OB ASNÍK. íslo 1/2014 m síc vydání: b ezen. Na tomto ísle spolupracovali:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OB ASNÍK. íslo 1/2014 m síc vydání: b ezen. Na tomto ísle spolupracovali:"

Transkript

1 Píspvky do dalšíhoísla Obasníku se pijímají do 12. ervna 2014 na elektronické adrese popípad mžete své píspvky vložit anonymndoschránkynaprotiediteln. Na tomto ísle spolupracovali: 5. tída: Natálka Kušnírová 6. tída: Damián J. Alonso 7. tída: Marek Überlacker 8. tída: Klára Mraková, Kristýna Nedvdová, Tomáš Rück 9. tída: Marie Kristina Malá OBASNÍK Koordinace: Silvie Furišová Jazyková úprava: Lenka Fialková íslo1/2014 msícvydání:bezen Cena:5K 12 1

2 Témakzamyšlení Svtkolemnásaneb domabychomsitouritnedovolili Už dlouho se chystám napsat o tom, co m trápí. Asi siíkáte, o co jde? Mám na mysli zpsob, jakým zacházíme svcmi, které nejsou naše, jak dláme nepoádek kolem sebe a pipadá námtakovéchovánínaprostonormální.apitomdomamámevšechno,jakseíká, pünktlich.jeto smutné. Ahojdti! To nám to ale rychle uteklo, co? Já vím, že jsem vám slíbil, že se objevím až kolem Velikonoc, ale už jsem to bez vás nemohl vydržet. Tak jsem tu asi o msíc díve, snad vám to udláradost.mámprovásspoustuzajímavostí,povímvámovelikononíchtradicíchazvycích vjinýchzemích,pidámpárzajímavýchrecept,pozvuvásnakulturníakce,akdybytohlebylo málo,takvásrozesmjinkolikavtípkyzeživota. Abychnezapomnl,nedávnosemidostalakrukámpihláškaonejlepšíasopiskraje,tak jsem se rozhodl, že se soutže zúastním. Za msíc bude vyhlášení výsledk, proto mi držte všichnipalce! A te si m rychle pette a utíkejte ven, urit tam svítí sluníko a už na vásekají kamarádi a kamarádky. Hlavn nesete poád jen u poítae nebo tabletu, budou vás ztoho boletoi.mimochodem,všimlijstesi,žejenasvtímdálvíclidí,kterýmsezhoršujezrakpráv tím,žetrávípílišasuuobrazovkypoítae? VáškamarádObasník Na chodb nkdo odložil plastovou láhev, je napl plná a leží na krabici, kam se odkládají plastovéláhve.asimldalekokumyvadlu,kdejimohlvkliduvyprázdnitapakvyhodit.všakonato pakudlápaníuklízeka,odtohotupeceje,ne? Nakouknunazáchodky.Nkdovyrolovalasidvametrytoaletníhopapíruatenseteválína zemi. Na záchod se svítí a je bílý den. Zvláštní, co?íkám si, že poprosím žáky, aby vyfotili své koupelny doma a pinesli fotky do školy. Udlám znich koláž a tu povsím na záchodky. Aby žáci nezapomínali,žeityškolníjsouprolidiamlbysenanichudržovatpoádek.mohlabychknimzajít nanávštvuapohrátsistoaleákemvjejichkoupeln,covynato?cobymitakasiekli? Propíkladynašínezodpovdnostiaignorancenemusímchoditdaleko,staímiktomukrátká procházkaponašímiléškolice.jsemvuebnplnékrásnýchkytekvkvtinái.vjednomježvýkaka, conejspíšztratilapíchumátyadotynýžáksesnítakhlerozlouil.vdalšímjekustužky,asinkdo zhladujirozkousalazahodiltam,kdetobylonejblíž.vlavicijenedojedenáhouska,nakterébysi podvyživenédítzezemtetíhosvtauritpochutnalo.ukošespoustaodpadk(nevkoši,pro, pecesenkdonebudetrefovatdovnit,kdyžjekolemmísto ).Stejnépatro,jináuebnaanazemise válejítaháky,kteréužnikdonechce,protožeprovrkajenapsaná. Znechucenásejdupodívatdošaten,tebampohlednasrovnanépezvkypotší.Spousta jichjealevenku,nahromádce ztracených a zapomenutých vcí.nikdojenepostrádá,neboužje nechce.ertví,protamležítapestrobarevnásmsiceobuviaobleení. Odcházím smutn ze školy a teou mi slzy. Sakra, nemám kapesník. Jé, to je náhoda, ped školou se válí celý balíek papírových kapesník. Tak si jeden vezmu a zbytek? Ten si schovám do kapsy.zítrasebudehodit,ažzasenkdobudepotebovatsmrkatapoletípihodinnazáchodpro ubrouseknautíránírukou. Asisitemyslíte,žesivymýšlímnebožepeháním.Aletojeomyl.Ptámsesamasebe,kdeje vlastn chyba? Nebo vkom? Vrodiích, vuitelích nebo v samotných dtech? Pro nkteré znás je možnáobtížnépochopitrovniciodvouneznámých,nauitseslovíkaznudnélekcenebochemické názvosloví. Ale býtlovk alovkem zstávat za každých okolností, je pro urité jedince dokonce nadlidské úsilí. Pitom smysl pro poádek aistotu by ml být vkaždém znás zakódován již od narození. Pvodnjsemchtlapsátomezinárodnímdnivody,alepakjsemsiekla,žetotobudetakové víc ze života. Nezlobte se za upímnost, ta skoro vždycky bolí. A zeptejte se sami sebe, kam až to chcetenechatzajít. S.Furišová 2 11

3 Kudyznudyanebkamza kulturou Pro se blondýnky smjí, když je bouka? Protožesimyslí,žejenkdofotí! Zájezdové pedstavení známého zábavného televizníhopoadutvprima Úterý25.3. KCSvoboda V17:30a20:00hodin Recitál nkolikanásobné zlaté zpvaky L. Bílé za klavírního doprovodup.maláska. tvrtek3.4. KCSvoboda V19:00hodin Mami, víš kolik pasty je v jedné tub? "Nevím." "Játovím,odgaueažktelevizi." Ptá se kamarád kamaráda: "Máte lžíci na boty?" "Ne, my boty nejíme!" CojetoHardware?Tojetaástpoítae, do které mžete kopnout, když pestane fungovatsoftware. 15.roníktradiníhovelikononíhojarmarku.Jakokaždý rok,zšluby sezúastníakce podvedením paní uitelky Kutmanové a zasvtí návštvníky do zdobení kraslic. Srdenvásvšechnyzveme! Proselidihlásínavysokou školu? Abydostalikolejapístupna Internet. Sobota12.4. MuzeumCheb Od10:00do17:00hodin NocsAndersenemanebpostelplnápísmenek JižpotrnáctésekonáoblíbenáakcedtízvanáNoc sandersenem, kdy dti stráví celou noc vknihovn a zažijí spoustulegraceadobrodružství. Také letos vás srden zve Mstská knihovna vlubechnatutoakci,kterásekonávpátek Uitelkžákovi:"Kdybysmlsedm jablíekajátodvpoprosil,kolik bytijichzstalo?""sedm!" Napíjmunapsychiatriiseptálékapacienta:"Jakjstesesemdostal, cováspivádí?""no,zaalototím,žejsemseoženil.tojsemnikdy nemldlat.vzaljsemsitotižjednuvdovu,comladosploudceru, kterásetedystalamojínevlastnídcerou.kdyžpijelnanávštvumj otec,taksedonízamilovalapaksesníoženil,takžemojenevlastní dcera te byla mojí nevlastní matkou. Pak se mé žen narodil syn, který byl samozejm taky tátv švagr, protože to byl bratr jeho manželky.no,jakjsemvámíkal,mojenevlastnídcerabylatakémojí nevlastnímatkou,takžejejímalýbratrbylteimýmstrýkem.no,a z toho taky vyplývá, že moje žena, která je matkou mé nevlastní matky, je také mojí babikou a já jsem tudíž její vnuk. Ale to není všechno. Protože mám za ženu nevlastní babiku, nejsem jen její manželavnuk,alejsemtakésvjddeek.teužchápete,projsem tady?" 10 3

4 Nedílnousouástítchtosvátkjei vskandináviitradinívelikononívýzdoba, vnížpevládajíkuátka,jehátka,zajícia vajíka. Symbolem Velikonoc ve všech severských zemích je žlutá, nebo je barvou slunce, po kterém po dlouhé zim touží každý Sevean. Do žluta se ladí veškerédekorace,žlutsebarvívajíka,do vázy se dávají narcisy a krokusy a nikde nesmí chybt buclatá žluouká kuátka. Pro dekoraci domácností se používají bezové vtviky, koiky, jarní kvtiny a samozejmmalovanávelikononívajíka. Pro Seveany bývají Velikonoce vtšinouposlednímožností,kdysimohou zalyžovat,ehožtakévevelkémvyužívají,a to hlavn v Norsku a na Islandu, kde je pracovní volno od tvrtka do pondlí. Mnoho Nor si ale bere dovolenou i na zbytek velikononího týdne a vyráží s rodinou na hory. Tam se pak vnují velmi specifickénorskévelikononítradici:etb nových detektivních román, které už po desetiletí vycházejí práv v dob velikononích svátk a sledování film s kriminálnízápletkou. Jakse slaví Velikonoce ve svt puste fjer æggeløb Rulle æg gækkebrev Ve Finsku a Švédsku se o Velikonocích malují vajíka a pipravuje výzdoba, v níž nechybí zajíci a barevnými peíky ozdobené bezové vtviky. V nkterých oblastech se tam dti také pevlékají za arodjnice a obcházejí domy, kde mní nazdobené vtviky za sladkosti. V jižním Finsku se toto dje již o Kvtné nedli. Podobnjakoveskuifinskédomácnosti jsou na Velikonoce vyzdobeny velikononím osením. Zelenající se mísa symbolizuje picházející jaro. Povyrostlý oves se ješt pípadn zdobí figurkami slepicakuátek. Tiktak,tiktak. ReceptvynálezceŠikulyzknížky KaeraDonalda Pípravapro4osoby Cojepoteba: 6malýchkokosek 2lžícepomeranovéšávy 4hrstinakouskynakrájenýchjahod, celémaliny,kolekabanánunebo kouskypomerane 1poháršlehakynebvanilková zmrzlina Pracovnípostup: 1. Kokoskytrochuzmáknemea rozdlímedomisek 2. Pokapemejepomeranovou šávou 3. Navrchrozdlímeovoce(záleží jennanašíchuti,jakési vybereme) 4. Minutovýdezertnakonec ozdobímetrochoušlehakynebo zmrzlinou 39.Tolikdnínámzbývádopijímacíchzkoušek.Vtšinaznásdeváákjsmenervózní,jennato pomyslíme. NatálkaKušnírová,5.tída ZávidímTi,Maky,žeužtomášzasebou.Gratulujukpijetínakonzervato! Btuš,Tobnaopaknezávidímvbec tverypijímakyaktomuvše,ímsismuselaprojít.ati takonzervatovyjde,akdyžne,mášvzálozeveterinu. Mája dvagymply.jsmevestejnésituaci.možnásevchebusejdeme. NebosesejdusEliškouna1.eskémveVarech. Ako,anaobchodcezáíšstejn(nebovíc)jakonazákladce! Nicky,sTebounalogistickéškolelogikapomine Ivko,informatikaTIpjde,tovímzvlastnízkušenosti.Malásmrt(myvímesvé) LeonkoaTýnko,vydvsvašimiradamiohlednúesnebudetemítvkadenictvíproblémy. Michale,cododat?Tyagympljstesisouzeni. Luboši,jetopadesátnapadesát.BusesejdešsMichalemnaJenénebone. Jiíku,ISŠCheb,CNCstroje.No,kdyžsevtomvyznáš,takprone? Honzo,ostravovánítohoasivíšhodn,soudímlidleTvéhoapetitu Davide,kdyžjdešnaíšníka,praxiužmášvpodstatzasebou... AnazávrTy,Kikino.Tobbudemiminkopinášetradostiistarosti,alehlavn,ajezdravé! Všem(isob)držímpalce,asenámsplníitynejnesplnitelnjšísny. 4 V Katalánsku se slaví Velikonoce jinak nežvechách.peouserznésladkédorty,na které se dává vajíko, bu okoládové, slepií, nebo teba zmarcipánu. Nechybí ani malé sladkosti,okoládovéfigurkyamalákuátka. Dti i dosplí si mohou vcukrárn objednatvelikononí Monu zmarcipánunebo zokolády vjakékoliv podob (napíklad fotbalového hráe, auta, zpváka, domu y postaviek zpohádek, prost cokoliv je napadne). DamiánAlonso,6.tída Anazávrskromnáradaprobudoucídevááky:nenechávejtesvározhodnutínaposledníchvíli, mysletedopedu! 9 MarieKristinaMalá,9.tída

5 SUŠ stáleuklizenášatna Milížáci!Optmžeteporovnatbodymezitídami. Letos jsou výsledky pomrn vyrovnané a hlavn ještnenínicztraceno.zbývajínámstáledvamsíce, kdy mžete nco vytvoit. Pipomínám, že se blíží Velikonoce, sbíráme víka, vyfouklé skoápky od vajec a korkové zátky. Neváhejte vylepšit skóre sbrembylin.ahlavn:užijtesijarodosytostiapeji hodnzábavy! Denuitel Mirkaerníková Denuiteljedenvyhlášenýkpoctuitel.Celosvtovsesiceslaví5.íjna,aleveskérepublicejeurenna28. beznaupíležitostivýroínarozeníjanaamosekomenského. Tensenarodilvroce1592vNivniciuUherskéhoBrodu.Jeuznávánjakovýznamnýeskýspisovatel,humanista,filozof, teolog a zakladatel moderní pedagogiky. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské a politický mluví eské protikatolické emigrace. Studoval na nmeckých protestantských univerzitách (Herborn, Heidelberg), pozdji uil v PerovabylduchovnímsprávcemveFulneku. PobitvnaBíléhoe(1620)semuselskrývat,r.1628opustilvlastausadilsevpolskémstediskuJednotybratrskév Lešn. Podnikl nkolik cest do Anglie, Švédska a Uher, kde uplatoval své pokrokové pedagogické názory (proto je nazýván uitelem národ). V Lešn setrval do požáru v r.1656, pi kterém mu shoely materiály k velkému slovníku eskéhojazyka. PoslednílétatrávilvAmsterodamu,pohbenbylvNaardenu.28.beznaškolyastotaképoádajírznéakcevnované Komenského životu a tvorb. Ministerstvo školství tento den udluje Plakety Jana Ámose Komenského pro nejlepší uitele. MarekÜberlacker,7.tída AímoVelikonocíchpohostímekoledníky? Karamelovéslepiky 350gloupanýchpraženýchmandlí 100gznichpodélnrozplených 350ghotovéhotsta(jakékolivosvdenétsto okoládové,oechovénebomandlové) 145gpiškot 200gzmkléhomásla 1celáa2/3plechovkyzkaramelizovanéhosalka(vaeného2hodinyvevod) 1a½balenímkkýchkaramelek +1a½bíléokolády(nebohotovépolevy) +kousekrozpuštnétmavéokolády(nebohotovépolevy) Postup: Nejprvesizrozválenéhotstavykrájejtevroubkovaná(nebohladká)kolekavelikostipiškotuaupetejena peicímpapíebžnýmzpsobem.mezitímvyšlehejte200gzmkléhomáslase2/3konzervyzkaramelizovanéhosalka auložtekrémdolednikyztuhnout.pakjímnapltecukráskýsáekshvzdicovoušpikou.250gpraženýchmandlí rozmixujte (nebo nastrouhejte, pípadn umelte) najemno spolen se 145g piškot. Do smsi pidejte celou plechovkukaramelovéhosalkaavymíchejtevkompaktnítuhé,mírnlepivé tsto. Do mísy postavené nad hrnec s vroucí vodou vysypte 1 a ½ balíku mkkých karamelek (bez obal) a za obasnéhodolitíodpaenévodyjenechterozpouštt(trvátodoceladlouho,taksenelekejteavkliduvykejte).do rozevíratelnéformikynavelíúlkyvmáknteást tsta aprstem(nebokoncemširšívaeky)donjvyhlubtevtší otvor.pomocícukráskéhosákunaplteúlekkrémem,vyndejtehozformikyapileptenaupeenékoleko.takto postupujtepoáddál,ažvámnezbudežádnétstoauložteúlkydolednikyztuhnout).vtutochvílibyužkaramelky mlybýtdokonalerozpuštnéapipravenékmodelováníhebínkazobákprobudoucíslepiky.karamelováhmota jepkntvárná,alejenkdyžjeteplá,takžejibhemprácebudetemusetpárkrátpihát(toužaletrvájenpárminut). Hotové výtvory pak ukládejte na podložku potaženou potravinovou fólií a nechte je chvíli ztuhnout. Mezitím si v tepluvzdornémísepostavenénadhrnecsmírnvroucívodoutak,abysejejídnonedotýkalohladiny,rozpustebílou okoládu (viztipya triky) nebohotovoupolevu.každýúlekv nípaknamáejtetak, že nejprvepolijetešpikuúlku (hlaviku),apakjehopodélnoupolovinu(okídlenýhbet). Polité slepiky odkládejte na podložku pokrytou potravinovou fólií, aby se k ní nepilepily. Do ješt vláné okolády pilepte naobabokypolovinymandliek(kidélka)anavrchkaždéhlavikylehcepimákntehebíneka optdejteztuhnoutdoledniky.kousekhokéokoládyrozpustevevodnílázni,nebovmikrovlnnétroub,nechte mírnvychladnoutapomocípárátkavytvotenahbetuslepiektmavépuntíky(kropenatývzor)anabíléhlavice2 protáhléflíky(oi) tmmžetepípadndoplnitještbílepanenkyzezbytksvtlépolevy.jakoposlednívyhlubte pomocípárátkavobliejovéástislepikymaloudírku,dokterézasutekaramelovýzobáekamátehotovo. 8 5

6 Zimníolympijskéhry2014 Zimníolympijskéhrysekonalyvednech6.až23. února 2014 vruském mst Soi. Na olympiádu se kvalifikovalo 88 zemí zcelého svta. Celkem se rozdalo 98sadmedailí.Odhadujese,žehrystálypes50miliard dolar,tedyptkrátvíce nežpvodnolympijskývýbor odhadoval. ZOH v Soi tedy byly nejdražšími olympijskýmihramivhistorii. Soutžilo se ve dvanácti nových disciplínách: smíšená štafeta v biatlonu, ženské skoky na lyžích, smíšené týmové krasobruslení, smíšené týmové san, lyžaský halfpipe (mužský a ženský), lyžaský slopestyle (mužský a ženský), snowboardový slopestyle (mužský a ženský), snowboardový paralelní slalom (mužský a ženský) eskárepublikazískalacelkem8medailí(dvakrát zlato, tyikrát stíbro a dvakrát bronz viz tabulka) a celkovsevpotumedailíumístilana15.míst. KristýnaNedvdová,8.tída SpolenáakcesGymnáziemvMarkneukirchenu Stedu 12. bezna jsme strávili u našich soused na Gymnáziu v Markneukirchenu. Na programu byla Moderní médiaajistotanainternetuamobilníchsítích." JelasnámipaníuitelkanminyEvaRucková,bezkterébychomsetamneobešli,jelikožnašeznalostinmeckého jazykanejsouještdokonalé.dálenásdoprovázelpanuitelpecháek,kterýnámpomáhalspraceminapc. Popíjezdunássrdenpivítaližákyauitelitamjšíhogymnázia.Zavedlinásdoperfektnvybavenéuebny.Na každé lavici byl notebook. Závidníhodné! Ale chybika se peci jen vloudila. V této uebn se vyskytla spojková chyba.protojsmedojinéuebny.mlijsmepipravenéúkolyprácesfacebookem.tosenámlíbilo! Mezitím nám nmecké studentky s pomocí nkterých našich dvat pipravily obd. Ke špagetám jsme si mohli vybratzetídruhomáek.všemchutnalo!vzhledemktomu,ženámpoasípálo,sluníkokrásnsvítilo,jsme obdvalipedškolounalavikách.taképronásncozvláštního! Poobdnadešlachvílerozlouenísnašiminmeckýmipáteli.Výletsevšemmoclíbil.Doufám,žedalšíakcebude takétakskvláabudusejímocizúastnit. TextKláraMraková,fotografieTomášRück(8.tída) EVASAMKOVÁSNOWBOARDCROSS ZLATO MARTINASÁBLÍKOVÁRYCHLOBRUSLENÍ,5000M ONDEJMORAVECBIATLON,STÍHACÍZÁVOD MARTINASÁBLÍKOVÁRYCHLOBRUSLENÍ,3000M ZLATO STÍBRO STÍBRO GABRIELASOUKALOVÁBIATLON,HROMADNÝST. STÍBRO ESKÝTÝMBIATLON,SMÍŠENÁŠTAFETA STÍBRO JAROSLAVSOUKUPBIATLON,SPRINT BRONZ ONDEJMORAVECBIATLON,HROMADNÝSTART BRONZ 6 7

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

! "#$#%&#'()* Almanach

! #$#%&#'()* Almanach 2 Almanach Banda vystrašených prck táhnoucí hranaté aktovky smrem škola. Pesn takhle jsme vypadali my v roce 1999. Každý vyfasoval vodové barviky, bonbónky, kvtinky a nadji, že z nho škola udlá inteligentního

Více

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 V minulém ísle jste se dozvdli o reakci p. uilek na množství lístk v igelitové tašce. No, podle m to tak dobré nebylo. Ale to je jedno. Dostal jsem za úkol vysvtlit, o co vlastn

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

LEDEN 2008 X. roník íslo 4

LEDEN 2008 X. roník íslo 4 LEDEN 2008 X. roník íslo 4 Vánoce jsou za námi a my momentáln žijeme v roce 2008. A píští rok bude 2009 a další 2010 apod. Za pár chvil bude Valentýn (pekvápko!) a potom pijde... To uvidíte na konci roku

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2006 Program pípravy a liturgických oslav Informace z farností Pidružené programy kulturní Pout a další program roku 2006 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole !" #$"% &'()") )") *+,- *. Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole Prázdniny se již nezadržiteln blíží a druhé íslo Realisty máme na stole. Mockrát všem dkujeme za ohlasy i kritiku - jak tu dobrou,tak

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

íjen 2007 X. roník íslo 1

íjen 2007 X. roník íslo 1 íjen 2007 X. roník íslo 1 Dnes vychází první íslo Dušana pro rok 2007-08. Slavte, hodujte, nante tuné sele! Tento rok je pro Dušana jubilejní, desátý. Tudíž mžeme pedpokládat za njaký as velkou oslavu.

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Evidenční číslo posudku: 1. Identifikační údaje Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek: Adresa

Více

Vážení tenái Zpravodaje AMD!

Vážení tenái Zpravodaje AMD! Vážení tenái Zpravodaje AMD! Toto íslo Zpravodaje mžeme zaít zprávou, která jist potší všechny úastníky rehabilitaních a rekondiních pobyt v rekreaním zaízení Zámeek v Hodonín u Kunštátu. Vše nasvduje

Více

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 24 POSLEDNÍ STRANA KSM vydal: Z AKCÍ KSM * PROTI FAŠISMU * Z AKTIVIT * KINOKLUB KSM * SLAVNOST HALÓ NOVIN * ESKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM * KONEC ORIONKY * KRIZE V OBUVNICTVÍ * PRACOVNÍ PODMÍNKY V BILLE * VZESTVÍ

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

íslo 4, roník 17, duben 2011

íslo 4, roník 17, duben 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 2. 5. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 4, roník 17, duben 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 4. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více