zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007"

Transkript

1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007 ZAČÍNÁ PŘÍPRAVA 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU O sociálních službách budou opět spolurozhodovat i občané města Dne 22. listopadu schválili zastupitelé města Český Krumlov přípravu 2. komunitního plánu sociálních služeb na léta To znamená, že se rozbíhají přípravy na aktualizaci a revizi stávajícího plánu, které budou probíhat v příštím roce. 1. Komunitní plán byl nastaven do roku 2008 a je před námi tedy poslední rok jeho platnosti. (Celou řadu nových služeb, které díky 1. komunitnímu plánu na léta slouží občanům města, vám představujeme na těchto stránkách pravidelně.) Do přípravy nového komunitního plánu se může zapojit každý z vás. Více informací o možnostech zapojení včetně výzvy k účasti v pracovních skupinách najdete na páté straně zpravodaje. Proč je nutné plánovat znovu? Důvodů pro vznik nového komunitního plánu je mnoho. Jak už bylo mnohokrát řečeno - komunitní plán je živým materiálem, který se vyvíjí, reaguje na nové zkušenosti, potřeby a požadavky. Platí proto většinou jen několik let. Nikdo totiž nedokáže dopředu říct, jaké změny přijdou v zákonech, jak se změní situace ve financování služeb. Postupem času se také mění možnosti a podmínky pro poskytování služeb. (Všechny výše uvedené změny opravdu nyní nastaly v souvislosti s platností nového zákona o sociálních službách.) Mohou se také vyvíjet potřeby občanů a uživatelů daných služeb. Leckdy se po čase ukazuje, že některé ze služeb již tolik potřebné nejsou, naopak existují jiné možnosti, které lépe vyhovují a řeší situaci uživatelů (můžeme mluvit například o tom, že není potřeba tolik domovů ústavní péče, jestliže je možné podporovat a zavádět takové služby, které umožní lidem žít doma, v přirozeném prostředí, třeba jen za pomoci kvalitní terénní služby). Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří se z různých důvodů dostali do tíživé situace a žijí na okraji společnosti, nebo jim tato situace hrozí. Pohybujeme se tak v oblasti služeb, které potřebuje nebo v budoucnu může potřebovat prakticky každý z nás nebo z našich blízkých (každý z nás se může dostat do situace, kdy se neobejde bez pomoci ostatních). Jednoduše řečeno sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem. Jestliže chceme kvalitní - a pokud možno pro každého občana dostupné - sociální služby ve městě nebo jeho okolí, nezbývá než se opakovaně ptát na to, co vlastně občané a uživatelé služeb potřebují, co a jak jim můžeme nabídnout. A také odpovídat na otázky, jakým způsobem dosáhneme nejlépe stavu, aby i tito lidé mohli žít co nejdůstojnější život. Odpovídat a reagovat na tyto otázky dokáží nejúčinněji právě komunitní plány - konkrétní návody k tomu, jak takového stavu v dané lokalitě dosáhnout. Větší míra zapojení lidí, větší efektivita plánu Základem komunitního plánování sociálních služeb je rovnoprávná spolupráce zadavatelů (v našem případě představitelů města) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb i občany města. Všichni tito zainteresovaní se scházejí v jednotlivých pracovních skupinách při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb i realizaci konkrétních kroků. Pokračování na straně 5 Projekt Prolomit to půjde CO MŮŽETE DĚLAT, KDYŽ SE SETKÁTE S DISKRIMINACÍ VYUŽIJTE INTERNETOVOU PORADNU ANONYMNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ a další informace bezplatné právní poradny Čtěte na straně 3. a 4. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu NROS Transition Facility Z obsahu: Téměř polovina klientů z programu Cesta ke změně pracuje str. 2 Téma: Co dělat, když se setkáte s diskriminací str. 3 a 4 Představujeme: Probační program pro mladé lidi, kteří se dostali do křížku se zákonem str. 5 Informace CPDM, o.p.s. str. 6 Strana 1 Zpravodaj_4-07.indd :13:39

2 Úvodem Vážení čtenáři, nedávno proběhla médii smršť o podivných, utajovaných sponzorech jakéhosi sdružení bývalé ženy bývalého premiéra. Právem. Očanské sdružení paní Zuzany je klasickým příkladem toho, jak by podobná organizace fungovat neměla. Zmíněné dámě pravděpodobně nikdo neprozradil, že pro podobnou činnost by měla mít zřízenu nadační formu neziskové organizace. Ani občanské sdružení však nemůže zatajovat sponzory, je pro něj zhola nemožné nemít výroční zprávu a neprocházet nezávislým auditem, alespoň u těch větších finančních částek. ICOS i všechny neziskovky s ambicí solidnosti mají veřejně přístupné výroční zprávy, jasně dokládající činnost i finanční toky. Z takové zprávy je potom zřejmé, že naše organizace drtivou většinu financí získává z veřejných grantů. Tyto peníze jsou nejen kontrolovatelné, ale hlavně kontrolované. A to hned na několika úrovních - administrátorem grantových programů, ministerstvy, často přímo Bruselem (evropské granty navíc od určité výše podléhají i povinnosti závěrečného auditu). Při jakémkoliv náznaku nehospodárnosti se pak tyto peníze jednoduše vracejí. Nezřídka jsou také od donorů propláceny až utracené a pečlivě zkontrolované výdaje. Pak nezbývá, než si brát úvěry a ručit často vlastním majetkem. Pokud si svou činností vyděláváme (například školením), jsme ze zákona povinni tyto prostředky vrátit zpět do sdružení, na činnost. Netransparentně rozdělovat pak není co a čachrovat není s čím. O to více bych proto dnes chtěl poděkovat všem zaměstnancům našeho sdružení za práci, kterou odvádí po celý rok za mzdy, které ještě dlouho nebudou srovnatelné s těmi, které by mnozí z nich dostali jinde. A to nemluvím o desítkách externích spolupracovníků, kteří nám pomáhají nezřídka z čistého entuziasmu. I těm patří nemenší dík. Jim i Vám všem upřímně přeji všechno nejlepší v příštím roce. Za vydavatele Tomáš Zunt, předseda ICOS Český Krumlov, o.s. CESTA KE ZMĚNĚ - podpora dlouhodobě nezaměstnaných JIŽ 22 LIDÍ Z PROGRAMU CESTA KE ZMĚNĚ PRACUJE Pro drtivou většinu dospělých lidí zaujímá práce v žebříčku hodnot významné postavení. Práce je důležitou podmínkou pro důstojnou existenci, umožňuje lidem materiální prospěch. Je také prostorem pro seberealizaci, přináší pocit uspokojení a naplnění. Ztráta zaměstnání je pak pro člověka vždy obtížnou situací, která silně ovlivňuje jeho život. Čím déle je člověk bez práce, tím hůře se do ní vrací I když se obecně daří v České republice poslední dobou snižovat míru nezaměstnanosti, region Českokrumlovsko patří k těm oblastem, kde je nazaměstnanost poměrně vysoká. (Jde o region s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v celém kraji. K nezaměstnaným tu patří až deset procent obyvatel.) Přes pozitivní trend, kterým celkově klesající nezaměstnanost bezesporu je, se na úřadech práce zvyšuje podíl dlouhodobě evidovaných uchazečů. A čím déle je člověk bez práce, tím obtížněji se do zaměstnání vrací. Právě těmto lidem se snaží již rok a půl napomáhat projektové pracoviště občanského sdružení ICOS Český Krumlov - Centrum sociálních služeb. Dlouhodobě nezaměstnaní, kteří mají zájem pracovat, nacházejí díky projektu Cesta ke změně poměrně komplexní podporu, jejímž smyslem je vymanit tyto lidi z jejich tíživé situace a pomoci jim s návratem na pracovní trh. Téměř polovina klientů již pracuje Za jeden a půl rok fungování prošlo jen na Českokrumlovsku speciálním programem 55 klientů. Průměrná délka jejich nezaměstnanosti dosahuje 5 let. Jejich návrat do práce se tak stává velmi komplikovaným. Většinou jde o lidi, jejichž možnosti nalézt zaměstnání jsou mizivé. V mnoha případech je jejich nezaměstnanost zapříčiněna nejrůznějšími handicapy a omezeními. K nim patří zdravotní problémy, nízká kvalifikace či vyšší věk. Dlouhodobý stav bez práce tyto handicapy ještě prohlubuje, uvádí Lucie Pártlová z Centra sociálních služeb. Z 55 klientů jich prozatím program Cesta ke změně ukončilo třicet. O prospěšnosti programu určitě svědčí, že dvacet dva klientů již pracuje, jeden z nich dokonce podniká, dodává Lucie Pártlová. Někteří klienti také prošli tzv. pracovním pokusem. To znamená, že si po určitou dobu v řádů desítek hodin mohli vyzkoušet vytipovanou práci u potenciálního zaměstnavatele. Jejich šance na získání pracovního místa je pak větší. Do konce projektu projdou programem ještě další klienti, kteří jsou vybíráni ve spolupráci s úřady práce. A realizátoři programu věří, že počet těch, kteří najdou zaměstnání bude narůstat. Projekt Cesta ke změně je prozatím nastaven díky podpoře Evropského sociálního fondu do poloviny příštího roku. Již nyní jsou připravovány kroky, aby program nebyl ukončen. Evropské fondy budou totiž i v následujících letech podporovat aktivity, které pomáhají řešit jeden z nejpalčivějších problémů současnosti nezaměstnanost lidí, kteří zdaleka ne vždy vlastní vinou zůstávají bez práce dlouhodobě. Cesta ke změně je jedním z mnoha projektů, které vzešly z komunitního plánování sociálních služeb (více o něm v úvodním článku tohoto zpravodaje). Kromě Českokrumlovska, kde projekt zajišťuje Centrum sociálních služeb, probíhá program pod taktovkou píseckého občanského sdružení Mesada v dalších pěti regionech Jihočeského kraje. Více informací o projektu najdete na Tato část zpravodaje je součástí projektu "Cesta ke změně", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Strana 2 Zpravodaj_4-07.indd :13:44

3 TÉMA: Diskriminace III. - bezplatná právní pomoc i zastupování V pravidelném seriálu článků na téma diskriminace jsme se v minulých vydáních zpravodaje věnovali tomu, co je a co není diskriminace. Přiblížili jsme vám některé konkrétní diskriminační situace, především s ohledem na zaměstnávání, kde dochází k diskriminaci zřejmě nejčastěji. Diskriminační jednání však může potkat kohokoli z nás, znevýhodňování není pouze problémem Romů či žen, jak se může při letmém pohledu na zprávy v médiích zdát. Nejvíce lidí má zkušenost s diskriminací kvůli věku Dle nedávného celorepublikového průzkumu Masarykovy univerzity v Brně je nejvíce lidí znevýhodňováno z důvodu věku (tzv. ageismus). Osobní zážitek s takovou diskriminací má dle tohoto průzkumu, který proběhl na přelomu května a června letošního roku, přes 18 procent lidí. Znevýhodňování se ale nevyhýbá ani Romům či zdravotně postiženým. K diskriminaci dochází také z důvodů pohlaví, například při nerovném přístupu k zaměstnání či odměňování za práci u žen. Ženy také uváděly více než muži vícenásobnou zkušenost s diskriminací. K diskriminaci dochází v nejrůznějších oblastech života - při hledání zaměstnání, přímo v zaměstnání, v přístupu ke zboží či službám, nebo například v přístupu ke zdravotní péči. Přesto, že někteří z nás jsou vystavováni diskriminačnímu jednání, není vždy jednoduché se takovému jednání bránit. Proto přinášíme na dalších řádcích několik praktických rad, co můžete dělat v případě, že máte pocit, že jste vy nebo vaši blízcí diskriminováni. CO MŮŽETE DĚLAT, KDYŽ SE SETKÁTE S DISKRIMINACÍ Nejprve je potřeba si uvědomit, že ne každé nerovné zacházení musí být nutně diskriminační. Pokud je jednání odůvodnitelné cílem a zvolené prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné, asi spor nevyhrajete. (Diskriminací není například pokud je osoba znevýhodněna na základě svého chování - provozovatel restaurace nevpustí hosta, který naposled tropil výtržnosti, banka odmítne klientovi dát úvěr, neboť je v prodlení se splácením dluhu, apod.). Zjednodušeně řečeno, se diskriminací rozumí takové jednání, kdy je s určitou osobou na základě určitého diskriminačního důvodu (věk, pohlaví, rasa a etnický původ, zdravotní postižení atd.) zacházeno méně příznivě než se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci. 1) Ihned si podrobně zapište k čemu došlo Jestliže máte pocit, že jste byli diskriminováni, pečlivě si uschovejte vše, co by mohlo doložit vaše tvrzení (všechny písemné a jiné doklady, které mohou byť i nepřímo svědčit o tom, že se událost stala tak, jak tvrdíte vy). Schovejte si například všechny písemné informace, které jsou dostupné o inzerovaném zaměstnání (inzerce, pozvánky na pohovor atd.), nabídce služby, ve veřejné provozovně nebo u zaměstnavatele si zapište identifikační údaje provozovatele, které by měly být na přístupném místě v každé provozovně, apod. 2) Sežeňte si informace a pomoc zvenčí Poradit a pomoci by vám měly nevládní organizace, které se zabývají právním poradenstvím (v případě českokrumlovského regionu i jižních Čech je to bezplatná právní poradna Centra sociálních služeb a Centra ochrany lidských práv v Českém Krumlově. V případě, že se nechcete z jakéhokoli důvodu obrátit na tuto organizaci, pracovníci poradny by vám měli umět doporučit jinou organizaci či službu. Využít můžete také veřejného ochránce práv nebo podle druhu diskriminace i další subjekty, z nichž některé uvádíme dále v bodu 4 dále. Pokračování na straně 4 Máte-li pocit, že jste diskriminováni, můžete se obrátit na českokrumlovskou bezplatnou právní poradnu Centra sociálních služeb a Centra ochrany lidských práv. Základní informace a kontakty najdete na další straně zpravodaje. Na čtvrté straně také nepřehlédněte upozornění na možnost využit internetovou poradnu a na probíhající monitorování diskriminačních jevů v regionu prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření pro občany regionu Českokrumlovsko. Poděkování V průběhu letošního roku proběhly v rámci projektu Prolomit to půjde, který je zaměřen na posílení anitidiskriminačních opatření v českokrumlovském regionu, semináře pro pracovníky městského úřadu, pracovníky úřadu práce (na fotografii) a také besedy s občany regionu. Ty byly zaměřeny na problematiku diskriminace Romů, zdravotně postižených, poslední z besed pak byla určena pro další potenciální oběti diskriminace z řad široké veřejnosti. Posledně dvě jmenované besedy byly uskutečněny v prostorách městského divadla v Českém Krumlově. Za vstřícnost a pomoc při realizaci těchto akcí děkujeme divadelnímu klubu ÁNTRÉ, obzvláště Miroslavu Kleňhovi, dále pak Komunitnímu centru Romů, o.p.s., Centru pro zdravotně postižené, Městskému úřadu Český Krumlov a místnímu úřadu práce. Strana 3 a 4 tohoto zpravodaje je součástí projektu Prolomit to půjde občanského sdružení ICOS Český Krumlov a jeho projektových pracovišť Centra sociálních služeb a Centra ochrany lidských práv. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu NROS Transition Facility Strana 3 Zpravodaj_4-07.indd :13:49

4 CO MŮŽETE DĚLAT, KDYŽ SE SETKÁTE S DISKRIMINACÍ pokračování na strany 3 3) Ujasněte si, čeho chcete dosáhnout Chcete nahradit škodu, např. ušlou mzdu, chcete se vrátit zpět na pracovní pozici, které jste byli kvůli diskriminaci zbaveni, chcete najít jiné pracovní místo, kde nebudete vystaveni diskriminaci, chcete finanční kompenzaci za utrpěné újmy? Nebo chcete jenom, aby diskriminační jednání už nepokračovalo? 4) Ne vždy je nutné spor řešit soudní cestou první pokus, jak situaci řešit V případech, kdy jde o diskriminační jednání, jehož se dopouští jediná konkrétní osoba, řekněte jí otevřeně, že se vám to nelíbí a chcete, aby s tím přestala. Pokud víte, že to pomůže, požádejte o pomoc lidi okolo sebe. Poproste je, aby šli s vámi. Stále více organizací zřizuje místa, jejichž odpovědností je vyřizovat stížnosti zaměstnanců, klientů a zákazníků. Informujte se na tyto možnosti. Pokud jde o diskriminaci u vašeho zaměstnavatele, máte ho povinnost informovat a požádat, aby věc vyřešil ještě předtím, než se rozhodnete dát ho k soudu. Můžete podat podnět ke kontrole (např. příslušnému Inspektorátu práce - zaměstnanec, Úřadu práce uchazeč o zaměstnání, České obchodní inspekci či Sdružení pro ochranu spotřebitele, atd.). Ve správním řízení však nelze přiznávat zadostiučinění či náhradu nemajetkové újmy. 5) Nepomohlo to? Máte možnost podat na diskriminujícího žalobu Nejedná se o jednoduchou věc, a proto byste měli být zastoupeni advokátem. Pokud nemáte finanční prostředky na zaplacení právní pomoci, existují možnosti jak získat bezplatné zastupování. Nechte advokáta nebo jiného právníka, aby posoudil důkazy, které máte k dispozici a s nimiž chcete u soudu uspět. Zeptejte se ho, jak odhaduje vaši šanci ve sporu uspět, jaká rizika pro vás prohraná žaloba může mít (úhrada soudních poplatků apod.). 6) Někdy je možné také spory řešit mimosoudním vyrovnáním; v případě, že se obě strany sporu mají zájem domluvit na řešení je možné využít také tzv. mediace - mimosoudního řešení za pomoci speciálně vyškoleného odborníka, který se snaží spor řešit vzájemnou dohodou obou stran. I tuto službu poskytuje Centrum sociálních služeb. Pozn. red.: Zdrojem pro tento text jsou informace Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva, Diskriminace anonymní dotazníkové šetření pro občany regionu Dotazníkové šetření, které v současné době probíhá, je jednou z forem mapování situace diskriminačních jevů v regionu Českokrumlovsko. Dotazníky jsou k dispozici v nejrůznějších organizacích po celém regionu, v elektronické podobě i na stránkách Vyplněním dotazníku přispějete nejen k tomu, že budou lépe zmapovány diskriminační jevy, ale i ke zkvalitnění práce bezplatné právní poradny. Za každý vyplněný dotazník děkujeme. Dotazník je k dispozici: v prostorách ICOS Český Krumlov na Náměstí Svornosti č.p. 2 (1. patro nad Infocentrem), kde sídlí bezplatná právní poradna. Dále pak v Centru pro zdravotně postižené (Kaplická 586, Český Krumlov), Sdružení pro rodinu a děti (Vlašský dvůr - Dlouhá 32, Český Krumlov), Komunitním centru Romů Český Krumlov, o.p.s. (Horní Brána 425, Český Krumlov), Domech s pečovatelskou službou, o.p.s. (Vyšehrad, Český Krumlov), úřadech práce atd. Vyplněný dotazník můžete: vhodit do schránky v čekárně Bezplatné právní poradny (Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov) ze stránek zaslat na ovou adresu: zaslat poštou na adresu: Centrum sociálních služeb ICOS, Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov v případě, že budete dotazník vyplňovat v některé z uvedených dalších organizací, můžete zanechat vyplněný dotazník přímo v dané organizaci. BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA Právní poradna nabízí základní a odborné sociální i právní poradenství v oblastech práva pracovního (např. pracovní smlouvy, ukončení prac. poměru, nedodržování prac. doby, ), občanského (např. sousedské spory, exekuce, nájemní smlouva, ), rodinného (např. rozvod, úprava styků k dítěti, výživné, ), správního práva (nesprávné rozhodování úřadů), sociálních dávek a diskriminace. V případě opodstatněných diskriminačních sporů navíc poskytuje i bezplatné zastupování klientů. Služby jsou určeny všem občanům Českokrumlovska v nepříznivé sociální situaci a také lidem z jižních Čech pokud se nemohou nebo nechtějí obrátit na organizaci v místě jejich bydliště. V případě diskriminace však poskytujeme služby všem, kteří se cítí být diskriminování tedy i lidem, kteří nejsou v nepříznivé sociální situaci. Na právní poradnu se můžete obrátit v uvedených provozních hodinách v sídle centra (telefonicky, em možno i mimo uvedenou provozní dobu v další všední dny mezi 9.00 a h.). Kromě běžných kontaktů můžete využít i ANONYMNÍ INTERNETOVOU PORADNU na stránkách Projekt: Prolomit to půjde Máte pocit, že jste obětí diskriminace? Nevíte na koho se obrátit? Bezplatná právní pomoc a zastupování v případě diskriminace Centrum sociálních služeb a Centrum ochrany lidských práv Náměstí Svornosti č.p. 2, Český Krumlov pondělí: a hod. středa: a hod. tel.: , mobil: Kontaktní osoba: Tereza Lysoňková Pro velký zájem klientů je dobré se dopředu objednat. pod zášťitou ICOS Český Krumlov Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v programu NROS Transition Facility Strana 4 Zpravodaj_4-07.indd :13:50

5 ZAČÍNÁ PŘÍPRAVA 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU Dokončení ze strany 1 Komunitní plánování vychází z předpokladu, že sami lidé nejlépe vědí co potřebují. Každému je tedy umožněno, aby se do plánování budoucí podoby sociálních služeb zapojil. Všichni občané města dostanou v průběhu roku 2008 možnost připomínkovat návrh plánu. Uskuteční se také veřejná setkání s jednotlivými pracovními skupinami, budou probíhat nejrůznější ankety a dotazníková šetření. Spoluprací při těchto průzkumech napomůžete tomu, aby komunitní plán reagoval na skutečné potřeby obyvatel města. Vaše názory jsou jedním z důležitých zdrojů pro přípravu konkrétních kroků v sociální oblasti. Bez nich by ostatně nemělo komunitní plánování smysl. Základním organizačním článkem komunitního plánování jsou koordinančí skupiny. V nich se scházejí zástupci města, odborníků - poskytovatelů služeb i uživatelé. Koordinační skupiny jsou ustanoveny pro oblast péče o děti a mládež prevenci sociálně patologických jevů, seniory, etnické menšiny, pro občany v sociální krizi (nezaměstnaní, lidé bez přístřeší apod.) a pro zdravotně postižené. Jestliže máte zájem zapojit se do přímé práce v koordinačních skupinách, nepřehlédněte výzvu pod tímto textem. Priority na rok 2008 Kromě přípravy 2. komunitního plánu schválilo zastupitelstvo města dne také Priority 1. Komunitního plánu sociálních služeb na rok Tedy materiál, který obsahuje konkrétní služby a programy, na jejichž realizaci by měl být v příštím roce ve městě kladen důraz. Zároveň byla schválena organizační struktura komunitního plánování, do níž byla nově zapojena sociální komise RM. Věškeré důležité informace najdete na VÝZVA K ÚČASTI V PRACOVNÍCH SKUPINÁCH KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ: V případě zájmu o přímou práci v jednotlivých koordinačních skupinách komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov kontaktujte manažery příslušných skupin, kteří vám podají bližší informace o možnosti vašeho zapojení. Kontaktujte: Mgr. Ingrid Jílkovou, manažerku skupiny pro děti a mládež (tel.: , Františku Kuncovou, manažerku skupiny pro seniory (tel.: , Mgr. Růženu Marhounovou, manažerku skupiny pro zdravotně postižené občany (tel.: , ) JUDr. Adélu Kamenskou, manažerku skupiny pro řešení krizových situací (tel.: , v případě zájmu o práci ve skupině pro etnické menšiny kontaktujte odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ (kontaktní osoba: Milan Perger, tel.: , Děkujeme všem dosavadním účastníkům komunitního plánování a těšíme se na spolupráci v dalším roce. DALŠÍ Z PROGRAMŮ CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Od poloviny letošního roku běží v šesti regionech Jihočeského kraje probační program Právo pro každý den. Probační program je v podstatě výchovné opatření pro děti a mladistvé ve věku let, kteří se nějakým způsobem dostali do křížku se zákonem, dopustili se trestného činu respektive provinění. V mladistvé euforii tohoto věku si často neuvědomují, že v době, kdy páchají povedenou taškařici, alespoň podle svého výkladu, jde často o přímý střet se zákonem. Nízké právní povědomí je potom často příčinou pozdějších, daleko závažnějších přečinů v dospělém věku, kdy většina pachatelů dále nepromýšlí důsledky rizikového chování. Právě pro takto ohroženou skupinu dětí a mladistvých je určen program zaměřený na právní a sociální dovednosti a znalosti, a to za účelem prevence dalšího protiprávního jednání. V celkem cca čtyřiceti výukových hodinách za asistence vyškolených lektorů mají mladí delikventi možnost rozvíjet odpovědnost za své další jednání, naučí se řešit konflikty. Stejně tak se seznámí s právními znalostmi vztahujícími se k řešení nejrůznějších situací každodenního života. Projekt realizuje ve spolupráci s probačními službami Centrum sociálních služeb (projektové pracoviště ICOS Český Krumlov). Podpořeno grantem z Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. PRŮVODCE MÝM MĚSTEM Dokončení za strany 6 První místo získali žáci ZŠ Za Nádražím (vítězný kolektiv zachycuje fotografie na straně 6). Z pohledu organizátorů projektu však zvítězili všichni účastníci. Nešlo jen o umístění a soutěžení. Daleko důležitější bylo chtění se projektu zúčastnit, udělat něco nového a užitečného pro sebe a pro ostatní. A to se tímto projektem vrchovatě podařilo. Organizátoři projektu pro rok 2008 hledají cesty a možnosti tištěného vydání průvodců tak, aby mohly sloužit dětským, ale i dospělým návštěvníkům Českého Krumlova. Vyhlašovateli a organizátory projektu bylo Město Český Krumlov a CPDM, o.p.s. v Českém Krumlově ve spolupráci s městským muzeem, knihovnou, Státním hradem a zámkem, Muzeem stavebních dějin a řemesel a Státním archivem. Finanční prostředky poskytlo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Město Český Krumlov. Hlavními mediálními partnery byl Český rozhlas České Budějovice a mládežnické internetové Rádio ICM. Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov Jednotlivé Průvodce mým městem si mohou zájemci prohlédnout na stránkách CPDM, o.p.s./icm Český Krumlov a na stránkách města Český Krumlov Strana 5 Zpravodaj_4-07.indd :13:50

6 Informace Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. PRŮVODCE MÝM MĚSTEM KRUMLOVSKÝCH STUDENTŮ A DĚTÍ Před 15 lety bylo historické centrum Českého Krumlova zapsáno spolu s Prahou a Telčí jako první památka v republice na Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zapsání se uskutečnilo 4. prosince Přesně na den výročí zapsání, tedy 4. prosince 2007, vyvrcholil v Krumlově projekt dětí a studentů nazvaný Průvodce mým městem aneb UNESCO dětem Děti pro UNESCO. Cílem projektu bylo motivovat děti a studenty k získávání znalostí a nových informací o svém městě a jeho historickém vývoji a přispět k pozitivnímu chápání významu kulturního dědictví a jeho ochrany. Vzniklo sedm průvodců městem Do projektu byly zapojeny dětské kolektivy všech místních základních škol, kolektiv gymnázia Český Krumlov a děti ze Střediska výchovné péče v Českém Krumlově. Jednotlivé kolektivy soutěžní týmy - od poloviny září do poloviny listopadu 2007 sbíraly informace a hledaly v archivech písemné i obrazové dokumenty tj. veškeré potřebné informace, které pak následně ve svých týmech přetvořily (s velkou vlastní invencí) do podoby knižních průvodců historií i současností města Českého Krumlova. Vzniklo tak sedm originálních průvodců městem. V projektu nešlo jenom o vznik průvodců, ale také o přípravu prezentací výsledků práce kolektivů před vrstevníky, veřejností a odbornou porotou. Celý projekt vyvrcholil v přednáškovém sále městského muzea. Zde se uskutečnily dne 4. prosince prezentace jednotlivých průvodců. Ve stejný den večer pak proběhlo, v rámci Koncertu pro město, v režii pedagogů a žáků ZUŠ Český Krumlov v Zámecké Jízdárně, slavnostní vyhodnocení výsledků projektu a ocenění vítězů soutěže. Dokončení na straně 5 KATALOG LEVNÉHO UBYTOVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI JE NA SVĚTĚ Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v Českém Krumlově v těchto dnech vydává tiskem v nákladu 5000 kusů dlouho očekávaný Katalog levného ubytování v Jihočeském kraji pro rok Vznik katalogu levného ubytování byl umožněn díky významné grantové podpoře ze strany Jihočeského kraje. Katalog je rozčleněn do dvou hlavních částí. Úvodní část obsahuje základní informace o Jihočeském kraji, přehled nejdůležitějších informačních center, základní kontakty na pomoc v krizových situacích atd. Struktura druhé části katalogu je řazena po jednotlivých regionech (bývalých okresech). Každá z těchto sedmi částí obsahuje charakteristiku regionu, přehled levných ubytovacích kapacit, tipy na výlety a kulturně historické pamětihodnosti daného regionu, základní kontaktní přehled turistických a dalších informačních center, odkazy na zajímavé weby a kontaktní přehled krizových institucí. Všechny důležité texty jsou v katalogu uvedeny v anglickém jazyce tak, že bez velkých potíží může být katalog využit také zájemci ze zahraničí. Katalog je doplněn o orientační mapky a informace o organizacích, které se na přípravě katalogu podílely. Vedle již zmíněného CPDM, o.p.s. Český Krumlov projektového pracoviště ICM Informační centrum pro mládež Český Krumlov, které bylo hlavním garantem projektu, to jsou S.D.M. Sdružení dětí a mládeže pracoviště ICM Č. Budějovice a ICM v Táboře. Během konce prosince 2007 a prvních měsíců roku 2008 bude katalog distribuován na všechna důležitá informační místa v České republice i v zahraničí. Katalog bude představen také na veletrhu Regiontour Brno v lednu Po dohodě s Jihočeským krajem budou výtisky k dispozici i v zastoupení Jihočeského kraje v Bruselu. Od poloviny prosince 2007 bude katalog pro zájemce k dispozici k osobnímu odběru také v jihočeských ICM informačních centrech mládeže (Č. Krumlov, Č. Budějovice, Tábor) a ve vestibulu hlavní budovy krajského úřadu v ulici U Zimního stadionu v Českých Budějovicích. Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov ALMANACH MLADÉ KRUMLOVSKÉ LITERÁRNÍ SCÉNY Vydání knihy mladých literárních a výtvarných talentů je další z aktivit, která vychází z dobré spolupráce mladých lidí a mládežnického klubu BOUDA Český Krumlov. Je již zavedenou praxí, že mladí lidé chodí za námi s nápady a my jim poté pomáháme s jejich realizací. Tak jsme byli oslovení i mladým literátem Tomášem Kubartem, který nás požádal o pomoc při mapování a následném vydání literárních prácí mladých lidí, žijících v Českém Krumlově a přilehlém okolí. Proto jsme zpracovali projekt, který jsme zaslali do příspěvkového řízení Jihočeského kraje (odbor kultury), který nás podpořil částkou ,-Kč. Následně jsme vyzvali začínající autory k účasti na projektu. Ve finále jsme získali příspěvky od devíti autorů ve věku od 14ti do 23 let. Zároveň jsme oslovili několik mladých výtvarníků, kteří dostali za úkol přečíst si vybrané autory a vytvořit k nim ilustrace. Vše se nakonec za pomocí Tomáše Kubarta a pomocníka v nouzi Adama Kamenského, podařilo dotáhnout do finále a předat do tisku. První výtisky budou k nahlédnutí v klubu Bouda od 17. prosince Čtenářům přejeme krásný zážitek z této prvotiny a z uvědomění si literárního podhoubí v našem městě. Zároveň chceme poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Ladislav Michalík, NZDM Bouda (projektové pracoviště CPDM, o.p.s.) Texty CPDM jsou redakčně kráceny, jejich plné znění včetně dalších článků, které se nevešly do tištěného zpravodaje najdete na Vydání této neprodejné tiskoviny je spolufinancováno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Český republiky (v rámci projektu: Cesta ke změně, r.č. CZ / /0012) a Evropské unie v rámci programu NROS Tranistion Facility 2005 (Projekt Prolomit to půjde, č ). Názory a informace v tomto letáku nevyjadřují oficiální stanoviska Evropské unie a jejích orgánů. Ve spolupráci s CPDM, o.p.s. Český Krumlov vydalo občanské sdružení Informační centrum občanského sektoru-icos Český Krumlov, Nám. Svornosti 2, Český Krumlov, IČO , tel./fax , Redakce: Tomáš Zunt (odpovědný redaktor - Ivan Studený (spolupracovník redakce). Informace pro inzerenty: Grafická úprava, tisk: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Český Krumlov ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ je registrován u Ministerstva kultury ČR jako periodická tiskovina pod číslem MK ČR E Strana 6 Zpravodaj_4-07.indd :13:51

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0106.docx Autor

Více

zpravodaj.krumlov.cz

zpravodaj.krumlov.cz Zpravodaj_3-07.qxd 4.9.2007 8:27 StrÆnka 1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 3/2007 KOMUNITNÍ PLÁN SOCÁLNÍCH SLUŽEB PŘINÁŠÍ DO MĚSTA MILIONY Koncem minulého roku jsme se na stránkách tohoto

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností o člověk je znevýhodňován na základě určitých právem zakázaných kritérií o znevýhodněný člověk je omezen

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2009

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2009 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov PRVNÍ ZÁJEMCI SE UŽ ZAPOJUJÍ DO DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT V minulém vydání tohoto zpravodaje jsme vás informovali o vzniku Dobrovolnického centra Český Krumlov.

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

SEZNAM ADVOKÁTŮ Z ČESKOKRUMLOVSKA A BEZPLATNÝCH PORADEN V REGIONU

SEZNAM ADVOKÁTŮ Z ČESKOKRUMLOVSKA A BEZPLATNÝCH PORADEN V REGIONU ICOS, o.s. (Informační centrum občanského sektoru, o.s.) Náměstí Svornosti 2, 381 01 tel/fax: 380 712 202, e-mail: icos@krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz, SEZNAM ADVOKÁTŮ Z ČESKOKRUMLOVSKA A BEZPLATNÝCH

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI V prosinci loňského roku zahájilo oficiálně svou činnost českokrumlovské Dobrovolnické centrum. Dosud se podařilo navázat úzkou spolupráci s osmi organizacemi,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Výroční zpráva 2006. o. s. Společnou cestou

Výroční zpráva 2006. o. s. Společnou cestou Výroční zpráva 2006 OBČANSKÉ PORADENSKÉ CENTRUM JIŽNÍ MĚSTO o. s. Společnou cestou Azylový dům (pro matky a rodiny s dětmi) Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Občanská poradna

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2007 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise Program podpory sociálních a souvisejících služeb Číslo výzvy: Termín a místo jednání:.3.0, začátek v 9:00, konec ve 4:30, zasedací místnost Městského

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU

MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU MANUÁL PRO ZVÍDAVÉ OBČANY PRO SNADNOU ORIENTACI V OBLASTI DISKRIMINACE ICOS Český Krumlov 2008 Vydáno občanským sdružením ICOS Český Krumlov v rámci projektu Prolomit

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 3-4/2008

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 3-4/2008 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov KAŽDÝ Z VÁS MŮŽE PŘIPOMÍNKOVAT NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU Chybějí vám nebo vašim blízkým ve městě některé ze služeb v sociální oblasti? Máte pocit, že by

Více

Škála aktivit EPS je široká, svou činnost dělíme do těchto oblastí:

Škála aktivit EPS je široká, svou činnost dělíme do těchto oblastí: Jsme neziskovou organizací právníků. Poskytujeme bezplatné právní poradenství a řešíme vybrané případy s rozsáhlým společenským dopadem. Našim cílem je přispět k účinnějšímu vymáhání práv občanů, dodržování

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Datum konání: 29.10.2007 Místo konání: konferenční místnost v 10. patře MěÚ v Kopřivnici Přítomni: 16 členů

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více