Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace"

Transkript

1 školní rok 2012 /2013

2 1. Základní údaje o škole a/ Charakteristika školy b/ Součásti školy c/ Materiální zabezpečení 2. Vzdělávací program školy 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o zařazování dětí a žáků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a/ Prospěch b/ Chování c/ Integrovaní žáci a výchovné poradenství d/ Projekty 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a/ Zájmová činnost žáků b/ Soutěže a olympiády c/ Mimoškolní aktivity d/ Přehled akcí e/ Činnost školní družiny f/ Spolupráce s rodiči g/ Spolupráce s okolními školami h/ Spolupráce s jinými subjekty 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr výroční zprávy 2

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace Sídlo: Nošovice č.125, Nošovice Právní forma: příspěvková organizace od Ředitelka školy: Mgr. Alice Sobková IČO: Kontakt : tel.,fax.: Zařazení do sítě: Ident.číslo řed.: Součásti školy: základní škola kapacita 100 mateřská škola kapacita 44 školní družina kapacita 30 školní jídelna kapacita 150 Zřizovatel: Obec Nošovice, Nošovice č.58, IČO Školská rada: od a/ Charakteristika školy Základní škola v Nošovicích je malotřídní škola se 3 třídami, v nichž se učí žáci pěti postupných ročníků. Dne se stala školou s právní subjektivitou, zřizovatelem je Obec Nošovice. Rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne byla škola zapsána do školského rejstříku s účinností od s kapacitou 100 žáků. Ve šk.roce 2012/13 navštěvovalo základní školu 37 žáků a to: z Nošovic, Nižních Lhot, Dobré, Hnojníku, Sedlišť a Skalice. Třída Ročník Celkem Nošovice N.Lhoty Dobrá Hnojník Skalice Sedlišt I. 1. spoj spoj II. 3. sam III. 4. spoj spoj

4 Ø počet žáků na třídu ,33 b/ Součástí základní školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Základní škole byla pro tento školní rok zřizovatelem udělena výjimka z počtu žáků. Na základě žádosti Obce Nošovice a se souhlasem krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě byla mateřské škole na jeden rok navýšena kapacita na 54 dětí. Při škole pracovala tříčlenná Školská rada. Pravidelně se scházela a projednávala hlavní dokumenty školy: Školní vzdělávací program, Plán školy, Školní řád, Výroční zprávu a rozpočet školy. Ředitelka školy se pravidelně zúčastňovala všech jednání. c/ Materiálně technické vybavení Škola je poměrně dobře vybavena nábytkem, audiovizuální technikou a učebními pomůckami. Z prostředků zřizovatele byla zakoupena a nainstalována do další učebny už v pořadí třetí interaktivní tabule. Podle potřeby jsou pořizovány knihy, školní pomůcky, spotřební a kancelářský materiál. Z dotace EU Peníze školám jsme zakoupili žákům dva notebooky. Přínosem bylo zajištění a zakoupení ozvučovací techniky. Značnou část finančních prostředků škola vynakládá na spotřebu elektřiny, plynu a vody. Rekonstrukce školy Poslední dva měsíce školního roku 2012/2013 byly poznamenány pracemi na rekonstrukci školy, jejíž investorem byla Obec Nošovice. Obec realizovala přestavbu na základě dotace z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a Státního rozpočtu ČR na projekt Snížení energetické náročnosti Základní školy v Nošovicích. Vlastní stavební úpravy začaly koncem dubna 2013 výměnou oken a vchodových dveří, zateplením mezistřešních prostor a obvodových stěn. Při realizaci energeticky úsporných opatření byla provedena půdní vestavba do stávajícího podkroví školy. Nově vznikla odborná učebna výpočetní techniky, odborná učebna výtvarné výchovy a keramiky. Vznikl rovněž prostor pro ekonomickou agendu školy. Byly provedeny úpravy elektroinstalace, zdravotechniky, vytápění pomocí tepelných čerpadel a klimatizace. Nově bylo vybudováno schodiště. Práce probíhaly podle harmonogramu a rekonstrukci provedla Beskydská stavební společnost s. r. o. Třinec. Celá investice činila více jak Kč. Před předáním budovy do užívání byly prostory školy vymalovány. Do nových učeben byl zakoupen nový nábytek. Následně byly upraveny venkovní plochy. Došlo k rozšíření parkoviště u mateřské školy, vydláždění chodníku před školou, pod pergolou, u školní družiny a pomníčku. Nově byla zpevněna plocha pod popelnicemi. Konečnou úpravou terénu byly zahradnické práce. Obnášely přesazení a ořezy jehličnanů, živého plotu, protřídění větví a obnovení trávníku. K dřevěné plastice před školou a stromům zasazeným k výročí školy byly nainstalovány pamětní desky. Slavnostní otevření školy spojené s oslavou 100. výročí školy a nošovickými slavnostmi proběhlo 31. srpna

5 2. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících se žáci vyučovali podle vlastního Školního vzdělávacího programu Škola pro život. Celkem bylo odučeno 88h/týdně. Pro všechny předměty jednotlivých ročníků zpracovaly vyučující na začátku roku tematické plány, podle nichž bylo učivo probíráno. Od 1. ročníku se žáci povinně vyučovali anglickému jazyku. 3. Údaje o pracovnících školy V letošním školním roce pracovalo ve škole celkem 18 zaměstnanců. Z tohoto počtu bylo devět zaměstnanců základní školy: pět pedagogů - úvazek 4,55%, dva správní zaměstnanci úvazek 1,5% včetně obsluhy plynové kotelny a vychovatelka školní družiny s pracovním úvazkem 0,74%. Ekonomický úsek vedla účetní s pracovním úvazkem 0,4%. Úvazek jednoho pedagogického pracovníka byl financován z prostředků zřizovatele. Žáci spojených tříd se vyučovali předmětům český a anglický jazyk v každém ročníku samostatně. Všechny vyučující mají vysokoškolské vzdělání pro I. stupeň základní školy a splňují požadovanou kvalifikaci. V mateřské škole bylo zapsáno 49 dětí. Vedlo je pět pedagogických zaměstnankyň s úvazkem 3,6% a správní zaměstnankyně s úvazkem 1,3%, z toho dvě měly souběžný poměr v ZŠ. Asistentka pedagoga měla úvazek 0,8%. Tři zaměstnankyně splňují požadovanou kvalifikaci pro předškolní vzdělávání, jedna zaměstnankyně se sníženým úvazkem má vysokoškolské vzdělání pro I. stupeň souběžný pracovní poměr v základní škole a jedna zaměstnankyně má středoškolské vzdělání. Ve školní jídelně byly zaměstnány tři pracovnice s úvazkem 2,25% školní stravování, 0,75% úvazku cizí stravování a jedna zaměstnankyně vypomáhala jako pomocná síla na dohodu. Věkový průměr pedagogických zaměstnanců základní školy včetně školní družiny byl 42 let, mateřské školy 35 let, výrobní a správní zaměstnanci 46 let. Mateřskou dovolenou čerpá jedna zaměstnankyně základní školy. Údržbu celého areálu zajišťovali podle potřeby dva zaměstnanci Obecního úřadu. 4. Údaje o zařazování dětí a žáků Na základě správního řízení a podle ustanovení 46, 165 ods. 2 písm.e/ a 183 odst. 1 zák.č. 561/2004 Sb. / Školský zákon/ a v souladu se zák. 500/2004 Sb. bylo na základě žádostí zákonných zástupců žáků přijato do 1. ročníku 5 žáků - 2 chlapci a 3 dívky. 5

6 Rozdělení žáků do tříd: I.tř a 2. roč. - spojený žáků II.tř roč. - samostatný - 10 žáků III.tř.- 4. a 5. roč. - spojený žáků V průběhu roku došlo ke změnám v počtu žactva. Jedna žákyně 1. ročníku se odstěhovala a do 5. ročníku přistoupila jedna žákyně. Zápis do 1. ročníku se konal 23. ledna Bylo zapsáno 12 dětí. Na základě žádosti zákonných zástupců, doporučení Speciálního pedagogického centra Ostrava a Rozhodnutí ředitelky školy byl udělen jedné dívce odklad školní docházky. Během prázdnin došlo ke změnám v počtu žáků. Zákonní zástupci tři děti odhlásili. Po prázdninách tedy nastoupí do 1. ročníku 8 žáků. Na II. stupeň přejde do spádové školy 6 žáků. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a/ Prospěch - I.pololetí Tř. Vzděl. Počet Chl/ Cizí j Počet S Prosp Dost. Ne Prosp Abs. Abs. Roč. prog. žáků D A výb. vyzn. prosp. prosp. Ø na ž. I r. ŠVP 5 2 / , ,6 2. r. ŠVP 7 2 / , ,5 II r. ŠVP 10 4/ , III r. ŠVP 9 4/ , ,1 5. r. ŠVP 6 3 / , ,8 Celkem / , ,3 Prospěch - II.pololetí Tř. Vzděl. Počet Chl/ Cizí j Počet S Prosp Dost. Ne Prosp Abs. Abs. Roč. prog. žáků D A výb. vyzn. prosp. prosp. Ø na ž. I. - 1.r.. ŠVP 4 2 / , r. ŠVP 7 5 / , ,14 II r. ŠVP 10 4 / , III. - 4.r. ŠVP 9 4 / , ,11 5.r. ŠVP 6 3 / , ,66 Celkem / , ,18 6

7 b/chování I.pololetí II.pololetí Pochvaly TU ŘŠ TU ŘŠ 1.roč roč roč roč roč I.pololetí II.pololetí - Napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ sníž.stupeň Nap.TU důtka důtka ŘŠ sníž.st. 1.roč roč roč roč roč Výsledky prověrek ředitele školy I.pol ČJ II.pol. Mat. 3.roč. 1,65 1,7 4.roč. 1,7 1,7 5.roč. 2,1 2,2 Výsledky prověrek ŘŠ byly obdobné jako v loňském roce, nejlepší průměr v obou pololetích dosáhli žáci 3. ročníku. Odpovídá tomu i hodnocení žáků na vysvědčení. Pátým rokem uskutečňujeme srovnávání prospěchu našich žáků se žáky okolních škol podobného typu. Ve srovnávacích testech z ČJ, M a AJ dosáhli žáci všech škol podobných výsledků průměrná známka 2. Ve dnech proběhlo celostátní testování žáků 5. ročníku projektem NIQES. V předmětu český jazyk byla průměrná úspěšnost žáků 78,89%, v matematice byla průměrná úspěšnost 47,22% a v anglickém jazyce to bylo 76,8%. 7

8 Během školního roku bylo uskutečněno několik hospitací, pozorování a kontrol zaměřených převážně na vyučovací metody, skupinovou práci, využívání didaktické techniky, individuální přístup, plnění kompetencí a dodržování organizačního řádu a pracovního řádu školy. Pokračovali jsme v sebehodnocení žáků, kterým vedeme děti ke sledování vlastních úspěchů či neúspěchů, větší komunikaci, respektování spolužáků. Žáci si založili vlastní portfolia, kde vkládali své práce a hodnotící listy. d/ Integrovaní žáci V základní škole byli v tomto roce vedeni dva integrovaní žáci s VPU. Byla jim věnována individuální péče a jedna hodina nápravy týdně. Pro oba žáky byl vypracován IVP, který byl schválen PPP, ředitelkou školy a projednán se zákonnými zástupci žáků. Na základě doporučení pedagogické poradny budou tito žáci pokračovat v nápravě i příští rok. Jedna žákyně 2. ročníku vyžadovala individuální přístup v oblasti sociální. S vývojovou poruchou autismus byla v mateřské škole vedena jedna dívka. Na základě žádosti školy a doporučení SPC nám byl schválen asistent pedagoga. d/ Projekty Po celý rok prolínaly vyučovacím procesem tři projekty: Projekt Lidové zvyky a tradice, jehož prostřednictvím se žáci seznamovali s tradicemi a zvyky nejen našich předků, ale i kultur jiných zemí formou vlastních zkušeností, prožitků a činností s nimi spojených. Završením roku 2012 byla Předvánoční besídka s mikulášskou nadílkou a jarmarkem, v dubnu jsme uspořádali ve škole Velikonoční dílny. Jarní náladu podtrhly výrobky, které si žáci se svými rodiči nebo prarodiči zhotovili a odnesli domů. Bylo to medové pečivo a velikonoční ozdoby. Ve spolupráci s oběma obecními úřady vystupuje několik žáků naší školy s připraveným program při Vítání občánků. Projekt Zdravá výživa má za úkol vést populaci dětí k zdravému způsobu života, znát obsah, složení a význam všech potravin důležitých pro lidský organismus. Žákům byly denně připravovány svačinky, z toho dvakrát týdně svačina mléčná dotovaná státem. Na škole byl zaveden pitný režim. Již třetím rokem jsme byli zapojeni do celostátního projektu Ovoce do škol, díky kterému všichni žáci dostávali zdarma jednou týdně čerstvé ovoce nebo zeleninu Vysvětlivky: VPU Vývojové poruchy učení, IVP Individuální vzdělávací plán, PPP Pedagogickopsychologická poradna, SPC Speciálně pedagogické centrum 8

9 Tradičně byl uspořádán projektový den ke Dni jódu, mléka a soutěž Zdravé zuby. V soutěži Žij hravě získali žáci 5. ročníku 3. místo v Moravskoslezském kraji. V rámci výuky tělesné výchovy absolvovali žáci všech ročníků plavecký výcvik. Z důvodu rekonstrukce na 11. ZŠ ve Frýdku se uskutečnil výcvik na bazéně v Místku. Ekologický projekt environmentální výchova zahrnuje vše, co souvisí s životním prostředím a péči o něj. Několikátým rokem jsme zapojeni do soutěží v třídění odpadu. Žáci sbírali papír, plasty a víčka. Ke Dni Země jsme uspořádali besedu s přírodovědcem, novinářem a publicistou našeho regionu. Všechny projekty byly písemně zpracovány, doplněny fotografiemi nebo pracemi žáků. Prezentaci uskutečňujeme na panelech ve škole, v místní prodejně a na webových stránkách školy. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů je rozpracována v minimálním preventivním programu. Mezi hlavní cíle patří zkvalitňování klima a prostředí školy, výchova ke zdravému životnímu stylu, začleňování méně průbojných žáků do kolektivu a odstranění nevhodného chování mezi žáky. Důležitým se jeví aktivní spolupráce s rodiči žáků. Škola spolupracuje s Klubem rodičů. Společně jsme organizovali školní a mimoškolní akce a projekty, které přispěly ke zkvalitnění přátelských vazeb mezi dětmi. Škola rovněž nabízí žákům široké spektrum zájmových kroužků a spolupracovala s PPP ve Frýdku- Místku a SPC v Ostravě. Dobrá spolupráce je s místní organizaci Hasičského záchraného sboru. Ke zjištění aktuálního stavu sociálně patologických jevů ve škole slouží schránka důvěry umístěna na chodbě školy, či třídnické chvilky v jednotlivých třídách. Prevenci patologických jevů jsme se věnovali hlavně v předmětech prvouky, přírodovědy a českého jazyka. Ve školním roce 2012/ 2013 nebyly řešeny žádné přestupky proti školnímu řádu. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V letošním školním roce se vyučující zúčastnily několika vzdělávacích seminářů. Některé z těchto seminářů byly hrazeny z projektu EU Peníze školám, některé z našich prostředků. Všechny pedagogické pracovnice absolvovaly na našem zařízení dva semináře : Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí Smart Board úroveň mírně pokročilý a úroveň středně pokročilý. Dvě zaměstnankyně se zúčastnily školení v Českém Těšíně Zoner Photo Studio naučily se základy úprav digitální fotografií, dvě zaměstnankyně byly na semináři. 9

10 Anglická gramatika hrou a jedna pedagogická pracovnice úspěšně absolvovala Výuku AJ úroveň A2/B1. Kromě těchto seminářů byla jedna pedagogická pracovnice na metodické poradě k prevenci patologických jevů, jedna se zúčastnila školení s názvem Aktivizující metody v hodinách literární výchovy a v oblasti vedení zájmových kroužků byla jedna zaměstnankyně na Zajímavých technikách a nápadech pro výtvarnou výchovu. Všichni zaměstnanci školy absolvovali před zahájením školního roku vstupní nebo periodické školení BOZP a PO. Členy ČČK jsme byli proškoleni v oblasti poskytování první pomoci. Ředitelka se zúčastňovala ředitelských porad a schůzek okolních škol. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a/ Zájmová činnost žáků Ve školním roce 2012/2013 byli žáci zapojeni v těchto kroužcích: sportovní hry 18 žáků dovedné ruce keramika pěvecký dramatický mladý novinář Kroužky při základní škole hradí žákům zákonní zástupci 200 Kč / pololetí a vedli je pedagogičtí zaměstnanci školy. Taneční kroužek vedla cvičitelka, s níž byla uzavřena dohoda o provedení práce. Soukromě se žáci mohli vyučovat hře na nástroj a anglickému jazyku uskutečňované jinými subjekty. b/ Soutěže a olympiády -ekologická soutěž Téměř všichni žáci školy, mateřské školy, zaměstnanci, ale i někteří občané byli zapojeni do sběrové soutěže papíru, plastových obalů a víček, vyhlášené frýdeckou skládkou. Soutěž probíhala ve dvou etapách: podzimní a jarní Bylo odevzdáno kg papíru ks Pet láhví 142,5 kg víček - Tuto soutěž v rámci Moravskoslezského kraje organizoval samostatný kmenový svaz Dakota a umístili jsme se na 12. místě. Nejlepší sběrači byli odměněni poslední školní den věcnými cenami. 10

11 - tělovýchovné soutěže - přespolní běh- okrskové kolo na ZŠ Dobrá l. místo žákyně 3.roč.v kategorii ml.žákyň, okresní kolo v Jablunkově 3. místo - vybíjená 5. roč. ZŠ Dobrá 2. místo -recitační soutěž - třídní a školní kolo na naší škole - obvodní kolo ZŠ Dolní Domaslavice -výtvarná soutěž o velikonoční kraslici v rámci školy c/ Mimoškolní a další aktivity - Vítání občánků Čtyři žáci školy se zúčastňují Vítání občánků jak v naší obci, tak v Nižních Lhotách. Letos se Vítání v obou obcích uskutečnila na podzim a na jaře. - charitativní akce V naší škole vedeme žáky ke spolupráci s charitativními fondy a nadacemi. Cílem je osvojit si způsob chování zaměřený na pomoc lidem, kteří to potřebují. V průběhu roku jsme uspořádali prodej drobných předmětů občanského sdružení Život dětem. Žáci i zaměstnanci přispěli na konto veřejné sbírky konané ve prospěch sdružení Chrpa / Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci/, fondu Sidus /onkologické oddělení / a zapojili jsme se do projektu sdružení Bez mámy, které podporuje děti v Africe. - zasazení stromečku ke 100. výročí školy - po celý rok žáci vydávali školní časopis Šprt d/ Přehled všech akcí Září - Zahájení plaveckého výcviku - Focení žáků 1. ročníku - Členská schůze Klubu rodičů - Třídní schůzky - Přespolní běh v Dobré - Draví ptáci ( exkurze v Dobré) - Drakiáda Klubu rodičů 11

12 Říjen - Sběr papíru, I. etapa (plasty a víčka po celý rok) - Školní olympiáda - Výstavka ovoce a zeleniny ve škole - Založení zahrádky u školy - Haloween s Klubem rodičů Listopad - Divadelní představení (Sůl nad zlato) v Divadle Jiřího Myrona - Vánoční focení dětí - Konzultační den Prosinec - Předvánoční besídka s Mikulášskou nadílkou a jarmarkem s Klubem rodičů - Rozsvěcování vánočního stromku u školy - Vánoční besídky ve třídách Leden - Třídní schůzky - Focení dětí ZŠ a MŠ - Zápis dětí do 1.ročníku - Recitační soutěž: třídní kolo - Školní kolo recitační soutěže - Bruslení se školou Únor - Zápis dětí do MŠ - Lyžařský zájezd (Skiareál Řeka) - Recitační soutěž v Dolních Domaslavicích obvodní kolo Březen - Maškarní karneval s Klubem rodičů - Den jódu - Vystoupení žáků k MDŽ pro Klub seniorů - Sběr papíru, II. etapa - Beseda se spisovatelkou P.Braunovou 12

13 - Pohádka o princezně Rozmařilce loutkové představení - Focení dětí ZŠ a MŠ - Velikonoční dílny - Velikonoční beránek soutěž ve vybíjené v ZŠ Dobrá Duben - Konzultační den - Beseda o zdravém životním stylu Květen - Den matek MŠ - Přednáška o Africe - Školní výlet /Mystická mydlárna, Slezskoostravský hrad, Povodí Odry/ - Testování žáků 5. ročníku - Olympiáda ŠD v Dobré - Divadelní představení v divadle v Českém Těšíně - Den dětí Červen - Členská a výborová schůze, třídní schůzky - Návštěva budoucích prvňáčků v 1. ročníku - Focení - Zpívánky hudební program - Předehrávky dětí MŠ a ZŠ - Rozloučení žáků 5.ročníků ročník vybíjené žáků 5. ročníku proti zaměstnancům školy a OÚ - Slavnostní ukončení školního roku e/ Činnost školní družiny Ve školním roce 2012/2013 bylo zapsáno do školní družiny 30 žáků. Na začátku školního roku byla vybavena novým nábytkem jedna místnost, která byla střídavě využívána s předškoláky z naší mateřské školy. Úkolem náplně výchovně vzdělávací práce ve školní družině bylo přispívat fyzickému i psychickému vývoji dětí, rozvíjet tělesnou zdatnost a obratnost. K tomu byla využívána tělocvična, školní hřiště a zahrada. 13

14 Celý rok se nesl přípravami na blížící se 100. výročí naší školy. Připomínali jsme si a srovnávali, jaké to bylo kdysi a jaké je to dnes. Na podzim děti uspořádali výstavku ovoce a zeleniny z našich zahrádek, do altánku instalovali domeček pro ptáčky. Na vánoční jarmark připravili různé vánoční ozdoby a dekorace. Do Dětského domova v Orlové upekli a nazdobili medové pečivo. Olympiádu školních družin v Dobré reprezentovalo 10 žáků a dosáhli velice dobrých výsledků. Čtyři žáci se umístili na 1. místě, dva žáci na 2. místě a čtyři žáci na 3. místě. Květnové smažení vaječiny patří ke každoročním tradicím ve školní družině. Konec školního roku děti trávily na hřišti u školy, kde se mohly dostatečně vyřádit. Při ŠD pracoval v I. pololetí zdravotní kroužek, kde si děti osvojovaly základy první pomoci a ošetření jednoduchého poranění. Ve II. pololetí jej vystřídal kroužek dopravní, kde se děti učily formou her a zábavy zásady bezpečnosti silničního provozu. Po celý rok připravovaly zdravé dobroty v kroužku vaření. Také školní družiny se dotkla rekonstrukce naší školy a provoz byl přizpůsoben bezpečnosti. f/ Spolupráce s rodiči Pokračovala velmi dobrá spolupráce s Klubem rodičů. Společně jsme zorganizovali Drakiádu, Halloween, tradiční Předvánoční besídku s mikulášskou nadílkou, Maškarní karneval a Dětský den. Rodiče přispěli dětem na plavecký výcvik, hradili dopravu a vstupné některých kulturních akcí. Odcházejícím žákům 5. ročníku darovali knihu. Rovněž hradili nákup časopisů Sluníčko a Mateřídouška. Během školního roku se uskutečnily 2 členské schůze spojené s výborovými a třídními schůzkami, dvě konzultační odpoledne. Zákonní zástupci žáků mají možnost školu navštívit kterýkoliv den. O dění ve škole jsou informováni prostřednictvím dětí, na webových stránkách školy, ve Zpravodaji Obce nebo na panelu v místní prodejně. g/ Spolupráce s okolními školami Nadále spolupracujeme se spádovou školou v Dobré. S vedením jsme pravidelně konzultovali adaptaci našich žáků na nové prostředí, informovali se na jejich prospěch a předávali požadovanou dokumentaci. Na pozvání jsme se zúčastnili recitační soutěže, vybíjené a přespolního běhu. Ve spolupráci jsme pokračovali s okolními školami podobnými našemu typu. Žáci 5. tříd psali v květnu srovnávací testy ČJ, M a AJ, které jsme sestavili společně s pedagogy okolních škol. Hodnocení bylo předmětem závěrečného metodického sdružení. 14

15 h/ Spolupráce s jinými subjekty V místní organizaci Svazu dobrovolných hasičů pracovalo osm žáků, v Nižních Lhotách sedm, kroužek Medvíďata při Sportovním klubu navštěvovalo devět žáků. V zájmových kroužcích a sportovních klubech jiných organizací ve Frýdku Místku bylo registrováno několik žáků naší školy. Provozovali kopanou /jeden žák/, za Sportovní klub v Dobré hráli čtyři chlapci, za Hnojník jeden žák, tři žáci navštěvovali skautský oddíl, dva žáci se zdokonalovali v cizím jazyce a jeden dojížděl do sousední školy do šachového kroužku. Své zájmy a nadání rozšiřovali někteří žáci v Základní umělecké škole hrou na hudební nástroj - tři žáci a dva navštěvovali výtvarný kroužek. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti V letošním roce nebyla na škole uskutečněna inspekce. 10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Zdroj příjmů finančních prostředků v Kč Státní prostředky 4, včetně účelových prostředků z toho mzdové prostředky pro pedagogy 2, OOPP Mzdové prostředky pro nepedagogy OPPP ONIV Odvody 1, Náhrady za PN Účelové prostředky celkem ÚZ EÚ z toho : materiálové výdaje dohody o provedení práce za projekty DHIM počítače + programy Vzdělávání Služby Příspěvek od zřizovatele 2, Převody z Fondů do rozpočtu celkem Z toho : převod z rezervního fondu převod z FO

16 Částečná úhrada neinv.nákladů na MŠ a Družinu Příjmy od děti za akce, které si hradí Ostatní příjmy 8.048,87 Výsledek hospodaření kladný ve výši ,15 a to z jiné činnosti ,44 a nedočerpaný příspěvek včetně vlastních výnosů , Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola nebyla zapojena. 12. Údaje o zapojení školy v rámci celoživotního učení Škola nebyla zapojena 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z ciz.zdrojů V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvy Žádost o finanční podporu z OP VK IP oblasti podpory 1.4 unit costs jsme od realizovali schválenou dotaci a čerpali finanční prostředky na vybrané klíčové aktivity, kterými byly: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji cizích jazyků, Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Pro výuku informatiky byly žákům zakoupeny notebooky a ozvučovací technika. Projekt bude ukončen Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při škole není zřízena odborová organizace. 16

17 15. Závěr výroční zprávy Uplynulý školní rok byl zaměřen převážně na přípravu oslav 100. výročí školy a prováděnou rekonstrukci školy. Bylo nutno přizpůsobit vzdělávací proces, bezpečnost žáků, stejně tak celý provoz stavebním úpravám, které se v objektu prováděly. Ztížené podmínky měli všichni žáci a zaměstnanci školy. V příštím školním roce bychom chtěli v mnoha aktivitách pokračovat a začlenit i některé další. Pokračovat budeme v nápravě žáků s VPU, zajistíme individuální přístup žákům vyžadujícím zvláštní péči, stejně tak jako žákům nadaným. Zaměříme se na nové trendy ve výuce, nadále budeme nabízet širokou škálu kroužků, pokračovat v tradičních projektech a znovu se zapojíme do charitativní činnosti. Do budoucna zamýšlíme zaměřit se na větší účast našich žáků v soutěžích, které nám umožní ještě lepší srovnání znalostí našich žáků. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě a 1. října 2013 schválena Školskou radou. V Nošovicích 2. října 2013 Mgr. Alice Sobková, ředitelka Přílohy Výroční zpráva o činnosti MŠ Prezentace školy na CD 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole a/ Charakteristika školy b/ Součásti školy c/ Materiální zabezpečení 2. Vzdělávací program školy 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o zařazování dětí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a/ Charakteristika školy b/ Součásti školy c/ Materiální zabezpečení 2. Vzdělávací program školy 3. Údaje o pracovnících školy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 za školní rok 2010/2011 Ve Višňové dne: 1. září 2011 Zpracovala: Lenka Vacková, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 základní údaje o škole výsledky vzdělávání pedagogická

Více