OB ASNÍK. íslo 1/2014 m síc vydání: b ezen. Na tomto ísle spolupracovali:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OB ASNÍK. íslo 1/2014 m síc vydání: b ezen. Na tomto ísle spolupracovali:"

Transkript

1 Píspvky do dalšíhoísla Obasníku se pijímají do 12. ervna 2014 na elektronické adrese popípad mžete své píspvky vložit anonymndoschránkynaprotiediteln. Na tomto ísle spolupracovali: 5. tída: Natálka Kušnírová 6. tída: Damián J. Alonso 7. tída: Marek Überlacker 8. tída: Klára Mraková, Kristýna Nedvdová, Tomáš Rück 9. tída: Marie Kristina Malá OBASNÍK Koordinace: Silvie Furišová Jazyková úprava: Lenka Fialková íslo1/2014 msícvydání:bezen Cena:5K 12 1

2 Témakzamyšlení Svtkolemnásaneb domabychomsitouritnedovolili Už dlouho se chystám napsat o tom, co m trápí. Asi siíkáte, o co jde? Mám na mysli zpsob, jakým zacházíme svcmi, které nejsou naše, jak dláme nepoádek kolem sebe a pipadá námtakovéchovánínaprostonormální.apitomdomamámevšechno,jakseíká, pünktlich.jeto smutné. Ahojdti! To nám to ale rychle uteklo, co? Já vím, že jsem vám slíbil, že se objevím až kolem Velikonoc, ale už jsem to bez vás nemohl vydržet. Tak jsem tu asi o msíc díve, snad vám to udláradost.mámprovásspoustuzajímavostí,povímvámovelikononíchtradicíchazvycích vjinýchzemích,pidámpárzajímavýchrecept,pozvuvásnakulturníakce,akdybytohlebylo málo,takvásrozesmjinkolikavtípkyzeživota. Abychnezapomnl,nedávnosemidostalakrukámpihláškaonejlepšíasopiskraje,tak jsem se rozhodl, že se soutže zúastním. Za msíc bude vyhlášení výsledk, proto mi držte všichnipalce! A te si m rychle pette a utíkejte ven, urit tam svítí sluníko a už na vásekají kamarádi a kamarádky. Hlavn nesete poád jen u poítae nebo tabletu, budou vás ztoho boletoi.mimochodem,všimlijstesi,žejenasvtímdálvíclidí,kterýmsezhoršujezrakpráv tím,žetrávípílišasuuobrazovkypoítae? VáškamarádObasník Na chodb nkdo odložil plastovou láhev, je napl plná a leží na krabici, kam se odkládají plastovéláhve.asimldalekokumyvadlu,kdejimohlvkliduvyprázdnitapakvyhodit.všakonato pakudlápaníuklízeka,odtohotupeceje,ne? Nakouknunazáchodky.Nkdovyrolovalasidvametrytoaletníhopapíruatenseteválína zemi. Na záchod se svítí a je bílý den. Zvláštní, co?íkám si, že poprosím žáky, aby vyfotili své koupelny doma a pinesli fotky do školy. Udlám znich koláž a tu povsím na záchodky. Aby žáci nezapomínali,žeityškolníjsouprolidiamlbysenanichudržovatpoádek.mohlabychknimzajít nanávštvuapohrátsistoaleákemvjejichkoupeln,covynato?cobymitakasiekli? Propíkladynašínezodpovdnostiaignorancenemusímchoditdaleko,staímiktomukrátká procházkaponašímiléškolice.jsemvuebnplnékrásnýchkytekvkvtinái.vjednomježvýkaka, conejspíšztratilapíchumátyadotynýžáksesnítakhlerozlouil.vdalšímjekustužky,asinkdo zhladujirozkousalazahodiltam,kdetobylonejblíž.vlavicijenedojedenáhouska,nakterébysi podvyživenédítzezemtetíhosvtauritpochutnalo.ukošespoustaodpadk(nevkoši,pro, pecesenkdonebudetrefovatdovnit,kdyžjekolemmísto ).Stejnépatro,jináuebnaanazemise válejítaháky,kteréužnikdonechce,protožeprovrkajenapsaná. Znechucenásejdupodívatdošaten,tebampohlednasrovnanépezvkypotší.Spousta jichjealevenku,nahromádce ztracených a zapomenutých vcí.nikdojenepostrádá,neboužje nechce.ertví,protamležítapestrobarevnásmsiceobuviaobleení. Odcházím smutn ze školy a teou mi slzy. Sakra, nemám kapesník. Jé, to je náhoda, ped školou se válí celý balíek papírových kapesník. Tak si jeden vezmu a zbytek? Ten si schovám do kapsy.zítrasebudehodit,ažzasenkdobudepotebovatsmrkatapoletípihodinnazáchodpro ubrouseknautíránírukou. Asisitemyslíte,žesivymýšlímnebožepeháním.Aletojeomyl.Ptámsesamasebe,kdeje vlastn chyba? Nebo vkom? Vrodiích, vuitelích nebo v samotných dtech? Pro nkteré znás je možnáobtížnépochopitrovniciodvouneznámých,nauitseslovíkaznudnélekcenebochemické názvosloví. Ale býtlovk alovkem zstávat za každých okolností, je pro urité jedince dokonce nadlidské úsilí. Pitom smysl pro poádek aistotu by ml být vkaždém znás zakódován již od narození. Pvodnjsemchtlapsátomezinárodnímdnivody,alepakjsemsiekla,žetotobudetakové víc ze života. Nezlobte se za upímnost, ta skoro vždycky bolí. A zeptejte se sami sebe, kam až to chcetenechatzajít. S.Furišová 2 11

3 Kudyznudyanebkamza kulturou Pro se blondýnky smjí, když je bouka? Protožesimyslí,žejenkdofotí! Zájezdové pedstavení známého zábavného televizníhopoadutvprima Úterý25.3. KCSvoboda V17:30a20:00hodin Recitál nkolikanásobné zlaté zpvaky L. Bílé za klavírního doprovodup.maláska. tvrtek3.4. KCSvoboda V19:00hodin Mami, víš kolik pasty je v jedné tub? "Nevím." "Játovím,odgaueažktelevizi." Ptá se kamarád kamaráda: "Máte lžíci na boty?" "Ne, my boty nejíme!" CojetoHardware?Tojetaástpoítae, do které mžete kopnout, když pestane fungovatsoftware. 15.roníktradiníhovelikononíhojarmarku.Jakokaždý rok,zšluby sezúastníakce podvedením paní uitelky Kutmanové a zasvtí návštvníky do zdobení kraslic. Srdenvásvšechnyzveme! Proselidihlásínavysokou školu? Abydostalikolejapístupna Internet. Sobota12.4. MuzeumCheb Od10:00do17:00hodin NocsAndersenemanebpostelplnápísmenek JižpotrnáctésekonáoblíbenáakcedtízvanáNoc sandersenem, kdy dti stráví celou noc vknihovn a zažijí spoustulegraceadobrodružství. Také letos vás srden zve Mstská knihovna vlubechnatutoakci,kterásekonávpátek Uitelkžákovi:"Kdybysmlsedm jablíekajátodvpoprosil,kolik bytijichzstalo?""sedm!" Napíjmunapsychiatriiseptálékapacienta:"Jakjstesesemdostal, cováspivádí?""no,zaalototím,žejsemseoženil.tojsemnikdy nemldlat.vzaljsemsitotižjednuvdovu,comladosploudceru, kterásetedystalamojínevlastnídcerou.kdyžpijelnanávštvumj otec,taksedonízamilovalapaksesníoženil,takžemojenevlastní dcera te byla mojí nevlastní matkou. Pak se mé žen narodil syn, který byl samozejm taky tátv švagr, protože to byl bratr jeho manželky.no,jakjsemvámíkal,mojenevlastnídcerabylatakémojí nevlastnímatkou,takžejejímalýbratrbylteimýmstrýkem.no,a z toho taky vyplývá, že moje žena, která je matkou mé nevlastní matky, je také mojí babikou a já jsem tudíž její vnuk. Ale to není všechno. Protože mám za ženu nevlastní babiku, nejsem jen její manželavnuk,alejsemtakésvjddeek.teužchápete,projsem tady?" 10 3

4 Nedílnousouástítchtosvátkjei vskandináviitradinívelikononívýzdoba, vnížpevládajíkuátka,jehátka,zajícia vajíka. Symbolem Velikonoc ve všech severských zemích je žlutá, nebo je barvou slunce, po kterém po dlouhé zim touží každý Sevean. Do žluta se ladí veškerédekorace,žlutsebarvívajíka,do vázy se dávají narcisy a krokusy a nikde nesmí chybt buclatá žluouká kuátka. Pro dekoraci domácností se používají bezové vtviky, koiky, jarní kvtiny a samozejmmalovanávelikononívajíka. Pro Seveany bývají Velikonoce vtšinouposlednímožností,kdysimohou zalyžovat,ehožtakévevelkémvyužívají,a to hlavn v Norsku a na Islandu, kde je pracovní volno od tvrtka do pondlí. Mnoho Nor si ale bere dovolenou i na zbytek velikononího týdne a vyráží s rodinou na hory. Tam se pak vnují velmi specifickénorskévelikononítradici:etb nových detektivních román, které už po desetiletí vycházejí práv v dob velikononích svátk a sledování film s kriminálnízápletkou. Jakse slaví Velikonoce ve svt puste fjer æggeløb Rulle æg gækkebrev Ve Finsku a Švédsku se o Velikonocích malují vajíka a pipravuje výzdoba, v níž nechybí zajíci a barevnými peíky ozdobené bezové vtviky. V nkterých oblastech se tam dti také pevlékají za arodjnice a obcházejí domy, kde mní nazdobené vtviky za sladkosti. V jižním Finsku se toto dje již o Kvtné nedli. Podobnjakoveskuifinskédomácnosti jsou na Velikonoce vyzdobeny velikononím osením. Zelenající se mísa symbolizuje picházející jaro. Povyrostlý oves se ješt pípadn zdobí figurkami slepicakuátek. Tiktak,tiktak. ReceptvynálezceŠikulyzknížky KaeraDonalda Pípravapro4osoby Cojepoteba: 6malýchkokosek 2lžícepomeranovéšávy 4hrstinakouskynakrájenýchjahod, celémaliny,kolekabanánunebo kouskypomerane 1poháršlehakynebvanilková zmrzlina Pracovnípostup: 1. Kokoskytrochuzmáknemea rozdlímedomisek 2. Pokapemejepomeranovou šávou 3. Navrchrozdlímeovoce(záleží jennanašíchuti,jakési vybereme) 4. Minutovýdezertnakonec ozdobímetrochoušlehakynebo zmrzlinou 39.Tolikdnínámzbývádopijímacíchzkoušek.Vtšinaznásdeváákjsmenervózní,jennato pomyslíme. NatálkaKušnírová,5.tída ZávidímTi,Maky,žeužtomášzasebou.Gratulujukpijetínakonzervato! Btuš,Tobnaopaknezávidímvbec tverypijímakyaktomuvše,ímsismuselaprojít.ati takonzervatovyjde,akdyžne,mášvzálozeveterinu. Mája dvagymply.jsmevestejnésituaci.možnásevchebusejdeme. NebosesejdusEliškouna1.eskémveVarech. Ako,anaobchodcezáíšstejn(nebovíc)jakonazákladce! Nicky,sTebounalogistickéškolelogikapomine Ivko,informatikaTIpjde,tovímzvlastnízkušenosti.Malásmrt(myvímesvé) LeonkoaTýnko,vydvsvašimiradamiohlednúesnebudetemítvkadenictvíproblémy. Michale,cododat?Tyagympljstesisouzeni. Luboši,jetopadesátnapadesát.BusesejdešsMichalemnaJenénebone. Jiíku,ISŠCheb,CNCstroje.No,kdyžsevtomvyznáš,takprone? Honzo,ostravovánítohoasivíšhodn,soudímlidleTvéhoapetitu Davide,kdyžjdešnaíšníka,praxiužmášvpodstatzasebou... AnazávrTy,Kikino.Tobbudemiminkopinášetradostiistarosti,alehlavn,ajezdravé! Všem(isob)držímpalce,asenámsplníitynejnesplnitelnjšísny. 4 V Katalánsku se slaví Velikonoce jinak nežvechách.peouserznésladkédorty,na které se dává vajíko, bu okoládové, slepií, nebo teba zmarcipánu. Nechybí ani malé sladkosti,okoládovéfigurkyamalákuátka. Dti i dosplí si mohou vcukrárn objednatvelikononí Monu zmarcipánunebo zokolády vjakékoliv podob (napíklad fotbalového hráe, auta, zpváka, domu y postaviek zpohádek, prost cokoliv je napadne). DamiánAlonso,6.tída Anazávrskromnáradaprobudoucídevááky:nenechávejtesvározhodnutínaposledníchvíli, mysletedopedu! 9 MarieKristinaMalá,9.tída

5 SUŠ stáleuklizenášatna Milížáci!Optmžeteporovnatbodymezitídami. Letos jsou výsledky pomrn vyrovnané a hlavn ještnenínicztraceno.zbývajínámstáledvamsíce, kdy mžete nco vytvoit. Pipomínám, že se blíží Velikonoce, sbíráme víka, vyfouklé skoápky od vajec a korkové zátky. Neváhejte vylepšit skóre sbrembylin.ahlavn:užijtesijarodosytostiapeji hodnzábavy! Denuitel Mirkaerníková Denuiteljedenvyhlášenýkpoctuitel.Celosvtovsesiceslaví5.íjna,aleveskérepublicejeurenna28. beznaupíležitostivýroínarozeníjanaamosekomenského. Tensenarodilvroce1592vNivniciuUherskéhoBrodu.Jeuznávánjakovýznamnýeskýspisovatel,humanista,filozof, teolog a zakladatel moderní pedagogiky. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské a politický mluví eské protikatolické emigrace. Studoval na nmeckých protestantských univerzitách (Herborn, Heidelberg), pozdji uil v PerovabylduchovnímsprávcemveFulneku. PobitvnaBíléhoe(1620)semuselskrývat,r.1628opustilvlastausadilsevpolskémstediskuJednotybratrskév Lešn. Podnikl nkolik cest do Anglie, Švédska a Uher, kde uplatoval své pokrokové pedagogické názory (proto je nazýván uitelem národ). V Lešn setrval do požáru v r.1656, pi kterém mu shoely materiály k velkému slovníku eskéhojazyka. PoslednílétatrávilvAmsterodamu,pohbenbylvNaardenu.28.beznaškolyastotaképoádajírznéakcevnované Komenského životu a tvorb. Ministerstvo školství tento den udluje Plakety Jana Ámose Komenského pro nejlepší uitele. MarekÜberlacker,7.tída AímoVelikonocíchpohostímekoledníky? Karamelovéslepiky 350gloupanýchpraženýchmandlí 100gznichpodélnrozplených 350ghotovéhotsta(jakékolivosvdenétsto okoládové,oechovénebomandlové) 145gpiškot 200gzmkléhomásla 1celáa2/3plechovkyzkaramelizovanéhosalka(vaeného2hodinyvevod) 1a½balenímkkýchkaramelek +1a½bíléokolády(nebohotovépolevy) +kousekrozpuštnétmavéokolády(nebohotovépolevy) Postup: Nejprvesizrozválenéhotstavykrájejtevroubkovaná(nebohladká)kolekavelikostipiškotuaupetejena peicímpapíebžnýmzpsobem.mezitímvyšlehejte200gzmkléhomáslase2/3konzervyzkaramelizovanéhosalka auložtekrémdolednikyztuhnout.pakjímnapltecukráskýsáekshvzdicovoušpikou.250gpraženýchmandlí rozmixujte (nebo nastrouhejte, pípadn umelte) najemno spolen se 145g piškot. Do smsi pidejte celou plechovkukaramelovéhosalkaavymíchejtevkompaktnítuhé,mírnlepivé tsto. Do mísy postavené nad hrnec s vroucí vodou vysypte 1 a ½ balíku mkkých karamelek (bez obal) a za obasnéhodolitíodpaenévodyjenechterozpouštt(trvátodoceladlouho,taksenelekejteavkliduvykejte).do rozevíratelnéformikynavelíúlkyvmáknteást tsta aprstem(nebokoncemširšívaeky)donjvyhlubtevtší otvor.pomocícukráskéhosákunaplteúlekkrémem,vyndejtehozformikyapileptenaupeenékoleko.takto postupujtepoáddál,ažvámnezbudežádnétstoauložteúlkydolednikyztuhnout).vtutochvílibyužkaramelky mlybýtdokonalerozpuštnéapipravenékmodelováníhebínkazobákprobudoucíslepiky.karamelováhmota jepkntvárná,alejenkdyžjeteplá,takžejibhemprácebudetemusetpárkrátpihát(toužaletrvájenpárminut). Hotové výtvory pak ukládejte na podložku potaženou potravinovou fólií a nechte je chvíli ztuhnout. Mezitím si v tepluvzdornémísepostavenénadhrnecsmírnvroucívodoutak,abysejejídnonedotýkalohladiny,rozpustebílou okoládu (viztipya triky) nebohotovoupolevu.každýúlekv nípaknamáejtetak, že nejprvepolijetešpikuúlku (hlaviku),apakjehopodélnoupolovinu(okídlenýhbet). Polité slepiky odkládejte na podložku pokrytou potravinovou fólií, aby se k ní nepilepily. Do ješt vláné okolády pilepte naobabokypolovinymandliek(kidélka)anavrchkaždéhlavikylehcepimákntehebíneka optdejteztuhnoutdoledniky.kousekhokéokoládyrozpustevevodnílázni,nebovmikrovlnnétroub,nechte mírnvychladnoutapomocípárátkavytvotenahbetuslepiektmavépuntíky(kropenatývzor)anabíléhlavice2 protáhléflíky(oi) tmmžetepípadndoplnitještbílepanenkyzezbytksvtlépolevy.jakoposlednívyhlubte pomocípárátkavobliejovéástislepikymaloudírku,dokterézasutekaramelovýzobáekamátehotovo. 8 5

6 Zimníolympijskéhry2014 Zimníolympijskéhrysekonalyvednech6.až23. února 2014 vruském mst Soi. Na olympiádu se kvalifikovalo 88 zemí zcelého svta. Celkem se rozdalo 98sadmedailí.Odhadujese,žehrystálypes50miliard dolar,tedyptkrátvíce nežpvodnolympijskývýbor odhadoval. ZOH v Soi tedy byly nejdražšími olympijskýmihramivhistorii. Soutžilo se ve dvanácti nových disciplínách: smíšená štafeta v biatlonu, ženské skoky na lyžích, smíšené týmové krasobruslení, smíšené týmové san, lyžaský halfpipe (mužský a ženský), lyžaský slopestyle (mužský a ženský), snowboardový slopestyle (mužský a ženský), snowboardový paralelní slalom (mužský a ženský) eskárepublikazískalacelkem8medailí(dvakrát zlato, tyikrát stíbro a dvakrát bronz viz tabulka) a celkovsevpotumedailíumístilana15.míst. KristýnaNedvdová,8.tída SpolenáakcesGymnáziemvMarkneukirchenu Stedu 12. bezna jsme strávili u našich soused na Gymnáziu v Markneukirchenu. Na programu byla Moderní médiaajistotanainternetuamobilníchsítích." JelasnámipaníuitelkanminyEvaRucková,bezkterébychomsetamneobešli,jelikožnašeznalostinmeckého jazykanejsouještdokonalé.dálenásdoprovázelpanuitelpecháek,kterýnámpomáhalspraceminapc. Popíjezdunássrdenpivítaližákyauitelitamjšíhogymnázia.Zavedlinásdoperfektnvybavenéuebny.Na každé lavici byl notebook. Závidníhodné! Ale chybika se peci jen vloudila. V této uebn se vyskytla spojková chyba.protojsmedojinéuebny.mlijsmepipravenéúkolyprácesfacebookem.tosenámlíbilo! Mezitím nám nmecké studentky s pomocí nkterých našich dvat pipravily obd. Ke špagetám jsme si mohli vybratzetídruhomáek.všemchutnalo!vzhledemktomu,ženámpoasípálo,sluníkokrásnsvítilo,jsme obdvalipedškolounalavikách.taképronásncozvláštního! Poobdnadešlachvílerozlouenísnašiminmeckýmipáteli.Výletsevšemmoclíbil.Doufám,žedalšíakcebude takétakskvláabudusejímocizúastnit. TextKláraMraková,fotografieTomášRück(8.tída) EVASAMKOVÁSNOWBOARDCROSS ZLATO MARTINASÁBLÍKOVÁRYCHLOBRUSLENÍ,5000M ONDEJMORAVECBIATLON,STÍHACÍZÁVOD MARTINASÁBLÍKOVÁRYCHLOBRUSLENÍ,3000M ZLATO STÍBRO STÍBRO GABRIELASOUKALOVÁBIATLON,HROMADNÝST. STÍBRO ESKÝTÝMBIATLON,SMÍŠENÁŠTAFETA STÍBRO JAROSLAVSOUKUPBIATLON,SPRINT BRONZ ONDEJMORAVECBIATLON,HROMADNÝSTART BRONZ 6 7

Vzkaz pro všechny hodné

Vzkaz pro všechny hodné Obasník 19.12.2013 VeseléVánoce Obasník 19.12.2013 Pokudjsteještnestihli napsatježíškovi,mžetemu poslatvašetajnápánína kouzelnyjezisek2013@gmail. com.uritsebudesnažit vámjesplnit.akdyžneo letošníchvánocích,takteba

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Nová redakní rada Den bezpenosti na naší škole Kinderiáda Rozhovor s paní uitelkou Veronikou Kopsovou Jak vypadaly Letní slavnosti 2009 Naše školní jídelna Turnaj v malém fotbálku Zájmové aktivity

Více

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ČT SPORT XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ZOH SOČI DATUM ČAS DISCIPLÍNA AKCE ČT 6. 2. 2014 15:00 JÍZDA V BOULÍCH kvalifikace 15:45 SNOWBOARDING, KVALIFIKACE SLOPESTYLE 16:30

Více

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi (časy vysílání přímých přenosů a záznamů jsou orientační a mohou být aktuálně měněny) PÁTEK 12.2. 2010 DEN 1 SO 13.2. 2010 2:00 STUDIO SO 13.2. 2010

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Podmínky pro pobyt a sportovní vystoupení Českého olympijského týmu v Soči 2014

Podmínky pro pobyt a sportovní vystoupení Českého olympijského týmu v Soči 2014 Podmínky pro pobyt a sportovní vystoupení Českého olympijského týmu v Soči 2014 PhDr. Martin Doktor Sportovní ředitel ČOV Šéf mise ČOT ZOH SOCHI 2014 XXII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY SOČI 2014 7. 23. února 2014

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

íslo 4, roník 17, duben 2011

íslo 4, roník 17, duben 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 2. 5. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 4, roník 17, duben 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 4. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Pár vtip pro dobrou náladu (omlouvám se všem blondýnkám, i t m odbarveným.) Št pán Cízler, 6. t ída

Pár vtip pro dobrou náladu (omlouvám se všem blondýnkám, i t m odbarveným.) Št pán Cízler, 6. t ída Na tomto ísle spolupracovali: Párvtipprodobrounáladu(omlouvámsevšem blondýnkám,itmodbarveným.) ŠtpánCízler,6.tída Stojídvblondýnkynanástupištiajednaseptá: Pane výpraví,dovezemtenhlevlakdoprahy? Ne,zklame

Více

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely.

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely. AKTIVITY PRO DTI ESTETICKÉ VECKÝ KROUŽEK TANENÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU, KLAVÍR A KYTARU DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÉ VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ORIGAMI ŠIKOVNÉ RUKY ANGLITINA ANGLICKÁ KONVERZACE

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT Ve dnech 12.2. 28.2.2010 se v kanadském Vancouveru konaly XXI. Zimní olympijské hry. Česká televize nabídla svým divákům kompletní vysílací servis na programech

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Blíží se konec školního roku Rozhovor se Zdislavou Dubišarovou 35 let naší školy SPRING JUNIOR CUP 2009 Letní slavnosti Závod v cyklistice Texty anglických písní Názory chlapc a dvat naší školy

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

íslo 08 roník 15, záí 2009

íslo 08 roník 15, záí 2009 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 1. 10. 2009 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 08 roník 15, záí 2009 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009 Zastupitelstvo schválilo:

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

CZECH SCHOOL OF CALIFORNIA

CZECH SCHOOL OF CALIFORNIA N O V E M B E R 2 0 1 2 CZECH SCHOOL OF CALIFORNIA ZE!IVOTA D"TÍ Jak! je rozdíl mezi "kolou tady v USA a na"í #eskou "kolou? Vít!zka v pohádkovém kvízu V minulém "ísle jste d!ti dostaly za úkol vy#e$it

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Pondlí 14.1.2008 18:30 21:30 Místo konání: Restaurace Sklep (Seifertova 53, Praha 3, http://www.restauracesklep.cz/) Úast: Souek Petr, Ing.

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

APM klub senior Liberec

APM klub senior Liberec STÁÍ????? Co s tím????? Už t to taky eká????? Sko do klubu!!!!! ale opatrn prosím Aktivita, pohyb, nápady jak zstat mladý, sobstaný, veselý, zdravý, orientovaný. Je to vbec možné? Nabízí pravidelná setkávání

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství

Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství Odpoinková innost zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR:

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR: HLAVNÍ SPONZOR: ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST H.S.H. Sport s.r.o. je spolenost s patnáctiletou tradicí v oboru sportovních poteb. Vedle sportester, hodinek a další sportovní

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Vladimír Kapal. Vladimír Kapal

Vladimír Kapal. Vladimír Kapal Tuhle scénku známe všichni. Na obecním parku nebo jiné zelené ploše pobíhá pejsek, udlá svou potebu a páníek jej pozorn sleduje, aby se potom spolen odebrali dom na vlastní zahradu. A po pejskovi zbude

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

Hrnek na sva ené víno

Hrnek na sva ené víno 2009-008-F-Tschechien Hrnek na svaené víno Fruehaufstraße 21 84069 Schierling www.koessinger.de 2 Hr. Lars Nauheimer - Fon: +49 9451 499-129 e-mail: nauheimer@koessinger.de Hr. Walter Roth - Fon: +49 9451

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

PROJEKTOVÝ TÝDEN - 22. 1. - 29. 1. 2015

PROJEKTOVÝ TÝDEN - 22. 1. - 29. 1. 2015 Projekt íslo: 1 Rada pro lidská práva (organizace OSN) Mgr. Anna Benešová Kapacita: Ureno pro: VG 15 Anotace projektu: Studenti si na úvodní schzce vyberou zemi, kterou budou zastupovat, a zjistí o ní

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

ť é č ů š é Š ú č ř č Ú č č č š ř š č č Ú Ť ů Ú č é ž š é ř é ř č é ž ň ů ů ú éš ý č é ž š ý Ž é úč ž ů ů é ú ř é ř š ž ů ů č é ů ň č ř ý š é ý š č é Ž é Š é š š ř č ř č ž ů é é éž é č ý ů š ž č é ř é

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004

VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004 VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Úvodní zpráva 3. Hlavní innost 4. Doplková innost 5. Ekonomická zpráva 6. Závr l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV ORGANIZACE: KULTURNÍ CENTRUM 12", píspvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Píloha.1 Školní družina je souástí Základní školy Blansko, Erbenova 13, poskytuje zájmové vzdlávání žákm prvního stupn, má ti oddlení a zajišuje ranní a odpolední

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více