zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007"

Transkript

1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007 ZAČÍNÁ PŘÍPRAVA 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU O sociálních službách budou opět spolurozhodovat i občané města Dne 22. listopadu schválili zastupitelé města Český Krumlov přípravu 2. komunitního plánu sociálních služeb na léta To znamená, že se rozbíhají přípravy na aktualizaci a revizi stávajícího plánu, které budou probíhat v příštím roce. 1. Komunitní plán byl nastaven do roku 2008 a je před námi tedy poslední rok jeho platnosti. (Celou řadu nových služeb, které díky 1. komunitnímu plánu na léta slouží občanům města, vám představujeme na těchto stránkách pravidelně.) Do přípravy nového komunitního plánu se může zapojit každý z vás. Více informací o možnostech zapojení včetně výzvy k účasti v pracovních skupinách najdete na páté straně zpravodaje. Proč je nutné plánovat znovu? Důvodů pro vznik nového komunitního plánu je mnoho. Jak už bylo mnohokrát řečeno - komunitní plán je živým materiálem, který se vyvíjí, reaguje na nové zkušenosti, potřeby a požadavky. Platí proto většinou jen několik let. Nikdo totiž nedokáže dopředu říct, jaké změny přijdou v zákonech, jak se změní situace ve financování služeb. Postupem času se také mění možnosti a podmínky pro poskytování služeb. (Všechny výše uvedené změny opravdu nyní nastaly v souvislosti s platností nového zákona o sociálních službách.) Mohou se také vyvíjet potřeby občanů a uživatelů daných služeb. Leckdy se po čase ukazuje, že některé ze služeb již tolik potřebné nejsou, naopak existují jiné možnosti, které lépe vyhovují a řeší situaci uživatelů (můžeme mluvit například o tom, že není potřeba tolik domovů ústavní péče, jestliže je možné podporovat a zavádět takové služby, které umožní lidem žít doma, v přirozeném prostředí, třeba jen za pomoci kvalitní terénní služby). Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří se z různých důvodů dostali do tíživé situace a žijí na okraji společnosti, nebo jim tato situace hrozí. Pohybujeme se tak v oblasti služeb, které potřebuje nebo v budoucnu může potřebovat prakticky každý z nás nebo z našich blízkých (každý z nás se může dostat do situace, kdy se neobejde bez pomoci ostatních). Jednoduše řečeno sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem. Jestliže chceme kvalitní - a pokud možno pro každého občana dostupné - sociální služby ve městě nebo jeho okolí, nezbývá než se opakovaně ptát na to, co vlastně občané a uživatelé služeb potřebují, co a jak jim můžeme nabídnout. A také odpovídat na otázky, jakým způsobem dosáhneme nejlépe stavu, aby i tito lidé mohli žít co nejdůstojnější život. Odpovídat a reagovat na tyto otázky dokáží nejúčinněji právě komunitní plány - konkrétní návody k tomu, jak takového stavu v dané lokalitě dosáhnout. Větší míra zapojení lidí, větší efektivita plánu Základem komunitního plánování sociálních služeb je rovnoprávná spolupráce zadavatelů (v našem případě představitelů města) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb i občany města. Všichni tito zainteresovaní se scházejí v jednotlivých pracovních skupinách při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb i realizaci konkrétních kroků. Pokračování na straně 5 Projekt Prolomit to půjde CO MŮŽETE DĚLAT, KDYŽ SE SETKÁTE S DISKRIMINACÍ VYUŽIJTE INTERNETOVOU PORADNU ANONYMNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ a další informace bezplatné právní poradny Čtěte na straně 3. a 4. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu NROS Transition Facility Z obsahu: Téměř polovina klientů z programu Cesta ke změně pracuje str. 2 Téma: Co dělat, když se setkáte s diskriminací str. 3 a 4 Představujeme: Probační program pro mladé lidi, kteří se dostali do křížku se zákonem str. 5 Informace CPDM, o.p.s. str. 6 Strana 1 Zpravodaj_4-07.indd :13:39

2 Úvodem Vážení čtenáři, nedávno proběhla médii smršť o podivných, utajovaných sponzorech jakéhosi sdružení bývalé ženy bývalého premiéra. Právem. Očanské sdružení paní Zuzany je klasickým příkladem toho, jak by podobná organizace fungovat neměla. Zmíněné dámě pravděpodobně nikdo neprozradil, že pro podobnou činnost by měla mít zřízenu nadační formu neziskové organizace. Ani občanské sdružení však nemůže zatajovat sponzory, je pro něj zhola nemožné nemít výroční zprávu a neprocházet nezávislým auditem, alespoň u těch větších finančních částek. ICOS i všechny neziskovky s ambicí solidnosti mají veřejně přístupné výroční zprávy, jasně dokládající činnost i finanční toky. Z takové zprávy je potom zřejmé, že naše organizace drtivou většinu financí získává z veřejných grantů. Tyto peníze jsou nejen kontrolovatelné, ale hlavně kontrolované. A to hned na několika úrovních - administrátorem grantových programů, ministerstvy, často přímo Bruselem (evropské granty navíc od určité výše podléhají i povinnosti závěrečného auditu). Při jakémkoliv náznaku nehospodárnosti se pak tyto peníze jednoduše vracejí. Nezřídka jsou také od donorů propláceny až utracené a pečlivě zkontrolované výdaje. Pak nezbývá, než si brát úvěry a ručit často vlastním majetkem. Pokud si svou činností vyděláváme (například školením), jsme ze zákona povinni tyto prostředky vrátit zpět do sdružení, na činnost. Netransparentně rozdělovat pak není co a čachrovat není s čím. O to více bych proto dnes chtěl poděkovat všem zaměstnancům našeho sdružení za práci, kterou odvádí po celý rok za mzdy, které ještě dlouho nebudou srovnatelné s těmi, které by mnozí z nich dostali jinde. A to nemluvím o desítkách externích spolupracovníků, kteří nám pomáhají nezřídka z čistého entuziasmu. I těm patří nemenší dík. Jim i Vám všem upřímně přeji všechno nejlepší v příštím roce. Za vydavatele Tomáš Zunt, předseda ICOS Český Krumlov, o.s. CESTA KE ZMĚNĚ - podpora dlouhodobě nezaměstnaných JIŽ 22 LIDÍ Z PROGRAMU CESTA KE ZMĚNĚ PRACUJE Pro drtivou většinu dospělých lidí zaujímá práce v žebříčku hodnot významné postavení. Práce je důležitou podmínkou pro důstojnou existenci, umožňuje lidem materiální prospěch. Je také prostorem pro seberealizaci, přináší pocit uspokojení a naplnění. Ztráta zaměstnání je pak pro člověka vždy obtížnou situací, která silně ovlivňuje jeho život. Čím déle je člověk bez práce, tím hůře se do ní vrací I když se obecně daří v České republice poslední dobou snižovat míru nezaměstnanosti, region Českokrumlovsko patří k těm oblastem, kde je nazaměstnanost poměrně vysoká. (Jde o region s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v celém kraji. K nezaměstnaným tu patří až deset procent obyvatel.) Přes pozitivní trend, kterým celkově klesající nezaměstnanost bezesporu je, se na úřadech práce zvyšuje podíl dlouhodobě evidovaných uchazečů. A čím déle je člověk bez práce, tím obtížněji se do zaměstnání vrací. Právě těmto lidem se snaží již rok a půl napomáhat projektové pracoviště občanského sdružení ICOS Český Krumlov - Centrum sociálních služeb. Dlouhodobě nezaměstnaní, kteří mají zájem pracovat, nacházejí díky projektu Cesta ke změně poměrně komplexní podporu, jejímž smyslem je vymanit tyto lidi z jejich tíživé situace a pomoci jim s návratem na pracovní trh. Téměř polovina klientů již pracuje Za jeden a půl rok fungování prošlo jen na Českokrumlovsku speciálním programem 55 klientů. Průměrná délka jejich nezaměstnanosti dosahuje 5 let. Jejich návrat do práce se tak stává velmi komplikovaným. Většinou jde o lidi, jejichž možnosti nalézt zaměstnání jsou mizivé. V mnoha případech je jejich nezaměstnanost zapříčiněna nejrůznějšími handicapy a omezeními. K nim patří zdravotní problémy, nízká kvalifikace či vyšší věk. Dlouhodobý stav bez práce tyto handicapy ještě prohlubuje, uvádí Lucie Pártlová z Centra sociálních služeb. Z 55 klientů jich prozatím program Cesta ke změně ukončilo třicet. O prospěšnosti programu určitě svědčí, že dvacet dva klientů již pracuje, jeden z nich dokonce podniká, dodává Lucie Pártlová. Někteří klienti také prošli tzv. pracovním pokusem. To znamená, že si po určitou dobu v řádů desítek hodin mohli vyzkoušet vytipovanou práci u potenciálního zaměstnavatele. Jejich šance na získání pracovního místa je pak větší. Do konce projektu projdou programem ještě další klienti, kteří jsou vybíráni ve spolupráci s úřady práce. A realizátoři programu věří, že počet těch, kteří najdou zaměstnání bude narůstat. Projekt Cesta ke změně je prozatím nastaven díky podpoře Evropského sociálního fondu do poloviny příštího roku. Již nyní jsou připravovány kroky, aby program nebyl ukončen. Evropské fondy budou totiž i v následujících letech podporovat aktivity, které pomáhají řešit jeden z nejpalčivějších problémů současnosti nezaměstnanost lidí, kteří zdaleka ne vždy vlastní vinou zůstávají bez práce dlouhodobě. Cesta ke změně je jedním z mnoha projektů, které vzešly z komunitního plánování sociálních služeb (více o něm v úvodním článku tohoto zpravodaje). Kromě Českokrumlovska, kde projekt zajišťuje Centrum sociálních služeb, probíhá program pod taktovkou píseckého občanského sdružení Mesada v dalších pěti regionech Jihočeského kraje. Více informací o projektu najdete na Tato část zpravodaje je součástí projektu "Cesta ke změně", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Strana 2 Zpravodaj_4-07.indd :13:44

3 TÉMA: Diskriminace III. - bezplatná právní pomoc i zastupování V pravidelném seriálu článků na téma diskriminace jsme se v minulých vydáních zpravodaje věnovali tomu, co je a co není diskriminace. Přiblížili jsme vám některé konkrétní diskriminační situace, především s ohledem na zaměstnávání, kde dochází k diskriminaci zřejmě nejčastěji. Diskriminační jednání však může potkat kohokoli z nás, znevýhodňování není pouze problémem Romů či žen, jak se může při letmém pohledu na zprávy v médiích zdát. Nejvíce lidí má zkušenost s diskriminací kvůli věku Dle nedávného celorepublikového průzkumu Masarykovy univerzity v Brně je nejvíce lidí znevýhodňováno z důvodu věku (tzv. ageismus). Osobní zážitek s takovou diskriminací má dle tohoto průzkumu, který proběhl na přelomu května a června letošního roku, přes 18 procent lidí. Znevýhodňování se ale nevyhýbá ani Romům či zdravotně postiženým. K diskriminaci dochází také z důvodů pohlaví, například při nerovném přístupu k zaměstnání či odměňování za práci u žen. Ženy také uváděly více než muži vícenásobnou zkušenost s diskriminací. K diskriminaci dochází v nejrůznějších oblastech života - při hledání zaměstnání, přímo v zaměstnání, v přístupu ke zboží či službám, nebo například v přístupu ke zdravotní péči. Přesto, že někteří z nás jsou vystavováni diskriminačnímu jednání, není vždy jednoduché se takovému jednání bránit. Proto přinášíme na dalších řádcích několik praktických rad, co můžete dělat v případě, že máte pocit, že jste vy nebo vaši blízcí diskriminováni. CO MŮŽETE DĚLAT, KDYŽ SE SETKÁTE S DISKRIMINACÍ Nejprve je potřeba si uvědomit, že ne každé nerovné zacházení musí být nutně diskriminační. Pokud je jednání odůvodnitelné cílem a zvolené prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné, asi spor nevyhrajete. (Diskriminací není například pokud je osoba znevýhodněna na základě svého chování - provozovatel restaurace nevpustí hosta, který naposled tropil výtržnosti, banka odmítne klientovi dát úvěr, neboť je v prodlení se splácením dluhu, apod.). Zjednodušeně řečeno, se diskriminací rozumí takové jednání, kdy je s určitou osobou na základě určitého diskriminačního důvodu (věk, pohlaví, rasa a etnický původ, zdravotní postižení atd.) zacházeno méně příznivě než se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci. 1) Ihned si podrobně zapište k čemu došlo Jestliže máte pocit, že jste byli diskriminováni, pečlivě si uschovejte vše, co by mohlo doložit vaše tvrzení (všechny písemné a jiné doklady, které mohou byť i nepřímo svědčit o tom, že se událost stala tak, jak tvrdíte vy). Schovejte si například všechny písemné informace, které jsou dostupné o inzerovaném zaměstnání (inzerce, pozvánky na pohovor atd.), nabídce služby, ve veřejné provozovně nebo u zaměstnavatele si zapište identifikační údaje provozovatele, které by měly být na přístupném místě v každé provozovně, apod. 2) Sežeňte si informace a pomoc zvenčí Poradit a pomoci by vám měly nevládní organizace, které se zabývají právním poradenstvím (v případě českokrumlovského regionu i jižních Čech je to bezplatná právní poradna Centra sociálních služeb a Centra ochrany lidských práv v Českém Krumlově. V případě, že se nechcete z jakéhokoli důvodu obrátit na tuto organizaci, pracovníci poradny by vám měli umět doporučit jinou organizaci či službu. Využít můžete také veřejného ochránce práv nebo podle druhu diskriminace i další subjekty, z nichž některé uvádíme dále v bodu 4 dále. Pokračování na straně 4 Máte-li pocit, že jste diskriminováni, můžete se obrátit na českokrumlovskou bezplatnou právní poradnu Centra sociálních služeb a Centra ochrany lidských práv. Základní informace a kontakty najdete na další straně zpravodaje. Na čtvrté straně také nepřehlédněte upozornění na možnost využit internetovou poradnu a na probíhající monitorování diskriminačních jevů v regionu prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření pro občany regionu Českokrumlovsko. Poděkování V průběhu letošního roku proběhly v rámci projektu Prolomit to půjde, který je zaměřen na posílení anitidiskriminačních opatření v českokrumlovském regionu, semináře pro pracovníky městského úřadu, pracovníky úřadu práce (na fotografii) a také besedy s občany regionu. Ty byly zaměřeny na problematiku diskriminace Romů, zdravotně postižených, poslední z besed pak byla určena pro další potenciální oběti diskriminace z řad široké veřejnosti. Posledně dvě jmenované besedy byly uskutečněny v prostorách městského divadla v Českém Krumlově. Za vstřícnost a pomoc při realizaci těchto akcí děkujeme divadelnímu klubu ÁNTRÉ, obzvláště Miroslavu Kleňhovi, dále pak Komunitnímu centru Romů, o.p.s., Centru pro zdravotně postižené, Městskému úřadu Český Krumlov a místnímu úřadu práce. Strana 3 a 4 tohoto zpravodaje je součástí projektu Prolomit to půjde občanského sdružení ICOS Český Krumlov a jeho projektových pracovišť Centra sociálních služeb a Centra ochrany lidských práv. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu NROS Transition Facility Strana 3 Zpravodaj_4-07.indd :13:49

4 CO MŮŽETE DĚLAT, KDYŽ SE SETKÁTE S DISKRIMINACÍ pokračování na strany 3 3) Ujasněte si, čeho chcete dosáhnout Chcete nahradit škodu, např. ušlou mzdu, chcete se vrátit zpět na pracovní pozici, které jste byli kvůli diskriminaci zbaveni, chcete najít jiné pracovní místo, kde nebudete vystaveni diskriminaci, chcete finanční kompenzaci za utrpěné újmy? Nebo chcete jenom, aby diskriminační jednání už nepokračovalo? 4) Ne vždy je nutné spor řešit soudní cestou první pokus, jak situaci řešit V případech, kdy jde o diskriminační jednání, jehož se dopouští jediná konkrétní osoba, řekněte jí otevřeně, že se vám to nelíbí a chcete, aby s tím přestala. Pokud víte, že to pomůže, požádejte o pomoc lidi okolo sebe. Poproste je, aby šli s vámi. Stále více organizací zřizuje místa, jejichž odpovědností je vyřizovat stížnosti zaměstnanců, klientů a zákazníků. Informujte se na tyto možnosti. Pokud jde o diskriminaci u vašeho zaměstnavatele, máte ho povinnost informovat a požádat, aby věc vyřešil ještě předtím, než se rozhodnete dát ho k soudu. Můžete podat podnět ke kontrole (např. příslušnému Inspektorátu práce - zaměstnanec, Úřadu práce uchazeč o zaměstnání, České obchodní inspekci či Sdružení pro ochranu spotřebitele, atd.). Ve správním řízení však nelze přiznávat zadostiučinění či náhradu nemajetkové újmy. 5) Nepomohlo to? Máte možnost podat na diskriminujícího žalobu Nejedná se o jednoduchou věc, a proto byste měli být zastoupeni advokátem. Pokud nemáte finanční prostředky na zaplacení právní pomoci, existují možnosti jak získat bezplatné zastupování. Nechte advokáta nebo jiného právníka, aby posoudil důkazy, které máte k dispozici a s nimiž chcete u soudu uspět. Zeptejte se ho, jak odhaduje vaši šanci ve sporu uspět, jaká rizika pro vás prohraná žaloba může mít (úhrada soudních poplatků apod.). 6) Někdy je možné také spory řešit mimosoudním vyrovnáním; v případě, že se obě strany sporu mají zájem domluvit na řešení je možné využít také tzv. mediace - mimosoudního řešení za pomoci speciálně vyškoleného odborníka, který se snaží spor řešit vzájemnou dohodou obou stran. I tuto službu poskytuje Centrum sociálních služeb. Pozn. red.: Zdrojem pro tento text jsou informace Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva, Diskriminace anonymní dotazníkové šetření pro občany regionu Dotazníkové šetření, které v současné době probíhá, je jednou z forem mapování situace diskriminačních jevů v regionu Českokrumlovsko. Dotazníky jsou k dispozici v nejrůznějších organizacích po celém regionu, v elektronické podobě i na stránkách Vyplněním dotazníku přispějete nejen k tomu, že budou lépe zmapovány diskriminační jevy, ale i ke zkvalitnění práce bezplatné právní poradny. Za každý vyplněný dotazník děkujeme. Dotazník je k dispozici: v prostorách ICOS Český Krumlov na Náměstí Svornosti č.p. 2 (1. patro nad Infocentrem), kde sídlí bezplatná právní poradna. Dále pak v Centru pro zdravotně postižené (Kaplická 586, Český Krumlov), Sdružení pro rodinu a děti (Vlašský dvůr - Dlouhá 32, Český Krumlov), Komunitním centru Romů Český Krumlov, o.p.s. (Horní Brána 425, Český Krumlov), Domech s pečovatelskou službou, o.p.s. (Vyšehrad, Český Krumlov), úřadech práce atd. Vyplněný dotazník můžete: vhodit do schránky v čekárně Bezplatné právní poradny (Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov) ze stránek zaslat na ovou adresu: zaslat poštou na adresu: Centrum sociálních služeb ICOS, Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov v případě, že budete dotazník vyplňovat v některé z uvedených dalších organizací, můžete zanechat vyplněný dotazník přímo v dané organizaci. BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA Právní poradna nabízí základní a odborné sociální i právní poradenství v oblastech práva pracovního (např. pracovní smlouvy, ukončení prac. poměru, nedodržování prac. doby, ), občanského (např. sousedské spory, exekuce, nájemní smlouva, ), rodinného (např. rozvod, úprava styků k dítěti, výživné, ), správního práva (nesprávné rozhodování úřadů), sociálních dávek a diskriminace. V případě opodstatněných diskriminačních sporů navíc poskytuje i bezplatné zastupování klientů. Služby jsou určeny všem občanům Českokrumlovska v nepříznivé sociální situaci a také lidem z jižních Čech pokud se nemohou nebo nechtějí obrátit na organizaci v místě jejich bydliště. V případě diskriminace však poskytujeme služby všem, kteří se cítí být diskriminování tedy i lidem, kteří nejsou v nepříznivé sociální situaci. Na právní poradnu se můžete obrátit v uvedených provozních hodinách v sídle centra (telefonicky, em možno i mimo uvedenou provozní dobu v další všední dny mezi 9.00 a h.). Kromě běžných kontaktů můžete využít i ANONYMNÍ INTERNETOVOU PORADNU na stránkách Projekt: Prolomit to půjde Máte pocit, že jste obětí diskriminace? Nevíte na koho se obrátit? Bezplatná právní pomoc a zastupování v případě diskriminace Centrum sociálních služeb a Centrum ochrany lidských práv Náměstí Svornosti č.p. 2, Český Krumlov pondělí: a hod. středa: a hod. tel.: , mobil: Kontaktní osoba: Tereza Lysoňková Pro velký zájem klientů je dobré se dopředu objednat. pod zášťitou ICOS Český Krumlov Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v programu NROS Transition Facility Strana 4 Zpravodaj_4-07.indd :13:50

5 ZAČÍNÁ PŘÍPRAVA 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU Dokončení ze strany 1 Komunitní plánování vychází z předpokladu, že sami lidé nejlépe vědí co potřebují. Každému je tedy umožněno, aby se do plánování budoucí podoby sociálních služeb zapojil. Všichni občané města dostanou v průběhu roku 2008 možnost připomínkovat návrh plánu. Uskuteční se také veřejná setkání s jednotlivými pracovními skupinami, budou probíhat nejrůznější ankety a dotazníková šetření. Spoluprací při těchto průzkumech napomůžete tomu, aby komunitní plán reagoval na skutečné potřeby obyvatel města. Vaše názory jsou jedním z důležitých zdrojů pro přípravu konkrétních kroků v sociální oblasti. Bez nich by ostatně nemělo komunitní plánování smysl. Základním organizačním článkem komunitního plánování jsou koordinančí skupiny. V nich se scházejí zástupci města, odborníků - poskytovatelů služeb i uživatelé. Koordinační skupiny jsou ustanoveny pro oblast péče o děti a mládež prevenci sociálně patologických jevů, seniory, etnické menšiny, pro občany v sociální krizi (nezaměstnaní, lidé bez přístřeší apod.) a pro zdravotně postižené. Jestliže máte zájem zapojit se do přímé práce v koordinačních skupinách, nepřehlédněte výzvu pod tímto textem. Priority na rok 2008 Kromě přípravy 2. komunitního plánu schválilo zastupitelstvo města dne také Priority 1. Komunitního plánu sociálních služeb na rok Tedy materiál, který obsahuje konkrétní služby a programy, na jejichž realizaci by měl být v příštím roce ve městě kladen důraz. Zároveň byla schválena organizační struktura komunitního plánování, do níž byla nově zapojena sociální komise RM. Věškeré důležité informace najdete na VÝZVA K ÚČASTI V PRACOVNÍCH SKUPINÁCH KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ: V případě zájmu o přímou práci v jednotlivých koordinačních skupinách komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov kontaktujte manažery příslušných skupin, kteří vám podají bližší informace o možnosti vašeho zapojení. Kontaktujte: Mgr. Ingrid Jílkovou, manažerku skupiny pro děti a mládež (tel.: , Františku Kuncovou, manažerku skupiny pro seniory (tel.: , Mgr. Růženu Marhounovou, manažerku skupiny pro zdravotně postižené občany (tel.: , ) JUDr. Adélu Kamenskou, manažerku skupiny pro řešení krizových situací (tel.: , v případě zájmu o práci ve skupině pro etnické menšiny kontaktujte odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ (kontaktní osoba: Milan Perger, tel.: , Děkujeme všem dosavadním účastníkům komunitního plánování a těšíme se na spolupráci v dalším roce. DALŠÍ Z PROGRAMŮ CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Od poloviny letošního roku běží v šesti regionech Jihočeského kraje probační program Právo pro každý den. Probační program je v podstatě výchovné opatření pro děti a mladistvé ve věku let, kteří se nějakým způsobem dostali do křížku se zákonem, dopustili se trestného činu respektive provinění. V mladistvé euforii tohoto věku si často neuvědomují, že v době, kdy páchají povedenou taškařici, alespoň podle svého výkladu, jde často o přímý střet se zákonem. Nízké právní povědomí je potom často příčinou pozdějších, daleko závažnějších přečinů v dospělém věku, kdy většina pachatelů dále nepromýšlí důsledky rizikového chování. Právě pro takto ohroženou skupinu dětí a mladistvých je určen program zaměřený na právní a sociální dovednosti a znalosti, a to za účelem prevence dalšího protiprávního jednání. V celkem cca čtyřiceti výukových hodinách za asistence vyškolených lektorů mají mladí delikventi možnost rozvíjet odpovědnost za své další jednání, naučí se řešit konflikty. Stejně tak se seznámí s právními znalostmi vztahujícími se k řešení nejrůznějších situací každodenního života. Projekt realizuje ve spolupráci s probačními službami Centrum sociálních služeb (projektové pracoviště ICOS Český Krumlov). Podpořeno grantem z Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. PRŮVODCE MÝM MĚSTEM Dokončení za strany 6 První místo získali žáci ZŠ Za Nádražím (vítězný kolektiv zachycuje fotografie na straně 6). Z pohledu organizátorů projektu však zvítězili všichni účastníci. Nešlo jen o umístění a soutěžení. Daleko důležitější bylo chtění se projektu zúčastnit, udělat něco nového a užitečného pro sebe a pro ostatní. A to se tímto projektem vrchovatě podařilo. Organizátoři projektu pro rok 2008 hledají cesty a možnosti tištěného vydání průvodců tak, aby mohly sloužit dětským, ale i dospělým návštěvníkům Českého Krumlova. Vyhlašovateli a organizátory projektu bylo Město Český Krumlov a CPDM, o.p.s. v Českém Krumlově ve spolupráci s městským muzeem, knihovnou, Státním hradem a zámkem, Muzeem stavebních dějin a řemesel a Státním archivem. Finanční prostředky poskytlo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Město Český Krumlov. Hlavními mediálními partnery byl Český rozhlas České Budějovice a mládežnické internetové Rádio ICM. Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov Jednotlivé Průvodce mým městem si mohou zájemci prohlédnout na stránkách CPDM, o.p.s./icm Český Krumlov a na stránkách města Český Krumlov Strana 5 Zpravodaj_4-07.indd :13:50

6 Informace Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. PRŮVODCE MÝM MĚSTEM KRUMLOVSKÝCH STUDENTŮ A DĚTÍ Před 15 lety bylo historické centrum Českého Krumlova zapsáno spolu s Prahou a Telčí jako první památka v republice na Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zapsání se uskutečnilo 4. prosince Přesně na den výročí zapsání, tedy 4. prosince 2007, vyvrcholil v Krumlově projekt dětí a studentů nazvaný Průvodce mým městem aneb UNESCO dětem Děti pro UNESCO. Cílem projektu bylo motivovat děti a studenty k získávání znalostí a nových informací o svém městě a jeho historickém vývoji a přispět k pozitivnímu chápání významu kulturního dědictví a jeho ochrany. Vzniklo sedm průvodců městem Do projektu byly zapojeny dětské kolektivy všech místních základních škol, kolektiv gymnázia Český Krumlov a děti ze Střediska výchovné péče v Českém Krumlově. Jednotlivé kolektivy soutěžní týmy - od poloviny září do poloviny listopadu 2007 sbíraly informace a hledaly v archivech písemné i obrazové dokumenty tj. veškeré potřebné informace, které pak následně ve svých týmech přetvořily (s velkou vlastní invencí) do podoby knižních průvodců historií i současností města Českého Krumlova. Vzniklo tak sedm originálních průvodců městem. V projektu nešlo jenom o vznik průvodců, ale také o přípravu prezentací výsledků práce kolektivů před vrstevníky, veřejností a odbornou porotou. Celý projekt vyvrcholil v přednáškovém sále městského muzea. Zde se uskutečnily dne 4. prosince prezentace jednotlivých průvodců. Ve stejný den večer pak proběhlo, v rámci Koncertu pro město, v režii pedagogů a žáků ZUŠ Český Krumlov v Zámecké Jízdárně, slavnostní vyhodnocení výsledků projektu a ocenění vítězů soutěže. Dokončení na straně 5 KATALOG LEVNÉHO UBYTOVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI JE NA SVĚTĚ Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v Českém Krumlově v těchto dnech vydává tiskem v nákladu 5000 kusů dlouho očekávaný Katalog levného ubytování v Jihočeském kraji pro rok Vznik katalogu levného ubytování byl umožněn díky významné grantové podpoře ze strany Jihočeského kraje. Katalog je rozčleněn do dvou hlavních částí. Úvodní část obsahuje základní informace o Jihočeském kraji, přehled nejdůležitějších informačních center, základní kontakty na pomoc v krizových situacích atd. Struktura druhé části katalogu je řazena po jednotlivých regionech (bývalých okresech). Každá z těchto sedmi částí obsahuje charakteristiku regionu, přehled levných ubytovacích kapacit, tipy na výlety a kulturně historické pamětihodnosti daného regionu, základní kontaktní přehled turistických a dalších informačních center, odkazy na zajímavé weby a kontaktní přehled krizových institucí. Všechny důležité texty jsou v katalogu uvedeny v anglickém jazyce tak, že bez velkých potíží může být katalog využit také zájemci ze zahraničí. Katalog je doplněn o orientační mapky a informace o organizacích, které se na přípravě katalogu podílely. Vedle již zmíněného CPDM, o.p.s. Český Krumlov projektového pracoviště ICM Informační centrum pro mládež Český Krumlov, které bylo hlavním garantem projektu, to jsou S.D.M. Sdružení dětí a mládeže pracoviště ICM Č. Budějovice a ICM v Táboře. Během konce prosince 2007 a prvních měsíců roku 2008 bude katalog distribuován na všechna důležitá informační místa v České republice i v zahraničí. Katalog bude představen také na veletrhu Regiontour Brno v lednu Po dohodě s Jihočeským krajem budou výtisky k dispozici i v zastoupení Jihočeského kraje v Bruselu. Od poloviny prosince 2007 bude katalog pro zájemce k dispozici k osobnímu odběru také v jihočeských ICM informačních centrech mládeže (Č. Krumlov, Č. Budějovice, Tábor) a ve vestibulu hlavní budovy krajského úřadu v ulici U Zimního stadionu v Českých Budějovicích. Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov ALMANACH MLADÉ KRUMLOVSKÉ LITERÁRNÍ SCÉNY Vydání knihy mladých literárních a výtvarných talentů je další z aktivit, která vychází z dobré spolupráce mladých lidí a mládežnického klubu BOUDA Český Krumlov. Je již zavedenou praxí, že mladí lidé chodí za námi s nápady a my jim poté pomáháme s jejich realizací. Tak jsme byli oslovení i mladým literátem Tomášem Kubartem, který nás požádal o pomoc při mapování a následném vydání literárních prácí mladých lidí, žijících v Českém Krumlově a přilehlém okolí. Proto jsme zpracovali projekt, který jsme zaslali do příspěvkového řízení Jihočeského kraje (odbor kultury), který nás podpořil částkou ,-Kč. Následně jsme vyzvali začínající autory k účasti na projektu. Ve finále jsme získali příspěvky od devíti autorů ve věku od 14ti do 23 let. Zároveň jsme oslovili několik mladých výtvarníků, kteří dostali za úkol přečíst si vybrané autory a vytvořit k nim ilustrace. Vše se nakonec za pomocí Tomáše Kubarta a pomocníka v nouzi Adama Kamenského, podařilo dotáhnout do finále a předat do tisku. První výtisky budou k nahlédnutí v klubu Bouda od 17. prosince Čtenářům přejeme krásný zážitek z této prvotiny a z uvědomění si literárního podhoubí v našem městě. Zároveň chceme poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Ladislav Michalík, NZDM Bouda (projektové pracoviště CPDM, o.p.s.) Texty CPDM jsou redakčně kráceny, jejich plné znění včetně dalších článků, které se nevešly do tištěného zpravodaje najdete na Vydání této neprodejné tiskoviny je spolufinancováno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Český republiky (v rámci projektu: Cesta ke změně, r.č. CZ / /0012) a Evropské unie v rámci programu NROS Tranistion Facility 2005 (Projekt Prolomit to půjde, č ). Názory a informace v tomto letáku nevyjadřují oficiální stanoviska Evropské unie a jejích orgánů. Ve spolupráci s CPDM, o.p.s. Český Krumlov vydalo občanské sdružení Informační centrum občanského sektoru-icos Český Krumlov, Nám. Svornosti 2, Český Krumlov, IČO , tel./fax , Redakce: Tomáš Zunt (odpovědný redaktor - Ivan Studený (spolupracovník redakce). Informace pro inzerenty: Grafická úprava, tisk: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Český Krumlov ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ je registrován u Ministerstva kultury ČR jako periodická tiskovina pod číslem MK ČR E Strana 6 Zpravodaj_4-07.indd :13:51

zpravodaj.krumlov.cz

zpravodaj.krumlov.cz Zpravodaj_3-07.qxd 4.9.2007 8:27 StrÆnka 1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 3/2007 KOMUNITNÍ PLÁN SOCÁLNÍCH SLUŽEB PŘINÁŠÍ DO MĚSTA MILIONY Koncem minulého roku jsme se na stránkách tohoto

Více

zpravodaj.krumlov.cz

zpravodaj.krumlov.cz Zpravodaj_2-07.qxd 20.6.2007 9:48 StrÆnka 1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 2/2007 PRÁVNÍ PORADNA NABÍZÍ ZDARMA POMOC I V PŘÍPADECH DISKRIMINACE Od dubna letošního roku se mohou nově obracet

Více

MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU

MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU MANUÁL PRO ZVÍDAVÉ OBČANY PRO SNADNOU ORIENTACI V OBLASTI DISKRIMINACE ICOS Český Krumlov 2008 Vydáno občanským sdružením ICOS Český Krumlov v rámci projektu Prolomit

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI V prosinci loňského roku zahájilo oficiálně svou činnost českokrumlovské Dobrovolnické centrum. Dosud se podařilo navázat úzkou spolupráci s osmi organizacemi,

Více

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva OCHRANA PRÁV OBČANŮ A DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKA V RÁMCI PROJEKTU MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA Bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov, o.s. a Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. Podpořeno

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy

Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy KROMĚŘÍŽ - město památek UNESCO 24. a 25. května 2010 Dobrovolnictví v české společnosti současnost a perspektivy Kroměříž město památek UNESCO

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 -

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval:

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #04 _2013 10. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #04 _2013 10. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #04 _2013 10. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Tento projekt

Více

NEWSLETTER CSI. číslo2. Aktuální výzvy. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo2. Aktuální výzvy. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos BAKALÁŘSKÁ

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Verze: 2. 12.

Více