Projekt S.U.P.R. Výstup 1. fáze- analýza stávající praxe rehabilitace nemocných s vážným duševním onemocněním v lůžkových zařízeních následné péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt S.U.P.R. Výstup 1. fáze- analýza stávající praxe rehabilitace nemocných s vážným duševním onemocněním v lůžkových zařízeních následné péče"

Transkript

1 Projekt S.U.P.R. Výstup 1. fáze- analýza stávající praxe rehabilitace nemocných s vážným duševním onemocněním v lůžkových zařízeních následné péče Páv M., Kališová L., Příhoda P., Tatarko J., Gabriel J. 33. Konference sociální psychiatrie Přerov

2 Pohled na 4. pilíř strategie Strategie definuje typ poskytovaných služeb v psychiatrických nemocnicích jako převážně následná péče se zaměřením na psychiatrickou rehabilitaci Zachování a rozšíření současné dobré klinické praxe nemocnicích/léčebnách Funkční propojení s ostatními pilíři (psychiatrická oddělení, ambulance, CDZ) potřeba ohraničit a zdůvodnit poskytování akutní, následné, dlouhodobé a sociální/zap (zvláštní ambulantní péče) ve vztahu k plátcům péče Definování léčebných programů pro část nemocných, která není schopna po ukončení akutní léčby využít komunitních služeb (dlouhodobě neléčení, nízkofukční nemocní, ochranné léčby, komorbidity, sociálně problematické chování) Získání komplexních dat o skupině dlouhodobě nemocných/hospitalizovaných téma sociálních a akutních lůžek (v PN Bohnice 35% lůžek-cca 450 je akutních)

3 Základní data projektu Financování z norského finančního mechanismu (MZČR, MFČR, EU, MFANK, NIPH) Pilotní projekt MZČR v programovacím období následují tzv. Individuální výzvy Programu CZ11 (majoritní část programu) a tzv. Malé grantové schéma Délka trvání projektu: 23 (18) měsíců, výše grantu mil Kč Schválen 02/2012, konec čerpání 04/2016 Žadatelem je PN Bohnice, rámcové smlouvy o spolupráci s dalšími organizacemi 17 center, mimo PN/léčebny se na projektu podílí Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN a Psychiatrické centrum Praha Zapojení všech zařízení následné péče poskytujících péči vážně duševně nemocným a přímo řízených MZČR)

4 Cíle projektu Umožnění lepšího začlenění nemocných s vážným duševním onemocněním (SMI) do společnosti mimo lůžková zařízení Dílčí cíle: Vytvoření metodiky rehabilitační následné péče v nemocnicích Definování materiálních, technických a personálních podmínek k jejímu provádění Proškolení personálu v dané metodice Preventivní aktivity- přispění k časnému záchytu duševních onemocnění a přispění k destigmatizaci duševně nemocných Mezinárodní spolupráce DPS Josefinesgate, Oslo University Vzájemné propojení nemocnic, standardizace

5 Harmonogram a výstupy Fáze analytická, realizační a závěrečná 4 projektové konference Realizace pilotních studií v zúčastněných zařízeních, cca 150 nemocných Vytvoření strukturovaného programu psychiatrické rehabilitace Proškolení lékařů, zdravotních sester, psychologů a sociálních pracovníků (mimo personál účastnící se projektu) Realizace seminářů pro pracovníky preventivních aktivit, učitele, praktické a dětské lékaře Vytvoření edukačních brožur Vytvoření psychoedukační webové stánky Publikace, prezentace na odborných setkáních

6 Organizační struktura V každém centru: Lokální koordinátor projektu (LK) Administrativní pracovník LK Pracovník preventivních aktivit

7 Personální obsazení Řízení projektu Marek Páv Petr Příhoda Věra Ptáčková Petra Měchýřová Jan Tatarko Lucie Kališová Josef Lukeš Ivana Nováková Petr Winkler Věra Pelcova Josef Gabriel Ladislav Csemy Petra Paťková Připojeno před jedním dnem před jedním dnem před 2 dny před 8 dny před 8 dny před 9 dny před 9 dny před 10 dny před 10 dny před 10 dny Žádná nedávná aktivita Nikdy nepřipojeno Lokální koordinátoři Jana Toufarová Lenka Štolfová Eva Klimešová Květoslava Vrbová Richard Záleský Jana Šťastná Šárka Urbánková Lenka Hubáčková Martin Černý Michal Mikolaj Tomáš Turek Jitka Suchá Miroslav Pastucha Tomáš Novák Petr Jeřábek Pavel Vanek před 5 hodinami před 21 hodinami před 23 hodinami před jedním dnem před jedním dnem před jedním dnem před jedním dnem před jedním dnem před 2 dny před 6 dny před 10 dny před 13 dny před 17 dny před 24 dny před 24 dny před 26 dny Preventivní pracovníci Ivona Orszagova Magda Devátová Daniela Pupíková Dana Žilková Romana Šimková Michal Vojta Martina Hálová Ivona Danková Zdena Stránská Martin Šťastný Václav Pištecký Alena Fialová Taťána Suchánková Kateřina Vinklárková Hana Novotná Martina Vaněčková Koláčková před 4 hodinami před jedním dnem před 2 dny před 2 dny před 7 dny před 8 dny před 9 dny před 9 dny před 9 dny před 9 dny před 20 dny před 22 dny před 25 dny Žádná nedávná aktivita Nikdy nepřipojeno Nikdy nepřipojen

8 Hodnocení oddělení Lucie Kališová Dotazník SUPR 1= QuIRc (Quality Indicator for Rehabilitative Care) ( Killaspy et al, PLoS One, 2012) Hodnocení péče v zařízeních pro dlouhodobou léčbu psychických poruch 7 domén 1 Prostředí zařízení 2 Terapeutické prostředí 3 Léčebné intervence 4 Autonomie, self-management 5 Sociální začlenění 6 Lidská práva 7 Praxe vedoucí k úzdravě Zařazena jen oddělení vhodná, ne KC ani DS 13 oddělení pro celkem 462 pacientů (20-50, průměr 35) 6 koedukované, 5 jen pro muže, 2 pro ženy 168 nemocných lze obtížně zapojit do (36%)

9 CELKOVÉ HODNOCENÍ

10 Návaznost péče Petr Příhoda Dotazník SUPR II, 4 oblasti Nejčastější četnost kontaktů s extramurálními poskytovateli 1x za měsíc V 1 zařízení pravidelné setkávání 1 x týdně Nejčastěji typ oni k nám (reciprocita) Více aktivit v tomto směru na odděleních se systematickým psychoterapeutickým programem a předpokládanou dobou pobytu

11 Plánování a spolupráce s CDZ Petr Příhoda Plánujete léčbu? Nejčastější odpověď ne (7x ze 13) Pokud ano, většinou nejde o systematický plán Není jasné spolupodílení se pacienta na tvorbě plánu Nabídka terapeutických aktivit nejasná U psychoterapeuticky koncipovaných oddělení součást zakázky Částečné zpracování plánu Spolupráce s CDZ: Odpovědi podobné, vesměs pozitivní, spolupráce již za pobytu pacienta, navázání vztahu, case management. V 1 případě zajímavý nápad na propojení týmů v oblasti terénní práce.

12 Plánování a dokumentace MaPa Ve většině zařízení není komplexní plán písemně vypracovaný Ošetřovatelské plány jsou vypracovávány standardně Nemocní se dle odpovědí obvykle do vypracování tohoto plánu aktivně nezapojují Nejsou používány nástroje či techniky mapující potřeby nemocných Sdílení informací probíhá formou porad týmu v různých složeních Někteří členové týmu např. pracovníci centrální terapie tento plán nemají přístupný Výstup do propouštěcí zprávy je nejednotný Personál se jeví být zavalen zbytečnou administrativou

13 Hodnotící nástroje, školení MaPa Standardizované hodnocení nemocných není prováděno (vyjma MMSE, psychologickou diagnostiku a sesterské škály- Barthelův test, hodnocení rizik) hodnocení funkčnosti není prováděno Velká poptávka po školení (Motivační rozhovory a práce s klientem; Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu; Komunikační dovednosti, kognitivní remediace, ekukace.) Jako doplnění stávající terapie je poptáván KBT systém, testování kognitivních funkcí, jejich nácvik na počítači Jsou vítány studijní cesty

14 Psychoterapie a režim Jan Tatarko posílení psychoterapie (minimální PST úvazek - 1,0), získat nové úvazky PST sester zavedení rodinné terapie, ergoterapeut s přesahem k zaměstnávání, provázanost s terénními klíčovými pracovníky zavedení pravidelné supervize na všech odděleních podpora PST vzdělávání provázat s terénem /neziskovky/ a ambulancemi snížení administrativy, zbytečné byrokracie

15 Preventivní aktivity Josef Gabriel celkového pohledu velmi málo aktivit z pohledu jednotlivých zařízení někde méně, někde víc jsou zmiňovány neziskovky a materiály farmafirem při pohledu na jeden průměrný dotazník celkem chudá, ale výčet všech preventivních aktivit je překvapivě bohatý chybí koncepce na celostátní úrovni představy o tom, co by bylo potřeba, jsou překvapivě bohaté

16 Souhrn Kvalita péče dle Evropských měřítek ( RBP ) je spíše nižší Deficit je dán 1) systémem v kontextu poskytovatelů i provozovatelů 2) okrajovým zájmem včetně investic 3) nedostatkem vhodně proškoleného personálu Zlepšení podmínek zlepšení péče (Taylor, WPA, 2012) Zlepšení péče za stávajících podmínek?

17 Cílový stav lůžkové RHB Rehabilitace v lůžkových zařízeních je na půl cesty mezi akutními lůžky a komunitní péčí, funkční propojení s ostatními pilíři Zahájení hodnocení individuálních potřeb klientů včetně jejich přání a potřeb a vypracování strategie k naplnění těchto potřeb Posílení získávání žádoucích dovedností nezávislého života Zahájení spolupráce nemocného s komunitními službami, kontinuita péče Oddělení by mělo u nemocných podporovat sebedůvěru a optimismus Větší rovnoprávnost ve vztahu nemocný-poskytovatel péče Vyšší obeznámenost s duševními onemocněními mezi laickou veřejností, rodinnými příslušníky i zdravotnickými a sociálními pracovníky

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč Úvod Komunitní péče je široký soubor služeb, programů a zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní

Více

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví ČR, verze 1.0, vydáno 8. října 2013 STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Červen 2011. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje,o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Červen 2011. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Červen 2011 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje,o.s. OBSAH 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Pracovníci sdružení 3. Vize projektu Pavučina 4. Projekty

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ)

Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ) Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ) Kolektiv autorů: Mgr. Marek Fiala MUDr. Zuzana Foitová MUDr. Petr Hejzlar Jaroslav Hodboď MUDr. Martin Hollý PhDr. Karel

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

Statutární město Ostrava. 2. Komunitní plán

Statutární město Ostrava. 2. Komunitní plán Statutární město Ostrava 2. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 Motto Sociální služby nejsou o průměrech, sociální služby jsou o reálných lidech Bílá

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Verze: 2. 12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název projektu: Soc. rhb. Nymburk a Kolín Registrační číslo: Strana 1 z 44 Unikátní kód žádosti: ØLnfQPØØØ2 1. Identifikace operačního

Více

sociálně terapeutická dílna

sociálně terapeutická dílna modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro Okres karlovy Vary 4 sociálně terapeutická dílna Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 Realizace: Sociotrendy výzkumná agentura (třetí etapa

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

Koncepce rozvoje oboru psychiatrie. v Jihočeském kraji

Koncepce rozvoje oboru psychiatrie. v Jihočeském kraji Koncepce rozvoje oboru psychiatrie v Jihočeském kraji 1 1. Úvod Předmětem a náplní oboru psychiatrie je prevence, diagnostika, terapie a rehabilitace osob s duševními poruchami v rozsahu dg. F0-99., jak

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Zápis z workshopu PS ČLS JEP ze dne 8. 8. 2013, Psychiatrická nemocnice Bohnice. Přítomni: Agenda:

Zápis z workshopu PS ČLS JEP ze dne 8. 8. 2013, Psychiatrická nemocnice Bohnice. Přítomni: Agenda: Přítomni: Zápis z workshopu PS ČLS JEP ze dne 8. 8. 2013, Psychiatrická nemocnice Bohnice MUDr. Mar(n Hollý (předseda PS ČLS JEP) MUDr. Simona Papežová (Strategická projektová kancelář MZ) Josef Gabriel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP rok 2006 1. Úvodní slovo představenstva sdružení OBSAH 1.1. Vznik, poslání a cíle sdružení 1.2. Hlavní cílové skupiny 2. Přehled činnosti

Více

ZAOSTŘENO NA DROGY 6. obsah. Souhrn. Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví

ZAOSTŘENO NA DROGY 6. obsah. Souhrn. Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví ZAOSTŘENO NA DROGY 6 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví Praktický návod registrace a provozu adiktologické služby jako zdravotnického

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PRACHATICE

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PRACHATICE KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PRACHATICE Obsah strana 1. Organizace a průběh plánování... 3-10 1.1. Základní informace o projektu... 3 1.2. Organizace komunitního plánování... 4-8 1.3. Průběh komunitního

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více