Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, Oloví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás

2 Školní vzdělávací program Mateřská škola Oloví Obsah 1. Identifikační údaje Motto Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky a Organizace vzdělávání b Vzdělávaní dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Charakteristika vzdělávacího programu vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů Vzdělávací obsah Integrované bloky Klíčové kompetence Evaluační systém Příloha č.1 Hodnocení tématického bloku 30 Příloha č.2 Hospitační záznam: 31

3 1. Identifikační údaje o škole Název školního vzdělávacího programu: Svět okolo nás Název školy: Sídlo školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova1, Oloví IČ: Adresa mateřské školy: Radniční 31, Oloví Kontakty: telefon ZŠ: telefon MŠ Ředitelka školy: Učitelky mateřské školy: Zřizovatel školy: Mgr. Ivana Pečenková Dagmar Kunštarová (ZŘ pro MŠ) Monika Stowitzová Andrea Štětinová Městský úřad Oloví Hory 42, Oloví Telefon: Platnost dokumentu: ŠVP Svět okolo nás platí od do Č.j.: 14/2012 Dokument projednán na pedagogické radě dne: Zpracovala: Dagmar Kunštarová Podpis ředitelky školy: Razítko školy:

4 2.MOTTO: Robert FULGHUM: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si umyj ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně trochu se uč a trochu přemýšlej. A každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. 3.OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY MŠ Oloví stojí v okrajové části města, které leží v údolí na rozhraní Krušných hor a Smrčin na obou březích řeky Svatavy. MŠ byla uvedena do provozu Dne byla sloučena se základní školou v jeden právní subjekt. Je to typizovaná budova s kapacitou 90 dětí. Skládá se ze tří oddělení, kde každé oddělení má svůj vchod. V současné době jsou v provozu 2 třídy. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. V přízemí se nachází třída: Berušky, kterou navštěvují děti ve věku 2,5 4,5 roku. V prvním patře se nachází třída: Kočičky, do které docházejí děti od 4,5 do 7 let. V tomto patře je rovněž další oddělení, které slouží jako stálá ložnice. Každá ze tříd má svoji šatnu a sociální zařízení. Mateřská škola nemá svoji kuchyň, pouze výdejnu stravy. Jídlo je dováženo z kuchyně ZŠ. Součástí MŠ je menší zahrádka vybavená dřevěnými průlezkami a pískovištěm. V naší mateřské škole se snažíme o vytváření vhodného, podnětného, zajímavého a obsahově bohatého prostředí ve spolupráci s rodiči. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se akcí školy. Podporujeme rodinnou výchovu. O děti pečuje jedna kvalifikovaná pedagogická pracovnice a dvě studují VŠ. Spolupracujeme se Základní školou Oloví, s dvěma Mateřskými školami v Kraslicích a jednou zahraniční školou. Umožňujeme postupnou adaptaci nových dětí na prostředí, na nové kamarády, učitelky.

5 Snažíme se: vést děti nenásilně a laskavě od věci známé k neznámé, od věci jednoduché ke složitější v podnětném prostředí plném porozumění a vzájemné spolupráce mít ve škole spokojené děti, které se sem těší rozvíjet děti v souladu s jejich schopnostmi a možnostmi společně s dětmi hodnotit prožité dopoledne a podle zájmu plánovat další činnosti spolupracovat s rodiči prezentovat školu na veřejnosti Naše mateřská škola je zapojena do projektu Od malička prostřednictvím koordinačního centra česko-německých výměn dětí TANDEM. Náplň projektu tvoří vzájemné návštěvy a společné akce dětí obou školek. V budově ZŠ máme k dispozici tělocvičnu, počítačovou a interaktivní učebnu. 4.Podmínky vzdělávání: Podmínky uvedené v RVP PV popisují optimální podobu předškolního vzdělávání. Jejich realizace může být omezena možnostmi školy. Snažíme se, aby tyto optimální podmínky byly postupně vytvářeny v rozsahu možností naší školy. Po analýze podmínek předškolního vzdělávání jsme vyhodnotili klady, ale i nedostatky. 4.1 Věcné podmínky V mateřské škole jsou v provozu dvě třídy a jedna stálá ložnice. Každá třída má prostor pracovní a herní, vybavený standardním nábytkem, který je upraven tak, aby si děti mohly podle dohodnutých pravidel brát vše potřebné pro svou činnost. Ložnice je vybavena novými kvalitními lehátky. Prostorové uspořádání i velikost prostorů vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. Podstatná část hraček a pomůcek je umístěna tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. Děti se sami svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Dětské práce jsou přístupné dětem a mohou je shlédnout i jejich rodiče. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje malá zahrádka vybavená pískovištěm a dřevěnými průlezkami. Vybavení odpovídá bezpečnostním a hygienickým normám. Zahrádka je využívána především v letním období a při menším počtu dětí. Do budoucna plánujeme postupně v obou třídách vyměnit starý nábytek za nový. Pro zkvalitnění výuky bychom chtěli vybavit třídy počítači a vytvořit zásobník výukových programů pro děti. Dále bychom rádi ve spolupráci s rodiči upravili vnější prostředí naší MŠ.

6 4.2 Životospráva Životospráva dětí v mateřské škole je plně vyhovující. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Po celý den je zajištěn pitný režim a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti dostávají předepsané porce, mohou si přidávat. Stolování je společné i při svačině. Vedeme děti k sebeobsluze, nápoj rozlévá učitelka. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizace v průběhu dne přizpůsobit aktuální situaci a potřebám rodičů, a aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě MŠ. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku. Při nepřízni počasí a kvalitě ovzduší je program činností přizpůsoben. K pobytu venku je využívána zahrádka, blízké dětské hřiště i okolní lesy. Snažíme se zajistit optimální teplotu ve třídách, dostatečně větráme. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání jsou v době odpočinku nabízeny aktivity vedoucí k rozvoji myšlení, paměti, představivosti, jemné motoriky, k nápravě výslovnosti. 4.3 Psychosociální podmínky K dětem přistupujeme jako k jedinečným, neopakovatelným bytostem, které mají právo již v tomto věku být samy sebou. Je kladen důraz na to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, jistě a bezpečně. Učitelky se snaží o empatický přístup, respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojování. Zajišťují, aby děti nebyly neúměrně zatěžovány a nuceny ke spěchu, aby měly rovnocenné postavení a žádné z nich nebylo zvýhodňováno či naopak zesměšňováno nebo podceňováno. Učitelky pracují s určitou nabídkou, tematicky blízkou, dítěti pochopitelnou, přiměřeně náročnou, užitečnou a prakticky využitelnou, která umožňuje aktivní spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte. Podporují důvěru dítěte v sebe sama, převažuje pozitivní hodnocení, pochvala a povzbuzení. Rozvíjejí v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu ve vztahu k ostatním. 4.4 Organizace vzdělávání a) Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku dítěte na základě vyřízení písemné žádosti zákonných zástupců. 1. Ředitelka MŠ a ZŠ stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Termín bývá obvykle stanoven na polovinu měsíce dubna. 2. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka MŠ a ZŠ. 3.Přednostně jsou do MŠ k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky. 4. Při přijímání dalších dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií A. Trvalý pobyt dítěte B. Dosažený věk dítěte v době zahájení školní docházky do MŠ

7 a) 4 roky věku b) 3 roky věku c) do 3 let věku C. V mateřské škole se již vzdělává sourozenec dítěte. 4. K předškolnímu vzdělávání může být dítě přijato i v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy. Mateřská škola má dvě třídy o přibližně stejném počtu dětí: BERUŠKY a KOČIČKY Ve třídě Berušky se vzdělávají děti 2,5 4,5 leté. Zde učitelka převážně vytváří u dětí základní hygienické, společenské a pracovní návyky, rozvíjí základní komunikační dovednosti. Ve třídě Kočičky se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku a starší. Zde učitelky již pracují cílevědomě na přípravě dětí pro vstup do školy. V letošním školním roce jsme předškolním dětem zakoupili pracovní sešit Zábavné úkoly pro předškoláky Hravá školička, ze kterého budou děti úkoly plnit v době místo odpočinku po obědě. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován adaptační režim. Adaptační doba je individuální podle potřeb dítěte i uvážení rodičů. Na začátku každého školního roku si děti ve spolupráci s učitelkou určují a slovně konkretizují pravidla soužití ve třídě. Tyto si samy vyvozují ze svých zkušeností, zážitků a záměrně navozených hravých situací. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální nebo aktuálně změněné potřeby. Do denního řádu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Spontánní a řízené činnosti se doplňují a jsou v rovnováze. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, je dbáno na osobní soukromí dětí. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Naší mateřské škole je udělena výjimka z počtu dětí. Denní program: 6:30 9:30 přivítáme se, budeme si hrát, malovat, modelovat, lepit, zpívat, povídat, cvičit v ranním kruhu si budeme společně povídat, poslouchat a sdělovat si svoje přání a pocity 8:30 svačíme 9:30 11:30 chodíme do přírody, hrajeme si, pozorujeme a sportujeme 11:30 obědváme 12:00 14:00 posloucháme pohádky, odpočíváme nebo spíme, aktivity předškoláků 14:15 svačíme 14:30 16:00 ještě než se rozejdeme, společně si pohrajeme

8 b) Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných: V naší MŠ se vzděláváním dětí handicapovaných nebo mimořádně nadaných zkušenosti nemáme. V případě přijetí handicapovaného dítěte využijeme poznatků učitelky studující speciální pedagogiku. V případě vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami by byl při výchovně vzdělávací činnosti dodržován princip diferenciace a individualizace při organizování činností. Ve spolupráci se zřizovatelem by se nakoupily vhodné kompenzační pomůcky na základě doporučení PPP. Všem takto zařazeným dětem by byly zpracovány individuální vzdělávací plány (procvičování jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání). Vzdělávací plány pro děti s vadou řeči máme vypracované. Důraz by byl kladen na integraci zdravých a handicapovaných dětí. Je zde možnost využití bezbariérového vstupu do zařízení. 4.5 Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci, odpovědnost a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny a definovány v náplních práce. ZŘ pro MŠ z pověření ředitelky školy vede učitelky, kontroluje a vyhodnocuje práci zaměstnanců. Společně s pedagogickými pracovnicemi vypracovávají ŠVP. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Pedagogové se v průběhu roku pravidelně setkávají na pedagogických poradách, vyhodnocují svou práci, vzájemně konzultují. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, logopedem, PPP a okolními mateřskými školami, rodiči. 4.6 Personální a pedagogické zajištění V mateřské škole pracují 3 pedagogické pracovnice. ZŘ Dagmar Kunštarová má ukončené středoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogiky a absolvovala FS1 pro vedoucí pracovníky. Paní Štětinová Andrea studuje na Univerzitě J.Á.Komenského speciální pedagogiku a paní Stowitzová Monika studuje na Pedagogické fakultě učitelství pro 1.stupeň.K dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Účastní se DVPP, využívají odborné literatury. Pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí školy, zajišťují hladký provoz školy a podílí se na uspokojování základních fyziologických potřeb dětí. Kvalita jejich práce a jejich osobnostní vlastnosti přispívají k pozitivnímu školnímu klimatu.

9 4.7 Spoluúčast rodičů Naším dlouhodobým cílem je spolupráce mateřské školy a rodiny na úrovni rovnocenného partnerství. Rodina a mateřská škola jsou v předškolním věku dvě nejdůležitější instituce, které rozhodujícím způsobem vychovávají dítě a formují jeho osobnost. Oboustranná důvěra, vzájemná shoda a harmonie mezi oběma partnery umožní dítěti bohatý citový život plný nových podnětů a prožitků a zároveň pocit jistoty a bezpečí při pobytu doma i v MŠ. Rodiče se podílejí na dění v mateřské škole, účastní se různých akcí, pomáhají s jejich organizací, pomáhají sponzorskými dary, zajišťováním různých materiálů pro tvořivou práci, drobnými opravami předmětů denní potřeby, šitím pomůcek,, dle svého zájmu se mohou účastnit činností svých dětí v průběhu dne. K chodu MŠ se vyjadřují na třídních schůzkách konaných 2x ročně. Na třídních schůzkách i formou zpráv na nástěnce jsou rodiče informováni o dění v mateřské škole. Pedagogické pracovnice jsou denně ve styku s rodiči, informují je o individuálních pokrocích jejich dětí, domlouvají se na společném postupu ve výchově a vzdělávání.s rodiči jednají taktně a ohleduplně, nezasahují do soukromí rodiny. 5. Charakteristika vzdělávacího programu: MŠ podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně-kulturní úrovně dítěte a vytváří základní předpoklady pro jeho pozdější vzdělávání. 5.1 Vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy Posláním naší MŠ je: Zajistit dětem bezpečné a dostatečně podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a svobodně Rodiče každodenně utvrzovat našim chováním a jednáním o tom, že je jejich dětem věnována ta nejlepší péče Vize: naše MŠ by měla být místem, kde děti budou Prožívat radostné chvíle ve společenství kamarádů Získávat pocit sebevědomí Rozvíjet své schopnosti a znalosti převážně formou prožitkového učení Vedeny k samostatnosti Cíle: Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, experimentů, vyváženým zařazováním spontánních a řízených aktivit Podporovat duševní pohodu dětí a respektovat individuální potřeby spánku

10 Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat na činnostech a rozhodnutích vedením dětí k samostatnosti, rozvoji sebevědomí, získáním sebedůvěry Navázat kvalitnější spolupráci s rodiči pohovory o dětech, TS, společné akce Společné akce: Říjen: - jablíčkový den - drakiáda Listopad: Prosinec: - bramboriáda (výrobky z brambor, bramborová tiskátka,..) - Mikuláš v MŠ - vystoupení pro důchodce - vánoční stromeček pro zvířátka (zimní vycházka do lesa) - vánoční nadílka Leden: - soutěž ve sněhových stavbách Únor: - karneval v MŠ Březen duben: -velikonoční výstava - barvení vajec Květen: - srdíčkový den (besídka pro maminky) Červen: - pohádkový les (oslava MDD) - výlet Školní vzdělávací program umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Stále bude dokumentem otevřeným, který na základě evaluační činnosti bude možné dotvářet. Je uspořádán do šesti integrovaných bloků společných pro obě třídy. Tyto bloky se v rámci jednotlivých tříd dále rozpracovávají do jednotlivých tematických oblastí. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Obsah jednotlivých oblastí si pedagogové rozpracovávají do třídních plánů. 5.2 Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů Základním prostředkem naší výchovné práce je hra. Děti se nejlépe vyvíjejí, věnují-li se své přirozené činnosti hře celým srdcem. Při hře se nejefektivněji a nejlépe učí. Dítěti v procesu výchovy a vzdělávání poskytujeme podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém naslouchání. Důraz klademe na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti. Preferujeme a uplatňujeme tyto prostředky, metody a formy práce: Prostředky: samostatně tvořivé hry spontánní manipulační hry, spontánní pohybové aktivity, kooperativní a námětové hry, dramatizační hry, pohybové hry, psychomotorické hry a cvičení, hudebně pohybové hry, grafická cvičení, výtvarné hry, experimentování, situační hry a učení, kooperativní učení, prožitkové učení, odměna a hodnocení. Metody: rozhovor, vyprávění, diskuze, pozorování předmětů a jevů, předvádění (předmětů, modelů, činností), práce s textem, nacvičování dovedností, pokusy, problémové učení, prožitkové učení, hraní rolí, didaktické hry, dramatizace Formy: řízené využití spontánních situací, řízené činnosti individuální, skupinové a frontální, učení se dětí navzájem

11 6. Vzdělávací obsah: Vzdělávací obsah tvoří učivo v podobě šesti integrovaných bloků, které byly vytvořeny za spolupráce celého pedagogického týmu, byly ověřeny v praxi během tříletého období a jsou závazná pro vytváření třídních vzdělávacích programů. Poskytují učitelkám dostatečně široký prostor pro vytváření podtémat, vlastních tematických částí, či začleňování vlastních třídních projektů. Každý z integrovaných bloků má vymezenou oblast poznání, časový plán a dílčí vzdělávací cíle, které vycházejí z pěti oblastí předškolního vzdělávání: 1. Dítě a jeho tělo Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. 2. Dítě a jeho psychika - Jazyk a řeč - Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace - Sebepojetí, city, vůle Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí, sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. 3. Dítě a ten druhý Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 4. Dítě a společnost Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. 5. Dítě a svět Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

12 Tyto oblasti jsou činně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně jeden nedělitelný celek. Vzdělávací cíle z jednotlivých oblastí se prolínají, prostupují, vzájemně se podmiňují a doplňují, navazují na sebe, na některých místech se i částečně překrývají. V rámci různých oblastí se tak i když v jiných souvislostech opakují. Při stanovování dílčích cílů jsme vycházely z obsahu integrovaných bloků našeho ŠVP a ze zkušeností, aby jejich posloupnost a návaznost odpovídala přirozenému průběhu školního roku, věkovým a vývojovým zákonitostem dětí, navštěvujících naši školu. Učitelky ve třídách mohou oblast poznání, časový plán či dílčí vzdělávací cíle jednotlivých IB pro potřeby svého třídního programu, dle svého uvážení a podle potřeb dětí upravovat, doplňovat, vybírat jen některé nebo je nahradit jinými dílčími vzdělávacími cíli. Při vytváření třídního vzdělávacího programu budou učitelky podrobněji IB rozpracovávat do podoby tematických částí.

13 6.1 Integrované bloky: Svět okolo nás Škola, škola, školička Charakteristika integrované bloku: Navozovat radostnou atmosféru ve třídě, těšit se na společný pobyt s dětmi v mateřské škole a na společné zážitky. Utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem, posilovat prosociální chování v dětské herní skupině, poznávat nové kamarády. Podporovat duševní pohodu. Tematické části: a) Kdo všechno přišel do školy b) U nás ve školce c) Já a ty d) Moje rodina, můj domov Organizace řízení výchovně vzdělávacích činností: individuální skupinová Organizace prostorová: třída,prostory MŠ zahrada MŠ nejbližší okolí MŠ Organizace časová: 1 měsíc (září) Věková skupina : 2,5 7 let Hlavní výstupy: 2,5 4,5 roku 4,5 7 let učit se, co prospívá zdraví a co mu škodí učit se správnému držení těla učit se pojmenovávat okolní předměty, svou značku adaptovat se na nové prostředí učit se ovládat své city v opakujících se situacích učit se dodržovat dohodnutá pravidla učit se překonávat stud postupně se začleňovat do třídy a řadit se mezi vrstevníky učit se přizpůsobovat společnému programu učit se orientovat v prostředí MŠ a blízkém okolí rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí zachovávat správné držení těla pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci odloučit se na určitou dobu od rodičů ovládat svoje city, přizpůsobovat jim své chování respektovat předem vyjasněná pravidla navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikovat s vhodným způsobem, respektovat ho začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy, přizpůsobit se společnému programu, spoluvytvářet prostředí pohody orientovat se bezpečně ve známém prostředí, i v životě tohoto prostředí (doma, budově MŠ, blízkém okolí)

14 Dílčí vzdělávací cíle: - osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - uvědomění si vlastního těla - rozvoj komunikativních dovedností - posilování poznávacích citů - rozvoj schopnosti sebeovládání - získání relativní citové samostatnosti - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu Vzdělávací činnosti: - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem (třídění, porovnávání,..) -činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním (seznamování se s prostředím školy) - konstruktivní a grafické činnosti - pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu - hudební a hudebně pohybové činnosti - činnosti relaxační a odpočinkové - hry se slovy - společné rozhovory, individuální a skupinová konverzace - poslech čtených pohádek, příběhů, prohlížení knih - pozorování jevů, objektů, předmětů ve třídě, pojmenovávání jejich vlastností (tvar, barva,..) - námětové hry, spontánní hry - činnosti zajišťující spokojenost a radost - aktivity podporující sbližování dětí, uvědomování si vztahů mezi lidmi -spolupodílení se na tvorbě pravidel vzájemného soužití -přirozené a modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého - různorodé skupinové aktivity, setkávání se s pozitivními vzory vztahů a chování

15 2. Barevná příroda kouzlíme a čarujeme Charakteristika integrovaného bloku: Osvojovat si jednoduché poznatky o světě, přírodě a jejich proměnách. Vnímat krásu podzimních barev, seznamovat se změnami počasí. Sledovat charakteristické rysy podzimního období. Objevovat význam konzumování ovoce a zeleniny pro zdraví člověka. Rozvíjet všechny smysly, paměť, pozornost, představivost, fantazii. Osvojovat si jednoduché pracovní dovednosti s různým přírodním materiálem. Vytvářet si životní postoje a návyky prospívající zdraví, osvojovat si poznatky o svém těle. Tematické části: a) Sklízíme plody podzimu b) Na poli c) Na zahradě d) V lese e) Když padá listí f) Počasí v přírodě g) Změny v přírodě h) Lidské tělo a zdraví člověka Organizace řízení výchovně vzdělávacích činností: individuální skupinová frontální Organizace prostorová: Organizace časová: Věková skupina: třída zahrada MŠ okolí MŠ (les, zahrádky,..) 2 měsíce (říjen, listopad) 2,5 7 let Hlavní výstupy: 2,5 4,5 roku 4,5 7 let učit se pojmenovávat části těla pojmenovávat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle, jeho vývoji učit se významu péče o čistotu a zdraví, mít povědomí o významu péče o čistotu a zdravé výživy zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy učit se zapamatovat si krátké texty naučit se zpaměti krátké texty popsat situaci učit se záměrně pozorovat, soustředit se vědomě využívat všech smyslů, záměrně na činnost pozorovat, všímat si snažit se vyjádřit svou představivost a vyjadřovat svou představivost a fantazii fantazii v tvořivých činnostech učit se citlivosti ve vztahu k živým bytostem, přírodě v tvořivých činnostech být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě učit se spolupracovat Učit se vnímat rozmanitost a pestrost přírody spolupracovat s ostatními vnímat, že svět přírody je rozmanitý, pestrý..

16 Dílčí vzdělávací cíle: - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - rozvoj a užívání všech smyslů - zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu - rozvoj tvořivého myšlení, smyslového vnímání - rozvoj estetického vnímání, cítění, prožívání - rozvoj schopnosti a dovednosti získané dojmy, prožitky vyjádřit - vytváření prosociálních postojů (rozvoj tolerance, respektu, přizpůsobivosti) - rozvoj vztahů dítěte k druhým lidem - rozvoj schopnosti spolupracovat, spolupodílet se, přináležet ke společenství, přizpůsobit se - osvojování si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách - vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou, s lidmi - vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije Vzdělávací činnosti: - lokomoční pohybové činnosti (zdolávání překážek v terénu, třídě) - turistika - smyslové a psychomotorické hry ( poznat podle chuti,čichu,hmatu,..) - konstruktivní a grafické činnosti - hudební a hudebně pohybové činnosti (sladit pohyb s rytmem) - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla - artikulační, řečové hry, hry se slovy (popis předmětu, rýmování...) - samostatný slovní projev na určité téma - poslech čtených příběhů - přednes, recitace, dramatizace, zpěv(naučit se zpaměti krátký text) - přímé pozorování jevů, rozhovory o výsledku pozorování - manipulace s předměty, zkoumání vlastností - konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování,uspořádání...) - námětové hry - řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností - činnosti rozvíjející paměť - činnosti k vytváření pojmů - činnosti k procvičování orientace v prostoru i rovině - spontánní hra - hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti - kooperativní činnosti ve dvojicích, skupině

17 3. Vánoční zvoneček tiše zvoní Charakteristika integrovaného bloku: Připravovat společné slavnosti, seznamovat se s tradicemi vánočních svátků. Uvědomovat si citové vazby k rodinným příslušníkům a lidem kolem nás. Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, tvůrčí činnosti slovesné a literární. Tematické části: a) Svatý Mikuláš aneb čerti nikdy nespí b) Z pohádky do pohádky c) Kouzlo Vánoc Organizace řízení výchovně vzdělávacích činností : individuální skupinová Organizace prostorová: Organizace časová : Věková skupina: třída okolí MŠ 3 týdny 2,5 7 let Hlavní výstupy: 2,5-4,5 roku 4,5 7 let Učit se zacházet s předměty denní potřeby Ovládat koordinaci, ruky a oka, zacházet s předměty denní potřeby učit se vnímat všemi smysly vnímat pomocí všech smyslů učit se zvládat jednoduché pracovní úkony zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony snažit se samostatně a smysluplně vyjádřit vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenku myšlenky, nápady pocity, učit se výtvarně vyjádřit představu vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností mít povědomí o širším společenském prostředí Vzdělávací cíle: - zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky - rozvoj a užívání všech smyslů - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - rozvoj kultivovaného projevu - osvojení si neverbální formy sdělení (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) - rozvoj paměti, pozornosti, představivosti, fantazie - rozvoj schopnosti vyjádřit prožitky a dojmy - rozvoj kooperativních dovedností

18 - rozvoj schopnosti spolupracovat, spolupodílet se - vytváření pozitivních vztahů k umění, tradicím - vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi Vzdělávací činnosti: - hudební činnosti (poslech a nácvik vánočních koled) - činnosti seznamující děti s praktickým používáním předmětů, které je obklopují - činnosti relaxační zajišťující pohodu prostředí - individuální a skupinová konverzace - poslech a sledování pohádek a příběhů - třídění, přiřazování - určování a pojmenovávání vlastností předmětů - činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, paměti, koncentrace pozornosti - hry podporující tvořivost, představivost a fantazii - spontánní hry - estetické a tvůrčí aktivity (výroba vánočních ozdob,vystřihování sněhových vloček,..) - činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku - přípravy a realizace slavností,sportovních akcí,..(návštěva Mikuláše a čerta v MŠ,..) - seznamování s tradicemi a zvyky ( české vánoce) - společné aktivity (zimní vycházka s rodiči spojená s přípravou vánočního stromečku pro zvířátka ) - vánoční nadílka

19 4. Zima všude kolem nás Charakteristika integrovaného bloku: Vnímat krásy zimní přírody. Seznamovat se se zimními sporty a hrami. Poznávat vlastnosti sněhu a ledu, pozorovat změny počasí. Osvojovat si poznatky o důležitosti pohybu pro zdraví člověka. Vysvětlovat zásady bezpečného chování při zimních hrách, uvědomovat si význam péče o své zdraví. Tematické části: a) Paní zima b) Čas sněhových závějí c) Zimní radovánky d) Půjdu k zápisu e) Masopust Organizace řízení výchovně vzdělávacích činností: individuální skupinová frontální Organizace prostorová: Organizace časová: Věková skupina: třída MŠ zahrada MŠ okolí MŠ (hřiště, město, les ) 2 měsíce (leden, únor) 2,5 7 let Hlavní výstupy: 2,5 4,5 roku 4,5 7 let získávat povědomí o způsobech ochrany Mít povědomí o způsobech ochrany zdraví a osobního zdraví a bezpečí bezpečí, vědět, kde hledat pomoc učit se vyprávět příběh sledovat a vyprávět příběh poznat některá písmena a číslice učit se dělit o hračky, pamlsky,.. respektovat potřeby jiného dítěte, rozdělit si úkol s kamarádem, učit se spoluvytvářet ve třídě prostředí pochopit,že každý má ve třídě, skupině svou pohody roli, podle které je třeba se chovat učit se být ohleduplný k ostatním chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek, zároveň s ohledem na druhé učit se chránit před nebezpečím při zimních Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může hrách setkat a mít povědomí o tom, jak se chránit

20 Vzdělávací cíle: - rozvoj pohybových dovedností - rozvoj a užívání všech smyslů - osvojení si poznatků o zdraví - rozvoj jazykových dovedností - vytváření pozitivního vztahu k učení, rozvoj zájmu o učení - osvojení si elementárních poznatků a znakových systémech a jejich funkci(abeceda,čísla) - rozvoj estetického vnímání, prožívání - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem - rozvoj komunikativních dovedností - rozvoj kooperativních dovedností - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty v v tomto společenství uznávané - rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny - rozvoj estetického vkusu - vytváření elementární povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, změnách - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dětí před jeho nebezpečnými vlivy Vzdělávací činnosti: - sezónní činnosti (sáňkování, klouzání, hry na sněhu a se sněhem) - činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují (pokusy se sněhem,..) - hudební a hudebně pohybové činnosti ( zpěv a poslech písní s hudební tematikou, hudební hrátky) - činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků (dodržování pravidla bezpečného chování při zimních hrách) - samostatný slovní projev (dramatizace příběhu ) - záměrné pozorování (pozorování sněhových vloček lupou, průběhu počasí,..) - estetické a tvůrčí aktivity ( výtvarné pohybové ) - společné aktivity (zimní vycházka s rodiči,..) - četba, vyprávění, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením - přípravy a realizace společných zábav ( karnevalový den v MŠ) - hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich práce ( námětové hry na řemesla, ) - kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí) - činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy (číselná řada,geometrické tvary,..)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Olomouc Helsinská 11, příspěvková organizace Mateřská škola Helsinská 11 Mateřská škola Čapka Choda 12 Je nám dobře na světě Aktualizace byla projednána na pedagogické

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 1 č.j.mš-š 96/2011 Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vize školy: Krásná planeta je všechno to, co nás obklopuje: lidé,společnost, příroda.chceme

Více