Co je bioodpad (BRO)?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je bioodpad (BRO)?"

Transkript

1 4 Program akcí v Rychnově na celý rok Zprávy ze školy a školky Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu Cena 5 Kč Duben 2015 Co je bioodpad (BRO)? Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou veřejné zeleně, čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce, a také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny). Bioodpady jsou významnou součástí odpadů vznikajících v komunální sféře. Kvůli svým vlastnostem způsobují komplikace při skládkování (tvorba skládkového plynu a výluhu). Při separovaném sběru je však bioodpad surovinou, kterou je možno přeměnit na užitečný materiál (kompost) využitelný v široké škále lidské činnosti. Proč separovat bioodpad? Enviromentální důvody: bioodpady, které se podaří oddělit, jsou na odborně provozované kompostárně přeměněny na humusové látky vhodné k náhradě průmyslových hnojiv. Kompost je možno využívat pro zemědělskou činnost, tvorbu a údržbu veřejné zeleně atd. Legislativní důvody: povinné zavedení systému nakládání s bioodpadem předpokládá i nově vydaný Zákon o odpadech. Ekonomické důvody: kompostování je již nyní levnější než skládkování. V příštích letech se dá předpokládat ještě výraznější zvyšování rozdílu mezi náklady na skládkování a kompostování. Co je kompostování? Jedná se o přirozený biochemický proces probíhající v přírodě, při němž z původních organických látek pod vlivem živých organismů (mikrobů) vzniká stabilní hnojivo kompost, bohatý na humusové látky a rostlinné živiny. Průmyslové kompostování probíhá ve speciálních zařízeních kompostárnách, kde se na vodohospodářsky zajištěných plochách proces rozkladu kontroluje a optimalizuje. Probíhá zde drcení, promíchávání, provzdušňování a další postupy, které vedou k získání kompostu standardizovaných vlastností. Jaké existují možnosti nakládání s bioodpadem? Domácí kompostování - komunitní kompostování probíhá v rámci bytového domu, ulice, čtvrti. Sběr na sběrných dvorech, sběr pomocí velkoobjemových kontejnerů je vhodný pro příležitostné odložení bioodpadů typu větvě, padané ovoce. Sběr prostřednictvím BIO nádob (popelnic). Obyvatelé mají k dispozici vlastní nádobu. Systém je pro uživatele velice komfortní a speciální konstrukce BIO nádoby zajišťuje hygieničnost sběru a zabraňuje nepříjemnému zápachu. Systém je vhodný zejména ve vilové a satelitní zástavbě.* *zdroj. Ceska-republika/Sluzby/Svoz-bioodpadu/Co-je-to-bioodpad.htm Pokračování na str. 2

2 Co je bioodpad (BRO)? pokračování z úvodní strany Kam s odpady v Rychnově? Povinnost třídit kovy a bioodpad zavedla od novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyvolaná evropskou směrnicí, která ukládá členským státům třídit kovy a snížit ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky o 50 respektive 65 % v letech 2013 respektive 2020, oproti výchozímu stavu v roce 1995 (zdroj MŽP). Povinnost odděleně soustřeďovat biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu mají obce v období od 1. dubna do 31. října každého roku. Podle vyhlášky si obce budou moci vybrat z několika způsobů, jak občanům umožnit třídění bioodpadu a kovů. Mezi způsoby patří sběr skrze sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby, pytlový způsob sběru a v případě bioodpadu i např. bioplynové stanice nebo obecní a komunitní kompostárny. Obce budou samozřejmě limitovány možnostmi, které v dané věci mají a to jak finančními (finanční náročnost na zavedení systému a provoz soustřeďování BRO), tak i technickými (vybavení) nebo prostorovými (kde najít vhodné místo, tak aby splňovalo všechny zákonné a technické předpoklady). Mezideponie Systém, který město uplatnilo v minulých letech již nadále nelze provozovat, protože místo u lesa v Husovce, bylo schváleno pro ukládání odpadu z lesního hospodářství (větve a štěpka - viz. katalog odpadů 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů). Pozemek, na kterém naše tzv. mezideponie biologického odpadu leží, je pozemek určený k plnění Vydavatel: MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, IČO Vychází měsíčně k 5. dni v měsíci nákladem 400 kusů. MK ČR E Odpovědný redaktor Marie Strnadová. Neoznačené foto - redakce. Elektronická sazba Vladimír Vinkler. Tisk Městský úřad, Konica Minolta. Veškerá práva vyhrazena. Periodický tisk územního samosprávného celku funkci lesa, na kterém není možno nakládat s odpady ze zahrad, tedy ani dočasně ukládat. Na naší deponii navíc trávu vozili nejen Rychnováci, kteří platí poplatek za svoz a likvidaci odpadu, ale také lidé ze sousedních obcí a to nejen v malém množství. Prevence v zniku odpadů Základní zásadou nakládání s odpady, je předcházení vzniku odpadů - v pojetí BRO je tato zásada myšlena tak, že odpad ze zahrad, např. tráva, není odpadem, pokud zůstane v místě vzniku, tedy na zahradě ve formě kompostu, který na zahradě bude mít další smysluplné využití. Jinak se tomu říká domácí kompostování. Co je to komunitní kompostování - jednoduše řečeno, tráva z více zahrad na jednom kompostu (jedna ulice, zahrádkářská kolonie)a využití v co nejbližším místě vzniku. Obecní komunitní kompostování - je systém, kdy občané obce vozí BRO na jedno místo v obci, kde je malé zařízení - kompostárna. Co je potřeba? Vhodné místo, odpovědného pracovníka, provozní řád, základní technologické pomůcky (štěpkovač, přední nakladač, kontejnery ). Zřízení komunitní kompostárny se také kromě zákona o odpadech řídí mnoha dalšími právními předpisy. Tento způsob se zdá nejpřirozenější, ale město bohužel zatím nemá místo, které splňuje podmínky pro zřízení obecní kompostárny. Řešení pro rok 2015 Při stanovování systému město uvažovalo nejprve o sběru BRO pomocí velkých kontejnerů AVIA umístěných buď na stanovišti u máchadla nebo přímo na dvoře za čp. 68 (Beseda). Problémem těchto míst je nutnost zbudovat zpevněnou plochu (u máchadla) a zároveň prostor zabezpečit oplocením, určit provozní dobu, abychom provozovali toto zařízení pouze pro občany Rychnova, kteří zde platí poplatky za odpady a tedy i za vyvážení tohoto odpadu a ne pro sousedy z okolí. Za Besedou bychom museli zbudovat nový příjezd a provést částečné zpevnění plochy. Zde však existuje obava, že využití kontejneru, byť s týdenním vývozem, by nadmíru obtěžovalo okolí, v blízkosti se nachází zdravotní středisko. Vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou, schválená na zasedání zastupitelstva města dne , stanoví pro sběr bioodpadu kontejnery o objemu 1100 l, v počáteční fázi je uvažováno o 5-10 kontejnerech umístěných na stanovištích dle přílohy č. 1 k vyhlášce. V případě, že toto množství nebude dostatečné, je město připraveno počet těchto kontejnerů navýšit. Náklady na provoz těchto kontejnerů budou činit cca 45 tis. Kč ročně (jeden kontejner s týdenním vývozem v období duben až říjen 7.560,- Kč bez DPH). Výhodou tohoto systému je možnost dobré dostupnosti, možnost kontejner uzavřít, pravidelný smluvní týdenní svoz kontejnerů, nevýhodou nutnost časté kontroly míst, kde budou tyto kontejnery umístěny. A co dál? V současné době se snažíme najít jiné vhodné místo, na kterém by mohla být například komunitní kompostárna nebo velkoobjemový kontejner s provozním režimem. Jako ideální místo se zdá prostor za nádražím (tzv. Manipulák), který je však v majetku Lesů ČR. Město ve spolupráci s okolními obcemi bude dále hledat další způsoby, které by pomohly řešit problematiku BRO. Jako další možná nadstavba se nabízí možnost získat v dalším roce dotaci na pořízení kompostérů, které by byly následně předány zájemcům z řad občanů Rychnova. Tento systém zavedl například mikroregion Tanvaldsko. Ideální a určitě správnou cestou je snažit se vzniku jakýchkoli odpadů předcházet, v případě BRO, to může být právě využívání domácích kompostérů. Uzávěrka Rychnovského zpravodaje Uzávěrka květnového čísla RZ je v pátek 24. dubna. Budeme rádi za vaše příspěvky, ale i připomínky. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané materiály se nevracejí. Příspěvky zasílejte na: -tl-jt Rychnovský zpravodaj 2

3 Z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne Zastupitelstvo města ukládá MěÚ prověřit možnost zřízení konečné zastávky autobusu v prostoru křižovatky u Krajské správy a údržby silnic a připravit návrh situace budoucího řešení. - Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou rozhodlo zadat výběrové řízení na dodavatele Plánu bezbariérových tras města Rychnova u Jablonce nad Nisou. - Zastupitelstvo města na základě předloženého zápisu z mimořádné valné hromady SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou ze dne jmenuje velitelem jednotky požární ochrany p. Jakuba Vavroše. - Zastupitelstvo města vyjadřuje zájem podpořit občanské sdružení BEZME- ZER. K rozhodnutí o konkrétní podpoře požaduje zastupitelstvo předložit plán činnosti a akcí sdružení a jejich ekonomickou rozvahu. - Zastupitelstvo města ukládá starostovi připravit ideový záměr grantového schématu Města Rychnova u Jablonce nad Nisou na příští období počínaje rokem Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou - Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zažádat o dotaci na pořízení nového hasičského automobilu CAS 20 a vyčlenit částku ve výši 3,5 mil. Kč na vlastní podíl města. V případě získání dotace ukládá zařadit tuto částku do rozpočtu města pro rok Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na akci Snížení energetické náročnosti v č. p. 68 Rychnov u Jablonce nad Nisou a vyčlenění vlastního podílu města ve výši ,- Kč. Aukce elektrické energie a plynu Obyvatelé Rychnova mají společně opět možnost snížit své náklady! Vedení města ve spolupráci se společností ecentre pro Vás připravilo možnost snížit náklady domácností, SVJ a firem na elektrickou energii a plyn. Základní myšlenkou spouštěného projektu pro občany Rychnova a podnikatele je spojit co největší množství zákazníků, vytvořit tak silnou skupinu a stát se zajímavým klientem pro dodavatele energií. Dodavatel je pak ochoten o takového klienta bojovat, neboť má záruku určité spotřeby a tím pádem si může dovolit snížit svou ceníkovou cenu, která je běžně nabízena jednotlivým zákazníkům. Místem střetu a zájmu těchto dodavatelů je pak elektronická aukce tedy dražba, která probíhá on-line. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého zákazníka otevřeně soutěží. Tato služba již proběhla v Liberci, Jablonci nad Nisou, Železném Brodě, Turnově a vždy byl o ní mezi občany velký zájem a dosahovalo se značných úspor. Výhody aukce Služba je pro občany zdarma, protože je hrazena z předem stanovených aukčních poplatků pro dodavatele, který v aukci zvítěz. Do aukce se můžete přihlásit i s jiným odběrným místem než na území Rychnova (provozovna, chalupa, apod.), stejně tak se můžete přihlásit ikdyž v Rychnově nemáte trvalý pobyt. Ceny jsou garantované na celé období. Domácnosti se soutěží na 2 roky a podnikatelé i na jeden. Dodavatelé, kteří se aukcí účastní jsou prověření, mají dlouholeté zkušenosti, početnou klientelu a pohotový zákaznický servis.poskytujeme i právní servis a celý proces je zařízen za klienta, takže se nemusíte bát skrytých poplatků, nebo sankcí. V případě, že neuštříte Vám zůstává současná smlouva, takže nečelíte žádnému riziku ovšem díky velkému počtu odběrných míst dosahujeme skutečně velmi nízkých cen. Kdy a kde se můžu k e-aukci připojit? MěÚ Rychnova u Jablonce zasedací místnost Informační setkání pro občany proběhne středa v 18:00 s možným přihlášením, a se do aukce můžete přihlašovat také od 14:00 do 18:00. Máte-li jakýkoliv dotaz, nebo Vám nevyhovují termíny, kontaktujte zástupce společnosti ecentre: Lukáš Najman, tel.: Rychnovské slavnosti se blíží Ve dnech bude město Rychnov u Jablonce nad Nisou pořádat Rychnovské slavnosti. Slavnosti zahájí v pátek večer oblíbená skupina HRADIŠŤAN. V sobotu vystoupí na náměstí místní hudební skupiny včetně našich dětí ze školy, člen Naivního divadla z Liberce zahraje dětem pohádku, bude zde umělecké sympozium Bezmezer, o.p.s. a další bohatý doprovodný program. V tomto roce otevřeme také novou expozici městského muzea, zaměřenou na téma Válečná výroba továrny Getewent vs. koncentrační tábor Grosse Rosen v Rychnově u Jablonce nad Nisou. V neděli oslaví v rámci slavností rychnovští hasiči 140 let od vzniku SDH Rychnov. Pořádají dětský den s tím spojený. Máme také v úmyslu umožnit všem návštěvníkům poznat regionální produkty (potraviny, výrobky, tradiční řemesla) Libereckého kraje a tím podpořit produkci těchto výrobků. -red- Úplná uzavírka silnice č III/28713 z Pelíkovic přes Radoňovice do Hodkovic nad Mohelkou v období od do z důvodu provádění stavební činnosti na komunikaci. Rychnovský zpravodaj 3

4 Pokračování z nimulého čísla V kronikách se objevují některé zajímavé údaje, kterým se snad z dnešního pohledu nechce věřit. Tak prý v roce 1761, jak napsal farář Rossmeisl, mělo být ve vsi jedenáct statkářů, stejně sedláků, dvaašedesát chalupníků, osmdesát domkařů a několik nájemníků. Jde jen o to, jak si dnes v porovnání s minulostí vysvětlujeme pojem statkář. V roce 1854 snad žilo v Rychnově šestnáct tkalců, osm přadláků, šest ševců, šest kameníků, pět krejčích, čtyři truhláři, čtyři povozníci, tři tesaři, tři kramáři, dva mlynáři, stejně řezníků, zedníků, holičů a muzikantů, výčepní a punčocháři byli rovněž dva, ale již jen po jednom kováři, koláři, myslivci a výrobci šindelů. Ves měla jednoho obecního posla. O výrobcích dóz a malířích nebylo v tomto zápisu ani slova. Zajímavé jsou poznatky, které vzešly ze sčítání v roce Vedle občanů se po Rychnově, který byl v době letního sčítání ještě městysem, pohybovali padesát dva koně, tři sta kusů hovězího dobytka, sto devadesát dvě kozy, dvacet pět prasat, tisíc čtyři sta třiadvacet slepic, prý jen šest hus a sto třicet kusů jiné drůbeže. Na květy vyletovaly varroázou a chemikáliemi nepronásledované včely z nejméně sto jednatřiceti úlů. Na to, kolik je čeho v našem městě dnes, si každý dokáže odpovědět sám. K povídání o počtu obyvatel rozhodně patří i přehled o počtu domů. Přesnými údaji o tomto ukazateli dochované rychnovské kroniky rovněž příliš nehýří. Přesto však některá čísla o jejich počtu lze najít. Zajímavostí je, že za třicetileté války kolem roku 1630 mělo být v Rychnově na sto dvanáct domů, v Jablonci nad Nisou však jen kolem třiceti.na konci hrůzných morových let ve vsi Rychnov údajně bylo více domů než obyvatel. Kolik však? Těžko přesně říci. K roku 1759 se váže číslo zhruba sto sedmdesát. V rámci tereziánsko josefínských reforem v roce 1772 došlo i na číslování domů. Bylo jich označeno sto devětaosmdesát. Číslo 1 obdržel tzv. horní mlýn na pravém břehu Mohelky při dnešní odbočce silnice z Kokonína. Číslování směřovalo do středu obce, ač rozhodně domy byly postupně stavěny od tehdejšího centra vesnice, jímž byl první kostel, který stál mezi oběma dvěma dnešními školami. O třicet sedm roků později, tedy v roce 1809, ve vsi stál dokonce dvě stě šedesát jeden dům. Pro srovnání Jablonec nad Nisou v témž roce disponoval pěti sty dvanácti domy. To bylo nesporně dáno tím, že roku 1808 zásluhou podnikavého Františka Zachariáše Römische se Jablonec stal městysem s bohatě se rozvíjející podnikatelskou a výrobní strukturou. Bouřlivá stavební léta zaznamenal Rychnov v posledních dvou desetiletích před zlomem století. To byly stavěny i vícepodlažní domy hlavně v ulici Nádražní a Kokonínské. Pro zajímavost uvádím, že dnešní škola při hlavní ulici ke kostelu postavená v roce 1900 nesla popisné číslo 488, dnešní MěÚ se stal v pořadí 490 budovou obce. Mezi dvěma válkami se v Rychnově rozběhla čilá výstavba. Poválečnou recesi totiž vystřídala silná konjunktura. Podle tehdejšího kronikáře nastalo období, kdy... každý pracovitý člověk nacházel dost zaměstnání a slušnou odměnu ve všech průmyslových oblastech. Spořiví dělníci nashromáždili dostatek kapitálu a v Rychnově se začala rozvíjet čilá stavební činnost. Od hasičské zbrojnice k Zálesí vznikla nová čtvrť města, kterou tvořily přízemní i patrové domy. Přibližně kolem roku 1935 měl Rychnova Rychnovský zpravodaj 4 Kolik nás v Rychnově žije? šest set popisných čísel. Vila ve Smetanově ulici nesla číslo 599. Její výstavba byla dokončena v roce Krize a následné obavy z možné války však výstavbu utlumily. Poslední dům s číslem 606 vyrostl v těsné blízkosti železničního viaduktu a tehdejší továrny Getewent. Sloužil jako ubytovna pro konstruktéry a techniky, kteří se v nedaleké továrně pokoušeli vymyslet nové zbraně pro fašistické Německo. Zřejmě již od konce ledna 1945 zde byla umístěna i komandatura centrálního tábora Gross Rosen, která utekla ze Slezska před postupujícími jednotkami Rudé armády. Po roce 1945 se v Rychnově nestavělo. Domovní správa opravovala dle svých možností stávající fond, což bylo nedostatečné. Navíc někdy kolem roku 1963 ženijní vojsko naší armády likvidovalo v pohraničí neobydlené domy. V Rychnově byly nejvíce postiženy při této akci osady, bouralo se ale i ve městě. O výstavbě od roku 1963 jsem se již zmiňoval v části o počtu obyvatel. Paní matrikářka mohla konstatovat, že na počátku letošního roku má ve svých seznamech uveden poslední dům s pořadovým číslem 897. Trvale obydlených domů města je pět set osmdesát sedm, rekreačních domků devadesát osm. Znamená to tedy, že v průběhu let zaniklo z nejrůznějších důvodů v našem městě plných dvě stě dvanáct staveb. Většinou podlehly ničivým požárům, jako například restaurace Na Švajcu, často byly z důvodu zchátralosti rozbourány, jak tomu bylo v případě Lidového domu, který byl nedílně spjat s historií města. Své sehrála i odlehlost staveb od městského centra. Je však jistě dobře, že se panu R. Machalovi daří opravit secesní stavbu Rychnovský dvůr čp. 462 z roku 1888 v ulici Nádražní, stejně jako se to povedlo před lety panu Z. Dvořákovi u roubenky na ulici Ještědské nebo panu Stehlíkovi u stavby pojizerského typu u mostku před domem čp O její zachování se zasloužil i významný národopisec naší oblasti J. V. Scheybal. J. K.- kronikář Střípky z městské policie Dne 20. února 2015 se ve večerních hodinách hlídka Městské policie Rychnov u Jbc. podílela v součinnosti s Územním odborem Policie ČR, Jablonec n/n na kontrole Baru Nota v Rychnově u Jbc. Provedená kontrola byla zaměřena na podávání alkoholických nápojů mladistvým. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno závad. Městská Policie Rychnov u Jablonce n/n upozorňuje! Na základě množících se stížností bude ze strany Městské policie přistoupeno ke zvýšené kontrole chovatelů psů při venčení a zejména úklidu psích exkrementů. Ne všichni se při venčení chovají zodpovědně ke svému okolí. APPELUJEME tímto na všechny pejskaře aby dále nezhoršovali napjatou atmosféru v našem městě a po svých pejscích si řádně uklízeli. A co Vás může postihnout, když si hromádku neuklidíte? Strážník Městské policie může toto jednání posoudit jako porušení ust. 47 odst. 1 písm. d) z.č. 200/1990Sb. a za toto jednání Vám může být uložena pokuta a to až do výše ,- Kč. str Mgr. M. Švarc

5 Kritéria pro přijímání dětí do MŠ K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou přijaty děti s trvalým pobytem v Rychnově u Jablonce nad Nisou a v obci Pulečný, které dosáhnou k věku tří let. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - v souladu s ustanovením 34 odst. 4 školského zákona Děti, které k dosáhnou tří let věku a jejich starší sourozenec se bude k vzdělávat v mateřské škole jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace. V rámci tohoto kritéria budou přijímány děti od věkově starších. Děti, které k dosáhnou tří let věku a jejich starší sourozenec se bude k vzdělávat v základní škole jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace. V rámci tohoto kritéria budou přijímány děti od věkově starších. Děti, které k dosáhnou tří let věku. V rámci tohoto kriteria budou přijímány děti od věkově starších. V případě, že nedojde k naplnění kapacity MŠ (149 míst) může ředitel rozhodnout o přijetí dítěte, které dosáhne tří let věku k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku 2015/2016. ZÁPIS Termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne: v budově MŠ od a od hodin Žádost o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání lze zaslat i poštou do Dokumenty potřebné k zápisu 1) Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte 2) Potvrzení o očkování dle 50 zákona č 258/2000 Sb. od obvodního pediatra 3) Cizinci, kteří nejsou občany státu EU mají přístup k předškolnímu vzdělávání za předpokladu, že na našem území vlastní oprávnění k pobytu delší než 90 dnů a předloží povolení k dlouhodobému pobytu rezidentskou kartu. Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy, jsou k vyzvednutí v budově mateřské školy a nebo ke stažení na webu školy. -skoly-rychnov-u-jablonce-nad-nisou Ing. Petr Sacher, ředitel ZŠ a MŠ Úspěch TS Magdaléna o.s. Na konci února získal soubor TS Magdaléna o.s. na postupové přehlídce Modrý kocour 2015 v Turnově postup na celostátní přehlídku mladého divadla Mladá scéna 2015 Ústí nad Orlicí s inscenací Oněgin byl rusák aneb v Praze svůj čas maříš - za rohem je Paříž. Ve velké konkurenci výborných divadelních souborů ze ZUŠ Liberec nebo Oldstars Praha si tohoto úspěchu velmi vážíme a to i proto, že jde o nejmladší soubor TS a na přehlídce mládeže a dospělých byl poprvé. Ludmila Rellichová Poděkování Poděkování za dlouholetou práci v dobrovolném sboru hasičů v Rychnově u Jablonce nad Nisou panu Milanu Hanykovi st.. U SDH Rychnov p. M. Hanyk působí od a od roku 2002 působil jako velitel. Jménem sboru bychom chtěli poděkovat za jeho obětavost, skromnost a profesionální práci při výkonu své funkce, kterou po celá léta dělal s chutí, vervou a při tom všem zvládal vychovat své syny, fungovat v rodině a chodit do zaměstnání. Obrovské srdíčko, které věnoval sboru SDH Rychnov, mu můžeme všichni jen závidět. Nebyl pro nás jen velitel, který dokázal vyjet za každého počasí a v jakýkoli čas. Při zaznění sirény odhodil domácí práce na zahradě a běžel zachraňovat spolu se svou jednotkou lidské životy, zvířecí miláčky či majetek. Velký dík mu patří, za výchovu mladých hasičů, perfektní organizování různých výletů pro nejmenší a dalších akcí např. Dětský den pořádaný sborem SDH Rychnov, pálení čarodějnic, opékání buřtů či účast na soutěžích mládeže. Pod vedením p. M. Hanyka prošlo za dobu jeho působení mnoho mladých hasičů, nespočet z nich se vydalo na cestu profesionálního hasiče. Dovolím si říct, že takového velitele, i když to s ním někdy nebylo lehké, budeme jen těžko nahrazovat. Předával nám cenné rady a stále nám ukazoval,že ne vše se dá přepočítat na peníze. Ještě jednou děkujeme a doufáme, že na nás nezanevřeš veliteli. SDH Rychnov Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 26. dubna 2015 Stanoviště: Hranice - na křižovatce u vývěsní cedule Ještědská - bytovky SBD Náměstí Míru - proti obchodu Požární zbrojnice U nádraží Způsob přebírání odpadů: Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny! Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu. Přijímány budou následující druhy odpadů: Léky všeho druhu včetně mastí Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!!! Zbytky starých barev, obaly od barev Kompletní televizory, PC, monitory, tiskárny, ledničky, drobné elektrozařízení, zářivky Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l) Olejové filtry a další zaolejovaný materiál Nebudou přijímány následující druhy odpadů: Odpad stavebního charakteru - eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi atd. Rychnovský zpravodaj 5

6 Helpík a Masopust Páťáci měli třetí týden v únoru poměrně nabitý. V úterý nás čekala přednáška pana Gorčíka. Ten jako profesionální záchranář předává odborné znalosti a dovednosti žákům pátých tříd v rámci zdravotně-výchovné soutěže Helpíkův pohár, kam jsme se přihlásili. Cílem celé soutěže je nejenom předcházet stavům, které vedou ke vzniku úrazů, ale dále naučit děti základním jednoduchým život zachraňujícím úkonům. K nejjednodušším jistě patří vybavit si číslo na záchranné složky, správně se ohlásit do telefonu a přivolat pomoc. Dostali jsme se ale také k masáži srdce, technice dýchání z úst do úst apod. Aby soutěž byla soutěží, na konci povídání jsme byli prověřeni testem, na jehož konci vzešly dvě dvojice účastníků okresního kola Helpíkova poháru, který se uskuteční v květnu. Těmito dvojicemi se staly Karolína Kalinová s Viktorií Svobodovou a Jakub Troják s Matyášem Malým. Už teď se těšíme na květen, kdy poměříme naše síly s ostatními. Zatmění slunce pozorované ze školního hřiště V pátek 20. března zní školou od rána jediné téma. Zatmění slunce. Žáci si navzájem ukazují přinesené filtry. Vidět jsou i vcelku originální a unikátní kousky jako svářečské brýle, znásobené 3D kino brýle, vnitřek prehistorické počítačové diskety a další. Spousta žáků nechce zmeškat ani první okamžiky optického střetu Slunce s Měsícem. Na školním hřišti sledujeme tento unikátní astronomický jev. S nedůvěrou čekáme, jak dopadne pokus projekce malým otvorem v papíru, zda se z kolečka postupně opravdu vykrojí srpeček. V 10:40 všichni odpočítáváme. Měsíc se chystá zakrýt Slunce v dnešním maximu. Díky hezkému a jasnému počasí jsme si mohli tento zážitek dokonale užít a vychutnat. Mgr. Eva Žižková Čtvrtek se nesl v duchu masopustního reje masek. Masopust v lidové tradici představuje čas hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly nejčastěji taneční zábavy a jinak tomu nebylo ani v našem případě. Kromě tanečního veselí jsme dopoledne zpestřili dovednostními a tanečními soutěžemi. Na masky a celý rej se můžete podívat v galerii. Mgr. Hana Hájková Třeťáci prověřili své znalosti na dopravním hřišti Žáci 3.A dne 4. března ukončili opakování dopravní výchovy na téma chodec. Opakování proběhlo na DDH v Jablonci n. N. za přítomnosti pracovnice městské policie. Znalosti si ověřili závěrečným testem. Mgr. Hana Zemínová Rychnovský zpravodaj 6

7 Téma lidské tělo V deváté třídě v hodině NJ právě probíráme lidské tělo. Žáci si obkreslili na papír siluetu postavy, kterou měli za úkol vybarvit a popsat. Cílem bylo ověřit a upevnit si znalost pojmenování jednotlivých částí těla. Mgr. Eva Žižková Knihomolové ze 3.B Žáci 3.B se na hodinách čtení seznamují s různými knížkami, které sami přečetli. Tak se také seznámili s knížkou od Olgy Černé Kouzelná baterka. Tato knížka je přímo nadchla a zároveň si zkusili k ní namalovat ilustrace. Zájem o četbu přivedl žáky do knihovny, kde je paní Chloubová seznámila s knížkou O prasátku Lojzíkovi od Táni Rybenské. Děti si Lojzíka namalovaly a od paní Chloubové obdržely soutěžní otázky ke knížce a za správné odpovědi mohly získat krásnou odměnu. Děkujeme paní Chloubové za příjemné hodiny strávené v knihovně. Mgr. Hana Velclová Kulinaření s Albertem Žáci 8. třídy se zúčastní talentové kuchařské soutěže Coolinaření s Albertem. Soutěžní disciplínou je studené párty pohoštění. Hodnotit se bude nejen složení pokrmu, ale i lákavý vzhled, jednoduchost přípravy a finanční nenáročnost surovin. Na výherce čekají kurzy vaření pod vedením špičkových profesionálů v oboru a další lákavé ceny. Mgr. Eva Žižková Beseda s nutriční terapeutkou V rámci předmětu výchova ke zdraví v 6. třídě jsme besedovali s nutriční terapeutkou paní Reczaiovou, která pracuje v nemocnici v Jablonci nad Nisou. Potvrdila nám mnohé z toho, o čem jsme se již učili. Jako například o důležitosti snídaní, o vhodné večerce, vyváženosti stravy a nezbytnosti pohybu. Paní terapeutka spolu s žáky rozvinula živou debatu, která se týkala nejenom vhodnosti některých potravin v jídelníčku, ale i pravdivých příběhů ze života (dětská obezita, poruchy příjmu potravy). Závěr besedy by se dal shrnout do tří univerzálních pravidel, tzv. 3P Pestře, Pravidelně, Přiměřeně. Mgr. Hana Hájková Co víme o národnostních menšinách v ČR Tuto otázku si položili sedmáci při práci nad projektem mapujícím kulturu, tradice a zvyky národnostních menšin. V hodinách občanské výchovy tak nejprve ve skupinách shromažďovali informace, které následně zpracovali do podoby Power- Point prezentace. Výsledek své práce, doplněný o libovolnou aktivitu, která se nějakým způsobem váže k tématu, pak přednesli a promítli svým spolužákům. A tak jsme ochutnali židovské jídlo -cizrnový hummus či ukrajinské plněné taštičky se zakysanou smetanou, vyplnili kvíz týkající se života Arabů a naučili se několik romských slov. Cílem projektu bylo získat základní přehled o odlišnostech jednotlivých kultur a uvědomit si, v čem nás život s menšinou obohacuje a v kterých momentech naopak vyvstávají možné konflikty. Mgr. Dagmar Kindlová Rychnovský zpravodaj 7

8 Karneval ve školce KARNEVAL na ten den se děti vždy velice těší. Na jeden den se děti ze třídy BROUČKŮ, MOTÝLKŮ a BERUŠEK, proměnily v pohádkové bytosti. Nejprve je čekala soutěžní promenáda v maskách, po té bravurně zvládaly karnevalové soutěže a skvěle tančily v rytmu hudby. Děti si během karnevalu užily soustu legrace a dobré nálady. Velké díky patří též rodičům, kteří děti na tento den připravili. Dana Kozáková Gratulujeme Sbor pro občanské záležitosti, městský úřad a redakce Zpravodaje blahopřejí těmto občanům, kteří slaví v dubnu jubileum Pozvánka na výlet! Zveme Vás na jarní výlet pořádaný ve spolupráci s Městským úřadem, který se uskuteční v sobotu Předběžná trasa: Teplice v Čechách a okolí Doprava zajištěna dálkovým autobusem s WC, předběžná cena ,- Kč. Podrobné informace najdete v květnovém zpravodaji a na letácích. Těšíme se na Vás. Mgr. Hana Zemínová Buchberger Vít Buchbergerová Lenka Cejnarová Anastazie Červená Hornová Lenka Handlířová Marcela Kolovratník Ladislav Koňák Petr Kotrbová Libuše Kubíček Vladimír Kyzyvát Libor Linhartová Jindřiška Mrákotová Magdalena Mrázková Jiřina Nosková Jaroslava Novotný Jaroslav Patka Josef Pivrnec Miroslav Poláček Karel Rybář Jiří Rychterová Jaroslava Stehno Jiří Sýkora Jiří Šestáková Miroslava Šprachta Zbyněk Teichman Stanislav Vašatová Hana Vávra Miroslav Vávrová Helena Pokud si někdo nepřeje být uveden v RZ, stačí zavolat na tel.: nebo Pozor na termín uzávěrky. Rychnovský zpravodaj 8

9 příloha Libereckého kraje duben 2015 událost roku ST. GALLEN LIBERECKÝ KRAJ Liberecký kraj a švýcarský kanton St. Gallen oslaví v letošním roce dvacet pět let vzájemné spolupráce. U příležitosti oslav výročí tohoto dlouhotrvajícího a úspěšného partnerství, které by nám mohl závidět nejeden region, se na obou místech uskuteční celá řada společenských, kulturních a sportovních doprovodných akcí. Je opravdu výjimečné, aby partnerství mezi dvěma regiony vydrželo tak dlouho a po celou dobu se odehrávalo v tak konstruktivní a přátelské atmosféře, říká Willi Haag, člen kantonální vlády St. Gallen. Věřím, že i v budoucnosti budou výsledky naší činnosti stejně přínosné, jako tomu bylo a je dosud, dodává hejtman Martin Půta. Čísla hovoří jasně od roku 1990 se do výměnných pobytů zapojilo na dva tisíce obyvatel z obou partnerských regionů a tyto aktivity byly podpořeny celkovou částkou v hodnotě přesahující 46 mil. Kč. Žádná čísla už ale nedokáží spočítat, kolik cenných a nových zkušeností mohlo díky těmto partnerským návštěvám vzniknout. Mezi největší úspěchy patří bezesporu navázání intenzivní spolupráce mezi Univerzitou St. Gallen, která je často označována za nejprestižnější ekonomickou vysokou školou v německy mluvících zemích a Technickou univerzitou v Liberci. Úspěšně propojit se ale podařilo i mnoho dalších hospodářských, společenských a kulturních aktivit. Celá řada odborných stáží mezi úřady, institucemi a firmami obou regionů přispěla ke zkvalitnění činností v oblastech jako životní prostředí, zemědělství, doprava nebo regionální rozvoj. Příkladné organizaci vzájemné spolupráce vděčí oba regiony především Kooperaci St. Gallen Liberec ČR. Ta v minulém roce ukončila svou činnost a její úlohu převzaly samosprávy Libereckého kraje a kantonu St. Gallen s cílem i nadále pokračovat v této jedinečné spolupráci. Text: Petr Vondřich Foto: St. Gallen-Bodensee Tourismus

10 NA KRAJI Zubní pohotovost v kraji už i v nočních hodinách o víkendu Rada Libereckého kraje rozhodla o tom, že od 1. dubna 2015 bude pohotovostní služba zubních lékařů v Libereckém kraji doplněna i o provoz v nočních hodinách ( ), a to v sobotu, v neděli a ve svátky. Ordinace MUDr. Ahmada Abu Bakera, jež bude tuto službu poskytovat, se nachází na adrese: Boleslavova 1136/4, Liberec Rochlice. I nadále bude fungovat zavedený systém služeb zubní pohotovosti, kdy o víkendech a svátcích v době od 8 do 12 hodin slouží lékař v Krajské nemocnici Liberec, a.s., na Semilsku a Českolipsku pak pohotovost zajišťují jednotliví zubní lékaři ve vlastních ordinacích. vedení libereckého kraje má novou náměstkyni a radního Tajnou volbou byli zvolení dva noví členové Rady Libereckého kraje. Náměstkyní hejtmana Libereckého kraje pro resort sociálních věcí se stala Mgr. Lenka Kadlecová (ČSSD), radním pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova RNDr. Vít Příkaský (ČSSD). Vedení resortu zdravotnictví se ujal Mgr. Petr Tulpa (SLK), někdejší radní pro sociální věci. rekordní investice do Zlepšení krajských silnic Liberecký kraj realizuje v letošním roce stavby na silnicích II. a III. třídy za téměř 1,1 miliardy Kč, což je nejvíc v celé jeho historii. Na další stavby za 0,5 miliardy Kč se připravuje projektová dokumentace. Mezi nejvýznamnější letošní projekty patří rekonstrukce mostů v Železném Brodě a Návarově, dokončení III. etapy přeložky silnice II/592 v Chrastavě nebo rekonstrukce silnic ve Rváčově, Zásadě, Horních Mísečkách, Hájích nad Jizerou a mnoha dalších místech v kraji. Dokončeny budou také obnovy silnic poškozených povodní v roce česká mincovna projevila Zájem o areál bývalé jablonecké porodnice Rada Libereckého kraje schválila dohodu mezi Libereckým krajem, Statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Česká mincovna o budoucím využití pozemků někdejší jablonecké porodnice. Česká mincovna by chtěla stávající stavby zbourat a na jejich místě vybudovat nový areál mincovny. Liberecký kraj i Statutární město Jablonec nad Nisou mají zájem na dalším rozvoji města jako významného centra mincovní a medailérské výroby, uvedl náměstek hejtmana Marek Pieter. hejtmanský ples vynesl téměř dvě stě tisíc korun na charitu Jubilejní 10. hejtmanský ples, který se konal 27. února v Clarion Grandhotelu Zlatý lev v Liberci, vynesl na dobročinné účely téměř dvě stě tisíc korun. Hejtman Martin Půta a radní Petr Tulpa předali zástupcům pěti humanitárních společností celkem Kč (každá obdržela Kč). Dalších dvacet tisíc korun poputuje do Kryštofova Údolí na opravu sochy čurajícího voříška, kterou v minulých měsících poničil zatím neznámý vandal. Hejtman Martin Půta a radní Petr Tulpa předávají šek Markétě Binderové z Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Foto: Liberecký kraj průvodce libereckého kraje už i v chytrém mobilu Nová aplikace umožní uživatelům najít ve svém mobilu kompletní informace o Libereckém kraji. Kromě nabídky ubytování, stravování nebo kulturních a sportovních akcí bude např. také možné zjistit, co všechno vidíte v okolí vaší aktuální polohy. Aplikace, kterou si můžete zdarma stáhnout prostřednictvím stránek je zatím k dispozici pro telefony s operačním systémem Android, verze pro ios a Windows Phone budou brzy následovat. liberecký kraj bude jezdit elektromobilem Hejtman Martin Půta převzal od společnosti ČEZ elektromobil Nissan LEAF. Vůz byl kraji k užívání zapůjčen v rámci projektu Elektromobilita ČEZ. Vítáme možnost vyzkoušet výhody elektromobilu, k nimž patří zejména tichý a nízkonákladový provoz. Je to v souladu s naším zodpovědným působením v oblasti životního prostředí. Elektromobil budou využívat naši zaměstnanci při jízdách za pracovními povinnostmi, řekl hejtman. Více informací na krajští Zastupitelé K VĚCI Švýcarský kanton St. Gallen je nejvýznamnějším partnerem Libereckého kraje. S jakým dalším regionem by se měl náš kraj snažit navázat podobně úzkou a bohatou spolupráci? St. Gallen. Foto: St. Gallen-Bodensee Tourismus vít příkaský (čssd) Preferoval bych ještě přeshraniční regiony Horní Slezsko a Sasko. Obecně bych u ostatních zahraničních partnerů doporučoval vyhodnotit dosavadní spolupráci a podle toho ji případně rozvíjel. František pešek (ksčm) I když vzdálenější partner může obohatit spolupráci zkušenostmi, které jsou odlišné od našich místních, myslíme si, že je na čase hledat partnera blíž k nám. Například v sousedním Sasku nebo Polsku, abychom dotáhli k co nejlepšímu výsledku spolupráci v těch oblastech, kde se ještě vyskytují nedostatky. vladimír richter (ods) Je prospěšné, že se přátelské vztahy rozvíjejí bez ohledu na to, kdo je zrovna zastoupen ve vedení našeho kraje. Rezervy bych viděl v nedostatečných kontaktech se sousedy. Regiony v Polsku a v Německu jsou nám blízké nejen geograficky, ale máme i mnoho společných témat a problémů k řešení. michael canov (slk) Osobně bych velice uvítal užší spolupráci a partnerství s polským Dolnoslezským vojvodstvím. Sám na sobě pociťuji, ač jsem svůj celý život prožil u polské hranice, jak stále toho o sobě málo víme. Přitom sousedství a navzájem srozumitelný jazyk po partnerství přímo volá. vladimír opatrný (Zplk) Větší pozornost bych věnoval aktivní ekonomické diplomacii, která by se více orientovala na trhy dynamicky se rozvíjejících ekonomik, kde komunikace a vazby mezi regionálními samosprávami významně přispívají k úspěšnému navazování a rozvíjení obchodních vztahů. Další názory zastupitelů si můžete přečíst na

11 1 Hans Hiller byl na samém počátku spolupráce mezi kantonem St. Gallen a Libereckým krajem. Foto: Petr Vondřich. 2 Studenti mimoňského gymnázia při návštěvě svých kolegů z Kantonsschule ve Wil v rámci výměnného jazykového pobytu. Foto: Archiv Gymnázia Mimoň. 3 Sedm kopírek pro Liberec dobový novinový článek o akci, která odstartovala dlouholeté partnerství mezi oběma regiony. Foto: Archiv Kooperace St. Gallen Liberec ČR. 4 Město Oberengstringen darovalo městu Osečná hasičský vůz s rotační rampou. Foto: Archiv Kooperace St. Gallen Liberec ČR. 1 2 osobnost kraje HANS HILLER Na samém počátku bohaté a dlouholeté spolupráce mezi Libereckým krajem a kantonem St. Gallen stál jeden jediný muž a jeho odhodlání osobně pomoci naší znovu rodící se demokracii. Profesor Hans Hiller (88) srší neustále spoustou energie, takže není těžké si představit, jak se mu něco takového mohlo podařit. Byl jste u úplného začátku spolupráce mezi Libereckým krajem a kantonem St. Gallen. Můžete mi říci, jak celý projekt vlastně vznikl? Všechno začalo pádem železné opony v roce Jako historik, který se zabývá dějinami devatenáctého a dvacátého století, jsem poválečné umělé rozdělení Evropy vždy vnímal jako hnusné a zbytečné. Proto jsem měl obrovskou radost, když to všechno skončilo. Ale současně jsem si uvědomoval, že nesmí zůstat jen u toho. Chtěl jsem novým demokraciím také nějak osobně pomoct. O tom, které zemi konkrétně, jsem nemusel nijak dlouze přemýšlet. Československo mi bylo vždy velmi blízké. Jak to? Ještě jako žák základní školy jsem zažil Mnichovskou dohodu. Tehdy jsme tady ve Švýcarsku měli strach, že další na řadě bychom mohli být klidně my. V té době nebylo v Evropě mnoho opravdových republik. Československo, hlavně díky Masarykovi, který mimochodem znal Švýcarsko velmi dobře, mezi ně bezesporu patřilo. Váš první prezident dokázal dostat vaši republiku po první světové válce opravdu daleko. Jedním z dalších důvodů byla také Praha. Město, které bylo po několik staletí označováno za hlavní město Evropy. A také lidé jako Karel IV., Jan Hus nebo Václav Havel. Takže je vám jasné, že jsem o svém výběru nemusel nijak zvlášť přemýšlet. A Liberecký kraj? Na gymnáziu v St. Gallenu, kde jsem tehdy učil, jsem měl dva české kolegy emigranty. Jeden z nich byl profesor Jan Tichý, který před svou emigrací v roce 1969 působil právě v Liberci jako prorektor Vysoké školy strojní v Liberci (dnešní TUL pozn. autora). Zeptal jsem se ho, co by tam lidé nejvíc potřebovali a on mi řekl, že je tam velký nedostatek kopírek. Takže už zbývalo sehnat jen ty kopírky V prosinci 1989 jsem procházel nádvořím klášterního komplexu, ve kterém sídlí i zdejší vedení kantonu, a najednou mě napadlo, že bych se tam mohl zeptat. A vyšlo to, dali mi zdarma sedm vyřazených kopírek. Zbývala už jen maličkost sehnat peníze na jejich opravu. Bylo to tři tisíce franků a já v tu chvíli absolutně netušil, kde je sehnat. Ale pak mě napadlo zorganizovat se studenty o přestávkách ve škole prodej jejich koláčů a sladkostí, které si přinesli z domova. A těch tři tisíce franků jsme právě tímhle způsobem dokázali vybrat. Stačila trocha iniciativy, trocha naivity a pořádný kus energie. Jaká byla vaše první návštěva v Libereckém kraji? Ještě bych chtěl zmínit svého druhého českého kolegu z gymnázia, Tomáše Kupku, který v únoru 1990 naložil všechny kopírky do svého auta a zdarma a ve svém volném čase je odvezl do Liberce. Mě pozvali ještě ten samý rok na jaře. Přijali mě jako nej- 3 4 svatějšího ze všech svatých. Ohromilo mě, když mi začali ukazovat, kde všude ty naše stroje našly využití. Pamatuju se, že jednu kopírku dostala třeba tehdy znovu obnovená sociálně demokratická strana, další studenti na vysoké škole, na gymnáziu atd. Při mých návštěvách těchto míst vznikla také myšlenka na vzájemné výměny mezi studenty. Do toho se přidala liberecká nemocnice s návrhem na spolupráci s naší kantonální nemocnicí. Bylo jasné, že pokud budeme chtít tohle všechno zorganizovat, budeme potřebovat nejen nějaké peníze, ale také organizaci, která by tyto aktivity zaštítila. V červnu 1990 tak vznikla Kooperace St. Gallen Liberec a zbytek už je historie. Text: Petr Vondřich

12 1 Městu St. Gallen se občas také říká Alpská brána. Foto: St. Gallen-Bodensee Tourismus 2 Stadtlounge obývák v samém centru města. Foto: St. Gallen-Bodensee Tourismus 3 Univerzita St. Gallen patří k nejuznávanějším ekonomickým vysokým školám na světě. Foto: St. Gallen-Bodensee Tourismus 4 Melanie Diem a Denise Weber se s láskou starají o útulnou kavárnu Franz. Foto: Archiv Kafi Franz. 5 Hora Säntis je se svými 2504 metry přirozenou dominantou celého regionu. Foto: Säntis-Schwebebahn AG 1 2 u přátel ST. GALLEN St. Gallen, ležící nedaleko Bodamského jezera ve východní části Švýcarska, nabízí všechno to, co jste kdy od návštěvy Švýcarska čekali. Historie hlavního města stejnojmenného kantonu sahá až do 7. století, kdy si zde sv. Havel postavil poustevnu. Na stejném místě byl o století později založen benediktínský klášter, který tam už jako Opatství sv. Havla stojí dodnes a v roce 1983 bylo zařazeno do Seznamu světového dědictví UNESCO. V areálu opatství najdete také nádhernou barokní knihovnu, která se svými bohatými historickými sbírkami řadí k nejvýznamnějším knihovnám na světě vůbec. St. Gallen patřil až do poloviny 18. století k předním světovým centrům textilního průmyslu, dnes jeho někdejší hegemonii v tomto odvětví připomíná už jen ruční výroba výšivek pro pařížské módní domy a textilní muzeum. St. Gallen dnes ale rozhodně není jen poklidným městem s bohatou historií, o čemž se můžete přesvědčit téměř na každém kroku. Jen několik metrů od starobylého opatství se tak procházíte po obřím červeném tartanovém koberci, hojně oceňovaném moderním architektonickém díle, které centrum St. Gallenu proměnilo v jeden velký obývák plný života. Nedaleko vlakového nádraží najdete v rozlehlém areálu bývalého železničního depa kulturní centrum Lokremise, které každý měsíc připravuje bohatý program současného umění. Další tamní významná kulturní instituce, galerie Kunst Halle, na sebe dokázala nedávno strhnout celosvětovou pozornost, když představila počítač, který byl naprogramován tak, aby dokázal sám nakupovat na internetovém černém trhu. Na adresu galerie tak byl kromě drog a nekolkovaných cigaret doručen také falešný maďarský pas. O to, aby St. Gallen nežil jen minulostí, se starají také studenti zdejší univerzity, která se řadí k nejrespektovanějším ekonomickým vysokým školám na světě. Město každé léto také ožívá díky hudebnímu festivalu Open Air, který svým významem přesahuje daleko hranice regionu. Návštěva St. Gallenu by nebyla kompletní, aniž byste ochutnali místní specialitu, grilovanou bílou klobásu Gemperli, jejíž tradice má kořeny již v 15. století a která se jí zásadně bez hořčice. Příjemně posedět se dá také v řadě místních kaváren a restaurací, zkuste třeba Kafi Franz nebo Tankstell. Ujít byste si neměli nechat ani krásný výhled na město, který se vám nabídne na konečné stanice pozemní lanovky Mühleggbahn. Nedaleko odtud je ještě komplex tří venkovních secesních koupališť Drei Weieren, oblíbené místo oddechu nejen místních obyvatel. A určitě si najděte čas na prohlídku okolí St. Gallenu. Na výlety k průzračným vodám Bodamského jezera nebo na Säntis, nejvyšší vrchol Appenzelských Alp, určitě jen tak nezapomenete. Text: Petr Vondřich Více informací na KRAJ. Příloha Libereckého kraje. Vychází 11 ročně. Vydává Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2. IČ Ev. č.: MK ČR E Redakční radu tvoří nominovaní zástupci zastupitelských klubů Zastupitelstva LK a Krajského úřadu LK, předsedou je Petr Vondřich. Redakce: tel: Číslo 4/2015 vyšlo 1. dubna 2015, uzávěrka byla 16. března

13 Co rodiče nevědí o školním stravování Dovolujeme si publikovat důležité informace a odpovědi na otázky, které často kladou rodiče i našich dětských strávníků a tudíž je budou odpovědi jistě zajímat. Trochu legislativy úvodem Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ovšem skutečnou alfou a omegou je vyhláška 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Nepředstavuje nijak těžké nebo odborné čtení a tak se s ní snadno může seznámit každý rodič. Vyhláška stanovuje dva základní požadavky: a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí. b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd. (tzv. spotřební koš) Základní pravidlo zní: Dotované školní stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou. Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška 137/2004, obsahující hygienická pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit. A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují. Obědy jsou moc drahé Cena oběda se skládá ze tří částí: potraviny, mzdy a režie. O tom, co stojí potraviny, jestli jejich cena stoupá nebo klesá, se můžeme snadno přesvědčit. Mnoho jídelen nakupuje potraviny ve velkoobchodech za ceny nižší, ale je bohužel i mnoho takových, kam velkoobchod odmítá dodávat (obvykle těch, kde se stravuje málo žáků). Těm pak nezbývá, než aby nakupovaly v běžném obchodě za běžné ceny. Zatímco materiálovou část ceny mohou mít rodiče pod kontrolou, horší je to s náklady mzdovými a režijními. Pokud jde o mzdy, tak každý rodič, který se zajímá o dění kolem sebe, ví, že platy ve školních jídelnách jsou velmi nízké, řada kuchařek dnes pracuje za minimální mzdu. Režijní náklady (energie, údržba, opravy, stroje, zařízení, vybavení, školení personálu) pak závisí na konkrétních podmínkách každé jídelny a mohou být i ve srovnatelných jídelnách skutečně různé. Obědy platím a proto mám právo... Ta práva jsou bohužel velmi malá. Produkce školních obědů je služba poskytovaná hromadně, kde bohužel není prostor pro uspokojení různých individuálních potřeb, a proto se rodiče bohužel musí smířit se stanovenými pravidly. Druhým důvodem, proč rodiče na leccos právo nemají, je to, že náklady na oběd neplatí v plném rozsahu. Školní obědy jsou u nás výrazně dotovány, míra dotace může být kolem 60 %. Cena oběda (stravenky), kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové a režijní náklady hradí někdo jiný. Běžné materiálové náklady na 1 oběd se v současnosti pohybují kolem 20 Kč (v závislosti na věku dítěte). Rodič, který stravenku hradí, musí počítat s tím, že min. dalších 30 Kč (mzdy a režie) mu přidá někdo jiný. A ten někdo si pochopitelně osobuje právo stanovovat, jak má oběd vypadat. Rodič tedy platí jen menší část celkových nákladů a jejich právo určovat, jak má oběd vypadat, je značně omezené. Mému synovi nevyhovuje, co dostává na oběd Protože stát školní stravování dotuje, poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat složení školních obědů. Není to ale tak, že by vyžadoval vařit jen podle schválených receptur, že by zakazoval např. párky či klobásy nebo že by ve školkách bylo povinné mléko ke snídani. Vyhláška 107/2005 obsahuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka, tzv. spotřební koš, a tu musí jídelny dodržovat. Vedoucí jídelny rozdělí potraviny do určitých skupin (např. maso, mléko, zelenina), jednou za měsíc sečte jejich spotřebu a dělí počtem obědů. Dostane tak spotřebu těchto skupin na jeden oběd a ta musí s určitou tolerancí odpovídat zmíněné tabulce. Např. u dětí 1. stupně ZŠ musí jídelna za měsíc vykázat spotřebu 10 g luštěnin na oběd, 12 g tuků nebo 19 g mléčných výrobků. Dodržování spotřebního koše bývá předmětem kontroly ČŠI, žádná jídelna si ho nedovolí ignorovat a nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků. Požadavků, které rodiče i děti vznášejí, je mnoho: více zeleniny a méně zeleniny, více masa a méně masa, méně uzenin, ryb, luštěnin apod. Někdy je možné o těchto požadavcích se školou nebo jídelnou jednat. Je však třeba brát ohled na spotřební koš a finanční náklady s tím vzniklé. Jestliže jídelna dokáže i po splnění vašich požadavků dodržet spotřební koš, pak není problém. Obecně však lze říci, že snížení spotřeby ryb nebo luštěnin bude pro jídelny problematické, protože v těchto skupinách dodržují normu jen tak tak. Pozor ale na to, že některé změny se mohou promítnout v ceně jídla. Jídelna musí dodržet finanční limit. Syn dostává malé porce masa Vyhláška 107/2005 předepisuje, že ve věkové kategorii let má dítě za měsíc v průměru dostat 70 g masa na jeden oběd (počítáno v syrovém stavu, takže po technologické přípravě bude masa samozřejmě méně). Kuchařky jistě mohou při mimořádných příležitostech připravit porce např. 100 gramové, ale příště zase musí ušetřit. Např. do rizota dají masa jen 50 g. V případě nespokojenosti si můžete nechat porci převážit. Pokud by jídelna dlouhodobě podávala např. žákům druhého stupně větší porce masa, překročí spotřebu masa danou vyhláškou a velmi pravděpodobně také nedodrží finanční limit. A to si žádná jídelna nedovolí, protože na nákup potravin má jen ty peníze, které vybere od rodičů. V naší jídelně se vaří podle zastaralých norem V České republice neexistují předepsané normy (receptury) pro školní stravování. Jsou jen některé, které se obecně doporučují, ale ani ty jídelna nemusí používat. Nelze však zjednodušeně říci, že jídelna si může vařit, co chce. Musí se vejít do stanovených finančních limitů a současně musí splnit spotřební koš. Splnit oba požadavky není jednoduché. Natolik jídelnu omezují, že si nemůže v jídelním lístku dovolit žádné extravagance. Navíc působí ještě další tlak: tlak strávníků, kterých ubývá. Proto v mnoha jídelnách hledají a vymýšlejí novéa nové receptury, kterými by strávníky upoutali. Složení jídelníčku je hrozné Pro kombinace receptur a jejich výskyt v měsíčním jídelníčku neexistují přesná pravidla. Vedoucí jídelny musí sestavit jídelní lístek především tak, aby dodržela výživové normy (spotřební koš). Existuje ale řada neoficiálních doporučení: např. maximálně 2 sladká jídla měsíčně, 2x měsíčně ryby, 4x měsíčně zeleninové bezmasé jídlo, dva dny po sobě by neměla být stejná příloha, polévka by měla být odlišného typu než hlavní jídlo apod. Zkušenosti ukazují, že když jídelna tato doporučení respektuje, obvykle také dodrží spotřební koš. I dodržování těchto zásad bývá předmětem kontrol jídelen, ale závěry jsou spíše formou doporučení, upozornění. Při nedodržování těchto zásad nelze uplatnit sankce, rodiče si je nemohou vynutit, někdy to z provozních důvodů ani nelze. Nemůžeme označit jídelníček jednoduše za hrozný, musíme konkrétně uvést porušení obvyklých zásad a úpravu skladby jídelníčku vyjednat s vedením školy. Některé potraviny by se měly ve školkách zakázat Úzkostlivé maminky se ptají, jak je možné, že se v jejich mateřské školce podává uzené maso a uzeniny vůbec, proč se nepoužívají ve větší míře umělé margariny (typu Rama) apod. Obavy také panují o vliv vnitřností, máku apod. na zdravotní stav dítěte. Všechny potraviny, které jsou dostupné na českém trhu, jsou zdravotně nezávadné a vyhovují zákonu o potravinách 110/97. Z tohoto důvodu nelze jejich používání jednoduše zakázat. Jde spíše o to, jak často se dětem podávají a jak vhodné jsou pro danou věkovou kategorii. V této oblasti se rodičům otvírá široké pole působnosti při jednání s vedením školy, školky nebo jídelny. Zdroj: Ing. Pavel Ludvík Lékárna v Rychnově nabízí držitelům zákaznických karet slevu 6 % na volně prodejný sortiment. Rychnovský zpravodaj 13

14 Nejlepší Táta čtenář U příležitosti Března měsíce knihy vyhlašuje městská knihovna svého čtenáře roku. V letošním roce jsme vybírali nejlepšího tátu čtenáře. Za naši knihovnu byl zvolen pan Jan Stuchlík, který čte nejen svým dcerám, ale ujal se s chutí a vynikajícím výrazovým přednesem veřejného předčítání v knihovně. Ukázky z jeho četby si můžete poslechnout na našich webových stránkách. Přiložená fotografie je z Krajské vědecké knihovny, kde se v sobotu uskutečnilo setkání nejlepších tátů čtenářů z knihoven libereckého kraje. R. Chloubová Promítání v knihovně Na druhém promítaném dokumentu Všichni spolu, který se promítal ve středu 4. 3., byla hojná účast. Došlo i na diskuzi, všem děkujeme za účast, doufáme že si všichni užili jak film tak povídání s hosty. Další film VRAŽEDNÁ POLE NA SRÍ LANCE se promítal v Rekonstrukce událostí, které se odehrály během tří měsíců krutých bojů, válečné zločiny srílanské vlády velice silné téma. Všechny zúčastněné musel tento film silně oslovit. Bohužel zlo se děje neustále a lidé by neměli být imunní. Nové promítání filmu NA SEVER OD SLUNCE proběhne v Životní styl zodpovědných surfařů, kteří se usadili na 9 měsíců u břehů opuštěné pláže v Norsku. Lemurs Films facebook: Lemurs films Střípky z vernisáže Na vernisáži výstavy nazvané STROMY A HLÍNA, která proběhla v sále MěÚ v Rychnově u Jablonce nad Nisou, se sešlo mnoho návštěvníků jak místních, tak z přilehlých měst Jablonce n. N. a Liberce. Výtvarnice S. Matulová a keramička M. Brunettová byly velice potěšeny, hudebně byla vernisáž zpestřena hraním na kytaru a zpěvem. Občerstvení lákalo svoji pestrostí a všichni si vernisáž náležitě vychutnali a pobavili se. Obdobně se návštěvníci bavili i na další vernisáži výstavy fotografií sdružení Fotošálek O LIDECH, ta proběhla Přítomni byli všichni autoři fotografií až na jednu autorku. Zájemci se mohli tedy osobně zeptat autorů na to, co je zajímalo a zaujalo. Vítání občánků Dne proběhlo další slavnostní vítání občánků. Dostavilo se 10 dětí s rodiči, někteří i s prarodiči. Holčičky ze ZŠ pod vedení paní učitelky Miluše Bubeníkové přednesly básničky, zazpívaly krásné písničky a maminkám předaly květiny. Přivítáno bylo 6 holčiček a 4 chlapečci. -red- Rychnovský zpravodaj 14

15 Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder Reichnejer Schorfblicke Kurz & bündig aus dem Reichenberger Kreis US - Militärkonvoi fährt über Reichenau Dutzende Radpanzer und weitere Fahrzeuge der US-Streitkräfte sollen am Sonntag über drei Grenzübergänge aus Polen nach Tschechien fahren. Nach einem Stopp in Prag soll die Autokolonne am 1. April ihre Reise nach Bayern fortsetzen. Eine deutliche Mehrheit der Tschechen befürwortet die Durchfahrt eines US-Militärkonvois Ende des Monats über tschechisches Staatsgebiet. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts STEM/MARK im Auftrag des Tschechischen Fernsehens. Demnach sind lediglich 17 Prozent der Befragten gegen den Konvoi, 82 Prozent haben keine Einwände. Für 70 Prozent der Befragten ist die Aktion ein Ausdruck der Verbundenheit Tschechiens zur Allianz, knapp ein Fünftel sieht darin eine Aggression der Nato gegenüber Russland. Gleichzeitig bezeichneten 60 Prozent die hitzige öffentliche Debatte über dieses Thema als unnötig. Der US-Konvoi wird aus ungefähr 120 Fahrzeugen bestehen und Tschechien zwischen 29. März und 1. April passieren. Die Durchfahrt erfolgt im Rahmen der Rückkehr von Nato-Verbänden aus Estland, Lettland, Litauen und Polen, wo das Nato-Manöver Atlantic Resolve ( Atlantische Entschlossenheit ) stattfand, das die Unterstützung des Bündnisses für die Länder bekräftigen soll, die sich durch die russische Aggression in der Ukraine bedroht fühlen. Ziel des Konvois ist der Militärstützpunkt im bayerischen Vilseck. Staatspräsident Miloš Zeman hat sich gegen die antiamerikanischen Ressentiments wegen der Durchfahrt eines großen US-Militärkonvois durch Tschechien gewandt. Die Durchfahrt sei kein Akt der Besetzung des Landes, sagte Zeman am Rand eines Besuchs im Kreis Reichenberg, vorige Woche. Was eine Okkupation sei, hätten die Tschechen bereits zweimal in der Geschichte erfahren müssen, so der Staatspräsident. Mehrere Gruppen haben Proteste gegen den sogenannten Dragoon Ride des US-Militärs angekündigt, darunter vor allem Kommunisten sowie Aktivisten von Ne základnám (Nein zu Militärbasen), diese Initiative hatte vor einigen Jahren gegen die Stationierung einer US-Radaranlage in Tschechien demonstriert. Nach Reichenberg kam der Konvoi aus Schlesien über den Grezübergang in Harrachsdorf am Sonntag den 29.März Von Reichenberg fuhr der Konvoi weiter nach Prag und über Pilsen nach Vilseck in Bayern, dem heimischen Stützpunkt. Übernommen aus der deutschen Sendung des Radio Prag und der Prager Zeitung Wallenstein - Festspiele 2015 in Friedland in Böhmen Vom 15. bis zum 17. Mai 2015 veranstaltet die Stadt Friedland in Nordböhmen nun bereits zum zwölften Mal die Wallenstein-Festspiele. Das große historische Fest findet zu ehren des Generalissimus der Keiserarmee, Herzog von Friedland und Herzog zu Mecklenburg Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein statt. Er war maßgebend für den Ruhm und Reichtum der Stadt. Die Tradition des mittelalterlichen Festes lässt die historische Stadt Friedland jedes zweite Jahr wieder aufleben. Eine unvergleichliche Atmosphäre entsteht, wenn sich die Stadt in ein Feldlager verwandelt. Die Besucher können sich auf ein buntes mittelalterliches Markttreiben auf dem Marktplatz und auf ein abwechslungs- reiches Rahmenprogramm mit Musik, Theater und historischen Aufführungen freuen. Den Abschluss bildet ein großer Umzug in historischen Kostümen mit anschließendem Feuerwerk. Der Besuch der Veranstaltungen am Eröffnungstag (Samstag 16. Mai) kostet 100 Kronen. Die Eintrittskarte für Sonntag kostet 80 Kronen. Ein Kombi-Ticket für beide Tage gibt es für 120 Kronen. Parkplätze sind ausreichend vorhanden. von Stanislav Beran Rychnovský zpravodaj 15

16 Druhá pamětní kniha rychnovské fary, založená P. Antonem Johannem Felgerem přeložil: František Padrta 2002 Rok 1867 je: 1. rok: po nepřátelské pruské invazi do zdejší krajiny; po bitvě u Sadové; po neužitečném vítězství u Custozzy a Lissy; po ztrátě Benátska; po poslední přítomnosti císaře Františka Josefa v Liberci; po intronizaci nového litoměřického biskupa Augustina Pavla; po povýšení městyse Jablonce na město; po vyhasnutí zde působící nemoci cholery; po smrti zdejšího starého učitele a kantora Franze Rudlofa 2. rok: po smrti nejd. p. biskupa Augustina Bartholomea Hille z Litoměřic; po posledním 4týdenním jubileu; po lidové misii v Rochlicích; od procesí Božího Těla, které bylo vedeno přes Nivu (Aue); po stavbě rychnovské márnice; od zřízení nového hlavního oltáře v rádelské kapli; od strachu před řáděním trichinelozy (nemoc způsobená svalovcem přenosná požitím syrového masa); od pořízení stříkačky v Rádle a postavení has. zbrojnice tamtéž; od vysvěcení praporu rychnovského spolku veteránů a odhalení praporu rychnovského pěveckého spolku; od postavení první mačkárny (drykety) v Pulečném; od vysvěcení kostela v Josefově Dole; od poražení posledního stromu ve farním lese 3. rok: po pro Rakousko osudné válce v Šlesvicku-Holštýnsku; od posledního biřmování v Rychnově pražským světícím biskupem Petrem Krejčím; od založení rychnovského spolku veteránů, tělovýchovného spolku a hasičského spolku; po libereckém velkém pěveckém svátku; od vykácení rychnovského farního lesa; od pořízení druhé stříkačky v Rychnově; od požáru papírenského mlýna 4. rok: od milenia zavedení křesťanství do Čech; od litoměřické diecézní synody; po vysvěcení kaple v Kokoníně; od zavedení májové pobožnosti ve zdejší farnosti; od vysvěcení rádelského hřbitova; od opatření nové křížové cesty v rádelské kapli; od zřízení dřevěné haly u hlavního vchodu do kostela; od přeměny první rychnovské brusírny na mlýn na obilí (spíš by se zdálo, že byl přeměněn mlýn na brusírnu); od zřízení telegrafního spojení mezi Hodkovicemi a Jabloncem; od nedostatku bavlny a rozmachu pěstování lnu; od vysázení topolové aleje od školy ke kostelu a podél silnice z Rychnova do Jablonce; od zřízení protestantského pastorátu v Liberci Rychnovský zpravodaj 16 Z rychnovské kroniky 5. rok: od vysvěcení nového kostela v Příchovicích a sychrovské zámecké kaple; od doby, kdy Rychnov obdržel právo trhu; od 25. kněžského jubilea rychnovského faráře A. Felgera; od vysvěcení nového kříže v místě Svatý Kříž ; od zavedení osvětlování hrobů na rychnovském hřbitově v předvečer Všech svatých; od pořízení druhého kalicha pro rádelskou kapli; od posledního silného krupobití ve zdejší krajině 6. rok: od stavby nové školy v Rádle; od zornění rychnovského farního lesa; od přeložení farní kuchyně na stranu do dvora; od opatření nové monstrance pro Rádlo; od zřízení Lukeschova hostince před zdejším farním kostelem 7. rok: od konání pražské provinciální synody a shromáždění katolických spolků v Praze; po vysvěcení kostela v Harcově; od nešťastné bitvy u Castelfidardo (porážka papež. vojska u Ancony); od postavení hasičské zbrojnice a zvonice v Pulečném a vysvěcení kříže v Dobré Vodě 8. rok: po nešťastném italském tažení a ztrátě Milánska; po kněžských a učitelským exerciciích v Hejnicích; od začátku jízdy železnice Rychnovem; od opatření nového kalicha a obou posledních oltářů pro Boží Tělo v Rychnově 9. rok: od přelití rychnovského sanktusového zvonu; od stavby silnice Rychnov - Jablonec; od zdejšího křtu židovky; od opatření dvou prvních nových oltářů Božího Těla; od dokončení zdejší železnice; od zavedení rakouské měny; od poslední pastorální konference v Rychnově; od větší stavební opravy zdejší školní budovy 10. rok: od zavedení duchovenských manželských soudů; od poslední biskupské vizitace v Rychnově nejd. litoměřickým biskupem Augustinem Bartolomeem; od smrti Augustina Hübnera v Rádle, zakladatele rádelského hřbitova a hřbitovního kříže; od smrti vdovy Marie Anny Müllerové, která dala nadaci pro mše svaté v Rádle; od začátku stavby zdejší železnice a silnice Rychnov - Hodkovice; od posledního pokrytí našeho farního kostela šindelí a jeho vnitřní renovace; od podstatného zvýšení pozemkové daně; od zřízení a posvěcení rychnovského hřbitovního kříže; od popravy vraha Franze Wenzla z Rychnova v Liberci; od zlaté svatby manželů Hofrichterových; od povolání zdejšího kaplana P. Karla Rösslera, jako učitele přípravky v Pešti V tomto roce 1867 zastávaly následující osoby duchovní a světské úřady: Pius IX. vskutku papež kříž z kříže / František Josef, mnoho zkoušený císař rakouský / kardinál Bedřich ze Švarcenberka, arcibiskup pražský / Augustin Pavel Wahala, biskup litoměřický / Karel Borom. Hanl, biskup královéhradecký / Jan Valerián Jirsík, biskup českobudějovický / kardinál Antonelli, papežský státní sekretář / baron Beust, císař. minist. předseda / baron Kellersperg, místodržitel v Čechách / kníže Kamil Rohan, patron rychnovské fary a kostela / P. Franz Moysel, personální děkan v Rochlicích, liberecký okr. Vikář / dvorní rada Vilém Janig, knížecí patronátní komisař na Sychrově / Karl Jelen, c.k.okr. představený v Jablonci / Josef Weiß, c.k. okr. úřední aktuár v Jablonci / Václav Žejdl, kníž. sekretář v Sychrově / Anton Quaiser, účetní kostelních účtů v Sychrově P. Anton Miksch, osobní děkan a okr. vikář v Jablonci / P. Franz Simm, děkan v Liberci / P. Josef Hofrichter, jubil. osobní děkan v Boskovicích / P. Franz Fiala, jubil farář v Jenišovicích / P. Josef Kočí, vikar. sekretář a protofarář v Jeřmanicích / P. Ignaz Hainy, farář v Dlouhých Mostech / P. Johann Wahner, farář ve Vratislavicích / P. Josef Krupař, farář ve Bzí / P. Ignaz Knobloch, farář ve Smržovce / P. Franz Gaudek, farář v Rumburku / P. Franz Manžel, kooperátor v Dlouhých Mostech / p. Franz Ptráčník, 1. kooperátor v Boskovicích / p. Immanuel Ferkl, 2. kooperátor v Boskovicích / p. Karl Klinger, kaplan ve Vratislavicích / p. František Nosek, kaplan ve Bzí / p. Josef Riedel, katecheta ve Smržovce / p. Václav Krupička, kaplan v Jenišovicích / p. Ferdinand Kühn, 1. kaplan v Jablonci / p. Josef Seliger, 2. kaplan v Jablonci

17 VÝKUP ODPADU železo a barevné kovy Tel: Přijedeme, zvážíme, vystavíme přejímací doklad a platbu obdržíte bankovním převodem do 3 dnů. (nová vyhláška MŽP ČR o bezhotovostních platbách) provozovna: Výkup druhotných surovin Jarní ul.38, Jablonec nad Nisou Michaela Procházková, IČ: , DIČ: CZ všech typů žaluzií: * vertikálních žaluzií * hliníkových žaluzií v imitaci dřeva * dřevěných žaluzií - předokenních rolet - látkových roletek - římských roletek - plisé - japonských posuvných stěn - italských lamelových shrnovacích dveří - markýz - sítí proti hmyzu - těsnění do oken a dveří - dekorativních doplňků VELUX U dubu 740 Rychnov u Jablonce n. N tel. / fax: mobil: , PRODEJ MONTÁŹ SERVIS Rychnovský zpravodaj 17

18 Městský úřad čtvrtek v zasedání zastupitelstva výstava HUMOR POD SKLEM kreslený humor a grafika ilustrátora Pavla Starého Vernisáž výstavy proběhne od ve výstavní síni radnice. otevřeno a Připravujeme: výstava MALBA (K) LIDEM Pavel a Petr Wohl, Marek Ondrovič Vernisáž výstavy proběhne od ve výstavní síni radnice. otevřeno a RYCHNOVSKÉ SLAVNOSTI pátek - koncert HRADIŠŤAN sobota zahájení na náměstí - akce školy - místní hudební skupiny, Izerína - Marek Sýkora - pohádka pro děti - Bezmezer - umělecké sympozium - Rychnováci dětem - otevření nové expozice muzea - regionální produkty LK Nápovědník neděle let SDH oslavy rychnovských hasičů, Dětský den více na str. 3 Městská knihovna v Aprílové dubnové setkání Dětského klubu Kamarád v Městské knihovně v Rychnově pro předškolní děti a jejich rodiče od NA SEVER OD SLUNCE Nejen o běžných surfařích Promítání dokumentu z cyklu Promítej i Ty!. Restaurace Beseda sobota PORTA okresní kolo sobota RYCHNOVSKÝ ROCK N ROLL V ČARODĚJNICE Rychnováci dětem Připravuje se: pátek HRADIŠŤAN Restaurace Beseda v Rychnově u Jbc, cena 200,- a 100,- Kč BEZMEZER, o.p.s. pondělí od O NEJSTARŠÍ HISTORII RYCHNOVA A JEHO OKOLÍ Přednáší Mgr. Jindřich Kurfiřt každé úterý v D PAPIER th každou středu od VEČERNÍ KRESLENÍ OCHOTNICKÝ KLUB Již se začínáme scházet, termíny teprve dolaďujeme. Kdo máte vážný zájem se k nám přidat, jste srdečně vítáni. každou neděli v HODINY TANCE A TANEČNÍ JÓGY Informace na tel.: Rychnovský zpravodaj 18

19 Kulturní kalendář města Rychnova 2015 Měsíc Předpokládaný termín Akce Místo Pořadatel Akce, které se opakují pravidelně po celý rok: každé úterý, dílna 3D papier Komenského 207 Bezmezer každou středu od večerní kreslení Komenského 207 Bezmezer každý čtvrtek od Ochotnický klub Komenského 207 Bezmezer každou neděli, taneční jóga a tanec Komenského 207 Bezmezer Duben v taneční jarní zábava zahrádkářská klubovna zahrádkáři Humor pod sklem, výstava radnice MěÚ , Rychnovský rock n roll V. Beseda Suržin , přednáška - Kurfiřt radnice Bezmezer Čarodějnice Rychnováci dětem, M. Rais, SDH, zahrádkáři Květen Retro 1. Máj Rychnováci dětem a M. Rais Malba (k) lidem, výstava radnice MěÚ , přednáška - Kurfiřt radnice MěÚ RYCHNOVSKÉ SLAVNOSTI v Hradišťan Beseda MěÚ od kulturní odpoledne náměstí MěÚ, škola, Rychnováci dětem, Bezmezer v Cirkus plný pohádek náměstí MěÚ v Izerína náměstí MěÚ v nová expozice muzea MěÚ MěÚ let SDH, dětský den náměstí hasiči Rychnov, M. Rais Červen výstava - Poláci radnice MěÚ od odpoledne pro seniory Beseda MěÚ , přednáška - Kurfiřt radnice Bezmezer Červenec , přednáška - Kurfiřt radnice Bezmezer Srpen Art festival Rychnov Bezmezer Září Cesta lesem pohádek Rychnováci dětem Vladimír Balcar, výstava radnice MěÚ v odpoledne pro seniory Beseda MěÚ v SPIRITUÁL kostel sv. Václava MěÚ Svatováclavská pouť náměstí výstava květin a zeleniny zahrádkářská klubovna zahrádkáři Retro rádia, výstava radnice MěÚ od 9.00 II. ELEVEN RYCHNOVSKÝ SVATOVÁCLAVSKÝ PŮLMARATON , přednáška - Kurfiřt radnice Bezmezer Říjen bude upřesněn Drakiáda, Stezka odvahy Rychnováci dětem Video Retro Party Beseda DJ Mirek Rais Činčarová, výstava radnice MěÚ v ochotnické divadlo L.S.D. Beseda MěÚ , přednáška - Kurfiřt radnice Bezmezer Festival Světlohraní Bezmezer Listopad Kučerová, výstava radnice MěÚ v odpoledne pro seniory Beseda MěÚ v rozsvěcení vánočního stromu náměstí MěÚ , přednáška - Kurfiřt radnice Bezmezer Prosinec J. Spálený a ASPM Beseda MěÚ Mikulášské odpoledne Rychnováci dětem Rychnováci dětem, výstava radnice MěÚ Před Silvestr Beseda M. Rais bude upřesněn Sněhulákiáda Rychnováci dětem Rychnovský zpravodaj 19

20 Sobotní masopustní odpoledne, začalo tradičně průvodem masek v doprovodu živé kapely. Poté se průvod přemístil na sál, kde děti soutěžily, tancovaly a čekala je velmi bohatá tombola. Porota vyhlásila a odměnila nejkrásnějších sedm masek. Masopustní odpoledne se vydařilo a tímto děkujeme všem zúčastněným, fotografce Veronice Novákové, městské policii a hlavně sponzorům akce: Město Rychnov, Zlatnictví Noemi - manželé Vrátní, Partners - René Milichovský, Masopustní odpoledne 3. Místo - sourozenci Šiftovi 1. Místo - rodina Šťastná 2. Místo - rodina Babková Elkapo - Michal Poláček, Ulma - David Hofrichter, Remy design - František Polesný, Asyx - David Ferfecký, Autoservis - Tomáš Horna, Truhlářství - Radek Šulc, Perlex- manželé Koťátkovi, Korek Jelínek, Dorty MaJa, FK Jablonec - Petr Flodrman, Textil - Marcela Kalinová, Oáza - Andrea Škubníková, Pizza Express Foto z akce naleznete na : rychnovacidetem.rajce.idnes.cz/masopust_2015/ Těšíme se na Vás opět (Čarodějnice) a (1.Máj) Rychnováci dětem 50 let bez tramvají na lince Rychnov-Jablonec-Janov Na konci března uplynulo již 50 let od chvíle, kdy naposledy zacinkaly tramvaje v centru Jablonce. Ve sněhové kalamitě na konci zimy opustily tramvaje původní linku č. 1 Rychnov-Jablonec-Janov, jejich výkony převzaly autobusy. Jablonec tak přišel o jednu ze svých atrakcí, kdy spojení k hlavní trati Pardubicko-Liberecké dráhy zajišťovala tramvaj vedená i lesem mezi Kokonínem a Pulečným. Tramvaje z Rychnova přes Pulečný a Kokonín do Jablonce a dále přes Mšeno a Rýnovice do Janova spolehlivě sloužily celých 65 let, bývaly spolehlivým dopravním prostředkem i v mrazech a přívalech sněhu, samotné zahájení provozu také proběhlo v zimě ( ). Zejména spojení s Rychnovem bylo pro Jablonec klíčové, neboť sloužilo nejen dopravě osobní, ale po mnoho let i nákladní a přepravě pošty. Jednalo se tak o malodráhu (i kvůli úzkému rozchodu kolejí 1000 mm), která měla kromě zastávek a výhyben i nákladiště a překladiště (Rychnov a Brandl), kde se zboží a substráty předávaly s velkou dráhou. Tramvajovou síť r doplnila trať z Brandlu přes centrum k Jánské ulici (r prodloužená do Pasek), r spojnice pošty a hlavního nádraží. Unikátem byla nákladní spojka Brandl Rýnovice, na které pravidelná osobní doprava nejezdila. Plánována byla i trať do Liberce, vybudovat se ji podařilo až po 2. světové válce, kdy převážila rychle narůstající osobní doprava. Meziměstská trať se stavěla z jablonecké iniciativy a pravidelný provoz zahájila Období největší kolejové sítě trvalo do roku 1959, kdy byla zrušena trať Nádraží Paseky, tramvajová trať Rychnov Janov navazovala na jedenáctku 10 let. Pak i na jedničce nahradily tramvaje autobusy a jablonecký DP navrhoval zrušení tramvají i na lince 11. Z liberecké strany se ale podařilo prosadit rekonstrukci celé tratě ( ), díky které se dochovala dodnes. Na trati do Liberce od roku 1970 jezdí pouze liberecké tramvaje, poslední jablonecké byly předány do Liberce. Éru jabloneckých tramvají připomíná památník v Kubálkově ulici v blízkosti jablonecké radnice, který zároveň dokládá největší sklon kolejí ve středoevropském měřítku. Zdroj: Viktor Liška

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: Ing. P. Bartoň, Mgr. D. Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr. František Vlk Luleč : květen 2015 1 Úvod Nakládání

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : květen 2013 Úvod Nakládání s

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015 Komunitní kompostárna Náměšť n.o. 28.5.2015 Biologicky rozložitelný odpad Bioodpad je odpad podléhající aerobnímu či anaerobnímu rozkladu, jejich seznam je přílohou Vyhláška 341/2008 Sb. V rámci obce kat.č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA EUREST- školní jídelny, spol. s r. o. odloučené pracoviště Školní jídelna Roztoky u Jilemnice Adresa školského

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

=1. 1.J, 2001. Ít1. 11. '2CL) 1. Obecně závazná vyhláška obce 8áňovice č. 1/2001. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

=1. 1.J, 2001. Ít1. 11. '2CL) 1. Obecně závazná vyhláška obce 8áňovice č. 1/2001. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem vi./"" V(VES,f,vO s(;.jmuto, =1. 1.J, 2001 Ít1. 11. '2CL) 1 V =t,c,sil,'p1í"fl. ~C\hA;lf"'O : S.10 2tc1 ~-~~~ Obecně závazná vyhláška obce 8áňovice č. 1/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Vyskeřský ZPRAVODAJ. Vyskeřská šlápota 19. 9. 06/2015 ZÁŘÍ

Vyskeřský ZPRAVODAJ. Vyskeřská šlápota 19. 9. 06/2015 ZÁŘÍ Vyskeřský ZPRAVODAJ 06/2015 ZÁŘÍ Vyskeřská šlápota 19. 9. Informace z veřejného zasedání ZO ze dne 5. 8. 2015 Zastupitelstvo obce schválilo: Rozpočtové opatření č. 3/2015. Zrušení směrnice k zadávání veřejných

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení MĚSTO HRANICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 20.12.2005 vydat podle ustanovení

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Provozní r á d š kolní jí delny

Provozní r á d š kolní jí delny 19800 Praha 9 Černý Most, IČO70884501, tel/fax 281918535, www.mskoralekpraha.cz Provozní r á d š kolní jí delny Zpracovala: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Platnost: 16. 4. 2015 1 Ředitelka školy: Bc.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více