Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, Oloví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás

2 Školní vzdělávací program Mateřská škola Oloví Obsah 1. Identifikační údaje Motto Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky a Organizace vzdělávání b Vzdělávaní dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Charakteristika vzdělávacího programu vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů Vzdělávací obsah Integrované bloky Klíčové kompetence Evaluační systém Příloha č.1 Hodnocení tématického bloku 30 Příloha č.2 Hospitační záznam: 31

3 1. Identifikační údaje o škole Název školního vzdělávacího programu: Svět okolo nás Název školy: Sídlo školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova1, Oloví IČ: Adresa mateřské školy: Radniční 31, Oloví Kontakty: telefon ZŠ: telefon MŠ Ředitelka školy: Učitelky mateřské školy: Zřizovatel školy: Mgr. Ivana Pečenková Dagmar Kunštarová (ZŘ pro MŠ) Monika Stowitzová Andrea Štětinová Městský úřad Oloví Hory 42, Oloví Telefon: Platnost dokumentu: ŠVP Svět okolo nás platí od do Č.j.: 14/2012 Dokument projednán na pedagogické radě dne: Zpracovala: Dagmar Kunštarová Podpis ředitelky školy: Razítko školy:

4 2.MOTTO: Robert FULGHUM: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si umyj ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně trochu se uč a trochu přemýšlej. A každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. 3.OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY MŠ Oloví stojí v okrajové části města, které leží v údolí na rozhraní Krušných hor a Smrčin na obou březích řeky Svatavy. MŠ byla uvedena do provozu Dne byla sloučena se základní školou v jeden právní subjekt. Je to typizovaná budova s kapacitou 90 dětí. Skládá se ze tří oddělení, kde každé oddělení má svůj vchod. V současné době jsou v provozu 2 třídy. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. V přízemí se nachází třída: Berušky, kterou navštěvují děti ve věku 2,5 4,5 roku. V prvním patře se nachází třída: Kočičky, do které docházejí děti od 4,5 do 7 let. V tomto patře je rovněž další oddělení, které slouží jako stálá ložnice. Každá ze tříd má svoji šatnu a sociální zařízení. Mateřská škola nemá svoji kuchyň, pouze výdejnu stravy. Jídlo je dováženo z kuchyně ZŠ. Součástí MŠ je menší zahrádka vybavená dřevěnými průlezkami a pískovištěm. V naší mateřské škole se snažíme o vytváření vhodného, podnětného, zajímavého a obsahově bohatého prostředí ve spolupráci s rodiči. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se akcí školy. Podporujeme rodinnou výchovu. O děti pečuje jedna kvalifikovaná pedagogická pracovnice a dvě studují VŠ. Spolupracujeme se Základní školou Oloví, s dvěma Mateřskými školami v Kraslicích a jednou zahraniční školou. Umožňujeme postupnou adaptaci nových dětí na prostředí, na nové kamarády, učitelky.

5 Snažíme se: vést děti nenásilně a laskavě od věci známé k neznámé, od věci jednoduché ke složitější v podnětném prostředí plném porozumění a vzájemné spolupráce mít ve škole spokojené děti, které se sem těší rozvíjet děti v souladu s jejich schopnostmi a možnostmi společně s dětmi hodnotit prožité dopoledne a podle zájmu plánovat další činnosti spolupracovat s rodiči prezentovat školu na veřejnosti Naše mateřská škola je zapojena do projektu Od malička prostřednictvím koordinačního centra česko-německých výměn dětí TANDEM. Náplň projektu tvoří vzájemné návštěvy a společné akce dětí obou školek. V budově ZŠ máme k dispozici tělocvičnu, počítačovou a interaktivní učebnu. 4.Podmínky vzdělávání: Podmínky uvedené v RVP PV popisují optimální podobu předškolního vzdělávání. Jejich realizace může být omezena možnostmi školy. Snažíme se, aby tyto optimální podmínky byly postupně vytvářeny v rozsahu možností naší školy. Po analýze podmínek předškolního vzdělávání jsme vyhodnotili klady, ale i nedostatky. 4.1 Věcné podmínky V mateřské škole jsou v provozu dvě třídy a jedna stálá ložnice. Každá třída má prostor pracovní a herní, vybavený standardním nábytkem, který je upraven tak, aby si děti mohly podle dohodnutých pravidel brát vše potřebné pro svou činnost. Ložnice je vybavena novými kvalitními lehátky. Prostorové uspořádání i velikost prostorů vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. Podstatná část hraček a pomůcek je umístěna tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. Děti se sami svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Dětské práce jsou přístupné dětem a mohou je shlédnout i jejich rodiče. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje malá zahrádka vybavená pískovištěm a dřevěnými průlezkami. Vybavení odpovídá bezpečnostním a hygienickým normám. Zahrádka je využívána především v letním období a při menším počtu dětí. Do budoucna plánujeme postupně v obou třídách vyměnit starý nábytek za nový. Pro zkvalitnění výuky bychom chtěli vybavit třídy počítači a vytvořit zásobník výukových programů pro děti. Dále bychom rádi ve spolupráci s rodiči upravili vnější prostředí naší MŠ.

6 4.2 Životospráva Životospráva dětí v mateřské škole je plně vyhovující. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Po celý den je zajištěn pitný režim a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti dostávají předepsané porce, mohou si přidávat. Stolování je společné i při svačině. Vedeme děti k sebeobsluze, nápoj rozlévá učitelka. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizace v průběhu dne přizpůsobit aktuální situaci a potřebám rodičů, a aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě MŠ. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku. Při nepřízni počasí a kvalitě ovzduší je program činností přizpůsoben. K pobytu venku je využívána zahrádka, blízké dětské hřiště i okolní lesy. Snažíme se zajistit optimální teplotu ve třídách, dostatečně větráme. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání jsou v době odpočinku nabízeny aktivity vedoucí k rozvoji myšlení, paměti, představivosti, jemné motoriky, k nápravě výslovnosti. 4.3 Psychosociální podmínky K dětem přistupujeme jako k jedinečným, neopakovatelným bytostem, které mají právo již v tomto věku být samy sebou. Je kladen důraz na to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, jistě a bezpečně. Učitelky se snaží o empatický přístup, respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojování. Zajišťují, aby děti nebyly neúměrně zatěžovány a nuceny ke spěchu, aby měly rovnocenné postavení a žádné z nich nebylo zvýhodňováno či naopak zesměšňováno nebo podceňováno. Učitelky pracují s určitou nabídkou, tematicky blízkou, dítěti pochopitelnou, přiměřeně náročnou, užitečnou a prakticky využitelnou, která umožňuje aktivní spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte. Podporují důvěru dítěte v sebe sama, převažuje pozitivní hodnocení, pochvala a povzbuzení. Rozvíjejí v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu ve vztahu k ostatním. 4.4 Organizace vzdělávání a) Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku dítěte na základě vyřízení písemné žádosti zákonných zástupců. 1. Ředitelka MŠ a ZŠ stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Termín bývá obvykle stanoven na polovinu měsíce dubna. 2. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka MŠ a ZŠ. 3.Přednostně jsou do MŠ k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky. 4. Při přijímání dalších dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií A. Trvalý pobyt dítěte B. Dosažený věk dítěte v době zahájení školní docházky do MŠ

7 a) 4 roky věku b) 3 roky věku c) do 3 let věku C. V mateřské škole se již vzdělává sourozenec dítěte. 4. K předškolnímu vzdělávání může být dítě přijato i v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy. Mateřská škola má dvě třídy o přibližně stejném počtu dětí: BERUŠKY a KOČIČKY Ve třídě Berušky se vzdělávají děti 2,5 4,5 leté. Zde učitelka převážně vytváří u dětí základní hygienické, společenské a pracovní návyky, rozvíjí základní komunikační dovednosti. Ve třídě Kočičky se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku a starší. Zde učitelky již pracují cílevědomě na přípravě dětí pro vstup do školy. V letošním školním roce jsme předškolním dětem zakoupili pracovní sešit Zábavné úkoly pro předškoláky Hravá školička, ze kterého budou děti úkoly plnit v době místo odpočinku po obědě. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován adaptační režim. Adaptační doba je individuální podle potřeb dítěte i uvážení rodičů. Na začátku každého školního roku si děti ve spolupráci s učitelkou určují a slovně konkretizují pravidla soužití ve třídě. Tyto si samy vyvozují ze svých zkušeností, zážitků a záměrně navozených hravých situací. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální nebo aktuálně změněné potřeby. Do denního řádu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Spontánní a řízené činnosti se doplňují a jsou v rovnováze. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, je dbáno na osobní soukromí dětí. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Naší mateřské škole je udělena výjimka z počtu dětí. Denní program: 6:30 9:30 přivítáme se, budeme si hrát, malovat, modelovat, lepit, zpívat, povídat, cvičit v ranním kruhu si budeme společně povídat, poslouchat a sdělovat si svoje přání a pocity 8:30 svačíme 9:30 11:30 chodíme do přírody, hrajeme si, pozorujeme a sportujeme 11:30 obědváme 12:00 14:00 posloucháme pohádky, odpočíváme nebo spíme, aktivity předškoláků 14:15 svačíme 14:30 16:00 ještě než se rozejdeme, společně si pohrajeme

8 b) Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných: V naší MŠ se vzděláváním dětí handicapovaných nebo mimořádně nadaných zkušenosti nemáme. V případě přijetí handicapovaného dítěte využijeme poznatků učitelky studující speciální pedagogiku. V případě vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami by byl při výchovně vzdělávací činnosti dodržován princip diferenciace a individualizace při organizování činností. Ve spolupráci se zřizovatelem by se nakoupily vhodné kompenzační pomůcky na základě doporučení PPP. Všem takto zařazeným dětem by byly zpracovány individuální vzdělávací plány (procvičování jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání). Vzdělávací plány pro děti s vadou řeči máme vypracované. Důraz by byl kladen na integraci zdravých a handicapovaných dětí. Je zde možnost využití bezbariérového vstupu do zařízení. 4.5 Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci, odpovědnost a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny a definovány v náplních práce. ZŘ pro MŠ z pověření ředitelky školy vede učitelky, kontroluje a vyhodnocuje práci zaměstnanců. Společně s pedagogickými pracovnicemi vypracovávají ŠVP. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Pedagogové se v průběhu roku pravidelně setkávají na pedagogických poradách, vyhodnocují svou práci, vzájemně konzultují. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, logopedem, PPP a okolními mateřskými školami, rodiči. 4.6 Personální a pedagogické zajištění V mateřské škole pracují 3 pedagogické pracovnice. ZŘ Dagmar Kunštarová má ukončené středoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogiky a absolvovala FS1 pro vedoucí pracovníky. Paní Štětinová Andrea studuje na Univerzitě J.Á.Komenského speciální pedagogiku a paní Stowitzová Monika studuje na Pedagogické fakultě učitelství pro 1.stupeň.K dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Účastní se DVPP, využívají odborné literatury. Pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí školy, zajišťují hladký provoz školy a podílí se na uspokojování základních fyziologických potřeb dětí. Kvalita jejich práce a jejich osobnostní vlastnosti přispívají k pozitivnímu školnímu klimatu.

9 4.7 Spoluúčast rodičů Naším dlouhodobým cílem je spolupráce mateřské školy a rodiny na úrovni rovnocenného partnerství. Rodina a mateřská škola jsou v předškolním věku dvě nejdůležitější instituce, které rozhodujícím způsobem vychovávají dítě a formují jeho osobnost. Oboustranná důvěra, vzájemná shoda a harmonie mezi oběma partnery umožní dítěti bohatý citový život plný nových podnětů a prožitků a zároveň pocit jistoty a bezpečí při pobytu doma i v MŠ. Rodiče se podílejí na dění v mateřské škole, účastní se různých akcí, pomáhají s jejich organizací, pomáhají sponzorskými dary, zajišťováním různých materiálů pro tvořivou práci, drobnými opravami předmětů denní potřeby, šitím pomůcek,, dle svého zájmu se mohou účastnit činností svých dětí v průběhu dne. K chodu MŠ se vyjadřují na třídních schůzkách konaných 2x ročně. Na třídních schůzkách i formou zpráv na nástěnce jsou rodiče informováni o dění v mateřské škole. Pedagogické pracovnice jsou denně ve styku s rodiči, informují je o individuálních pokrocích jejich dětí, domlouvají se na společném postupu ve výchově a vzdělávání.s rodiči jednají taktně a ohleduplně, nezasahují do soukromí rodiny. 5. Charakteristika vzdělávacího programu: MŠ podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně-kulturní úrovně dítěte a vytváří základní předpoklady pro jeho pozdější vzdělávání. 5.1 Vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy Posláním naší MŠ je: Zajistit dětem bezpečné a dostatečně podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a svobodně Rodiče každodenně utvrzovat našim chováním a jednáním o tom, že je jejich dětem věnována ta nejlepší péče Vize: naše MŠ by měla být místem, kde děti budou Prožívat radostné chvíle ve společenství kamarádů Získávat pocit sebevědomí Rozvíjet své schopnosti a znalosti převážně formou prožitkového učení Vedeny k samostatnosti Cíle: Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, experimentů, vyváženým zařazováním spontánních a řízených aktivit Podporovat duševní pohodu dětí a respektovat individuální potřeby spánku

10 Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat na činnostech a rozhodnutích vedením dětí k samostatnosti, rozvoji sebevědomí, získáním sebedůvěry Navázat kvalitnější spolupráci s rodiči pohovory o dětech, TS, společné akce Společné akce: Říjen: - jablíčkový den - drakiáda Listopad: Prosinec: - bramboriáda (výrobky z brambor, bramborová tiskátka,..) - Mikuláš v MŠ - vystoupení pro důchodce - vánoční stromeček pro zvířátka (zimní vycházka do lesa) - vánoční nadílka Leden: - soutěž ve sněhových stavbách Únor: - karneval v MŠ Březen duben: -velikonoční výstava - barvení vajec Květen: - srdíčkový den (besídka pro maminky) Červen: - pohádkový les (oslava MDD) - výlet Školní vzdělávací program umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Stále bude dokumentem otevřeným, který na základě evaluační činnosti bude možné dotvářet. Je uspořádán do šesti integrovaných bloků společných pro obě třídy. Tyto bloky se v rámci jednotlivých tříd dále rozpracovávají do jednotlivých tematických oblastí. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Obsah jednotlivých oblastí si pedagogové rozpracovávají do třídních plánů. 5.2 Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů Základním prostředkem naší výchovné práce je hra. Děti se nejlépe vyvíjejí, věnují-li se své přirozené činnosti hře celým srdcem. Při hře se nejefektivněji a nejlépe učí. Dítěti v procesu výchovy a vzdělávání poskytujeme podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém naslouchání. Důraz klademe na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti. Preferujeme a uplatňujeme tyto prostředky, metody a formy práce: Prostředky: samostatně tvořivé hry spontánní manipulační hry, spontánní pohybové aktivity, kooperativní a námětové hry, dramatizační hry, pohybové hry, psychomotorické hry a cvičení, hudebně pohybové hry, grafická cvičení, výtvarné hry, experimentování, situační hry a učení, kooperativní učení, prožitkové učení, odměna a hodnocení. Metody: rozhovor, vyprávění, diskuze, pozorování předmětů a jevů, předvádění (předmětů, modelů, činností), práce s textem, nacvičování dovedností, pokusy, problémové učení, prožitkové učení, hraní rolí, didaktické hry, dramatizace Formy: řízené využití spontánních situací, řízené činnosti individuální, skupinové a frontální, učení se dětí navzájem

11 6. Vzdělávací obsah: Vzdělávací obsah tvoří učivo v podobě šesti integrovaných bloků, které byly vytvořeny za spolupráce celého pedagogického týmu, byly ověřeny v praxi během tříletého období a jsou závazná pro vytváření třídních vzdělávacích programů. Poskytují učitelkám dostatečně široký prostor pro vytváření podtémat, vlastních tematických částí, či začleňování vlastních třídních projektů. Každý z integrovaných bloků má vymezenou oblast poznání, časový plán a dílčí vzdělávací cíle, které vycházejí z pěti oblastí předškolního vzdělávání: 1. Dítě a jeho tělo Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. 2. Dítě a jeho psychika - Jazyk a řeč - Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace - Sebepojetí, city, vůle Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí, sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. 3. Dítě a ten druhý Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 4. Dítě a společnost Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. 5. Dítě a svět Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

12 Tyto oblasti jsou činně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně jeden nedělitelný celek. Vzdělávací cíle z jednotlivých oblastí se prolínají, prostupují, vzájemně se podmiňují a doplňují, navazují na sebe, na některých místech se i částečně překrývají. V rámci různých oblastí se tak i když v jiných souvislostech opakují. Při stanovování dílčích cílů jsme vycházely z obsahu integrovaných bloků našeho ŠVP a ze zkušeností, aby jejich posloupnost a návaznost odpovídala přirozenému průběhu školního roku, věkovým a vývojovým zákonitostem dětí, navštěvujících naši školu. Učitelky ve třídách mohou oblast poznání, časový plán či dílčí vzdělávací cíle jednotlivých IB pro potřeby svého třídního programu, dle svého uvážení a podle potřeb dětí upravovat, doplňovat, vybírat jen některé nebo je nahradit jinými dílčími vzdělávacími cíli. Při vytváření třídního vzdělávacího programu budou učitelky podrobněji IB rozpracovávat do podoby tematických částí.

13 6.1 Integrované bloky: Svět okolo nás Škola, škola, školička Charakteristika integrované bloku: Navozovat radostnou atmosféru ve třídě, těšit se na společný pobyt s dětmi v mateřské škole a na společné zážitky. Utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem, posilovat prosociální chování v dětské herní skupině, poznávat nové kamarády. Podporovat duševní pohodu. Tematické části: a) Kdo všechno přišel do školy b) U nás ve školce c) Já a ty d) Moje rodina, můj domov Organizace řízení výchovně vzdělávacích činností: individuální skupinová Organizace prostorová: třída,prostory MŠ zahrada MŠ nejbližší okolí MŠ Organizace časová: 1 měsíc (září) Věková skupina : 2,5 7 let Hlavní výstupy: 2,5 4,5 roku 4,5 7 let učit se, co prospívá zdraví a co mu škodí učit se správnému držení těla učit se pojmenovávat okolní předměty, svou značku adaptovat se na nové prostředí učit se ovládat své city v opakujících se situacích učit se dodržovat dohodnutá pravidla učit se překonávat stud postupně se začleňovat do třídy a řadit se mezi vrstevníky učit se přizpůsobovat společnému programu učit se orientovat v prostředí MŠ a blízkém okolí rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí zachovávat správné držení těla pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci odloučit se na určitou dobu od rodičů ovládat svoje city, přizpůsobovat jim své chování respektovat předem vyjasněná pravidla navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikovat s vhodným způsobem, respektovat ho začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy, přizpůsobit se společnému programu, spoluvytvářet prostředí pohody orientovat se bezpečně ve známém prostředí, i v životě tohoto prostředí (doma, budově MŠ, blízkém okolí)

14 Dílčí vzdělávací cíle: - osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - uvědomění si vlastního těla - rozvoj komunikativních dovedností - posilování poznávacích citů - rozvoj schopnosti sebeovládání - získání relativní citové samostatnosti - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu Vzdělávací činnosti: - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem (třídění, porovnávání,..) -činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním (seznamování se s prostředím školy) - konstruktivní a grafické činnosti - pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu - hudební a hudebně pohybové činnosti - činnosti relaxační a odpočinkové - hry se slovy - společné rozhovory, individuální a skupinová konverzace - poslech čtených pohádek, příběhů, prohlížení knih - pozorování jevů, objektů, předmětů ve třídě, pojmenovávání jejich vlastností (tvar, barva,..) - námětové hry, spontánní hry - činnosti zajišťující spokojenost a radost - aktivity podporující sbližování dětí, uvědomování si vztahů mezi lidmi -spolupodílení se na tvorbě pravidel vzájemného soužití -přirozené a modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého - různorodé skupinové aktivity, setkávání se s pozitivními vzory vztahů a chování

15 2. Barevná příroda kouzlíme a čarujeme Charakteristika integrovaného bloku: Osvojovat si jednoduché poznatky o světě, přírodě a jejich proměnách. Vnímat krásu podzimních barev, seznamovat se změnami počasí. Sledovat charakteristické rysy podzimního období. Objevovat význam konzumování ovoce a zeleniny pro zdraví člověka. Rozvíjet všechny smysly, paměť, pozornost, představivost, fantazii. Osvojovat si jednoduché pracovní dovednosti s různým přírodním materiálem. Vytvářet si životní postoje a návyky prospívající zdraví, osvojovat si poznatky o svém těle. Tematické části: a) Sklízíme plody podzimu b) Na poli c) Na zahradě d) V lese e) Když padá listí f) Počasí v přírodě g) Změny v přírodě h) Lidské tělo a zdraví člověka Organizace řízení výchovně vzdělávacích činností: individuální skupinová frontální Organizace prostorová: Organizace časová: Věková skupina: třída zahrada MŠ okolí MŠ (les, zahrádky,..) 2 měsíce (říjen, listopad) 2,5 7 let Hlavní výstupy: 2,5 4,5 roku 4,5 7 let učit se pojmenovávat části těla pojmenovávat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle, jeho vývoji učit se významu péče o čistotu a zdraví, mít povědomí o významu péče o čistotu a zdravé výživy zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy učit se zapamatovat si krátké texty naučit se zpaměti krátké texty popsat situaci učit se záměrně pozorovat, soustředit se vědomě využívat všech smyslů, záměrně na činnost pozorovat, všímat si snažit se vyjádřit svou představivost a vyjadřovat svou představivost a fantazii fantazii v tvořivých činnostech učit se citlivosti ve vztahu k živým bytostem, přírodě v tvořivých činnostech být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě učit se spolupracovat Učit se vnímat rozmanitost a pestrost přírody spolupracovat s ostatními vnímat, že svět přírody je rozmanitý, pestrý..

16 Dílčí vzdělávací cíle: - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - rozvoj a užívání všech smyslů - zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu - rozvoj tvořivého myšlení, smyslového vnímání - rozvoj estetického vnímání, cítění, prožívání - rozvoj schopnosti a dovednosti získané dojmy, prožitky vyjádřit - vytváření prosociálních postojů (rozvoj tolerance, respektu, přizpůsobivosti) - rozvoj vztahů dítěte k druhým lidem - rozvoj schopnosti spolupracovat, spolupodílet se, přináležet ke společenství, přizpůsobit se - osvojování si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách - vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou, s lidmi - vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije Vzdělávací činnosti: - lokomoční pohybové činnosti (zdolávání překážek v terénu, třídě) - turistika - smyslové a psychomotorické hry ( poznat podle chuti,čichu,hmatu,..) - konstruktivní a grafické činnosti - hudební a hudebně pohybové činnosti (sladit pohyb s rytmem) - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla - artikulační, řečové hry, hry se slovy (popis předmětu, rýmování...) - samostatný slovní projev na určité téma - poslech čtených příběhů - přednes, recitace, dramatizace, zpěv(naučit se zpaměti krátký text) - přímé pozorování jevů, rozhovory o výsledku pozorování - manipulace s předměty, zkoumání vlastností - konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování,uspořádání...) - námětové hry - řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností - činnosti rozvíjející paměť - činnosti k vytváření pojmů - činnosti k procvičování orientace v prostoru i rovině - spontánní hra - hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti - kooperativní činnosti ve dvojicích, skupině

17 3. Vánoční zvoneček tiše zvoní Charakteristika integrovaného bloku: Připravovat společné slavnosti, seznamovat se s tradicemi vánočních svátků. Uvědomovat si citové vazby k rodinným příslušníkům a lidem kolem nás. Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, tvůrčí činnosti slovesné a literární. Tematické části: a) Svatý Mikuláš aneb čerti nikdy nespí b) Z pohádky do pohádky c) Kouzlo Vánoc Organizace řízení výchovně vzdělávacích činností : individuální skupinová Organizace prostorová: Organizace časová : Věková skupina: třída okolí MŠ 3 týdny 2,5 7 let Hlavní výstupy: 2,5-4,5 roku 4,5 7 let Učit se zacházet s předměty denní potřeby Ovládat koordinaci, ruky a oka, zacházet s předměty denní potřeby učit se vnímat všemi smysly vnímat pomocí všech smyslů učit se zvládat jednoduché pracovní úkony zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony snažit se samostatně a smysluplně vyjádřit vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenku myšlenky, nápady pocity, učit se výtvarně vyjádřit představu vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností mít povědomí o širším společenském prostředí Vzdělávací cíle: - zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky - rozvoj a užívání všech smyslů - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - rozvoj kultivovaného projevu - osvojení si neverbální formy sdělení (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) - rozvoj paměti, pozornosti, představivosti, fantazie - rozvoj schopnosti vyjádřit prožitky a dojmy - rozvoj kooperativních dovedností

18 - rozvoj schopnosti spolupracovat, spolupodílet se - vytváření pozitivních vztahů k umění, tradicím - vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi Vzdělávací činnosti: - hudební činnosti (poslech a nácvik vánočních koled) - činnosti seznamující děti s praktickým používáním předmětů, které je obklopují - činnosti relaxační zajišťující pohodu prostředí - individuální a skupinová konverzace - poslech a sledování pohádek a příběhů - třídění, přiřazování - určování a pojmenovávání vlastností předmětů - činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, paměti, koncentrace pozornosti - hry podporující tvořivost, představivost a fantazii - spontánní hry - estetické a tvůrčí aktivity (výroba vánočních ozdob,vystřihování sněhových vloček,..) - činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku - přípravy a realizace slavností,sportovních akcí,..(návštěva Mikuláše a čerta v MŠ,..) - seznamování s tradicemi a zvyky ( české vánoce) - společné aktivity (zimní vycházka s rodiči spojená s přípravou vánočního stromečku pro zvířátka ) - vánoční nadílka

19 4. Zima všude kolem nás Charakteristika integrovaného bloku: Vnímat krásy zimní přírody. Seznamovat se se zimními sporty a hrami. Poznávat vlastnosti sněhu a ledu, pozorovat změny počasí. Osvojovat si poznatky o důležitosti pohybu pro zdraví člověka. Vysvětlovat zásady bezpečného chování při zimních hrách, uvědomovat si význam péče o své zdraví. Tematické části: a) Paní zima b) Čas sněhových závějí c) Zimní radovánky d) Půjdu k zápisu e) Masopust Organizace řízení výchovně vzdělávacích činností: individuální skupinová frontální Organizace prostorová: Organizace časová: Věková skupina: třída MŠ zahrada MŠ okolí MŠ (hřiště, město, les ) 2 měsíce (leden, únor) 2,5 7 let Hlavní výstupy: 2,5 4,5 roku 4,5 7 let získávat povědomí o způsobech ochrany Mít povědomí o způsobech ochrany zdraví a osobního zdraví a bezpečí bezpečí, vědět, kde hledat pomoc učit se vyprávět příběh sledovat a vyprávět příběh poznat některá písmena a číslice učit se dělit o hračky, pamlsky,.. respektovat potřeby jiného dítěte, rozdělit si úkol s kamarádem, učit se spoluvytvářet ve třídě prostředí pochopit,že každý má ve třídě, skupině svou pohody roli, podle které je třeba se chovat učit se být ohleduplný k ostatním chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek, zároveň s ohledem na druhé učit se chránit před nebezpečím při zimních Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může hrách setkat a mít povědomí o tom, jak se chránit

20 Vzdělávací cíle: - rozvoj pohybových dovedností - rozvoj a užívání všech smyslů - osvojení si poznatků o zdraví - rozvoj jazykových dovedností - vytváření pozitivního vztahu k učení, rozvoj zájmu o učení - osvojení si elementárních poznatků a znakových systémech a jejich funkci(abeceda,čísla) - rozvoj estetického vnímání, prožívání - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem - rozvoj komunikativních dovedností - rozvoj kooperativních dovedností - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty v v tomto společenství uznávané - rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny - rozvoj estetického vkusu - vytváření elementární povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, změnách - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dětí před jeho nebezpečnými vlivy Vzdělávací činnosti: - sezónní činnosti (sáňkování, klouzání, hry na sněhu a se sněhem) - činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují (pokusy se sněhem,..) - hudební a hudebně pohybové činnosti ( zpěv a poslech písní s hudební tematikou, hudební hrátky) - činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků (dodržování pravidla bezpečného chování při zimních hrách) - samostatný slovní projev (dramatizace příběhu ) - záměrné pozorování (pozorování sněhových vloček lupou, průběhu počasí,..) - estetické a tvůrčí aktivity ( výtvarné pohybové ) - společné aktivity (zimní vycházka s rodiči,..) - četba, vyprávění, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením - přípravy a realizace společných zábav ( karnevalový den v MŠ) - hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich práce ( námětové hry na řemesla, ) - kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí) - činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy (číselná řada,geometrické tvary,..)

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Cíle a klíčové kompetence Předškolní vzdělávání: navazuje na výchovu v rodině usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Platnost dokumentu od 3. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy - 1 - Realizace vzdělávací činnosti Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle:

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle: 6. Vesmír Děti se seznámí s vesmírem, jeho planetami, s planetou Zemí. Co je na ní jiné, než na ostatních planetách, jak se na ní žije, bydlí. Poznáme různé státy, jejich obyvatele, kulturu, řeč. Každý

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY PROJDEME SE DO POHÁDKY 1. PALEČEK A JEHO KAMARÁDI ZÁŘÍ PALEČEK POZNÁVÁ KAMARÁDY KAM SE ZTRATIL PALEČEK 2. O VELIKÉ ŘEPĚ ŘÍJEN/LISTOPAD

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více