Metodická příručka 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka 1"

Transkript

1 Metodická příručka 1 pro práci s keramickými hmotami v keramické dílně pro základní školu praktickou Zpracováno v souladu s ŠVP Pastelka 1 Autoři: Z. Bulandrová, R. Hatáková, L. Janoušková V. Králová, J. Lázničková, K. Viznerová Fotografie: Z. Bulandrová, R. Hatáková, J. Lázničková, K. Viznerová Rok vydání: 2011

2 Tato příručka vznikla za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Implementace nové organizační formy výuky do ŠVP (registrační číslo CZ.1.07/1.2.05/ ). Realizace projektu: leden 2010 květen 2012 Místo realizace: Základní škola a Praktická škola, Kutná Hora Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Úkolem metodické příručky je poskytnout vyučujícím v základní škole praktické základní informace o práci s keramickými hmotami v keramické dílně. Seznamuje se základními pojmy, postupy a pomůckami, se kterými se budou v tvořivém keramickém procesu potkávat žáci i učitelé. Další náměty a návody pro práci mohou vyučující čerpat v doporučené literatuře. Mnoho zdaru do práce!

3 OBSAH 1. Výstupy ŠVP Keramická hmota Skladování hlíny Zpracování hlíny Materiál a pomůcky pro práci Techniky práce Tvary a objekty Postupy Pravidla pro práci v keramické dílně Praktická část Slovníček pojmů Použitá a doporučená literatura...80

4 1 VÝSTUPY ŠVP PASTELKA 1 PRO PRÁCI V TVOŘIVÉ KERAMICKÉ DÍLNĚ ZŠ PRAKTICKÁ (1. 3. období) 1. období Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Tematický okruh: Práce s drobným materiálem Školní výstupy: Žák by měl: seznámit se s vlastnostmi keramické hlíny a podle slovního návodu pracovat s keramickou hlínou pomocí vhodných nástrojů osvojit si zásady hygieny a bezpečnosti práce v keramické dílně Učivo: keramická hlína a její vlastnosti pomůcky a nástroje pro práci s keramickou hlínou pracovní prostor v keramické dílně, bezpečnost, hygiena, udržování pořádku zpracování keramické hlíny hnětením do šneka a do jehlanu lepení blátíčkem zpracování keramické hlíny vymačkáváním vytváření z plátů vykrajováním válečkování jednoduché zdobení 4

5 2. období Tematický okruh: Práce s drobným materiálem Školní výstupy: Žák by měl: aplikovat naučené pracovní postupy při zhotovení výrobku z keramické hlíny zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vlastní fantazie dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce v keramické dílně Učivo: práce s keramickou hlínou, vhodné nástroje a pracovní prostor zpracování keramické hlíny vymačkáváním vykrajování z plátů pomocí vykrajovátek válečkování stáčení válečků do tvarů zdobení rytím a otiskováním zdobení engobami a glazurami 3. období Tematický okruh: Práce s ostatními materiály Školní výstupy: Žák by měl: vybrat vhodný postup, nástroje a pomůcky pro práci s keramickou hlínou z keramické hlíny vytvořit plošné i prostorové výrobky, duté předměty podle předlohy i s využitím vlastní fantazie používat různé způsoby zdobení keramiky 5

6 dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce v keramické dílně Učivo: keramická hlína a její vlastnosti, názvosloví pomůcky a nástroje pro práci s keramickou hlínou pracovní prostor v keramické dílně, bezpečnost, hygiena, udržování pořádku zpracování keramické hlíny vymačkáváním vykrajování z plátů podle šablony vykrajování z plátů podle vlastní fantazie kachel stáčení válečků do tvarů stáčení plátů (hrnek) modelování fi gury zdobení rytím a otiskováním zdobení engobami a glazurami Tematický okruh: Svět práce Školní výstupy: Žák by měl: mít přehled o uceleném procesu tvorby keramických výrobků seznámit se s prací keramiků v regionu využít dovedností práce s keramickou hlínou v manuálně orientovaných oborech Učivo: Proces tvorby keramických výrobků Keramické výrobky užitkové a umělecké Keramik jako profese Uplatnění keramika na trhu práce Keramici a keramické dílny v regionu 6

7 VYUČOVACÍ METODY Plnění školních výstupů je uskutečňováno formou výuky v Tvořivé keramické dílně ve sklepních prostorách školy prostřednictvím vyučovací metody dovednostně praktické a umělecky tvůrčí. Metoda dovednostně praktická Jedná se o metodu předávání, utváření a upevňování praktických dovedností při práci s keramickou hlínou, pracovním nářadím, barvami a polevami na konečnou úpravu keramiky, která se uskutečňuje v Tvořivé keramické dílně. Nedílnou součástí této metody je instruktáž, napodobování a vlastní experimentování. Cílem je přiměřeně věku, schopnostem a možnostem žáků aktivovat a motivovat žáky k tvořivé činnosti. Metoda umělecky tvůrčí Tato vyučovací metoda rozvíjí u žáků estetické cítění, vnímání a vyjadřování prostřednictvím práce s keramickou hlínou. V Tvořivé keramické dílně žáci vytvářejí předměty užitkové, ale zj. umělecké. Prostřednictvím zjišťování vlastností materiálu keramické hlíny experimentují a tvoří podle vlastní fantazie, vytvářejí nové postupy při zdobení výrobků, při míchání barev. Umělecké výtvory žáků jsou určeny k výzdobě školy, ke zlepšení estetického prostředí. Nedílnou součástí této metody je hodnocení práce vlastní i práce ostatních. Metoda využívá samostatnou i skupinovou práci žáků. 7

8 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY Mezipředmětové vazby mezi vyučovacím předmětem Pracovní činnosti a vyučovacími předměty Prvouka, Vlastivěda, Výtvarná výchova na 1. stupni ZŠ praktické a Dějepis, Výtvarná výchova na 2. stupni ZŠ praktické: Výtvarná výchova 1. období Školní výstup: vytvořit jednoduché dekorativní předměty z keramické hlíny 2. období Školní výstup: vytvořit dekorativní i užitkové předměty z keramické hlíny 3. období Školní výstupy: 6. a 7. ročník - vytvořit dekorativní i užitkové předměty z keramické hlíny 8. a 9. ročník - zhotovit fi gurky bytostí a zvířat z keramické hlíny Učivo: práce v Tvořivé keramické dílně Dějepis 3. období Školní výstupy: 6. ročník napodobit z keramické hlíny pravěké zbraně, předměty 7. ročník napodobit z keramické hlíny středověké 8

9 zbraně, předměty, prvky gotické architektury 8. ročník - napodobit z keramické hlíny předměty a prvky renesanční a barokní architektury 9. ročník - napodobit z keramické hlíny předměty a prvky moderní architektury a umění Učivo: práce v Tvořivé keramické dílně Prvouka 1. období Tematický okruh: Rozmanitost přírody Školní výstupy: 1. ročník - Vytvarovat z keramické hlíny ovoce 2. ročník - Vytvarovat z keramické hlíny zeleninu Učivo: práce v Tvořivé keramické dílně Tematický okruh: Místo kde žijeme Školní výstup: - Napodobit z keramické hlíny okolní předměty Učivo: práce v Tvořivé keramické dílně Vlastivěda 2. období Tematický okruh: Lidé a čas Školní výstupy: 4. ročník - Napodobit z keramické hlíny předměty používané pravěkými lidmi 9

10 5. ročník - Napodobit z keramické hlíny předměty používané ve středověku Učivo: práce v Tvořivé keramické dílně Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Kreativita (pružnost nápadů, originalita) Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Klíčové kompetence Prostřednictvím nové formy vyučování (Tvořivá keramická dílna) s použitím nových vyučovacích metod budou u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy Kompetence k řešení problémů na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: využívá nabyté vědomosti a dovednosti k samostatné tvůrčí činnosti Kompetence komunikativní na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci 10

11 Kompetence pracovní na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí při práci v tvořivé keramické dílně pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení má konkrétní představu o profesi keramika, využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění 11

12 2 KERAMICKÁ HMOTA (HLÍNA) Práce s hlínou je prastarý obor lidské činnosti. Tvárnost hlíny byla podnětem k prvním výrobkům už v dávné minulosti. Hliněné předměty provázely člověka celými dějinami a byly v každé době do jisté míry měřítkem vyspělosti civilizace. Slovo keramika pochází z řeckého keramos, což označuje hlínu i hliněnou nádobu a toto pojmenování se užívá na celém světě. Při tvorbě s hlínou je nejnapínavější to, že dopředu nevidíme výsledek. Hlína se proměňuje v každém stadiu a v žádném z nich nevypadá tak, jako po konečném vypálení. Při tvarování je mastná, tvárná a mokrá, v částečně proschlém zavadlém stavu se podobá kůži a po úplném zaschnutí připomíná sádru. Když se pak hliněný výrobek poprvé vypálí (tzv. přežahne), změní se jeho velikost i barva a jeho povrch ztvrdne, je drsný a pórovitý. Hlínu dále dotváříme glazurou. Hlína je materiál nacházející se v přírodě v zemi. Nejčistším druhem hlíny je porcelánová hmota, nejvíce znečištěným je jíl. Hlína se vyskytuje v různých barvách od bílé, přes červenou, barvu korku či kůže, šedou a hnědou, až po černou barvu. Zbarvení způsobují v hlíně obsažené oxidy kovu. Hlína se dá tvarovat jen ve vlhkém stavu. 12

13 3 SKLADOVÁNÍ HLÍNY Keramická hlína by měla být neustále zabalena v igelitovém sáčku a uložena na tmavém, chladném, mrazem neohroženém místě, pak vydrží neomezenou dobu. Časem ovšem může hlína vyschnout i v igelitovém sáčku. Pokud k tomu dojde, zabalíme ji do mokrého plátna a uložíme na několik dnů do igelitového sáčku. Příliš vysušenou hlínu nebo její zbytky můžeme znovu připravit k práci. Kousky hlíny uložíme na slunce nebo na topení tak dlouho, dokud úplně nevyschnou. Potom je rozdrtíme na malé kousky, vložíme do nádoby z plastu, zalijeme teplou vodou a mícháním vytvoříme blátivou hmotu. Necháme přes noc odstát. Pak z povrchu houbou odstraníme přebytečnou vodu, hmotu rukou promísíme a naneseme ji rovnoměrně ve vrstvě silné asi 5 cm na pórovitou podložku. Když hliněná vrstva ztuhne, otočíme ji, aby proschla rovnoměrně. Jakmile se dá hlína znovu zpracovávat (nesmí se lepit na prsty), hněteme ji k dalšímu zpracování. Pro skladování ji zabalíme do vzduchotěsně uzavíratelného igelitového sáčku. 13

14 4 ZPRACOVÁNÍ HLÍNY Bouchání a krájení hlíny Hnětení hlíny Výroba šlikru Spojování hliněných dílů Sušení První vypalování - přežah Glazování Ponořování a polévání Glazování štětcem Zdobení dekoračními barvami Ostré (druhé) vypalování s glazurou Bouchání a krájení hlíny Kusem hlíny hodíme velkou silou na desku stolu nebo podlahu, čímž docílíme, že se z ní vytlačí vzduch. Tento úkon se nazývá bouchání hlínou. Potom krájecí strunou ukrojíme z kusu hlíny plátek, tenčí nebo silnější, podle toho, kolik hmoty budeme potřebovat. Krájecí strunu uchopíme za úchytky. Pokud je struna příliš dlouhá, můžeme kousek struny otočit kolem úchytek. Při krájení hlíny táhneme strunu silně směrem k sobě. Hnětení hlíny Hlína může obsahovat vzduchové bubliny různé velikosti, které musíme důkladným hnětením a boucháním odstranit, jinak by výrobek mohl při vypalování prasknout. 14

15 Hnětení směrem zevnitř ven - hlínu nejprve lehkým tlakem dlaní hněteme směrem od těla. Hlína se zhustí. Vytlačení vzduchu - hmotu zformujeme do podlouhlého tvaru, přitom ji pořád hněteme, tak z hlíny vytlačíme vzduch. Nakonec váleček po stranách hněteme dlaněmi, nyní ale tlak směřuje k tělu. Z hlíny tak vytvoříme tvar šnečí ulity. Bouchání hlínou - hliněnou hmotu nadzdvihneme, otáčíme mezi rukama a přitom s ní boucháme do podložky. Při otáčení vytlačujeme z hlíny vzduch a hlína krásně zvláční. Stlačení hroudy hlíny - nakonec hlínu stlačujeme kruhovými pohyby dohromady. Výroba šlikru (blátíčka) Hliněná kaše, kterou se spojují jako lepidlem jednotlivé části výrobku, se nazývá šlikr. Připravíme ho rozmícháním měkké hlíny s vodou. Šlikr musí být připraven ze stejného druhu hlíny jako lepený výrobek. Spojování hliněných dílů Hliněné díly, které chceme spojit, musíme nejprve připravit. Do míst spojení nejprve nožem vyryjeme mřížky, popř. je jinak zdrsníme. Můžeme k tomu použít např. vidličku nebo zubní kartáček. Hned potom naneseme silným štětcem na jeden díl šlikr a oba díly přitlačíme k sobě. Šlikr, který se přitom ze spojů vytláčí, je dobrým znamením, protože v místě spojení už nezůstal žádný vzduch. Po spojení obou hli- 15

16 něných dílů zahladíme vytlačený šlikr po obou stranách švu. Sušení Při sušení se z hlíny odpařuje tekutina, výrobky se smršťují a jejich objem se zmenšuje asi o 10%. Sušení musí probíhat pomalu a rovnoměrně. Nerovnoměrným smršťováním hlíny vznikají na výrobku praskliny, nebo se jeho části zdeformují či ulomí. Sušení hlíny probíhá ve dvou etapách: nejprve hlína zaschne do zavadlého, koženého (kožovitého) stavu. Je tedy jen lehce vysušená, ale dá se lehce promáčknout a je ještě trochu ohebná. Můžeme ji leštit a řezat jako kůži. Když hlína uschne na vzduchu úplně, je tvrdá jako kost. Už ji nemůžeme tvarovat, ale dá se opracovat brusným papírem. Ale pozor! Keramika je v tomto stádiu velmi choulostivá a snadno se rozbije, proto s výrobkem zacházejte velmi opatrně! Sušení závisí na různých faktorech, např. na teplotě v místnosti, vlhkosti vzduchu, velikosti předmětu či síle jeho stěn. Všeobecně platí, že by měla být tloušťka stěn výrobku všude stejná (ne silnější než 3 cm). Menší keramické práce postavíme na dřevěné prkénko a horní okraje překryjeme folií, neboť výrobek schne odshora dolů. Drobné části, jako ucho nebo vyčnívající ozdoby, musíme stejně jako horní okraje nádob chránit před rychlým vysoušením. Proto je raději omotáme vlhkou látkou nebo igelitem. Když je výrobek zavadlý, můžeme ho otočit a sušit dále vzhůru nohama. 16

17 Glazování štětcem Měkké a široké štětce jsou určeny pro plošný nános glazury, středně tvrdé štětce se špičkou pro popisy a jemné ozdoby. Vedle sebe ležící barevné plochy vytvoříme krok za krokem: nejprve necháme uschnout jednu barvu, pak teprve naneseme další. Pro pěkné barevné efekty glazujeme dvakrát až třikrát, barvu mezi glazováním necháme pořádně zaschnout. Pokud naneseme jednu glazuru na druhou, může dojít ke změně barev. Proto v případě kompletně glazované keramiky místa, na která budeme nanášet jinou barvu, otřeme vlhkou houbou nebo ji zbavíme glazury hadříkem, necháme dobře vyschnout a pak můžeme znovu glazovat. Zdobení dekoračními barvami Dekorační barvy se prodávají v práškové formě, jako tekuté barvy, nebo v kelímcích. Nanášejí se štětcem. Práškové dekorační barvy musíme před zpracováním smíchat s vodou. Nanášíme je po prvním vypálení (přežahu) na bílou glazuru. Ostré (druhé) vypalování s glazurou Glazovaná keramika se při ukládání do pece nesmí vzájemně dotýkat, aby se při pálení žádné díly neslepily. Teploty se při pálení glazované keramiky pohybují podle druhu hlíny mezi stupňů Celsia. Dávejte pozor na doporučení výrobce! Glazura se roztaví a potáhne výrobek sklovitou vrstvou, která při ochlazení ztvrdne. 17

18 Keramické pece Keramické pece jsou určujícím technologickým zařízením každé keramické dílny. Liší se velikostí, koncepcí, způsobem vytápění, maximálními dosahovanými teplotami a dalšími kritérii, která spolu souvisí. Rozdělení keramických pecí: dle objemu vypalovacího prostoru a elektrické přípojky: malé keramické pece (do 60 l / pro 230 V) velké keramické pece (nad 75 l / pro 400 V) dle koncepce nebo způsobu nakládání a tedy otevírání: komorové pece (přední plnění) šachtové pece (plnění shora) dle způsobu vytápění použitého paliva: elektrické pece plynové pece Komorové pece mají robustnější konstrukci. Silnější stěna znamená lepší izolační vlastnosti. Tvar topné komory připouští pestřejší vsázku točené zboží lze pálit spolu s kachli a obrázky, litými i modelovanými předměty. Lépe odolává korozi. 18

19 5 MATERIÁL A POMŮCKY PRO PRÁCI keramická hlína glazury engobové barvy krájecí struna dřevěné modelářské špachtle kovová očka s násadou hrnčířská jehla škrabky, hladítka a čepírky ze dřeva, kovu nebo gumy houbičky desky z dřevotřísky jako podložky igelitová folie dřevěná vařečka různě silné lišty a dřevěný váleček špičatý kuchyňský nůž nebo hrnčířský nůž modelovací nůž rádýlko, děrovač zubní kartáček štětce misky pravítko, tužka, papír, nůžky brusný papír, novinový papír záclona, síťka, krajka, motouz lis na česnek, struhadlo, vidlička vykrajovátka zbytky stavebnic formičky, formy na vylévání přírodniny gumové rukavice, rouška 19

20 materiál a pomůcky pro práci Keramická hmota (hlína) Glazury Glazovací kleště Engobové barvy 20

21 materiál a pomůcky pro práci Burel Oxidanty Fepren Lepidlo na keramiku Vykrývací vosk Špachtle 21

22 materiál a pomůcky pro práci Očka Děrovač Nůž Nůžky Rádýlko Štětce 22

23 materiál a pomůcky pro práci Váleček Vypalovací pec 23

24 materiál a pomůcky pro práci Rozmočená keramická hmota (blátíčko, šlikr) Podložka Struna Formy na vylévání 24

25 materiál a pomůcky pro práci Formičky Vykrajovátka Lis na česnek Struhadlo 25

26 materiál a pomůcky pro práci Obracečka Lžíce Vidlička Misky, květináče Textilie Motouz Síťky Krajky 26

27 materiál a pomůcky pro práci Šablony Zbytky stavebnic Špejle, dřívka, párátka, přírodniny 27

28 6 TECHNIKY PRÁCE hnětení válení vymačkávání vykrajování vyřezávání lepení vyrývání vytlačování vytahování strouhání lisování obtiskávání stáčení plátů vytváření hadů vytváření kuliček, kvádříků 28

29 techniky práce Hnětení Vyválení válečku, hada, koule Vyválení plátu Vymačkávání 29

30 techniky práce Vytahování Strouhání Vyřezávání nožem Vykrajování vykrajovátkem, rádýlkem 30

31 techniky práce Lisování Vytlačování Obtiskávání Vyrývání 31

32 Lepení blátíčkem (šlikrem) Blátíčko Štětcem naneseme na lepenou plochu blátíčko a přitiskneme přilepovaný díl. Spoj rozetřeme do ztracena. Lepení rozrušením plochy Nožem nebo ostrým předmětem rozrušíme povrch lepené plochy. Rozrušenou plochu potíráme štětcem namočeným ve vodě tak dlouho, až se na povrchu vytvoří blátivá vrstva. Potom přitiskneme slepované plochy k sobě. Místo rozmývání narušeného povrchu vodou můžeme nanést na rozrušené místo blátíčko. 32

33 7 TVARY A OBJEKTY Plát Had Spirála Pásek Koule Zploštělá koule 33

34 tvary a objekty Válec Zploštělý válec Krychle Hranol, kvádr Jehlan Kužel 34

35 tvary a objekty Kruh Trojúhelník Čtverec Obdélník Kosočtverec Ovál 35

36 tvary a objekty Srdce Šestiúhelník 36

37 8 POSTUPY PRÁCE Vymačkávání: Snažíme se dosáhnout miskovitého tvaru ručním točením z hrudky hlíny. Výrobek - ježek, miska, košíček apod. Při práci vmáčkneme palce kolmo do hlíny a rotačními pohyby prohlubujeme (formujeme) hrudku. Palcem a prsty ruky (stěnou prstů) kontrolujeme stěnu vznikající misky, aby byla všude stejně silná, a uhněteme ji, aby měla přirozenou strukturu. Misku tvoříme z vláčné, tvárné hlíny, která se dá sebemenším dotykem měnit, tvarovat. Takto připravený polotovar můžeme dotvořit podle fantazie - želva, tvarovaná ryba, miska s nožkami, slánka apod. Zdobení - engobami, glazurami, rytím, otiskováním. 37

38 Vytvoření plátu (kachle) vymačkáváním, vyválením: Kachel můžeme vytvořit na nejrůznější témata např. pohádkový kachel, vánoční, velikonoční, s přírodní tématikou, historickou tématikou atd. Po důkladném prohnětení klademe hlínu po částech na prkno, palci stlačujeme a dlaní rovnáme. Cidlinou nebo válečkem hliněnou desku ještě srovnáme a dřevěnou špachtlí vytvarujeme do žádaného tvaru (čtverec, obdélník, nepravidelný tvar apod.). Špejlí nebo špendlíkem vyryjeme zvolený motiv. Zajímavých prvků dosáhneme technikou obtiskávání, vyrývání a vytlačování. Nakonec nezapomeneme udělat otvory pro zavěšení. Zdobíme oxidy, engobami, glazováním. 38

39 39

40 Vykrajování Důkladně zpracovanou hlínu vyválíme válečkem a vykrajujeme pomocí různých vykrajovátek (zvoneček, květina, domek, zvířátko, např. dle ročních období, svátků atp.) Tvary můžeme vykrajovat také nožem podle předem vytvořené šablony. Zdobíme vyrýváním, obtiskáváním, glazováním, oxidy. Hotové výrobky můžeme použít jako zápich do květináče, pověsit na zeď, na větev apod. 40

41 41

42 Stáčení plátů Důkladně zpracovanou hlínu vyválíme válečkem, seřízneme např. do tvaru obdélníku (můžeme použít papírovou šablonu) a stáčením plátu vytváříme hrníčky, vázy, soudky, květináče, Vytváření hadů - válečků: Zpracovanou hlínu trháme na kousky a válením na podložce z nich tvarujeme válečky hady. Ty potom stáčíme do nejrůznějších podob např. si tímto způsobem můžeme vyrobit misku, hrneček, květináč, zvířátko, 42

43 Výrobky zdobíme obvyklými způsoby. 43

44 Figura: Modelovaná fi gura z jednoho kusu hlíny je jednolitá, pružná. Dobře se vyjadřuje pohyb a výraz. Jednotlivé části těla vytahujeme z oválné hrudky hlíny. Nejdříve rukou vyválíme šišku, zmáčknutím jednoho konce vytáhneme a zformujeme hlavu. Druhý konec rozřízneme, čímž vzniknou nohy, které se opracují ohnutím (šlapky) a tvarováním. Ruce vytvoříme z nejširší části šišky vytahováním a prodlužováním. Zároveň formujeme trup fi gurky. Nakonec dáme fi guře charakteristický pohyb. 44

45 Zvířátko: Zvířátko modelujeme obdobně vytahováním hlíny z oválné hrudky. Nejdříve hrudku na jednom konci zužujeme, abychom vytvořili krk, jeho ohnutím pak získáme hlavu. Ze zbylé části hrudky vytáhneme všechny čtyři nohy. Má-li zvíře ocas, utvoříme jej rovněž vytahováním. 45

46 9 PRAVIDLA PRO PRÁCI V KERAMICKÉ DÍLNĚ VYUČUJÍCÍ: ŽÁK: zodpovídá za pořádek v dílně během činnosti a hlavně po jejím ukončení tj. úklid všech stolů, pomůcek (štětce, nože, jehlice, struny, čisté misky, vypraná houba, umytý vál a váleček, ) po skončení práce přikryje mokrým hadrem zbytky hlíny a zabalí je důkladně do igelitu dolije vodu do šlikru zkontroluje čistotu dřezu a jeho okolí, skříněk zevnitř i zvenku zkontroluje správné uzavření všech nádob s glazurami zkontroluje úklid a čistotu pomůcek ve skříni, uklizení forem zkontroluje uložené výrobky k sušení a výpalu zkontroluje proces sušení výrobků, popřípadě je otočí zkontroluje zavření pece zodpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovním místě použité pomůcky po skončení práce důkladně očistí a vrátí na určené místo (vlhkým hadrem, houbou vyčistí podložku, váleček, omyje misky, štětce, špachtle, nakonec důkladně propere hadr, houbu) 46

47 výrobky ukládá podle pokynů vyučujícího do sušárny nedává výrobky sušit na modelovacích kroužcích PROVOZNÍ ŘÁD KERAMICKÉ DÍLNY: Vstup žáků je možný pouze v přítomnosti pedagoga. Žáci mají zakázáno manipulovat s veškerým elektrickým zařízením dílny. Ostatní zařízení mohou používat pouze za stálého dozoru pedagoga. Pedagog je povinen seznámit žáky na počátku školního roku a v průběhu každé nové výuky s případnými riziky úrazu a poučit žáky o provozu keramické dílny, bezpečnosti a hygieně při práci. Žáci jsou povinni dodržovat příslušná nařízení a pokyny pedagoga. Po skončení výuky je každý povinen uklidit své pracoviště. Jako poslední odchází pedagog, který ručí za vypnutí elektrických přístrojů, topidla, zhasnutí světla a uzamknutí dílny. 47

48 10 PRAKTICKÁ ČÁST NÁMĚTY A NÁVODY K PRÁCI MOTÝL Vyválíme plát, ze kterého vyřízneme křídla. Křídla symetricky rozdělíme rytím na různé plochy. Dozdobíme vytlačováním. Vyválíme váleček a vlepíme jej do středu motýla jako tělíčko. 48

49 praktická část Vyválíme kuličku, kterou přilepíme k tělu jako hlavičku. Můžeme dolepit oči, nebo celý obličej. Do hlavy uděláme dvě dírky, do kterých po vypálení přilepíme tykadla z drátku. Do tělíčka vypíchneme šest dírek pro nožičky, které budou rovněž z drátu. Motýla barvíme engobami nebo glazurami. PLOŠNÁ VYKRAJOVANÁ ZVÍŘATA Vyválíme plát, ze kterého pomocí formiček vykrajujeme různé tvary zvířat. 49

50 praktická část Zdobíme rytím, vytlačováním, přilepováním. Zvířátka můžeme použít na závěsnou dekoraci, zápich, dekoraci jiných výrobků. Barvíme engobami, glazurami. MUŠLE Vyválíme malý plát, který položíme na formičku tvaru mušle. Palcem vymačkáme do správného tvaru. 50

51 praktická část Ořízneme přebytečnou hmotu a mušli opatrně vyjmeme. Stejným způsobem vytvoříme i druhou polovinu, u které necháme kousek hmoty na slepení. Zmusle_10 Obě poloviny mušle slepíme k sobě tak, aby byly mírně pootevřené. Po vypálení lze dozdobit nalepením perličky. PLOCHÉ VYKRAJOVANÉ PŘEDMĚTY VÁNOČNÍ OZDOBY A DEKORACE Vyválíme plát, ze kterého vykrojíme nebo vyřízneme podle šablony různé vánoční motivy. 51

52 praktická část Vykrojené tvary vyjmeme a ozdobíme rytím, vytlačováním, vykrajováním drobných tvarů, vykrojením stejného tvaru menších rozměrů, polepováním plastickými prvky. 52

53 praktická část 53

54 praktická část Různé techniky zdobení lze i kombinovat. Po ozdobení uděláme dírku na zavěšení, nebo po vypálení nalepíme na špejli jako zápich. Necháme v přírodním stavu, nebo barvíme engobami či glazurami. Další variantou je zavěšení rolničky, zvonečku, ořechu nebo malé šišky do otvoru v ozdobě. VELIKONOČNÍ OZDOBY A DEKORACE Vyválíme plát, ze kterého vykrojíme, nebo vyřízneme podle šablony různé velikonoční motivy. 54

55 praktická část Vykrojené tvary vyjmeme a ozdobíme rytím, vytlačováním, vykrajováním drobných tvarů, vykrojením stejného tvaru menších rozměrů, polepováním plastickými prvky. Různé techniky zdobení lze i kombinovat. Po ozdobení uděláme dírku na zavěšení, pro přivázání stužky, nebo po vypálení nalepíme na špejli jako zápich. Necháme v přírodním stavu, nebo barvíme engobami či glazurami. 55

56 praktická část SLUNCE Vyválíme kouli, kterou zploštíme a rozválíme do kruhu, popřípadě kruh vykrojíme z plátu. Vyválíme plát, ze kterého nařežeme trojúhelníky. Trojúhelníky nalepíme pod kruh. Paprsky a obvod kruhu ozdobíme vytlačováním. Můžeme dolepit, vytlačit, nebo vyrýt obličej a vlasy. 56

57 praktická část DOMEČKY Vyválíme plát, ze kterého vykrojíme, nebo vyřízneme podle šablony různé tvary průčelí domů. Vykrojené domy vyjmeme, vytlačíme nebo vyřízneme dveře a okna, 57

58 praktická část ozdobíme rytím, vytlačováním, vykrajováním drobných tvarů, polepováním plastickými prvky. Uděláme dírku na zavěšení, nebo použijeme k výrobě prostorových domků, nebo k dekoraci jiných výrobků. Necháme v přírodním stavu nebo barvíme engobami či glazurami. ZÁVĚSNÁ DEKORACE Vyválíme menší plát, který zdobíme obtiskováním, razítkováním, vytlačováním, rytím. CD1-PLPdeko_7 58

59 praktická část Plát zpevníme zamačkáním okrajů textilem a různě zohýbáme. Položíme na něj oblázky a mírně zatlačíme. Vyválíme krátké válečky a nalepíme je podél okrajů kamenů. Musíme počítat s tím, že se keramická hmota při sušení smrští. Proto je lepší ponechat kolem kamenů trochu prostoru. 59

60 praktická část Kameny vyjmeme a provrtáme závěsné dírky. Po vypálení oblázky nalepíme zpět. Barevně zdobíme engobami nebo glazurami. Můžeme ponechat i v přírodním stavu. Vypalujeme bez kamenů. Místa, kam budeme lepit kameny, neglazujeme. STOJÁNEK NA UBROUSKY Vyválíme plát, do kterého zatlačíme a zaválíme papírovou šablonu libovolného tvaru, ale s jednou stranou rovnou. V tomto případě jsme zvolili trojúhelník. Šablonu po obvodu ořízneme nožem a trojúhelník vyjmeme. 60

61 praktická část Stejným způsobem zhotovíme Na hranu většího trojúhelníku menší trojúhelník. naneseme blátíčko a přilepíme ho k plátu. Spoj opět přetřeme blátíčkem. Vyválíme hada a vložíme ho přes spoj. Část hada přitiskneme špachtlí k plátu a část k trojúhelníku. Spoj zahladíme do ztracena. Stejným postupem přilepíme k plátu i druhý trojúhelník. 61

62 praktická část Přebytečnou hmotu po obvodu seřízneme a odstraníme. Okraje stojánku zpevníme vytlačováním násadkou štětce. Stojánek můžeme nechat hladký, ozdobit rytím, vytlačováním, nalepováním plošných i prostorových tvarů. Motiv volíme podle účelu. Na velikonoční stůl můžeme ozdobit stojánek např. motivem zajíce. Vyválíme plát, ze kterého vykrojíme zajíce. Vyryjeme linie a blátíčkem přilepíme zajíce na stojánek. Na spodním okraji vytlačíme trávu. Barvíme engobami nebo glazurami. 62

63 praktická část STOJÁNEK NA PÁRÁTKA Vyválíme plát, do kterého zaválíme papírovou šablonu libovolného tvaru, ale s jednou stranou rovnou. V tomto případě jsme zvolili půlkruh. Šablonu po obvodu ořízneme nožem. Půlkruh vyjmeme, jeden okraj Půlkruh svineme přes prsty. rozrušíme nožem a naneseme Oba okraje překryjeme na něj blátíčko. přes sebe a slepíme. Kousek horního okraje můžeme nechat volný. Potom okraje mírně prohneme 63

64 praktická část a dozdobíme vytlačováním násadkou štětce. Na spodní hranu naneseme blátíčko, stojánek přilepíme na plát a po obvodu jej ořízneme. Stojánek můžeme nechat hladký, ozdobit rytím, vytlačováním, nalepováním plošných i prostorových tvarů. Motiv volíme podle účelu. Ze stojánků na ubrousky a na párátka můžeme vytvářet sady. VÁNOČNÍ SVÍCEN 1 Vyválíme plát, ze kterého vykrojíme hvězdu ( nebo jiný libovolný tvar). 64

65 praktická část Hvězdu vyjmeme a vyválíme kuličku, kterou na ni přilepíme. Do středu kuličky vtlačíme svíčku a několikrát ji protočíme. Hotový svícen naglazujeme. VÁNOČNÍ SVÍCEN 2 Vyválíme plát, 65

66 praktická část ze kterého vykrojíme dvě hvězdy. Hvězdy vyjmeme a nalepíme na sebe. Do středu vtlačíme svíčku, kolem které ohneme cípy horní hvězdy. Svíčku vyjmeme. Svícen glazujeme nebo ponecháme v přírodním stavu. 66

67 praktická část KVĚTINY Vyválíme několik drobných tvarů (koule, kužel, váleček). Počet a tvar bude určen typem a množstvím okvětních plátků, které chceme použít. Kuličky a kužele zploštíme a vytvarujeme okvětní plátky. Okvětní plátky slepíme hvězdicovitě k sobě. Do středu naneseme blátíčko. Vlepíme střed kytičky, který může být tvořen jednou větší zploštělou kuličkou nebo větším množstvím drobných kuliček. 67

68 praktická část Rovněž můžeme použít lis na česnek a střed vytvořit z prolisované hmoty. U větší kytičky můžeme střed domodelovat jako obličej. Kytičkám lze dotvarovat stonek a listy, případně je můžeme skládat do různých kompozic. Pokud ze zadní strany kytičky vytlačíme rýhu, můžeme do hotového vypáleného výrobku vlepit zavírací špendlík a zhotovit brož. Rovněž je možné udělat do kytičky dírku na zavěšení. TULIPÁN Vyválíme 4 krátké silnější válečky a jeden delší tenký kužel. Místo kužele je možno použít hada, kterého nakonec vytvarujeme do stonku. Válečky zploštíme a vytvarujeme okvětní plátky. Širší konec kužele (nebo jeden konec hada) rozšíříme vymačkáváním. Naneseme blátíčko na rozšířený konec a vlepíme dva okvětní plátky. 68

PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Metodika pro učitele ZŠ speciální Čáslav ÚVOD Pracovní vyučování je na základní škole speciální jedním z nejvýznamnějších vyučovacích předmětů. Cílem tohoto předmětu na těchto

Více

Vítejte v Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava a vstupte mezi nás!

Vítejte v Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava a vstupte mezi nás! Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vítejte v Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava a vstupte mezi nás! Dovolte mi, abych Vás

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_VV6_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

4. VÝTVARNÉ METODY. ÚVOD DO DIDAKTICKÝCH A KATECHETICKÝCH METOD Určeno pro katechetický kurz Ludmila Trochtová, Alena Rosová

4. VÝTVARNÉ METODY. ÚVOD DO DIDAKTICKÝCH A KATECHETICKÝCH METOD Určeno pro katechetický kurz Ludmila Trochtová, Alena Rosová 4. VÝTVARNÉ METODY ÚVOD DO DIDAKTICKÝCH A KATECHETICKÝCH METOD Určeno pro katechetický kurz Ludmila Trochtová, Alena Rosová OBSAH VÝTVARNÉ METODY ÚVOD.. 1 1. Kresba.. 2 2. Malba... 3 3. Grafika. 5 4. Modelování..

Více

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy OBSAH 1 Obsah O Nápadníku 2 Výběr a zpracování uvedených námětů 3 Jak s Nápadníkem pracovat 4 Komu je Nápadník určen 6 12 Nápadníkových námětů 1 Co máme doma v kuchyni 8 2 Hry s potravinami 11 3 Učíme

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU 19 NÁVŠTĚVNÍ DNY

Více

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jana Matějů

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jana Matějů Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Modelování Příručka pro výuku Zpracovala: Jana Matějů 1. Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra

Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra Projekt: Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím

Více

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky JARMILA SOBOTKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství prvního stupně základní školy ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy LUCIE MIČÍNOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ VÝTVARNÁ ŘADA PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY POHÁDKOVÉ

Více

Obsah 1. Cíle a úkoly technické výchovy na 1. stupni ZŠ 2 2. Funkce předmětu. 3 3. Přehled a charakteristika nejčastěji užívaných metod.

Obsah 1. Cíle a úkoly technické výchovy na 1. stupni ZŠ 2 2. Funkce předmětu. 3 3. Přehled a charakteristika nejčastěji užívaných metod. Obsah 1. Cíle a úkoly technické výchovy na 1. stupni ZŠ 2 1. 1 Pozitivní vztah k práci a dobré pracovní návyky 2 1. 2 Získání pracovních dovedností a návyků. 2 1. 3 Získání teoretických poznatků. 3 2.

Více

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA Výuka zprostředkovává hravé setkání se základními výtvarnými technikami (kresba, malba) a první pokusy práce s jiným materiálem

Více

Metodika pracovních postupů pro osoby se zdravotním postižením

Metodika pracovních postupů pro osoby se zdravotním postižením pro osoby se zdravotním postižením Autor: Odborná spolupráce: Andrea Koblasová Mgr. Monika Macáková Jana Slámová Ladislav Reichman Milan Kadoch Jiří Stibor Soběslav 2013 Obsah Diakonie ČCE - střediska

Více

Soubor pracovních listů řemeslná dílna

Soubor pracovních listů řemeslná dílna Soubor pracovních listů řemeslná dílna Obsahem tohoto metodického materiálu jsou pracovní listy k realizaci řemeslné dílny pro žáky 1. stupně ZŠ. Metodika byla vytvořena v rámci projektu Učíme se společně!

Více

Využití přírodnin ve výtvarných činnostech dětí předškolního věku. Markéta Navrátilová

Využití přírodnin ve výtvarných činnostech dětí předškolního věku. Markéta Navrátilová Využití přírodnin ve výtvarných činnostech dětí předškolního věku Markéta Navrátilová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o teoretických základech výtvarné výchovy, rozlišuje

Více

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II.

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Globální výchova strana Legenda Video Fotografie Pracovní listy Další přílohy Věk dětí Časová dotace Pedologie Odběr vzorku, vrtaná a kopaná sonda 2 Pedologie Půdní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Netradiční materiály ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Netradiční materiály ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Netradiční materiály ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Hana

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra (4. finální pracovní verze říjen 2013) 1 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Hana Hejlová

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Hana Hejlová Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Umělecký karamel Příručka pro výuku Zpracovala: Hana Hejlová 1. Anotace Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Tvorba uměleckořemeslných prací zdobených motivy keltských uzlů

Tvorba uměleckořemeslných prací zdobených motivy keltských uzlů Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0015 Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku uměleckých řemesel a oborů gastro Vzdělávací modul M4: Navrhování výrobků s užitím grafických programů Tvorba

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA: KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY METODY OSOBNÍHO ROZVOJE ŽÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA: KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY METODY OSOBNÍHO ROZVOJE ŽÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA: KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY METODY OSOBNÍHO ROZVOJE ŽÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY DIPLOMOVÁ PRÁCE Jméno a příjmení: Eva Elicharová Studijní

Více

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125 SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách STAVBY - DOMY

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách STAVBY - DOMY STAVBY - DOMY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH 1. MŮJ DŮM 4 PŘÍPRAVA 5 MŮJ DŮM ÚVODNÍ TEXT 6 PODLAŽÍ NEBO PATRO? TEXT PRO UČITELE 7 PODLAŽÍ NEBO PATRO PRACOVNÍ LIST 8 OBRÁZEK

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

Instruktážní metodika

Instruktážní metodika Instruktážní metodika pro lektory aktivačních center Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014 učebníinstruktážní materiál pro akreditovaný kurz NIDV s názvem metodika

Více

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra MOLÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Hana STADLEROVÁ, PhD. Brno, 2013 Bibliografický záznam MOLÍKOVÁ, Petra. Prostorová tvorba

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

POKUSY S JEDNODUCHÝMI POMŮCKAMI

POKUSY S JEDNODUCHÝMI POMŮCKAMI Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042 POKUSY S JEDNODUCHÝMI POMŮCKAMI Renata Holubová Olomouc 2012 Zpracováno v rámci realizace projektu Evropského

Více

Masarykova univerzita. Jednoduché fyzikální experimenty na 1. stupni základní školy. Pedagogická fakulta. Brno 2007 KATEDRA FYZIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

Masarykova univerzita. Jednoduché fyzikální experimenty na 1. stupni základní školy. Pedagogická fakulta. Brno 2007 KATEDRA FYZIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA FYZIKY Jednoduché fyzikální experimenty na 1. stupni základní školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ladislav Dvořák Vypracovala:

Více

SLANÉ TĚSTO SNADNO A RYCHLE

SLANÉ TĚSTO SNADNO A RYCHLE SLANÉ TĚSTO SNADNO A RYCHLE nápady na tvoření pro rodiče s dětmi napsala Jana Podzemná Návod na výrobu osvědčené domácí plastelíny. Bez zbytečných výdajů, snadno a rychle. Navíc zjistíte, co vše si můžete

Více