METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA. Studijní obor: Veřejná správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA. Studijní obor: Veřejná správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Studijní obor: Veřejná správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Problematická místa v zavádění standardů kvality sociálních služeb ve službě sociální rehabilitace Bottlenecks in the implementation standards of quality social services in the service social rehabilitation Autor: Stanislava Šplíchalová Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Žáčková CSc. 2013

2

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a všechny citace a prameny řádně vyznačila v textu. Veškerou použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. Současně souhlasím s tím, aby tato práce byla zpřístupněna v knihovně MUP a používána ke studijním účelům v souladu s autorským právem. Praze, dne podpis diplomanta

4

5 Obsah Obsah... 5 Úvod Teoreticko-metodologická část Sociální rehabilitace Definice dle zákona č. 108/ Upřesnění zákona č. 108/2006 vyhláškou č. 505/ Standardy kvality sociálních služeb Obsah standardů kvality sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Ochrana práv osob Jednání se zájemcem o sociální službu Smlouva o poskytování sociální služby Individuální plánování průběhu sociální služby Dokumentace o poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje Personální a organizační zajištění sociální služby Profesní rozvoj zaměstnanců Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby Informovanost o poskytované sociální službě Prostředí a podmínky Nouzové a havarijní situace Zvyšování kvality sociální služby Metodologie Proces řešení problému použitelný při zavádění standardů kvality sociálních služeb Charakteristika metod Analytická (praktická) část K pojmu sociální rehabilitace a naplňování zákonem definované služby Definice sociální rehabilitace dle zákona č. 108/2006 a upřesnění vyhláškou č. 505/ Základní činnosti dle vyhlášky č. 505/ Problematická místa v naplňování standardů kvality sociálních služeb ve službě sociální rehabilitace Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Ochrana práv osob Jednání se zájemcem o sociální službu Smlouva o poskytování sociální služby Individuální plánování průběhu sociální služby Dokumentace o poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje Personální a organizační zajištění sociální služby Profesní rozvoj zaměstnanců Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby... 47

6 Informovanost o poskytované sociální službě Prostředí a podmínky Nouzové a havarijní situace Zvyšování kvality sociální služby Závěr Seznam pramenů a odborné literatury Právní prameny Monografie Internetové zdroje Audiovizuální zdroje Přílohy Příloha č Příloha č Abstrakt Abstract... 60

7 Úvod Standardy kvality sociálních služeb stanovují mantinely pro jednotlivé sociální služby, jsou vodítkem pro poskytovatele, poskytovateli umožňují jasně a konkrétně definovat náplň i směr nabízené služby. Slouží jako ochrana zaměstnanců poskytujících přímou péči (zaměstnanci díky kvalitně zpracovaným standardům mají jasno v pracovních postupech, které mají dodržovat). Standardy slouží také k ochraně uživatelů, díky standardům je uživateli předem znám obsah a náplň nabízené služby, jsou známy zásadní pracovní postupy zaměstnanců. Díky standardům by měla být zabezpečena ochrana základních práv každého klienta. Stručně shrnuto, již z názvu standardy kvality sociálních služeb, je zřejmé, že tato pravidla by měla zaručit kvalitu každé poskytované sociální služby. Standardy na jedné straně svazují poskytovatele, určují mu, že služba má splňovat jistá, předem daná, kritéria. Na druhé straně jsou však standardy, včetně jednotlivých kritérií, stanoveny natolik obecně, že v jejich konkrétním nadefinování má poskytovatel poměrně volné ruce (poskytovatel může sám definovat konkrétní naplňování jednotlivých kritérií tak, jak je to vhodné pro danou službu). Obecnost kritérií je mimo jiné podstatná i pro to, aby byla použitelná pro všechny druhy sociálních služeb. Ve své bakalářské práci se zaměřím na pojem sociální rehabilitace. Poté projdu jednotlivé standardy a zmíním se o problematických místech v jejich zavádění a naplňování ve službě sociální rehabilitace. V metodologické části se zmíním o metodách využívaných při zavádění standardů kvality (jelikož se budu věnovat kvalitativnímu výzkumu problematických míst při zavádění standardů, tyto metody použiji i v praktické části bakalářské práce). Budu vycházet zejména z pracovních zkušeností, které jsem nabyla ve službě sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání a ve službě street-paper. V těchto službách jsem se podílela na tvorbě metodik a zavádění standardů do praxe. 7

8 Obě tyto služby jsou poskytovány ambulantní a terénní formou, nikoliv pobytovou. Ve své práci se tedy nebudu blíže pobytovou formou služby zabývat, pouze u některých standardů se okrajově zmíním o jejích specifikách. Cílem mé práce je: 1) definovat pojem sociální rehabilitace a ukázat na jednotlivé problémy vyplývající ze zákonné definice tohoto druhu služby, 2) stručně nastínit problematiku standardů kvality sociálních služeb, 3) vyzdvihnout výhody existence jednotlivých standardů kvality sociálních služeb, 4) projít problematická místa v zavádění a naplňování standardů 5) a navrhnout některá možná řešení, jak se s problémy vypořádat. Otázku, s jakými problematickými místy v zavádění a naplňování standardů kvality sociálních služeb se můžeme v sociálních službách setkat, a otázku, jak tyto problémy řešit, budu zkoumat metodou kvalitativního výzkumu. Zaměřím se zde zejm. na službu street-paper, kde jsem v současné době metodikem služby. Ke zkoumání aktuálního tématu využiji i zkušeností z předchozích zaměstnání. Výstup mé práce by měl ukázat možnost a vhodnost zapojení týmu do zavádění a naplňování jednotlivých standardů. Výsledkem práce by měla být potvrzena hypotéza, že zapojením týmu pracovníků přímé péče do zavádění standardů, se předejde různým problémům, které by mohly nastat v případě, že by standardy stanovovala pouze jedna, byť k tomu oprávněná, osoba. Ve své bakalářské práci nastíním metody práce se skupinou (např. formou facilitačních technik), které jsou využitelné i pro zavádění standardů v sociální službě. Téma zavádění a naplňování standardů kvality sociálních služeb je aktuální vzhledem k tomu, že všechny sociální služby mají povinnost tyto standardy mít zpracované. Každá služba musí mít jasně vydefinované standardy a metodiky práce. Tudíž každá služba může narazit na určité problémy při jejich zavádění či naplňování v praxi. 8

9 1. Teoreticko-metodologická část 1.1 Sociální rehabilitace Definice dle zákona č. 108/2006 Sociální rehabilitace je druh sociální služby definovaný zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Konkrétně tuto službu upravuje paragraf č. 70. Zde je definována tato služba velice obecně. Díky tomu bychom si mohli pod pojmem sociální rehabilitace představit téměř všechny sociální služby, které se nepodařilo zařadit pod jinou sociální službu (např. vzhledem k tomu, že nebylo v silách poskytovatele splnit všechny požadavky kladené zákonem na jiný druh sociální služby). Zákon č. 108/2006 definuje službu sociální rehabilitace jako soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. 1 Tuto definici upřesňují čtyři body činnosti, kterým by se sociální rehabilitace měla věnovat. Jedná se zejména o nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv a zájmů Upřesnění zákona č. 108/2006 vyhláškou č. 505/2006 Z výše zmíněného bychom si mohli pod pojmem sociální rehabilitace představit téměř jakoukoliv činnost. A však pojem sociální rehabilitace a konkrétní náplň této služby jsou upřesněny dalším právním předpisem, který rozvíjí zákon č. 108/2006, a to vyhláškou č. 505/2006, ve které jsou upřesněny jednotlivé činnosti, jež by měla služba sociální rehabilitace naplňovat. 1 Česká republika. Zákon ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. In: Sbírka zákonů. 2006, roč. 2006, č. 108, 37. Dostupné z: 2 Tamtéž 9

10 Mezi základní činnosti sociální rehabilitace dle vyhlášky č. 505/2006 patří: 1) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu (nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, nácvik péče o děti či další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům), 2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do škol, k lékaři, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace), 3) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 4) Pomoc při uplatňování práv (informování o získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, informační servis a zprostředkování služeb). 3 Jde-li o pobytovou službu, patří sem navíc: 1) Poskytnutí ubytování, 2) Poskytnutí stravy, 3) Pomoc při osobní hygieně Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb jsou upraveny v Příloze č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií. Pro standardy je charakteristická vysoká úroveň obecnosti kritérií. Ta je nezbytná pro to, aby standardy byly použitelné pro jakoukoli sociální službu bez ohledu na její charakter, velikost či právní formu zařízení. Takto formulované standardy předpokládají, že poskytovatelé sociálních služeb sami definují důležitá kritéria ve své dokumentaci. 5 kategorií: Celkem máme 15 standardů kvality, které můžeme rozdělit do 3 základních 3 Česká republika. Vyhláška ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. In: Sbírka zákonů. 2006, roč. 2006, č. 505, 164. Dostupné z: 4 Tamtéž 5 Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2005[cit ]. Dostupné z: 10

11 1) Procesní (neboli procedurální) standardy (standard č. 1-8) 2) Personální standardy (standard č. 9-10) 3) Provozní standardy (standard č ) 6 Mezi procedurální standardy patří: 1) Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 2) Ochrana práv uživatelů 3) Jednání se zájemcem 4) Smlouva o poskytování sociální služby 5) Individuální plánování průběhu sociální služby 6) Dokumentace o poskytování sociální služby 7) Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 8) Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje Mezi personální standardy patří: 9) Personální a organizační zajištění sociální služby 10) Profesní rozvoj zaměstnanců Mezi provozní standardy patří: 11) Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 12) Informovanost o poskytované sociální službě 13) Prostředí a podmínky 14) Nouzové a havarijní situace 15) Zvyšování kvality sociální služby 1.3 Obsah standardů kvality sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Tento standard má celkem 4 kritéria (z nichž 3 byla do zásadní). Mezi kritéria patří: 6 Standardy kvality sociálních služeb: Příručka pro uživatele. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Dostupné z: 11

12 1) Poskytovatel musí mít definovány a zveřejněny základní informace o službě. Jedná se zejm. o poslání, cíle a zásady poskytované služby, cílovou skupinu uživatelů, druh poskytované sociální služby. (Toto kritérium bylo zásadní). 2) Poskytovatel vytváří takové podmínky, aby uživatelé služby mohli při řešení své nepříznivé situace uplatňovat vlastní vůli. (Toto kritérium bylo zásadní). 3) Všechny pracovní postupy (metodiky) musí mít poskytovatel písemně zpracovány, podle těchto metodik postupuje. (Toto kritérium bylo zásadní). 4) Poskytovatel vytváří takové podmínky, aby bylo předcházeno předsudkům a negativnímu hodnocení uživatelů Ochrana práv osob Tento standard má 3 kritéria (z nichž 2 byla zásadní). Mezi kritéria patří: 1) Poskytovatel má zpracována pravidla pro předcházení situacím, v nichž by mohlo při poskytování služby docházet k porušování základních práv a svobod. Dále má zpracována pravidla, podle kterých postupuje v případě, že k porušení práv v souvislosti s poskytováním služby dojde. (Toto kritérium bylo zásadní). 2) Poskytovatel má vymezeny situace, v nichž hrozí, že by mohlo docházet ke střetům zájmů (např. mezi uživatelem a poskytovatelem služby, ale i dalšími osobami v souvislosti s poskytováním služby). Dále má poskytovatel stanoveny postupy pro řešení střetů zájmů. (Toto kritérium bylo zásadní). 3) Poslední kritérium se týká přijímání darů poskytovatel musí mít zpracovány postupy ohledně přijímání darů. 8 7 Česká republika. Vyhláška ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. In: Sbírka zákonů. 2006, roč. 2006, č. 505, 164. Dostupné z: Česká republika. Vyhláška ze dne 30. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 2011, roč. 2011, č. 391, 136. Dostupné z: 8 Tamtéž 12

13 1.3.3 Jednání se zájemcem o sociální službu Tento standard má 3 kritéria (z nichž 2 byla zásadní). Mezi kritéria patří: 1) Poskytovatel musí mít zpracovány postupy a vnitřní pravidla, podle kterých srozumitelným způsobem informuje zájemce o službu o náplni a podmínkách poskytované služby. (Toto kritérium bylo zásadní). 2) Poskytovatel se zájemcem vede jednání, zjišťuje požadavky, očekávání a osobní cíle zájemce, které je možné prostřednictvím služby realizovat. (Toto kritérium bylo zásadní). 3) Poskytovatel má zpracovány postupy pro odmítnutí zájemce o sociální službu. Důvody odmítnutí jsou stanoveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 91, odst. 3 (mezi důvody odmítnutí patří: neposkytování sociální služby, o kterou zájemce žádá, naplněná kapacita služby, zdravotní stav zájemce neumožňující poskytování služby, odmítnutí z důvodu vypovědění služby zájemci vzhledem k předchozímu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování služby maximální doba výpovědi činí 6 měsíců) Smlouva o poskytování sociální služby Tento standard má 3 kritéria (z nichž 1 bylo zásadní). Mezi kritéria patří: 1) Poskytovatel má stanovena pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby. Pravidla jsou stanovena v závislosti na druhu poskytované služby a cílové skupině, které je služba určena. (Toto kritérium bylo zásadní). 9 Česká republika. Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Sbírka zákonů. 2009, roč. 2009, č. 206, 61. Dostupné z: 10 Česká republika. Vyhláška ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. In: Sbírka zákonů. 2006, roč. 2006, č. 505, 164. Dostupné z: Česká republika. Vyhláška ze dne 30. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 2011, roč. 2011, č. 391, 136. Dostupné z: 13

14 2) Poskytovatel postupuje při uzavírání smlouvy srozumitelným způsobem pro zájemce o službu (tzn. tak, aby zájemce rozuměl obsahu i účelu smlouvy). 3) Smlouva se uzavírá v rozsahu a na dobu zohledňující osobní cíl zájemce (cíl je závislý na možnostech, schopnostech a přáních osoby) Individuální plánování průběhu sociální služby Tento standard má 5 kritérií (z nichž 4 byla zásadní). Poslední 2 kritéria se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou bez zaměstnanců. Mezi kritéria patří: 1) Poskytovatel má pravidla pro plánování (s ohledem na druh a poslání sociální služby) a způsob přehodnocování procesu poskytování služby. (Toto kritérium bylo zásadní). 2) Do plánování průběhu poskytování služby je zapojena osoba, které je služba poskytována (s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby). (Toto kritérium bylo zásadní). 3) Poskytovatel s uživatelem průběžně hodnotí naplňování osobních cílů. (Toto kritérium bylo zásadní). 4) Pro individuální plánování s uživatelem je určen konkrétní zaměstnanec. (Toto kritérium bylo zásadní). 5) Poskytovatel má systém získávání a předávání informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování služby jednotlivým uživatelům Dokumentace o poskytování sociální služby Tento standard má 3 kritéria (z nichž 1 bylo zásadní). Mezi kritéria patří: 1) Poskytovatel má pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace uživatelů sociální služby, vč. pravidel pro nahlížení do dokumentace. (Toto kritérium bylo zásadní). 2) V případě, kdy to vyžaduje charakter služby, popř. na žádost uživatele, poskytovatel vede anonymní evidenci o uživatelích. 11 Tamtéž 12 Tamtéž 14

15 3) Poskytovatel má stanovenou dobu pro archivaci dokumentace uživatele po ukončení poskytování služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Tento standard má 4 kritéria (z nichž 2 byla zásadní). Mezi kritéria patří: 1) Poskytovatel má stanovena ve srozumitelné formě pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování služby. (Toto kritérium bylo zásadní). 2) Poskytovatel má povinnost uživatele informovat o možnosti podat stížnost, vč. informace o tom, jakou formou si může stěžovat, na koho se může obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem. Dále poskytovatel informuje uživatele o možnosti zvolení zástupce pro podání stížnosti. Tato pravidla znají i zaměstnanci poskytovatele. (Toto kritérium bylo zásadní). 3) Poskytovatel o stížnostech vede evidenci, stížnosti vyřizuje písemně v přiměřené lhůtě. 4) Pro případ nespokojenosti s vyřízením stížnosti musí poskytovatel uživatele informovat o možnosti obrátit se na nadřízený orgán nebo na instituci sledující dodržování lidských práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje Tento standard má 3 kritéria (z nichž 1 bylo zásadní). Mezi kritéria patří: 1) Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří pro uživatele příležitosti, aby tyto služby mohli využívat. (Toto kritérium bylo zásadní). 2) Poskytovatel umožňuje uživatelům využívat další služby, např. zprostředkovává služby dalších fyzických a právnických osob podle individuálních potřeb uživatele. 13 Tamtéž 14 Tamtéž 15

16 3) Poskytovatel uživatele podporuje ve vztazích a kontaktech s přirozeným sociálním prostředím. V případě konfliktu uživatele s osobami jeho přirozeného prostředí poskytovatel zachovává neutrální postoj Personální a organizační zajištění sociální služby Tento standard má 4 kritéria (z nichž pouze 1 bylo zásadní). Všechna tato kritéria se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance. Mezi kritéria patří: 1) Poskytovatel má stanovenou organizační strukturu a počet pracovních míst. Dále má určeny pracovní profily zaměstnanců, kvalifikační a osobnostní předpoklady k výkonu povolání. Organizační struktura a počet zaměstnanců jsou přiměřené druhu a kapacitě sociální služby a potřebám uživatelů. (Toto kritérium bylo zásadní). 2) Je zpracována organizační struktura, v níž jsou stanoveny kompetence jednotlivých zaměstnanců (tj. oprávnění a povinnosti). 3) Poskytovatel má stanovena pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců a dalších fyzických osob, které nejsou v pracovně-právním vztahu s poskytovatelem. 4) V případě že pro poskytovatele vykonávají činnost i osoby mimo pracovněprávní vztah, má poskytovatel stanovena pravidla pro působení těchto osob při poskytování sociální služby Profesní rozvoj zaměstnanců Tento standard má 5 kritérií (z nichž žádné nebylo zásadní). Třetí a čtvrté kritérium se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance. První a druhé kritérium se na tohoto poskytovatele vztahují přiměřeně. Mezi kritéria patří: 1) Poskytovatel má stanoven postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců. V rámci hodnocení se stanovují profesní cíle, hodnotí se jejich vývoj a naplňování. Dále se stanovují potřeby další odborné kvalifikace. 15 Tamtéž 16 Tamtéž 16

17 2) Poskytovatel má zpracován program dalšího vzdělávání zaměstnanců. 3) Je stanoven systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované sociální službě. 4) Poskytovatel má vypracován systém oceňování zaměstnanců (jedná se jak o finanční, tak i o morální oceňování zaměstnanců). 5) Zaměstnancům, kteří vykonávají přímou práci s uživateli, je poskytována podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby Tento standard má 1 kritérium: 1) Poskytovatel určuje místo a dobu poskytování sociální služby, a to podle druhu poskytované služby a podle cílové skupiny uživatelů, kterým je služba určena, a dle jejich potřeb. (Toto kritérium nebylo zásadní) Informovanost o poskytované sociální službě Tento standard má 1 kritérium: 1) Poskytovatel má zpracovány ve srozumitelné formě informace o poskytované sociální službě. (Toto kritérium nebylo zásadní) Prostředí a podmínky Tento standard má 2 kritéria (z nichž žádné nebylo zásadní). Druhé kritérium se nehodnotí u poskytovatele, který neposkytuje sociální služby v zařízení sociálních služeb. Mezi kritéria patří: 1) Poskytovatel zajišťuje prostředí a podmínky poskytované služby. Materiální, technické a hygienické podmínky musí být přiměřené druhu poskytované služby a kapacitě služby, dále cílové skupině a individuálně určeným potřebám uživatelů. 17 Tamtéž 18 Tamtéž 19 Tamtéž 17

18 2) Ambulantní a pobytové služby musí být poskytovány v prostředí, které je důstojné a odpovídá cílové skupině uživatelů a jejich individuálně určeným potřebám Nouzové a havarijní situace Tento standard má 3 kritéria (z nichž žádné nebylo zásadní). Plnění druhého kritéria se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance. Mezi kritéria patří: 1) Poskytovatel má definovány potenciální nouzové a havarijní situace, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním služby. Dále má definován postup pro jejich řešení. 2) S postupem při nouzových a havarijních situacích jsou seznámeni jak zaměstnanci, tak uživatelé služby. Poskytovatel vytváří takové podmínky, aby tyto stanovené postupy byli schopni zaměstnanci i uživatelé použít. 3) Poskytovatel musí vést dokumentaci o průběhu a řešení nouzových či havarijních situací Zvyšování kvality sociální služby patří: Tento standard má 4 kritéria (z nichž žádné nebylo zásadní). Mezi kritéria 1) Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí způsob poskytování sociální služby (např. zda je služba v souladu s posláním, cíli či zásadami sociální služby, a s cíli jednotlivých uživatelů). 2) Jsou stanovena vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti uživatelů se způsobem poskytování služby. Poskytovatel pravidelně zjišťuje spokojenost uživatelů s poskytováním sociální služby. 3) Do hodnocení jsou zapojeni i zaměstnanci a další zainteresované fyzické i právnické osoby. 20 Tamtéž 21 Tamtéž 18

19 4) Poskytovatel využívá stížností, námětů a připomínek v oblasti kvality nebo způsobu poskytování sociální služby jako podnět pro další rozvoj a zvyšování kvality poskytované služby Metodologie Proces řešení problému použitelný při zavádění standardů kvality sociálních služeb Pro úspěšné řešení problému, tedy i pro zavádění standardů kvality, je třeba nejdříve definovat současný stav a požadovaný cíl. Pro definování problému je vhodné použít např. metodu Occamova břitva (viz níže). Poté, co problém definujeme, pokračujeme sběrem informací. Pro sběr informací slouží konvergentní metody (např. brainstorming, brainwriting, infobanka, graf rybí páteře, graf 6 slov, metoda 365 viz níže). Ve chvíli, kdy máme dostatek primárních informací, přistoupíme k jejich selekci a strukturalizaci. K tomu nám slouží divergentní metody (např. seskupování, práce s kartami, myšlenková mapa, graf rybí páteře, stavování priorit metoda N/3, negativní volba, DDB, SWOT analýza, analýza silového pole, schéma řešení problému, multikriteriální analýza, Ďáblův advokát, Occamova břitva viz níže). Nakonec přistoupíme k řešení problému. Je účelné stanovovat SMART cíle, popř. použít katalog opatření (viz níže). Proces řešení problému je graficky znázorněn na Obr Pro zavádění standardů kvality sociálních služeb by průvodce jejich zaváděním měl znát obsahovou stránku standardů, náplň a činnost sociálních služeb v praxi, a také metody práce s dynamikou skupiny, též by měl umět základy facilitace a vedení týmu Tamtéž 23 ČERNÁ, Magdalena. Efektivní vedení porad a jednání [kurz]. Praha: Neziskovky.cz, 2012 [cit ]. ČERNÁ, Magdalena. Facilitace pracovních setkání [kurz]. Praha: Neziskovky.cz, 2012 [cit ]. MEDLÍKOVÁ, Olga. Time management [kurz]. Praha: Neziskovky.cz, 2009 [cit ]. MEDLÍKOVÁ, Olga. Zvládání problematických situací a lidí v práci lektora / konzultanta [kurz]. Praha: Neziskovky.cz, 2010 [cit ]. 24 KOSTEČKA, Jan, Lumír PEKTOR a Lucie GHAYYADOVÁ. Vybrané metody práce průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Dostupné z: 19

20 Obr Charakteristika metod Occamova břitva umožňuje udržet věci co nejjednodušší. Díky ní snadno vytvoříme jasnou a srozumitelnou definici, která popisuje jádro problému. Můžeme sjednotit kategorie, do kterých přiřazujeme nápady, které lze snadno a rychle třídit. Položíme-li si následující otázky, lze vybrat jedno téma jako problém k řešení. Otázky: 1) Týká se to nás? 2) Můžeme s tím něco v rozumné době udělat? 3) Umíme o tom nashromáždit údaje? 4) Opravdu to chceme řešit? 26 Brainstorming či jeho obměna brainwriting umožňuje nashromáždit velké množství informací a nápadů. Pro tuto metodu je zásadní dodržet 4 hlavní pravidla: 25 ČERNÁ, Magdalena. Efektivní vedení porad a jednání [kurz]. Praha: Neziskovky.cz, 2012 [cit ]. ČERNÁ, Magdalena. Facilitace pracovních setkání [kurz]. Praha: Neziskovky.cz, 2012 [cit ]. 26 ČERNÁ, Magdalena. Efektivní vedení porad a jednání [kurz]. Praha: Neziskovky.cz, 2012 [cit ]. ČERNÁ, Magdalena. Facilitace pracovních setkání [kurz]. Praha: Neziskovky.cz, 2012 [cit ]. MEDLÍKOVÁ, Olga. Time management [kurz]. Praha: Neziskovky.cz, 2009 [cit ]. MEDLÍKOVÁ, Olga. Zvládání problematických situací a lidí v práci lektora / konzultanta [kurz]. Praha: Neziskovky.cz, 2010 [cit ]. 20

21 priorit. 32 Jistou obdobou metody seskupování je metoda práce s kartami, kde témata 1) Sběr co největšího množství informací a nápadů 2) Nechat volně plynout fantazii 3) Podpora navazujících myšlenkových asociací 4) Odložené hodnocení 27 Infobanka je shromaždištěm informací, např. schránka nebo databáze, kam každý může přispět. 28 Graf rybí páteře je technika použitelná pro řešení řady situací. Tato metoda umožňuje oddělit příčiny (kostra ryby) a důsledky (rybí hlava), spojuje v sobě kreativitu i analytický přístup. Výsledkem je vytvoření jasné struktury problému. 29 Díky metodě Graf 6 slov můžeme na jakýkoliv stav, tedy jak problémový, tak bezproblémový, nahlížet stejně, a to za použití následujících otázek: Kdo? Co? Kde? Kdy? Proč? Jak? (Pořadí otázek je možné vzhledem k tématu měnit.) 30 Metoda 365 se užívá v případech, kdy potřebujeme v krátkém čase získat co nejvíc konkrétních nápadů. Účastníky jednání rozdělíme do skupin. Čísla 365 znamenají: 3 nápady, 6 lidí, 5 minut. Tato čísla lze obměňovat dle potřeby. 31 Metoda seskupování ( laso ) pomáhá k roztřídění myšlenek a nápadů. Účastníci dostanou lepíky, na které napíší na zadané téma své nápady, nápady se nalepí na flip chart, poté skupina rozděluje lepíky s nápady do skupin (dle podobnosti nápadů). Na tuto metodu je vhodné navázat metodou N/3 či jiným způsobem stanovování napsaná na kartách seřazujeme dle jejich logického sledu Tamtéž 28 Tamtéž 29 Tamtéž 30 Tamtéž 31 Tamtéž 32 Tamtéž 33 Tamtéž 21

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Centrum MARTIN o.p.s. Sociální rehabilitace Identifikátor 5293808

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Aby jste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás získat potřebné informace. POSLÁNÍ A

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ. versus STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/INSPEKCE KVALITY. Jana Sladká Ševčíková

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ. versus STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/INSPEKCE KVALITY. Jana Sladká Ševčíková INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ versus STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/INSPEKCE KVALITY Jana Sladká Ševčíková Internetové poradenství Specifický nástroj komunikace mezi klientem a poradcem Cca 15 let dynamicky

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace poskytuje dvě sociální služby: Domov pro seniory kapacita 11 osob. Domov se zvláštním režimem kapacita 59 osob. Standard

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 10 Profesní

Více

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy..

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy.. Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. pan/paní: datum narození: trvalé bydliště: adresa současného pobytu: Číslo smlouvy.. zastoupený/á opatrovníkem (jméno, příjmení, trvalé

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Odlehčovací služba Sociální rehabilitace ambulantní Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás získat potřebné informace. POSLÁNÍ A CÍLE

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Poslání služby Cíle služby

Poslání služby Cíle služby Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Centrum MARTIN o.p.s. Sociálně terapeutické dílny Identifikátor

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. IČ: 26600285 E-mail: stredisko@ranapece-pce, web: www.ranapece-pce.cz Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích

Více

Průvodce vnitřními pravidly

Průvodce vnitřními pravidly Průvodce vnitřními pravidly Základní charakteristika služby RP Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD je jedním ze zařízení příspěvkové organizace Sociálních služeb města Havířova. Posláním služby

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Služba je zajišťována v rozsahu garantované nabídky činností. Základní činnosti sociální rehabilitace jsou poskytovány zdarma. Doplňkové

Více

Vnitřní pravidla odlehčovací služby

Vnitřní pravidla odlehčovací služby Název a místo organizace poskytující Odlehčovací služby: Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, 406 46 Krásná Lípa Vnitřní pravidla odlehčovací služby Kontakt: Vladislava Vítková, Dis., vedoucí týmu

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní bydliště: narozena: (v textu této smlouvy dále jen "Klient") zastoupen

Více

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:..

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:.. Charita Vsetín Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín, tel/fax: 571 411 709 e-mail: vsetin@vsetin.charita.cz; www.vsetin.caritas.cz IČO: 44740778, účet: KB 563344851/0100 Smlouva o poskytování Pečovatelské služby

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více