24. INFORMACE STAROSTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24. INFORMACE STAROSTY"

Transkript

1 Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš Pohanka, starosta Projednáno: Předkládá: Lukáš Pohanka, starosta K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: Počet výtisků: Návrh usnesení Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace starosty.

2 1) ZPRÁVA O ČINNOSTI OKRSEK Č. 8 Předkládám zastupitelstvu zprávu o činnosti strážníka okrskáře ve Vratislavicích nad Nisou p. Vojtěcha Vítka. Příloha č. 1 2) ZMĚNA OBSAHOVÉHO PLÁNU ČINNOSTI ZMO NA II. POLOLETÍ 2009 PŘESUN BODU ODMĚNY NEUVOLNĚNÝM ZASTUPITELŮM + OSTATNÍ NA MĚSÍC LEDEN ) PRAVIDELNÁ INFORAMCE KINO V prostoru bývalého kina je možné realizovat projekt dětského hřiště, které by mohlo být vybudováno občanským sdružením Dětský sen., v prostoru při ul. Dlouhomostecká u objektu bývalého Kina. Dětské hřiště by bylo vybudováno a provozováno na náklady firmy, bezpečnost dětí by byla zajištěna oplocením celého areálu. Podmínkou pro realizaci je nutná demolice objektu Kina. Příloha č. 2 (příloha je samostatný soubor Dětský sen v této složce) 4) PRAVIDELNÁ INFORMACE VÝSTAVBA OBCHODNÍHO CENTRA Podle posledních informací od investora má pravomocně vydané územní rozhodnutí na stavbu centra a vyřizuje stavební povolení, termín dokončení by neměl být ohrožen. 5) INFORMACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE ŘEDITEL ZŠ VRATISLAVICE NAD NISOU Dne proběhlo výběrové řízení na post ředitel Základní školy Liberec Vratislavice nad Nisou, rada MO potvrdila výsledek konkurzní komise a jmenovala do funkce ředitele Mgr. Libora Rygála, v současné době je vypsáno výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka MO. Příloha č. 3 6) INFORMACE O MOŽNOSTI VÝKUPU OBJEKTU BÝVALÝCH JESLÍ V průběhu měsíce prosince proběhlo již třetí jednání s 2/3 vlastníkem objektu bývalých jeslí, kde byl vlastník znovu informován o zájmu obce na vykoupení tohoto objektu. Majitel nevyjádřil nesouhlas s tímto záměrem a návrh jeho podmínek bude předložen na dalším jednání zastupitelstva. 7) PERSONÁLNÍ ZMĚNY proběhne výběrové řízení na vedoucího technického střediska z důvodu odchodu pana Jiřího Vrány do důchodu o výsledek Vám sdělím na jednání zastupitelstva proběhne výběrové řízení na obsazení pozice administrativní pracovník TO z důvodu podání žádosti o ukončení stávajícího pracovního poměru pana Aleše Klabana

3 Příloha č. 1 M ě s t s k á p o l i c i e L i b e r e c Dobiášova 976, Liberec VI, V Liberci dne Z P R Á V A O Č I N N O S T I OKRSEK - č.8 Zpráva okrskáře za uplynulé období od do V uplynulém období byla ze strany strážníka okrskáře prováděna standartní kontrola okrsku a to na základě vlastní činosti okrskáře tak i na základě podnětů vedení MÚ a podnětů zastupitelsva a jednotlivých zastupitelů. Jednalo se o kontrolu lesních porostů v majetku městského obvodu poničených přírodní kalamitou.zde se jednalo o kontrolu osob, které zpracovávali dřevní hmotu,kdy tyto osoby ať už právnické či fyzické tuto činnost mohli vykonávat pouze na základě povolení MU.Při těchto kontrolách nebyly zjištěny závady v uvedeném smyslu. Dále byly provedeny kontroly k zákazu vstupu do označených míst, z důvodů ohrožení zdraví a života v poničených lesních lokalitách,kdy toto nebezpečí hrozilo při zpracovávání poničené dřevní hmoty nebo pádů poničených větví. Zákaz vstupu do označeného prostoru rovněž prováděn v zámeckém parku při stavbě přeložky parovodu. Průběžně byl kontrolován rovněž prostor u vstupu hlavního vchodu do základní školy z důvodu porušování tabákového zkona a znečišťování veřejného prostranství. Tyto kontroly prováděny na podnět ředitelky základní školy.o výsledku průběžných a trvalých kontrol byla ředitelka školy informována. Dále byl prováděn dohled nad přechodem v ulici Tanvaldská MHD U Kostela.tento dohled byl ve zvýšené relaci a to z důvodu nefunkčnosti světelného semaforu. V rámci činnosti byly řešeny dva přestupky v dopravě stání na chodníku v ulici Tnvaldská před restaurací svoboda. Oznámen a administrativně zpracován jeden autovrak ulice u Sila Byl proveden jeden odchyt volně pobíhajícího psa ulice Tanvaldská. strážník okrskář Vojtěch Vítek - 3 -

4 Příloha č. 3 Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská 50, Liberec 30 ZÁPIS konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Název školy : ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, p.o. Místo jednání: Úřad městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Termín jednání: Přítomni: Lukáš Pohanka, Tanvaldská 50, Liberec 30 zástupce zřizovatele Zorka Škodová, Tanvaldská 50, Liberec 30 zástupce zřizovatele Mgr. Renata Rychetská, U Jezu 642/2a, Liberec 2 zástupce KÚLK Mgr. Jaroslav Vykoukal, Aloisina výšina 642, Liberec odborník v oblasti státní správy Mgr. Vladimíra Reinišová, Nad Školou 278, Liberec 30 zástupce pedagogických pracovníků školy Mgr. Karel Bárta, Masarykova 801/ 28, Liberec zástupce ČŠI Liberec Dana Novotná zástupce školské rady Mgr. Ludmila Kejíková, Tanvaldská 50, Liberec 30 tajemník konkurzní komise Omluveni: Konkurzní komise je usnášení schopná. Úplné znění vyhlášení konkurzu MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, , Liberec 30 v souladu s 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích - 4 -

5 Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Požadavky na uchazeče: předpokládaný nástup do funkce od 1. února 2010 odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů požadovaná délka praxe 4 roky spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji organizační a řídící schopnosti znalost školské legislativy a souvisejících předpisů zdravotní způsobilost k výkonu funkce občanská a morální bezúhonnost K přihlášce do konkurzu přiložte: úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce) strukturovaný životopis koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A4) výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo úředně ověřený doklad o jeho vyžádání) čestné prohlášení dle 4 odst. 3 zákona 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů. možnost přidělení služebního bytu Přihlášky zasílejte nejpozději do 6. listopadu 2009 na adresu: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 V Liberci dne Datum a způsob vyhlášení konkurzu datum vyhlášení: dne způsob vyhlášení: úřední deska zřizovatele úřední deska Krajského úřadu Libereckého kraje úřední deska Magistrátu města Liberec regionální tisk Liberecký deník - 5 -

6 internetový portál Seznam členů komise přítomných při konkurzu Předseda zástupce zřizovatele: Lukáš Pohanka, Tanvaldská 50, Liberec 30 Zástupce zřizovatele: Zorka Škodová, Tanvaldská 50, Liberec 30 Zástupce KÚ LK: Mgr. Renata Rychetská, U Jezu 642/2a, Liberec 2 Odborník v oblasti státní správy: Mgr. Jaroslav Vykoukal, Aloisina výšina 642, Liberec Zástupce z řad pedagogických pracovníků školy: Mgr. Vladimíra Reinišová, Nad Školou 278, Liberec 30 Zástupce ČŠI: Mgr. Karel Bárta, Masarykova 801/ 28, Liberec Zástupce školské rady: Dana Novotná zástupce školské rady Seznam účastníků konkurzu Mgr. Julius Gulyas, Staškova 696, Liberec, Mgr. Petr Němec, Dlážděná 1422, Liberec 30 Mgr. Libor Rygál, Májová 250, Liberec 30 Mgr. Bc. Jitka Šťastná, Křižany 100, Mgr. Jiří Vávra, Jeronýmova 566, Liberec Usnesení komise Konkurzní komise schvaluje přijetí všech účastníků konkurzu ke konkurznímu řízení na obsazení funkce ředitele ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvkové organizace. Hlasování: 7 pro Usnesení komise Konkurzní komise na základě předložených materiálů a řízeného rozhovoru při konkurzním řízení schvaluje Mgr. Jiřího Vávru jako vhodného uchazeče. Hlasování: 4 pro Konkurzní komise na základě předložených materiálů a řízeného rozhovoru při konkurzním řízení schvaluje Mgr. Libora Rygála jako vhodného uchazeče. Hlasování: 7 pro Konkurzní komise na základě předložených materiálů a řízeného rozhovoru při konkurzním řízení schvaluje Mgr. Petra Němce jako vhodného uchazeče. Hlasování: 7 pro - 6 -

7 Konkurzní komise na základě předložených materiálů a řízeného rozhovoru při konkurzním řízení neschvaluje Mgr. Bc. Jitku Šťastnou jako vhodného uchazeče. Hlasování: 6 pro 1 člen komise se zdržel hlasování Konkurzní komise na základě předložených materiálů a řízeného rozhovoru při konkurzním řízení schvaluje Mgr. Juliuse Gulyase jako vhodného uchazeče. Hlasování: 4 pro Komise se usnesla, že pro výkon funkce jsou vhodní níže uvedení uchazeči. Mgr. Julius Gulyas Mgr. Petr Němec Mgr. Libor Rygál Mgr. Bc. Jitka Šťastná Mgr. Jiří Vávra Lukáš Pohanka Nevhodný 3 Zorka Škodová Nevhodný 3 Mgr. Renata 2 Nevhodný 3 1 Rychetská kandiát 4 Mgr. Jaroslav 1 Nevhodný 4 2 Vykoukal 3 Mgr. Vladimíra 2 Nevhodný 3 1 Reinišová 4 Mgr. Karel Bárta Nevhodný 3 Dana Novotná Nevhodný konečné pořadí Jména účastníků vhodných pro výkon funkce v pořadí 1. Mgr. Libor Rygál, Májová 250, Liberec Mgr. Petr Němec, Dlážděná 1422, Liberec Mgr. Jiří Vávra, Jeronýmova 566, Liberec Mgr. Julius Gulyas, Staškova 696, Liberec Členové konkurzní komise prohlašují, s ohledem na čl. 3 Ústavy a čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, že zachovají povinnou mlčenlivost, uloženou příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

8 Po vyhodnocení konkurzu byl výsledek přítomným účastníkům konkurzu sdělen za přítomnosti členů komise. Uchazeči budou předsedou komise vyrozuměni o výsledném pořadí též písemnou formou, a to do 7 dnů od vyhlášení výsledného pořadí uchazečů. Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter. Členové komise: podpisy Lukáš Pohanka předseda zástupce zřizovatele Zorka Škodová zástupce zřizovatele Mgr. Renata Rychetská zástupce KÚ LK Mgr. Jaroslav Vykoukal odborník v oblasti státní správy Mgr. Vladimíra Reinišová zástupce pedagog. pracovníků školy Mgr. Karel Bárta zástupce ČŠI Dana Novotná zástupce školské rady.... V Liberci dne Zapsal: Mgr. Ludmila Kejíková, tajemník konkurzní komise - 8 -

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

Zápis. 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 17.2.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 17.2.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 17.2.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová,

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro

Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro Příloha 30 Přehled Usnesení Rady ČRo v roce 2005 Usnesení 1/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z 15.12.04 Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-373/15-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST. : 2303 zahrada, 2303/2 ostatní plocha, ostatní komunikace : zemědělský půdní fond

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST. : 2303 zahrada, 2303/2 ostatní plocha, ostatní komunikace : zemědělský půdní fond Z Á P I S Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 13. 12. 2010 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření členka rady MUDr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb Spisový znak: 2-1 ZOP 8/2014 Účinnost od: 1. 1. 2014 Skartační znak: A 5 Počet

Více

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení č. 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Ve znění: Předpis č. K datu

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem.

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Stránka 2 z 20 Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Činnosti odborů Správní odbor Právní předpisy, jimiž se odbor řídí Matrika - Zákon

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více