Záměr využití objektu Fara Vtelno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záměr využití objektu Fara Vtelno"

Transkript

1 OBLASTNÍ CHARITA MOST Jilemnického 2457, Most Záměr využití objektu Fara Vtelno Místo: Fara Most Vtelno, adr. Ke kostelu 1, Most Majitel: Římskokatolická církev, Děkanský úřad Most. Objekt je ve výpůjčce Oblastní charity Most od Stav objektu: k dalšímu využití musí nutně projít rekonstrukcí. Odhadované náklady na rekonstrukci mil. Kč. V r je v havarijním stavu: Objekt fary je památkově chráněn. Ohradní zeď, kde hrozí rozpad na sousední pozemek Střecha Objekt fary se nachází v sousedství kostela Povýšení svatého kříže v okrajové části města Mostu. Přísluší k ní hospodářské objekty a rozlehlá zahrada a nádvoří. Vše tvoří uzavřený komplex obehnaný ohradní zdí. Jeho dostupnost je zajištěna městskou hromadnou dopravou, taktéž místa k parkování bude možné vytvořit a zajistit. Pohled do historie Vtelna: Vtelno: První zmínka o této vsi spadá do roku V roce 1629 se Vtelno stalo majetkem cisterciáckého kláštera v Oseku. Vtelno mělo statut farní obce. První písemná zmínka k farnímu kostelu Povýšení svatého Kříže se vztahuje k roku 1377, první farář je doložen k roku Původní kostel stál zřejmě ve farské zahradě, ale roku 1710 vyhořel i s farou. Nový vtelenský kostel nechal vybudovat opat P. Jeroným Besnecker. Je dílem italského stavitele působícího na Litoměřicku, Octavia Broggia, který jej postavil v letech 1736 až Zároveň s kostelem byl vybudován i hřbitov. Vyhořelá fara byla obnovena v letech 1711 až 1713 také podle plánů O. Broggia. Budova fary je obdélná jednopatrová, má valbovou střechu s volskými oky a středový rizalit s portálem v přízemí. Fasáda je hladká, omítaná, s mezipatrovou a hlavní římsou. Budova má osm okenních os. V přízemí i v patře jsou okna pravoúhlá, s nadokenní římsou, která je ve střídavém rytmu zalomena a segmentována. Mělký středový rizalit je o dvou osách a má v přízemí portál zaklenutý stlačeným obloukem, lemovaným pilastry, které nesou rozeklanou supraportu. V patře rizalitu je umístěna dvojice obdélných oken s uchy a kapkami, nad nimiž se vyklenuje obloukovitě hlavní římsa, která je ve středu završena kuželkou. Objekt fary byl ve druhé polovině minulého století využíván jako obytné prostory. Po r přestal být obývána trvale. Několik let zde byli umístěni klienti Emauzských domů, kteří se snažili objekt opravovat. Jako další možnost využití objektu byl záměr vytvořit v něm bydlení pro náhradní rodiny. Tento záměr nebyl uskutečněn. Oblastní charita Most - Záměr využiti objektu Fara Vtelno 1

2 Záměr využití objektu fary ve Vtelně: Oblastní charita Most navrhuje objekt vzhledem k jeho rozlehlosti rozdělit do dvou částí: A) Centrum mezinárodního setkávání se zaměřením na dobrovolnickou práci v sociální oblasti. B) Denní centrum pro zdravotně postižené a jejich rodiny a chráněné dílny A. Centrum mezinárodního setkávání se zaměřením na dobrovolnickou práci v sociální oblasti: Sociální, církevní, společenské a kulturní akce pro širokou veřejnost. Hlavní budova. Cílem projektu je posílit a podpořit proces přeshraniční integrace (zejména v sociální a kulturní oblasti). Hlavní budova: 1. Přízemí: Recepce, vpravo menší sál pro přednášky a setkávání pro kulturní a společenské aktivity studentů a neprofesionálních umělců, NGO, vlevo (zachování černé kuchyně, vedle ní místnost pro rukodělné aktivity ukázky řemesel současných i historických v České republice i v Německé republice. Na organizování těchto aktivit by se podílela s OchMost i střední odborná škola v Hamru Litvínov, případně Střední odborná škola Most-Velebudice. Okamžitá kapacita osob: cca patro: Sál setkávání (koncerty, přednášky, církevní setkávání, konference), knihovna, kanceláře 2 lidé, byt správce 70 m 2. Okamžitá kapacita osob: cca Aktivity Centra: koordinace přeshraničních aktivit v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci v Euroregionu Krušnohoří s přesahem do celé Evropy. Podporuje podněty přicházející jak z české, tak i německé strany, organizuje nejrůznější přeshraniční semináře a konference pro veřejnou správu, podnikatele, církevní instituce a neziskové organizace. Smyslem projektu je také navázání spolupráce s českými a rakouskými institucemi a zájmovými sdruženími. Dále kooperuje s partnery a mikroregiony z obou stran hranice, to vše ve spolupráci s Městem Most, Euroregionem Krušnohoří a dalšími centry. Organizace seminářů a konferencí Vztahy v církevní sféře, sociální sféře, rodina, klient, zařízení. Česko-německé konference. Možnosti pro rozvoj kultury v příhraničí, profesní rozvoj, výměna zkušeností a kontaktů. Kulturní spolupráce Spojení výtvarného umění, divadla a hudby v Euroregionu Krušnohoří. K letním církevním a kulturním událostem, ke společným rozhovorům a setkávání veřejnosti využít nádvoří fary, instalace uměleckých objektů, kulturní hovory, světelná show, projekce na vodní stěnu,literatura Letní kulturní událost na nádvoří, foayer spolupráce německých a českých umělců. Oblastní charita Most - Záměr využiti objektu Fara Vtelno 2

3 Realizace a koordinace přeshraničních projektů Projekt: Přeshraniční řemeslná dílna Hlavním obsahem setkání českých a německých studentů bude vytvoření společné dílny, v níž se mohou studenti setkávat a společně tvořit. Dílna by byla místem pro předávání zkušeností, rozvoje vzájemným vztahů a navazování spolupráce mezi školami na obou stranách hranic. Propagace regionu Přeshraniční atlas sociálních služeb a kulturních institucí, přehled církevních organizací včetně jejich programů pro veřejnost na obou stranách hranic. Informační letáček centra. Propagace regionu a města v českých a německých průvodcích. Hospodářská kooperace Spolupráce s Euroregionem Krušnohoří, se středními školami, s Hospodářskou komorou, s Úřady práce, s církví, s NNO regionu, s partnerskými organizacemi v Sasku Hlavní cíle projektu: Přenos know-how z realizace a přípravy společných projektů Efektivní vyhledávání partnerů pro projekty / záměry s přeshraničním efektem - spolupráce se subjekty dlouhodobě činnými v přeshraniční spolupráci: Euroregion Krušnohoří, Komunitní plány měst a obcí v regionu, církve, střední odborné školy, hospodářská komora apod. Vytvoření sítě pro komunikaci (koordinace komunitních projektů v sociální oblasti města a obce, neziskové organizace) Podpora komunikace mezi obcemi a neziskovými subjekty při realizaci projektů, vytváření partnerství, vytváření sítí partnerů, kooperační setkání partnerů. Pomoc při přípravě a realizaci projektů, definice odpovídajícího přeshraničního efektu, poskytování odborných / expertních konzultací. Zvýšení vzdělanosti v oblasti projektů a partnerství pracovníků obcí a neziskových organizací - předpoklad pro přeshraniční spolupráci a projekty. Zlepšení komunikace mezi subjekty přeshraniční spolupráce Specifické cíle projektu: Rozšířit síť kontaktů a společných aktivit mezi NNO, církvemi, obcemi a jejich obyvateli v dotčených regionech Posílit setkávání církevních institucí českých a německých Posílit vzájemnou kooperaci (především neziskových organizací) z obou stran hranice Vyšší využití přeshraniční spolupráce a jejích efektů při projektech v oblasti kultury, sociální péče Zvýšení povědomí o možnostech rozvoje a financování přeshraniční spolupráce Zvýšení počtu projektů, které budou realizovány s přeshraničními partnery a kontextem a s využitím relevantních veřejných zdrojů (např. zdroje EU, státu, regionální grantové programy apod.) Rozšíření činnosti na další oblasti Krušnohoří z obou stran hranic rozšíření možností prezentovat se a kooperovat přes hranice nové kontakty a rozvoj stávajících kontaktů nové impulsy pro realizaci vlastních projektů na české, resp. německé straně hranice rozšíření povědomí o možnostech spolupráce mezi jednotlivými subjekty Oblastní charita Most - Záměr využiti objektu Fara Vtelno 3

4 Cílové skupiny projektu: instituce v oblasti sociální práce Neziskové organizace (v sociální oblasti, ochrany životního prostředí, sociální integrace, podpory rozvoje občanské společnosti, kultury, atd.) Města a obce v Euroregionu Krušnohoří Střední školy a vzdělávací instituce širší odborná i laická veřejnost Návaznost na další aktivity a projekty realizované v regionu: Realizované projekty v oblasti příhraniční spolupráce v sociální sféře, v oblasti kulturní, společenské a církevní: (např. projekt Sociální atlas, realizovaný Oblastní charitou Most a Paritním svazem Drážďany podpořený z programu Malých projektů, projekt Společně vážit cesty občané tvoří svůj sociální prostor příhraničně, podpořený z velkých projektů Cíl 3 doba realizace r.2009 r.2012 (lead partner Charitní svaz Drážďany, český partner Oblatní charita Most), projekt Výměna zkušeností v sociálněpedagogické práci a setkávání, pomoci potřebných rodinám v sociální oblasti Cíl 3 malé projekt, doba realizace (lead partner Lidová solidarita Freiberg, český partner, Oblastní charita Most) a další. Společně v Evropě putovní výstava společná prezentace sociální a pedagogické práce institucí Sední odborná škola Litvínov Hamr, Červený Kříž Bautzen, Muldentálský spolek intarzií Sorzig, Oblastní charita Most. Přeshraniční aktivity a spolupráce Oblastní charity Most: Německý červený kříž, Okresní svaz Bautzen Společná práce v projektech, vzájemná setkávání, výměna zkušeností, odborné exkurze, odborná podpora, kulturně-historické poznávání. ABID Marienberg Vzájemné setkávání, odborné exkurze, výměna zkušeností, pravidelná účast dětských komunitních klubů na Integrativních sportovních hrách v Marienbergu, společná oslava adventu, kulturně-historické poznávání. Město Marienberg Aktivní podpora primátora města Thomase Wittiga i organizace Kultura města našim přeshraničním akcím. Muldentálský spolek umění intarzie Sörnzig Společná práce v projektech, vzájemné poznávání v kulturně-sociální oblasti, společné akce. Akademie SWA Chemnitz Podpora práce v projektech, vzájemné poznávání v kulturně-sociální a vzdělávací oblasti. Domovský okres Brüx/Most se sídlem v Erlangen Přeshraniční spolupráce v oblasti církevní, sociální, vzdělávací, překonávání bariér minulosti a vedení novodobého evropského dialogu. Oráčovo společenství/ackermann- Gemeinde Würzburg Oblastní charita Most - Záměr využiti objektu Fara Vtelno 4

5 Přeshraniční spolupráce v oblasti církevní, sociální, vzdělávací, překonávání bariér minulosti a vedení novodobého evropského dialogu. Základní škola Vévody Heinricha Marienberg Vzájemné poznávání, setkávání dětí, pedagogů i rodičů, společné oslavy dne dětí, podpis kmotrovské smlouvy o spolupráci. Charitní svaz pro biskupství Drážďany-Míšeň Vzájemné poznávání, výměna zkušeností, exkurze, kulturněsociální setkávání, práce na společném tříletém projektu Lidová solidarita Saska Freiberg se sídlem ve Flöha Vzájemné setkávání managementu, exkurze, společná práce s dětmi, dětské akce, příprava společných projektů, seminářů i sociálně-kulturního poznávání Text k foto: V r jsme začali spolupracovat s Lidovou solidaritou Saska foto z návštěvy zástupců partnera v našem klubu Sovička. Základními předpokládanými výstupy projektu: Rozšířená a posílená platforma pro přeshraniční spolupráci (1) Navázané kontakty dlouhodobého charakteru Přeshraniční kooperační setkání NNO (cca 5) Akce Říjen pro neziskovky realizovaná na Mostecku s přeshraničním dopadem vybraných lokalitách regionu) 1 studie potenciálu Mostecka pro rozvoj rozvoj přeshraniční spolupráce pro větší zapojení přeshraničních partnerů a aktivit do činnosti NNO (ve vazbě na akci Říjen pro neziskovky v Mostě a podobné akce v jiných městech regionu) 2-3 pilotní projekty realizovaných nově jako přeshraniční projekty 6 seminářů/workshopů 3 kooperačních/konzultačních setkání 5 setkání projektových partnerů (zdroj financování: Nadace, dárci, rozpočty EU i CR, partneři a uživatelé) Přímá návaznost na současně realizovaný projekt v rámci finanční podpory Cíl 3: Och Most má poměrně rozsáhlé příhraniční kontakty s institucemi, spolky, s nestátními neziskovými organizacemi především v Sasku. Od se podílí na realizaci přeshraničního projektu Společně vážit nové cesty občané tvoří svůj sociální prostor přeshraničně. Příjemcem dotace a lead partnerem je Charitní svaz Drážďany. Mezi Charitním svazem Dážďany a Oblastní charitou Most je dohoda, že na tento projekt bude navazovat další společný projekt, v jehož rámci bude uskutečněna část rekonstrukce objektu Fary Vtelno, kde by vzniklo Centrum mezinárodního setkávání. Centrum by bylo zároveň střediskem dobrovolnické práce veřejnosti v sociálních službách. Několik informací o právě realizovaném projektu: Oblastní charita Most - Záměr využiti objektu Fara Vtelno 5

6 Společně vážit cesty- občané tvoří svůj sociální prostor přeshraničně Projekt, realizovaný v současnosti, řeší zapojení široké veřejnosti do sociální práce a pomoci potřebným lidem a je podpůrným prvkem k podpoře zaměstnanců obou organizací a jejich profesionálního i lidského komponentu v oblasti sociálních služeb. Jeho cílem je dlouhodobá profesionalizace dobrovolnictví v Oblastní charitě Most pomocí již získaných znalostí a zkušeností s tímto typem práce v drážďanské charitě skrze intenzivní setkávání, pořádání společných aktivit, výměnu dobrovolníků, výstav a publikační činnost. Program je převážně financován z fondů EU, byl schválen v Rámci Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Rozběhl se v červenci roku 2009 a potrvá až do června roku Hlavní partner projektu: Vedoucím partnerem projektu je Caritasverband für Dresden e.v. (Charitní svaz Drážďany), jenž byl založen již v roce V charitě v Drážďanech je mimo jiné široce rozvinutá spolupráce s dobrovolníky. OCH Most má v tomto projektu roli projektového partnera, který se chystá pomocí zkušeností práce s dobrovolníky na německé straně vybudovat svou dobrovolnickou základnu a tu dlouhodobě udržet a rozvíjet. Popis projektu: Jednotlivé kroky projektu směřují k podpoře dobrovolnické angažovanosti v charitních svazech Most a Drážďany. Základem projektu je vyhledávání občanů, kteří se chtějí zapojit jako dobrovolníci v charitních zařízeních v Mostě a Duchově. Noví dobrovolníci jsou podporováni různými způsoby. Mimo jiné také navštíví charitní pracovníky z německé strany, kde jim je umožněna intenzivní výměna zkušeností. Kromě společných návštěv jsou naplánovány i další společné aktivity jako např. turistika, přednášky a výstavy. Toto vede k většímu poznávání sociokulturních rozdílů obou stran a identifikace s nimi. Na německé straně již existuje centrum setkávání Boot ve Schlowitz. Podobné centrum bude vybudováno i na české straně. Angažovanost dobrovolníků je podporována skrze využití zkušeností s dobrovolnictvím v Německu. I po rekonstrukci objektu by byla zachována autenticita objektu. přičemž v restaurovaném historickém objektu by bylo místo pro moderně vybavené zasedací prostory, přednáškový sál a knihovna. Oblastní charita Most - Záměr využiti objektu Fara Vtelno 6

7 B) Denní centrum pro zdravotně postižené a jejich rodiny + chráněné dílny Bude umístěno v jedné z přilehlých hospodářských budov. Denní centrum bude nabízet odbornou sociální pomoc a péči klientům se speciálními potřebami i klientům s kombinovaným postižením a jejich rodinám. Budova je jednopodlažní: Dílna pro správce objektu, dva sklady, dvě dílny pro uživatele služeb, sociální poradna (kancelář sociálního poradce a místnost pro setkávání uživatelů služeb).okamžitá kapacita osob: Program denních pobytů např.: rozvoj komunikačních schopností pomoc rodinám dětí se speciálními potřebami sociální a legislativní poradenství spolupráci se studenty - praxe, asistenční služby, dobrovolníci konzultace pro odbornou a laickou veřejnost spolupráce s odbornými pracovišti pracovní terapie v dílnách, na zahradě, společenskými setkáváními, s dobrovolnickou činností. Využití cca 1/3 objektu. Zařízení podobného rozsahu do společenského, církevního, kulturního rozsahu a kompletních sociálních služeb v Mostě a v jeho okolním regionu zcela chybí. Úklidová skupina - uklízejí se podlahy, hygienická zařízení, sprchy, kuchyňky aj. Práce je vhodná ke zdokonalení motoriky, myšlení, navazování kontaktů s lidmi.kompletní úklid administrativních budov i průmyslových objektů. Čištění podlah, ošetření krytin. Druhotná hygiena. Dílna šití - příprava a šití jednoduchých výrobků pro domácnost, chňapky, zástěry, polštáře, tašky, prostírání, kapsáře a jiné. Strojové vyšívání - vyšívání firemních a spolkových log, šití a vyšívání dětského textilu (čepice, šály, zabalovačky, deky). Šicí výroba - pracovní zimní bundy, flísové mikiny, návleky na obuv, montérkové pracovní oblečení (bundy, kalhoty, kombinézy), dámské pracovní ochranné pláště bez rukávů, sportovní tašky, noční košile, obleky pro pacienty, prostěradla operační, zástěry, bílé kalhoty (pro zdravotnictví) Tkalcovna - příležitostné zakázky od různých zadavatelů práce a tkaní na ručním tkalcovském stavu. Dílenské práce - výroba jednoduchých upomínkových a praktických předměty z různých materiálů, např. ze dřeva, ručního papíru, materiálů, např. ze dřeva, ručního papíru, sušených květin a podobně. Můžeme také kompletovat výrobky pro firmy na zakázku. Kompletace Skládání a kompletace kartónových krabiček, kompletace a balení igelitových sáčků, kompletace drobného propagačního materiálu (především z papíru nebo umělých hmot), navlékání korálků, kompletace ptačích krmítek a další jednoduché práce. Oblastní charita Most - Záměr využiti objektu Fara Vtelno 7

8 Současný stav a výhled na finance: V roce 2009 byla zpracována předprojektová dokumentace zaměření stávajícího stavu objektu fary Vtelno. K zamýšlené rekonstrukci je nutné zadat projektovou dokumentaci. Oblastní charita Most nyní hledá finanční zdroje nejen na budoucí rekonstrukce ale i finance na pokrytí nákladů související s vyhotovením projektové dokumentace. Je záměr podat žádost o finance na Cíl 3. Další možnost se nám jevila v tzv..švýcarských fondech. Zatím nebyly do Ústeckého kraje přiděleny. Dalším záměrem je požádat na Českoněmeckém fondu budoucnosti tam jsme jednali v létě Hledáme další zdroje a budeme vděčni, za každou radu a pomoc. V Mostě dne Zpracovala Mgr. E. Čenkovičová, ředitelka Oblastní charita Most - Záměr využiti objektu Fara Vtelno 8

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most Oblastní charita Most Výroční zpráva 2010 Úvod Vážení, představujeme Vám činnost Oblastní charity Most v roce 2010. Oblastní charita Most je nestátní nezisková- církevní organizace. Poskytuje humanitární

Více

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most Oblastní charita Most Výroční zpráva 2008 Úvod Poslání, vznik, působnost Vážení pøátelé, Pøedkládáme Vám Výroèní zprávy Oblastní charity Most 2008. Oblastní charita Most poskytuje své služby na území regionu

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

PhDr. Jindřiška Gregoriniová. (stručný přehled květen 2008)

PhDr. Jindřiška Gregoriniová. (stručný přehled květen 2008) Fondy Evropské unie PhDr. Jindřiška Gregoriniová (stručný přehled květen 2008) Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce 2 v Euroregionu Nisa 2007 2013. Realizované projekty přeshraniční spolupráce 15

Dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce 2 v Euroregionu Nisa 2007 2013. Realizované projekty přeshraniční spolupráce 15 euroregion nisa přeshraničních projektů 2007 2013 Obsah Dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce 2 v Euroregionu Nisa 2007 2013 01 02 03 04 Realizované projekty přeshraniční spolupráce 5 Česká

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI A JEJÍ IMPLEMENTACE DO PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ Podpora kultury z Evropské unie Obsah Úvod...4 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY...6 Umění a kulturní dědictví...9 Culture 2007...9 Media 2007...17 Vzdělávání...20 Program

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic CÍLOVÁ SKUPINA SENOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CÍLOVÁ SKUPINA MLÁDEŽ, RODINY S DĚTMI CÍLOVÁ SKUPINA OSTATNÍ OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Opatření

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Společný realizační dokument k programu Cíl 3 / Ziel 3

Společný realizační dokument k programu Cíl 3 / Ziel 3 Společný realizační dokument k programu Cíl 3 / Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci cíle Evropská územní

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více