Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma,"

Transkript

1 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 1 doba postní 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí Panna Maria Bolestná Václav Ren To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, jež buchot kladiv poítá. Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma, v kamennou bledost ukrytá! A tu ho spatí, ve tvá tvái. Pibitý, ob na oltái, z ran erných, rouhavých jak hích potkem rudým krev se lije na lysé tém Kalvárie, strašliv sám, strašliv tich. A strašn sama, strašn ticha i matka. Nelká, nezavzdychá, jen Synu hledí do oí. V nich rouška smrti houstne, šedne, tmu tmoucí plodí za poledne, tmou mraznou srdce obtoí. Poslední záchvv. Dokonáno - Vyrvi se tmám! Ó vra se, Panno! Zavolej! Zapla! Vydej vzdech! - Jan k životu ji vrací znova. - Bu u svých dtí, Matko Slova, ó, matko má, ó, matko všech!

2 "MAMI, PRO...?" (aneb duchovní slovo v otázkách) Nadpis naší postní úvahy nám zatím nedává smysl pochopíme jej však, pouíme-li se z následujícího rozhovoru, ve kterém jedno dít nutí k pemýšlení svou matku: "Mami, pro si se mnou nechceš hrát?", ptá se šestiletá Nelly. "Protože nemám as." "Pro nemáš as?" "Protože pracuji." "A pro pracuješ?" "Abych vydlala peníze." "Pro vydláváš peníze?" "Abych ti mohla dát najíst." - "Ale, mami, já nemám hlad!" Nemla by i pro nás letošní postní doba znamenat píležitost k zamyšlení nad tím, co je opravdu dležité? Nuže: položme si též aspo tyi otázky. Nap.: Je pro m následující postní as možností zmnit priority mého života? Bude pro m i nadále základním životním cílem co nejvtší pracovní výkon, co nejvtší suma penz v domácnosti, co nejvtší uznání soused nebo radji pokoj a radost ve tvái mého dítte, partnera, partnerky, i ostatních bližních? Pokusím se využívat as mn vymený tak, aby se mohl rozvíjet i mj duchovní život? Na závr si pak, vážené tenáky a vážení tenái, dovolme sami sob položit otázku nejmenší : kde je a kde by ve skutenosti na mém žebíku hodnot ml být Ježíš? P. Jan Kuník Použitá literatura: Pierre Lefevre: Píbhy psané životem, Praha, Portál, 1994 SVATÝ ROMAN Svatý Roman opat, narozený ve 4. století ve Francii, zemel v roce 463 nebo 464. Spolu s bratrem Lupiciusem založil klášter Coudat v Burgunsku. Nejdíve byl opatem Roman, po jeho smrti se stal opatem Lupicius. Opatství Coudat dostalo své konené jméno St.-Claude po svém tetím opatovi. Romanovy ostatky jsou uloženy ve farním kostele v St.-Romain-de-Roche. Svatý Roman bývá zobrazován jako mnich se zvonekem, s košíkem chleba a s etzem kolem tla. Podle knihy Rok se svatými J. Nol APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II biskupm, knžím a vícím laikm k roku eucharistie (íjen 2004 íjen 2005) MANE NOBISCUM DOMINE Úvod 1. Zsta s námi, Pane, nebo se pipozdívá. (srov. Lk 24,29) Takové bylo pozvání, kterým se dva uedníci jdoucí do Emauz veer v den vzkíšení obrátili na Pocestného, který se k nim cestou pipojil. Plni smutných myšlenek ani nepomysleli na to, že by tento - 2 -

3 neznámý lovk byl práv jejich Mistr, který vstal z mrtvých. Pesto zakoušeli, jak jim hoelo srdce (srov. Lk 24,32), když k nim mluvil a odhaloval smysl Písma. Svtlo Slova uvolnilo tvrdost jejich srdce a otevelo jejich oi (srov. Lk 24,31). Mezi stíny dne, který se chýlil ke svému konci, a temnotou, která doléhala na duši, byl tento Pocestný paprskem svtla, který probudil nadji a otevel jejich duše touze po plném svtle. Zsta s námi, prosili. A on pozvání pijal. Krátce na to Ježíšova tvá zmizela, ale Mistr jako by zstal pod rouškou rozlámaného chleba, ped nímž se jim otevely oi. 2. Obraz emauzských uedník se nabízí, abychom k nmu zamili rok, kdy bude církev se zvláštním úsilím prožívat tajemství svaté eucharistie. Na cest našich otázek a starostí a asto bolestných zklamání je božský Pocestný stále naším spoleníkem, aby nás výklad Písma svatého pivedl k pochopení Božích tajemství. Když se setkání naplní, je svtlo Slova vystídáno tím, které vychází z chleba života, jímž Kristus svrchovaným zpsobem napluje svj píslib, že bude s námi po všechny dny až do konce svta (srov. Mt 28,20). 3. Lámání chleba jak na poátku bývala nazývána eucharistie je odedávna stedem života církve. Skrze ni Kristus zpítomuje v prbhu asu své tajemství smrti a vzkíšení. V nm je On osobn pijímán jako chléb živý, který sestoupil z nebe (Jan 6,51), s Ním je nám dána zástava vného života, díky níž pedem ochutnáváme vnou hostinu nebeského Jeruzaléma. Vícekrát, a nejnovji v encyklice Ecclesia de Eucharistia, drže se uení Otc, ekumenických koncil a svých pedchdc, jsem vyzval církev, aby pemýšlela o eucharistii. Nehodlám proto v tomto list pedložit uení již dané, na nž se ale odvolávám, aby bylo prohloubeno a osvojeno. Domnívám se totiž, že práv k tomu úelu mže být velkou pomocí rok celý vnovaný této podivuhodné svátosti. 4. Jak je známo, Rok eucharistie bude trvat od íjna 2004 do íjna Vhodná píležitost pro takovou iniciativu mn byla dána dvma událostmi, které ho vhodn zahájí i ukoní: Mezinárodní eucharistický kongres naplánovaný od 10. do 17. íjna 2004 v Guadljara (Mexiko) a ádné zasedání biskupské synody, které se uskutení ve Vatikánu od 2. do 29. íjna 2005 na téma: Eucharistie, pramen a vrchol života a poslání církve. Pi zamení se na tento krok nechybí další úvaha: na tento rok pipadá Svtový den mládeže, který se uskutení v Kolín nad Rýnem od 16. do 21. srpna Eucharistie je životodárným stedem, kolem nhož si peji, aby se sešla mládež a aby z nho živila svou víru a své nadšení. Již delší dobu jsem pomýšlel na podobnou eucharistickou iniciativu: pedstavuje totiž pirozený vývoj pastoraního zamení, které jsem zamýšlel vtisknout církvi, zvlášt od rok pípravy na Jubileum, a k nmuž jsem se pak vracel v následujících letech. Jan Pavel II. (úvod listu) O MŠI SVATÉ - 6 ÁD ÚKON A POSTOJ PI BOHOSLUŽB I Vážení tenái a vážené tenáky Farního zpravodaje, dnes, poté co jsme se v pedchozích dílech našeho povídání o Eucharistii zamýšleli nad duchovním smyslem a kvalitou prožívání liturgických úkon a postoj pi mši svaté, mžeme pejít k odkrytí správného ádu pi konání tchto úkon a postoj. To je ímskokatolickým kesanm pedloženo k pijetí: I. v ásti Misálu, která se nazývá Všeobecné pokyny k ímskému misálu II. ve smrnicích eské biskupské konference

4 Úkony a postoje podle liturgické knihy Všeobecné pokyny k ímskému misálu Ve 23. kapitole, v oddíle II., v ásti s názvem Úkony a postoje pi bohoslužb, teme v následujících odstavcích toto: 42. Úkony a postoje knze, jáhna, pisluhujících i lidu mají smrovat k tomu, aby celá bohoslužba vynikala dstojností a vznešenou jednoduchostí, aby byl chápán správný a plný význam jejích jednotlivých ástí a aby byla podporována úast všech. 1 Je tedy teba vnovat pozornost spíše tomu, co stanoví tyto Všeobecné pokyny a tradované zvyklosti ímského obadu a co pispívá k spolenému duchovnímu prospchu Božího lidu, než vlastním osobním zálibám. Spolené postoje, které všichni úastníci zachovávají, jsou znamením jednoty len kesanského spoleenství shromáždného k slavení posvátné liturgie. Vyjadují totiž smýšlení i city úastník a podporují je. 43. Vící a stojí od zaátku vstupního zpvu nebo od píchodu knze k oltái až ke vstupní modlitb vetn, pi zpvu Aleluja ped evangeliem a pi etb evangelia, pi vyznání víry a pímluvách, od výzvy ped modlitbou nad dary až do konce mše s výjimkou toho, co bude eeno dále. A sedí pi teních ped evangeliem a pi responsoriálním žalmu, pi homilii a píprav dar; a podle okolností též pi posvátném mlení po pijímání. A pokleknou k promování, není-li to ztíženo nemocí, nedostatkem místa, množstvím pítomných i jinými rozumnými dvody. Ti, kdo pi promování nepokleknou, se hluboce ukloní, když knz po promování pokleká. Biskupské konference však mohou spolené úkony a postoje popsané v mešním ádu pizpsobit podle platných pedpis povaze a rozumným zvyklostem národ. 2 Bude však teba dbát, aby odpovídaly smyslu a charakteru jednotlivých ástí mešní liturgie. Kde je zvykem, že lid zstává kleet po Svatý až do konce eucharistické modlitby a ped pijímáním, když knz íká Hle, Beránek Boží, je chvályhodné to zachovat. K dosažení jednoty v úkonech a postojích pi uritém konkrétním slavení bohoslužby mají vící uposlechnout výzev, které pi obadech pronáší jáhen nebo pisluhující laik nebo knz, jak je to stanoveno v misálu. 44. K úkonm se poítají také tyto innosti a prvody: když knz s jáhnem a pisluhujícími picházejí k oltái, jáhen ped hlásáním evangelia pináší evangeliá i knihu evangelií k ambonu, vící pinášejí dary a pistupují k pijímání. Sluší se, aby se tyto innosti a prvody konaly dstojn, za doprovodu zpvu k tomu ureného podle stanovených smrnic. Závr Prostudujme pozorn výše uvedené pokyny všeobecné církve k liturgickému chování pi bohoslužb, které je teba pro celkový pehled aspo konfrontovat s ustanoveními smrnic eské biskupské konference (Píšt!). Respektujme ale také pokyny svých duchovních správc resp. pedsedajících pi liturgii mše svaté, aby nebyla narušena atmosféra jednoty a lásky pi našich eucharistických bohoslužebných shromáždních. P. Jan Kuník Použitá literatura: Všeobecné pokyny k ímskému misálu, BK, Praha Srov. II. VAT. KONCIL, konst. o liturgii Sacrosanctum Concilium,. 30, 34, Srov. II. VAT. KONCIL, konst. o liturgii Sacrosanctum Concilium,. 40; KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI, instr. Varietates legitimae, ; AAS 87(1995), str

5 POUTNÍ MÍSTO KLÁŠTER U NOVÉ BYSTICE V krajin existují místa, kde se necítíme nejlépe a která nám nesvdí, jiná psobí neutráln, a pak jsou místa, kde je lovku vyložen dobe. A na tchto místech vznikaly svatyn, nebo se zde lovk cítil Bohu nejblíže. Jedním z takových míst je Klášter u Nové Bystice. Jedeme-li autem z Nové Bystice smrem na Staré Msto pod Landštejnem, asi po pti kilometrech se za zatákou ped námi objeví mohutná stavba poutního kostela Nejsvtjší Trojice. Díve patil ádu Paulán. Podle legendy byl založen na míst tí lip a tí pramen na popud samotného zakladatele sv. Františka z Pauly klášter s kostelem. Historie uvádí, že 24. ervna 1501 majitel panství Konrád Krají z Krajku, na základ souhlasu Pasovského biskupa Wigila založil klášter k poct Nejsvtjší Trojice, Panny Marie a sv. Jana Ktitele. Byl to druhý klášter Paulán v echách a brzy se stal povstný léivým pramenem, prýštícím z klášterní krypty. Panoval zde písný ád, mniši smli jíst pouze ryby, chléb, olej a zeleninu. V roce 1507 byla dokonena stavba klášterního kostela Nejsvttjší Trojice. V roce 1533 postihla slibn se rozvíjející život kláštera pohroma. Vypovzená tlupa sektá novoktnc jej pi svém nuceném odchodu na Moravu pepadla, klášter poboila, zapálila a tyicet eholník pobila. Areál kláštera pak zstal dlouho opuštný, pouze v kostele se konaly bohoslužby. V roce 1626 byl panem Adamem Slavatou znovu obnoven a pišlo sem šest mnich z Burgundska. V roce 1692 byla dokonena stavba velkolepého kostela. Za Josefa II. byl klášter zrušen a jeho budova používána jako fara. Zchátralý a neudržovaný objekt kláštera byl v roce 1959 odstelen v dve, že mohutná detonace poškodí i kostel, který asem spadne sám. Nestalo se tak a dnes se mžeme potšit i povzbudit pi návštv kostela, po sametové revoluci zevn krásn opraveném. Uvnit na nás nevšedn zapsobí krása zdejšího mobiliáe. Hlavní oltá 22 metr vysoký je druhým nejvyšším oltáem ve stední Evrop. Pochází z roku 1678 a je dílem K. Zellera. Hlavní obraz znázoruje Svatou rodinu s Nejsvtjší Trojicí, namalován byl roku 1681 J. K. Schrederem. Sochy zemských patron v nadživotní velikosti a ostatní sochaskou výzdobu hlavního oltáe vytvoil roku 1679 Lichtenberg. V nástavci hlavního oltáe dominuje Boží oko a nad svatostánkem je umístn obrázek Panny Marie Vranovské. V postraních kaplích mžeme obdivovat pozoruhodné oltáe sv. Františka z Pauly, oltá sv. Michaela archandla a ti krásné oltáe z doby kolem roku Další pseudorenesanní oltáe jsou z konce 19. století. Náš obdiv i úctu musí sklidit ernozlatá kazatelna i varhany z roku 1703 ozdobené sochami sv. Františka z Pauly a dvou andl. V sakristii kostela se naše nitro ztiší ped velmi vzácnou devoezbou z lipového deva, umístnou v zasklené skíni. Dvoumetrové ukižování ve form stromu života vyezal údajn jako pokání jeden ze zdejších mnich. Spodní ást reliéfu zdobí výjev ukládání do hrobu a další pašijové scény. Hlavní poutní mše svatá je na svátek Nejsvtjší Trojice v hod. Jan Barto - 5 -

6 IZRAEL V DATECH 2. ást byzantská nadvláda Poté, co císa Konstantin pijal r. 313 kesanství, se zem stala pevážn kesanskou, vznikají kesanské chrámy a kláštery. Židé nesmjí vlastnit majetek a do Jeruzaléma smjí vstoupit pouze jediný den v roce oplakávat zniení chrámu arabská nadvláda Zem pod vládou kalif z Damašku, pozdji z Bagdádu a z Egypta, obnova židovského osídlení v Jeruzalém, dovolení žít pod ochranou muslimské vtšiny, pozdji vzrstající problémy a diskriminace Žid, která vedla k odchodu vtšiny ze zem, zstává jen hrstka kižácké období Kižácké výpravy se poádaly na výzvu papeže Urbana II. k dobytí Svaté zem z rukou nevrc, v ervnu 1099 dobyli kižáci Jeruzalém. Masakr vtšiny tamního nekesanského obyvatelstva, kižáci vládli z opevnných hrad, zem se nestala kesanskou Mameluci Zem se stala zapadlou provincií s vládou v Damašku, Jeruzalém v troskách, malá a chudobná židovská komunita Otomanská íše Zemi vládnou Turci z Konstantinopole, administrativn pipojena k damašské provincii. Na poátku jejich vlády žilo v zemi asi 1000 židovských rodin, jejich podmínky se postupn zlepšovaly, což podporovalo pisthovalectví: v polovin 16. století tam již žilo asi 10 tisíc Žid, od roku 1880 ml Jeruzalém židovskou vtšinu. Zaíná sionisticky motivované pisthovalectví z Evropy, zvlášt východní, v roce 1914 žilo v zemi asi 85 tisíc Žid. Podle asopisu AMEN 12/ Nevidla jsem blata, nevidla jsem moe a pece vím, jak kvete ves a vlna bije o beh. Nemluvila jsem s Bohem, nenavštívila ráj a pec jsem jista jeho slovem jak potvrzenkou na. Báse ze sbírky americké básníky Emily Dickinsonové ( ) peložil a publikoval ve svém výboru z básníina díla Neumím tanit po špikách Jií Šlédr. Básníka neuvádla názvy svých básní. V americkém vydání jsou pouze íslovány

7 SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 19. bezna V letošním beznu pouze Slavnost sv. Josefa perušuje bh postních dn. I Slavnost Zvstování Pán je peložena až na 4. dubna, protože 25. bezen pipadá na Velký pátek. Tím již jasn poznáváme, jak církev v liturgii se zvláštní úctou, vdností a dvrou vzhlíží ke strážci a pstounu vtleného Božího Syna. Dvodem toho je veliká dstojnost a svatost sv. Josefa. Ješt ped vtlením Božího Syna byl vybrán za snoubence a manžela Panny Marie. Tak krásn nám to podává evangelium sv. Lukáše, že k pann, zasnoubené sv. Josefu, byl poslán do Nazareta andl Gabriel a pinesl jí vznešené poselství. Ty, Panno Maria, jsi vyvolena za Matku Vykupitele. Panna Maria poselství pijala. A Slovo se stalo Tlem. Když po ase se poznávají na Pann Marii tlesné znaky Božího mateství, pichází andl s poselstvím k sv. Josefu, aby mu bylo zjeveno a objasnno vtlení Ježíše Krista a že on sv. Josef jako snoubenec a manžel Panny Marie sám dá jméno Ježíš našemu Spasiteli. Tak poznává sv. Josef pln svj úkol v život s Pannou Marií. Je vyvolen být jedineným mužem v tajemství spásy svta. Nebyl, není a nebude žádný muž na tomto svt, který by ml naplnit tak svatý úkol, jako on. A sv. Josef ten úkol pijímá. Písmo svaté o nm íká, že Josef je muž spravedlivý. Písluší mu proto plná dokonalost a svatost: víra, dvra, láska, pokora, tichost, zbožnost, istota, moudrost, pracovitost, oddanost Bohu, Pann Marii i Božskému Vykupiteli. Je v nm ochota naplnit vše, co od nho Bh bude žádat. Je to svtec, který k nám mluví pedevším iny. Vrn naplnil vše, co mu Bh pikázal. To, co od nho Bh žádal, mžeme pro naše snazší pochopení pesnji takto vyjádit. Je tu vidt velikou moudrost Boží pro píchod našeho Vykupitele na tento svt. Kristus se narodí v ádn uzaveném manželství. Žádala to est Panny Marie, aby byla uchránna potupy a trest ve svém panenském poetí a mateství i aby mla živitele a oporu pi všech nesnázích života. Žádala to est Vykupitele, aby nebyl považován za nemanželského a i on ml svého živitele. Vyžadoval toho i náš prospch, nebo sv. Josef ml dosvdovat Kristovo narození z Panny. Sv. Josef jako zákonitý manžel Panny Marie, Matky Vtleného Syna Božího, ml podíl na Mariiných právech i povinnostech ke Kristu, ba i na osobní dstojnosti jejího mateství. Je nám jasné, že nebyl pirozeným otcem Syna Božího, ale ml úast v povinnostech a právech otcovských. On je to, kdo vyhledá místo pro narození Božího Syna v Betlém. A toto vše respektoval i sám Bh. Proto k nmu je poslán andl, když šlo o život Krista Pána a jeho Matky Panny Marie. Jemu zvstuje andl: Vezmi dít a jeho Matku, odejdi do Egypta, nebo Herodes bude hledat smrt dítte. Stejn tak i po smrti Heroda zvstuje Josefovi andl, aby se vrátil do své zem. Sv. Josef svou prací a péí zabezpeuje vše pro Krista Pána a jeho svatou Matku. Panna Maria ctila ve svatém Josefovi hlavu Sv. Rodiny. Pán Ježíš podobn jako ctil svou Matku, ctil a byl poddán sv. Josefovi. To vše vidíme i pi ztrát, hledání a nalezení dvanáctiletého Spasitele v jeruzalémském chrám. Sv. Josef bývá nejastji zobrazován, jak chová v náruí Ježíška. asto ho též vidíme na obrazech pi práci v Nazaretské díln. Zajímavé je i jeho zobrazení na Svaté Hoe vedle Korunovaního oltáe na smrtelném lžku v pítomnosti Pána Ježíše a Panny Marie. Církev ho uctívá jako ochránce nás všech a názvy, které mu dává v litaniích, jsou opravdu hodné jeho svatého života a pímluvy, kterou požívá v nebi. Pevzato z asopisu AVE z Lomeku - bezen

8 SLOVO K TOB Rozumný lovk mže poznat, kam se ubírá cesta jeho života, je-li dobrá nebo špatná. Pomckou k tomu je svdomí. isté a vyrovnané svdomí vede k pocitu vnitního klidu. lovk však ve své kehkosti nebo i v zlob jedná asto proti hlasu svdomí a tak se dopouští híchu. Dnešní lidé neradi mluví o híchu a neradi se k nmu piznávají. K tomu je totiž teba pokory, vlastnosti, která v dob, kdy cílem lovka se stává hmotný prospch, spoleenský úspch a požitek, je velmi vzácná. Víme však, že i poctivý kesan, jehož koneným cílem je Bh, ve své slabosti nedokáže dsledn žít podle svého svdomí. I sv. Pavel v listu ímanm piznává: Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždy neiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. ( 7,18-19). Láska Boží však všem, kteí se nedokázali ubránit híchu, chce pomoci. Ježíš Kristus svuje totiž své církvi moc odpouštt híchy ve svátosti smíení. V postní dob je zvláš píhodný as k tomu, abychom této milosti využili. Vždy chceme-li o Velikonocích prožívat pravou radost ze vzkíšení Pána Ježíše, nestaí se jen hezky do nového obléci, ale pijít na slavnost vzkíšení i s istou duší. A zde by mli být pedevším rodie píkladem svým dtem. Ale nejde jen o zpov. Jde i o to, jak se budou chovat ped a po zpovdi. Formálnost se nevyplácí. Dít pozná, zda rodi to myslí vážn nebo to jen hraje. Analýzy odpad od církve nám jasn ukazují tuto zkušenost. Je zde však i zkušenost opaná: dti opomenou nebo i vdom neumožní svým rodim zprostedkovat svátost smíení ped odchodem na vnost. Práv postní doba je vhodná k nabídnutí této svátosti našim nemocným, zvlášt tm ležícím nebo špatn pohyblivým. Každý knz je povinen ve svdomí navštívit nemocné, ke kterým je volán, a zprostedkovat jim svátosti, které odpovídají stavu jejich nemoci. Je pro nho jist bolestné stát u rakve a mluvit o vnosti, když si na parte peetl, že zesnulý už dlouho tžce stonal. Rodina znala jist stav nemocného, ale nenašel se nikdo, kdo by zavolal knze. Jestliže opravdu víme v Boha a posmrtný život, potom bychom mli jednat a nezapomenout, co je naší kesanskou povinností. V postní dob nezapomeme také vkládat do svých modliteb prosby za obrácení híšník. Je kolem nás mnoho tch, kteí jsou spoutáni zlými návyky a sami nemají sílu se z nich vymanit.... Spravedlivý a milosrdný Bože, chci vykonat dobrou zpov. Dej mi svtlo, a jasn poznám své híchy. Dej mi pravou úctu a báze ped Tebou, a jsem schopen opravdov jich litovat a mít vli se jich zíct. Dej mi pokoru a sílu, a se z nich dovedu upímn a úpln vyznat knzi, který T zastupuje. Pane, Ty víš všechno. Dvuji v Tvé milosrdenství a v úinnost Tvé svátosti. Dej, a touto zpovdí najdu duševní klid a mír, po kterém toužím. Amen. Zpracováno na základ materiálu z Duchovního centra Milevsko. J.V. ZAJÍMAVÉ KNIHY Jan Pavel II. Vsta me, pojme! Knihu vydalo Karmelitánské vydavatelství v roce Je volným pokraováním knihy Dar a tajemství se vzpomínkami a reflexemi z poátk knžství Svatého Otce. O knize Vstate, poj me! vypovídá Jan Pavel II. takto: Mnozí lidé m prosili, abych pi píležitosti 45. výroí svého biskupského svcení a stíbrného jubilea služby na Petrov stolci napsal další pokraování vzpomínek, - 8 -

9 zaínajících rokem 1958, kdy jsem se stal biskupem. Dalším motivem bylo shromáždní biskupského synodu v roce Když naslouchal Sv. Otec projevm biskup v aule, probouzela se v nm ada vzpomínek spojených s léty psobení v Krakov. Na mysl mu picházely i novjší zkušenosti prožité v ím. Pokusil se je písemn zachytit a rád by se podlil se tenái o svdectví o milosti Krista, jenž po staletí povolává nástupce apoštol a s jejich pomocí vlévá lásku do srdcí svých bratí. Ladislav Kubíek O svobod, vydala Matice cyrilometodjská s.r.o., Olomouc P. MUDr. Ladislav Kubíek se narodil v roce 1926 na Podkarpatské Rusi. Vystudoval lékaskou a tajn i teologickou fakultu. Totalitním režimem byl trvale pronásledován. Jako léka byl asto pekládán a mohl tak proniknout do obor gynekologie, porodnictví i psychiatrie. Poznal rovnž i prostedí PTP, kriminálu, uhelných dol, kamenoprmyslu... V roce 1968 získává kardinál Trochta pro tajn vysvceného knze státní souhlas k innosti. P. Ladislav odchází do severních ech. Pracuje s mládeží, slouží jako kaplan v nemocnicích, v domovech dchodc i v hospici. P. Ladislav byl skutený misioná. Akoliv si byl vdom hrozícího nebezpeí zvlášt v posledních msících života, své farníky neopustil. V sobotu 11. záí 2004 byl na své fae zavraždn. V útlé knížece se dovídáme, jak je to se svobodou v pírod, ve veejném mínní, v Novém zákon, mají-li svobodu andlé, zda je neurotik lovkem svobodným, o podivínství, o otroctví sexu, o svobod ve sportu a mnoho dalších zajímavostí. Jaroslav Kratka Drobky v chlebu ukryté vydala Nová nadje, Brno Drobky drobné kousíky chleba, nejcennjšího pokrmu, který se lovku nikdy nepejí a který v sob nese Bohem daný život. Jak jinak by mohlo vyklíit zaseté obilí, aby asem svým dtem pineslo mnohonásobný užitek? Proto se Božímu Slovu íká chléb života. A práv takovými drobky jsou myšlenky o Bohu a Jeho lásce, o lovku a jeho život, ale také o cest, která je spojuje. Myšlenky jsou psané jazykem, který se vyhýbá církevní mluv. To proto, aby jazyk byl srozumitelný širokému okruhu tená. Knihu vnoval Jaroslav Kratka svému otci. Pro? Nebo, jak píše, otcovu Bibli má uloženu na viditelném míst jako vzácnou relikvii. Otec totiž každé ráno vstával o pl hodiny díve, aby si etl Boží Slovo, rozjímal nad ním a modlil se. A otec nedosáhl vysokého vzdlání, ukonil pouze pt tíd obecné školy, pesto všechny udivoval svojí moudrostí a dobrotou, protože ji erpal práv z onoho Slova života. Na závr jednu myšlenku z knihy: Hledat pravdu, milovat krásu, konat dobro a toužit po spravedlnosti dá se to bez Boha? Knihy pro vás vybírala Miloslava Skopcová SILVESTR V NOVÉ CEREKVI Ve dnech se uskutenila další z akcí (doufejme, že z mnoha) táborského spoleenství mládeže. Tentokrát jsme se vypravili spolen strávit Silvestra do Nové Cerekve. ást našeho spola (v ele s jáhnem Romanem) odjela již dopoledne, aby nakoupila a zatopila v tamní studené fae, ostatní pak pijeli veer. Zbytek dne jsme naplnili modlitbou a hrami trvajícími hluboko pes plnoc. Ve tvrtek, po dlouhém vyspávání zaala ást vait obd a ostatní pipravovali chlebíky na Silvestra. Odpoledne jsme se vydali na krátkou procházku kolem Cerekve, také proto, že na fae mli setkání místní vící. Veer pak dorazili poslední úastníci. Další den, tedy v pátek bylo naplánováno putování zimní zasnženou krajinou do ernovic, kde jsme navštívili tamní kostel Povýšení svatého Kíže a také místní restauraci

10 Zpt už byla zvolena mén namáhavá cesta, a to známou úzkokolejkou do Obratan a pak už klasickou železnicí do Nové Cerekve. Veer jsme pak podkovali modlitbou za uplynulý rok, pustili se do her a pedem pipraveného jídla. V sobotu jsme se zúastnili mše svaté a také navštívili zdejší židovskou synagogu. Po obd ást odjela vlakem (který málem nestihla) a ostatní se vydali s jáhnem Romanem. Nakonec bych chtl podkovat všem úastníkm, organizátorm, ale i tm kteí na nás mysleli v modlitb. Tomáš Kemen TAK UŽ JE TO TADY! KESANSKÝ ASOPIS PRO DÍVKY STARTUJE! Práv vychází nový kesanský msíník pro dívky ve vku let s názvem IN! Bude celobarevný, plný zajímavých fotek, lánk a tip, zkrátka pesn takový, jaký ho souasné dívky chtjí mít. Myšlenka vydávat asopis pro dívky se zrodila už ped lety a diecézní centra pro mládež tento nápad dlouho rozvíjela a podporovala. V roce 2003 se spojila s vydavatelstvím Tarsicius, které má za sebou osmiletou úspšnou zkušenost s vydáváním stejnojmenného asopisu pro kluky. Poátkem roku 2004 zaal pracovat tvrí tým na píprav asopisu, jeho koncepci a celkovém projektu. Do vytváení nového svžího dílka se zapojilo pes tvrí internetový portál IN! asi ti stovky dívek, kluk, ale i dosplých z celé R. Kvli asopisu a jeho zdaru vznikla dokonce spontánn i modlitební skupina on-line pod vedením otce Juana Provejo. Smyslem asopisu je pinášet kvalitní zábavu, praktické rady pro svízele náctiletého vku, interview se zajímavými osobnostmi, reportáže o hudb, noty pro kytaru i pro schóly, kosmetické a úesové tipy, témata o lásce, názory a píspvky samotných tená, rubriky o cestování, internetu, sportu a nebudou chybt ani díví idoly. Nulté íslo je ZDARMA a slouží k tomu, aby si dvata asopis pedplatila!!! V distribuci je od února Mžete ho dostat na farách, diecézních centrech pro mládež, u katechet nebo si o nj lze napsat do redakce. Kdo si asopis objedná, dostane s prvním íslem složenku na zaplacení pedplatného. V roce 2005 vyjde šest ísel, následující rok už jich bude dvanáct. První prázdninové íslo IN! vyjde v ervnu a další budou následovat od záí. Alexandra Makoviková Koordinátor IN! Redakce IN! Horní námstí Jablonec n. Nisou Cena 28 K. Objednávky telefon: Mail: Info pro tenáe a budoucí spolupracovníky:

11 KRÁTKÉ ZPRÁVY Místní poboka KA v Táboe pipravila na dobu postní 2 pednášky: v úterý od hod. v Masarykov domov bude pednášek Dana Nmcová z Výboru dobré vle na téma Žijí mezi námi cizinci u nás. na tvrtek slíbil pednášku pražský svtící biskup Václav Malý eská biblická spolenost a táborské církve vás zvou na pednášku Pavla Krále, editele BS, a ThDr. Žilky na téma Co nevíte o Bibli?. Pednáška o historii a práci BS, pekladatelské práci a významu Bible pro dnešního lovka probhne v úterý 15. bezna od hodin v sále Masarykova domova na Smetanov ulici (za OD Dvoák). Celodiecézní sbírky v únoru a beznu: 27. února na Svatopetrský halé 20. bezna na uprchlíky 27. bezna na poteby diecéze V pátek 11. bezna 2005 se bude konat v dkanském kostele od 15 hodin pobožnost kížové cesty pro dti. Ve tvrtek 24. bezna se bude konat v poutním dom Emauzy na Klokotech velikononí dílna. Zaátek je v 9.00 hod. Dti se mohou nauit vyrobit si rzné velikononí ozdoby. Diecézní setkání mládeže s biskupem Jiím se letos koná na slavnost sv. Josefa, v sobotu 19. bezna v Písku. Svátost smíení lze slavit kdykoliv podle domluvy. Píležitost bude také ve tvrtek od 15 hod. ve farním kostele v Sezimov Ústí a v sobotu od hod. v dkanském kostele v Táboe a ½ hod. ped každou mší sv. Pomazání nemocných bude spolen udlováno ve farnostech Tábor a Sezimovo Ústí o 5. postní nedli 13. bezna 2005 pi dopoledních bohoslužbách. Jednotliv u nemocných a starých lidí kdykoliv podle domluvy, v dob postní je k tomu zvláš vhodná píležitost. Pehled píjm a výdaj a udlování svátostí v r ve farnostech P. Jana Kuníka bude uveden v píštím ísle Farního zpravodaje. SVT ÚSMV Františku, ukaž mi prosím žákovskou knížku, íká matka. Nemám ji! Jak to, že ji nemáš? Pjil jsem ji Pepíkovi, protože s ní chce postrašit rodie! Nápis u domovního zvonku Skota šetícího elektinou: Nezvote, každou tvrthodinu vyhlížím z okna!

12 Jeden pán si zavolá v noci doktora. Doktor svého pacienta prohlédne a povídá: Už jste napsal záv? Ne, pane doktore. Je to se mnou snad tak špatné? Zavolejte tedy notái a sežete své píbuzné. To mžu tak brzy umít? Ne, ale nechci být jediný, koho jste zbyten vytáhl z postele. Malý Petík dostal za úkol naplnit slánku solí. Odejde do kuchyn, ale dlouho se nevrací. Matka se jde podívat, co dlá. Pro to trvá tak dlouho, Petíku? No, vždy je to tak tžké dostat tu sl tmi malými otvory. Maminko, venku je pán a strašn prosí, aby mu lidé dali tyi koruny. Mohla bys mi je pro nj dát? Tady máš. Ale pro zrovna tyi koruny? íká: za tyi koruny kopeek zmrzliny! František ukazuje otci vysvdení: Teda, nco tak strašného jsem ješt nevidl... Já taky ne, vera jsem to našel ve tvých vcech. Nákladní auto vyjede ze zatáky, vletí do domu a vjede pímo do kuchyn. Vylekaný idi zablábolí: Prosím vás, jede se tudy do Podštejna? Nemén vystrašená paní domu odvtí: To byste ml kratší pes obývák. Prochází se pan Novák mezi zahrádkami a najednou spatí svého starého pítele. Josef, ty máš ale hezkou zahrádku. Pro na ní nic nepstuješ. Ml bys teba zasadit okurky, támhle mrkev, petržel a salát a do rohu dát kuata. Po ase se pan Novák opt prochází mezi zahrádkami. No vidíš, Josef, jak ti to tady hezky všechno roste. Jenom ta kuata nevidím. Asi jsem je zasadil hluboko. Teba ješt vzklíí. Manželka íká manželovi: Jak ti dneska chutná jídlo? Prosím t, pro poád musíš hledat záminku k hádce? Otec muslim a matka Židovka se rozhodnou, že svého syna Alberta budou radji vychovávat ateisticky. Jednoho dne však Albert pijde ze školy a ptá se: Mami jsem Žid? Podle židovského zákona, protože máš matku Židovku, jsi Žid. Za chvíli se Albert na totéž ptá otce: Tati, jsem muslim? Jak jsi na nco takového pišel? Maminka mi íkala, že jsem Žid. Ale kdepak, podle muslimské víry jsi muslim, protože já, tvj otec jsem muslim. Otec se na matku rozzlobí a kií: Jednou provždy jsme si ekli, že o tom nebudeme mluvit! A pro jsi to chtl Alberte vlastn vdt? No... dole pod schody stojí kolo. Chtl jsem vdt, jestli ho mám ukrást, nebo prodat! Farní zpravodaj Tábora a okolí vydávají ímskokatolické farnosti uvedené v hlavice. Redakce: Tábor, Dkanská 305, tel vede Petr Svoboda. Farní zpravodaj na internetu: Náklad 500 výtisk. Bezplatné

13 HOSPODAENÍ FARNOSTÍ V ROCE 2004 Název položky (údaje v K) Tábor Sez. Ústí Pohnání Rat. Hory Nájemné + TA: prodej zahrady (290 tis.) , Sbírky , , , ,00 Dary , , Úroky z vedení út a ostatní píjmy 6499,68 8,86 3,75 4,80 Píspvek z diecéze akce s dtmi (Dušek) 4118 Píspvek z obce (msta) Píspvek z ministerstva (PO, RH z kraje) Píjmy celkem , , , ,80 Da z pevodu nemovitostí (prodej zahrady) 5815 Bohoslužebné poteby 29868, , Režijní výdaje , , , ,50 z toho: elektina a plyn 79454, ,00 koncert Kížová cesta 2650 Opravy budov , , ,00 z toho: Tábor: oltá v klášterním kostele: ,- boní oltá v dkanském kostele: ,- nátr šindelové stechy fary: ,- malá oprava stechy dk. kostela: ,- Sez. Ústí: pdní vestavba na fae: ,- stešní okna: ,- elektroinstalace na fae: ,- voda, topení, plyn: ,- Pohnání: hbitovní ze, kaplika: ,- vitráže oken, pletivo: ,- Ratiboice: oprava kostela: ,- oprava vstupní brány: ,- Odeslané sbírky a píspvky diecézi , ,00 z toho: Svatopetrský halé na poteby diecéze na charitativní úely na bohoslovce havarijní fond oprav svépomocný fond na misie na bible na uprchlíky na pomoc Iránu na pomoc Svaté Zemi pro Církevní ZŠ Orbis-Pictus , , Nákupy dlouhodobého majetku 36483, , ,00 z toho: kopírka (TA), kuchyská linka (SÚ) 29458, ,00 video (TA), žebík (SÚ, PO) 2699, , Ostatní výdaje z toho: zhotovení pohled kíž na hbitov Výdaje celkem , , , , Pehled nkterých úkon duchovní správy za rok 2004 v porovnání s rokem Kty Svatby Pomazání nemocných - individuáln spolen Pohby - do zem kremace

14 Vybrané bohoslužby v postní dob, ve Svatém týdnu a o Velikonocích ve farnostech: Chotoviny, Borotín, Hlasivo, Hoštice a Stezimí Popelení steda 16:30 Chotoviny mše svatá s oznaením popelem 18:00 Borotín mše svatá s oznaením popelem nedle postní 8:15 Chotoviny mše svatá, pi níž zpívá Karolína Bubleová - Berková 10:00 Borotín mše svatá s obady pijetí za ekatele ktu tvrtek až sobota po 3. nedli postní 16:00 (t)chotoviny postní duchovní obnova a svátost smíení (do 9:00 v so) 13:00(so) Hlasivo postní svátost smíení (v ostatních farnostech prbžn) bohoslužby Kvtné nedle sobota :00 Kostelec mše svatá s prvodem s ratolestmi 16:30 Hoštice mše svatá s prvodem s ratolestmi (o. Hroznata) nedle :15 Chotoviny mše svatá s prvodem s ratolestmi 10:00 Borotín mše svatá s prvodem s ratolestmi (o. Hroznata) 11:45 Hlasivo mše svatá s prvodem s ratolestmi (o. Hroznata) 12:00 Stezimí bohoslužba slova Zelený tvrtek 16:30 Borotín mše svatá na památku Veee Pán 18:00 Hlasivo mše svatá na památku Veee Pán (o. Hroznata) 18:00 Chotoviny mše svatá na památku Veee Pán Velký pátek 16:00 Borotín velkopátení obady 18:00 Hlasivo velkopátení obady (J. Hubenka) 18:00 Chotoviny velkopátení obady Bílá sobota 16:00 Borotín obady katechumenátu (veer) Slavnost Zmrtvýchvstání Pán Vigilie :00 Borotín obady Velikononí vigilie 21:00 Chotoviny obady Velikononí vigilie Den slavnosti :15 Chotoviny mše svatá 12:00 Stezimí mše svatá (o. Václav) 10:00 Borotín mše svatá 14:00 Hoštice mše svatá (o. Hroznata) 11:30 Hlasivo mše svatá Pondlí Velikononí. 8:15 Chotoviny dtská mše svatá 10:00 Borotín bohoslužba slova 12:00 Stezimí bohoslužba slova 15:00 Kostelec mše svatá, pi níž zpívá sbor Exodus (Sedlec Price)

15 Ekumenické bohoslužby a duchovní obnova v postní dob Steda: od hod ekumenická bohoslužba v církvi: Sobota: od hod. povede obnovu a pedstaví spiritualitu: ímskokatolické, Dkanská adventist s.d., nám. Mikuláše z Husi karmelitáni s. husitské, Farského ul schönstadtské hnutí bratrské, Bechyská ul fokoláre (Dílo Mariino) eskobratrské evangelické, Bílkova ul charismatická obnova starokatolické, pod Kotnovem obláti z Klokot; zpovdní den pravoslavné, Špitálské nám. Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2005 Kížová cesta v postní dob Dkanský kostel TA Ne Pá Klášterní kostel TA Tábor Klokoty Pá Sezimovo Ústí Ne 9.45 t Pohnání t Ne / So Ratiboské Hory Út Ne / So Sobota 19. bezna Písek diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie Kvtná (pašijová) nedle - ranní chvály a svcení ratolestí: mše svatá: Pondlí Svatého týdne - mše svatá Úterý Svatého týdne - mše svatá Steda Svatého týdne - mše svatá Zelený tvrtek 9.00 B katedrála: mše svatá se svcením olej - mše na památku Veee Pán Masarykv domov: sederová veee (pro pihlášené) Velký pátek - velkopátení obady Bílá sobota - modlitby u Božího hrobu 8.00 Slavnost Zmrtvýchvstání Pán - vigilie sobota obady velikononí vigilie ZAÍNÁ LETNÍ AS! - den slavnosti nedle mše sv. se žehnáním pokrm Pondlí velikononí - mše svatá - varhanní koncert (Hlahol) Ratiboice

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2006 Program pípravy a liturgických oslav Informace z farností Pidružené programy kulturní Pout a další program roku 2006 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 2 2006 I SENÁTOI PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ? Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. LOVO NA LEDEN. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja.

ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. LOVO NA LEDEN. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja. M ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja. Jan 10, 27 S LOVO NA LEDEN NOVÝ ROK 2006 Pelom letopot je emon nabitý u každého lovka.

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný!

msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný! 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 7/8 2006 BRATI A SESTRY V KRISTU, msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný! Nejprve pijaly Anežka, Bára, Martina a Zuzka v katedrále svátost

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 24 POSLEDNÍ STRANA KSM vydal: Z AKCÍ KSM * PROTI FAŠISMU * Z AKTIVIT * KINOKLUB KSM * SLAVNOST HALÓ NOVIN * ESKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM * KONEC ORIONKY * KRIZE V OBUVNICTVÍ * PRACOVNÍ PODMÍNKY V BILLE * VZESTVÍ

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více