ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011

2 Obsah Úvodní slovo... 3 Slovo starosty... 4 Z jednání zastupitelstva obce konaného dne Z jednání zastupitelstva obce konaného dne Komise pro kulturu, sport a společenský život v obci...10 Příspěvky spolků a organizací...11 Sbor pro občanské záležitosti...11 Mateřská škola Kotvrdovice...13 Obecní knihovna Kotvrdovice Zahrádkáři Kotvrdovice...16 Informace ze skautského oddílu...17 TJ Rakovec...19 Fotbalový oddíl žen Rakovec Kotvrdovice...20 Orel jednota Kotvrdovice...22 Příspěvky občanů, zajímavosti...24 Čí só hode, naše hode aneb vzpomínka na to, jak se nám letos hodovalo...24 Poker v Kotvrdovicích...27 Jak znáte svoji obec?...28 Rozhovor se spoluobčanem...29 Květnová tradice...34 Mladí hasiči...36 Něco málo z historie...37 Stav obyvatel naší obce k

3 Úvodní slovo Váţení spoluobčané, máme tu léto, děti se dočkaly vytouţených prázdnin. Rodiče se snaţí vyšetřit pár dní volna na dovolenou, ať uţ strávenou doma nebo někde na cestách. Babičky a dědečkové naopak dovolenou většinou nemívají, spíše naopak. Ať uţ prázdniny trávíte doma, na cestách po naší republice, nebo v zahraničí, přejeme vám všem, abyste si odpočinuli, nabrali nových sil, měli spoustu krásných záţitků a hlavně se vrátili domů zdraví a spokojení. Na posledním jednání zastupitelstva obce upozornili zastupitelé na několik problémů, některé vlastně souvisí i s prázdninami a dětmi, některé spíše poukazují na bezohlednost některých spoluobčanů: Pravidlo pravé ruky na silnici od horního konce po cyklostezku Platí na všech křiţovatkách! Nejen zaměstnanci, pracující v průmyslové zóně si myslí, ţe tato silnice je hlavní, ale i mnozí naši spoluobčané se neobtěţují před křiţovatkou zpomalit a zkontrolovat si pravou stranu. Zvlášť teď, kdyţ se na silnicích pohybuje spousta rozdováděných dětí i v dopoledních hodinách, je třeba na to myslet. Parkování na obecních komunikacích dosud na toto bylo poukazováno pouze v souvislosti se zimní údrţbou, ale zřejmě v posledních dvou letech došlo ke zvýšení počtu aut v Kotvrdovicích. Za všechny vede ulice Čechy, kde můţete někdy napočítat 10 zaparkovaných aut naskládaných na obou stranách. Je pravda, ţe osobní auto vţdycky projede, ale co kdyby nutně musela jet sanitka nebo hasičské auto Proto prosíme spoluobčany: kdyţ uţ musíte parkovat na silnici, parkujte alespoň všichni na jedné straně. Děkujeme za ostatní řidiče. Dodrţování nedělního klidu i naši dědečkové si chodívali v neděli po obědě zdřímnout. Kaţdopádně kdy jindy si člověk můţe dopřát takový poţitek, kdyţ celý týden chodí do práce, ţe? Moţná někdo spíš raději vyrazí do přírody nebo do města na nákupy. Zvláštní však je, ţe někteří spoluobčané právě v neděli po obědě nejraději vezmou sekačky, sekery, motorové pily a další 3

4 zdroje nepříjemných zvuků, a protoţe v týdnu neměli čas, musejí zrovna v neděli všechno dohnat. Proto pokud potřebujete provozovat v neděli tuto neodkladnou práci, zkuste to přesunout na dopoledne. Za ostatní spoluobčany děkujeme. Výčet stíţností byl mnohem větší, ale nebudeme tady vše vypisovat. Ještě jednou děkujeme všem za větší ohleduplnost. Protoţe je léto a zahrádky, okna a balkony jsou v plném květu, vyhlašujeme tímto soutěţ o nejhezčí balkon, okno, terasu, předzahrádku prostě o pěkně vyzdobené zákoutí. Svoje tipy posílejte na adresu (můţe být i s fotografií) nebo vhoďte lísteček do schránky vedle dveří na OÚ. Kaţdopádně uveďte číslo domu a část, která se vám nejvíce líbí (např. č. p. 500 květinová předzahrádka) Hlasovat můţete pro svoje výtvory nebo jiných majitelů. Výherce bude odměněn originálním dárkem a fotografie vítězného aranţmá bude otištěna v příštím čísle zpravodaje. Redakční rada Slovo starosty V tomto letním čase přeji všem spoluobčanům, aby si uţili co nejvíce sluníčka. Pokud pojedou na zaslouţenou dovolenou, tak přeji pěkné počasí, spoustu záţitků a hlavně šťastný návrat. I na obci je nyní relativní klid. Dvě stavby jsme zvládli v jarním období. Na Ţlebě jsme zajistili výstavbu opěrné zdi u domu č. p. 63 a umoţnili tak budoucí rozšíření komunikace. Chci zdůraznit, ţe obec platila jen opěrnou zeď. Majitelé domu č. p. 63 si platili taras a oplocení. Dále byla dokončena kanalizace z nové výstavby u hřiště. Letos nás ještě čeká oprava chodníku na dolním konci obce. Před dokončením je stavební řízení pro výstavbu čtyř obecních bytů. Dále zajišťujeme stavební povolení na výstavbu chodníku kolem místní komunikace u kaple. Ukončilo se naváţení polní cesty ke bráně, přesto se zde ještě občas objeví hromádky betonu nebo kamení. Prosím všechny, kdo takovýto 4

5 odpad potřebují zlikvidovat, aby se domluvili předem a nepřidávali práce ostatním s následným úklidem. Ač nerad, musím se také vyjádřit k jedné věci. Pravidelně připomínkuji články, ve kterých jste informování o jednání zastupitelstva. Ostatní články jsem si jen přečetl a věřil ve snahu autorů o jejich objektivnost. K článkům zástupců Jednoty Orel Kotvrdovice však musím podat doplňující informace. V prvním vydání zpravodaje zdůraznil pan Kocour, ţe od roku 2009 provoz budovy zajišťují ze svých zdrojů a nečerpají dotaci z obce. V druhém vydání pan Stehlík napsal, ţe jsou jiţ třetím rokem finančně nezávislí subjekt na dotacích z obce a veškerý provoz budovy kryjí výhradně ze svých zdrojů. V roce 2008 přispěla obec na energie Orlu ,- Kč. V roce 2009 obdrţel Orel dotaci ,- Kč jako doplatek za energie z roku 2008 a TJ Rakovci vyfakturoval ,- Kč. V roce 2010 obec zaplatila Orlu ,- Kč a TJ Rakovec zaplatil také Orlu asi ,- Kč. Poslední tři částky jsou za uţívání tělocvičny fotbalovým oddílem a údrţbu hřiště. Fotbalový oddíl je takřka plně financován z rozpočtu obce. Podle mého názoru je tedy provoz orlovny i nadále podporován obcí. Alois Kunc Z jednání zastupitelstva obce konaného dne Účast: 12 zastupitelů - Ing. Keprt omluven Do programu jednání byl zařazen bod o bezúplatném převodu pozemku - bod č. 6. První bod kontrola úkolů: 1) ţádost o registraci zpravodaje - prozatím nesplněno, úkol trvá dál 2) zveřejnění přehledu majetku obce - splněno částečně, celkový přehled je součástí závěrečného účtu obce 3) FRB další kolo půjček bylo vyhlášeno 4) Svolání jednání o problematice výstavby nájemních bytů a k problematice zvýšení bezpečnosti provozu na místních komunikacích jednání proběhlo 5) poţádat SÚ Jedovnice o demoliční výměr na dům č splněno 5

6 6) příprava návrhů na investiční akce - úkol trvá dál 7) svolat pracovní schůzku se zástupci Jednoty Orel Kotvrdovice - schůzka proběhla - byly sjednány podmínky pro poskytnutí dotace na opravu střechy Orlovny 8) poţádat SÚ Jedovnice o pokračování v územním řízení ve věci výstavby obecních bytů - splněno 9) pojmenování nových ulic se nadále postupně připravuje. 10) aktualizace místní vyhlášky o odpadech - očekává se změna zákona, proto vyčkáme a aktualizace proběhne v návaznosti na změnu zákona. 11) jednací plán zastupitelstva - průběţně se řeší připomínky (prozatím byla 1 pan starosta ji bere na vědomí). Druhý bod schválení závěrečného účtu obce za rok Pan starosta podal komentář k jednotlivým poloţkám, závěrečný účet byl schválen 11 zastupiteli s výhradou. Výhrada se týkala výtky auditora k osobě pana starosty za nedodrţení rozpočtového provizoria v r důvod nedodrţení pan starosta všem vysvětlil a oznámil přijetí nápravného opatření, které bylo jiţ uplatněno při sestavování rozpočtového provizoria na rok Pokud bude zahájeno správní řízení, budou zastupitelé o výsledku řízení informováni. Třetí bod rozdělení výsledku vedlejší hospodářské činnosti za rok myšleno hospodaření v obecním lese. Zde byl v loňském roce vykázán zisk, proto pan starosta navrhl převedení části zisku na účet FRB. Schváleno všemi přítomnými. Čtvrtý bod - schválení rozpočtového opatření (aby bylo moţno jednotlivé dotace zahrnout do rozpočtu, musejí se schválit): 1) dotace Jednotě Orel Kotvrdovice 2) na sčítání lidu jsme obdrţeli dotaci 5 tis. Kč. 3) z Úřadu práce je schválena dotace na 2 pracovní místa (120 tis Kč) 4) na údrţbu cyklostezky jsme obdrţeli 95 tis. Kč. 5) vrácení nevyuţitých dotací na volby - 9 tis Kč. 6) kanalizace u bytovek - výdaj z rezervy 500 tis Kč. 6

7 Rozpočtové opatření bylo schváleno všemi přítomnými. Pátý bod byly schvalovány jednotlivé půjčky občanům a jejich výše z fondu rozvoje bydlení (FRB). Celkové finanční poţadavky však překračují vyčleněné prostředky, proto se potřebné finance (145 tis. Kč) uvolní z účtu hospodaření obecního lesa. Celkem tedy bude na půjčky rozděleno 410 tis. Kč. Všechny ţádosti byly ZO schváleny, jedna s výhradou. Šestý bod pronájem a převod obecních pozemků: 1) chodník u obchodu Jednoty - ţádáme JMK o bezúplatný převod na obec. 2) 6 stavebních pozemků v Chaloupkách - zájemcům budou prozatím pronajaty. Šestý bod byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. Sedmý bod výše dotací: 1) TJ Rakovec - 12 hlasy schválena smlouva na 300 tis Kč na činnost oddílu a 50 tis Kč na investici do nových střídaček na hřišti. 2) Jednota Orel Kotvrdovice - 9 hlasy schválena dotace 300 tis Kč na opravu střechy a 50 tis Kč navíc jako rezerva pro případné vícepráce. Osmý bod různé 1) pan Tomáš Musil odstupuje z úkolu pojmenování ulic 2) ZO souhlasí se ţádostí obce o připojení 6 pozemků k síti EON. 3) Opěrná zeď na Ţlebě pro rozšíření komunikace - panem starostou byl jiţ vybrán dodavatel a zastupitelé pověřují pana starostu k podpisu Smlouvy o dílo. 4) Chodníky na dolním konci - zastupitelé schvalují odkup pozemků od jejich stávajících majitelů, aby mohla být provedena oprava těchto chodníků. 5) Chodník kolem bývalé pekárny - zastupitelé berou na vědomí, ţe bude připraven projekt realizace 6) Je nutno pokračovat v jednání k problematice bezpečnosti na místních komunikacích. ZO bere na vědomí, ţe bude moţnost 7

8 zadávání pomocných prací pro občany a spolky, například při demolici nemovitosti č. 59, při úpravě cesty od Brány ke Kanálu, při výkopech na kanalizaci u hřiště, na práce v lese, apod. Jednání trvalo 3 hodiny a 10 min. Z jednání zastupitelstva obce konaného dne Účast: 12 zastupitelů - Ing. Nesrsta omluven První bod kontrola úkolů: 1) manţelé Prokopovi přemístí vjezd do své garáţe na Ţlebě (úkol splněn) 2) bezpečnost na místních komunikacích, jednání se zástupcem SÚS proběhlo, ale přednesené návrhy nebyly schváleny. Zástupce předal pouze katalog. Zastupitelé jednohlasně schválili, aby stavební komise vybrala nejvhodnější bezpečnostní prvky (jedná se o přechod u školy, přechod u Surfu, zpomalovací práh u Orlovny a v ulici Ke kanálu) a pověřilo starostu podáním oficiální ţádosti na SÚS. 3) FRB některé smlouvy jsou jiţ sepsány a peněţní prostředky jsou na účtech zájemců. 4) o prodeji pozemků bude jednáno v bodě č. 2 Druhý bod prodej a koupě pozemků. 1) někteří spoluobčané poţádali o odkup obecních pozemků většinou části předzahrádek. Pozemky jim byly prodány za 50,-/m². 2) stavební pozemky v ulici U hřiště měli někteří stavebníci v pronájmu, ZO odsouhlasilo stejnou částku, jakou platili ostatní stavebníci v této lokalitě 110,-/m². 3) odkoupení pozemku od vlastníků (chodník) na dolním konci za 50,-/m². Třetí bod komunitní kompostování byl vypsán dotační titul, podmínkou podání ţádosti je nově zpracovaná místní vyhláška o odpadech. Její znění zastupitelé schválili jednohlasně. Do vyhlášky je třeba doplnit stanoviště tří kontejnerů, do kterých se bude zahradní odpad 8

9 průběţně ukládat a potom vyváţet na kompostovací místo. Tato místa jsou: Ţleb, vedle Orlovny a mezi Novou čtvrtí a Bránou. Ţádost bude podána na kontejnery, překopávač a štěpkovač, potřebný traktor bude pronajímán. Čtvrtý bod pan starosta představil projekt naučné stezky Kotvrdovice dávné a současné. Na tento projekt je podána ţádost o dotaci na 319 tisíc Kč. K projektu bude svolána schůzka se spoluobčany. V případě přiznání dotace bude o realizaci jednat zastupitelstvo. 10 % bude obec hradit ze svého rozpočtu, případně spoluprací při realizaci. Pokud se tedy bude naučná stezka realizovat, budou letos zpracovány grafické návrhy jednotlivých tabulí a samotné osazení tabulí proběhne příští rok. Pátý bod schváleno všemi zastupiteli přijetí dotace (150 tis. Kč) na opravu chodníků na dolním konci obce (proto se jedná o odkupu pozemků). Šestý bod demolice domu č. 59: svoje nabídky na demolici předloţily 2 firmy (trvání max. 1 týden, odvoz odpadu na pozemek obce). Zájem projevili místní hasiči zastupitelé odhlasovali, ţe hasiči předloţí do 14 dnů rozpis prací a cenovou nabídku. K tomuto tématu bude svoláno pracovní jednání zastupitelů. Sedmý bod projekt na ČOV II. Prozatím byly předloţeny 2 nabídky, pokud chce ale obec čerpat dotace, je nutné předloţit 3 nabídky. Zastupitelé berou na vědomí, ţe pan starosta znovu osloví dodavatele s poptávkou. Osmý bod různé. Bylo řešeno: 1) objednání provedení auditu bude objednáno u Krajského úřadu 2) dotace na modernizaci knihovny byla přiznána, pan Musil, pan starosta a Ing. Nesrsta zorganizují výběr dodavatele výpočetní techniky 3) ZO odsouhlasilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku budoucího obyvatele pana Zouhara 4) ZO schválilo návrh trasy kanalizace z obce Senetářov na cestě od Brány do Kombútu (podél lesa) 9

10 5) projekt na chodník kolem bývalé pekárny je připraven, nyní probíhají jednání na úřadech 6) osvětlení na spojce mezi Novou čtvrtí a Čechami budeme ţádat o stavební povolení 7) sběrný dvůr v Jedovnicích schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na vyuţívání dvora kotvrdovickými občany. 8) pojmenování nových ulic některé názvy jsou připraveny, některé se vymýšlejí 9) počet kontejnerů na plasty protoţe jsou často přeplněné, bude pořízeno více kontejnerů 10) dofinancování opravy střechy Orlovny k problematice se sejdou k jednání zástupci obce a zástupci Jednoty Orel Kotvrdovice Jednání trvalo 3 hodiny. Oba články vznikly ze zápisků Zity Doleţelové, oficiální zápisy z jednání jsou na internetových stránkách obce. Komise pro kulturu, sport a společenský ţivot v obci Dámy a pánové, s potěšením konstatuji, ţe avizovaný roční kalendář akcí jiţ funguje. Odkaz na něj najdete na webových stránkách obce. Připomínám vedoucím spolků a nejen jim, aby termíny akcí hlásili na nebo osobně některému ze členů komise. Opakovaně se na některé členy komise obraceli lidé s kritikou kotvrdovských hodů s tím, ţe nic lepšího jsme nevymysleli. Jenţe komise hody nepořádala. Nicméně si nemyslím, ţe by hody nestály za nic. Jistě, daly by se udělat jinak, moţná líp a moţná taky hůř. Avšak kritizovat umí kaţdý, něco udělat se uţ chce málokomu. Já se zúčastnila volejbalového turnaje a musím říct, ţe to byl výborný nápad. Velmi příjemně mě překvapila velká účast hrajících. Byla tam skvělá nálada, spousta legrace a vyšlo i počasí. Byla bych ráda, kdyby se z toho stala taková naše malá tradice. Byť si někteří z nás odnesli pár modřin a nějaký ten vyvrácený prst. 10

11 Také bych Vás ráda pozvala na besedu s MUDr. Kratochvílovou na téma Očkování. Došlo ke změnám v očkovacím kalendáři dětí, přibylo nových a dobrovolných vakcín. Zváni jsou nejen rodiče dětí, ale i široká veřejnost, protoţe očkování se týká nás všech. Termín je plánován na konec září. Přesné datum, hodina i místo konání besedy bude včas zveřejněno. Přeji Vám spokojený zbytek prázdnin a na některé z dalších akcí se těší Lenka Odehnalová Příspěvky spolků a organizací Sbor pro občanské záležitosti Rok 2011 začal pro Sbor pro občanské záleţitosti v Kotvrdovicích významnými změnami. Ke konci roku 2010 ukončila činnost ve Sboru jeho dlouholetá předsedkyně paní Alena Hlaváčková z č. 257 a v důsledku změn v orgánech obce ve Sboru potom nepracoval ţádný člen zastupitelstva. Proto poţádali členové Sboru obec, aby byl Sbor doplněn zástupcem obce členem zastupitelstva. Po vzájemné dohodě byla začátkem nového roku ustanovena nová předsedkyně SPOZ paní Marie Alexová z Nové čtvrti č. 202 členka zastupitelstva obce. Současně přistoupily do Sboru dvě nové posily paní Věra Kořínková z Dolního konce č. 253 a paní Soňa Voráčová z Panské č. 80. Sbor vedený novou předsedkyní vykonává v roce 2011 činnost podobným způsobem jako v minulých letech s tím, ţe pro následující roky lze činnost pozměnit dle poţadavků nově zvoleného zastupitelstva. I pro rok 2011 zůstaly zachovány osobní návštěvy jubilantů s předáním narozeninového balíčku od obecního úřadu při příleţitosti 70, 75 a nad 80 roků kaţdoročně. Čtvrtletně se provádí rozhlasové blahopřání spoluobčanům k narozeninám 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 a kaţdoročně nad 80. V letošním roce výjimečně SPOZ jiţ připravil zájezd do divadla v Brně, obvykle se zájezd konal v předvánočním čase, ale vzhledem k tomu, ţe se podařilo zajistit vstupenky na velmi úspěšné a dlouhodobě 11

12 vyprodané představení v Městském divadle Charleyova teta uskutečnil se zájezd do divadla ve středu 4. května 2011 a obecní úřad se rozhodl věnovat tento zájezd kotvrdovským ţenám jako dárek k Svátku matek. Všech 50 spokojených účastníků zájezdu ocenilo vynikající představení a touto cestou vyjadřují obci poděkování, obzvlášť maminky děkují za krásný dárek k jejich svátku. V neděli 8. května 2011 symbolicky právě v den Svátku matek - se konalo VÍTÁNÍ KOTVRDOVSKÝCH OBČÁNKŮ. Slavnostní obřad se opět odehrál v tělocvičně Základní školy v Kotvrdovicích, kam byly pro tuto příleţitost přeneseny z obecního úřadu symboly obce. Vzhledem k tomu, ţe jsme vítali 7 nových občánků, uskutečnila se akce nadvakrát. Někteří noví občánci jiţ byli trochu odrostlejší, takţe si nemohli vyzkoušet naši kolébku, ale bylo to proto, ţe jsme vítali malé děti i jejich rodiče, kteří se k nám v poslední době přistěhovali do nově zkolaudovaných domů nebo se do naší obce vrátili, takţe byli oficiálně přivítáni dodatečně. Naši noví kotvrdovští občánci Jméno Datum narození Číslo domu Alexandr Meško Barbora Musilová David Šenkýř Martin Štěpánek Kristýna Filipová Pavel Zouhar Tadeáš Staněk

13 Mateřská škola Kotvrdovice k nám přijel pan Patrik Hofmann s loutkovým divadlem a pohádkou Psí princezna. Děti si upevňovaly návyky společenského chování jsme navštívili 1. třídu základní školy. Děti si prohlédly vybavení a výzdobu, obdivovaly akvárium. Vyzkoušely si, jak se sedí ve školní lavici. 13

14 2. a jsme oslavili masopust. Navštívili jsme naše paní kuchařky, základní školu, OÚ, firmu Lightronic a obchod. Ve vlastnoručně vyrobených maskách jsme zpívali a recitovali k nám přijelo divadlo Barborka z Brna, společně s dětmi z MŠ Senetářov a Krasová jsme sledovali pohádky Miloše Macourka se uskutečnila keramická dílna, děti vyráběly velikonoční ozdoby za námi přijela paní Dryšlová se svými koňmi. Děti jezdily na koních, seznámily se se zásadami bezpečného chování v blízkosti koně, s péčí o koně a s jeho jídelníčkem a jsme navštívili přátele naší školy, popřáli veselé Velikonoce a předali velikonoční ozdoby se konala keramická dílna, děti vyráběly dárečky pro svoje maminky se v naší mateřské škole konalo slavnostní odpoledne u příleţitosti oslavy Dne matek. Děti si připravily pásmo básní, písní a tanečních her, vyrobily pro maminky dárečky - barevná mýdla z glycerinu a tácky pod sklenice nebo hrníčky. Připravili jsme sladké občerstvení - oplatky plněné karamelem, oříšky a zdobené čokoládou se konala oslava dne matek v místní Orlovně, kde se svým programem vystoupily i děti z naší mateřské školy se uskutečnilo screeningové vyšetření zraku dětí přístrojem Plusoptix S08 přímo v naší mateřské škole. Umoţňuje odhalit například tupozrakost, šilhání, krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a přišly na návštěvu do naší mateřské školy nově zapsané děti se svými rodiči. Seznamovaly se s prostředím, budoucími spoluţáky a zaměstnanci školy jsme oslavili MDD. Připravili jsme si ovocný dezert - banán s piškotem a čokoládovou polevou. Na školní zahradě děti házely na cíl, přeskakovaly a prolézaly překáţky, skákaly v pytli, běhaly k vytčenému cíli byly děti na dvoře u pana starosty, děti pozorovaly kozu s kůzlaty, ovci s jehňátkem, slepice, králíky, housátka. 14

15 seznámil pan Petr Kunc děti s vysokozdviţným vozíkem Hyundai. Děti se seznámily s tím, co všechno vozík umí, mohly se posadit do kabiny a být chvíli jako řidiči se na naší školní zahradě uskutečnila zahradní slavnost. Děti si za pomoci svých rodičů opékaly párky a vyráběly letní ozdoby z přírodních materiálů. Děti si hrály v pískovišti a rozvíjely si pohybové dovednosti: houpaly se na houpačkách, procvičovaly si výstup na zvýšenou rovinu, klouzání na skluzavce, hod na cíl, prolézání překáţek jsme šli na výlet do Jedovnic. Děti pozorovaly přírodu, rozlišovaly zvuky v přírodě, poznávaly rostliny, pozorovaly divoké kačeny, labuť, čápy na hnízdě. Zdolávaly průlezky, běhaly k cíli malovala paní Radka Fleková děti na obličej. Děti si vybraly, jak by chtěly být namalované a potom se na sebe chodily dívat do zrcadla a snaţily se, aby malování dlouho vydrţelo jsme byli na návštěvě u naší spoluţačky Nikolky. Děti si na zahradě hrály s vodou - chytaly rybičky jako rybáři na udici, houpaly se na houpačce a na kruzích, vystupovaly na zvýšenou rovinu, jezdily na kole a na koloběţce, hrály si na pískovišti. Děti ochutnaly domácí hrášek a třešně, občerstvovaly se nápoji a dobrotami. Pozorovali jsme exotické ptactvo. Děkujeme všem, kteří naši mateřskou školu podporují a pomáhají nám vytvářet co nejlepší zázemí pro naše děti. Přeji Vám všem příjemné proţití léta. Mnoho teplých a slunečných dnů, krásných záţitků z výletů a dovolených. Proţijte léto ve zdraví a v co nejlepší pohodě. Za Mateřskou školu v Kotvrdovicích Eva Nejezchlebová Obecní knihovna Kotvrdovice 2010 Tento rok se stane pro knihovnu a její čtenáře velmi významným. Vás čtenáře čeká velká změna, budete si půjčovat knihy přes čárové kódy, tak jak znáte půjčování knih třeba v knihovně v Blansku. Velmi důleţitý krok pro čtenáře bude moţnost vyhledat si ve www katalogu na internetu, zda je kniha ve fondu knihovny. Pokud ano, budete mít moţnost ihned zjistit, jestli je vypůjčená, nebo je v knihovně. 15

16 Co tomu předcházelo? Těsně na konci roku 2010 byla podána ţádost o dotaci na Ministerstvo kultury v rámci programu VISK3 pod názvem projektu Plná automatizace knihovnických činností a zpřístupnění on-line katalogu na internetu. Tato ţádost byla projednána na Ministerstvu kultury kladně. Celkově se jedná o částku Kč. Z toho Kč je dotace a zbylých třicet procent se bude hradit z rozpočtu obce. Proběhlo výběrové řízení a určená komise vybrala firmu z oblasti výpočetní techniky z Blanska, která jiţ dodala a nainstalovala potřebnou výpočetní techniku do knihovny. Knihovníci budou mít k dispozici jeden výpůjční počítač a druhý bude určen návštěvníkům knihovny s přístupem na internet. Koncem července bude odborník od firmy LANius s.r.o. instalovat v knihovně knihovní systém Clavius. Bude následovat časově náročná činnost, která spočívá v zaevidování všech knih do počítače, vytištění čárového kódu a jeho umístění do knihy. Dobrou zprávou pro návštěvníky je, ţe knihovna bude stále otevřena kaţdý pátek a to i po celé prázdniny bez omezení. Rádi bychom upozornili na internetové stránky knihovny, kde se dozvíte různé informace týkající se knihovny. Na těchto stránkách najdete stále aktualizované informace o nových knihách v knihovně a kniţních svazcích zapůjčených z regionální knihovny v Blansku. Adresa stránek je Musil Tomáš Zahrádkáři Kotvrdovice V sobotu 7. května jsme uspořádali zájezd na jarní výstavu Floria Věţky. Cestou tam jsme jeli přes Milotice, kde jsme navštívili barokní zámek. Cestou zpátky jsme se stavili na večeři v Drnovicích. Počasí nám přálo a zájezd se vydařil. Škoda, ţe se neobsadila všechna místa v autobuse. Zahrádkáři budou objednávat hromadně sazenice jahodníku a ovocné stromky, keře. Objednávky se budou přijímat v obchodě Jednoty od 1. do 19. srpna. Jahodníky Elsanta poloraná holandská odrůda, Korona 16

17 poloraná odrůda, Senga Sengána středně raná odrůda. Karmen středně raná česká odrůda. Cena 4Kč/ks, balení po 10 kusech. Při objednání stromků uvádějte odrůdu, případně dobu konzumní zralosti. Pozvání na zájezd: Na sobotu 17. září připravujeme zájezd na Bzenecké Krojované Vinobraní. Součástí zájezdu bude dopoledne návštěva Oblastní výstavy ovoce a zahrádkářských výpěstků v Slavkově u Brna. ÚKZUZ Brno-Ţelešice představí novinky v pěstování jablek. Součástí výstavy budou expozice kaktusů, bonsají a jiných zajímavostí. Včelaři ukáţou, co vše je zapotřebí k chovu včel, a uvedou ochutnávku různých druhů medů. V zámeckém parku bude probíhat Václavský jarmark. Odpoledne strávíme ve městě Bzenci na vinobraní. Součástí programu je slavnostní krojovaný průvod a folklórní vystoupení na náměstí. Tradiční Jarmark lidová řemesla. Otevření vichy s burčákem. Společná večeře bude v podvečer ve Křtinách u Farlíků. Předpokládaný návrat ve 21 hodin. Na zájezd Vás srdečně zvou členové výboru. Informace ze skautského oddílu V době, kdy se chystá toto vydání obecního zpravodaje, jsou skauti z Kotvrdovic a Senetářova na svém tradičním tábořišti v Rakoveckém údolí. Na zprávy z tábora se tedy můţete těšit v dalším čísle zpravodaje. Teď vám nabízíme dvě ohlédnutí za nejhlavnějšími akcemi před prázdninami. 17

18 První červen je nejen den, kdy všechny Laury oslaví svůj svátek, je ale také dnem dětí. My, starší skauti ze 7. skautského oddílu Senetářov, jsme dětem z mateřské školky v Senetářově dali jiţ takový malý tradiční dárek připravili jsme pro ně pohádkový les. Dračí stopy je zavedly do říše plné snů a kouzel. Děti cestou potkávaly různé pohádkové postavy, kterým vţdy pomohly splnit nějaký úkol. Krmily malého Cipíska (zatímco Rumcajs čistil své bambitky), obvazovaly faraónovi z dalekého Egypta ruku nebo pomáhaly mušce najít Zlatovlásčin šátek. Za odměnu dostaly kousek jídla, kterým na konci jejich cesty odvedly pozornost velkého draka, aby mohly zachránit princeznu z jeho zajetí. Princezna se jim sice neodměnila zlatem, ale obdarovala je spoustou bonbónů. Náš sedmý skautský oddíl se letos opět zúčastnil Svojsíkova závodu (pozn. A. B. Svojsík zakladatel českého skautingu). Přípravou na samotný závod bylo dobývání vrcholů kolem Blanska a Adamova. Na vrcholech jsme za dané úkoly mohli získat body, které se připočítávaly k těm získaným v samotný den závodu. Začátkem června jsme jeli společně s mnoha dalšími oddíly do Kozárova, kde závody probíhaly. Měli jsme čtyři hodiny na zdolání osmi stanovišť. Na prvním stanovišti, které jsme navštívili, jsme byli prozkoušeni z první pomoci. Druhé stanoviště po nás vyţadovalo rozdělat oheň pouze jednou sirkou a uvést vodu do varu. Na třetím stanovišti jsme vázali uzly. Více stanovišť jsme nestihli navštívit, protoţe jsme trochu zabloudili. Po obědě následovaly brány. Zde se nechodilo po skupině, ale kaţdý člen šel na tři z osmi bran a získával body celé skupině samostatně. Brány prověřovaly například naše znalosti o skautském kroji, logiku, fyzickou zdatnost nebo mrštnost. Po celou dobu závodu jsme měli nádherné počasí. Ke konci ale začalo hřmět a potom padaly obrovské kroupy. Všude se hrnuly proudy vody a 18

19 náměstí našeho stanového městečka připomínalo spíše koryto rozvodněné řeky. Celkově jsme se v závodě umístili na třetím místě. Tereza a Markéta Vančurovi TJ Rakovec Váţení spoluobčané, dovolte, abychom Vás informovali o činnosti TJ Rakovec v první polovině letošního roku. 4. února 2011 jsme v místní Orlovně uspořádali vydařený společenský ples. K tanci a poslechu hrála skupina Ţivel, své umění nám předvedli také polonézníci z řad místní mládeţe. Začátkem dubna se po zimní přestávce opět naplno rozjely fotbalové soutěţe všech 4 našich druţstev. Naši nejmenší ţáčci v uplynulé sezoně především sbírali fotbalové zkušenosti a to pod vedením trojice trenérů Pavel Hanuška, Jiří Stehlík ml. a Jaroslav Kunc. Muţstvo dorostenců se celou sezonu potýkalo s nedostatkem hráčů a na zápasy je museli doplňovat i méně zkušení ţáci. I přes tyto problémy se dorostencům podařilo umístit na pěkném 8. místě. Velký dík patří trenérům dorostu Michalu Šenkovi a trojici senetářovských občanů Antonínu Doleţelovi i manţelům Šárce a Radkovi Keprtovým. Ţeny skončily ve své skupině Moravskoslezské divize ţen na krásném 2. místě a potvrdily tak svoji suverenitu mezi celky z blanenského okresu. Ţeny vede trojice Petr Starý, Vladimír Zřídkaveselý a Tomáš Musil. Díky vysokému počtu fotbalistek svádějí soutěţní souboje také juniorky (méně zkušené hráčky) proti okresním druţstvům v malé kopané. Druţstvo muţů skončilo v uplynulé sezoně na velmi pěkném 3. místě ve III. třídě za postupující Skalicí a druhou Lipůvkou. Muţe v uplynulé sezoně vedl Lubomír Richter z Krásenska, s pomocí Jaroslava Zouhara na podzim a Oldřicha Šenka a Vladimíra Zouhara ml. na jaře. Uţ byly také rozlosovány soutěţe pro příští sezonu 2011/2012. Přihlásili jsme opět všechny 4 druţstva do soutěţí. Přes krátkou letní přestávku se snaţíme hlavně posílit dorost, protoţe v této věkové kategorii 19

20 nás trápí především nedostatek hráčů. To bude hodně důleţité, protoţe dorostenci sehrají za půlsezonu 14 mistrovských utkání (hraje se dvoukolově se sedmi soupeři). Muţi zahájí sezonu uţ 6. srpna zápasem 1. kola okresního poháru (to je nově zavedená soutěţ na našem okrese). První mistrovský zápas sehrají muţi o týden později, dorostenci a ţeny zahajují poslední prázdninový víkend a ţáci první zářijový. Věříme, ţe se nás spoluobčanů bude na podzim na našem hřišti scházet co nejvíce a budeme společně povzbuzovat naše druţstva. Výbor TJ se během sezony schází 1x za 14 dní, mimo sezonu dle potřeby. Staráme se také o okolí našeho fotbalového hřiště. V uplynulých týdnech bylo hřiště zapískováno a byla zatravněna vápna. Díky pomoci některých dobrovolníků z řad občanů bylo také upraveno okolí hřiště především posekána vysoká tráva. Tímto dobrovolníkům moc děkujeme. V současnosti pracujeme také na natírání plotu u hřiště a připravujeme výměnu střídaček, které jiţ nevyhovují předpisům. Také chystáme výměnu některých laviček u hřiště a pro děti jejich oblíbenou trampolínu. Zde se ale musí dbát na bezpečnost dětí a trampolína bude oplocena, prosíme tedy děti o chvíli strpení. Práce je na hřišti dost a rádi uvítáme i dobrovolníky, kteří by chtěli jakýmkoliv způsobem pomoci TJ, ať uţ se jedná o brigády, tak například o pomoc při pořádání fotbalových zápasů. Na adrese najdete spoustu výsledků, komentářů k odehraným zápasům, fotografií a statistik. Jakékoliv podněty či připomínky zde můţete napsat i Vy, občané. Myslíme si, ţe stránky jsou velice povedené a za to patří velký dík administrátorovi těchto stránek. Výbor TJ Rakovec Kotvrdovice Fotbalový oddíl žen Rakovec Kotvrdovice MSDŢ 2010/11 Náš oddíl hrál v sezóně 2010/11 pod vedením trenéra Petra Starého, asistenta Tomáše Musila a vedoucího druţstva Vladimíra Zřídkaveselého. 20

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Omluveni: Program: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Místo: v kině, začátek zasedání: 18:00 Přítomni: A. Novák, J. Kotalík, Z. Černý, J. Vocílka, P. Šitner, J. Dvořák, A. Picka, J. Čapek, V.

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Ing. Vladimír Vyplelík

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

OBEC KOMÁROV. Dále starostka předloţila návrh programu 1. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce obecního úřadu.

OBEC KOMÁROV. Dále starostka předloţila návrh programu 1. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce obecního úřadu. OBEC KOMÁROV zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Komárov dne 3.12.2014 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Komárov od 18,00 hodin. Jednání vedla starostka obce

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 5. 3. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20. 30 hod. přítomno:

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více