Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce 5/2012 Hutisko-Solanec R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 5 1. K V Ě T E N V dnešním vydání najdete Zasedání Rady obce v dubnu strana 2 Humanitární sbírka strana 3 Daň z nemovitosti strana 3 Den země v naší škole strana 4 Besedy se žáky školy strana 5 Aprílový měsíc v MŠ strana 6 Pouť sv. Josefa strana 6 Vypínání el. energie strana 6 Klub důchodců na výletě strana 7 Očkování psů proti vzteklině strana 7 Petr Pospěch mistr republiky strana 7 Kulturní informace strana 8 Mateřské centrum informuje strana 8 Vítání jara strana 8 S L O V O S T A R O S T Y O B C E V závěru loňského roku se podařilo v naší obci realizovat projekt Modernizace venkovního hřiště a přilehlého objektu pro multifunkční využití a volnočasové aktivity obyvatel. Tento projekt se realizoval v prostoru bývalého školního hřiště nad Základní a mateřskou školou, a díky své kompaktní koncepci a nápaditosti řešení jednotlivých sportovních ploch a víceúčelového objektu, nabízí moderní zázemí s možností sportovního využití nejen pro děti školou povinné, ale především pro nás, naší mládež, rodiče s dětmi a všechny, co mají zájem o aktivní trávení volného času. V rámci areálu, který je napojen na stávající zázemí Základní školy a mateřské školy v podobě přístupových komunikací a parkovacích míst vznikly tyto plochy: Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 43x23 m Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 24x15 m Tréninkové plochy s umělou trávou pro minikopanou a košíkovou Běžecká dráha s umělým povrchem v délce 200m Sektor pro skok daleký a vrh koulí Dětské hřiště s umělým povrchem a moderními prvky V rekonstruovaném objektu skleníku bylo vybudováno v přízemí sociální zařízení se šatnami a umývárnou pro venkovní hřiště, se samostatným vstupem a bezbariérovým přístupem. Samostatným vchodem je pak vyřešen přístup do vlastního objektu zařízenému pro volnočasové aktivity obyvatel, a to v 1.NP dvě prostorné klubovny se šatnou a kanceláří, včetně sociálního zařízení pro osoby těžce pohybově postižené. V 2.NP jsou vybudovány tři klubovny s pomocným skladem včetně sociálního zařízení a bezbariérového přístupu. Celý objekt je pak samostatně napojen na plynový a vodovodní řád, včetně dešťové a splaškové kanalizace. Celý areál pronajala Obec Hutisko-Solanec své příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole na základě smluvního vztahu, s tím, že veškerou další činnost pro obyvatele řeší prostřednictvím svého správce areálu pana Jana Pavlíčka - tel Věříme, že toto sportovní a oddychové zařízení pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit bude do budoucna plně využito a naše mládež se bude moci více realizovat sportem na úkor jiných, mnohdy negativních činností. Dovoluji si Vás všechny pozvat na slavnostní otevření tohoto areálu v pondělí 7. května 2012 od 14 hodin. Při této příležitosti se uskuteční již v dopoledních hodinách sportovní atletický den dětí naší základní školy pod názvem Memoriál Cyrila Macha. S přáním všeho dobrého a sportu zdar. Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 5 S T R Á N K A 2 DUBNOVÉ JEDNÁNÍ RADY OBCE HUTISKO-SOLANEC Rada obce Hutisko-Solanec schválila dohodu o užívání pozemních komunikací v majetku obce Hutisko-Solanec, která bude uzavírána mezi Obcí Hutisko-Solanec a správci, vlastníky, dopravci, případně obchodníky pro odvoz dřevní hmoty z lesních porostů v katastrech obce Hutisko- Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Romana a Marcely Koláčkových, Hutisko-Solanec 620 o prodloužení pronájmu nebytových prostor, budova č. p. 620, pozemku parc. č. 510/2 včetně plaveckého bazénu, dětského bazénu, filtrační stanice, budovy skladu a zpevněných ploch a pozemku parc. č. 510/13 a parc. č. 506/29 vše v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr pronájmu zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec povolila ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a na základě 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Hutisko-Solanec z 24 na 28 dětí v každé třídě, na celkový počet 56 dětí v MŠ pro školní rok 2012/2013. Povolení se vydává s platností od 1. září Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Mysliveckého sdružení Hutisko-Solanec o. s. O finanční příspěvek na konání soutěže dětí a mládeže s názvem Zlatá srnčí trofej a na pořádání střelecké soutěže O pohár starosty obce Hutisko- Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,-- Kč na zakoupení knih a poháru pro vítěze soutěží. Rada obce Hutisko-Solanec schválila přijetí neinvestičního finančního příspěvku v celkové výši ,-- Kč z rozpočtu Zlínského kraje na výchovu lesních porostů a přibližování dřeva koněm. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh nájemní smlouvy nebytových prostor a žádost České pošty, s. p. o pronájem nebytových prostor v přízemí přístavby obecního úřadu Hutisko-Solanec 512 za účelem přestěhování pobočky České pošty. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr pronájmu zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Marie Švihelové, Hutisko-Solanec 649 o nové projednání prodeje ¾ podílu na pozemcích parc. č. 1053/4 trvalý travní porost o výměře 194 m 2 a parc. č. 1053/1 trvalý travní porost o výměře 179 m 2 vše v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce žádost postoupí k novému projednání v programu 9. zasedání Zastupitelstva obce Hutisko- Solanec v měsíci červnu Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost občanského sdružení Zákopčan o zapůjčení mobilních WC a zahradních stanů na akci Kácení máje 2012 Rada obce Hutisko-Solanec vyhlašuje na základě usnesení Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec č.08/93 a v souladu s 39 odst. 1 a 102 odst. 3 zákona č.128/2000sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej budovy s číslem popisným objekt občanské vybavenosti včetně součástí a příslušenství, včetně pozemku pod budovou parc. st. č.369/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 198m 2, prodej budovy s číslem popisným objekt občanské vybavenosti včetně součástí a příslušenství, včetně pozemku parc. st. č. 369/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 330m 2 a pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 120 m 2 vše v kat. území Solanec pod Soláněm v obci Hutisko-Solanec za maximální možnou cenu s přihlédnutím k podnikatelskému záměru zájemce. Při výběru kupujícího bude přihlédnuto zejména k navržené kupní ceně, platebním podmínkám, k podnikatelskému záměru a převzetí nájemní smlouvy - provozování pohostinství. Termín podání nabídky je do do 10:00 hod. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci květen 2012 Barabášová Marie 91 let č.p. 237 Luzarová Ludmila 85 let č.p. 348 Koláčková Anděla 85 let č.p. 604 Pavlica Jan 80 let č.p. 498 Mikulenková Anna 70 let č.p. 549 Hellmann Zdeněk 70 let č.p. 675 Liďák Karel 60 let č.p. 80 Bělunková Eva 50 let č.p. 595 Fiurášek Jaroslav 50 let č.p. 291 Růčka Bronislav 50 let č.p. 696 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní pohody MO Červený kříž Prostřední Bečva ve spolupráci s obecním úřadem Prostřední Bečva a Diakonií Broumov pořádají HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letního a zimního oblečení (dámské,pánské,dětské) lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek domácích potřeb nádobí bílé i černé, jen funkční peří, péřových přikrývek a polštářů, dek, přikrývek (obyčejné, vatové, larisy) hraček a školních potřeb, novin, časopisů, knih nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské kabelek, tašek, batohů a peněženek VĚCI, KTERÉ NEMŮŽEME VZÍT lyžařské boty, oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon) ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, kočárky (TRANSPORTEM SE ZNEHODNOTÍ) SBÍRKA SE USKUTEČNÍ pondělí 7. KVĚTNA a středu 9. KVĚTNA 2012 v čase: pondělí a středa od hodin místo: obecní úřad Prostřední Bečva Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů nebo krabic, aby se transportem nepoškodily. PROSÍM, PŘINÁŠEJTE VĚCI JEN V URČENÉM TERMÍNU!!!!! Novorozeňátka v dubnu 2012 Pavel Kaňák č.p. 87 Kryštof Mičkal č.p. 268 Lukáš Minarčík č.p. 94 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Poslední rozloučení v dubnu 2012 Vítězslav Juříček č. p. 11 ve věku 72 let Josef Mikunda č.p. 615 ve věku 74 let Vlastimila Barošová č.p. 322 ve věku 90 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím svých blízkých Karasova obecní knihovna Oznamuje občanům, že ve dnech 1. a 8. května 2012 (státní svátky) bude knihovna uzavřena. Náhradní termín proto bude ve středu 9. května 2012 od 15 do 17 hodin. Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm oznamuje občanům, že ode dne do je v budově Finančního úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, kancelář č. dveří 225 ve dnech pondělí a středa od 8.00 do hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně D a ň z n e m o v i t o s t i n a r o k Složenky s výměrem daně z nemovitosti budou jako v předcházejících letech doručovány poštou vlastníku nemovitosti. Daň je splatná do

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Zprávy Základní školy Hutisko-Solanec VELIKONOČNÍ JARMARK Začátek měsíce dubna byl na naší škole ve znamení přípravy a realizace velikonočního jarmarku. Děti a paní učitelky společně prodávaly své výrobky v úterý 3. dubna. V tento den probíhaly také třídní schůzky, a tak mnozí rodiče odcházeli odpoledne ze školy nejen s informacemi od třídních učitelů, ale i s velikonočními pozdravy. SPORTOVNÍ TÝDEN Týden po Velikonocích je možno bez velkého přemýšlení označit jako sportovní. Ve třech dnech ze čtyř vyučovacích se vybraní žáci zúčastnili tří sportovních soutěží. Ve středu a ve čtvrtek to byl turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd Preventan Cup. Ve středu pro děvčata a ve čtvrtek hráli chlapci. Vybíjená patří mezi nejoblíbenější míčovou hru na základní škole. Mezi jednotlivými družstvy všech kategorií je vždy velká konkurence. Často rozhoduje jen jeden vybitý hráč. Z našich účastníků se tentokrát dařilo více děvčatům, která na okrskovém kole konaném na Základní škole 5. května v Rožnově pod Radhoštěm obsadila druhé místo. Do okresního kola této soutěže postupovalo jen první družstvo, a tak zkusíme štěstí zase příští rok. V pátek vystřídal vybíjenou fotbal. Na hřišti na Dolní Bečvě se totiž konal fotbalový turnaj pro starší žáky Coca Cola Cup Výběr hutiských chlapců ze třídy byl vylosován do skupiny s fotbalisty Dolní a Horní Bečvy. Jestliže vybíjená je nejoblíbenějším sportem spíše mladších žáků, pak u těch starších vítězí zase kopaná. Je třeba přiznat, že hornobečvanští kluci nás tentokrát převyšovali nejen centimetry, ale i důrazem, rychlostí atd. Zato s týmem Dolní Bečvy sehráli naši chlapci více než vyrovnaný zápas. Souboj skončil nerozhodně a ve skupině jsme obsadili druhé místo. BESEDA S VÝTVARNÍKEM 4. dubna proběhla v jídelně naší školy zajímavá beseda s ilustrátorem dětských knížek Adolfem Dudkem. Chlapci a děvčata viděli a sami si vyzkoušeli, že při malování jakéhokoliv obrázku si vystačí se základními geometrickými tvary. Pan Dudek je nejen zdatný výtvarník, ale také vtipný člověk, a tak hodina vymezená této besedě uběhla skutečně rychle. Dana Chasáková DEN ZEMĚ A CESTA DO PRAVĚKU Jak tato dvě témata spolu souvisí? Den Země je jediný den v roce věnovaný planetě Zemi. Dříve to byly spíše slavnosti v souvislosti s jarní rovnodenností, ale v moderním pojetí je Den Země ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na důsledky ničení životního prostředí a také nabízející alternativy řešení tohoto problému. Hutiská základní škola vyhlásila týden od 16. do 20. dubna jako sběrový. Každý den ráno mohli žáci za vydatné pomoci svých rodičů přinášet papír do prostoru pod tělocvičnou, kde ho odebrali a zvážili pomocníci z deváté třídy. V pátek se kontejner odvezl do Valašského Meziříčí. Za utržené peníze budou zakoupeny knihy do žákovské knihovny. Nejúspěšnějšími sběrači byli žáci z I. stupně. Ještě jedna zajímavá akce proběhla ke Dni Země. V muzeu ve Valašském Meziříčí byla v lednu otevřena zajímavá výstava Pojďte s námi do pravěku. Jednotlivé třídy ve třech termínech tuto výstavu navštívily a hlavně se jí aktivně zúčastnily. Tentokrát neplatilo pravidlo: Nedotýkejte se vystavených exponátů! Děti si mohly mnohé činnosti pravěkých lidí samy vyzkoušet. Například rozdělávání ohně, tkaní na vertikálním stavu nebo hloubení otvorů do kamene. BESEDY V úterý 17. dubna navštívila naši školu opět paní Martínková, pracovnice Pedagogicko psychologické poradny ve Valašském Meziříčí. Poprvé do naší školy přijela už 26. března, aby v rámci Preventivního programu základní školy realizovala dvě dvouhodinové besedy. Pro pátou třídu to bylo téma Prevence kouření a pro 6. třídu Jak se bránit násilí. Dubnová návštěva byla věnována mladším žákům ve třetí a čtvrté třídě. Tentokrát si s dětmi povídala a hrála na téma Vztahy v naší třídě. Další organizací, se kterou v tomto školním roce spolupracujeme v rámci našeho preventivního programu, je studentský klub Most Valašské Meziříčí. Ve spolupráci s její vedoucí Bc. Vanetou Zvoníčkovou jsme pro naše starší žáky zajistili několik besed. První beseda proběhla 7. března 2012 pro 8. A 9. třídu společně. Téma bylo nanejvýš zajímavé Jak se žije na Ukrajině a jižním Rusku. Jejím lektorem byl Jiří Hanák, člen správní rady humanitární organizace Nehemia zaměřující se na děti a na pomoc lidem v tísni. Už pravidelně deset let jezdí na Ukrajinu, a tak mohl našim žákům za pomocí fotografií a krátkých dokumentů přiblížit mnohdy těžký a složitý život jejich vrstevníků, kteří nežijí zase tak daleko. 24. dubna proběhla beseda, která patřila k tomu nejzajímavějšímu, co jsme v posledních letech mohli v naší škole vidět a slyšet. Za žáky osmého ročníku přijel pan Roman Povala, který si připravil téma Život v závislosti. Závislým se může člověk stát na mnoha věcech. Ale to, co naše tělo, naše zdraví nejvíce ohrožuje, je závislost na lehkých a hlavně tvrdých drogách. A Roman Povala uměl o těchto problémech zajímavě vyprávět a sdělit chlapcům a děvčatům i své osobní zkušenosti s drogou. Rozhodně se nejednalo o suchopárnou přednášku. Žáci i přítomní učitelé pozorně naslouchali nebo se nezřízeně smáli vtipným poznámkám přednášejícího. Starší žáky čeká ještě jedna beseda na konci května na téma Holocaust.

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / APRÍLOVÝ MĚSÍC V MŠ Všechny děti se ve středu, , moc a moc těšily do MŠ! To není apríl, to je pravda. Věděly totiž, že přijde náš dobrý známý, který s MŠ spolupracuje již několik let. Je to myslivec, pan Josef Skalík. Přinesl dětem spoustu pěkných obrázků, ale hlavně trofeje a myslivecké pomůcky. Vzájemné otázky a odpovědi nebraly konce. Děti milují zvířata, což dokázaly svými znalostmi, za které jim byla udělena velká pochvala. Při vyprávění pana Skalíka o mysliveckých zážitcích se dětem doslova tajil dech. Prožili jsme společně příjemné dopoledne a těšíme se na shledanou při dalším setkání. Zprávy z mateřské školičky A teď pojďme do pohádky... v úterý, , nás v MŠ navštívilo divadélko Leonka s pohádkou Proč sluníčko zhaslo. Maňásek krtečka provázel děti dějem velmi kreativní, poučné a veselé pohádky, která naučila děti, jak se mají chovat k lidem, zvířátkům a hlavně k přírodě. Děti byly maximálně vtaženy do děje a perfektně spolupracovaly. Rozzářené dětské oči a bouřlivý potlesk odměnil výkon dvou sympatických hereček a ani malá odměna pro děti nechyběla. V pátek, , pozvala paní Mgr. Marie Fajkusová na prohlídku Obecní Karasovy knihovny předškolní děti z naší MŠ. Děti vyrobily různé velikonoční ozdoby a v prostorách knihovny uspořádaly společně s učitelkama a p. knihovnicí malou výstavku. Potom si děti prohlédly nové dětské knihy a společně si pobesedovali na téma Jaro a velikonoce. Děti se pak ve 2 družstvech zapojily do soutěže ve zdobení velikonočních vajíček. Úspěch sklidila obě družstva a odměněna byla malou sladkostí. Tato milá a zároveň poučná akce nebyla poslední. Počítáme s ní také v budoucnu a moc se těšíme. A taky trošku výtvarného umění nakonec. V pátek, , byla v hod. V prostorách jídelny ZŠ zahájena Vernisáž ke Dni Země. Byly vystaveny výtvarné práce žáků ZŠ a dětí z MŠ. Také výtvarná dílka, která děti vytvořila doma s rodiči, obohatila tuto výstavu. Slova přítomného hosta, akademického malíře L. Majera, nás všechny utvrdila v tom, jak je důležité vnímat svět a jeho krásy kolem nás. Také p. ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Š. Gajová a pan starosta L. Petružela promluvili k přítomným a popřáli pěkný kulturní zážitek.školní pěvecký sbor pak svým milým vystoupením obohatil páteční odpoledne. Na závěr byly oceněny práce dětí ZŠ a MŠ a pak už přítomné čekalo malé pohoštění a prohlídka velmi zdařilých výtvarných prací našich snaživých účastníkú vernisáže. G. Prášilová

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Aktuality z farnosti a církve Květen je měsíc mariánský, konávají se májové pobožnosti. U nás budou vždy po večerní mši svaté, kromě neděle. Májová pobožnost u kapličky u Chudějů bude v neděli 20.května v 15 hodin. Jako všechny tradiční projevy zbožnosti lidé dnes opomíjejí, tak i májové pobožnosti. Ale je to škoda. Přímluvu Matky Boží stále potřebujeme. Lidé se jen na všechno zlobí, stávkují, myslí si, že je možné všechno si jen vykřičet,vyvzdorovat. Na Boží pomoc a požehnání přestávají spoléhat,protože v ně nevěří. Ale právě proto to tak ve světě i u nás vypadá! Kdy lidé konečně prohlédnou, že bez Božího požehnání marné lidské namáhání? Další neděli 13.května máme v našem kostele adorační den. Máme vzdát poctu svátostnému Kristu, který mezi námi v našem kostele stále přebývá, přimlouvá se za nás u svého Otce a žehná nám. Nejsvětější Svátost oltářní bude vystavena k uctění až po mši sv. od 10 do 17 hodin, kdy bude zakončení s požehnáním. Napište se vzadu v kostele na papír k tomu určený, kdybyste mohli přijít adorovat. Je to po půl hodinách a musíme pokrýt dobu od 10 do 17 hod. Pamatujme přitom na naše bohoslovce v Olomouci, tento den se také oni modlí za naši farnost. V neděli 6. května oslavíme poutí sv. Josefa, snoubence Panny Marie a patrona našeho kostela. Mše svaté budou dvě: 7,30 a 8,45, odpoledne pak ve 14:30 bude májová pobožnost s požehnáním. Slavnostním kazatelem bude dominikán P. Angelik Mička, rodák z Mořkova. Nyní je u sester ve Střelicích. Sv. Josef je nejlepším vzorem našeho vztahu ke Kristu i jeho Matce. Pojďme ho v tom následovat a vyprosit si to. Ve středu pořádá Rožnovská pobočka Charity pro naše seniory pouť do Zašové. Pojedou tam autobusy. Odjezd z náměstí od nás v 7,30 hod. V 9,30 je v Zašové mše svatá a další program. Cena je stanovena na 60 Kč. /je v tom cestovné a malé občerstvení./ Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, mše je v 17,15 hod. Od pátku pak začíná novéna k Duchu Svatému a zároveň u nás k biřmování. Můžete k ní použít brožurky, která je k dostání v kostele. /stojí jen 5 Kč./ Svátost biřmování bude udělovat biskup Josef Hrdlička u sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě o slavnosti Seslání Ducha Svatého v 10 hod. Mše v Hutisku je 7,30. Obnovíme při ní všichni své biřmovací závazky. Doporučuji všem biřmovance k modlitbě. Hezké prožití krásného měsíce máje s P. Marií, sv. Josefem a Duchem svatým přeje otec Josef ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce: Solanec pod Soláněm - u Kamenného mostu (č. p. 63, 65) Vypínání elektrické energie ve dnech 14, 21 a od 8:30 do 15:30 hod. Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky. ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce : Solanec pod Soláněm (Na Soláni směr Čarták) Vypínání elektrické energie ve dnech 10, 15 a od 8:30 do 15:30 hod. Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky.

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / KLUB DŮCHODCŮ Jarní tůra Ve čtvrtek 19. dubna se uskutečnil naplánovaný výšlap v rámci akcí Klubu důchodců Hutisko-Solanec. Této jarní turistiky se zúčastnilo 9 statečných žen důchodkyň a jeden pes foxteriér. Autobusem v 8:15 jsme se dopravily na Horní Bečvu - přehradu. Bylo jasné, že počasí nám bude přát a tak jsme pod vedením Marie Krátké šlapaly podle jejich instrukcí rovnou za nosem, podle čuchu - přes louky a kopečky zpět na Hutisko. Na chatě Marta jsme se osvěžily dobrou kávou a na dalších zastávkách konzumovaly již pouze domácí stravu. A kudu tudy? Přes Bučkové, Hluboké, Radimov, na Adámky, pod Kaní ke kapličce u Chudějů a domů. Tato zdravotní a společenská akce skončila ve 14. hodin a nabila nás všechny novou veselou energií a těšíme se na další výlet. Jaroslava Prokopová JARO Zima už se vzdává pomalu své vlády, znát je všude kolem, že je jaro tady. Nejkrásnější měsíc v roce, jistě květen je, od slunečních paprsků se země prohřeje. Vzduch je čistý, voňavý, tráva se zas zelená, příroda je do krásy zcela vyměněná. Ptáci v houfu poletují, cvrlikají na stromech, včelky pilně opylují, každý vonný květ. Kvete les a po modřínu voní celé okolí, polní kvítí na lukách, krásně zavoní. Kukačka z budu do krajiny zakuká, jaro že je tady, navědomost dá. Krásně bývá na jaře v lůně přírody, krásná je i láska, která v máji zahoří. Jinak každý jaro, měsíc lásky prožívá, jinak každý teplé dny, v přírodě si užívá. Jaro vnese do života dobrou náladu, láskou srdce zaplní, mladému či starému. Pod kvetoucí jabloní, na slunci se hřát, prožít krásně jaro, co víc si můžeme přát. Naděžda Mikun- Klub zahrádkářů Hutisko-Solanec v sobotu 5. května a v neděli 6. května otevírají v upraveném prostoru před moštárnou stánek s občerstvením. Tímto zveme co nejsrdečněji všechny občany naší obce do našeho pouťového stánku. Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že budete spokojeni s posezením i cenami, které jsme připravili. Povinné očkování psů proti vzteklině Sobota: 19. května 2012 Stanoviště: 10:30 Dvořiska 11:15 Salaš 11:45 Zákopčí zastávka 13:15 Zákopčí Křenek 13:45 Zákopčí Zůbek 14:15 Pod Soláněm Myacentrum 14:45 Čarták 15:30 Pod Kání Poplatek: 120, Kč vystavení nového průkazu 5, Kč MUDr. Dana Korbášová PETR POSPĚCH TŘETÍ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA A MISTR REPUBLIKY D ř í v ě j š í H u t i s k ý brankář v oddílu kopané se už několik let m í s t o f o t b a l u věnuje jinému typu fotbalu a to stolnímu fotbálku, ke kterému se dostal díky rožnovské organizaci bratrů Pražáků z Valašské Bystřice a Adama Pernicy a nyní jej hraje na úplně té nejvyšší úrovni, kterou tento sport nabízí. Petr hraje šestým rokem, dříve trénoval denně 3-5 hodin, nyní se snaží zvládat hlavně práci a občas trénuje s klukama. Hlavně díky zkušenostem jež Petr za celou dobu již nasbíral na snad 200 turnajích, kterých objel po celé republice a Evropě je taky od roku 2010 aktivním reprezentantem České republiky. Tento sport je v České republice považován spíše jako hospodská zábava, ale po celém světě jako sport. Ve Francii a Americe je tradice už přes 60 let stará a snad se do takové tradice dostane i Česká republika. Co se týká stolního fotbálku, je mnoho druhů typů stolu, ale pouze 5 typů se označuje jako světový fotbálek, který je v organizaci ITSF- International Table Soccer Federation. Mistrovství světa se hraje na těchto pěti stolech, pořádá se 5 mistrovství světa do roku plus závěrečný multitable svátek fotbálku ve Francii, kde se zúčastní přes 35 národů z celého světa od Ameriky přes Evropu až do Afriky s celkovým počtem zhruba 800 hráčů. Odtud má Petr jeden z největších úspěchu a to 5. místo v kategorii open doubles ve dvojici s Petrem Pražákem, kde reprezentují svůj stát jen ti nejlepší. Nyní měl 2týdenní trip, kde byl na mistrovství republiky a skončil na 1. místě v kategorii 2ball, která je oproti jiným disciplínám težší v tom, že se nesmí používat určitý druh střely, kterou hraje většina hráčů. Dalším velkým úspěchem je 3. místo v turnaji národů na posledním mistrovství světa v Polsku, což považuje za jeden z největších úspěchů. Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Noc na Karlštejně V pátek uspořádala Kulturní komise OÚ Hutisko- Solanec zájezd na divadelní představení Noc na Karlštejně do Ostravy. Na diváky čekalo krásné představení, které vycházelo z filmového scénáře Zdeňka Podskalského datujícího se do sedmdesátých let 20. století. Muzikál také proslavila nesmrtelná hudba skladatele Karla Svobody. Děj se odehrával především na hradě Karlštejn, jež dal Karel IV. zbudovat jako pevnost střežící korunovační klenoty. Král údajně zakázal, aby se na hradě zdržoval fraucimor, avšak co je zákaz krále oproti lásce ženy. Zájezd na toto divadelní představení byl velmi rychle obsazen. Pro velký zájem o zájezdy do divadla budeme organizovat i další. Vždy včas budeme informovat ve zpravodaji a na plakátech v obci. Anna v ringu na Hutisku-Solanci představil divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice svou další úspěšnou inscenaci. Vynikající francouzská komedie Anna v ringu byla o tom, že není šikovné přivést si domů milence právě, když zde má váš manžel svou milenku. Ještě, že měli hospodyni Annu, která se snažila svou nápaditostí a humorem zachraňovat nejen situaci, ale i manželství svých pánů. Hospodyni Annu si zahrála Helena Křenková. V roli milovníků se představili MUDr. Jaromír Veith a Jan Závorka. Jejich drahými polovičkami byly Hana Slováková a Aneta Porubová. Divadelní hru režírovala Bohumila Bitalová. A my se jen můžeme těšit na jejich další úspěšná představení. KULTURNÍ INFORMACE KULTURNÍ KOMISE OÚ HUTISKO-SOLANEC SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY NA VYSTOUPENÍ DĚTÍ KE DNI MATEK V NEDĚLI VE 14 HODIN V SÁLE NA SALAŠI BĚHEM PROGRAMU VYSTOUPÍ: DĚTI Z MŠ, DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR SOLÁNĚK A DĚTSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA STRUNKA Restaurace Myslivna pořádá v sobotu 5. května 2012 od 21:00 hod. PŘEDPOUŤOVOU PÁRTY Vstupné 20,- Kč Hrají: DJ MARCO a DJ TRAGED Mateřské centrum Sluníčko Zveme všechny dětičky s rodiči, babičkami..na LOUTKOVÉ DIVADLO: O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE ve středu v 10 hodin DOPOLEDNE (v budově staré školky, vstup zadním vchodem, můžete přijít i dříve, Mateřské centrum je každou středu od 9 12 hod, přicházet lze libovolně v průběhu celého dopoledne ) Těšíme se na vaši hojnou účast! Lenka Stejskalová a mamky s dětmi z MC. Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 6/2012 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOŠOVICE na školní rok 2013-2014 se uskuteční ve středu 6. března 2013 v budově MŠ od 8:00 do 14:00 hod.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOŠOVICE na školní rok 2013-2014 se uskuteční ve středu 6. března 2013 v budově MŠ od 8:00 do 14:00 hod. Oběžník č. 2/2013 Četnost vydání: cca 1x měsíčně Místo vydávání: Nižní Lhoty Číslo a den vydání: 2/2013 ze dne 26. 2. 2013 Evidenční číslo: MK ČR 10232 Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen

O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen Hasičský sbor Omice si Vás dovoluje pozvat na oslavu 90. výročí založení hasičů v Omicích. Oslavy proběhnou v sobotu 26.4.2014 od 9:00 hod. na ulici Dolny

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, fax: 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz INFORMACE Z OBCE MUDr.Černá ordinuje

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12.

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. Informace z obce VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TATOBITY úterý 25. března od 19 hodin na sále hasičské zbrojnice v Tatobitech. Program :

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

9/2014. Vážení spoluobčané, Fotokronika. Sbírka použitého ošacení

9/2014. Vážení spoluobčané, Fotokronika. Sbírka použitého ošacení 9/2014 Fotokronika Vážení spoluobčané, V příloze Zpravodaje si opět můžete prohlédnout fotografie, na kterých uvidíte změny, které se během roků udály. Například to, že nadměrné množství vody není jen

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3 POPOVICE Místní zpravodaj č. 3 Z Á Ř Í 2 0 1 0 Milí spoluobčané! Vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám, mi dovolte, abych zrekapituloval práci zastupitelstva za období let 2006-2010. 1) Byl dokončen

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 16. 4. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 20, duben 2014 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ZPRAVODAJ 3/2015. Klub důchodců v Soběšovicích:

ZPRAVODAJ 3/2015. Klub důchodců v Soběšovicích: ZPRAVODAJ 3/2015 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice se bude konat ve středu 11. 3. 2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Soběšovicích. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Z usnesení Rady města Dolní Kounice dne 7.1.2008, 21.1.2008, 4.2.2008, 18.2.2008

Z usnesení Rady města Dolní Kounice dne 7.1.2008, 21.1.2008, 4.2.2008, 18.2.2008 ROČNÍK VIII. ČÍSLO 2 TIŠTĚNO NA EKOLOGICKÉM PAPÍRU 4. BŘEZNA 2008 Z usnesení Rady města Dolní Kounice dne 7.1.2008, 21.1.2008, 4.2.2008, 18.2.2008 1. Přidělení obecního bytu Rada města Dolní Kounice schvaluje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

Borotínský zpravodaj

Borotínský zpravodaj Opravená terasa na výstavním pavilonu v arboretu v Borotíně foto: Fr. Chlup ml. Borotínský zpravodaj Březen 2013 vydává zastupitelstvo Obce Borotín www.obecborotin.cz Důležitá tel. čísla: Tísňové volání

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více