Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma,"

Transkript

1 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 1 doba postní 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí Panna Maria Bolestná Václav Ren To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, jež buchot kladiv poítá. Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma, v kamennou bledost ukrytá! A tu ho spatí, ve tvá tvái. Pibitý, ob na oltái, z ran erných, rouhavých jak hích potkem rudým krev se lije na lysé tém Kalvárie, strašliv sám, strašliv tich. A strašn sama, strašn ticha i matka. Nelká, nezavzdychá, jen Synu hledí do oí. V nich rouška smrti houstne, šedne, tmu tmoucí plodí za poledne, tmou mraznou srdce obtoí. Poslední záchvv. Dokonáno - Vyrvi se tmám! Ó vra se, Panno! Zavolej! Zapla! Vydej vzdech! - Jan k životu ji vrací znova. - Bu u svých dtí, Matko Slova, ó, matko má, ó, matko všech!

2 "MAMI, PRO...?" (aneb duchovní slovo v otázkách) Nadpis naší postní úvahy nám zatím nedává smysl pochopíme jej však, pouíme-li se z následujícího rozhovoru, ve kterém jedno dít nutí k pemýšlení svou matku: "Mami, pro si se mnou nechceš hrát?", ptá se šestiletá Nelly. "Protože nemám as." "Pro nemáš as?" "Protože pracuji." "A pro pracuješ?" "Abych vydlala peníze." "Pro vydláváš peníze?" "Abych ti mohla dát najíst." - "Ale, mami, já nemám hlad!" Nemla by i pro nás letošní postní doba znamenat píležitost k zamyšlení nad tím, co je opravdu dležité? Nuže: položme si též aspo tyi otázky. Nap.: Je pro m následující postní as možností zmnit priority mého života? Bude pro m i nadále základním životním cílem co nejvtší pracovní výkon, co nejvtší suma penz v domácnosti, co nejvtší uznání soused nebo radji pokoj a radost ve tvái mého dítte, partnera, partnerky, i ostatních bližních? Pokusím se využívat as mn vymený tak, aby se mohl rozvíjet i mj duchovní život? Na závr si pak, vážené tenáky a vážení tenái, dovolme sami sob položit otázku nejmenší : kde je a kde by ve skutenosti na mém žebíku hodnot ml být Ježíš? P. Jan Kuník Použitá literatura: Pierre Lefevre: Píbhy psané životem, Praha, Portál, 1994 SVATÝ ROMAN Svatý Roman opat, narozený ve 4. století ve Francii, zemel v roce 463 nebo 464. Spolu s bratrem Lupiciusem založil klášter Coudat v Burgunsku. Nejdíve byl opatem Roman, po jeho smrti se stal opatem Lupicius. Opatství Coudat dostalo své konené jméno St.-Claude po svém tetím opatovi. Romanovy ostatky jsou uloženy ve farním kostele v St.-Romain-de-Roche. Svatý Roman bývá zobrazován jako mnich se zvonekem, s košíkem chleba a s etzem kolem tla. Podle knihy Rok se svatými J. Nol APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II biskupm, knžím a vícím laikm k roku eucharistie (íjen 2004 íjen 2005) MANE NOBISCUM DOMINE Úvod 1. Zsta s námi, Pane, nebo se pipozdívá. (srov. Lk 24,29) Takové bylo pozvání, kterým se dva uedníci jdoucí do Emauz veer v den vzkíšení obrátili na Pocestného, který se k nim cestou pipojil. Plni smutných myšlenek ani nepomysleli na to, že by tento - 2 -

3 neznámý lovk byl práv jejich Mistr, který vstal z mrtvých. Pesto zakoušeli, jak jim hoelo srdce (srov. Lk 24,32), když k nim mluvil a odhaloval smysl Písma. Svtlo Slova uvolnilo tvrdost jejich srdce a otevelo jejich oi (srov. Lk 24,31). Mezi stíny dne, který se chýlil ke svému konci, a temnotou, která doléhala na duši, byl tento Pocestný paprskem svtla, který probudil nadji a otevel jejich duše touze po plném svtle. Zsta s námi, prosili. A on pozvání pijal. Krátce na to Ježíšova tvá zmizela, ale Mistr jako by zstal pod rouškou rozlámaného chleba, ped nímž se jim otevely oi. 2. Obraz emauzských uedník se nabízí, abychom k nmu zamili rok, kdy bude církev se zvláštním úsilím prožívat tajemství svaté eucharistie. Na cest našich otázek a starostí a asto bolestných zklamání je božský Pocestný stále naším spoleníkem, aby nás výklad Písma svatého pivedl k pochopení Božích tajemství. Když se setkání naplní, je svtlo Slova vystídáno tím, které vychází z chleba života, jímž Kristus svrchovaným zpsobem napluje svj píslib, že bude s námi po všechny dny až do konce svta (srov. Mt 28,20). 3. Lámání chleba jak na poátku bývala nazývána eucharistie je odedávna stedem života církve. Skrze ni Kristus zpítomuje v prbhu asu své tajemství smrti a vzkíšení. V nm je On osobn pijímán jako chléb živý, který sestoupil z nebe (Jan 6,51), s Ním je nám dána zástava vného života, díky níž pedem ochutnáváme vnou hostinu nebeského Jeruzaléma. Vícekrát, a nejnovji v encyklice Ecclesia de Eucharistia, drže se uení Otc, ekumenických koncil a svých pedchdc, jsem vyzval církev, aby pemýšlela o eucharistii. Nehodlám proto v tomto list pedložit uení již dané, na nž se ale odvolávám, aby bylo prohloubeno a osvojeno. Domnívám se totiž, že práv k tomu úelu mže být velkou pomocí rok celý vnovaný této podivuhodné svátosti. 4. Jak je známo, Rok eucharistie bude trvat od íjna 2004 do íjna Vhodná píležitost pro takovou iniciativu mn byla dána dvma událostmi, které ho vhodn zahájí i ukoní: Mezinárodní eucharistický kongres naplánovaný od 10. do 17. íjna 2004 v Guadljara (Mexiko) a ádné zasedání biskupské synody, které se uskutení ve Vatikánu od 2. do 29. íjna 2005 na téma: Eucharistie, pramen a vrchol života a poslání církve. Pi zamení se na tento krok nechybí další úvaha: na tento rok pipadá Svtový den mládeže, který se uskutení v Kolín nad Rýnem od 16. do 21. srpna Eucharistie je životodárným stedem, kolem nhož si peji, aby se sešla mládež a aby z nho živila svou víru a své nadšení. Již delší dobu jsem pomýšlel na podobnou eucharistickou iniciativu: pedstavuje totiž pirozený vývoj pastoraního zamení, které jsem zamýšlel vtisknout církvi, zvlášt od rok pípravy na Jubileum, a k nmuž jsem se pak vracel v následujících letech. Jan Pavel II. (úvod listu) O MŠI SVATÉ - 6 ÁD ÚKON A POSTOJ PI BOHOSLUŽB I Vážení tenái a vážené tenáky Farního zpravodaje, dnes, poté co jsme se v pedchozích dílech našeho povídání o Eucharistii zamýšleli nad duchovním smyslem a kvalitou prožívání liturgických úkon a postoj pi mši svaté, mžeme pejít k odkrytí správného ádu pi konání tchto úkon a postoj. To je ímskokatolickým kesanm pedloženo k pijetí: I. v ásti Misálu, která se nazývá Všeobecné pokyny k ímskému misálu II. ve smrnicích eské biskupské konference

4 Úkony a postoje podle liturgické knihy Všeobecné pokyny k ímskému misálu Ve 23. kapitole, v oddíle II., v ásti s názvem Úkony a postoje pi bohoslužb, teme v následujících odstavcích toto: 42. Úkony a postoje knze, jáhna, pisluhujících i lidu mají smrovat k tomu, aby celá bohoslužba vynikala dstojností a vznešenou jednoduchostí, aby byl chápán správný a plný význam jejích jednotlivých ástí a aby byla podporována úast všech. 1 Je tedy teba vnovat pozornost spíše tomu, co stanoví tyto Všeobecné pokyny a tradované zvyklosti ímského obadu a co pispívá k spolenému duchovnímu prospchu Božího lidu, než vlastním osobním zálibám. Spolené postoje, které všichni úastníci zachovávají, jsou znamením jednoty len kesanského spoleenství shromáždného k slavení posvátné liturgie. Vyjadují totiž smýšlení i city úastník a podporují je. 43. Vící a stojí od zaátku vstupního zpvu nebo od píchodu knze k oltái až ke vstupní modlitb vetn, pi zpvu Aleluja ped evangeliem a pi etb evangelia, pi vyznání víry a pímluvách, od výzvy ped modlitbou nad dary až do konce mše s výjimkou toho, co bude eeno dále. A sedí pi teních ped evangeliem a pi responsoriálním žalmu, pi homilii a píprav dar; a podle okolností též pi posvátném mlení po pijímání. A pokleknou k promování, není-li to ztíženo nemocí, nedostatkem místa, množstvím pítomných i jinými rozumnými dvody. Ti, kdo pi promování nepokleknou, se hluboce ukloní, když knz po promování pokleká. Biskupské konference však mohou spolené úkony a postoje popsané v mešním ádu pizpsobit podle platných pedpis povaze a rozumným zvyklostem národ. 2 Bude však teba dbát, aby odpovídaly smyslu a charakteru jednotlivých ástí mešní liturgie. Kde je zvykem, že lid zstává kleet po Svatý až do konce eucharistické modlitby a ped pijímáním, když knz íká Hle, Beránek Boží, je chvályhodné to zachovat. K dosažení jednoty v úkonech a postojích pi uritém konkrétním slavení bohoslužby mají vící uposlechnout výzev, které pi obadech pronáší jáhen nebo pisluhující laik nebo knz, jak je to stanoveno v misálu. 44. K úkonm se poítají také tyto innosti a prvody: když knz s jáhnem a pisluhujícími picházejí k oltái, jáhen ped hlásáním evangelia pináší evangeliá i knihu evangelií k ambonu, vící pinášejí dary a pistupují k pijímání. Sluší se, aby se tyto innosti a prvody konaly dstojn, za doprovodu zpvu k tomu ureného podle stanovených smrnic. Závr Prostudujme pozorn výše uvedené pokyny všeobecné církve k liturgickému chování pi bohoslužb, které je teba pro celkový pehled aspo konfrontovat s ustanoveními smrnic eské biskupské konference (Píšt!). Respektujme ale také pokyny svých duchovních správc resp. pedsedajících pi liturgii mše svaté, aby nebyla narušena atmosféra jednoty a lásky pi našich eucharistických bohoslužebných shromáždních. P. Jan Kuník Použitá literatura: Všeobecné pokyny k ímskému misálu, BK, Praha Srov. II. VAT. KONCIL, konst. o liturgii Sacrosanctum Concilium,. 30, 34, Srov. II. VAT. KONCIL, konst. o liturgii Sacrosanctum Concilium,. 40; KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI, instr. Varietates legitimae, ; AAS 87(1995), str

5 POUTNÍ MÍSTO KLÁŠTER U NOVÉ BYSTICE V krajin existují místa, kde se necítíme nejlépe a která nám nesvdí, jiná psobí neutráln, a pak jsou místa, kde je lovku vyložen dobe. A na tchto místech vznikaly svatyn, nebo se zde lovk cítil Bohu nejblíže. Jedním z takových míst je Klášter u Nové Bystice. Jedeme-li autem z Nové Bystice smrem na Staré Msto pod Landštejnem, asi po pti kilometrech se za zatákou ped námi objeví mohutná stavba poutního kostela Nejsvtjší Trojice. Díve patil ádu Paulán. Podle legendy byl založen na míst tí lip a tí pramen na popud samotného zakladatele sv. Františka z Pauly klášter s kostelem. Historie uvádí, že 24. ervna 1501 majitel panství Konrád Krají z Krajku, na základ souhlasu Pasovského biskupa Wigila založil klášter k poct Nejsvtjší Trojice, Panny Marie a sv. Jana Ktitele. Byl to druhý klášter Paulán v echách a brzy se stal povstný léivým pramenem, prýštícím z klášterní krypty. Panoval zde písný ád, mniši smli jíst pouze ryby, chléb, olej a zeleninu. V roce 1507 byla dokonena stavba klášterního kostela Nejsvttjší Trojice. V roce 1533 postihla slibn se rozvíjející život kláštera pohroma. Vypovzená tlupa sektá novoktnc jej pi svém nuceném odchodu na Moravu pepadla, klášter poboila, zapálila a tyicet eholník pobila. Areál kláštera pak zstal dlouho opuštný, pouze v kostele se konaly bohoslužby. V roce 1626 byl panem Adamem Slavatou znovu obnoven a pišlo sem šest mnich z Burgundska. V roce 1692 byla dokonena stavba velkolepého kostela. Za Josefa II. byl klášter zrušen a jeho budova používána jako fara. Zchátralý a neudržovaný objekt kláštera byl v roce 1959 odstelen v dve, že mohutná detonace poškodí i kostel, který asem spadne sám. Nestalo se tak a dnes se mžeme potšit i povzbudit pi návštv kostela, po sametové revoluci zevn krásn opraveném. Uvnit na nás nevšedn zapsobí krása zdejšího mobiliáe. Hlavní oltá 22 metr vysoký je druhým nejvyšším oltáem ve stední Evrop. Pochází z roku 1678 a je dílem K. Zellera. Hlavní obraz znázoruje Svatou rodinu s Nejsvtjší Trojicí, namalován byl roku 1681 J. K. Schrederem. Sochy zemských patron v nadživotní velikosti a ostatní sochaskou výzdobu hlavního oltáe vytvoil roku 1679 Lichtenberg. V nástavci hlavního oltáe dominuje Boží oko a nad svatostánkem je umístn obrázek Panny Marie Vranovské. V postraních kaplích mžeme obdivovat pozoruhodné oltáe sv. Františka z Pauly, oltá sv. Michaela archandla a ti krásné oltáe z doby kolem roku Další pseudorenesanní oltáe jsou z konce 19. století. Náš obdiv i úctu musí sklidit ernozlatá kazatelna i varhany z roku 1703 ozdobené sochami sv. Františka z Pauly a dvou andl. V sakristii kostela se naše nitro ztiší ped velmi vzácnou devoezbou z lipového deva, umístnou v zasklené skíni. Dvoumetrové ukižování ve form stromu života vyezal údajn jako pokání jeden ze zdejších mnich. Spodní ást reliéfu zdobí výjev ukládání do hrobu a další pašijové scény. Hlavní poutní mše svatá je na svátek Nejsvtjší Trojice v hod. Jan Barto - 5 -

6 IZRAEL V DATECH 2. ást byzantská nadvláda Poté, co císa Konstantin pijal r. 313 kesanství, se zem stala pevážn kesanskou, vznikají kesanské chrámy a kláštery. Židé nesmjí vlastnit majetek a do Jeruzaléma smjí vstoupit pouze jediný den v roce oplakávat zniení chrámu arabská nadvláda Zem pod vládou kalif z Damašku, pozdji z Bagdádu a z Egypta, obnova židovského osídlení v Jeruzalém, dovolení žít pod ochranou muslimské vtšiny, pozdji vzrstající problémy a diskriminace Žid, která vedla k odchodu vtšiny ze zem, zstává jen hrstka kižácké období Kižácké výpravy se poádaly na výzvu papeže Urbana II. k dobytí Svaté zem z rukou nevrc, v ervnu 1099 dobyli kižáci Jeruzalém. Masakr vtšiny tamního nekesanského obyvatelstva, kižáci vládli z opevnných hrad, zem se nestala kesanskou Mameluci Zem se stala zapadlou provincií s vládou v Damašku, Jeruzalém v troskách, malá a chudobná židovská komunita Otomanská íše Zemi vládnou Turci z Konstantinopole, administrativn pipojena k damašské provincii. Na poátku jejich vlády žilo v zemi asi 1000 židovských rodin, jejich podmínky se postupn zlepšovaly, což podporovalo pisthovalectví: v polovin 16. století tam již žilo asi 10 tisíc Žid, od roku 1880 ml Jeruzalém židovskou vtšinu. Zaíná sionisticky motivované pisthovalectví z Evropy, zvlášt východní, v roce 1914 žilo v zemi asi 85 tisíc Žid. Podle asopisu AMEN 12/ Nevidla jsem blata, nevidla jsem moe a pece vím, jak kvete ves a vlna bije o beh. Nemluvila jsem s Bohem, nenavštívila ráj a pec jsem jista jeho slovem jak potvrzenkou na. Báse ze sbírky americké básníky Emily Dickinsonové ( ) peložil a publikoval ve svém výboru z básníina díla Neumím tanit po špikách Jií Šlédr. Básníka neuvádla názvy svých básní. V americkém vydání jsou pouze íslovány

7 SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 19. bezna V letošním beznu pouze Slavnost sv. Josefa perušuje bh postních dn. I Slavnost Zvstování Pán je peložena až na 4. dubna, protože 25. bezen pipadá na Velký pátek. Tím již jasn poznáváme, jak církev v liturgii se zvláštní úctou, vdností a dvrou vzhlíží ke strážci a pstounu vtleného Božího Syna. Dvodem toho je veliká dstojnost a svatost sv. Josefa. Ješt ped vtlením Božího Syna byl vybrán za snoubence a manžela Panny Marie. Tak krásn nám to podává evangelium sv. Lukáše, že k pann, zasnoubené sv. Josefu, byl poslán do Nazareta andl Gabriel a pinesl jí vznešené poselství. Ty, Panno Maria, jsi vyvolena za Matku Vykupitele. Panna Maria poselství pijala. A Slovo se stalo Tlem. Když po ase se poznávají na Pann Marii tlesné znaky Božího mateství, pichází andl s poselstvím k sv. Josefu, aby mu bylo zjeveno a objasnno vtlení Ježíše Krista a že on sv. Josef jako snoubenec a manžel Panny Marie sám dá jméno Ježíš našemu Spasiteli. Tak poznává sv. Josef pln svj úkol v život s Pannou Marií. Je vyvolen být jedineným mužem v tajemství spásy svta. Nebyl, není a nebude žádný muž na tomto svt, který by ml naplnit tak svatý úkol, jako on. A sv. Josef ten úkol pijímá. Písmo svaté o nm íká, že Josef je muž spravedlivý. Písluší mu proto plná dokonalost a svatost: víra, dvra, láska, pokora, tichost, zbožnost, istota, moudrost, pracovitost, oddanost Bohu, Pann Marii i Božskému Vykupiteli. Je v nm ochota naplnit vše, co od nho Bh bude žádat. Je to svtec, který k nám mluví pedevším iny. Vrn naplnil vše, co mu Bh pikázal. To, co od nho Bh žádal, mžeme pro naše snazší pochopení pesnji takto vyjádit. Je tu vidt velikou moudrost Boží pro píchod našeho Vykupitele na tento svt. Kristus se narodí v ádn uzaveném manželství. Žádala to est Panny Marie, aby byla uchránna potupy a trest ve svém panenském poetí a mateství i aby mla živitele a oporu pi všech nesnázích života. Žádala to est Vykupitele, aby nebyl považován za nemanželského a i on ml svého živitele. Vyžadoval toho i náš prospch, nebo sv. Josef ml dosvdovat Kristovo narození z Panny. Sv. Josef jako zákonitý manžel Panny Marie, Matky Vtleného Syna Božího, ml podíl na Mariiných právech i povinnostech ke Kristu, ba i na osobní dstojnosti jejího mateství. Je nám jasné, že nebyl pirozeným otcem Syna Božího, ale ml úast v povinnostech a právech otcovských. On je to, kdo vyhledá místo pro narození Božího Syna v Betlém. A toto vše respektoval i sám Bh. Proto k nmu je poslán andl, když šlo o život Krista Pána a jeho Matky Panny Marie. Jemu zvstuje andl: Vezmi dít a jeho Matku, odejdi do Egypta, nebo Herodes bude hledat smrt dítte. Stejn tak i po smrti Heroda zvstuje Josefovi andl, aby se vrátil do své zem. Sv. Josef svou prací a péí zabezpeuje vše pro Krista Pána a jeho svatou Matku. Panna Maria ctila ve svatém Josefovi hlavu Sv. Rodiny. Pán Ježíš podobn jako ctil svou Matku, ctil a byl poddán sv. Josefovi. To vše vidíme i pi ztrát, hledání a nalezení dvanáctiletého Spasitele v jeruzalémském chrám. Sv. Josef bývá nejastji zobrazován, jak chová v náruí Ježíška. asto ho též vidíme na obrazech pi práci v Nazaretské díln. Zajímavé je i jeho zobrazení na Svaté Hoe vedle Korunovaního oltáe na smrtelném lžku v pítomnosti Pána Ježíše a Panny Marie. Církev ho uctívá jako ochránce nás všech a názvy, které mu dává v litaniích, jsou opravdu hodné jeho svatého života a pímluvy, kterou požívá v nebi. Pevzato z asopisu AVE z Lomeku - bezen

8 SLOVO K TOB Rozumný lovk mže poznat, kam se ubírá cesta jeho života, je-li dobrá nebo špatná. Pomckou k tomu je svdomí. isté a vyrovnané svdomí vede k pocitu vnitního klidu. lovk však ve své kehkosti nebo i v zlob jedná asto proti hlasu svdomí a tak se dopouští híchu. Dnešní lidé neradi mluví o híchu a neradi se k nmu piznávají. K tomu je totiž teba pokory, vlastnosti, která v dob, kdy cílem lovka se stává hmotný prospch, spoleenský úspch a požitek, je velmi vzácná. Víme však, že i poctivý kesan, jehož koneným cílem je Bh, ve své slabosti nedokáže dsledn žít podle svého svdomí. I sv. Pavel v listu ímanm piznává: Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždy neiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. ( 7,18-19). Láska Boží však všem, kteí se nedokázali ubránit híchu, chce pomoci. Ježíš Kristus svuje totiž své církvi moc odpouštt híchy ve svátosti smíení. V postní dob je zvláš píhodný as k tomu, abychom této milosti využili. Vždy chceme-li o Velikonocích prožívat pravou radost ze vzkíšení Pána Ježíše, nestaí se jen hezky do nového obléci, ale pijít na slavnost vzkíšení i s istou duší. A zde by mli být pedevším rodie píkladem svým dtem. Ale nejde jen o zpov. Jde i o to, jak se budou chovat ped a po zpovdi. Formálnost se nevyplácí. Dít pozná, zda rodi to myslí vážn nebo to jen hraje. Analýzy odpad od církve nám jasn ukazují tuto zkušenost. Je zde však i zkušenost opaná: dti opomenou nebo i vdom neumožní svým rodim zprostedkovat svátost smíení ped odchodem na vnost. Práv postní doba je vhodná k nabídnutí této svátosti našim nemocným, zvlášt tm ležícím nebo špatn pohyblivým. Každý knz je povinen ve svdomí navštívit nemocné, ke kterým je volán, a zprostedkovat jim svátosti, které odpovídají stavu jejich nemoci. Je pro nho jist bolestné stát u rakve a mluvit o vnosti, když si na parte peetl, že zesnulý už dlouho tžce stonal. Rodina znala jist stav nemocného, ale nenašel se nikdo, kdo by zavolal knze. Jestliže opravdu víme v Boha a posmrtný život, potom bychom mli jednat a nezapomenout, co je naší kesanskou povinností. V postní dob nezapomeme také vkládat do svých modliteb prosby za obrácení híšník. Je kolem nás mnoho tch, kteí jsou spoutáni zlými návyky a sami nemají sílu se z nich vymanit.... Spravedlivý a milosrdný Bože, chci vykonat dobrou zpov. Dej mi svtlo, a jasn poznám své híchy. Dej mi pravou úctu a báze ped Tebou, a jsem schopen opravdov jich litovat a mít vli se jich zíct. Dej mi pokoru a sílu, a se z nich dovedu upímn a úpln vyznat knzi, který T zastupuje. Pane, Ty víš všechno. Dvuji v Tvé milosrdenství a v úinnost Tvé svátosti. Dej, a touto zpovdí najdu duševní klid a mír, po kterém toužím. Amen. Zpracováno na základ materiálu z Duchovního centra Milevsko. J.V. ZAJÍMAVÉ KNIHY Jan Pavel II. Vsta me, pojme! Knihu vydalo Karmelitánské vydavatelství v roce Je volným pokraováním knihy Dar a tajemství se vzpomínkami a reflexemi z poátk knžství Svatého Otce. O knize Vstate, poj me! vypovídá Jan Pavel II. takto: Mnozí lidé m prosili, abych pi píležitosti 45. výroí svého biskupského svcení a stíbrného jubilea služby na Petrov stolci napsal další pokraování vzpomínek, - 8 -

9 zaínajících rokem 1958, kdy jsem se stal biskupem. Dalším motivem bylo shromáždní biskupského synodu v roce Když naslouchal Sv. Otec projevm biskup v aule, probouzela se v nm ada vzpomínek spojených s léty psobení v Krakov. Na mysl mu picházely i novjší zkušenosti prožité v ím. Pokusil se je písemn zachytit a rád by se podlil se tenái o svdectví o milosti Krista, jenž po staletí povolává nástupce apoštol a s jejich pomocí vlévá lásku do srdcí svých bratí. Ladislav Kubíek O svobod, vydala Matice cyrilometodjská s.r.o., Olomouc P. MUDr. Ladislav Kubíek se narodil v roce 1926 na Podkarpatské Rusi. Vystudoval lékaskou a tajn i teologickou fakultu. Totalitním režimem byl trvale pronásledován. Jako léka byl asto pekládán a mohl tak proniknout do obor gynekologie, porodnictví i psychiatrie. Poznal rovnž i prostedí PTP, kriminálu, uhelných dol, kamenoprmyslu... V roce 1968 získává kardinál Trochta pro tajn vysvceného knze státní souhlas k innosti. P. Ladislav odchází do severních ech. Pracuje s mládeží, slouží jako kaplan v nemocnicích, v domovech dchodc i v hospici. P. Ladislav byl skutený misioná. Akoliv si byl vdom hrozícího nebezpeí zvlášt v posledních msících života, své farníky neopustil. V sobotu 11. záí 2004 byl na své fae zavraždn. V útlé knížece se dovídáme, jak je to se svobodou v pírod, ve veejném mínní, v Novém zákon, mají-li svobodu andlé, zda je neurotik lovkem svobodným, o podivínství, o otroctví sexu, o svobod ve sportu a mnoho dalších zajímavostí. Jaroslav Kratka Drobky v chlebu ukryté vydala Nová nadje, Brno Drobky drobné kousíky chleba, nejcennjšího pokrmu, který se lovku nikdy nepejí a který v sob nese Bohem daný život. Jak jinak by mohlo vyklíit zaseté obilí, aby asem svým dtem pineslo mnohonásobný užitek? Proto se Božímu Slovu íká chléb života. A práv takovými drobky jsou myšlenky o Bohu a Jeho lásce, o lovku a jeho život, ale také o cest, která je spojuje. Myšlenky jsou psané jazykem, který se vyhýbá církevní mluv. To proto, aby jazyk byl srozumitelný širokému okruhu tená. Knihu vnoval Jaroslav Kratka svému otci. Pro? Nebo, jak píše, otcovu Bibli má uloženu na viditelném míst jako vzácnou relikvii. Otec totiž každé ráno vstával o pl hodiny díve, aby si etl Boží Slovo, rozjímal nad ním a modlil se. A otec nedosáhl vysokého vzdlání, ukonil pouze pt tíd obecné školy, pesto všechny udivoval svojí moudrostí a dobrotou, protože ji erpal práv z onoho Slova života. Na závr jednu myšlenku z knihy: Hledat pravdu, milovat krásu, konat dobro a toužit po spravedlnosti dá se to bez Boha? Knihy pro vás vybírala Miloslava Skopcová SILVESTR V NOVÉ CEREKVI Ve dnech se uskutenila další z akcí (doufejme, že z mnoha) táborského spoleenství mládeže. Tentokrát jsme se vypravili spolen strávit Silvestra do Nové Cerekve. ást našeho spola (v ele s jáhnem Romanem) odjela již dopoledne, aby nakoupila a zatopila v tamní studené fae, ostatní pak pijeli veer. Zbytek dne jsme naplnili modlitbou a hrami trvajícími hluboko pes plnoc. Ve tvrtek, po dlouhém vyspávání zaala ást vait obd a ostatní pipravovali chlebíky na Silvestra. Odpoledne jsme se vydali na krátkou procházku kolem Cerekve, také proto, že na fae mli setkání místní vící. Veer pak dorazili poslední úastníci. Další den, tedy v pátek bylo naplánováno putování zimní zasnženou krajinou do ernovic, kde jsme navštívili tamní kostel Povýšení svatého Kíže a také místní restauraci

10 Zpt už byla zvolena mén namáhavá cesta, a to známou úzkokolejkou do Obratan a pak už klasickou železnicí do Nové Cerekve. Veer jsme pak podkovali modlitbou za uplynulý rok, pustili se do her a pedem pipraveného jídla. V sobotu jsme se zúastnili mše svaté a také navštívili zdejší židovskou synagogu. Po obd ást odjela vlakem (který málem nestihla) a ostatní se vydali s jáhnem Romanem. Nakonec bych chtl podkovat všem úastníkm, organizátorm, ale i tm kteí na nás mysleli v modlitb. Tomáš Kemen TAK UŽ JE TO TADY! KESANSKÝ ASOPIS PRO DÍVKY STARTUJE! Práv vychází nový kesanský msíník pro dívky ve vku let s názvem IN! Bude celobarevný, plný zajímavých fotek, lánk a tip, zkrátka pesn takový, jaký ho souasné dívky chtjí mít. Myšlenka vydávat asopis pro dívky se zrodila už ped lety a diecézní centra pro mládež tento nápad dlouho rozvíjela a podporovala. V roce 2003 se spojila s vydavatelstvím Tarsicius, které má za sebou osmiletou úspšnou zkušenost s vydáváním stejnojmenného asopisu pro kluky. Poátkem roku 2004 zaal pracovat tvrí tým na píprav asopisu, jeho koncepci a celkovém projektu. Do vytváení nového svžího dílka se zapojilo pes tvrí internetový portál IN! asi ti stovky dívek, kluk, ale i dosplých z celé R. Kvli asopisu a jeho zdaru vznikla dokonce spontánn i modlitební skupina on-line pod vedením otce Juana Provejo. Smyslem asopisu je pinášet kvalitní zábavu, praktické rady pro svízele náctiletého vku, interview se zajímavými osobnostmi, reportáže o hudb, noty pro kytaru i pro schóly, kosmetické a úesové tipy, témata o lásce, názory a píspvky samotných tená, rubriky o cestování, internetu, sportu a nebudou chybt ani díví idoly. Nulté íslo je ZDARMA a slouží k tomu, aby si dvata asopis pedplatila!!! V distribuci je od února Mžete ho dostat na farách, diecézních centrech pro mládež, u katechet nebo si o nj lze napsat do redakce. Kdo si asopis objedná, dostane s prvním íslem složenku na zaplacení pedplatného. V roce 2005 vyjde šest ísel, následující rok už jich bude dvanáct. První prázdninové íslo IN! vyjde v ervnu a další budou následovat od záí. Alexandra Makoviková Koordinátor IN! Redakce IN! Horní námstí Jablonec n. Nisou Cena 28 K. Objednávky telefon: Mail: Info pro tenáe a budoucí spolupracovníky:

11 KRÁTKÉ ZPRÁVY Místní poboka KA v Táboe pipravila na dobu postní 2 pednášky: v úterý od hod. v Masarykov domov bude pednášek Dana Nmcová z Výboru dobré vle na téma Žijí mezi námi cizinci u nás. na tvrtek slíbil pednášku pražský svtící biskup Václav Malý eská biblická spolenost a táborské církve vás zvou na pednášku Pavla Krále, editele BS, a ThDr. Žilky na téma Co nevíte o Bibli?. Pednáška o historii a práci BS, pekladatelské práci a významu Bible pro dnešního lovka probhne v úterý 15. bezna od hodin v sále Masarykova domova na Smetanov ulici (za OD Dvoák). Celodiecézní sbírky v únoru a beznu: 27. února na Svatopetrský halé 20. bezna na uprchlíky 27. bezna na poteby diecéze V pátek 11. bezna 2005 se bude konat v dkanském kostele od 15 hodin pobožnost kížové cesty pro dti. Ve tvrtek 24. bezna se bude konat v poutním dom Emauzy na Klokotech velikononí dílna. Zaátek je v 9.00 hod. Dti se mohou nauit vyrobit si rzné velikononí ozdoby. Diecézní setkání mládeže s biskupem Jiím se letos koná na slavnost sv. Josefa, v sobotu 19. bezna v Písku. Svátost smíení lze slavit kdykoliv podle domluvy. Píležitost bude také ve tvrtek od 15 hod. ve farním kostele v Sezimov Ústí a v sobotu od hod. v dkanském kostele v Táboe a ½ hod. ped každou mší sv. Pomazání nemocných bude spolen udlováno ve farnostech Tábor a Sezimovo Ústí o 5. postní nedli 13. bezna 2005 pi dopoledních bohoslužbách. Jednotliv u nemocných a starých lidí kdykoliv podle domluvy, v dob postní je k tomu zvláš vhodná píležitost. Pehled píjm a výdaj a udlování svátostí v r ve farnostech P. Jana Kuníka bude uveden v píštím ísle Farního zpravodaje. SVT ÚSMV Františku, ukaž mi prosím žákovskou knížku, íká matka. Nemám ji! Jak to, že ji nemáš? Pjil jsem ji Pepíkovi, protože s ní chce postrašit rodie! Nápis u domovního zvonku Skota šetícího elektinou: Nezvote, každou tvrthodinu vyhlížím z okna!

12 Jeden pán si zavolá v noci doktora. Doktor svého pacienta prohlédne a povídá: Už jste napsal záv? Ne, pane doktore. Je to se mnou snad tak špatné? Zavolejte tedy notái a sežete své píbuzné. To mžu tak brzy umít? Ne, ale nechci být jediný, koho jste zbyten vytáhl z postele. Malý Petík dostal za úkol naplnit slánku solí. Odejde do kuchyn, ale dlouho se nevrací. Matka se jde podívat, co dlá. Pro to trvá tak dlouho, Petíku? No, vždy je to tak tžké dostat tu sl tmi malými otvory. Maminko, venku je pán a strašn prosí, aby mu lidé dali tyi koruny. Mohla bys mi je pro nj dát? Tady máš. Ale pro zrovna tyi koruny? íká: za tyi koruny kopeek zmrzliny! František ukazuje otci vysvdení: Teda, nco tak strašného jsem ješt nevidl... Já taky ne, vera jsem to našel ve tvých vcech. Nákladní auto vyjede ze zatáky, vletí do domu a vjede pímo do kuchyn. Vylekaný idi zablábolí: Prosím vás, jede se tudy do Podštejna? Nemén vystrašená paní domu odvtí: To byste ml kratší pes obývák. Prochází se pan Novák mezi zahrádkami a najednou spatí svého starého pítele. Josef, ty máš ale hezkou zahrádku. Pro na ní nic nepstuješ. Ml bys teba zasadit okurky, támhle mrkev, petržel a salát a do rohu dát kuata. Po ase se pan Novák opt prochází mezi zahrádkami. No vidíš, Josef, jak ti to tady hezky všechno roste. Jenom ta kuata nevidím. Asi jsem je zasadil hluboko. Teba ješt vzklíí. Manželka íká manželovi: Jak ti dneska chutná jídlo? Prosím t, pro poád musíš hledat záminku k hádce? Otec muslim a matka Židovka se rozhodnou, že svého syna Alberta budou radji vychovávat ateisticky. Jednoho dne však Albert pijde ze školy a ptá se: Mami jsem Žid? Podle židovského zákona, protože máš matku Židovku, jsi Žid. Za chvíli se Albert na totéž ptá otce: Tati, jsem muslim? Jak jsi na nco takového pišel? Maminka mi íkala, že jsem Žid. Ale kdepak, podle muslimské víry jsi muslim, protože já, tvj otec jsem muslim. Otec se na matku rozzlobí a kií: Jednou provždy jsme si ekli, že o tom nebudeme mluvit! A pro jsi to chtl Alberte vlastn vdt? No... dole pod schody stojí kolo. Chtl jsem vdt, jestli ho mám ukrást, nebo prodat! Farní zpravodaj Tábora a okolí vydávají ímskokatolické farnosti uvedené v hlavice. Redakce: Tábor, Dkanská 305, tel vede Petr Svoboda. Farní zpravodaj na internetu: Náklad 500 výtisk. Bezplatné

13 HOSPODAENÍ FARNOSTÍ V ROCE 2004 Název položky (údaje v K) Tábor Sez. Ústí Pohnání Rat. Hory Nájemné + TA: prodej zahrady (290 tis.) , Sbírky , , , ,00 Dary , , Úroky z vedení út a ostatní píjmy 6499,68 8,86 3,75 4,80 Píspvek z diecéze akce s dtmi (Dušek) 4118 Píspvek z obce (msta) Píspvek z ministerstva (PO, RH z kraje) Píjmy celkem , , , ,80 Da z pevodu nemovitostí (prodej zahrady) 5815 Bohoslužebné poteby 29868, , Režijní výdaje , , , ,50 z toho: elektina a plyn 79454, ,00 koncert Kížová cesta 2650 Opravy budov , , ,00 z toho: Tábor: oltá v klášterním kostele: ,- boní oltá v dkanském kostele: ,- nátr šindelové stechy fary: ,- malá oprava stechy dk. kostela: ,- Sez. Ústí: pdní vestavba na fae: ,- stešní okna: ,- elektroinstalace na fae: ,- voda, topení, plyn: ,- Pohnání: hbitovní ze, kaplika: ,- vitráže oken, pletivo: ,- Ratiboice: oprava kostela: ,- oprava vstupní brány: ,- Odeslané sbírky a píspvky diecézi , ,00 z toho: Svatopetrský halé na poteby diecéze na charitativní úely na bohoslovce havarijní fond oprav svépomocný fond na misie na bible na uprchlíky na pomoc Iránu na pomoc Svaté Zemi pro Církevní ZŠ Orbis-Pictus , , Nákupy dlouhodobého majetku 36483, , ,00 z toho: kopírka (TA), kuchyská linka (SÚ) 29458, ,00 video (TA), žebík (SÚ, PO) 2699, , Ostatní výdaje z toho: zhotovení pohled kíž na hbitov Výdaje celkem , , , , Pehled nkterých úkon duchovní správy za rok 2004 v porovnání s rokem Kty Svatby Pomazání nemocných - individuáln spolen Pohby - do zem kremace

14 Vybrané bohoslužby v postní dob, ve Svatém týdnu a o Velikonocích ve farnostech: Chotoviny, Borotín, Hlasivo, Hoštice a Stezimí Popelení steda 16:30 Chotoviny mše svatá s oznaením popelem 18:00 Borotín mše svatá s oznaením popelem nedle postní 8:15 Chotoviny mše svatá, pi níž zpívá Karolína Bubleová - Berková 10:00 Borotín mše svatá s obady pijetí za ekatele ktu tvrtek až sobota po 3. nedli postní 16:00 (t)chotoviny postní duchovní obnova a svátost smíení (do 9:00 v so) 13:00(so) Hlasivo postní svátost smíení (v ostatních farnostech prbžn) bohoslužby Kvtné nedle sobota :00 Kostelec mše svatá s prvodem s ratolestmi 16:30 Hoštice mše svatá s prvodem s ratolestmi (o. Hroznata) nedle :15 Chotoviny mše svatá s prvodem s ratolestmi 10:00 Borotín mše svatá s prvodem s ratolestmi (o. Hroznata) 11:45 Hlasivo mše svatá s prvodem s ratolestmi (o. Hroznata) 12:00 Stezimí bohoslužba slova Zelený tvrtek 16:30 Borotín mše svatá na památku Veee Pán 18:00 Hlasivo mše svatá na památku Veee Pán (o. Hroznata) 18:00 Chotoviny mše svatá na památku Veee Pán Velký pátek 16:00 Borotín velkopátení obady 18:00 Hlasivo velkopátení obady (J. Hubenka) 18:00 Chotoviny velkopátení obady Bílá sobota 16:00 Borotín obady katechumenátu (veer) Slavnost Zmrtvýchvstání Pán Vigilie :00 Borotín obady Velikononí vigilie 21:00 Chotoviny obady Velikononí vigilie Den slavnosti :15 Chotoviny mše svatá 12:00 Stezimí mše svatá (o. Václav) 10:00 Borotín mše svatá 14:00 Hoštice mše svatá (o. Hroznata) 11:30 Hlasivo mše svatá Pondlí Velikononí. 8:15 Chotoviny dtská mše svatá 10:00 Borotín bohoslužba slova 12:00 Stezimí bohoslužba slova 15:00 Kostelec mše svatá, pi níž zpívá sbor Exodus (Sedlec Price)

15 Ekumenické bohoslužby a duchovní obnova v postní dob Steda: od hod ekumenická bohoslužba v církvi: Sobota: od hod. povede obnovu a pedstaví spiritualitu: ímskokatolické, Dkanská adventist s.d., nám. Mikuláše z Husi karmelitáni s. husitské, Farského ul schönstadtské hnutí bratrské, Bechyská ul fokoláre (Dílo Mariino) eskobratrské evangelické, Bílkova ul charismatická obnova starokatolické, pod Kotnovem obláti z Klokot; zpovdní den pravoslavné, Špitálské nám. Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2005 Kížová cesta v postní dob Dkanský kostel TA Ne Pá Klášterní kostel TA Tábor Klokoty Pá Sezimovo Ústí Ne 9.45 t Pohnání t Ne / So Ratiboské Hory Út Ne / So Sobota 19. bezna Písek diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie Kvtná (pašijová) nedle - ranní chvály a svcení ratolestí: mše svatá: Pondlí Svatého týdne - mše svatá Úterý Svatého týdne - mše svatá Steda Svatého týdne - mše svatá Zelený tvrtek 9.00 B katedrála: mše svatá se svcením olej - mše na památku Veee Pán Masarykv domov: sederová veee (pro pihlášené) Velký pátek - velkopátení obady Bílá sobota - modlitby u Božího hrobu 8.00 Slavnost Zmrtvýchvstání Pán - vigilie sobota obady velikononí vigilie ZAÍNÁ LETNÍ AS! - den slavnosti nedle mše sv. se žehnáním pokrm Pondlí velikononí - mše svatá - varhanní koncert (Hlahol) Ratiboice

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Pán vstal z mrtvých, jak ekl. Radujme se všichni a jásejme, nebo on kraluje navky. Aleluja. DUCHOVNÍ SLOVO

Pán vstal z mrtvých, jak ekl. Radujme se všichni a jásejme, nebo on kraluje navky. Aleluja. DUCHOVNÍ SLOVO byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 2 velikonoce 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY O co jde? Obraz Svaté rodiny putuje během doby adventní až do Štědrého dne 24.12. po farnosti - od rodiny k rodině, od domu k domu. Může to být vyjádření naši ochoty nabídnout střechu

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Natáení druhého CD scholy Gaudete

Natáení druhého CD scholy Gaudete Natáení druhého CD scholy Gaudete Nápad natoit pokraování prvního CD scholy vznikl prakticky ješt ped tím, než se CD vylisovalo a dostalo do farnosti, tedy zaátkem msíce záí 2013. Schola v té dob zpívala

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

ARTINOVY NOVINY 2/2006 RONIK X. LOVO NA ÚNOR. Velebím t, Ote, Pane nebe i zem, že jsi tajemství Božího království odhalil malikým.

ARTINOVY NOVINY 2/2006 RONIK X. LOVO NA ÚNOR. Velebím t, Ote, Pane nebe i zem, že jsi tajemství Božího království odhalil malikým. M ARTINOVY NOVINY 2/2006 RONIK X. Velebím t, Ote, Pane nebe i zem, že jsi tajemství Božího království odhalil malikým. Mt 11, 25 S LOVO NA ÚNOR VELKÉ ZAPLA PÁN BH "Nebojte se tch, kdo zabíjejí tlo duši

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více