SLOŢITÁ OBSLUHA HOSTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOŢITÁ OBSLUHA HOSTŮ"

Transkript

1 PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/ PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SLOŢITÁ OBSLUHA HOSTŮ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Třebová Vypracoval Pluháčková Marta, Doleţalová Vlasta Schválil Ing.Miloš Mička Funkce projektový manaţer Datum říjen

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VZDÉLÁVACÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŢNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDÉLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ORGANIZACE VÝUKY... 7 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY... 8 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY... 8 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŔILOHY Příloha č. 1 - způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Příloha č. 2 - prvotní evaluace programu dv sociálními partnery Příloha č. 3 - rozpočet pro realizaci vzdělávacího programu

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Třebová Adresa školy Brněnská 1405, Moravská Třebová, Zřizovatel školy Typ programu dalšího vzdělávání Název vzdělávacího programu Vstupní poţadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti Forma studia Délka studia Způsob ukončení Získaná kvalifikace Certifikát Pardubický kraj Profesní kvalifikace Sloţitá obsluha hostů Minimálně základní vzdělání Platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství Prezenční 100 vyučovacích hodin Závěrečná zkouška ( 7 hodin) Sloţitá obsluha hostů ( H) Osvědčení o profesní kvalifikaci 3

4 2. PROFIL ABSOLVENTA Cílem vzdělávacího programu Sloţitá obsluha hostů je připravit absolventa k získání odborných znalostí a dovedností v rozsahu stanoveném kvalifikačním standardem Sloţitá obsluha hostů ( H). Tento vzdělávací program je určen pro osoby, které mají alespoň základní vzdělání a které jiţ pracují anebo hodlají pracovat v oblasti gastronomie na pozici číšník. Vzdělávací program bude obsahovat odborné způsobilosti z oblasti vyúčtování, obsluhy hostů jednoduchou i sloţitou obsluhou, sestavení jídelního lístku a menu, přípravy a podávání nápojů včetně míchaných nápojů, skladování potravin, zajištění slavnostních hostin, obsluhy zařízení včetně výčepního, hygieny a bezpečnosti Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: Vyúčtovat trţeb Uvést hosta, poskytnout pomoci při výběru z jídelního lístku Vyřídit objednávky hostů Sestavit jídelního lístek a sled pokrmů Inkasovat platby od hostů Připravit a podávat nápoje Ošetřovat a skladovat nápoje Nakládat s inventářem Skladovat potravinářské suroviny Rozlišit základní způsoby obsluhy a akcí Připravit a vyzdobit tabuli a prostory Podávat pokrmy a nápoje jednoduchou obsluhou Obsluhovat zařízení v odbytovém středisku Obsluhovat výčepní zařízení Podávat pokrmy a nápoje sloţitou obsluhou Vyrobit míchané nápoje Zajistit bezpečnost hostů, BOZP, PO Organizovat práce v provozu a při gastronomických akcích Provádět hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodrţovat hygienické předpisy 2.2 Moţnosti pracovního uplatnění absolventa Absolventi tohoto vzdělávacího programu budou moci pracovat v oblasti gastronomie v povolání číšník. Další moţnosti : - úplnou profesní kvalifikaci Číšník, servírka (kód: H/02) lze sloţit po předloţení osvědčení o získání profesní kvalifikace Sloţitá obsluha hostů (kód: H) 4

5 - závěrečnou zkoušku z oboru Kuchař - číšník (kód: H/01) lze sloţit po předloţení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací: Příprava teplých pokrmů (kód: H) Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: H) Příprava minutek (kód: H) nebo Sloţitá obsluha hostů (kód: H) 5

6 3. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Absolvování programu profesní kvalifikace SLOŢITÁ OBSLUHA HOSTŮ umoţní absolventovi uplatnit získané znalosti a dovednosti při výkonu povolání číšník, zejména v pozici zaměstnance ve všech provozech veřejného stravování. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Vzdělávací program se skládá ze 4 modulů v celkovém počtu 100 hodin, které budou obsahovat tyto odborné způsobilosti: a) Hygiena a BOZP b) Jídelní lístek c) Obsluha hostů a kasírování d) Zvláštní příleţitosti Program řeší poţadavky zaměstnavatelů zejména na : - uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku - obsluhu hostů při různých příleţitostech, různými způsoby obsluhy - inkaso od hostů a rozloučení se s hosty - příprava a výzdoba slavnostních tabulí - dodrţování hygieny a bezpečnosti práce 3.1 Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem modulového studia vzdělávacího programu je získat odborné znalosti a dovednosti v rozsahu profesní kvalifikace dle kvalifikačních standardů NSK oboru Sloţitá obsluha hostů ( H). Výuka se bude dělit na teoretickou část (48 hodin), navazující praktickou část (52 hodin), která bude slouţit k získání a procvičení manuálních dovedností a zaţití předaných poznatků a dále 14 hodin samostudia. Po absolvování všech modulů vzdělávacího programu získá absolvent Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. Absolventi vzdělávacího kurzu se mohou přihlásit u autorizované osoby k vykonání závěrečné zkoušky pro získání Osvědčení o profesní kvalifikaci v rozsahu 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je organizována v souladu s hodnotícími standardy profesní kvalifikace Sloţitá obsluha hostů (kód: H). Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci. 6

7 3.2 Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Soubor vyučovaných dovedností je rozdělen do 4 povinných studijních modulů se 100 hodinovou dotací. Jednotlivé moduly obsahují soubor charakteristických kompetencí, Obsahy jednotlivých modulů se nepřekrývají, avšak kaţdý z těchto modulů je moţné absolvovat pouze ve stanoveném pořadí. Absolvent studia konkrétního vzdělávacího modulu dovede samostatně provádět práce v modulu obsaţené. Přehled modulů Vzdělávací modul Hygiena a BOZP obsahuje tyto odborné způsobilosti : Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodrţování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin. Skladování potravinářských surovin. Nakládání s inventářem. Ošetřování a skladování nápojů. Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO Vzdělávací modul Jídelní lístek obsahuje tyto odborné způsobilosti : Sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů /menu/. Vzdělávací modul Obsluha hostů a kasírování obsahuje tyto odborné způsobilosti : Vyúčtování trţeb Uvedení hosta, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku Vyřízení objednávky hostů Inkasování platby od hostů Příprava a podávání nápojů Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou Obsluha zařízení v odbytovém středisku Obsluha výčepního zařízení Podávání pokrmů a nápojů sloţitou obsluhou Výroba míchaných nápojů Vzdělávací modul Zvláštní příleţitosti obsahuje tyto odborné způsobilosti : Rozlišení základních způsobů obsluhy a akcí Příprava a výzdoba tabulí a prostor. Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích. 7

8 3.3 Organizace výuky Všechny studijní moduly je nutno absolvovat ve stanoveném pořadí. Z časové dotace vymezené pro studijní modul, bude probíhat výuka teoretická v rozsahu uvedeném v učebním plánu a navazující výuka praktická ve školních provozních pracovištích. Po absolvování vzdělávacího programu obdrţí absolvent Osvědčení o absolvování s uvedením rozsahu hodin. Absolvent má moţnost se přihlásit k závěrečné zkoušce před autorizovanou osobou, která se skládá z ověření odborných způsobilostí formou : a) písemného testu b) ústního ověření c) praktického ověření 3.4 Metodické postupy výuky Jednotlivé tematické celky jsou řazeny tak, ţe vţdy praktické výuce předchází teoretický výklad pojmů, pracovních postupů a zásad. Před kaţdou praktickou výukou absolvují uchazeči příslušné instruktáţ z oblasti předpisů BOZP a PO. Jak v teoretické tak i v praktické části je postup výuky definován jako posloupnost kompetencí - od jednoduchých k náročnějším 3.5 Postupy hodnocení výuky Při ukončení kaţdého ze tří modulů jsou získané znalosti ověřeny ústním, písemným nebo praktickým přezkoušením, které diagnostikuje získané znalosti. Toto přezkoušení je bodováno. Minimální počty bodů pro úspěšné absolvování modulu jsou uvedeny u kaţdého modulu. Nedílnou součástí hodnocení je přehled docházky, kdy uchazeč k závěrečné zkoušce musí splňovat 80% účasti na teoretické a praktické výuce. 3.6 Vstupní předpoklady a) předchozí vzdělání minimálně základní vzdělání b) zdravotní předpoklady platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství 8

9 4. UČEBNÍ PLÁN Integrovaná střední škola Moravská Třebová Brněnská Moravská Třebová Dílčí kvalifikace - Sloţitá obsluha hostů ( H) Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Hygiena a BOZP SO-HB Jídelní lístek SO-JL Obsluha hostů a kasírování SO-OK Zvláštní příleţitosti SO-ZP Ústní přezkoušení Praktická zkouška Písemné vypracovaní jídelního lístku a menu Praktická zkouška Praktická zkouška Součty 100 CELKEM 9

10 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název modulu Hygiena a BOZP Kód modulu SO-HB Délka modulu Typ modulu Vstupní předpoklady 4 hodiny TV + 3 hodiny PV + 2 hodiny samostudium Teoreticko-praktický, povinný Platnost základní vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství Stručná anotace vymezující cíle modulu Teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodrţování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin, ošetřování a skladování potravin a nápojů, nakládání s inventářem. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Ošetřovat a skladovat nápoje b) Nakládat s inventářem c) Skladovat potravinářské suroviny d) Zajistit bezpečnost hostů, BOZP, PO e) Provádět hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodrţovat hygienické předpisy Učivo / obsah výuky Teoretická část 1. Ošetřování a skladování nápojů Skladování a ošetřování nápojů podle jejich druhů Pouţívání adekvátních technologických zařízení při ošetřování a skladování nápojů 2. Nakládání s inventářem Pouţívání inventáře v souladu s jeho určením Kontrola, převzetí (výdej) poţadovaného inventáře Zabezpečení a uskladnění inventáře po ukončení provozu Ošetřování a údrţba inventáře 3. Skladování potravinářských surovin Skladování potravin podle hygienických norem Zhotovení dokladu o příjmu a výdeji zboţí Kontrola, převzetí a výdej poţadované zboţí Skladování a ošetřování potravinářské suroviny 10

11 4. Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO Dodrţování bezpečnostních pravidel spojených s ochranou majetku a zdraví hostů Dodrţování pravidel BOZP Dodrţování pravidel poţární ochrany 5. Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodrţování hygienických předpisů Dodrţování hygieny osobní a hygieny práce v průběhu pracovních činností Uplatňování postupů zaloţených na principu kritických bodů HACCP Dodrţování sanitačního řádu během provozu i po jeho ukončení Praktická část 1. Ošetřování a skladování nápojů Pouţívání adekvátních technologických zařízení při ošetřování a skladování nápojů 2. Nakládání s inventářem Pouţívání inventáře v souladu s jeho určením Kontrola, převzetí (výdej) poţadovaného inventáře Zabezpečení a uskladnění inventáře po ukončení provozu Ošetřování a údrţba inventáře 3. Skladování potravinářských surovin Kontrola, převzetí a výdej poţadované zboţí Skladování a ošetřování potravinářské suroviny 4. Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO Dodrţování bezpečnostních pravidel spojených s ochranou majetku a zdraví hostů 5. Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodrţování hygienických předpisů Dodrţování hygieny osobní a hygieny práce v průběhu pracovních činností Dodrţování sanitačního řádu během provozu i po jeho ukončení Doporučené postupy výuky Při výuce je pouţívána forma výkladu, řízeného rozhovoru, diskuse a rozbory teoretických i praktických činností ţáků kurzu, aţ po autoevaluaci vlastních výsledků. Dále práce s učebnicí, pouţívají se didaktické pomůcky DVD, pouţívají se odborné časopisy a knihy, ze kterých se ţáci kurzu učí vyhledávat a srovnávat informace. Praktická výuka zahrnuje úvodní seznámení s BOZP, výklad a nácvik stanovených dovedností při praktických cvičeních. Výsledným krokem je samostatné zvládnutí poţadované dílčí kompetence v rámci praktického cvičení. Klade se důraz na samostatné zvládnutí činností v odbytovém středisku. 11

12 Způsob ukončení modulu Modul je ukončen ústním ověřením a praktickou zkouškou zaměřenou na ověření všech výsledků výuky. Lektor hodnotí Ústní ověření Počet bodů Skladovat a ošetřovat nápoje podle jejich druhů 5 Pouţít adekvátní technologická zařízení při ošetřování a 5 skladování Dodrţovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a 5 zdraví hostů Dodrţovat pravidla BOZP 5 Dodrţovat pravidla poţární ochrany 5 Uplatňovat postupy zaloţené na principu kritických bodů HACCP 5 Praktická zkouška Pouţít inventář v souladu s jeho určením 5 Zkontrolovat, převzít (vydat) poţadovaný inventář 5 Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu 10 Ošetřovat a udrţovat inventář 5 Skladovat potraviny podle hygienických norem 5 Zhotovit doklad o příjmu a výdeji zboţí 5 Zkontrolovat, převzít a vydat poţadované zboţí 5 Skladovat a ošetřovat potravinářské suroviny 10 Dodrţovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních 10 činností Uplatňovat postupy zaloţené na principu kritických bodů HACCP 5 Během provozu i po jeho ukončení dodrţovat sanitační řád 5 Maximální počet bodů je 100. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování modulu je 75 12

13 Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) kritéria hodnocení Skladovat a ošetřovat nápoje podle jejich druhů Pouţít adekvátní technologická zařízení při ošetřování a skladování nápojů Pouţít inventář v souladu s jeho určením Zkontrolovat, převzít (vydat) poţadovaný inventář Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Ošetřovat a udrţovat inventář Skladovat potraviny podle hygienických norem Zhotovit doklad o příjmu a výdeji zboţí Zkontrolovat, převzít a vydat poţadované zboţí Skladovat a ošetřovat potravinářské suroviny Dodrţovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Dodrţovat pravidla BOZP Dodrţovat pravidla poţární ochrany Dodrţovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Uplatňovat postupy zaloţené na principu kritických bodů HACCP Během provozu i po jeho ukončení dodrţoat sanitační řád doporučená literatura a informační zdroje Zařízení závodů, Marie Šebelová, učebnice pro OU obor kuchařské práce, nakladatelství Parta, 2005, ISBN Stolničení, Gustav Salač, nakladatelství Fortuna 1996,2001 druhé vydání, ISBN Učební materiály pro profesní kvalifikaci Sloţitá obsluha hostů - modul Hygiena a BOZP 13

14 Název modulu Jídelní lístek Kód modulu SO-JL Délka modulu Typ modulu Vstupní předpoklady 8 hodiny TV + 2 hodiny PV + 6 hodin samostudium Teoreticko-praktický, povinný SO-HB Stručná anotace vymezující cíle modulu Platnost Teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k správnému sestavení jídelních lístků a různých druhů menu. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Sestavit jídelní lístek b) Sestavit nápojový lístek c) Sestavit sled pokrmů - menu Učivo / obsah výuky Teorie Sestavování jídelního lístku Sestavování nápojového lístku Rozlišení jednotlivých druhů nápojů podle jejich charakteristiky Sestavování menu pro danou příleţitost Praxe Sestavit jídelní lístek Sestavit nápojový lístek Sestavit menu pro danou příleţitost, sestavit menu pro slavnostní příleţitost podle gastronomických pravidel Doporučené postupy výuky Při výuce je pouţívána forma výkladu, diskuse a rozbory teoretických i praktických činností ţáků kurzu, aţ po autoevaluaci vlastních výsledků. Dále práce s učebnicí, ze které se ţáci kurzu učí vyhledávat informace. Praktická výuka zahrnuje, výklad a ukázky nápojů. Výsledným krokem je samostatné zvládnutí poţadované dílčí kompetence v rámci praktického cvičení. Klade se důraz na samostatné zvládnutí činností v odbytovém středisku. 14

15 Způsob ukončení modulu Modul je ukončen ústním ověřením a praktickou zkouškou zaměřenou na ověření všech výsledků výuky. Lektor hodnotí Ústní ověření Počet bodů Sestavit jídelní lístek 10 Sestavit nápojový lístek 10 Sestavit menu pro danou příleţitost, sestavit menu pro slavnostní 25 příleţitost podle gastronomických pravidel Rozlišit jednotlivé druhy nápojů podle jejich charakteristiky 10 Praktická zkouška Sestavit jídelní a nápojový lístek 10 Sestavit nápojový lístek 10 Sestavit menu pro danou příleţitost, sestavit menu pro slavnostní 25 příleţitost podle gastronomických pravidel Maximální počet bodů je 100. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování modulu je 75 Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Sestavit jídelní lístek Sestavit nápojový lístek Sestavit menu pro danou příleţitost, sestavit menu pro slavnostní příleţitost podle gastronomických pravidel doporučená literatura a informační zdroje Stolničení, Gustav Salač, nakladatelství Fortuna 1996,2001 druhé vydání, ISBN Učební materiály pro profesní kvalifikaci Sloţitá obsluha hostů modul Jídelní lístek 15

16 Název modulu Obsluha hostů a kasírování Kód modulu SO-OK Délka modulu 22 hodin TV + 31 hodin PV Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady Teoreticko-praktický, povinný SO-JL Stručná anotace vymezující cíle modulu Teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k vyřizování objednávek hostů, provádění jednoduché a sloţité obsluhy, poskytnutí pomoci při výběru z nabídkových listů, obsluze zařízení v odbytovém středisku, přípravě teplých a míchaných nápojů, inkasu a odvodu trţeb. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Vyúčtovat trţbu b) Uvést hosty, poskytnout pomoc při výběru z jídelního lístku c) Vyřídit objednávky hostů d) Inkasovat platby od hostů e) Připravit a podávat nápojů f) Podávat pokrmy a nápoje jednoduchou obsluhou g) Obsluhovat zařízení v odbytovém středisku h) Obsluhovat výčepní zařízení ch) Podávat pokrmy a nápoje sloţitou obsluhou i) Vyrobit míchané nápoje Učivo / obsah výuky Teorie Vyúčtování trţby Orientace hostů v nabídce pokrmů a nápojů Řešení obvyklých i neobvyklých situací u stolu Obsluha hosty v souladu s pravidly techniky obsluhy Pouţívání vhodného inventáře v souladu s jeho určením Profesionální komunikace s hostem Servis pokrmů a nápojů formou sloţité obsluhy, dohotovování pokrmů před hostem Charakteristika a příprava míchaných nápojů, pouţívané suroviny Praxe Vyuţívání zúčtovací techniky Uvedení hostů ke stolu Profesionální jednání s hosty, komunikace i v cizím jazyce Přijímání a evidence objednávek hosta Předání objednávky úseku výroby 16

17 Převzetí objednaných pokrmů a nápojů ve správném mnoţství a kvalitě Provedení vyúčtování s hostem příprava a předloţení účtu Přijmutí a vyúčtování platby s hostem, různé formy platebního styku podle přání hosta Vyuţívání zúčtovací techniky Příprava nápojů běţně zařazených na nápojovém lístku, volba vhodných a surovin Pouţívání technologického vybavení a inventáře, pouţívání vhodných technologických zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze, příprava technologických zařízení k provozu, zabezpečení technologických zařízení po ukončení provozu Ošetřování výčepního zařízení Obsluha výčepního zařízení a čepování pivo Servis různých druhů nápojů Obsluha hostů v souladu s pravidly techniky obsluhy Pouţití vhodného inventáře v souladu s jeho určením Příprava pracoviště pro sloţitou obsluhu, pouţívání vhodného inventáře Servis pokrmů a nápojů formou sloţité obsluhy, dohotovování pokrmů před hostem Charakteristika a příprava míchaných nápojů, pouţívané suroviny Příprava míchaných nápojů podle receptur, pouţití technologických zařízení a inventáře Doporučené postupy výuky Při výuce je pouţívána forma výkladu, řízeného rozhovoru, diskuse a rozbory teoretických i praktických činností ţáků kurzu, aţ po autoevaluaci vlastních výsledků. Dále práce s učebnicí, pouţívají se didaktické pomůcky DVD, pouţívají se odborné časopisy a knihy, ze kterých se ţáci kurzu učí vyhledávat a srovnávat informace. Praktická výuka zahrnuje úvodní seznámení s BOZP, výklad a nácvik stanovených dovedností při praktických cvičeních. Výsledným krokem je samostatné zvládnutí poţadované dílčí kompetence v rámci praktického cvičení. Klade se důraz na samostatné zvládnutí činností v odbytovém středisku. Způsob ukončení modulu Modul je ukončen ústním ověřením a praktickou zkouškou zaměřenou na ověření všech výsledků výuky. Lektor hodnotí Ústní ověření Počet bodů Vyúčtování trţby 3 Orientace hostů v nabídce pokrmů a nápojů 3 Řešení obvyklých i neobvyklých situací u stolu 3 Obsluha hosty v souladu s pravidly techniky obsluhy 3 Profesionálně jednat s hosty, komunikovat i v cizím jazyce 2 Zvolit vhodné a kvalitní suroviny v poţadovaném mnoţství 3 17

18 Komunikovat profesionálně s hostem (i v cizím jazyce) 2 Pouţít vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při 2 obsluze Komunikovat s hostem (i v cizím jazyce) a dodrţovat profesní etiku 2 Charakterizovat přípravu míchaných nápojů, pouţívané suroviny 3 Zvolit vhodné suroviny v poţadovaném mnoţství 2 Praktická zkouška Vyúčtovat bezchybně trţby 3 Uvést hosty ke stolům 2 Orientovat hosty v nabídce pokrmů a nápojů 3 Řešit obvyklé i neobvyklé situace u stolu 3 Přijmout a evidovat objednávku hosta přesně a rychle 3 Předat objednávku úseku výroby 2 Převzít objednané pokrmy a nápoje ve správném mnoţství a kvalitě 2 Provést vyúčtování s hostem připravit a předloţit účet 3 Vyuţít zúčtovací techniku 3 Zvolit vhodné a kvalitní suroviny v poţadovaném mnoţství 3 Připravit nápoje běţně zařazené na nápojovém lístku 3 Pouţít adekvátní technologické vybavení a inventář 3 Servírovat různé druhy nápojů v souladu s obecně platnými pravidly 3 pro jejich podávání Obsluhovat hosty v souladu s pravidly techniky obsluhy 3 Pouţít vhodný inventář v souladu s jeho určením 3 Pouţít vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při 3 obsluze Připravit technologická zařízení k provozu 3 Obsluhovat technologická zařízení 3 Zabezpečit technologická zařízení po ukončení provozu 2 Ošetřit výčepní zařízení v souladu s hygienickými a technologickými 2 normami Obsluhovat výčepní zařízení a čepovat pivo 3 Připravit pracoviště pro sloţitou obsluhu, pouţívat vhodný inventář 3 Provádět servis pokrmů a nápojů formou sloţité obsluhy, 3 dohotovování pokrmů před hostem Komunikovat s hostem (i v cizím jazyce) a dodrţovat profesní etiku 2 Zvolit vhodné suroviny v poţadovaném mnoţství 3 Připravit míchané nápoje podle receptury

19 Maximální počet bodů je 100. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování modulu je 75 Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad ch) kritéria hodnocení Vyúčtování trţeb Vyúčtovat bezchybně trţby Uvést hosty ke stolům Orientovat hosty v nabídce pokrmů a nápojů Řešit obvyklé i neobvyklé situace u stolu Profesionálně jednat s hosty, komunikovat i v cizím jazyce Přijmout a evidovat objednávku hosta přesně a rychle Předat objednávku úseku výroby Převzít objednané pokrmy a nápoje ve správném mnoţství a kvalitě Provést vyúčtování s hostem připravit a předloţit účet Vyuţít zúčtovací techniku Zvolit vhodné a kvalitní suroviny v poţadovaném mnoţství Připravit nápoje běţně zařazené na nápojovém lístku Pouţít adekvátní technologické vybavení a inventář Servírovat různé druhy nápojů v souladu s obecně platnými pravidly pro jejich podávání Obsluhovat hosty v souladu s pravidly techniky obsluhy Pouţít vhodný inventář v souladu s jeho určením Komunikovat profesionálně s hostem (i v cizím jazyce) Pouţít vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze Připravit technologická zařízení k provozu Pouţít vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze Obsluhovat technologická zařízení Zabezpečit technologická zařízení po ukončení provozu Ošetřit výčepní zařízení v souladu s hygienickými a technologickými normami Obsluhovat výčepní zařízení a čepovat pivo Připravit pracoviště pro sloţitou obsluhu, pouţívat vhodný inventář Provádět servis pokrmů a nápojů formou sloţité obsluhy, dohotovování pokrmů před hostem 19

20 ad i) Komunikovat s hostem (i v cizím jazyce) a dodrţovat profesní etiku Charakterizovat přípravu míchaných nápojů, pouţívané suroviny Pouţít vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze Zvolit vhodné suroviny v poţadovaném mnoţství Připravit míchané nápoje podle receptury Pouţít adekvátní technologická zařízení a inventář Doporučená literatura a informační zdroje Stolničení - Gustav Salač, nakladatelství Fortuna 1996,2001, druhé vydání, ISBN Učební materiály pro profesní kvalifikaci Sloţitá obsluha hostů modul Obsluha hostů a kasírování 20

21 Název modulu Zvláštní příleţitosti Kód modulu SO-ZP Délka modulu Typ modulu Vstupní předpoklady 14 hodin TV + 16 hodin PV + 6 hodin samostudium Teoreticko-praktický, povinný SO-OK Stručná anotace vymezující cíle modulu Platnost Teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro organizování gastronomických akcí, přípravu slavnostních hostin a různých akcí, podávání pokrmů a nápojů na slavnostních hostinách banketech a rautech. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Rozlišit základních způsoby obsluhy a akcí b) Připravit a vyzdobit tabuli a prostory c) Organizovat práce v provozu a při gastronomických akcích Učivo / obsah výuky Teorie Rozdíly mezi jednotlivými způsoby obsluhy (restaurační, kavárenský, slavnostní) Druhy a základní členění gastronomických akcí (recepce, galavečeře, cocktail, brunch, raut atd.) Dispoziční řešení a výzdoba podle charakteru příleţitosti a způsobu obsluhy Výzdoba prostor a tabulí Příprava tabule pro slavnostní stolování Obsluha při slavnostních příleţitostech Pracovní plány Posloupnost prací a časový harmonogram Praxe Příprava pracoviště na gastronomickou akci Výzdoba prostor a tabulí Příprava tabule pro slavnostní stolování Obsluha při slavnostních příleţitostech Úklid pracoviště v souladu s hygienickými předpisy po ukončení provozu nebo gastronomické akce Zabezpečení inventáře po ukončení provozu nebo gastronomické akce Doporučené postupy výuky Při výuce je pouţívána forma výkladu, řízeného rozhovoru, diskuse a rozbory teoretických i praktických činností ţáků kurzu, aţ po autoevaluaci vlastních výsledků. 21

22 Dále práce s učebnicí, pouţívají se didaktické pomůcky DVD, pouţívají se odborné časopisy a knihy, ze kterých se ţáci kurzu učí vyhledávat a srovnávat informace. Praktická výuka zahrnuje výklad a nácvik stanovených dovedností při praktických cvičeních. Výsledným krokem je samostatné zvládnutí poţadované dílčí kompetence v rámci praktického cvičení. Klade se důraz na samostatné zvládnutí činností při zajištění slavnostních hostin. Způsob ukončení modulu Modul je ukončen ústním, písemným ověřením a praktickou zkouškou zaměřenou na ověření všech výsledků výuky. Lektor hodnotí Ústní ověření Popsat rozdíly mezi jednotlivými způsoby obsluhy (restaurační, kavárenský, slavnostní) Popsat druhy a základní členění gastronomických akcí (recepce, galavečeře, cocktail, brunch, raut atd.) Navrhnout dispoziční řešení a výzdobu podle charakteru příleţitosti a způsobu obsluhy Počet bodů Písemné ověření Navrhnout dispoziční řešení a výzdobu podle charakteru příleţitosti a způsobu obsluhy 5 Praktická zkouška Realizovat esteticky a nápaditě výzdobu prostor a tabulí 10 Připravit tabuli pro slavnostní stolování podle zadání s vyuţitím 10 příslušného inventáře Připravit pracoviště na provoz nebo na gastronomickou akci 10 Převzít úkoly podle pracovních plánů 10 Dodrţet posloupnost prací a časový harmonogram 10 Zajistit zabezpečení inventáře po ukončení provozu nebo gastronomické akce Provést úklid pracoviště v souladu s hygienickými předpisy po ukončení provozu nebo gastronomické akce 10 5 Maximální počet bodů je 100. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování modulu je 75 22

23 Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Popsat rozdíly mezi jednotlivými způsoby obsluhy (restaurační, kavárenský, slavnostní) Popsat druhy a základní členění gastronomických akcí (recepce, galavečeře, cocktail, brunch, raut atd.) Navrhnout dispoziční řešení a výzdobu podle charakteru příleţitosti a způsobu obsluhy Realizovat esteticky a nápaditě výzdobu prostor a tabulí Připravit tabuli pro slavnostní stolování podle zadání s vyuţitím příslušného inventáře Připravit pracoviště na provoz nebo na gastronomickou akci Převzít úkoly podle pracovních plánů Dodrţet posloupnost prací a časový harmonogram Zajistit zabezpečení inventáře po ukončení provozu nebo gastronomické akce Provést úklid pracoviště v souladu s hygienickými předpisy po ukončení provozu nebo gastronomické akce Doporučená literatura a informační zdroje Stolničení - Gustav Salač, nakladatelství Fortuna 1996,2001, druhé vydání, ISBN Učební materiály pro profesní kvalifikaci Sloţitá obsluha hostů modul Zvláštní příleţitosti 23

24 PŘÍLOHA Č. 1 ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ Po ukončení kurzu bude účastníkům předloţen k vyplnění hodnotící dotazník, který zhodnotí kurz samotný. Hodnotící dotazník pro účastníky kurzu Označte odpověď, která se blíţí nejvíce skutečnosti 1. Formální (věcný) obsah kurzu byl: Zbytečný obsáhlý Odpovídající Nedostatečný 2. Výklad byl prováděn: Srozumitelně Částečně srozumitelně Nesrozumitelně 3. Teoretické znalosti získané kurzem jsou pro mne: Zcela nové Částečně nové Nic nového jsem se nedozvěděl 4. Rozsah teoretické výuky z hlediska času byl: Zbytečně dlouhý Dostačující Nedostačující 5. Rozsah praktické výuky z hlediska času byl: Zbytečně dlouhý Dostačující Nedostačující 6. Získané vědomosti i dovednosti změnily můj pohled na práci číšníka při obsluze hostů Zcela Částečně Vůbec 7. Rozsah a obtíţnost závěrečné zkoušky byla: Velmi těţká Průměrná Velmi lehká 8. Myslíte, ţe získané vědomosti a dovednosti uplatníte v praxi nebo při získávání nového zaměstnání: Zcela určitě Částečně Vůbec ne 9. Další návrhy a připomínky: Absolventi budou vyzváni po 6 měsících po ukončení kurzu k vyplnění anketního formuláře ke zjištění uplatnění na trhu práce a rozsahu vyuţití získaných odborných kompetencí. 24

25 PŘÍLOHA Č. 2 PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DV SOCIÁLNÍMI PARTNERY Název sociálního partnera Kontakt (adresa, tel., ) Jméno hodnotitele VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 1. SOCIÁLNÍHO PARTNERA Připomínky Vypořádání připomínek VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 2. SOCIÁLNÍHO PARTNERA Připomínky Vypořádání připomínek 25

26 PŘÍLOHA Č. 3 ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KALKULACE NÁKLADŮ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NÁZEV ŠKOLY Integrovaná střední škola Moravská Třebová NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DÉLKA, POČET HODIN 100 Sloţitá obsluha Č. POLOŢKA KČ POZNÁMKA 1. Přímý materiál (součet řádků 1.1aţ1.3) - výbava potřebná k provádění VP, kterou obdrţí účastník 1.1 (např. nutné školní potřeby a učebnice) ,- na 10 účastníků - potřebné ochranné pracovní a mycí prostředky - OOPP dle vyhlášky č. 204 MPSV z roku 1994 ve znění 279/98 (v na 10 účastníků 1.2 platnosti) , pouţitý výukový materiál, suroviny apod Přímé mzdy a odměny celkem (součet řádků 2.1aţ 2.2) 2.1 organizační pracovníci ( DPP) pedagogičtí pracovníci- učitelé, lektoři, instruktoři, mistři, zkušební komisaři( DPP) Ostatní přímé náklady (součet řádků 3.1 aţ 3.5) odvod na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3.1 pracovníků a lektorů ( DPP - bez odvodů ) 3.2 cestovní náklady pracovníků a lektorů podílejících se na VP 3.3 nájmy a půjčovné (prostory, vyučovací technika) jiné ostatní přímé náklady: 3.5 dílčí subdodávky (fakturace)- lektoři, zkušební komisaři 4. Celkové vlastní náklady (součet poloţek 1 aţ 3) DPH 21%-pouze plátci DPH součet Zisk - 7 % Cena celkem Počet účastníků Cena na jednoho účastníka(vloţené) Samostatně ( je-li nutno): 1. Stravování : Kč/1 účastník 2. Ubytování : Kč/1 účastník 26

DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE

DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BARMAN Název školy Integrovaná střední škola Moravská Třebová Vypracoval Pluháčková Marta, Doleţalová

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ

PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Vypracoval Třebová Sojka

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ

PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Vypracoval Třebová

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405 Moravská Třebová, 2012 1 OBSAH

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Barman (kód: 65-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód 65-001-H 1. Identifikační údaje o rekvalifikačním kurzu název školy Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice adresa školy Gen. Govorova 110,

Více

Složitá obsluha hostŧ ( H)

Složitá obsluha hostŧ ( H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Složitá obsluha hostŧ (65-008-H) Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník (kódy: 65-51-H/01) ZE SKUPINY OBORŮ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E)

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E) Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: 65-003-E) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Sommelier (kód: 65-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Sommelier (kód: 65-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Ubytování v soukromí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Ubytování v soukromí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Ubytování v soukromí (kód: 65-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Pomocný pracovník v pohostinství Kvalifikační

Více

Příprava teplých pokrmů

Příprava teplých pokrmů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava teplých pokrmů Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hodnoticí standard. Pivní sommeliér (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pivní sommeliér (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pivní sommeliér (kód: 65-037-M) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba těstovin (kód: 29-045-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba těstovin (kód: 29-005-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba majonéz a omáček (kód: 29-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Hodnoticí standard. Výroba knedlíků v potravinářství (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba knedlíků v potravinářství (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba knedlíků v potravinářství (kód: 29-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby knedlíků

Více

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba majonéz a omáček (kód: 29-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: 29-046-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: 29-027-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Výroba potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba potravin (kód: 29-090-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby potravin Kvalifikační úroveň

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská (kód: E)

Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská (kód: E) Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská (kód: 65-015-E) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Pomocný

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Hodnoticí standard. Likérník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29)

Hodnoticí standard. Likérník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Likérník (kód: 29-069-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Likérník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na OA, SZŠ a SOŠS Jihlava...3-5 Kosmetička... 6 Holičské a kadeřnické práce... 7 Holičské a kadeřnické práce.....8 Zkrácené kadeřnické

Více

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: H)

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: H) Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: 29-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Hodnoticí standard. Výroba lahůdek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba lahůdek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba lahůdek (kód: 29-030-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Hodnoticí standard. Pracovník výroby ovocných nápojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník výroby ovocných nápojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník výroby ovocných nápojů (kód: 29-074-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Konzervář Kvalifikační úroveň

Více

Pracovník výroby ovocných destilátů (kód: H)

Pracovník výroby ovocných destilátů (kód: H) Pracovník výroby ovocných destilátů (kód: 29-073-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lihovarník Kvalifikační

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Vzdělávací program profesní kvalifikace. Hradlář, Hláskař (kód: H revize)

Vzdělávací program profesní kvalifikace. Hradlář, Hláskař (kód: H revize) Vzdělávací program profesní kvalifikace Hradlář, Hláskař (kód: 37-010-H revize) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků (kód: H)

Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků (kód: H) Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků (kód: 29-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Řezník a

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných

Více

H POKRÝVAČ SKLÁDANÝCH KRYTIN

H POKRÝVAČ SKLÁDANÝCH KRYTIN PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 36 030 - H POKRÝVAČ SKLÁDANÝCH KRYTIN Název školy Integrovaná střední škola Moravská Vypracoval

Více

Hodnoticí standard. Skladování a distribuce potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Skladování a distribuce potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Skladování a distribuce potravin (kód: 29-091-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník skladování a distribuce

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Hodnoticí standard. Výroba chleba a běžného pečiva (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba chleba a běžného pečiva (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba chleba a běžného pečiva (kód: 29-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Výroba chleba a běžného pečiva (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba chleba a běžného pečiva (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba chleba a běžného pečiva (kód: 29-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Lihovarník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29)

Hodnoticí standard. Lihovarník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Lihovarník (kód: 29-068-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lihovarník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od:

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník, servírka Doklady potvrzující úplnou

Více

Hodnoticí standard. Řemeslná výroba perníků (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Řemeslná výroba perníků (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Řemeslná výroba perníků (kód: 29-042-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba majonéz a omáček (kód: 29-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Hodnoticí standard. Řemeslné zpracování čokolády (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Řemeslné zpracování čokolády (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Řemeslné zpracování čokolády (kód: 29-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Výroba rybích lahůdek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba rybích lahůdek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba rybích lahůdek (kód: 29-028-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Manipulant surovárny (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Manipulant surovárny (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Manipulant surovárny (kód: 29-056-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.27 Požadavky na osobnost obsluhujícího Autor: Eva Němcová

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního

Více

Hodnoticí standard. Mlékař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29)

Hodnoticí standard. Mlékař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Mlékař (kód: 29-036-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby mléčných produktů Kvalifikační úroveň

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Hodnoticí standard. Bourání masa (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od:

Hodnoticí standard. Bourání masa (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: Bourání masa (kód: 29-021-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Řezník a uzenář Doklady potvrzující úplnou profesní kv.:

Více

Hodnoticí standard. Obsluha mlýnských strojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obsluha mlýnských strojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obsluha mlýnských strojů (kód: 29-038-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Mlynář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Výroba konzerv (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba konzerv (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba konzerv (kód: 29-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Řezník a uzenář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při výrobě sádrových forem 3

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při výrobě sádrových forem 3 Výrobce sádrových forem (kód: 28-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Výrobce sádrových forem Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Obráběč keramiky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obráběč keramiky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obráběč keramiky (kód: 28-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Keramik Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Manipulant v rafinerii cukru - krystalizaci (kód: H)

Manipulant v rafinerii cukru - krystalizaci (kód: H) Manipulant v rafinerii cukru - krystalizaci (kód: 29-088-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Kožařský technik kontrolor kvality (kód: 32-015-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kožařský

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů (kód: H)

Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů (kód: H) Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů (kód: 29-020-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód:

Více

Hodnoticí standard. Pracovník pískování skla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník pískování skla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník pískování skla (kód: 28-078-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Brusič skla Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard Tavič skloviny (kód: H) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Tavič skloviny (kód: H) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Tavič skloviny (kód: 28-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Tavič skloviny Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla (kód: M)

Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla (kód: M) Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla (kód: 28-067-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání:

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Příloha č. 1. Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Kuchař číšník H/01 Kuchař číšník Odborný výcvik příprava pokrmů

Příloha č. 1. Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Kuchař číšník H/01 Kuchař číšník Odborný výcvik příprava pokrmů PŘÍLOHY Příloha č. Učební osnova předmětu odborný výcvik příprava pokrmů Název školy Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 Název školního vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

Hodnoticí standard. Zpracování živočišných tuků (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Zpracování živočišných tuků (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Zpracování živočišných tuků (kód: 29-025-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Řezník a uzenář Kvalifikační úroveň

Více