Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění"

Transkript

1 Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění I. SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující a Příspěvkové Jihomoravského kraje uvedené v seznamu příspěvkových organizací (Příloha č. 1 této smlouvy), (dále jen Příspěvkové ) zastoupené na základě plné moci obchodní společností CEJIZA, s.r.o. zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno IČO: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C (dále jen Centrální zadavatel ) (jednotlivé Příspěvkové samostatně dále jen jako Kupující ; všechny Příspěvkové společně dále jen jako Všichni Kupující ) 2. Prodávající FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. zastoupená: Kamilem Frantíkem, jednatelem se sídlem: Svazarmovská 309, Frýdek-Místek IČO: DIČ: CZ plátce DPH: ano zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C bankovní spojení (číslo účtu): telefon: (dále jen Prodávající ) Kupující a Prodávající společně v dalším textu dále jen Smluvní strany uzavřeli v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) tuto kupní smlouvu (dále jen Kupní smlouva ). Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 1 z 17

2 II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 3. Kupní smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen Řízení veřejné zakázky ) veřejné zakázky s názvem Dodávky kancelářského papíru pro příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem, sp. zn.: CEKP0516 (dále jen Veřejná zakázka ). Jednotlivá ujednání Kupní smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku. 4. Účelem Kupní smlouvy je zabezpečení průběžných dodávek dále vymezeného kancelářského papíru (dále jen Předmět koupě ) Kupujícímu včetně logistického zajištění dodávek, a to v souladu se všemi smluvními podmínkami tak, aby byl zajištěn řádný provoz Kupujícího. 5. Každý z Kupujících je oprávněn po uzavření Kupní smlouvy jednat svým jménem a na svůj účet bez souhlasu ostatních Kupujících, s výjimkou změn nebo ukončení Kupní smlouvy. Právní jednání, učiněné Kupujícím na základě Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní bez souhlasu ostatních Kupujících, vyvolávají právní účinky pouze ve vztahu ke Kupujícímu, jenž tato jednání učinil. III. PŘEDMĚT KOUPĚ 6. Přesná specifikace Předmětu koupě je uvedena v příloze Kupní smlouvy (Příloha č. 2 Kupní smlouvy), (dále jen Specifikace Předmětu koupě ). 7. Předmět koupě bude sloužit k následujícím účelům: kancelářský papír používaný v tiskových a multifunkčních zařízeních Kupujícího a dalším běžným účelům. 8. Předmět koupě musí být k okamžiku odevzdání nový, v množství, jakosti a provedení vyplývajícím ze Specifikace Předmětu koupě a objednávky Kupujícího ve smyslu článku V Kupní smlouvy. Předmět koupě musí být dále v takové jakosti a provedení, 8.1. jež odpovídá vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě a na základě reklamy jimi prováděné. Předmět koupě musí zejména odpovídat plnění nabídnutému Prodávajícím v nabídce podané do Řízení veřejné zakázky, na jehož základě je Kupní smlouva uzavřena; 8.2. jež se hodí k účelu vyplývajícímu z Kupní smlouvy. IV. PŘEDMĚT ZÁVAZKU 9. Prodávající se zavazuje odevzdávat Předmět koupě Kupujícímu a převádět na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě, a to v množství dle potřeb a požadavků Kupujícího vyplývajících z objednávky. 10. Kupující se zavazuje přijímat Předmět koupě do svého vlastnictví, přebírat jej a platit Prodávajícímu cenu sjednanou dle Kupní smlouvy a příslušnou DPH, je-li Prodávající povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH ) hradit DPH. 11. Povinnost Prodávajícího odevzdat Předmět koupě dle Kupní smlouvy zahrnuje tato plnění: dodat Předmět koupě Kupujícímu ve vhodných obalech a baleních v příslušném množství do místa plnění dle odstavce 34 Kupní smlouvy; Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 2 z 17

3 11.2. vyložit Předmět koupě z dopravního prostředku, v němž byl Předmět koupě dodán do místa plnění dle odstavce 34 Kupní smlouvy, dle pokynů Kupujícího; umístit Předmět koupě v místě plnění dle odstavce 34 Kupní smlouvy dle pokynů Kupujícího. 12. Prodávající je povinen plnit povinnosti z Kupní smlouvy na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas. V. OBJEDNÁVKY 13. Kupní smlouva stanoví podmínky, za nichž budou probíhat dodávky Předmětu koupě, a upravuje vztahy v této souvislosti vznikající. 14. Jednotlivé dodávky Předmětu koupě (dále též Dodávka nebo Dodávky ) budou probíhat na základě objednávek Kupujícího, jejichž obsahem bude vymezení požadovaného plnění (dále jen Objednávka nebo Objednávky ). Obsahem Objednávky bude zejména: číselné označení Objednávky; označení Kupujícího; vymezení počtu požadovaných balení jednotlivých druhů Předmětu koupě; vymezení doby plnění dle článku VIII Kupní smlouvy. 15. Minimální hodnota jednotlivé Objednávky musí činit alespoň 1.500,- Kč bez DPH, tj. Kupující je v rámci jedné Objednávky povinen objednat dodání Předmětu koupě v takovém množství, aby kupní cena za Předmět koupě objednaný v jedné Objednávce dosáhla alespoň částky 1.500,- Kč bez DPH. 16. Prodávající je povinen odevzdat Kupujícímu Předmět koupě stanovený Kupujícím v Objednávce, případně vyplývající z Kupní smlouvy, za podmínek stanovených v Objednávce a sjednaných v Kupní smlouvě. 17. Objednávky budou činěny písemně poštou, faxem, em nebo jinak písemně na kontaktní údaje Prodávajícího uvedené v záhlaví Kupní smlouvy, příp. prostřednictvím internetového obchodu či internetové aplikace (e-shop), dostupné na internetové adrese: Kupující je oprávněn činit objednávky dle Kupní smlouvy nejdříve od VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 19. Kupní cena je stanovena jako jednotková kupní cena za jedno balení Předmětu koupě; kupní ceny za balení jednotlivých druhů Předmětu koupě jsou stanoveny ve Specifikaci Předmětu koupě (Příloha č. 2 Kupní smlouvy). 20. Kupní cena za Předmět koupě skutečně dodaný dle Kupní smlouvy a Objednávky, tj. kupní cena za Dodávku (dále jen Cena Dodávky ), bude stanovena na základě shora uvedené jednotkové kupní ceny, a to dle skutečně dodaného množství balení jednotlivých druhů Předmětu koupě. Jednotkové ceny uvedené v předchozím odstavci jsou stanoveny jako závazné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné. Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 3 z 17

4 21. Je-li Prodávající povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle Kupní smlouvy DPH, je Kupující povinen Prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny Dodávky. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Kupní smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 22. Cena Dodávky zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a jednotlivé Objednávky. Kupující není povinen hradit v souvislosti s Kupní smlouvou a jednotlivou Objednávkou žádné jiné finanční částky, než Cenu Dodávky a případně příslušnou DPH. Ujednáním tohoto odstavce není dotčeno právo Prodávajícího na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení a právo na náhradu škody či nemajetkové újmy způsobené Kupujícím. 23. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Prodávající je nespolehlivým plátcem DPH, je Kupující oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Prodávajícího. 24. Cenu Dodávky a případnou DPH je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 30 dnů ode dne převzetí Předmětu koupě. 25. Cena Dodávky a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Kupujícího. 26. Prodávající vyúčtuje Kupujícímu Cenu Dodávky a případnou DPH fakturou (dále jen Faktura ). Faktura vystavená Prodávajícím musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ZoDPH, v případě, že Prodávající není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura vystavená Prodávajícím musí vždy splňovat náležitosti stanovené 435 Občanského zákoníku. 27. Prodávající je oprávněn vyúčtovat Cenu Dodávky až po převzetí Předmětu koupě Kupujícím v souladu s článkem IX Kupní smlouvy. 28. Fakturu je Prodávající povinen doručit Kupujícímu nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 24 Kupní smlouvy. 29. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená v odstavci 24 Kupní smlouvy. 30. Stanoví-li Faktura splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Kupující oprávněn uhradit Cenu Dodávky a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře. 31. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Dodávky a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Prodávajícím používáno pro ekonomickou činnost, je Kupující oprávněn uhradit Cenu Dodávky a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Prodávajícím používán pro ekonomickou činnost. 32. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Dodávky, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Kupující oprávněn tuto Fakturu vrátit Prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je povinen opravit Fakturu dle pokynů Kupujícího. Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 4 z 17

5 33. Kupující neposkytuje žádné zálohy. VII. MÍSTO PLNĚNÍ 34. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě v sídle Kupujícího, nestanoví-li Kupující v Objednávce jinak. 35. Prodávající je povinen dodat Předmět koupě do sjednaného místa plnění vhodným způsobem vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa. VIII. DOBA PLNĚNÍ 36. Prodávající je povinen splnit povinnost odevzdat Předmět koupě v době stanovené Kupujícím v Objednávce. Doba plnění dle předchozí věty nesmí být kratší než 5 pracovních dnů ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu. 37. Nebude-li doba plnění v Objednávce uvedena nebo bude-li uvedena v rozporu s ujednáním předchozího odstavce, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu Předmět koupě stanovený v Objednávce Kupujícího do 5 pracovních dnů ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu. 38. Prodávající je povinen ověřit si běžnou pracovní dobu Kupujícího v místě plnění uvedeném v odstavci 34 Kupní smlouvy a dodat Předmět koupě do tohoto místa plnění tak, aby byl v co možná nejnižší míře narušen běžný provoz Kupujícího. 39. Ustanovení 1912 Občanského zákoníku se neužije a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se neužijí. IX. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ 40. Prodávající splní povinnost odevzdat Předmět koupě: převezme-li Kupující Předmět koupě, nebo umožní-li Kupujícímu nakládat s Předmětem koupě v místě plnění dle článku VII Kupní smlouvy a v době plnění dle článku VIII Kupní smlouvy a Kupující v rozporu s odstavcem 43 odmítne Předmět koupě převzít. 41. Kupující je oprávněn provést před samotným převzetím Předmětu koupě jeho kontrolu, zda splňuje veškeré požadované vlastnosti a požadavky dle Kupní smlouvy a Objednávky. 42. O předání Předmětu koupě je Prodávající povinen sepsat písemný doklad o předání (dále jen Dodací list ), který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Dodací list bude obsahovat alespoň následující náležitosti: číslo Objednávky; označení Kupujícího; datum a místo předání Předmětu koupě; uvedení množství balení jednotlivých druhů Předmětu koupě, jež je na základě Dodacího listu předáván Prodávajícím Kupujícímu; uvedení jednotkových kupních cen jednotlivých druhů Předmětu koupě, jež je na základě Dodacího listu předáván Prodávajícím Kupujícímu; Cenu Dodávky za skutečně dodaný Předmět koupě; Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 5 z 17

6 42.7. případné výhrady Kupujícího k přebíranému Předmětu koupě; podpisy Prodávajícího a Kupujícího, resp. jimi pověřených osob. 43. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout součinnost k jeho převzetí v následujících případech: Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované Kupní smlouvou nebo Předmět koupě bude vykazovat znaky zjevného poškození či znečištění nebo Prodávající dodá Předmět koupě do jiného místa, než jak je sjednáno v odstavci 34 Kupní smlouvy nebo Prodávající dodá Předmět koupě mimo dobu sjednanou v odstavci 36 Kupní smlouvy nebo Prodávající dodá Předmět koupě bez předchozí Objednávky nebo v rozporu s Objednávkou nebo Prodávající dodá Předmět koupě v jiném než požadovaném obalu nebo balení nebo Prodávající dodá Předmět koupě v porušeném obalu nebo balení nebo Prodávající nesplní některou ze svých povinností dle odstavce 11 Kupní smlouvy. 44. V případě, že Kupující Předmět koupě odmítne převzít, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Předmětu koupě a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Prodávající. Nebude-li záznam dle tohoto odstavce sepsán, sdělí Kupující důvody pro odmítnutí převzetí Předmětu koupě Prodávajícímu na jeho žádost. Poté, co Prodávající odstraní vytknuté vady, dohodnou se Smluvní strany na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě. Dohodou na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě nedochází ke změně doby plnění dle odstavce 36 a 37 Kupní smlouvy. X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 45. Vlastnické právo k Předmětu koupě nabývá Kupující okamžikem, kdy Prodávající splní dle odstavce 40 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě. 46. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající splní dle odstavce 40 povinnost odevzdat Předmět koupě. 47. Ustanovení Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí. XI. VADY PŘEDMĚTU KOUPĚ, UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ, PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 48. Předmět koupě musí být prostý všech faktických a právních vad a Prodávající je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním Předmětu koupě nebyla porušena práva Prodávajícího nebo třetích osob vyplývající z práv duševního vlastnictví. Předmět koupě má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. 49. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě, jíž se Prodávající zaručuje, že Předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému Kupní smlouvou, a že si zachová vlastnosti sjednané ve Specifikaci Předmětu koupě a nebude mít právní vady. Záruční doba činí 24 měsíců (dále jen Záruční doba ). Záruční doba k dodanému Předmětu koupě začíná běžet dnem, kdy Prodávající splní dle odstavce 40 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě. Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 6 z 17

7 50. Předmět koupě bude vadný, nebude-li: při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti stanovené Kupní smlouvou nebo při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilý pro použití k účelu stanovenému Kupní smlouvou nebo při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prostý právních vad. 51. Kupující má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy. 52. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené Kupujícím nebo třetími osobami, ledaže Kupující nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od Prodávajícího. 53. Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy. 54. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět koupě. 55. Prodávající odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Kupní smlouvy na jakost a provedení Předmětu koupě nemělo dojít. 56. Kupující je oprávněn vady reklamovat u Prodávajícího jakýmkoliv způsobem. Prodávající je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Kupující uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 57. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejblíže následující pracovní den nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou nejblíže následující pracovní den. 58. Pokud je Předmět koupě vadný, má Kupující právo požadovat dodání nového Předmětu koupě v množství, jež bude odpovídat množství vadného Předmětu koupě. Prodávající je povinen dodat nový Předmět koupě dle předchozí věty do 5 pracovních dní ode dne doručení reklamace Kupujícího. Nesplní-li Prodávající povinnost odstranit vady způsobem a ve lhůtě dle předchozí věty, je Kupující oprávněn zajistit si náhradní Předmět koupě na náklady Prodávajícího. 59. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Prodávajícímu. Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle odstavce 58 Kupní smlouvy je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit. 60. Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Kupujícím nebylo oprávněné, tj. že Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 7 z 17

8 61. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady. 62. Při dodání nového Předmětu koupě Prodávajícím vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího vadný Předmět koupě. 63. Prodávající je po odstranění vady povinen Kupujícímu písemně potvrdit, že došlo k odstranění vady. 64. Prodávající je povinen převzít a odvézt Předmět koupě dodaný v rozporu s podmínkami stanovenými v Kupní smlouvě, resp. v jednotlivých objednávkách ve smyslu odstavce 13 Kupní smlouvy. 65. Ustanovení , , a Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí. XII. NÁHRADNÍ PLNĚNÍ 66. Prodávající prohlašuje, že je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a že je oprávněn Kupujícímu poskytnout tzv. náhradní plnění (dále jen Náhradní plnění ) ve smyslu 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o zaměstnanosti ). 67. Kupující upozorňuje Prodávajícího, že odebíráním Předmětu koupě od Prodávajícího na základě Kupní smlouvy bude částečně plnit svoji povinnost stanovenou 81 odst. 1 Zákona o zaměstnanosti. 68. Prodávající je povinen dodávat Kupujícímu Předmět koupě podle Kupní smlouvy v režimu Náhradního plnění, a to minimálně v objemu stanoveném v odstavci 69 Kupní smlouvy. Na každé Faktuře musí být uvedeno, že předmět koupě byl dodán v režimu Náhradního plnění ve smyslu 81 odst. 2 písm. b) Zákona o zaměstnanosti. 69. Prodávající musí být schopen za dobu trvání závazku z Kupní smlouvy dodat Kupujícímu Náhradní plnění v minimálním objemu stanoveném jako součin jednotkových cen v Kč bez DPH sjednaných Kupní smlouvou a množství předpokládané spotřeby balení jednotlivých druhů kancelářského papíru uvedeného u Kupujícího v příloze č. 6 (variantě 6b) zadávací dokumentace Řízení veřejné zakázky (dále jen Náhradní plnění vyhrazené Kupujícímu ). Výše Náhradního plnění vyhrazeného Kupujícímu pro kalendářní rok 2016 činí 6/12 Náhradního plnění vyhrazeného Kupujícímu a pro rok 2017 činí 6/12 Náhradního plnění vyhrazeného Kupujícímu. 70. Prodávající prohlašuje, že Náhradní plnění vyhrazené Kupujícímu nepřekračuje maximální objem Náhradního plnění, jenž je Prodávající podle Zákona o zaměstnanosti oprávněn poskytnout. 71. Nebude-li Prodávající schopen dodat Předmět koupě v režimu Náhradního plnění, je povinen na tuto skutečnost Kupujícího výslovně upozornit a vyžádat si jeho předchozí písemný souhlas s dodáním Předmětu koupě mimo režim Náhradního plnění. Ujednáním předchozí věty není dotčen nárok Kupujícího na smluvní pokutu dle odstavce 78 Kupní smlouvy. O dobu od oznámení skutečnosti dle první věty tohoto odstavce do vyslovení souhlasu Kupujícího s Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 8 z 17

9 Dodávkou Předmětu koupě mimo režim Náhradního plnění se prodlužuje doba plnění stanovená dle článku VIII Kupní smlouvy. 72. Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu úplné a pravdivé údaje o počtu zaměstnávaných osob se zdravotním pojištěním, a to za každé kalendářní čtvrtletí předcházející jednotlivým Dodávkám dodaným podle Kupní smlouvy. Prodávající je povinen poskytovat údaje uvedené v předchozí větě průběžně po celou dobu plnění závazku z Kupní smlouvy, a to nejpozději k 15. dni následujícího kalendářního čtvrtletí, písemně na kontaktní údaje Kupujícího sdělené Kupujícím Prodávajícímu. 73. Prodávající je povinen v souladu s 81 odst. 3 Zákona o zaměstnanosti vést ve vztahu ke Kupujícímu evidenci Náhradního plnění poskytnutého Kupujícímu, která bude obsahovat zejména identifikační údaje Kupujícího, označení a cenu dodaného Předmětu koupě. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu nebo Centrálnímu zadavateli ve smyslu odstavce 106 Kupní smlouvy nahlédnutí do této evidence a pořízení výpisů nebo opisů z ní, a to bez zbytečného odkladu po té, co o to bude Kupujícím nebo Centrálním zadavatelem požádán. Údaje uvedené v této evidenci jsou dle výslovné dohody Smluvních stran důvěrné a Prodávající není oprávněn je zpřístupnit třetí osobě, s výjimkou Centrálního zadavatele nebo oprávněných úředních osob. 74. Pokud během trvání závazku z Kupní smlouvy Prodávající přestane být zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo z jiného důvodu nebude moci Kupujícímu dodávat Předmět koupě v režimu Náhradního plnění, je Prodávající povinen o této změně neprodleně písemně informovat Kupujícího. 75. Ukáže-li se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v tomto článku jako nepravdivé nebo poruší-li Prodávající jakoukoliv povinnost uloženou mu právnímu předpisy nebo Kupní smlouvou v souvislosti s poskytováním Náhradního plnění Kupujícímu, zavazuje se Prodávající uhradit Kupujícímu veškeré škody, jež Kupujícímu v důsledku nepravdivosti prohlášení Prodávajícího nebo v důsledku porušení povinností Prodávajícího vzniknou. Škodou dle předchozí věty se rozumí zejména odvod do státního rozpočtu ve smyslu 81 odst. 2 písm. c) Zákona o zaměstnanosti. XIII. SANKCE 76. Poruší-li Prodávající povinnost odevzdat Předmět koupě ve sjednané době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Předmětu koupě bez DPH, s jehož dodáním je Prodávající v prodlení, a to za každý den trvání prodlení. Prodlení dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím nebo obstaráním náhradního plnění Kupujícím na náklady Prodávajícího postupem dle odstavce 98 Kupní smlouvy. 77. Poruší-li Prodávající povinnost odstranit ve stanovené lhůtě vady Předmětu koupě, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny vadného Předmětu koupě bez DPH, s odstraněním jehož vad je Prodávající v prodlení, a to za každý den prodlení. Prodlení dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím nebo obstaráním náhradního plnění Kupujícím na náklady Prodávajícího postupem dle odstavce 58 Kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího. Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 9 z 17

10 78. Poruší-li Prodávající povinnost dodat Předmět koupě v režimu Náhradního plnění v množství Náhradního plnění vyhrazené Kupujícímu za příslušný kalendářní rok, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 % z rozdílu ceny Předmětu koupě dodaného v režimu Náhradního plnění v Kč bez DPH a celkové hodnoty Náhradního plnění vyhrazeného Kupujícímu pro příslušný kalendářní rok. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce nelze v jednom kalendářním roce uplatnit opakovaně. 79. Dodá-li Prodávající Předmět koupě mimo režim Náhradního plnění, aniž by k takové Dodávce měl předchozí písemný souhlas Kupujícího, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny takto dodaného Předmětu koupě v Kč bez DPH. 80. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 81. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 82. Splatnost smluvních pokut dle Kupní smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 83. Poruší-li Kupující povinnost zaplatit Cenu Dodávky ve sjednané době, je povinen uhradit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. XIV. DOBA TRVÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY 84. Kupní smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do Kupní smlouvu nelze během jejího trvání vypovědět. 85. Uplynutím doby sjednané v předchozím odstavci zaniká závazek vzniklý z Kupní smlouvy. 86. Zánikem závazku z Kupní smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran z jednotlivých Dodávek vzniklých na základě Kupní smlouvy. XV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 87. Všichni Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy zejména: bude-li Předmět koupě trpět vadami, které jej budou činit neupotřebitelným nebo, nebude-li mít Předmět koupě vlastnosti, které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil. 88. Prodávající je oprávněn pozastavit Dodávky, bude-li Kupující v prodlení s hrazením alespoň jedné Faktury po dobu delší než 90 dnů. XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 89. Prodávající prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 10 z 17

11 plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Prodávajícího a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 90. Prodávající prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Kupujícího dle Kupní smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s Kupní smlouvou. 91. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 Občanského zákoníku. 92. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 93. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o kontrole ), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 94. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Kupní smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Kupní smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 95. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Kupní smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Kupní smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 96. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v Kupní smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla. XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 97. Prodávající se zavazuje neprodleně písemně informovat Kupujícího o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění závazků vyplývajících z Kupní smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Prodávající zjistí, že by nastat mohla. Současně je Prodávající povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody či nemajetkové újmy hrozící Kupujícímu, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 98. V případě, že Prodávající nesplní svoji povinnost z Kupní smlouvy, resp. jednotlivé Objednávky, spočívající v dodání Předmětu koupě Kupujícímu, a současně do 5 pracovních dní od marného uplynutí doby dodání stanovené dle článku VIII Kupní smlouvy nedodá náhradní Předmět koupě, je Kupující oprávněn zajistit si náhradní Předmět koupě na náklady Prodávajícího. 99. Prodávající je povinen při dodání Předmětu koupě dodržovat v areálu Kupujícího veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným Předmětem koupě v areálu Kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené Kupujícím. Za areál Kupujícího se pro účely Kupní smlouvy považují veškeré prostory v užívání Kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním Předmětu koupě dle Kupní smlouvy. Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 11 z 17

12 100. Prodávající se zavazuje dodržovat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů Prodávající není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Kupujícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s Kupní smlouvou Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Kupujícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou na jakoukoliv pohledávku Kupujícího za Prodávajícím Kupující je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Prodávajícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou (zejm. smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Prodávajícího za Kupujícím Poruší-li Prodávající v souvislosti s Kupní smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Kupujícímu škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Prodávající zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Prodávajícího nebo vzniklá až v době, kdy byl Prodávající s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Prodávající povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. XVIII. CENTRÁLNÍ ZADAVATEL 106. Práva Kupujícího spojená s kontrolou plnění poskytovaného Prodávajícím na základě Kupní smlouvy, jakož i jiná oprávnění náležející dle Kupní smlouvy Kupujícímu, je oprávněn vykonávat kromě Kupujícího i Centrální zadavatel, který prováděl Řízení veřejné zakázky směřující k uzavření Kupní smlouvy, a to z titulu pověření k této činnosti Kupujícím. Jednání Centrálního zadavatele vůči Prodávajícímu i ve vztahu k plnění Kupní smlouvy, jsou považována za jednání Kupujícího Centrální zadavatel je oprávněn kontrolovat plnění poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu dle Kupní smlouvy zejména v následujícím rozsahu: kontrola (s)plnění smluvních podmínek sjednaných Kupní smlouvou Prodávajícím; kontrola plnění Prodávajícího z hlediska sjednaného předmětu a účelu Kupní smlouvy; kontrola vyúčtování plnění poskytnutého Prodávajícím z titulu Kupní smlouvy; kontrola vlastností dodaného Předmětu koupě z hlediska jeho souladu s Kupní smlouvou; kontrola odstranění případných vad dodaného Předmětu koupě uplatněných Kupujícím v souladu s podmínkami Kupní smlouvy Prodávající a Kupující se zavazují poskytnout Centrálnímu zadavateli veškerou nezbytnou součinnost pro provedení kontroly v rozsahu sjednaném v tomto článku Kupní smlouvy Prodávající se, ve smyslu 147a odstavce 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o veřejných zakázkách ), zavazuje předat Centrálnímu zadavateli pravdivé údaje o výši skutečně uhrazené ceny Všemi Kupujícími Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 12 z 17

13 dle kupních smluv uzavřených na základě Řízení veřejné zakázky, a to nejpozději 30 dnů před uplynutím lhůty, v níž je Centrální zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele údaje dle 147a odstavce 3 Zákona o veřejných zakázkách Prodávající se, ve smyslu 147a odstavce 1 písm. c) Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje předat Centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů Prodávajícího, jimž uhradil více než 10 % z celkové ceny uhrazené Všemi Kupujícími nebo jimž v jednom kalendářním roce uhradil více než 10 % z ceny uhrazené Všemi Kupujícími. Tuto povinnost se Prodávající zavazuje plnit v souladu s ustanovením 147a odstavce 5 Zákona o veřejných zakázkách Prodávající souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy v souladu s povinnostmi Centrálního zadavatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 112. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Všechny spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, změnu Kupní smlouvy jinou než písemnou formou Smluvní strany výslovně vylučují Kupní smlouva je sepsána v 3 vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Centrální zadavatel a 1 vyhotovení obdrží Prodávající Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Přílohy Příloha č. 1 Příloha č. 2 Seznam Příspěvkových organizací Jihomoravského kraje Specifikace Předmětu koupě V dne V dne Kupující Prodávající Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 13 z 17

14 Příloha č. 1 kupní smlouvy na dodávky kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění Seznam Příspěvkových organizací Jihomoravského kraje JM IČ DIČ Název SÍDLO JM_ CZ Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková Jílová 164/36g, Brno JM_ není plátce DPH Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková Vídeňská 55/47, Brno JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková Vídeňská 264/52, Brno JM_ není plátce DPH Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková Kounicova 684/16, Brno JM_ není plátce DPH Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková Jaselská 190/7, Brno JM_ není plátce DPH Zámeček Střelice, příspěvková Tetčická 311/69, Střelice JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Hostim, příspěvková Hostim 1, Hostim JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková Jevišovice 104, Jevišovice JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Plaveč, příspěvková Domov 1, Plaveč JM_ CZ Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková Dvořákova 1594/19, Znojmo JM_ není plátce DPH Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková Horní Česká 247/15, Znojmo JM_ není plátce DPH Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková náměstí Komenského 945/4, Znojmo JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková Helceletova 234/4, Brno JM_ není plátce DPH JM_ CZ Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková Kotlářská 263/9, Brno Sokolská 366/1, Brno JM_ není plátce DPH Dětské centrum Znojmo, příspěvková Mládeže 1020/10, Znojmo JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková Rooseveltova 999/21, Znojmo JM_ není plátce DPH Střední škola technická Znojmo, příspěvková Uhelná 3264/6, Znojmo JM_ není plátce DPH Dětský domov Znojmo, příspěvková Hakenova 716/18, Znojmo JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Skalice, příspěvková Skalice 1, Hostěradice JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková Veveří 944/133, Brno JM_ není plátce DPH Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková Botanická 63/70, Brno JM_ není plátce DPH Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková Palackého třída 343/68, Brno JM_ CZ Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková Purkyňova 2832/97, Brno JM_ není plátce DPH Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková Terezy Novákové 936/2, Brno JM_ CZ Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková Kudelova 1855/8, Brno JM_ CZ Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková Kamenice 798/1d, Brno JM_ není plátce DPH Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková Elgartova 689/3, Brno JM_ není plátce DPH JM_ CZ Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková Husova 537/10, Brno Lipová 233/20, Brno Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 14 z 17

15 JM_ není plátce DPH Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková Komenského 343/5, Boskovice JM_ není plátce DPH Gymnázium Boskovice, příspěvková Palackého náměstí 222/1, Boskovice JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková náměstí 9. května 951/7, Boskovice JM_ CZ Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková náměstí 9. května 2153/2a, Boskovice JM_ není plátce DPH Nemocnice Tišnov, příspěvková Purkyňova 279, Tišnov JM_ není plátce DPH Gymnázium Tišnov, příspěvková Na Hrádku 20, Tišnov JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková Dvořáčkova 316, Tišnov JM_ není plátce DPH Muzeum Brněnska, příspěvková Porta coeli 1001, Předklášteří JM_ není plátce DPH Střední odborná škola Fortika, příspěvková Tišnovská 15, Lomnice JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková Jungmannova 76/2, Vyškov Sídliště Osvobození 681/55, Vyškov JM_ CZ Nemocnice Vyškov, příspěvková Purkyňova 235/36, Vyškov JM_ CZ Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková Charbulova 1072/106, Brno JM_ CZ Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková Hybešova 253/15, Brno JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Brno, Vídeňská, příspěvková Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, příspěvková Vídeňská 244/26, Brno Klášterského 620/4, Brno JM_ není plátce DPH Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková Štolcova 301/16, Brno JM_ není plátce DPH Střední škola grafická Brno, příspěvková Šmahova 364/110, Brno JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvková Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis Brno, příspěvková Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková Došlíkova 4185/48, Brno Koperníkova 803/2, Brno Kociánka 2129/6, Brno Malinovského 280, Slavkov u Brna Štefanikova 1142/2, Boskovice JM_ není plátce DPH Dětský domov Boskovice, příspěvková Štefanikova 2344/2b, Boskovice JM_ není plátce DPH Domov Hvězda, příspěvková Nové Hvězdlice 200, Bohdalice JM_ není plátce DPH Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní, příspěvková Školní 3208/51, Kyjov JM_ není plátce DPH Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková třída Komenského 549/23, Kyjov JM_ není plátce DPH Dětské centrum Kyjov, příspěvková Strážovská 965/2, Kyjov JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže Vracov, příspěvková Sokolská 896, Vracov JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Letovice, příspěvková Masarykovo náměstí 203/29, Letovice JM_ CZ Masarykova střední škola Letovice, příspěvková Tyršova 500/6, Letovice JM_ není plátce DPH Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková Křetín č. p. 12, Křetín JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková Herbenova 2969/4, Břeclav Sady 28. října 674/1, Břeclav JM_ CZ Střední vinařská škola Valtice, příspěvková Sobotní 116, Valtice Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 15 z 17

16 JM_ není plátce DPH Emin zámek, příspěvková Šanov 275, Hrušovany nad Jevišovkou JM_ není plátce DPH Domov Božice, příspěvková Božice 188, Božice JM_ není plátce DPH Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková Bezručova 1601/33, Blansko JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Blansko, příspěvková Zámek 3/3, Blansko JM_ není plátce DPH SENIOR centrum Blansko, příspěvková Pod Sanatorkou 2363/3, Blansko JM_ není plátce DPH Gymnázium Blansko, příspěvková Seifertova 33/13, Blansko JM_ není plátce DPH Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, příspěvková Komenského 273/7, Mikulov JM_ není plátce DPH Srdce v domě, příspěvková Klentnice 81, Mikulov JM_ není plátce DPH Zámek Břežany, příspěvková Břežany 1, Břežany JM_ není plátce DPH Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková Tavíkovice 153, Tavíkovice JM_ CZ Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková Vejrostova 1143/2, Brno JM_ není plátce DPH S - centrum Hodonín, příspěvková Na Pískách 4037/11, Hodonín JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice, příspěvková nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov Široká 484/42, Ivančice JM_ není plátce DPH Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková U Školy 39, Zastávka JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Kuřim, příspěvková Zahradní 1529/21, Kuřim JM_ není plátce DPH Mateřská škola a Základní škola Hodonín, náměstí B. Martinů, příspěvková nám. B. Martinů 2952/5, Hodonín JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková Horní Valy 3655/2, Hodonín JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková Brandlova 2222/32, Hodonín Masarykova 379, Strážnice JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Strážnice, příspěvková Preláta Horného 515, Strážnice JM_ CZ Střední škola Strážnice, příspěvková J. Skácela 890, Strážnice JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková Hutník 1495, Veselí nad Moravou JM_ není plátce DPH LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková Boženy Němcové 151, Otnice JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková Zámecká 57, Sokolnice JM_ není plátce DPH Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková Součkova 500, Bučovice JM_ není plátce DPH Habrovanský zámek, příspěvková Habrovany 1, Rousínov JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková Zámecká 1, Černá Hora JM_ CZ Moravian Science Centre Brno, příspěvková Křížkovského 554/12, Brno Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 16 z 17

17 Příloha č. 2 kupní smlouvy na dodávky kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění Specifikace Předmětu koupě NÁZEV POŽADAVKY NA KVALITU Počet listů v balení Cena za 1 balení v Kč bez DPH Výrobce P/N výrobce Xerografický papír A4 80g, bílá / KVALITA A Xerografický papír A4 80g, bílá / KVALITA B Xerografický papír A4 80g, bílá / KVALITA C Bělost (CIE): min 164; opacita (%): min. 92,5; tloušťka (mm/1000): 107±4; Drsnost (ml/min): 180 ±50 Bělost (CIE): min 160; opacita (%): min. 91; tloušťka (mm/1000): 106 ±4; Drsnost (ml/min): 200 ±50 Bělost (CIE): min 146; opacita (%): min. 90; tloušťka (mm/1000): 106 ±4; Drsnost (ml/min): 210 ± ,00 mondi ,00 mondi ,00 mondi Xerografický papír A4 160g, bílá ,86 mondi Xerografický papír A4 80g, barevný ,36 mondi B Xerografický papír A4 160g, barevný ,71 mondi B Xerografický papír A3 80g, bílá / KVALITA A Xerografický papír A3 80g, bílá / KVALITA B Xerografický papír A3 80g, bílá / KVALITA C Bělost (CIE): min 164; opacita (%): min. 92,5; tloušťka (mm/1000): 107±4; Drsnost (ml/min): 180 ±50 Bělost (CIE): min 160; opacita (%): min. 91; tloušťka (mm/1000): 106 ±4; Drsnost (ml/min): 200 ±50 Bělost (CIE): min 146; opacita (%): min. 90; tloušťka (mm/1000): 106 ±4; Drsnost (ml/min): 210 ± ,00 mondi ,00 mondi ,22 mondi Xerografický papír A3 80g, barevný ,73 mondi B Xerografický papír A5 80g, bílá Xerografický papír A6 80g, bílá Xerografický papír 100% recyklovaný A4 80g Bělost (CIE): min 160; opacita (%): min. 91; tloušťka (mm/1000): 106 ±4; Drsnost (ml/min): 200 ±50 Bělost (CIE): min 160; opacita (%): min. 91; tloušťka (mm/1000): 106 ±4; Drsnost (ml/min): 200 ±50 Bělost (CIE): min 55; opacita (%): min. 93; tloušťka (mm/1000): 102±6; Jasnost (ISO-D65): min 70 % ,65 mondi ,83 mondi ,34 Haisberg Německo Kupní smlouva CEKP0516 část č. 2 Stránka 17 z 17

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany 1. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Nájemní smlouva pro Nemocnici Tišnov, p.o.

Nájemní smlouva pro Nemocnici Tišnov, p.o. Nájemní smlouva pro Nemocnici Tišnov, p.o. č.516/2015/z/570314380 I. SMLUVNí STRANY 1. Jméno: sídlo: zastoupený: IČO: DiČ: bankovní spojení (číslo účtu): e-mail: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE XEROGRAFICKÉHO PAPÍRU uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy kupujícího: 15/119-0 Česká republika - Úřad vlády

Více

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I Smluvní strany 1. Kupující:

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Kupní smlouva Dodávka konferenčních židlí

Kupní smlouva Dodávka konferenčních židlí Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení Kupní smlouva Příloha č. 1 vzor kupní smlouvy č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. se sídlem IČ: DIČ: Bankovní

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j.:PPR-13761-8/ČJ-2012-990670 uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

K U P N Í S M L O U V A č. KS uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

K U P N Í S M L O U V A č. KS uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) K U P N Í S M L O U V A č. KS011216 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany 1. Základní škola a Střední škola Kupeckého 576 se

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Dodávka ICT vybavení včetně SW

Dodávka ICT vybavení včetně SW Příloha C NÁVRH SMLOUVY Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. j. VS 88/009/001/2013-39/LOG/501 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, dle 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen smlouva ) Článek I.

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen smlouva ) Článek I. Příloha č. 3 k Výzvě k podání nabídek č. j.: HSAA-1871-4/2015 1 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ:

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen Smlouva) 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující

Více

KUPNÍ SMLOUVA podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Gymnázium Brno-Řečkovice Sídlo: Terezy Novákové 2, 621 00 Brno Zastoupený: RNDr. Peter Krupka, Ph.D.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Program švýcarsko-české spolupráce Název sub-projektu: Nákup zdravotnických

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník č.evidenční kupujícího : č.evidenční prodávajícího : I. Smluvní strany 1. Kupující: Základní škola pro zrakově postižené,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále také

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více