ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROK NA VESNICI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROK NA VESNICI"

Transkript

1 Č.j.: 30/2013 Platnost od ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ROK NA VESNICI

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém 1. Identifikační údaje o škole: Název školy: Mateřská škola Kochánky, příspěvková organizace Sídlo školy: MŠ Kochánky, Kochánky 146, Předměřice nad Jizerou, IČ: Kontakty: Telefon: WWW: Ředitelka: PaedDr. Jana Rejzlová Zřizovatel: obec Kochánky Zpracovatel ŠVP PV: PaedDr. Jana Rejzlová, Bc. Tereza Rejzlová Název školního vzdělávacího programu: Rok na vesnici Platnost dokumentu: od Č.j.: 30/2013 ŠVP byl sepsán dne ŠVP byl projednán a schválen na pedagogické radě dne Rodiči byli s programem seznámeni dne

3 2. Obecná charakteristika školy Mateřská škola Kochánky se nachází na okraji obce Kochánky, v budově, která původně sloužila jako základní škola a poté i jako škola mateřská. Po několikaleté pauze, kdy budova nesloužila svému účelu, se po zdařilé rekonstrukci navrací ke svému původnímu využití. Na budovu navazuje přilehlá zahrada, která prošla rekonstrukcí a bude sloužit jako dětské hřiště. Jelikož se budova MŠ nachází na okraji obce, nalezneme v její těsné blízkosti pole, lesík, louku i řeku Jizeru. Děti tak mají mnoho možností trávit čas na čerstvém vzduchu a seznamovat se s krásami přírody a změnou ročních období. Mateřská škola se nachází v přízemí této budovy. Její prostory jsou složeny ze vstupní chodby, šatny a koutkem pro setkávání rodičů, ložnice, spojovací chodby, koupelny s WC pro děti, umývárny se sprchou, třídou, která je spojena s hernou, dále z kuchyně, ředitelny, skladu pomůcek a místnosti pro zájmové aktivity se sociálním zařízením a sprchou. Mateřská škola Kochánky je školou jednotřídní, jejíž kapacita je 21 dětí. Vybavení jednotlivých místností je funkční, účelové i estetické. Skříně ve třídě jsou převážně otevřené v kombinaci s výsuvnými boxy umožňující dětem volný přístup k hračkám, didaktickým pomůckám a knihám. Postupně se budeme snažit o vytvoření různých koutků aktivit koutek konstruktivních her, literární koutek, koutek domácnost apod. Zahrada mateřské školy se skládá z velkého pískoviště, herního prvku se skluzavkou, herního prvku s houpačkou, do budoucna chceme rozšířit zahradu o více herních prvků. V zahradě jsou vzrostlé listnaté stromy a několik keřů. Údržbu zahrady a drobné opravy interiéru zajišťuje OÚ Kochánky. Pravidelně se provádí revize hasících přístrojů, tělovýchovného nářadí i elektrického zařízení. Materiální podmínky třídy Ve třídách je dřevěný dětský nábytek s dostatkem úložných prostor. Třída je dále vybavena radiopřijímačem s magnetofonem. Z tělovýchovného nářadí jsou součástí vybavení školy žebřiny, lavička, lano a tunel na prolézání. Jelikož se tento rok otevírá nově, bude se nabídka tělovýchovného nářadí a náčiní doplňovat v průběhu roku. Třída je vybavena orffovými nástroji a dětskou bicí soupravou. V závislosti na rozpočtu bude škola během roku dovybavena vlastním klavírem, zatím budou učitelky používat zapůjčené elektronické klávesy. Vybavenost třídy didaktickými pomůckami a hračkami je vzhledem ke kapacitě třídy dostačující, v průběhu roku se bude doplňovat. Nabídka hraček a didaktických pomůcek je pravidelně obměňována v závislosti na aktuálním tematickém celku. Výdejna jídel je vybavena nádobím, lednicí, pračkou, myčkou, sporákem s troubou a digestoří. Hygienické podmínky Sociální vybavení školy je zdravotně nezávadné a bezpečné. Umývárny s WC jsou kompletně zrekonstruované a barevné. K zajištění řádného úklidu a dezinfekce jsou používány schválené prostředky, užívané dle doporučených návodů. 3

4 3. Podmínky vzdělávání Výchovně vzdělávací práce s dětmi předškolního věku se řídí zákonem č.561/2004 sbírka o předškolním vzdělávání, zákl., střed., vyš. odborném a jiném vzdělávání vyhláškou č.43/2006 sbírka o předškolním vzdělávání. Věcné vybavení Mateřská škola má dostatečné velké prostory a prostorové uspořádání umožňující hromadné, skupinové i individuální činnosti dětí. MŠ je vybavena dětskými stolky, židličkami, postýlkami a zdravotně nezávadným hygienickým zařízením odpovídajícím počtu dětí a antropometrickým a hygienickým požadavkům. Veškerý dětský nábytek a TV nářadí odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně obnovováno a doplňováno. Hračky i pomůcky jsou umístěny tak, aby na ně děti dobře viděly a mohly s nimi samostatně manipulovat. Výdejna jídel je vybavena novou kuchyňskou linkou a novými spotřebiči. Naším plánem do budoucna je rozšířit výdejnu tak, aby fungovala i jako kuchyně pro přípravu vlastních obědů. Šatna je vybavena původním nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi dětí. Dále je zde místo pro setkávání rodičů, informační nástěnky a prostor pro vystavování dětských výtvarných prací. Zahrada mateřské školy je vybavena novými, převážně dřevěnými herními prvky. Nalezneme zde velké pískoviště, herní prvek se skluzavkou, kolotoč, herní prvek s houpačkou a herní prvek s hrazdami a sítí. Součástí zahrady je také sprcha. Do budoucna bychom rády zastřešily pískoviště a rozšířily zahradu o další herní prvky ze dřeva. Životospráva Dětem je zajištěn pravidelný denní řád, který je však dostatečně pružný s ohledem na aktuální a individuální potřeby dětí. Spontánní i řízené aktivity jsou vyvážené, stejně tak činnosti klidové a dynamické. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, odpočinku a spánku. Děti nejsou nuceny ke spánku na lůžku. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Obědy jsou dováženy z Restaurace Na Hřišti, dopolední přesnídávka a odpolední svačina je připravována ve výdejně potravin v budově MŠ. Děti nejsou nuceny do jídla. V průběhu celého dne k dispozici pitný režim. Pokud to počasí dovolí, děti jsou každý den dostatečně dlouho venku, buď na školní zahradě, nebo v okolní přírodě. Pedagogové se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Psychosociální podmínky Personál mateřské školy se snaží vytvořit dětem bezpečné a přátelské prostředí. Snažíme se o navození vzájemného pocitu důvěry mezi dítětem a pedagogem. Děti učíme ohleduplnosti, respektu k druhému a vzájemné spolupráci. Všechny děti mají stejná práva, možnosti i povinnosti. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situace. Činnosti jsou dětem nabízeny podle jejich zájmu. Snažíme se umožnit dětem zažít úspěch, proto se mohou účastnit činností různého zaměření a je tak podporována důvěra 4

5 v sebe sama. Respektujeme osobní volbu dětí, která je v souladu s pravidly pro společné soužití v mateřské škole. Do žádných činností nejsou děti nuceny. Personální podmínky V mateřské škole jsou 2 pedagogičtí a 1 nepedagogický pracovník. Obě učitelky mají odbornou kvalifikaci. Nepedagogická pracovnice se stará o přípravu svačin, výdej jídla, pitný režim a o úklid. Mateřská škola Kochánky je nově otevíranou školou, i pracovní kolektiv je tedy nový budeme se snažit vytvořit stabilní pracovní tým, kde budou mezi pracovníky panovat přátelské vztahy a spolupráce. Všichni zaměstnanci školy se budou dále vzdělávat (semináře, literatura a tiskoviny) a nově získané poznatky poté uplatňovat ve své práci. Řízení mateřské školy Školní řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a povinnosti zaměstnanců školy. Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí plného důvěry a otevřenosti, nutná je však kontrola a hodnocení práce všech zaměstnanců. Pedagogické a provozní porady se konají podle plánu, příp. podle potřeby. Ředitelka společně s učitelkou vypracovává školní i třídní vzdělávací program. Evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Škola poskytuje dostatek informací o dění v MŠ prostřednictvím webových stránek školy, nástěnek i osobního setkávání s rodiči. Spolupráce s rodiči Komunikace s rodičovskou veřejností probíhá formou webových stránek mateřské školy, informačních nástěnek v prostorách MŠ, schůzkami s rodiči, y, úředními hodinami ředitelky školy a individuálními rozhovory s učitelkami. Na začátku školního roku jsou při první společné schůzce rodiče seznámeni s ŠVP, ke kterému se mohou vyjádřit. Kdykoliv během roku mohou přispět svými náměty na činnosti či výlety. Rodiče se účastní i několika společných setkání, které pořádáme v průběhu školního roku. V druhém pololetí mají rodiče možnost vyjádřit svoje názory k naší práci a chodu MŠ formou dotazníků, ze kterých následně vycházíme při evaluaci. Všichni zaměstnanci školy si jsou vědomi, že soukromé údaje o dětech jsou důvěrné a dodržují zásadu mlčenlivosti o jakýchkoliv důvěrných informacích. Spolupráce s institucemi ZŠ Husovo náměstí Obecní úřad obce Kochánky Hasičský záchranný sbor Benátky nad Jizerou Policie ČR - Obvodní oddělení Benátky nad Jizerou Dentální centrum Dr. Tahy (spolupráce se zubní hygienistkou) Dětská lékařka Mudr. Zdeňka Lojdová Městská knihovna Benátky nad Jizerou Správa městských lesů (p. Bendl) Pekárna Merhautovi Telefónica Czech Republic, as. (p. Kilevník) 5

6 4. Organizace vzdělávání Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. Přednostně jsou přijímány děti s odkladem, děti před zahájením školní docházky a děti s místem bydliště v obci. Při nástupu dětí do MŠ je kladen důraz na adaptaci dítěte na nové prostředí a vytváření podmínek k citlivému začlenění se do dětského kolektivu. Adaptační doba je individuální podle potřeb dítěte i uvážení rodičů. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Poměr spontánních a řízených činností, stejně tak klidových i dynamických činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, umožňovali dětem, aby pracovaly svým tempem. Dětem jsou nabízeny činnosti individuální, skupinové i frontální. Do žádných činností nejsou děti nuceni. Organizační formy V mateřské škole se organizační formy mění dle potřeb dětské skupiny a aktuálního tematického celku. Princip individualizace a respekt individuálně rozdílným potřebám a možnostem jednotlivých dětí nás vede k otevřenosti a souběžnému využívání různých forem a metod. Důležité je poskytnutí prostoru a materiálu pro samostatné objevování a přímou zkušenost. Z nezávazného hraní si každé dítě vytváří svůj způsob učení se, které později při základním vzdělávání vede postupně ke schopnosti samostatné organizace průběhu učení. Metody a formy práce Při práci s dětmi vycházíme z toho, že děti se učí prožíváním, jestliže: - k učení přistupuje spontánně, - učení je pro dítě objevné, smysluplné, přináší radost, - umožňuje komunikaci s druhými, - má dítě prostor pro aktivitu a tvořivost, - probíhá prostřednictvím konkrétních činností, - je celostní zapojuje se více smyslů a pracují obě mozkové hemisféry. Metody práce s dětmi vycházejí z respektování vývojových zvláštností dětí a jejich přirozených potřeb. Vzdělávací podněty jsou dětem nabízeny v tematických celcích. Časový rozsah jednotlivých celků vychází z konkrétní povahy tématu a zájmu dětí na daném tématu. Celek však nikdy netrvá déle než 4 týdny (po této době přestává být pro dítě zajímavý). Každý tematický celek je dále rozpracován do jednotlivých týdnů a dnů. Jelikož je MŠ jednotřídní a tudíž třída je skupinou heterogenní, umožňuje využít metody vzájemného učení, kdy děti sami vstupují do role učitele a vlastní získané poznatky předávají druhým, např. mladším dětem. Hlavní metodou je hra, která je pro dítě přirozeným zdrojem informací o okolním světě, prostředkem k jeho pochopení a rozvíjí samostatnost myšlení. Dětem poskytujeme dostatek prostoru ke hře spontánní a herních činností zároveň využíváme v tematických celcích. Metody práce s dětmi jsou vybírány tak, aby dětem poskytovaly prostor pro sebevyjádření a plně odpovídaly stupni vývoje a způsobu myšlení každého dítěte. Významné je také připravené prostředí, resp. příprava třídy tak, aby prostředí bylo pro děti motivující, aby bylo dítě schopné samo si volit činnost, která povede k získání potřebné 6

7 dovednosti a poznatkům, aby se dítě učilo prožíváním a přirozenou cestou získávalo zkušenosti, zpracovávalo podněty ze všech oblastí života, aby se neučilo pouze nasloucháním. Organizace dne v mateřské škole 6:30 9:00 příchod dětí do MŠ, prostor pro volnou hru, individuální činnosti s dětmi, zájmové aktivity, řízené činnosti, komunikační kruh 9:00 11:45 svačina, řízené činnosti (pohybové, hudební, výtvarné, hudebně-pohybové, pracovní, dramatické, kognitivní, smyslové, literární) a činnosti spontánní, pobyt venku (zahrada, vycházka) 11:45 12:15 oběd 12:15 12:30 vyzvedávání dětí po obědě, příprava dětí na polední odpočinek 12:30 14:30 polední odpočinek (četba pohádky), klidové činnosti 14:30 16:30 odpolední svačina, prostor pro volnou hru, individuální práce, odchod domů Kritéria přijímání dětí do MŠ 1. Děti s odkladem školní docházky. 2. Děti, které zahájí v následujícím školním roce docházku do základní školy. 3. Děti podle věku o nejstarších po nejmladší s trvalým pobytem v Kochánkách. 4. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší s trvalým pobytem v obci, ve které není zřízena mateřská škola. 5. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší s trvalým pobytem v obci, kde je zřízena mateřská škola, ale nebyly místně do ni přijaty. Ukončení docházky do MŠ Ředitelka může rozhodnout o ukončení docházky dítěte do předškolního vzdělávání v případě, že dítě dosáhne věku 6ti let a přechází do ZŠ, dále v případě, že zdravotní stav dítěte je takový, že jeho setrvávání v dětském kolektivu ohrožuje bezpečnost jeho samotného nebo ostatních dětí ve třídě, dítě nezvládá fyzické, mentální a psychické nároky předškolního vzdělávání nebo pokud rodiče soustavně hrubým způsobem porušují Školní řád MŠ. 7

8 5. Charakteristika školního vzdělávacího programu MŠ Kochánky pracuje podle Školního vzdělávacího programu, který nazvala Rok na vesnici. Program směřuje k harmonickému rozvoji dětské osobnosti a s ohledem na individualitu každého dítěte a k získání základů klíčových kompetencí, které dítěti usnadní jeho celoživotní vzdělávací cestu. Snažíme se vytvořit otevřený systém vzdělávání, který doplňuje rodinnou výchovu. Chceme vytvořit školu, kde si děti mohou podle svých potřeb a svobodně hrát, kde se mohou bez obav ptát a nalézat odpovědi, kde mohou experimentovat, kde se naučí chápat dodržování dohodnutých pravidel, školu, která dětem umožní nacházet vlastní způsob poznávání světa, která je pro všechny zúčastněné rodiče, děti, pedagogy příjemným místem a která umožňuje rodičům podílet se na vzdělávací cestě jejich dítěte a poskytuje jim rady a případnou pomoc. MŠ Kochánky si stanovuje jako hlavní vzdělávací cíle tyto: 1) Seznámit děti s prostředím, ve kterém žijí (domácnost, obec, příroda) a vytvořit k tomuto prostředí kladný vztah. 2) Rozvíjet všechny estetické složky osobnosti dětí, klást důraz na rozvoj tvořivosti. Koncepce školy V mateřské škole je respektována jedinečnost dítěte, jeho schopnosti i vývojové možnosti. Aby se tato osobnost mohla úspěšně podílet na životě ve společnosti a v dnešním globálním propojeném světě, potřebuje umět domluvit se, spolupracovat, chápat odlišnosti druhých a na druhé straně znát svou hodnotu, jednat jako samostatná bytost. Ke zdravému vývoji osobnosti je nutné vytváření bezpečného, neohrožujícího prostředí, uspokojování základních potřeb dítěte a respektování jeho vývojových zvláštností i možností. Úkolem školy je dát dětem prostor pro hledání a nacházení správných postojů a hodnot. Seznámit děti s místem bydliště a jeho okolím je základním předpokladem pro jeho orientaci ve světě, proto je tento bod jedním z hlavních cílů našeho vzdělávacího programu. Dále klademe důraz především na rozvoj estetických složek osobnosti a celkový rozvoj tvořivosti. Pomocí estetických disciplín chceme podporovat kreativitu a tvořivost dětí, protože díky těmto dovednostem budou děti schopné si počínat tvořivě při řešení všech možných úkolů a problémů, které jim život připraví. Vzdělávací obsah Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity. Proces vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, při všech činnostech a při všech situacích. Vzdělávací činnost je zpracována v podobě integrovaných bloků, které jsou následně v TVP rozčleněny do tematických celků. Součástí každého integrovaného bloku je jedna akce MŠ, která je myšlena jako společná akce dětí a rodičů. 8

9 Integrované bloky a jejich obsah 1. Vítej mezi námi! V prvním integrovaném bloku jde především o adaptaci dětí na nové prostředí (školu, dětský kolektiv). Náplní tohoto bloku je přívětivé přivítání všech dětí, seznámení s prostředím třídy a celé mateřské školy i zahrady, s personálem. Děti budou seznámeni s hračkami, pomůckami, zacházením s nimi a s jejich uložením. Společně s dětmi budou vytvořena pravidla společného soužití ve škole, které se budou děti učit postupně dodržovat a chápat jejich význam. Součástí bude také dodržování základních hygienických návyků a nácvik sebeobsluhy. Děti budou seznámeny s okolím mateřské školy (obec, příroda) a postupně se budou učit, jaké chování je bezpečné v přírodě i na ulici. Akce MŠ: Benefiční koncert (výtěžek půjde na dovybavení MŠ) 2. Podzimní čas Druhý integrovaný blok bude především o pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu. Děti se budou učit pojmenovávat základní a některé doplňkové barvy, které nám podzim přináší, budou se učit názvy stromů a jejich plodů. Okolní příroda nám bude inspirací k tvořivým výtvarným i pracovním činnostem. Zaměříme se na činnosti s přírodninami. V souvislosti s ochlazujícím se počasím a zvýšeným rizikem výskytu nemocí se zaměříme na získání vědomostí o ochraně zdraví a základech zdravého životního stylu. Děti budou seznámeny s lidským tělem, hygienickými návyky, předcházení nemocem a zdravým stravováním. Akce MŠ: Dýňování ve škole 3. Hrátky se skřítkem Podzimníčkem V tomto bloku využijeme základních vědomostí o podzimu, které děti získali v minulém bloku. Budeme se seznamovat s lesem a stromy a plodinami, které v něm můžeme nalézt. Tímto blokem nás bude provázet skřítek Podzimníček, který nám bude inspirací pro literární, výtvarnou i hudební výchovu. V druhé části bloku se zaměříme na dramatizaci veršovaných i prozaických pohádek, které budou doplněné o ilustrovanou tvorbu dětí. Tento blok by se děti měli naučit divadelní představení, které později předvedou na Vánočním jarmarku. Akce MŠ: Předvánoční aranžování 4. Vánoce, Vánoce přicházejí S příchodem chladnějšího počasí se postupně začneme připravovat na Vánoce výzdoba mateřské školy, zahájení adventu, výroba vánočních dárků a přání, zpívání koled, vyprávění vánočních příběhů apod. Budeme pozorovat změny v přírodě (změna ročního období) i v obci jak se obec Kochánky mění s příchodem Vánoc (výzdoba apod.). Navštíví nás Mikuláš, čert a anděl, pro které se naučíme několik písní a básniček. S dětmi si budeme vyprávět, jak trávíme vánoční svátky, budeme pokračovat ve vyrábění vánočních dárků a ozdob a předmětů pro Vánoční jarmark. Děti seznámíme s vánočními zvyky a tradicemi. Součástí tohoto bloku bude i vánoční pečení. Akce MŠ: Vánoční jarmark (který bude zároveň i besídkou) 5. Sněhové hrátky se zimní vílou Tento integrovaný blok je o ročním období zima. Budeme s dětmi pozorovat a popisovat charakteristické znaky zimy (mráz, sníh, led, sněhová vločka), seznamovat se sněhem (pohyb v něm, jeho možnosti tvarování, tání, stavby ze sněhu), naučíme se pojmenovávat zimní oblečení. Tématem budou také zvířata v zimě péče o ptáčky, zimní spánek, odlet do teplých 9

10 krajin. Dalším tématem tohoto bloku budou hudební nástroje (inspirací nám bude literatura od Ilja Hurníka, ve které nalezneme vtipné básničky) děti se budou učit nástroje rozlišovat, pojmenovávat, na některé si vyzkouší hrát v rámci tohoto tématu se zaměříme na rozvoj rytmického cítění u dětí. Zaměříme se také na individuální práci s předškoláky (která je však průběžně zařazována celý rok), které připravíme na zápis - rozvoj časoprostorové orientace, rozvoj senzomotorické koordinace, znalost geometrických tvarů, znalost dnů v týdnu, učí se také znát místo svého bydliště, jména a zaměstnání rodičů. Akce MŠ: Keramická dílna pro děti a rodiče 6. Svět kolem nás S dětmi si budeme vyprávět o naší obci, o jejím okolí, o naší zemi i zemích cizích. Budeme si povídat o dopravních prostředcích a o bezpečném chování v dopravním provozu. Dalším tématem tohoto integrovaného bloku bude: Ten dělá to a ten zas ono, v tomto tématu probereme různá řemesla a povolání. Tématem bude také masopust. Akce MŠ: Masopustní průvod obcí + Oslava Masopustu ve školce 7. Přichází jaro Budeme popisovat, jak se na jaře země probouzí, jak se zelená příroda, objevují se drobní živočichové, ptáci se navrací z teplých krajin. Budeme se seznamovat s domácími zvířaty a jejich mláďaty. Dále si budeme povídat o tom, jak se chováme v přírodě a jaké v ní hrozí nebezpečí apod. Čeká nás také téma: Kniha náš kamarád, kdy budeme děti seznamovat s různými druhy literatury. Akce MŠ: Velikonoční aranžování 8. Hody hody, doprovody! Budeme si také povídat o Velikonocích, seznamovat se s velikonočními zvyky, učit se velikonoční říkadla a vytvářet velikonoční dekorace. Tématem bude jaro, co jaro přináší, zvířata a mláďata, zahradnictví sázení květin, seznamování s jejich druhy a názvy, s bylinkami a jejich významem pro nás v souvislosti se zdravím probere s dětmi zdravé životní návyky, prevenci před nemocemi, zdravé stravování. Akce MŠ: Jarní sázení na školkové zahrádce 9. Máj, lásky čas V tomto integrovaném bloku se zaměříme na rodinu a vztahy k naším blízkým normy chování, pomoc ostatním. Společně s maminkami oslavíme svátek matek. Seznámíme se domácími pracemi, se kterými můžeme rodičům pomoci i s těmi, které budeme dělat až za pár let. Budeme si s dětmi povídat o tom, kde bydlíme, jaká je naše obec, dále o svátcích v měsíci Květnu a budeme se jich účastnit v naší obci. Dále seznámíme dětí s tím, jaké předměty se vyrábí z jakých materiálů, v souvislosti s různými materiály seznámíme děti s pojmem recyklace, zaměříme se na ekologii a třídění odpadu, pracovní činnosti s různými materiály. Akce MŠ: Rodinný výlet do Zoo 10. Co už umím, co mě čeká Shrnutí všech témat, která jsme s dětmi za celý rok probrali. Budeme si povídat o tom, jaké je to ve škole, budeme se těšit na prázdniny a pojedeme na výlet. Akce MŠ: Závěrečný karneval 10

11 Evaluační systém Hodnocení činnosti školy je předpokladem pro její neustálé zlepšování. Hlavním cílem evaluace je sledování, vyhodnocování a následné zlepšování práce s dětmi. Hodnotí se činnosti, které v MŠ probíhají a výsledky, kterých škola dosahuje. Jde o zhodnocení podmínek vzdělávání, naplňování cílů a záměrů ŠVP a hodnocení práce pedagogů. V rámci evaluačního systému MŠ Kochánky bude ředitelka hodnotit svojí vlastní práci, práci pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. Učitelky budou hodnotit svou vlastní pedagogickou práci, vždy po zakončení tematických celků hodnotí se, zda činnosti vedli k naplnění cílů tematického celku, jaké zkušenosti děti získaly, rizika a co lze příště udělat lépe. Učitelky budou sledovat a hodnotit vývoj dětské skupiny jako celku i individuální rozvoj každého jedince (Záznamy o dětech). Hodnotí také podmínky vzdělávání průběh a kvalita spolupráce s rodiči (pomocí dotazníků), účast rodičů na školních akcích a třídních schůzkách a jejich přístup. Ze závěrů evaluace školy budou vyvozeny závěry, které vedou k optimalizaci a zkvalitňování práce v mateřské škole. V Kochánkách, dne

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCHÁNKY, příspěvková organizace Kochánky 146, 294 74 Předměřice nad Jizerou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Mateřské školy Kochánky

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCHÁNKY, příspěvková organizace Kochánky 146, 294 74 Předměřice nad Jizerou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Mateřské školy Kochánky Č.j.: 50/MSK/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřské školy Kochánky pro předškolní vzdělávání s názvem ROK NA VESNICI Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. 776/ 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Výchozím materiálem při tvorbě ŠVP byl pro nás RVP PV, zkušenosti z praxe, odborné publikace a materiály ze seminářů. ŠVP je platný

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

MŠ Orangery, Dolní Počernice

MŠ Orangery, Dolní Počernice MŠ Orangery, Dolní Počernice Vydal: Soňa Lorencová, ředitelka školy Účinnost: Od 1. září 2014 Platnost: Schváleno: Vytvořen: Motto školky: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je platný

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA Mateřská škola Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 MOTTO: V SEDMIKRÁSCE, MILÉ DĚTI, ČAS NÁM VŠEM TAK RYCHLE LETÍ. BUDEME SE UČIT, SMÁT A PŘITOM SI HLAVNĚ HRÁT. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA Identifikační

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Cestou necestou..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka..*)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Cestou necestou..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka..*) Mateřská škola Studánka u sv. Jakuba Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec, školská právnická osoba ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cestou necestou..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka..*)

Více

1. Identifikační údaje o mateřské škole

1. Identifikační údaje o mateřské škole Mateřská škola SLUNÍČKO Slunce, slunce, tolik je tě,že jsi na celičkém světě-sviť sluníčko, sviť! Tu se zlatých lánů chytíš, tu na naše vlásky svítíš- nezhasneš nám viď? Kde jsi ty, je krásně všude, jednou

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka 1 Naše mateřská škola má již čtyřicetiletou tradici. Nabízíme dětem v atmosféře lásky a důvěry prožitkové učení,

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více