Poslání organizace. Historie organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslání organizace. Historie organizace"

Transkript

1

2

3 Obsah Poslání organizace... 2 Historie organizace... 2 Zaměstnanci rok Obsah činnosti... 6 Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sanace rodin)... 6 Nízkoprahový klub Útočiště pro děti od 6 do 15 let... 8 Trénink rodičovských dovedností (rodičovský klub) Finanční zpráva za rok Poděkování

4 Motto : Společně a jeden pro druhého Poslání organizace Útočiště o.p.s. - Obecně prospěšná společnost Útočiště pomáhá překonávat nepříznivé životní situace v životě dětí, mladistvých a jejich rodin z Chebu a blízkého okolí Historie organizace - založení Útočiště o.p.s. - zařizování prostor poradny v domě v Dobrovského ulici - INTERREG IIIA: Kvalifikace a trénink českých poradenských sil prostřednictvím projektu Útočiště pro děti a mladistvé v krizových situacích - zpracování projektu a příprava kvalifikačních seminářů vydání pověření KÚ Karlovarského kraje k výkonu sociálně-právní ochraně dětí - začátek poskytování sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi - první kvalifikační seminář /INTERREG IIIA: Kvalifikace a trénink českých poradenských sil prostřednictvím projektu Útočiště pro děti a mladistvé v krizových situacích/ 2

5 registrace sociální služby u KÚ Karlovarského kraje: sociálněaktivizační služby pro rodiny s dětmi - registrace sociální služby u KÚ Karlovarského kraje: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - rozšíření pověření KÚ Karlovarského kraje k výkonu sociálněprávní ochraně dětí - pět dvoudenních kvalifikačních seminářů /INTERREG IIIA: Kvalifikace a trénink českých poradenských sil prostřednictvím projektu Útočiště pro děti a mladistvé v krizových situacích/ - ukončení a vyúčtování projektu /INTERREG IIIA: Kvalifikace a trénink českých poradenských sil prostřednictvím projektu Útočiště pro děti a mladistvé v krizových situacích/ - den otevřených dveří v Nízkoprahovém klubu Útočiště pro děti od 6 do 15 let - slavnostní otevření Nízkoprahového klubu Útočiště pro děti od 6 do 15 let - benefiční koncert Staats-und Domchor Berlin ve prospěch projektu Útočiště - zahájen provoz Nízkoprahového klubu Útočiště pro děti od 6 do 15 let získání finančních prostředků na provoz rodičovského klubu od září 2008 do května 2009 v rámci projektu trénink rodičovských dovedností - změna člena správní rady z Mgr. Alexandera Loesche na Karla Bernd Biermanna - podpis Memoranda o spolupráci s Úřadem vlády - Odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách (tzv. Agentura) - od května 2008 rozšířena otevírací doba nízkoprahového klubu o další den v týdnu (pondělí od 14 do 18 h) - schůzka se členy Rotary klubu Bonn a Cheb /jednání o možnosti finanční nebo jiné podpory Útočiště o.p.s./ 3

6 - účast a prezentace činnosti Útočiště o.p.s. na prezentaci neziskovek u příležitosti zahájení turistické sezóny v Chebu v květnu prezentace činnosti nízkoprahového klubu na Turné pro nízkoprahy II. pořádaného organizací Českou asociací streetwork o.s. v říjnu účast a prezentace činnosti Útočiště o.p.s. na Mediálních dnech pro NNO v Chebu v květnu prezentace činnosti Útočiště o.p.s. na hudebním festivalu Rock for People v Hradci Králové v červenci den otevřených dveří pro veřejnost v rámci akce Týden nízkoprahových klubů II. v září denní rozvojový audit (hodnocení kvality) České asociace streetwork sdružující nízkoprahové služby v NZDM Útočiště v prosinci 2009 Zaměstnanci rok 2009 Bc. Jana Kotounová, DiS. vedoucí o.p.s., sociální pracovník v nízkoprahovém klubu /od listopadu 2007/ Bc. Lucie Pavelková sociální pracovnice pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahový klub /od dubna 2008/ Bc. Hana Strádalová, DiS. sociální pracovnice pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahový klub /od května 2008/ Martina Šafářová pracovník v sociálních službách v nízkoprahovém klubu /od března 2009/ Charlota Vršanová úklid /od prosince 2007/ 4

7 Externí pracovníci: supervize Mgr. Iva Matějíčková - Zezulová účetní služby Lenka Fuksová správce PC sítě Jiří Semota webové stránky Ing. Lukáš Vrba statutární zástupci organizace: předseda správní rady - Heiko Krebs (EJF Berlín) člen správní rady Karl Bernd Biermann (EJF Berlín) člen správní rady - Lubomír Líbal (Evang.církev, Cheb) předseda dozorčí rady Siegfried Dreusicke (EJF Berlín) člen dozorčí rady Mgr. Michaela Pavlů (Praha) člen dozorčí rady Sigrid Ingeburg Richter-Unger (EJF Berlín) 5

8 Obsah činnosti Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sanace rodin) Útočiště nabízí pomoc, podporu a doprovázení dětem a jejich rodinám z Chebu a blízkého okolí, které se ocitli v nepříznivé situaci. Našim cílem je: - přispět ke zlepšení vztahů v rodinách, k jejich stabilizaci a udržení funkční rodiny - podpořit a zlepšit multidisciplinární spolupráci s cílem efektivněji pomoci rodině (podpora spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí, škol, poradenských zařízení apod.) - minimalizovat rizikové chování u dětí - snížit riziko odebrání dítěte z rodiny nácvikem sociálního chování v interakci dítě-rodiče a úpravou rodinných a sociálních podmínek rodiny, - umožňovat bezpečný a smysluplný kontakt umístěného dítěte s jeho rodiči, příp. širší rodinou za účasti a spolupráce nejširšího týmu odborníků, - pracovat na bezpečném návratu dítěte do vlastní rodiny ve spolupráci s dítětem, rodinou a dalšími kompetentními odborníky, - pokud dítěti soud zrušil nařízení ústavní výchovy z důvodu kvalitativních změn v rodině a svěřil ho zpět do péče rodičů cílem je podpora a udržitelnost kvalit změn v rodině po návratu dítěte domů. - pracovat s rodinami v jejich přirozeném prostředí Klienti se na nás mohou obrátit sami nebo přijít na doporučení jiné organizace. V roce 2009 nás nejčastěji rodiny kontaktovaly na základě doporučení MěÚ OSPOD nebo jim byla spolupráce doporučena na případové konferenci. 6

9 Statistické údaje Počet rodin 18 Počet klientů celkem 66 Počet nově kontaktovaných klientů 53 Počet intervencí celkem 601 Průměrná doba práce s rodinou Doba, po kterou s klienty pracujeme, je vždy velmi individuální - podle jejich potřeb a naší společné dohody. Průměrně jsme s našimi klienty v roce 2009 pracovali (s některými stále pracujeme) 10 měsíců (z toho nejkratší doba trvala 3 měsíce a nejdelší spolupráce trvala 19 měsíců). S 8 klientskými rodinami nebyla práce dosud ukončena. Dosažené a nedosažené cíle Co se týče klientských rodin, kde byla uzavřena smlouva poskytování služeb - s 8 klientskými rodinami stále pracujeme a s 10 klientskými rodinami byla spolupráce ukončena. Z ukončených případů se úspěšně podařilo naplnění cíle (dle smlouvy o poskytování služeb) v 6 případech, ve 4 případech se cíle dosáhnout úplně nepodařilo, ale vždy došlo alespoň v některých bodech spolupráce k výraznému zlepšení. Případové konference za účastí odborníků a rodiny (case management) Pracovnice Útočiště byly v roce 2009 přítomny u 22 případových konferencí s klientskými rodinami (s každou rodinou se v průměru konaly 3 případové konference v průběhu ¼ roku). Útočiště následně pracovalo celkem s 6 rodinami, které se těchto konferencí účastnily v rámci poradny (zahrnuto v celkovém počtu rodin a klientů v tabulce viz výše). Všechny děti z těchto rodin začaly zároveň navštěvovat nízkoprahový klub. 7

10 Nízkoprahový klub Útočiště pro děti od 6 do 15 let Nízkoprahový klub Útočiště nabízí bezpečný prostor dětem ve věku od 6 do 15 let z Chebu a blízkého okolí, které jsou ohroženy nežádoucími sociálními jevy. Pracovníci klubu se snaží, aby se tyto děti nedostávaly do obtížných životních situací a nabízí jim pomoc a podporu, pokud se v takových situacích ocitnou. Našim cílem je: zajistit dětem nekomplikovaný přístup k pomoci (služba je bezplatná, časově dostupná, nejsou požadována osobní data) pomoc v krizové situaci a při řešení sociálních problémů uživatelů poskytování poradenství, doprovod, nasměrování na další odborníky vytváření zázemí pro trávení volného času uživatelů, ve kterém nejsou ohroženi užíváním návykových látek, násilím či jiným omezováním nabídka různých volnočasových aktivit umožnit dětem realizaci vlastních nápadů rozvíjet sociální dovednosti uživatelů rozšíření povědomí uživatelů o etických a zákonných normách prevence společensky nežádoucích jevů (přednášky, besedy, letáky) seznámení dětí s možnostmi a způsoby řešení konfliktních situací získání základních dovedností pro krizové situace (kam zavolat v případě nebezpečí nebo nouze, linky důvěry a bezpečí, hraní rolí) 8

11 Statistické údaje Počet klientů celkem 157 Počet kontaktů celkem 2201 Počet výkonů* s klienty celkem (typ výkonu viz tabulka níže) Počet nově kontaktovaných klientů celkem 3091 Průměrný počet dětí za den 17 Počet otevíracích dnů * (*akce mimo otevírací dobu klubu) Typ výkonu* Poradenství 32 Rozhovor na určité téma 374 Účast na akci v klubu 238 Situační intervence 95 Krizová intervence 3 Práce se skupinou klientů 406 Volnočasová aktivita 1780 Doučování 99 Vypracování domácího úkolu 54 Kontakt s rodinným příslušníkem 7 Management služeb (zprostředkování služeb) 3 9

12 Akce v roce 2009, které iniciovali sami uživatelé nebo akce které slouží k propagaci zařízení nebo zpestření rutiny klubu: návštěva pracovníků o.p.s. Tady a teď z Plzně představení PC hry GhettOut děti si vyzkoušely, jak se dostat z ghetta Maškarní ples Návštěva chebského muzea s programem pí. Pečárkové, pracovnice muzea ( Tajůplné příběhy města chebského výtvarně dramatická dílna k tématu chebských pověstí) Návštěva chebského hradu s výkladem pí Pečárkové, pracovnice muzea + hledání pokladu dětmi v prostorách hradu Mediální dny pro neziskovky ( účast na neformálním setkání v chebské knihovně se zástupci neziskových organizací beseda o médiích, prezentace neziskovek na chebském náměstí) Den dětí v Útočišti (opékání vuřtů, zpěv s kytarou, hry) Výlet na horolezeckou stěnu v DDM Sova Výlet do Lanového centra v Mariánských Lázních Tvořivé dílny v klubu (keramika, výroba náramků a náušnic z korálků) 10

13 Návštěva divadelního představení KUKÁTKO na Krajinné výstavě + tvůrčích dílen pro děti po skončení představení Pěší túra na statek Stein u Chebu (svezení na koních, prohlídka areálu a zvířat) Tvořivé dílny v klubu (keramika) Dobrodružná plavba vodácká výprava na raftech po řece Ohři Akce u koní v jezdeckém klubu KOCH (svezení na koních, seznámení se základy péče o koně, prohlídka areálu) Útočiště se zapojilo do celorepublikové akce České asociace streetwork: Týden nízkoprahových klubů II. v rámci tohoto týdnu byl v klubu Den otevřených dveří pro veřejnost a pro děti se konala diskotéka v divadelním klubu D (Disko trysko s Útočištěm) Mikulášská diskotéka s programem v Hradní krčmě Vánoční posezení u čaje a cukroví spojené s povídáním o vánočních zvycích 11

14

15 Trénink rodičovských dovedností (rodičovský klub) Projekt byl realizován od září roku 2008 do května roku 2009 Hlavním cílem projektu byla podpora sociálně znevýhodněných rodičů s malými dětmi od 0 do 3 let. Práce s rodinami probíhala formou vzdělávání a nácviku rodičovských dovedností z oblasti péče a rozvoje dítěte a podávání informací, vážících se k různým oblastem a fázím rodičovství. Program v roce 2009: leden 8.1. Mgr. Břečková Speciálně pedagogické centrum - rozvoj dovedností dětí do 3 let, možnosti využití poradenských zařízení MUDr. Ondřej Čapek primář dětského odd. nemocnice v Chebu - Výživa dětí od 0 do 3 let Alexandr Polakovič vedoucí odd. poradenství pro zprostředkování zaměstnání - možnosti lepšího uplatnění na trhu práce JUDr. Pupalová advokátka - rodinné právo 13

16 únor 5.2. Jana Kotounová vedoucí Útočiště, o.p.s. - rozvoj tvořivosti výtvarné hrátky Hana Šnajdrová mateřský klub Klubíčko - ukázka masáží kojenců a batolat MUDr. Ondřej Čapek primář dětského odd. nemocnice v Chebu - prevence, otužování, hygiena dětí Pavel Václavík finanční poradce - jak dosáhnout finanční nezávislost březen 5.3. Jana Kotounová vedoucí Útočiště, o.p.s. - rozvoj tvořivosti hudební hrátky Jana Kotounová vedoucí Útočiště, o.p.s. - rozvoj tvořivosti pohybové hrátky MUDr. Ondřej Čapek primář dětského odd. nemocnice v Chebu - dětské nemoci, péče o nemocné dítě JUDr. Pupalová - advokátka - pracovní právo 14

17 duben 2.4. MUDr. Ondřej Čapek primář dětského odd. nemocnice v Chebu - očkování dětí od 0 do 3 let, očkovací kalendář 9.4. Mgr. Ludmila Mračková ředitelka mateřské školy Pohádka v Chebu - zralost dítěte na kolektiv, příprava na MŠ, výběr MŠ Jana Kotounová vedoucí Útočiště, o.p.s. - rozvoj zručnosti: veselé modelování z těsta Julie Kassalová Věšínová vizážistka, stylistka - seminář péče o sebe, kosmetické poradenství Jana Kotounová vedoucí Útočiště, o.p.s. - rozvoj zručnosti - komunikační dovednosti + závěrečné posezení na zahradě s grilováním, zhodnocení, rozloučení Projektu se zúčastnilo celkem 8 matek a 1 otec dětí ve věku 0-3 roky (plánováno bylo maximálně 10). Někteří z nich s sebou občas také přivedli babičku nebo někoho z přátel. 15

18 Finanční zpráva za rok 2009 Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY NA ČINNOST HLAVNÍ DOPLŇKOVÁ SPRÁVNÍ Spotřeba materiálu (pohonné hmoty, kancelářské potřeby, odborná literatura, materiál režijní, DDHM) ,96 0,00 0,00 Spotřeba elektřiny ,00 0,00 0,00 Spotřeba plynu ,02 0,00 0,00 Spotřeba vody + stočné 4 753,00 0,00 0,00 Oprava a udržování (automobilu) ,00 0,00 0,00 Oprava a udržování (zařízení, havarijní oprava budov) 2 467,00 0,00 0,00 Cestovné ,00 0,00 0,00 Výkony spojů, poštovné ,50 0,00 0,00 Nájemné ,00 0,00 0,00 Školení, semináře ,80 0,00 0,00 Ostatní služby ,00 0,00 0,00 Právní, ekonomické služby ,90 0,00 0,00 Mzdové náklady + ost. soc. náklady ,00 0,00 0,00 Zákonné pojištění (ZP a SP) ,00 0,00 0,00 Ostatní poplatky, provozní náklady ,97 0,00 0,00 Odpisy ,00 0,00 0,00 Náklady na reprezentaci 5 337,00 0,00 0,00 NÁKLADY CELKEM ,15 0,00 0,00 16

19 VÝNOSY NA ČINNOST HLAVNÍ DOPLŇKOVÁ SPRÁVNÍ Ostatní provozní výnosy ,00 0,00 0,00 Přijaté úroky 57,18 0,00 0,00 Provozní dotace MPSV ,00 0,00 0,00 Provozní dotace KÚ ,00 0,00 0,00 Provozní dotace ÚM ,00 0,00 0,00 Provozní dotace Kotec ,40 0,00 0,00 Dary finanční provozní ,00 0,00 0,00 Zúčtování fondů ,00 0,00 0,00 Kurzové rozdíly 0,00 0,00 0,00 VÝNOSY CELKEM ,58 0,00 0,00 Rozvaha AKTIVA k k A. STÁLÁ AKTIVA 0,00 0,00 1. Stavby pronaj.nem.kult.pam. z daru , ,00 2. Oprávky ke stavbám , , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 6. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0,00 0,00 B: OBĚŽNÁ AKTIVA 0,00 0,00 1. Zásoby 0,00 0,00 2. Pohledávky (poskytnuté provozní zálohy) , ,00 Jiné pohledávky 0,00 0,00 Jiné pohledávky Výbor dobré vůle Olgy Havlové 0,00 0,00 3. Krátkodobý finanční majetek 0,00 0,00 a) pokladna , ,23 b) bankovní účty , ,76 4. Přechodné účty aktivní (náklady příštích období) 7 110, ,80 ÚHRN AKTIV , ,79 17

20 PASIVA k k A: VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AK 0,00 0,00 1. Jmění, fondy 0,00 0,00 a) vlastní jmění 0,00 0,00 b) fondy , ,00 2. Hospodářský výsledek 0,00 0,00 a) účet hospodářského výsledku , ,14 b) hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 591,86-912,57 c) nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0,00 0,00 B. CIZÍ ZDROJE 0,00 0,00 1. Zákonné rezervy 0,00 0,00 2. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 3. Krátkodobé závazky 0,00 0,00 a) dodavatelé 7 131, ,50 b) ostatní závazky, jiné závazky 749,00-10,00 c) závazky vůči zaměstnancům ,00 0,00 d) závazky k institucím SP a ZP ,00-2,00 e) ostatní přímé daně (závazky k FU z titulu mezd) 3 977, ,00 f) jiné závazky půjčka EJF ,00 0,00 g) daň z příjmu 0,00 0,00 h) výdaje příštích období 0,00 0,00 ch) výnosy příštích období 0,00 0,00 i) výnosy příštích období Interreg 0,00 0,00 j) výnosy příštích období krytí provozních nákladů , ,00 4. Bankovní výpomoci a půjčky 0,00 0,00 5. Přechodné účty pasivní (dohadné účty pasivní) , ,00 ÚHRN PASIV , ,79 18

21 Poděkování Činnost Útočiště v roce 2009 finančně podpořili Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Město Cheb Karlovarský kraj Evropský sociální fond (Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence na období ) ČSOB a.s. Němečtí přátelé a podporovatelé Nadace Olgy Havlové Dále děkujeme všem, kteří s námi spolupracují, podporují naší činnost a pomáhají nám, zejména děkujeme: organizaci EJF Berlin Rotary clubu Cheb organizaci Kotec o.s., OSPOD Cheb, PMS Cheb, PPP Cheb a Jiřímu Ištvaníkovi a Petru Buřičovi z PČR Cheb za skvělou spolupráci Karlovi Ciprovi, Radovanovi Steigrovi a Ottovi Zieczowskiemu za pomoc při akcích pro děti z NZDM Pavlovi Koubovi za bezplatnou grafickou úpravu výroční zprávy 19

22 20 Moc děkujeme!

23

24 Kontaktní údaje Útočiště o.p.s. Dobrovského 78/19, Cheb tel./fax.: GSM: (Jana Kotounová) (Lucie Pavelková) (Hana Strádalová)

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem. Výroční zpráva 2014

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem. Výroční zpráva 2014 Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem Výroční zpráva 2014 ˇ ˇ Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. Krizové a Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Obsah INFORMACE O ORGANIZACI 4 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 5 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 5 Terénní asistenční služba Vsetín, Zlín,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2012 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2012...

Více

úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení

úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení Výroční zpráva 2007 obsah úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení nzdm modrý pomeranč komunitní centrum amaro phurd

Více

Výroční zpráva 2014. LIGA o. p. s.

Výroční zpráva 2014. LIGA o. p. s. Výroční zpráva 2014 Bruntál, červen 2015 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika společnosti... 3 3. Organizační struktura... 5 4. Poskytované sociální služby... 6 5. Sociálně právní ochrana dětí...

Více

Co se nám podařilo v roce 2014?

Co se nám podařilo v roce 2014? Výroční zpráva 2014 Co se nám podařilo v roce 2014? Proxima Sociale byla první rok obecně prospěšnou společností. Poprvé se konal letní příměstský tábor pro děti a mládež v Dobříši. Programy pro děti a

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice Výroční zpráva za rok 2005 1 Obsah : 1. Úvod popis organizace Základní charakteristika Poslání činnosti Historie Struktura občanského sdružení Struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

2005 Konto Bariéry č. ú. 17 111 444 / 2400, ebanka

2005 Konto Bariéry č. ú. 17 111 444 / 2400, ebanka Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Nadace Charty 77 Konto Bariéry Výroční zpráva za rok Padesát korun měsíčně je větší pomoc, než si dokážete představit. Děkujeme. 2005 Konto Bariéry č. ú. 17 111 444 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP rok 2006 1. Úvodní slovo představenstva sdružení OBSAH 1.1. Vznik, poslání a cíle sdružení 1.2. Hlavní cílové skupiny 2. Přehled činnosti

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009).

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009). Výroční zpráva 2011 Čím víc jsem si uvědomovala svět kolem sebe, tím víc jsem se bála. Ostatní lidé byli moji nepřátelé a snaha o kontakt se mnou byla jejich zbraní. Existovalo jen několik výjimek dědeček

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Pomáháme dětem v ohrožení najít cestu z labyrintu.

Pomáháme dětem v ohrožení najít cestu z labyrintu. Výroční zpráva Dům tří přání 2011 Pomáháme dětem v ohrožení najít cestu z labyrintu. 2 Úvodní slovo Vážení přátelé, kolegové a příznivci našeho sdružení, rok 2011 je pro nás rokem jubilejním, oslavili

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014 1 2 3 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 3 Úvodní slovo 4 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Úvodní slovo. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Úvodní slovo. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, podobně jako každý rok, i letos jsme pro Vás na přelomu jara a léta připravili Výroční zprávu za rok předchozí, tentokráte za rok 2011.

Více

Úvodní slovo. Základní informace. Ať půjdu kamkoli František Novotný

Úvodní slovo. Základní informace. Ať půjdu kamkoli František Novotný Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo Základní informace Vážení a milí, vážené a milé, otevíráte výroční zprávu, kterou Na počátku vydává poprvé v novém právním střihu, co se formy týče: první listopadový den

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Zdeněk

Více

Děkujeme Vám všem a těšíme se na spolupráci v dalších letech. But bacht! Te aven bachtale te saste, Romale! Jan Effenberger předseda organizace

Děkujeme Vám všem a těšíme se na spolupráci v dalších letech. But bacht! Te aven bachtale te saste, Romale! Jan Effenberger předseda organizace Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti a hospodaření naší organizace za rok. Rádi bychom Vám touto cestou představili práci naší organizace a současně všem dárcům, partnerským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více