ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011

2 Obsah Úvodní slovo... 3 Slovo starosty... 4 Z jednání zastupitelstva obce konaného dne Z jednání zastupitelstva obce konaného dne Komise pro kulturu, sport a společenský život v obci...10 Příspěvky spolků a organizací...11 Sbor pro občanské záležitosti...11 Mateřská škola Kotvrdovice...13 Obecní knihovna Kotvrdovice Zahrádkáři Kotvrdovice...16 Informace ze skautského oddílu...17 TJ Rakovec...19 Fotbalový oddíl žen Rakovec Kotvrdovice...20 Orel jednota Kotvrdovice...22 Příspěvky občanů, zajímavosti...24 Čí só hode, naše hode aneb vzpomínka na to, jak se nám letos hodovalo...24 Poker v Kotvrdovicích...27 Jak znáte svoji obec?...28 Rozhovor se spoluobčanem...29 Květnová tradice...34 Mladí hasiči...36 Něco málo z historie...37 Stav obyvatel naší obce k

3 Úvodní slovo Váţení spoluobčané, máme tu léto, děti se dočkaly vytouţených prázdnin. Rodiče se snaţí vyšetřit pár dní volna na dovolenou, ať uţ strávenou doma nebo někde na cestách. Babičky a dědečkové naopak dovolenou většinou nemívají, spíše naopak. Ať uţ prázdniny trávíte doma, na cestách po naší republice, nebo v zahraničí, přejeme vám všem, abyste si odpočinuli, nabrali nových sil, měli spoustu krásných záţitků a hlavně se vrátili domů zdraví a spokojení. Na posledním jednání zastupitelstva obce upozornili zastupitelé na několik problémů, některé vlastně souvisí i s prázdninami a dětmi, některé spíše poukazují na bezohlednost některých spoluobčanů: Pravidlo pravé ruky na silnici od horního konce po cyklostezku Platí na všech křiţovatkách! Nejen zaměstnanci, pracující v průmyslové zóně si myslí, ţe tato silnice je hlavní, ale i mnozí naši spoluobčané se neobtěţují před křiţovatkou zpomalit a zkontrolovat si pravou stranu. Zvlášť teď, kdyţ se na silnicích pohybuje spousta rozdováděných dětí i v dopoledních hodinách, je třeba na to myslet. Parkování na obecních komunikacích dosud na toto bylo poukazováno pouze v souvislosti se zimní údrţbou, ale zřejmě v posledních dvou letech došlo ke zvýšení počtu aut v Kotvrdovicích. Za všechny vede ulice Čechy, kde můţete někdy napočítat 10 zaparkovaných aut naskládaných na obou stranách. Je pravda, ţe osobní auto vţdycky projede, ale co kdyby nutně musela jet sanitka nebo hasičské auto Proto prosíme spoluobčany: kdyţ uţ musíte parkovat na silnici, parkujte alespoň všichni na jedné straně. Děkujeme za ostatní řidiče. Dodrţování nedělního klidu i naši dědečkové si chodívali v neděli po obědě zdřímnout. Kaţdopádně kdy jindy si člověk můţe dopřát takový poţitek, kdyţ celý týden chodí do práce, ţe? Moţná někdo spíš raději vyrazí do přírody nebo do města na nákupy. Zvláštní však je, ţe někteří spoluobčané právě v neděli po obědě nejraději vezmou sekačky, sekery, motorové pily a další 3

4 zdroje nepříjemných zvuků, a protoţe v týdnu neměli čas, musejí zrovna v neděli všechno dohnat. Proto pokud potřebujete provozovat v neděli tuto neodkladnou práci, zkuste to přesunout na dopoledne. Za ostatní spoluobčany děkujeme. Výčet stíţností byl mnohem větší, ale nebudeme tady vše vypisovat. Ještě jednou děkujeme všem za větší ohleduplnost. Protoţe je léto a zahrádky, okna a balkony jsou v plném květu, vyhlašujeme tímto soutěţ o nejhezčí balkon, okno, terasu, předzahrádku prostě o pěkně vyzdobené zákoutí. Svoje tipy posílejte na adresu (můţe být i s fotografií) nebo vhoďte lísteček do schránky vedle dveří na OÚ. Kaţdopádně uveďte číslo domu a část, která se vám nejvíce líbí (např. č. p. 500 květinová předzahrádka) Hlasovat můţete pro svoje výtvory nebo jiných majitelů. Výherce bude odměněn originálním dárkem a fotografie vítězného aranţmá bude otištěna v příštím čísle zpravodaje. Redakční rada Slovo starosty V tomto letním čase přeji všem spoluobčanům, aby si uţili co nejvíce sluníčka. Pokud pojedou na zaslouţenou dovolenou, tak přeji pěkné počasí, spoustu záţitků a hlavně šťastný návrat. I na obci je nyní relativní klid. Dvě stavby jsme zvládli v jarním období. Na Ţlebě jsme zajistili výstavbu opěrné zdi u domu č. p. 63 a umoţnili tak budoucí rozšíření komunikace. Chci zdůraznit, ţe obec platila jen opěrnou zeď. Majitelé domu č. p. 63 si platili taras a oplocení. Dále byla dokončena kanalizace z nové výstavby u hřiště. Letos nás ještě čeká oprava chodníku na dolním konci obce. Před dokončením je stavební řízení pro výstavbu čtyř obecních bytů. Dále zajišťujeme stavební povolení na výstavbu chodníku kolem místní komunikace u kaple. Ukončilo se naváţení polní cesty ke bráně, přesto se zde ještě občas objeví hromádky betonu nebo kamení. Prosím všechny, kdo takovýto 4

5 odpad potřebují zlikvidovat, aby se domluvili předem a nepřidávali práce ostatním s následným úklidem. Ač nerad, musím se také vyjádřit k jedné věci. Pravidelně připomínkuji články, ve kterých jste informování o jednání zastupitelstva. Ostatní články jsem si jen přečetl a věřil ve snahu autorů o jejich objektivnost. K článkům zástupců Jednoty Orel Kotvrdovice však musím podat doplňující informace. V prvním vydání zpravodaje zdůraznil pan Kocour, ţe od roku 2009 provoz budovy zajišťují ze svých zdrojů a nečerpají dotaci z obce. V druhém vydání pan Stehlík napsal, ţe jsou jiţ třetím rokem finančně nezávislí subjekt na dotacích z obce a veškerý provoz budovy kryjí výhradně ze svých zdrojů. V roce 2008 přispěla obec na energie Orlu ,- Kč. V roce 2009 obdrţel Orel dotaci ,- Kč jako doplatek za energie z roku 2008 a TJ Rakovci vyfakturoval ,- Kč. V roce 2010 obec zaplatila Orlu ,- Kč a TJ Rakovec zaplatil také Orlu asi ,- Kč. Poslední tři částky jsou za uţívání tělocvičny fotbalovým oddílem a údrţbu hřiště. Fotbalový oddíl je takřka plně financován z rozpočtu obce. Podle mého názoru je tedy provoz orlovny i nadále podporován obcí. Alois Kunc Z jednání zastupitelstva obce konaného dne Účast: 12 zastupitelů - Ing. Keprt omluven Do programu jednání byl zařazen bod o bezúplatném převodu pozemku - bod č. 6. První bod kontrola úkolů: 1) ţádost o registraci zpravodaje - prozatím nesplněno, úkol trvá dál 2) zveřejnění přehledu majetku obce - splněno částečně, celkový přehled je součástí závěrečného účtu obce 3) FRB další kolo půjček bylo vyhlášeno 4) Svolání jednání o problematice výstavby nájemních bytů a k problematice zvýšení bezpečnosti provozu na místních komunikacích jednání proběhlo 5) poţádat SÚ Jedovnice o demoliční výměr na dům č splněno 5

6 6) příprava návrhů na investiční akce - úkol trvá dál 7) svolat pracovní schůzku se zástupci Jednoty Orel Kotvrdovice - schůzka proběhla - byly sjednány podmínky pro poskytnutí dotace na opravu střechy Orlovny 8) poţádat SÚ Jedovnice o pokračování v územním řízení ve věci výstavby obecních bytů - splněno 9) pojmenování nových ulic se nadále postupně připravuje. 10) aktualizace místní vyhlášky o odpadech - očekává se změna zákona, proto vyčkáme a aktualizace proběhne v návaznosti na změnu zákona. 11) jednací plán zastupitelstva - průběţně se řeší připomínky (prozatím byla 1 pan starosta ji bere na vědomí). Druhý bod schválení závěrečného účtu obce za rok Pan starosta podal komentář k jednotlivým poloţkám, závěrečný účet byl schválen 11 zastupiteli s výhradou. Výhrada se týkala výtky auditora k osobě pana starosty za nedodrţení rozpočtového provizoria v r důvod nedodrţení pan starosta všem vysvětlil a oznámil přijetí nápravného opatření, které bylo jiţ uplatněno při sestavování rozpočtového provizoria na rok Pokud bude zahájeno správní řízení, budou zastupitelé o výsledku řízení informováni. Třetí bod rozdělení výsledku vedlejší hospodářské činnosti za rok myšleno hospodaření v obecním lese. Zde byl v loňském roce vykázán zisk, proto pan starosta navrhl převedení části zisku na účet FRB. Schváleno všemi přítomnými. Čtvrtý bod - schválení rozpočtového opatření (aby bylo moţno jednotlivé dotace zahrnout do rozpočtu, musejí se schválit): 1) dotace Jednotě Orel Kotvrdovice 2) na sčítání lidu jsme obdrţeli dotaci 5 tis. Kč. 3) z Úřadu práce je schválena dotace na 2 pracovní místa (120 tis Kč) 4) na údrţbu cyklostezky jsme obdrţeli 95 tis. Kč. 5) vrácení nevyuţitých dotací na volby - 9 tis Kč. 6) kanalizace u bytovek - výdaj z rezervy 500 tis Kč. 6

7 Rozpočtové opatření bylo schváleno všemi přítomnými. Pátý bod byly schvalovány jednotlivé půjčky občanům a jejich výše z fondu rozvoje bydlení (FRB). Celkové finanční poţadavky však překračují vyčleněné prostředky, proto se potřebné finance (145 tis. Kč) uvolní z účtu hospodaření obecního lesa. Celkem tedy bude na půjčky rozděleno 410 tis. Kč. Všechny ţádosti byly ZO schváleny, jedna s výhradou. Šestý bod pronájem a převod obecních pozemků: 1) chodník u obchodu Jednoty - ţádáme JMK o bezúplatný převod na obec. 2) 6 stavebních pozemků v Chaloupkách - zájemcům budou prozatím pronajaty. Šestý bod byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. Sedmý bod výše dotací: 1) TJ Rakovec - 12 hlasy schválena smlouva na 300 tis Kč na činnost oddílu a 50 tis Kč na investici do nových střídaček na hřišti. 2) Jednota Orel Kotvrdovice - 9 hlasy schválena dotace 300 tis Kč na opravu střechy a 50 tis Kč navíc jako rezerva pro případné vícepráce. Osmý bod různé 1) pan Tomáš Musil odstupuje z úkolu pojmenování ulic 2) ZO souhlasí se ţádostí obce o připojení 6 pozemků k síti EON. 3) Opěrná zeď na Ţlebě pro rozšíření komunikace - panem starostou byl jiţ vybrán dodavatel a zastupitelé pověřují pana starostu k podpisu Smlouvy o dílo. 4) Chodníky na dolním konci - zastupitelé schvalují odkup pozemků od jejich stávajících majitelů, aby mohla být provedena oprava těchto chodníků. 5) Chodník kolem bývalé pekárny - zastupitelé berou na vědomí, ţe bude připraven projekt realizace 6) Je nutno pokračovat v jednání k problematice bezpečnosti na místních komunikacích. ZO bere na vědomí, ţe bude moţnost 7

8 zadávání pomocných prací pro občany a spolky, například při demolici nemovitosti č. 59, při úpravě cesty od Brány ke Kanálu, při výkopech na kanalizaci u hřiště, na práce v lese, apod. Jednání trvalo 3 hodiny a 10 min. Z jednání zastupitelstva obce konaného dne Účast: 12 zastupitelů - Ing. Nesrsta omluven První bod kontrola úkolů: 1) manţelé Prokopovi přemístí vjezd do své garáţe na Ţlebě (úkol splněn) 2) bezpečnost na místních komunikacích, jednání se zástupcem SÚS proběhlo, ale přednesené návrhy nebyly schváleny. Zástupce předal pouze katalog. Zastupitelé jednohlasně schválili, aby stavební komise vybrala nejvhodnější bezpečnostní prvky (jedná se o přechod u školy, přechod u Surfu, zpomalovací práh u Orlovny a v ulici Ke kanálu) a pověřilo starostu podáním oficiální ţádosti na SÚS. 3) FRB některé smlouvy jsou jiţ sepsány a peněţní prostředky jsou na účtech zájemců. 4) o prodeji pozemků bude jednáno v bodě č. 2 Druhý bod prodej a koupě pozemků. 1) někteří spoluobčané poţádali o odkup obecních pozemků většinou části předzahrádek. Pozemky jim byly prodány za 50,-/m². 2) stavební pozemky v ulici U hřiště měli někteří stavebníci v pronájmu, ZO odsouhlasilo stejnou částku, jakou platili ostatní stavebníci v této lokalitě 110,-/m². 3) odkoupení pozemku od vlastníků (chodník) na dolním konci za 50,-/m². Třetí bod komunitní kompostování byl vypsán dotační titul, podmínkou podání ţádosti je nově zpracovaná místní vyhláška o odpadech. Její znění zastupitelé schválili jednohlasně. Do vyhlášky je třeba doplnit stanoviště tří kontejnerů, do kterých se bude zahradní odpad 8

9 průběţně ukládat a potom vyváţet na kompostovací místo. Tato místa jsou: Ţleb, vedle Orlovny a mezi Novou čtvrtí a Bránou. Ţádost bude podána na kontejnery, překopávač a štěpkovač, potřebný traktor bude pronajímán. Čtvrtý bod pan starosta představil projekt naučné stezky Kotvrdovice dávné a současné. Na tento projekt je podána ţádost o dotaci na 319 tisíc Kč. K projektu bude svolána schůzka se spoluobčany. V případě přiznání dotace bude o realizaci jednat zastupitelstvo. 10 % bude obec hradit ze svého rozpočtu, případně spoluprací při realizaci. Pokud se tedy bude naučná stezka realizovat, budou letos zpracovány grafické návrhy jednotlivých tabulí a samotné osazení tabulí proběhne příští rok. Pátý bod schváleno všemi zastupiteli přijetí dotace (150 tis. Kč) na opravu chodníků na dolním konci obce (proto se jedná o odkupu pozemků). Šestý bod demolice domu č. 59: svoje nabídky na demolici předloţily 2 firmy (trvání max. 1 týden, odvoz odpadu na pozemek obce). Zájem projevili místní hasiči zastupitelé odhlasovali, ţe hasiči předloţí do 14 dnů rozpis prací a cenovou nabídku. K tomuto tématu bude svoláno pracovní jednání zastupitelů. Sedmý bod projekt na ČOV II. Prozatím byly předloţeny 2 nabídky, pokud chce ale obec čerpat dotace, je nutné předloţit 3 nabídky. Zastupitelé berou na vědomí, ţe pan starosta znovu osloví dodavatele s poptávkou. Osmý bod různé. Bylo řešeno: 1) objednání provedení auditu bude objednáno u Krajského úřadu 2) dotace na modernizaci knihovny byla přiznána, pan Musil, pan starosta a Ing. Nesrsta zorganizují výběr dodavatele výpočetní techniky 3) ZO odsouhlasilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku budoucího obyvatele pana Zouhara 4) ZO schválilo návrh trasy kanalizace z obce Senetářov na cestě od Brány do Kombútu (podél lesa) 9

10 5) projekt na chodník kolem bývalé pekárny je připraven, nyní probíhají jednání na úřadech 6) osvětlení na spojce mezi Novou čtvrtí a Čechami budeme ţádat o stavební povolení 7) sběrný dvůr v Jedovnicích schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na vyuţívání dvora kotvrdovickými občany. 8) pojmenování nových ulic některé názvy jsou připraveny, některé se vymýšlejí 9) počet kontejnerů na plasty protoţe jsou často přeplněné, bude pořízeno více kontejnerů 10) dofinancování opravy střechy Orlovny k problematice se sejdou k jednání zástupci obce a zástupci Jednoty Orel Kotvrdovice Jednání trvalo 3 hodiny. Oba články vznikly ze zápisků Zity Doleţelové, oficiální zápisy z jednání jsou na internetových stránkách obce. Komise pro kulturu, sport a společenský ţivot v obci Dámy a pánové, s potěšením konstatuji, ţe avizovaný roční kalendář akcí jiţ funguje. Odkaz na něj najdete na webových stránkách obce. Připomínám vedoucím spolků a nejen jim, aby termíny akcí hlásili na nebo osobně některému ze členů komise. Opakovaně se na některé členy komise obraceli lidé s kritikou kotvrdovských hodů s tím, ţe nic lepšího jsme nevymysleli. Jenţe komise hody nepořádala. Nicméně si nemyslím, ţe by hody nestály za nic. Jistě, daly by se udělat jinak, moţná líp a moţná taky hůř. Avšak kritizovat umí kaţdý, něco udělat se uţ chce málokomu. Já se zúčastnila volejbalového turnaje a musím říct, ţe to byl výborný nápad. Velmi příjemně mě překvapila velká účast hrajících. Byla tam skvělá nálada, spousta legrace a vyšlo i počasí. Byla bych ráda, kdyby se z toho stala taková naše malá tradice. Byť si někteří z nás odnesli pár modřin a nějaký ten vyvrácený prst. 10

11 Také bych Vás ráda pozvala na besedu s MUDr. Kratochvílovou na téma Očkování. Došlo ke změnám v očkovacím kalendáři dětí, přibylo nových a dobrovolných vakcín. Zváni jsou nejen rodiče dětí, ale i široká veřejnost, protoţe očkování se týká nás všech. Termín je plánován na konec září. Přesné datum, hodina i místo konání besedy bude včas zveřejněno. Přeji Vám spokojený zbytek prázdnin a na některé z dalších akcí se těší Lenka Odehnalová Příspěvky spolků a organizací Sbor pro občanské záležitosti Rok 2011 začal pro Sbor pro občanské záleţitosti v Kotvrdovicích významnými změnami. Ke konci roku 2010 ukončila činnost ve Sboru jeho dlouholetá předsedkyně paní Alena Hlaváčková z č. 257 a v důsledku změn v orgánech obce ve Sboru potom nepracoval ţádný člen zastupitelstva. Proto poţádali členové Sboru obec, aby byl Sbor doplněn zástupcem obce členem zastupitelstva. Po vzájemné dohodě byla začátkem nového roku ustanovena nová předsedkyně SPOZ paní Marie Alexová z Nové čtvrti č. 202 členka zastupitelstva obce. Současně přistoupily do Sboru dvě nové posily paní Věra Kořínková z Dolního konce č. 253 a paní Soňa Voráčová z Panské č. 80. Sbor vedený novou předsedkyní vykonává v roce 2011 činnost podobným způsobem jako v minulých letech s tím, ţe pro následující roky lze činnost pozměnit dle poţadavků nově zvoleného zastupitelstva. I pro rok 2011 zůstaly zachovány osobní návštěvy jubilantů s předáním narozeninového balíčku od obecního úřadu při příleţitosti 70, 75 a nad 80 roků kaţdoročně. Čtvrtletně se provádí rozhlasové blahopřání spoluobčanům k narozeninám 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 a kaţdoročně nad 80. V letošním roce výjimečně SPOZ jiţ připravil zájezd do divadla v Brně, obvykle se zájezd konal v předvánočním čase, ale vzhledem k tomu, ţe se podařilo zajistit vstupenky na velmi úspěšné a dlouhodobě 11

12 vyprodané představení v Městském divadle Charleyova teta uskutečnil se zájezd do divadla ve středu 4. května 2011 a obecní úřad se rozhodl věnovat tento zájezd kotvrdovským ţenám jako dárek k Svátku matek. Všech 50 spokojených účastníků zájezdu ocenilo vynikající představení a touto cestou vyjadřují obci poděkování, obzvlášť maminky děkují za krásný dárek k jejich svátku. V neděli 8. května 2011 symbolicky právě v den Svátku matek - se konalo VÍTÁNÍ KOTVRDOVSKÝCH OBČÁNKŮ. Slavnostní obřad se opět odehrál v tělocvičně Základní školy v Kotvrdovicích, kam byly pro tuto příleţitost přeneseny z obecního úřadu symboly obce. Vzhledem k tomu, ţe jsme vítali 7 nových občánků, uskutečnila se akce nadvakrát. Někteří noví občánci jiţ byli trochu odrostlejší, takţe si nemohli vyzkoušet naši kolébku, ale bylo to proto, ţe jsme vítali malé děti i jejich rodiče, kteří se k nám v poslední době přistěhovali do nově zkolaudovaných domů nebo se do naší obce vrátili, takţe byli oficiálně přivítáni dodatečně. Naši noví kotvrdovští občánci Jméno Datum narození Číslo domu Alexandr Meško Barbora Musilová David Šenkýř Martin Štěpánek Kristýna Filipová Pavel Zouhar Tadeáš Staněk

13 Mateřská škola Kotvrdovice k nám přijel pan Patrik Hofmann s loutkovým divadlem a pohádkou Psí princezna. Děti si upevňovaly návyky společenského chování jsme navštívili 1. třídu základní školy. Děti si prohlédly vybavení a výzdobu, obdivovaly akvárium. Vyzkoušely si, jak se sedí ve školní lavici. 13

14 2. a jsme oslavili masopust. Navštívili jsme naše paní kuchařky, základní školu, OÚ, firmu Lightronic a obchod. Ve vlastnoručně vyrobených maskách jsme zpívali a recitovali k nám přijelo divadlo Barborka z Brna, společně s dětmi z MŠ Senetářov a Krasová jsme sledovali pohádky Miloše Macourka se uskutečnila keramická dílna, děti vyráběly velikonoční ozdoby za námi přijela paní Dryšlová se svými koňmi. Děti jezdily na koních, seznámily se se zásadami bezpečného chování v blízkosti koně, s péčí o koně a s jeho jídelníčkem a jsme navštívili přátele naší školy, popřáli veselé Velikonoce a předali velikonoční ozdoby se konala keramická dílna, děti vyráběly dárečky pro svoje maminky se v naší mateřské škole konalo slavnostní odpoledne u příleţitosti oslavy Dne matek. Děti si připravily pásmo básní, písní a tanečních her, vyrobily pro maminky dárečky - barevná mýdla z glycerinu a tácky pod sklenice nebo hrníčky. Připravili jsme sladké občerstvení - oplatky plněné karamelem, oříšky a zdobené čokoládou se konala oslava dne matek v místní Orlovně, kde se svým programem vystoupily i děti z naší mateřské školy se uskutečnilo screeningové vyšetření zraku dětí přístrojem Plusoptix S08 přímo v naší mateřské škole. Umoţňuje odhalit například tupozrakost, šilhání, krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a přišly na návštěvu do naší mateřské školy nově zapsané děti se svými rodiči. Seznamovaly se s prostředím, budoucími spoluţáky a zaměstnanci školy jsme oslavili MDD. Připravili jsme si ovocný dezert - banán s piškotem a čokoládovou polevou. Na školní zahradě děti házely na cíl, přeskakovaly a prolézaly překáţky, skákaly v pytli, běhaly k vytčenému cíli byly děti na dvoře u pana starosty, děti pozorovaly kozu s kůzlaty, ovci s jehňátkem, slepice, králíky, housátka. 14

15 seznámil pan Petr Kunc děti s vysokozdviţným vozíkem Hyundai. Děti se seznámily s tím, co všechno vozík umí, mohly se posadit do kabiny a být chvíli jako řidiči se na naší školní zahradě uskutečnila zahradní slavnost. Děti si za pomoci svých rodičů opékaly párky a vyráběly letní ozdoby z přírodních materiálů. Děti si hrály v pískovišti a rozvíjely si pohybové dovednosti: houpaly se na houpačkách, procvičovaly si výstup na zvýšenou rovinu, klouzání na skluzavce, hod na cíl, prolézání překáţek jsme šli na výlet do Jedovnic. Děti pozorovaly přírodu, rozlišovaly zvuky v přírodě, poznávaly rostliny, pozorovaly divoké kačeny, labuť, čápy na hnízdě. Zdolávaly průlezky, běhaly k cíli malovala paní Radka Fleková děti na obličej. Děti si vybraly, jak by chtěly být namalované a potom se na sebe chodily dívat do zrcadla a snaţily se, aby malování dlouho vydrţelo jsme byli na návštěvě u naší spoluţačky Nikolky. Děti si na zahradě hrály s vodou - chytaly rybičky jako rybáři na udici, houpaly se na houpačce a na kruzích, vystupovaly na zvýšenou rovinu, jezdily na kole a na koloběţce, hrály si na pískovišti. Děti ochutnaly domácí hrášek a třešně, občerstvovaly se nápoji a dobrotami. Pozorovali jsme exotické ptactvo. Děkujeme všem, kteří naši mateřskou školu podporují a pomáhají nám vytvářet co nejlepší zázemí pro naše děti. Přeji Vám všem příjemné proţití léta. Mnoho teplých a slunečných dnů, krásných záţitků z výletů a dovolených. Proţijte léto ve zdraví a v co nejlepší pohodě. Za Mateřskou školu v Kotvrdovicích Eva Nejezchlebová Obecní knihovna Kotvrdovice 2010 Tento rok se stane pro knihovnu a její čtenáře velmi významným. Vás čtenáře čeká velká změna, budete si půjčovat knihy přes čárové kódy, tak jak znáte půjčování knih třeba v knihovně v Blansku. Velmi důleţitý krok pro čtenáře bude moţnost vyhledat si ve www katalogu na internetu, zda je kniha ve fondu knihovny. Pokud ano, budete mít moţnost ihned zjistit, jestli je vypůjčená, nebo je v knihovně. 15

16 Co tomu předcházelo? Těsně na konci roku 2010 byla podána ţádost o dotaci na Ministerstvo kultury v rámci programu VISK3 pod názvem projektu Plná automatizace knihovnických činností a zpřístupnění on-line katalogu na internetu. Tato ţádost byla projednána na Ministerstvu kultury kladně. Celkově se jedná o částku Kč. Z toho Kč je dotace a zbylých třicet procent se bude hradit z rozpočtu obce. Proběhlo výběrové řízení a určená komise vybrala firmu z oblasti výpočetní techniky z Blanska, která jiţ dodala a nainstalovala potřebnou výpočetní techniku do knihovny. Knihovníci budou mít k dispozici jeden výpůjční počítač a druhý bude určen návštěvníkům knihovny s přístupem na internet. Koncem července bude odborník od firmy LANius s.r.o. instalovat v knihovně knihovní systém Clavius. Bude následovat časově náročná činnost, která spočívá v zaevidování všech knih do počítače, vytištění čárového kódu a jeho umístění do knihy. Dobrou zprávou pro návštěvníky je, ţe knihovna bude stále otevřena kaţdý pátek a to i po celé prázdniny bez omezení. Rádi bychom upozornili na internetové stránky knihovny, kde se dozvíte různé informace týkající se knihovny. Na těchto stránkách najdete stále aktualizované informace o nových knihách v knihovně a kniţních svazcích zapůjčených z regionální knihovny v Blansku. Adresa stránek je Musil Tomáš Zahrádkáři Kotvrdovice V sobotu 7. května jsme uspořádali zájezd na jarní výstavu Floria Věţky. Cestou tam jsme jeli přes Milotice, kde jsme navštívili barokní zámek. Cestou zpátky jsme se stavili na večeři v Drnovicích. Počasí nám přálo a zájezd se vydařil. Škoda, ţe se neobsadila všechna místa v autobuse. Zahrádkáři budou objednávat hromadně sazenice jahodníku a ovocné stromky, keře. Objednávky se budou přijímat v obchodě Jednoty od 1. do 19. srpna. Jahodníky Elsanta poloraná holandská odrůda, Korona 16

17 poloraná odrůda, Senga Sengána středně raná odrůda. Karmen středně raná česká odrůda. Cena 4Kč/ks, balení po 10 kusech. Při objednání stromků uvádějte odrůdu, případně dobu konzumní zralosti. Pozvání na zájezd: Na sobotu 17. září připravujeme zájezd na Bzenecké Krojované Vinobraní. Součástí zájezdu bude dopoledne návštěva Oblastní výstavy ovoce a zahrádkářských výpěstků v Slavkově u Brna. ÚKZUZ Brno-Ţelešice představí novinky v pěstování jablek. Součástí výstavy budou expozice kaktusů, bonsají a jiných zajímavostí. Včelaři ukáţou, co vše je zapotřebí k chovu včel, a uvedou ochutnávku různých druhů medů. V zámeckém parku bude probíhat Václavský jarmark. Odpoledne strávíme ve městě Bzenci na vinobraní. Součástí programu je slavnostní krojovaný průvod a folklórní vystoupení na náměstí. Tradiční Jarmark lidová řemesla. Otevření vichy s burčákem. Společná večeře bude v podvečer ve Křtinách u Farlíků. Předpokládaný návrat ve 21 hodin. Na zájezd Vás srdečně zvou členové výboru. Informace ze skautského oddílu V době, kdy se chystá toto vydání obecního zpravodaje, jsou skauti z Kotvrdovic a Senetářova na svém tradičním tábořišti v Rakoveckém údolí. Na zprávy z tábora se tedy můţete těšit v dalším čísle zpravodaje. Teď vám nabízíme dvě ohlédnutí za nejhlavnějšími akcemi před prázdninami. 17

18 První červen je nejen den, kdy všechny Laury oslaví svůj svátek, je ale také dnem dětí. My, starší skauti ze 7. skautského oddílu Senetářov, jsme dětem z mateřské školky v Senetářově dali jiţ takový malý tradiční dárek připravili jsme pro ně pohádkový les. Dračí stopy je zavedly do říše plné snů a kouzel. Děti cestou potkávaly různé pohádkové postavy, kterým vţdy pomohly splnit nějaký úkol. Krmily malého Cipíska (zatímco Rumcajs čistil své bambitky), obvazovaly faraónovi z dalekého Egypta ruku nebo pomáhaly mušce najít Zlatovlásčin šátek. Za odměnu dostaly kousek jídla, kterým na konci jejich cesty odvedly pozornost velkého draka, aby mohly zachránit princeznu z jeho zajetí. Princezna se jim sice neodměnila zlatem, ale obdarovala je spoustou bonbónů. Náš sedmý skautský oddíl se letos opět zúčastnil Svojsíkova závodu (pozn. A. B. Svojsík zakladatel českého skautingu). Přípravou na samotný závod bylo dobývání vrcholů kolem Blanska a Adamova. Na vrcholech jsme za dané úkoly mohli získat body, které se připočítávaly k těm získaným v samotný den závodu. Začátkem června jsme jeli společně s mnoha dalšími oddíly do Kozárova, kde závody probíhaly. Měli jsme čtyři hodiny na zdolání osmi stanovišť. Na prvním stanovišti, které jsme navštívili, jsme byli prozkoušeni z první pomoci. Druhé stanoviště po nás vyţadovalo rozdělat oheň pouze jednou sirkou a uvést vodu do varu. Na třetím stanovišti jsme vázali uzly. Více stanovišť jsme nestihli navštívit, protoţe jsme trochu zabloudili. Po obědě následovaly brány. Zde se nechodilo po skupině, ale kaţdý člen šel na tři z osmi bran a získával body celé skupině samostatně. Brány prověřovaly například naše znalosti o skautském kroji, logiku, fyzickou zdatnost nebo mrštnost. Po celou dobu závodu jsme měli nádherné počasí. Ke konci ale začalo hřmět a potom padaly obrovské kroupy. Všude se hrnuly proudy vody a 18

19 náměstí našeho stanového městečka připomínalo spíše koryto rozvodněné řeky. Celkově jsme se v závodě umístili na třetím místě. Tereza a Markéta Vančurovi TJ Rakovec Váţení spoluobčané, dovolte, abychom Vás informovali o činnosti TJ Rakovec v první polovině letošního roku. 4. února 2011 jsme v místní Orlovně uspořádali vydařený společenský ples. K tanci a poslechu hrála skupina Ţivel, své umění nám předvedli také polonézníci z řad místní mládeţe. Začátkem dubna se po zimní přestávce opět naplno rozjely fotbalové soutěţe všech 4 našich druţstev. Naši nejmenší ţáčci v uplynulé sezoně především sbírali fotbalové zkušenosti a to pod vedením trojice trenérů Pavel Hanuška, Jiří Stehlík ml. a Jaroslav Kunc. Muţstvo dorostenců se celou sezonu potýkalo s nedostatkem hráčů a na zápasy je museli doplňovat i méně zkušení ţáci. I přes tyto problémy se dorostencům podařilo umístit na pěkném 8. místě. Velký dík patří trenérům dorostu Michalu Šenkovi a trojici senetářovských občanů Antonínu Doleţelovi i manţelům Šárce a Radkovi Keprtovým. Ţeny skončily ve své skupině Moravskoslezské divize ţen na krásném 2. místě a potvrdily tak svoji suverenitu mezi celky z blanenského okresu. Ţeny vede trojice Petr Starý, Vladimír Zřídkaveselý a Tomáš Musil. Díky vysokému počtu fotbalistek svádějí soutěţní souboje také juniorky (méně zkušené hráčky) proti okresním druţstvům v malé kopané. Druţstvo muţů skončilo v uplynulé sezoně na velmi pěkném 3. místě ve III. třídě za postupující Skalicí a druhou Lipůvkou. Muţe v uplynulé sezoně vedl Lubomír Richter z Krásenska, s pomocí Jaroslava Zouhara na podzim a Oldřicha Šenka a Vladimíra Zouhara ml. na jaře. Uţ byly také rozlosovány soutěţe pro příští sezonu 2011/2012. Přihlásili jsme opět všechny 4 druţstva do soutěţí. Přes krátkou letní přestávku se snaţíme hlavně posílit dorost, protoţe v této věkové kategorii 19

20 nás trápí především nedostatek hráčů. To bude hodně důleţité, protoţe dorostenci sehrají za půlsezonu 14 mistrovských utkání (hraje se dvoukolově se sedmi soupeři). Muţi zahájí sezonu uţ 6. srpna zápasem 1. kola okresního poháru (to je nově zavedená soutěţ na našem okrese). První mistrovský zápas sehrají muţi o týden později, dorostenci a ţeny zahajují poslední prázdninový víkend a ţáci první zářijový. Věříme, ţe se nás spoluobčanů bude na podzim na našem hřišti scházet co nejvíce a budeme společně povzbuzovat naše druţstva. Výbor TJ se během sezony schází 1x za 14 dní, mimo sezonu dle potřeby. Staráme se také o okolí našeho fotbalového hřiště. V uplynulých týdnech bylo hřiště zapískováno a byla zatravněna vápna. Díky pomoci některých dobrovolníků z řad občanů bylo také upraveno okolí hřiště především posekána vysoká tráva. Tímto dobrovolníkům moc děkujeme. V současnosti pracujeme také na natírání plotu u hřiště a připravujeme výměnu střídaček, které jiţ nevyhovují předpisům. Také chystáme výměnu některých laviček u hřiště a pro děti jejich oblíbenou trampolínu. Zde se ale musí dbát na bezpečnost dětí a trampolína bude oplocena, prosíme tedy děti o chvíli strpení. Práce je na hřišti dost a rádi uvítáme i dobrovolníky, kteří by chtěli jakýmkoliv způsobem pomoci TJ, ať uţ se jedná o brigády, tak například o pomoc při pořádání fotbalových zápasů. Na adrese najdete spoustu výsledků, komentářů k odehraným zápasům, fotografií a statistik. Jakékoliv podněty či připomínky zde můţete napsat i Vy, občané. Myslíme si, ţe stránky jsou velice povedené a za to patří velký dík administrátorovi těchto stránek. Výbor TJ Rakovec Kotvrdovice Fotbalový oddíl žen Rakovec Kotvrdovice MSDŢ 2010/11 Náš oddíl hrál v sezóně 2010/11 pod vedením trenéra Petra Starého, asistenta Tomáše Musila a vedoucího druţstva Vladimíra Zřídkaveselého. 20

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 21. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.8.2012 Čas zasedání: 19:25 22:05 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 9. 2012 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod.

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: p. Frýda, p. Havlina,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 5. 3. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20. 30 hod. přítomno:

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015 USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015 Zastupitelstvo obce Dolní Domaslavice schvaluje - program 9. zasedání - ověřovatele zápisu: M. Chrobočková, M. Junga -

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 5/2011 v 18.00 hod. Všechny

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více