Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č PSČ: IČO: DIČ: CZ Tel.: , Fax: Bankovní spojení: KB Bruntál, č.ú.: /0100. WWW: Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Zpracovali: Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupkyně ředitele školy 1

2 Část I Základní údaje o škole Název zařízení, sídlo, charakteristika školy - právní forma, IČ Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Zkrácený oficiální název: ZŠ a MŠ Andělská Hora Andělská Hora č. 215, PSČ Právní subjekt, příspěvková organizace IČ: Identifikátor ředitelství: Všechny součásti zařízení 1. Základní škola (IZO: ) 2. Školní družina (IZO: ) 3. Mateřská škola (IZO: ) 4. Školní jídelna (IZO: ) 2

3 Zřizovatel zařízení Město Andělská Hora, IČ: , č. p. 197, Andělská Hora Ředitel zařízení, jméno, příjmení, adresa Mgr. Jan Vavřík, Střelniční 608, Vrbno p. Pradědem, Zástupkyně ředitele zařízení, jméno, příjmení, adresa Mgr. Ivana Ostrčilíková, Světlá Hora 379, Světlá Hora, Adresy pro dálkový přístup Webové stránky: Datum zařazení do sítě Zařazení do sítě: Poslední úpravy a aktualizace (připojení MŠ a ŠJ ve Světlé Hoře) provedeny k s platností od Celková kapacita školy a jejich součástí (zpracováno podle Výpisu z rejstříku škol a školských zařízení). Základní škola: Školní družina: Mateřská škola: Školní jídelna: 250 žáků 60 žáků 90 dětí 465 porcí 3

4 Údaje o školské radě Ve školním roce 2011/2012 se školská rada sešla celkem čtyřikrát. Na svých jednáních se zabývala některými pravidelně se opakujícími tématy: celoškolní akce a jejich termíny, organizace školního roku, změny v učebním plánu, výsledky výchovy a vzdělávání, stav budov, údržba, opravy, možnosti získání grantů na opravy školních budov, rozpočet školy. Projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy a úpravu Vnitřního řádu pro hodnocení a klasifikaci v souladu s novou platnou legislativou. Protože na podzim r končilo čtyřleté funkční období členů ŠR, byly připraveny a provedeny nové volby z řad pedagogických pracovníků školy (Vladislava Keilingová, Mgr. Ivana Ostrčilíková, Mgr. Věra Saganová) a také za zákonné zástupce žáků (Ing. Jaroslav Lengsfeld, Pavel Krajčovič a Marie Nováková). Zřizovatelem školy - Město Andělská Hora - pak byli jmenováni i zbývající 3 členové (Jana Kučerová, Miroslav Novotný a Dušan Vavřík). Na svém prvním jednání si pak členové nové ŠR zvolili ze svých řad nového předsedu, kterým se stal Ing. Lengsfeld. Všem členům školské rady za jejich práci děkujeme a přejeme jim, aby se spolupráce školské rady a školy úspěšně rozvíjela i v dalším školním roce. Mgr. Ivana Ostrčilíková, členka ŠR Přehled oborů vzdělání ročník: ŠVP ZŠ a MŠ Andělská Hora, č. jedn.: 554/2007 4

5 Část II Přehled pracovníků školy Celkové počty pracovníků: osob/přepočtených osob Pracovníci 2011/2012 fyzicky přepočteně Pedagogů celkem 20 18,62 Učitelů 14 12,37 Vychovatelů 2 1,25 Učitelů MŠ 4 4 Asistenti pedagoga 1 1 Nepedagogů celkem 9 8,16 Ostatní (správní + THP) 5 5 Pracovnice ŠJ, je-li součástí školy 4 3,16 Zaměstnanců celkem 28 26,78 Pozn.: počet fyzických osob se nerovná prostému součtu zaměstnanců někteří pracují např. na část. úvazek v ZŠ a také v ŠD nebo část. nepedag. a část. pedagog. Fotografie z

6 Část III Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V lednu 2011 se k zápisu dostavilo celkem 18 dětí, 4 dětem byla docházka odložena o jeden rok, do první třídy nastoupilo ve školním roce celkem 14 prvňáčků. Část IV Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání A. Klasifikace prospěchu a chování Blíže příloha. B. Vycházející žáci ve školním roce 2011/2012 V tomto školním roce opustilo naši základní školu 21 žáků z toho 10 dívek a 11 chlapců. Podmínky pro přijetí na střední školy byly pozměněny. Přihlášky v prvním kole si mohli žáci podat jen dvě, na maturitní obory se konaly písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. I přes těžší podmínky přijímacího řízení byli všichni naši žáci přijati na střední školy převážně v okrese Bruntál v prvním kole. Celkem 14 žáků bylo přijato na obory ukončené maturitní zkouškou a 7 žáků na obory ukončené výučním listem. Michaela Benčová SSŠ Praktik Horní Benešov multimediální a propag. tvorba Dominik Beza SOŠ Bruntál elektrikář silnoproud Gabriela Bocanová SOŠ Bruntál kadeřník Veronika Burgetová SPŠ Bruntál ekonomika a podnikání Helena Hapková SOŠ Bruntál kadeřník Jiří Harazin SPŠ Bruntál informační technologie 6

7 Patrik Kubečka SŠ automobilní Krnov autotronik Michael Kučera SOŠ Bruntál instalatér Helena Maňáková Gymnázium Bruntál čtyřleté studium Marek Navrátil SPŠ Bruntál informační technologie Tereza Nováková Gymnázium Olomouc čtyřleté studium Samuel Okřina SOŠ ochrany osob a majetku bezpeč. právní činnost Veronika Olehlová SPŠ Bruntál ekonomika a podnikání Vojtěch Pivoň SPŠ Bruntál strojírenství Patrik Polášek SOŠ Bruntál instalatér Jiří Popovič SPŠ Bruntál informační technologie Kateřina Sekaninová Gymnázium Bruntál čtyřleté studium Zdeněk Svoboda SOŠ Bruntál autoelektrikář Patrik Tomka SOŠ Bruntál instalatér Michaela Vašková SPgŠ a SZŠ Krnov zdravotnický asistent Nikola Waiserová OA a SZeŠ Bruntál ekonomika podnikání Mgr. Soňa Olivová, výchovná poradkyně C Integrovaní žáci, další zpřesnění údajů Na obou stupních ZŠ pracujeme se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, a to jak s dětmi se specifickými poruchami učení, tak i žáky talentovanými. Talentovaní žáci pak mají možnost zapojit se do nepovinných předmětů, zájmových útvarů a především účastnit se olympiád a dalších vědomostních soutěží. V tomto školním roce jsme neměli ani jednoho žáka posouzeného PPP jako mimořádně nadaného. 7

8 Pravidelně integrujeme žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a dosahujeme na tomto poli dobrých výsledků a spokojenosti žáků i rodičů. Práci s tělesně postiženými žáky vyžadujícími zvláštní péči se nebráníme, avšak nejsme zcela připraveni a materiálně vybaveni na děti s těžším postižením mentálním ani fyzickým. V hodnoceném školním roce nenavštěvoval naši školu ani jeden žák s fyzickým postižením. V roce 2011/2012 jsme integrovali a zařadili do režimu speciálního vzdělávání s reedukační péčí dle zpracovaného Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) celkem 22 žáků, z toho ke dvěma žákům byla přidělena rozhodnutím KÚ MsK Ostrava také asistentka pedagoga. Tento počet je v průběhu školního roku průběžně aktualizován v souvislosti se spoluprací s PPP Bruntál. Dalších 20 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, avšak bez vlastního IVP, bylo zařazeno do režimu tzv. zohledňování. Tento počet je v průběhu školního roku také průběžně aktualizován v souvislosti se spoluprací s PPP Bruntál. Se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami pracuje proškolený pedagog, který má také k dispozici odpovídající materiální zázemí (vlastní kabinet, PC s připojením na internet, speciální výukové programy, ) Do režimu speciálního vzdělávání bylo zařazeno 22 žáků (10 dívek a 12 chlapců), z toho 13 s IVP a 9 bez IVP. Žáci se SPU bez režimu speciálního vzdělávání V tomto školním roce bylo zohledňováno 20 žáků (7 dívek a 13 chlapců). Zpracovala : Mgr. Soňa Olivová, výchovná poradkyně Tradiční pouštění draků v říjnu

9 Část V. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Vzdělávání ředitelů 1 / 4 Integrovaní žáci 2 / 4 Odborné předměty dle aprobací 5 / 8 Počet zúčastněných pracovníků, počet akcí Část VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ani letošní rok jsme s dětmi neprozaháleli, naopak, podíleli jsme se společně na spoustě akcí a reprezentovali jsme naši školu v různých soutěžích, jejichž celoroční soupis Vám právě předkládám. Září Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012, spojené s fotografováním opálených navrátilců do školního procesu. Deváťáci se ujali prvňáčků, předali dárky a nabídli ochranu po celý rok. Také se sešli na společném dobrodružném spaní ve škole. Přiletěli k nám draví ptáci se svými krotiteli a předvedli rozličné letové variace. Začali jsme opět bojovat za třídění odpadu, vypukla tradiční sběrová soutěž. Ve třídách se volily třídní samosprávy, zástupci parlamentu, začalo seznamování s učiteli a intenzivní práce. Konaly se adaptační pobyty v prostorách školy. Svou činnost zahájily nepovinné předměty a zájmové kroužky. 9

10 Poprvé se opět sešla školská rada. Učitelé se začali vzdělávat na různých školeních, rozjel se projekt Šablony, který by měl zajistit inovaci učitelské práce. Říjen Osmáci byli s p. uč. Olivovou prozkoumat bruntálské sopky. Naši reprezentanti se zapojili do orientačního běhu ve Vrbně pod Pradědem. Druháci, třeťáci a páťáci přespali ve škole s p. uč. Pavliňákovou, Sekaninovou a Saganovou. Deváťáky už postupně začali lákat náboráři ze středních škol. V přátelském duchu proběhly první třídní schůzky spojené se Dnem otevřených dveří. Proběhl učitelský seminář o čtenářské gramotnosti. Budoucí absolventi si vyjeli na Veletrh středních škol do Bruntálu. Proběhla náborová akce ve školní jídelně s cílem přesvědčit dosud váhající rodiče o kvalitách stravy připravené našimi specialistkami na výživu dětí. Uskutečnily se volby do Školské rady s doprovodným programem pro rodiče a děti. Listopad Naši florbalisté se poprali (o vítězství) v Karlovicích. Na pravidelných čtvrtečních setkáních plánovali učitelé celoroční akce a zlepšování výukových metod. Další výjezdní akcí pro deváťáky byl Veletrh řemesel v Bruntále. Zástupci naší školy se účastnili Ekokonference v Ostravě. Konala se již tradiční Drakiáda pod vedením zkušeného drakouše, resp. drakologa kolegy Bujnocha. Proběhla další školení pedagogických pracovníků ve vybraných oborech. 10

11 V součinnosti s polskou družební obcí proběhl turnaj ve stolním tenise a výtvarná dílna. Naše výtvarnice s dětmi vyráběly ozdoby na obecní vánoční strom a také vánoční přáníčka pro seniory. Prosinec Začali jsme připravovat každoroční vánoční projekt Žijeme v Evropě. Florbalisti reprezentovali na turnaji Orion Cup. Přijela k nám skupina historického šermu Pernštejni se zdařilým představením. Naši pěvci zapěli na Vánoční rolničce ve Vrbně pod Pradědem. Na prvním stupni proběhlo zimní vánoční tvoření a zdobení školy. Naši budoucí školáčci přišli navštívit své kolegy na pravidelný Projektový den MŠ a 1. stupně. V rámci předvánoční nálady jsme shlédli ( ročník) film v bruntálském kině. V tělocvičně školy jsme uspořádali zábavnou olympiádu, alias vánoční projekt, kde jednotlivé třídy po svém pobavily, zapojily a poučily ostatní. Konaly se první napínavé Přijímačky nanečisto, kde si nejstarší vyzkoušeli své studijní předpoklady. Vánoční náladu podpořily vonící vánoční stromečky ve třídách a v jídelně a také proběhnuvší vánoční besídky v jednotlivých kolektivech. Leden Třídní schůzky konané za účelem zhodnocení prvního pololetí rychle přehodily vánoční atmosféru na ryze pracovní, ba finišující. Taktéž se naplno rozběhla příprava tradičního Karnevalu a plesu. Nejstarší žáci pracovali na semináři připraveném záchranáři a vyzkoušeli si spoustu životně potřebných dovedností, například vzkříšení panny zvané Anča, zvládání nouzových situací apod. 11

12 První krok k dospělosti prožili naši nejmenší při zápisu do prvních tříd. Otestovali jsme znalosti dětí ve 3., 5., 7. a 9. ročníku v testech Kalibro, kde jste mohli srovnat svou ratolest a její úroveň v celorepublikovém měřítku. Byly napsány pololetní písemky a provedeno přezkoušení znalostí za první pololetí a zúčtovali jsme spolu a vydali pololetní vysvědčení. Únor Hlavní akcí měsíce byl Karneval a ples, na jehož přípravě se nemalou měrou podílí všichni dotčení školou, včetně dětí. I přes značnou námahu je tato dvojakce tradičně jednou z nejúspěšnějších v okolí, a to se nechci chlubit, vlastně chci, protože jsme na to pyšní.:o)) Sněhové podmínky a zdatní kolegové nám umožnili uskutečnit Zimní sportovní dny pro zájemce o lyže a snowboard. Všechny nohy zůstaly celé a prkna snad také. Probíhalo další vzdělávání ped. pracovníků v ekologických a jiných aktivitách. S kolegy jsme zkoumali účinnost a efektivitu třídnických hodin na čtvrtečních metodických odpoledních. Březen Opět se ozvala okresní florbalová liga v Karlovicích za účasti našich reprezentantů. Zájemci o divadelní kulturu z řad žáků navštívili opavské Slezské divadlo a představení Sluha dvou pánů. Uskutečnila se výstava fotografií spojená s vernisáží ve Světlé Hoře. Proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce a následně kolo okresní (v Krnově), na němž naše řady hájili nejlepší borci kola školního. Ve Vrbně zarecitovali naši vyslanci z prvního stupně. Plno legrace i napětí jsme měli možnost zažít na cirkusovém představení uskutečněném v tělocvičně školy. Rozjel se celotýdenní projekt Mediální výchova, kde se v každém předmětu i ročníku žáci zapojili do různých mediálních činností. 12

13 Jako každoročně týden médií vrcholil Dnem bez stresu a Školou naruby, kdy si děti vybíraly z nabídky netradičních předmětů dílen a deváťáci si vyzkoušeli práci učitelů prvního stupně. Naši umělci se též podíleli na ozdobení velikonočních stromů v našich obcích. Zúčastnili jsme se okresního kola biologické olympiády v Krnově. Chytali jsme další vědomosti na školeních k výuce předmětů. Duben Fotbalisti předvedli nejen své přednosti na fotbalovém turnaji škol ve Dvorcích. Sešli jsme se na už taky tradiční vernisáži výtvarných prací ve školní jídelně a odpoledne potom na třídních schůzkách s rodiči. Naši ekologové zasoutěžili na klání v bruntálské ZŠ Okružní. Čtvrťáci vyslechli pořad Policie ČR ve Vrbně pod Pradědem a spolu s páťáky slavili Den Země výletem na akci do bruntálského parku. Deváťáci propotili oděvy na tentokrát skutečných přijímačkách na SŠ. Byly proneseny první návrhy vystoupení na letošní Akademii. Děti začaly využívat v příznivém počasí o přestávkách venkovní výběhy (jako zoo po celé republice). Květen Shlédli jsme divadelní představení Divadélka pro školy z Hradce Králové, které nás pobavilo v naší jídelně. Naši nejstarší se zapojili do celorepublikového Dne proti rakovině a vysbírali pár korunek na ochranu proti zákeřné nemoci. Zájemci vyjeli na několikadenní výlet do polské Cerekwe. Vypukla Akademie, další, i když vydřená, chlouba naší školy, která vždy začíná jako celoškolní manévry a stěhování rekvizit a vybavení do tělocvičny a samozřejmě pokračuje 13

14 horečným dolaďováním připravených vystoupení, přípravou moderátorů, generální nervózní- zkouškou a vrcholí úlevou po předvedení zdařilých výkonů na vlastnoručně připraveném jevišti. Výletníci z většiny ročníků vyjeli na naplánované výlety, aby posbírali atraktivní zážitky. Červen Florbalisti opět reprezentovali školu tentokrát v Bruntále. Turisti z prvního stupně si vyšlápli z Vrbna přes Annaberg zpět do školy. Deváťáci si připravili hry nejen pro budoucí školáky na akci v MŠ. Vrcholila sběrová soutěž, jejíž výsledky byly vyhlášeny na slavnostním zakončení školního roku. Poslední spáči přenocovali ve škole (třeťáci). Připravovala se ročenka. Uskutečnil se výlet osmáků plavba na výletní lodi (Titanicu?) na Slezské Hartě. Spolu se staršími žáky jsme viděli hudební pořad o vztahu hudby a filmu. Sešli se rodiče budoucích prvňáčků s paní učitelkou Sekaninovou. Proběhl konkurz na příštího ředitele naší ZŠ. První stupeň vyrazil do bruntálského divadla na vystoupení Stonožek. Pedagogičtí pracovníci se rozloučili se školním rokem na společném posezení na zahradě školy. Zabubnoval nám bubeník Miloš Dvořáček na skvělém hudebním pořadu v jídelně. Proběhla poslední pedagogická rada, závěrečné písemky a letošní definitivní uzavírání známek. Zasportovali jsme si zábavně na Olympijském dni, kde si naši nejstarší připravili různé soutěže pro své kamarády. 14

15 Vrátili jsme všechny vstřebané učebnice. Rozloučili jsme se ve třídách zábavnými besídkami. Slavnostně jsme se rozloučili s odcházejícími deváťáky. Vydali jsme zasloužená vysvědčení, slavnostně jsme zakončili školní rok, uklidili ve třídách i kabinetech a spěcháme na vytoužené prázdniny, abychom se my učitelé znovu sešli po dovolené v srpnu a děti, lačné nových vědomostí, v září. Bc. Kamila Bezová, vyučující češtiny Výsledky některých zájmových útvarů Šikovné ruce Tento kroužek letos navštěvovaly opět děti od první po čtvrtou třídu. Vzhledem k většímu počtu zájemců jsme se rozdělili na dvě skupiny mladší a starší. Scházeli jsme se vždy v úterý po obědě. Věnovali jsme se různým činnostem. Malovali jsme, kreslili, vystřihovali, lepili, skládali, háčkovali, Pracovali jsme nejvíce s papírem, ale také s textilem, vlnou a jinými materiály. Společně jsme vymýšleli činnosti, hledali náměty. Nezapomněli jsme ani na přípravu jednoduchých pokrmů. I tentokrát jsme se před prázdninami rozloučili sladkými dobrotami, mladší ovocným pohárem, starší upečeným dortem. Mgr. Hana Crhová, vedoucí kroužku 15

16 Chovatelský kroužek Do práce v Chovatelském kroužku se v letošním školním roce zapojilo dvanáct dětí ze 3. a 4. třídy. Scházeli jsme se každý pátek v našem školním zvěřinci, abychom se zde starali o morčata, osmáky, křečky, vodní želvy, andulky a roselu. To jsou zvířátka, která zde mají svůj domov. Na krmení vodních želv máme také svůj vlastní chov moučných červů. Zvěřinec jsme si také ozdobili vlastnoručně namalovanými obrazy zvířat a také o životě našich svěřenců získávali potřebné informace. Třeťákům a čtvrťákům pomáhaly v průběhu týdne s péčí o zvířata i starší děti, hlavně deváťáci. Činnost chovatelského kroužku vyvrcholila koncem školního roku exkurzí do Stanice mladých přírodovědců v Bruntále. Seznámili jsme se zde se zvířaty, která u nás ve škole nechováme, dozvěděli jsme se, jak o taková zvířata pečovat a možná si pořídíme nějaký přírůstek do našeho zvěřince. Mgr. Ivana Sekaninová, vedoucí kroužku Florbal Okresní florbalová liga Začátkem června se uzavřel letošní ročník Okresní florbalové ligy turnajem konaným v Bruntále. Během školního roku se odehrálo celkem pět turnajů. Naši florbalisti bojovali s florbalisty z Karlovic, Břidličné, Rýmařova, Vrbna a Bruntálu -Jesenická. Letošní liga byla velmi vyrovnaná, pořadí na jednotlivých místech se neustále přeskupovalo. Konečné pořadí se určilo až v závěrečném turnaji. Bohužel na tomto pořadí se podepsala naše i vrbenská neúčast. I letos, stejně jako loni, jsme byli svědky nervy drásajících zápasů, včetně samostatných nájezdů, legračních i sportovních (v duchu fair-play) momentů a povzbuzování diváků. Často o pořadí jednotlivých turnajů rozhodovalo vzájemné skóre či duel. Celkově jsme v lize letos obsadili šesté (poslední) místo. I když naši hráči bojovali udatně, bohužel se projevil odchod loňských sehraných deváťáků a pomalé sehrávání florbalistů z různých tříd. Ale i přesto Andílci zaznamenali úspěch díky Honzovi Makovi v doprovodné soutěži střelců, ve které Honza skončil na druhém místě s 36 góly. Účastníci Okresní florbalové ligy (listopad, prosinec, duben, květen, červen; Karlovice, Břidličná, Bruntálu): Petr Výmola, Jan Mako, Patrik Polášek, Patrik Tomka, Patrik Kubečka, Michael Kučera, 16

17 Marek Navrátil, Jiří Popovič, Jiří Harazin, Veronika Olehlová, Helena Maňáková, Jakub Hynek, Ondřej Lengsfeld, Barbora Vikartovská Orion florbal cup Do této celorepublikové soutěže jsme se zapojili na přelomu listopadu a prosince 2011 v kategoriích mladší a starší hoši. V obou kategoriích se Andělská Hora stala pořadatelem okrskových kol, ve kterých naši florbalisti bojovali s Karlovicemi, Vrbnem p. Prad., Rýmařovem a Břidličnou. Hrálo se o postup do okresního kola do Krnova. Což byla sama o sobě velká motivace pro hráče, a tak jsme byli svědky napínavých, často do posledních sekund nerozhodných zápasů v duchu fair-play. Naši žáci vytvořili svým skandováním a povzbuzováním báječnou sportovní atmosféru, ve které jsme viděli mnoho branek. V každé kategorii skončili naši Andílci na druhém místě a v doprovodné soutěži střelců Jakub Hynek a Jan Mako patřili k nejlepším. Mladší hochy porazil jen Rýmařov a starší hochy Břidličná. Bohužel na postup do okresního kola v Krnově dosáhli jen starší hoši, kde hráli ve velmi oslabeném týmu vzhledem k nemocnosti hráčů. Účastníci: IV.: okresní kolo Krnov, prosinec 2011: Petr Výmola, Eduard Bocan, Jan Mako, Marek Navrátil, Samuel Okřina, Jiří Popovič, Jiří Harazin, Patrik Kubečka, Patrik Tomka, Patrik Polášek, Michael Kučera III.: okrskové kolo Andělská Hora, listopad 2011: Dominik Fajmon, Jakub Hynek, Josef Klíma, Ondřej Lengsfeld, Adam Novák, Michael Štiak. ČEZ street-hockey Jedná se o turnaj konající se v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a v okrese Vsetín, který je určen žákům do 13 let a probíhá v několika kolech. Turnaj má své specifikum - za jeden pětičlenný tým mohou hrát hoši i dívky společně. Florbalisté Andílci ( ročník) a florbalistka Andílka (7. ročník) se zúčastnili okrskového kola, kde sice prohráli s Bruntálem - Okružní, za to ale získali zkušenosti s natáčením a rozhovorem do televizní kamery studia Polar. Účastníci: oblastní kolo, březen 2012, Bruntál: Dominik Fajmon, Jakub Hynek, Josef Lengsfeld, Robert Svoboda, Michael Štiak, Barbora Vikartovská 17

18 Přespolní běh Na podzim se ve Vrbně pod Pradědem konalo okresní kolo přespolního běhu. Závod se konal jak pro 1. a 2. stupeň ZŠ, tak i pro první dva ročníky středních škol v rámci družstev i jednotlivců. Kromě naší školy se běhu zúčastnily školy z Vrbna p. Prad., Bruntálu, Krnova, ZŠ z Rýmařova a Zátoru. Naši žáci se zúčastnili běhů na vzdálenosti m, m a m. V kategorii družstev mladší hoši (1500 m) skončili na předposledním 7. místě, ale v kategorii jednotlivců jsme zaznamenali krásné 7. místo ze 41 běžců. V kategorii starší hoši (5 000 m) jsme sice družstvo nevyslali, ale jako jednotlivci se kluci neztratili. Všichni se umístnili v první polovině startovního pole 50 běžců, konkrétněji na 12., 27. a 28. místě. Mladší dívky jako družstvo si vybojovaly 5. místo, tj. skončily v polovině startovního pole družstev a v jednotlivcích zaujaly rozličná umístění od 5. a 6. až po 39. místo z 45 běžkyní. Účastníci: okresní kolo, říjen 2011, Vrbno p. Prad.: Dominik Fajmon, Jakub Hynek, Dominik Krelík, Ondřej Lengsfeld, Adam Novák, Eduard Bocan, Jan Mako, Petr Výmola, Terezie Andrysová, Nela Bušíková, Markéta Keilingová, Valerie Procházková, Barbora Vikartovská. Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) 30. května ZŠ Rýmařov pořádala okresní kolo atletické soutěže OVOV pro 6. a 7. ročníky ZŠ. Soutěžilo se v osmičlenných družstvech, která tvořili čtyři chlapci a čtyři dívky. Naši reprezentanti se společně s dalšími sedmi družstvy utkali o postup do krajského kola v těchto disciplínách: běh na 60 m, dribling, hod medicinbalem, skok daleký, švihadlo, trojskok z místa a lehy-sedy. I když nakonec po lítém boji skončili na předposledním místě (oproti loňskému poslednímu místu), tak se všichni dobře bavili, nechyběla legrace i rivalita a ani překonávání vlastních sil a dosavadních sportovních rekordů. Účastníci: okresní kolo Rýmařov, : Terezie Andrysová, Nela Bušíková, Valerie Procházková, Barbora Vikartovská, Josef Babiš, Jakub Hynek, Lukáš Lukaštík, Ondřej Lengsfeld Fotbal - Coca-cola cup Letos jsme se zapojili i do turnaje na podporu fotbalu. Hoši odehráli pouze jedno kolo, do dalšího nepostoupili i přes veškeré fotbalové nasazení. Turnaj se hrál ve Dvorcích, kde kromě domácích se 18

19 hoši utkali i s Bruntálem-Jesenickou. Z pohledu vyučujícího se opět potvrdilo, že na akcích podobného typu se vše nedá uhlídat. Zvláště na fotbalovém stadionu, kam přišla téměř celá obec. Pro vyučující z toho vyplynuly nové zkušenosti a ponaučení. Pro některé nezdárné žáky poznání, že každý čin nese své důsledky. Účastníci: Dvorce, duben, okresní kolo: Petr Výmola, Dominik Krelík, Jiří Popovič, Jiří Harazin, Patrik Kubečka, Marek Navrátil, Jiří Langer, Michael Kučera, Patrik Tomka, Eduard Bocan, Samuel Okřina, Patrik Polášek, Jakub Hynek. Mgr. Eva Kyšová, vyučující TV Sběrová soutěž Každoročně probíhá v naší škole Velká sběrová soutěž. Děti přináší do sběrného dvora ve Světlé Hoře druhotné suroviny, za které dostávají body. Takto získané body pak odevzdávají ve škole, kde se evidují. Hlavním cílem akce je naučit děti i jejich rodiče třídit odpady. A také, a to především, prospět ekologii. Do soutěže se zapojilo 26 žáků. Nejlepší sběračka Eliška Bezová odevzdala úžasných bodů a tím opět překonala svůj loňský rekord. Dalšími velmi zdatnými sběrači byli Robert Svoboda a Ondřej Soroka. Celkově žáci donesli odpadové suroviny, za které obdrželi bodů. Děti dostávaly body nejen za PET lahve, ale i za sběr papíru a jiný odpad. Pokračoval i sběr odpadového hliníku. Nejpilnějšími sběrači jsou žáci třídy V. A, kde byl opět nejaktivnější Robert Svoboda, ale zapojili se více či méně všichni žáci. Nasbírali úctyhodných 13 kg hliníku. Dalším byl Dominik Beza (IX. A), Barbora Vikartovská (VII. A) a Iveta Maková (III. A). V letošním školním roce se již neopakoval častý omyl ve sběru hliníku, kterým jsou obaly od různých brambůrků. Na odlišení je jednoduchý způsob. Když zmačkáte hliník, nevrátí se do původního tvaru a zůstává zmačkaný. Letošní ceny pro naše sběrače byly financovány částečně sponzorským darem obce Světlá Hora a částečně naší školou z výtěžku karnevalu a plesu. Budou odměněni všichni účastníci soutěže. Mgr. Věra Saganová EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) Okresní ekosoutěž ( ): tato týmová soutěž se konala jako každý rok v Bruntále. V letošním školním roce byl tématem soutěže STROJ ČASU. Všechny dílčí soutěže se týkaly času, 19

20 např. za jak dlouho se rozloží sklo apod. v přírodě či jak dlouho trvá zimní spánek medvěda. Naši školu srdnatě reprezentovalo 16 žáků (8 žáků z 6. a 8. třídy). Žáci 6. třídy přivezli první místo za vstupní výtvarný úkol z recyklovaného materiálu. Další ocenění bylo zaznamenáno v doprovodných soutěžích v rámci jednotlivců díky Veronice Olehlové (8. roč.). Projekt ŽÁBA 2012: V průběhu měsíce dubna jsme letos opět zachraňovali žáby (do projektu je zapojena celá škola). V posledních dnech měsíce března žáci 8. ročníku vystavěli zábrany v délce cca 600 m podél komunikace z Andělské Hory směrem na Vrbno pod Pradědem. Celý duben žáci jednotlivých tříd každodenně chodili přenášet žáby do andělskohorského rybníka. V rámci projektu došlo i k neplánovanému sběru odpadků podél silnice a z příkopů od neukázněných řidičů projíždějících aut. The GLOBE Program: Během letošního školního roku jsme pokračovali v programu The GLOBE, v rámci kterého dochází k meteorologickým, hydrologickým a půdním měřením. Díky nim jsme si opět ověřili vhodnou dobu pro migraci žab. Při letošních měřeních jsme se zaměřili na sledování závislostí výšky sněhové pokrývky, teplot vzduchu a půdy (do 50 cm). Žáci, kteří provádí měření, tzv. Gloubáci, se naučili pracovat se sněhoměrnými tyčemi, prohloubili své vědomosti k dané problematice. Mgr. Eva Kyšová, vyučující ekologie Část VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Provedené kontroly ze strany České školní inspekce (datum, typ provedené kontroly, námět), nejlépe doložené kopií jejich závěrů. Ve školním roce nebyla prováděna kontrolní činnost ze strany ČŠI Poslední kontrola proběhla ve školním roce Inspekční zpráva + závěry jsou k dispozici v kanceláři školy nebo na WWW školy. 20

21 Část VIII. Výkon státní správy Výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 139/1995 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 3, odst. 2), písm. a) až l)., a podle zákona č. 561/2004 ("školský zákon") eventuelně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 4 0 Zařazení mezi integrované žáky se spec. vzděl. potřebami a IVP 6 0 Vyřazení z integrovaných žáků se spec. vzděl. potřebami a IVP 0 0 Počet žáků osvobozených od školní docházky 0 0 Zařazení do MŠ 6 0 Přijetí k plnění povinné školní docházky 19 0 Kdo se těší do školy?,

22 Část IX. Další údaje o zařízení doplňující informace Další aktivity zařízení. Veškeré aktivity nad rámec povinné výuky se uskutečňují formou zájmových kroužků (z větší části pod vedením učitelů školy): Nepovinné předměty, zájmové kroužky ve školním roce Název NP/ZÚ Vedoucí Výuka hry na klavír soukr. Rybář Náboženství NP M. Zukowski Výtvarný kroužek ZÚ Novotná Ruční práce ZÚ Ogurčáková Sportovní kroužek ZÚ Keilingová Italský jazyk ZÚ Sovadinová Hudebně-dramatický kroužek ZÚ Rezníková Šikovné ruce ZÚ Crhová Knihovnický kroužek ZÚ Bezová Tenis ZÚ Ogurčáková Sportovní hry ZÚ Kyšová Základy hry na kytaru ZÚ Sovadinová Pohybové hry ZÚ Olivová Open door ZÚ Fukala Chovatelský kroužek ZÚ Sekaninová Všeználek ZÚ Saganová Partneři: - Podařilo se úspěšně spolupracovat se školskou radou - Pravidelná je i spolupráce s TJ Světlá Hora, také s AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). - V prostorách školy působí také soukromý učitel hry na hudební nástroje. - Výborná spolupráci máme i se SDH v našich obcích i s HZS MsK Bruntál - Tradičně spolupracujeme s Policií ČR, prac. Bruntál 22

23 - Zapojujeme se do akcí organizace TEREZA, jsme v síti MRKEV, máme titul GLOBE SCHOOL - Spolupracujeme s oběma obcemi (kulturní a společenské akce, separace odpadů ) - Udržujeme čilé partnerské vztahy se školami v polských partnerských obcích Reńska Wies (Dlugomilowice) a Polska Cerekiew Školní družina Přípravu na školní rok 2011/2012 jsme začali opět v posledním srpnovém týdnu, aby bylo pro děti ve školní družině vše nachystáno. V letošním školním roce se přihlásilo do školní družiny celkem 51 dětí a všem dětem se věnovaly vychovatelky Marta Ogurčáková a Alena Barčíková. Stejně jako v předešlých letech, tak i v letošním roce, nabídla školní družina pro děti spoustu zájmových a zábavných činností. V září jsme hlavně přivítali naše nové žáčky z první třídy. Po vzájemném představování jsme je seznámili s našimi prostorami, ukázali a předvedli jim hry a hračky. Ve školní družině si mohou děti během celého roku také vyzkoušet svůj talent v různých činnostech. Činnosti byly rozděleny opět do jednotlivých měsíců, které máme pojmenované podle našeho vzdělávacího programu a byly zaměřeny na sportovní, výtvarnou, hudební, pracovní, dopravní, přírodovědnou a dramatickou výchovu. Školní družina není pokračováním vyučování. Veškerá činnost je zaměřená na zájmovou, rekreační a odpočinkovou činnost. Dáváme dětem většinou volnou ruku, aby si samy vybraly, čemu se budou věnovat a co je nejvíce baví. Pro děti byly nachystány na celý školní rok také soutěže, závody, projekty a větší akce, taktéž zaměřeny na náš školní vzdělávací program. Součástí školní družiny byl také kroužek tenisu, který býval každou středu. Kroužek navštěvovalo celkem 11 žáků a zhruba polovinu tvořili žáci z druhého stupně. V zimních měsících a při špatném počasí jsme chodili hrávat do tělocvičny, a když bylo hezky, trávili jsme čas na tenisovém hřišti. 23

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031, 603 717 216. E-mail: zsandel@gmail.com Bankovní spojení:

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/2012 OBSAH : 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/2012 OBSAH : 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole OBSAH : 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 IČO 702 839 40 Telefon: 549 415 629 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak nám. Komenského 237 příspěvková organizace PSČ 37862 tel./fax 384 399 115 IČ 70659214 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 a) základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2012/2013 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / 2013. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / 2013. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 / 2013 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické podmínky

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více