Csibriová. Foto: Ji í Novotný- Fotoateliér NovotnyART, Rychnov nad Kn žnou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Csibriová. Foto: Ji í Novotný- Fotoateliér NovotnyART, Rychnov nad Kn žnou."

Transkript

1 Csibriová Foto: Jií Novotný- Fotoateliér NovotnyART, Rychnov nad Knžnou. 1 /2013

2 Obanskésdružení ZAVENKOV,o.s.,aZŠaMŠ SynkovSlemeno Vászvounaakci * ve h velikononí jarmark prodej velikononích výrobk,drobnýchdárkapochutin; * ve h na Vás eká vystoupení dtí Základní amateskéškolysynkovslemeno,soutžeprodti. OberstveníproVásbudezajištno

3 Z fialek samet zdobí jí vlas V živtku snženky a štíhlý pas Sukn se roztaní, vánek jak dech Poj se jí poklonit a všeho nech Družina dívek jí píse jde hrát Stevíky z bledulí a pestrý šat Louka t omámí svou jarní vní Uleháš do trávy, podléháš snní Ona vstíc radostn, zvesela kráí Úsmv tvá okrášlil tou písní ptaí Už promni si oi, probu se ze sna Vždy k tob kráí královna Vesna! Milí tenái, zdravím Vás letos poprvé, a to v dlouho oekávaném pedjaí letošního roku pi píležitosti vydání prvního ísla našeho venkovského zpravodaje v roce Vlády nad pírodou se již ujímá s kytikou fialek královna jara Vesna, aby svým voavým polibkem probudila z dlouhého zimního spánku kvty bledulí, snženek, prvosenek, pokynula zpvnému ptactvu k zapní prvních jarních písní, sluneními paprsky vylákala ze zimních úkryt dosud podimující živoichy a jarním vánkem osušila rozmoklá pole a louky. Vrbové proutky nás pímo vybízejí k vlastnorunímu upletení si pomlázky i velikononí ozdoby, zele naklíeného obilí ozdobeného pestrobarevnými pentlikami vykouzlí na naší tvái úsmv již uchopitelného jara. Milí pátelé, peji Vám všem vespolek krásné jaro, a je již prožíváte na svých zahrádkách, i jste milovníci sportu, píroda nám všem rozdává plnými doušky své dary a je na nás, abychom je pijali s otevenou náruí. Je také na nás, abychom si té krásy dokázali užít ve spolenosti bližních a našli si chvilku na vzájemné setkávání se v našem spoleenství. Šárka Frýdová pedsedkyn obanského sdružení ZA VENKOV, o. s. Strana 3/24

4 Vzhled obce by nám neml být lhostejný Vážení spoluobané, zima se nám pomalu blíží ke svému konci, den se prodlužuje a s prvními paprsky na nás pomalu dýchá jaro. Po odtání snhu se nám odkrývají naše zahrádky, které si zajisté od prvních jarních dní budeme zvelebovat a upravovat. Dlouhodob pemýšlím o tom, do jaké míry jsme schopni pohlédnout za hranici našeho plotu, piložit ruku k dílu a zapojit se do údržby spoleného majetku obce. Pestože jsem neustále zrazován, že v dnešní uspchané dob tžko nkdo najde as na dobrovolnou pomoc, jsem možná naivn pesvden o opaku. Organizování spolených obecních brigád je v nkterých sousedních obcích bžnou záležitostí. Ano, starší lidé možná mají nemilé vzpomínky na tehdejší akce Z, které byly povinností každého obana, tedy pokud nechtl mít jisté problémy. Ale dnes je již doba jiná a žádné perzekuce za neúast nehrozí. Na druhou stranu vtší sounáležitost obyvatel na dní v obci by urit neškodila. Ne kvli tomu, že nejsme schopni tu i jinou vc zajistit, aby ji nkdo udlal, ale kvli tomu, že spolenými silami vytvoíme pro nás daleko cennjší hodnoty, kterých si budeme více vážit. Vzhled obce nám není lhostejný a jsou místa, která si zaslouží najít svj nový úel. Jedním takovým prostorem je bývalý úvoz za Vakovými. Státní pozemkový úad je zodpovdný za pípravu a realizaci protipovodových úprav a vybudování obecní komunikace v úseku od družstva až za Vilímkovy. Sousední prostor bývalého úvozu plánuje obec kompletn revitalizovat s ásteným zavezením a vytvoením nové tradiní venkovské ovocné aleje. Strana 4/24

5 Dlouhodob se také snažíme o zachování a obnovu památek v obci. Pamtníci zajisté vzpomenou na malou kapliku, která stála u cesty za družstvem. Dnes nám zstaly jen cenné fotografie, a proto jsme se rozhodli ji obnovit. Pvodní nevyhovující prostor jsme však vymnili za místo uprosted plánované aleje. Obnovení kapliky v obci se nedje každý den, a tak jsme navrhli, že tato kaplika bude vybudována svépomocí oban obce Synkov Slemeno jako spolené dílo a odkaz naší generace budoucnosti. Vím, že náš zámr vzbudí u oban obce zájem a každý, kdo piloží ruku k dílu, si odnese nejen dobrý pocit v srdci. Vždy vzájemná pomoc stmeluje lidi a spolená radost je dvojí radost. Tším se na shledání pi spolené brigád, nejen na výstavb kapliky. Jaroslav Štefek místostarosta obce PLÁN AKCÍ SBÍRKA OŠACENÍ PRO DIAKONII BROUMOV sobota 23. bezna sobota 30. bezna sobota 6. dubna duben úterý 30. dubna VESELÉ VELIKONOCE (u hospdky) Jarmark, tvoení, vystoupení dtí, soutže 1. VELIKONONÍ PEENÍ (u chlebové pece) JARNÍ ÚKLID (velkoobjemové kontejnery, nebezpený odpad, elektroodpad) Vzpomínková akce u pomníku BARIUM ve Slemen ARODJNICE ARODJNÉ PEENÍ (u chlebové pece) Strana 5/24

6 sobota 25. kvtna sobota 1. ervna sobota 29. ervna KÁCENÍ MÁJE DTSKÝ DEN (na hišti ve Slemen) PEENÍ (u chlebové pece) PEENÍ (u chlebové pece) letní prázdniny sobota 31. srpna sobota 21. záí sobota 28. záí SYSLOJED OPEN (noní tenisový turnaj) (na hišti ve Slemen) GULÁŠOVÉ SOUTŽENÍ A PEENÍ PEENÍ (u chlebové pece) VÍTÁNÍ OBÁNK Strana 6/24

7 sobota 19. íjna sobota 26. íjna pátek 1. listopadu sobota 9. listopadu DRAKIÁDA A PEENÍ (u chlebové pece) PODZIMNÍ ÚKLID (velkoobjemové kontejnery, nebezpený odpad, elektroodpad) DUŠIKOVÁ NOC SVATOMARTINSKÁ HUSA prosinec ROZSVCENÍ VÁNONÍHO STROMU, TVOENÍ O jednotlivých akcích budete pedem podrobn informováni prostednictvím webových stránek obecního úadu, vyvšenými plakátky, pípadn zasláním textových SMS zpráv. Strana 7/24

8 ZŠ a MŠ Synkov Slemeno Akce školy ve druhém pololetí školního roku SYSLOJED. 1/ 2013 Úast na divadelních pedstaveních v Rychnov nad Knžnou: 7.3. Velikononí pohádka Princezna na hrášku Povídání o sluníku Velikononí jarmark 9.4. Den otevených dveí Fotografování dtí Zápis dtí do Mateské školy h Kácení máje Spolený projekt ZŠ a MŠ Velka a píroda Podkování za sbr Dkujeme Vám všem, kteí jste do školy nosili starý papír. Práv díky Vám bylo v lednu 2013 zakoupeno pro dti do MŠ a školní družiny 5 sad her nebo stavebnic v hodnot K. Dále máme objednány další 3 hry nebo stavebnice, sadu autíek a krásnou pohádkovou knihu o velách. Podkování Honebnímu spoleenstvu Synkov Dkujeme Vám za finanní dar K, za njž jsme dtem poídili na zahradu krásná pérová houpadla a vybavili hernu mateské školy probhl zápis dtí do 1. roníku ZŠ na školní rok 2013/ 2014 Zápisu se zúastnilo 8 dtí a všechny byly do 1. roníku pijaty. Organizace školního roku 2013/ 2014 Do ZŠ v Rychnov nad Knžnou na píští školní rok 2013/2014 odcházejí 2 žáci 4. roníku a 4 žáci 5. roníku. Ve školním roce 2013/2014 budeme mít celkem 13 dtí, z toho 8 dtí v 1. roníku a 5 dtí ve 2. roníku. Strana 8/24

9 Výpoetní technika ve škole Ve školním roce se na rozvrhu tvrtých a pátých roník poprvé objevila hodina výpoetní techniky, kde se žáci seznámí se základy výpoetní gramotnosti. V praxi to znamená, že si žáci osvojí základní operace s operaním systémem Microsoft Windows, kanceláským balíkem LibreOffice, naerpají vdomosti z historie a teorie výpoetní techniky a v neposlední ad i zásady bezpenosti pi používání sít Internet. Prozatím mohu íci, že žáci uivo zvládají a nemají vtší problém poíta používat. Samozejm, že ze zaátku dti braly poítae spíše jako zábavu, ale dnes již k poítai pistupují jako k nástroji, který skýtá mnoho možností, což je jist dobe. To vše by samozejm nebylo možné bez kloudného zázemí, které má naše škola naštstí na velmi dobré úrovni. K výuce mžeme využít interaktivní tabuli, šest pracovních stanic a multifunkní tiskárnu s kopírkou a skenerem. Nové zpráviky z naší školiky Vojtch Kapuk, uitel výpoetní techniky Co si dáte sladkého, aneb jak si dti poradily se slohovou prací. Dti 4. a 5. roníku dostaly za úkol napsat postup práce pi peení cukroví. Z odevzdaných úkol pak na nás vonly máslové rohlíky, bombiky, mokka cukroví i perníky. Pekvapením ovšem bylo, že úkolu se dobrovoln zhostili i prváci. O víkendu, místo hraní, trpliv psali písmenko po písmenku a v pondlí donesli hotová svá dílka. Káa nám dlala chut receptem na marokánky, Tadeáš nás lákal na brnnské kvíteky s oechy. Strana 9/24

10 Zkusíte si upéci cukroví podle jejich návodu? SYSLOJED. 1/ 2013 B r n n s k é kv í t e k y s o e c h y 140 g hladké mouky 100 g moukového cukru 100 g mletých lískových oíšk 110 g másla 2 žloutky na potení 1 vejce na zdobení celá lísková jádra Vypracovat tsto a nechat 2 hodiny v chladu. Z hroudy ukoulíme stejn velké kuliky. Na plech piložíme k sob ti kuliky a doprosted posadíme celé lískové jádro. Poteme vajíkem a upeeme do zlatova. Tadeáš Trs M A R O K Á N K Y 1 šlehaka 3 lžíce hladké mouky 4 lžíce cukru krupice 250 g smsi: oechy, mandle, rozinky, kandované ovoce Vše nakrájíme a smícháme dohromady a dáme do vodní lázn. Na plechu s peicím papírem vytvoíme placiky a peeme pi 180 C. Jednu stranu placiek poteme okoládou. Kaenka Knížková Strana 10/24

11 Akce Tvoeníko, tvoení V nedli 10. února 2013 odpoledne se v sále synkovské hospdky konala akce Tvoeníko, tvoení. Sešli se zde píznivci rzného runího vytváení a byly tu k vidní i krásné výrobky. Nejvtší zájem byl o runí výrobu šperk z polymerové hmoty. Šikovná lektorka Andrea Dvoáková z Rychnova nad Knžnou každému pomohla vymodelovat si svj originální šperk. Bylo i možné zakoupit si krásné šperky z dílny paní Andrey, nebo si objednat výrobu šperku podle vlastního výbru. Lenka Minaíková Výtžek Tíkrálové sbírky 2013 Letošní Tíkrálová sbírka, poádaná Farní charitou Rychnov nad Knžnou, probhla ve 25 obcích, kde bylo do 94 pokladniek vybráno K. V jednotlivých obcích byl tento výtžek: Rychnov nad Knžnou K (z toho Dlouhá Ves K), Solnice K, Skuhrov nad Blou K, Kvasiny K, Borohrádek K, Vamberk K, Záml K, Vrbice K, astolovice K, erníkovice K, Synkov Slemeno K, Kostelec nad Orlicí K, Lino K, Chleny K, Krchleby K, Slatina nad Zdobnicí K, Pín K, Potštejn K, Tebešov K, Byzhradec K, Polom K, Hibiny Ledská K, Vodrady (i Nová Strana 11/24

12 Ves, Uhínovice a Vojenice) K a nov Lhoty u Potštejna K, Borovnice (i Pestavlky a Rajec) K. Rozdlení výtžku: 65 % organizátor skupinek (tj. farní, i oblastní charity (dále jen F/OCH) a farnosti, které se samy zapojí do organizace koledování tzn. samostatn, ne pod nkterou z F/OCH) 15 % diecézní charity 10 % humanitární pomoc 5 % sekretariát 5 % režie sbírky 65 % získané ástky bude vráceno na úet Farní charity Rychnov nad Knžnou, která peníze použije podle schváleného zámru: na podporu innosti Stacionáe sv. Františka v Rychnov nad Knžnou pro lidi s mentálním postižením a seniory, rodinám s více dtmi ve mst a regionu, rodinám s postiženým díttem a rodinám v nouzi. Všem dárcm dkuji a peji požehnaný rok Dkuji také všem koledníkm, vedoucím skupinek, všem, kteí se podíleli na organizaci a pomohli se zajištním sbírky vetn dopravy koledník a poskytnutého oberstvení, protože díky vám všem se sbírka potinácté uskutenila. Dkuji za obtavost, vytrvalost i za píjemnou atmosféru bhem sbírky. Dkuji také P. Stejskalovi za mši sv. a požehnání koledníkm. Mgr. Eva Šmídová editelka Farní charity Rychnov nad Knžnou Z pera našich tená Byli jsme u toho Jakub Jelínek ze Slemena se stal hvzdou pehlídkového mola v rámci úžasné spoleenské akce Módní pehlídka vozíká aneb Elegance bez bariér, která se konala ve Spoleenském centru v Rychnov nad Knžnou. Strana 12/24

13 Smyslem tohoto veera bylo získat finanní prostedky pro šestnáctiletého Jirku Šimnka, jenž trpí progresivní svalovou dystrofií a je proto upoután na invalidní vozík. I pes svou nemoc Jirka studuje první roník rychnovského gymnázia. A koho netrklo, ano, Jirkovi byl vnován vánoní jarmark, který uspoádala naše základní a mateská škola... Za souhlas se zveejnním fotografie dkujeme autorovi Jiímu Novotnému - Fotoateliér NovotnyART, Rychnov nad Knžnou (fotografie je na titulní stran tohoto vydání Syslojedu). Vejce Jedna žena, která byla velmi chudá, našla vejce. Celá rozradostnná zavolala svého muže a dti a rozvíjela svou fantazii: Všechny naše starosti jsou pry. Kouknte, našla jsem vajíko. My ho nesníme, ale dáme ho k sousedov kvon, která sedí na vejcích. Brzy se nám vylíhne kuátko, z kterého se stane slepice. My samozejm slepici nesníme a ona nám snese spoustu vajíek. A z tch vajíek budou další slepice, které nám budou snášet plno dalších vajec. Tak budeme mít hodn slepic i hodn vajec. Ale my nesníme ani slepice, ani vajíka, my je prodáme a koupíme si telátko. Z telátka si vypstujeme kraviku. Kravika nám dá další telátka, a tak budeme mít krásné stádo dobytka. Toto stádo prodáme a koupíme si pole, pak ho prodáme a koupíme, koupíme a prodáme... Žena byla tak zaujata svými nápady, že prudce mávala rukama. Vajíko jí vypadlo z ruky a rozbilo se o zem. asto si dláme tolik pedsevzetí jako tato žena: Udlám eknu Pomohu. Ale jak míjejí dny a roky, neudláme nic. Z knihy Píbhy pro potchu duše, Bruno Ferrero Jarní pozdrávek posílá Vlaka Štefková Strana 13/24

14 Z moudrosti našich pedk Pro? Uvdomili jste si nkdy, jak rychle toto slovo mizí, jak málo zní kolem nás a koneckonc kolikrát si ho položíte sami? Vtšinou jen výjimen jaksi na nj v dnešní uspchané dob není as, a už vbec ne na odpovdi na nj. A to je obrovský problém. Tohle slovíko je hnacím motorem veškerého poznávání a potažmo i pokroku, ale má velký význam i v mezilidských vztazích. Aby lovk mohl využívat pírodní zákonitosti, musel nejprve hledat odpovdi na tisíce otázek pro? (pro vyroste rostlinka musí se do zem dostat semínko, mít dostatek vláhy, tepla a živin,...; pro nkterá zvíata poskytují lepší užitkovost skladba výživy, ustájení, šlechtní,.; pro nkteré pedmty ve vod plavou výroba lodí, vodní doprava, moeplavba,.; pro se stídá den s nocí Zem je kulatá, objevy planet, výzkum vesmíru, ; a mnoho a mnoho dalšího). V dnešní dob už není jeden lovk schopen obsáhnout ani zlomek vdomostí lidstva. Ze všech stran se na nás hrnou informace o tom, co kde je, co se stalo; ale už není prostor na vysvtlení PRO tomu tak je, co je píinou, jaké to má dsledky. Nkteí lidé a sdlovací prostedky pak asto zamují tyto zprávy tendenn ve svj prospch a my je pak pijímáme, aniž bychom se nad tím zamysleli a necháme sebou manipulovat. Zaali jsme vci kolem sebe brát pasivn a nezabývat se jejich podstatou ani píinami, pestali jsme si klást otázku pro? a odpovídat si na ni. Ani dtem vtšinou nevysvtlujeme, pro by to, i ono mly, i nemly dlat; ale pouze naídíme a dost. A pitom práv odpovdi na dtské pro? rozvíjejí touhu po pochopení a poznávání. Jestliže lovíek nedostává vysvtlení na své otázky a zvykne si odmalika bezmyšlenkovit plnit píkazy, neporozumí Strana 14/24

15 vztahm mezi vcmi a konáním, nebude umt správn porozumt okolnímu dní, ani mít touhu nco objevovat a mnit. Vtšinou se místo pímé odpovdi na slvko pro? objeví celá ada dalších otázek, které nám odhalí píiny a dsledky problému. Aby se svt dále mnil k lepšímu, musíme kouzelné slvko PRO vrátit do svého slovníku a hlavn si na nj i na navazující otázky denn dávat stovky odpovdí, abychom se pes ty jednoduché dostali až k tm životn dležitým (Pro je nkdo hrubý? Mám se zachovat stejn? Co je podntem jeho jednání? Jak se chovám já i okolí k nmu? = není to jen zrcadlení chování jeho okolí? Pro je v obchodech stále více nevhodných potravin? Nakupuji jen podle ceny nebo se zajímám i o složení a trvanlivost? Koupím erstvé potraviny s kratší trvanlivostí, nebo dávám pednost tm s konzervanty?... = obchod se pizpsobuje požadavkm zákazník atd., atd.). Teprve, když se dopracujeme k jádru vci, mžeme zaít cestu ke zmn. A na jejím zaátku je už po staletí slovíko PRO?. Lída Hoffmanová Kam sahají naše koeny? Možná jste se nkdy snažili zjistit, kam sahají koeny vaší rodiny. Já jsem se k nim dostala úpln náhodou v dob studií, když mi kamarád vnoval knihu Významné osobnosti okresu Rychnov nad Knžnou (vydanou Státním okresním archivem v Rychnov nad Knžnou v roce 2001). Mým praddem z otcovy strany byl Josef Jelínek (* ). Ráda bych vám citovala ást, která je mu v knize vnována: V rodném Kostelci nad Orlicí absolvoval v letech reálku. Po doplovací maturit na uitelském ústavu v Hradci Králové vyuoval ve Vamberku a Chlenech. Po zkouškách zpsobilosti pro mšanské školy opt psobil ve Vamberku a nov v Rychnov nad Knžnou Strana 15/24

16 ( , kdy byl gestapem zaten). Své žáky vedl k lásce k rodné vlasti. Byl inný v kulturních spolcích, psal do vlastivdného sborníku Z Pelcova kraje a regionálních novin Posel z Podhoí. Byl dirigentem v hudebním kroužku. Složil nkolik pochod, polek a valík. Též rád a dobe maloval. Po okupaci SR se zapojil do odbojové innosti. Po zatení byl odsouzen na 6 let vzení. Byl vznn v Hradci Králové, Terezín, Pankráci, Gollnov a Ebrachu, kde byl umuen. Je po nm pojmenována ulice Jelínkova v Kostelci nad Orlicí a rovnž je jeho jméno zveejnno na pomníku umístném naproti Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí. V knize, kterou jsem uvádla výše, je zmínno také nkolik osobností z naší obce (vetn Karla Rohleny), sami si ji prolistujte a teba budete mile pekvapeni, že i vaše pedky jste v ní nalezli. Budeme rádi, když své poznatky o rodných koenech zveejníte v našem obasníku Syslojed a zachováte tím ást historie Vaší rodiny pro budoucí generace ( Vyrážíme do boje, bude se líbit? Petra Csibriová s rodinou Knihovna U Mokinky v Mokrém spolen s Rychnovským deníkem poádají 3. roník soutže o nejlepší zpravodaj okresu Rychnov nad Knžnou. Využili jsme znovu tuto možnost a do soutže se pihlásili se svým Syslojedem i my. Cílem soutže není jen vybrat nejlepší zpravodaj, nebo všichni nemají stejné finanní i personální možnosti, jak jej Strana 16/24

17 tvoit, ale je to urit další možnost, jak prezentovat naši obec a pedstavit se na veejnosti, že zpravodaj vydáváme a že jej stojí za to íst. Výstavy zpravodaj budou probíhat od bezna do kvtna v knihovnách a na obecních úadech. V letošním roce je do soutže pihlášeno již 37 zpravodaj, a tak pevn víme, že se náš zpravodaj SYSLOJED bude líbit a že nás v hlasování podpoíte. Bližší informace na internetových stránkách obce Mokré Jií Málek a Petra Csibriová OBECNÍ ÚAD Synkov Slemeno INFORMUJE Usnesení ze dne : Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno schválilo: : jako usnesení. 1 OZV. 1/2012, o stanovení systému shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce Synkov-Slemeno, : jako usnesení. 2 OZV. 2/2012, o místních poplatcích, : jako usnesení. 3 následující: vzhledem ke skutenosti, že rozpoet Obce Synkov-Slemeno na rok 2013 nebude schválen do , bude Obec Synkov-Slemeno v období do schválení rozpotu na rok 2013 hradit nejnutnjší výdaje spojené s hospodaením Obce Synkov-Slemeno, : jako usnesení. 4 rozpotové opatení. 6 v pedloženém znní, které je souástí tohoto zápisu, : jako usnesení. 5 zámr pronajmout ást pozemku v k.ú. Synkov, : jako usnesení. 6 novou katastrální hranici mezi k.ú. Synkov a k.ú. Slemeno u Rychnova nad Knžnou a povení osoby starosty obce k podpisu souhlasu, Strana 17/24

18 : jako usnesení. 7 pijetí finanního daru v celkové výši K 25000,00 a pevodu ástky K 14962,00 z fondu rezervního do fondu investiního u ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno, : jako usnesení. 8 zadání zakázky výroby nových oken a dveí pro byt.p. 67 v Synkov u firmy Window Holding, a.s. : jako usnesení. 9 plán inventur majetku, pohledávek a závazk obce Synkov-Slemeno, který bude proveden k Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno vzalo na vdomí: : jako usnesení. 4 rozpotová opatení. 4 a. 5 v pedloženém znní, které je souástí tohoto zápisu. Usnesení ze dne : Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno schvaluje: : jako usnesení. 1 rozpoet obce Synkov-Slemeno na rok 2013 ve výši výdaj K ,00, píjm ve výši K ,00, piemž schodek ve výši K ,00 tis. je kryt zstatkem bankovního útu k , : jako usnesení. 2 rozpotový výhled na období , : jako usnesení. 3 pronájem ásti pozemku v k.ú. Synkov MS Háj Synkov a povilo starostu obce p. Vítzslava Kapuka podpisem nájemní smlouvy, : jako usnesení. 4 zveejnit zámr prodat pozemek. 611/8 v k.ú. Synkov, : jako usnesení. 5 píspvek na innost ve výši K 5000,00 MS Háj Synkov, : jako usnesení. 6 píspvek na innost ve výši K 5000,00 obanskému sdružení ZA VENKOV, o. s., : jako usnesení. 7 seznam památek místního významu: Strana 18/24

19 - kapli sv. Josefa na pozemku. 53 v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Knžnou, - boží muka na pozemku v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Knžnou, - boží muka na pozemku. 852/1 v k.ú. Synkov, - pomník paradesantu BARIUM na pozemku. 243 v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Knžnou, - památné místo Bratrská borovice na pozemku. 3304/1 v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Knžnou. : jako usnesení. 8b o zvýšení podílu spolufinancování na projektu "Ovocnáská stezka-dvod ke zmn vzhledu obce" o K ,00, : jako usnesení. 10 zápis z jednání výboru kulturního, sociálního a pro mládež, : jako usnesení. 11 úetní pevod výsledku hospodaení za rok 2012 ve výši K ,72 K na SÚ Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno vzalo na vdomí: : jako usnesení. 8 informace sdlené v bodech a) - f), : jako usnesení. 9 návrh ešení komunikace umístné na pozemku v k.ú. Synkov a vyjádení starosty obce, že se zastupitelé budou tímto návrhem zabývat a po vyjádení odboru dopravy Mstského úadu Rychnov nad Knžnou sdlí písemn své stanovisko, které bude zárove pedneseno na píštím veejném zasedání zastupitelstva obce. Proez strom Jak nkteí z vás mohli zaznamenat, probíhá na nkolika místech v obci proez strom a kácení pestárlých ovocných strom na obecních pozemcích. Mnoho lidí jist napadla otázka pro. V pár Strana 19/24

20 ádcích bych chtl osvtlit dvody, které nás vedly k tomu, že jsme pikroili k tak radikálním opatením. Urit to není proto, že obec potebuje devo. Zásadní a první dvod je bezpenost. Mnoho tchto strom je pestárlých a prosychajících a opadávají z nich vtve nebo padají celé kmeny. Vtšina tchto strom a ke je vysázena podél obecních cest, jež jsou veejn pístupné a zde opravdu hrozí nebezpeí pádu na osoby i vozidla. Dalším dvodem je prorstání stromoví do drát nízkého naptí, kdy nám ve vtrném poasí náhle pestává jít proud v domácnostech a ekání na opravu není nic píjemného. Tím v poadí pro nás nejmén dležitým je dvod estetický a rostlinolékaský. Pokud je v ásti obce porostlý píkop nebo pozemek šípkovými kei, proschlými trnkami a planými švestkami, jež jsou z poloviny suché, není tato džungle už od pohledu nic moc. Nemluv o tom, že tyto polomrtvé stromy jsou vynikajícím úkrytem rzných škdc a zdrojem chorob ovocných strom, ze kterých se pak rozšiují po širokém okolí. Vtšina z nás má doma na zahrad nasazené njaké ty ovocné stromky a pi sklizni se pak divíme, že jsou jablka rzn flekatá, švestky ervivé apod. V nejhorším pípad nám nkteí škdci i choroby napadnou již plody v zárodku a z úrody není nic. Na toto téma by rozhodn bylo možné popsat spoustu papíru a necítím se být povolán tento námt dále rozvíjet. Vím však, že odstranním tchto nemocných strom je možné ochránit a zabránit šíení mnoha chorob a škdc. Chtl bych touto cestou požádat vlastníky pozemk, na nichž se nacházejí podobné artefakty, nebo stromy i kee zasahující svými vtvemi do drát nízkého naptí, aby ješt v tomto období vegetaního klidu, kdy je možné tyto práce provádt, tato opatení provedli a pispli tím ke zkrášlení svého okolí a zabránili i pípadným škodám na majetku. Mnohé z tchto ke rostou v blízkosti silnice a zde snižují rozhledovou vzdálenost, která je dležitá pro bezpenost silniního provozu. S picházejícím jarem se Strana 20/24

21 opt zane zvyšovat pohyb jiných úastník, cyklist apod. a je rozhodn žádoucí nevytváet v obci nepehledné úseky. Vím, že si každý z nás uvdomuje výše popsané a pokud se na jeho pozemcích takový popsaný stav vyskytuje, tak jej odstraní. Berte prosím tento malý píspvek jako upozornní na nkterá nebezpeí, jež si lovk ani nepipouští a pokud se dlouhá léta nic nepihodilo, vtšina z nás tuto skutenost bere jako standard, ale v okamžiku, kdy vznikne jakákoli škoda, je již vtšinou pozd. S páním píjemných jarních dní Vítzslav Kapuk, starosta obce Obanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro obany z okraje spolenosti materiální pomoc sociáln potebným, azylové ubytování i pracovní píležitost. Více na www: diakoniebroumov.org VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ Letního a zimního obleení /dámské, pánské,dtské/ Lžkovin, prostradel, runík, utrek, záclon, Látky (minimáln 1m 2, prosíme, nedávejte nám odezky a zbytky látek) Domácí poteby-nádobí bílé i erné, skleniky- vše nepoškozené Vatované a péové pikrývky, polštáe a deky Obuv veškerou nepoškozenou Hraky nepoškozené a kompletní Peí, péové pikrývky a polštáe Strana 21/24

22 VCI, KTERÉ VZÍT NEMŽEME: ledniky, televize, poítae a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických dvod nábytek, jízdní kola a dtské koárky - ty se transportem znehodnotí zneištný a vlhký textil Sbírka se uskutení v termínu: as: nejlépe v úedních hodinách PO a ST hodin místo: obecní úad Synkov-Slemeno PEDÁVEJTE OSOBN, NENECHÁVEJTE ZA DVEMI!!!!! Vci prosíme poádn zabalit do igelitových pytli krabic, aby se nepoškodily transportem. Bližší informace Vám rádi sdlíme: tel.: , SYSLOJED (synkovsko slemenský obasník a jedlinský tiež) je informaní periodikum vycházející 4x ron pro obany obce Synkov- Slemeno. Vydavatel: Obanské sdružení ZA VENKOV, o. s., I , se sídlem Synkov Slemeno, ást Synkov p. 48, Rychnov nad Knžnou za finanní podpory Obce Synkov Slemeno. Ev..: MK R E Místo vydávání: obec Synkov Slemeno Redakní rada: Ing. Petra Csibriová, Bc. Šárka Frýdová, Jií Málek, DiS., Jaroslav Štefek íslo: 1/2013 Datum vydání: Zasílání píspvk:píspvky v elektronické podob zasílejte prosím na ovou adresu: pípadn v listinné podob na výše uvedenou adresu. Uzávrka pro zasílání píspvk do píštího ísla je Po tomto termínu nezaruujeme zveejnní Vašich píspvk. Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí, ul. Rudé armády 1468, Strana 22/24

23 Akce Tvoeníko, tvoení

24 Tíkrálová sbírka Stípky z naší školy: Nahlédnutí do hodiny výtvarné výchovy Zápis žák do 1. tídy

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

(Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. záí 2010)

(Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. záí 2010) (Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. záí 2010) V prbhu volebního období 2006 2010 stálo v ele obce Spojil devítilenné zastupitelstvo obce Spojil, které od ustavujícího zasedání dne

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Dle prezenní listiny. Pítomni :

Dle prezenní listiny. Pítomni : Z á p i s. 11 z veejného mimoádného zasedání zastupitelstva obce Staré Hradišt, které se konalo dne 28. listopadu 2007 v zasedací místnosti Obecního úadu ve Starém Hradišti Pítomni : Program : Dle prezenní

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012 Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012 Tento zápis není doslovným záznamem prbhu jednání. Zápis pesn zachycuje pítomné osoby, pedložené návrhy, výsledky hlasování a pijatá usnesení.

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA Naše škola pipravuje promnu školního pozemku za školou na pírodní uebnu. Má vzniknout místo, kde bychom se mohli venku, kdy je hezky, uit pírodopis, prvouku, pírodovdu

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin.

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Zápis z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Pítomno: dle prezenní listiny Program jednání: 1) Rozbor hospodaení k 31.3.2006. 2) Rozpotové opatení. 1/2006. 3) Žádost

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Obec SADOV V Y H L Á Š K A O B C E S A D O V

Obec SADOV V Y H L Á Š K A O B C E S A D O V Obec SADOV V Y H L Á Š K A O B C E S A D O V O i s t o t a p o á d k u v o b c i Obec Sadov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.7.2003 v souladu s ustanovením 10, písm. a), b) a c) a 84 odst.

Více

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí Výroní

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Statutární msto Liberec Rezort školství, sociálních vcí, cestovního ruchu a kultury Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Liberec, 09/2015 A. Sociální a zdravotní

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ ze 14. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 16. prosince 2004 ve 14.30 hodin v objektu bývalé ZŠ ve Velké Úp, p. 236 Pítomni: Alan Tomášek,

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Usnesení. 492 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15. 05. 2006 Usnesení. 493 Rada msta Vimperk bere na vdomí zprávu o aktivitách a zámrech

Více

Revoluce v knihovnách

Revoluce v knihovnách Knihovnicko-informaní zpravodaj U Nás Vyšlo: 12.10.2004 íslo: Roník 14 (2004), íslo 3 Sekce: Naše téma Název lánku: Revoluce v knihovnách Autor: Eva Semrádová Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=435

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více