Výroční zpráva za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené (CDS) Výroční zpráva za rok 2014 Právní forma: Organizační složka SNN v ČR Statutární zástupce: Simona Šumberová, ředitelka Registrace u: MVČR IČ: Bankovní spojení: /0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, Brno Telefon: Fax: oovoo cdska1 Internetová prezentace:

2 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené ÚVOD Centrum denních služeb pro sluchově postižené (CDS) Vodova 35, Brno je organizační složka SNN v ČR, která poskytuje poradenské, tlumočnické, sociálně aktivizační a zdravotní služby občanům s různým stup-něm a druhem sluchového postižení a různými způsoby komunikace. CDS zaměstnává sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (tlumočníky znakového jazyka, tlumočníky znakované češtiny a také tlumočníky zajišťující artikulační tlumočení, zapisovatele mluvené češtiny, aktivizační pracovníky a pedagogické pracovníky). Služby jsou poskytovány ambulantně i terénně. Sociální služby jsou poskytovány zdarma všem zájemcům a uživatelům služeb bez jakýchkoliv diskriminačních faktorů jako je rozsah a typ sluchového postižení, věku, pohlaví, členství v organizacích. Zájemce žádá o službu prostřednictvím osobní návštěvy v CDS Brno, nebo prostřednictvím u, faxu, telefonu, textové zprávy poslané z mobilního telefonu, nebo přes videokomunikaci oovoo. CDS pravidelně informuje sluchově postižené osoby o aktuálních změnách v sociální oblasti, pořádá přednášky a kulturní akce - přednášky trénování paměti a jiné přednášky na návrhy či podněty klientů, návštěvu ZOO pro rodiče s dětmi apod. CDS zajišťuje vzdělávací akce, jako jsou výuka práce na PC, výuka anglického jazyka, výuka českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání. Socioteraupetickými činnostmi kroužky vaření a ručních prací pro seniory a osoby se sluchovým postižením pomáhají poradenští pracovníci zapojovat osoby se sluchovým postižením do společnosti stejně postižených osob a zabraňují izolaci a zvyšuje sebevědomí. Zajišťování a organizace společenských, kulturních, sportovních akcí je konáno ve spolupráci s Brněnským spolkem neslyšících. 2

3 V roce 2014 v CDS pracovali: Tlumočnické služby: Simona Šumberová - ředitelka CDS, tlumočnice českého znakového jazyka, Věra Oračková - zástupkyně ředitelky, tlumočnice českého znakového jazyka Bc. Miroslava Zrnečková - sociální pracovnice a tlumočnice českého znakového jazyka Mgr. Simona Modrová tlumočnice českého znakového jazyka Mgr. Zuzana Vaculíková - tlumočnice českého znakového jazyka Mgr. Karolína Černá - tlumočnice českého znakového jazyka Mgr. Marta Zatloukalová externí tlumočnice znakového jazyka Mgr. Ivana Kupčíková - externí tlumočnice znakového jazyka Mgr. Gabriela Švehlová - tlumočnice znakového jazyka Marie Kocourková administrativní pracovnice a externí účetní Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením: Simona Šumberová výuka českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání Mgr. et Mgr. Silvie Kasková sociální pracovnice Mgr. Pavlína Hlaváčová sociální pracovnice, pracovnice pro výuku práce na PC Mgr. Marta Novotná pracovnice pro výuku práce na PC, pro kroužky ručních prací a vaření Mgr. Anna Pokorná, Dis. pracovnice pro kroužky ručních prací a vaření, klub Beruška, akce Bc. Karla Pětníková pracovnice v sociálních službách - pro kroužky ručních prací a vaření Mgr. Simona Modrová pracovnice v sociálních službách Bc. Lenka Mašlaňová externí lektor kurzu AJ Individuální projekty- rehabilitační aktivity: Jana Schmerglová trénování paměti Kateřina Balová trénování paměti Petra Fialová vedení výtvarných dnů v rámci rehabilitačních aktivit Michaela Zikmundová fyzioterapeut v rámci rehabilitačních aktivit Daniel Krutý fyzioterapeut v rámci rehabilitačních aktivit Kateřina Balaštíková nácvik komunikace v rámci rehabilitačních aktivit 3

4 Mgr. Jana Nováková psycholog v rámci rehabilitačních aktivit Lucie Hlávková psycholog v rámci rehabilitačních aktivit Poslání CDS Naším posláním je podporovat samostatnost osob se sluchovým postižením, které se nacházejí na území Brna a okolí, a pomáhat jim zapojovat se do slyšící společnosti. Poskytováním tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb zprostředkováváme těmto osobám informace, na jejichž základě se mohou samostatně rozhodovat, vyjadřovat vlastní přání a potřeby a orientovat se ve světě kolem sebe. Cílová skupina - cílovou skupinu tvoří osoby se sluchovým postižením, tj.: neslyšící nedoslýchaví ohluchlí uživatelé kochleárních implantátů osoby trpící ušním šelestem osoby s lehčí formou kombinovaného postižení (těžší pouze dle možností CDS po domluvě s poradenskými pracovníky) Věková skupina: od 3 let a dále bez omezení věku u tlumočnické služby, bez omezení věku v sociálně aktivizační službě pro seniory a osoby se sluchovým postižením. Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým postižením z Brna a okolí, které mají obtíže v komunikaci se slyšící společností, nebo také nedostatek informací pro řešení svých záležitostí a problémů, případně se nacházejí ve složité sociální situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Služby jsou jim poskytovány bez rozdílu pohlaví, národní příslušnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace. Do cílové skupiny spadají osoby používající jako komunikační prostředek: znakový jazyk znakovanou češtinu mluvenou formu českého jazyka (artikulace) psanou formu českého jazyka odezírání prstovou abecedu 4

5 V případě používání jiného komunikačního kódu, který pracovníci CDS neovládají, jsou zájemci o službu odkázáni na jiné návazné sociální služby. Cíle v roce ) Zmodernizovat místnost pro rehabilitační a aktivizační aktivity pro seniory a osoby se sluchovým postižením do konce roku 2014 částečně zrealizováno - zmodernizování místnosti, podaný projekt pro rehabilitační aktivity byl podpořen. Byli přijati psychologové a terapeuti. 2) Rozšířit půjčovnu kompenzačních pomůcek o další sluchadla, indukční smyčky a zesilovače do konce roku 2014 nebylo splněno. Dodavatel slíbené pomůcky nedodal. 3) Dokončit aktualizací SQSS do konce roku 2014 probíhala aktualizace SQSS u obou služeb. 4) Příprava na realizaci rekonstrukce objektu CDS splněno. Zpráva o činnosti tlumočnických služeb v roce 2014 Cíl tlumočnických služeb Předání jasných a srozumitelných informací v komunikačním kódu osob se sluchovým postižením a tím snižování komunikační a informační bariéry. Zprostředkování kultury neslyšících slyšící společnosti a současně zprostředkování kultury slyšící společnosti neslyšícím. Podpora zapojení osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících a neslyšících a tím snížení míry jejich sociálního vyloučení Služba obsahuje: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - tlumočení do českého znakového jazyka, znakované češtiny, artikulační tlumočení, přepis českého jazyka obstarávají tlumočníci určitého komunikačního kódu b) pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc a poradenství poskytují sociální pracovníci při řešení krizových situací klientů V roce 2014 bylo zprostředkováno celkem 3166 tlumočnických služeb 679 klientům 5

6 Tlumočené akce a přednášky Mimo níže uvedené tlumočené přednášky a akce tlumočníci tlumočili u lékaře, v nemocnicích, ve firmách u přijímacích pohovorů, na úřadě, překládali dopisy většinou úředního charakteru, letáčky a SMS zprávy z mobilního telefonu. Tlumočili i informace mezi sociálním pracovníkem a klientem/ty. Zpráva o činnosti tlumočnických služeb v roce 2014 Tlumočené akce a přednášky Noc snů aneb večer plný zážitků v ZOO Brno Akce Noc snů, kterou pořádala brněnská ZOO, se vydařila. Přálo nám počasí, a proto byla účast na této akci rekordní. Klienti si mohli prohlédnout lví kožešinu a také si potěžkat kly, nebo třeba pštrosí vejce. Shlédli představení O slepičkách a koutech. Také dostali malé občerstvení v podobě perníčku a nápoje a děti dostali malou hračku. Na akci byl přítomen tlumočník. Akce se všem velmi líbila Přednáška Bubny b V prosinci proběhl skupinový nácvik komunikace s názvem Bubnování. Klienti byli nejprve seznámení s jednotlivými typy bubnů, jejich výrobou a využitím bubnování. Dále měli možnost si bubnování prakticky vyzkoušet. Tlumočníci tlumočili nejvíce u lékaře, na úřadě, v nemocnicích, ve firmách tlumočení pracovního pohovoru, tlumočili přednášky, dále tlumočili veškeré akce v rámci sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se sluchovým postižením, viz. níže. 6

7 Zpráva o činnosti sociálně aktivizačních služeb v r Cíl sociálně aktivizačních služeb: Udržení a posílení schopností a dovedností osob se sluchovým postižením a podpora jejich samostatnosti a soběstačnosti. Podpora zapojení osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících a neslyšících a tím vytvářet pocit kolektivní sounáležitosti a důvěry. Zprostředkování informací, které pomáhají osobám se sluchovým postižením v orientaci v okolním prostředí. Základní poskytované činnosti 1. sociálně terapeutické činnosti (kroužky vaření a ručních prací) 2. zprostředkování kontaktu se společenským. prostředím ( přednášky - osvětové, zdravotní, kurzy AJ, PC,ČZJ, ZČ a odezírání) 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zajišťovali sociální pracovníci) V roce 2014 bylo zprostředkováno celkem 1688 služeb 450 klientům: Činnosti sociálně aktivizačních služeb v roce 2014 Kroužky vaření a ručních prací V rámci sociálně terapeutické činnosti probíhal pro klienty se sluchovým postižením v prostorách velké kuchyně 1 x měsíčně kroužek vaření a v prostorách velkého sálu kroužek ručních prací. Pracovnice pro vedení tohoto kroužku vždy před zahájením vaření či ručních prací seznámila klienty s postupem přípravy jídla/činnosti a povyprávěla o přínosu konkrétního jídla na zdraví. Na závěr zhodnotila přínos kroužků a pochválila klienty za povedená jídla či krásné výtvory, které ručně vyrobili. Klienti si buď donesli recepty sami, v případě, že nikdo neměl žádný návrh na přípravu konkrétního jídla, vybíral recept pracovník kroužku. Kroužky vedly ke zlepšení a udržení motoriky a k zapojení pomocí činnosti mezi své vrstevníky se stejným nebo podobným sluchovým postižením. 7

8 Karneval Činnosti sociálně aktivizačních služeb Přednášky a společné akce CDS a BSN Dne 18. ledna se uskutečnila akce Dětský karneval. Děti, které přišly v maskách, byly odměněny a mohly také soutěžit o to, kdo má nejlepší masku. Děti si také hrály různé hry v malém sále. Hráli jsme pexeso, Člověče, nezlob se, hru Putování tří králů, stolní fotbal a hokej a také domino Masopust V rámci akcí BSN proběhl v klubu na Vodové Masopust. Pro děti byly připraveny soutěže o drobné ceny. Masopustní pranostiky: Konec masopustu jasný - len krásný. Krátký masopust - dlouhá zima. Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok Členská schůze BSN + CDS Dne 26. března se konala ve velkém sále výroční členská schůze Brněnského spolku neslyšících. Nejdříve se slova ujal pan Klofáč, který vyzval neslyšící, aby do spolku chodili a účastnili se akcí. Poté slovo převzala předsedkyně BSN paní Winklerová. Hned na úvod se zavzpomínalo na zemřelého člena BSN pana Galduna minutou ticha. Dále následovala prezentace výdajů BSN za minulý rok a roční výsledky členů neslyšících v kartách a Moravském poháru. Také zde byla prezentovaná účast členů BSN na různých akcích jako je například Mikuláš. Paní Winklerová také mluvila o Klubu seniorů a upozornila na odchod pana Winklera z funkce vedoucího a jeho nahrazení panem Pavlem Bartošem. Důležitou součástí schůze byly volby na předsedu BSN. Nejdříve byl neslyšícím představen stávající výbor BSN a poté byli vyzvání, aby zvolili předsedu. Účast na volbách byla dobrovolná. Následovně převzala slovo paní ředitelka CDS Simona Šumberová. Ředitelka CDS prezentovala nejdříve rozvahu příjmů a výdajů za rok Poté představila činnost CDS za minulý rok trénování paměti, tlumočnické a aktivizační služby-kroužky PC, vaření, angličtiny, odezírání a Klub Beruška. Také byl neslyšícím prezentován plán na duben, z něhož se dozvěděli, že v CDS bude nově fungovat cvičení za přítomnosti fyzioterapeuta a budou moci využívat pomoci psychologa, to vše zdarma. Byl také prezentován program mimořádných akcí. 8

9 V závěru proslovu paní ředitelky byli neslyšící obeznámeni s tím, že mohou využívat počítač ke svým účelům ve velkém sále za poplatek 20 Kč za hodinu. Na závěr schůze byly prezentovány výsledky voleb Čarodějnický slet a vítání jara V sobotu 26. dubna proběhla akce Čarodějnický slet a vítání jara. Účastníci si mohli posedět a pobesedovat a kdo chtěl, mohl si vyzkoušet složit skládačku. Děti malovaly obrázky barvičkami na sklo, skákaly na trampolíně, vybarvovaly obrázky a hrály stolní fotbal Den dětí a červnová noc V sobotu byl na programu BSN "Den dětí a červnová noc". Vzhledem k souběhu několika akcí pro neslyšící, byla letos bohužel účast nízká. Děti, které se zúčastnily, dostaly sladkosti a mohly si hrát na zahradě CDS. Součástí akce byl i tradiční klub seniorů Mezinárodní den neslyšících Ve středu proběhl Mezinárodní den neslyšících BSN. Všichni přítomní si mohli prohlédnout vystavené fotografie, které mapují činnost BSN a CDS. Mohli společně vzpomínat na doby nedávné i dávno minulé při společném setkání. Kromě toho se mohli zájemci zúčastnit turnaje v kartách své síly v kartách měřilo celkem 12 hráčů. Na ty nejlepší, tedy ty, kteří skončili na prvních čtyřech místech, čekaly odměny v podobě alkoholu a ovoce. Všichni se při oslavě Mezinárodního dne neslyšících dobře bavili, svůj den si užili Halloween V sobotu se uskutečnila v prostorách CDS v Brně akce BSN s názvem Halloween. Pro návštěvníky, především pro děti byl připraven bohatý program. Děti si mohly vybrat a vymalovat různé omalovánky s touto tématikou a následně si je s sebou odnést domů, mohly si také vyrobit různé papírové dekorace s halloweenskou témati- 9

10 kou. Dále proběhla volba nejhezčího halloweenského kostýmu. Děti i dospělí, kteří na sobě měli oblečený kostým, se shromáždili na pódiu, kde ostatní návštěvníci hlasovali a následně zvolili tři nejhezčí kostýmy. Tito tři vítězové byli odměněni sladkostmi. Pro děti všech věkových kategorií byla také připravena soutěž, za kterou každý dostal odměnu v podobě sladkosti. Celá akce proběhla v přátelské atmosféře, všichni hosté se dobře bavili, akce se těšila úspěchu Mikuláš V sobotu dne se konala akce Brněnského spolku neslyšících Mikuláš. Akce se konala v budově CDS v ulici Vodova 35, Brno. Především pro děti byl připraven bohatý program děti si vyráběly papírové andělíčky, vymalovávaly omalovánky s mikulášskou tématikou, hrály různé pohybové hry či si spolu s ostatními dětmi hrály s hračkami dle vlastního výběru. Večer za dětmi přišli čerti, andělé a Mikuláš. Mikuláš si s každým dítětem povídal, následně každé z dětí Mikulášovi zazpívalo písničku nebo zarecitovalo básničku. Všechny děti byly Mikulášem obdarovány balíčkem. Akce se vydařila, jak rodičům, tak i dětem se líbila. Pondělní a středeční setkávání CDS poskytlo klientům možnost sekávat se každý týden v pondělí, tak i středu. Cílem tohoto setkávání byla vzájemná podpora a komunikace klientů v jejich komunikačním kódu (český znakový jazyk, znakovaná čeština, odezírání, psaná forma komunikace apod.). Klienti měli různou škálu možností k zájmovým činnostem. Od procvičení paměti, zlepšování či uchování dovedností, besed, hádanek, cvičení, filmových představení apod. Při setkávání se klienti vzájemně povzbuzují a poskytují si podporu ve složitých životních situacích. Setkávání se zúčastnilo týdně cca 40 klientů. Jednotlivá setkání: Krkolamy + čínská dáma Jak název napovídá, zkoušeli klienti různé krkolamy a slovní hříčky. Některá slova byla pro klienty neznámá, a tak jsme museli vysvětlit jejich smysl. Potom klienti hráli hru čínská dáma. Na hracím poli se rozestavěly figurky různých barev. Cílem hry bylo přeskákat s figurkami na protější pole stejné barvy dřív, než se protihráč dostane na svoje protější pole. Přitom se mohlo přeskakovat různé figurky přes jedno políčko. Hra klienty velmi bavila. 10

11 Lidská povolání V pondělí 13. ledna proběhla akce Lidské povolání. Klienti měli hádat povolání podle popisu. Některá povolání byla lehko uhodnutelná a jiná byla zase pěkně zapeklitý oříšek. Po této aktivitě následovalo přiřazování kartiček osoby symbolizující určité povolání a předmětu, se kterým pracuje. Všichni klienti sestavili kartičky správně Experimenty Zeměpisné hrátky V pondělí 20. ledna proběhla akce s názvem Experimenty. Jak už název napovídá, klienti měli za úkol provádět různé experimenty. Například složit cípy hvězdy, tak aby tvořila šestiúhelník (tvar zavitého poupěte) a potom ji dát na vodu. Poupě se na hladině krásně rozvíjelo. Klienti měli také uhodnout, jestli jehla na hladině plave nebo se potopí. Když dáme jehlu pinzetou na hladinu rovně, tak plave. Dále přiložit podtácek k vodou naplněné sklenici a potom ji otočit dnem vzhůru. Podtácek se ke sklenici přisaje a drží, aniž by propouštěl vodu. Také se mělo točit kyblíkem s vodou. Odstředivá síla drží vodu na dně kyblíku, a tak voda necáká ven, ani když je kyblík dnem vzhůru. Klienti byli z akce nadšení, velmi se jim líbila. Akce Zeměpisné hrátky klienty velmi bavila. Mohli si totiž procvičit své znalosti v oblasti zeměpisu a soutěžit v tom, kdo ví víc. Otázky byly různé, například: Jaká je nejlidnatější země světa? Jaká je nejdelší řeka Evropy nebo Jak se jmenuje nejdelší vodopád světa. Klienti velkou spoustu otázek zodpověděli správně Záchranáři 11

12 Zvířecí rodinky V pondělí 10. února proběhla akce s názvem Zvířecí rodinky. Klienti si mohli ověřit své znalosti živočišné říše, měli totiž přiřazovat samečka, samičku a jejich mládě u různých živočišných druhů (například: kůň, kobyla, hříbě). Své odpovědi zaznamenávali na záznamové listy. Potom přiřazovali kartičky samečků, samiček a mláďat a nakonec, kdo chtěl, mohl si zahrát mikádo. Akce se klientům líbila Abeceda Akce Abeceda měla za cíl procvičit slovní zásobu a znalost českého jazyka. Klienti měli doplňovat slova, která měla některá písmena skrytá. Měli možnost nápovědy v podobě obrázku, nebo piktogramu. Některá slova byla lehčí, protože měla méně písmen a písmena, která byla vidět, byly souhlásky. Ovšem byla tu i zapeklitější slova, u kterých byly vidět jen samé samohlásky, a to byl opravdový oříšek. Nakonec klienti přiřazovali slova a obrázky k sobě. Klientům se akce moc líbila a navrhli, že by se na závěr mohla hrát hra Šibenice, a tak jsme ještě rozdali čisté listy a zahráli si tuto hru Pohádky V pondělí 24. února proběhla akce s názvem Pohádky. Úkolem klientů bylo přiřazovat k sobě různé pohádkové bytosti z jedné pohádky (např.: Křemílek a Vochomůrka, Pat a Mat ). Jako nápovědu měli k dispozici obrázky z těchto pohádek. Akce se klientům líbila Western Klienti nejprve shazovali míčkem plechovky jako na divokém západě, potom hráli karetní hry na téma western a nakonec se pustili do hry Chyť zloděje. Na herním plánku byla políčka a některá z nich byla označená otazníkem, kdo na takové políčko vstoupil, bral si kartičku podle toho, zda byl šerif nebo zloděj. Kartičky buď hru usnadňovaly, nebo stěžovaly, celkově však vyhráli šerifové. Aktivity se klientům líbily. 12

13 Activity - kreslení Klienti měli za úkol nakreslit to, co si vylosovali. Nikdo přitom nevěděl, co ten druhý kreslí. Pravidla byla taková, že jeden klient kreslil a ostatní hádali, co je to za obrázek. Akce se klientům líbila, užili si při ní totiž hodně legrace Uno Klienti dnes hráli karetní hru UNO. Ve hře byly různé kartičky, jako třeba stopka, kdo ji od spoluhráče obdržel, nehrál jedno kolo, dále karta se změnou směru hry, karta nula, která přikazovala předat svoje karty hráči po směru hry, a další takové karty. Klientům se hra velmi líbila, zahráli si ji proto hned několikrát Stolní curling Na hrací desce bylo namalované curlingové hrací pole, tedy kruh s bílým středem rozdělený na různé úrovně. Smyslem hry bylo dostat svůj curlingový kámen odrazem od hrany hracího pole co nejblíže středu. Přitom se střídají dva hráči a kameny protihráče se snaží od středu dostat pryč. Klienti se u hry velmi bavili Farma V pondělí 31. března proběhla akce s názvem Farma. Klienti nejprve zhlédli prezentaci na dané téma a měli odpovídat na otázky. Potom se hrála hra Farma. Podle pravidel hry jsou na kartičkách různá zvířata např. ovce, králíci nebo krávy - tyto karty mají nejnižší hodnotu. V balíčku jsou také kartičky koně, ty mají vyšší hodnotu a hráč, který ji vyloží na stůl, získává karty nižší hodnoty. A nakonec je v balíčku pár karet s obrázkem psa a ten má hodnotu nejvyšší. Kdo vyloží na stůl kartu psa, bere nejen karty s nejnižší hodnotou, ale zároveň i kartu koně. Klienti se u hry velmi nasmáli. 13

14 Uhodni slavnou osobnost Na kartičkách bylo z jedné strany slovo (jméno) a z druhé strany číslo, které označovalo úroveň hry. V první úrovni měli klienti hádat členy rodiny (matka, babička, bratr ), ve druhé úrovni neslyšící osobnost (na kartičkách byli napsaní samotní klienti a jejich známí) a nakonec třetí úroveň, kterou tvořily kartičky se slavnými osobnostmi. Akce se klientům líbila Poznej, co je to za chuť Klienti poznávali chutě různých potravin, přitom neviděli, jak potravina vypadá. Vždy dostali ochutnat kousek rajčete, okurky, broskve, nebo cibule atd. a potom měli napsat, o jakou potravinu se jedná. Klienti většinu potravin uhodli, ale například libeček někteří nepoznali. Aktivita klienty velmi bavila, protože zaměstnali svoje chuťové pohárky Turnaj ve stolních hrách V pondělí 28. dubna se konala akce Turnaj ve stolních hrách. Klienti si mohli vyzkoušet různé stolní hry jako např. zloděj a četníci, bleší hra, ber dej, hip hop a věž. Hráči se mohli spolu domluvit, kdo s kým chce hrát a takto utvořené dvojice (trojice) si zvolily hru, jakou si chtějí vyzkoušet. Nakonec se všichni u jednotlivých her prostřídali. Hry klienty bavily, protože si u nich užili spoustu legrace Významy vět Klienti měli za úkol vysvětlit smysl přísloví napsaných v českém jazyce. Kvůli rozdílům mezi ČZJ a ČJ nebylo toto cvičení vůbec jednoduché. Některá přísloví klienti vůbec neznali. U některých ale význam uhádli př. Dvakrát měř jednou řež vysvětlovali na příkladu nově zakoupeného nábytku, kdy si člověk musí nejprve změřit rozměry pokoje a potom teprve koupit nábytek, jinak by se mu do bytu nemusel vejít. Nakonec měli doplňovat slova místo obrázků do vět. 14

15 Zahrada Klienti dostali pracovní listy s názvy měsíců, kam měli doplnit zeleninu, která v daném období roste. Nakonec jim pracovnice ukázala klíč k tomuto cvičení, podle kterého si mohli ověřit správnost svých odpovědí. Potom si prohlíželi prezentaci s různými květinami a povídali si o tom, kdy se sází a přesazují a kdy kvetou Rekordy a zajímavosti V pondělí 26. května proběhla pondělní akce Rekordy a zajímavosti, kde si naši klienti mohli vyzkoušet své znalosti Guinessovy knihy rekordů. Měli uhádnout, kdo má na světě nejdelší nehty, jazyk, nejvíce piercingů, největší nos, ale také kde leží nevětší vodopád světa, největší jezero, nejhlubší propast atd. Klientům se akce velmi líbila, protože se při ní dozvěděli mnoho nového Paměťová hra V pondělí 2. června proběhla akce Paměťová hra. Klienti měli za úkol soustředě si prohlédnout obrázek, potom se jim obrázek skryl a oni měli odpovídat na otázky, co na obrázku je či není. Klienti byli velmi bystří. Postupně se obtížnost obrázku zvyšovala a ty nejtěžší obrázky zmátly i ty nejbystřejší klienty Brněnské pověsti Klienti si mohli vyzkoušet své znalosti o městě Brně. Ukázalo se, že pro mnohé klienty jsou pověsti z Brna úplnou novinkou. Povídali jsme si pověsti o zazděném radním, neslušném mužíčku u Jakuba, kamenné panně na Orlí ulici, o brněnském drakovi a další. Klientům se povídání líbilo, zdálo se jim zajímavé. Nakonec klienti skládali dvojice obrázků s tematikou pověstí (př. drak a vápno, Petrov a zvony, atd.) Architektura Klienti zhlédli prezentaci na téma architektura. Měli odpovídat na to, ve které zemi se nacházejí budovy na obrázku, kdy byly postaveny, kolik měří metru atd. Nakonec měli klienti vyplnit 15

16 pracovní list, kam lepili obrázky sloupů k jejich názvu a popisu. Také do pracovního listu namalovali svůj dům Písmena a slova V pondělí na Pondělních akcích v CDS si klienti pod vedením paní Mgr. Anny Pokorné, DiS. procvičili paměť při stolních hrách. Svou paměť klienti procvičovali při pexesu měli za úkol hledat obrázek a k danému obrázku najít slovo stejného významu. Hra se klientům velmi líbila, všichni se při její hře pobavili. Dále si klienti zahráli zjednodušený scrabble každý z klientů dostal svou hromádku písmen, z těch měl skládat různá slova. Nejprve složil libovolné slovo z písmen jeden klient, další klient měl ze svých písmen složit jiné slovo, které se napojovalo na písmena z prvního slova. Také tato hra se klientům líbila Mandaly Na pondělní akci, která se konala 8. září 2014, byly tentokrát hlavním tématem Mandaly. Klienti se dozvěděli mnoho nového o těchto kruhovitých obrázcích, které lidé začali vytvářet již v pravěku. Také se mohli výtvarně angažovat a pomocí vytištěných šablon si vybarvit a vytvořit svoji barevnou mandalu. Nápadité výtvory se poté rozvěsily na nástěnku Stolní hry V pondělí si klienti na Pondělních akcích zahráli stolní hry. Nejdříve klienti hráli stolní hru, u které procvičovali postřeh, zrakové vnímání. Hra se klientům líbila, všichni se dobře bavili. Dále si klienti zahráli hru Člověče, nezlob se, kterou si sami zvolili. Hra byla velmi napínavá, zábavná. Všichni se snažili hrát tak, aby zvítězili právě oni. Při hře se klienti odreagovali, zasmáli se při příjemně strávené chvilce. Bohužel se nepovedlo hru dohrát do konce z důvodu konání dalšího aktivizačního kroužku Ovoce a zelenina V pondělí , kdy se konala každotýdenní Pondělní akce, bylo nachystáno téma Ovoce a zelenina. Klienti se pobavili při prezentaci a aktivně se zúčastnili předem připravených aktivit na téma ovoce a zelenina. Dozvěděli se také mnoho nového o zajímavém ovoci, které je u nás málo známé. Akce proběhla v příjemné atmosféře a již se všichni těší na příští týden. 16

17 Znáte Brno? Na Pondělních akcích si klienti ověřili, zda dobře znají Brno. Nejprve své znalosti procvičovali při kvízu v PowerPointové prezentaci. V kvízu si osvěžili své dosavadní znalosti o městě Brně, ale zároveň se dozvěděli o tomto městě spoustu nových informací. Dále klientům byly předloženy obrázky budov v městě Brně a názvy některých budov klienti měli za úkol k těmto názvům lepit obrázky budov. U přiřazování a lepení obrázků budov k jejich názvům klienti diskutovali o těchto budovách. Dalším úkolem bylo poznat z několika fotografií pouze ty fotografie, které jsou z Brna. Pro některé klienty byl tento úkol poměrně náročný. Poslední úkol byl pro klienty nejnáročnější. Klienti měli do slepé mapy města Brna zaznamenat jednotlivé brněnské části. Někteří klienti úkol zvládli na výbornou, jiní se pokoušeli správně tipnout alespoň tu část Brna, ve které bydlí. U všech úkolů se však klienti odreagovali, společně se zasmáli a také se naučili novým věcem o městě Brně Vědomostní kvíz Dne se na pravidelné Pondělní akci probíralo téma Vědomostní kvízy. Klientům byly nachystány různé kvízy v podobě vědomostních testů na téma filmy a pohádky, dále obrázkové křížovky a skládačky s podzimní tématikou. V neposlední řadě si klienti zahráli krátkou společenskou vědomostní hru, která je velmi bavila. Všichni byli s akcí spokojeni Umění Les a jeho bohatství Dne si klienti na Pondělních akcích procvičovali své znalosti z umění. Tyto znalosti procvičovali u PowerPointové prezentace. Prezentace obsahovala otázky z různých oblastí umění. Některé otázky byly pro klienty těžké, danou oblast umění příliš neznali. Jiné otázky byly jednodušší, klientům lépe známé. I tak se při prezentaci klienti seznámili s novými informacemi v oblasti umění. Na závěr si klienti vyzkoušeli techniku frotáž obkreslení reliéfu např. listu na papír. Na pondělní akci jsme nejprve shlédli prezentaci o přírodě a potom jsme se pustili do přiřazování obrázků ke správným slovům. Vše bylo na téma les a jeho bohatství. Na závěr programu jsme si zahráli hru domino. 17

18 Co je to Dne se klienti na Pondělní akci pobavili nad zajímavostmi lidského těla uvedenými na působivé prezentaci. Zahráli si také trojpexeso, které je moc bavilo. Nakonec se pobavili u hry, kde využívali pantomimu. Všichni se již těší, co zajímavého příští Pondělní akce konající se opět za týden zase přinese Kreslení Pondělní akce, která se v CDS konala , byla tentokrát oddechová. Klienti si zkoušeli namalovat různé obrázky dle papírových předloh, taktéž byly předlohy k nakouknutí v připraveném počítači. Zkoušeli i stínování, či malbu různými technikami. Kdo chtěl, mohl si na konci akce zahrát hru Domino Dějiny ČR V pondělí si klienti na Pondělních akcích zopakovali své znalosti a vědomosti z historie České republiky. Nejprve si znalosti ověřili při historickém kvízu, následně z nevyškrtaných písmen osmisměrky vyluštili tajenku týkající se České republiky. Při dalším úkolu hledali klienti správné názvy daných obrázků. Na závěr doplňovali některá vynechaná slova hymny Hry Dne se v centru tradičně konala Pondělní akce a tentokrát si klienti zahráli stolní hry. Nejprve se hrálo oblíbené Člověče, nezlob se, kdy se všichni dobře bavili a zároveň trochu zlobili, skrz občasné vzájemné vyřazování se, ačkoliv název hry nabádá k opaku. Někteří si také zahráli stolní fotbálek, při kterém se stříleli góly ostošest. K procvičování pružnosti mysli pak sloužila desková hra, při které se barevné kuličky připevněné k desce mají rozřazovat dle zadání do domečků. Hry splnily svůj účel: všichni jsme se odreagovali a zasmáli. 18

19 Kvíz Na další Pondělní akci konající se se klienti bavili nad kvízy, které jim aktivizační pracovnice nachystala. Klienti vyplňovali několik křížovek a hlavolamů. Bavili se také nad rozpoznáváním bankovek, u kterých měli určit název platidla a stát, ve kterém se určitou bankovkou platí. Zde se všichni dozvěděli mnoho nového. Na konci si také všichni zúčastnění zahráli vědomostní hru spočívající ve skládání slov z nabízených písmen. Akce se vydařila, uvidíme se opět za týden Vánoční posezení Velikonoce s CDS Sobotní akce V sobotu 12. dubna proběhla akce Velikonoce v CDS. Dospělí se mohli zapojit do výtvarných činností a pro děti byly nachystané hry. Děti malovaly barvičkami na sklo obrázky, které si potom mohly odnést domů, dále vyráběly barevné vajíčko z polystyrénu. Vajíčko se nabodlo na špejli s hrotem, potom se nabarvilo temperami a nakonec se okolo špejle těsně pod vajíčkem uvázala barevná stužka. Potom děti dostaly sladkou odměnu v podobě želatinových bonbonů. Akce se klientům líbila Jaro s dětmi Dnešní sobotní akce se nesla v duchu vítání jara. Počasí nám krásně vyšlo, a proto jsme mohli být na zahradě CDS, kde byly připraveny různé aktivity a soutěže pro děti. Z aktivit si děti mohly vyzkoušet malbu na šnečí ulitu, ozdobení dřevěných kolíčků k dekoraci květináče, vyrábění zápichů do květináče, či tradiční setí obilí. Děti také soutěžily a za splněné úkoly dostaly sladkou odměnu. K večeru byla pro děti připravena 19

20 tombola. Dospělí mohli využít příjemný čas k povídání si a předávání nových informací Hrátky s dětmi a beseda s přáteli V sobotu 31. května proběhla akce Hrátky s dětmi a beseda s přáteli. Pro dospělé klienty byla připravená soutěž o ceny a pro děti různé hry. S dětmi jsme vyráběli papírovou čepici s barevnými puntíky a zvířátka z ruliček. Na závěr programu byla tombola pro malé i velké. Všem výhercům gratulujeme Zahradní slavnost V sobotu se od 14 hodin v Centru denních služeb konala Zahradní slavnost. Byl připraven bohatý program pro děti i pro dospělé. Pro děti byl program připraven na zahradě CDS. Děti si na zahradě mohly vyrobit papírovou labuť na rybníčku, hrály pohybové hry atd. Také dospělí se mohli zúčastnit různých her mohli například házet kroužky na kříž s úchyty, hrát osmistěn, lopatky, kuželky či stolní hokej. Celým programem pro děti i pro dospělé provázely pracovníci CDS a tlumočníci ČZJ. Další program nejen pro dospělé probíhal ve velkém sále CDS. Kdo měl zájem, mohl si zde vyrobit různé šperky z korálků náušnice, náhrdelníky, náramky. S výrobou šperků pomáhala Mgr. Petra Nezvalová. Dále si všichni zúčastnění mohli koupit lístky do tomboly a vyhrát některou z připravených cen. Celé odpoledne probíhalo v milé, klidné a přátelsky laděné atmosféře Drakiáda V sobotu pořádalo CDS Brno sobotní akci pro malé i velké s názvem Drakiáda. Jak již název napovídá, akce byla laděna a zaměřena především na papírové draky. Děti v malém sále vyráběly vlastní papírové dráčky, na ocásky drakům přivazovaly pentle z připraveného krepového papíru. Všechny dráčky si děti mohly vzít s sebou domů. Dále byly pro děti připraveny omalovánky, dokreslovačky a další pracovní listy tématicky zaměřené na draky. Děti si zde hrály také s hračkami dle vlastního výběru. Také pro dospělé byl připraven program s různými hrami a soutěžemi. Jak děti, tak i dospělí si mohli také vyrobit papírová přání pod vedením Ing. Lenky Pavišové. Výroba přáníček se všem hostům sobotní akce velmi líbila. Odpolední akce byla zakončena tombolou a rozdáním medailí se sladkostmi a diplomů všem dětem, které si vyrobily papírového dráčka. Celé sobotní odpoledne proběhlo v poklidné atmosféře, akce se vydařila, všichni zúčastnění si akci užili. 20

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené (CDS) Výroční zpráva za rok 2012 Právní forma: Organizační složka SNN v ČR Statutární zástupce: Simona Šumberová Registrace u: MVČR IČ: 86771396 Bankovní

Více

Výroční zpráva. rok 2009

Výroční zpráva. rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené, Brno Ředitelka v roce 2009: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené (CDS) Výroční zpráva za rok 2011 Právní forma: Organizační složka SNN v ČR Registrace u: MVČR IČ: 86771396 Bankovní spojení: 1341721329/0800 Česká

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE HRY PRO DĚTI ÚVOD Vážení přátelé, ale hlavně děti, především pro Vás jsme vytvořili dětskou řadu našich velkých provedení společenských her. Kromě oblíbených a známých her jako člověče nezlob se, kroket,

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie 1 1 3 20 60 5 10 AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec poskytuje ubytování ženám, které se v důsledku nepříznivé sociální situace ocitly bez

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Vypracovala: Nováková Renata, vychovatelka ŠD Září Říjen Listopad seznámení ţáků s organizací ŠD a proškolení o BOZ v prostorách

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Světový den Ekoškol na Základní škole Zbiroh

Světový den Ekoškol na Základní škole Zbiroh Světový den Ekoškol na Základní škole Zbiroh Dne 7. 11. 2014 se slavil Světový den Ekoškol i na Základní škole Zbiroh. Základní škola Zbiroh je Ekoškolou již pátým rokem a její dlouhodobé zapojení do programu

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR Bambulky 00 barevných bambulek o průměru cm na knoflíky, očička, nosíky apod.. K 0 Barevné. K 0 Zvířecí,- Kč,0 EUR DEKORAČNÍ MATERIÁL. Pohádková vlna Balíček barevného ovčího rouna o hmotnosti 0 g. Jedná

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatel: Jakub Mlad, Iva Svobodová Téma: TAJEMSTVÍ KLÍČŮ Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ ke kamarádské družince Sociální dětí: Umění jednat, Morální

Více

Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany

Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany Telefon: 255 713 261, Fax: 241 774 757 Provozní doba: Po Čt: 8-18, Pá: 8 12 Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany http://www.cnn-ops.cz Pavel Šturm - vedoucí pobočky

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

HROZEN PLNÝ NÁPADŮ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

HROZEN PLNÝ NÁPADŮ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Název projektu: HROZEN PLNÝ NÁPADŮ Termín realizace projektu: 3.1.2007 21.12.2007 Realizátor projektu: CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Město Hluboká nad Vltavou - Osadní výbor Hroznějovice Garant projektu: Mgr.

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ Program je určen všem věkovým skupinám, pro všechny typy škol. Náročnost techniky a programu bude přizpůsobena věku skupiny. Cena všech programů 30,-

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 004 Nováková, 773 586 001

Více

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Organizace vzdělávání trenérů paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging = akreditovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více