ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011

2 Obsah Úvodní slovo... 3 Slovo starosty... 4 Z jednání zastupitelstva obce konaného dne Z jednání zastupitelstva obce konaného dne Komise pro kulturu, sport a společenský život v obci...10 Příspěvky spolků a organizací...11 Sbor pro občanské záležitosti...11 Mateřská škola Kotvrdovice...13 Obecní knihovna Kotvrdovice Zahrádkáři Kotvrdovice...16 Informace ze skautského oddílu...17 TJ Rakovec...19 Fotbalový oddíl žen Rakovec Kotvrdovice...20 Orel jednota Kotvrdovice...22 Příspěvky občanů, zajímavosti...24 Čí só hode, naše hode aneb vzpomínka na to, jak se nám letos hodovalo...24 Poker v Kotvrdovicích...27 Jak znáte svoji obec?...28 Rozhovor se spoluobčanem...29 Květnová tradice...34 Mladí hasiči...36 Něco málo z historie...37 Stav obyvatel naší obce k

3 Úvodní slovo Váţení spoluobčané, máme tu léto, děti se dočkaly vytouţených prázdnin. Rodiče se snaţí vyšetřit pár dní volna na dovolenou, ať uţ strávenou doma nebo někde na cestách. Babičky a dědečkové naopak dovolenou většinou nemívají, spíše naopak. Ať uţ prázdniny trávíte doma, na cestách po naší republice, nebo v zahraničí, přejeme vám všem, abyste si odpočinuli, nabrali nových sil, měli spoustu krásných záţitků a hlavně se vrátili domů zdraví a spokojení. Na posledním jednání zastupitelstva obce upozornili zastupitelé na několik problémů, některé vlastně souvisí i s prázdninami a dětmi, některé spíše poukazují na bezohlednost některých spoluobčanů: Pravidlo pravé ruky na silnici od horního konce po cyklostezku Platí na všech křiţovatkách! Nejen zaměstnanci, pracující v průmyslové zóně si myslí, ţe tato silnice je hlavní, ale i mnozí naši spoluobčané se neobtěţují před křiţovatkou zpomalit a zkontrolovat si pravou stranu. Zvlášť teď, kdyţ se na silnicích pohybuje spousta rozdováděných dětí i v dopoledních hodinách, je třeba na to myslet. Parkování na obecních komunikacích dosud na toto bylo poukazováno pouze v souvislosti se zimní údrţbou, ale zřejmě v posledních dvou letech došlo ke zvýšení počtu aut v Kotvrdovicích. Za všechny vede ulice Čechy, kde můţete někdy napočítat 10 zaparkovaných aut naskládaných na obou stranách. Je pravda, ţe osobní auto vţdycky projede, ale co kdyby nutně musela jet sanitka nebo hasičské auto Proto prosíme spoluobčany: kdyţ uţ musíte parkovat na silnici, parkujte alespoň všichni na jedné straně. Děkujeme za ostatní řidiče. Dodrţování nedělního klidu i naši dědečkové si chodívali v neděli po obědě zdřímnout. Kaţdopádně kdy jindy si člověk můţe dopřát takový poţitek, kdyţ celý týden chodí do práce, ţe? Moţná někdo spíš raději vyrazí do přírody nebo do města na nákupy. Zvláštní však je, ţe někteří spoluobčané právě v neděli po obědě nejraději vezmou sekačky, sekery, motorové pily a další 3

4 zdroje nepříjemných zvuků, a protoţe v týdnu neměli čas, musejí zrovna v neděli všechno dohnat. Proto pokud potřebujete provozovat v neděli tuto neodkladnou práci, zkuste to přesunout na dopoledne. Za ostatní spoluobčany děkujeme. Výčet stíţností byl mnohem větší, ale nebudeme tady vše vypisovat. Ještě jednou děkujeme všem za větší ohleduplnost. Protoţe je léto a zahrádky, okna a balkony jsou v plném květu, vyhlašujeme tímto soutěţ o nejhezčí balkon, okno, terasu, předzahrádku prostě o pěkně vyzdobené zákoutí. Svoje tipy posílejte na adresu (můţe být i s fotografií) nebo vhoďte lísteček do schránky vedle dveří na OÚ. Kaţdopádně uveďte číslo domu a část, která se vám nejvíce líbí (např. č. p. 500 květinová předzahrádka) Hlasovat můţete pro svoje výtvory nebo jiných majitelů. Výherce bude odměněn originálním dárkem a fotografie vítězného aranţmá bude otištěna v příštím čísle zpravodaje. Redakční rada Slovo starosty V tomto letním čase přeji všem spoluobčanům, aby si uţili co nejvíce sluníčka. Pokud pojedou na zaslouţenou dovolenou, tak přeji pěkné počasí, spoustu záţitků a hlavně šťastný návrat. I na obci je nyní relativní klid. Dvě stavby jsme zvládli v jarním období. Na Ţlebě jsme zajistili výstavbu opěrné zdi u domu č. p. 63 a umoţnili tak budoucí rozšíření komunikace. Chci zdůraznit, ţe obec platila jen opěrnou zeď. Majitelé domu č. p. 63 si platili taras a oplocení. Dále byla dokončena kanalizace z nové výstavby u hřiště. Letos nás ještě čeká oprava chodníku na dolním konci obce. Před dokončením je stavební řízení pro výstavbu čtyř obecních bytů. Dále zajišťujeme stavební povolení na výstavbu chodníku kolem místní komunikace u kaple. Ukončilo se naváţení polní cesty ke bráně, přesto se zde ještě občas objeví hromádky betonu nebo kamení. Prosím všechny, kdo takovýto 4

5 odpad potřebují zlikvidovat, aby se domluvili předem a nepřidávali práce ostatním s následným úklidem. Ač nerad, musím se také vyjádřit k jedné věci. Pravidelně připomínkuji články, ve kterých jste informování o jednání zastupitelstva. Ostatní články jsem si jen přečetl a věřil ve snahu autorů o jejich objektivnost. K článkům zástupců Jednoty Orel Kotvrdovice však musím podat doplňující informace. V prvním vydání zpravodaje zdůraznil pan Kocour, ţe od roku 2009 provoz budovy zajišťují ze svých zdrojů a nečerpají dotaci z obce. V druhém vydání pan Stehlík napsal, ţe jsou jiţ třetím rokem finančně nezávislí subjekt na dotacích z obce a veškerý provoz budovy kryjí výhradně ze svých zdrojů. V roce 2008 přispěla obec na energie Orlu ,- Kč. V roce 2009 obdrţel Orel dotaci ,- Kč jako doplatek za energie z roku 2008 a TJ Rakovci vyfakturoval ,- Kč. V roce 2010 obec zaplatila Orlu ,- Kč a TJ Rakovec zaplatil také Orlu asi ,- Kč. Poslední tři částky jsou za uţívání tělocvičny fotbalovým oddílem a údrţbu hřiště. Fotbalový oddíl je takřka plně financován z rozpočtu obce. Podle mého názoru je tedy provoz orlovny i nadále podporován obcí. Alois Kunc Z jednání zastupitelstva obce konaného dne Účast: 12 zastupitelů - Ing. Keprt omluven Do programu jednání byl zařazen bod o bezúplatném převodu pozemku - bod č. 6. První bod kontrola úkolů: 1) ţádost o registraci zpravodaje - prozatím nesplněno, úkol trvá dál 2) zveřejnění přehledu majetku obce - splněno částečně, celkový přehled je součástí závěrečného účtu obce 3) FRB další kolo půjček bylo vyhlášeno 4) Svolání jednání o problematice výstavby nájemních bytů a k problematice zvýšení bezpečnosti provozu na místních komunikacích jednání proběhlo 5) poţádat SÚ Jedovnice o demoliční výměr na dům č splněno 5

6 6) příprava návrhů na investiční akce - úkol trvá dál 7) svolat pracovní schůzku se zástupci Jednoty Orel Kotvrdovice - schůzka proběhla - byly sjednány podmínky pro poskytnutí dotace na opravu střechy Orlovny 8) poţádat SÚ Jedovnice o pokračování v územním řízení ve věci výstavby obecních bytů - splněno 9) pojmenování nových ulic se nadále postupně připravuje. 10) aktualizace místní vyhlášky o odpadech - očekává se změna zákona, proto vyčkáme a aktualizace proběhne v návaznosti na změnu zákona. 11) jednací plán zastupitelstva - průběţně se řeší připomínky (prozatím byla 1 pan starosta ji bere na vědomí). Druhý bod schválení závěrečného účtu obce za rok Pan starosta podal komentář k jednotlivým poloţkám, závěrečný účet byl schválen 11 zastupiteli s výhradou. Výhrada se týkala výtky auditora k osobě pana starosty za nedodrţení rozpočtového provizoria v r důvod nedodrţení pan starosta všem vysvětlil a oznámil přijetí nápravného opatření, které bylo jiţ uplatněno při sestavování rozpočtového provizoria na rok Pokud bude zahájeno správní řízení, budou zastupitelé o výsledku řízení informováni. Třetí bod rozdělení výsledku vedlejší hospodářské činnosti za rok myšleno hospodaření v obecním lese. Zde byl v loňském roce vykázán zisk, proto pan starosta navrhl převedení části zisku na účet FRB. Schváleno všemi přítomnými. Čtvrtý bod - schválení rozpočtového opatření (aby bylo moţno jednotlivé dotace zahrnout do rozpočtu, musejí se schválit): 1) dotace Jednotě Orel Kotvrdovice 2) na sčítání lidu jsme obdrţeli dotaci 5 tis. Kč. 3) z Úřadu práce je schválena dotace na 2 pracovní místa (120 tis Kč) 4) na údrţbu cyklostezky jsme obdrţeli 95 tis. Kč. 5) vrácení nevyuţitých dotací na volby - 9 tis Kč. 6) kanalizace u bytovek - výdaj z rezervy 500 tis Kč. 6

7 Rozpočtové opatření bylo schváleno všemi přítomnými. Pátý bod byly schvalovány jednotlivé půjčky občanům a jejich výše z fondu rozvoje bydlení (FRB). Celkové finanční poţadavky však překračují vyčleněné prostředky, proto se potřebné finance (145 tis. Kč) uvolní z účtu hospodaření obecního lesa. Celkem tedy bude na půjčky rozděleno 410 tis. Kč. Všechny ţádosti byly ZO schváleny, jedna s výhradou. Šestý bod pronájem a převod obecních pozemků: 1) chodník u obchodu Jednoty - ţádáme JMK o bezúplatný převod na obec. 2) 6 stavebních pozemků v Chaloupkách - zájemcům budou prozatím pronajaty. Šestý bod byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. Sedmý bod výše dotací: 1) TJ Rakovec - 12 hlasy schválena smlouva na 300 tis Kč na činnost oddílu a 50 tis Kč na investici do nových střídaček na hřišti. 2) Jednota Orel Kotvrdovice - 9 hlasy schválena dotace 300 tis Kč na opravu střechy a 50 tis Kč navíc jako rezerva pro případné vícepráce. Osmý bod různé 1) pan Tomáš Musil odstupuje z úkolu pojmenování ulic 2) ZO souhlasí se ţádostí obce o připojení 6 pozemků k síti EON. 3) Opěrná zeď na Ţlebě pro rozšíření komunikace - panem starostou byl jiţ vybrán dodavatel a zastupitelé pověřují pana starostu k podpisu Smlouvy o dílo. 4) Chodníky na dolním konci - zastupitelé schvalují odkup pozemků od jejich stávajících majitelů, aby mohla být provedena oprava těchto chodníků. 5) Chodník kolem bývalé pekárny - zastupitelé berou na vědomí, ţe bude připraven projekt realizace 6) Je nutno pokračovat v jednání k problematice bezpečnosti na místních komunikacích. ZO bere na vědomí, ţe bude moţnost 7

8 zadávání pomocných prací pro občany a spolky, například při demolici nemovitosti č. 59, při úpravě cesty od Brány ke Kanálu, při výkopech na kanalizaci u hřiště, na práce v lese, apod. Jednání trvalo 3 hodiny a 10 min. Z jednání zastupitelstva obce konaného dne Účast: 12 zastupitelů - Ing. Nesrsta omluven První bod kontrola úkolů: 1) manţelé Prokopovi přemístí vjezd do své garáţe na Ţlebě (úkol splněn) 2) bezpečnost na místních komunikacích, jednání se zástupcem SÚS proběhlo, ale přednesené návrhy nebyly schváleny. Zástupce předal pouze katalog. Zastupitelé jednohlasně schválili, aby stavební komise vybrala nejvhodnější bezpečnostní prvky (jedná se o přechod u školy, přechod u Surfu, zpomalovací práh u Orlovny a v ulici Ke kanálu) a pověřilo starostu podáním oficiální ţádosti na SÚS. 3) FRB některé smlouvy jsou jiţ sepsány a peněţní prostředky jsou na účtech zájemců. 4) o prodeji pozemků bude jednáno v bodě č. 2 Druhý bod prodej a koupě pozemků. 1) někteří spoluobčané poţádali o odkup obecních pozemků většinou části předzahrádek. Pozemky jim byly prodány za 50,-/m². 2) stavební pozemky v ulici U hřiště měli někteří stavebníci v pronájmu, ZO odsouhlasilo stejnou částku, jakou platili ostatní stavebníci v této lokalitě 110,-/m². 3) odkoupení pozemku od vlastníků (chodník) na dolním konci za 50,-/m². Třetí bod komunitní kompostování byl vypsán dotační titul, podmínkou podání ţádosti je nově zpracovaná místní vyhláška o odpadech. Její znění zastupitelé schválili jednohlasně. Do vyhlášky je třeba doplnit stanoviště tří kontejnerů, do kterých se bude zahradní odpad 8

9 průběţně ukládat a potom vyváţet na kompostovací místo. Tato místa jsou: Ţleb, vedle Orlovny a mezi Novou čtvrtí a Bránou. Ţádost bude podána na kontejnery, překopávač a štěpkovač, potřebný traktor bude pronajímán. Čtvrtý bod pan starosta představil projekt naučné stezky Kotvrdovice dávné a současné. Na tento projekt je podána ţádost o dotaci na 319 tisíc Kč. K projektu bude svolána schůzka se spoluobčany. V případě přiznání dotace bude o realizaci jednat zastupitelstvo. 10 % bude obec hradit ze svého rozpočtu, případně spoluprací při realizaci. Pokud se tedy bude naučná stezka realizovat, budou letos zpracovány grafické návrhy jednotlivých tabulí a samotné osazení tabulí proběhne příští rok. Pátý bod schváleno všemi zastupiteli přijetí dotace (150 tis. Kč) na opravu chodníků na dolním konci obce (proto se jedná o odkupu pozemků). Šestý bod demolice domu č. 59: svoje nabídky na demolici předloţily 2 firmy (trvání max. 1 týden, odvoz odpadu na pozemek obce). Zájem projevili místní hasiči zastupitelé odhlasovali, ţe hasiči předloţí do 14 dnů rozpis prací a cenovou nabídku. K tomuto tématu bude svoláno pracovní jednání zastupitelů. Sedmý bod projekt na ČOV II. Prozatím byly předloţeny 2 nabídky, pokud chce ale obec čerpat dotace, je nutné předloţit 3 nabídky. Zastupitelé berou na vědomí, ţe pan starosta znovu osloví dodavatele s poptávkou. Osmý bod různé. Bylo řešeno: 1) objednání provedení auditu bude objednáno u Krajského úřadu 2) dotace na modernizaci knihovny byla přiznána, pan Musil, pan starosta a Ing. Nesrsta zorganizují výběr dodavatele výpočetní techniky 3) ZO odsouhlasilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku budoucího obyvatele pana Zouhara 4) ZO schválilo návrh trasy kanalizace z obce Senetářov na cestě od Brány do Kombútu (podél lesa) 9

10 5) projekt na chodník kolem bývalé pekárny je připraven, nyní probíhají jednání na úřadech 6) osvětlení na spojce mezi Novou čtvrtí a Čechami budeme ţádat o stavební povolení 7) sběrný dvůr v Jedovnicích schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na vyuţívání dvora kotvrdovickými občany. 8) pojmenování nových ulic některé názvy jsou připraveny, některé se vymýšlejí 9) počet kontejnerů na plasty protoţe jsou často přeplněné, bude pořízeno více kontejnerů 10) dofinancování opravy střechy Orlovny k problematice se sejdou k jednání zástupci obce a zástupci Jednoty Orel Kotvrdovice Jednání trvalo 3 hodiny. Oba články vznikly ze zápisků Zity Doleţelové, oficiální zápisy z jednání jsou na internetových stránkách obce. Komise pro kulturu, sport a společenský ţivot v obci Dámy a pánové, s potěšením konstatuji, ţe avizovaný roční kalendář akcí jiţ funguje. Odkaz na něj najdete na webových stránkách obce. Připomínám vedoucím spolků a nejen jim, aby termíny akcí hlásili na nebo osobně některému ze členů komise. Opakovaně se na některé členy komise obraceli lidé s kritikou kotvrdovských hodů s tím, ţe nic lepšího jsme nevymysleli. Jenţe komise hody nepořádala. Nicméně si nemyslím, ţe by hody nestály za nic. Jistě, daly by se udělat jinak, moţná líp a moţná taky hůř. Avšak kritizovat umí kaţdý, něco udělat se uţ chce málokomu. Já se zúčastnila volejbalového turnaje a musím říct, ţe to byl výborný nápad. Velmi příjemně mě překvapila velká účast hrajících. Byla tam skvělá nálada, spousta legrace a vyšlo i počasí. Byla bych ráda, kdyby se z toho stala taková naše malá tradice. Byť si někteří z nás odnesli pár modřin a nějaký ten vyvrácený prst. 10

11 Také bych Vás ráda pozvala na besedu s MUDr. Kratochvílovou na téma Očkování. Došlo ke změnám v očkovacím kalendáři dětí, přibylo nových a dobrovolných vakcín. Zváni jsou nejen rodiče dětí, ale i široká veřejnost, protoţe očkování se týká nás všech. Termín je plánován na konec září. Přesné datum, hodina i místo konání besedy bude včas zveřejněno. Přeji Vám spokojený zbytek prázdnin a na některé z dalších akcí se těší Lenka Odehnalová Příspěvky spolků a organizací Sbor pro občanské záležitosti Rok 2011 začal pro Sbor pro občanské záleţitosti v Kotvrdovicích významnými změnami. Ke konci roku 2010 ukončila činnost ve Sboru jeho dlouholetá předsedkyně paní Alena Hlaváčková z č. 257 a v důsledku změn v orgánech obce ve Sboru potom nepracoval ţádný člen zastupitelstva. Proto poţádali členové Sboru obec, aby byl Sbor doplněn zástupcem obce členem zastupitelstva. Po vzájemné dohodě byla začátkem nového roku ustanovena nová předsedkyně SPOZ paní Marie Alexová z Nové čtvrti č. 202 členka zastupitelstva obce. Současně přistoupily do Sboru dvě nové posily paní Věra Kořínková z Dolního konce č. 253 a paní Soňa Voráčová z Panské č. 80. Sbor vedený novou předsedkyní vykonává v roce 2011 činnost podobným způsobem jako v minulých letech s tím, ţe pro následující roky lze činnost pozměnit dle poţadavků nově zvoleného zastupitelstva. I pro rok 2011 zůstaly zachovány osobní návštěvy jubilantů s předáním narozeninového balíčku od obecního úřadu při příleţitosti 70, 75 a nad 80 roků kaţdoročně. Čtvrtletně se provádí rozhlasové blahopřání spoluobčanům k narozeninám 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 a kaţdoročně nad 80. V letošním roce výjimečně SPOZ jiţ připravil zájezd do divadla v Brně, obvykle se zájezd konal v předvánočním čase, ale vzhledem k tomu, ţe se podařilo zajistit vstupenky na velmi úspěšné a dlouhodobě 11

12 vyprodané představení v Městském divadle Charleyova teta uskutečnil se zájezd do divadla ve středu 4. května 2011 a obecní úřad se rozhodl věnovat tento zájezd kotvrdovským ţenám jako dárek k Svátku matek. Všech 50 spokojených účastníků zájezdu ocenilo vynikající představení a touto cestou vyjadřují obci poděkování, obzvlášť maminky děkují za krásný dárek k jejich svátku. V neděli 8. května 2011 symbolicky právě v den Svátku matek - se konalo VÍTÁNÍ KOTVRDOVSKÝCH OBČÁNKŮ. Slavnostní obřad se opět odehrál v tělocvičně Základní školy v Kotvrdovicích, kam byly pro tuto příleţitost přeneseny z obecního úřadu symboly obce. Vzhledem k tomu, ţe jsme vítali 7 nových občánků, uskutečnila se akce nadvakrát. Někteří noví občánci jiţ byli trochu odrostlejší, takţe si nemohli vyzkoušet naši kolébku, ale bylo to proto, ţe jsme vítali malé děti i jejich rodiče, kteří se k nám v poslední době přistěhovali do nově zkolaudovaných domů nebo se do naší obce vrátili, takţe byli oficiálně přivítáni dodatečně. Naši noví kotvrdovští občánci Jméno Datum narození Číslo domu Alexandr Meško Barbora Musilová David Šenkýř Martin Štěpánek Kristýna Filipová Pavel Zouhar Tadeáš Staněk

13 Mateřská škola Kotvrdovice k nám přijel pan Patrik Hofmann s loutkovým divadlem a pohádkou Psí princezna. Děti si upevňovaly návyky společenského chování jsme navštívili 1. třídu základní školy. Děti si prohlédly vybavení a výzdobu, obdivovaly akvárium. Vyzkoušely si, jak se sedí ve školní lavici. 13

14 2. a jsme oslavili masopust. Navštívili jsme naše paní kuchařky, základní školu, OÚ, firmu Lightronic a obchod. Ve vlastnoručně vyrobených maskách jsme zpívali a recitovali k nám přijelo divadlo Barborka z Brna, společně s dětmi z MŠ Senetářov a Krasová jsme sledovali pohádky Miloše Macourka se uskutečnila keramická dílna, děti vyráběly velikonoční ozdoby za námi přijela paní Dryšlová se svými koňmi. Děti jezdily na koních, seznámily se se zásadami bezpečného chování v blízkosti koně, s péčí o koně a s jeho jídelníčkem a jsme navštívili přátele naší školy, popřáli veselé Velikonoce a předali velikonoční ozdoby se konala keramická dílna, děti vyráběly dárečky pro svoje maminky se v naší mateřské škole konalo slavnostní odpoledne u příleţitosti oslavy Dne matek. Děti si připravily pásmo básní, písní a tanečních her, vyrobily pro maminky dárečky - barevná mýdla z glycerinu a tácky pod sklenice nebo hrníčky. Připravili jsme sladké občerstvení - oplatky plněné karamelem, oříšky a zdobené čokoládou se konala oslava dne matek v místní Orlovně, kde se svým programem vystoupily i děti z naší mateřské školy se uskutečnilo screeningové vyšetření zraku dětí přístrojem Plusoptix S08 přímo v naší mateřské škole. Umoţňuje odhalit například tupozrakost, šilhání, krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a přišly na návštěvu do naší mateřské školy nově zapsané děti se svými rodiči. Seznamovaly se s prostředím, budoucími spoluţáky a zaměstnanci školy jsme oslavili MDD. Připravili jsme si ovocný dezert - banán s piškotem a čokoládovou polevou. Na školní zahradě děti házely na cíl, přeskakovaly a prolézaly překáţky, skákaly v pytli, běhaly k vytčenému cíli byly děti na dvoře u pana starosty, děti pozorovaly kozu s kůzlaty, ovci s jehňátkem, slepice, králíky, housátka. 14

15 seznámil pan Petr Kunc děti s vysokozdviţným vozíkem Hyundai. Děti se seznámily s tím, co všechno vozík umí, mohly se posadit do kabiny a být chvíli jako řidiči se na naší školní zahradě uskutečnila zahradní slavnost. Děti si za pomoci svých rodičů opékaly párky a vyráběly letní ozdoby z přírodních materiálů. Děti si hrály v pískovišti a rozvíjely si pohybové dovednosti: houpaly se na houpačkách, procvičovaly si výstup na zvýšenou rovinu, klouzání na skluzavce, hod na cíl, prolézání překáţek jsme šli na výlet do Jedovnic. Děti pozorovaly přírodu, rozlišovaly zvuky v přírodě, poznávaly rostliny, pozorovaly divoké kačeny, labuť, čápy na hnízdě. Zdolávaly průlezky, běhaly k cíli malovala paní Radka Fleková děti na obličej. Děti si vybraly, jak by chtěly být namalované a potom se na sebe chodily dívat do zrcadla a snaţily se, aby malování dlouho vydrţelo jsme byli na návštěvě u naší spoluţačky Nikolky. Děti si na zahradě hrály s vodou - chytaly rybičky jako rybáři na udici, houpaly se na houpačce a na kruzích, vystupovaly na zvýšenou rovinu, jezdily na kole a na koloběţce, hrály si na pískovišti. Děti ochutnaly domácí hrášek a třešně, občerstvovaly se nápoji a dobrotami. Pozorovali jsme exotické ptactvo. Děkujeme všem, kteří naši mateřskou školu podporují a pomáhají nám vytvářet co nejlepší zázemí pro naše děti. Přeji Vám všem příjemné proţití léta. Mnoho teplých a slunečných dnů, krásných záţitků z výletů a dovolených. Proţijte léto ve zdraví a v co nejlepší pohodě. Za Mateřskou školu v Kotvrdovicích Eva Nejezchlebová Obecní knihovna Kotvrdovice 2010 Tento rok se stane pro knihovnu a její čtenáře velmi významným. Vás čtenáře čeká velká změna, budete si půjčovat knihy přes čárové kódy, tak jak znáte půjčování knih třeba v knihovně v Blansku. Velmi důleţitý krok pro čtenáře bude moţnost vyhledat si ve www katalogu na internetu, zda je kniha ve fondu knihovny. Pokud ano, budete mít moţnost ihned zjistit, jestli je vypůjčená, nebo je v knihovně. 15

16 Co tomu předcházelo? Těsně na konci roku 2010 byla podána ţádost o dotaci na Ministerstvo kultury v rámci programu VISK3 pod názvem projektu Plná automatizace knihovnických činností a zpřístupnění on-line katalogu na internetu. Tato ţádost byla projednána na Ministerstvu kultury kladně. Celkově se jedná o částku Kč. Z toho Kč je dotace a zbylých třicet procent se bude hradit z rozpočtu obce. Proběhlo výběrové řízení a určená komise vybrala firmu z oblasti výpočetní techniky z Blanska, která jiţ dodala a nainstalovala potřebnou výpočetní techniku do knihovny. Knihovníci budou mít k dispozici jeden výpůjční počítač a druhý bude určen návštěvníkům knihovny s přístupem na internet. Koncem července bude odborník od firmy LANius s.r.o. instalovat v knihovně knihovní systém Clavius. Bude následovat časově náročná činnost, která spočívá v zaevidování všech knih do počítače, vytištění čárového kódu a jeho umístění do knihy. Dobrou zprávou pro návštěvníky je, ţe knihovna bude stále otevřena kaţdý pátek a to i po celé prázdniny bez omezení. Rádi bychom upozornili na internetové stránky knihovny, kde se dozvíte různé informace týkající se knihovny. Na těchto stránkách najdete stále aktualizované informace o nových knihách v knihovně a kniţních svazcích zapůjčených z regionální knihovny v Blansku. Adresa stránek je Musil Tomáš Zahrádkáři Kotvrdovice V sobotu 7. května jsme uspořádali zájezd na jarní výstavu Floria Věţky. Cestou tam jsme jeli přes Milotice, kde jsme navštívili barokní zámek. Cestou zpátky jsme se stavili na večeři v Drnovicích. Počasí nám přálo a zájezd se vydařil. Škoda, ţe se neobsadila všechna místa v autobuse. Zahrádkáři budou objednávat hromadně sazenice jahodníku a ovocné stromky, keře. Objednávky se budou přijímat v obchodě Jednoty od 1. do 19. srpna. Jahodníky Elsanta poloraná holandská odrůda, Korona 16

17 poloraná odrůda, Senga Sengána středně raná odrůda. Karmen středně raná česká odrůda. Cena 4Kč/ks, balení po 10 kusech. Při objednání stromků uvádějte odrůdu, případně dobu konzumní zralosti. Pozvání na zájezd: Na sobotu 17. září připravujeme zájezd na Bzenecké Krojované Vinobraní. Součástí zájezdu bude dopoledne návštěva Oblastní výstavy ovoce a zahrádkářských výpěstků v Slavkově u Brna. ÚKZUZ Brno-Ţelešice představí novinky v pěstování jablek. Součástí výstavy budou expozice kaktusů, bonsají a jiných zajímavostí. Včelaři ukáţou, co vše je zapotřebí k chovu včel, a uvedou ochutnávku různých druhů medů. V zámeckém parku bude probíhat Václavský jarmark. Odpoledne strávíme ve městě Bzenci na vinobraní. Součástí programu je slavnostní krojovaný průvod a folklórní vystoupení na náměstí. Tradiční Jarmark lidová řemesla. Otevření vichy s burčákem. Společná večeře bude v podvečer ve Křtinách u Farlíků. Předpokládaný návrat ve 21 hodin. Na zájezd Vás srdečně zvou členové výboru. Informace ze skautského oddílu V době, kdy se chystá toto vydání obecního zpravodaje, jsou skauti z Kotvrdovic a Senetářova na svém tradičním tábořišti v Rakoveckém údolí. Na zprávy z tábora se tedy můţete těšit v dalším čísle zpravodaje. Teď vám nabízíme dvě ohlédnutí za nejhlavnějšími akcemi před prázdninami. 17

18 První červen je nejen den, kdy všechny Laury oslaví svůj svátek, je ale také dnem dětí. My, starší skauti ze 7. skautského oddílu Senetářov, jsme dětem z mateřské školky v Senetářově dali jiţ takový malý tradiční dárek připravili jsme pro ně pohádkový les. Dračí stopy je zavedly do říše plné snů a kouzel. Děti cestou potkávaly různé pohádkové postavy, kterým vţdy pomohly splnit nějaký úkol. Krmily malého Cipíska (zatímco Rumcajs čistil své bambitky), obvazovaly faraónovi z dalekého Egypta ruku nebo pomáhaly mušce najít Zlatovlásčin šátek. Za odměnu dostaly kousek jídla, kterým na konci jejich cesty odvedly pozornost velkého draka, aby mohly zachránit princeznu z jeho zajetí. Princezna se jim sice neodměnila zlatem, ale obdarovala je spoustou bonbónů. Náš sedmý skautský oddíl se letos opět zúčastnil Svojsíkova závodu (pozn. A. B. Svojsík zakladatel českého skautingu). Přípravou na samotný závod bylo dobývání vrcholů kolem Blanska a Adamova. Na vrcholech jsme za dané úkoly mohli získat body, které se připočítávaly k těm získaným v samotný den závodu. Začátkem června jsme jeli společně s mnoha dalšími oddíly do Kozárova, kde závody probíhaly. Měli jsme čtyři hodiny na zdolání osmi stanovišť. Na prvním stanovišti, které jsme navštívili, jsme byli prozkoušeni z první pomoci. Druhé stanoviště po nás vyţadovalo rozdělat oheň pouze jednou sirkou a uvést vodu do varu. Na třetím stanovišti jsme vázali uzly. Více stanovišť jsme nestihli navštívit, protoţe jsme trochu zabloudili. Po obědě následovaly brány. Zde se nechodilo po skupině, ale kaţdý člen šel na tři z osmi bran a získával body celé skupině samostatně. Brány prověřovaly například naše znalosti o skautském kroji, logiku, fyzickou zdatnost nebo mrštnost. Po celou dobu závodu jsme měli nádherné počasí. Ke konci ale začalo hřmět a potom padaly obrovské kroupy. Všude se hrnuly proudy vody a 18

19 náměstí našeho stanového městečka připomínalo spíše koryto rozvodněné řeky. Celkově jsme se v závodě umístili na třetím místě. Tereza a Markéta Vančurovi TJ Rakovec Váţení spoluobčané, dovolte, abychom Vás informovali o činnosti TJ Rakovec v první polovině letošního roku. 4. února 2011 jsme v místní Orlovně uspořádali vydařený společenský ples. K tanci a poslechu hrála skupina Ţivel, své umění nám předvedli také polonézníci z řad místní mládeţe. Začátkem dubna se po zimní přestávce opět naplno rozjely fotbalové soutěţe všech 4 našich druţstev. Naši nejmenší ţáčci v uplynulé sezoně především sbírali fotbalové zkušenosti a to pod vedením trojice trenérů Pavel Hanuška, Jiří Stehlík ml. a Jaroslav Kunc. Muţstvo dorostenců se celou sezonu potýkalo s nedostatkem hráčů a na zápasy je museli doplňovat i méně zkušení ţáci. I přes tyto problémy se dorostencům podařilo umístit na pěkném 8. místě. Velký dík patří trenérům dorostu Michalu Šenkovi a trojici senetářovských občanů Antonínu Doleţelovi i manţelům Šárce a Radkovi Keprtovým. Ţeny skončily ve své skupině Moravskoslezské divize ţen na krásném 2. místě a potvrdily tak svoji suverenitu mezi celky z blanenského okresu. Ţeny vede trojice Petr Starý, Vladimír Zřídkaveselý a Tomáš Musil. Díky vysokému počtu fotbalistek svádějí soutěţní souboje také juniorky (méně zkušené hráčky) proti okresním druţstvům v malé kopané. Druţstvo muţů skončilo v uplynulé sezoně na velmi pěkném 3. místě ve III. třídě za postupující Skalicí a druhou Lipůvkou. Muţe v uplynulé sezoně vedl Lubomír Richter z Krásenska, s pomocí Jaroslava Zouhara na podzim a Oldřicha Šenka a Vladimíra Zouhara ml. na jaře. Uţ byly také rozlosovány soutěţe pro příští sezonu 2011/2012. Přihlásili jsme opět všechny 4 druţstva do soutěţí. Přes krátkou letní přestávku se snaţíme hlavně posílit dorost, protoţe v této věkové kategorii 19

20 nás trápí především nedostatek hráčů. To bude hodně důleţité, protoţe dorostenci sehrají za půlsezonu 14 mistrovských utkání (hraje se dvoukolově se sedmi soupeři). Muţi zahájí sezonu uţ 6. srpna zápasem 1. kola okresního poháru (to je nově zavedená soutěţ na našem okrese). První mistrovský zápas sehrají muţi o týden později, dorostenci a ţeny zahajují poslední prázdninový víkend a ţáci první zářijový. Věříme, ţe se nás spoluobčanů bude na podzim na našem hřišti scházet co nejvíce a budeme společně povzbuzovat naše druţstva. Výbor TJ se během sezony schází 1x za 14 dní, mimo sezonu dle potřeby. Staráme se také o okolí našeho fotbalového hřiště. V uplynulých týdnech bylo hřiště zapískováno a byla zatravněna vápna. Díky pomoci některých dobrovolníků z řad občanů bylo také upraveno okolí hřiště především posekána vysoká tráva. Tímto dobrovolníkům moc děkujeme. V současnosti pracujeme také na natírání plotu u hřiště a připravujeme výměnu střídaček, které jiţ nevyhovují předpisům. Také chystáme výměnu některých laviček u hřiště a pro děti jejich oblíbenou trampolínu. Zde se ale musí dbát na bezpečnost dětí a trampolína bude oplocena, prosíme tedy děti o chvíli strpení. Práce je na hřišti dost a rádi uvítáme i dobrovolníky, kteří by chtěli jakýmkoliv způsobem pomoci TJ, ať uţ se jedná o brigády, tak například o pomoc při pořádání fotbalových zápasů. Na adrese najdete spoustu výsledků, komentářů k odehraným zápasům, fotografií a statistik. Jakékoliv podněty či připomínky zde můţete napsat i Vy, občané. Myslíme si, ţe stránky jsou velice povedené a za to patří velký dík administrátorovi těchto stránek. Výbor TJ Rakovec Kotvrdovice Fotbalový oddíl žen Rakovec Kotvrdovice MSDŢ 2010/11 Náš oddíl hrál v sezóně 2010/11 pod vedením trenéra Petra Starého, asistenta Tomáše Musila a vedoucího druţstva Vladimíra Zřídkaveselého. 20

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2012

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2012 ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2012 Obsah Úvodní slovo... 3 Slovo starosty... 3 Z jednání zastupitelstva obce 24. 5. 2012... 4 Z jednání zastupitelstva obce 20. 6. 2012... 6 Z jednání zastupitelstva obce

Více

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC BŘEZEN 2012 POLEHRAD ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC BŘEZEN 2012 ČÍSLO I. ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC Hody, hody Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček. Potkala

Více

Ratenické Staročeské Vánoce

Ratenické Staročeské Vánoce 3/2011 Ratenické Staročeské Vánoce Na ty letošní bude se díky perfektní organizaci mnohých Rateňáků vzpomínat dlouho. A ti, kteří se dosud nepřipojili, povzbuzujeme ke spolupráci příští rok. Cyklostezka

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011 Ve středu 8. června se od 17 hodin v MKS Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V květnovém čísle Mohelnického

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4 1 Dostavba kanalizace bude V současné době se na nás po dlouhých letech čekání usmálo štěstí a rada Středočeského kraje schválila dne 11. 8. 2013 mimořádnou dotaci na dostavbu kanalizace v naší obci ve

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 OBČASNÍK CHÝNOVSKA číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 Vzhledem k nemocnosti a pracovním povinnostem bylo tentokrát přítomno na zasedání pouze 11 zastupitelů. Ostatní byli řádně

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Kněževák 2. Slovo starosty

Kněževák 2. Slovo starosty Kněževák 2 2015 zpravodaj obce Kněževes (u Prahy) ročník 16 červenec Obsah: Činnost OÚ Setkání na Letišti Vítání občánků Naši sousedé Naučná stezka Spolky a subjekty obce Historie - zakázané knihy 70.výročí

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTYS

ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTYS ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTYS Dne 17.5. 2007 převzal starosta Lubomír Bršlica a místostarosta Ing. Jiří Čekan z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka dekret, který obec Velký

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Rozhovor se starostou Milanem Smékalem

Rozhovor se starostou Milanem Smékalem 3/2011 Úvodník Váţení spoluobčané, jak jsme všichni zaţili, letošní prázdniny plně odráţely slova klasika tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným Mnoho z nás si tak vybralo dovolenou ve dnech, kdy

Více

Vánoční slovo starosty

Vánoční slovo starosty 59 PROSINEC 2009 Vánoční slovo starosty Vážení spoluobčané, prosinec se chýlí ke svému konci, blíží se nejkrásnější svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu.

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Ţivotice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Ţivotice ČERVENEC 2010 Cena 3,- Kč Číslo 7; ročník XV. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Ţivotice Po čtyřech letech se Město Kasejovice přihlásilo do

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Malé zamyšlení na prázdniny

Malé zamyšlení na prázdniny Malé zamyšlení na prázdniny Letní měsíce s sebou přinášejí čas dovolených. Ať každý z nás prožije dovolenou zvelebováním svého domu nebo cestováním, či pobytem u moře, je to vždy příležitost k poznávání.

Více

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2012 VYBÍRÁME Z OBSAHU: - Adoptujte si svůj strom - Nová rubrika KALENDÁRIUM - Obecní krojovaný ples - Vánoční turnaje - Lyţařský zájezd - Budovy pro ţivot - Fotogalerie Sportovní

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více