytnutých služeb, průběhu realizace sub- projektu s ohledem na časový plán a realizované výdaje, ověření naplňování ověřitelných výstupů a monitoringu výsledků, uchování inveslčního majetku pořízeného z prostředků BG FNNO ve vlastnictví konečného příjemce až po dobu 10 let od ukončení sub- projektu (viz. kap ), zabezpečení publicity apod.

19 Kontrola na místě + audit Kontrola finanční čásx bude zahrnovat kontrolu Audit podkladů prokazujících dodání spolufinancovaného zboží, vykonání práce a dodání služeb, správnost vedení účetnictví ve vztahu k sub- projektu, zaúčtování dodaného zboží, práce a služeb v účetnictví konečného příjemce, zajištění archivace všech relevantních dokumentů týkajících se sub- projektu, zajišťuje zprostředkovatel průběžný finanční audit minimálně u vzorku 15 % celkové alokace BG FNNO

20 Publicita sub- projektu Jitka Norková

21 Pravidla publicity Co je vždy Plakát A2 v kanceláři, při kontaktu s cílovou skupinou šablona je k dispozici na stránkách BG FNNO Údaje o projektu na www stránkách popis projektu Loga + věta o podpoře + prokliky

22 Pravidla publicity Co je nutné uvádět Loga Programu švýcarsko- české spolupráce Nadace Partnerství Ke stažení: hyp://www.nadacepartnerstvi.cz/blokovy- grant/pro- prijemce Informace o financování z Programu švýcarsko- české spolupráce vždy CZ: Podpořeno z Programu švýcarsko- české spolupráce. (také u mediální prezentace, audiovizuálních materiálů) + někdy EN: Supported by a grant from Switzerland through the Swiss ContribuSon to the enlarged European Union.

23 Pravidla publicity Kde je nutná publicita Informační materiály (elektronické i Lštěné) loga + CZ info o financování tiskové zprávy, pozvánky, letáky Propagační a reklamní materiály loga + EN a CZ info o financování (25 % nahoře EN informace) plakáty (umístit v prostorách konání projektů) billboardy (postavit v průběhu stavebních prací) pamětní desky ( po skončení stavby nahradí billboard) nálepky Materiály z realizace měkkých projektů (dodávky služeb, zařízení) loga + EN a CZ info o financování (25 % nahoře EN informace) písemné výstupy jako např: školící manuály, studie, analýzy

24 Pravidla publicity Informování o významných akcích sub- projektu 10 dnů předem Příjemce grantu poskytne Nadaci Partnerství jeden výlsk od každého vydaného propagačního materiálu. Příjemce grantu poskytne Nadaci Partnerství 2 fotografie z projektu v Lskové kvalitě. Nadace Partnerství si vyhrazuje právo publikovat ve svých materiálech výsledky podpořených projektů, včetně fotografií Při výrobě propagačních materiálů upřednostňujeme takové postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, tj. použir recyklovaného papíru, eliminace nadbytečného počtu Lskovin apod.

25 Pravidla publicity Nejčastější chyby Publicita chybí nebo je provedena nesprávně (chybí věta o podpoře) Chybí informace o projektu na www stránkách Loga na automobilech jsou příliš malá nebo nesprávně uváděná Příjemce vkládá jiná loga mezi loga Swiss ContribuLon a Nadace Partnerství nelze! Pozor na chyby v anglické větě o podpoře (Weiss místo Swiss)

26 Vedení účetnictví sub- projektu a finanční toky Veronika Řežuchová

27 Základní pojmy Oprávněné výdaje Souvisí s realizací sub- projektu, vznikly po podpisu smlouvy a jsou hrazeny max. 60 dnů po ukončení sub- projektu Neoprávněné výdaje InvesXční majetek Přímé výdaje jsou přímo přiřaditelné k realizaci konkrétních aklvit sub- projektu Nepřímé výdaje nejsou přímo přiřaditelné ke konkrétní aklvitě (administrace, cestovné viz příručka)

28 Finanční toky Zálohová platba ve výši 25 % až 60 % v závislosl na délce a harmonogramu čerpání sub- projektu splatnost - 15 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

29 Finanční toky Průběžné platby na základě Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu do 30L dnů po uplynur 6L měsíců realizace sub- projektu, finanční část zprávy obsahuje: soupisku výdajů v případě realizace sub- projektu s partnerem obsahuje soupiska výdajů KP také oprávněné výdaje partnera (Žádost o refundaci oprávněných výdajů partnera). KP je zodpovědný Zprostředkovateli za oprávněnost výdajů na straně Partnera. upravený harmonogram čerpání výdajů žádost o platbu na dalších 6 měsíců realizace sub- projektu (= skutečnému čerpání v předchozím období) čestné prohlášení o DPH zda vznikl nebo nevznikl nárok na uplatnění DPH v souvislosl s projektem

30 Finanční toky Žádost o průběžnou platbu schválena převod platby do 10L kalendářních dnů od schválení Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu snížena o neoprávněné výdaje KP je vyzván k dopracování/ přepracování Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu ve lhůtě 10L dnů. Pokud KP nepředloží do 15L dnů přepracovanou zprávu bude moci žádat o platbu až po uplynur dalších 6L měsíců. neschválena (v případě zjištění nesrovnalosl při realizaci sub- projektu) Postup u Průběžné platby jsou prováděny až do vyčerpání výše 90% prostředků poskytnutého grantu. Závěrečných 10% prostředků obdrží KP až po předložení ŽádosL konečného příjemce o závěrečnou platbu a po schválení Závěrečné zprávy o realizaci sub- projektu.

31 Finanční toky Závěrečná platba KP předkládá Zprostředkovateli do 90L dnů po ukončení realizace sub- projektu Závěrečnou zprávu o realizaci sub- projektu, finanční část obsahuje: soupisku výdajů za celou dobu realizace sub- projektu podrobný přehled čerpání výdajů žádost o závěrečnou platbu

32 Finanční toky Žádost o závěrečnou platbu schválena převod platby do 10L kalendářních dnů od schválení Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu snížena o neoprávněné výdaje KP je vyzván k dopracování/ přepracování Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu ve lhůtě 15L dnů neschválena (v případě zjištění nesrovnalosl při realizaci sub- projektu uplatní Zprostředkovatel postup dle 13. Příručky pro žadatele)

33 Finanční toky Kontrola nepřekrývání výdajů zamezení dvojitého financování výdajů v rámci průběžných zpráv značení prvotních dokladů financováno z BG FNNO (v případě realizace více sub- projektů v jedné organizaci uvádějte číslo Smlouvy o poskytnur grantu

34 Finanční toky Příjmy projektu inkasované úroky na bankovním účtu tržby z prodeje zboží nebo majetku v rámci realizace sub- projektu (např. publikace) tržby z prodeje služeb poskytovaných v rámci realizace sub- projektu (např. pečovatelská služba) v soupisce dokladů se uvádí s kladným znaménkem.

35 Vedení účetnictví Samostatný účet (podúčet) po celou dobu slouží výhradně a pro platební operace související s realizací sub- projektu výdaje s vedením účtu v období realizace sub- projektu jsou oprávněnými výdaji projektu Samostatná pokladna pro platební operace hrazené hotově v souvislosl s realizací sub- projektu

36 Vedení účetnictví Prokazování oprávněnosx výdajů oprávněnost výdajů prokazuje KP všechny účetní případy musí být při podání průběžných zpráv doloženy účetními doklady (kopie)+ scan značení dokladů financováno z BG FNNO) seznam účetních dokladů, kterými se prokazují oprávněné výdaje kapitola Příručky žadatele pokud dané plnění není používáno zcela pro sub- projekt se použije alikvotní část výdaje (nutno doložit metodu výpočtu) pořízení invesxčního majetku je oprávněným výdajem pouze pokud se KP zaváže ve Smlouvě o poskytnur grantu uchovat majetek dle Příručky pro žadatele kapitola 14.4.

37 Archivace Základní principy archivace Všechny dokumenty související s realizací sub- projektu uchová KP v souladu s právními předpisy ČR, minimálně však po dobu 10 L let od schválení Závěrečné zprávy o realizaci sub- projektu a to na akceptovatelných nosičích údajů. Dokumenty k archivaci na úrovni KP výčet dokumentů a výstupů viz Příručka, kapitola 18

38 Časté chyby v žádosx o platbu Na dokladech chybí povinné označení Financováno z BF FNNO (Toto označení musí být na každém paragonu, faktuře, u cestovního příkazu také na jízdenkách atd. Nestačí, když je označení pouze na papíru, kde jsou doklady nalepeny) Dokládané výdaje nejsou dobře zkontrolovatelné (např. paragony z pokladny jsou nalepeny přes sebe - je překrytá částka nebo jiný údaj, doklady nejsou čitelné špatná kopie, doklady nejsou kompletní) Sledované období vyplňujte přesný datum Výdajový princip v průběžné zprávě můžete nárokovat pouze výdaje, které byly uskutečněny ve sledovaném období (sledované období od , mzdy za 6/2012 vyplacené budou obsaženy až v další průběžné zprávě)

39 Časté chyby v žádosx o platbu Pracovní smlouva/dodatek k pracovní smlouvě musí obsahovat název pracovní pozice dle schváleného rozpočtu, výši úvazku (míra zapojení v sub- projektu), výši odměny vztahující se k úvazku (může být uvedena samostatně na platovém výměru), náplň práce vztahující se k sub- projektu (opět může být uvedena samostatně jako zvláštní příloha) Dokladování osobních výdajů pracovní smlouvy/dodatky k PS, mzdový list/výplatní pásky, doklady o úhradě, výkaz práce (součást ŽádosL konečného příjemce o platbu)

40 Časté chyby v žádosx o platbu Uvádění osobních výdajů do soupisky osobní výdaje za zaměstnance vepisujte do soupisky jednotlivě, do popisu výdaje uveďte označení o kterého zaměstnance jedná a za který je to měsíc Výdaje na výpisech z účtu nejsou označeny Výdaje nárokované 100% z BG FNNO nejsou hrazeny přímo z projektového účtu Změny rozpočtu nejsou popsány (průběžná zpráva nepodstatné změny)

41 NesrovnalosX a sankce František Brückner

42 NesrovnalosX Jakékoliv jednání nebo opomenur, které má za důsledek neoprávněné čerpání či užir prostředků grantu zejména podvod, zpronevěra, uvedení záměrně klamavých či nepřesných údajů, porušení povinnosr vyplývajících ze Smlouvy o poskytnur grantu, porušení podmínek řádného využir grantu ve smyslu nehospodárnosl či netransparentnosl výdajů, atd. Postup při šetření nesrovnalosx 1. nejedná se o nesrovnalost - ZP informuje o výsledku Národní koordinační jednotku (NKJ), kterou je Ministerstvo financí; 2. závažné porušení Smlouvy ZP vyčíslí nesrovnalost; informuje NKJ a zašle KP žádost o vrácení neoprávněně použitých finančních prostředků; 3. podezření na spáchání trestného činu ZP postoupí šetření NKJ, která případ předá orgánům činným v trestním řízení; 4. podezření na porušení zákona o veřejných zakázkách - ZP postoupí šetření NKJ, která předá případ k dalšímu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nepředložení Průběžné zprávy o realizaci sub- projektu ve stanovené lhůtě je posuzováno jako nesrovnalost

43 Sankce snížení výše grantu v případě, že výsledná hodnota výstupů a výsledků nedosáhne plánovaných hodnot výsledná hodnota bude vypočtena jako průměr více ukazatelů, odděleně pro ukazatele ověřitelných výstupů a výsledků. V případě ověřitelných výsledků se jejich dosažení měří kumulalvně za všechny roky. nedodržení doby vlastnictví inveslce nedodržení podmínek pro případ rekonstrukce nebo dostavby pronajatých prostor nedodržení pravidla archivace a publicity 3% grantu

44 Veřejné zakázky František Brückner

45 Veřejné zakázky BG FNNO = veřejný zdroj - pravidla pro zadávání zakázek Příručka pro žadatele, str příjemce = dotovaný zadavatel = postup jako u veřejného zadavatele kategorie dle předpokládaného objemu zakázky (v Kč, bez DPH) do přímé zadání (hospodárnost, transparentnost, nediskriminace) Dokumentace - nad 10 Ls. písemná objednávka - výrazně doporučena písemná smlouva se specifikací parametrů dodávky a podmínek plnění!!! - dodací list, předávací protokol, účetní doklady,

46 Veřejné zakázky mil. od do 1 mil. Kč bez DPH - postup dle Příručky pro žadatele a příjemce BG FNNO - Formulář Výzvy/oznámení - výzva minimálně 3 zájemcům k předložení nabídky a uveřejnění vhodným způsobem (v regionálním Lsku, na webových stránkách, apod.) - hodn. kritéria cena n. ekonomická výhodnost nabídky cena min. 60% - lhůta pro podání nabídek minimálně 14 dní ode dne odeslání výzvy/uveřejnění oznámení - min. 3 cenové nabídky pro hodnocení musí zadavatel obdržet - pověřená osoba - otevírání obálek, kontrola úplnosl nabídek, hodnocení nabídek - Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - uzavření písemné smlouvy nezapomínat na odstavec o umožnění kontroly! - zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele nad bez DPH V případě nejasnost prosím konzultujte! Nemažte pole ve formulářích jsou tam proto, abyste na nic podstatného nezapomněli!

47 Veřejné zakázky nad Kč nad Kč bez DPH - postup analogický postupu dle zákona 137/2006 Sb. v aktuálním znění podlimitní zakázka - Formulář Výzvy/oznámení nebo Formulář isvzus + Zadávací dokumentace/ Výkaz výměr - možnost využit: a) zjednodušené podlimitní řízení 15 dní, 5 zájemců + zveřejnění na profilu - všechny úkony dle zákona včetně zveřejnění smlouvy b) otevřené řízení 22 dnů zveřejnění na profilu zadavatele a isvzus - počet hodnoxtelů 3 - hodnoxcí kritéria cena/ ek. výhodnost - min. 60% cena - Zápis o posouzení a hodnocení nabídek + podrobné posouzení kvalifikace - uzavření písemné smlouvy nezapomínat na odstavec o umožnění kontroly! - zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele Zadávací dokumentaci je povinné předem konzultovat se zprostředkovatelem!

48 Dokumentace Formulář zadávání zakázek nebo Formulář isvzus Doklady o odeslání/zveřejnění výzvy (podací lístky, e- maily s doručenkou, profil zadavatele) Čestné prohlášení o nepodjatoss hodnostelů nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Nabídky včetně obálek s vyznačením přesného data a času doručení Doklady o odeslání výsledku uchazečům u větších zakázek Případné vypořádání námitek uchazečů prol způsobu a výsledku zadávacího řízení u větších zakázek Smlouva s vítězným uchazečem Dokumentace o tom, že vítězný uchazeč odmítl podepsat sml., popis dalšího postupu zadavatele

49 Pár rad na závěr Jak určit předpokládaný objem zakázky? obdobná či související plnění, která mají být zadána v průběhu realizace celého projektu vodítko dokáže dané plnění realizovat jedna firma? Jak se vyhnout podezření z obcházení pravidel - jednotlivé čásx dodávek spolu souvisí, ale my víme, že bychom dosáhli lepší kvality, kdyby každou část dělala jiná firma? zadejte jako jednu zakázku s dílčími plněními uchazeči se mohou přihlásit k realizaci všech nebo jen některých dílčích plnění podle přísnějších pravidel bez podezření z obcházení pravidel

50 Individuální konzultace 13:00 Žebřík,o.s. 13:10 Koalice pro řeky 13:20 ZO ČSOP Jeseník nad Odrou 13:30 Síť ekologických poraden 13:40 PONTIS Šumperk 13:50 Středisko rané péče SPRP Olomouc 14:00 ZO ČSOP Veronica 14:10 Arnika - Centrum pro podporu občanů 14:20 Charita Prostějov

51 Děkujeme za pozornost

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně:

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně: Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 2013, verze 4.0 Tímto metodickým pokynem s účinností od 20. 3. 2012 se doplňují postupy uvedené v kapitole 5.1.7 Financování ex-ante a 5.4 Monitorování

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová Finanční část monitorovací zprávy Ing. Petra Kalinová Obsah Přímé a nepřímé náklady Přílohy monitorovací zprávy Zadání žádosti o platbu Podezření na porušení rozpočtové kázně Přímé a nepřímé náklady Přímé

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Petr Hlavík

Finanční část monitorovací zprávy. Petr Hlavík Finanční část monitorovací zprávy Petr Hlavík Obsah 1. Přímé a nepřímé náklady projektu 2. Přílohy monitorovací zprávy 3. Zadání žádosti o platbu 4. Podezření na porušení rozpočtové kázně 5. Praktický

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012 ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ Tel.: +420 384 342 185, Fax: +420 384 723 505 e-mail: alena.bastova@mesto-trebon.cz VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu služby v souladu s 18 odst. 5 zákona

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU Verze č. 1.2 Účinnost od 10. 7. 2014 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu Verze č. 1.4 Účinnost od 17. 12. 2015 Příloha č. 17j) SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 27. 9. 2011, Praha Obsah prezentace: Typy monitorovacích zpráv (dále MZ) a jejich náležitosti Pravidla předkládání MZ podoba zpráv a lhůty Žádost o platbu Zpráva

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21.

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Popis procesu a termínů předkládání Žádosti o platbu Žádost

Více

Program podpory ozdravných pobytů Registrační číslo projektu Č.j. SFZP 01393/2015 Název projektu: Litoměřice

Program podpory ozdravných pobytů Registrační číslo projektu Č.j. SFZP 01393/2015 Název projektu: Litoměřice Výzva k podání nabídek (pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory MŽP,SFŽP, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/.. /. Název projektu Číslo prioritní

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

Zajištění dotačního managementu pro akci Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2 spolufinancovanou z OPŽP

Zajištění dotačního managementu pro akci Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2 spolufinancovanou z OPŽP ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 19. 4. 2013 Přílohy monitorovací zprávy ex ante dokument doložit 1 Podpisové vzory 1 x originál 2 Soupiska účetních dokladů s nepřímými náklady 1 x originál

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

SŠ,ZŠ a MŠ pro ZP, Brno, úprava projektu na zateplení budov B1,B2,B3,B5

SŠ,ZŠ a MŠ pro ZP, Brno, úprava projektu na zateplení budov B1,B2,B3,B5 Vyzvaný zájemce: Výzva k podání nabídky podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu a podle Směrnice

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU POKYNY K VYPLNĚNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.1 platnost od 1. března 2011 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ)

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2. 2. 2010, Praha Typy monitorovacích zpráv zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací zpráva (ZMP)

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Monitoring a kontroly. Veronika Linhartová tel.:

Monitoring a kontroly. Veronika Linhartová tel.: Monitoring a kontroly Veronika Linhartová veronika.linhartova@mpsv.cz tel.: 2 21 92 2781 Průběh prezentace Monitorovací zprávy Kontroly Formulář Monitorovací zprávy Indikátory (Benefit pro monitoring +

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Zadavatel: Obec Brod nad Dyjí Brod nad Dyjí 45 691 81 Březí IČ: 00283045 V Brodě nad Dyjí 23.1.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Výzva k podání

Více

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY FINANČNÍ MECHANISMY EHP / NORSKA POKYN č. 1 NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY Verze: 1. ledna 2008 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí SEZNAM

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Kontrola veřejných zakázek ve vazbě na specifický cíl 2.5 Ing. Pavla Bártíková, Ing. Petr Bouška 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla

Více

VÝZVA k podání nabídky na službu

VÝZVA k podání nabídky na službu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. 75644 Police 142 VÝZVA k podání nabídky na službu Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Audit MAS KLS za rok 2012 v rámci projektu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem?

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Obsah Podpis Dohody o poskytnutí dotace Výběrové řízení Realizace a administrace

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

IČ zadavatele: 60337320 DIČ zadavatele: kontaktních údajů (telefon a emailová Tel.: 603 597 652 adresa):

IČ zadavatele: 60337320 DIČ zadavatele: kontaktních údajů (telefon a emailová Tel.: 603 597 652 adresa): Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smluvní strany: Liberecký kraj sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:18927/2015-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Typ zprávy Číslo zprávy PRŮBĚŽNÁ Období 1. Údaje o akci: Priorita Regionální podpora podnikání Opatření Podopatření - Podpora podnikání ve vybraných regionech NUTS

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Město vyhlašuje dotační program pro oblast kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem

Více

MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM. Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2017

MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM. Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2017 MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2017 I. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1 Název: Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.10/02.0063

Více

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 v oblasti - taneční - hudební - divadelní - přednáškové

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje Dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností či s realizací akcí v oblasti životního prostředí.

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

12.7.2011. Seminář pro žadatele doporučené k podpoře Dotace z Programu rozvoje venkova. Osa IV: LEADER. V. výzva k předkládání projektů jaro 2012

12.7.2011. Seminář pro žadatele doporučené k podpoře Dotace z Programu rozvoje venkova. Osa IV: LEADER. V. výzva k předkládání projektů jaro 2012 12.7.2011 Seminář pro žadatele doporučené k podpoře Dotace z Programu rozvoje venkova Osa IV: LEADER V. výzva k předkládání projektů jaro 2012 Program Program: I. Časový harmonogram II. III. IV. Administrativní

Více