Výroční zpráva za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené (CDS) Výroční zpráva za rok 2014 Právní forma: Organizační složka SNN v ČR Statutární zástupce: Simona Šumberová, ředitelka Registrace u: MVČR IČ: Bankovní spojení: /0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, Brno Telefon: Fax: oovoo cdska1 Internetová prezentace:

2 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené ÚVOD Centrum denních služeb pro sluchově postižené (CDS) Vodova 35, Brno je organizační složka SNN v ČR, která poskytuje poradenské, tlumočnické, sociálně aktivizační a zdravotní služby občanům s různým stup-něm a druhem sluchového postižení a různými způsoby komunikace. CDS zaměstnává sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (tlumočníky znakového jazyka, tlumočníky znakované češtiny a také tlumočníky zajišťující artikulační tlumočení, zapisovatele mluvené češtiny, aktivizační pracovníky a pedagogické pracovníky). Služby jsou poskytovány ambulantně i terénně. Sociální služby jsou poskytovány zdarma všem zájemcům a uživatelům služeb bez jakýchkoliv diskriminačních faktorů jako je rozsah a typ sluchového postižení, věku, pohlaví, členství v organizacích. Zájemce žádá o službu prostřednictvím osobní návštěvy v CDS Brno, nebo prostřednictvím u, faxu, telefonu, textové zprávy poslané z mobilního telefonu, nebo přes videokomunikaci oovoo. CDS pravidelně informuje sluchově postižené osoby o aktuálních změnách v sociální oblasti, pořádá přednášky a kulturní akce - přednášky trénování paměti a jiné přednášky na návrhy či podněty klientů, návštěvu ZOO pro rodiče s dětmi apod. CDS zajišťuje vzdělávací akce, jako jsou výuka práce na PC, výuka anglického jazyka, výuka českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání. Socioteraupetickými činnostmi kroužky vaření a ručních prací pro seniory a osoby se sluchovým postižením pomáhají poradenští pracovníci zapojovat osoby se sluchovým postižením do společnosti stejně postižených osob a zabraňují izolaci a zvyšuje sebevědomí. Zajišťování a organizace společenských, kulturních, sportovních akcí je konáno ve spolupráci s Brněnským spolkem neslyšících. 2

3 V roce 2014 v CDS pracovali: Tlumočnické služby: Simona Šumberová - ředitelka CDS, tlumočnice českého znakového jazyka, Věra Oračková - zástupkyně ředitelky, tlumočnice českého znakového jazyka Bc. Miroslava Zrnečková - sociální pracovnice a tlumočnice českého znakového jazyka Mgr. Simona Modrová tlumočnice českého znakového jazyka Mgr. Zuzana Vaculíková - tlumočnice českého znakového jazyka Mgr. Karolína Černá - tlumočnice českého znakového jazyka Mgr. Marta Zatloukalová externí tlumočnice znakového jazyka Mgr. Ivana Kupčíková - externí tlumočnice znakového jazyka Mgr. Gabriela Švehlová - tlumočnice znakového jazyka Marie Kocourková administrativní pracovnice a externí účetní Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením: Simona Šumberová výuka českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání Mgr. et Mgr. Silvie Kasková sociální pracovnice Mgr. Pavlína Hlaváčová sociální pracovnice, pracovnice pro výuku práce na PC Mgr. Marta Novotná pracovnice pro výuku práce na PC, pro kroužky ručních prací a vaření Mgr. Anna Pokorná, Dis. pracovnice pro kroužky ručních prací a vaření, klub Beruška, akce Bc. Karla Pětníková pracovnice v sociálních službách - pro kroužky ručních prací a vaření Mgr. Simona Modrová pracovnice v sociálních službách Bc. Lenka Mašlaňová externí lektor kurzu AJ Individuální projekty- rehabilitační aktivity: Jana Schmerglová trénování paměti Kateřina Balová trénování paměti Petra Fialová vedení výtvarných dnů v rámci rehabilitačních aktivit Michaela Zikmundová fyzioterapeut v rámci rehabilitačních aktivit Daniel Krutý fyzioterapeut v rámci rehabilitačních aktivit Kateřina Balaštíková nácvik komunikace v rámci rehabilitačních aktivit 3

4 Mgr. Jana Nováková psycholog v rámci rehabilitačních aktivit Lucie Hlávková psycholog v rámci rehabilitačních aktivit Poslání CDS Naším posláním je podporovat samostatnost osob se sluchovým postižením, které se nacházejí na území Brna a okolí, a pomáhat jim zapojovat se do slyšící společnosti. Poskytováním tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb zprostředkováváme těmto osobám informace, na jejichž základě se mohou samostatně rozhodovat, vyjadřovat vlastní přání a potřeby a orientovat se ve světě kolem sebe. Cílová skupina - cílovou skupinu tvoří osoby se sluchovým postižením, tj.: neslyšící nedoslýchaví ohluchlí uživatelé kochleárních implantátů osoby trpící ušním šelestem osoby s lehčí formou kombinovaného postižení (těžší pouze dle možností CDS po domluvě s poradenskými pracovníky) Věková skupina: od 3 let a dále bez omezení věku u tlumočnické služby, bez omezení věku v sociálně aktivizační službě pro seniory a osoby se sluchovým postižením. Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým postižením z Brna a okolí, které mají obtíže v komunikaci se slyšící společností, nebo také nedostatek informací pro řešení svých záležitostí a problémů, případně se nacházejí ve složité sociální situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Služby jsou jim poskytovány bez rozdílu pohlaví, národní příslušnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace. Do cílové skupiny spadají osoby používající jako komunikační prostředek: znakový jazyk znakovanou češtinu mluvenou formu českého jazyka (artikulace) psanou formu českého jazyka odezírání prstovou abecedu 4

5 V případě používání jiného komunikačního kódu, který pracovníci CDS neovládají, jsou zájemci o službu odkázáni na jiné návazné sociální služby. Cíle v roce ) Zmodernizovat místnost pro rehabilitační a aktivizační aktivity pro seniory a osoby se sluchovým postižením do konce roku 2014 částečně zrealizováno - zmodernizování místnosti, podaný projekt pro rehabilitační aktivity byl podpořen. Byli přijati psychologové a terapeuti. 2) Rozšířit půjčovnu kompenzačních pomůcek o další sluchadla, indukční smyčky a zesilovače do konce roku 2014 nebylo splněno. Dodavatel slíbené pomůcky nedodal. 3) Dokončit aktualizací SQSS do konce roku 2014 probíhala aktualizace SQSS u obou služeb. 4) Příprava na realizaci rekonstrukce objektu CDS splněno. Zpráva o činnosti tlumočnických služeb v roce 2014 Cíl tlumočnických služeb Předání jasných a srozumitelných informací v komunikačním kódu osob se sluchovým postižením a tím snižování komunikační a informační bariéry. Zprostředkování kultury neslyšících slyšící společnosti a současně zprostředkování kultury slyšící společnosti neslyšícím. Podpora zapojení osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících a neslyšících a tím snížení míry jejich sociálního vyloučení Služba obsahuje: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - tlumočení do českého znakového jazyka, znakované češtiny, artikulační tlumočení, přepis českého jazyka obstarávají tlumočníci určitého komunikačního kódu b) pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc a poradenství poskytují sociální pracovníci při řešení krizových situací klientů V roce 2014 bylo zprostředkováno celkem 3166 tlumočnických služeb 679 klientům 5

6 Tlumočené akce a přednášky Mimo níže uvedené tlumočené přednášky a akce tlumočníci tlumočili u lékaře, v nemocnicích, ve firmách u přijímacích pohovorů, na úřadě, překládali dopisy většinou úředního charakteru, letáčky a SMS zprávy z mobilního telefonu. Tlumočili i informace mezi sociálním pracovníkem a klientem/ty. Zpráva o činnosti tlumočnických služeb v roce 2014 Tlumočené akce a přednášky Noc snů aneb večer plný zážitků v ZOO Brno Akce Noc snů, kterou pořádala brněnská ZOO, se vydařila. Přálo nám počasí, a proto byla účast na této akci rekordní. Klienti si mohli prohlédnout lví kožešinu a také si potěžkat kly, nebo třeba pštrosí vejce. Shlédli představení O slepičkách a koutech. Také dostali malé občerstvení v podobě perníčku a nápoje a děti dostali malou hračku. Na akci byl přítomen tlumočník. Akce se všem velmi líbila Přednáška Bubny b V prosinci proběhl skupinový nácvik komunikace s názvem Bubnování. Klienti byli nejprve seznámení s jednotlivými typy bubnů, jejich výrobou a využitím bubnování. Dále měli možnost si bubnování prakticky vyzkoušet. Tlumočníci tlumočili nejvíce u lékaře, na úřadě, v nemocnicích, ve firmách tlumočení pracovního pohovoru, tlumočili přednášky, dále tlumočili veškeré akce v rámci sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se sluchovým postižením, viz. níže. 6

7 Zpráva o činnosti sociálně aktivizačních služeb v r Cíl sociálně aktivizačních služeb: Udržení a posílení schopností a dovedností osob se sluchovým postižením a podpora jejich samostatnosti a soběstačnosti. Podpora zapojení osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících a neslyšících a tím vytvářet pocit kolektivní sounáležitosti a důvěry. Zprostředkování informací, které pomáhají osobám se sluchovým postižením v orientaci v okolním prostředí. Základní poskytované činnosti 1. sociálně terapeutické činnosti (kroužky vaření a ručních prací) 2. zprostředkování kontaktu se společenským. prostředím ( přednášky - osvětové, zdravotní, kurzy AJ, PC,ČZJ, ZČ a odezírání) 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zajišťovali sociální pracovníci) V roce 2014 bylo zprostředkováno celkem 1688 služeb 450 klientům: Činnosti sociálně aktivizačních služeb v roce 2014 Kroužky vaření a ručních prací V rámci sociálně terapeutické činnosti probíhal pro klienty se sluchovým postižením v prostorách velké kuchyně 1 x měsíčně kroužek vaření a v prostorách velkého sálu kroužek ručních prací. Pracovnice pro vedení tohoto kroužku vždy před zahájením vaření či ručních prací seznámila klienty s postupem přípravy jídla/činnosti a povyprávěla o přínosu konkrétního jídla na zdraví. Na závěr zhodnotila přínos kroužků a pochválila klienty za povedená jídla či krásné výtvory, které ručně vyrobili. Klienti si buď donesli recepty sami, v případě, že nikdo neměl žádný návrh na přípravu konkrétního jídla, vybíral recept pracovník kroužku. Kroužky vedly ke zlepšení a udržení motoriky a k zapojení pomocí činnosti mezi své vrstevníky se stejným nebo podobným sluchovým postižením. 7

8 Karneval Činnosti sociálně aktivizačních služeb Přednášky a společné akce CDS a BSN Dne 18. ledna se uskutečnila akce Dětský karneval. Děti, které přišly v maskách, byly odměněny a mohly také soutěžit o to, kdo má nejlepší masku. Děti si také hrály různé hry v malém sále. Hráli jsme pexeso, Člověče, nezlob se, hru Putování tří králů, stolní fotbal a hokej a také domino Masopust V rámci akcí BSN proběhl v klubu na Vodové Masopust. Pro děti byly připraveny soutěže o drobné ceny. Masopustní pranostiky: Konec masopustu jasný - len krásný. Krátký masopust - dlouhá zima. Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok Členská schůze BSN + CDS Dne 26. března se konala ve velkém sále výroční členská schůze Brněnského spolku neslyšících. Nejdříve se slova ujal pan Klofáč, který vyzval neslyšící, aby do spolku chodili a účastnili se akcí. Poté slovo převzala předsedkyně BSN paní Winklerová. Hned na úvod se zavzpomínalo na zemřelého člena BSN pana Galduna minutou ticha. Dále následovala prezentace výdajů BSN za minulý rok a roční výsledky členů neslyšících v kartách a Moravském poháru. Také zde byla prezentovaná účast členů BSN na různých akcích jako je například Mikuláš. Paní Winklerová také mluvila o Klubu seniorů a upozornila na odchod pana Winklera z funkce vedoucího a jeho nahrazení panem Pavlem Bartošem. Důležitou součástí schůze byly volby na předsedu BSN. Nejdříve byl neslyšícím představen stávající výbor BSN a poté byli vyzvání, aby zvolili předsedu. Účast na volbách byla dobrovolná. Následovně převzala slovo paní ředitelka CDS Simona Šumberová. Ředitelka CDS prezentovala nejdříve rozvahu příjmů a výdajů za rok Poté představila činnost CDS za minulý rok trénování paměti, tlumočnické a aktivizační služby-kroužky PC, vaření, angličtiny, odezírání a Klub Beruška. Také byl neslyšícím prezentován plán na duben, z něhož se dozvěděli, že v CDS bude nově fungovat cvičení za přítomnosti fyzioterapeuta a budou moci využívat pomoci psychologa, to vše zdarma. Byl také prezentován program mimořádných akcí. 8

9 V závěru proslovu paní ředitelky byli neslyšící obeznámeni s tím, že mohou využívat počítač ke svým účelům ve velkém sále za poplatek 20 Kč za hodinu. Na závěr schůze byly prezentovány výsledky voleb Čarodějnický slet a vítání jara V sobotu 26. dubna proběhla akce Čarodějnický slet a vítání jara. Účastníci si mohli posedět a pobesedovat a kdo chtěl, mohl si vyzkoušet složit skládačku. Děti malovaly obrázky barvičkami na sklo, skákaly na trampolíně, vybarvovaly obrázky a hrály stolní fotbal Den dětí a červnová noc V sobotu byl na programu BSN "Den dětí a červnová noc". Vzhledem k souběhu několika akcí pro neslyšící, byla letos bohužel účast nízká. Děti, které se zúčastnily, dostaly sladkosti a mohly si hrát na zahradě CDS. Součástí akce byl i tradiční klub seniorů Mezinárodní den neslyšících Ve středu proběhl Mezinárodní den neslyšících BSN. Všichni přítomní si mohli prohlédnout vystavené fotografie, které mapují činnost BSN a CDS. Mohli společně vzpomínat na doby nedávné i dávno minulé při společném setkání. Kromě toho se mohli zájemci zúčastnit turnaje v kartách své síly v kartách měřilo celkem 12 hráčů. Na ty nejlepší, tedy ty, kteří skončili na prvních čtyřech místech, čekaly odměny v podobě alkoholu a ovoce. Všichni se při oslavě Mezinárodního dne neslyšících dobře bavili, svůj den si užili Halloween V sobotu se uskutečnila v prostorách CDS v Brně akce BSN s názvem Halloween. Pro návštěvníky, především pro děti byl připraven bohatý program. Děti si mohly vybrat a vymalovat různé omalovánky s touto tématikou a následně si je s sebou odnést domů, mohly si také vyrobit různé papírové dekorace s halloweenskou témati- 9

10 kou. Dále proběhla volba nejhezčího halloweenského kostýmu. Děti i dospělí, kteří na sobě měli oblečený kostým, se shromáždili na pódiu, kde ostatní návštěvníci hlasovali a následně zvolili tři nejhezčí kostýmy. Tito tři vítězové byli odměněni sladkostmi. Pro děti všech věkových kategorií byla také připravena soutěž, za kterou každý dostal odměnu v podobě sladkosti. Celá akce proběhla v přátelské atmosféře, všichni hosté se dobře bavili, akce se těšila úspěchu Mikuláš V sobotu dne se konala akce Brněnského spolku neslyšících Mikuláš. Akce se konala v budově CDS v ulici Vodova 35, Brno. Především pro děti byl připraven bohatý program děti si vyráběly papírové andělíčky, vymalovávaly omalovánky s mikulášskou tématikou, hrály různé pohybové hry či si spolu s ostatními dětmi hrály s hračkami dle vlastního výběru. Večer za dětmi přišli čerti, andělé a Mikuláš. Mikuláš si s každým dítětem povídal, následně každé z dětí Mikulášovi zazpívalo písničku nebo zarecitovalo básničku. Všechny děti byly Mikulášem obdarovány balíčkem. Akce se vydařila, jak rodičům, tak i dětem se líbila. Pondělní a středeční setkávání CDS poskytlo klientům možnost sekávat se každý týden v pondělí, tak i středu. Cílem tohoto setkávání byla vzájemná podpora a komunikace klientů v jejich komunikačním kódu (český znakový jazyk, znakovaná čeština, odezírání, psaná forma komunikace apod.). Klienti měli různou škálu možností k zájmovým činnostem. Od procvičení paměti, zlepšování či uchování dovedností, besed, hádanek, cvičení, filmových představení apod. Při setkávání se klienti vzájemně povzbuzují a poskytují si podporu ve složitých životních situacích. Setkávání se zúčastnilo týdně cca 40 klientů. Jednotlivá setkání: Krkolamy + čínská dáma Jak název napovídá, zkoušeli klienti různé krkolamy a slovní hříčky. Některá slova byla pro klienty neznámá, a tak jsme museli vysvětlit jejich smysl. Potom klienti hráli hru čínská dáma. Na hracím poli se rozestavěly figurky různých barev. Cílem hry bylo přeskákat s figurkami na protější pole stejné barvy dřív, než se protihráč dostane na svoje protější pole. Přitom se mohlo přeskakovat různé figurky přes jedno políčko. Hra klienty velmi bavila. 10

11 Lidská povolání V pondělí 13. ledna proběhla akce Lidské povolání. Klienti měli hádat povolání podle popisu. Některá povolání byla lehko uhodnutelná a jiná byla zase pěkně zapeklitý oříšek. Po této aktivitě následovalo přiřazování kartiček osoby symbolizující určité povolání a předmětu, se kterým pracuje. Všichni klienti sestavili kartičky správně Experimenty Zeměpisné hrátky V pondělí 20. ledna proběhla akce s názvem Experimenty. Jak už název napovídá, klienti měli za úkol provádět různé experimenty. Například složit cípy hvězdy, tak aby tvořila šestiúhelník (tvar zavitého poupěte) a potom ji dát na vodu. Poupě se na hladině krásně rozvíjelo. Klienti měli také uhodnout, jestli jehla na hladině plave nebo se potopí. Když dáme jehlu pinzetou na hladinu rovně, tak plave. Dále přiložit podtácek k vodou naplněné sklenici a potom ji otočit dnem vzhůru. Podtácek se ke sklenici přisaje a drží, aniž by propouštěl vodu. Také se mělo točit kyblíkem s vodou. Odstředivá síla drží vodu na dně kyblíku, a tak voda necáká ven, ani když je kyblík dnem vzhůru. Klienti byli z akce nadšení, velmi se jim líbila. Akce Zeměpisné hrátky klienty velmi bavila. Mohli si totiž procvičit své znalosti v oblasti zeměpisu a soutěžit v tom, kdo ví víc. Otázky byly různé, například: Jaká je nejlidnatější země světa? Jaká je nejdelší řeka Evropy nebo Jak se jmenuje nejdelší vodopád světa. Klienti velkou spoustu otázek zodpověděli správně Záchranáři 11

12 Zvířecí rodinky V pondělí 10. února proběhla akce s názvem Zvířecí rodinky. Klienti si mohli ověřit své znalosti živočišné říše, měli totiž přiřazovat samečka, samičku a jejich mládě u různých živočišných druhů (například: kůň, kobyla, hříbě). Své odpovědi zaznamenávali na záznamové listy. Potom přiřazovali kartičky samečků, samiček a mláďat a nakonec, kdo chtěl, mohl si zahrát mikádo. Akce se klientům líbila Abeceda Akce Abeceda měla za cíl procvičit slovní zásobu a znalost českého jazyka. Klienti měli doplňovat slova, která měla některá písmena skrytá. Měli možnost nápovědy v podobě obrázku, nebo piktogramu. Některá slova byla lehčí, protože měla méně písmen a písmena, která byla vidět, byly souhlásky. Ovšem byla tu i zapeklitější slova, u kterých byly vidět jen samé samohlásky, a to byl opravdový oříšek. Nakonec klienti přiřazovali slova a obrázky k sobě. Klientům se akce moc líbila a navrhli, že by se na závěr mohla hrát hra Šibenice, a tak jsme ještě rozdali čisté listy a zahráli si tuto hru Pohádky V pondělí 24. února proběhla akce s názvem Pohádky. Úkolem klientů bylo přiřazovat k sobě různé pohádkové bytosti z jedné pohádky (např.: Křemílek a Vochomůrka, Pat a Mat ). Jako nápovědu měli k dispozici obrázky z těchto pohádek. Akce se klientům líbila Western Klienti nejprve shazovali míčkem plechovky jako na divokém západě, potom hráli karetní hry na téma western a nakonec se pustili do hry Chyť zloděje. Na herním plánku byla políčka a některá z nich byla označená otazníkem, kdo na takové políčko vstoupil, bral si kartičku podle toho, zda byl šerif nebo zloděj. Kartičky buď hru usnadňovaly, nebo stěžovaly, celkově však vyhráli šerifové. Aktivity se klientům líbily. 12

13 Activity - kreslení Klienti měli za úkol nakreslit to, co si vylosovali. Nikdo přitom nevěděl, co ten druhý kreslí. Pravidla byla taková, že jeden klient kreslil a ostatní hádali, co je to za obrázek. Akce se klientům líbila, užili si při ní totiž hodně legrace Uno Klienti dnes hráli karetní hru UNO. Ve hře byly různé kartičky, jako třeba stopka, kdo ji od spoluhráče obdržel, nehrál jedno kolo, dále karta se změnou směru hry, karta nula, která přikazovala předat svoje karty hráči po směru hry, a další takové karty. Klientům se hra velmi líbila, zahráli si ji proto hned několikrát Stolní curling Na hrací desce bylo namalované curlingové hrací pole, tedy kruh s bílým středem rozdělený na různé úrovně. Smyslem hry bylo dostat svůj curlingový kámen odrazem od hrany hracího pole co nejblíže středu. Přitom se střídají dva hráči a kameny protihráče se snaží od středu dostat pryč. Klienti se u hry velmi bavili Farma V pondělí 31. března proběhla akce s názvem Farma. Klienti nejprve zhlédli prezentaci na dané téma a měli odpovídat na otázky. Potom se hrála hra Farma. Podle pravidel hry jsou na kartičkách různá zvířata např. ovce, králíci nebo krávy - tyto karty mají nejnižší hodnotu. V balíčku jsou také kartičky koně, ty mají vyšší hodnotu a hráč, který ji vyloží na stůl, získává karty nižší hodnoty. A nakonec je v balíčku pár karet s obrázkem psa a ten má hodnotu nejvyšší. Kdo vyloží na stůl kartu psa, bere nejen karty s nejnižší hodnotou, ale zároveň i kartu koně. Klienti se u hry velmi nasmáli. 13

14 Uhodni slavnou osobnost Na kartičkách bylo z jedné strany slovo (jméno) a z druhé strany číslo, které označovalo úroveň hry. V první úrovni měli klienti hádat členy rodiny (matka, babička, bratr ), ve druhé úrovni neslyšící osobnost (na kartičkách byli napsaní samotní klienti a jejich známí) a nakonec třetí úroveň, kterou tvořily kartičky se slavnými osobnostmi. Akce se klientům líbila Poznej, co je to za chuť Klienti poznávali chutě různých potravin, přitom neviděli, jak potravina vypadá. Vždy dostali ochutnat kousek rajčete, okurky, broskve, nebo cibule atd. a potom měli napsat, o jakou potravinu se jedná. Klienti většinu potravin uhodli, ale například libeček někteří nepoznali. Aktivita klienty velmi bavila, protože zaměstnali svoje chuťové pohárky Turnaj ve stolních hrách V pondělí 28. dubna se konala akce Turnaj ve stolních hrách. Klienti si mohli vyzkoušet různé stolní hry jako např. zloděj a četníci, bleší hra, ber dej, hip hop a věž. Hráči se mohli spolu domluvit, kdo s kým chce hrát a takto utvořené dvojice (trojice) si zvolily hru, jakou si chtějí vyzkoušet. Nakonec se všichni u jednotlivých her prostřídali. Hry klienty bavily, protože si u nich užili spoustu legrace Významy vět Klienti měli za úkol vysvětlit smysl přísloví napsaných v českém jazyce. Kvůli rozdílům mezi ČZJ a ČJ nebylo toto cvičení vůbec jednoduché. Některá přísloví klienti vůbec neznali. U některých ale význam uhádli př. Dvakrát měř jednou řež vysvětlovali na příkladu nově zakoupeného nábytku, kdy si člověk musí nejprve změřit rozměry pokoje a potom teprve koupit nábytek, jinak by se mu do bytu nemusel vejít. Nakonec měli doplňovat slova místo obrázků do vět. 14

15 Zahrada Klienti dostali pracovní listy s názvy měsíců, kam měli doplnit zeleninu, která v daném období roste. Nakonec jim pracovnice ukázala klíč k tomuto cvičení, podle kterého si mohli ověřit správnost svých odpovědí. Potom si prohlíželi prezentaci s různými květinami a povídali si o tom, kdy se sází a přesazují a kdy kvetou Rekordy a zajímavosti V pondělí 26. května proběhla pondělní akce Rekordy a zajímavosti, kde si naši klienti mohli vyzkoušet své znalosti Guinessovy knihy rekordů. Měli uhádnout, kdo má na světě nejdelší nehty, jazyk, nejvíce piercingů, největší nos, ale také kde leží nevětší vodopád světa, největší jezero, nejhlubší propast atd. Klientům se akce velmi líbila, protože se při ní dozvěděli mnoho nového Paměťová hra V pondělí 2. června proběhla akce Paměťová hra. Klienti měli za úkol soustředě si prohlédnout obrázek, potom se jim obrázek skryl a oni měli odpovídat na otázky, co na obrázku je či není. Klienti byli velmi bystří. Postupně se obtížnost obrázku zvyšovala a ty nejtěžší obrázky zmátly i ty nejbystřejší klienty Brněnské pověsti Klienti si mohli vyzkoušet své znalosti o městě Brně. Ukázalo se, že pro mnohé klienty jsou pověsti z Brna úplnou novinkou. Povídali jsme si pověsti o zazděném radním, neslušném mužíčku u Jakuba, kamenné panně na Orlí ulici, o brněnském drakovi a další. Klientům se povídání líbilo, zdálo se jim zajímavé. Nakonec klienti skládali dvojice obrázků s tematikou pověstí (př. drak a vápno, Petrov a zvony, atd.) Architektura Klienti zhlédli prezentaci na téma architektura. Měli odpovídat na to, ve které zemi se nacházejí budovy na obrázku, kdy byly postaveny, kolik měří metru atd. Nakonec měli klienti vyplnit 15

16 pracovní list, kam lepili obrázky sloupů k jejich názvu a popisu. Také do pracovního listu namalovali svůj dům Písmena a slova V pondělí na Pondělních akcích v CDS si klienti pod vedením paní Mgr. Anny Pokorné, DiS. procvičili paměť při stolních hrách. Svou paměť klienti procvičovali při pexesu měli za úkol hledat obrázek a k danému obrázku najít slovo stejného významu. Hra se klientům velmi líbila, všichni se při její hře pobavili. Dále si klienti zahráli zjednodušený scrabble každý z klientů dostal svou hromádku písmen, z těch měl skládat různá slova. Nejprve složil libovolné slovo z písmen jeden klient, další klient měl ze svých písmen složit jiné slovo, které se napojovalo na písmena z prvního slova. Také tato hra se klientům líbila Mandaly Na pondělní akci, která se konala 8. září 2014, byly tentokrát hlavním tématem Mandaly. Klienti se dozvěděli mnoho nového o těchto kruhovitých obrázcích, které lidé začali vytvářet již v pravěku. Také se mohli výtvarně angažovat a pomocí vytištěných šablon si vybarvit a vytvořit svoji barevnou mandalu. Nápadité výtvory se poté rozvěsily na nástěnku Stolní hry V pondělí si klienti na Pondělních akcích zahráli stolní hry. Nejdříve klienti hráli stolní hru, u které procvičovali postřeh, zrakové vnímání. Hra se klientům líbila, všichni se dobře bavili. Dále si klienti zahráli hru Člověče, nezlob se, kterou si sami zvolili. Hra byla velmi napínavá, zábavná. Všichni se snažili hrát tak, aby zvítězili právě oni. Při hře se klienti odreagovali, zasmáli se při příjemně strávené chvilce. Bohužel se nepovedlo hru dohrát do konce z důvodu konání dalšího aktivizačního kroužku Ovoce a zelenina V pondělí , kdy se konala každotýdenní Pondělní akce, bylo nachystáno téma Ovoce a zelenina. Klienti se pobavili při prezentaci a aktivně se zúčastnili předem připravených aktivit na téma ovoce a zelenina. Dozvěděli se také mnoho nového o zajímavém ovoci, které je u nás málo známé. Akce proběhla v příjemné atmosféře a již se všichni těší na příští týden. 16

17 Znáte Brno? Na Pondělních akcích si klienti ověřili, zda dobře znají Brno. Nejprve své znalosti procvičovali při kvízu v PowerPointové prezentaci. V kvízu si osvěžili své dosavadní znalosti o městě Brně, ale zároveň se dozvěděli o tomto městě spoustu nových informací. Dále klientům byly předloženy obrázky budov v městě Brně a názvy některých budov klienti měli za úkol k těmto názvům lepit obrázky budov. U přiřazování a lepení obrázků budov k jejich názvům klienti diskutovali o těchto budovách. Dalším úkolem bylo poznat z několika fotografií pouze ty fotografie, které jsou z Brna. Pro některé klienty byl tento úkol poměrně náročný. Poslední úkol byl pro klienty nejnáročnější. Klienti měli do slepé mapy města Brna zaznamenat jednotlivé brněnské části. Někteří klienti úkol zvládli na výbornou, jiní se pokoušeli správně tipnout alespoň tu část Brna, ve které bydlí. U všech úkolů se však klienti odreagovali, společně se zasmáli a také se naučili novým věcem o městě Brně Vědomostní kvíz Dne se na pravidelné Pondělní akci probíralo téma Vědomostní kvízy. Klientům byly nachystány různé kvízy v podobě vědomostních testů na téma filmy a pohádky, dále obrázkové křížovky a skládačky s podzimní tématikou. V neposlední řadě si klienti zahráli krátkou společenskou vědomostní hru, která je velmi bavila. Všichni byli s akcí spokojeni Umění Les a jeho bohatství Dne si klienti na Pondělních akcích procvičovali své znalosti z umění. Tyto znalosti procvičovali u PowerPointové prezentace. Prezentace obsahovala otázky z různých oblastí umění. Některé otázky byly pro klienty těžké, danou oblast umění příliš neznali. Jiné otázky byly jednodušší, klientům lépe známé. I tak se při prezentaci klienti seznámili s novými informacemi v oblasti umění. Na závěr si klienti vyzkoušeli techniku frotáž obkreslení reliéfu např. listu na papír. Na pondělní akci jsme nejprve shlédli prezentaci o přírodě a potom jsme se pustili do přiřazování obrázků ke správným slovům. Vše bylo na téma les a jeho bohatství. Na závěr programu jsme si zahráli hru domino. 17

18 Co je to Dne se klienti na Pondělní akci pobavili nad zajímavostmi lidského těla uvedenými na působivé prezentaci. Zahráli si také trojpexeso, které je moc bavilo. Nakonec se pobavili u hry, kde využívali pantomimu. Všichni se již těší, co zajímavého příští Pondělní akce konající se opět za týden zase přinese Kreslení Pondělní akce, která se v CDS konala , byla tentokrát oddechová. Klienti si zkoušeli namalovat různé obrázky dle papírových předloh, taktéž byly předlohy k nakouknutí v připraveném počítači. Zkoušeli i stínování, či malbu různými technikami. Kdo chtěl, mohl si na konci akce zahrát hru Domino Dějiny ČR V pondělí si klienti na Pondělních akcích zopakovali své znalosti a vědomosti z historie České republiky. Nejprve si znalosti ověřili při historickém kvízu, následně z nevyškrtaných písmen osmisměrky vyluštili tajenku týkající se České republiky. Při dalším úkolu hledali klienti správné názvy daných obrázků. Na závěr doplňovali některá vynechaná slova hymny Hry Dne se v centru tradičně konala Pondělní akce a tentokrát si klienti zahráli stolní hry. Nejprve se hrálo oblíbené Člověče, nezlob se, kdy se všichni dobře bavili a zároveň trochu zlobili, skrz občasné vzájemné vyřazování se, ačkoliv název hry nabádá k opaku. Někteří si také zahráli stolní fotbálek, při kterém se stříleli góly ostošest. K procvičování pružnosti mysli pak sloužila desková hra, při které se barevné kuličky připevněné k desce mají rozřazovat dle zadání do domečků. Hry splnily svůj účel: všichni jsme se odreagovali a zasmáli. 18

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 tel/fax: 312 684 369 e-mail:koralek.kladno@volny.cz www.koralekkladno.cz O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2014. Obecně prospěšná společnost Rada rodičů při ZŠ Mohylová - o. p. s. Praha 5, Mohylová 1963 IČ: 25725386

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2014. Obecně prospěšná společnost Rada rodičů při ZŠ Mohylová - o. p. s. Praha 5, Mohylová 1963 IČ: 25725386 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Obecně prospěšná společnost Rada rodičů při ZŠ Mohylová - o. p. s. Praha 5, Mohylová 1963 IČ: 25725386 Úvod Obecně prospěšná společnost Rada rodičů při ZŠ Mohylová - o. p. s.

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU 19 NÁVŠTĚVNÍ DNY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. ZA ROK 2010 " Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí." Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 1 Výroční zpráva za rok 2008 Úvodní slovo OBSAH strana 4 Informace o organizaci Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Realizace programu Doučování Realizace programu Apollo

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno Tel.: 312 263 087 fax : 312 263 904 Web: www.6zskladno.cz e-mail: zs6kladno@volny.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A š k o l n í r o k 2 0

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno Tel.: 312 263 087 fax : 312 263 904 Web: www.6zskladno.cz e-mail: zs6kladno@volny.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A š k o l n í r o k 2 0

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Věra TURKOVÁ Výroční zprávy byly projednány

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Libuš a Písnice. Foto: Tony Smith, Ivana Koutná, Tomi MŠ Lojovická, Ondřej Šnábl JSDH Písnice, Zuzana Kuryviálová.

Libuš a Písnice. Foto: Tony Smith, Ivana Koutná, Tomi MŠ Lojovická, Ondřej Šnábl JSDH Písnice, Zuzana Kuryviálová. 12 Libuš a Písnice 2013 JAK SE BUDE SVÁŽET ODPAD O VÁNOCÍCH KURZY OBSLUHY POČÍTAČE PRO SENIORY POKRAČUJÍ LÉKAŘ PÍŠE O DĚTSKÉM KAŠLI VÍTĚZNÝ RECEPT NA JABLEČNÝ KOLÁČ VYSTŘIHOVÁNKA: PÍSNICKÁ BOŽÍ MUKA 1

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 V Roudnici nad Labem dne 15. října 2009 Zpracovala: Mgr. Radka

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zřizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2014 2015 / č. 47 / vydáno 13. listopadu 2014 Vážení rodiče, nastal nový školní rok a s ním přinášíme další číslo Zpravodaje. Jeho prostřednictvím

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zlín, 2012 Mgr. Miroslav Škarka OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 I. Základní

Více

1.3. Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 8. 2. 2006

1.3. Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 8. 2. 2006 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: Stupno

Více