Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce 5/2012 Hutisko-Solanec R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 5 1. K V Ě T E N V dnešním vydání najdete Zasedání Rady obce v dubnu strana 2 Humanitární sbírka strana 3 Daň z nemovitosti strana 3 Den země v naší škole strana 4 Besedy se žáky školy strana 5 Aprílový měsíc v MŠ strana 6 Pouť sv. Josefa strana 6 Vypínání el. energie strana 6 Klub důchodců na výletě strana 7 Očkování psů proti vzteklině strana 7 Petr Pospěch mistr republiky strana 7 Kulturní informace strana 8 Mateřské centrum informuje strana 8 Vítání jara strana 8 S L O V O S T A R O S T Y O B C E V závěru loňského roku se podařilo v naší obci realizovat projekt Modernizace venkovního hřiště a přilehlého objektu pro multifunkční využití a volnočasové aktivity obyvatel. Tento projekt se realizoval v prostoru bývalého školního hřiště nad Základní a mateřskou školou, a díky své kompaktní koncepci a nápaditosti řešení jednotlivých sportovních ploch a víceúčelového objektu, nabízí moderní zázemí s možností sportovního využití nejen pro děti školou povinné, ale především pro nás, naší mládež, rodiče s dětmi a všechny, co mají zájem o aktivní trávení volného času. V rámci areálu, který je napojen na stávající zázemí Základní školy a mateřské školy v podobě přístupových komunikací a parkovacích míst vznikly tyto plochy: Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 43x23 m Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 24x15 m Tréninkové plochy s umělou trávou pro minikopanou a košíkovou Běžecká dráha s umělým povrchem v délce 200m Sektor pro skok daleký a vrh koulí Dětské hřiště s umělým povrchem a moderními prvky V rekonstruovaném objektu skleníku bylo vybudováno v přízemí sociální zařízení se šatnami a umývárnou pro venkovní hřiště, se samostatným vstupem a bezbariérovým přístupem. Samostatným vchodem je pak vyřešen přístup do vlastního objektu zařízenému pro volnočasové aktivity obyvatel, a to v 1.NP dvě prostorné klubovny se šatnou a kanceláří, včetně sociálního zařízení pro osoby těžce pohybově postižené. V 2.NP jsou vybudovány tři klubovny s pomocným skladem včetně sociálního zařízení a bezbariérového přístupu. Celý objekt je pak samostatně napojen na plynový a vodovodní řád, včetně dešťové a splaškové kanalizace. Celý areál pronajala Obec Hutisko-Solanec své příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole na základě smluvního vztahu, s tím, že veškerou další činnost pro obyvatele řeší prostřednictvím svého správce areálu pana Jana Pavlíčka - tel Věříme, že toto sportovní a oddychové zařízení pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit bude do budoucna plně využito a naše mládež se bude moci více realizovat sportem na úkor jiných, mnohdy negativních činností. Dovoluji si Vás všechny pozvat na slavnostní otevření tohoto areálu v pondělí 7. května 2012 od 14 hodin. Při této příležitosti se uskuteční již v dopoledních hodinách sportovní atletický den dětí naší základní školy pod názvem Memoriál Cyrila Macha. S přáním všeho dobrého a sportu zdar. Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 5 S T R Á N K A 2 DUBNOVÉ JEDNÁNÍ RADY OBCE HUTISKO-SOLANEC Rada obce Hutisko-Solanec schválila dohodu o užívání pozemních komunikací v majetku obce Hutisko-Solanec, která bude uzavírána mezi Obcí Hutisko-Solanec a správci, vlastníky, dopravci, případně obchodníky pro odvoz dřevní hmoty z lesních porostů v katastrech obce Hutisko- Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Romana a Marcely Koláčkových, Hutisko-Solanec 620 o prodloužení pronájmu nebytových prostor, budova č. p. 620, pozemku parc. č. 510/2 včetně plaveckého bazénu, dětského bazénu, filtrační stanice, budovy skladu a zpevněných ploch a pozemku parc. č. 510/13 a parc. č. 506/29 vše v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr pronájmu zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec povolila ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a na základě 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Hutisko-Solanec z 24 na 28 dětí v každé třídě, na celkový počet 56 dětí v MŠ pro školní rok 2012/2013. Povolení se vydává s platností od 1. září Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Mysliveckého sdružení Hutisko-Solanec o. s. O finanční příspěvek na konání soutěže dětí a mládeže s názvem Zlatá srnčí trofej a na pořádání střelecké soutěže O pohár starosty obce Hutisko- Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,-- Kč na zakoupení knih a poháru pro vítěze soutěží. Rada obce Hutisko-Solanec schválila přijetí neinvestičního finančního příspěvku v celkové výši ,-- Kč z rozpočtu Zlínského kraje na výchovu lesních porostů a přibližování dřeva koněm. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh nájemní smlouvy nebytových prostor a žádost České pošty, s. p. o pronájem nebytových prostor v přízemí přístavby obecního úřadu Hutisko-Solanec 512 za účelem přestěhování pobočky České pošty. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr pronájmu zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Marie Švihelové, Hutisko-Solanec 649 o nové projednání prodeje ¾ podílu na pozemcích parc. č. 1053/4 trvalý travní porost o výměře 194 m 2 a parc. č. 1053/1 trvalý travní porost o výměře 179 m 2 vše v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce žádost postoupí k novému projednání v programu 9. zasedání Zastupitelstva obce Hutisko- Solanec v měsíci červnu Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost občanského sdružení Zákopčan o zapůjčení mobilních WC a zahradních stanů na akci Kácení máje 2012 Rada obce Hutisko-Solanec vyhlašuje na základě usnesení Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec č.08/93 a v souladu s 39 odst. 1 a 102 odst. 3 zákona č.128/2000sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej budovy s číslem popisným objekt občanské vybavenosti včetně součástí a příslušenství, včetně pozemku pod budovou parc. st. č.369/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 198m 2, prodej budovy s číslem popisným objekt občanské vybavenosti včetně součástí a příslušenství, včetně pozemku parc. st. č. 369/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 330m 2 a pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 120 m 2 vše v kat. území Solanec pod Soláněm v obci Hutisko-Solanec za maximální možnou cenu s přihlédnutím k podnikatelskému záměru zájemce. Při výběru kupujícího bude přihlédnuto zejména k navržené kupní ceně, platebním podmínkám, k podnikatelskému záměru a převzetí nájemní smlouvy - provozování pohostinství. Termín podání nabídky je do do 10:00 hod. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci květen 2012 Barabášová Marie 91 let č.p. 237 Luzarová Ludmila 85 let č.p. 348 Koláčková Anděla 85 let č.p. 604 Pavlica Jan 80 let č.p. 498 Mikulenková Anna 70 let č.p. 549 Hellmann Zdeněk 70 let č.p. 675 Liďák Karel 60 let č.p. 80 Bělunková Eva 50 let č.p. 595 Fiurášek Jaroslav 50 let č.p. 291 Růčka Bronislav 50 let č.p. 696 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní pohody MO Červený kříž Prostřední Bečva ve spolupráci s obecním úřadem Prostřední Bečva a Diakonií Broumov pořádají HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letního a zimního oblečení (dámské,pánské,dětské) lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek domácích potřeb nádobí bílé i černé, jen funkční peří, péřových přikrývek a polštářů, dek, přikrývek (obyčejné, vatové, larisy) hraček a školních potřeb, novin, časopisů, knih nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské kabelek, tašek, batohů a peněženek VĚCI, KTERÉ NEMŮŽEME VZÍT lyžařské boty, oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon) ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, kočárky (TRANSPORTEM SE ZNEHODNOTÍ) SBÍRKA SE USKUTEČNÍ pondělí 7. KVĚTNA a středu 9. KVĚTNA 2012 v čase: pondělí a středa od hodin místo: obecní úřad Prostřední Bečva Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů nebo krabic, aby se transportem nepoškodily. PROSÍM, PŘINÁŠEJTE VĚCI JEN V URČENÉM TERMÍNU!!!!! Novorozeňátka v dubnu 2012 Pavel Kaňák č.p. 87 Kryštof Mičkal č.p. 268 Lukáš Minarčík č.p. 94 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Poslední rozloučení v dubnu 2012 Vítězslav Juříček č. p. 11 ve věku 72 let Josef Mikunda č.p. 615 ve věku 74 let Vlastimila Barošová č.p. 322 ve věku 90 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím svých blízkých Karasova obecní knihovna Oznamuje občanům, že ve dnech 1. a 8. května 2012 (státní svátky) bude knihovna uzavřena. Náhradní termín proto bude ve středu 9. května 2012 od 15 do 17 hodin. Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm oznamuje občanům, že ode dne do je v budově Finančního úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, kancelář č. dveří 225 ve dnech pondělí a středa od 8.00 do hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně D a ň z n e m o v i t o s t i n a r o k Složenky s výměrem daně z nemovitosti budou jako v předcházejících letech doručovány poštou vlastníku nemovitosti. Daň je splatná do

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Zprávy Základní školy Hutisko-Solanec VELIKONOČNÍ JARMARK Začátek měsíce dubna byl na naší škole ve znamení přípravy a realizace velikonočního jarmarku. Děti a paní učitelky společně prodávaly své výrobky v úterý 3. dubna. V tento den probíhaly také třídní schůzky, a tak mnozí rodiče odcházeli odpoledne ze školy nejen s informacemi od třídních učitelů, ale i s velikonočními pozdravy. SPORTOVNÍ TÝDEN Týden po Velikonocích je možno bez velkého přemýšlení označit jako sportovní. Ve třech dnech ze čtyř vyučovacích se vybraní žáci zúčastnili tří sportovních soutěží. Ve středu a ve čtvrtek to byl turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd Preventan Cup. Ve středu pro děvčata a ve čtvrtek hráli chlapci. Vybíjená patří mezi nejoblíbenější míčovou hru na základní škole. Mezi jednotlivými družstvy všech kategorií je vždy velká konkurence. Často rozhoduje jen jeden vybitý hráč. Z našich účastníků se tentokrát dařilo více děvčatům, která na okrskovém kole konaném na Základní škole 5. května v Rožnově pod Radhoštěm obsadila druhé místo. Do okresního kola této soutěže postupovalo jen první družstvo, a tak zkusíme štěstí zase příští rok. V pátek vystřídal vybíjenou fotbal. Na hřišti na Dolní Bečvě se totiž konal fotbalový turnaj pro starší žáky Coca Cola Cup Výběr hutiských chlapců ze třídy byl vylosován do skupiny s fotbalisty Dolní a Horní Bečvy. Jestliže vybíjená je nejoblíbenějším sportem spíše mladších žáků, pak u těch starších vítězí zase kopaná. Je třeba přiznat, že hornobečvanští kluci nás tentokrát převyšovali nejen centimetry, ale i důrazem, rychlostí atd. Zato s týmem Dolní Bečvy sehráli naši chlapci více než vyrovnaný zápas. Souboj skončil nerozhodně a ve skupině jsme obsadili druhé místo. BESEDA S VÝTVARNÍKEM 4. dubna proběhla v jídelně naší školy zajímavá beseda s ilustrátorem dětských knížek Adolfem Dudkem. Chlapci a děvčata viděli a sami si vyzkoušeli, že při malování jakéhokoliv obrázku si vystačí se základními geometrickými tvary. Pan Dudek je nejen zdatný výtvarník, ale také vtipný člověk, a tak hodina vymezená této besedě uběhla skutečně rychle. Dana Chasáková DEN ZEMĚ A CESTA DO PRAVĚKU Jak tato dvě témata spolu souvisí? Den Země je jediný den v roce věnovaný planetě Zemi. Dříve to byly spíše slavnosti v souvislosti s jarní rovnodenností, ale v moderním pojetí je Den Země ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na důsledky ničení životního prostředí a také nabízející alternativy řešení tohoto problému. Hutiská základní škola vyhlásila týden od 16. do 20. dubna jako sběrový. Každý den ráno mohli žáci za vydatné pomoci svých rodičů přinášet papír do prostoru pod tělocvičnou, kde ho odebrali a zvážili pomocníci z deváté třídy. V pátek se kontejner odvezl do Valašského Meziříčí. Za utržené peníze budou zakoupeny knihy do žákovské knihovny. Nejúspěšnějšími sběrači byli žáci z I. stupně. Ještě jedna zajímavá akce proběhla ke Dni Země. V muzeu ve Valašském Meziříčí byla v lednu otevřena zajímavá výstava Pojďte s námi do pravěku. Jednotlivé třídy ve třech termínech tuto výstavu navštívily a hlavně se jí aktivně zúčastnily. Tentokrát neplatilo pravidlo: Nedotýkejte se vystavených exponátů! Děti si mohly mnohé činnosti pravěkých lidí samy vyzkoušet. Například rozdělávání ohně, tkaní na vertikálním stavu nebo hloubení otvorů do kamene. BESEDY V úterý 17. dubna navštívila naši školu opět paní Martínková, pracovnice Pedagogicko psychologické poradny ve Valašském Meziříčí. Poprvé do naší školy přijela už 26. března, aby v rámci Preventivního programu základní školy realizovala dvě dvouhodinové besedy. Pro pátou třídu to bylo téma Prevence kouření a pro 6. třídu Jak se bránit násilí. Dubnová návštěva byla věnována mladším žákům ve třetí a čtvrté třídě. Tentokrát si s dětmi povídala a hrála na téma Vztahy v naší třídě. Další organizací, se kterou v tomto školním roce spolupracujeme v rámci našeho preventivního programu, je studentský klub Most Valašské Meziříčí. Ve spolupráci s její vedoucí Bc. Vanetou Zvoníčkovou jsme pro naše starší žáky zajistili několik besed. První beseda proběhla 7. března 2012 pro 8. A 9. třídu společně. Téma bylo nanejvýš zajímavé Jak se žije na Ukrajině a jižním Rusku. Jejím lektorem byl Jiří Hanák, člen správní rady humanitární organizace Nehemia zaměřující se na děti a na pomoc lidem v tísni. Už pravidelně deset let jezdí na Ukrajinu, a tak mohl našim žákům za pomocí fotografií a krátkých dokumentů přiblížit mnohdy těžký a složitý život jejich vrstevníků, kteří nežijí zase tak daleko. 24. dubna proběhla beseda, která patřila k tomu nejzajímavějšímu, co jsme v posledních letech mohli v naší škole vidět a slyšet. Za žáky osmého ročníku přijel pan Roman Povala, který si připravil téma Život v závislosti. Závislým se může člověk stát na mnoha věcech. Ale to, co naše tělo, naše zdraví nejvíce ohrožuje, je závislost na lehkých a hlavně tvrdých drogách. A Roman Povala uměl o těchto problémech zajímavě vyprávět a sdělit chlapcům a děvčatům i své osobní zkušenosti s drogou. Rozhodně se nejednalo o suchopárnou přednášku. Žáci i přítomní učitelé pozorně naslouchali nebo se nezřízeně smáli vtipným poznámkám přednášejícího. Starší žáky čeká ještě jedna beseda na konci května na téma Holocaust.

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / APRÍLOVÝ MĚSÍC V MŠ Všechny děti se ve středu, , moc a moc těšily do MŠ! To není apríl, to je pravda. Věděly totiž, že přijde náš dobrý známý, který s MŠ spolupracuje již několik let. Je to myslivec, pan Josef Skalík. Přinesl dětem spoustu pěkných obrázků, ale hlavně trofeje a myslivecké pomůcky. Vzájemné otázky a odpovědi nebraly konce. Děti milují zvířata, což dokázaly svými znalostmi, za které jim byla udělena velká pochvala. Při vyprávění pana Skalíka o mysliveckých zážitcích se dětem doslova tajil dech. Prožili jsme společně příjemné dopoledne a těšíme se na shledanou při dalším setkání. Zprávy z mateřské školičky A teď pojďme do pohádky... v úterý, , nás v MŠ navštívilo divadélko Leonka s pohádkou Proč sluníčko zhaslo. Maňásek krtečka provázel děti dějem velmi kreativní, poučné a veselé pohádky, která naučila děti, jak se mají chovat k lidem, zvířátkům a hlavně k přírodě. Děti byly maximálně vtaženy do děje a perfektně spolupracovaly. Rozzářené dětské oči a bouřlivý potlesk odměnil výkon dvou sympatických hereček a ani malá odměna pro děti nechyběla. V pátek, , pozvala paní Mgr. Marie Fajkusová na prohlídku Obecní Karasovy knihovny předškolní děti z naší MŠ. Děti vyrobily různé velikonoční ozdoby a v prostorách knihovny uspořádaly společně s učitelkama a p. knihovnicí malou výstavku. Potom si děti prohlédly nové dětské knihy a společně si pobesedovali na téma Jaro a velikonoce. Děti se pak ve 2 družstvech zapojily do soutěže ve zdobení velikonočních vajíček. Úspěch sklidila obě družstva a odměněna byla malou sladkostí. Tato milá a zároveň poučná akce nebyla poslední. Počítáme s ní také v budoucnu a moc se těšíme. A taky trošku výtvarného umění nakonec. V pátek, , byla v hod. V prostorách jídelny ZŠ zahájena Vernisáž ke Dni Země. Byly vystaveny výtvarné práce žáků ZŠ a dětí z MŠ. Také výtvarná dílka, která děti vytvořila doma s rodiči, obohatila tuto výstavu. Slova přítomného hosta, akademického malíře L. Majera, nás všechny utvrdila v tom, jak je důležité vnímat svět a jeho krásy kolem nás. Také p. ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Š. Gajová a pan starosta L. Petružela promluvili k přítomným a popřáli pěkný kulturní zážitek.školní pěvecký sbor pak svým milým vystoupením obohatil páteční odpoledne. Na závěr byly oceněny práce dětí ZŠ a MŠ a pak už přítomné čekalo malé pohoštění a prohlídka velmi zdařilých výtvarných prací našich snaživých účastníkú vernisáže. G. Prášilová

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Aktuality z farnosti a církve Květen je měsíc mariánský, konávají se májové pobožnosti. U nás budou vždy po večerní mši svaté, kromě neděle. Májová pobožnost u kapličky u Chudějů bude v neděli 20.května v 15 hodin. Jako všechny tradiční projevy zbožnosti lidé dnes opomíjejí, tak i májové pobožnosti. Ale je to škoda. Přímluvu Matky Boží stále potřebujeme. Lidé se jen na všechno zlobí, stávkují, myslí si, že je možné všechno si jen vykřičet,vyvzdorovat. Na Boží pomoc a požehnání přestávají spoléhat,protože v ně nevěří. Ale právě proto to tak ve světě i u nás vypadá! Kdy lidé konečně prohlédnou, že bez Božího požehnání marné lidské namáhání? Další neděli 13.května máme v našem kostele adorační den. Máme vzdát poctu svátostnému Kristu, který mezi námi v našem kostele stále přebývá, přimlouvá se za nás u svého Otce a žehná nám. Nejsvětější Svátost oltářní bude vystavena k uctění až po mši sv. od 10 do 17 hodin, kdy bude zakončení s požehnáním. Napište se vzadu v kostele na papír k tomu určený, kdybyste mohli přijít adorovat. Je to po půl hodinách a musíme pokrýt dobu od 10 do 17 hod. Pamatujme přitom na naše bohoslovce v Olomouci, tento den se také oni modlí za naši farnost. V neděli 6. května oslavíme poutí sv. Josefa, snoubence Panny Marie a patrona našeho kostela. Mše svaté budou dvě: 7,30 a 8,45, odpoledne pak ve 14:30 bude májová pobožnost s požehnáním. Slavnostním kazatelem bude dominikán P. Angelik Mička, rodák z Mořkova. Nyní je u sester ve Střelicích. Sv. Josef je nejlepším vzorem našeho vztahu ke Kristu i jeho Matce. Pojďme ho v tom následovat a vyprosit si to. Ve středu pořádá Rožnovská pobočka Charity pro naše seniory pouť do Zašové. Pojedou tam autobusy. Odjezd z náměstí od nás v 7,30 hod. V 9,30 je v Zašové mše svatá a další program. Cena je stanovena na 60 Kč. /je v tom cestovné a malé občerstvení./ Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, mše je v 17,15 hod. Od pátku pak začíná novéna k Duchu Svatému a zároveň u nás k biřmování. Můžete k ní použít brožurky, která je k dostání v kostele. /stojí jen 5 Kč./ Svátost biřmování bude udělovat biskup Josef Hrdlička u sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě o slavnosti Seslání Ducha Svatého v 10 hod. Mše v Hutisku je 7,30. Obnovíme při ní všichni své biřmovací závazky. Doporučuji všem biřmovance k modlitbě. Hezké prožití krásného měsíce máje s P. Marií, sv. Josefem a Duchem svatým přeje otec Josef ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce: Solanec pod Soláněm - u Kamenného mostu (č. p. 63, 65) Vypínání elektrické energie ve dnech 14, 21 a od 8:30 do 15:30 hod. Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky. ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce : Solanec pod Soláněm (Na Soláni směr Čarták) Vypínání elektrické energie ve dnech 10, 15 a od 8:30 do 15:30 hod. Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky.

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / KLUB DŮCHODCŮ Jarní tůra Ve čtvrtek 19. dubna se uskutečnil naplánovaný výšlap v rámci akcí Klubu důchodců Hutisko-Solanec. Této jarní turistiky se zúčastnilo 9 statečných žen důchodkyň a jeden pes foxteriér. Autobusem v 8:15 jsme se dopravily na Horní Bečvu - přehradu. Bylo jasné, že počasí nám bude přát a tak jsme pod vedením Marie Krátké šlapaly podle jejich instrukcí rovnou za nosem, podle čuchu - přes louky a kopečky zpět na Hutisko. Na chatě Marta jsme se osvěžily dobrou kávou a na dalších zastávkách konzumovaly již pouze domácí stravu. A kudu tudy? Přes Bučkové, Hluboké, Radimov, na Adámky, pod Kaní ke kapličce u Chudějů a domů. Tato zdravotní a společenská akce skončila ve 14. hodin a nabila nás všechny novou veselou energií a těšíme se na další výlet. Jaroslava Prokopová JARO Zima už se vzdává pomalu své vlády, znát je všude kolem, že je jaro tady. Nejkrásnější měsíc v roce, jistě květen je, od slunečních paprsků se země prohřeje. Vzduch je čistý, voňavý, tráva se zas zelená, příroda je do krásy zcela vyměněná. Ptáci v houfu poletují, cvrlikají na stromech, včelky pilně opylují, každý vonný květ. Kvete les a po modřínu voní celé okolí, polní kvítí na lukách, krásně zavoní. Kukačka z budu do krajiny zakuká, jaro že je tady, navědomost dá. Krásně bývá na jaře v lůně přírody, krásná je i láska, která v máji zahoří. Jinak každý jaro, měsíc lásky prožívá, jinak každý teplé dny, v přírodě si užívá. Jaro vnese do života dobrou náladu, láskou srdce zaplní, mladému či starému. Pod kvetoucí jabloní, na slunci se hřát, prožít krásně jaro, co víc si můžeme přát. Naděžda Mikun- Klub zahrádkářů Hutisko-Solanec v sobotu 5. května a v neděli 6. května otevírají v upraveném prostoru před moštárnou stánek s občerstvením. Tímto zveme co nejsrdečněji všechny občany naší obce do našeho pouťového stánku. Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že budete spokojeni s posezením i cenami, které jsme připravili. Povinné očkování psů proti vzteklině Sobota: 19. května 2012 Stanoviště: 10:30 Dvořiska 11:15 Salaš 11:45 Zákopčí zastávka 13:15 Zákopčí Křenek 13:45 Zákopčí Zůbek 14:15 Pod Soláněm Myacentrum 14:45 Čarták 15:30 Pod Kání Poplatek: 120, Kč vystavení nového průkazu 5, Kč MUDr. Dana Korbášová PETR POSPĚCH TŘETÍ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA A MISTR REPUBLIKY D ř í v ě j š í H u t i s k ý brankář v oddílu kopané se už několik let m í s t o f o t b a l u věnuje jinému typu fotbalu a to stolnímu fotbálku, ke kterému se dostal díky rožnovské organizaci bratrů Pražáků z Valašské Bystřice a Adama Pernicy a nyní jej hraje na úplně té nejvyšší úrovni, kterou tento sport nabízí. Petr hraje šestým rokem, dříve trénoval denně 3-5 hodin, nyní se snaží zvládat hlavně práci a občas trénuje s klukama. Hlavně díky zkušenostem jež Petr za celou dobu již nasbíral na snad 200 turnajích, kterých objel po celé republice a Evropě je taky od roku 2010 aktivním reprezentantem České republiky. Tento sport je v České republice považován spíše jako hospodská zábava, ale po celém světě jako sport. Ve Francii a Americe je tradice už přes 60 let stará a snad se do takové tradice dostane i Česká republika. Co se týká stolního fotbálku, je mnoho druhů typů stolu, ale pouze 5 typů se označuje jako světový fotbálek, který je v organizaci ITSF- International Table Soccer Federation. Mistrovství světa se hraje na těchto pěti stolech, pořádá se 5 mistrovství světa do roku plus závěrečný multitable svátek fotbálku ve Francii, kde se zúčastní přes 35 národů z celého světa od Ameriky přes Evropu až do Afriky s celkovým počtem zhruba 800 hráčů. Odtud má Petr jeden z největších úspěchu a to 5. místo v kategorii open doubles ve dvojici s Petrem Pražákem, kde reprezentují svůj stát jen ti nejlepší. Nyní měl 2týdenní trip, kde byl na mistrovství republiky a skončil na 1. místě v kategorii 2ball, která je oproti jiným disciplínám težší v tom, že se nesmí používat určitý druh střely, kterou hraje většina hráčů. Dalším velkým úspěchem je 3. místo v turnaji národů na posledním mistrovství světa v Polsku, což považuje za jeden z největších úspěchů. Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Noc na Karlštejně V pátek uspořádala Kulturní komise OÚ Hutisko- Solanec zájezd na divadelní představení Noc na Karlštejně do Ostravy. Na diváky čekalo krásné představení, které vycházelo z filmového scénáře Zdeňka Podskalského datujícího se do sedmdesátých let 20. století. Muzikál také proslavila nesmrtelná hudba skladatele Karla Svobody. Děj se odehrával především na hradě Karlštejn, jež dal Karel IV. zbudovat jako pevnost střežící korunovační klenoty. Král údajně zakázal, aby se na hradě zdržoval fraucimor, avšak co je zákaz krále oproti lásce ženy. Zájezd na toto divadelní představení byl velmi rychle obsazen. Pro velký zájem o zájezdy do divadla budeme organizovat i další. Vždy včas budeme informovat ve zpravodaji a na plakátech v obci. Anna v ringu na Hutisku-Solanci představil divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice svou další úspěšnou inscenaci. Vynikající francouzská komedie Anna v ringu byla o tom, že není šikovné přivést si domů milence právě, když zde má váš manžel svou milenku. Ještě, že měli hospodyni Annu, která se snažila svou nápaditostí a humorem zachraňovat nejen situaci, ale i manželství svých pánů. Hospodyni Annu si zahrála Helena Křenková. V roli milovníků se představili MUDr. Jaromír Veith a Jan Závorka. Jejich drahými polovičkami byly Hana Slováková a Aneta Porubová. Divadelní hru režírovala Bohumila Bitalová. A my se jen můžeme těšit na jejich další úspěšná představení. KULTURNÍ INFORMACE KULTURNÍ KOMISE OÚ HUTISKO-SOLANEC SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY NA VYSTOUPENÍ DĚTÍ KE DNI MATEK V NEDĚLI VE 14 HODIN V SÁLE NA SALAŠI BĚHEM PROGRAMU VYSTOUPÍ: DĚTI Z MŠ, DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR SOLÁNĚK A DĚTSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA STRUNKA Restaurace Myslivna pořádá v sobotu 5. května 2012 od 21:00 hod. PŘEDPOUŤOVOU PÁRTY Vstupné 20,- Kč Hrají: DJ MARCO a DJ TRAGED Mateřské centrum Sluníčko Zveme všechny dětičky s rodiči, babičkami..na LOUTKOVÉ DIVADLO: O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE ve středu v 10 hodin DOPOLEDNE (v budově staré školky, vstup zadním vchodem, můžete přijít i dříve, Mateřské centrum je každou středu od 9 12 hod, přicházet lze libovolně v průběhu celého dopoledne ) Těšíme se na vaši hojnou účast! Lenka Stejskalová a mamky s dětmi z MC. Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 6/2012 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 2/2012 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 2 1. Ú N O R 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Knihovna informuje strana 3 Pozor na daň z nemovitosti strana

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 4 4/2014 1. D U B N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Březnové jednání Rady strana 2 Z jednání Rady obce strana 2 Dubnoví jubilanti strana 3

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 1 11/2014 1. L I S T O P A D U 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Říjnové jednání Rady obce strana 2 Pozvánka na Zastupitelstvo strana 2 Listopadoví

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 3/2013 R O Č N Í K 9, V Y D Á N Í 3 1. B Ř E Z E N 2 0 1 3 V dnešním vydání najdete Z usnesení Zastupitelstva strana 2 Další jednání Rady obce strana 2 Finanční úřad radí

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 6/2011 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 1. Č E R V N A 2 0 1 1 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Matrikářka informuje strana 3 Vítání občanků strana 3

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 2 12/2014 1. P R O S I N C E 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Ustavující Zastupitelstvo strana 2 Další jednání Zastupitelů strana 2 Nová Rada

Více

Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec Zpravodaj obce 3/2012 Hutisko-Solanec R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 3 1. B Ř E Z E N 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 8. zasedání Zastupitelstva strana 2 Pomoc s daňovým přiznáním

Více

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Zpravodaj 03/2010 obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo 03 26. února 2010 Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pro dnešní úvodní slovo si dovolím otisknout článek zpracovaný starostou

Více

Dobré zprávy pro majitele rožnovských bytů

Dobré zprávy pro majitele rožnovských bytů ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 12 ROČNÍK XXI 9. ČERVNA 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Fenomenální sólistka Martina Janková v Rožnově pod Radhoštěm - strana 3 Valašský soubor písní a tanců a jeho bohaté aktivity,

Více

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17)

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17) Ročník XXII (č. 250) 2013 cena 5 Kč VÝZVA MUZEJNÍ RADY Zapůjčení výšivek pro výstavu Vážení spoluobčané, u příležitosti připravované výstavy tradiční zuberské výšivky se obracíme na potomky zuberských

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011 11/2011 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011 Úvodník Už jsem skoro zapomněla, jak zní reklamní, rozhlasová kampaň na město Hulín. Bála jsem se, že ji už nikdy neuslyším, ale měla jsem a mám štěstí. Od 29.9.

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 2/2008 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Z činnosti ZŠ Z naší školičky Matrika informuje Ohlédnutí za kulturou Z naší farnosti Z činnosti seniorů Slovo má starosta Vážení spoluobčané

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 116

obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 116 č. 116 vyšel 10. 6. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Pozvánka na Folklorní vystoupení 21.6.2013 Obecní slavnosti 22.6.2013 Letní koncert Moravskoslezské Sinfonietty 23.6.2013

Více

Kojetínský. zpravodaj. Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč. Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008. www.kojetin.cz

Kojetínský. zpravodaj. Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč. Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008. www.kojetin.cz Kojetínský zpravodaj Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008 V roce 2008 budou současně probíhat na území města a nejbližším okolí 3 akce, které ovlivní průjezdnost

Více

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína.

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína. Motto měsíce: Zaručený klíč k úspěchu: umět si ze dvou možností vybrat tu třetí. OBECNÍ ÚŘAD PROSTŘEDNÍ BEČVA PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM KRÁSNOU, SLUNEČNOU DOVOLENOU NAPLNĚNOU SPOUSTOU NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ,

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

hlučínskénoviny Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let Ocenění kvalitních pedagogů

hlučínskénoviny Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let Ocenění kvalitních pedagogů hlučínskénoviny V sobotu 21. dubna 2012 pořadatelé Kulturního domu Hlučín ve spolupráci s KST KD Hlučín a ČSTS MS Divize přivítali v kulturním domě účastníky dalšího ročníku tradiční taneční soutěže Hlučínská

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Leden - Březen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Daň z nemovitostí Rozpočet obce Plán kulturních akcí Jan Kobzáň Lipťáci letos oslaví 80. výročí Diamantová

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Divadelní přehlídka si hledá své diváky

Divadelní přehlídka si hledá své diváky Roèník XVIII. KVĚTEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKÁ AKTOVKA str. 1 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 VEŘEJNÉ FÓRUM 2012 ANKETA

Více