2014 XV. roèník. postní. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014 XV. roèník. postní. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci"

Transkript

1 mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 4 postní 2014 XV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, pøed chvílí jsem se vrátila k poèítaèi, abych už koneènì napsala tento úvodník. Vrátila jsem se z mládeže, která se u nás ve sboru schází pravidelnì každý pátek, a podotýkám, že jsem byla pøítomna jen na tzv. prvním programu. A to byla nuda. Nechápejte mì, prosím, špatnì! Ne, že bych se pøi programu nudila, naopak, ani nikdo z pøítomných, jak si troufám odhadnout, ale téma bylo Nuda. Honza s Markem si téma nejenom pøipravili, ale také pìknì zapojili do rozhovoru a uvažování celou velkou skupinu. Vzešla z toho zajímavá debata, ale také øada otázek a podnìtù k vlastnímu pøemýš- lení. Kde se nudím? Co mì nudí? Co je to nuda? K èemu je? Kudy z nudy? Tak nìjak bychom se sami sebe mohli ptát, než si zaèneme nìkde v koutku o samotì odpovídat. Nemám v tuto chvíli pro náš žádnou shrnující radu, jak si s nudou poradit, i když by se jistì hodila, ale že je potøeba nudu prostì nechat být, pustit ji k vodì, to vím naprosto jistì. Potøebujeme nenudit se, všichni to potøebujeme, protože na tom závisí naše radost ze života. Pøece jen se mi v tuto chvíli nabízí jedno doporuèení èi nasmìrování. Prožít si blížící se pašijní a velikonoèní pøíbìh. A nudit se nebudeme. Ten pøíbìh má svoji velkou vnitøní souvislost a dynamiku, která vrcholí v Kristovì vzkøíšení. Je to velké drama, ve kterém není místo pro nudu, drama, které vrcholí radostí. Ta radost je zpoèátku velmi nenápadná, tak jako je pro mì nenápadné tøeba bušení srdce nìkoho v mém okolí. Ale postupnì se ta radost sdìluje a šíøí a ona tudíž sílí. A to je potom život! A to všechno proto, že náš Pán, ten Ježíš Kristus, žije! Pøeji nám všem radostné Velikonoce! Jana Rumlová

2 Slovo šéfredaktorky Také cítíte bezmoc pøi sledování televizních zpráv? Bezmoc a obavy. Ukrajina se zmítá v ohrožení, èást obyvatel se pøidala na stranu vidiny lepšího života. Evropa a Amerika asi také cítí bezmoc, mezinárodní právo je najednou bezmocné. Jako v tom podobenství o zlých vinaøích. Bezmoc asi cítíme i pøi pohledu na øádící fanoušky fotbalu. To je generace, která pøichází po nás starších. Jaké hodnoty jsme jim pøedali? S láskou a radostí se díváme na naše dìti v nedìlní škole a prosíme Stvoøitele o jejich ochranu a záchranu. Bezmoc cítily i ty ètyøi tisíce Èechù, kteøí byli za války naráz zavraždìni v Osvìtimi. Zpívali prý pøed smrtí èes- kou hymnu. Vzpomínali jsme na nì nedávno. Prosíme o sílu, abychom se dokázali vzepøít Zlu a nenechali se nikdy vést v bezmoci. Bezmoc cítíme i pøi událostech v osobním životì, které nejsme schopni zmìnit. A pøece, Bùh nám dal svobodu, abychom žili dobøe ve svìtì, který stvoøil. Lásku, která otvírá okna nadìje pro další život. Svobodu, která naplòuje naše srdce radostí a láskou i ve chvílích, které jsou ponoøeny do tmy. Bùh je s námi i ve tmì. To je dar, který nic nenahradí. Radost ze sborového spoleèenství i radost v osobním životì Vám pøeje Ivana Jeništová Narozeniny v dubnu Marta Vrbová Ing. Miloslav Žilka Inge Zvoneèková MUDr. Jana Lukášová Eva Holasová Libuše Jakšièová Kateøina Janošíková Gabriela Sazovská Marta Chovancová Božena Kluková Oddáni byli Eliška Hromádková a Jonáš Navrátil Kontakty na zástupce sboru: Faráøka Jana Rumlová Kurátor Jan Matìjka Pastoraèní pracovnice Noemi Batlová Upozornìní pro pøípadné dárce: èíslo sborového úètu je /0800 2

3 Program sboru v mìsíci dubnu úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina nedìle bohoslužby 5. postní pondìlí staršovstvo schùze úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina ètvrtek Seniorklub Sešlost Véska pátek mládež nedìle bohoslužby Kvìtná nedìle bohoslužby Chválkovice bohoslužby Hrubá Voda úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina ètvrtek Pašije dle Lukáše Zelený ètvrtek pátek bohoslužby s VP Velký pátek bohoslužby s VP Velký pátek nedìle bohoslužby s VP Velikonoce pondìlí bohoslužby Velikonoce úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina ètvrtek Seniorklub Sešlost Hlušovice pátek mládež nedìle bohoslužby 1. po Velikonocích úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina Volejbalisté hrají vždy v nedìli od hodin 3

4 Informace / Aktuality Na Kvìtnou nedìli 13. dubna 2014 se v našem sboru uskuteèní opìt BURZA Vítány jsou velikonoèní dekorace, pøání a také velikonoèní dobroty. Výtìžek bude urèen pro Diakonii Rýmaøov. Poradní odbor pro vzdìlávání laikù moravskoslezského seniorátu presbyterùm opavského, olomouckého a šumperského okrsku: Srdeènì zveme na spoleènou presbyterní konferenci seniorátních okrskù, která se uskuteèní v nedìli dne 13. dubna 2014 ve hodin v olomouckém sboru, Blahoslavova 1 Naším tématem bude: Kurzy Alfa jako pøíležitost k misii Hostem a pøednášejícím bude bratr faráø Jiøí Gruber ze sboru Brno I, který má s poøádáním kurzù bohaté zkušenosti. Zveme nejen èleny staršovstev, ale i ostatní èleny našich sborù, kterým leží problematika zvìstování evangelia na srdci. Prosíme, nahlaste úèast do pondìlí 7. dubna sestøe Noemi Batlové (tel , Za poradní odbor Jan Lukáš VELIKONOÈNÍ BOHOSLUŽBY na Konzervatoøi Evangelické akademie se budou konat ve støedu 23. dubna 2014 v hodin v koncertním sále školy Wurmova 13, Olomouc Kázat bude faráøka Jana Hofmanová Všichni jsou srdeènì zváni! 4

5 Informace / Aktuality Noc kostelù 2014 Noc kostelù nabízí možnost nezávazného pøiblížení se a setkání s køes anstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveò citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivì pøiblížit køes anství, církev, víru a každý si mùže sám zvolit, do jaké míry se pøiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto zpùsobem zprostøedkovat návštìvníkùm pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. Noc kostelù vytváøí prostor pro setkání. V atmosféøe, kterou Noc kostelù vytváøí, mají návštìvníci možnost setkat se s køes anstvím prostøednictvím rozhovoru, hudby, umìní, zážitku, Na Noc kostelù navazuje další nabídka. Noc kostelù nemá být jednorázovou akcí, která konèí úderem pùlnoci. Nabídka, prostøednictvím níž se køes anství bìhem Noci kostelù pøedstaví, poskytuje možnost celoroèní návaznosti. Ti, kdo byli osloveni nabídkou Noci kostelù, by mìli dostat další pøíležitost. Ekumenický výlet na Valašsko toleranèní kostely Husùv sbor Olomouc poøádá v pátek 30. kvìtna 2014 jednodenní zájezd do valašského kraje, který proslul v minulosti svým pøevládajícím protestantským vyznáním. Zavítáme do Ratiboøe, kde bude pro nás pøipravena krátká pobožnost. Poté popojedeme do Vsetína na prohlídku továrny Irisa (vánoèní ozdoby). Dále nahlédneme do interiéru krásného døevìného toleranèního kostelíku ve Velké Lhotì (pùsobištì Jana Karafiáta). Výklad a prùvodcovské služby zajistí paní Nadìžda Dvoøáková. Odjezd autobusu z parkovištì u Husova sboru v 7.30 hod. Pøedpokládaný návrat v 17 hod. Cena: 200 Kè (vstupné do Irisy v cenì). Stravování: vlastní (rovnìž se mùžeme tìšit na pohostinnost navštívených sborù). Hlásit se mùžete ve farní kanceláøi osobnì, telefonicky nebo mailem. Zájemci z FS ÈCE hlaste se u s. Noemi Batlové. 5

6 Informace / Aktuality øeèníci Miloš Rejchrt a Martin Fendrych program pro dìti divadlo diskuse vyhlídka z vìže prohlídka zámeckého parku podrobnosti v kvìtnu na Konzervatoø Evangelické akademie duben dubna hod. Absolventský koncert Kaple Božího tìla, Olomouc Úèinkují: Markéta Rojíèková zpìv (ze tøídy MgA. Ivany Mikeskové Ph.D.) Jiøí Žouželka zpìv (ze tøídy MgA. Ivany Mikeskové Ph.D.) 5. dubna hod. Kytarový recitál Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: Petra Galasová kytara, Ludmila Smetanová klavírní doprovod 7. dubna hod. Absolventský koncert Kaple Božího tìla, Olomouc Úèinkují: Šárka Drozdová zpìv (ze tøídy MgA. Libuše Bartoškové) Veronika Lyková pøíèná flétna (ze tøídy MgA. Petra Hladíka) Sylva Neškrábalová zpìv (ze tøídy MgA. Vítìzslava Šlahaøe) 6

7 Informace / Aktuality 8. dubna hod. Absolventský varhanní koncert (abonmá C3) Kostel sv. Moøice, Olomouc Na programu: Petr Eben Job Úèinkují: Jana Netoèná varhany (ze tøídy MgA. Tomáše Thona) Alfréd Strejèek vypravìè 9. dubna hod. Absolventský koncert Vlastivìdné muzeum, sál Václava III., Olomouc Úèinkují: Ondøej Blézl trubka (ze tøídy MgA. Pavla Lexmaula) Radim Šiška pozoun (ze tøídy MgA. Dalibora Procházky) Filip Kasztura zpìv (ze tøídy MgA. Vítìzslava Šlahaøe) 9. dubna hod. Naša Pastorkyòa Divadlo na cucky, Wurmova 7, Olomouc Komponované pøedstavení, založené na libretu opery L. Janáèka Její pastorkyòa, doplnìné písnìmi z Moravské lidové poesie v písních, s doprovodem smyècového kvarteta. Úèinkují: studenti KEA Režie: Anièka Duchaòová 15. dubna hod. Klarinetový recitál Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: Karolína Hlaváèková, Jurij Berdnikov klarinet, Veronika Lyková pøíèná flétna 23. dubna hod. Interní koncert Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: studenti a pedagogové KEA Konzervatoø Evangelické akademie Èlen Mezinárodní asociace pro hymnologii, Graz (IAH) Èlen Spoleènosti pro duchovní hudbu, Praha (SDH) Wurmova è. 13, Olomouc, tel., fax: dubna hod. Orchestrální koncert KEA Sál MFO Reduta, Olomouc Úèinkují: Studentský orchestr KEA, Markéta Rojíèková, Veronika Koòárková, Šárka Drozdová, František Tomek, Jiøí Žouželka zpìv Diriguje: Petr Šumník 7

8 Ze sborového života Zpráva z bøeznové schùze staršovstva Schùze staršovstva byla zahájena pobožností Bohdana Gallata. Z hodnocení uplynulého období zdùrazòujeme: a) Jsme rádi, že po dlouhé dobì bylo opraveno venkovní nasvícení kostela. b) Mládež vyjela na víkendové setkání na Paseky, akce se vydaøila, všichni byli spokojeni, atmosféru dobøe nastíní fotografie, které lze prohlédnout na webových stránkách naší mládeže https://www.sites.google.com/site/ olomouckamladez/fotogalerie c) Dobrý veèer s hudbou se konal ve støedu Staršovstvo dìkuje za duchovní zamyšlení pøednesené br. O. Bláhou (viz str. 12). d) Staršovstvo dìkuje s. Janì Hojné za pìkné kázání a bohoslužby v nedìli Z blížících se plánovaných sborových akcí vybíráme: v 17:00 meditativní program se zpìvy písní z EZ Pamatuj, èlovìèe, proè tì Pán Bùh stvoøil káže br. f. Jan Lukáš z Opavy, kandidát na budoucího faráøe v Olomouci; velikonoèní burza na podporu Diakonie Rýmaøov; bohoslužby v Domovech pro seniory ve Chválkovicích a Hrubé Vodì; odpoledne presbyterní konference na téma Alfa kurzy, pøednáší br. f. Jiøí Gruber z Brna. Výtah firma KONE zaslala sboru novou nabídku na opravu výtahu v cenì Kè bez DPH. Nabízená cena za opravu je sice snížena, ale pøesto staršovstvo soudí, že je stále pøíliš vysoká. Snažíme se získat další konkurenèní nabídku, abychom ovìøili, zda je nabízená cena oprávnìná. Oprava výtahu je pro staršovstvo prioritní, ale vzhledem k vysoké cenì ještì nìjaký èas potrvá. Fond Mikšovských sbor v roce 2013 vyplatil z fondu èástku Kè. Dle statutu je nutné do fondu pøispívat pravidelnì Kè, pokud je èástka nižší než Kè. Výši pøíspìvku schvaluje VSS. Staršovstvo hlasovalo o návrhu na VSS: Staršovstvo doporuèuje, aby v roce 2014 bylo pøevedeno do fondu Mikšovských Kè. Staršovstvo tento návrh odsouhlasilo vìtšinou. Staršovstvo se dále zabývalo pøípravou Výroèního sborového shromáždìní, které však v dobì vydání aktuálního èísla Posla již probìhlo, proto detaily nezveøejòujeme, ale odkazujeme na zprávu z VSS na jiném místì tohoto vydání. Hospodáøské záležitosti: Voda podle informací vodáren mìl sbor v roce 2013 prùmìrnou denní spotøebu 896 litrù vody (v roce litrù, litrù, litrù). To je alarmující spotøeba, pøíèinou mohou být protékající WC. Staršovstvo povìøuje br. B. Gallata, aby zajistil kontrolu a pøípadnou opravu všech ètyø WC. Z rùzného: Br. Bartušek informoval staršovstvo o pøípravì øešení nájemních smluv restituovaných pozemkù a budovy. Br. M. Vraj informoval o milé aktivitì mládeže. Mládež umyla okno ve sborové kanceláøi a hodlá provést úklid 8

9 Ze sborového života kuchyòky. Staršovstvo je potìšeno a tyto aktivity vítá a podporuje. Na dopisy adresované SR týkající se obsazení místa spirituála KEA a prodloužení práce naší pastoraèní pracovnice jsme neobdrželi zatím žádnou reakci. Propagaèní letáky o sboru jsou již k dispozici. Výsledky hospodaøení sboru jsou k nahlédnutí u br. pokladníka J. Vraje. Podle zápisu Adély Gabrielové zpracovala Jana Vrajová Lidový bál na Výstavišti Flora Olomouc V sobotu 1. bøezna 2014 se v obnoveném pavilonu A na výstavišti Flora konal Lidový bál. Poøadatelem byla KDU-ÈSL a ètyøi olomoucké církve, mezi poøadatele byl letos pozván poprvé i náš sbor. Šlo o to, aby se mìli pøíležitost seznámit a pobavit lidé, kteøí v sobì mají a rozvíjejí duchovní a duševní stránku osobnosti. Lidé, kteøí do dnešního konzumního zpùsobu života jsou pøipraveni vnášet jiné, možná na první pohled naivní hodnoty, které zároveò dávají èlovìku obrovskou sílu milovat, sloužit, radovat se z malièkostí, poznávat krásu, prostì být š astnými. Moderátorem byl faráø Zbigniew Czendlik. Lidový bál se podle vyjádøení úèastníkù vydaøil (z našeho sboru nás bylo pøes 20), pøíští rok bude opìt pojïte s námi! nb 9

10 Ze sborového života Výroèní sborové shromáždìní 2014 Sborový den Letošní sborové shromáždìní zaèalo jako obvykle bohoslužbami. Za základ kázání si sestra faráøka Jana Rumlová vybrala podobenství o zlých vinaøích (Mt 21). Pán Bùh si sbalil kufry a odjel Kristus èasto provokuje své posluchaèe pøíbìhy, kdy pán odjel. Asi znáte ten pocit, že Pán Bùh odcestoval. Stará se, ale s odstupem. Zùstáváme pøi pøedstavì, že odjel a zodpovìdným lidem pøedal povìøení. Kompetence a pravidla jsou jasná. Sotva odjel, je tu nìco, co má rádo balení høích. Ten svádí lidi, aby do centra zájmu postavili sebe. Možná nám dochází, že i v našich životech jakoby Bùh odjel. I pro nás je dùležitìjší zdraví a jiné vìci. Bùh je pøece daleko. A èeho je høích schopen, vidíme v podobenství: dá se žít snadnìji, mít všechno pro sebe. Bùh ti svìøil život a oèekává, že budeš jednat zodpovìdnì, že pøineseš výnos pro svùj národ, pro svùj sbor. I Pán to zakusil. Lidé se chopili Božího syna a zabili ho. Stále platí, že nìkteøí, høíchem lapeni nezabíjejí, staèí nepravdy, pomluvy, ale je to stejné. Moc høíchu je stále stejná. Høích je stále stejný ten, který pøivedl Ježíše Krista na køíž. V podobenství je to stejné syn majitele je mrtev, koneènì mají dìdictví pro sebe. Vypadá to úlevnì. Po mnohá staletí to tak lidé prožívali. Oddychli si od Boha od osvícenství po dnešek. Ale èlovìk nemusí být køes anem, aby poznal, že tím, že lidé v sobì zabili Boha, pøišli o to podstatné. Život bez Boha zna- mená, že silnìjší vítìzí nad slabším; ztrácejí se hodnoty a zùstává problém se smrtí. V podobenství bude dìdictví dáno jiným. Tak zùstane lidem nesplnìný sen, také my budeme muset zemøít. Obraz Boha na cestách si mùžeme rozšíøit. Bùh se z nebe vydal na cestu do našeho svìta, aby za nìj ruèil svou osobou. Abychom na naší cestì nestáli sami, když nám poslední vlak odjíždí. I my máme zodpovìdnost za vraždu Ježíše Krista. I my smíme nastoupit do Božího vlaku života. 10

11 Po písni a ohláškách pak zaèalo jednání Výroèního sborového shromáždìní. Sestra faráøka nejprve pøednesla svoji zprávu o èinnosti sboru za uplynulý rok, k níž pak kurátor Jan Matìjka pøidal dodatky podìkování s. Alenì Tyleèkové a br. Miroslavu Ryšavému; pøipomnìl volbu nového staršovstva, která nás èeká za rok, a volbu nového faráøe. Ostatní pøíspìvky dostal sbor pøedem formou mimoøádného Posla. Všichni se k nim mohli vyjádøit v následující rozpravì ke zprávám. Po skonèení bohoslužeb jsme pokraèovali v programu Sborového dne spoleèným obìdem. Nachystán byl tucet rùzných polévek, z nichž si všichni mohli vybrat i dvakrát. Polévky byly všechny úžasné, pochutnaly si dìti i dospìlí. Po obìdì jsme rádi posedìli u kávy a èaje a pobesedovali, ale pak už èekal další program beseda o partnerském americkém sboru v Athens. Sestra Ivanka Marková slovem doprovodila záznam Olomouckých bohoslužeb v Athens, které nám naši ameriètí pøátelé poslali na CD. Znovu jsme se potìšili s milými pøáteli, kteøí pro nás loni v létì poøádali kurs angliètiny. A také jsme mohli aspoò takto nahlédnout do kostela, do prostøedí, v nìmž žijí a setkávají se s Bohem oni. Br. Mirek Ryšavý k tomu dodal, že uèebnice angliètiny, které s takovou pílí a láskou pro nás loni pøipravili, je možné si stáhnout na flešku ve sborové kanceláøi. iv Ze sborového života 11

12 Ze sborového života Dobrý veèer s hudbou Lidský hlas je nepochybnì tím prvním a nejstarším nástrojem, který byl využit k provozování hudby. Všechny bubínky, píš aly i ty nejjednodušší strunné nástroje pøišly až poté až v dobì, kdy èlovìk zpíval. Antropologové a historici kultury už dávno dokázali, že naši pøedkové zaèali zpívat nejpozdìji tehdy, kdy se zaèali mezi sebou dorozumívat jazykem. Zpíváme a mluvíme nejménì sto tisíc let. Zpìváci, kteøí zpívají dnes tady v kostele, vìdí dobøe, že zpìvní hlas a hlas mluvní se navzájem jeden od toho druhého liší. Zpìvák musí jinak dýchat než øeèník a tón, na kterém je zpìv založen, není identický s tónem hlasu, který se užívá k mluvení. Zpìvák musí svého hlasu využívat cílevìdomìji a efektivnìji. A výsledkem je, že zpìvákùv hlas dolehne dál než hlas øeèníka. Nejenom v tom smyslu prostorovém, ale snad i v tom nehmotném, duchovním smyslu. Dobøe zazpívaná píseò se èlovìku nezøídka vryje do pamìti. Vzpomene si na ni, hned když se ráno probudí píseò zní èlovìku v uších a tøeba se jí ani nemùže zbavit. Zpívané slovo má velkou moc. Jednou z nejkrásnìjších stránek sborového života je pro mì a pro mnoho dalších lidí spoleèný zpìv písní pøi bohoslužbì. My vìøíme, že naše slova, a už dìkovná anebo prosebná, takto dolehnou dál a výš. Schopnost znít do velké dálky a do vel- ké výšky má i druhý nástroj, který tu dnes veèer hraje hlavní roli flétna. Pøedchùdce dnešní flétny, obyèejná píš ala, je také prastarým hudebním nástrojem jedna z nejstarších nalezených píš al byla vyrobena pøed lety. A na tuhle kostìnou píš alku, nalezenou v Hohle Fels v Nìmecku, se ještì dnes dá zahrát písnièka. Témìø jakoukoli melodii, která zazní v rádiu, ta píš alka zvládne. O píš alkách a píš alách se ostatnì nejednou zmiòuje i Bible. V Izaiášovì proroctví se napø. píše: Dáte se do zpìvu jako v noci, kdy se zasvìcuje svátek, srdce se naplní radostí jako tomu, kdo jde za zvuku píš al, aby vystoupil na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele. Nápadný je tady, myslím, ten obraz, že èlovìk jde k Bohu za zvuku píš al. To je obraz pastýøský. Pastýø vede své ovce, Bùh vede svùj lid. Píš ala, flétna, stejnì jako hlas toho, kdo zpívá, má tedy potenciál dolehnout daleko a vysoko a vést èlovìka k nìèemu dobrému. Urèitì to platí i dnes a tady. Ondøej Bláha 12

13 Ze sborového života Nefunkèní záøivky sbírá EKOLAMP Vysloužilé lineární èi úsporné záøivky a výbojky nepatøí do popelnice na smìsný odpad, protože z nich mohou pøi rozbití unikat nebezpeèné látky. Každého z nás to nìkdy potkalo. Pøestane nám po letech svítit záøivka a tak pøemýšlíme, kam vyrazit pro novou a jak naložit s tou nefunkèní. Nìkde jsme již zaslechli, že vysloužilé záøivky nepatøí do komunálního odpadu. Nepatøí ale ani do tøídìného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proè vlastnì? Záøivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by pøi špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostøedí. Kam s ní? Existují rùzné typy sbìrných míst. Jedno z nich bylo, po dohodì staršovstva, vytvoøeno také v našem sboru. Dolní sál u šaten byl vybaven Malou sbìrnou nádobou (modrá plechová krabice na stojanu), kam je možno vkládat úsporné žárovky a lineární záøivky do délky 40 cm. V mezisálí u kávovaru je kartonová krabice na lineární záøivky od 60 cm délky. Tato místa má na starosti br. Bohdan Gallat, na kterého se mùžete obracet v pøípadì dotazù èi nejasností. Kde ty záøivky nakonec skonèí? Ze všech typù sbìrných míst, tedy i z našeho sbìrného místa, sváží EKO- LAMP záøivky a úsporné žárovky do specializovaných recyklaèních firem. Zde jsou pro opìtovné použití získávány pøedevším kovy, plasty, sklo a rtu. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobì, napø. pro souèástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravòovací dlaždice èi plotové dílce a pøeèištìná rtu je znovu využívána v prùmyslové výrobì. Sklo se používá jako technický materiál, nebo v nìkterých pøípadech i pro výrobu nových záøivek. Opìtovnì je tak možné pro další výrobu použít až 95 % materiálu, ze kterého byla záøivka vyrobena. Prostøednictvím EKOLAMP se roènì recyklují miliony záøivek a výbojek. Stále ale velké množství záøivek konèí v koši. Tedy i my mùžeme svým odpovìdným pøístupem zmìnit tento stav. Pokud máte vysloužilou záøivku èi úspornou žárovku, mùžete tyto zdroje odevzdávat v našem sboru. Bohdan Gallat, EKOLAMP, s. r. o. 13

14 Ze sborového života Sboropìní pod Hostýnem O víkendu bøezna 2014 se v Bystøici pod Hostýnem konal již 23. kurz pro sbormistry, tentokrát nazvaný Sboropìní pod Hostýnem. Sjelo se na nìj více než šedesát sbormistrù, zpìvákù, varhaníkù a dalších hudebníkù z evangelických sborù z celé republiky. Hlavním tématem kurzu bylo pøedstavení nové sbírky celocírkevního kantora Ladislava Moravetze, která vyšla v nakladatelství Kalich v únoru tohoto roku a nese název Zlínské sboropìní. Sbírka obsahuje mnoho zajímavých úprav písní z evangelického zpìvníku, lidových písní s duchovní tematikou a novì zpracovaných zpívaných žalmù. Mnohé z nich budou souèástí nového Evangelického zpìvníku, jehož vydání je plánováno na rok O tomto víkendovém setkání jsme mìli možnost se nìkolik písní ze sbírky nauèit, abychom je pak mohli spoleènì s dalšími vybranými skladbami zazpívat na závìreèném koncertì v nedìli 16. bøezna odpoledne v kostele sv. Jiljí v Bystøici pod Hostýnem. O program se postaral nejen pìvecký sbor složený z úèastníkù kurzu, ale také ECHO (Evangelický chór Zlín), studenti Semináøe církevní hudby a studentky oboru varhany z konzervatoøe P. J. Vejvanovského v Kromìøíži. Tento koncert byl otevøen široké veøejnosti, a tak pro nás mohlo být potìšením, že evangelické písnì v zajímavém podání mohou uši posluchaèù potìšit stejnì tak jako klasická hudba. Eva Èejková Pro dìti Milí kamarádi! Poznals, Pane, co je pøízeò davu když ti vèera provolával slávu pro zmìnu dnes køièí ukøižuj. My jsme jako mladí sokolové prožili to, co je pøízeò davu a nadšení. S kruhy jsme nacvièovali na pøedsletový sokolský slet. Zahájení vždy pochodem pøi zvuku sokolských písní, nácvik, secvièná, tìšení se na Prahu. Vzpomínám na prùvod sluncem ozáøenou, vlajkami vyzdobenou, rozjásanou Prahou. Ze vší síly jsme volali: Nejdek zdraví Prahu, nazdáár! A z chodníkù nám odpovídali: Praha zdraví Nejdek, nazdar! Nadšení nebralo konce. Pak jsme museli i na prùvody 1. máje a oslavy VØSR. Tehdy jsme mìli rádi, když hudba zahrála tøi hymny èes- 14

15 Pro dìti kou, slovenskou a sovìtskou, a pak jsme mìli rozchod. V Jeruzalémì prožili spoleèné nadšení, když na oslátku jede Pán, pøemožitel našich nemocí a smrti. Možná s nimi šel a volal i vzkøíšený Lazar z Betany. Zástupy, které šly za ním i pøed ním, volaly: Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který pøichází ve jménu Pánì! Hosana na výsostech (nepøijíždí jako vítìz, dobyvatel zemì, ale na oslátku). A Ježíš? Pláèe nad Jeruzalémem: Kolikrát jsem vás chtìl shromáždit (do nedìlky, do mládeže, na biblickou, na ekumenickou bohoslužbu). A nechtìli jste. Takové zázraky jste vidìli, takové nadšení, a po pøíjezdu do chrámu taková hrùza. K bohoslužbì nepatøily jen modlitby, ale i obìti. V chrámovém nádvoøí, kam se smìli pøijít modlit i cizinci, se obchodovalo, jako na velkém dobytèím trhu obchodníci, penìzomìnci. Ale Ježíš je Pánem i v chrámu: Z domu Božího jste udìlali doupì lupièù, vìøíte, že po obìti je vše v poøádku za pár penízkù? Mluví a jedná odvážnì, jako soudce z nebeského trùnu vyèistil chrám, ale nemocné a chudé, kteøí se také sešli, pøijímá jako lékaø a uzdravuje je. Pak veèeøe s uèedníky, louèí se s tìmi, kteøí usínají v Getsemanské zahradì, Petr tøikrát zapírá, zbièovaný Pán na køíži umírá. Po vzkøíšení znovu zapaluje srdce svých uèedníkù a otevírá jim Písmo. Vidìli jsme Pána, Tomáši, vidìli jsme Pána. Pán mùj a Bùh mùj. Blahoslavení kdo nevidìli, a pøesto uvìøili On žije, On žije i pro nás. Každou nedìli smíme prožívat Velikonoce s Ním i se svými dìtmi a vnouèaty. On znovu pøichází i mezi nás a zdraví nás svým Pokoj vám. Kristovo vzkøíšení není doprovázeno žádným prùvodem nadšených, a pøesto již pøes 2000 let je zvìstováno: On žije! To smíme prožívat znovu každou nedìli. Ve Tvém jménu, Pane náš, jsme se shromáždili, vìøíme, že požehnáš nám i v tuto chvíli. (EZ 429) Dej nám mír a pokoj pravý, který z Tebe pramení, dej, a každý z nás Tì slaví, za dar Tvého spasení. teta Eva 15

16 Život církve Jak probíhal Den pro Kubu 2014 Den pro Kubu 2014, poøádaný Èeskobratrskou církví evangelickou, zahájil v úterý 18. bøezna 2014 na Køížovnickém námìstí v Praze svým slovem synodní senior Èeskobratrské církve evangelické Joel Ruml. Poblahopøál také prof. Tomáši Halíkovi k udìlení Templetonovy ceny za rok 2014 a pøedal mu slovo. Halík ve své øeèi zdùraznil, že je naší morální povinností podpoøit ty, kterým je upírána svoboda a jsou omezována jejich lidská práva. V této souvislosti zmínil dìní na Ukrajinì a poukázal na transparent visící z balkonu kostela sv. Salvátora, který vyjadøuje jasné poselství (Hands off Ukraine Putin). Pøipomnìl, že demokracie je nejen velký dar, ale také velká odpovìdnost. Biskup Václav Malý pak požehnal všem pøítomným a zhruba padesátihlavý prùvod se vydal pøes Karlùv most do kostela sv. Tomáše na Malé stranì k ekumenickým bohoslužbám. Joel Ruml na úvod ekumenických bohoslužeb krátce pøipomnìl vznik hnutí Damas de Blanco na Kubì a spolu s Václavem Malým pøivítali všechny pøítomné. V úvodu kázání evangelický faráø Pavel Kašpar citoval slova vyøèená ve filmu Vivat Cuba Libre rapová vzpoura, že Kuba je rozkládající se vìzení, ve kterém funguje jediné: tajná policie. Zlé zkušenosti ze svìta by nás mìly vést k zastavení a ke zmìnì postojù, k solidaritì. Boží pokoj, ne falešný mír, kterým se zašti ovaly a zašti ují totalitní režimy. Èlovìk víry má žít s tváøí obrácenou ke svìtu, nemá rezignovat a zlomit nad svìtem hùl, ale jako Dámy v bílém na Kubì promìòovat svìt. Bez každodenního úsilí, bez Krista a jeho pokoje se svìt nezmìní, øekl ve svém kázání Pavel Kašpar. Po kázání následovalo pozdravení pokoje mezi všemi pøítomnými, kteøí následnì zapálili svíce a pøipojili se ke spoleèným pøímluvným modlitbám za všechny utlaèované a nesvobodné. Postupné zapalování svící po jednotlivých pøímluvných modlitbách bude symbolizovat naši prosbu, aby svìtlo života osvìtlovalo i naše cesty a ukazovalo smìr všem, kteøí svou nadìji vkládají 16

17 Život církve v našeho Pána, vysvìtlila úèastníkùm bohoslužeb Jitka Klubalová z komise pro Kubu, která celou akci organizovala. Po ekumenických bohoslužbách následovala v refektáøi kláštera sv. Tomáše panelová diskuze nad tématem Co se mìní a co se nemìní. V panelové diskuzi, kterou moderoval Ondøej Juøík z organizace Èlovìk v tísni, vystoupili biskup Václav Malý, Milan Jakobec, bývalý chargé d affaires ÈR na Kubì a básník Francis Sánchez z Kuby. e-cirkev.cz Celocírkevní kazatel pro èeské sbory ve východní Evropì sleduje situaci na Ukrajinì Celocírkevní kazatel pro èeské sbory ve východní Evropì Petr Brodský velmi pozornì sleduje vývoj na Ukrajinì. Situace je to velmi nepøehledná a zøejmì politicky složitá. Jsem ve spojení s krajany v Bohemce, Veselynivce i Pervomajsku. Velmi potìšující a povzbuzující jsou shromáždìní, která se v církvi konají na podporu duchovní, modlitbou i materiální. Informoval jsem je i o páteèní bohoslužbì ÈCE v Dìèínì, kam byli k Modlitbì za Ukrajinu pozváni všichni, kteøí nejsou lhostejní k osudu ostatních, øíká Petr Brodský. Koncem bøezna celocírkevní kazatel pro èeské sbory ve východní Evropì na- vštíví sbory ve Veselynivce, Bohemce a Pervomajsku a cituje autentický pozdrav, který napsal bratr Miloslav Janèík z Pervomajska: Vítáme vás. Mockrát dìkujeme za to, že razem s námi pøežíváte ty smutné èasy na Ukrajinì. Je to moc strašné tím, že dva blázni celý svìt drží ve strachu. A také ti chudí lidé nemají svou tvrdou politickou pozici k tomu všemu co se dìje. I proto jeden druhému nadávají a nechtìjí hlavnì rozumìt, že vládu která krade i breèí tøeba zmìnit. Máme nadìji že to pùjde k lepšímu a tìšíme se na Vaši návštìvu a spolu se pomodlíme za Ukrajinu a rádi budeme tomu. Od všech pozdrav. Miloslav Janèik. e-cirkev.cz Slavnost k výroèí kostela v Herlíkovicích Od 28. èervna do 6. èervence 2014 se uskuteèní retrospektivní pobyt v Krkonoších (Herlíkovice) s výletem do polské Wroclavi. Tématem pobytu je 20. století krásy secese, svìtové války, odsun Nìmcù, komunismus, svoboda. Pobyt poøádá o. s. SEM Pøátelé Herlíkovic ve spolupráci s ÈCE Vrchlabí a Horským domovem Herlíkovice. Pobyt má dvì varianty: pracovní kemp (3 hod. práce dennì 1500 Kè/týden), rekreaèní pobyt s plnou penzí ( Kè/osoba/den). Pobyt je otevøen pro všechny generace. 17

18 Život církve Krásný secesní kostel dokonèený v roce 1904 je svìdkem pohnuté minulosti 20. století. Èeští evangelíci vystøídali nìmecké obyvatele, kteøí kostel postavili. Bìhem týdne, spojeného se 110. výroèím dokonèení kostela, se chceme spolu se zajímavými hosty (napø. faráø Erich Busse z Drážïan) vìnovat historii i souèasné reflexi. Bude èas i na výlety a dobrovolnou práci na opravì starého nìmeckého domu a kostelíku. Rádi bychom pozvali nìmecké krajany, bývalé správce a jejích pøíbuzné, brigádníky a všechny, kdo mají Herlíkovice a krkonošské hory rádi, uvádìjí organizátoøi. Od 4. do je možnost navštívit slezskou Wroclaw, rodištì faráøe a odpùrce nacismu Diettricha Bonhoeffera, kde se koná Støedoevropské setkání køes anù (není podmínkou úèasti pobytu v Krkonoších vzdálenost z hor 150 km, dopravu organizátoøi nezajiš ují). Pøihlášky je možné posílat elektronicky na nebo se informovat na tel e-cirkev.cz Rodinné rekreace v Chotìboøi 2014 Na letní prázdniny 2014 je ve støedisku v Chotìboøi opìt pøipraven program pro rekreaci rodin s dìtmi a rekreaci jednotlivcù. Jsou zváni všichni, kdo chtìjí prožít v evangelickém spoleèenství, i pøi spoleèných pobožnostech, èást své dovolené. V tomto roce máme k dispozici pìt bìhù po 7 dnech, jeden bìh tøináctidenní a jeden bìh jedenáctidenní: 18 Termíny bìhù: Vedení bìhu: Zamìøení: 1. bìh ses. M. Zemánková rekreace Víra a svìtlo 2. bìh jméno v jednání rodinná rekreace 3. bìh ses. E. Plzáková, br. O. Pellar hudební 4. bìh br. L. Èervenka rodinná rekreace 5. bìh br. O. Pellar rodinná rekreace 6. bìh ses. J. Potoèková rodinná rekreace 7. bìh br. T. Matìjovský rodinná rekreace Více na sborové nástìnce nebo na www. e-cirkev.cz

19 Život církve Praha bude hostit pøíští evropské setkání Taizé Ve dnech 29. prosince ledna 2015 se bude v Praze konat evropské setkání mladých køes anù poøádané bratry z komunity Taizé. Na pozvání Ekumenické rady církví v ÈR a Èeské biskupské konference se setkají desetitisíce mladých lidí z celé Evropy i dalších kontinentù od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 v Praze na 37. evropském setkání mladých. Jedná se o další zastavení na pouti dùvìry na zemi, kterou již víc než 35 let organizuje komunita Taizé. Mladí lidé, kteøí se tìchto setkání úèastní, netvoøí nìjaké hnutí, ale hledají cesty dùvìry: mezi lidmi rùzných generací, mezi køes any rùzných tradic a mezi národy. Chtìjí tak prohloubit svou víru a sociální cítìní, píší bratøi z Taizé. Komunita Taizé pøipravuje toto setkání ve spolupráci s køes anskými spoleèenstvími Prahy a jejího okolí. Program se skládá z nìkolika jednoduchých prvkù: sdílení myšlenek a zážitkù v mezinárodních skupinkách, spoleèné modlitby, z tematických setkání a sdílení spoleèného èasu s hostitelskými rodinami. V minulých letech byli témìø všichni úèastníci ubytováni v rodinách mìsta, které setkání hostilo, nebo v jeho okolí. Tato velká otevøenost a pohostinnost obyvatel dává vzniknout krásným vztahùm s mladými, kteøí pøijíždìjí z velmi rozmanitých prostøedí, a pomáhá nám všem vnímat, že v rùznorodosti mùže být skryté bohatství. Takovéto nezištné pøijetí mladých lidí mùže èasto pøinést nìco jedineèného a mùže vést ke znovuobjevení svìžesti evangelia, uvádìjí bratøi z Taizé s tím, že všichni obyvatelé Prahy a jejího okolí budou zváni, aby otevøeli své domovy a aby zažili spoleèné momenty s mladými. Obyvatelé Prahy a okolí se budou moci také zapojit do programu, a to bez ohledu na vìk, aniž by potøebovali vstupenky nebo se museli pøedem nìkde pøihlašovat. Minulé evropské setkání se konalo na konci roku 2013 ve Štrasburku (na francouzské i nìmecké stranì hranice) a pøipojilo se k nìmu 30 tisíc úèastníkù. Pøedseda Èeské biskupské konference kardinál Dominik Duka a pøedseda Ekumenické rady církví v ÈR Daniel Fajfr pøijeli do Štrasburku osobnì pozvat mladé lidi, aby na konci tohoto roku pøijeli do Prahy. Mezi dalšími místy, která evropská setkání už hostila, byla mìsta Øím, Berlín, Londýn, Paøíž, Brusel, Varšava, Vídeò, Budapeš, Barcelona, Ženeva a Lisabon. V roce 1990 desetitisíce mladých lidí pøijely sdílet svou víru a radost s obyvateli Prahy. Komunitu Taizé tvoøí sto bratøí ze zhruba tøiceti rùzných národù, kteøí pocházejí z katolické i z rùzných protestantských tradic. Svou samotnou existencí je komunita podobenstvím spoleèenství, které chce, aby byl jeho život znamením smíøení mezi rozdìlenými køes any a odlouèenými národy. Ondøej Mléèka, cirkev.cz 19

20 Výroèí Jiøí Melantrich (Rožïalovský) z Aventina významný èeský renesanèní tiskaø a nakladatel à asi 1511, Rožïalovice 19. listopadu 1580, Praha Ze své tiskárny postupnì vybudoval velký tiskaøský a nakladatelský podnik evropského významu. Základem jeho edièní èinnosti se stala Bible, kterou vydal zøejmì ètyøikrát èi pìtkrát (tzv. Bible Melantrichova zvaná též Melantriška). Tøikrát vydal Nový zákon a také širokou paletu další náboženské a mravolièné literatury (mj. od Erasma Rotterdamského) urèené jak katolickým, tak luterským èi utrakvistickým zákazníkùm. Vìnoval se i tisku humanistické literatury a latinských básnických sbírek. Poèinem pøesahujícím svým významem hranici Èech byla spolupráce s proslaveným italským lékaøem a botanikem Pietrem Andreou Mattiolim, pøedevším pak èeské a nìmecké vydání jeho Herbáøe. Vìnoval se však i tisku rùzných pøíruèek a slovníkù, snìmovních akt èi jiné právnické literatury, ale také laciných zábavných knížek lidového ètení. Jiøí Melantrich byl též èlenem mìstské rady Starého Mìsta pražského. Roku 1557 mu byl udìlen šlechtický titul a erb. Po celý život vystupoval jako humanisticky vzdìlaný utrakvista ovlivnìný luterstvím a tolerantní ke katolictví. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci postní 2014 XV. roèník 4 Vydává sbor Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci vlastním nákladem jako svùj vnitrosborový bulletin. Pøíspìvky, ohlasy, pøipomínky posílejte na adresu redakce: Blahoslavova 1, Olomouc nebo Redakèní kruh: Jana Rumlová, Ivana Jeništová, Jana Vrajová, Dagmar Pojslová, Noemi Batlová, Petr Marek Grafická úprava a zlom: Laco Švec Tisk: Miroslav Ryšavý Za všechny chyby v tomto èísle se omlouváme. Uzávìrka tohoto èísla: 20. bøezna 2014 Vyšlo: 30. bøezna 2014 Uzávìrka pøíštího èísla: 20. dubna 2014

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

2014 XV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci

2014 XV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 5 letnièní 2014 XV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, píšu tento úvodník a v hlavì ještì plno vzpomínek na Velikonoce. Plno dojmù, které mì

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. skoroletní

2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. skoroletní mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 6 skoroletní 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, pøíroda startuje jako každého roku znovu a znovu. Že nìco nového zaèíná mi ovšem nepøipomíná

Více

2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. rozkvetlý. Moudrý muž se cizince zeptal na to,

2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. rozkvetlý. Moudrý muž se cizince zeptal na to, mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 5 rozkvetlý 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, k jednomu moudrému muži prý pøišel cizinec, který se chtìl usadit právì v jeho mìstì.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

7-8. 2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. s každým svým podobenstvím chce

7-8. 2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. s každým svým podobenstvím chce mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 7-8 prázdninový 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, s každým svým podobenstvím chce Ježíš zmìnit náš úhel pohledu nebo náš pohled zaostøit

Více

jarní 2013 XIV. roèník mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci

jarní 2013 XIV. roèník mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 4 jarní 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, zaènu jedním starým pøíbìhem. Rybáøi vyjeli na lov ryb. Mìli pìknou loï a bylo jim na ní

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci Životní jistoty dnešního svìta?

mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci Životní jistoty dnešního svìta? mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci svobodný 2014 XV. roèník 9 Životní jistoty dnešního svìta? Izaiáš 54, 10: I kdyby hory nìkam odešly, i kdyby se chvìly pahorky, má láska od tebe

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

2013 XIV. roèník. Nenechte se zastrašit! Buïte trpìliví! zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás. Všecko mohu v Kristu, který mi dává

2013 XIV. roèník. Nenechte se zastrašit! Buïte trpìliví! zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás. Všecko mohu v Kristu, který mi dává 1 vyhlížející 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás neví, co pøinese. Zdraví nebo tìžké onemocnìní, práci nebo nezamìstnanost, radostné pøekvapení nebo hoøkou

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program Střešovický evangelík na duben 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Světlo ve tmě

INFORMAČNÍ BULLETIN. Světlo ve tmě INFORMAČNÍ BULLETIN 14.12. 201 5 Svazek 1, Číslo 6 Diakonie Církve bratrské Webová adresa http://www.cb.cz/diakonie/ Světlo ve tmě Michaela Veselá U kapličky na návsi je rozsvícený stromek a jedině on

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

ZPRÁVY A OHLASY Listopad 2015

ZPRÁVY A OHLASY Listopad 2015 ZPRÁVY A OHLASY Listopad 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. PRVNÍ ADVENTNÍ První adventní neděle 29. listopadu bude letos už pojedenácté příležitostí sejít se při ADVENTNÍM DOBROČINNÉM JARMARKU.

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1905. - 1906. Poèátkem školního roku ustanoven sbor takto: Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy František Hájek, uèitel 2. tøídy Karel John, uèitel 2.

Více

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a předseda Senátu Milan

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více