Metodická příručka 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka 1"

Transkript

1 Metodická příručka 1 pro práci s keramickými hmotami v keramické dílně pro základní školu praktickou Zpracováno v souladu s ŠVP Pastelka 1 Autoři: Z. Bulandrová, R. Hatáková, L. Janoušková V. Králová, J. Lázničková, K. Viznerová Fotografie: Z. Bulandrová, R. Hatáková, J. Lázničková, K. Viznerová Rok vydání: 2011

2 Tato příručka vznikla za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Implementace nové organizační formy výuky do ŠVP (registrační číslo CZ.1.07/1.2.05/ ). Realizace projektu: leden 2010 květen 2012 Místo realizace: Základní škola a Praktická škola, Kutná Hora Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Úkolem metodické příručky je poskytnout vyučujícím v základní škole praktické základní informace o práci s keramickými hmotami v keramické dílně. Seznamuje se základními pojmy, postupy a pomůckami, se kterými se budou v tvořivém keramickém procesu potkávat žáci i učitelé. Další náměty a návody pro práci mohou vyučující čerpat v doporučené literatuře. Mnoho zdaru do práce!

3 OBSAH 1. Výstupy ŠVP Keramická hmota Skladování hlíny Zpracování hlíny Materiál a pomůcky pro práci Techniky práce Tvary a objekty Postupy Pravidla pro práci v keramické dílně Praktická část Slovníček pojmů Použitá a doporučená literatura...80

4 1 VÝSTUPY ŠVP PASTELKA 1 PRO PRÁCI V TVOŘIVÉ KERAMICKÉ DÍLNĚ ZŠ PRAKTICKÁ (1. 3. období) 1. období Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Tematický okruh: Práce s drobným materiálem Školní výstupy: Žák by měl: seznámit se s vlastnostmi keramické hlíny a podle slovního návodu pracovat s keramickou hlínou pomocí vhodných nástrojů osvojit si zásady hygieny a bezpečnosti práce v keramické dílně Učivo: keramická hlína a její vlastnosti pomůcky a nástroje pro práci s keramickou hlínou pracovní prostor v keramické dílně, bezpečnost, hygiena, udržování pořádku zpracování keramické hlíny hnětením do šneka a do jehlanu lepení blátíčkem zpracování keramické hlíny vymačkáváním vytváření z plátů vykrajováním válečkování jednoduché zdobení 4

5 2. období Tematický okruh: Práce s drobným materiálem Školní výstupy: Žák by měl: aplikovat naučené pracovní postupy při zhotovení výrobku z keramické hlíny zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vlastní fantazie dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce v keramické dílně Učivo: práce s keramickou hlínou, vhodné nástroje a pracovní prostor zpracování keramické hlíny vymačkáváním vykrajování z plátů pomocí vykrajovátek válečkování stáčení válečků do tvarů zdobení rytím a otiskováním zdobení engobami a glazurami 3. období Tematický okruh: Práce s ostatními materiály Školní výstupy: Žák by měl: vybrat vhodný postup, nástroje a pomůcky pro práci s keramickou hlínou z keramické hlíny vytvořit plošné i prostorové výrobky, duté předměty podle předlohy i s využitím vlastní fantazie používat různé způsoby zdobení keramiky 5

6 dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce v keramické dílně Učivo: keramická hlína a její vlastnosti, názvosloví pomůcky a nástroje pro práci s keramickou hlínou pracovní prostor v keramické dílně, bezpečnost, hygiena, udržování pořádku zpracování keramické hlíny vymačkáváním vykrajování z plátů podle šablony vykrajování z plátů podle vlastní fantazie kachel stáčení válečků do tvarů stáčení plátů (hrnek) modelování fi gury zdobení rytím a otiskováním zdobení engobami a glazurami Tematický okruh: Svět práce Školní výstupy: Žák by měl: mít přehled o uceleném procesu tvorby keramických výrobků seznámit se s prací keramiků v regionu využít dovedností práce s keramickou hlínou v manuálně orientovaných oborech Učivo: Proces tvorby keramických výrobků Keramické výrobky užitkové a umělecké Keramik jako profese Uplatnění keramika na trhu práce Keramici a keramické dílny v regionu 6

7 VYUČOVACÍ METODY Plnění školních výstupů je uskutečňováno formou výuky v Tvořivé keramické dílně ve sklepních prostorách školy prostřednictvím vyučovací metody dovednostně praktické a umělecky tvůrčí. Metoda dovednostně praktická Jedná se o metodu předávání, utváření a upevňování praktických dovedností při práci s keramickou hlínou, pracovním nářadím, barvami a polevami na konečnou úpravu keramiky, která se uskutečňuje v Tvořivé keramické dílně. Nedílnou součástí této metody je instruktáž, napodobování a vlastní experimentování. Cílem je přiměřeně věku, schopnostem a možnostem žáků aktivovat a motivovat žáky k tvořivé činnosti. Metoda umělecky tvůrčí Tato vyučovací metoda rozvíjí u žáků estetické cítění, vnímání a vyjadřování prostřednictvím práce s keramickou hlínou. V Tvořivé keramické dílně žáci vytvářejí předměty užitkové, ale zj. umělecké. Prostřednictvím zjišťování vlastností materiálu keramické hlíny experimentují a tvoří podle vlastní fantazie, vytvářejí nové postupy při zdobení výrobků, při míchání barev. Umělecké výtvory žáků jsou určeny k výzdobě školy, ke zlepšení estetického prostředí. Nedílnou součástí této metody je hodnocení práce vlastní i práce ostatních. Metoda využívá samostatnou i skupinovou práci žáků. 7

8 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY Mezipředmětové vazby mezi vyučovacím předmětem Pracovní činnosti a vyučovacími předměty Prvouka, Vlastivěda, Výtvarná výchova na 1. stupni ZŠ praktické a Dějepis, Výtvarná výchova na 2. stupni ZŠ praktické: Výtvarná výchova 1. období Školní výstup: vytvořit jednoduché dekorativní předměty z keramické hlíny 2. období Školní výstup: vytvořit dekorativní i užitkové předměty z keramické hlíny 3. období Školní výstupy: 6. a 7. ročník - vytvořit dekorativní i užitkové předměty z keramické hlíny 8. a 9. ročník - zhotovit fi gurky bytostí a zvířat z keramické hlíny Učivo: práce v Tvořivé keramické dílně Dějepis 3. období Školní výstupy: 6. ročník napodobit z keramické hlíny pravěké zbraně, předměty 7. ročník napodobit z keramické hlíny středověké 8

9 zbraně, předměty, prvky gotické architektury 8. ročník - napodobit z keramické hlíny předměty a prvky renesanční a barokní architektury 9. ročník - napodobit z keramické hlíny předměty a prvky moderní architektury a umění Učivo: práce v Tvořivé keramické dílně Prvouka 1. období Tematický okruh: Rozmanitost přírody Školní výstupy: 1. ročník - Vytvarovat z keramické hlíny ovoce 2. ročník - Vytvarovat z keramické hlíny zeleninu Učivo: práce v Tvořivé keramické dílně Tematický okruh: Místo kde žijeme Školní výstup: - Napodobit z keramické hlíny okolní předměty Učivo: práce v Tvořivé keramické dílně Vlastivěda 2. období Tematický okruh: Lidé a čas Školní výstupy: 4. ročník - Napodobit z keramické hlíny předměty používané pravěkými lidmi 9

10 5. ročník - Napodobit z keramické hlíny předměty používané ve středověku Učivo: práce v Tvořivé keramické dílně Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Kreativita (pružnost nápadů, originalita) Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Klíčové kompetence Prostřednictvím nové formy vyučování (Tvořivá keramická dílna) s použitím nových vyučovacích metod budou u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy Kompetence k řešení problémů na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: využívá nabyté vědomosti a dovednosti k samostatné tvůrčí činnosti Kompetence komunikativní na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci 10

11 Kompetence pracovní na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí při práci v tvořivé keramické dílně pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení má konkrétní představu o profesi keramika, využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění 11

12 2 KERAMICKÁ HMOTA (HLÍNA) Práce s hlínou je prastarý obor lidské činnosti. Tvárnost hlíny byla podnětem k prvním výrobkům už v dávné minulosti. Hliněné předměty provázely člověka celými dějinami a byly v každé době do jisté míry měřítkem vyspělosti civilizace. Slovo keramika pochází z řeckého keramos, což označuje hlínu i hliněnou nádobu a toto pojmenování se užívá na celém světě. Při tvorbě s hlínou je nejnapínavější to, že dopředu nevidíme výsledek. Hlína se proměňuje v každém stadiu a v žádném z nich nevypadá tak, jako po konečném vypálení. Při tvarování je mastná, tvárná a mokrá, v částečně proschlém zavadlém stavu se podobá kůži a po úplném zaschnutí připomíná sádru. Když se pak hliněný výrobek poprvé vypálí (tzv. přežahne), změní se jeho velikost i barva a jeho povrch ztvrdne, je drsný a pórovitý. Hlínu dále dotváříme glazurou. Hlína je materiál nacházející se v přírodě v zemi. Nejčistším druhem hlíny je porcelánová hmota, nejvíce znečištěným je jíl. Hlína se vyskytuje v různých barvách od bílé, přes červenou, barvu korku či kůže, šedou a hnědou, až po černou barvu. Zbarvení způsobují v hlíně obsažené oxidy kovu. Hlína se dá tvarovat jen ve vlhkém stavu. 12

13 3 SKLADOVÁNÍ HLÍNY Keramická hlína by měla být neustále zabalena v igelitovém sáčku a uložena na tmavém, chladném, mrazem neohroženém místě, pak vydrží neomezenou dobu. Časem ovšem může hlína vyschnout i v igelitovém sáčku. Pokud k tomu dojde, zabalíme ji do mokrého plátna a uložíme na několik dnů do igelitového sáčku. Příliš vysušenou hlínu nebo její zbytky můžeme znovu připravit k práci. Kousky hlíny uložíme na slunce nebo na topení tak dlouho, dokud úplně nevyschnou. Potom je rozdrtíme na malé kousky, vložíme do nádoby z plastu, zalijeme teplou vodou a mícháním vytvoříme blátivou hmotu. Necháme přes noc odstát. Pak z povrchu houbou odstraníme přebytečnou vodu, hmotu rukou promísíme a naneseme ji rovnoměrně ve vrstvě silné asi 5 cm na pórovitou podložku. Když hliněná vrstva ztuhne, otočíme ji, aby proschla rovnoměrně. Jakmile se dá hlína znovu zpracovávat (nesmí se lepit na prsty), hněteme ji k dalšímu zpracování. Pro skladování ji zabalíme do vzduchotěsně uzavíratelného igelitového sáčku. 13

14 4 ZPRACOVÁNÍ HLÍNY Bouchání a krájení hlíny Hnětení hlíny Výroba šlikru Spojování hliněných dílů Sušení První vypalování - přežah Glazování Ponořování a polévání Glazování štětcem Zdobení dekoračními barvami Ostré (druhé) vypalování s glazurou Bouchání a krájení hlíny Kusem hlíny hodíme velkou silou na desku stolu nebo podlahu, čímž docílíme, že se z ní vytlačí vzduch. Tento úkon se nazývá bouchání hlínou. Potom krájecí strunou ukrojíme z kusu hlíny plátek, tenčí nebo silnější, podle toho, kolik hmoty budeme potřebovat. Krájecí strunu uchopíme za úchytky. Pokud je struna příliš dlouhá, můžeme kousek struny otočit kolem úchytek. Při krájení hlíny táhneme strunu silně směrem k sobě. Hnětení hlíny Hlína může obsahovat vzduchové bubliny různé velikosti, které musíme důkladným hnětením a boucháním odstranit, jinak by výrobek mohl při vypalování prasknout. 14

15 Hnětení směrem zevnitř ven - hlínu nejprve lehkým tlakem dlaní hněteme směrem od těla. Hlína se zhustí. Vytlačení vzduchu - hmotu zformujeme do podlouhlého tvaru, přitom ji pořád hněteme, tak z hlíny vytlačíme vzduch. Nakonec váleček po stranách hněteme dlaněmi, nyní ale tlak směřuje k tělu. Z hlíny tak vytvoříme tvar šnečí ulity. Bouchání hlínou - hliněnou hmotu nadzdvihneme, otáčíme mezi rukama a přitom s ní boucháme do podložky. Při otáčení vytlačujeme z hlíny vzduch a hlína krásně zvláční. Stlačení hroudy hlíny - nakonec hlínu stlačujeme kruhovými pohyby dohromady. Výroba šlikru (blátíčka) Hliněná kaše, kterou se spojují jako lepidlem jednotlivé části výrobku, se nazývá šlikr. Připravíme ho rozmícháním měkké hlíny s vodou. Šlikr musí být připraven ze stejného druhu hlíny jako lepený výrobek. Spojování hliněných dílů Hliněné díly, které chceme spojit, musíme nejprve připravit. Do míst spojení nejprve nožem vyryjeme mřížky, popř. je jinak zdrsníme. Můžeme k tomu použít např. vidličku nebo zubní kartáček. Hned potom naneseme silným štětcem na jeden díl šlikr a oba díly přitlačíme k sobě. Šlikr, který se přitom ze spojů vytláčí, je dobrým znamením, protože v místě spojení už nezůstal žádný vzduch. Po spojení obou hli- 15

16 něných dílů zahladíme vytlačený šlikr po obou stranách švu. Sušení Při sušení se z hlíny odpařuje tekutina, výrobky se smršťují a jejich objem se zmenšuje asi o 10%. Sušení musí probíhat pomalu a rovnoměrně. Nerovnoměrným smršťováním hlíny vznikají na výrobku praskliny, nebo se jeho části zdeformují či ulomí. Sušení hlíny probíhá ve dvou etapách: nejprve hlína zaschne do zavadlého, koženého (kožovitého) stavu. Je tedy jen lehce vysušená, ale dá se lehce promáčknout a je ještě trochu ohebná. Můžeme ji leštit a řezat jako kůži. Když hlína uschne na vzduchu úplně, je tvrdá jako kost. Už ji nemůžeme tvarovat, ale dá se opracovat brusným papírem. Ale pozor! Keramika je v tomto stádiu velmi choulostivá a snadno se rozbije, proto s výrobkem zacházejte velmi opatrně! Sušení závisí na různých faktorech, např. na teplotě v místnosti, vlhkosti vzduchu, velikosti předmětu či síle jeho stěn. Všeobecně platí, že by měla být tloušťka stěn výrobku všude stejná (ne silnější než 3 cm). Menší keramické práce postavíme na dřevěné prkénko a horní okraje překryjeme folií, neboť výrobek schne odshora dolů. Drobné části, jako ucho nebo vyčnívající ozdoby, musíme stejně jako horní okraje nádob chránit před rychlým vysoušením. Proto je raději omotáme vlhkou látkou nebo igelitem. Když je výrobek zavadlý, můžeme ho otočit a sušit dále vzhůru nohama. 16

17 Glazování štětcem Měkké a široké štětce jsou určeny pro plošný nános glazury, středně tvrdé štětce se špičkou pro popisy a jemné ozdoby. Vedle sebe ležící barevné plochy vytvoříme krok za krokem: nejprve necháme uschnout jednu barvu, pak teprve naneseme další. Pro pěkné barevné efekty glazujeme dvakrát až třikrát, barvu mezi glazováním necháme pořádně zaschnout. Pokud naneseme jednu glazuru na druhou, může dojít ke změně barev. Proto v případě kompletně glazované keramiky místa, na která budeme nanášet jinou barvu, otřeme vlhkou houbou nebo ji zbavíme glazury hadříkem, necháme dobře vyschnout a pak můžeme znovu glazovat. Zdobení dekoračními barvami Dekorační barvy se prodávají v práškové formě, jako tekuté barvy, nebo v kelímcích. Nanášejí se štětcem. Práškové dekorační barvy musíme před zpracováním smíchat s vodou. Nanášíme je po prvním vypálení (přežahu) na bílou glazuru. Ostré (druhé) vypalování s glazurou Glazovaná keramika se při ukládání do pece nesmí vzájemně dotýkat, aby se při pálení žádné díly neslepily. Teploty se při pálení glazované keramiky pohybují podle druhu hlíny mezi stupňů Celsia. Dávejte pozor na doporučení výrobce! Glazura se roztaví a potáhne výrobek sklovitou vrstvou, která při ochlazení ztvrdne. 17

18 Keramické pece Keramické pece jsou určujícím technologickým zařízením každé keramické dílny. Liší se velikostí, koncepcí, způsobem vytápění, maximálními dosahovanými teplotami a dalšími kritérii, která spolu souvisí. Rozdělení keramických pecí: dle objemu vypalovacího prostoru a elektrické přípojky: malé keramické pece (do 60 l / pro 230 V) velké keramické pece (nad 75 l / pro 400 V) dle koncepce nebo způsobu nakládání a tedy otevírání: komorové pece (přední plnění) šachtové pece (plnění shora) dle způsobu vytápění použitého paliva: elektrické pece plynové pece Komorové pece mají robustnější konstrukci. Silnější stěna znamená lepší izolační vlastnosti. Tvar topné komory připouští pestřejší vsázku točené zboží lze pálit spolu s kachli a obrázky, litými i modelovanými předměty. Lépe odolává korozi. 18

19 5 MATERIÁL A POMŮCKY PRO PRÁCI keramická hlína glazury engobové barvy krájecí struna dřevěné modelářské špachtle kovová očka s násadou hrnčířská jehla škrabky, hladítka a čepírky ze dřeva, kovu nebo gumy houbičky desky z dřevotřísky jako podložky igelitová folie dřevěná vařečka různě silné lišty a dřevěný váleček špičatý kuchyňský nůž nebo hrnčířský nůž modelovací nůž rádýlko, děrovač zubní kartáček štětce misky pravítko, tužka, papír, nůžky brusný papír, novinový papír záclona, síťka, krajka, motouz lis na česnek, struhadlo, vidlička vykrajovátka zbytky stavebnic formičky, formy na vylévání přírodniny gumové rukavice, rouška 19

20 materiál a pomůcky pro práci Keramická hmota (hlína) Glazury Glazovací kleště Engobové barvy 20

21 materiál a pomůcky pro práci Burel Oxidanty Fepren Lepidlo na keramiku Vykrývací vosk Špachtle 21

22 materiál a pomůcky pro práci Očka Děrovač Nůž Nůžky Rádýlko Štětce 22

23 materiál a pomůcky pro práci Váleček Vypalovací pec 23

24 materiál a pomůcky pro práci Rozmočená keramická hmota (blátíčko, šlikr) Podložka Struna Formy na vylévání 24

25 materiál a pomůcky pro práci Formičky Vykrajovátka Lis na česnek Struhadlo 25

26 materiál a pomůcky pro práci Obracečka Lžíce Vidlička Misky, květináče Textilie Motouz Síťky Krajky 26

27 materiál a pomůcky pro práci Šablony Zbytky stavebnic Špejle, dřívka, párátka, přírodniny 27

28 6 TECHNIKY PRÁCE hnětení válení vymačkávání vykrajování vyřezávání lepení vyrývání vytlačování vytahování strouhání lisování obtiskávání stáčení plátů vytváření hadů vytváření kuliček, kvádříků 28

29 techniky práce Hnětení Vyválení válečku, hada, koule Vyválení plátu Vymačkávání 29

30 techniky práce Vytahování Strouhání Vyřezávání nožem Vykrajování vykrajovátkem, rádýlkem 30

31 techniky práce Lisování Vytlačování Obtiskávání Vyrývání 31

32 Lepení blátíčkem (šlikrem) Blátíčko Štětcem naneseme na lepenou plochu blátíčko a přitiskneme přilepovaný díl. Spoj rozetřeme do ztracena. Lepení rozrušením plochy Nožem nebo ostrým předmětem rozrušíme povrch lepené plochy. Rozrušenou plochu potíráme štětcem namočeným ve vodě tak dlouho, až se na povrchu vytvoří blátivá vrstva. Potom přitiskneme slepované plochy k sobě. Místo rozmývání narušeného povrchu vodou můžeme nanést na rozrušené místo blátíčko. 32

33 7 TVARY A OBJEKTY Plát Had Spirála Pásek Koule Zploštělá koule 33

34 tvary a objekty Válec Zploštělý válec Krychle Hranol, kvádr Jehlan Kužel 34

35 tvary a objekty Kruh Trojúhelník Čtverec Obdélník Kosočtverec Ovál 35

36 tvary a objekty Srdce Šestiúhelník 36

37 8 POSTUPY PRÁCE Vymačkávání: Snažíme se dosáhnout miskovitého tvaru ručním točením z hrudky hlíny. Výrobek - ježek, miska, košíček apod. Při práci vmáčkneme palce kolmo do hlíny a rotačními pohyby prohlubujeme (formujeme) hrudku. Palcem a prsty ruky (stěnou prstů) kontrolujeme stěnu vznikající misky, aby byla všude stejně silná, a uhněteme ji, aby měla přirozenou strukturu. Misku tvoříme z vláčné, tvárné hlíny, která se dá sebemenším dotykem měnit, tvarovat. Takto připravený polotovar můžeme dotvořit podle fantazie - želva, tvarovaná ryba, miska s nožkami, slánka apod. Zdobení - engobami, glazurami, rytím, otiskováním. 37

38 Vytvoření plátu (kachle) vymačkáváním, vyválením: Kachel můžeme vytvořit na nejrůznější témata např. pohádkový kachel, vánoční, velikonoční, s přírodní tématikou, historickou tématikou atd. Po důkladném prohnětení klademe hlínu po částech na prkno, palci stlačujeme a dlaní rovnáme. Cidlinou nebo válečkem hliněnou desku ještě srovnáme a dřevěnou špachtlí vytvarujeme do žádaného tvaru (čtverec, obdélník, nepravidelný tvar apod.). Špejlí nebo špendlíkem vyryjeme zvolený motiv. Zajímavých prvků dosáhneme technikou obtiskávání, vyrývání a vytlačování. Nakonec nezapomeneme udělat otvory pro zavěšení. Zdobíme oxidy, engobami, glazováním. 38

39 39

40 Vykrajování Důkladně zpracovanou hlínu vyválíme válečkem a vykrajujeme pomocí různých vykrajovátek (zvoneček, květina, domek, zvířátko, např. dle ročních období, svátků atp.) Tvary můžeme vykrajovat také nožem podle předem vytvořené šablony. Zdobíme vyrýváním, obtiskáváním, glazováním, oxidy. Hotové výrobky můžeme použít jako zápich do květináče, pověsit na zeď, na větev apod. 40

41 41

42 Stáčení plátů Důkladně zpracovanou hlínu vyválíme válečkem, seřízneme např. do tvaru obdélníku (můžeme použít papírovou šablonu) a stáčením plátu vytváříme hrníčky, vázy, soudky, květináče, Vytváření hadů - válečků: Zpracovanou hlínu trháme na kousky a válením na podložce z nich tvarujeme válečky hady. Ty potom stáčíme do nejrůznějších podob např. si tímto způsobem můžeme vyrobit misku, hrneček, květináč, zvířátko, 42

43 Výrobky zdobíme obvyklými způsoby. 43

44 Figura: Modelovaná fi gura z jednoho kusu hlíny je jednolitá, pružná. Dobře se vyjadřuje pohyb a výraz. Jednotlivé části těla vytahujeme z oválné hrudky hlíny. Nejdříve rukou vyválíme šišku, zmáčknutím jednoho konce vytáhneme a zformujeme hlavu. Druhý konec rozřízneme, čímž vzniknou nohy, které se opracují ohnutím (šlapky) a tvarováním. Ruce vytvoříme z nejširší části šišky vytahováním a prodlužováním. Zároveň formujeme trup fi gurky. Nakonec dáme fi guře charakteristický pohyb. 44

45 Zvířátko: Zvířátko modelujeme obdobně vytahováním hlíny z oválné hrudky. Nejdříve hrudku na jednom konci zužujeme, abychom vytvořili krk, jeho ohnutím pak získáme hlavu. Ze zbylé části hrudky vytáhneme všechny čtyři nohy. Má-li zvíře ocas, utvoříme jej rovněž vytahováním. 45

46 9 PRAVIDLA PRO PRÁCI V KERAMICKÉ DÍLNĚ VYUČUJÍCÍ: ŽÁK: zodpovídá za pořádek v dílně během činnosti a hlavně po jejím ukončení tj. úklid všech stolů, pomůcek (štětce, nože, jehlice, struny, čisté misky, vypraná houba, umytý vál a váleček, ) po skončení práce přikryje mokrým hadrem zbytky hlíny a zabalí je důkladně do igelitu dolije vodu do šlikru zkontroluje čistotu dřezu a jeho okolí, skříněk zevnitř i zvenku zkontroluje správné uzavření všech nádob s glazurami zkontroluje úklid a čistotu pomůcek ve skříni, uklizení forem zkontroluje uložené výrobky k sušení a výpalu zkontroluje proces sušení výrobků, popřípadě je otočí zkontroluje zavření pece zodpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovním místě použité pomůcky po skončení práce důkladně očistí a vrátí na určené místo (vlhkým hadrem, houbou vyčistí podložku, váleček, omyje misky, štětce, špachtle, nakonec důkladně propere hadr, houbu) 46

47 výrobky ukládá podle pokynů vyučujícího do sušárny nedává výrobky sušit na modelovacích kroužcích PROVOZNÍ ŘÁD KERAMICKÉ DÍLNY: Vstup žáků je možný pouze v přítomnosti pedagoga. Žáci mají zakázáno manipulovat s veškerým elektrickým zařízením dílny. Ostatní zařízení mohou používat pouze za stálého dozoru pedagoga. Pedagog je povinen seznámit žáky na počátku školního roku a v průběhu každé nové výuky s případnými riziky úrazu a poučit žáky o provozu keramické dílny, bezpečnosti a hygieně při práci. Žáci jsou povinni dodržovat příslušná nařízení a pokyny pedagoga. Po skončení výuky je každý povinen uklidit své pracoviště. Jako poslední odchází pedagog, který ručí za vypnutí elektrických přístrojů, topidla, zhasnutí světla a uzamknutí dílny. 47

48 10 PRAKTICKÁ ČÁST NÁMĚTY A NÁVODY K PRÁCI MOTÝL Vyválíme plát, ze kterého vyřízneme křídla. Křídla symetricky rozdělíme rytím na různé plochy. Dozdobíme vytlačováním. Vyválíme váleček a vlepíme jej do středu motýla jako tělíčko. 48

49 praktická část Vyválíme kuličku, kterou přilepíme k tělu jako hlavičku. Můžeme dolepit oči, nebo celý obličej. Do hlavy uděláme dvě dírky, do kterých po vypálení přilepíme tykadla z drátku. Do tělíčka vypíchneme šest dírek pro nožičky, které budou rovněž z drátu. Motýla barvíme engobami nebo glazurami. PLOŠNÁ VYKRAJOVANÁ ZVÍŘATA Vyválíme plát, ze kterého pomocí formiček vykrajujeme různé tvary zvířat. 49

50 praktická část Zdobíme rytím, vytlačováním, přilepováním. Zvířátka můžeme použít na závěsnou dekoraci, zápich, dekoraci jiných výrobků. Barvíme engobami, glazurami. MUŠLE Vyválíme malý plát, který položíme na formičku tvaru mušle. Palcem vymačkáme do správného tvaru. 50

51 praktická část Ořízneme přebytečnou hmotu a mušli opatrně vyjmeme. Stejným způsobem vytvoříme i druhou polovinu, u které necháme kousek hmoty na slepení. Zmusle_10 Obě poloviny mušle slepíme k sobě tak, aby byly mírně pootevřené. Po vypálení lze dozdobit nalepením perličky. PLOCHÉ VYKRAJOVANÉ PŘEDMĚTY VÁNOČNÍ OZDOBY A DEKORACE Vyválíme plát, ze kterého vykrojíme nebo vyřízneme podle šablony různé vánoční motivy. 51

52 praktická část Vykrojené tvary vyjmeme a ozdobíme rytím, vytlačováním, vykrajováním drobných tvarů, vykrojením stejného tvaru menších rozměrů, polepováním plastickými prvky. 52

53 praktická část 53

54 praktická část Různé techniky zdobení lze i kombinovat. Po ozdobení uděláme dírku na zavěšení, nebo po vypálení nalepíme na špejli jako zápich. Necháme v přírodním stavu, nebo barvíme engobami či glazurami. Další variantou je zavěšení rolničky, zvonečku, ořechu nebo malé šišky do otvoru v ozdobě. VELIKONOČNÍ OZDOBY A DEKORACE Vyválíme plát, ze kterého vykrojíme, nebo vyřízneme podle šablony různé velikonoční motivy. 54

55 praktická část Vykrojené tvary vyjmeme a ozdobíme rytím, vytlačováním, vykrajováním drobných tvarů, vykrojením stejného tvaru menších rozměrů, polepováním plastickými prvky. Různé techniky zdobení lze i kombinovat. Po ozdobení uděláme dírku na zavěšení, pro přivázání stužky, nebo po vypálení nalepíme na špejli jako zápich. Necháme v přírodním stavu, nebo barvíme engobami či glazurami. 55

56 praktická část SLUNCE Vyválíme kouli, kterou zploštíme a rozválíme do kruhu, popřípadě kruh vykrojíme z plátu. Vyválíme plát, ze kterého nařežeme trojúhelníky. Trojúhelníky nalepíme pod kruh. Paprsky a obvod kruhu ozdobíme vytlačováním. Můžeme dolepit, vytlačit, nebo vyrýt obličej a vlasy. 56

57 praktická část DOMEČKY Vyválíme plát, ze kterého vykrojíme, nebo vyřízneme podle šablony různé tvary průčelí domů. Vykrojené domy vyjmeme, vytlačíme nebo vyřízneme dveře a okna, 57

58 praktická část ozdobíme rytím, vytlačováním, vykrajováním drobných tvarů, polepováním plastickými prvky. Uděláme dírku na zavěšení, nebo použijeme k výrobě prostorových domků, nebo k dekoraci jiných výrobků. Necháme v přírodním stavu nebo barvíme engobami či glazurami. ZÁVĚSNÁ DEKORACE Vyválíme menší plát, který zdobíme obtiskováním, razítkováním, vytlačováním, rytím. CD1-PLPdeko_7 58

59 praktická část Plát zpevníme zamačkáním okrajů textilem a různě zohýbáme. Položíme na něj oblázky a mírně zatlačíme. Vyválíme krátké válečky a nalepíme je podél okrajů kamenů. Musíme počítat s tím, že se keramická hmota při sušení smrští. Proto je lepší ponechat kolem kamenů trochu prostoru. 59

60 praktická část Kameny vyjmeme a provrtáme závěsné dírky. Po vypálení oblázky nalepíme zpět. Barevně zdobíme engobami nebo glazurami. Můžeme ponechat i v přírodním stavu. Vypalujeme bez kamenů. Místa, kam budeme lepit kameny, neglazujeme. STOJÁNEK NA UBROUSKY Vyválíme plát, do kterého zatlačíme a zaválíme papírovou šablonu libovolného tvaru, ale s jednou stranou rovnou. V tomto případě jsme zvolili trojúhelník. Šablonu po obvodu ořízneme nožem a trojúhelník vyjmeme. 60

61 praktická část Stejným způsobem zhotovíme Na hranu většího trojúhelníku menší trojúhelník. naneseme blátíčko a přilepíme ho k plátu. Spoj opět přetřeme blátíčkem. Vyválíme hada a vložíme ho přes spoj. Část hada přitiskneme špachtlí k plátu a část k trojúhelníku. Spoj zahladíme do ztracena. Stejným postupem přilepíme k plátu i druhý trojúhelník. 61

62 praktická část Přebytečnou hmotu po obvodu seřízneme a odstraníme. Okraje stojánku zpevníme vytlačováním násadkou štětce. Stojánek můžeme nechat hladký, ozdobit rytím, vytlačováním, nalepováním plošných i prostorových tvarů. Motiv volíme podle účelu. Na velikonoční stůl můžeme ozdobit stojánek např. motivem zajíce. Vyválíme plát, ze kterého vykrojíme zajíce. Vyryjeme linie a blátíčkem přilepíme zajíce na stojánek. Na spodním okraji vytlačíme trávu. Barvíme engobami nebo glazurami. 62

63 praktická část STOJÁNEK NA PÁRÁTKA Vyválíme plát, do kterého zaválíme papírovou šablonu libovolného tvaru, ale s jednou stranou rovnou. V tomto případě jsme zvolili půlkruh. Šablonu po obvodu ořízneme nožem. Půlkruh vyjmeme, jeden okraj Půlkruh svineme přes prsty. rozrušíme nožem a naneseme Oba okraje překryjeme na něj blátíčko. přes sebe a slepíme. Kousek horního okraje můžeme nechat volný. Potom okraje mírně prohneme 63

64 praktická část a dozdobíme vytlačováním násadkou štětce. Na spodní hranu naneseme blátíčko, stojánek přilepíme na plát a po obvodu jej ořízneme. Stojánek můžeme nechat hladký, ozdobit rytím, vytlačováním, nalepováním plošných i prostorových tvarů. Motiv volíme podle účelu. Ze stojánků na ubrousky a na párátka můžeme vytvářet sady. VÁNOČNÍ SVÍCEN 1 Vyválíme plát, ze kterého vykrojíme hvězdu ( nebo jiný libovolný tvar). 64

65 praktická část Hvězdu vyjmeme a vyválíme kuličku, kterou na ni přilepíme. Do středu kuličky vtlačíme svíčku a několikrát ji protočíme. Hotový svícen naglazujeme. VÁNOČNÍ SVÍCEN 2 Vyválíme plát, 65

66 praktická část ze kterého vykrojíme dvě hvězdy. Hvězdy vyjmeme a nalepíme na sebe. Do středu vtlačíme svíčku, kolem které ohneme cípy horní hvězdy. Svíčku vyjmeme. Svícen glazujeme nebo ponecháme v přírodním stavu. 66

67 praktická část KVĚTINY Vyválíme několik drobných tvarů (koule, kužel, váleček). Počet a tvar bude určen typem a množstvím okvětních plátků, které chceme použít. Kuličky a kužele zploštíme a vytvarujeme okvětní plátky. Okvětní plátky slepíme hvězdicovitě k sobě. Do středu naneseme blátíčko. Vlepíme střed kytičky, který může být tvořen jednou větší zploštělou kuličkou nebo větším množstvím drobných kuliček. 67

68 praktická část Rovněž můžeme použít lis na česnek a střed vytvořit z prolisované hmoty. U větší kytičky můžeme střed domodelovat jako obličej. Kytičkám lze dotvarovat stonek a listy, případně je můžeme skládat do různých kompozic. Pokud ze zadní strany kytičky vytlačíme rýhu, můžeme do hotového vypáleného výrobku vlepit zavírací špendlík a zhotovit brož. Rovněž je možné udělat do kytičky dírku na zavěšení. TULIPÁN Vyválíme 4 krátké silnější válečky a jeden delší tenký kužel. Místo kužele je možno použít hada, kterého nakonec vytvarujeme do stonku. Válečky zploštíme a vytvarujeme okvětní plátky. Širší konec kužele (nebo jeden konec hada) rozšíříme vymačkáváním. Naneseme blátíčko na rozšířený konec a vlepíme dva okvětní plátky. 68

Metodická příručka 3

Metodická příručka 3 Metodická příručka 3 pro práci s keramickými hmotami v keramické dílně pro praktickou školu dvouletou Zpracováno v souladu s ŠVP Pastelka 3 Autoři: Z. Bulandrová, R. Hatáková, L. Janoušková V. Králová,

Více

Metodická příručka 2

Metodická příručka 2 Metodická příručka 2 pro práci s keramickými hmotami v keramické dílně pro základní školu speciální Zpracováno v souladu s ŠVP Pastelka 2 Autoři: Z. Bulandrová, R. Hatáková, L. Janoušková V. Králová, J.

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

SEŠIT PLNÝ NÁMĚTŮ KERAMICKÉ TECHNIKY. Vytvořila: Mgr.B.Vyskočilová

SEŠIT PLNÝ NÁMĚTŮ KERAMICKÉ TECHNIKY. Vytvořila: Mgr.B.Vyskočilová SEŠIT PLNÝ NÁMĚTŮ KERAMICKÉ TECHNIKY Vytvořila: Mgr.B.Vyskočilová Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 ZŠ a MŠ Jince Obsah 1. Kachel s andělem 2.

Více

Alobalový věnec plný kytiček

Alobalový věnec plný kytiček Alobalový věnec plný kytiček Co budeme potřebovat: alobal polystyrénový korpus akrylové barvy (zde bílá, okrová a hnědá) širší plochý štětec různé zelené provázky, stužky, lýka apod. modrobílou stuhu s

Více

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ KERAMIKA II

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ KERAMIKA II KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ KERAMIKA II Vypracovala: Mgr. Anna Nováčková Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 ZŠ a MŠ Jince Jmenný seznam Šnek na květník..

Více

Metodická příručka. Určená žákům SZeŠ navštěvujícím Keramické praktikum

Metodická příručka. Určená žákům SZeŠ navštěvujícím Keramické praktikum Metodická příručka Určená žákům SZeŠ navštěvujícím Keramické praktikum Název projektu: Volitelné předměty na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun Název klíčové aktivity: Volitelný předmět -

Více

ABSOLVENTSKÉ PEČETĚ Potřeby a pomůcky: červená hlína, malý váleček na vyvalování na formě, sádrová forma s logem školy,transparentní glazura,

ABSOLVENTSKÉ PEČETĚ Potřeby a pomůcky: červená hlína, malý váleček na vyvalování na formě, sádrová forma s logem školy,transparentní glazura, ABSOLVENTSKÉ PEČETĚ Potřeby a pomůcky: červená hlína, malý váleček na vyvalování na formě, sádrová forma s logem školy,transparentní glazura, sklenička na kruhový tvar, razidlo na otvor pro stužku, houbička

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Základní škola a Mateřská škola CZ.1.07/1.1.28/01.0021

Základní škola a Mateřská škola CZ.1.07/1.1.28/01.0021 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Jméno autora Základní škola a Mateřská škola CZ.1.07/1.1.28/01.0021 Blíž k řemeslům a technickým oborům Mgr. Jana Kristková Ročník 5., 6. Vzdělávací

Více

Keramika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Keramika. Charakteristika vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ Keramika Charakteristika vyučovacího předmětu Keramika je předmět, který rozvíjí znalosti a dovednosti keramických technik a technologií. Vychází z historických pramenů i současných

Více

jak tapetovat vliesové tapety návod

jak tapetovat vliesové tapety návod ? jak tapetovat vliesové tapety návod Budeme potřebovat: 01 penetrační nátěr, 02 lepidlo, 03 ochrannou fólii, 04 nádobu na lepidlo, 05 váleček nebo štětku na lepidlo, 06 řezák, 07 tenčí štětec, 08 úzký

Více

2Ruční výroba. keramiky

2Ruční výroba. keramiky 2Ruční výroba keramiky Proces ručního zhotovování keramiky lze shrnout do tří hlavních výrobních technik, které se používají od samých počátků práce s hlínou: modelování, vytáčení na hrnčířském kruhu a

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Pap020 Vypracoval(a),

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

Papírové korálky. Autor, foto / redakce

Papírové korálky. Autor, foto / redakce 2 OBSAH 3 Papírové korálky 4 Umělcem v Malajsii 7 Mořské akvárium 8 Pistáciová kytka 10 Péřový náhrdelník 12 Tisk na tričko 13 hrady a zámky 14 na vlnách léta 16 Vosková batika - polštář 18 Paper maché

Více

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR Bambulky 00 barevných bambulek o průměru cm na knoflíky, očička, nosíky apod.. K 0 Barevné. K 0 Zvířecí,- Kč,0 EUR DEKORAČNÍ MATERIÁL. Pohádková vlna Balíček barevného ovčího rouna o hmotnosti 0 g. Jedná

Více

Návod na velikonoční ošatku zajíček

Návod na velikonoční ošatku zajíček PROJEKTY Návod na velikonoční ošatku zajíček Potřeby: miska o průměru 15 cm namořené ruličky (přibližně 70ks) lepidlo na papír nůžky tavicí pistole velikonoční ozdoby mašličky lak na dřevo pro konečné

Více

MYŠKA HRYZALKA TVOŘÍ S DĚTMI

MYŠKA HRYZALKA TVOŘÍ S DĚTMI MYŠKA HRYZALKA TVOŘÍ S DĚTMI Jednoho krásného zimního rána, kdy sněhové vločky odrážely první sluneční paprsky, vykoukla na svět myška Hryzalka. Narodila se v malém doupátku za borovičkou, na kraji lesa.

Více

Jedinečné dárečky. Látkový pytlíček se slonem Přívěsky z plsti Netradiční přání se zrcátkem

Jedinečné dárečky. Látkový pytlíček se slonem Přívěsky z plsti Netradiční přání se zrcátkem Jedinečné dárečky Cinkací sluníčko z alobalu Košík plný tajemství Látkový pytlíček se slonem Přívěsky z plsti Netradiční přání se zrcátkem Cinkací sluníčko z alobalu a cédéčka Co budeme potřebovat: alobal

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

METODICKÝ LIST č. 11

METODICKÝ LIST č. 11 METODICKÝ LIST č. 11 CZ.1.07/1.2.37/01.0003 Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání dětí a žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko.

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. - Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. Pracovní postup: Podle listu stromu si vytvoříme maketu listu, ten obkreslíme na

Více

Obsah. Význam ozdob Rozdělení ozdob. Technické barvení modelovacích hmot Pomůcky potřebné k modelování Testy

Obsah. Význam ozdob Rozdělení ozdob. Technické barvení modelovacích hmot Pomůcky potřebné k modelování Testy Obsah Význam ozdob Rozdělení ozdob Ozdoby z modelovací hmoty Ozdoby z karamelu Ozdoby z griliášové hmoty Ozdoby z bílkové glazury Ozdoby z máslového krému Ozdoby z čokolády Ozdoby z ovoce Ozdoby cukrovinkářské

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

Návod na stavbu létajícího modelu horkovzdušného balónu

Návod na stavbu létajícího modelu horkovzdušného balónu Návod na stavbu létajícího modelu horkovzdušného balónu Autor : Miroslav Musil (alias Voux) Technické údaje : celková výška : 1,3 m průměr nejširší části : 0,92 m přibližný objem : 0,27 m 3 palivo : syntetický

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1037 číslo učeb. materiálu VY_32_ INOVACE_PDV_B_18 předmět, tematický

Více

VÝTVARNÉ NÁPADY LEDEN 2016

VÝTVARNÉ NÁPADY LEDEN 2016 VÝTVARNÉ NÁPADY LEDEN 2016 Jana Podzemná magické sopky (nebo aromalampy) nory pro zvířátka -pokus s výbuchem sopky -práce s keramickou hlínou -modelování -barvení a glazování magická sopka Náročnost: ***

Více

Metodický list č.1. Výrobek: Závěs z kukuřice. 1) Asi čtyři větší a menší kukuřice (barevné a žluté) svážeme pevně k sobě včelařským drátkem.

Metodický list č.1. Výrobek: Závěs z kukuřice. 1) Asi čtyři větší a menší kukuřice (barevné a žluté) svážeme pevně k sobě včelařským drátkem. Metodický list č.1 Výrobek: Závěs z kukuřice Použitý materiál: Žlutá a barevná kukuřice, světlice barvířská, oves, pšenice, slunečnice, mochyně, slaměnky, kozí rohy, palice česneku, kolečka sušeného pomeranče,

Více

Malířské techniky. Tipy na úpravy stěn se sádrovými omítkami

Malířské techniky. Tipy na úpravy stěn se sádrovými omítkami Malířské techniky Tipy na úpravy stěn se sádrovými omítkami Tenkovrstvé sádrové omítky a stěrky Tenkovrstvé sádrové omítky a stěrky jsou ideálním materiálem nejen pro finální přípravu a vyrovnání povrchů

Více

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu.

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Decoupage rýžovými papíry a 2-krokovým krakelováním Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Budeme

Více

Člověk a svět práce - 1. ročník

Člověk a svět práce - 1. ročník Člověk a svět práce - 1. ročník pracuje podle slovního návodu nebo vytváří jednoduchými postupy různé předměty z technických i přírodních zvládá jednoduché montážní a demontážní činnosti při práci se stavebnicemi

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Základní kurz 1: Navlékání na drátěnou hvězdu

Základní kurz 1: Navlékání na drátěnou hvězdu Základní kurz 1: Navlékání na drátěnou hvězdu Navlékání paprsků Každý jednotlivý paprsek drátěné hvězdy ozdobíme korálky podle návodu a z konce drátu potom vytvarujeme očko. Drátek paprsku ohneme kulatými

Více

Ptáček (metodický list č. 1)

Ptáček (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Dřevo a příbuzné materiály Ptáček (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Vzdělávací oblast Tematický okruh

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace Autor: Jaromír Janout

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace Autor: Jaromír Janout Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace Autor: Jaromír Janout Svět je velice různorodý, plný překvapení, ale není vždy ke všem zcela spravedlivý. Každému není dáno

Více

Adventní věnec (metodický list č. 1)

Adventní věnec (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Papír Adventní věnec (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Vzdělávací oblast Tematický okruh Papír Adventní

Více

Pracovně-technický kroužek

Pracovně-technický kroužek Pracovně-technický kroužek Tematický plán kroužku pro 1. 2. st. ZŠ Autor: Mgr. Radka Lavičková DUHOVÁ ŠKOLA Inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov reg. číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0021 ZÁKLADNÍ

Více

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ I., II.

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ I., II. KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ I., II. Vytvořili: Ing.J.Lysá, Bc.T.Lisý Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 ZŠ a MŠ Jince Úvod Do tohoto nápadníku

Více

PODZIM. Plstění jehlou na polystyrenové formě. Lampionky do zahrady. Tisk přírodninami. Plstěné korále. Tisk válečkem. Pískové věnce.

PODZIM. Plstění jehlou na polystyrenové formě. Lampionky do zahrady. Tisk přírodninami. Plstěné korále. Tisk válečkem. Pískové věnce. PODZIM Plstění jehlou na polystyrenové formě Lampionky do zahrady Tisk přírodninami Pískové věnce Tisk válečkem Plstěné korále Měděný rámeček Věnec na dveře Muchomůrky voskovou batikou Plstění jehlou na

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. stupeň zvolen název Pracovní činnosti Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího

Více

Vzdělávací program pro pracovní činnost

Vzdělávací program pro pracovní činnost Čj. 2468 /09/var Vzdělávací program rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Vzdělávací program

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 RUČNÍ VÝROBA PAPÍRU

MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 RUČNÍ VÝROBA PAPÍRU MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 RUČNÍ VÝROBA PAPÍRU Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: práce s Internetem, práce ve skupinách nebo jednotlivě

Více

MOZAIKOVÁNÍ. mozaika pro každého. Kateřina Konířová

MOZAIKOVÁNÍ. mozaika pro každého. Kateřina Konířová MOZAIKOVÁNÍ mozaika pro každého Kateřina Konířová Kateřina Konířová Mozaikování/mozaika pro každého Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Nepálená keramika pro děti

Nepálená keramika pro děti Nepálená keramika pro děti Tvoříme ze samotvrdnoucí keramické hmoty Iva Hoňková Nepálená keramika pro děti Tvoříme ze samotvrdnoucí keramické hmoty Iva Hoňková Computer Press, a. s., 2011. Dotisk prvního

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Vyučovací předmět Pracovní činnosti na II. stupni je tvořen

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI l. - 3. ROČNÍK Žák pozná různé druhy materiálu, jeho vlastnosti a různé způsoby zacházení. Porovná vlastnosti zpracovaného materiálu Ověří si vlastnosti materiálu v praxi. Dokáže zhotovit

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 5. ročníku

Více

Pohádkové postavičky

Pohádkové postavičky Pohádkové postavičky Čarodějnice, čertík a vodník z punčoch Andělíček se sáňkami Skřítek Podzimníček Sněhuláčci Čarodějnice, čertík a vodník z punčoch Budete potřebovat: punčochy ohebný drát větší jehlu

Více

Tiráž Ročník IX. Číslo 3/2012 redakce@tvorivyamos.cz, smikmi@tvorivyamos.cz

Tiráž Ročník IX. Číslo 3/2012 redakce@tvorivyamos.cz, smikmi@tvorivyamos.cz Tiráž Ročník IX. Číslo 3/2012 redakce@tvorivyamos.cz, smikmi@tvorivyamos.cz www.tvorivyamos.cz Vydavatel Efkoart, s.r.o. Vedoucí projektu Mgr. Jiří Dvořák Šéfredaktorka Michala Šmikmátorová Redakce Monika

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Učební osnovy 1. stupně 5.1.11. Pracovní činnosti A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět pracovní činnosti

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Datum vytvoření 9.10.2012 Dekorativní a plastické nátěry Téma hodiny Provádění plastických nátěrů, linkrusty

Datum vytvoření 9.10.2012 Dekorativní a plastické nátěry Téma hodiny Provádění plastických nátěrů, linkrusty Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Renata Jaborníková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_16_T_3.01 Datum vytvoření

Více

Chalupářská skříňka. Budete potřebovat: 36 Chalupářská skříňka

Chalupářská skříňka. Budete potřebovat: 36 Chalupářská skříňka Chalupářská skříňka Budete potřebovat: starou skříňku zvolený prostředek pro odstraňování starých nátěrů štětce hadřík gumové rukavice smirkový papír špachtli ocet přípravky na hubení dřevokazných hub

Více

Pletení košíků z papírových pramenů

Pletení košíků z papírových pramenů Pletení košíků z papírových pramenů Monika Králiková Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 jako svou 4376. publikaci

Více

KONTAKT: ZAVADILOVÁ HELENA, TELEFON: 317 740 209 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky

KONTAKT: ZAVADILOVÁ HELENA, TELEFON: 317 740 209 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky TLOSKOV KONTAKT: ZAVADILOVÁ HELENA, TELEFON: 317 740 209 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v keramickém ateliéru v budově č. 11 v areálu zařízení v Tloskově.

Více

Je dobré vědět. Příběh jesliček

Je dobré vědět. Příběh jesliček Je dobré vědět 118 Příběh jesliček První obrazné znázornění narození Ježíše Krista bylo nalezeno v hrobce křesťanské rodiny ze 4. století. Ovšem teprve svatý František z Assissi zavedl ve 13. století v

Více

Keramické tvoření pro každého Keramické tvorenie pre všetkých

Keramické tvoření pro každého Keramické tvorenie pre všetkých Cena 75 Kč / Price 2,90 EUR Keramické tvoření pro každého Keramické tvorenie pre všetkých 19 originálních nápadů Keramika Hany Benešové Modelovaná koule Keramická spona na pásek Kočičí miska Hrnky a cihly

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jana Matějů

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jana Matějů Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Modelování Příručka pro výuku Zpracovala: Jana Matějů 1. Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

HROZEN PLNÝ NÁPADŮ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

HROZEN PLNÝ NÁPADŮ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Název projektu: HROZEN PLNÝ NÁPADŮ Termín realizace projektu: 3.1.2007 21.12.2007 Realizátor projektu: CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Město Hluboká nad Vltavou - Osadní výbor Hroznějovice Garant projektu: Mgr.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit. BARVA žlutá 55x45 mm

výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit. BARVA žlutá 55x45 mm Martina SASKOVÁ, Hálkova 1026, 252 63 Roztoky mobil: 724 116 947 IČO: 417 656 99 výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit.

Více

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Origami (Práce s papírem, skládanka vánoční hvězda) 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Origami - historie Origami je téměř tisíc let

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

ČAJOVÁ SOUPRAVA. Dekor: otisky houbičky s modrým barvítkem na bílé glazuře

ČAJOVÁ SOUPRAVA. Dekor: otisky houbičky s modrým barvítkem na bílé glazuře JARO ČAJOVÁ SOUPRAVA ČAJOVÁ SOUPRAVA 10 Dekor: otisky houbičky s modrým barvítkem na bílé glazuře KONVIČKA S POKLIČKOU S POKLIČKOU TÉMA: sesazování více vytočených kusů větší kus hlíny a vycentrujte ho

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda OHÝBÁNÍ VY_32_INOVACE_OVS_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

Keramické obklady a dlažby

Keramické obklady a dlažby Keramické obklady a dlažby Na výrobu obkladových materiálů se používají přírodní suroviny - pórovinové a kameninové jíly (kvalitnější než cihlářské). Dalšími surovinami jsou ostřiva (křemičitý písek, pálené

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_OvCu. 2/02/02/05 Autor Bc. Iveta Martinů Obor; předmět,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky

1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky TLOSKOV KONTAKT: SMOLÍKOVÁ RADKA, TELEFON: 317 740 140 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Ateliér je umístěn v prvním patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

Váleček na FIMO kovový. Nerezový váleček na FIMO. Odlévací pudr 1kg, bílý. Latexová forma SANTA CLAUS. Latexová forma SNĚHULÁK

Váleček na FIMO kovový. Nerezový váleček na FIMO. Odlévací pudr 1kg, bílý. Latexová forma SANTA CLAUS. Latexová forma SNĚHULÁK Nerezový váleček na FIMO Váleček na FIMO kovový Nerezový váleček - Ideální na polymerové hmoty ke vzniku hladkého a rovnoměrného povrchu. Váleček je velmi odolný, nelepí se na hmotu a snadno se udržuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

Ozdoby z foukaných perlí. Ozdoby z foukaného skla. Simaxové svícny. Simaxové svícínky

Ozdoby z foukaných perlí. Ozdoby z foukaného skla. Simaxové svícny. Simaxové svícínky Ozdoby z foukaných perlí Tradiční korálkové ozdoby z foukaných dutých perlí, možný výběr z bohaté kolekce na základě poptávky. Malé ozdoby do 10 cm 25-001 Cena: 60,- až 150,- Kč/ks dle velikosti, složitosti

Více

Malá nauka o pralinkách. alá nauka o pralinkách

Malá nauka o pralinkách. alá nauka o pralinkách Malá nauka o pralinkách alá nauka o pralinkách Chutné recepty na sladké lahùdky Lahodné pralinky, které si sami vyrobíte. S dobrými přísadami, správným vybavením a trochou cviku vykouzlíte i Vy tyto malé,

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

SKOLA HROU KREATIVNÍ POTŘEBY

SKOLA HROU KREATIVNÍ POTŘEBY SKOLA HROU KREATIVNÍ POTŘEBY Pěnovky Pěnovka Ideální pro ruční práce, výtvarné a pedagogické aktivity. Na pěnovku lze malovat i kreslit a lze ji také stříhat nebo děrovat speciálními děrovačkami. Vhodná

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

REJ MOTÝLŮ. Jana Podzemná(c)2013 www.batelier.cz

REJ MOTÝLŮ. Jana Podzemná(c)2013 www.batelier.cz REJ MOTÝLŮ výtvarné nápady DUBEN 2013 Jana Podzemná(c)2013 www.batelier.cz Dokument je možno v originální podobě volně šířit a využívat při výukové činnosti. Publikování textu a fotografií pod cizím jménem

Více