2014 XV. roèník. postní. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014 XV. roèník. postní. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci"

Transkript

1 mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 4 postní 2014 XV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, pøed chvílí jsem se vrátila k poèítaèi, abych už koneènì napsala tento úvodník. Vrátila jsem se z mládeže, která se u nás ve sboru schází pravidelnì každý pátek, a podotýkám, že jsem byla pøítomna jen na tzv. prvním programu. A to byla nuda. Nechápejte mì, prosím, špatnì! Ne, že bych se pøi programu nudila, naopak, ani nikdo z pøítomných, jak si troufám odhadnout, ale téma bylo Nuda. Honza s Markem si téma nejenom pøipravili, ale také pìknì zapojili do rozhovoru a uvažování celou velkou skupinu. Vzešla z toho zajímavá debata, ale také øada otázek a podnìtù k vlastnímu pøemýš- lení. Kde se nudím? Co mì nudí? Co je to nuda? K èemu je? Kudy z nudy? Tak nìjak bychom se sami sebe mohli ptát, než si zaèneme nìkde v koutku o samotì odpovídat. Nemám v tuto chvíli pro náš žádnou shrnující radu, jak si s nudou poradit, i když by se jistì hodila, ale že je potøeba nudu prostì nechat být, pustit ji k vodì, to vím naprosto jistì. Potøebujeme nenudit se, všichni to potøebujeme, protože na tom závisí naše radost ze života. Pøece jen se mi v tuto chvíli nabízí jedno doporuèení èi nasmìrování. Prožít si blížící se pašijní a velikonoèní pøíbìh. A nudit se nebudeme. Ten pøíbìh má svoji velkou vnitøní souvislost a dynamiku, která vrcholí v Kristovì vzkøíšení. Je to velké drama, ve kterém není místo pro nudu, drama, které vrcholí radostí. Ta radost je zpoèátku velmi nenápadná, tak jako je pro mì nenápadné tøeba bušení srdce nìkoho v mém okolí. Ale postupnì se ta radost sdìluje a šíøí a ona tudíž sílí. A to je potom život! A to všechno proto, že náš Pán, ten Ježíš Kristus, žije! Pøeji nám všem radostné Velikonoce! Jana Rumlová

2 Slovo šéfredaktorky Také cítíte bezmoc pøi sledování televizních zpráv? Bezmoc a obavy. Ukrajina se zmítá v ohrožení, èást obyvatel se pøidala na stranu vidiny lepšího života. Evropa a Amerika asi také cítí bezmoc, mezinárodní právo je najednou bezmocné. Jako v tom podobenství o zlých vinaøích. Bezmoc asi cítíme i pøi pohledu na øádící fanoušky fotbalu. To je generace, která pøichází po nás starších. Jaké hodnoty jsme jim pøedali? S láskou a radostí se díváme na naše dìti v nedìlní škole a prosíme Stvoøitele o jejich ochranu a záchranu. Bezmoc cítily i ty ètyøi tisíce Èechù, kteøí byli za války naráz zavraždìni v Osvìtimi. Zpívali prý pøed smrtí èes- kou hymnu. Vzpomínali jsme na nì nedávno. Prosíme o sílu, abychom se dokázali vzepøít Zlu a nenechali se nikdy vést v bezmoci. Bezmoc cítíme i pøi událostech v osobním životì, které nejsme schopni zmìnit. A pøece, Bùh nám dal svobodu, abychom žili dobøe ve svìtì, který stvoøil. Lásku, která otvírá okna nadìje pro další život. Svobodu, která naplòuje naše srdce radostí a láskou i ve chvílích, které jsou ponoøeny do tmy. Bùh je s námi i ve tmì. To je dar, který nic nenahradí. Radost ze sborového spoleèenství i radost v osobním životì Vám pøeje Ivana Jeništová Narozeniny v dubnu Marta Vrbová Ing. Miloslav Žilka Inge Zvoneèková MUDr. Jana Lukášová Eva Holasová Libuše Jakšièová Kateøina Janošíková Gabriela Sazovská Marta Chovancová Božena Kluková Oddáni byli Eliška Hromádková a Jonáš Navrátil Kontakty na zástupce sboru: Faráøka Jana Rumlová Kurátor Jan Matìjka Pastoraèní pracovnice Noemi Batlová Upozornìní pro pøípadné dárce: èíslo sborového úètu je /0800 2

3 Program sboru v mìsíci dubnu úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina nedìle bohoslužby 5. postní pondìlí staršovstvo schùze úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina ètvrtek Seniorklub Sešlost Véska pátek mládež nedìle bohoslužby Kvìtná nedìle bohoslužby Chválkovice bohoslužby Hrubá Voda úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina ètvrtek Pašije dle Lukáše Zelený ètvrtek pátek bohoslužby s VP Velký pátek bohoslužby s VP Velký pátek nedìle bohoslužby s VP Velikonoce pondìlí bohoslužby Velikonoce úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina ètvrtek Seniorklub Sešlost Hlušovice pátek mládež nedìle bohoslužby 1. po Velikonocích úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina Volejbalisté hrají vždy v nedìli od hodin 3

4 Informace / Aktuality Na Kvìtnou nedìli 13. dubna 2014 se v našem sboru uskuteèní opìt BURZA Vítány jsou velikonoèní dekorace, pøání a také velikonoèní dobroty. Výtìžek bude urèen pro Diakonii Rýmaøov. Poradní odbor pro vzdìlávání laikù moravskoslezského seniorátu presbyterùm opavského, olomouckého a šumperského okrsku: Srdeènì zveme na spoleènou presbyterní konferenci seniorátních okrskù, která se uskuteèní v nedìli dne 13. dubna 2014 ve hodin v olomouckém sboru, Blahoslavova 1 Naším tématem bude: Kurzy Alfa jako pøíležitost k misii Hostem a pøednášejícím bude bratr faráø Jiøí Gruber ze sboru Brno I, který má s poøádáním kurzù bohaté zkušenosti. Zveme nejen èleny staršovstev, ale i ostatní èleny našich sborù, kterým leží problematika zvìstování evangelia na srdci. Prosíme, nahlaste úèast do pondìlí 7. dubna sestøe Noemi Batlové (tel , Za poradní odbor Jan Lukáš VELIKONOÈNÍ BOHOSLUŽBY na Konzervatoøi Evangelické akademie se budou konat ve støedu 23. dubna 2014 v hodin v koncertním sále školy Wurmova 13, Olomouc Kázat bude faráøka Jana Hofmanová Všichni jsou srdeènì zváni! 4

5 Informace / Aktuality Noc kostelù 2014 Noc kostelù nabízí možnost nezávazného pøiblížení se a setkání s køes anstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveò citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivì pøiblížit køes anství, církev, víru a každý si mùže sám zvolit, do jaké míry se pøiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto zpùsobem zprostøedkovat návštìvníkùm pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. Noc kostelù vytváøí prostor pro setkání. V atmosféøe, kterou Noc kostelù vytváøí, mají návštìvníci možnost setkat se s køes anstvím prostøednictvím rozhovoru, hudby, umìní, zážitku, Na Noc kostelù navazuje další nabídka. Noc kostelù nemá být jednorázovou akcí, která konèí úderem pùlnoci. Nabídka, prostøednictvím níž se køes anství bìhem Noci kostelù pøedstaví, poskytuje možnost celoroèní návaznosti. Ti, kdo byli osloveni nabídkou Noci kostelù, by mìli dostat další pøíležitost. Ekumenický výlet na Valašsko toleranèní kostely Husùv sbor Olomouc poøádá v pátek 30. kvìtna 2014 jednodenní zájezd do valašského kraje, který proslul v minulosti svým pøevládajícím protestantským vyznáním. Zavítáme do Ratiboøe, kde bude pro nás pøipravena krátká pobožnost. Poté popojedeme do Vsetína na prohlídku továrny Irisa (vánoèní ozdoby). Dále nahlédneme do interiéru krásného døevìného toleranèního kostelíku ve Velké Lhotì (pùsobištì Jana Karafiáta). Výklad a prùvodcovské služby zajistí paní Nadìžda Dvoøáková. Odjezd autobusu z parkovištì u Husova sboru v 7.30 hod. Pøedpokládaný návrat v 17 hod. Cena: 200 Kè (vstupné do Irisy v cenì). Stravování: vlastní (rovnìž se mùžeme tìšit na pohostinnost navštívených sborù). Hlásit se mùžete ve farní kanceláøi osobnì, telefonicky nebo mailem. Zájemci z FS ÈCE hlaste se u s. Noemi Batlové. 5

6 Informace / Aktuality øeèníci Miloš Rejchrt a Martin Fendrych program pro dìti divadlo diskuse vyhlídka z vìže prohlídka zámeckého parku podrobnosti v kvìtnu na Konzervatoø Evangelické akademie duben dubna hod. Absolventský koncert Kaple Božího tìla, Olomouc Úèinkují: Markéta Rojíèková zpìv (ze tøídy MgA. Ivany Mikeskové Ph.D.) Jiøí Žouželka zpìv (ze tøídy MgA. Ivany Mikeskové Ph.D.) 5. dubna hod. Kytarový recitál Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: Petra Galasová kytara, Ludmila Smetanová klavírní doprovod 7. dubna hod. Absolventský koncert Kaple Božího tìla, Olomouc Úèinkují: Šárka Drozdová zpìv (ze tøídy MgA. Libuše Bartoškové) Veronika Lyková pøíèná flétna (ze tøídy MgA. Petra Hladíka) Sylva Neškrábalová zpìv (ze tøídy MgA. Vítìzslava Šlahaøe) 6

7 Informace / Aktuality 8. dubna hod. Absolventský varhanní koncert (abonmá C3) Kostel sv. Moøice, Olomouc Na programu: Petr Eben Job Úèinkují: Jana Netoèná varhany (ze tøídy MgA. Tomáše Thona) Alfréd Strejèek vypravìè 9. dubna hod. Absolventský koncert Vlastivìdné muzeum, sál Václava III., Olomouc Úèinkují: Ondøej Blézl trubka (ze tøídy MgA. Pavla Lexmaula) Radim Šiška pozoun (ze tøídy MgA. Dalibora Procházky) Filip Kasztura zpìv (ze tøídy MgA. Vítìzslava Šlahaøe) 9. dubna hod. Naša Pastorkyòa Divadlo na cucky, Wurmova 7, Olomouc Komponované pøedstavení, založené na libretu opery L. Janáèka Její pastorkyòa, doplnìné písnìmi z Moravské lidové poesie v písních, s doprovodem smyècového kvarteta. Úèinkují: studenti KEA Režie: Anièka Duchaòová 15. dubna hod. Klarinetový recitál Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: Karolína Hlaváèková, Jurij Berdnikov klarinet, Veronika Lyková pøíèná flétna 23. dubna hod. Interní koncert Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: studenti a pedagogové KEA Konzervatoø Evangelické akademie Èlen Mezinárodní asociace pro hymnologii, Graz (IAH) Èlen Spoleènosti pro duchovní hudbu, Praha (SDH) Wurmova è. 13, Olomouc, tel., fax: dubna hod. Orchestrální koncert KEA Sál MFO Reduta, Olomouc Úèinkují: Studentský orchestr KEA, Markéta Rojíèková, Veronika Koòárková, Šárka Drozdová, František Tomek, Jiøí Žouželka zpìv Diriguje: Petr Šumník 7

8 Ze sborového života Zpráva z bøeznové schùze staršovstva Schùze staršovstva byla zahájena pobožností Bohdana Gallata. Z hodnocení uplynulého období zdùrazòujeme: a) Jsme rádi, že po dlouhé dobì bylo opraveno venkovní nasvícení kostela. b) Mládež vyjela na víkendové setkání na Paseky, akce se vydaøila, všichni byli spokojeni, atmosféru dobøe nastíní fotografie, které lze prohlédnout na webových stránkách naší mládeže https://www.sites.google.com/site/ olomouckamladez/fotogalerie c) Dobrý veèer s hudbou se konal ve støedu Staršovstvo dìkuje za duchovní zamyšlení pøednesené br. O. Bláhou (viz str. 12). d) Staršovstvo dìkuje s. Janì Hojné za pìkné kázání a bohoslužby v nedìli Z blížících se plánovaných sborových akcí vybíráme: v 17:00 meditativní program se zpìvy písní z EZ Pamatuj, èlovìèe, proè tì Pán Bùh stvoøil káže br. f. Jan Lukáš z Opavy, kandidát na budoucího faráøe v Olomouci; velikonoèní burza na podporu Diakonie Rýmaøov; bohoslužby v Domovech pro seniory ve Chválkovicích a Hrubé Vodì; odpoledne presbyterní konference na téma Alfa kurzy, pøednáší br. f. Jiøí Gruber z Brna. Výtah firma KONE zaslala sboru novou nabídku na opravu výtahu v cenì Kè bez DPH. Nabízená cena za opravu je sice snížena, ale pøesto staršovstvo soudí, že je stále pøíliš vysoká. Snažíme se získat další konkurenèní nabídku, abychom ovìøili, zda je nabízená cena oprávnìná. Oprava výtahu je pro staršovstvo prioritní, ale vzhledem k vysoké cenì ještì nìjaký èas potrvá. Fond Mikšovských sbor v roce 2013 vyplatil z fondu èástku Kè. Dle statutu je nutné do fondu pøispívat pravidelnì Kè, pokud je èástka nižší než Kè. Výši pøíspìvku schvaluje VSS. Staršovstvo hlasovalo o návrhu na VSS: Staršovstvo doporuèuje, aby v roce 2014 bylo pøevedeno do fondu Mikšovských Kè. Staršovstvo tento návrh odsouhlasilo vìtšinou. Staršovstvo se dále zabývalo pøípravou Výroèního sborového shromáždìní, které však v dobì vydání aktuálního èísla Posla již probìhlo, proto detaily nezveøejòujeme, ale odkazujeme na zprávu z VSS na jiném místì tohoto vydání. Hospodáøské záležitosti: Voda podle informací vodáren mìl sbor v roce 2013 prùmìrnou denní spotøebu 896 litrù vody (v roce litrù, litrù, litrù). To je alarmující spotøeba, pøíèinou mohou být protékající WC. Staršovstvo povìøuje br. B. Gallata, aby zajistil kontrolu a pøípadnou opravu všech ètyø WC. Z rùzného: Br. Bartušek informoval staršovstvo o pøípravì øešení nájemních smluv restituovaných pozemkù a budovy. Br. M. Vraj informoval o milé aktivitì mládeže. Mládež umyla okno ve sborové kanceláøi a hodlá provést úklid 8

9 Ze sborového života kuchyòky. Staršovstvo je potìšeno a tyto aktivity vítá a podporuje. Na dopisy adresované SR týkající se obsazení místa spirituála KEA a prodloužení práce naší pastoraèní pracovnice jsme neobdrželi zatím žádnou reakci. Propagaèní letáky o sboru jsou již k dispozici. Výsledky hospodaøení sboru jsou k nahlédnutí u br. pokladníka J. Vraje. Podle zápisu Adély Gabrielové zpracovala Jana Vrajová Lidový bál na Výstavišti Flora Olomouc V sobotu 1. bøezna 2014 se v obnoveném pavilonu A na výstavišti Flora konal Lidový bál. Poøadatelem byla KDU-ÈSL a ètyøi olomoucké církve, mezi poøadatele byl letos pozván poprvé i náš sbor. Šlo o to, aby se mìli pøíležitost seznámit a pobavit lidé, kteøí v sobì mají a rozvíjejí duchovní a duševní stránku osobnosti. Lidé, kteøí do dnešního konzumního zpùsobu života jsou pøipraveni vnášet jiné, možná na první pohled naivní hodnoty, které zároveò dávají èlovìku obrovskou sílu milovat, sloužit, radovat se z malièkostí, poznávat krásu, prostì být š astnými. Moderátorem byl faráø Zbigniew Czendlik. Lidový bál se podle vyjádøení úèastníkù vydaøil (z našeho sboru nás bylo pøes 20), pøíští rok bude opìt pojïte s námi! nb 9

10 Ze sborového života Výroèní sborové shromáždìní 2014 Sborový den Letošní sborové shromáždìní zaèalo jako obvykle bohoslužbami. Za základ kázání si sestra faráøka Jana Rumlová vybrala podobenství o zlých vinaøích (Mt 21). Pán Bùh si sbalil kufry a odjel Kristus èasto provokuje své posluchaèe pøíbìhy, kdy pán odjel. Asi znáte ten pocit, že Pán Bùh odcestoval. Stará se, ale s odstupem. Zùstáváme pøi pøedstavì, že odjel a zodpovìdným lidem pøedal povìøení. Kompetence a pravidla jsou jasná. Sotva odjel, je tu nìco, co má rádo balení høích. Ten svádí lidi, aby do centra zájmu postavili sebe. Možná nám dochází, že i v našich životech jakoby Bùh odjel. I pro nás je dùležitìjší zdraví a jiné vìci. Bùh je pøece daleko. A èeho je høích schopen, vidíme v podobenství: dá se žít snadnìji, mít všechno pro sebe. Bùh ti svìøil život a oèekává, že budeš jednat zodpovìdnì, že pøineseš výnos pro svùj národ, pro svùj sbor. I Pán to zakusil. Lidé se chopili Božího syna a zabili ho. Stále platí, že nìkteøí, høíchem lapeni nezabíjejí, staèí nepravdy, pomluvy, ale je to stejné. Moc høíchu je stále stejná. Høích je stále stejný ten, který pøivedl Ježíše Krista na køíž. V podobenství je to stejné syn majitele je mrtev, koneènì mají dìdictví pro sebe. Vypadá to úlevnì. Po mnohá staletí to tak lidé prožívali. Oddychli si od Boha od osvícenství po dnešek. Ale èlovìk nemusí být køes anem, aby poznal, že tím, že lidé v sobì zabili Boha, pøišli o to podstatné. Život bez Boha zna- mená, že silnìjší vítìzí nad slabším; ztrácejí se hodnoty a zùstává problém se smrtí. V podobenství bude dìdictví dáno jiným. Tak zùstane lidem nesplnìný sen, také my budeme muset zemøít. Obraz Boha na cestách si mùžeme rozšíøit. Bùh se z nebe vydal na cestu do našeho svìta, aby za nìj ruèil svou osobou. Abychom na naší cestì nestáli sami, když nám poslední vlak odjíždí. I my máme zodpovìdnost za vraždu Ježíše Krista. I my smíme nastoupit do Božího vlaku života. 10

11 Po písni a ohláškách pak zaèalo jednání Výroèního sborového shromáždìní. Sestra faráøka nejprve pøednesla svoji zprávu o èinnosti sboru za uplynulý rok, k níž pak kurátor Jan Matìjka pøidal dodatky podìkování s. Alenì Tyleèkové a br. Miroslavu Ryšavému; pøipomnìl volbu nového staršovstva, která nás èeká za rok, a volbu nového faráøe. Ostatní pøíspìvky dostal sbor pøedem formou mimoøádného Posla. Všichni se k nim mohli vyjádøit v následující rozpravì ke zprávám. Po skonèení bohoslužeb jsme pokraèovali v programu Sborového dne spoleèným obìdem. Nachystán byl tucet rùzných polévek, z nichž si všichni mohli vybrat i dvakrát. Polévky byly všechny úžasné, pochutnaly si dìti i dospìlí. Po obìdì jsme rádi posedìli u kávy a èaje a pobesedovali, ale pak už èekal další program beseda o partnerském americkém sboru v Athens. Sestra Ivanka Marková slovem doprovodila záznam Olomouckých bohoslužeb v Athens, které nám naši ameriètí pøátelé poslali na CD. Znovu jsme se potìšili s milými pøáteli, kteøí pro nás loni v létì poøádali kurs angliètiny. A také jsme mohli aspoò takto nahlédnout do kostela, do prostøedí, v nìmž žijí a setkávají se s Bohem oni. Br. Mirek Ryšavý k tomu dodal, že uèebnice angliètiny, které s takovou pílí a láskou pro nás loni pøipravili, je možné si stáhnout na flešku ve sborové kanceláøi. iv Ze sborového života 11

12 Ze sborového života Dobrý veèer s hudbou Lidský hlas je nepochybnì tím prvním a nejstarším nástrojem, který byl využit k provozování hudby. Všechny bubínky, píš aly i ty nejjednodušší strunné nástroje pøišly až poté až v dobì, kdy èlovìk zpíval. Antropologové a historici kultury už dávno dokázali, že naši pøedkové zaèali zpívat nejpozdìji tehdy, kdy se zaèali mezi sebou dorozumívat jazykem. Zpíváme a mluvíme nejménì sto tisíc let. Zpìváci, kteøí zpívají dnes tady v kostele, vìdí dobøe, že zpìvní hlas a hlas mluvní se navzájem jeden od toho druhého liší. Zpìvák musí jinak dýchat než øeèník a tón, na kterém je zpìv založen, není identický s tónem hlasu, který se užívá k mluvení. Zpìvák musí svého hlasu využívat cílevìdomìji a efektivnìji. A výsledkem je, že zpìvákùv hlas dolehne dál než hlas øeèníka. Nejenom v tom smyslu prostorovém, ale snad i v tom nehmotném, duchovním smyslu. Dobøe zazpívaná píseò se èlovìku nezøídka vryje do pamìti. Vzpomene si na ni, hned když se ráno probudí píseò zní èlovìku v uších a tøeba se jí ani nemùže zbavit. Zpívané slovo má velkou moc. Jednou z nejkrásnìjších stránek sborového života je pro mì a pro mnoho dalších lidí spoleèný zpìv písní pøi bohoslužbì. My vìøíme, že naše slova, a už dìkovná anebo prosebná, takto dolehnou dál a výš. Schopnost znít do velké dálky a do vel- ké výšky má i druhý nástroj, který tu dnes veèer hraje hlavní roli flétna. Pøedchùdce dnešní flétny, obyèejná píš ala, je také prastarým hudebním nástrojem jedna z nejstarších nalezených píš al byla vyrobena pøed lety. A na tuhle kostìnou píš alku, nalezenou v Hohle Fels v Nìmecku, se ještì dnes dá zahrát písnièka. Témìø jakoukoli melodii, která zazní v rádiu, ta píš alka zvládne. O píš alkách a píš alách se ostatnì nejednou zmiòuje i Bible. V Izaiášovì proroctví se napø. píše: Dáte se do zpìvu jako v noci, kdy se zasvìcuje svátek, srdce se naplní radostí jako tomu, kdo jde za zvuku píš al, aby vystoupil na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele. Nápadný je tady, myslím, ten obraz, že èlovìk jde k Bohu za zvuku píš al. To je obraz pastýøský. Pastýø vede své ovce, Bùh vede svùj lid. Píš ala, flétna, stejnì jako hlas toho, kdo zpívá, má tedy potenciál dolehnout daleko a vysoko a vést èlovìka k nìèemu dobrému. Urèitì to platí i dnes a tady. Ondøej Bláha 12

13 Ze sborového života Nefunkèní záøivky sbírá EKOLAMP Vysloužilé lineární èi úsporné záøivky a výbojky nepatøí do popelnice na smìsný odpad, protože z nich mohou pøi rozbití unikat nebezpeèné látky. Každého z nás to nìkdy potkalo. Pøestane nám po letech svítit záøivka a tak pøemýšlíme, kam vyrazit pro novou a jak naložit s tou nefunkèní. Nìkde jsme již zaslechli, že vysloužilé záøivky nepatøí do komunálního odpadu. Nepatøí ale ani do tøídìného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proè vlastnì? Záøivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by pøi špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostøedí. Kam s ní? Existují rùzné typy sbìrných míst. Jedno z nich bylo, po dohodì staršovstva, vytvoøeno také v našem sboru. Dolní sál u šaten byl vybaven Malou sbìrnou nádobou (modrá plechová krabice na stojanu), kam je možno vkládat úsporné žárovky a lineární záøivky do délky 40 cm. V mezisálí u kávovaru je kartonová krabice na lineární záøivky od 60 cm délky. Tato místa má na starosti br. Bohdan Gallat, na kterého se mùžete obracet v pøípadì dotazù èi nejasností. Kde ty záøivky nakonec skonèí? Ze všech typù sbìrných míst, tedy i z našeho sbìrného místa, sváží EKO- LAMP záøivky a úsporné žárovky do specializovaných recyklaèních firem. Zde jsou pro opìtovné použití získávány pøedevším kovy, plasty, sklo a rtu. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobì, napø. pro souèástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravòovací dlaždice èi plotové dílce a pøeèištìná rtu je znovu využívána v prùmyslové výrobì. Sklo se používá jako technický materiál, nebo v nìkterých pøípadech i pro výrobu nových záøivek. Opìtovnì je tak možné pro další výrobu použít až 95 % materiálu, ze kterého byla záøivka vyrobena. Prostøednictvím EKOLAMP se roènì recyklují miliony záøivek a výbojek. Stále ale velké množství záøivek konèí v koši. Tedy i my mùžeme svým odpovìdným pøístupem zmìnit tento stav. Pokud máte vysloužilou záøivku èi úspornou žárovku, mùžete tyto zdroje odevzdávat v našem sboru. Bohdan Gallat, EKOLAMP, s. r. o. 13

14 Ze sborového života Sboropìní pod Hostýnem O víkendu bøezna 2014 se v Bystøici pod Hostýnem konal již 23. kurz pro sbormistry, tentokrát nazvaný Sboropìní pod Hostýnem. Sjelo se na nìj více než šedesát sbormistrù, zpìvákù, varhaníkù a dalších hudebníkù z evangelických sborù z celé republiky. Hlavním tématem kurzu bylo pøedstavení nové sbírky celocírkevního kantora Ladislava Moravetze, která vyšla v nakladatelství Kalich v únoru tohoto roku a nese název Zlínské sboropìní. Sbírka obsahuje mnoho zajímavých úprav písní z evangelického zpìvníku, lidových písní s duchovní tematikou a novì zpracovaných zpívaných žalmù. Mnohé z nich budou souèástí nového Evangelického zpìvníku, jehož vydání je plánováno na rok O tomto víkendovém setkání jsme mìli možnost se nìkolik písní ze sbírky nauèit, abychom je pak mohli spoleènì s dalšími vybranými skladbami zazpívat na závìreèném koncertì v nedìli 16. bøezna odpoledne v kostele sv. Jiljí v Bystøici pod Hostýnem. O program se postaral nejen pìvecký sbor složený z úèastníkù kurzu, ale také ECHO (Evangelický chór Zlín), studenti Semináøe církevní hudby a studentky oboru varhany z konzervatoøe P. J. Vejvanovského v Kromìøíži. Tento koncert byl otevøen široké veøejnosti, a tak pro nás mohlo být potìšením, že evangelické písnì v zajímavém podání mohou uši posluchaèù potìšit stejnì tak jako klasická hudba. Eva Èejková Pro dìti Milí kamarádi! Poznals, Pane, co je pøízeò davu když ti vèera provolával slávu pro zmìnu dnes køièí ukøižuj. My jsme jako mladí sokolové prožili to, co je pøízeò davu a nadšení. S kruhy jsme nacvièovali na pøedsletový sokolský slet. Zahájení vždy pochodem pøi zvuku sokolských písní, nácvik, secvièná, tìšení se na Prahu. Vzpomínám na prùvod sluncem ozáøenou, vlajkami vyzdobenou, rozjásanou Prahou. Ze vší síly jsme volali: Nejdek zdraví Prahu, nazdáár! A z chodníkù nám odpovídali: Praha zdraví Nejdek, nazdar! Nadšení nebralo konce. Pak jsme museli i na prùvody 1. máje a oslavy VØSR. Tehdy jsme mìli rádi, když hudba zahrála tøi hymny èes- 14

15 Pro dìti kou, slovenskou a sovìtskou, a pak jsme mìli rozchod. V Jeruzalémì prožili spoleèné nadšení, když na oslátku jede Pán, pøemožitel našich nemocí a smrti. Možná s nimi šel a volal i vzkøíšený Lazar z Betany. Zástupy, které šly za ním i pøed ním, volaly: Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který pøichází ve jménu Pánì! Hosana na výsostech (nepøijíždí jako vítìz, dobyvatel zemì, ale na oslátku). A Ježíš? Pláèe nad Jeruzalémem: Kolikrát jsem vás chtìl shromáždit (do nedìlky, do mládeže, na biblickou, na ekumenickou bohoslužbu). A nechtìli jste. Takové zázraky jste vidìli, takové nadšení, a po pøíjezdu do chrámu taková hrùza. K bohoslužbì nepatøily jen modlitby, ale i obìti. V chrámovém nádvoøí, kam se smìli pøijít modlit i cizinci, se obchodovalo, jako na velkém dobytèím trhu obchodníci, penìzomìnci. Ale Ježíš je Pánem i v chrámu: Z domu Božího jste udìlali doupì lupièù, vìøíte, že po obìti je vše v poøádku za pár penízkù? Mluví a jedná odvážnì, jako soudce z nebeského trùnu vyèistil chrám, ale nemocné a chudé, kteøí se také sešli, pøijímá jako lékaø a uzdravuje je. Pak veèeøe s uèedníky, louèí se s tìmi, kteøí usínají v Getsemanské zahradì, Petr tøikrát zapírá, zbièovaný Pán na køíži umírá. Po vzkøíšení znovu zapaluje srdce svých uèedníkù a otevírá jim Písmo. Vidìli jsme Pána, Tomáši, vidìli jsme Pána. Pán mùj a Bùh mùj. Blahoslavení kdo nevidìli, a pøesto uvìøili On žije, On žije i pro nás. Každou nedìli smíme prožívat Velikonoce s Ním i se svými dìtmi a vnouèaty. On znovu pøichází i mezi nás a zdraví nás svým Pokoj vám. Kristovo vzkøíšení není doprovázeno žádným prùvodem nadšených, a pøesto již pøes 2000 let je zvìstováno: On žije! To smíme prožívat znovu každou nedìli. Ve Tvém jménu, Pane náš, jsme se shromáždili, vìøíme, že požehnáš nám i v tuto chvíli. (EZ 429) Dej nám mír a pokoj pravý, který z Tebe pramení, dej, a každý z nás Tì slaví, za dar Tvého spasení. teta Eva 15

16 Život církve Jak probíhal Den pro Kubu 2014 Den pro Kubu 2014, poøádaný Èeskobratrskou církví evangelickou, zahájil v úterý 18. bøezna 2014 na Køížovnickém námìstí v Praze svým slovem synodní senior Èeskobratrské církve evangelické Joel Ruml. Poblahopøál také prof. Tomáši Halíkovi k udìlení Templetonovy ceny za rok 2014 a pøedal mu slovo. Halík ve své øeèi zdùraznil, že je naší morální povinností podpoøit ty, kterým je upírána svoboda a jsou omezována jejich lidská práva. V této souvislosti zmínil dìní na Ukrajinì a poukázal na transparent visící z balkonu kostela sv. Salvátora, který vyjadøuje jasné poselství (Hands off Ukraine Putin). Pøipomnìl, že demokracie je nejen velký dar, ale také velká odpovìdnost. Biskup Václav Malý pak požehnal všem pøítomným a zhruba padesátihlavý prùvod se vydal pøes Karlùv most do kostela sv. Tomáše na Malé stranì k ekumenickým bohoslužbám. Joel Ruml na úvod ekumenických bohoslužeb krátce pøipomnìl vznik hnutí Damas de Blanco na Kubì a spolu s Václavem Malým pøivítali všechny pøítomné. V úvodu kázání evangelický faráø Pavel Kašpar citoval slova vyøèená ve filmu Vivat Cuba Libre rapová vzpoura, že Kuba je rozkládající se vìzení, ve kterém funguje jediné: tajná policie. Zlé zkušenosti ze svìta by nás mìly vést k zastavení a ke zmìnì postojù, k solidaritì. Boží pokoj, ne falešný mír, kterým se zašti ovaly a zašti ují totalitní režimy. Èlovìk víry má žít s tváøí obrácenou ke svìtu, nemá rezignovat a zlomit nad svìtem hùl, ale jako Dámy v bílém na Kubì promìòovat svìt. Bez každodenního úsilí, bez Krista a jeho pokoje se svìt nezmìní, øekl ve svém kázání Pavel Kašpar. Po kázání následovalo pozdravení pokoje mezi všemi pøítomnými, kteøí následnì zapálili svíce a pøipojili se ke spoleèným pøímluvným modlitbám za všechny utlaèované a nesvobodné. Postupné zapalování svící po jednotlivých pøímluvných modlitbách bude symbolizovat naši prosbu, aby svìtlo života osvìtlovalo i naše cesty a ukazovalo smìr všem, kteøí svou nadìji vkládají 16

17 Život církve v našeho Pána, vysvìtlila úèastníkùm bohoslužeb Jitka Klubalová z komise pro Kubu, která celou akci organizovala. Po ekumenických bohoslužbách následovala v refektáøi kláštera sv. Tomáše panelová diskuze nad tématem Co se mìní a co se nemìní. V panelové diskuzi, kterou moderoval Ondøej Juøík z organizace Èlovìk v tísni, vystoupili biskup Václav Malý, Milan Jakobec, bývalý chargé d affaires ÈR na Kubì a básník Francis Sánchez z Kuby. e-cirkev.cz Celocírkevní kazatel pro èeské sbory ve východní Evropì sleduje situaci na Ukrajinì Celocírkevní kazatel pro èeské sbory ve východní Evropì Petr Brodský velmi pozornì sleduje vývoj na Ukrajinì. Situace je to velmi nepøehledná a zøejmì politicky složitá. Jsem ve spojení s krajany v Bohemce, Veselynivce i Pervomajsku. Velmi potìšující a povzbuzující jsou shromáždìní, která se v církvi konají na podporu duchovní, modlitbou i materiální. Informoval jsem je i o páteèní bohoslužbì ÈCE v Dìèínì, kam byli k Modlitbì za Ukrajinu pozváni všichni, kteøí nejsou lhostejní k osudu ostatních, øíká Petr Brodský. Koncem bøezna celocírkevní kazatel pro èeské sbory ve východní Evropì na- vštíví sbory ve Veselynivce, Bohemce a Pervomajsku a cituje autentický pozdrav, který napsal bratr Miloslav Janèík z Pervomajska: Vítáme vás. Mockrát dìkujeme za to, že razem s námi pøežíváte ty smutné èasy na Ukrajinì. Je to moc strašné tím, že dva blázni celý svìt drží ve strachu. A také ti chudí lidé nemají svou tvrdou politickou pozici k tomu všemu co se dìje. I proto jeden druhému nadávají a nechtìjí hlavnì rozumìt, že vládu která krade i breèí tøeba zmìnit. Máme nadìji že to pùjde k lepšímu a tìšíme se na Vaši návštìvu a spolu se pomodlíme za Ukrajinu a rádi budeme tomu. Od všech pozdrav. Miloslav Janèik. e-cirkev.cz Slavnost k výroèí kostela v Herlíkovicích Od 28. èervna do 6. èervence 2014 se uskuteèní retrospektivní pobyt v Krkonoších (Herlíkovice) s výletem do polské Wroclavi. Tématem pobytu je 20. století krásy secese, svìtové války, odsun Nìmcù, komunismus, svoboda. Pobyt poøádá o. s. SEM Pøátelé Herlíkovic ve spolupráci s ÈCE Vrchlabí a Horským domovem Herlíkovice. Pobyt má dvì varianty: pracovní kemp (3 hod. práce dennì 1500 Kè/týden), rekreaèní pobyt s plnou penzí ( Kè/osoba/den). Pobyt je otevøen pro všechny generace. 17

18 Život církve Krásný secesní kostel dokonèený v roce 1904 je svìdkem pohnuté minulosti 20. století. Èeští evangelíci vystøídali nìmecké obyvatele, kteøí kostel postavili. Bìhem týdne, spojeného se 110. výroèím dokonèení kostela, se chceme spolu se zajímavými hosty (napø. faráø Erich Busse z Drážïan) vìnovat historii i souèasné reflexi. Bude èas i na výlety a dobrovolnou práci na opravì starého nìmeckého domu a kostelíku. Rádi bychom pozvali nìmecké krajany, bývalé správce a jejích pøíbuzné, brigádníky a všechny, kdo mají Herlíkovice a krkonošské hory rádi, uvádìjí organizátoøi. Od 4. do je možnost navštívit slezskou Wroclaw, rodištì faráøe a odpùrce nacismu Diettricha Bonhoeffera, kde se koná Støedoevropské setkání køes anù (není podmínkou úèasti pobytu v Krkonoších vzdálenost z hor 150 km, dopravu organizátoøi nezajiš ují). Pøihlášky je možné posílat elektronicky na nebo se informovat na tel e-cirkev.cz Rodinné rekreace v Chotìboøi 2014 Na letní prázdniny 2014 je ve støedisku v Chotìboøi opìt pøipraven program pro rekreaci rodin s dìtmi a rekreaci jednotlivcù. Jsou zváni všichni, kdo chtìjí prožít v evangelickém spoleèenství, i pøi spoleèných pobožnostech, èást své dovolené. V tomto roce máme k dispozici pìt bìhù po 7 dnech, jeden bìh tøináctidenní a jeden bìh jedenáctidenní: 18 Termíny bìhù: Vedení bìhu: Zamìøení: 1. bìh ses. M. Zemánková rekreace Víra a svìtlo 2. bìh jméno v jednání rodinná rekreace 3. bìh ses. E. Plzáková, br. O. Pellar hudební 4. bìh br. L. Èervenka rodinná rekreace 5. bìh br. O. Pellar rodinná rekreace 6. bìh ses. J. Potoèková rodinná rekreace 7. bìh br. T. Matìjovský rodinná rekreace Více na sborové nástìnce nebo na www. e-cirkev.cz

19 Život církve Praha bude hostit pøíští evropské setkání Taizé Ve dnech 29. prosince ledna 2015 se bude v Praze konat evropské setkání mladých køes anù poøádané bratry z komunity Taizé. Na pozvání Ekumenické rady církví v ÈR a Èeské biskupské konference se setkají desetitisíce mladých lidí z celé Evropy i dalších kontinentù od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 v Praze na 37. evropském setkání mladých. Jedná se o další zastavení na pouti dùvìry na zemi, kterou již víc než 35 let organizuje komunita Taizé. Mladí lidé, kteøí se tìchto setkání úèastní, netvoøí nìjaké hnutí, ale hledají cesty dùvìry: mezi lidmi rùzných generací, mezi køes any rùzných tradic a mezi národy. Chtìjí tak prohloubit svou víru a sociální cítìní, píší bratøi z Taizé. Komunita Taizé pøipravuje toto setkání ve spolupráci s køes anskými spoleèenstvími Prahy a jejího okolí. Program se skládá z nìkolika jednoduchých prvkù: sdílení myšlenek a zážitkù v mezinárodních skupinkách, spoleèné modlitby, z tematických setkání a sdílení spoleèného èasu s hostitelskými rodinami. V minulých letech byli témìø všichni úèastníci ubytováni v rodinách mìsta, které setkání hostilo, nebo v jeho okolí. Tato velká otevøenost a pohostinnost obyvatel dává vzniknout krásným vztahùm s mladými, kteøí pøijíždìjí z velmi rozmanitých prostøedí, a pomáhá nám všem vnímat, že v rùznorodosti mùže být skryté bohatství. Takovéto nezištné pøijetí mladých lidí mùže èasto pøinést nìco jedineèného a mùže vést ke znovuobjevení svìžesti evangelia, uvádìjí bratøi z Taizé s tím, že všichni obyvatelé Prahy a jejího okolí budou zváni, aby otevøeli své domovy a aby zažili spoleèné momenty s mladými. Obyvatelé Prahy a okolí se budou moci také zapojit do programu, a to bez ohledu na vìk, aniž by potøebovali vstupenky nebo se museli pøedem nìkde pøihlašovat. Minulé evropské setkání se konalo na konci roku 2013 ve Štrasburku (na francouzské i nìmecké stranì hranice) a pøipojilo se k nìmu 30 tisíc úèastníkù. Pøedseda Èeské biskupské konference kardinál Dominik Duka a pøedseda Ekumenické rady církví v ÈR Daniel Fajfr pøijeli do Štrasburku osobnì pozvat mladé lidi, aby na konci tohoto roku pøijeli do Prahy. Mezi dalšími místy, která evropská setkání už hostila, byla mìsta Øím, Berlín, Londýn, Paøíž, Brusel, Varšava, Vídeò, Budapeš, Barcelona, Ženeva a Lisabon. V roce 1990 desetitisíce mladých lidí pøijely sdílet svou víru a radost s obyvateli Prahy. Komunitu Taizé tvoøí sto bratøí ze zhruba tøiceti rùzných národù, kteøí pocházejí z katolické i z rùzných protestantských tradic. Svou samotnou existencí je komunita podobenstvím spoleèenství, které chce, aby byl jeho život znamením smíøení mezi rozdìlenými køes any a odlouèenými národy. Ondøej Mléèka, cirkev.cz 19

20 Výroèí Jiøí Melantrich (Rožïalovský) z Aventina významný èeský renesanèní tiskaø a nakladatel à asi 1511, Rožïalovice 19. listopadu 1580, Praha Ze své tiskárny postupnì vybudoval velký tiskaøský a nakladatelský podnik evropského významu. Základem jeho edièní èinnosti se stala Bible, kterou vydal zøejmì ètyøikrát èi pìtkrát (tzv. Bible Melantrichova zvaná též Melantriška). Tøikrát vydal Nový zákon a také širokou paletu další náboženské a mravolièné literatury (mj. od Erasma Rotterdamského) urèené jak katolickým, tak luterským èi utrakvistickým zákazníkùm. Vìnoval se i tisku humanistické literatury a latinských básnických sbírek. Poèinem pøesahujícím svým významem hranici Èech byla spolupráce s proslaveným italským lékaøem a botanikem Pietrem Andreou Mattiolim, pøedevším pak èeské a nìmecké vydání jeho Herbáøe. Vìnoval se však i tisku rùzných pøíruèek a slovníkù, snìmovních akt èi jiné právnické literatury, ale také laciných zábavných knížek lidového ètení. Jiøí Melantrich byl též èlenem mìstské rady Starého Mìsta pražského. Roku 1557 mu byl udìlen šlechtický titul a erb. Po celý život vystupoval jako humanisticky vzdìlaný utrakvista ovlivnìný luterstvím a tolerantní ke katolictví. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci postní 2014 XV. roèník 4 Vydává sbor Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci vlastním nákladem jako svùj vnitrosborový bulletin. Pøíspìvky, ohlasy, pøipomínky posílejte na adresu redakce: Blahoslavova 1, Olomouc nebo Redakèní kruh: Jana Rumlová, Ivana Jeništová, Jana Vrajová, Dagmar Pojslová, Noemi Batlová, Petr Marek Grafická úprava a zlom: Laco Švec Tisk: Miroslav Ryšavý Za všechny chyby v tomto èísle se omlouváme. Uzávìrka tohoto èísla: 20. bøezna 2014 Vyšlo: 30. bøezna 2014 Uzávìrka pøíštího èísla: 20. dubna 2014

2014 XV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci

2014 XV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 5 letnièní 2014 XV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, píšu tento úvodník a v hlavì ještì plno vzpomínek na Velikonoce. Plno dojmù, které mì

Více

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit!

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! Zpravodaj Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! 2/2009 Vydává Centrální svaz Kolpingova díla Èeské republiky, nám. Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sáz., telefon: ++420-566 620 207, 566 585 010, fax: ++420-566

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ROZJÍMÁNÍ U POÈÍTAÈE SPIRITUALITA. MUDr. Dagmar Pohunková

ROZJÍMÁNÍ U POÈÍTAÈE SPIRITUALITA. MUDr. Dagmar Pohunková VÍCE NEŽ JARO Bývalá hollywoodská hvìzda, kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger ztratil sympatie, když nechal popravit trojnásobného vraha. Nedávno totiž podepsaly více než ètyøi miliony lidí výzvu

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. Putování za zvony WWW.HLUBOKA.

Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. Putování za zvony WWW.HLUBOKA. H LU B O C KÝ Z P RA VO D A J Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. čísl o 1 1 - l i stopa d 2 0 1 0 - cen a 1 0 Kč Putování za zvony Po

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku:

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Roèník 20 Èíslo 2 25. 12. 2014 Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Ménì vzdychej, více zpívej. Ménì k zemi, více k nebi se dívej. Ménì

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 7-8 - červenec-srpen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ 10 LET OD POVODNÍ Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net WWW.HLUBOKA.CZ 1 Mùj muž je Vodnáø,

Více

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj.

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Roèník 17 Èíslo 2 25. 12. 2011 Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Pøišel jako malé dítì, aby se pøiblížil našemu utrpení. Narodil se chudý, abychom

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká 4 IX. roèník Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká Vážení spoluobèané, rád bych vás informoval o jednom zámìru, který zøejmì nebude pøíliš populárním, ale pøedpokládám, že jsme od

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce Jáchymovské peklo Jáchymovské peklo? To asi øíkali o svém zamìstnání horníci, kteøí mìli pøíliš tìžkou práci, odhaduje dvacetiletý technik z Ostrova. Nìkdy lidé uvádìjí, že se jednalo o trpící vìznì, ale

Více