Městský úřad STRÁŽNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 1 1 1

2 2 2 2

3 Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Strážnice konaného dne Rada města Strážnice 1) schvaluje 32 ukončení stávající nájemní smlouvy na prostory na zdravotním středisku náměstí 17. listopadu čp ve Strážnici s nájemcem MUDr. Marií Karasovou, a to dohodou ke dni , 33 uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou na prostory na zdravotním středisku náměstí 17. listopadu čp ve Strážnici o výměře 96,92 m 2, s nájemcem MUDr. Marie Karasová s. r. o., s platností od 1. 4., 34 prodloužení pracovní smlouvy s referentkou TIC Strážnicko Mgr. Lenkou Gronskou ode dne na dobu neurčitou, 35 text výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentaci v rámci projektu výzvy č. 22 IOP Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Strážnice, 36 rozpočtové opatření č. 1/ ve výši 369,9 tis. Kč na straně příjmů a výdajů, 37 nákup publikace Modré z kypy v počtu kusů v celkové ceně Kč pro potřeby města Strážnice, 38 v rámci výběrového řízení na dodavatele těžebních a pěstebních prací v lesích města Strážnice pro rok výzvu k podání nabídky včetně zadávacích podmínek a hodnotících kritérií, seznam přímo obeslaných firem výzvou k podání nabídky (Lesy Horňácko s. r. o., Kuželov 14, Hrubá Vrbka , IČO: , Ing. Radek Škarpich, Brusné 1, Bystřice pod Hostýnem 1, IČO: , LESTOP s. r. o., Slovácká 2725/23, Břeclav, IČO: , Hasala Dušan, Farská 1014/32, Svatobořice, IČO: , PETRA spol. s r. o., Brandlova , Hodonín, IČO: ), komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing. Petra Fialová, Mgr. Eva Nováková, ing. Romana Okániková, ing. Jiří Sochor a náhradníky členů komise ve složení Ing. Petr Helísek, Ing. Jaromír Michálek, Jiří Slezák, 39 členy komise pro otevírání obálek k VŘ v rámci Výzvy č. 22 IOP Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Strážnice Vladimír Koupil, Ing. Romana Okániková, Ing. Jaromír Michálek, Ing. Zuzana Michalíková Eunice Consulting, a. s. a Vlasta Masaříková Eunice Consulting a. s. a hodnotící komise ve složení Vladimír Koupil, Jiří Příkazký, Mgr. Libor Pavlík, Ing. Jiří Novák a Jitka Všetulová, 40 výběr firem oslovených v rámci VŘ Výzva č. 22 IOP Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Strážnice. 2) neschvaluje 1 další poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Fčeličky (na úhradu nájmu ve zkušebně), 2 poskytnutí finančního daru spolku Benatura v Hodoníně na pořádání benefičního plesu. 3) nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení 1 pořízení regulačního plánu pro lokalitu Jizdébka pro využití pozemků v osobním vlastnictví. 4) revokuje 1 usnesení číslo 4/14-1/ o ukončení stávající nájemní smlouvy na prostory na zdravotním středisku ve Strážnici s nájemcem MUDr. Marií Karasovou, a to dohodou ke dni (z důvodu transformace nájemce na základě obchodního zákona z fyzické osoby na právnickou osobu) a usnesení číslo 4/14-1/ z o uzavření nové nájemní smlouvy na prostory na zdravotním středisku ve Strážnici o výměře 96,92 m 2, s nájemcem MUDr. Marie Karasová s. r. o., s platností od

4 USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Strážnice konaného dne Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 18 plnění úkolu č. 6/- uloženého řediteli ZŠ M. K. na 6. radě města dne ) schvaluje 41 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, obnova TS Vinaři na pozemku KN čp. 430/1 mezi organizací E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene, 42 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, rozšíření knn, Trunečka na pozemku KN čp. 3121, 12/4 mezi organizací E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice jako povinným z věcného břemene, 43 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, přípojka knn, Jiří Novák na pozemku KN čp. 2861/384 mezi organizací E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice jako povinným z věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, rozšíření knn, Město-stánky na pozemku KN čp. 286 mezi organizací E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene. 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 11 záměr odprodeje pozemků čp. 3240/4 orná půda o výměře 23 m 2 a čp. 3241/5 zahrada o výměře 29 m 2 v trati Dolní Mrhoně, v k. ú. Strážnice na Moravě, v majetku města dle žádosti p. Tomáše Boka, bytem za účelem usnadnění péče o jeho majetek, 12 záměr prodeje částí pozemků o celkové vým m 2 zapsaných na listu vlastnictví č. 1, vše orná půda v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města: část čp. 2864/42 o vým. cca 6 m 2, část čp. 2864/43 o vým. cca 542 m 2, část čp. 2864/ o vým. cca 533 m 2, část čp. 2864/45 o vým. cca 519 m 2, část čp. 2864/3 o vým. cca 543 m 2, část čp. 2864/46 o vým. cca 501 m 2, část čp. 2864/47 o vým. cca 554 m 2, část čp. 2864/48 o vým. cca 524 m 2, dle žádosti firmy GUMEX, spol. s r. o. se sídlem, Strážnice; jedná se o plochu, která se nachází za současným areálem firmy směrem na Petrov o rozměrech 90 m x 46,23 m v trati Drahy u Žerotína, 13 záměr odprodeje části pozemku čp. 222/1 o vým. cca 5 m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace, v ul. Újezd, v k. ú. Strážnice na Moravě z majetku města, dle žádosti p. Šárky Grabcové, bytem, Strážnice za účelem výstavby garáže u rodinného domu, 14 rozpočtové opatření č. 2/ ve výši 224,6 tis. Kč na straně příjmů a výdajů podání žádosti o dotaci, (finanční příspěvek) poskytované MMR ČR z Programu podpory bydlení pro rok, podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť, a to na projekt Regenerace sídliště Kovářská, Strážnice I. etapa oprava, 16 projekt Regenerace panelového sídliště Kovářská, Strážnice, 17 zabezpečení realizace projektu Regenerace sídliště Kovářská, Strážnice I. etapa oprava chodníků po schválení žádosti o dotaci poskytované MMR ČR z Programu podpory bydlení pro rok, podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť, 18 financování projektu Regenerace sídliště Kovářská, Strážnice I. etapa oprava chodníků z rozpočtu města Strážnice pro rok ve výši min. 30 % z celkových oprávněných výdajů na projekt, 19 revokovat usnesení č. 2/14-2/21 z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne o schválení záměru odprodeje části pozemku čp. 2740/5 o vým. cca 90 m 2 ost. plocha, jiná plocha v ul. Tyršova v k. ú. Strážnice na Moravě. 4

5 USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne Zastupitelstvo města Strážnice 1) bere na vědomí 6 plnění usnesení z minulého zastupitelstva, 7 rozpočtové opatření č. 8/14 ve výši tis. Kč na straně příjmů a výdajů, 8 rozpočtové opatření č. 1/ ve výši 369,9 tis. Kč na straně příjmů a výdajů, 9 rozpočet DSO Mikroregion Strážnicko na rok, 10 rozpočet DSO Obce pro Baťův kanál na rok, 11 zápis z 1. zasedání kontrolního výboru ze dne ) schvaluje 27 za ověřovatele zápisu p. Pavla Varsamise a p. Vojtěcha Studénku, 28 rozpočtové opatření č. 2/ ve výši 224,6 tis. Kč na straně příjmů a výdajů, 29 dohodu o spolupráci při pořádání hudebního festivalu s názvem Festival Slunce Strážnice v termínu 10. a 11. července, 30 projekt Regenerace panelového sídliště Kovářská, Strážnice, 31 podání žádosti o dotaci (finanční příspěvek) poskytované MMR ČR z Programu podpory bydlení pro rok, podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť, a to na projekt Regenerace sídliště Kovářská, Strážnice 1. etapa opravy chodníků, 32 zabezpečení realizace projektu Regenerace sídliště Kovářská, Strážnice 1. etapa oprava chodníků po schválení žádosti o dotaci poskytované MMR ČR z Programu podpory bydlení pro rok, podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť, 33 financování projektu Regenerace sídliště Kovářská, Strážnice 1. etapa oprava chodníků z rozpočtu města Strážnice pro rok ve výši min. 30 % z celkových oprávněných výdajů na projekt, 34 odkup nemovitosti z majetku p. Molíkové Marie, bytem, p. Gajdy Antonína, bytem a p. Gajdy Františka, bytem do majetku města, a to pozemku čp. 2786/6 ost. plocha, ost. komunikace o vým. 41 m 2 v k. ú. Strážnice na Mor., (pozemek je zastavěn místní komunikací v ul. Drahy) za cenu 100 Kč/m 2, 35 odprodej pozemku čp. 2861/596 zastavěná plocha o vým. 10 m 2 v ul. Tyršova v k. ú. Strážnice na Mor., (dle grafické přílohy), z majetku města do majetku firmy E.ON Česká republika, s. r. o. za cenu 300 Kč/m záměr odprodeje části pozemků zapsaných na LV č. 1, vše orná půdy v k. ú. Strážnice na Mor., o celkové výměře 4162 m 2 : část čp. 2864/42 o vým. cca 6 m 2, část čp. 2864/43 o vým. cca 542 m 2, část čp. 2864/ o vým. cca 533 m 2, část čp. 2864/45 o vým. cca 519 m 2, část čp. 2864/3 o vým. cca 543 m 2, část čp. 2864/46 o vým. cca 501 m 2, část čp. 2864/47 o vým. cca 554 m 2, část čp. 2864/48 o vým. cca 524 m 2 dle žádosti firmy GUMEX, spol. s. r. o. se sídlem Strážnice, ; jedná se o plochu, která se nachází za současným areálem firmy směrem na Petrov o rozměrech 90 m x 46,24 m v trati Drahy u Žerotína, 37 záměr odprodeje pozemků čp. 3240/4 orná půda o vým. 23 m 2 a čp. 3241/5 zahrada o vým. 29 m 2, obojí v trati Dolní Mrhoně v k. ú. Strážnice na Mor., v majetku města, dle žádosti p. Tomáše Boka, bytem, za účelem usnadnění péče o jeho majetek, 38 záměr odprodeje části pozemku čp. 222/1 o vým. cca 5 m 2 ost. plocha, ost. komunikace, v ul. Újezd, v k. ú. Strážnice na Mor., z majetku města, dle žádosti p. Šárky Grabcové, bytem za účelem výstavby garáže u rodinného domu, 39 aby starostka města Mgr. Renata Smutná zastupovala město Strážnici na valných hromadách a v orgánech obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, včetně účasti ve sdružení obcí; jedná se o Svaz měst a obcí, Sdružení obcí a měst Jižní Moravy, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Vodovody a kanalizace Hodonín, Mikroregion Strážnicko, Místní akční skupina Strážnicko a Sdružení Obce pro Baťův kanál, 5

6 40 aby p. Jitka Všetulová, vedoucí finančního odboru, byla členkou dozorčí rady DSO Obce pro Baťův kanál, 41 prominutí dluhu (částka za smluvní pokuty dle čl. XII. Smlouvy o nájmu nebytových prostor) p. Lukáše Hrdého ve výši Kč a další dluhy (budoucí smluvní pokuty vyplývající z článku XII. shora popsané smlouvy), vzniklé od do budoucna za podmínky, že bude nadále řádně splácet svůj dluh dle splátkového kalendáře, 42 plán kontrol finančního výboru na I. pol.. 3) pověřuje 4 místostarostu města PhDr. Waltera Bartoše, Ph.D., MBA řízením Městské policie Strážnice, 5 Mgr. Risto Ljasovského místopředsedou finančního výboru, 6 Ing. Michala Daňka, Ph.D. místopředsedou kontrolního výboru. 4) revokuje 1 Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva ze dne usnesení č. 2/14-2/21 o schválení záměru prodeje části pozemku čp. 2740/5 v k. ú. Strážnice na Mor. 5) ukládá 3 vypracovat investiční záměr opravy komunikace Ořechovka včetně případných parkovacích stání; do kdy: do červnového MěZ, odpovídá: Odbor investic a správy budov. Odbor investic Mateřská škola Smetanova a Skácelova výměna oken a zateplení obvodových konstrukcí V průběhu ledna došlo k předání staveniště u obou staveb, čímž započala vlastní realizace. V současné době jsou řešeny technické a časové detaily postupu prací při výměně oken za nepřerušeného provozu obou školek. Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko V rámci projektu budou zrealizované přípravné a projektové práce na zabezpečení prevence a ochrany před povodněmi tvorba větrolamů, biokoridorů, biocenter, určení rizikových oblastí. Výstupem projektu bude konkrétní dokument obsahující konkrétní řešení v konkrétních lokalitách katastrálního území Strážnice. Zhotovitelem plánu se na základě výběrového řízení stal Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. z Brna, který v současné době mapuje z hlediska hydrologického celé katastrální území Strážnice. Revitalizace sídliště Kovářská Město Strážnice podalo v únoru žádost o poskytnutí dotace na I. etapu regenerace panelového sídliště, tj. na opravu chodníků. Žádost byla podpořena i výsledkem anketního průzkumu mezi občany na sídlišti, z něhož vyplynulo, že nejbolestivějším místem sídliště jsou technicky nevyhovující chodníky. Pokud by naše žádost byla kladně hodnocena a uznána, došlo by v průběhu letošního roku k opravám chodníků. V roce 16 bychom pak chtěli podat žádost o poskytnutí dotace na II. etapu rekonstrukce a výstavba parkovacích stání. Ing. Petr Helísek Termíny svozu tříděného odpadu BŘEZEN Papír (modré pytle):...úterý 3. března Plast (žluté pytle):...úterý 10. března 6

7 Evidence obyvatel Strážnice Společenská kronika Počet sňatků v roce 14: 55; z toho církevních: 10 Rok 14 byl svatebním rokem celkem pro 55 párů. Dva obřady probíhaly dvojjazyčně, neboť v jednom případě byl ženich z Maďarska a ve druhém případě nevěsta z Holandska. Co se týká svatebního místa, v obřadní síni města Strážnice bylo sezdáno 14 párů, 4 obřady se konaly mimo úředně stanovená místa v restauraci Pod Věží, v zámeckém parku a zámeckých sklepech. V Radějově, který je rovněž součástí správního obvodu Matričního úřadu Strážnice, bylo v Penzionu Roseta uzavřeno celkem 25 sňatků, 1 sňatek se uskutečnil v radějovské oboře a 2 sňatky v obřadní místnosti obce Radějov. Stav obyvatel k : 56 obyvatel V průběhu roku 14 se narodilo 47 dětí (z toho děvčat a 27 chlapců). 68 našich občanů zemřelo, 71 osob se do Strážnice přistěhovalo a 83 osob se odstěhovalo. Věkovou strukturu obyvatel města Strážnice ke dni znázorňuje následující tabulka: Pohlaví Celkem Ženy Muži celkem Ze života města a já prosím: Nechme zvony znít! Zvon je jednou z mála vzácných památek, která každého člověka doprovází nepřetržitě v den všední i sváteční, při práci i slavnosti. K srdci lidskému promlouvá vždy řečí vítanou a dobrou. Naše strážnické zvony však pomalu jeden po druhém umlkají. Důvodem je jejich havarijní stav. Naposled se nutnost opravy razantně připomenula v polovině února, kdy při zvonění před večerní mší svatou upadlo srdce posledního funkčního zvonu v kostele Panny Marie. Teď tam zvony mlčí. Od kostela sv. Martina zatím ještě můžeme slyšet hlas zvonů umístěných v Bílé věži. I ony však potřebují řádnou opravu. Jaké máme u nás zvony? V Bílé věži se nachází tři zvony se jmény: sv. Josef, sv. Antonín a sv. Barbora. V kostele Panny Marie jsou: sv. Josef, sv. Cyril a Metoděj a sv. Václav. Nejstarší z nich je sv. Josef z roku Nejmladší je sv. Cyril a Metoděj z roku 1988 a je také nejtěžší. Váží 800 kg. Vzhledem k nutnosti oprav farnost v minulém roce oslovila odborníky zvonaře, aby provedli studii a navrhli řešení. Na základě jejich posudku lze začít provádět postupné opravy zvonů. Není třeba lít nové zvony, 7

8 pouze se budou opravovat stávající tak, aby mohly znovu sloužit svému účelu. Zkrácený popis navrhovaných opatření uvádíme níže. Opravy plánujeme udělat postupně tak, jak dovolí finanční možnosti. Celkové náklady předpokládáme cca Kč. Hledáme možnosti, jak potřebné peníze dát dohromady. Dne se uskutečnil benefiční koncert skupiny Spirituál kvintet. Výtěžek z tohoto koncertu bude použit na opravu zvonů. Celkový výnos činí 91 0 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli. Náš velký dík patří i sponzorům, bez nichž by se koncert nemohl uskutečnit. Další aktivitou pro zvony byl prodej perníčků při rozžíhání vánočního stromu. Také z Fašankového plesu jsme obdrželi 50 Kč z každé prodané vstupenky. Věříme, že se dobré dílo bude postupně dařit. Říká se, že doba není lehká. Ale která doba byla? Když vidíme, co dokázali naši předkové zbudovat v nesrovnatelně náročnějších podmínkách, motivuje nás to. Máte-li chuť také pomoci, můžete se připojit k veřejné sbírce. Ta bude probíhat v našem městě v měsících březen až květen. Pokladničky, kam můžete vhodit libovolnou částku na opravu zvonů, budou umístěny na těchto místech: Farní úřad Strážnice, Cukrárna U Anděla v ulici Kostelní, Elektro Lžičař ve Veselské ulici, Papírnictví Haraštová v Masarykově ulici a v Petrově na Obecním úřadě. Mimo veřejnou sbírku lze posílat příspěvky přímo na bankovní účet ŘKF Panny Marie Strážnice, /0800 variabilní symbol Děkujeme za každý Váš finanční dar! Navrhované opatření pro obnovu technického vybavení a zachování zvonů v bezvadném, bezpečném a provozuschopném stavu budoucím generacím: Zvony spustit na podlahu věže a demontovat z nich nevhodné technické vybavení. Vyrobit nové okované dubové hlavy s hřídelí a typizovanými ložisky. Pro všechny zvony vyrobit z kujné oceli nová kovaná srdce s pěstí. Pláště zvonu se před usazením do dubové hlavice vyčistí a opatří konzervačním přípravkem na bázi včelího vosku. V žádném případě nebude zasaženo do hmoty zvonu. Pro pohon zvonu se použijí nové lineární motory, které přenášejí hnací sílu přímo na dubovou hlavu na principu magnetického polštáře. Tento systém zařízení dokáže rozhoupat zavěšený zvon pravidelně bez počátečních tvrdých záběrů, nárazů a minimalizuje negativní účinky působící na statiku věže. Lineární motor řízený elektronickou řídící jednotkou umožňuje regulaci úhlu kyvu zvonu na každou stranu, a tím se docílí pravidelných úderů bití srdce na obě strany. Když se zvon rozhoupe, řídící jednotka zabezpečí pravidelné impulzy, které stačí pro předepsaný výkyv zvonu. Farnost Strážnice 8

9 Cestu mezi antarktickým ledem si našla polsko-česká expedice s Dušanem Jamným na palubě jachty Selma expeditions Dne. 1. vyrazili z Hobartu směrem do Velrybí zátoky v Rossově moři. Po namáhavé plavbě v extrémně náročných podmínkách se podařilo dne 12. února v čase 21 h a 29 min. plachetnici SELMĚ dosáhnout vytčeného cíle pozice 78 43,926 S a ,957 W, což je nový světový rekord všech plovoucích plavidel (více na BLAHOPŘEJEME!!! Došlo do redakce PODĚKOVÁNÍ Ing. Dušan Jamný, Strážničan a také zakladatel nedávno vzniklého Českého antarktického nadačního fondu, je v současné době na palubě plachetnice SELMA expeditions. Tato polsko-česká posádka se rozhodla podniknout unikátní expedici doplout z mysu Horn do antarktického Rossova moře, které je nejobtížněji dostupným a nejchladnějším mořem na světě. Jedná se o mezinárodní projekt, který se inspiruje polárními výpravami Amundsena, Shackletona a dalších. Dušan Jamný je jediný Čech na palubě Selmy. PhDr. Jaroslav Žák, Český antarktický nadační fond Šťastný návrat přeje redakce!!! Děkujeme všem za projevení soustrasti a květinové dary při posledním rozloučení s paní BOŽENOU SASÍNOVOU. Zvláště bychom chtěli poděkovat cimbálové muzice Strážničan se zpěváky paní Janou Hanákovou a panem Tomášem Pánkem, členům souboru Danaj a paní Přikrylové za krásný a srdečný projev. Manžel Pavel Sasín s rodinou 9

10 Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Přivítali jsme budoucí prvňáčky Zdeňka Dudová Po dva čtvrtky 29. ledna a 5. února probíhal na naší škole zápis do první třídy. Pro každého předškoláka i jeho rodiče je tento den významnou událostí, proto jsme se snažili, aby proběhl v příjemné a klidné atmosféře. K zápisu v tomto roce přišlo celkem 40 dětí. Do dvou prvních tříd pravděpodobně nastoupí 36 žáků. Výsledky přijímacího řízení budou k nahlédnutí na webových stránkách školy. Těšíme se na všechny prvňáčky! Reportáž z pojízdného planetária Jakub Hegr, 6. A Dne k nám do Základní školy Marie Kudeříkové ve Strážnice zavítalo mobilní planetárium. Bylo to zajímavé oživení vyučování. Celý asi hodinový program byl doprovázen animovaným filmem o vesmíru. Promítání bylo prokládáno výkladem o různých planetách a Slunci. Přednáška se mi moc líbila a dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací. Zapojte se do Extra třídy Jana Buchtová a žáci 7. A Naše třída 7. A se přihlásila do projektu Extra třída. Projekt nám vyšel a teď už ho stačí zrealizovat. Proto Vás srdečně zveme na tvořivou dílničku, kde Vašim dětem pomůžeme vytvořit originální tričko. Tvoření bude probíhat v úterý 17. března od 9.30 ve Velké klubovně ZŠ M. Kudeříkové. Těšíme se na Vás. Vybavení učebními pomůckami pro výuku přírodovědných předmětů se osvědčuje Božena Berčíková V lednu tohoto školního roku u nás vznikl Kroužek mladých experimentátorů. Jsou zde žáci, které spojuje zájem o přírodní vědy, především o fyziku a chemii, a chuť experimentovat. Kluci pracují především s novými moderními učebními pomůckami, které jsme získali z projektu podporujícího zájem žáků o přírodovědné předměty pod názvem Vybavení učebními pomůckami pro výuku přírodovědných předmětů. Získat nové pomůcky se nám podařilo především s finanční podporou státního podniku Lesy ČR a spolku OSMA. 10

11 Lyžařský kurz Anna Stoláriková a Terezie Piškulová 7. A Na lyžák jsme vyrazili v neděli 11. ledna, jeli jsme na horskou chatu Portáš. Cesta autobusem byla fajn. Po příjezdu nás čekala dlouhá cesta pěšky do kopce. Šli jsme lesem, kde bylo všechno namrzlé, ale nakonec jsme se všichni v pořádku dopravili nahoru. Ubytovali jsme se do našich připravených pokojů a vybalili si věci. Pokoje byly útulné. Během týdne na horách jsme chodili na procházky a hlavně lyžovali. Protože na Portáši nebylo dost sněhu, lyžovali jsme na Kohútce. Lyžování bylo super. Večer jsme se střídali ve vymýšlení programu. Pak byla diskotéka a poslední den karneval, kde bylo spoustu masek např. čarodějnice, učitelka, břišní tanečnice a další. Lyžák jsme si moc užili. Na olympiádě v anglickém jazyce jsme se neztratili Alexa ndra Pelcmanová Každoročně v únoru si milovníci cizích jazyků a výherci školních kol můžou změřit svoje síly v okresních kolech této soutěže. Ve čtvrtek se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce a v závěrečném hodnocení této soutěže a při představení nejlepších soutěžících také zvučně zazněl název Základní školy M. Kudeříkové ve Strážnici. Žák 7. A Viktor Valovič v kategorii žáků šestých a sedmých ročníků svými jazykovými dovednostmi okouzlil odbornou porotu a získal 1. místo. Z tohoto výsledku máme velikou radost a Viktorovi přejeme ještě hodně dalších úspěchů ve studiu cizích jazyků. Základní škola Školní Strážnice Karneval Mgr. V. Tihlaříková Plesová sezona je v plném proudu, a proto jsme se rozhodli také na naší škole uspořádat karneval pro děti 1. stupně. Ve čtvrtek žáci přicházeli do školy převlečení do nejrůznějších kostýmů. Do tělocvičny, kde se karneval konal, za nimi přišel šašek Čiko s Čikolinou velkou plyšovou medvědicí. Během dopoledne se střídaly nejrůznější taneční kreace a všem se jistě nejvíc líbily soutěže a tvoření s nafukovacími balónky. Po karnevalu nastala vážnější část dopoledne rozdávalo se pololetní vysvědčení. 11

12 Poděkování všem organizátorům a sponzorům 6. školního plesu Mgr. R. Lanová Tímto bychom chtěli poděkovat plesovému výboru, občanskému sdružení, rodičům a vinařům z blízkého i dalekého okolí a všem ostatním, kteří přispěli jakoukoliv formou k uskutečnění plesu. Dále chceme poděkovat všem sponzorům: rodina Hlúpikova, Vesnet, Aclesia s. r. o., Regevita, Berner, Galanterie Bartošová, Papírnictví Kříž, Škodák, S. Kadubec, Univeler, Big-Mat Strážnice, Prádelna Macháček, P. Vojtek, Seal Strážnice, CK Ludor, CK IRRA, paní Eva Salčák-Mikésková, fa Bukotec, rodina Hrdá, Smero, Martykán, paní Jana Ručná, Dobčákovi, Obuv p. Šelepová, Zelená lékárna p. Maxerová, Cyklo p. Mráková, Nosped Radějov, Lékárna Dr. Max, fa Fornax, fa Arimo, Charita Strážnice, ZPF M. Příkazský, p. Dufková, Optika Effatha, PNEU PLUS, rodina Švrčkova, DAF, Pomněnka p. Bučková, paní Kasalová, Pedikúra Jamná, Kadeřnictví Grézlová, Trafika Pod Podloubím, kadeřnictví paní Jarošová, Restaurace u Kalendů, město Strážnice, VAK Hodonín, fa Gumex, Kosmetika Rašková, p. Belšíková, Z. Špíšková, Kpt. P. Tomšej, RAPO, Delikomat, Petva, Železářství Hořák, fa Vitis, Drogerie p. Chmelařová, Reklamní agentura Koneční, nábytek paní Pížová, Dřevovýroba Šišák, fa Fantasy p. Chromečková, Barvy laky Machala, Květiny p. Bachanová, fa AROJA, p. Michna, rodina Šimšova, rodina Uhmanova, p. Vrablicová, p. Vajčnerová, M. Vajčnerová, Kadeřnictví p. Křížová, Travel 02, Green bar, Zumba Betty, fa Foma, Textil Brydláková Petrov, obec Petrov, Elektro Rauš, Trafika Seménková, Řeznictví Katzer Uh.Ostroh, A. Zlámalová, T. Možnarová, Prefa Brno, Svoboda LINEN, rodina Bílkova, Veselské kulturní centrum, Kadeřnictví Pavlicová, Tokado, rodina Marková, Hotel Strážnice, Yougolf s. r. o., Kamenictví Koštuřík, Reklama Grafik p. Galuška, F. Příkazský, obec Sudoměřice, Fotimeoba.cz, W. Bartoš, Eisberg, Jurniklovi, P. Mirošová, Omvital, Araver Strážnice, Tiskárna Sukupovi, p. Vavříková, Vavříkovi, M. Baránek, P. Hobža, P. Orel, Eismann, Drogerie Kučera, p. Sítková, Restaurace Pod Věží, p. Šafaříková, fa Arikos, fa Matve, Z. Morávek, Elektra Lžičař, Květiny Vanessa, Kubica reklama, KM Beta, Happy snack, SPP Storage, Žerotín a.s., p. Slováčková, Pirelli p. Janča, SAZ Hodonín, fa Thermont Pecha, P. Sporyzsová, J. a L. Sporyzsovi, R. Ondruš, Zahradnictví Sochor, Fortel Uh. Ostroh, J. Pechová, fa Alnus, řeznictví Šťastný, LA FOOD p. Fialová, Comimpex Hodonín, Žerotín a. s., Novitech Šimoník, L. Janča, kolektivy tříd 5. A, 7. A, 7. B, 8. A, 9. B a všem přátelům školy. Všem patří náš dík. Ples očima deváťáků žáci 9. ročníků Vše začalo v jednu svačinovou přestávku, kdy nás svolal starý a špatně artikulující školní rozhlas. Naše zprvu ustrašené pohledy se změnily k nepoznání při pondělním nacvičování slavnostního předtančení. Hned od prvního nácviku naše paní učitelky zjistily, že to s námi nebude tak jednoduché, jak se původně zdálo. Všichni nás ujišťovali, že to časem půjde lépe, ale jak se ukázalo od našich nemotorných krůčků na začátku se moc nezměnilo. Nikdo si nebyl jistý, zda ples zvládne tak, jak má. Nakonec vše, až trochu překvapivě, dobře dopadlo. Nervy nakonec byly tytam, už jen díky pohledům našich rodičů, jež se dmuly pýchou. Zbytek plesu jsme si užili plnými doušky. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě plesu podíleli: učitelům a štědrým sponzorům, rodičům za podporu a láskyplné pohledy. Zároveň chceme poděkovat celé základní škole za to, že nám umožnila být součástí tohoto plesu. Obzvlášť vzdáváme velké díky p. učitelkám Zlámalové, Horňáčkové a Lanové za jejich ochotu a (ne)trpělivost při nacvičování předtančení. Na shledanou za rok! 12

13 Purkyňovo gymnázium Strážnice Web Rangers v Praze Alena Sojková a Ivona Suranová (kvarta) Web Rangers je název soutěže o bezpečnosti na internetu, kterou pořádá společnost Google. Do jejího letošního druhého ročníku se přihlásilo 500 studentů od 13 do let ze 79 škol. Asi čtvrtina studentů programem úspěšně prošla. Ti se v neděli 2. listopadu 14 v Praze v hotelu Andel s zúčastnili semináře. Součástí semináře byla rovněž prohlídka jediné pobočky společnosti Google v České republice, kde si měli možnost vyzkoušet Google glass, Google cardboard a další vymoženosti. Také proběhlo několik přednášek na různá témata jako sexting, hesla a napadení účtu, sociální sítě, vyhledávání a aplikace Googlu. Hostem byl známý youtuber Jirka Král, který se se všemi podělil o vlastní zkušenosti s bezpečným chováním na internetu. Na vytvoření vlastních projektů měli všichni účastníci přibližně měsíc, úkolem bylo projekty šířit dál a obeznámit s nimi široké publikum. Náš projekt jsme nazvaly Neváhej a jednej!. Vytvořily jsme celkem tři videa a jedno videoshrnutí, která jsme prezentovaly na našem gymnáziu a v Lázních Hodonín. Naše nejúspěšnější video s názvem Dnešní generace sdílel i slavný youtuber Nejfake, ale i spoustě dalších youtuberů se líbilo. Ve společnosti Google náš projekt zaujal natolik, že nás spolu s dalšími čtyřmi týmy pozvali zpět do Prahy k jeho prezentaci. V porotě zasedli čtyři pracovníci společnosti Google a jako pátý Jirka Král. Všechny projekty se porotě moc líbily a vybrat jeden nejlepší projekt bylo podle nich velice těžké. Nakonec jsme se umístily na krásném třetím místě. Jsme rády, že jsme se tohoto projektu mohly zúčastnit. Přijímací řízení na Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 pro školní rok /16 Purkyňovo gymnázium se letos účastní pilotního ověřování organizace příjímacího řízení. Uchazeči o čtyřleté studium budou přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ a podle výsledků jednotných písemných testů z českého jazyka a matematiky a jiných dalších skutečností (olympiády, soutěže ). Vítězové (1. 3. místo v okresním kole) předmětových olympiád budou přijati bez konání jednotných písemných testů. Jednotné testy pro čtyřleté studium se budou konat. 4.. Každý uchazeč obdrží pozvánku. Uchazeči z pátého ročníku ZŠ o osmileté studium budou přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ a podle výsledku jednotných testů z českého jazyka a matematiky a dalších skutečností (olympiády a soutěže). Jednotné testy pro osmileté studium se budou konat dne Každý uchazeč obdrží pozvánku. Přihlášky musí být doručeny nejpozději. března. Pokud nebudete vědět, jak přihlášku vyplnit, přijďte, rádi vám poradíme a pomůžeme s vyplněním. Podrobná kritéria pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium jsou zveřejněna na v sekci Uchazeč. V rámci přípravy na jednotné písemné testy se budou konat na Purkyňově gymnáziu přípravné kurzy. Termíny: úterý , středa a čtvrtek 9. 4., vždy od hod. Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle M. Mrkvová nebo em na 13

14 Ples Purkyňova gymnázia Adriana Kožuchová (3. A) Rok co rok se v našem městě koná vyhlášený ples Purkyňova gymnázia a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Ten letošní se odehrál v pátek 23. ledna již tradičně na kulturním domě Strážničan, přičemž byly využity i mládeží velmi oblíbené prostory Vinárny. Unavení a vyčerpaní účastnící si naštěstí mohli po vydařeném plese dopřát dva dny odpočinku. A že bylo po čem odpočívat, o tom není pochyb. O velmi bohatý a zábavný program se z velké části postarala kapela Black and White, která po celý večer neúnavně doprovázela plesající publikum, kterému rozhodně nechyběla chuť k tanci. Krásný úvod si pod taktovku nevzal nikdo jiný než samotní žáci Purkyňova gymnázia. Přípravu velmi vydařené polonézy si vzali na starost vybraní žáci 3. A a septimy, kteří dokázali z jejich mladších kolegů z 2. A a sexty vydolovat maximum tanečního umu. A že to v některých případech dalo skutečně zabrat! Nakonec osm vybraných párů předvedlo slavnostní zahájení plesu na jedničku, za nějž si ostatně vysloužilo mohutný aplaus. Nesmíme opomenout ani dvojici moderátorů Terezu Kropíkovou a Daniela Nováka, jež nás svými komentáři a vtípky úspěšně provázeli plesem. Ozdobou plesu byla mimo jiné soutěž ve valčíku, do které se mohly nebojácné páry přihlásit a předvést, že společenské tance pro ně nejsou žádný problém. Ve velké konkurenci a po velmi vyrovnaném souboji a spravedlivém rozhodnutí odborné poroty se vítězným párem stala okouzlující Simona Dufková a její tanečník Jiří Sochor. Nebývalému zájmu se těšil fotokoutek v podání fotografky Barbory Příkazské, kde se mohly přítomné dámy zvěčnit ve svých róbách, pánové v padnoucích oblecích a v neposlední řadě sloužil též k příležitosti současných i bývalých studentů vyfotit se se svými oblíbenými profesory. Jelikož se ples Purkyňova gymnázia vydařil do puntíku, věříme, že se bude těšit nebývalému zájmu i v dalším roce. 14

15 Dům dětí a mládeže Strážnice tel.: , mobil: , , DDM Strážnice ve spolupráci s TJ Jiskrou pořádá X. ročník fotbalový turnaj mladších a starších přípravek. MEMORIÁL FRANTIŠKA TOMÁNKA Kde: v tělocvičně ZŠ Školní, začátek v 8 hodin Vstup zdarma! Občerstvení zajištěno! Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil SO BEZEŠVÝ PATCHWORK Kde: klubovny DDM ve 14 hodin. Cena: 40 Kč + za spotřebovaný materiál Technika, při které si bez jehly zhotovíte zajímavou dekoraci, vše potřebné bude připraveno. Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ fotbalisté TJ Jiskra a miniházená DDM Strážnice Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil SO PRAŽEC tvořivé víkendy pro dospělé plstění ovčího rouna Kurz je akreditován MŠMT! Kde: keramická dílna DDM. Cena jedné lekce činí 400 Kč Začátek: v 9 hodin. Zájemci se musí přihlásit předem, akce je kapacitně omezena. Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil PŘIPRAVUJEME NA DUBEN Velikonoční prázdniny s Domečkem ČT TÉMATICKÁ VÝZDOBA mramorovaná vajíčka a jiné Velikonoční ozdoby. Kde: klubovna DDM v 9 hodin, cena 30 Kč + za spotřebovaný materiál. ČT ZÁJEZD DO AQUAPARKU zájemci se nahlásit do NE DEN ZEMĚ SO PRAŽEC patchwork bezešvá technika SO STRÁŽNICKÝ KORBÁČ ČT SLET ČARODĚJNIC LÉTO S DOMEČKEM LT Monte Lope Lopeník Výtvarně-kreativní LT Littner, Bzenec-Přívoz Ztracený poklad templářských rytířů LT Littner Bzenec-Přívoz soustředění florbalistů a miniházené Řecko, Nea Vrasna ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi a další zájemce. Ples Domečku Organizátoři děkují touto cestou návštěvníkům, ale hlavně pak sponzorům, kteří věnovali ceny do bohaté tomboly na ples Domečku. Ještě jednou všem díky a za rok zase na plese nashledanou. Bc. Knitlová Marie pracovnice DDM Strážnice

16 Skončil projekt dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Únor byl posledním měsícem, ve kterém Dům dětí a mládeže ve Strážnici realizoval grantový projekt Zvyšování kompetencí pedagogických a řídících pracovníků s registračním číslem CZ.1.07/1.3.41/ , zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků Jihomoravského kraje. Jde o druhý projekt v oblasti vzdělávání, který dům dětí v posledních čtyřech letech zrealizoval. Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V průběhu tří let jsme oslovili pedagogy ze všech typů škol Jihomoravského kraje a nabídli jim celkem čtyřicet šest vzdělávacích programů v různých odvětvích školství. Ředitelům škol a školských zařízení jsme nabídli funkční studium ředitelů, rozšiřující kurz managementu a dalších dvanáct jednodenních a vícedenních. Další aktivitou bylo vzdělávání samotných učitelů a pedagogů středisek volného času a domů dětí a mládeže. Pro ně jsme připravili a realizovali dva čtyřdenní a dva dvoudenní semináře a nabídli dvanáct jednodenních seminářů z oblastí zážitkové pedagogiky, geoinformatiky, metod aktivního učení a dalších zajímavých témat. Velmi významným byl kurz pro externí pracovníky domů dětí a mládeže a středisek volného času, ve kterém absolventi získali významné znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, bezpečnosti práce s dětmi a poskytování první pomoci. Nejdéle trvajícími vzdělávacími aktivitami byly tzv. specializační studia pro učitele základních a středních škol. V 250 hodinových studiích jsme vzdělali v průběhu tří let 60 odborníků ve třech oblastech. Vzdělali jsme koordinátory v oblasti informačních a komunikačních technologií, odborné pracovníky v oblasti environmentální výchovy a školní metodiky prevence. Přestože šlo o časově i odbornostně a vědomostně velmi náročná studia, většina přihlášených studium dokončila. Nezapomněli jsme ani na nepedagogické pracovníky ve školách a školských zařízeních. V šesti seminářích jim lektoři nabídli novinky v oblastech účetnictví a mzdové a personální agendy. Souběžně s jednotlivými studii, kurzy a semináři, vznikala i e-learningová podpora pro účastníky vzdělávacích akcí. Nejvíce využili tuto moderní metodu studenti specializačních studií a kvalifikačních studií. Elektronické prostředí disponuje sedmnácti kurzy a studii a pro registrované uživatele bude i nadále poskytovat potřebné materiály a náměty pro jejich pedagogickou činnost. Ve velmi krátké a zjednodušené statistice se můžeme pochválit čtyřiceti šesti realizovanými vzdělávacími akcemi, kterých se zúčastnilo celkem 737 pedagogických a nepedagogických pracovníků, ředitelů a řídících pracovníků škol a školských zařízení Jihomoravského kraje. Naše nabídky oslovili skutečně celý kraj. Vzdělávání se zúčastnili pedagogové ze všech okresů Jihomoravského kraje, Brno nevyjímaje. Jednoduše řečeno, DDM Strážnice se stal v posledních čtyřech letech jedním z hlavních center dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a ne neprávem. Vzdělávací akce lektorovali v mnoha případech s vysokým celostátním i mezinárodním kreditem. Do Strážnice přijížděli lektoři, za kterými se jezdí do Prahy i do zahraničí. Celkem lektorovalo 63 fundovaných odborníků. Dům dětí a mládeže díky tomuto projektu získal finanční prostředky pro úpravu prostor k realizaci vzdělávání a školení. Školící místnost má novou podlahu, klimatizaci, dá se rozdělit mobilní stěnou na dvě místnosti a je vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem, pohodlnými židlemi a stoly. Možná vás napadne otázka, proč zrovna DDM Strážnice? Odpověď je snadná. Díky řediteli DDM Ing. Zemánkovi, který přijal nabídku realizovat vzdělávací programy pro pedagogickou veřejnost 16

17 v rámci projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a otevřel dveře domu dětí tomuto vzdělávání. Poděkování patří i ostatním zaměstnancům domu dětí, kteří vyšli vstříc těmto aktivitám. Nebylo jednoduché skloubit volnočasové aktivity a vzdělávání v jednom domě. Bez jejich vstřícnosti a tolerantnosti by to určitě nešlo. Ráda bych poděkovala i kulturnímu domu Strážničan, který nám pomohl v propagaci a všem, kteří poskytli upomínkové předměty o Strážnici pro účastníky vzdělávání. Největší dík patří mým kolegům, členům realizačního týmu Bc. Martinu Zemánkovi a Mgr. Rastislavu Jankulovi. Věřím, že čtyři roky vzdělávání ve Strážnici dali základ tomu, aby se do Strážnice pedagogové rádi vraceli na kvalitní a zajímavé vzdělávací akce. Kateřina Jankulová, manažerka projektu 17

18 Sport T. J. Sokol Strážnice V sobotu 24. ledna pořádal domácí florbalový oddíl mladších a starších žáků turnaj Okresní florbalové ligy. Náš tým se postupně utkal se soupeři SFK Slovácko-ŠSK Očov Hodonín, T. J. Sokol Hovorany a s týmem Šardic. V prvním zápase proti týmu z Hodonína (favorit celé soutěže) se nám nedařilo, nedokázali jsme i přes velmi bojovný výkon vsítit soupeři branku. Konečné skóre je 0:7. V dalších utkáních s týmem Hovoran (11:2) a Šardic (3:1) si naši kluci trošku spravili náladu. Nevyvarovali jsme se ovšem zbytečných chyb hlavně při hře ve středu hřiště, které soupeř dokázal skoro vždy potrestat. Děkujeme rodičům, fanouškům a hráčům z týmu elévků, kteří přišli povzbudit naše žáky. V sobotu 31. ledna se za velkého zájmu rodičů, fanoušků a dětí z ostatních florbalových oddílů T. J. Sokol Strážnice uskutečnil v tělocvičně ZŠ Školní turnaj Jihomoravské florbalové ligy elévů skupiny B, ve které již několik let bojuje o umístění i domácí oddíl elévků ze Strážnice. Tento turnaj pro byl pro nás specifický i tím, že jsme jej pořádali, museli jsme se postarat o bezproblémový chod turnaje (časoměřiči, zapisovatelé, bufet, rovnání mantinelů) a to vše až do večerních hodin. Nutno dodat, že toto si zabezpečoval oddíl sám, za pomoci dětí a dospělých. Na turnaji jsme se postupně utkali s týmy SFK Slovácko-FATR Dubňany, T. J. Sokol Hovorany, FBC Aligators ZŠ Klobouky a FRC Mikulov. I přes početnou marodku se hráči rvali o každý míček. Touha po vítězství byla silná! Při konečném vyhlášení jsme obsadili 3. místo. Vojtěch Studénka 18

19 Pozvánka na valnou hromadu T. J. Sokol Strážnice, konanou dne 3. března v hodin v přísálí kulturního domu Strážničan (vstup bočním vchodem). Program: zahájení, volba ověřovatele a zapisovatele, volba komisí, zprávy o činnosti jednoty, o hospodaření jednoty, zpráva kontrolní komise, zpráva o činnosti náčelnictva, zpráva o činnosti odboru sportu, zpráva vzdělavatelky, zpráva komise mandátové, vystoupení hostů, rozprava, návrh na usnesení a závěr. Na této valné hromadě bude možnost zaplatit členské příspěvky na rok, také se zde můžete stát členem T. J. Sokol Strážnice. 19

20 TENISOVÝ ODDÍL TJ JISKRA STRÁŽNICE INFORMUJE PŘIPRAVOVANÉ TURNAJE V ZIMNÍ SEZONĚ 14/: A) VE SPOLUPRÁCI S ČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (ČTS): DOSPĚLÍ B) ODDÍLOVÉ TURNAJE: SVATÉHO PATRIKA (ČLENSKÝ ČTYŘHRY MUŽI) FAMILY CUP (ČLENSKÝ ODDÍLOVÉ DĚTI S RODIČI), spojený s ukončením zimní tenisové sezóny 14/ VELIKONOČNÍ (OPEN ČTYŘHRA MUŽI) WANTED DAVIS CUP (ČLENSKÝ DAVIS CUP MUŽI), spojený s ukončením zimní tenisové sezóny 14/. V LETNÍ SEZÓNĚ PŘIPRAVUJEME TURNAJE: A) VE SPOLUPRÁCI S ČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM: MLADŠÍ ŽACTVO STARŠÍ ŽACTVO DOROST DOSPĚLÍ B) ODDÍLOVÉ TURNAJE: ZAHAJOVACÍ TURNAJ PŘÁTEL (OPEN ČTYŘHRA MUŽI) DAVIS CUP ČERVENÉHO TRPASLÍKA (ČLENSKÝ DAVIS CUP MUŽI) TURNAJ MR. BEANA (OPEN ČTYŘHRA MUŽI) NOČNÍ DAVIS CUP AKT X (ČLENSKÝ DAVIS CUP MUŽI) FAMILY CUP / CHILDREN CUP (ČLENSKÝ ODDÍLOVÉ DĚTI S RODIČI), spojený s táborákovým ukončením letní tenisové sezony BURČÁKOVÝ TURNAJ MĚSTEČKA SOUTH PARK (ČLENSKÝ ČTYŘHRA MUŽI) BURČÁKOVÝ TURNAJ HOMERA SIMPSONA (OPEN ČTYŘHRA MUŽI). DÁLE V LETNÍ SEZONĚ PŘIPRAVUJEME - UTKÁNÍ DRUŽSTEV našich oddílových dětí a mládeže. - KVĚTEN Nábor nových dětí do tenisové školy a školičky. - ČERVENEC Prázdninový tenisový kemp pro věkovou kategorii 4 7 let. - SRPEN Prázdninový tenisový kemp pro věkovou kategorii 8 11 let. ČLENSKÉ BRIGÁDY PRO KALENDÁŘNÍ ROK : / Příprava antukových dvorců Hlavní termín demontáže haly Náhradní termín demontáže haly Hlavní termín montáže haly Náhradní termín montáže haly. Prosíme členy o úhradu členského příspěvku na rok nejpozději do Vyhrazujeme si právo na změnu termínů turnajů a členských brigád. Termíny soutěží družstev JTS naleznete na webových stránkách Jihomoravského tenisového svazu (JTS):

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Prosinec 2015, Zprávy z obce

Prosinec 2015, Zprávy z obce Prosinec 2015, Zprávy z obce Začátkem roku jsme navázali na započatou stavbu školní jídelny výdejny. Stavbu provedla firma LV-servis, která vyhrála výběrové řízení, stavbu se podařilo dostavět do konce

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Vážení sportovní přátelé, zima už se pomalu chýlí ke konci. Opět tedy nastává čas pro druhou část fotbalové sezóny 2011/2012. Všechna naše mužstva už od ledna započala s

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 14/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Mgr. Josef

Více