VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11"

Transkript

1 >> 11 VÝROČNÍ zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

2

3 Obsah Skupina ČEZ 3 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora pro společníky společnosti ČEZ Energo, s.r.o. 6 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti ČEZ Energo, s.r.o. 7 Charakteristika a hlavní aktivity společnosti 9 Události vzniklé po účetní závěrce společnosti 14 Předpokládaný budoucí vývoj činnosti společnosti 15 Aktivity v oblasti životního prostředí a pracovně-právních vztahů 16 Hlavní údaje z účetní závěrky ČEZ Energo, s.r.o. za rok Příloha k účetní závěrce k v plném rozsahu 23 Struktura aktiv a pasiv 40 Struktura výnosů a nákladů 41 Struktura tržeb z prodeje výrobků a služeb 42 Zpráva statutárního orgánu společnosti ČEZ Energo, s.r.o. 46 1

4 2

5 Skupina ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. Proto klade důraz na stálý růst vnitřní efektivity. Od září 2010 probíhá stabilizační projekt Nová Vize reflektující realitu v odvětví energetiky vzniklou následkem hospodářské krize. Ta vedla k přehodnocení investičního a akvizičního programu Skupiny ČEZ, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Rostoucí míra nejistoty budoucího vývoje na trzích přiměla Skupinu ČEZ rok po zahájení projektu Nová vize jej doplnit o 5 konkrétních strategických prvků, zaměřených na v současnosti dostupné příležitostí k dalšímu růstu. Vedle pokračování přípravy výstavby nových bloků jaderných elektráren se Skupina ČEZ zaměří na dokončení jednání o zajištění paliva pro uhelné zdroje, na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v zahraničí a také energetických zdrojů místního významu. Mimoto Skupina ČEZ usiluje o zvýšení objemu svých aktivit v regulovaných odvětvích, což se již projevilo v oblasti teplárenství. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikatelského zájmu rozhodující, je nezbytná obnova výrobního portfolia. Společnost ČEZ proto významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a prodávají koncovým zákazníkům i zemní plyn. Ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Soustředí se primárně na země, ve kterých již v nějaké formě působí a kde může uplatnit své bohaté zkušenosti s řízením energetického koncernu v období nově liberalizovaného trhu s elektrickou energií a předat dál své know-how. Další významnou aktivitou zahraničního působení je oblast obnovitelných zdrojů energie v lokalitách s příhodnými přírodními podmínkami. Nové větrné elektrárny jsou připravovány v Polsku. Společnosti Skupiny ČEZ přímo působící v odvětví energetiky sídlí, kromě České republiky, také v Albánii, Bulharsku, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku a Turecku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a rovněž společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů provozováním parků větrných elektráren Fântânele a Cogealac a vodního systému Reşiţa. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii v plynových, vodních a větrných elektrárnách. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a dalšími komoditami a jejich deriváty a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. V celé střední a jihovýchodní Evropě pak Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a zemním plynem na velkoobchodním trhu. Skupina ČEZ pokračuje v zavádění technologií budoucnosti. Zprovoznila svou první dobíjecí stanici pro elektromobily a spolu s partnery připravuje další. Investuje do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a projektů, zaměřených na dosažení energetických úspor. 3

6 Skupina ČEZ V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Firemní kultura je orientována na výkon, při svém podnikání se však Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. 4

7 Úvodní slovo generálního ředitele Vážené dámy a pánové, dostává se Vám do rukou výroční zpráva společnosti ČEZ Energo, s.r.o za rok Hlavní činností firmy je poskytování služeb v oblasti energetiky, především výroba, rozvod a distribuce tepla a elektrické energie. V roce 2011 jsme úspěšně zvládli veškerá úskalí spojené s transformací společnosti a změnou struktury společníků. Dále byl zajištěn standardní, vysoce profesionální provoz ve všech námi spravovaných lokalitách. V roce 2011 jsme rovněž učinili obrovský krok v rozvoji společnosti a budování nových projektů. Obchodní aktivity firmy pokračují v oblasti energetiky s tím, že chceme získávat projekty v oblasti teplárenství a kombinované výroby tepla a elektrické energie a do roku 2020 vybudovat portfolio zdrojů na kombinovanou výrobu o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 200 MW. Jsem rád, že firma ČEZ Energo, s.r.o. vyvolává u našich odběratelů pocit jistoty, solidnosti a serióznosti. V Ostravě dne 30. dubna Ing. Michal Rzyman 5

8 Zpráva auditora pro společníky ČEZ Energo, s.r.o. Společníkům společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, identifikační číslo , která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za období od do a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti ČEZ Energo, s.r.o. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ČEZ Energo, s.r.o. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od do , v souladu s českými účetními předpisy. V Brně dne 30. března 2012 BDO CA s.r.o., auditorské oprávnění č. 305 zastoupená partnerem Ing. Jiří Kadlec auditorské oprávnění č

9 Zpráva auditora k výroční zprávě ČEZ Energo, s.r.o. Společníkům společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Na základě provedeného auditu jsme dne vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: "Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ČEZ Energo, s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 Karlín, identifikační číslo , která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za období od do a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti ČEZ Energo, s. r. o. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ČEZ Energo, s. r. o. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od do , v souladu s českými účetními předpisy." Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ Energo, s. r. o. za období od do Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti ČEZ Energo, s. r. o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. 7

10 Zpráva auditora k výroční zprávě ČEZ Energo, s.r.o. Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ Energo, s. r. o. za období od do obsahuje významné věcné nesprávnosti. Zpráva o ověření výroční zprávy Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti ČEZ Energo, s. r. o. s účetní závěrkou, která je v této výroční zprávě obsažena. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti ČEZ Energo, s. r. o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti ČEZ Energo, s. r. o. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Brně dne 23. května 2012 BDO Prima CA s.r.o., auditorské oprávnění č. 305 zastoupená partnerem: Ing. Jiří Kadlec auditorské oprávnění č

11 Charakteristika a hlavní aktivity společnosti Charakteristika společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Společnost ČEZ Energo, s.r.o. se zabývá výstavbou a následným provozováním kogeneračních jednotek pro společnou výrobu tepla a elektřiny s instalovaným výkonem od stovek kw e až do jednotek MW e, a to již od roku 1996, tehdy ještě v rámci koncernu TEDOM. Je tedy v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla významnou a zavedenou společnosti, kterou v roce 2010 kapitálově posílil vstup ČEZ, a.s. Společnost byla následně přejmenována na ČEZ Energo, s.r.o. Vzniklo tak spojení významného českého výrobce a provozovatele kogeneračních jednotek, firmy TEDOM, s nejvýznamnějším českým výrobcem elektřiny. Ve Skupině ČEZ doplňují zdroje ČEZ Energo lokální výrobu energií zejména mimo hlavní síť velkých elektráren ČEZ. Zároveň byl rozšířen vliv Skupiny ČEZ v oblasti teplárenství. Centrální zásobování teplem (CZT) je totiž v ČR velmi rozšířené, což se dá říct už jen o několika dalších evropských státech. I to je důvodem zaměření Skupiny ČEZ na teplárenství - jen v roce 2011 dodaly zdroje Skupiny ČEZ vyrábějící teplo v České republice celkem TJ. Zaměření na plynové kogenerační jednotky s maximálním výkonem 5 MW e pak má svůj pragmatický důvod: výroba elektrické energie v kogeneraci je podporována pomocí příspěvku na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, který je odstupňován dle způsobu provozování zdroje a jeho výkonu do 1 MW, do 5 MW a nad 5 MW. S rostoucí velikostí zdroje výše podpory samozřejmě klesá. Předmět činnosti společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Společnost ČEZ Energo, s.r.o. provozuje 45 kogeneračních jednotek a dalších zdrojů tepla s celkovým elektrickým výkonem 12 MW a tepelným výkonem přesahujícím 100 MW. O velkém zájmu zákazníků o tuto službu spočívající v provozování efektivní a energeticky úsporné technologie svědčí také více než 100 nových obchodních příležitostí vedených projektovými manažery společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Tyto příležitosti jsou aktuálně v různých fázích od vstupního jednání se zákazníkem, přes sběr potřebných dat pro nabídku, až po samotnou realizaci. V roce 2011 společnost uzavřela smlouvy na 14 nových projektů. Tyto projekty se nyní realizují. Tím se celkový instalovaný elektrický výkon během jednoho roku zvýší o 9,5 MW e, tedy o 80 procent. Rozvoj projektů malé kogenerace se navíc stal v rámci strategie Nová vize Skupiny ČEZ součástí pilíře nazvaného Regionální energetika. Iniciativa Regionální energetika je jedním z pilířů, na nichž stojí nová strategie Skupiny ČEZ. Je také důkazem koncentrace Skupiny ČEZ na domácí trh. Jejími třemi hlavními směry jsou rozvoj teplárenství, rozšíření kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektřiny a tepla a využívání paliv nahrazujících uhlí zejména biomasy a komunálních odpadů. Prostřednictvím Regionální energetiky chce Skupina ČEZ navázat pevné a stabilní vazby s jednotlivými regiony ČR, kterým nabízí komplexní řešení celého energetického řetězce - od výroby přes distribuci až po prodej energií. V řadě lokalit slouží k výrobě tepla stále staré uhelné či plynové zdroje, které je dnes výhodné nahradit moderními a velmi účinnými plynovými kogeneračními jednotkami, které vyrábějí zároveň elektřinu i teplo. Společnost ČEZ Energo, s.r.o. také testuje a vyhodnocuje i menší kogenerace s výkonem 1 až 30 kw. Ty jsou vhodné pro rodinné domy, menší hotely, penziony a kancelářské budovy. Nicméně, aktuálně není tento trh pro zákazníky až tak atraktivní, zkušenosti ze zahraničí přesto předpokládají v budoucnu rozvoj tohoto segmentu. 9

12 Charakteristika a hlavní aktivity společnosti Provozy společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Mapa provozů společnosti ČEZ Energo, s.r.o. V roce 2011 provozovala společnost ČEZ Energo, s.r.o. soustavu CZT v 9 městech (včetně dceřiné společnosti TEPLO IVANČICE, s.r.o.) a dále samostatné kogenerační jednotky v dalších 8 městech. Od navíc přibyly do portfolia kotelny v Duchcově a Oseku, dříve provozované společností ČEZ Teplárenská, a.s. Společnost ČEZ Energo, s.r.o. disponuje provozním personálem, který provádí pravidelnou obsluhu a údržbu zařízení. V roce 2011 probíhaly na technologii revize a kontroly dle zpracovaných plánů, a to včetně odstraňování závad. Za celý rok se na úseku provoz nevyskytnuly žádné významné poruchy, resp. havárie zařízení, které by narušily dodávku tepla odběratelům. Nejvýznamnějším prvkem ovlivňující provoz a prodej tepla z CZT tak byla celoročně vysoká průměrná venkovní teplota. Měsíc Průměrná venkovní teplota 2010 ( C) Průměrná venkovní teplota 2011 ( C) Leden -2,9 0,9 Únor -0,6-1,9 Březen 3,4 5,9 Duben 8,7 12,0 Květen 13,0 15,2 Červen 14,2 18,3 Červenec 17,3 17,9 Srpen 16,5 19,7 Září 11,8 15,8 Říjen 6,7 9,8 Listopad 7,4 6,0 Prosinec -2,5 2,1 10

13 Charakteristika a hlavní aktivity společnosti Provozy společnosti ČEZ Energo, s.r.o. s vnořenou kogenerační jednotkou Provoz Instalovaný tepelný výkon (kw) Instalovaný elektrický výkon (kw) Počet zdrojů Počet KJ Provozovatel kotelny Jihlava Jihlavské kotelny, s.r.o. Frýdlant TEPLO Frýdlant s.r.o. Sušice BYTSERVIS Sušice, spol. s r. o. Třebíč MKS Třebíč Humpolec Technické služby Humpolec s.r.o. Votice TEPLO Votice s.r.o. Provozy společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Provoz Instalovaný tepelný výkon (kw) Instalovaný elektrický výkon (kw) Počet zdrojů Počet KJ Provozovatel kotelny Volyně ČEZ Energo, s.r.o. Příbor ČEZ Energo, s.r.o. Svitavy ČEZ Energo, s.r.o. Světlá nad Sázavou ČEZ Energo, s.r.o. Železná Ruda ČEZ Energo, s.r.o. Zruč nad Sázavou ČEZ Energo, s.r.o. Smiřice ČEZ Energo, s.r.o. Jeseník ČEZ Energo, s.r.o. Velká Chuchle ČEZ Energo, s.r.o. Duchcov ČEZ Energo, s.r.o. Osek ČEZ Energo, s.r.o. Souhrnné hodnoty za provozy společnosti ČEZ Energo, s.r.o. v roce 2011 Instalovaný výkon MW 11,992 Výroba elektrické energie (brutto) GWh 30,441 Prodej elektrické energie GWh 30,300 z toho: Prodej elektrické energie koncovým zákazníkům GWh 30,300 Prodej tepla TJ 390,907 Charakteristika vybraných provozú Provoz Světlá nad Sázavou Provoz CZT byl v roce 2011 standardní, bez významných poruch a havárií na zařízení. Projezd kogeneračních jednotek byl standardní dle plánu. Snížení výroby elektrické energie v květnu a září 2011 bylo dáno vyšší venkovní teplotou, kdy byla výroba elektřiny (při odstaveném UT) omezena kapacitou soustavy CZT. 11

14 Charakteristika a hlavní aktivity společnosti Provoz Jeseník Provoz CZT byl v roce 2011 standardní, tedy bez významných poruch a havárií na zařízení. Byly provedeny částečné opravy komínu na kotelně Tyršova a dále opravy expanzního potrubí na kotelnách Dukelská a Nábřežní. Proběh kogeneračních jednotek byl ovlivňován zvýšenou poruchovostí kvůli stáří technologie. Provoz Svitavy Provoz CZT byl v roce 2011 standardní, bez významných poruch a havárií na zařízení. V roce 2011 bylo převzato do provozování 7 domovních kotelen v mateřských školách. V prosinci byly odstaveny 2 kogenerační jednotky MT 83 z důvodu nedostatků náhradních dílů. Tyto kogenerační jednotky byly nahrazeny 1 ks kogenerační jednotkou CAT 260, která byla dána do provozu Provoz Volyně Provoz CZT byl v roce 2011 standardní, tedy bez významných poruch a havárií na zařízení. V roce 2011 probíhalo zateplování objektů, množství zateplených objektů je asi 60%. Provoz Ivančice Provoz CZT byl v roce 2011 standardní, tedy bez významných poruch a havárií na zařízení. Ve městě probíhá rozsáhlé zateplování bytových domů. Provoz Železná Ruda Provoz CZT byl v roce 2011 standardní, tedy bez významných poruch a havárií na zařízení. Projezd kogeneračních jednotek standardní dle plánu. Byla provedena kompletní rekonstrukce domovní kotelny SPAR. Provoz Smiřice Provoz CZT byl v roce 2011 standardní, tedy bez významných poruch a havárií na zařízení. Projezd kogeneračních jednotek byl standardní dle plánu. V květnu 2011 byla převzata od Městského úřadu Smiřice kotelna ve zdravotním středisku, kde dojde v roce 2012 k úpravě regulace a technologického zařízení. Na kotelně Jiráskova proběhla plánovaná oprava komínu a došlo k výměně rozvodů TUV v některých bytových domech. Na kotelně v Základní škole došlo k demolici původního zděného komínu, který byl nahrazen kovovým tubusem s izolací. Zároveň byl zhotoven i nový odtah pro kogenerační jednotku. Provoz Příbor Provoz CZT byl v roce 2011 standardní, tedy bez významných poruch a havárií na zařízení. Spotřeby tepla ovlivnilo zateplení některých objektů, které bylo dokončeno v červenci Vyřešené provozní závady: 05/2011 porucha kogenerační jednotky CAT 260 (prasklý výměník plnící směsi), výměna vadného motoru kogenerační jednotky Plus 22kW, 11/2011 oprava vadného generátoru. V mimo topném období byla provedena demolice 5 ks starých teplovodních šachet na sekundárním rozvodu tepla. Provoz Zruč nad Sázavou Provoz CZT byl v roce 2011 standardní, tedy bez významných poruch a havárií na zařízení. Větší závada byla zjištěna na straně odběratele, a to prorezlý rozvod v budově pošty. V prosinci proběhla u tohoto odběratele generální oprava topného systému. Produkty společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Základním produktem společnosti ČEZ Energo, s.r.o. je výstavba a následný provoz malých kogeneračních jednotek pro společnou výrobu tepla a elektřiny. Společnost je zaměřena na provoz plynových kogeneračních jednotek s instalovaným výkonem od stovek kw e až do jednotek MW e. Tyto jednotky jsou provozovány buď v rámci vlastních či pronajatých systémů centralizovaného zásobování teplem, anebo jako vnořené zdroje do kotelen našich obchodních partnerů. Zákazníky společnosti jsou z 80 % systémy CZT, lokální komunální výtopny a pak průmyslové podniky či menší instituce typu nemocnic nebo škol. 12

15 Charakteristika a hlavní aktivity společnosti Přínosy malé Kogenerace pro zákazníky společnosti ČEZ Energo, s.r.o. finanční úspory díky instalaci moderní kogenerační technologie stabilita ceny tepla zajištění kvalitních a spolehlivých dodávek tepla snížení imisní zátěže nižší energetická náročnost průmyslových areálů záložní zdroj elektřiny 13

16 Události vzniklé po účetní závěrce společnosti Převod obchodních podílů Na základě Smluv o převodech obchodních podílů ze dne byla dne zapsána do obchodního rejstříku změna společníků společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Obchodní podíly společníků Ing. Ivo Poukara, Ing. Josefa Jelečka a společnosti MOUFLECO HOLDINGS LIMITED v celkové výši 200 tis. Kč přešly na společnost TEDOM a.s. Obchodní podíl společnosti TEDOM a.s. tedy nově činí tis. Kč. Odštěpení projektu Sušice II Společnost ČEZ Energo, s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ: , zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen ČEZ Energo, s.r.o. ) je společným podnikem společnosti TEDOM a.s., IČ: , se sídlem Výčapy 195, okres Třebíč, PSČ: (dále jen TEDOM a.s. ) a skupiny ČEZ. TEDOM a.s. odštěpí do ČEZ Energo, s.r.o. projekt Sušice II, a to formou rozdělení odštěpením společnosti TEDOM a.s. sloučením s ČEZ Energo, s.r.o. ve smyslu ustanovení 243 písm. d) bod 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodným dnem výše uvedeného je K tomuto dni bude sestavena zahajovací rozvaha, která zohlední vyčlenění projektu Sušice II. 14

17 Předpokládaný budoucí vývoj činnosti společnosti Do budoucna chce společnost ČEZ Energo, s.r.o. získat v segmentu malé kogenerace deset procent trhu v České republice. Dlouhodobým cílem společnosti je stát se v tomto segmentu jedničkou v České republice. Rozvíjet chceme také oblast malé kogenerace v Polsku a České republice. Postupné nasazování malých kogeneračních zdrojů si jen v nejbližších třech letech vyžádá investici stovek milionů korun. Vztaženo k cílové hodnotě 200 MW e, hovoříme už o jednotkách miliard. V roce 2011 společnost tyto své plány více než úspěšně plnila. Začíná se postupně realizovat 14 nových projektů, které představují zvýšení instalovaného elektrického výkonu o 9,5 MW e (navýšení o 80%). Rozjednáno je kolem stovky dalších nových obchodních příležitostí jak ve městech, tak v průmyslových areálech. Těm může malá plynová kogenerace navíc velmi pomoci při výpadcích dodávky elektřiny z distribuční sítě. Další uplatnění pro naše projekty malé a mikro kogenerace předpokládáme v nemocnicích, obchodních a sportovních centrech, hotelech či v administrativních budovách. 15

18 Aktivity v oblasti ŽP a pracovně-právních vztahů Projekty společnosti ČEZ Energo, s.r.o. jsou přínosné v oblasti životního prostředí, zejména díky snížení znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a CO 2. Snížení emisní zátěže a úspory primárních energií je také základním předpokladem pro úspěšné získání dotací ze strukturálních fondů EU. Společnosti ČEZ Energo, s.r.o. byly přiděleny dotace v rámci aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace, podprogramu EKO- ENERGIE. Může tedy počítat se spolufinancováním z fondů EU při realizaci svých 4 projektů. V oblasti pracovně-právních vztahů jsou dodržovány všechny legislativní závazky plynoucí z platných zákonů a vyhlášek, tato oblast včetně odměňování zaměstnanců je řízena vnitřními předpisy společnosti. Ve společnosti nepůsobí odborová organizace. V oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce nemusela v roce 2011 společnost řešit žádné mimořádné události byl evidován pouze jeden pracovní úraz, který byl klasifikován bez zavinění organizace. Z personálního hlediska je provozní úsek stabilizovaný, nicméně do budoucna se předpokládá významné navýšení pracovníků v provozním útvaru díky novým projektům a akvizicím. 16

19 Hlavní údaje z účetní závěrky ČEZ Energo, s.r.o. za rok 2011 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA ČEZ ENERGO, S.R.O. V HISTORICKÉM PŘEHLEDU Ukazatel Jednotky Stav k Stav k Celková aktiva tis. Kč Dlouhodobý majetek tis. Kč Zásoby tis. Kč Pohledávky tis. Kč Finanční majetek tis. Kč Ostatní aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Ostatní pasiva tis. Kč - 6 Tržby celkem tis. Kč Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč Počet zaměstnanců osoby

20 Hlavní údaje z účetní závěrky ČEZ Energo, s.r.o. za rok 2011 ROZVAHA (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek ocenitelná práva nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - - Dlouhodobý hmotný majetek pozemky stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí nedokončený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek podíly ovládaná osoba Oběžná aktiva Zásoby materiál poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky pohledávky z obchodních vztahů dlouhodobé poskytnuté zálohy odložená daňová pohledávka - - Krátkodobé pohledávky pohledávky z obchodních vztahů pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba pohledávky podstatný vliv stát daňové pohledávky krátkodobé poskytnuté zálohy dohadné účty aktivní jiné pohledávky 6 - Krátkodobý finanční majetek peníze účty v bankách Časové rozlišení náklady příštích období příjmy příštích období 40-18

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2013 Obsah 2013 Obsah: Skupina ČEZ a TEDOM a.s.. 2 Úvodní slovo generálního ředitele.. 4 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti. 5 Charakteristika a

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

VÝROČNÍ 08 zpráva TEDOM - Výroční zpráva 2008

VÝROČNÍ 08 zpráva TEDOM - Výroční zpráva 2008 VÝROČNÍ zpráva 08 TEDOM - Výroční zpráva 2008 OBSAH: Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM s.r.o. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM s.r.o. 9 Zpráva auditora společníkům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí Výroční zpráva Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3 1. Organizační struktura 3 2. Orgány společnosti 4 3. Údaje

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DTS Vrbenský, a.s. Představení společnosti DTS Vrbenský, a.s. 4 Úvodní slovo 5 Profi l společnosti 8 Organizační struktura 10 Zpráva představenstva 11 Finanční hospodaření 14 Zpráva

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 výroční zpráva 2007 výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 Tržby (mil. Kč) 2 058 EBITDA (mil. Kč) 87 Provozní zisk (mil. Kč) 84 Zisk před

Více

ENERGII VĚNUJEME VŠEMU, CO DĚLÁME, VYTVÁŘÍME A ČÍM ŽIJEME.

ENERGII VĚNUJEME VŠEMU, CO DĚLÁME, VYTVÁŘÍME A ČÍM ŽIJEME. SKUPINA ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ENERGII VĚNUJEME VŠEMU, CO DĚLÁME, VYTVÁŘÍME A ČÍM ŽIJEME. 51,1 mld. Kč investiční výdaje 42,8 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 40,8 mld. Kč zisk po zdanění 26,7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více