SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE"

Transkript

1 Č. j. : 222/2014 Platnost dokumentu: od do Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne zpracovala: Veronika Kunická vedoucí učitelka 1

2 1. Představení mateřské školy o identifikační údaje o vzdělávací program a jeho vize o charakteristika školy 2. Podmínky vzdělávání o materiální podmínky o životospráva a zdravotní péče o psychosociální podmínky o organizace o řízení mateřské školy o personální a pedagogické zajištění o spolupráce 3. Charakteristika vzdělávacího programu o cíle a záměry o zásady o čas, popis a formy 4. Vzdělávací obsah o integrované bloky o naše záměry o navrhované činnosti o očekávané výstupy, kompetence 5. Evaluace o dokumenty školy o průběh vzdělávání 2

3 1. Představení mateřské školy Identifikační údaje Název:: Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: IZO: Mateřská škola Brumovice je součástí Základní školy Brumovice Adresa: Základní škola a Mateřská škola Brumovice 140 Ředitelka základní a mateřské školy: Mgr. Marie Michnová Vedoucí učitelka mateřské školy: Veronika Kunická Telefon: ZŠ MŠ ŠJ ová adresa: Zřizovatel: Obec Brumovice Brumovice tel Kapacita školy (dle výpisu ze sítě): 54 dětí Typ zařízení: celodenní péče Počet tříd: 2 Provozní doba: hod. Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s RVP PV a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Stanovuje cíle předškolního vzdělávání, obsah vzdělávání i podmínky, za nichž bude probíhat. 3

4 Vzdělávacího program a jeho vize Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, poznatků získaných při plnění předešlého ŠVP, dalšího sebevzdělávání a zejména z vlastní pedagogické praxe. Po zhodnocení minulé práce s dětmi, jsme došli k závěru, že jedním z hlavních momentů v životě dítěte, je uvědomění si své osobnosti ve všech jejích směrech. Ať je to uspokojování fyziologických, duševních, sociálních a dalších vyšších potřeb, pozitivní ovlivňování individuálních dispozic, podpora aktivního přístupu ke světu a k dění kolem sebe, podpora tvořivých aktivit. Tak i posilování kladného sebehodnocení dítěte, jeho zdravé sebedůvěry a rozvoj jeho schopnosti ovládat se, rozvoj prosociálního chování a komunikačních schopností. Našim cílem je vytvořit pro děti ze školy místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a kde dominantním prvkem je zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody všech. Naší snahou je každému dítěti nabídnout postupné osamostatnění se v běžných každodenních činnostech, podíl na tvorbě prostředí a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání. Zkrátka prožívání života v mateřské škole v pozitivním rodinném klimatu, kde provozní pracovnice spolu s pedagogy tvoří jeden pracovní tým, kde jsou brány všechny zastoupené profese, jako stejně důležité, a kde všem pracovníkům jde o to, aby škola pracovala v zájmu dětí a jejich rodičů. Vize naší MŠ: - šťastné a spokojené dítě - dobrá spolupráce s rodiči - vytvářet příznivé klima školy a její součinnost s okolím - rozvoj osobnosti dítěte pohybovými aktivitami, hrou, prožitkovými činnostmi s respektováním jeho individuálních potřeb - veškeré činnosti orientovat k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání Naši vizi lze naplnit zcela jen tehdy, pokud bude shoda působení na děti jak ve škole, tak i v rodině a naopak, proto i nadále budeme usilovat o navázání aktivní spolupráce s rodiči. Charakteristika školy Jsme vesnická mateřská škola, která byla postavena v roce Od roku 1999 se stala součástí zdejší základní školy a s účinností od je Základní škola a Mateřská škola Brumovice příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jedná se o dvou třídní mateřskou školu s kapacitou maximálně 27 dětí na třídu. Jednotlivé třídy jsou využívány podle množství přihlášených dětí v daném školním roce. Většina dětí docházejících do mateřské školy je místních, ale každoročně máme i děti dojíždějící z okolních obcí. V budově je umístněna i lékařská poradna pro děti i starší občany obce, do které přijíždí 1x týdně obvodní lékaři. Poradna má svůj vlastní vchod i příslušenství, je zcela samostatná. Co naše mateřská škola nabízí: kvalitní všestrannou každodenní péči o děti individuální vzdělávací plán pro děti s odkladem školní docházky základní logopedickou péči individuální náprava řeči logopedickým asistentem plavecký výcvik každodenní program pro předškolní děti Předškoláček, pracovní listy, domácí úkoly apod. Edukačně stimulační skupinky v ZŠ společné akce rodičů a dětí výlety, oslavy lidových tradic, návštěvy divadelních představení, divadla v MŠ společné oslavy narozenin dětí 4

5 2. Podmínky vzdělávání Materiální podmínky Budova je jednopatrová, umístěna v areálu rozlehlé, udržované zahrady, která má plno zákoutí a členitých prostor, kam se děti mohou uchýlit. Je v ní plno zeleně, hřiště na míčové hry, houpačky, průlezky, jedno pískoviště, zahradní domky, lavičky na odpočinek a další zařízení, které děti využívají při svých hrách a pohybových aktivitách. Můžeme ji využívat po celý rok. V budově jsou dostatečně velké třídy a herny, které tvoří přirozené prostředí pro spontánní (volné) hry a pohybové aktivity dětí a v odpolední době slouží k jejich odpočinku. Třídy s hernou jsou propojeny se sociálním zařízením i šatnou a tak umožňují dětem přirozený přechod bez zbytečného organizování. Členitost místností, jejich vybavení moderním nábytkem zohledňuje antropometrické potřeby dětí (výšku dětí) a vytváří podnětné prostředí pro práci s dětmi. Všechny místnosti jsou světlé, čisté a zajišťují bezpečnostní a hygienické podmínky. Prostory v přízemí jsou bezbariérové, tudíž mohou naši mateřskou školu navštěvovat i děti tělesně postižené. Ve třídách je dostatečné množství účelně vybavených hracích koutů, které vytváří příznivé podmínky pro rozvíjení dětské spontaneity. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát i uklízet. Pro rozvoj pohybových aktivit je volně přístupné tělovýchovné nářadí a náčiní, které mají děti v průběhu dne k dispozici. Mateřská škola je též vybavena audiovizuální technikou, klavírem, počítačem pro pedagogické pracovnice. Budova je chodbou propojena se školní kuchyní a jídelnou pro žáky základní školy. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Záměry: dokončit úpravy terénu na školní zahradě doplňovat třídy novými hračkami, pomůckami dle potřeby a finančních možností postupně pořídit a zabudovat dělící stěny na WC v obou třídách pořídit kontejner na tříděný odpad pořídit do obou tříd nové polštáře, přikrývky a povlečení výměna oken ve třídě v patře, oprava střechy dle možností zřizovatele Životospráva a zdravotní péče Školní stravování Stravu zajišťuje školní jídelna, která se nachází v budově mateřské školy a je také součástí základní školy jako mateřská škola. Povinností vedoucí školní jídelny je dbát na vhodnou skladbu jídelníčků, poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy podle příslušných předpisů i na dodržování technologie přípravy pokrmů i nápojů. Každodenně je dětem podávána zelenina, ovoce. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány stanovené časové intervaly. Svačina ve třídě mladších dětí probíhá společně najednou, ve druhé třídě probíhá průběžně po skupinkách dle potřeb dětí, s respektem k hygienickým požadavkům. Děti se spolupodílejí na přípravě k stolování a přípravy jídla, samozřejmě se zřetelem k věku. Pitný režim je samoobslužný z termonádob do vlastních hrníčků dětí a je zajištěn v průběhu celého dne. Je však třeba stále podněcovat děti k využívání pitného režimu, být jim vzorem. Denní řád Náš denní řád je flexibilní a volný, umožňuje rodičům přivádět své děti podle svých možností (lze dohodnout i pozdější příchod a dřívější odchod dle potřeby rodiny) a také reagovat na vzniklé události, situace, potřeby a zájmy dětí. Každé dítě má prostor pro aktivity dle vlastní volby, soukromí, spontánní i řízenou hru a činnost, relaxaci, odpočinek. 5

6 Pobyt venku Probíhá každý den zpravidla 2 hodiny, za příznivého počasí i déle. Výjimka, kdy je pobyt venku v daný den přesunut, zkrácen, vynechán je nenadálá událost, situace v mateřské škole, kvalita ovzduší inverze, silný vítr, déšť, mráz. Odpočinek Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku: mladším dětem s nižší potřebou odpočinku je odpočinek zkrácen a nabídnut klidový program nejstarší (předškolní) děti si odpočinou a pokud nespí, věnují se společným hrám a činnostem. Zdravotní prevence Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění (provádění ranního filtru). Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech a to po konzultaci s vedoucí učitelkou mateřské školy a dětským lékařem. V rámci prevence zubního kazu se v naší mateřské škole děti seznamují se správnou technikou čistění zubů a v obou třídách si děti každodenně vždy po obědě čistí zuby. Taktéž jsme zapojeni do programu školní mléko dětem je podáváno, dle zájmu rodičů, 1 balení mlíčka denně. Děti mají dostatek volného pohybu a vhodného nářadí, pomůcek k pohybovým aktivitám jak venku na školní zahradě, tak i ve třídách. Každodenně zařazujeme pohybové chvilky a také zdravotní cvičení na klenbu nožní před odpoledním odpočinkem. Opatření při úraze: všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonného zástupce dítěte každý i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů v ZŠ. U úrazu, kdy dítě jeho příčinou nemohlo druhý den přijít do MŠ, vyplní pedagogická pracovnice, která při úraze zabezpečovala dohled, Protokol o úrazu v ZŠ. Záměry: dodržování pitného režimu (podněcovat děti, být vzorem a podávat i čistou vodu) každodenní nabídka zeleniny a ovoce v jídelníčku dítě si stanoví množství jídla a podle svých možností se obslouží samo (příprava a úklid nádobí, nalévání nápojů) dodržovat kulturu stolování (použití příborů, misky na přílohy, ubrousky na stoly při obědě) mazání chleba, nalévání polévky - jen starší děti každodenní zařazování pohybu (ranní cvičení, pohybové chvilky, hry, ) účinný ranní filtr provedený učitelkou při přijímání dětí do třídy (vyřazení dětí, které projevují známky onemocnění z dětského kolektivu a tak zamezit jeho šíření mezi dětmi) prevence zubní kazivosti (každodenní čištění zubů v mateřské škole po obědě) dodržovat bezpečnostní opatření jak v MŠ tak i mimo MŠ Psychosociální podmínky Naší snahou je, aby atmosféra a prostředí v mateřské škole bylo vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, aby se v něm děti i dospělí cítily bezpečně, jistě, spokojeně: nově příchozím dětem umožňujeme postupnou adaptaci snažíme se, aby se dětem dostávalo jasných a srozumitelných pokynů a na nejmenší možnou míru eliminovat stres a spěch nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován, všechny děti i dospělí mají stejná práva a povinnosti v rámci společně stanovených pravidel je respektována osobní svoboda a volnost dětí 6

7 Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve škole i mimo ni tak, aby se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pravidla za pomoci učitelky vyvozují, zakreslují a umísťují v prostorách školy. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosocionálním směrem. Nepodporujeme u dětí nezdravou soutěživost, ale vedeme je k vzájemné spolupráci a podpoře. Společně se základní školou je vytvořen minimální preventivní program, jehož cílem je vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, pozitivnímu sociálnímu chování, k vytváření správných životních postojů a umění čelit negativním jevům. Očekávané výstupy: mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy začlenění mezi vrstevníky a přijetí osobnostních odlišností mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc dodržování pravidel a osvojení základních společenských návyků Vzdělávací nabídku přizpůsobujeme mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Záměry: zajištění adaptačního procesu dle potřeby jednotlivých dětí nabídka tématicky blízké, snadno pochopitelné, přiměřeně náročné a dětem potřebné vzdělávací nabídky, za účasti a spolupráce dětí dát dětem větší prostor při spolurozhodování o dění v MŠ (plánování činností.) důsledné dodržování dohodnutých pravidel pro vzájemnou pohodu všech naplňování cílů Minimálně preventivního programu volnost a osobní pohodu dětí vyvážit správným poměrem s nutnou mírou omezení vyplývajících především z důvodu hygieny, bezpečnosti a řádu školy, být obezřetní i k sebemenším projevům dětského násilí, šikany a ostatních sociálně patologických jevů Organizace Způsob a podmínky přijímání dětí do mateřské školy Zápis do mateřské školy probíhá každoročně na jaře. Rodičovská veřejnost je na něj školou upozorněna plakáty a hlášením v obecním rozhlase a to i v okolních obcích. Děti jsou do mateřské školy přijímány zpravidla po dovršení tří let věku na základě žádosti jejich zákonných zástupců v souladu se zákonnými normami podle kritérií, vydaných ředitelkou školy. O přijetí nebo nepřijetí jsou vždy informováni písemně a to formou správního rozhodnutí. V případě nenaplnění kapacity mateřské školy na začátku školního roku jsou přijímány děti i během roku nejvýše však do naplnění kapacity školy. Integrace postižených dětí v mateřské škole je možná. V uplynulých letech probíhala a škola se jí nebrání. Podmínky integrace jsou na škole upravovány podle postižení dítěte a pro dítě je vypracován individuální vzdělávací plán. Mateřská škola je dvoutřídní. Vzhledem k tomu, že ve škole pracují 3 učitelky a to 2 na celý úvazek a 1 jen na částečný, bylo nutné skloubit rozvržení přímé pedagogické práce a provoz mateřské školy tak, aby vyhovoval a byl ku prospěchu zejména dětem. Proto v ranních a odpoledních hodinách je provoz školy zajištěn vždy jednou pracovnicí a děti se scházejí vždy ve třídě v přízemí a taktéž rozcházejí. Příchod i odchod dětí není vymezen, vychází z potřeb rodičů. Vymezen je jen u dětí s omezenou docházkou (děti docházející do mateřské školy na 4 hodiny denně). Snažíme se o dostatečně pružný denní řád, který reaguje na individuální možnosti dětí, na jejich zájem o činnost a jejich potřeby. Usilujeme o vyváženost spontánních a řízených činností a snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní hru. Do denního programu pravidelně zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity. 7

8 Organizace dne Každá třída má svůj denní organizační řád (program, uspořádání dne), který je ale natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Denní řád je časově pouze orientační. Záleží na každé učitelce, jak si režim dne přizpůsobí ke svému naplánovanému programu, zájmu a věku dětí, jejich individuálním potřebám a zájmům a také momentálnímu počasí. Dodržován je čas svačin, oběda, pobytu venku. Napít se mohou děti kdykoliv během dne. Časový rozpis: 6:30-7:45 scházení dětí ve třídě určené k rannímu provozu (třída v přízemí), hry a činnosti dle volby 7:45-8:45 příchod dětí do kmenové třídy - volné hry, individuální rozhovory a činnosti dětí dle zájmu nebo programu dané třídy s využitím hraček, materiálů, didaktických pomůcek, sportovního náčiní. Výběr aktivit v koutcích. Pohybové aktivity. 9:00-9:30 hygiena, svačina 9:30-10:00 plnění cílů školního vzdělávacího programu - program dle zaměření tříd. Střídání individuální a skupinové práce. Řízené činnosti jsou zaměřené na soustředění a plnění daných úkolů. Příprava na pobyt venku. 10:00-12:00 pobyt venku hry na školní zahradě, vycházky, výlety, sportovní činnosti a aktivity se zařazením dopravní tematiky a ekologie 12:00-12:45 oběd, hygiena, čistění zubů, cvičení na klenbu nožní :00 odcházení dětí po obědě 12:45-14:30 relaxace na lehátku - spánek, polední odpočinek s poslechem hudby, pohádek, vyprávění, odpočinek mladších dětí dle své potřeby nejstarší děti (předškoláci) odpočinek (asi 30 min.) - následují činnosti a hry pro starší děti, předškolní příprava.. 14:30-15:00 hygiena, spojení tříd do třídy v přízemí odpolední svačina 15:00-16:00 hry a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi, při pěkném počasí pobyt venku 16:00 ukončení provozu Rituály a tradice Nedílnou součástí života naší mateřské školy jsou tradice a rituály, které jí dodávají charakteristické rysy rodiny. Měsíc září, říjen, listopad Zahájení školního roku v MŠ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Předání dětí vedoucí učitelkou do první třídy v den zahájení výuky v ZŠ Bezpečně do MŠ děti v dopravě (bezpečnost) Podzimní veselí a smutky (výstava plodů podzimu, strašidla z dýní, drakiáda, úklid školní zahrady, lampiónový průvod, památka zemřelých) Měsíc prosinec, leden, únor Advent (mikulášská nadílka, výroba vánočních ozdob a přání, pečení cukroví a perníčků, předvánoční jarmark, Vánoční vystoupení pro veřejnost, zpívání pod Vánočním stromem, 8

9 Vánoční koledování návštěva veřej. institucí, podniků, firem v obci, Vánoční besídka s dárky a pohoštěním) Dětský krojovaný ples Masopustní průvod Maškarní karneval Měsíc březen, duben, květen Vítání jara (Velikonoce velikonoční tradice, Den Země úklid zahrady, rej čarodějnic) Den matek Svátek dětí Měsíc červen Sportovní olympiáda Zahradní slavnost Rozloučení s předškoláky společně s dětmi vytvoříme tablo budoucích školáků, za účasti rodičů se rozloučíme s dětmi, které odchází do ZŠ (děti si připraví pásmo básní a písní na téma škola a zaměstnanci MŠ připraví pohoštění a dárečky pro děti) Průběžně Ranní přivítání a rozloučení při odchodu podáním ruky s učitelkou, pozdravem s kamarády Oslavy narozenin dětí i učitelek slavíme společně obě třídy dohromady, pro oslavence připravíme dárečky, zazpíváme narozeninovou písničku, popřejeme mu podáním ruky a vyslovením blahopřání a oslavenec připraví pohoštění (dohoda s rodiči vhodné pohoštění) Dny otevřených dveří zpravidla 1.9. a na jaře při zápisu nových dětí do MŠ Výlety a toulky přírodou v každém ročním období Společná setkání dětí, rodičů a učitelek Mámo, táto, pojď si se mnou hrát Kroužek recitační, taneční a pěvecký (v rámci vystoupení) Kulturní akce (divadla, koncerty, kino,.) dle nabídky Exkurze a návštěvy (místní provozovny, stacionář Arkénie, mateřské školy v okolí, apod.) Účast dětí na veřejných oslavách a akcích v obci např. vítání nových občánků, sraz rodáků, seniorů, lampiónový průvod,. Zapojení do soutěží (výtvarné, pěvecké,.) Sezónní činnosti (sáňkování, bruslení, lyžování, sprchování, koupání,. ) Plavecký výcvik v Plavecké škole v Hustopečí u Brna Záměry: zařazování dětí do tříd dle věku, přání rodičů a volné kapacity možnost integrace v naší mateřské škole (přijetí dětí postižených dle možností) dbát na vyváženost spontánních a řízených činností učení na základě prožitku Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků máme vymezeny ve školních normách.velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. Všichni se podílí na dění v mateřské škole a spolupráci s rodiči. Školní vzdělávací program je výsledkem týmové práce vycházející z analýzy a evaluačních nástrojů. Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, orgány státní správy a dle potřeby s pracovníky PPP, dětskými lékaři. Záměry: vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů RV a ŠVP kontrolní a evaluační činnost zahrnuje všechny stránky MŠ 9

10 Personální a pedagogické zajištění Počet pedagogů je zajišťován dle aktuálního požadavku chodu školy. Funkci vedoucí učitelky MŠ vykonává pověřená učitelka. Počet personálu v MŠ: 5 Pedagogičtí pracovníci: 3 Asistent pedagoga: 1 Počet nepedagogických pracovníků: 1 - školnice Záměry: stále se sebevzdělávat a tak zvyšovat své kvality být kreativní, aktivní a zodpovědní Spolupráce Spolupráce rodiny a školy Snahou mateřské školy je co nejvíce zapojit rodiče do dění školy a vytvořit pohodovou atmosféru navozující klima důvěry mezi rodiči, školou i dětmi. Schůzky s rodiči (nejméně 2x ročně, jinak dle potřeby). Možnost pobytu rodičů s dítětem v MŠ (zejména při adaptačních potížích). Spoluúčast rodičů při vytváření programu, plánování aktivit s dětmi apod. (možnost vyjádřit se i anonymně využití schránky, dotazníků). Akce s rodiči ( besídky a oslavy v mateřské škole i mimo ni, každý měsíc hravé odpoledne rodičů s dětmi, společný výlet, rozloučení s předškoláky.). Intenzivní spolupráce s rodiči dětí a to zejména u dětí s problémy, postižením, poruchami, dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vadami, s odkladem školní docházky v postupném dotváření a upevňování dovedností. Pomoc rodičům v zajištění odborné péče. Konzultační pohovory s rodiči dle potřeby školy nebo rodičů. Pomoc rodičů při úklidu školní zahrady, opravě hraček, pořádání akcí. Návštěvy dětí s rodiči v mateřské škole ještě před nástupem docházky Rodiče mají možnost: vstupovat do tříd a účastnit se výchovně vzdělávacího procesu informovat se a přispívat svými nápady, náměty k obohacení programu informovat se o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte dohodnout si pohovor s učitelkou nebo ředitelkou školy zapůjčit si odbornou literaturu, časopisy týkající se výchovy a vzdělávání předškolních dětí účastnit se akcí pořádaných školou kriticky se vyjadřovat k veškeré práci mateřské školy osobně, formou dopisu, dotazníků a to i anonymně (možno využít schránku u vchodu do mateřské školy) Další možnosti, práva a povinnosti rodičů jsou uvedeny ve školním řádu. Záměry: hledat nové formy spolupráce s rodinou (snažit se o zapojení rodičů do činnosti školy, využít jejich nápadů a připomínek) vytvářet cestu důvěry a vzájemné spolupráce (společně hledat cesty ve výchově a vzdělávání jejich dětí) 10

11 Spolupráce se základní školou Jelikož jsme sloučené zařízení je naše spolupráce velmi aktivní vzájemné konzultace učitelek mateřské školy s učitelkami základní školy (zejména 1.třídy) dle potřeby spolupodílení se na přípravě a organizaci zápisu dětí do základní školy a to v době před zápisem i při zápisu v ZŠ účast vedoucí učitelky návštěvy dětí v základní škole, školní družině (před zápisem do ZŠ, při společných akcích) návštěvy a pobyt dětí ze základní školy v mateřské škole (ráno před vyučováním nebo odpoledne po skončení ŠD a v době prázdnin během školního roku) účast předškolních dětí při výuce v 1.třídě (v měsíci lednu nebo únoru - před zápisem do ZŠ) pořádání společných akcí s dětmi dle plánu činnosti školy a to ve škole i mimo školu (společné návštěvy kulturních zařízení a akcí, pořádání společných vystoupení pro veřejnost, oslav, besed např. vánoční vystoupení, tradiční Krojovaný ples, Maškarní karneval, oslava Den matek, Den Země úklid školní zahrady, Slet čarodějnic, Den dětí, beseda s policií.) společné využívání prostor a materiálně technického vybavení (využívání školní zahrady - k zábavě i učení, vzájemné půjčování pomůcek, knih, hudebních. nástrojů, zpěvníků apod.) Záměry: pokračovat ve spolupráci hledat další nenásilné cesty, jak dětem usnadnit vstup do ZŠ Spolupráce se zřizovatelem a veřejností časté návštěvy starosty obce ve škole a zájem o provozní záležitosti, opravy a aktivity školy zabezpečování úpravy školní zahrady (sekání trávy), pomoc při přípravách na veřejné kulturní akce, drobné opravy ve škole společné pořádání lampiónového průvodu, dětského krojovaného plesu návštěvy s dětmi na obecním úřadě (výstavy, Vánoční přání, masopustní průvod, návštěva obřadní síně) zajištění programu na vítání nových občánků na obecním úřadě a jiných akcích, výročích a oslavách, které v obci probíhají prezentace školy v obecním zpravodaji Nové pokolení prostřednictvím článků a fotodokumentace o aktivitách školy a jejich průběhu Záměry: organizace akcí pro veřejnost (spolupráce s OÚ) přispívání do místního zpravodaje Nové pokolení (články i fotodokumentací o aktivitách a akcích školy) návštěvy různých veřejných institucí knihovny, divadla,.. nadále prezentovat školu navenek Spolupráce s jinými mateřskými školami a organizacemi Mateřské školy v okolí, Stacionář Arkénie (lidé s postižením), Sbor pro občanské záležitosti při OÚ, Klub rodičů dětem, TJ Sokol Brumovice vzájemné návštěvy učitelek mateřských škol a společné diskuse vzájemné návštěvy společně s dětmi v mateřských školách návštěvy Stacionáře Arkénie (vzájemné) 11

12 společné pořádání akcí (vystoupení a dárky pro seniory, vítání novorozeňat na OÚ, oslavy, akce s dětmi) Záměry: při setkáních si vzájemně předávat poznatky a zkušenosti (pedagogové i děti) při návštěvách známých i neznámých prostředí vést děti k poznávání nových věcí a snažit se odstraňovat zábrany a strach z neznámého prostředí a vystupování v něm vést děti k dodržování dohodnutých pravidel chování v daném prostředí (zejména se zřetelem na bezpečnost dětí) pokračovat v podnětné oboustranné spolupráci a prezentovat tak školu navenek Spolupráce s dalšími institucemi PPP SPC vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s poradnou pro děti vyžadující zvýšenou péči (děti s odkladem školní docházky, děti s problémy) každoročně probíhá v MŠ depistáž předškolních dětí dle zájmu rodičů (školní zralost) vypracování individuálního plánu ve spolupráci s SPC pro integraci vzájemný kontakt návštěvy SPC v MŠ, kontakt v případě potřeby (telefonicky,..) Logopedická poradna pomoc rodičům při hledání kontaktů na poradny v okolí Plavecká škola Hustopeče každoročně se účastníme s dětmi plaveckého výcviku pod vedením učitelů plavecké školy (jedná se o plaveckou přípravu hry s vodou a ve vodě) Ortoptista a optometrista Mgr. A. Jeřábková rodičům nabízíme sceeringové vyšetření zraku dětí v MŠ Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné, u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přihlížíme k stupni a druhu postižení. Vytváříme optimální podmínky k rozvoji osobnosti podle RVP PV, stanovených zákonů, vyhlášek a dalších předpisů. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou jejich případné problémy řešeny zohledňováním potřeb, schopností i dovedností těchto dětí. Výběr jednotlivých činností je přizpůsobován tak, aby vždy maximálně vyhovoval specifickým potřebám a celkovým možnostem těchto dětí. Je výrazně uplatňován individuální přístup a zajištěny speciální pomůcky. Vzdělávání těchto dětí je upraveno individuálním vzdělávacím plánem ve spolupráci SPC a rodiči. Pokud je vzdělávání dítěte a péče o něj náročná je zajištěn další pracovník asistent pedagoga. Velký důraz klademe na vzdělávání dětí s odloženou školní docházkou.tyto děti mají zpracovány individuální vzdělávací plány, které vycházejí ze zjištění PPP a výsledků v MŠ. Děti s počátečními problémy v chování a učení 12

13 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných V případě diagnostikování mimořádného nadání některého z dětí pracovníky školského poradenského zařízení, bude při vzdělávání zajišťována podpora a rozvíjení jeho mimořádných schopností vhodnou organizací jednotlivých činností tak, aby nebyla jednostranná a neomezila se pestrost a šíře potřebné vzdělávací nabídky vůči danému dítěti. 3. Charakteristika vzdělávacího programu Dětem a jejich rodičům chceme především nabídnout kvalitní předškolní vzdělávání založené na rozvoji tvůrčího myšlení, fantazie a experimentování s využitím individuality dítěte a prožitkového učení. Cíle a záměry Rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Rozvíjet osobnost dítěte, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii, k lidovým tradicím a zvykům a také s pozitivním vztahem k sobě i druhým v souladu s všelidskými hodnotami a právy a chápáním významu životního prostředí pro život. Naše pedagogické zásady: Umožnit dítěti nabýt vědomí hodnoty sebe sama a směřovat k nezávislosti na vnějším hodnocení. Proč? Proto aby se dítě odmalička naučilo být samo sebou, aby se naučilo být odpovědné za svá rozhodnutí, jednání a chování a stalo se zdravě sebevědomým. Dítě spíše doprovázet než vychovávat. Proč? Dítě touží po životě a aktivitě. Zásahy dospělého představují vyrušení. To oslabuje základ jednání, totiž motivaci. Vytvořit láskyplné prostředí, prostředí bezpečí a jistoty. Proč? Protože pomáhá pěstovat důvěru v ostatní lidi, důvěru v dobro světa. Pomáhá pěstovat zdroj sociální vnímavosti - city. Při jednání s dětmi se držet pravidla, že pedagogická metoda, s níž chci něčeho dosáhnout, se musí shodovat s tím, čeho chci dosáhnout. Co to znamená v praxi? Za použití metody spolupráce a kooperace podporovat prosociální chování dětí, respektováním dětí je učit respektu k druhým. Bezpodmínečným přijetím, láskou a akceptací je učit toleranci Předpokládá to vytvářet takové životní podmínky, jejichž prostřednictvím by děti poznaly to, co se mají naučit. Jenom dospělí, kteří svým dětem přiznávají obyčejná lidská práva, mohou dětem pomáhat, aby dospěly v samostatné a milující lidi schopné jednat. Měli bychom mít na paměti, že každý výrok, který proneseme, musí být takový, aby ho bylo možné obrátit, jakoby ho vyslovilo dítě směrem k nám. To, co vyjadřujeme verbálně, by mělo být v souladu s našimi nonverbálními projevy. 13

14 Respektovat city dětí, a to i negativní. Proč? Protože každý má právo na své pocity a nato, aby byly brány zcela vážně. Dítě se tak naučí poznávat samo sebe, což je první důležitý krok k poznání druhých, protože cesta k poznání druhých vede právě přes poznání sebe sama. Sama učitelka by se neměla obávat projevit svoje vlastní pocity a chovat se autenticky. Jednat s každým dítětem spravedlivě jako s individualitou a originální bytostí. Proč? Protože všichni mají stejná práva. Svět není jen černobílý, ale barevný a rozmanitý a právě učitelka by měla tuto originalitu a rozmanitost podporovat a ctít. Nechávat děti dokončovat započatou hru, činnost a dát každému dítěti možnost, s čím a s kým si budou hrát. Proč? Protože hra je pro dítě stejně důležitá jako pro dospělé práce a její násilné ukončení nebo přerušení by bylo pro dítě frustrující. Aktivně naslouchat a projevovat o dítě skutečný zájem, protože jádro komunikace tvoří vcítění se do druhého. Rozeznávat a dešifrovat pocity dítěte a přijímat dětská poselství. Poté je zpětně hlásit a zpřesnit, aby dítě své pocity dokázalo samo rozluštit. Je to vynikající technika, jak pomoci dítěti vyřešit jeho problémy, nikoli je za dítě přebírat. Vést děti k samostatnému řešení konfliktů. Co to znamená? Překonání konfliktu metodou, při níž se neprohrává, s použitím metody aktivního naslouchání, s využitím možnosti nechat skupinu podílet se na řešení konfliktu, dbát na používání jasných poselství v první osobě. Tento způsob přemění konflikty v pozitivní zkušenost. Při řešení problému si uvědomovat, že z problému dětí nesmíme dělat své vlastní problémy. Proč? Budeme-li se takto chovat, ponecháme dětem možnost samostatného rozhodování. Život a problémy našich děti se nás týkají tak dalece, do jaké míry potřebují naši pomoc. Vidět klady a orientovat dítě na úspěch. Ve výchově se opírat o silné stránky dítěte. Proč? Protože ty jsou základem dalších životních úspěchů dítěte. Není totiž ani tak podstatné, zda všechny své plány a představy uskutečníme, jako spíše míra sebevědomí, s jakou se na tyto cesty vydáváme. Aktivně pozorovat děti při volné hře. Proč? Proto, abychom mohli přiměřeně zasáhnout a pomoc, pokud je to nutné. Naučit se rozlišovat mezi nezbytným zásahem a rušivým vměšováním se do situace. Aktivní pozorování stejně jako aktivní naslouchání vyžaduje schopnost dítěte vcítit se, neboť nestačí pouze přihlížet, ale je třeba i rozumět. Respektovat volbu dítěte, aktivně se do hry nezapojovat a být pouze pozorovatelem. Proč? Protože právě tato činnost mu přináší uspokojení a vyžaduje účast, ale v tomto případě vnitřní účast. Přihlížení způsobuje velmi intenzivní zážitky a zkušenosti. Formy a metody vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno po celý den ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou. Upřednostňujeme metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, neboť: jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, zájem poznat nové. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v různě velkých skupinách. Aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem, aby činnost mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně apod. Pestrou nabídkou smysluplných aktivit jsou rozvíjeny dispozice dětí, smyslové vnímání, představivost, fantazie a soustředěnost. 14

15 Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Dítěti je ponechána svoboda rozhodování, pohybu.výchovné cíle jsou směřovány k přirozenému pozitivnímu formování osobnosti dítěte. Vzdělávání dětí je vedeno tak, aby směřovalo k osvojování očekávaných klíčových kompetencí, tedy cílových stavů k jejichž naplňování veškeré vzdělávání směřuje. 4. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je zpracován v pěti integrovaných blocích, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Školní vzdělávací program určuje přibližné časové rozložení daných bloků nezávazně. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelek. Integrované bloky 1. Já, ty a svět kolem nás 2. Vláda podzimu 3. Co přináší zimní čas 4. Jen si děti všimněte 5. Cestou, necestou Integrovaný blok JÁ, TY A SVĚT KOLEM NÁS Časový rozsah: přibližně 1 měsíc Charakteristika IB: Seznámení s prostředím, které dítě obklopuje jedná se o vše co dítě obklopuje, s čím se setkává zejména při prvotním vstupu do nového pro ně neznámého prostředí. Děti se setkávají s novými hračkami, pomůckami. V rámci vzdělávací nabídky bude využito různých her námětových, pohybových, hudebních a dramatických činností, maňásků apod. Individuální i skupinové rozhovory na téma prázdniny, kamarádi zážitky. Poznávání sebe sama, nových kamarádů a všech ostatních s kterými se děti budou setkávat a kteří o ně pečují zde bude využito seznamovacích her, námětových her. Společné vytváření piktogramů, různá označení pravidel chování, tabla třídy. Seznamování se zaměstnanci školy a jejich činností. Poznávat okolí mateřské školy budeme si hrát na školní zahradě a seznamovat se zařízením, s pravidly bezpečnosti, prostředím. Vycházky do okolí příroda, život, bezpečnost. Naše záměry: - seznámíme děti s prostředím, do kterého přichází - naučíme děti orientovat se v těchto prostorách - naučíme je znát svoji značku, vnímat své místo ve třídě - naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne - budeme usilovat o sjednocení dětského kolektivu po prázdninách - podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování - povedeme děti k projevování svých potřeb - podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením nových vztahů v kolektivu - společně s dětmi si vytvoříme pravidla společného soužití - povedeme děti k vyjadřování svých pocitů - seznámíme děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně - seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím - povedeme děti k vnímání přírody, života v ní - povedeme děti k dodržování pravidel bezpečnosti jak v MŠ, tak i mimo MŠ 15

16 Očekávané výstupy: - orientovat se v prostředí třídy, školy, školní zahrady i v nejbližším okolí - získat jistotu v kolektivu třídy, důvěřovat učitelkám, navazovat přátelství - poznat základy pravidel chování a řídit se jimi - zvládat sebeobsluhu, umět požádat o pomoc - uvědomit si svou osobnost se svými právy a respektovat práva jiných - spolupracovat, vnímat potřeby jiných a uvědomovat si význam vzájemné pomoci - své prožitky a pocity slovně, výtvarně, pohybově a dramaticky ztvárnit a vyjádřit - uvědomovat si změny v přírodě - znát pravidla bezpečného chování v dopravě Navrhované činnosti: - prakticky se seznámit s prostředím školy - praktické poznávání nejbližšího okolí školy - spoluvytváření pravidel chování a jejich ztvárňování - manipulační, sebeobslužné a hygienické - komunitní kruh, kontaktní hry na posilování kamarádských vztahů, vzájemnou toleranci a spolupráci - společenské hry, hry na rozvoj smyslového vnímání - rozhovory, diskuze, vyprávění, hodnocení, poslech pohádek a příběhů, četba podle obrázků - říkadla, básně, písně, rytmické hry - motivační cvičení, pohybové hry - pozorování přírody - BESIP beseda s pracovníky s doprav. inspektorátu - na vycházkách praktické seznamování s pravidly chování chodců (přechod pro chodce, dopravní značky, bezpečnost) V úrovni kompetencí: 1. kompetence k učení - budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí potřebné k efektivnímu učení a prohlubovat jejich poznatkovou zkušenost 2. kompetence k řešení problému - povedeme děti k vnímání problémů jako samozřejmou součást života a učení 3. kompetence komunikativní - povedeme děti k užívání přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek, pocitů, názorů - užívání svých komunikačních schopností k dalšímu učení 4. kompetence sociální a personální - zaměříme se na schopnost adaptovat se na prostředí a jeho běžné proměny - chceme, aby se děti spolupodílely na rozhodnutích - budeme je učit vnímat hodnoty spojené s kultivovanými vztahy mezi lidmi 5. kompetence činnostní a občanské - povedeme děti k respektování pravidel - vnímat svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím 16

17 Integrovaný blok VLÁDA PODZIMU Časový rozsah: přibližně 2 měsíce Charakteristika IB: Budou probíhat činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem, zdravím v tomto období. Zaměříme se na význam ovoce a zeleniny vitamíny. V popředí budou vycházky do přírody s pozorováním všech znaků podzimu plody podzimu a sklizeň všeho, co příroda přinesla, pozorování lidí a strojů při podzimních pracích, barvy v přírodě, opadávání listnatých stromů, tvary listů, zvířata příprava na zimu a ukládání k zimnímu spánku. Budeme pracovat s přírodninami a tím rozvíjet tvořivost dětí samy i s rodiči.budeme pracovat s kalendářem počasí charakteristika podzimního počasí, výroba draků.. Oblečení vzhledem k ročnímu období. Budeme se zabývat zkoumáním našeho těla, zdravím, nemocí, úrazem, postižením. Navštívíme místní Stacionář ARKÉNIE (lidé s mentálním i tělesným postižením). Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu. Společně s dětmi si vyzdobíme mateřskou školu a uklidíme školní zahradu. Naše záměry: - pobytem na školní zahradě a v přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí - zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního procesu - zaměříme se na řečovou kázeň (nekřičet, respektovat druhého, hlásit se o slovo, neskákat si do řeči) - maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a poznávání při práci s přírodninami i ve spolupráci s rodiči (tvořivé odpoledne s rodiči) - povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě - povedeme děti ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech - podpoříme rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb - postupně povedeme děti k poznání, že tak, jak se svobodně rozhodnu, ponesu za své rozhodnutí odpovědnost - osvojíme si základní poznatky o našem těle - upevňovat u dětí zdravé životní návyky a postoje (vážit si zdraví, života) Očekávané výstupy: - poznávat přírodu všemi smysly (lupa, mikroskop, dalekohled, ) - umět charakterizovat podzim několika hlavními znaky - uvědomovat si co je zdravé a co škodí - vědomě využívat získaných poznatků - vědomě pečovat o okolní prostředí - znát některé části vlastního těla i jejich funkci - probudit zájem o péči o své zdraví a učit se předcházet úrazům, nemocem i škodlivým návykům - znát své právo na pomoc a na zdravotní péči - umět se orientovat v prostoru a chápat prostorové pojmy - zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí - prakticky využívat základní matematické a číselné pojmy (porovnávat, počítat, třídit, poznat více, méně, stejně, ) - být citlivý ve vztahu k přírodě i k ostatním dětem i lidem - umět ohodnotit práci svou i kamarádů - pracovat ve skupině- umět se vzájemně domluvit a tolerovat se, ovládat se - chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto že je každý jiný Navrhované činnosti: - pozorování změn v přírodě, využívání encyklopedií - sběr přírodnin a hry s přírodninami - výtvarné vyjádření prožitků (malba, kresba, modelování) - dramatické činnosti, hudebně pohybové hry, smyslové hry - básně, písně k danému tématu 17

18 - zdravotní, relaxační a dechová cvičení, pohybové hry - zdolávání překážek v terénu - akce s rodiči: tvořivé odpoledne (využití podzimních plodů), drakiáda, podzimní úklid školní zahrady - hry na tělo a hry s tělem - vzájemné navštěvování se ze stacionářem Arkénie - sledovat a zaznamenat průběh počasí (kalendář počasí starší děti) V úrovni kompetencí: 1. kompetence k učení - budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu poznávání a učení 2. kompetence k řešení problému - budeme učit děti k vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení - povedeme děti přistupovat k problémům aktivně, řešit je iniciativně a inovativně 3. kompetence komunikativní - povedeme děti ke vstřícné komunikaci se svým okolím - budeme učit děti užívat svých komunikačních schopností k dalšímu učení - seznámení dětí s užitím technických informačních prostředků k vlastnímu rozvoji učení 4. kompetence sociální a personální - budeme učit děti adaptovat se na prostředí a jeho běžné proměny - povedeme děti k spolupodílení se a ke spolupráci na činnostech i rozhodnutích 5. kompetence činnostní a občanské - budeme učit děti vnímat svou sounáležitost s přírodním prostředím - respektovat společně vytvořená pravidla, normy a požadavky společnosti - budeme učit děti chránit hodnoty spojené se zdravím Integrovaný blok CO PŘINÁŠÍ ZIMNÍ ČAS Časový rozsah: přibližně 3 měsíce Charakteristika IB: Zaměříme se na adventní čas vytváření adventního kalendáře, věnce, výzdoba třídy, školy, návštěva Mikuláše v mateřské škole. Čas Vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, tvorba dárečků, ozdob, přáníček, seznamování s historií Vánoc a s jejich tradicemi, zvyky u nás i jiných zemích. Poslech a zpěv vánočních koled, vánoční pečení cukroví, vánočky. Připravíme společně vystoupení pro rodiče a veřejnost. Na setkání se seniory vyrobíme dárečky. Připravíme vánoční nadílku pro zvířátka vánoční stromek pro zvěř a ptactvo. Společná vánoční nadílka s pohoštěním v mateřské škole. Jak již název tohoto bloku napovídá, přinese činnosti související se zimou. Počasí zimního období, sníh, led a jeho vlastnosti, pokusy, hry se sněhem a na sněhu, ledu - zimní sporty povídání i pokud možno praktické provádění (sáňkování, bobování, lyžování, klouzání, bruslení, hokej,..). Vycházky do přírody vyhledávání stop zvířátek, krmení ptáků. Pomoc při odklízení sněhu z chodníků kolem školy. Se staršími dětmi navštívíme základní školu, seznámíme se s prostředím, podíváme se na své kamarády, společně si zahrajeme na školu. K zimnímu období neodmyslitelně patří knihy a pohádky. Prostřednictvím pohádkových příběhů a postav z knih budeme u dětí podněcovat představivost, rozvíjet fantazii a vyjadřování dětí. Budeme se snažit probouzet a posilovat u dětí cit pro spravedlnost a pravdu, soucit, schopnost vcítit se do pocitů a nálad jiných.vyrobíme si společně masky a oslavíme masopust masopustní průvod obcí. Společně se ZŠ uspořádáme tradiční krojový ples a dětský karneval pro všechny děti v obci. 18

19 Naše záměry: - přiblížíme dětem zvyky a tradice (Mikuláš, Vánoce, masopust) - podpoříme jejich fantazii a kreativitu - povedeme děti k sociální soudržnosti - budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti - budeme posilovat kultivovaný projev dětí - podpoříme rozvoj tvořivosti - budeme pozorovat změny v přírodě a její koloběh - pobytem na zdravém zimním vzduchu budeme u dětí posilovat tělesný rozvoj a otužovat organizmus - budeme posilovat přirozené poznávací city - budeme posilovat schopnost záměrně řídit svoje chování - budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině - budeme společně sledovat a dbát na dodržování pravidel společného soužití a dle potřeby budeme vytvářet další - budeme se učit chránit prostředí kolem nás a rozpoznávat, že i lidskou činností je možno je poškodit Očekávané výstupy: - vnímat předvánoční atmosféru a podílet se na ní výzdobou, dárky, přáníčky, vánoční kalendář, vánoční koledování - umět vyjádřit své city slovem, mimikou, gesty (kladné i záporné) - uvědomit si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás - osvojit si základní poznatky o českých vánočních tradicích, ale i o zvycích v jiných zemích - zacházet bezpečně s různými pracovními nástroji a pociťovat radost ze své práce a vlastní tvůrčí činnosti - zapamatovat si texty písní, básní, říkadel a umět je reprodukovat na veřejnosti - vnímat všemi smysly rozlišovat vůně, chutě, tóny, zvuky apod. - najít v zimním období nejen krásu přírody, ale i možnosti sportování - poznávat krušný zimní život zvířat a snažit se jim pomáhat - získat pocit radostného očekávání vstupu do 1. třídy ZŠ, získat zájem o učení - porozumět slyšenému a umět slyšené reprodukovat, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu, sledovat děj a zachytit hlavní myšlenku příběhu - šetrně zacházet s knihou a pracovat s ní - umět napodobit taneční krok, umět sledit pohyb s hudbou - dodržovat základní normy společenského chování - poznat masopust v hudbě, literatuře, v lidových zvycích a radostně prožít tuto tradici Navrhované činnosti: - pracovní a výtvarné činnosti: výroba adventního kalendáře a věnce, přáníčka, výzdoba třídy, pečení a zdobení cukroví - poslech příběhů s vánoční tématikou, zpívání a poslech koled - návštěva Mikuláše v MŠ (básně a písně pro Mikuláše) - vánoční tvoření s rodiči (vánoční ozdoby, cukroví, ) - příprava vánočního stolu - příprava vánočního pásma společně se ZŠ na vystoupení pro rodiče a veřejnost - vánoční nadílka - pokusy se sněhem, hry na sněhu a se sněhem i s rodiči - zimní sporty (seznamování i praktické provádění dle možností) - sledovat a zaznamenat průběh počasí - krmení zvířat, zavěšení krmítka na školní zahradě, pozorování dění kolem krmítka - vyhledávání stop ve sněhu - námětová hra na školu - návštěva školy, školní družiny - výstava knih, prohlížení a čtení knih (vyprávění pohádek podle obrázků, malované čtení) - poslech pohádek dle výběru dětí 19

20 - dramatizace jednoduchých pohádkových rolí - výtvarné zpracování, knihy, pohádky - návštěva místní knihovny - vyjádření hudby pohybem (karneval, krojový ples, masopust) - příprava společných oslav (masky, kroje, ) V úrovni kompetencí: 1. kompetence k učení - podpoříme experimentování a uplatnění získaných poznatků pro další učení - budeme se učit hodnotit svoje pokroky 2. kompetence k řešení problému - budeme se učit řešit náročnější problémy s pomocí dospělého - budeme u dětí podporovat používání číselných a matematických pojmů - povedeme děti k pochopení, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli 3. kompetence komunikativní - povedeme děti k vyjádření svých myšlenek - komunikovat bez zábran a ostychu - využívat informační a komunikační prostředky 4. kompetence sociální a personální - budeme učit děti citlivosti a ohleduplnosti vůči druhým - prosadit se, ale i přizpůsobit se ve skupině - povedeme děti k samostatnému rozhodování o svých činnostech, vyjádřit svůj názor 5. kompetence činnostní a občanské - budeme podporovat zájem dětí o druhé, o to co se kolem děje, vážit si práce druhých - povedeme děti k uvědomění si svých práv a práv druhých - povedeme děti k uvědomění si, že chováním mohu ovlivnit prostředí ve kterém žijeme Integrovaný blok JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE Časový rozsah: přibližně 2 měsíce Charakteristika IB: V tomto bloku si uvědomíme změny v přírodě spojené s příchodem jara. Především sama příroda přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude motivem pro různé výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami. Řada činností bude přenášena ven na zahradu. Zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Budeme vnímat změnu počasí, sledovat probouzející život v přírodě a jeho změny (květiny, stromy, hmyz,..). Vznik života narození (rostliny, zvířata, lidé sázení a klíčení semen, mláďátka, děti.). Zaměříme se na jarní svátky Velikonoce. Provedeme jarní úklid školní zahrady i za pomoci rodičů. Budeme se seznamovat s různými materiály, diskutovat o nutnosti třídění odpadu a prakticky odpad třídit. Proběhne akce Den země, kdy provedeme jarní úklid školní zahrady i za pomoci rodičů. Barvy, tvary, určování, pojmenování, třídění a orientace, budou pojmy, s kterými se děti při činnostech opět setkají. Bude potřeba respektovat jeden druhého a současně učit se jeden od druhého pomoci a uvědomit si jeho potřebu spolupráce. Společně se základní školou proběhne tradiční akce na školní zahradě - slet čarodějnic a čarodějů - kde na děti čeká spousta her a zábavy. Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda v okolí mateřské školy a zahrada školy. Naše záměry: - posílíme dětskou zvídavost, zájem dětí a radost z objevování - budeme rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí - přiblížíme dětem tradice jarních svátků 20

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více