Csibriová. Foto: Ji í Novotný- Fotoateliér NovotnyART, Rychnov nad Kn žnou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Csibriová. Foto: Ji í Novotný- Fotoateliér NovotnyART, Rychnov nad Kn žnou."

Transkript

1 Csibriová Foto: Jií Novotný- Fotoateliér NovotnyART, Rychnov nad Knžnou. 1 /2013

2 Obanskésdružení ZAVENKOV,o.s.,aZŠaMŠ SynkovSlemeno Vászvounaakci * ve h velikononí jarmark prodej velikononích výrobk,drobnýchdárkapochutin; * ve h na Vás eká vystoupení dtí Základní amateskéškolysynkovslemeno,soutžeprodti. OberstveníproVásbudezajištno

3 Z fialek samet zdobí jí vlas V živtku snženky a štíhlý pas Sukn se roztaní, vánek jak dech Poj se jí poklonit a všeho nech Družina dívek jí píse jde hrát Stevíky z bledulí a pestrý šat Louka t omámí svou jarní vní Uleháš do trávy, podléháš snní Ona vstíc radostn, zvesela kráí Úsmv tvá okrášlil tou písní ptaí Už promni si oi, probu se ze sna Vždy k tob kráí královna Vesna! Milí tenái, zdravím Vás letos poprvé, a to v dlouho oekávaném pedjaí letošního roku pi píležitosti vydání prvního ísla našeho venkovského zpravodaje v roce Vlády nad pírodou se již ujímá s kytikou fialek královna jara Vesna, aby svým voavým polibkem probudila z dlouhého zimního spánku kvty bledulí, snženek, prvosenek, pokynula zpvnému ptactvu k zapní prvních jarních písní, sluneními paprsky vylákala ze zimních úkryt dosud podimující živoichy a jarním vánkem osušila rozmoklá pole a louky. Vrbové proutky nás pímo vybízejí k vlastnorunímu upletení si pomlázky i velikononí ozdoby, zele naklíeného obilí ozdobeného pestrobarevnými pentlikami vykouzlí na naší tvái úsmv již uchopitelného jara. Milí pátelé, peji Vám všem vespolek krásné jaro, a je již prožíváte na svých zahrádkách, i jste milovníci sportu, píroda nám všem rozdává plnými doušky své dary a je na nás, abychom je pijali s otevenou náruí. Je také na nás, abychom si té krásy dokázali užít ve spolenosti bližních a našli si chvilku na vzájemné setkávání se v našem spoleenství. Šárka Frýdová pedsedkyn obanského sdružení ZA VENKOV, o. s. Strana 3/24

4 Vzhled obce by nám neml být lhostejný Vážení spoluobané, zima se nám pomalu blíží ke svému konci, den se prodlužuje a s prvními paprsky na nás pomalu dýchá jaro. Po odtání snhu se nám odkrývají naše zahrádky, které si zajisté od prvních jarních dní budeme zvelebovat a upravovat. Dlouhodob pemýšlím o tom, do jaké míry jsme schopni pohlédnout za hranici našeho plotu, piložit ruku k dílu a zapojit se do údržby spoleného majetku obce. Pestože jsem neustále zrazován, že v dnešní uspchané dob tžko nkdo najde as na dobrovolnou pomoc, jsem možná naivn pesvden o opaku. Organizování spolených obecních brigád je v nkterých sousedních obcích bžnou záležitostí. Ano, starší lidé možná mají nemilé vzpomínky na tehdejší akce Z, které byly povinností každého obana, tedy pokud nechtl mít jisté problémy. Ale dnes je již doba jiná a žádné perzekuce za neúast nehrozí. Na druhou stranu vtší sounáležitost obyvatel na dní v obci by urit neškodila. Ne kvli tomu, že nejsme schopni tu i jinou vc zajistit, aby ji nkdo udlal, ale kvli tomu, že spolenými silami vytvoíme pro nás daleko cennjší hodnoty, kterých si budeme více vážit. Vzhled obce nám není lhostejný a jsou místa, která si zaslouží najít svj nový úel. Jedním takovým prostorem je bývalý úvoz za Vakovými. Státní pozemkový úad je zodpovdný za pípravu a realizaci protipovodových úprav a vybudování obecní komunikace v úseku od družstva až za Vilímkovy. Sousední prostor bývalého úvozu plánuje obec kompletn revitalizovat s ásteným zavezením a vytvoením nové tradiní venkovské ovocné aleje. Strana 4/24

5 Dlouhodob se také snažíme o zachování a obnovu památek v obci. Pamtníci zajisté vzpomenou na malou kapliku, která stála u cesty za družstvem. Dnes nám zstaly jen cenné fotografie, a proto jsme se rozhodli ji obnovit. Pvodní nevyhovující prostor jsme však vymnili za místo uprosted plánované aleje. Obnovení kapliky v obci se nedje každý den, a tak jsme navrhli, že tato kaplika bude vybudována svépomocí oban obce Synkov Slemeno jako spolené dílo a odkaz naší generace budoucnosti. Vím, že náš zámr vzbudí u oban obce zájem a každý, kdo piloží ruku k dílu, si odnese nejen dobrý pocit v srdci. Vždy vzájemná pomoc stmeluje lidi a spolená radost je dvojí radost. Tším se na shledání pi spolené brigád, nejen na výstavb kapliky. Jaroslav Štefek místostarosta obce PLÁN AKCÍ SBÍRKA OŠACENÍ PRO DIAKONII BROUMOV sobota 23. bezna sobota 30. bezna sobota 6. dubna duben úterý 30. dubna VESELÉ VELIKONOCE (u hospdky) Jarmark, tvoení, vystoupení dtí, soutže 1. VELIKONONÍ PEENÍ (u chlebové pece) JARNÍ ÚKLID (velkoobjemové kontejnery, nebezpený odpad, elektroodpad) Vzpomínková akce u pomníku BARIUM ve Slemen ARODJNICE ARODJNÉ PEENÍ (u chlebové pece) Strana 5/24

6 sobota 25. kvtna sobota 1. ervna sobota 29. ervna KÁCENÍ MÁJE DTSKÝ DEN (na hišti ve Slemen) PEENÍ (u chlebové pece) PEENÍ (u chlebové pece) letní prázdniny sobota 31. srpna sobota 21. záí sobota 28. záí SYSLOJED OPEN (noní tenisový turnaj) (na hišti ve Slemen) GULÁŠOVÉ SOUTŽENÍ A PEENÍ PEENÍ (u chlebové pece) VÍTÁNÍ OBÁNK Strana 6/24

7 sobota 19. íjna sobota 26. íjna pátek 1. listopadu sobota 9. listopadu DRAKIÁDA A PEENÍ (u chlebové pece) PODZIMNÍ ÚKLID (velkoobjemové kontejnery, nebezpený odpad, elektroodpad) DUŠIKOVÁ NOC SVATOMARTINSKÁ HUSA prosinec ROZSVCENÍ VÁNONÍHO STROMU, TVOENÍ O jednotlivých akcích budete pedem podrobn informováni prostednictvím webových stránek obecního úadu, vyvšenými plakátky, pípadn zasláním textových SMS zpráv. Strana 7/24

8 ZŠ a MŠ Synkov Slemeno Akce školy ve druhém pololetí školního roku SYSLOJED. 1/ 2013 Úast na divadelních pedstaveních v Rychnov nad Knžnou: 7.3. Velikononí pohádka Princezna na hrášku Povídání o sluníku Velikononí jarmark 9.4. Den otevených dveí Fotografování dtí Zápis dtí do Mateské školy h Kácení máje Spolený projekt ZŠ a MŠ Velka a píroda Podkování za sbr Dkujeme Vám všem, kteí jste do školy nosili starý papír. Práv díky Vám bylo v lednu 2013 zakoupeno pro dti do MŠ a školní družiny 5 sad her nebo stavebnic v hodnot K. Dále máme objednány další 3 hry nebo stavebnice, sadu autíek a krásnou pohádkovou knihu o velách. Podkování Honebnímu spoleenstvu Synkov Dkujeme Vám za finanní dar K, za njž jsme dtem poídili na zahradu krásná pérová houpadla a vybavili hernu mateské školy probhl zápis dtí do 1. roníku ZŠ na školní rok 2013/ 2014 Zápisu se zúastnilo 8 dtí a všechny byly do 1. roníku pijaty. Organizace školního roku 2013/ 2014 Do ZŠ v Rychnov nad Knžnou na píští školní rok 2013/2014 odcházejí 2 žáci 4. roníku a 4 žáci 5. roníku. Ve školním roce 2013/2014 budeme mít celkem 13 dtí, z toho 8 dtí v 1. roníku a 5 dtí ve 2. roníku. Strana 8/24

9 Výpoetní technika ve škole Ve školním roce se na rozvrhu tvrtých a pátých roník poprvé objevila hodina výpoetní techniky, kde se žáci seznámí se základy výpoetní gramotnosti. V praxi to znamená, že si žáci osvojí základní operace s operaním systémem Microsoft Windows, kanceláským balíkem LibreOffice, naerpají vdomosti z historie a teorie výpoetní techniky a v neposlední ad i zásady bezpenosti pi používání sít Internet. Prozatím mohu íci, že žáci uivo zvládají a nemají vtší problém poíta používat. Samozejm, že ze zaátku dti braly poítae spíše jako zábavu, ale dnes již k poítai pistupují jako k nástroji, který skýtá mnoho možností, což je jist dobe. To vše by samozejm nebylo možné bez kloudného zázemí, které má naše škola naštstí na velmi dobré úrovni. K výuce mžeme využít interaktivní tabuli, šest pracovních stanic a multifunkní tiskárnu s kopírkou a skenerem. Nové zpráviky z naší školiky Vojtch Kapuk, uitel výpoetní techniky Co si dáte sladkého, aneb jak si dti poradily se slohovou prací. Dti 4. a 5. roníku dostaly za úkol napsat postup práce pi peení cukroví. Z odevzdaných úkol pak na nás vonly máslové rohlíky, bombiky, mokka cukroví i perníky. Pekvapením ovšem bylo, že úkolu se dobrovoln zhostili i prváci. O víkendu, místo hraní, trpliv psali písmenko po písmenku a v pondlí donesli hotová svá dílka. Káa nám dlala chut receptem na marokánky, Tadeáš nás lákal na brnnské kvíteky s oechy. Strana 9/24

10 Zkusíte si upéci cukroví podle jejich návodu? SYSLOJED. 1/ 2013 B r n n s k é kv í t e k y s o e c h y 140 g hladké mouky 100 g moukového cukru 100 g mletých lískových oíšk 110 g másla 2 žloutky na potení 1 vejce na zdobení celá lísková jádra Vypracovat tsto a nechat 2 hodiny v chladu. Z hroudy ukoulíme stejn velké kuliky. Na plech piložíme k sob ti kuliky a doprosted posadíme celé lískové jádro. Poteme vajíkem a upeeme do zlatova. Tadeáš Trs M A R O K Á N K Y 1 šlehaka 3 lžíce hladké mouky 4 lžíce cukru krupice 250 g smsi: oechy, mandle, rozinky, kandované ovoce Vše nakrájíme a smícháme dohromady a dáme do vodní lázn. Na plechu s peicím papírem vytvoíme placiky a peeme pi 180 C. Jednu stranu placiek poteme okoládou. Kaenka Knížková Strana 10/24

11 Akce Tvoeníko, tvoení V nedli 10. února 2013 odpoledne se v sále synkovské hospdky konala akce Tvoeníko, tvoení. Sešli se zde píznivci rzného runího vytváení a byly tu k vidní i krásné výrobky. Nejvtší zájem byl o runí výrobu šperk z polymerové hmoty. Šikovná lektorka Andrea Dvoáková z Rychnova nad Knžnou každému pomohla vymodelovat si svj originální šperk. Bylo i možné zakoupit si krásné šperky z dílny paní Andrey, nebo si objednat výrobu šperku podle vlastního výbru. Lenka Minaíková Výtžek Tíkrálové sbírky 2013 Letošní Tíkrálová sbírka, poádaná Farní charitou Rychnov nad Knžnou, probhla ve 25 obcích, kde bylo do 94 pokladniek vybráno K. V jednotlivých obcích byl tento výtžek: Rychnov nad Knžnou K (z toho Dlouhá Ves K), Solnice K, Skuhrov nad Blou K, Kvasiny K, Borohrádek K, Vamberk K, Záml K, Vrbice K, astolovice K, erníkovice K, Synkov Slemeno K, Kostelec nad Orlicí K, Lino K, Chleny K, Krchleby K, Slatina nad Zdobnicí K, Pín K, Potštejn K, Tebešov K, Byzhradec K, Polom K, Hibiny Ledská K, Vodrady (i Nová Strana 11/24

12 Ves, Uhínovice a Vojenice) K a nov Lhoty u Potštejna K, Borovnice (i Pestavlky a Rajec) K. Rozdlení výtžku: 65 % organizátor skupinek (tj. farní, i oblastní charity (dále jen F/OCH) a farnosti, které se samy zapojí do organizace koledování tzn. samostatn, ne pod nkterou z F/OCH) 15 % diecézní charity 10 % humanitární pomoc 5 % sekretariát 5 % režie sbírky 65 % získané ástky bude vráceno na úet Farní charity Rychnov nad Knžnou, která peníze použije podle schváleného zámru: na podporu innosti Stacionáe sv. Františka v Rychnov nad Knžnou pro lidi s mentálním postižením a seniory, rodinám s více dtmi ve mst a regionu, rodinám s postiženým díttem a rodinám v nouzi. Všem dárcm dkuji a peji požehnaný rok Dkuji také všem koledníkm, vedoucím skupinek, všem, kteí se podíleli na organizaci a pomohli se zajištním sbírky vetn dopravy koledník a poskytnutého oberstvení, protože díky vám všem se sbírka potinácté uskutenila. Dkuji za obtavost, vytrvalost i za píjemnou atmosféru bhem sbírky. Dkuji také P. Stejskalovi za mši sv. a požehnání koledníkm. Mgr. Eva Šmídová editelka Farní charity Rychnov nad Knžnou Z pera našich tená Byli jsme u toho Jakub Jelínek ze Slemena se stal hvzdou pehlídkového mola v rámci úžasné spoleenské akce Módní pehlídka vozíká aneb Elegance bez bariér, která se konala ve Spoleenském centru v Rychnov nad Knžnou. Strana 12/24

13 Smyslem tohoto veera bylo získat finanní prostedky pro šestnáctiletého Jirku Šimnka, jenž trpí progresivní svalovou dystrofií a je proto upoután na invalidní vozík. I pes svou nemoc Jirka studuje první roník rychnovského gymnázia. A koho netrklo, ano, Jirkovi byl vnován vánoní jarmark, který uspoádala naše základní a mateská škola... Za souhlas se zveejnním fotografie dkujeme autorovi Jiímu Novotnému - Fotoateliér NovotnyART, Rychnov nad Knžnou (fotografie je na titulní stran tohoto vydání Syslojedu). Vejce Jedna žena, která byla velmi chudá, našla vejce. Celá rozradostnná zavolala svého muže a dti a rozvíjela svou fantazii: Všechny naše starosti jsou pry. Kouknte, našla jsem vajíko. My ho nesníme, ale dáme ho k sousedov kvon, která sedí na vejcích. Brzy se nám vylíhne kuátko, z kterého se stane slepice. My samozejm slepici nesníme a ona nám snese spoustu vajíek. A z tch vajíek budou další slepice, které nám budou snášet plno dalších vajec. Tak budeme mít hodn slepic i hodn vajec. Ale my nesníme ani slepice, ani vajíka, my je prodáme a koupíme si telátko. Z telátka si vypstujeme kraviku. Kravika nám dá další telátka, a tak budeme mít krásné stádo dobytka. Toto stádo prodáme a koupíme si pole, pak ho prodáme a koupíme, koupíme a prodáme... Žena byla tak zaujata svými nápady, že prudce mávala rukama. Vajíko jí vypadlo z ruky a rozbilo se o zem. asto si dláme tolik pedsevzetí jako tato žena: Udlám eknu Pomohu. Ale jak míjejí dny a roky, neudláme nic. Z knihy Píbhy pro potchu duše, Bruno Ferrero Jarní pozdrávek posílá Vlaka Štefková Strana 13/24

14 Z moudrosti našich pedk Pro? Uvdomili jste si nkdy, jak rychle toto slovo mizí, jak málo zní kolem nás a koneckonc kolikrát si ho položíte sami? Vtšinou jen výjimen jaksi na nj v dnešní uspchané dob není as, a už vbec ne na odpovdi na nj. A to je obrovský problém. Tohle slovíko je hnacím motorem veškerého poznávání a potažmo i pokroku, ale má velký význam i v mezilidských vztazích. Aby lovk mohl využívat pírodní zákonitosti, musel nejprve hledat odpovdi na tisíce otázek pro? (pro vyroste rostlinka musí se do zem dostat semínko, mít dostatek vláhy, tepla a živin,...; pro nkterá zvíata poskytují lepší užitkovost skladba výživy, ustájení, šlechtní,.; pro nkteré pedmty ve vod plavou výroba lodí, vodní doprava, moeplavba,.; pro se stídá den s nocí Zem je kulatá, objevy planet, výzkum vesmíru, ; a mnoho a mnoho dalšího). V dnešní dob už není jeden lovk schopen obsáhnout ani zlomek vdomostí lidstva. Ze všech stran se na nás hrnou informace o tom, co kde je, co se stalo; ale už není prostor na vysvtlení PRO tomu tak je, co je píinou, jaké to má dsledky. Nkteí lidé a sdlovací prostedky pak asto zamují tyto zprávy tendenn ve svj prospch a my je pak pijímáme, aniž bychom se nad tím zamysleli a necháme sebou manipulovat. Zaali jsme vci kolem sebe brát pasivn a nezabývat se jejich podstatou ani píinami, pestali jsme si klást otázku pro? a odpovídat si na ni. Ani dtem vtšinou nevysvtlujeme, pro by to, i ono mly, i nemly dlat; ale pouze naídíme a dost. A pitom práv odpovdi na dtské pro? rozvíjejí touhu po pochopení a poznávání. Jestliže lovíek nedostává vysvtlení na své otázky a zvykne si odmalika bezmyšlenkovit plnit píkazy, neporozumí Strana 14/24

15 vztahm mezi vcmi a konáním, nebude umt správn porozumt okolnímu dní, ani mít touhu nco objevovat a mnit. Vtšinou se místo pímé odpovdi na slvko pro? objeví celá ada dalších otázek, které nám odhalí píiny a dsledky problému. Aby se svt dále mnil k lepšímu, musíme kouzelné slvko PRO vrátit do svého slovníku a hlavn si na nj i na navazující otázky denn dávat stovky odpovdí, abychom se pes ty jednoduché dostali až k tm životn dležitým (Pro je nkdo hrubý? Mám se zachovat stejn? Co je podntem jeho jednání? Jak se chovám já i okolí k nmu? = není to jen zrcadlení chování jeho okolí? Pro je v obchodech stále více nevhodných potravin? Nakupuji jen podle ceny nebo se zajímám i o složení a trvanlivost? Koupím erstvé potraviny s kratší trvanlivostí, nebo dávám pednost tm s konzervanty?... = obchod se pizpsobuje požadavkm zákazník atd., atd.). Teprve, když se dopracujeme k jádru vci, mžeme zaít cestu ke zmn. A na jejím zaátku je už po staletí slovíko PRO?. Lída Hoffmanová Kam sahají naše koeny? Možná jste se nkdy snažili zjistit, kam sahají koeny vaší rodiny. Já jsem se k nim dostala úpln náhodou v dob studií, když mi kamarád vnoval knihu Významné osobnosti okresu Rychnov nad Knžnou (vydanou Státním okresním archivem v Rychnov nad Knžnou v roce 2001). Mým praddem z otcovy strany byl Josef Jelínek (* ). Ráda bych vám citovala ást, která je mu v knize vnována: V rodném Kostelci nad Orlicí absolvoval v letech reálku. Po doplovací maturit na uitelském ústavu v Hradci Králové vyuoval ve Vamberku a Chlenech. Po zkouškách zpsobilosti pro mšanské školy opt psobil ve Vamberku a nov v Rychnov nad Knžnou Strana 15/24

16 ( , kdy byl gestapem zaten). Své žáky vedl k lásce k rodné vlasti. Byl inný v kulturních spolcích, psal do vlastivdného sborníku Z Pelcova kraje a regionálních novin Posel z Podhoí. Byl dirigentem v hudebním kroužku. Složil nkolik pochod, polek a valík. Též rád a dobe maloval. Po okupaci SR se zapojil do odbojové innosti. Po zatení byl odsouzen na 6 let vzení. Byl vznn v Hradci Králové, Terezín, Pankráci, Gollnov a Ebrachu, kde byl umuen. Je po nm pojmenována ulice Jelínkova v Kostelci nad Orlicí a rovnž je jeho jméno zveejnno na pomníku umístném naproti Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí. V knize, kterou jsem uvádla výše, je zmínno také nkolik osobností z naší obce (vetn Karla Rohleny), sami si ji prolistujte a teba budete mile pekvapeni, že i vaše pedky jste v ní nalezli. Budeme rádi, když své poznatky o rodných koenech zveejníte v našem obasníku Syslojed a zachováte tím ást historie Vaší rodiny pro budoucí generace ( Vyrážíme do boje, bude se líbit? Petra Csibriová s rodinou Knihovna U Mokinky v Mokrém spolen s Rychnovským deníkem poádají 3. roník soutže o nejlepší zpravodaj okresu Rychnov nad Knžnou. Využili jsme znovu tuto možnost a do soutže se pihlásili se svým Syslojedem i my. Cílem soutže není jen vybrat nejlepší zpravodaj, nebo všichni nemají stejné finanní i personální možnosti, jak jej Strana 16/24

17 tvoit, ale je to urit další možnost, jak prezentovat naši obec a pedstavit se na veejnosti, že zpravodaj vydáváme a že jej stojí za to íst. Výstavy zpravodaj budou probíhat od bezna do kvtna v knihovnách a na obecních úadech. V letošním roce je do soutže pihlášeno již 37 zpravodaj, a tak pevn víme, že se náš zpravodaj SYSLOJED bude líbit a že nás v hlasování podpoíte. Bližší informace na internetových stránkách obce Mokré Jií Málek a Petra Csibriová OBECNÍ ÚAD Synkov Slemeno INFORMUJE Usnesení ze dne : Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno schválilo: : jako usnesení. 1 OZV. 1/2012, o stanovení systému shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce Synkov-Slemeno, : jako usnesení. 2 OZV. 2/2012, o místních poplatcích, : jako usnesení. 3 následující: vzhledem ke skutenosti, že rozpoet Obce Synkov-Slemeno na rok 2013 nebude schválen do , bude Obec Synkov-Slemeno v období do schválení rozpotu na rok 2013 hradit nejnutnjší výdaje spojené s hospodaením Obce Synkov-Slemeno, : jako usnesení. 4 rozpotové opatení. 6 v pedloženém znní, které je souástí tohoto zápisu, : jako usnesení. 5 zámr pronajmout ást pozemku v k.ú. Synkov, : jako usnesení. 6 novou katastrální hranici mezi k.ú. Synkov a k.ú. Slemeno u Rychnova nad Knžnou a povení osoby starosty obce k podpisu souhlasu, Strana 17/24

18 : jako usnesení. 7 pijetí finanního daru v celkové výši K 25000,00 a pevodu ástky K 14962,00 z fondu rezervního do fondu investiního u ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno, : jako usnesení. 8 zadání zakázky výroby nových oken a dveí pro byt.p. 67 v Synkov u firmy Window Holding, a.s. : jako usnesení. 9 plán inventur majetku, pohledávek a závazk obce Synkov-Slemeno, který bude proveden k Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno vzalo na vdomí: : jako usnesení. 4 rozpotová opatení. 4 a. 5 v pedloženém znní, které je souástí tohoto zápisu. Usnesení ze dne : Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno schvaluje: : jako usnesení. 1 rozpoet obce Synkov-Slemeno na rok 2013 ve výši výdaj K ,00, píjm ve výši K ,00, piemž schodek ve výši K ,00 tis. je kryt zstatkem bankovního útu k , : jako usnesení. 2 rozpotový výhled na období , : jako usnesení. 3 pronájem ásti pozemku v k.ú. Synkov MS Háj Synkov a povilo starostu obce p. Vítzslava Kapuka podpisem nájemní smlouvy, : jako usnesení. 4 zveejnit zámr prodat pozemek. 611/8 v k.ú. Synkov, : jako usnesení. 5 píspvek na innost ve výši K 5000,00 MS Háj Synkov, : jako usnesení. 6 píspvek na innost ve výši K 5000,00 obanskému sdružení ZA VENKOV, o. s., : jako usnesení. 7 seznam památek místního významu: Strana 18/24

19 - kapli sv. Josefa na pozemku. 53 v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Knžnou, - boží muka na pozemku v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Knžnou, - boží muka na pozemku. 852/1 v k.ú. Synkov, - pomník paradesantu BARIUM na pozemku. 243 v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Knžnou, - památné místo Bratrská borovice na pozemku. 3304/1 v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Knžnou. : jako usnesení. 8b o zvýšení podílu spolufinancování na projektu "Ovocnáská stezka-dvod ke zmn vzhledu obce" o K ,00, : jako usnesení. 10 zápis z jednání výboru kulturního, sociálního a pro mládež, : jako usnesení. 11 úetní pevod výsledku hospodaení za rok 2012 ve výši K ,72 K na SÚ Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno vzalo na vdomí: : jako usnesení. 8 informace sdlené v bodech a) - f), : jako usnesení. 9 návrh ešení komunikace umístné na pozemku v k.ú. Synkov a vyjádení starosty obce, že se zastupitelé budou tímto návrhem zabývat a po vyjádení odboru dopravy Mstského úadu Rychnov nad Knžnou sdlí písemn své stanovisko, které bude zárove pedneseno na píštím veejném zasedání zastupitelstva obce. Proez strom Jak nkteí z vás mohli zaznamenat, probíhá na nkolika místech v obci proez strom a kácení pestárlých ovocných strom na obecních pozemcích. Mnoho lidí jist napadla otázka pro. V pár Strana 19/24

20 ádcích bych chtl osvtlit dvody, které nás vedly k tomu, že jsme pikroili k tak radikálním opatením. Urit to není proto, že obec potebuje devo. Zásadní a první dvod je bezpenost. Mnoho tchto strom je pestárlých a prosychajících a opadávají z nich vtve nebo padají celé kmeny. Vtšina tchto strom a ke je vysázena podél obecních cest, jež jsou veejn pístupné a zde opravdu hrozí nebezpeí pádu na osoby i vozidla. Dalším dvodem je prorstání stromoví do drát nízkého naptí, kdy nám ve vtrném poasí náhle pestává jít proud v domácnostech a ekání na opravu není nic píjemného. Tím v poadí pro nás nejmén dležitým je dvod estetický a rostlinolékaský. Pokud je v ásti obce porostlý píkop nebo pozemek šípkovými kei, proschlými trnkami a planými švestkami, jež jsou z poloviny suché, není tato džungle už od pohledu nic moc. Nemluv o tom, že tyto polomrtvé stromy jsou vynikajícím úkrytem rzných škdc a zdrojem chorob ovocných strom, ze kterých se pak rozšiují po širokém okolí. Vtšina z nás má doma na zahrad nasazené njaké ty ovocné stromky a pi sklizni se pak divíme, že jsou jablka rzn flekatá, švestky ervivé apod. V nejhorším pípad nám nkteí škdci i choroby napadnou již plody v zárodku a z úrody není nic. Na toto téma by rozhodn bylo možné popsat spoustu papíru a necítím se být povolán tento námt dále rozvíjet. Vím však, že odstranním tchto nemocných strom je možné ochránit a zabránit šíení mnoha chorob a škdc. Chtl bych touto cestou požádat vlastníky pozemk, na nichž se nacházejí podobné artefakty, nebo stromy i kee zasahující svými vtvemi do drát nízkého naptí, aby ješt v tomto období vegetaního klidu, kdy je možné tyto práce provádt, tato opatení provedli a pispli tím ke zkrášlení svého okolí a zabránili i pípadným škodám na majetku. Mnohé z tchto ke rostou v blízkosti silnice a zde snižují rozhledovou vzdálenost, která je dležitá pro bezpenost silniního provozu. S picházejícím jarem se Strana 20/24

21 opt zane zvyšovat pohyb jiných úastník, cyklist apod. a je rozhodn žádoucí nevytváet v obci nepehledné úseky. Vím, že si každý z nás uvdomuje výše popsané a pokud se na jeho pozemcích takový popsaný stav vyskytuje, tak jej odstraní. Berte prosím tento malý píspvek jako upozornní na nkterá nebezpeí, jež si lovk ani nepipouští a pokud se dlouhá léta nic nepihodilo, vtšina z nás tuto skutenost bere jako standard, ale v okamžiku, kdy vznikne jakákoli škoda, je již vtšinou pozd. S páním píjemných jarních dní Vítzslav Kapuk, starosta obce Obanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro obany z okraje spolenosti materiální pomoc sociáln potebným, azylové ubytování i pracovní píležitost. Více na www: diakoniebroumov.org VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ Letního a zimního obleení /dámské, pánské,dtské/ Lžkovin, prostradel, runík, utrek, záclon, Látky (minimáln 1m 2, prosíme, nedávejte nám odezky a zbytky látek) Domácí poteby-nádobí bílé i erné, skleniky- vše nepoškozené Vatované a péové pikrývky, polštáe a deky Obuv veškerou nepoškozenou Hraky nepoškozené a kompletní Peí, péové pikrývky a polštáe Strana 21/24

22 VCI, KTERÉ VZÍT NEMŽEME: ledniky, televize, poítae a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických dvod nábytek, jízdní kola a dtské koárky - ty se transportem znehodnotí zneištný a vlhký textil Sbírka se uskutení v termínu: as: nejlépe v úedních hodinách PO a ST hodin místo: obecní úad Synkov-Slemeno PEDÁVEJTE OSOBN, NENECHÁVEJTE ZA DVEMI!!!!! Vci prosíme poádn zabalit do igelitových pytli krabic, aby se nepoškodily transportem. Bližší informace Vám rádi sdlíme: tel.: , SYSLOJED (synkovsko slemenský obasník a jedlinský tiež) je informaní periodikum vycházející 4x ron pro obany obce Synkov- Slemeno. Vydavatel: Obanské sdružení ZA VENKOV, o. s., I , se sídlem Synkov Slemeno, ást Synkov p. 48, Rychnov nad Knžnou za finanní podpory Obce Synkov Slemeno. Ev..: MK R E Místo vydávání: obec Synkov Slemeno Redakní rada: Ing. Petra Csibriová, Bc. Šárka Frýdová, Jií Málek, DiS., Jaroslav Štefek íslo: 1/2013 Datum vydání: Zasílání píspvk:píspvky v elektronické podob zasílejte prosím na ovou adresu: pípadn v listinné podob na výše uvedenou adresu. Uzávrka pro zasílání píspvk do píštího ísla je Po tomto termínu nezaruujeme zveejnní Vašich píspvk. Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí, ul. Rudé armády 1468, Strana 22/24

23 Akce Tvoeníko, tvoení

24 Tíkrálová sbírka Stípky z naší školy: Nahlédnutí do hodiny výtvarné výchovy Zápis žák do 1. tídy

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov.

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov. Obecní úad Struhaov * Mnichovická 79 * www.struharov.cz - /9 Toto íslo vyšlo. íjna Vážení a milí, Snad nám dokážete odpustit, že naše noviny mají letos trochu zpoždní. Ve víru ešení velkých projekt, je

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku Záí 2007 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 4/2007. Toto íslo vyšlo v záí 2007. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

. 1. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení. 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna 2010. 2.zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010

. 1. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení. 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna 2010. 2.zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010 Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení B ezen 2010. 1 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna 2010 2.zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010 A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na v domí: A) Zastupitelstvo obce bere

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2006 Program pípravy a liturgických oslav Informace z farností Pidružené programy kulturní Pout a další program roku 2006 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Vážení tenái Zpravodaje AMD!

Vážení tenái Zpravodaje AMD! Vážení tenái Zpravodaje AMD! Toto íslo Zpravodaje mžeme zaít zprávou, která jist potší všechny úastníky rehabilitaních a rekondiních pobyt v rekreaním zaízení Zámeek v Hodonín u Kunštátu. Vše nasvduje

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více