zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007"

Transkript

1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007 ZAČÍNÁ PŘÍPRAVA 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU O sociálních službách budou opět spolurozhodovat i občané města Dne 22. listopadu schválili zastupitelé města Český Krumlov přípravu 2. komunitního plánu sociálních služeb na léta To znamená, že se rozbíhají přípravy na aktualizaci a revizi stávajícího plánu, které budou probíhat v příštím roce. 1. Komunitní plán byl nastaven do roku 2008 a je před námi tedy poslední rok jeho platnosti. (Celou řadu nových služeb, které díky 1. komunitnímu plánu na léta slouží občanům města, vám představujeme na těchto stránkách pravidelně.) Do přípravy nového komunitního plánu se může zapojit každý z vás. Více informací o možnostech zapojení včetně výzvy k účasti v pracovních skupinách najdete na páté straně zpravodaje. Proč je nutné plánovat znovu? Důvodů pro vznik nového komunitního plánu je mnoho. Jak už bylo mnohokrát řečeno - komunitní plán je živým materiálem, který se vyvíjí, reaguje na nové zkušenosti, potřeby a požadavky. Platí proto většinou jen několik let. Nikdo totiž nedokáže dopředu říct, jaké změny přijdou v zákonech, jak se změní situace ve financování služeb. Postupem času se také mění možnosti a podmínky pro poskytování služeb. (Všechny výše uvedené změny opravdu nyní nastaly v souvislosti s platností nového zákona o sociálních službách.) Mohou se také vyvíjet potřeby občanů a uživatelů daných služeb. Leckdy se po čase ukazuje, že některé ze služeb již tolik potřebné nejsou, naopak existují jiné možnosti, které lépe vyhovují a řeší situaci uživatelů (můžeme mluvit například o tom, že není potřeba tolik domovů ústavní péče, jestliže je možné podporovat a zavádět takové služby, které umožní lidem žít doma, v přirozeném prostředí, třeba jen za pomoci kvalitní terénní služby). Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří se z různých důvodů dostali do tíživé situace a žijí na okraji společnosti, nebo jim tato situace hrozí. Pohybujeme se tak v oblasti služeb, které potřebuje nebo v budoucnu může potřebovat prakticky každý z nás nebo z našich blízkých (každý z nás se může dostat do situace, kdy se neobejde bez pomoci ostatních). Jednoduše řečeno sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem. Jestliže chceme kvalitní - a pokud možno pro každého občana dostupné - sociální služby ve městě nebo jeho okolí, nezbývá než se opakovaně ptát na to, co vlastně občané a uživatelé služeb potřebují, co a jak jim můžeme nabídnout. A také odpovídat na otázky, jakým způsobem dosáhneme nejlépe stavu, aby i tito lidé mohli žít co nejdůstojnější život. Odpovídat a reagovat na tyto otázky dokáží nejúčinněji právě komunitní plány - konkrétní návody k tomu, jak takového stavu v dané lokalitě dosáhnout. Větší míra zapojení lidí, větší efektivita plánu Základem komunitního plánování sociálních služeb je rovnoprávná spolupráce zadavatelů (v našem případě představitelů města) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb i občany města. Všichni tito zainteresovaní se scházejí v jednotlivých pracovních skupinách při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb i realizaci konkrétních kroků. Pokračování na straně 5 Projekt Prolomit to půjde CO MŮŽETE DĚLAT, KDYŽ SE SETKÁTE S DISKRIMINACÍ VYUŽIJTE INTERNETOVOU PORADNU ANONYMNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ a další informace bezplatné právní poradny Čtěte na straně 3. a 4. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu NROS Transition Facility Z obsahu: Téměř polovina klientů z programu Cesta ke změně pracuje str. 2 Téma: Co dělat, když se setkáte s diskriminací str. 3 a 4 Představujeme: Probační program pro mladé lidi, kteří se dostali do křížku se zákonem str. 5 Informace CPDM, o.p.s. str. 6 Strana 1 Zpravodaj_4-07.indd :13:39

2 Úvodem Vážení čtenáři, nedávno proběhla médii smršť o podivných, utajovaných sponzorech jakéhosi sdružení bývalé ženy bývalého premiéra. Právem. Očanské sdružení paní Zuzany je klasickým příkladem toho, jak by podobná organizace fungovat neměla. Zmíněné dámě pravděpodobně nikdo neprozradil, že pro podobnou činnost by měla mít zřízenu nadační formu neziskové organizace. Ani občanské sdružení však nemůže zatajovat sponzory, je pro něj zhola nemožné nemít výroční zprávu a neprocházet nezávislým auditem, alespoň u těch větších finančních částek. ICOS i všechny neziskovky s ambicí solidnosti mají veřejně přístupné výroční zprávy, jasně dokládající činnost i finanční toky. Z takové zprávy je potom zřejmé, že naše organizace drtivou většinu financí získává z veřejných grantů. Tyto peníze jsou nejen kontrolovatelné, ale hlavně kontrolované. A to hned na několika úrovních - administrátorem grantových programů, ministerstvy, často přímo Bruselem (evropské granty navíc od určité výše podléhají i povinnosti závěrečného auditu). Při jakémkoliv náznaku nehospodárnosti se pak tyto peníze jednoduše vracejí. Nezřídka jsou také od donorů propláceny až utracené a pečlivě zkontrolované výdaje. Pak nezbývá, než si brát úvěry a ručit často vlastním majetkem. Pokud si svou činností vyděláváme (například školením), jsme ze zákona povinni tyto prostředky vrátit zpět do sdružení, na činnost. Netransparentně rozdělovat pak není co a čachrovat není s čím. O to více bych proto dnes chtěl poděkovat všem zaměstnancům našeho sdružení za práci, kterou odvádí po celý rok za mzdy, které ještě dlouho nebudou srovnatelné s těmi, které by mnozí z nich dostali jinde. A to nemluvím o desítkách externích spolupracovníků, kteří nám pomáhají nezřídka z čistého entuziasmu. I těm patří nemenší dík. Jim i Vám všem upřímně přeji všechno nejlepší v příštím roce. Za vydavatele Tomáš Zunt, předseda ICOS Český Krumlov, o.s. CESTA KE ZMĚNĚ - podpora dlouhodobě nezaměstnaných JIŽ 22 LIDÍ Z PROGRAMU CESTA KE ZMĚNĚ PRACUJE Pro drtivou většinu dospělých lidí zaujímá práce v žebříčku hodnot významné postavení. Práce je důležitou podmínkou pro důstojnou existenci, umožňuje lidem materiální prospěch. Je také prostorem pro seberealizaci, přináší pocit uspokojení a naplnění. Ztráta zaměstnání je pak pro člověka vždy obtížnou situací, která silně ovlivňuje jeho život. Čím déle je člověk bez práce, tím hůře se do ní vrací I když se obecně daří v České republice poslední dobou snižovat míru nezaměstnanosti, region Českokrumlovsko patří k těm oblastem, kde je nazaměstnanost poměrně vysoká. (Jde o region s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v celém kraji. K nezaměstnaným tu patří až deset procent obyvatel.) Přes pozitivní trend, kterým celkově klesající nezaměstnanost bezesporu je, se na úřadech práce zvyšuje podíl dlouhodobě evidovaných uchazečů. A čím déle je člověk bez práce, tím obtížněji se do zaměstnání vrací. Právě těmto lidem se snaží již rok a půl napomáhat projektové pracoviště občanského sdružení ICOS Český Krumlov - Centrum sociálních služeb. Dlouhodobě nezaměstnaní, kteří mají zájem pracovat, nacházejí díky projektu Cesta ke změně poměrně komplexní podporu, jejímž smyslem je vymanit tyto lidi z jejich tíživé situace a pomoci jim s návratem na pracovní trh. Téměř polovina klientů již pracuje Za jeden a půl rok fungování prošlo jen na Českokrumlovsku speciálním programem 55 klientů. Průměrná délka jejich nezaměstnanosti dosahuje 5 let. Jejich návrat do práce se tak stává velmi komplikovaným. Většinou jde o lidi, jejichž možnosti nalézt zaměstnání jsou mizivé. V mnoha případech je jejich nezaměstnanost zapříčiněna nejrůznějšími handicapy a omezeními. K nim patří zdravotní problémy, nízká kvalifikace či vyšší věk. Dlouhodobý stav bez práce tyto handicapy ještě prohlubuje, uvádí Lucie Pártlová z Centra sociálních služeb. Z 55 klientů jich prozatím program Cesta ke změně ukončilo třicet. O prospěšnosti programu určitě svědčí, že dvacet dva klientů již pracuje, jeden z nich dokonce podniká, dodává Lucie Pártlová. Někteří klienti také prošli tzv. pracovním pokusem. To znamená, že si po určitou dobu v řádů desítek hodin mohli vyzkoušet vytipovanou práci u potenciálního zaměstnavatele. Jejich šance na získání pracovního místa je pak větší. Do konce projektu projdou programem ještě další klienti, kteří jsou vybíráni ve spolupráci s úřady práce. A realizátoři programu věří, že počet těch, kteří najdou zaměstnání bude narůstat. Projekt Cesta ke změně je prozatím nastaven díky podpoře Evropského sociálního fondu do poloviny příštího roku. Již nyní jsou připravovány kroky, aby program nebyl ukončen. Evropské fondy budou totiž i v následujících letech podporovat aktivity, které pomáhají řešit jeden z nejpalčivějších problémů současnosti nezaměstnanost lidí, kteří zdaleka ne vždy vlastní vinou zůstávají bez práce dlouhodobě. Cesta ke změně je jedním z mnoha projektů, které vzešly z komunitního plánování sociálních služeb (více o něm v úvodním článku tohoto zpravodaje). Kromě Českokrumlovska, kde projekt zajišťuje Centrum sociálních služeb, probíhá program pod taktovkou píseckého občanského sdružení Mesada v dalších pěti regionech Jihočeského kraje. Více informací o projektu najdete na Tato část zpravodaje je součástí projektu "Cesta ke změně", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Strana 2 Zpravodaj_4-07.indd :13:44

3 TÉMA: Diskriminace III. - bezplatná právní pomoc i zastupování V pravidelném seriálu článků na téma diskriminace jsme se v minulých vydáních zpravodaje věnovali tomu, co je a co není diskriminace. Přiblížili jsme vám některé konkrétní diskriminační situace, především s ohledem na zaměstnávání, kde dochází k diskriminaci zřejmě nejčastěji. Diskriminační jednání však může potkat kohokoli z nás, znevýhodňování není pouze problémem Romů či žen, jak se může při letmém pohledu na zprávy v médiích zdát. Nejvíce lidí má zkušenost s diskriminací kvůli věku Dle nedávného celorepublikového průzkumu Masarykovy univerzity v Brně je nejvíce lidí znevýhodňováno z důvodu věku (tzv. ageismus). Osobní zážitek s takovou diskriminací má dle tohoto průzkumu, který proběhl na přelomu května a června letošního roku, přes 18 procent lidí. Znevýhodňování se ale nevyhýbá ani Romům či zdravotně postiženým. K diskriminaci dochází také z důvodů pohlaví, například při nerovném přístupu k zaměstnání či odměňování za práci u žen. Ženy také uváděly více než muži vícenásobnou zkušenost s diskriminací. K diskriminaci dochází v nejrůznějších oblastech života - při hledání zaměstnání, přímo v zaměstnání, v přístupu ke zboží či službám, nebo například v přístupu ke zdravotní péči. Přesto, že někteří z nás jsou vystavováni diskriminačnímu jednání, není vždy jednoduché se takovému jednání bránit. Proto přinášíme na dalších řádcích několik praktických rad, co můžete dělat v případě, že máte pocit, že jste vy nebo vaši blízcí diskriminováni. CO MŮŽETE DĚLAT, KDYŽ SE SETKÁTE S DISKRIMINACÍ Nejprve je potřeba si uvědomit, že ne každé nerovné zacházení musí být nutně diskriminační. Pokud je jednání odůvodnitelné cílem a zvolené prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné, asi spor nevyhrajete. (Diskriminací není například pokud je osoba znevýhodněna na základě svého chování - provozovatel restaurace nevpustí hosta, který naposled tropil výtržnosti, banka odmítne klientovi dát úvěr, neboť je v prodlení se splácením dluhu, apod.). Zjednodušeně řečeno, se diskriminací rozumí takové jednání, kdy je s určitou osobou na základě určitého diskriminačního důvodu (věk, pohlaví, rasa a etnický původ, zdravotní postižení atd.) zacházeno méně příznivě než se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci. 1) Ihned si podrobně zapište k čemu došlo Jestliže máte pocit, že jste byli diskriminováni, pečlivě si uschovejte vše, co by mohlo doložit vaše tvrzení (všechny písemné a jiné doklady, které mohou byť i nepřímo svědčit o tom, že se událost stala tak, jak tvrdíte vy). Schovejte si například všechny písemné informace, které jsou dostupné o inzerovaném zaměstnání (inzerce, pozvánky na pohovor atd.), nabídce služby, ve veřejné provozovně nebo u zaměstnavatele si zapište identifikační údaje provozovatele, které by měly být na přístupném místě v každé provozovně, apod. 2) Sežeňte si informace a pomoc zvenčí Poradit a pomoci by vám měly nevládní organizace, které se zabývají právním poradenstvím (v případě českokrumlovského regionu i jižních Čech je to bezplatná právní poradna Centra sociálních služeb a Centra ochrany lidských práv v Českém Krumlově. V případě, že se nechcete z jakéhokoli důvodu obrátit na tuto organizaci, pracovníci poradny by vám měli umět doporučit jinou organizaci či službu. Využít můžete také veřejného ochránce práv nebo podle druhu diskriminace i další subjekty, z nichž některé uvádíme dále v bodu 4 dále. Pokračování na straně 4 Máte-li pocit, že jste diskriminováni, můžete se obrátit na českokrumlovskou bezplatnou právní poradnu Centra sociálních služeb a Centra ochrany lidských práv. Základní informace a kontakty najdete na další straně zpravodaje. Na čtvrté straně také nepřehlédněte upozornění na možnost využit internetovou poradnu a na probíhající monitorování diskriminačních jevů v regionu prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření pro občany regionu Českokrumlovsko. Poděkování V průběhu letošního roku proběhly v rámci projektu Prolomit to půjde, který je zaměřen na posílení anitidiskriminačních opatření v českokrumlovském regionu, semináře pro pracovníky městského úřadu, pracovníky úřadu práce (na fotografii) a také besedy s občany regionu. Ty byly zaměřeny na problematiku diskriminace Romů, zdravotně postižených, poslední z besed pak byla určena pro další potenciální oběti diskriminace z řad široké veřejnosti. Posledně dvě jmenované besedy byly uskutečněny v prostorách městského divadla v Českém Krumlově. Za vstřícnost a pomoc při realizaci těchto akcí děkujeme divadelnímu klubu ÁNTRÉ, obzvláště Miroslavu Kleňhovi, dále pak Komunitnímu centru Romů, o.p.s., Centru pro zdravotně postižené, Městskému úřadu Český Krumlov a místnímu úřadu práce. Strana 3 a 4 tohoto zpravodaje je součástí projektu Prolomit to půjde občanského sdružení ICOS Český Krumlov a jeho projektových pracovišť Centra sociálních služeb a Centra ochrany lidských práv. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu NROS Transition Facility Strana 3 Zpravodaj_4-07.indd :13:49

4 CO MŮŽETE DĚLAT, KDYŽ SE SETKÁTE S DISKRIMINACÍ pokračování na strany 3 3) Ujasněte si, čeho chcete dosáhnout Chcete nahradit škodu, např. ušlou mzdu, chcete se vrátit zpět na pracovní pozici, které jste byli kvůli diskriminaci zbaveni, chcete najít jiné pracovní místo, kde nebudete vystaveni diskriminaci, chcete finanční kompenzaci za utrpěné újmy? Nebo chcete jenom, aby diskriminační jednání už nepokračovalo? 4) Ne vždy je nutné spor řešit soudní cestou první pokus, jak situaci řešit V případech, kdy jde o diskriminační jednání, jehož se dopouští jediná konkrétní osoba, řekněte jí otevřeně, že se vám to nelíbí a chcete, aby s tím přestala. Pokud víte, že to pomůže, požádejte o pomoc lidi okolo sebe. Poproste je, aby šli s vámi. Stále více organizací zřizuje místa, jejichž odpovědností je vyřizovat stížnosti zaměstnanců, klientů a zákazníků. Informujte se na tyto možnosti. Pokud jde o diskriminaci u vašeho zaměstnavatele, máte ho povinnost informovat a požádat, aby věc vyřešil ještě předtím, než se rozhodnete dát ho k soudu. Můžete podat podnět ke kontrole (např. příslušnému Inspektorátu práce - zaměstnanec, Úřadu práce uchazeč o zaměstnání, České obchodní inspekci či Sdružení pro ochranu spotřebitele, atd.). Ve správním řízení však nelze přiznávat zadostiučinění či náhradu nemajetkové újmy. 5) Nepomohlo to? Máte možnost podat na diskriminujícího žalobu Nejedná se o jednoduchou věc, a proto byste měli být zastoupeni advokátem. Pokud nemáte finanční prostředky na zaplacení právní pomoci, existují možnosti jak získat bezplatné zastupování. Nechte advokáta nebo jiného právníka, aby posoudil důkazy, které máte k dispozici a s nimiž chcete u soudu uspět. Zeptejte se ho, jak odhaduje vaši šanci ve sporu uspět, jaká rizika pro vás prohraná žaloba může mít (úhrada soudních poplatků apod.). 6) Někdy je možné také spory řešit mimosoudním vyrovnáním; v případě, že se obě strany sporu mají zájem domluvit na řešení je možné využít také tzv. mediace - mimosoudního řešení za pomoci speciálně vyškoleného odborníka, který se snaží spor řešit vzájemnou dohodou obou stran. I tuto službu poskytuje Centrum sociálních služeb. Pozn. red.: Zdrojem pro tento text jsou informace Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva, Diskriminace anonymní dotazníkové šetření pro občany regionu Dotazníkové šetření, které v současné době probíhá, je jednou z forem mapování situace diskriminačních jevů v regionu Českokrumlovsko. Dotazníky jsou k dispozici v nejrůznějších organizacích po celém regionu, v elektronické podobě i na stránkách Vyplněním dotazníku přispějete nejen k tomu, že budou lépe zmapovány diskriminační jevy, ale i ke zkvalitnění práce bezplatné právní poradny. Za každý vyplněný dotazník děkujeme. Dotazník je k dispozici: v prostorách ICOS Český Krumlov na Náměstí Svornosti č.p. 2 (1. patro nad Infocentrem), kde sídlí bezplatná právní poradna. Dále pak v Centru pro zdravotně postižené (Kaplická 586, Český Krumlov), Sdružení pro rodinu a děti (Vlašský dvůr - Dlouhá 32, Český Krumlov), Komunitním centru Romů Český Krumlov, o.p.s. (Horní Brána 425, Český Krumlov), Domech s pečovatelskou službou, o.p.s. (Vyšehrad, Český Krumlov), úřadech práce atd. Vyplněný dotazník můžete: vhodit do schránky v čekárně Bezplatné právní poradny (Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov) ze stránek zaslat na ovou adresu: zaslat poštou na adresu: Centrum sociálních služeb ICOS, Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov v případě, že budete dotazník vyplňovat v některé z uvedených dalších organizací, můžete zanechat vyplněný dotazník přímo v dané organizaci. BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA Právní poradna nabízí základní a odborné sociální i právní poradenství v oblastech práva pracovního (např. pracovní smlouvy, ukončení prac. poměru, nedodržování prac. doby, ), občanského (např. sousedské spory, exekuce, nájemní smlouva, ), rodinného (např. rozvod, úprava styků k dítěti, výživné, ), správního práva (nesprávné rozhodování úřadů), sociálních dávek a diskriminace. V případě opodstatněných diskriminačních sporů navíc poskytuje i bezplatné zastupování klientů. Služby jsou určeny všem občanům Českokrumlovska v nepříznivé sociální situaci a také lidem z jižních Čech pokud se nemohou nebo nechtějí obrátit na organizaci v místě jejich bydliště. V případě diskriminace však poskytujeme služby všem, kteří se cítí být diskriminování tedy i lidem, kteří nejsou v nepříznivé sociální situaci. Na právní poradnu se můžete obrátit v uvedených provozních hodinách v sídle centra (telefonicky, em možno i mimo uvedenou provozní dobu v další všední dny mezi 9.00 a h.). Kromě běžných kontaktů můžete využít i ANONYMNÍ INTERNETOVOU PORADNU na stránkách Projekt: Prolomit to půjde Máte pocit, že jste obětí diskriminace? Nevíte na koho se obrátit? Bezplatná právní pomoc a zastupování v případě diskriminace Centrum sociálních služeb a Centrum ochrany lidských práv Náměstí Svornosti č.p. 2, Český Krumlov pondělí: a hod. středa: a hod. tel.: , mobil: Kontaktní osoba: Tereza Lysoňková Pro velký zájem klientů je dobré se dopředu objednat. pod zášťitou ICOS Český Krumlov Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v programu NROS Transition Facility Strana 4 Zpravodaj_4-07.indd :13:50

5 ZAČÍNÁ PŘÍPRAVA 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU Dokončení ze strany 1 Komunitní plánování vychází z předpokladu, že sami lidé nejlépe vědí co potřebují. Každému je tedy umožněno, aby se do plánování budoucí podoby sociálních služeb zapojil. Všichni občané města dostanou v průběhu roku 2008 možnost připomínkovat návrh plánu. Uskuteční se také veřejná setkání s jednotlivými pracovními skupinami, budou probíhat nejrůznější ankety a dotazníková šetření. Spoluprací při těchto průzkumech napomůžete tomu, aby komunitní plán reagoval na skutečné potřeby obyvatel města. Vaše názory jsou jedním z důležitých zdrojů pro přípravu konkrétních kroků v sociální oblasti. Bez nich by ostatně nemělo komunitní plánování smysl. Základním organizačním článkem komunitního plánování jsou koordinančí skupiny. V nich se scházejí zástupci města, odborníků - poskytovatelů služeb i uživatelé. Koordinační skupiny jsou ustanoveny pro oblast péče o děti a mládež prevenci sociálně patologických jevů, seniory, etnické menšiny, pro občany v sociální krizi (nezaměstnaní, lidé bez přístřeší apod.) a pro zdravotně postižené. Jestliže máte zájem zapojit se do přímé práce v koordinačních skupinách, nepřehlédněte výzvu pod tímto textem. Priority na rok 2008 Kromě přípravy 2. komunitního plánu schválilo zastupitelstvo města dne také Priority 1. Komunitního plánu sociálních služeb na rok Tedy materiál, který obsahuje konkrétní služby a programy, na jejichž realizaci by měl být v příštím roce ve městě kladen důraz. Zároveň byla schválena organizační struktura komunitního plánování, do níž byla nově zapojena sociální komise RM. Věškeré důležité informace najdete na VÝZVA K ÚČASTI V PRACOVNÍCH SKUPINÁCH KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ: V případě zájmu o přímou práci v jednotlivých koordinačních skupinách komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov kontaktujte manažery příslušných skupin, kteří vám podají bližší informace o možnosti vašeho zapojení. Kontaktujte: Mgr. Ingrid Jílkovou, manažerku skupiny pro děti a mládež (tel.: , Františku Kuncovou, manažerku skupiny pro seniory (tel.: , Mgr. Růženu Marhounovou, manažerku skupiny pro zdravotně postižené občany (tel.: , ) JUDr. Adélu Kamenskou, manažerku skupiny pro řešení krizových situací (tel.: , v případě zájmu o práci ve skupině pro etnické menšiny kontaktujte odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ (kontaktní osoba: Milan Perger, tel.: , Děkujeme všem dosavadním účastníkům komunitního plánování a těšíme se na spolupráci v dalším roce. DALŠÍ Z PROGRAMŮ CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Od poloviny letošního roku běží v šesti regionech Jihočeského kraje probační program Právo pro každý den. Probační program je v podstatě výchovné opatření pro děti a mladistvé ve věku let, kteří se nějakým způsobem dostali do křížku se zákonem, dopustili se trestného činu respektive provinění. V mladistvé euforii tohoto věku si často neuvědomují, že v době, kdy páchají povedenou taškařici, alespoň podle svého výkladu, jde často o přímý střet se zákonem. Nízké právní povědomí je potom často příčinou pozdějších, daleko závažnějších přečinů v dospělém věku, kdy většina pachatelů dále nepromýšlí důsledky rizikového chování. Právě pro takto ohroženou skupinu dětí a mladistvých je určen program zaměřený na právní a sociální dovednosti a znalosti, a to za účelem prevence dalšího protiprávního jednání. V celkem cca čtyřiceti výukových hodinách za asistence vyškolených lektorů mají mladí delikventi možnost rozvíjet odpovědnost za své další jednání, naučí se řešit konflikty. Stejně tak se seznámí s právními znalostmi vztahujícími se k řešení nejrůznějších situací každodenního života. Projekt realizuje ve spolupráci s probačními službami Centrum sociálních služeb (projektové pracoviště ICOS Český Krumlov). Podpořeno grantem z Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. PRŮVODCE MÝM MĚSTEM Dokončení za strany 6 První místo získali žáci ZŠ Za Nádražím (vítězný kolektiv zachycuje fotografie na straně 6). Z pohledu organizátorů projektu však zvítězili všichni účastníci. Nešlo jen o umístění a soutěžení. Daleko důležitější bylo chtění se projektu zúčastnit, udělat něco nového a užitečného pro sebe a pro ostatní. A to se tímto projektem vrchovatě podařilo. Organizátoři projektu pro rok 2008 hledají cesty a možnosti tištěného vydání průvodců tak, aby mohly sloužit dětským, ale i dospělým návštěvníkům Českého Krumlova. Vyhlašovateli a organizátory projektu bylo Město Český Krumlov a CPDM, o.p.s. v Českém Krumlově ve spolupráci s městským muzeem, knihovnou, Státním hradem a zámkem, Muzeem stavebních dějin a řemesel a Státním archivem. Finanční prostředky poskytlo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Město Český Krumlov. Hlavními mediálními partnery byl Český rozhlas České Budějovice a mládežnické internetové Rádio ICM. Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov Jednotlivé Průvodce mým městem si mohou zájemci prohlédnout na stránkách CPDM, o.p.s./icm Český Krumlov a na stránkách města Český Krumlov Strana 5 Zpravodaj_4-07.indd :13:50

6 Informace Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. PRŮVODCE MÝM MĚSTEM KRUMLOVSKÝCH STUDENTŮ A DĚTÍ Před 15 lety bylo historické centrum Českého Krumlova zapsáno spolu s Prahou a Telčí jako první památka v republice na Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zapsání se uskutečnilo 4. prosince Přesně na den výročí zapsání, tedy 4. prosince 2007, vyvrcholil v Krumlově projekt dětí a studentů nazvaný Průvodce mým městem aneb UNESCO dětem Děti pro UNESCO. Cílem projektu bylo motivovat děti a studenty k získávání znalostí a nových informací o svém městě a jeho historickém vývoji a přispět k pozitivnímu chápání významu kulturního dědictví a jeho ochrany. Vzniklo sedm průvodců městem Do projektu byly zapojeny dětské kolektivy všech místních základních škol, kolektiv gymnázia Český Krumlov a děti ze Střediska výchovné péče v Českém Krumlově. Jednotlivé kolektivy soutěžní týmy - od poloviny září do poloviny listopadu 2007 sbíraly informace a hledaly v archivech písemné i obrazové dokumenty tj. veškeré potřebné informace, které pak následně ve svých týmech přetvořily (s velkou vlastní invencí) do podoby knižních průvodců historií i současností města Českého Krumlova. Vzniklo tak sedm originálních průvodců městem. V projektu nešlo jenom o vznik průvodců, ale také o přípravu prezentací výsledků práce kolektivů před vrstevníky, veřejností a odbornou porotou. Celý projekt vyvrcholil v přednáškovém sále městského muzea. Zde se uskutečnily dne 4. prosince prezentace jednotlivých průvodců. Ve stejný den večer pak proběhlo, v rámci Koncertu pro město, v režii pedagogů a žáků ZUŠ Český Krumlov v Zámecké Jízdárně, slavnostní vyhodnocení výsledků projektu a ocenění vítězů soutěže. Dokončení na straně 5 KATALOG LEVNÉHO UBYTOVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI JE NA SVĚTĚ Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v Českém Krumlově v těchto dnech vydává tiskem v nákladu 5000 kusů dlouho očekávaný Katalog levného ubytování v Jihočeském kraji pro rok Vznik katalogu levného ubytování byl umožněn díky významné grantové podpoře ze strany Jihočeského kraje. Katalog je rozčleněn do dvou hlavních částí. Úvodní část obsahuje základní informace o Jihočeském kraji, přehled nejdůležitějších informačních center, základní kontakty na pomoc v krizových situacích atd. Struktura druhé části katalogu je řazena po jednotlivých regionech (bývalých okresech). Každá z těchto sedmi částí obsahuje charakteristiku regionu, přehled levných ubytovacích kapacit, tipy na výlety a kulturně historické pamětihodnosti daného regionu, základní kontaktní přehled turistických a dalších informačních center, odkazy na zajímavé weby a kontaktní přehled krizových institucí. Všechny důležité texty jsou v katalogu uvedeny v anglickém jazyce tak, že bez velkých potíží může být katalog využit také zájemci ze zahraničí. Katalog je doplněn o orientační mapky a informace o organizacích, které se na přípravě katalogu podílely. Vedle již zmíněného CPDM, o.p.s. Český Krumlov projektového pracoviště ICM Informační centrum pro mládež Český Krumlov, které bylo hlavním garantem projektu, to jsou S.D.M. Sdružení dětí a mládeže pracoviště ICM Č. Budějovice a ICM v Táboře. Během konce prosince 2007 a prvních měsíců roku 2008 bude katalog distribuován na všechna důležitá informační místa v České republice i v zahraničí. Katalog bude představen také na veletrhu Regiontour Brno v lednu Po dohodě s Jihočeským krajem budou výtisky k dispozici i v zastoupení Jihočeského kraje v Bruselu. Od poloviny prosince 2007 bude katalog pro zájemce k dispozici k osobnímu odběru také v jihočeských ICM informačních centrech mládeže (Č. Krumlov, Č. Budějovice, Tábor) a ve vestibulu hlavní budovy krajského úřadu v ulici U Zimního stadionu v Českých Budějovicích. Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov ALMANACH MLADÉ KRUMLOVSKÉ LITERÁRNÍ SCÉNY Vydání knihy mladých literárních a výtvarných talentů je další z aktivit, která vychází z dobré spolupráce mladých lidí a mládežnického klubu BOUDA Český Krumlov. Je již zavedenou praxí, že mladí lidé chodí za námi s nápady a my jim poté pomáháme s jejich realizací. Tak jsme byli oslovení i mladým literátem Tomášem Kubartem, který nás požádal o pomoc při mapování a následném vydání literárních prácí mladých lidí, žijících v Českém Krumlově a přilehlém okolí. Proto jsme zpracovali projekt, který jsme zaslali do příspěvkového řízení Jihočeského kraje (odbor kultury), který nás podpořil částkou ,-Kč. Následně jsme vyzvali začínající autory k účasti na projektu. Ve finále jsme získali příspěvky od devíti autorů ve věku od 14ti do 23 let. Zároveň jsme oslovili několik mladých výtvarníků, kteří dostali za úkol přečíst si vybrané autory a vytvořit k nim ilustrace. Vše se nakonec za pomocí Tomáše Kubarta a pomocníka v nouzi Adama Kamenského, podařilo dotáhnout do finále a předat do tisku. První výtisky budou k nahlédnutí v klubu Bouda od 17. prosince Čtenářům přejeme krásný zážitek z této prvotiny a z uvědomění si literárního podhoubí v našem městě. Zároveň chceme poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Ladislav Michalík, NZDM Bouda (projektové pracoviště CPDM, o.p.s.) Texty CPDM jsou redakčně kráceny, jejich plné znění včetně dalších článků, které se nevešly do tištěného zpravodaje najdete na Vydání této neprodejné tiskoviny je spolufinancováno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Český republiky (v rámci projektu: Cesta ke změně, r.č. CZ / /0012) a Evropské unie v rámci programu NROS Tranistion Facility 2005 (Projekt Prolomit to půjde, č ). Názory a informace v tomto letáku nevyjadřují oficiální stanoviska Evropské unie a jejích orgánů. Ve spolupráci s CPDM, o.p.s. Český Krumlov vydalo občanské sdružení Informační centrum občanského sektoru-icos Český Krumlov, Nám. Svornosti 2, Český Krumlov, IČO , tel./fax , Redakce: Tomáš Zunt (odpovědný redaktor - Ivan Studený (spolupracovník redakce). Informace pro inzerenty: Grafická úprava, tisk: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Český Krumlov ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ je registrován u Ministerstva kultury ČR jako periodická tiskovina pod číslem MK ČR E Strana 6 Zpravodaj_4-07.indd :13:51

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov. Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. Náměstí Svornosti 2 e-mail: icos@krumlov.cz 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Více

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0106.docx Autor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

zpravodaj.krumlov.cz

zpravodaj.krumlov.cz Zpravodaj_3-07.qxd 4.9.2007 8:27 StrÆnka 1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 3/2007 KOMUNITNÍ PLÁN SOCÁLNÍCH SLUŽEB PŘINÁŠÍ DO MĚSTA MILIONY Koncem minulého roku jsme se na stránkách tohoto

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 1/2008

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 1/2008 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE V ČESKÉM KRUMLOVĚ A OKOLÍ Centrum sociálních služeb - projektové pracoviště ICOS Český Krumlov nově poskytuje službu osobní asistence,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

SEZNAM ADVOKÁTŮ Z ČESKOKRUMLOVSKA A BEZPLATNÝCH PORADEN V REGIONU

SEZNAM ADVOKÁTŮ Z ČESKOKRUMLOVSKA A BEZPLATNÝCH PORADEN V REGIONU ICOS, o.s. (Informační centrum občanského sektoru, o.s.) Náměstí Svornosti 2, 381 01 tel/fax: 380 712 202, e-mail: icos@krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz, SEZNAM ADVOKÁTŮ Z ČESKOKRUMLOVSKA A BEZPLATNÝCH

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2009

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2009 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov PRVNÍ ZÁJEMCI SE UŽ ZAPOJUJÍ DO DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT V minulém vydání tohoto zpravodaje jsme vás informovali o vzniku Dobrovolnického centra Český Krumlov.

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Datum konání: 29.10.2007 Místo konání: konferenční místnost v 10. patře MěÚ v Kopřivnici Přítomni: 16 členů

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností o člověk je znevýhodňován na základě určitých právem zakázaných kritérií o znevýhodněný člověk je omezen

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Vytvoření

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011

Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011 Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011 Oživení provozuje protikorupční linku 199 od ledna 2011. Provoz linky zajišťují studenti posledních ročníků právnické

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA 10.10.2012 CO JE SLUŽBA DINO? Unikátní nová služba sdružení DINO (Dluhové inkaso obyvatelstva České pošty), která pomáhá lidem řešit vzniklý peněžitý závazek. Vznikla jako reakce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 254 134 132

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise Program podpory sociálních a souvisejících služeb Číslo výzvy: Termín a místo jednání:.3.0, začátek v 9:00, konec ve 4:30, zasedací místnost Městského

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více