Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace"

Transkript

1 školní rok 2012 /2013

2 1. Základní údaje o škole a/ Charakteristika školy b/ Součásti školy c/ Materiální zabezpečení 2. Vzdělávací program školy 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o zařazování dětí a žáků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a/ Prospěch b/ Chování c/ Integrovaní žáci a výchovné poradenství d/ Projekty 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a/ Zájmová činnost žáků b/ Soutěže a olympiády c/ Mimoškolní aktivity d/ Přehled akcí e/ Činnost školní družiny f/ Spolupráce s rodiči g/ Spolupráce s okolními školami h/ Spolupráce s jinými subjekty 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr výroční zprávy 2

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace Sídlo: Nošovice č.125, Nošovice Právní forma: příspěvková organizace od Ředitelka školy: Mgr. Alice Sobková IČO: Kontakt : tel.,fax.: Zařazení do sítě: Ident.číslo řed.: Součásti školy: základní škola kapacita 100 mateřská škola kapacita 44 školní družina kapacita 30 školní jídelna kapacita 150 Zřizovatel: Obec Nošovice, Nošovice č.58, IČO Školská rada: od a/ Charakteristika školy Základní škola v Nošovicích je malotřídní škola se 3 třídami, v nichž se učí žáci pěti postupných ročníků. Dne se stala školou s právní subjektivitou, zřizovatelem je Obec Nošovice. Rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne byla škola zapsána do školského rejstříku s účinností od s kapacitou 100 žáků. Ve šk.roce 2012/13 navštěvovalo základní školu 37 žáků a to: z Nošovic, Nižních Lhot, Dobré, Hnojníku, Sedlišť a Skalice. Třída Ročník Celkem Nošovice N.Lhoty Dobrá Hnojník Skalice Sedlišt I. 1. spoj spoj II. 3. sam III. 4. spoj spoj

4 Ø počet žáků na třídu ,33 b/ Součástí základní školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Základní škole byla pro tento školní rok zřizovatelem udělena výjimka z počtu žáků. Na základě žádosti Obce Nošovice a se souhlasem krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě byla mateřské škole na jeden rok navýšena kapacita na 54 dětí. Při škole pracovala tříčlenná Školská rada. Pravidelně se scházela a projednávala hlavní dokumenty školy: Školní vzdělávací program, Plán školy, Školní řád, Výroční zprávu a rozpočet školy. Ředitelka školy se pravidelně zúčastňovala všech jednání. c/ Materiálně technické vybavení Škola je poměrně dobře vybavena nábytkem, audiovizuální technikou a učebními pomůckami. Z prostředků zřizovatele byla zakoupena a nainstalována do další učebny už v pořadí třetí interaktivní tabule. Podle potřeby jsou pořizovány knihy, školní pomůcky, spotřební a kancelářský materiál. Z dotace EU Peníze školám jsme zakoupili žákům dva notebooky. Přínosem bylo zajištění a zakoupení ozvučovací techniky. Značnou část finančních prostředků škola vynakládá na spotřebu elektřiny, plynu a vody. Rekonstrukce školy Poslední dva měsíce školního roku 2012/2013 byly poznamenány pracemi na rekonstrukci školy, jejíž investorem byla Obec Nošovice. Obec realizovala přestavbu na základě dotace z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a Státního rozpočtu ČR na projekt Snížení energetické náročnosti Základní školy v Nošovicích. Vlastní stavební úpravy začaly koncem dubna 2013 výměnou oken a vchodových dveří, zateplením mezistřešních prostor a obvodových stěn. Při realizaci energeticky úsporných opatření byla provedena půdní vestavba do stávajícího podkroví školy. Nově vznikla odborná učebna výpočetní techniky, odborná učebna výtvarné výchovy a keramiky. Vznikl rovněž prostor pro ekonomickou agendu školy. Byly provedeny úpravy elektroinstalace, zdravotechniky, vytápění pomocí tepelných čerpadel a klimatizace. Nově bylo vybudováno schodiště. Práce probíhaly podle harmonogramu a rekonstrukci provedla Beskydská stavební společnost s. r. o. Třinec. Celá investice činila více jak Kč. Před předáním budovy do užívání byly prostory školy vymalovány. Do nových učeben byl zakoupen nový nábytek. Následně byly upraveny venkovní plochy. Došlo k rozšíření parkoviště u mateřské školy, vydláždění chodníku před školou, pod pergolou, u školní družiny a pomníčku. Nově byla zpevněna plocha pod popelnicemi. Konečnou úpravou terénu byly zahradnické práce. Obnášely přesazení a ořezy jehličnanů, živého plotu, protřídění větví a obnovení trávníku. K dřevěné plastice před školou a stromům zasazeným k výročí školy byly nainstalovány pamětní desky. Slavnostní otevření školy spojené s oslavou 100. výročí školy a nošovickými slavnostmi proběhlo 31. srpna

5 2. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících se žáci vyučovali podle vlastního Školního vzdělávacího programu Škola pro život. Celkem bylo odučeno 88h/týdně. Pro všechny předměty jednotlivých ročníků zpracovaly vyučující na začátku roku tematické plány, podle nichž bylo učivo probíráno. Od 1. ročníku se žáci povinně vyučovali anglickému jazyku. 3. Údaje o pracovnících školy V letošním školním roce pracovalo ve škole celkem 18 zaměstnanců. Z tohoto počtu bylo devět zaměstnanců základní školy: pět pedagogů - úvazek 4,55%, dva správní zaměstnanci úvazek 1,5% včetně obsluhy plynové kotelny a vychovatelka školní družiny s pracovním úvazkem 0,74%. Ekonomický úsek vedla účetní s pracovním úvazkem 0,4%. Úvazek jednoho pedagogického pracovníka byl financován z prostředků zřizovatele. Žáci spojených tříd se vyučovali předmětům český a anglický jazyk v každém ročníku samostatně. Všechny vyučující mají vysokoškolské vzdělání pro I. stupeň základní školy a splňují požadovanou kvalifikaci. V mateřské škole bylo zapsáno 49 dětí. Vedlo je pět pedagogických zaměstnankyň s úvazkem 3,6% a správní zaměstnankyně s úvazkem 1,3%, z toho dvě měly souběžný poměr v ZŠ. Asistentka pedagoga měla úvazek 0,8%. Tři zaměstnankyně splňují požadovanou kvalifikaci pro předškolní vzdělávání, jedna zaměstnankyně se sníženým úvazkem má vysokoškolské vzdělání pro I. stupeň souběžný pracovní poměr v základní škole a jedna zaměstnankyně má středoškolské vzdělání. Ve školní jídelně byly zaměstnány tři pracovnice s úvazkem 2,25% školní stravování, 0,75% úvazku cizí stravování a jedna zaměstnankyně vypomáhala jako pomocná síla na dohodu. Věkový průměr pedagogických zaměstnanců základní školy včetně školní družiny byl 42 let, mateřské školy 35 let, výrobní a správní zaměstnanci 46 let. Mateřskou dovolenou čerpá jedna zaměstnankyně základní školy. Údržbu celého areálu zajišťovali podle potřeby dva zaměstnanci Obecního úřadu. 4. Údaje o zařazování dětí a žáků Na základě správního řízení a podle ustanovení 46, 165 ods. 2 písm.e/ a 183 odst. 1 zák.č. 561/2004 Sb. / Školský zákon/ a v souladu se zák. 500/2004 Sb. bylo na základě žádostí zákonných zástupců žáků přijato do 1. ročníku 5 žáků - 2 chlapci a 3 dívky. 5

6 Rozdělení žáků do tříd: I.tř a 2. roč. - spojený žáků II.tř roč. - samostatný - 10 žáků III.tř.- 4. a 5. roč. - spojený žáků V průběhu roku došlo ke změnám v počtu žactva. Jedna žákyně 1. ročníku se odstěhovala a do 5. ročníku přistoupila jedna žákyně. Zápis do 1. ročníku se konal 23. ledna Bylo zapsáno 12 dětí. Na základě žádosti zákonných zástupců, doporučení Speciálního pedagogického centra Ostrava a Rozhodnutí ředitelky školy byl udělen jedné dívce odklad školní docházky. Během prázdnin došlo ke změnám v počtu žáků. Zákonní zástupci tři děti odhlásili. Po prázdninách tedy nastoupí do 1. ročníku 8 žáků. Na II. stupeň přejde do spádové školy 6 žáků. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a/ Prospěch - I.pololetí Tř. Vzděl. Počet Chl/ Cizí j Počet S Prosp Dost. Ne Prosp Abs. Abs. Roč. prog. žáků D A výb. vyzn. prosp. prosp. Ø na ž. I r. ŠVP 5 2 / , ,6 2. r. ŠVP 7 2 / , ,5 II r. ŠVP 10 4/ , III r. ŠVP 9 4/ , ,1 5. r. ŠVP 6 3 / , ,8 Celkem / , ,3 Prospěch - II.pololetí Tř. Vzděl. Počet Chl/ Cizí j Počet S Prosp Dost. Ne Prosp Abs. Abs. Roč. prog. žáků D A výb. vyzn. prosp. prosp. Ø na ž. I. - 1.r.. ŠVP 4 2 / , r. ŠVP 7 5 / , ,14 II r. ŠVP 10 4 / , III. - 4.r. ŠVP 9 4 / , ,11 5.r. ŠVP 6 3 / , ,66 Celkem / , ,18 6

7 b/chování I.pololetí II.pololetí Pochvaly TU ŘŠ TU ŘŠ 1.roč roč roč roč roč I.pololetí II.pololetí - Napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ sníž.stupeň Nap.TU důtka důtka ŘŠ sníž.st. 1.roč roč roč roč roč Výsledky prověrek ředitele školy I.pol ČJ II.pol. Mat. 3.roč. 1,65 1,7 4.roč. 1,7 1,7 5.roč. 2,1 2,2 Výsledky prověrek ŘŠ byly obdobné jako v loňském roce, nejlepší průměr v obou pololetích dosáhli žáci 3. ročníku. Odpovídá tomu i hodnocení žáků na vysvědčení. Pátým rokem uskutečňujeme srovnávání prospěchu našich žáků se žáky okolních škol podobného typu. Ve srovnávacích testech z ČJ, M a AJ dosáhli žáci všech škol podobných výsledků průměrná známka 2. Ve dnech proběhlo celostátní testování žáků 5. ročníku projektem NIQES. V předmětu český jazyk byla průměrná úspěšnost žáků 78,89%, v matematice byla průměrná úspěšnost 47,22% a v anglickém jazyce to bylo 76,8%. 7

8 Během školního roku bylo uskutečněno několik hospitací, pozorování a kontrol zaměřených převážně na vyučovací metody, skupinovou práci, využívání didaktické techniky, individuální přístup, plnění kompetencí a dodržování organizačního řádu a pracovního řádu školy. Pokračovali jsme v sebehodnocení žáků, kterým vedeme děti ke sledování vlastních úspěchů či neúspěchů, větší komunikaci, respektování spolužáků. Žáci si založili vlastní portfolia, kde vkládali své práce a hodnotící listy. d/ Integrovaní žáci V základní škole byli v tomto roce vedeni dva integrovaní žáci s VPU. Byla jim věnována individuální péče a jedna hodina nápravy týdně. Pro oba žáky byl vypracován IVP, který byl schválen PPP, ředitelkou školy a projednán se zákonnými zástupci žáků. Na základě doporučení pedagogické poradny budou tito žáci pokračovat v nápravě i příští rok. Jedna žákyně 2. ročníku vyžadovala individuální přístup v oblasti sociální. S vývojovou poruchou autismus byla v mateřské škole vedena jedna dívka. Na základě žádosti školy a doporučení SPC nám byl schválen asistent pedagoga. d/ Projekty Po celý rok prolínaly vyučovacím procesem tři projekty: Projekt Lidové zvyky a tradice, jehož prostřednictvím se žáci seznamovali s tradicemi a zvyky nejen našich předků, ale i kultur jiných zemí formou vlastních zkušeností, prožitků a činností s nimi spojených. Završením roku 2012 byla Předvánoční besídka s mikulášskou nadílkou a jarmarkem, v dubnu jsme uspořádali ve škole Velikonoční dílny. Jarní náladu podtrhly výrobky, které si žáci se svými rodiči nebo prarodiči zhotovili a odnesli domů. Bylo to medové pečivo a velikonoční ozdoby. Ve spolupráci s oběma obecními úřady vystupuje několik žáků naší školy s připraveným program při Vítání občánků. Projekt Zdravá výživa má za úkol vést populaci dětí k zdravému způsobu života, znát obsah, složení a význam všech potravin důležitých pro lidský organismus. Žákům byly denně připravovány svačinky, z toho dvakrát týdně svačina mléčná dotovaná státem. Na škole byl zaveden pitný režim. Již třetím rokem jsme byli zapojeni do celostátního projektu Ovoce do škol, díky kterému všichni žáci dostávali zdarma jednou týdně čerstvé ovoce nebo zeleninu Vysvětlivky: VPU Vývojové poruchy učení, IVP Individuální vzdělávací plán, PPP Pedagogickopsychologická poradna, SPC Speciálně pedagogické centrum 8

9 Tradičně byl uspořádán projektový den ke Dni jódu, mléka a soutěž Zdravé zuby. V soutěži Žij hravě získali žáci 5. ročníku 3. místo v Moravskoslezském kraji. V rámci výuky tělesné výchovy absolvovali žáci všech ročníků plavecký výcvik. Z důvodu rekonstrukce na 11. ZŠ ve Frýdku se uskutečnil výcvik na bazéně v Místku. Ekologický projekt environmentální výchova zahrnuje vše, co souvisí s životním prostředím a péči o něj. Několikátým rokem jsme zapojeni do soutěží v třídění odpadu. Žáci sbírali papír, plasty a víčka. Ke Dni Země jsme uspořádali besedu s přírodovědcem, novinářem a publicistou našeho regionu. Všechny projekty byly písemně zpracovány, doplněny fotografiemi nebo pracemi žáků. Prezentaci uskutečňujeme na panelech ve škole, v místní prodejně a na webových stránkách školy. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů je rozpracována v minimálním preventivním programu. Mezi hlavní cíle patří zkvalitňování klima a prostředí školy, výchova ke zdravému životnímu stylu, začleňování méně průbojných žáků do kolektivu a odstranění nevhodného chování mezi žáky. Důležitým se jeví aktivní spolupráce s rodiči žáků. Škola spolupracuje s Klubem rodičů. Společně jsme organizovali školní a mimoškolní akce a projekty, které přispěly ke zkvalitnění přátelských vazeb mezi dětmi. Škola rovněž nabízí žákům široké spektrum zájmových kroužků a spolupracovala s PPP ve Frýdku- Místku a SPC v Ostravě. Dobrá spolupráce je s místní organizaci Hasičského záchraného sboru. Ke zjištění aktuálního stavu sociálně patologických jevů ve škole slouží schránka důvěry umístěna na chodbě školy, či třídnické chvilky v jednotlivých třídách. Prevenci patologických jevů jsme se věnovali hlavně v předmětech prvouky, přírodovědy a českého jazyka. Ve školním roce 2012/ 2013 nebyly řešeny žádné přestupky proti školnímu řádu. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V letošním školním roce se vyučující zúčastnily několika vzdělávacích seminářů. Některé z těchto seminářů byly hrazeny z projektu EU Peníze školám, některé z našich prostředků. Všechny pedagogické pracovnice absolvovaly na našem zařízení dva semináře : Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí Smart Board úroveň mírně pokročilý a úroveň středně pokročilý. Dvě zaměstnankyně se zúčastnily školení v Českém Těšíně Zoner Photo Studio naučily se základy úprav digitální fotografií, dvě zaměstnankyně byly na semináři. 9

10 Anglická gramatika hrou a jedna pedagogická pracovnice úspěšně absolvovala Výuku AJ úroveň A2/B1. Kromě těchto seminářů byla jedna pedagogická pracovnice na metodické poradě k prevenci patologických jevů, jedna se zúčastnila školení s názvem Aktivizující metody v hodinách literární výchovy a v oblasti vedení zájmových kroužků byla jedna zaměstnankyně na Zajímavých technikách a nápadech pro výtvarnou výchovu. Všichni zaměstnanci školy absolvovali před zahájením školního roku vstupní nebo periodické školení BOZP a PO. Členy ČČK jsme byli proškoleni v oblasti poskytování první pomoci. Ředitelka se zúčastňovala ředitelských porad a schůzek okolních škol. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a/ Zájmová činnost žáků Ve školním roce 2012/2013 byli žáci zapojeni v těchto kroužcích: sportovní hry 18 žáků dovedné ruce keramika pěvecký dramatický mladý novinář Kroužky při základní škole hradí žákům zákonní zástupci 200 Kč / pololetí a vedli je pedagogičtí zaměstnanci školy. Taneční kroužek vedla cvičitelka, s níž byla uzavřena dohoda o provedení práce. Soukromě se žáci mohli vyučovat hře na nástroj a anglickému jazyku uskutečňované jinými subjekty. b/ Soutěže a olympiády -ekologická soutěž Téměř všichni žáci školy, mateřské školy, zaměstnanci, ale i někteří občané byli zapojeni do sběrové soutěže papíru, plastových obalů a víček, vyhlášené frýdeckou skládkou. Soutěž probíhala ve dvou etapách: podzimní a jarní Bylo odevzdáno kg papíru ks Pet láhví 142,5 kg víček - Tuto soutěž v rámci Moravskoslezského kraje organizoval samostatný kmenový svaz Dakota a umístili jsme se na 12. místě. Nejlepší sběrači byli odměněni poslední školní den věcnými cenami. 10

11 - tělovýchovné soutěže - přespolní běh- okrskové kolo na ZŠ Dobrá l. místo žákyně 3.roč.v kategorii ml.žákyň, okresní kolo v Jablunkově 3. místo - vybíjená 5. roč. ZŠ Dobrá 2. místo -recitační soutěž - třídní a školní kolo na naší škole - obvodní kolo ZŠ Dolní Domaslavice -výtvarná soutěž o velikonoční kraslici v rámci školy c/ Mimoškolní a další aktivity - Vítání občánků Čtyři žáci školy se zúčastňují Vítání občánků jak v naší obci, tak v Nižních Lhotách. Letos se Vítání v obou obcích uskutečnila na podzim a na jaře. - charitativní akce V naší škole vedeme žáky ke spolupráci s charitativními fondy a nadacemi. Cílem je osvojit si způsob chování zaměřený na pomoc lidem, kteří to potřebují. V průběhu roku jsme uspořádali prodej drobných předmětů občanského sdružení Život dětem. Žáci i zaměstnanci přispěli na konto veřejné sbírky konané ve prospěch sdružení Chrpa / Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci/, fondu Sidus /onkologické oddělení / a zapojili jsme se do projektu sdružení Bez mámy, které podporuje děti v Africe. - zasazení stromečku ke 100. výročí školy - po celý rok žáci vydávali školní časopis Šprt d/ Přehled všech akcí Září - Zahájení plaveckého výcviku - Focení žáků 1. ročníku - Členská schůze Klubu rodičů - Třídní schůzky - Přespolní běh v Dobré - Draví ptáci ( exkurze v Dobré) - Drakiáda Klubu rodičů 11

12 Říjen - Sběr papíru, I. etapa (plasty a víčka po celý rok) - Školní olympiáda - Výstavka ovoce a zeleniny ve škole - Založení zahrádky u školy - Haloween s Klubem rodičů Listopad - Divadelní představení (Sůl nad zlato) v Divadle Jiřího Myrona - Vánoční focení dětí - Konzultační den Prosinec - Předvánoční besídka s Mikulášskou nadílkou a jarmarkem s Klubem rodičů - Rozsvěcování vánočního stromku u školy - Vánoční besídky ve třídách Leden - Třídní schůzky - Focení dětí ZŠ a MŠ - Zápis dětí do 1.ročníku - Recitační soutěž: třídní kolo - Školní kolo recitační soutěže - Bruslení se školou Únor - Zápis dětí do MŠ - Lyžařský zájezd (Skiareál Řeka) - Recitační soutěž v Dolních Domaslavicích obvodní kolo Březen - Maškarní karneval s Klubem rodičů - Den jódu - Vystoupení žáků k MDŽ pro Klub seniorů - Sběr papíru, II. etapa - Beseda se spisovatelkou P.Braunovou 12

13 - Pohádka o princezně Rozmařilce loutkové představení - Focení dětí ZŠ a MŠ - Velikonoční dílny - Velikonoční beránek soutěž ve vybíjené v ZŠ Dobrá Duben - Konzultační den - Beseda o zdravém životním stylu Květen - Den matek MŠ - Přednáška o Africe - Školní výlet /Mystická mydlárna, Slezskoostravský hrad, Povodí Odry/ - Testování žáků 5. ročníku - Olympiáda ŠD v Dobré - Divadelní představení v divadle v Českém Těšíně - Den dětí Červen - Členská a výborová schůze, třídní schůzky - Návštěva budoucích prvňáčků v 1. ročníku - Focení - Zpívánky hudební program - Předehrávky dětí MŠ a ZŠ - Rozloučení žáků 5.ročníků ročník vybíjené žáků 5. ročníku proti zaměstnancům školy a OÚ - Slavnostní ukončení školního roku e/ Činnost školní družiny Ve školním roce 2012/2013 bylo zapsáno do školní družiny 30 žáků. Na začátku školního roku byla vybavena novým nábytkem jedna místnost, která byla střídavě využívána s předškoláky z naší mateřské školy. Úkolem náplně výchovně vzdělávací práce ve školní družině bylo přispívat fyzickému i psychickému vývoji dětí, rozvíjet tělesnou zdatnost a obratnost. K tomu byla využívána tělocvična, školní hřiště a zahrada. 13

14 Celý rok se nesl přípravami na blížící se 100. výročí naší školy. Připomínali jsme si a srovnávali, jaké to bylo kdysi a jaké je to dnes. Na podzim děti uspořádali výstavku ovoce a zeleniny z našich zahrádek, do altánku instalovali domeček pro ptáčky. Na vánoční jarmark připravili různé vánoční ozdoby a dekorace. Do Dětského domova v Orlové upekli a nazdobili medové pečivo. Olympiádu školních družin v Dobré reprezentovalo 10 žáků a dosáhli velice dobrých výsledků. Čtyři žáci se umístili na 1. místě, dva žáci na 2. místě a čtyři žáci na 3. místě. Květnové smažení vaječiny patří ke každoročním tradicím ve školní družině. Konec školního roku děti trávily na hřišti u školy, kde se mohly dostatečně vyřádit. Při ŠD pracoval v I. pololetí zdravotní kroužek, kde si děti osvojovaly základy první pomoci a ošetření jednoduchého poranění. Ve II. pololetí jej vystřídal kroužek dopravní, kde se děti učily formou her a zábavy zásady bezpečnosti silničního provozu. Po celý rok připravovaly zdravé dobroty v kroužku vaření. Také školní družiny se dotkla rekonstrukce naší školy a provoz byl přizpůsoben bezpečnosti. f/ Spolupráce s rodiči Pokračovala velmi dobrá spolupráce s Klubem rodičů. Společně jsme zorganizovali Drakiádu, Halloween, tradiční Předvánoční besídku s mikulášskou nadílkou, Maškarní karneval a Dětský den. Rodiče přispěli dětem na plavecký výcvik, hradili dopravu a vstupné některých kulturních akcí. Odcházejícím žákům 5. ročníku darovali knihu. Rovněž hradili nákup časopisů Sluníčko a Mateřídouška. Během školního roku se uskutečnily 2 členské schůze spojené s výborovými a třídními schůzkami, dvě konzultační odpoledne. Zákonní zástupci žáků mají možnost školu navštívit kterýkoliv den. O dění ve škole jsou informováni prostřednictvím dětí, na webových stránkách školy, ve Zpravodaji Obce nebo na panelu v místní prodejně. g/ Spolupráce s okolními školami Nadále spolupracujeme se spádovou školou v Dobré. S vedením jsme pravidelně konzultovali adaptaci našich žáků na nové prostředí, informovali se na jejich prospěch a předávali požadovanou dokumentaci. Na pozvání jsme se zúčastnili recitační soutěže, vybíjené a přespolního běhu. Ve spolupráci jsme pokračovali s okolními školami podobnými našemu typu. Žáci 5. tříd psali v květnu srovnávací testy ČJ, M a AJ, které jsme sestavili společně s pedagogy okolních škol. Hodnocení bylo předmětem závěrečného metodického sdružení. 14

15 h/ Spolupráce s jinými subjekty V místní organizaci Svazu dobrovolných hasičů pracovalo osm žáků, v Nižních Lhotách sedm, kroužek Medvíďata při Sportovním klubu navštěvovalo devět žáků. V zájmových kroužcích a sportovních klubech jiných organizací ve Frýdku Místku bylo registrováno několik žáků naší školy. Provozovali kopanou /jeden žák/, za Sportovní klub v Dobré hráli čtyři chlapci, za Hnojník jeden žák, tři žáci navštěvovali skautský oddíl, dva žáci se zdokonalovali v cizím jazyce a jeden dojížděl do sousední školy do šachového kroužku. Své zájmy a nadání rozšiřovali někteří žáci v Základní umělecké škole hrou na hudební nástroj - tři žáci a dva navštěvovali výtvarný kroužek. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti V letošním roce nebyla na škole uskutečněna inspekce. 10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Zdroj příjmů finančních prostředků v Kč Státní prostředky 4, včetně účelových prostředků z toho mzdové prostředky pro pedagogy 2, OOPP Mzdové prostředky pro nepedagogy OPPP ONIV Odvody 1, Náhrady za PN Účelové prostředky celkem ÚZ EÚ z toho : materiálové výdaje dohody o provedení práce za projekty DHIM počítače + programy Vzdělávání Služby Příspěvek od zřizovatele 2, Převody z Fondů do rozpočtu celkem Z toho : převod z rezervního fondu převod z FO

16 Částečná úhrada neinv.nákladů na MŠ a Družinu Příjmy od děti za akce, které si hradí Ostatní příjmy 8.048,87 Výsledek hospodaření kladný ve výši ,15 a to z jiné činnosti ,44 a nedočerpaný příspěvek včetně vlastních výnosů , Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola nebyla zapojena. 12. Údaje o zapojení školy v rámci celoživotního učení Škola nebyla zapojena 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z ciz.zdrojů V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvy Žádost o finanční podporu z OP VK IP oblasti podpory 1.4 unit costs jsme od realizovali schválenou dotaci a čerpali finanční prostředky na vybrané klíčové aktivity, kterými byly: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji cizích jazyků, Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Pro výuku informatiky byly žákům zakoupeny notebooky a ozvučovací technika. Projekt bude ukončen Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při škole není zřízena odborová organizace. 16

17 15. Závěr výroční zprávy Uplynulý školní rok byl zaměřen převážně na přípravu oslav 100. výročí školy a prováděnou rekonstrukci školy. Bylo nutno přizpůsobit vzdělávací proces, bezpečnost žáků, stejně tak celý provoz stavebním úpravám, které se v objektu prováděly. Ztížené podmínky měli všichni žáci a zaměstnanci školy. V příštím školním roce bychom chtěli v mnoha aktivitách pokračovat a začlenit i některé další. Pokračovat budeme v nápravě žáků s VPU, zajistíme individuální přístup žákům vyžadujícím zvláštní péči, stejně tak jako žákům nadaným. Zaměříme se na nové trendy ve výuce, nadále budeme nabízet širokou škálu kroužků, pokračovat v tradičních projektech a znovu se zapojíme do charitativní činnosti. Do budoucna zamýšlíme zaměřit se na větší účast našich žáků v soutěžích, které nám umožní ještě lepší srovnání znalostí našich žáků. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě a 1. října 2013 schválena Školskou radou. V Nošovicích 2. října 2013 Mgr. Alice Sobková, ředitelka Přílohy Výroční zpráva o činnosti MŠ Prezentace školy na CD 17

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Zpracovala: Mgr. Dagmar Chvapilová 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Škola... 3 1.2 Zřizovatel...

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Komenského 241, psč.: 671 68, pošta Hrabětice, tel.: 515 229 410, e-mail zs.sanov@zn.orgman.cz Výroční zpráva 2011/2012 Zpracovala

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více