OB ASNÍK. íslo 1/2014 m síc vydání: b ezen. Na tomto ísle spolupracovali:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OB ASNÍK. íslo 1/2014 m síc vydání: b ezen. Na tomto ísle spolupracovali:"

Transkript

1 Píspvky do dalšíhoísla Obasníku se pijímají do 12. ervna 2014 na elektronické adrese popípad mžete své píspvky vložit anonymndoschránkynaprotiediteln. Na tomto ísle spolupracovali: 5. tída: Natálka Kušnírová 6. tída: Damián J. Alonso 7. tída: Marek Überlacker 8. tída: Klára Mraková, Kristýna Nedvdová, Tomáš Rück 9. tída: Marie Kristina Malá OBASNÍK Koordinace: Silvie Furišová Jazyková úprava: Lenka Fialková íslo1/2014 msícvydání:bezen Cena:5K 12 1

2 Témakzamyšlení Svtkolemnásaneb domabychomsitouritnedovolili Už dlouho se chystám napsat o tom, co m trápí. Asi siíkáte, o co jde? Mám na mysli zpsob, jakým zacházíme svcmi, které nejsou naše, jak dláme nepoádek kolem sebe a pipadá námtakovéchovánínaprostonormální.apitomdomamámevšechno,jakseíká, pünktlich.jeto smutné. Ahojdti! To nám to ale rychle uteklo, co? Já vím, že jsem vám slíbil, že se objevím až kolem Velikonoc, ale už jsem to bez vás nemohl vydržet. Tak jsem tu asi o msíc díve, snad vám to udláradost.mámprovásspoustuzajímavostí,povímvámovelikononíchtradicíchazvycích vjinýchzemích,pidámpárzajímavýchrecept,pozvuvásnakulturníakce,akdybytohlebylo málo,takvásrozesmjinkolikavtípkyzeživota. Abychnezapomnl,nedávnosemidostalakrukámpihláškaonejlepšíasopiskraje,tak jsem se rozhodl, že se soutže zúastním. Za msíc bude vyhlášení výsledk, proto mi držte všichnipalce! A te si m rychle pette a utíkejte ven, urit tam svítí sluníko a už na vásekají kamarádi a kamarádky. Hlavn nesete poád jen u poítae nebo tabletu, budou vás ztoho boletoi.mimochodem,všimlijstesi,žejenasvtímdálvíclidí,kterýmsezhoršujezrakpráv tím,žetrávípílišasuuobrazovkypoítae? VáškamarádObasník Na chodb nkdo odložil plastovou láhev, je napl plná a leží na krabici, kam se odkládají plastovéláhve.asimldalekokumyvadlu,kdejimohlvkliduvyprázdnitapakvyhodit.všakonato pakudlápaníuklízeka,odtohotupeceje,ne? Nakouknunazáchodky.Nkdovyrolovalasidvametrytoaletníhopapíruatenseteválína zemi. Na záchod se svítí a je bílý den. Zvláštní, co?íkám si, že poprosím žáky, aby vyfotili své koupelny doma a pinesli fotky do školy. Udlám znich koláž a tu povsím na záchodky. Aby žáci nezapomínali,žeityškolníjsouprolidiamlbysenanichudržovatpoádek.mohlabychknimzajít nanávštvuapohrátsistoaleákemvjejichkoupeln,covynato?cobymitakasiekli? Propíkladynašínezodpovdnostiaignorancenemusímchoditdaleko,staímiktomukrátká procházkaponašímiléškolice.jsemvuebnplnékrásnýchkytekvkvtinái.vjednomježvýkaka, conejspíšztratilapíchumátyadotynýžáksesnítakhlerozlouil.vdalšímjekustužky,asinkdo zhladujirozkousalazahodiltam,kdetobylonejblíž.vlavicijenedojedenáhouska,nakterébysi podvyživenédítzezemtetíhosvtauritpochutnalo.ukošespoustaodpadk(nevkoši,pro, pecesenkdonebudetrefovatdovnit,kdyžjekolemmísto ).Stejnépatro,jináuebnaanazemise válejítaháky,kteréužnikdonechce,protožeprovrkajenapsaná. Znechucenásejdupodívatdošaten,tebampohlednasrovnanépezvkypotší.Spousta jichjealevenku,nahromádce ztracených a zapomenutých vcí.nikdojenepostrádá,neboužje nechce.ertví,protamležítapestrobarevnásmsiceobuviaobleení. Odcházím smutn ze školy a teou mi slzy. Sakra, nemám kapesník. Jé, to je náhoda, ped školou se válí celý balíek papírových kapesník. Tak si jeden vezmu a zbytek? Ten si schovám do kapsy.zítrasebudehodit,ažzasenkdobudepotebovatsmrkatapoletípihodinnazáchodpro ubrouseknautíránírukou. Asisitemyslíte,žesivymýšlímnebožepeháním.Aletojeomyl.Ptámsesamasebe,kdeje vlastn chyba? Nebo vkom? Vrodiích, vuitelích nebo v samotných dtech? Pro nkteré znás je možnáobtížnépochopitrovniciodvouneznámých,nauitseslovíkaznudnélekcenebochemické názvosloví. Ale býtlovk alovkem zstávat za každých okolností, je pro urité jedince dokonce nadlidské úsilí. Pitom smysl pro poádek aistotu by ml být vkaždém znás zakódován již od narození. Pvodnjsemchtlapsátomezinárodnímdnivody,alepakjsemsiekla,žetotobudetakové víc ze života. Nezlobte se za upímnost, ta skoro vždycky bolí. A zeptejte se sami sebe, kam až to chcetenechatzajít. S.Furišová 2 11

3 Kudyznudyanebkamza kulturou Pro se blondýnky smjí, když je bouka? Protožesimyslí,žejenkdofotí! Zájezdové pedstavení známého zábavného televizníhopoadutvprima Úterý25.3. KCSvoboda V17:30a20:00hodin Recitál nkolikanásobné zlaté zpvaky L. Bílé za klavírního doprovodup.maláska. tvrtek3.4. KCSvoboda V19:00hodin Mami, víš kolik pasty je v jedné tub? "Nevím." "Játovím,odgaueažktelevizi." Ptá se kamarád kamaráda: "Máte lžíci na boty?" "Ne, my boty nejíme!" CojetoHardware?Tojetaástpoítae, do které mžete kopnout, když pestane fungovatsoftware. 15.roníktradiníhovelikononíhojarmarku.Jakokaždý rok,zšluby sezúastníakce podvedením paní uitelky Kutmanové a zasvtí návštvníky do zdobení kraslic. Srdenvásvšechnyzveme! Proselidihlásínavysokou školu? Abydostalikolejapístupna Internet. Sobota12.4. MuzeumCheb Od10:00do17:00hodin NocsAndersenemanebpostelplnápísmenek JižpotrnáctésekonáoblíbenáakcedtízvanáNoc sandersenem, kdy dti stráví celou noc vknihovn a zažijí spoustulegraceadobrodružství. Také letos vás srden zve Mstská knihovna vlubechnatutoakci,kterásekonávpátek Uitelkžákovi:"Kdybysmlsedm jablíekajátodvpoprosil,kolik bytijichzstalo?""sedm!" Napíjmunapsychiatriiseptálékapacienta:"Jakjstesesemdostal, cováspivádí?""no,zaalototím,žejsemseoženil.tojsemnikdy nemldlat.vzaljsemsitotižjednuvdovu,comladosploudceru, kterásetedystalamojínevlastnídcerou.kdyžpijelnanávštvumj otec,taksedonízamilovalapaksesníoženil,takžemojenevlastní dcera te byla mojí nevlastní matkou. Pak se mé žen narodil syn, který byl samozejm taky tátv švagr, protože to byl bratr jeho manželky.no,jakjsemvámíkal,mojenevlastnídcerabylatakémojí nevlastnímatkou,takžejejímalýbratrbylteimýmstrýkem.no,a z toho taky vyplývá, že moje žena, která je matkou mé nevlastní matky, je také mojí babikou a já jsem tudíž její vnuk. Ale to není všechno. Protože mám za ženu nevlastní babiku, nejsem jen její manželavnuk,alejsemtakésvjddeek.teužchápete,projsem tady?" 10 3

4 Nedílnousouástítchtosvátkjei vskandináviitradinívelikononívýzdoba, vnížpevládajíkuátka,jehátka,zajícia vajíka. Symbolem Velikonoc ve všech severských zemích je žlutá, nebo je barvou slunce, po kterém po dlouhé zim touží každý Sevean. Do žluta se ladí veškerédekorace,žlutsebarvívajíka,do vázy se dávají narcisy a krokusy a nikde nesmí chybt buclatá žluouká kuátka. Pro dekoraci domácností se používají bezové vtviky, koiky, jarní kvtiny a samozejmmalovanávelikononívajíka. Pro Seveany bývají Velikonoce vtšinouposlednímožností,kdysimohou zalyžovat,ehožtakévevelkémvyužívají,a to hlavn v Norsku a na Islandu, kde je pracovní volno od tvrtka do pondlí. Mnoho Nor si ale bere dovolenou i na zbytek velikononího týdne a vyráží s rodinou na hory. Tam se pak vnují velmi specifickénorskévelikononítradici:etb nových detektivních román, které už po desetiletí vycházejí práv v dob velikononích svátk a sledování film s kriminálnízápletkou. Jakse slaví Velikonoce ve svt puste fjer æggeløb Rulle æg gækkebrev Ve Finsku a Švédsku se o Velikonocích malují vajíka a pipravuje výzdoba, v níž nechybí zajíci a barevnými peíky ozdobené bezové vtviky. V nkterých oblastech se tam dti také pevlékají za arodjnice a obcházejí domy, kde mní nazdobené vtviky za sladkosti. V jižním Finsku se toto dje již o Kvtné nedli. Podobnjakoveskuifinskédomácnosti jsou na Velikonoce vyzdobeny velikononím osením. Zelenající se mísa symbolizuje picházející jaro. Povyrostlý oves se ješt pípadn zdobí figurkami slepicakuátek. Tiktak,tiktak. ReceptvynálezceŠikulyzknížky KaeraDonalda Pípravapro4osoby Cojepoteba: 6malýchkokosek 2lžícepomeranovéšávy 4hrstinakouskynakrájenýchjahod, celémaliny,kolekabanánunebo kouskypomerane 1poháršlehakynebvanilková zmrzlina Pracovnípostup: 1. Kokoskytrochuzmáknemea rozdlímedomisek 2. Pokapemejepomeranovou šávou 3. Navrchrozdlímeovoce(záleží jennanašíchuti,jakési vybereme) 4. Minutovýdezertnakonec ozdobímetrochoušlehakynebo zmrzlinou 39.Tolikdnínámzbývádopijímacíchzkoušek.Vtšinaznásdeváákjsmenervózní,jennato pomyslíme. NatálkaKušnírová,5.tída ZávidímTi,Maky,žeužtomášzasebou.Gratulujukpijetínakonzervato! Btuš,Tobnaopaknezávidímvbec tverypijímakyaktomuvše,ímsismuselaprojít.ati takonzervatovyjde,akdyžne,mášvzálozeveterinu. Mája dvagymply.jsmevestejnésituaci.možnásevchebusejdeme. NebosesejdusEliškouna1.eskémveVarech. Ako,anaobchodcezáíšstejn(nebovíc)jakonazákladce! Nicky,sTebounalogistickéškolelogikapomine Ivko,informatikaTIpjde,tovímzvlastnízkušenosti.Malásmrt(myvímesvé) LeonkoaTýnko,vydvsvašimiradamiohlednúesnebudetemítvkadenictvíproblémy. Michale,cododat?Tyagympljstesisouzeni. Luboši,jetopadesátnapadesát.BusesejdešsMichalemnaJenénebone. Jiíku,ISŠCheb,CNCstroje.No,kdyžsevtomvyznáš,takprone? Honzo,ostravovánítohoasivíšhodn,soudímlidleTvéhoapetitu Davide,kdyžjdešnaíšníka,praxiužmášvpodstatzasebou... AnazávrTy,Kikino.Tobbudemiminkopinášetradostiistarosti,alehlavn,ajezdravé! Všem(isob)držímpalce,asenámsplníitynejnesplnitelnjšísny. 4 V Katalánsku se slaví Velikonoce jinak nežvechách.peouserznésladkédorty,na které se dává vajíko, bu okoládové, slepií, nebo teba zmarcipánu. Nechybí ani malé sladkosti,okoládovéfigurkyamalákuátka. Dti i dosplí si mohou vcukrárn objednatvelikononí Monu zmarcipánunebo zokolády vjakékoliv podob (napíklad fotbalového hráe, auta, zpváka, domu y postaviek zpohádek, prost cokoliv je napadne). DamiánAlonso,6.tída Anazávrskromnáradaprobudoucídevááky:nenechávejtesvározhodnutínaposledníchvíli, mysletedopedu! 9 MarieKristinaMalá,9.tída

5 SUŠ stáleuklizenášatna Milížáci!Optmžeteporovnatbodymezitídami. Letos jsou výsledky pomrn vyrovnané a hlavn ještnenínicztraceno.zbývajínámstáledvamsíce, kdy mžete nco vytvoit. Pipomínám, že se blíží Velikonoce, sbíráme víka, vyfouklé skoápky od vajec a korkové zátky. Neváhejte vylepšit skóre sbrembylin.ahlavn:užijtesijarodosytostiapeji hodnzábavy! Denuitel Mirkaerníková Denuiteljedenvyhlášenýkpoctuitel.Celosvtovsesiceslaví5.íjna,aleveskérepublicejeurenna28. beznaupíležitostivýroínarozeníjanaamosekomenského. Tensenarodilvroce1592vNivniciuUherskéhoBrodu.Jeuznávánjakovýznamnýeskýspisovatel,humanista,filozof, teolog a zakladatel moderní pedagogiky. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské a politický mluví eské protikatolické emigrace. Studoval na nmeckých protestantských univerzitách (Herborn, Heidelberg), pozdji uil v PerovabylduchovnímsprávcemveFulneku. PobitvnaBíléhoe(1620)semuselskrývat,r.1628opustilvlastausadilsevpolskémstediskuJednotybratrskév Lešn. Podnikl nkolik cest do Anglie, Švédska a Uher, kde uplatoval své pokrokové pedagogické názory (proto je nazýván uitelem národ). V Lešn setrval do požáru v r.1656, pi kterém mu shoely materiály k velkému slovníku eskéhojazyka. PoslednílétatrávilvAmsterodamu,pohbenbylvNaardenu.28.beznaškolyastotaképoádajírznéakcevnované Komenského životu a tvorb. Ministerstvo školství tento den udluje Plakety Jana Ámose Komenského pro nejlepší uitele. MarekÜberlacker,7.tída AímoVelikonocíchpohostímekoledníky? Karamelovéslepiky 350gloupanýchpraženýchmandlí 100gznichpodélnrozplených 350ghotovéhotsta(jakékolivosvdenétsto okoládové,oechovénebomandlové) 145gpiškot 200gzmkléhomásla 1celáa2/3plechovkyzkaramelizovanéhosalka(vaeného2hodinyvevod) 1a½balenímkkýchkaramelek +1a½bíléokolády(nebohotovépolevy) +kousekrozpuštnétmavéokolády(nebohotovépolevy) Postup: Nejprvesizrozválenéhotstavykrájejtevroubkovaná(nebohladká)kolekavelikostipiškotuaupetejena peicímpapíebžnýmzpsobem.mezitímvyšlehejte200gzmkléhomáslase2/3konzervyzkaramelizovanéhosalka auložtekrémdolednikyztuhnout.pakjímnapltecukráskýsáekshvzdicovoušpikou.250gpraženýchmandlí rozmixujte (nebo nastrouhejte, pípadn umelte) najemno spolen se 145g piškot. Do smsi pidejte celou plechovkukaramelovéhosalkaavymíchejtevkompaktnítuhé,mírnlepivé tsto. Do mísy postavené nad hrnec s vroucí vodou vysypte 1 a ½ balíku mkkých karamelek (bez obal) a za obasnéhodolitíodpaenévodyjenechterozpouštt(trvátodoceladlouho,taksenelekejteavkliduvykejte).do rozevíratelnéformikynavelíúlkyvmáknteást tsta aprstem(nebokoncemširšívaeky)donjvyhlubtevtší otvor.pomocícukráskéhosákunaplteúlekkrémem,vyndejtehozformikyapileptenaupeenékoleko.takto postupujtepoáddál,ažvámnezbudežádnétstoauložteúlkydolednikyztuhnout).vtutochvílibyužkaramelky mlybýtdokonalerozpuštnéapipravenékmodelováníhebínkazobákprobudoucíslepiky.karamelováhmota jepkntvárná,alejenkdyžjeteplá,takžejibhemprácebudetemusetpárkrátpihát(toužaletrvájenpárminut). Hotové výtvory pak ukládejte na podložku potaženou potravinovou fólií a nechte je chvíli ztuhnout. Mezitím si v tepluvzdornémísepostavenénadhrnecsmírnvroucívodoutak,abysejejídnonedotýkalohladiny,rozpustebílou okoládu (viztipya triky) nebohotovoupolevu.každýúlekv nípaknamáejtetak, že nejprvepolijetešpikuúlku (hlaviku),apakjehopodélnoupolovinu(okídlenýhbet). Polité slepiky odkládejte na podložku pokrytou potravinovou fólií, aby se k ní nepilepily. Do ješt vláné okolády pilepte naobabokypolovinymandliek(kidélka)anavrchkaždéhlavikylehcepimákntehebíneka optdejteztuhnoutdoledniky.kousekhokéokoládyrozpustevevodnílázni,nebovmikrovlnnétroub,nechte mírnvychladnoutapomocípárátkavytvotenahbetuslepiektmavépuntíky(kropenatývzor)anabíléhlavice2 protáhléflíky(oi) tmmžetepípadndoplnitještbílepanenkyzezbytksvtlépolevy.jakoposlednívyhlubte pomocípárátkavobliejovéástislepikymaloudírku,dokterézasutekaramelovýzobáekamátehotovo. 8 5

6 Zimníolympijskéhry2014 Zimníolympijskéhrysekonalyvednech6.až23. února 2014 vruském mst Soi. Na olympiádu se kvalifikovalo 88 zemí zcelého svta. Celkem se rozdalo 98sadmedailí.Odhadujese,žehrystálypes50miliard dolar,tedyptkrátvíce nežpvodnolympijskývýbor odhadoval. ZOH v Soi tedy byly nejdražšími olympijskýmihramivhistorii. Soutžilo se ve dvanácti nových disciplínách: smíšená štafeta v biatlonu, ženské skoky na lyžích, smíšené týmové krasobruslení, smíšené týmové san, lyžaský halfpipe (mužský a ženský), lyžaský slopestyle (mužský a ženský), snowboardový slopestyle (mužský a ženský), snowboardový paralelní slalom (mužský a ženský) eskárepublikazískalacelkem8medailí(dvakrát zlato, tyikrát stíbro a dvakrát bronz viz tabulka) a celkovsevpotumedailíumístilana15.míst. KristýnaNedvdová,8.tída SpolenáakcesGymnáziemvMarkneukirchenu Stedu 12. bezna jsme strávili u našich soused na Gymnáziu v Markneukirchenu. Na programu byla Moderní médiaajistotanainternetuamobilníchsítích." JelasnámipaníuitelkanminyEvaRucková,bezkterébychomsetamneobešli,jelikožnašeznalostinmeckého jazykanejsouještdokonalé.dálenásdoprovázelpanuitelpecháek,kterýnámpomáhalspraceminapc. Popíjezdunássrdenpivítaližákyauitelitamjšíhogymnázia.Zavedlinásdoperfektnvybavenéuebny.Na každé lavici byl notebook. Závidníhodné! Ale chybika se peci jen vloudila. V této uebn se vyskytla spojková chyba.protojsmedojinéuebny.mlijsmepipravenéúkolyprácesfacebookem.tosenámlíbilo! Mezitím nám nmecké studentky s pomocí nkterých našich dvat pipravily obd. Ke špagetám jsme si mohli vybratzetídruhomáek.všemchutnalo!vzhledemktomu,ženámpoasípálo,sluníkokrásnsvítilo,jsme obdvalipedškolounalavikách.taképronásncozvláštního! Poobdnadešlachvílerozlouenísnašiminmeckýmipáteli.Výletsevšemmoclíbil.Doufám,žedalšíakcebude takétakskvláabudusejímocizúastnit. TextKláraMraková,fotografieTomášRück(8.tída) EVASAMKOVÁSNOWBOARDCROSS ZLATO MARTINASÁBLÍKOVÁRYCHLOBRUSLENÍ,5000M ONDEJMORAVECBIATLON,STÍHACÍZÁVOD MARTINASÁBLÍKOVÁRYCHLOBRUSLENÍ,3000M ZLATO STÍBRO STÍBRO GABRIELASOUKALOVÁBIATLON,HROMADNÝST. STÍBRO ESKÝTÝMBIATLON,SMÍŠENÁŠTAFETA STÍBRO JAROSLAVSOUKUPBIATLON,SPRINT BRONZ ONDEJMORAVECBIATLON,HROMADNÝSTART BRONZ 6 7

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Vzkaz pro všechny hodné

Vzkaz pro všechny hodné Obasník 19.12.2013 VeseléVánoce Obasník 19.12.2013 Pokudjsteještnestihli napsatježíškovi,mžetemu poslatvašetajnápánína kouzelnyjezisek2013@gmail. com.uritsebudesnažit vámjesplnit.akdyžneo letošníchvánocích,takteba

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ČT SPORT XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ZOH SOČI DATUM ČAS DISCIPLÍNA AKCE ČT 6. 2. 2014 15:00 JÍZDA V BOULÍCH kvalifikace 15:45 SNOWBOARDING, KVALIFIKACE SLOPESTYLE 16:30

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Program OH v Soči - pátek 7. února 2014. Program OH v Soči - sobota 8. února 2014

Program OH v Soči - pátek 7. února 2014. Program OH v Soči - sobota 8. února 2014 Object 1 Program OH v Soči - pátek 7. února 2014 17:00 Slavnostní zahajovací ceremoniál na olympijském stadionu Fisht čas je již přepočítaný na středoevropský (SEČ), tento den neprobíhají žádné sportovní

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi (časy vysílání přímých přenosů a záznamů jsou orientační a mohou být aktuálně měněny) PÁTEK 12.2. 2010 DEN 1 SO 13.2. 2010 2:00 STUDIO SO 13.2. 2010

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Nová redakní rada Den bezpenosti na naší škole Kinderiáda Rozhovor s paní uitelkou Veronikou Kopsovou Jak vypadaly Letní slavnosti 2009 Naše školní jídelna Turnaj v malém fotbálku Zájmové aktivity

Více

Podmínky pro pobyt a sportovní vystoupení Českého olympijského týmu v Soči 2014

Podmínky pro pobyt a sportovní vystoupení Českého olympijského týmu v Soči 2014 Podmínky pro pobyt a sportovní vystoupení Českého olympijského týmu v Soči 2014 PhDr. Martin Doktor Sportovní ředitel ČOV Šéf mise ČOT ZOH SOCHI 2014 XXII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY SOČI 2014 7. 23. února 2014

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Bude (to co se nevlezlo do kalendáe)

Bude (to co se nevlezlo do kalendáe) asopis skautského oddílu Skalák, st edisko Skali ka ro ník XIX íslo 5 leden, únor 2014 Bude (to co se nevlezlo do kalendáe) Když se podíváš na poslední stránky tohoto asopisu, tak t možná pekvapí, že zde

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia 2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia Úvod Doba temna je za námi. Královští ddicové, kteí svými šarvátkami a pýchou zavinili pád msta Blue Moon, uprchli. Zkažení rádci a dvoané,

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

íslo 4, roník 17, duben 2011

íslo 4, roník 17, duben 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 2. 5. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 4, roník 17, duben 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 4. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT Ve dnech 12.2. 28.2.2010 se v kanadském Vancouveru konaly XXI. Zimní olympijské hry. Česká televize nabídla svým divákům kompletní vysílací servis na programech

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Hrnky Hrnek klasik Klasický bílý hrníček 330ml, vhodný pro mytí v myčce, kvalita A+, potisk až 85x215 mm. Hrnek bílý, úzký.

Hrnky Hrnek klasik Klasický bílý hrníček 330ml, vhodný pro mytí v myčce, kvalita A+, potisk až 85x215 mm. Hrnek bílý, úzký. Hrnky Hrnek klasik Klasický bílý hrníček 330ml, vhodný pro mytí v myčce, kvalita A+, potisk až 85x215 mm Váha: +- 330g Hrnek bílý, úzký Bílý hrníček 300ml, nízká hmotnost, vhodný pro mytí v myčce Výška:

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely.

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely. AKTIVITY PRO DTI ESTETICKÉ VECKÝ KROUŽEK TANENÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU, KLAVÍR A KYTARU DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÉ VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ORIGAMI ŠIKOVNÉ RUKY ANGLITINA ANGLICKÁ KONVERZACE

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Pár vtip pro dobrou náladu (omlouvám se všem blondýnkám, i t m odbarveným.) Št pán Cízler, 6. t ída

Pár vtip pro dobrou náladu (omlouvám se všem blondýnkám, i t m odbarveným.) Št pán Cízler, 6. t ída Na tomto ísle spolupracovali: Párvtipprodobrounáladu(omlouvámsevšem blondýnkám,itmodbarveným.) ŠtpánCízler,6.tída Stojídvblondýnkynanástupištiajednaseptá: Pane výpraví,dovezemtenhlevlakdoprahy? Ne,zklame

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Vánoce u nás a jinde Turnaj v malé kopané Návštva PARKU HOSTIVA Rozhovor s paní uitelkou Janou Bezinovou- Zelingerovou Soutže Putovního poháru starosty naší ásti Prahy 15 Rozhovor s Mgr.

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Blíží se konec školního roku Rozhovor se Zdislavou Dubišarovou 35 let naší školy SPRING JUNIOR CUP 2009 Letní slavnosti Závod v cyklistice Texty anglických písní Názory chlapc a dvat naší školy

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích

SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích ADRENALINSPORT KLUB PROSTJOV pokrauje v poádaní sportovních dn na kolekových bruslích a kolobžkách.loský historicky druhý závod na kolekových bruslích ukázal,

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 105 duben 2009

METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 105 duben 2009 METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 105 duben 2009 Vydává oblastní komise mládeže SF Brno Neprodejné Pedseda OKM: RNDr. Zdenk Oká, Slámova 39, 61800 Brno Redaktor

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce.

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 Nikdo neví, kam se jede Cyklistický jídelníèek

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Sobota 23. 9. 2006 19:00 22:00 Úast: Souek Petr, Ing. Konená Jana, Ing. Majer Petr Ilenková Radana Omluven: Novák Filip Hosté: Výkonný výbor

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Zpráviky z naší školiky

Zpráviky z naší školiky TJ SOKOL spolené foto cvienek závr sezóny TJ SOKOL naše fotbalové družstvo TJ SOKOL ped mararatónem TJ SOKOL fotb.turnaj vítz penalt dtí Petr Šilar První školní den 2 Zpráviky z naší školiky Dobrý den

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT 2 LEDNÍ HOKEJ ŽEN, SKUPINA A, 2 TŘETINY

XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT 2 LEDNÍ HOKEJ ŽEN, SKUPINA A, 2 TŘETINY ČT 2 II. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT 2 ZOH SOČI DATUM ČAS DISCIPLÍNA AKCE SO 8. 2. 2014 STUDIO LETNÁ UVÁDĚJÍ DARINA VYMĚTALÍKOVÁ + TOMÁŠ JÍLEK 9:00 11:30 LEDNÍ HOKEJ ŽEN, SKUPINA

Více

Lukáš Hlávka 2003 2/2003

Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Historie eských Hemanic II. ást Vítek ze Švábenic V roce 1295 zemský maršál, 1303 sudí, 1307 kanovník cúdy olomoucké a 1308 správce a hejtman zemský. / nap. mír ve Znojm mezi vévodou

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

1. TRADICE DNE ZETORU POKRAUJE

1. TRADICE DNE ZETORU POKRAUJE ==$1?$'$A->'BACD-?$?KGAK

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 04.05.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 04.05.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 04.05.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Pehled akcí: 2. pololetí 2008/09

Pehled akcí: 2. pololetí 2008/09 Pehled akcí: 2. pololetí 2008/09 Stední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostedí-schola Humanitas Termín Akce Tídy Uitelé Místnosti 1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. Zveejnní témat ZP 3.A, 3.B

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 Ohlédnutí: Vítání obánk Sportovní dtský den Svatovítská pou Sportovní aktuality!!"# - OZ schválilo zprávu auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce a

Více

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Sportovní innost klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov byla v roce 1999 zajišována ve všech vkových a hmotnostních kategoriích. Závodníci klubu

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma Další významné ocenní pro naši školu U píležitosti dekády OSN Vzdlání pro udržitelný rozvoj byl naší škole udlen titul Škola udržitelného rozvoje. Získali jsme I. stupe, což je nejvyšší ocenní za aktivity

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 11. listopadu 2004 Cena KcÏ 17,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 11. listopadu 2004 Cena KcÏ 17,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 11. listopadu 2004 Cena KcÏ 17,50 OBSAH: 565. NarÏõÂzenõ vlaâ dy o zvyâsïenõâ duê choduê v roce2005 566. VyhlaÂsÏ ka,

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Mars projde Jeslikami

Mars projde Jeslikami ASTRONOMICKÉ informace - 5/2008 (217) Hvzdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Mars projde Jeslikami Mars už ani zdaleka není v takovém postavení v jakém se na oblohu promítal

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více