Recenzenti příspěvků: doc. Ing. Jaromír Novák, CSc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Technická spolupráce na sborníku: Lenka Kučerová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Recenzenti příspěvků: doc. Ing. Jaromír Novák, CSc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Technická spolupráce na sborníku: Lenka Kučerová"

Transkript

1

2 Recenzenti příspěvků: doc. Ing. Jaromír Novák, CSc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Technická spolupráce na sborníku: Lenka Kučerová Sborník byl vydán s podporou prostředků z Rozvojového projektu 2006 č. 270 Otevření oboru Aplikovaná ekonomická studia na FF UP. 1. vydání Editor Jaroslava Kubátová, 2006 ISBN

3 Univerzita Palackého v Olomouci pod záštitou děkana FF UP prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc. Mezinárodní vědecká konference EKONOMICKÉ ZNALOSTI PRO TRŽNÍ PRAXI PROSTORY KATEDRY APLIKOVANÉ EKONOMIE FF UP, KŘÍŽKOVSKÉHO 12, OLOMOUC dne Předmětem jednání konference byla prezentace a výměna názorů a zkušeností odborníků z oblasti ekonomie, managementu, marketingu, financí aj. k problematice znalostí potřebných pro jedince i organizaci k úspěšnému působení na současném trhu, a zároveň jakými metodami mohou vysoké školy své absolventy těmito znalostmi a dalšími schopnostmi vybavit. Organizační výbor konference: prof. Ing. Rudolf Sivák, Ph.D., děkan NHF EU Bratislava prof. Ing. Ján Lisý, CSc., NHF EU Bratislava, vedoucí KET prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc., EkF VŠB TU Ostrava doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., Pf MU Brno doc. Ing. Jaromír Novák, CSc., FF UP Olomouc Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D., FF UP Olomouc, vedoucí KAE Ing. Lenka Halouzková, Ph.D., EkF VŠB TU Ostrava PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D., FEM UO Brno Ing. Romana Vítková, Ph.D., DT Ostrava Mgr. Roman Jašek, Ph.D., FaME UTB Zlín Ing. Zdeněk Puchinger, FF UP Olomouc 3

4

5 Úvod Mezinárodní vědecká konference Ekonomické znalosti pro tržní praxi se pod záštitou děkana FF UP prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc., konala jako první ekonomická konference na půdě FF UP v Olomouci. Jejím organizátorem bylo jedno z nejmladších fakultních pracovišť Katedra aplikované ekonomie, které vzniklo z původního Kabinetu aplikované ekonomie v akademickém roce 2005/2006. Původní Kabinet aplikované ekonomie byl založen v roce 1998 za účelem výuky ekonomických disciplín pro filologické obory, zaměřené na aplikovanou ekonomii. Vývoj v regionu, poptávka posluchačů i zaměstnavatelů a vize vedení fakulty vedly k rozhodnutí akreditovat na FF UP samostatný ekonomický obor. V akademickém roce 2006/2007 tak na Katedře aplikované ekonomie FF UP zahajuje studium první ročník posluchačů dvouoborového prezenčního bakalářského studia oboru Aplikovaná ekonomická studia. Cesta k akreditaci tohoto oboru vedla přes řešení série rozvojových projektů, zaměřených na optimalizaci výuky ekonomických disciplín na UP a na otevření ekonomického oboru na FF. Mezinárodní vědecká konference Ekonomické znalosti pro tržní praxi byla nejen setkáním a výměnou znalostí odborníků z ekonomické oblasti, ale jejím cílem bylo také rozšíření povědomí o aktivitách FF UP v Olomouci a příležitostí k rozšíření kontaktů mezi podobně orientovanými pracovišti. Název konference byl zvolen s ohledem na rostoucí význam znalostí pro dnešní společnost a ekonomiku. A protože znalostní společnost se bude dále rozvíjet, věříme, že se budeme setkávat i na dalších ročnících této konference. Olomouc, září 2006 Jaroslava Kubátová, vedoucí KAE 5

6

7 Vybrané aspekty živnostenského podnikání a zaměstnaneckého poměru Libuše Bažantová Abstrakt: Živnostenské podnikání má velmi důležitou pozici na českém trhu. Vzhledem ke změnám, které proběhly a stále probíhají v české legislativě, je stále obtížnější v tomto druhu podnikání uspět a pokračovat. Občané proto stále více zvažují, zdali setrvat v této činnosti či se stát zaměstnancem. Předkládaný příspěvek se zabývá především těmito aspekty (výhody a nevýhody živnostenského podnikání a zaměstnaneckého poměru, porovnání těchto dvou oblastí a zaujmutí stanoviska autorky k dané problematice). Klíčová slova: živnost, zaměstnanecký poměr, výhody, porovnání, náklady, výnosy Úvod V podvědomí lidí často převládá názor, že podnikat je velmi snadné a že podnikání přináší každému podnikateli značné finanční prostředky. Již méně si lidé uvědomují, že podnikání je riskantní záležitost a že může přinést též finanční ztrátu, či dokonce opovržení okolí. Každým rokem vzniká mnoho firem, ale bohužel mnohé z nich skončí nezdarem. Někteří podnikatelé zjišťují na začátku podnikání nebo během činnosti, že nemají dostatečný kapitál či nejsou připraveni čelit konkurenci nebo nezvládají překonávat administrativní a legislativní problémy. Naproti tomu někteří podnikatelé vlastní dostatečný kapitál, ale chybí jim k podnikání osobní dispozice, jako např. iniciativa, odpovědnost, sebedůvěra atd. Tito podnikatelé podcenili zvážení svých osobních předpokladů k podnikání. Živnostenské podnikání Nejprve si definujme ustanovení živnosti. V běžném povědomí je živnost spojována s podnikatelskými aktivitami malého rozsahu, obvykle provozovanými buď přímo živnostníkem, nebo za pomoci jeho rodinných příslušníků s cílem uživit sebe a rodinu. Z právního pohledu vyplývá 1 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 2 Některé činnosti, které sice vyhovují ustanovením 2 živnostenského zákona, jsou však z působnosti živnostenského zákona vyloučeny vzhledem k ustanovení jeho 3 (zpravidla vyžadují náročnější zákonné úpravy), popř. 4, jehož citace zní: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor je živností, pokud vedle pronájmu jsou pronajímatelem poskytovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Toto ustanovení živnosti koresponduje s 2 obchodního zákoníku, který stanoví, že podnikáním se obecně rozumí soustavná činnost prováděna samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Dle 2 odst. 2 obchodního zákoníku dále vyplývá, že živností je pouze podnikatelská činnost provozována na základě živnostenského oprávnění. Zaměstnanecký poměr Můžeme říci, že v pracovním poměru vykonává zaměstnanec práci podle pokynů zaměstnavatele a dostává za ni mzdu. Zaměstnanecký poměr a jeho druhy jsou podrobně definovány v zákonu č. 65/1965 Sb. zákoník práce. 1 Veber, J., Srpová, J. a kolektiv. Podnikání malé a střední firmy. Grada Publishing, Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 2. 7

8 Výhody a nevýhody živnostenského podnikání Rozhodnutí zahájit podnikání, tedy dát se na dráhu podnikatele, by měla předcházet seriózní úvaha. Status podnikatele představuje pro každého, kdo se rozhoduje pro podnikání, řadu pozitivních, ale i negativních důsledků. Tyto důsledky by si měl potenciální zájemce o podnikání uvědomit, promyslet a vyhodnotit. 3 Zkusme si nyní přiblížit výhody a nevýhody, které ze živnostenského podnikání plynou, versus zaměstnanecký poměr. Živnostenské podnikání versus zaměstnanecký poměr Nelze jednoznačně rozhodnout, zda je výhodnější být podnikatelem neboli vydělávat si sám na sebe, či být zaměstnancem, tudíž vydělávat pro druhého. Je nutné zvážit několik aspektů. Situaci, ve které se potenciální podnikatel nachází: má zaměstnání, které mu slibuje určitou finanční jistotu, ztratil zaměstnání, tudíž podnikání mu může zabezpečit finanční prostředky, má zaměstnání, ale rád by si ověřil, zda by uspěl jako podnikatel a tím finančně přilepšil své rodině. Je nutné si uvědomit mnoho podmínek kladených na podnikatele, a to v různých oblastech, jako např. v účetnictví, v daňových otázkách, ve znalosti dodržování zákonů atd. Jako další rozhodovací faktor je brán v potaz čas. Potenciální podnikatel by si měl upřímně zodpovědět otázku, zda je ochoten trávit veškerý svůj čas prací, popřípadě myšlenkami na práci, jelikož pevná osmihodinová pracovní doba mu pravděpodobně stačit nebude. Oproti tomu jako zaměstnanec ho netrápí odpovědnost za chod podniku, takže po 8 hodinách může s klidným svědomím odejít, má zabezpečen veškerý servis pro svou práci a ve většině případů má jistotu, že dohodnutou mzdu obdrží ve výplatním termínu. V postech manažerů či v soukromých nebo zahraničních firmách již bohužel pravidlo osmihodinové pracovní doby často neplatí. Tři životní jistoty podnikatele: zdraví, zázemí, uspokojení z práce. Jestliže jediná z těchto jistot bude ohrožena, potenciální podnikatel jen stěží dosáhne uspokojivých výsledků ve svém podnikání, a to z toho důvodu, že malé podnikání je výrazně spjato s osobním životem podnikatele. Materiální předpoklady: prostory pokud je potenciální podnikatel nevlastní či nezdědí, musí počítat s náklady na jejich pronájem či výstavbou, vybavení provozní zařízení, nezbytné administrativní zázemí apod., přestože v dnešní době lze většinu vybavení pořídit na leasing, část počátečního kapitálu bude vložena do vybavení firmy. Ručení: jak dostát svým závazkům v případě neúspěchu při podnikání. Podnikatelský záměr: přestože má potenciální podnikatel vynikající myšlenku o svém budoucím podnikání, ne vždy se mu podaří ji úspěšně zrealizovat, proto se nesmí podcenit příprava, ve které je třeba odhadnout, jaké náklady a i výnosy budou spojeny s budoucím podnikáním. 3 Veber, J., Srpová, J. a kolektiv. Podnikání malé a střední firmy, Grada Publishing,

9 Podmínky provozování živnosti Živnostenský zákon stanoví všeobecné podmínky provozování živnosti následovně: 1. Dosažení věku 18 let: tato podmínka nemůže být nahrazena nabytím zletilosti podle 8 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku (uzavřením sňatku). 2. Způsobilost k právním úkonům. 3. Bezúhonnost: tuto podmínku nesplňuje ten, který byl pravomocně odsouzen a) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. 4 Doklady o bezúhonnosti nesmí být starší tří měsíců Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky na platbách. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad: vzhledem k tomu, že se jedná o podmínku vstupu do podnikání, je uvedený doklad podnikatel povinen předložit při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: tento doklad vyhotovuje místně příslušná správa sociálního zabezpečení, jak vyplývá z novelizovaného znění 6 odst. 4 písm. z) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 167/2004 Sb. Tyto podmínky musí splňovat každá fyzická osoba, která je podnikatelem. Všechny podmínky musí být splněny současně. Právnická osoba prokazuje splnění podmínek u odpovědného zástupce. Dle 11 odst. 2 vyplývá, že odpovědný zástupce musí splňovat pouze podmínku dosažení věku 18 let, způsobilosti k právním úkonům a bezúhonnosti. Některé živnosti musí navíc splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti, a to dle 7 živnostenského zákona. Zvláštní podmínky provozování živnosti se především týkají odborné způsobilosti. Povinnosti spjaté se založením a s během živnosti Pokud podnikatel získal živnostenský list či koncesní listinu či pokud již podniká, vyvstávají před ním další povinnosti, které je nutné splnit. Jedná se nepopulární povinnosti: např. vedení účetní (daňové) evidence, placení daní, příspěvků na sociální a zdravotní pojištění apod. Vzhledem k tomu, že regulace těchto povinných aktivit se neustále vyvíjí, jsou podnikatelé nuceni sledovat a respektovat poměrně časté změny předpisů upravujících tyto činnosti, což je prováděno s největší nelibostí. Tato podkapitola a předchozí kapitoly naznačují, že stát se a být podnikatelem není v současné době vhodné pro každého občana, a to nejen díky legislativním podmínkám v zemi a díky nedostatečné podpoře od státu, ale i díky osobnímu potenciálu jednotlivých zaměstnanců. Náklady a výnosy při podnikání Při rozhodování podnikat či nepodnikat je důležitá výhodnost pro živnostníka z provozování živnosti. V tomto případě výhodnost znamená, že živnostník musí dosáhnout většího užitku, než kdyby byl jen zaměstnancem. Tento užitek je v dnešní době měřen především dosažením finančního prospěchu, což 4 Například 60, 60a, 70 trestního zákona. 5 Ve shodě se směrnicí ES 64/ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 46 a 50. 9

10 znamená, aby rozdíl mezi výnosy a náklady byl co největší, přinejmenším musí být větší než je hrubý příjem zaměstnance. Podnikatel by tedy měl pravidelně sestavovat kalkulaci nákladů a kalkulaci výnosů. Mezi náklady většinou patří: prvotní náklady, fixní měsíční náklady a variabilní náklady. Dále si tyto náklady upřesníme. Prvotní náklady jedná se o náklady, které je nutné vynaložit před samotným zahájením podnikatelské činnosti. Tyto náklady jsou dány především legislativou, jako je např. cena za poskytnutí oprávnění živnost provozovat. Pro zahájení činnosti jsou potřebné další výdaje, např. na kvalitní zázemí pro provozování činnosti (osobní počítač, kancelářské potřeby atd.). Fixní měsíční náklady jedná se o náklady, které je nutno hradit i v případě, že činnost během měsíce nebudu vykonávat (dovolená, žádné zakázky atd.). Fixní náklady můžeme dělit do dvou skupin: fixní měsíční náklady vyvolané legislativou (výdaje, které stát vyžaduje od každé osoby, která se rozhodne podnikat a získávat finanční prostředky na svoji obživu samostatně pod záštitou státní legislativy. V našem právním řádu jsou vymezeny následující náklady, které je nutno hradit: zálohy na daň z příjmů, zálohy na zdravotní a sociální pojištění hradí se v pravidelných měsíčních intervalech) a fixní měsíční náklady vyvolané profesním zaměřením (většinou se jedná o paušální částky: poplatek za telefonní linku, výdaje za internet, nájem atd.). Variabilní měsíční náklady tyto náklady se mění dle objemu činnosti. Výnosy se zjišťují u každého druhu podnikání individuálně. Souhrnně můžeme říci, že většinou se vychází z časového fondu výnos na službu či výrobek (kolik výrobků či služeb v průměru poskytneme či vyrobíme za hodinu a kolik hodin pracujeme za období). Rozhodování mezi zaměstnáním a mezi podnikáním Při rozhodování, zda opustit zaměstnání a vydat se cestou živnostníka, je důležité srovnání mezi ročními celkovými příjmy z činnosti, kterou budeme vykonávat pro svého zaměstnavatele, a mezi ročními celkovými příjmy, které získáme z vlastní činností pro své klienty. Podnikatelé by po tomto srovnání neměli zapomenout, že mají v nákladech často vloženy nejen náklady, které potřebují k podnikání, ale i jejich soukromé náklady ne vždy telefonují jenom pracovně (a telefonní poplatky použijí celé). To samé může být např. i při používání automobilu či nakoupených PC do svých domovů. Samozřejmě že mnozí občané se nerozhodují jenom na základě finančních kritérií, ale i na již výše zmíněných dalších podmínkách (pracovní doba, zodpovědnost, získání zakázek, flexibilita, administrativní a legislativní náročnost, perspektivnost, samostatnost ). Domnívám se, že nelze jasně říci, že zaměstnanecký poměr je pro občany výhodnější než živnostenské podnikání a naopak. Vždy záleží na dané osobě a na dalších podmínkách a souvislostech. Literatura BABŠICKÁ, V. Živnostenský zákon s komentářem včetně prováděcích a souvisejících předpisů a vzorů podání. 7. vyd., BOVA POLYGON FLEISCHMANOVÁ, I., JANDOVÁ, V. Živnostenské podnikání v otázkách a odpovědích. 1. vyd. ASPI HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi od vyd. ANAG HORZINKOVÁ, E., URBAN, V. Živnostenský zákon a předpisy souvisící s komentářem a příklady. 10. vyd. Linde: Praha VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. Grada Publishing Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 10

11 The selected aspects of the trading and of the employment Annotation: The trading has a very important position on the Czech market. The first part of this work is general part about trading. The second and short chapter specifies labour relationship. The third part specifies an advantage and disadvantage of the trading and the next chapter gives detail of legal aspects of trading such as the subjects authorized to trading. The next part is shortly devoted to an others responsibilities such as bookkeeping and taxes. The last part is focused on the calculation of costs and revenues resulting from trading. At the end are summarized the main topics of work. Key words: trading, employment, relationship, advantages, comparison, costs, revenues Kontaktní adresa autora: Libuše Bažantová, Ing. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Rokitanského Hradec Králové 11

12 Technologické inovácie v manažérskych a marketingových procesoch kúpeľného podniku Dana Benešová Abstrakt: Kúpeľné podniky sa stávajú súčasťou regiónu cestovného ruchu, preto tak ako podniky cestovného ruchu alebo iné podnikateľské subjekty musia rešpektovať nové trendy, ktorými sú internacionalizácia, outsourcing a automatizácia pracovných procesov. Technologický pokrok a rozvoj aplikácií informačných a komunikačných technológií (ICT) umožňuje podnikom kúpeľného cestovného ruchu zvyšovať efektívnosť a flexibilitu produkcie, marketingu, administratívnych a riadiacich činností a v konečnom dôsledku ich konkurencieschopnosť. Kľúčové slová: kúpeľný cestovný ruch, informačné a komunikačné technológie, elektronický obchod, elektronické podnikanie, destinácia Kúpeľné služby sú charakteristické tým, že okrem funkcie vo verejnom zdravotníctve plnia aj funkciu v sektore cestovného ruchu založenú na trhových princípoch. Kúpeľný cestovný ruch je podľa Stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 jednou z piatich ťažiskových foriem cestovného ruchu. Kúpeľníctvo je teda objektívne uznanou potenciálnou formou rozvoja nielen cestovného ruchu na Slovensku, ale aj celej ekonomiky. Význam kúpeľníctva spočíva teda nielen v pôvodnej primárnej zdravotníckej funkcii, ale aj v komerčných aktivitách v rámci príslušného regiónu cestovného ruchu. Kúpeľné podniky tak pôsobia v zmenených spoločensko-ekonomických podmienkach daných zmenou vlastníckych vzťahov a transformáciou na podnikateľské subjekty a ich začlenením do trhovej ekonomiky. Napriek tomu, že kúpeľníctvo na Slovensku má dlhodobú tradíciu, tak reforma zdravotníctva a celkového systému poskytovania kúpeľnej starostlivosti, ako aj vstup Slovenska do Európskej únie vytvorili nové trhové podmienky. Kúpeľné podniky sa stávajú súčasťou regiónu cestovného ruchu, preto tak ako podniky cestovného ruchu alebo iné podnikateľské subjekty musia rešpektovať nové trendy, ktorými sú internacionalizácia, outsourcing a automatizácia pracovných procesov. Technologický pokrok a rozvoj aplikácií informačných a komunikačných technológií (ICT) umožňuje podnikom kúpeľného cestovného ruchu zvyšovať efektívnosť a flexibilitu produkcie, marketingu, administratívnych činností a v konečnom dôsledku ich konkurencieschopnosť. Dôsledkom nových trendov využitie nástrojov elektronického podnikania (e-business) podobne ako implmentovanie vhodnej ICT sa stalo rozhodujúcou úlohou tak pre podniky cestovného ruchu ako aj pre kúpeľné podniky. Informačná technológia súčasne disponuje schopnosťou poskytovať a sprostredkovať znalosti, knowhow a kompetencie a tým spoluvytvára inteligentný podnik. Podieľa sa na procese nadobúdania zamestnaneckej spôsobilosti vyhľadávať, utvárať a používať znalosti, ktorá je predpokladom tvorby vynikajúcich služieb. Znalostný manažment využíva reštrukturalizačné procesy firiem, ktoré vedú k vyššej konkurencieschopnosti cez rozsiahlejšie podnikové vzdelávanie. 1 V rámci projektu VEGA č. 1/1229/04 Pozícia kúpeľníctva v súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach a perspektívy jeho rozvoja bol uskutočnený v roku 2005 prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 21 podnikov kúpeľného cestovného ruchu na Slovensku. Prieskum bol realizovaný formou dotazníka, respondenti odpovedali na otázky z rôznych oblastí. Jednou z nich bola oblasť využitia ICT v podnikaní v kúpeľnom podniku, výsledky prieskumu sú nasledovné. 1 Kubičková, V.: Inovácie ako súčasť riadenia. In: Pachingerová, M., Kubičková, V., Šuterová, V.: Manažment podniku služieb. Bratislava: Ekonóm ISBN , str

13 Infraštruktúra informačných a komunikačných technológií v kúpeľných podnikoch Graf 1 Využitie ICT v kúpeľných podnikoch (% podnikov) osobné počítače bez internetu osobné počítače s internetom intranet extranet iné Zdroj: vlastný výskum Najvyššie hodnoty vykazujú kúpeľné podniky v implementácii osobných počítačov s internetom, 100 % podnikov tj. všetky podniky zúčastnené na prieskume majú prístup na internet, 52 % podnikov je vybavených aj s počítačmi bez prístupu na internet a intranet využíva len 29 % podnikov. Extranet a špecifické ICT nepoužívajú kúpeľné podniky vôbec. Z uvedených výsledkov vyplýva, že podniky kúpeľného cestovného ruchu si uvedomujú význam podpory ICT v podnikateľskej činnosti. Pri prístupe na internet vykazujú maximálnu hodnotu, podľa Európskeho indexu e-business v roku 2005 v priemere len 80 % slovenských podnikov má prístup na internet (Graf 1). Odlišná situácia je pri využívaní sofistikovaných a špecifických ICT efektívnejšie podporujúcich vnútorné a vonkajšie pracovné a obchodné procesy, ako napríklad spoluprácu s obchodnými partnermi pri tvorbe produktov, spoluprácu so zákazníkmi, obstarávanie podnikových zdrojov a iné. Tieto technológie v kúpeľných podnikoch nenašli zatiaľ uplatnenie. Dôvodom môže byť vysoká investičná náročnosť, nedostatočná vzdelanostná báza v kúpeľných podnikoch, nízke povedomie o prínose elektronického podnikania, absencia softvérových riešení na trhu resp. inklinovanie k využívaniu tradičných pracovných a obchodných spôsobov práce. Účely využitia informačných a komunikačných technológií v kúpeľných podnikoch Z hľadiska účelu využitia informačných a komunikačných technológií kúpeľné podniky najviac využívajú IT na reklamu a prezentáciu spoločnosti a produktov. Takéto využitie deklarovalo 100 % podnikov. Taktiež väčšina kúpeľných podnikov 95 %, využíva softvérové riešenia na spracovanie ekonomickej agendy a 80 % kúpeľných podnikov na marketingové aktivity (Graf 2). Podpore ICT pri manažérskych aktivitách a elektronickom obchodovaní kúpeľné podniky zatiaľ nevenujú dostatočnú pozornosť, len približne polovica podnikov indikuje tento účel využitia. Príčinou je okrem iného aj nízka vybavenosť kúpeľných podnikov so špecifi ckými aplikáciami ICT zabezpečujúcimi takéto elektronické operácie. 13

14 Graf 2 Účel využitia ICT v kúpeľných podnikoch (%podnikov) spracovanie ekonom. agendy reklama a prezentácia marketingové aktivity elektornický obchod riadenie časti prevádzky vnútropodniková komunikácia Zdroj: vlastný výskum Formy elektronického obchodu v kúpeľných podnikoch Graf 3 Formy elektronického obchodu v kúpeľných podnikoch (% podnikov) platba elektronicky elektronický predaj partnerom elektronický predaj zák. elektornický nákup marketingové akcie elektronická komunikácia s partnermi elektronická komunikácia so zákazníkmi vyhľadávanie na internete registrácia v databázach v sieti internet inzercia na cudzích stránkach vlastná web stránka Zdroj: vlastný výskum Z prieskumu vyplýva, že všetky podniky kúpeľného cestovného ruchu majú zavedenú vlastnú webovú stránku, podľa Európskeho indexu e-business pripravenosti podiel slovenských podnikov prezentovaných na webovej stránke je 56 %. Možno teda konštatovať, že kúpeľné podniky považujú prezentáciu a reklamu svojej spoločnosti za veľmi dôležitú. Vysoké hodnoty vykázali kúpeľné podniky aj v oblasti elektronickej komunikácie so zákazníkmi a s obchodnými partnermi, až 90 % podnikov, podľa Európskeho indexu e-business internet využíva na tento 14

15 účel v priemere 77 % podnikov na Slovensku. Vyššie hodnoty zaznamenané v kúpeľníctve svedčia o snahe kúpeľných podnikov orientovať sa zákaznícky. Elektronicky nakupuje (obstaráva) 23 % kúpeľných podnikov a tretina podnikov predáva online. V porovnaní s prieskumom realizovanom v rámci štúdie ANAPROBA 2 v roku 2005, na ktorom sa zúčastnilo 725 slovenských spoločností, sú tieto hodnoty za sektor kúpeľníctvo oveľa vyššie, priemerné hodnoty za Slovensko sú pri elektronickom obstarávaní 17 % podnikov a elektronicky predáva 12 % podnikov (Graf 3). Uvedené výsledky prieskumu poukazujú na to, že kúpeľné podniky využívajú internet nielen na prezentáciu spoločnosti a komunikáciu so zákazníkmi, ale vo veľkej miere aj na elektronické transakčné služby. Skutočnosť, že úroveň adaptácie online predaja je viac ako dvojnásobná oproti iným podnikom na Slovensku, poukazuje na význam elektronickej podpory nielen pri získaní zákazníka, ale aj pri priamom kontakte s ním, zefektívňovaní komerčných operácií a v konečnom dôsledku pri získaní konkurenčnej výhody. Vzhľadom k tomu, že len zanedbateľný počet podnikov deklaroval využitie špecifických ICT je namieste predpoklad, že kúpeľné podniky využívajú na e-predaj a e-nákup vlastné sofistikované webové stránky. Až 80 % kúpeľných podnikov využíva služby elektronického bankovníctva, čo súvisí jednak s možnosťami na trhu poskytovanými finančnými inštitúciami a jednak s elektronickými obchodnými transakciami realizovanými kúpeľnými podnikmi. Perspektívne dôvody využitia informačných a komunikačných technológií v kúpeľných podnikoch Graf 4 Perspektívne dôvody využitia ICT v kúpeľných podnikoch 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 elektronická komunikácia so zák. elektronická komunikácia s partnermi elektronická komunikácia so štátom elektroniká komunikácia s fin. inštit. možnosť reklamy a prezentácie zníženie nákladov zvýšenie kvality produktu zvýšenie výnosov prienik na zahraničné trhy pružnejšia a efektívnejšia spolupráca vytváranie partnerstiev Zdroj: vlastný výskum Za najdôležitejšie aspekty využitia informačných a komunikačných technológii kúpeľné podniky v budúcnosti považujú reklamu a prezentáciu svojej spoločnosti na internete a elektronickú komunikáciu so zákazníkmi, partnermi, finančnými inštitúciami. Taktiež predpokladajú, že budú pružnejšie a efektívnejšie spolupracovať online so svojimi partnermi. Sofistikovanejšie využitie ICT na vytváranie partnerstiev na účelovej báze, napríklad pri tvorbe balíkov služieb alebo tvorbe nového produktu, pri prieniku na zahraničné trhy, kúpeľné podniky neplánujú perspektívne vo väčšej miere aplikovať. A to i napriek tomu, že v cestovnom ruchu a taktiež v kúpeľnom cestovnom ruchu prinášajú práve takého IT riešenia najväčší efekt. Tieto vyplývajú z podstaty a z pôsobnosti podnikateľskej činnosti v kúpeľnom cestovnom ruchu začlenenej do určitého regiónu, kde partnerské 2 ANAPROBA Analýza podnikateľského prostredia a bariér regionálnej adaptácie poverenie vládneho výskumu a rozvoja SP

16 vzťahy medzi rôznymi podnikateľským subjektami sú nevyhnutnou podmienkou vzájomnej prosperity sprevádzané synergickým efektom. Adaptácia e-business v kúpeľných podnikoch je teda predovšetkým determinovaná vnútornou motiváciou jednotlivých podnikov samostatne, zameranou na zvýšenie procesnej produktivity a konkurencieschopnosti. Záver Podniky kúpeľného cestovného ruchu na Slovensku si uvedomujú význam podpory ICT v podnikateľskej činnosti, pri prístupe na internet vykazujú maximálnu hodnotu (100 % podnikov), podľa výsledkov e-business prieskumu podniky cestovného ruchu v EÚ-7 vykazujú len 92 % hodnotu. 3 Výsledky v prospech kúpeľných podnikov na Slovensku môžu okrem iného vyplývať i z odlišnej veľkostnej štruktúry podnikov, v kúpeľníctve majú prevahu malé a stredné podniky, kým v sektore cestovného ruchu dominujú mikropodniky. Sofistikovanejšie špecifické ICT efektívnejšie podporujúce vnútorné a vonkajšie pracovné a obchodné procesy, intranet a extranet, tak v kúpeľných podnikoch na Slovensku ako aj v podnikoch cestovného ruchu v EÚ-7 nenašli zatiaľ širsie uplatnenie Online nákup je v sektore cestovného ruchu v EÚ-7 vysoko rozvinutý. Až 57 % spoločností krajín EÚ- 7 deklaruje, že obstaráva (nakupuje) online. Na Slovensku elektronicky nakupuje len 23 % kúpeľných podnikov. Napriek tomu, že v porovnaní s priemernou hodnotou za Slovensko 17 % podnikov je táto hodnota vyššia, elektronický nákup nemožno považovať za najdôležitejšiu aplikáciu v kúpeľnom cestovnom ruchu. Úroveň adaptácie online predaja v cestovnom ruchu v krajinách EÚ-7 a v kúpeľných podnikoch na Slovensku je približne rovnaká, asi tretina podnikov predáva svoje produkty elektronicky. Podniky cestovného ruchu v EÚ a slovenské kúpeľné podniky používajú internet nielen na získanie informácií a komunikáciu so zákazníkmi, v súčasnosti viac využívajú informačné a komunikačné technológie na online transakčné služby. Za kľúčové aplikácie ICT v kúpeľnom cestovnom ruchu na Slovensku možno považovať prezentáciu a reklamu spoločnosti, e-komunikáciu so zákazníkmi, partnermi a finančnými inštitúciami, e-marketing a elektronické transakčné služby predovšetkým online predaj. E-partnerstvá na účelovej báze, napríklad pri tvorbe balíkov služieb alebo tvorbe nového produktu, pri prieniku na zahraničné trhy, kúpeľné podniky doteraz vytvárali v obmedzenej miere a nepredstavujú prioritu pri implementácii ICT ani perspektívne. Základom pre vytváranie takýchto partnerstiev je nielen zavádzanie sofistikovaných softvérových riešení, ale aj existencia fungujúcich synergických partnerských vzťahov v rámci regiónu. Využitie ICT je v kúpeľných podnikoch však doteraz determinované samostatnou vnútornou motiváciou jednotlivých podnikov. Cestovný ruch v krajinách EÚ sa v súčasnej dobe vyznačuje zavádzaním mnohých vzťahovo manažérskych a vzťahovo marketingových postupov. Aplikácie e-crm systémov účinne podporujú tento trend, vo väčšej miere sú využívané len vo veľkých podnikoch leteckých, sprostredkovateľských a hotelových spoločnostiach napr. na prilákanie zákazníkov prostredníctvom systému rôznych bonusov a iných zvýhodnených cenových systémov. Napriek tomu, že rozšírenie ICT podporujúce CRM v sektore cestovného ruchu je na nízkej úrovni, ďalšie prieskumy vyzdvihujú význam e-crm hlavne v tomto sektore. Elektronické systémy CRM sú riešeniami sofistikovaných špecifických ICT, ktoré v rámci prieskumu v kúpeľných podnikoch zaznamenali veľmi nízku adaptáciu. Elektronická databáza však umožňuje podnikom v sektore cestovného ruchu a teda aj kúpeľným podnikom výkonnejšie narábať s informáciami, aktívne formovať ponuku služieb a vytvárať balíky produktov korešpondujúce s potrebami zákazníkov, vytvárať základy pre celoživotné vzťahy so zákazníkom a udržiavať ich. 3 The European e-business Report, European Commission, The European e-business Market Watch, Prieskum bol realizovaný v krajinách EÚ-7 v Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Českej republike, v Poľsku. 16

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

KONKURENCE Sborník z konference 26. 27. dubna 2012. Editor sborníku: Ladislav Šiška. Vydala: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012 Náklad: 100 ks

KONKURENCE Sborník z konference 26. 27. dubna 2012. Editor sborníku: Ladislav Šiška. Vydala: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012 Náklad: 100 ks Konference KONKURENCE Sborník příspěvků z konference v rámci projektu Most k partnerství VŠP Jihlava tvoří síť registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0115 KONKURENCE Sborník z konference 26. 27. dubna 2012

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod SPONZORING JAKO KOMERČNÍ KOMUNIKACE (bakalářská práce) Autor: Petr Mühlhans Vedoucí práce: Ing. Jiří Mikeš Prohlášení:

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU

PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Podnikatelský záměr založení podniku služeb v oblasti půjčování stavebního nářadí v Opavě. Lukáš Němčík

Podnikatelský záměr založení podniku služeb v oblasti půjčování stavebního nářadí v Opavě. Lukáš Němčík Podnikatelský záměr založení podniku služeb v oblasti půjčování stavebního nářadí v Opavě Lukáš Němčík Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce shrnuje základní teoretické poznatky potřebné k založení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRHY STRATEGIE ŘÍZENÍ PODPORY PRODEJE

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc.

Více

TVORBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU FIRMY PRONET A JEHO REALIZACE

TVORBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU FIRMY PRONET A JEHO REALIZACE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU FIRMY PRONET A JEHO REALIZACE BAKALÁŘSKÁ

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Franchising jako optimální metoda podnikání pro MSP Pro Hospodářskou komoru

Více

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Bc. Irena Macková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trendy malých a středních podniků v ČR, USA a Německu Barbora Kuhnová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Problematika přístupu státu k financování masového a vrcholového sportu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Problematika přístupu státu k financování masového a vrcholového sportu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika přístupu státu k financování masového a vrcholového sportu The issue of mass and professional sport state financial funding

Více

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE TECHNOLOGICKÉHO INOVAČNÍHO CENTRA ZLÍN. Ondřej Ploch

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE TECHNOLOGICKÉHO INOVAČNÍHO CENTRA ZLÍN. Ondřej Ploch MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE TECHNOLOGICKÉHO INOVAČNÍHO CENTRA ZLÍN Ondřej Ploch Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce analyzuje současný stav marketingových komunikací Podnikatelského inkubátoru

Více

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek Iva Honzková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neziskového sektoru, popis neziskové organizace

Více