Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č PSČ: IČO: DIČ: CZ Tel.: , Fax: Bankovní spojení: KB Bruntál, č.ú.: /0100. WWW: Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Zpracovali: Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupkyně ředitele školy 1

2 Část I Základní údaje o škole Název zařízení, sídlo, charakteristika školy - právní forma, IČ Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Zkrácený oficiální název: ZŠ a MŠ Andělská Hora Andělská Hora č. 215, PSČ Právní subjekt, příspěvková organizace IČ: Identifikátor ředitelství: Všechny součásti zařízení 1. Základní škola (IZO: ) 2. Školní družina (IZO: ) 3. Mateřská škola (IZO: ) 4. Školní jídelna (IZO: ) 2

3 Zřizovatel zařízení Město Andělská Hora, IČ: , č. p. 197, Andělská Hora Ředitel zařízení, jméno, příjmení, adresa Mgr. Jan Vavřík, Střelniční 608, Vrbno p. Pradědem, Zástupkyně ředitele zařízení, jméno, příjmení, adresa Mgr. Ivana Ostrčilíková, Světlá Hora 379, Světlá Hora, Adresy pro dálkový přístup Webové stránky: Datum zařazení do sítě Zařazení do sítě: Poslední úpravy a aktualizace (připojení MŠ a ŠJ ve Světlé Hoře) provedeny k s platností od Celková kapacita školy a jejich součástí (zpracováno podle Výpisu z rejstříku škol a školských zařízení). Základní škola: Školní družina: Mateřská škola: Školní jídelna: 250 žáků 60 žáků 90 dětí 465 porcí 3

4 Údaje o školské radě Ve školním roce 2011/2012 se školská rada sešla celkem čtyřikrát. Na svých jednáních se zabývala některými pravidelně se opakujícími tématy: celoškolní akce a jejich termíny, organizace školního roku, změny v učebním plánu, výsledky výchovy a vzdělávání, stav budov, údržba, opravy, možnosti získání grantů na opravy školních budov, rozpočet školy. Projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy a úpravu Vnitřního řádu pro hodnocení a klasifikaci v souladu s novou platnou legislativou. Protože na podzim r končilo čtyřleté funkční období členů ŠR, byly připraveny a provedeny nové volby z řad pedagogických pracovníků školy (Vladislava Keilingová, Mgr. Ivana Ostrčilíková, Mgr. Věra Saganová) a také za zákonné zástupce žáků (Ing. Jaroslav Lengsfeld, Pavel Krajčovič a Marie Nováková). Zřizovatelem školy - Město Andělská Hora - pak byli jmenováni i zbývající 3 členové (Jana Kučerová, Miroslav Novotný a Dušan Vavřík). Na svém prvním jednání si pak členové nové ŠR zvolili ze svých řad nového předsedu, kterým se stal Ing. Lengsfeld. Všem členům školské rady za jejich práci děkujeme a přejeme jim, aby se spolupráce školské rady a školy úspěšně rozvíjela i v dalším školním roce. Mgr. Ivana Ostrčilíková, členka ŠR Přehled oborů vzdělání ročník: ŠVP ZŠ a MŠ Andělská Hora, č. jedn.: 554/2007 4

5 Část II Přehled pracovníků školy Celkové počty pracovníků: osob/přepočtených osob Pracovníci 2011/2012 fyzicky přepočteně Pedagogů celkem 20 18,62 Učitelů 14 12,37 Vychovatelů 2 1,25 Učitelů MŠ 4 4 Asistenti pedagoga 1 1 Nepedagogů celkem 9 8,16 Ostatní (správní + THP) 5 5 Pracovnice ŠJ, je-li součástí školy 4 3,16 Zaměstnanců celkem 28 26,78 Pozn.: počet fyzických osob se nerovná prostému součtu zaměstnanců někteří pracují např. na část. úvazek v ZŠ a také v ŠD nebo část. nepedag. a část. pedagog. Fotografie z

6 Část III Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V lednu 2011 se k zápisu dostavilo celkem 18 dětí, 4 dětem byla docházka odložena o jeden rok, do první třídy nastoupilo ve školním roce celkem 14 prvňáčků. Část IV Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání A. Klasifikace prospěchu a chování Blíže příloha. B. Vycházející žáci ve školním roce 2011/2012 V tomto školním roce opustilo naši základní školu 21 žáků z toho 10 dívek a 11 chlapců. Podmínky pro přijetí na střední školy byly pozměněny. Přihlášky v prvním kole si mohli žáci podat jen dvě, na maturitní obory se konaly písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. I přes těžší podmínky přijímacího řízení byli všichni naši žáci přijati na střední školy převážně v okrese Bruntál v prvním kole. Celkem 14 žáků bylo přijato na obory ukončené maturitní zkouškou a 7 žáků na obory ukončené výučním listem. Michaela Benčová SSŠ Praktik Horní Benešov multimediální a propag. tvorba Dominik Beza SOŠ Bruntál elektrikář silnoproud Gabriela Bocanová SOŠ Bruntál kadeřník Veronika Burgetová SPŠ Bruntál ekonomika a podnikání Helena Hapková SOŠ Bruntál kadeřník Jiří Harazin SPŠ Bruntál informační technologie 6

7 Patrik Kubečka SŠ automobilní Krnov autotronik Michael Kučera SOŠ Bruntál instalatér Helena Maňáková Gymnázium Bruntál čtyřleté studium Marek Navrátil SPŠ Bruntál informační technologie Tereza Nováková Gymnázium Olomouc čtyřleté studium Samuel Okřina SOŠ ochrany osob a majetku bezpeč. právní činnost Veronika Olehlová SPŠ Bruntál ekonomika a podnikání Vojtěch Pivoň SPŠ Bruntál strojírenství Patrik Polášek SOŠ Bruntál instalatér Jiří Popovič SPŠ Bruntál informační technologie Kateřina Sekaninová Gymnázium Bruntál čtyřleté studium Zdeněk Svoboda SOŠ Bruntál autoelektrikář Patrik Tomka SOŠ Bruntál instalatér Michaela Vašková SPgŠ a SZŠ Krnov zdravotnický asistent Nikola Waiserová OA a SZeŠ Bruntál ekonomika podnikání Mgr. Soňa Olivová, výchovná poradkyně C Integrovaní žáci, další zpřesnění údajů Na obou stupních ZŠ pracujeme se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, a to jak s dětmi se specifickými poruchami učení, tak i žáky talentovanými. Talentovaní žáci pak mají možnost zapojit se do nepovinných předmětů, zájmových útvarů a především účastnit se olympiád a dalších vědomostních soutěží. V tomto školním roce jsme neměli ani jednoho žáka posouzeného PPP jako mimořádně nadaného. 7

8 Pravidelně integrujeme žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a dosahujeme na tomto poli dobrých výsledků a spokojenosti žáků i rodičů. Práci s tělesně postiženými žáky vyžadujícími zvláštní péči se nebráníme, avšak nejsme zcela připraveni a materiálně vybaveni na děti s těžším postižením mentálním ani fyzickým. V hodnoceném školním roce nenavštěvoval naši školu ani jeden žák s fyzickým postižením. V roce 2011/2012 jsme integrovali a zařadili do režimu speciálního vzdělávání s reedukační péčí dle zpracovaného Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) celkem 22 žáků, z toho ke dvěma žákům byla přidělena rozhodnutím KÚ MsK Ostrava také asistentka pedagoga. Tento počet je v průběhu školního roku průběžně aktualizován v souvislosti se spoluprací s PPP Bruntál. Dalších 20 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, avšak bez vlastního IVP, bylo zařazeno do režimu tzv. zohledňování. Tento počet je v průběhu školního roku také průběžně aktualizován v souvislosti se spoluprací s PPP Bruntál. Se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami pracuje proškolený pedagog, který má také k dispozici odpovídající materiální zázemí (vlastní kabinet, PC s připojením na internet, speciální výukové programy, ) Do režimu speciálního vzdělávání bylo zařazeno 22 žáků (10 dívek a 12 chlapců), z toho 13 s IVP a 9 bez IVP. Žáci se SPU bez režimu speciálního vzdělávání V tomto školním roce bylo zohledňováno 20 žáků (7 dívek a 13 chlapců). Zpracovala : Mgr. Soňa Olivová, výchovná poradkyně Tradiční pouštění draků v říjnu

9 Část V. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Vzdělávání ředitelů 1 / 4 Integrovaní žáci 2 / 4 Odborné předměty dle aprobací 5 / 8 Počet zúčastněných pracovníků, počet akcí Část VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ani letošní rok jsme s dětmi neprozaháleli, naopak, podíleli jsme se společně na spoustě akcí a reprezentovali jsme naši školu v různých soutěžích, jejichž celoroční soupis Vám právě předkládám. Září Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012, spojené s fotografováním opálených navrátilců do školního procesu. Deváťáci se ujali prvňáčků, předali dárky a nabídli ochranu po celý rok. Také se sešli na společném dobrodružném spaní ve škole. Přiletěli k nám draví ptáci se svými krotiteli a předvedli rozličné letové variace. Začali jsme opět bojovat za třídění odpadu, vypukla tradiční sběrová soutěž. Ve třídách se volily třídní samosprávy, zástupci parlamentu, začalo seznamování s učiteli a intenzivní práce. Konaly se adaptační pobyty v prostorách školy. Svou činnost zahájily nepovinné předměty a zájmové kroužky. 9

10 Poprvé se opět sešla školská rada. Učitelé se začali vzdělávat na různých školeních, rozjel se projekt Šablony, který by měl zajistit inovaci učitelské práce. Říjen Osmáci byli s p. uč. Olivovou prozkoumat bruntálské sopky. Naši reprezentanti se zapojili do orientačního běhu ve Vrbně pod Pradědem. Druháci, třeťáci a páťáci přespali ve škole s p. uč. Pavliňákovou, Sekaninovou a Saganovou. Deváťáky už postupně začali lákat náboráři ze středních škol. V přátelském duchu proběhly první třídní schůzky spojené se Dnem otevřených dveří. Proběhl učitelský seminář o čtenářské gramotnosti. Budoucí absolventi si vyjeli na Veletrh středních škol do Bruntálu. Proběhla náborová akce ve školní jídelně s cílem přesvědčit dosud váhající rodiče o kvalitách stravy připravené našimi specialistkami na výživu dětí. Uskutečnily se volby do Školské rady s doprovodným programem pro rodiče a děti. Listopad Naši florbalisté se poprali (o vítězství) v Karlovicích. Na pravidelných čtvrtečních setkáních plánovali učitelé celoroční akce a zlepšování výukových metod. Další výjezdní akcí pro deváťáky byl Veletrh řemesel v Bruntále. Zástupci naší školy se účastnili Ekokonference v Ostravě. Konala se již tradiční Drakiáda pod vedením zkušeného drakouše, resp. drakologa kolegy Bujnocha. Proběhla další školení pedagogických pracovníků ve vybraných oborech. 10

11 V součinnosti s polskou družební obcí proběhl turnaj ve stolním tenise a výtvarná dílna. Naše výtvarnice s dětmi vyráběly ozdoby na obecní vánoční strom a také vánoční přáníčka pro seniory. Prosinec Začali jsme připravovat každoroční vánoční projekt Žijeme v Evropě. Florbalisti reprezentovali na turnaji Orion Cup. Přijela k nám skupina historického šermu Pernštejni se zdařilým představením. Naši pěvci zapěli na Vánoční rolničce ve Vrbně pod Pradědem. Na prvním stupni proběhlo zimní vánoční tvoření a zdobení školy. Naši budoucí školáčci přišli navštívit své kolegy na pravidelný Projektový den MŠ a 1. stupně. V rámci předvánoční nálady jsme shlédli ( ročník) film v bruntálském kině. V tělocvičně školy jsme uspořádali zábavnou olympiádu, alias vánoční projekt, kde jednotlivé třídy po svém pobavily, zapojily a poučily ostatní. Konaly se první napínavé Přijímačky nanečisto, kde si nejstarší vyzkoušeli své studijní předpoklady. Vánoční náladu podpořily vonící vánoční stromečky ve třídách a v jídelně a také proběhnuvší vánoční besídky v jednotlivých kolektivech. Leden Třídní schůzky konané za účelem zhodnocení prvního pololetí rychle přehodily vánoční atmosféru na ryze pracovní, ba finišující. Taktéž se naplno rozběhla příprava tradičního Karnevalu a plesu. Nejstarší žáci pracovali na semináři připraveném záchranáři a vyzkoušeli si spoustu životně potřebných dovedností, například vzkříšení panny zvané Anča, zvládání nouzových situací apod. 11

12 První krok k dospělosti prožili naši nejmenší při zápisu do prvních tříd. Otestovali jsme znalosti dětí ve 3., 5., 7. a 9. ročníku v testech Kalibro, kde jste mohli srovnat svou ratolest a její úroveň v celorepublikovém měřítku. Byly napsány pololetní písemky a provedeno přezkoušení znalostí za první pololetí a zúčtovali jsme spolu a vydali pololetní vysvědčení. Únor Hlavní akcí měsíce byl Karneval a ples, na jehož přípravě se nemalou měrou podílí všichni dotčení školou, včetně dětí. I přes značnou námahu je tato dvojakce tradičně jednou z nejúspěšnějších v okolí, a to se nechci chlubit, vlastně chci, protože jsme na to pyšní.:o)) Sněhové podmínky a zdatní kolegové nám umožnili uskutečnit Zimní sportovní dny pro zájemce o lyže a snowboard. Všechny nohy zůstaly celé a prkna snad také. Probíhalo další vzdělávání ped. pracovníků v ekologických a jiných aktivitách. S kolegy jsme zkoumali účinnost a efektivitu třídnických hodin na čtvrtečních metodických odpoledních. Březen Opět se ozvala okresní florbalová liga v Karlovicích za účasti našich reprezentantů. Zájemci o divadelní kulturu z řad žáků navštívili opavské Slezské divadlo a představení Sluha dvou pánů. Uskutečnila se výstava fotografií spojená s vernisáží ve Světlé Hoře. Proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce a následně kolo okresní (v Krnově), na němž naše řady hájili nejlepší borci kola školního. Ve Vrbně zarecitovali naši vyslanci z prvního stupně. Plno legrace i napětí jsme měli možnost zažít na cirkusovém představení uskutečněném v tělocvičně školy. Rozjel se celotýdenní projekt Mediální výchova, kde se v každém předmětu i ročníku žáci zapojili do různých mediálních činností. 12

13 Jako každoročně týden médií vrcholil Dnem bez stresu a Školou naruby, kdy si děti vybíraly z nabídky netradičních předmětů dílen a deváťáci si vyzkoušeli práci učitelů prvního stupně. Naši umělci se též podíleli na ozdobení velikonočních stromů v našich obcích. Zúčastnili jsme se okresního kola biologické olympiády v Krnově. Chytali jsme další vědomosti na školeních k výuce předmětů. Duben Fotbalisti předvedli nejen své přednosti na fotbalovém turnaji škol ve Dvorcích. Sešli jsme se na už taky tradiční vernisáži výtvarných prací ve školní jídelně a odpoledne potom na třídních schůzkách s rodiči. Naši ekologové zasoutěžili na klání v bruntálské ZŠ Okružní. Čtvrťáci vyslechli pořad Policie ČR ve Vrbně pod Pradědem a spolu s páťáky slavili Den Země výletem na akci do bruntálského parku. Deváťáci propotili oděvy na tentokrát skutečných přijímačkách na SŠ. Byly proneseny první návrhy vystoupení na letošní Akademii. Děti začaly využívat v příznivém počasí o přestávkách venkovní výběhy (jako zoo po celé republice). Květen Shlédli jsme divadelní představení Divadélka pro školy z Hradce Králové, které nás pobavilo v naší jídelně. Naši nejstarší se zapojili do celorepublikového Dne proti rakovině a vysbírali pár korunek na ochranu proti zákeřné nemoci. Zájemci vyjeli na několikadenní výlet do polské Cerekwe. Vypukla Akademie, další, i když vydřená, chlouba naší školy, která vždy začíná jako celoškolní manévry a stěhování rekvizit a vybavení do tělocvičny a samozřejmě pokračuje 13

14 horečným dolaďováním připravených vystoupení, přípravou moderátorů, generální nervózní- zkouškou a vrcholí úlevou po předvedení zdařilých výkonů na vlastnoručně připraveném jevišti. Výletníci z většiny ročníků vyjeli na naplánované výlety, aby posbírali atraktivní zážitky. Červen Florbalisti opět reprezentovali školu tentokrát v Bruntále. Turisti z prvního stupně si vyšlápli z Vrbna přes Annaberg zpět do školy. Deváťáci si připravili hry nejen pro budoucí školáky na akci v MŠ. Vrcholila sběrová soutěž, jejíž výsledky byly vyhlášeny na slavnostním zakončení školního roku. Poslední spáči přenocovali ve škole (třeťáci). Připravovala se ročenka. Uskutečnil se výlet osmáků plavba na výletní lodi (Titanicu?) na Slezské Hartě. Spolu se staršími žáky jsme viděli hudební pořad o vztahu hudby a filmu. Sešli se rodiče budoucích prvňáčků s paní učitelkou Sekaninovou. Proběhl konkurz na příštího ředitele naší ZŠ. První stupeň vyrazil do bruntálského divadla na vystoupení Stonožek. Pedagogičtí pracovníci se rozloučili se školním rokem na společném posezení na zahradě školy. Zabubnoval nám bubeník Miloš Dvořáček na skvělém hudebním pořadu v jídelně. Proběhla poslední pedagogická rada, závěrečné písemky a letošní definitivní uzavírání známek. Zasportovali jsme si zábavně na Olympijském dni, kde si naši nejstarší připravili různé soutěže pro své kamarády. 14

15 Vrátili jsme všechny vstřebané učebnice. Rozloučili jsme se ve třídách zábavnými besídkami. Slavnostně jsme se rozloučili s odcházejícími deváťáky. Vydali jsme zasloužená vysvědčení, slavnostně jsme zakončili školní rok, uklidili ve třídách i kabinetech a spěcháme na vytoužené prázdniny, abychom se my učitelé znovu sešli po dovolené v srpnu a děti, lačné nových vědomostí, v září. Bc. Kamila Bezová, vyučující češtiny Výsledky některých zájmových útvarů Šikovné ruce Tento kroužek letos navštěvovaly opět děti od první po čtvrtou třídu. Vzhledem k většímu počtu zájemců jsme se rozdělili na dvě skupiny mladší a starší. Scházeli jsme se vždy v úterý po obědě. Věnovali jsme se různým činnostem. Malovali jsme, kreslili, vystřihovali, lepili, skládali, háčkovali, Pracovali jsme nejvíce s papírem, ale také s textilem, vlnou a jinými materiály. Společně jsme vymýšleli činnosti, hledali náměty. Nezapomněli jsme ani na přípravu jednoduchých pokrmů. I tentokrát jsme se před prázdninami rozloučili sladkými dobrotami, mladší ovocným pohárem, starší upečeným dortem. Mgr. Hana Crhová, vedoucí kroužku 15

16 Chovatelský kroužek Do práce v Chovatelském kroužku se v letošním školním roce zapojilo dvanáct dětí ze 3. a 4. třídy. Scházeli jsme se každý pátek v našem školním zvěřinci, abychom se zde starali o morčata, osmáky, křečky, vodní želvy, andulky a roselu. To jsou zvířátka, která zde mají svůj domov. Na krmení vodních želv máme také svůj vlastní chov moučných červů. Zvěřinec jsme si také ozdobili vlastnoručně namalovanými obrazy zvířat a také o životě našich svěřenců získávali potřebné informace. Třeťákům a čtvrťákům pomáhaly v průběhu týdne s péčí o zvířata i starší děti, hlavně deváťáci. Činnost chovatelského kroužku vyvrcholila koncem školního roku exkurzí do Stanice mladých přírodovědců v Bruntále. Seznámili jsme se zde se zvířaty, která u nás ve škole nechováme, dozvěděli jsme se, jak o taková zvířata pečovat a možná si pořídíme nějaký přírůstek do našeho zvěřince. Mgr. Ivana Sekaninová, vedoucí kroužku Florbal Okresní florbalová liga Začátkem června se uzavřel letošní ročník Okresní florbalové ligy turnajem konaným v Bruntále. Během školního roku se odehrálo celkem pět turnajů. Naši florbalisti bojovali s florbalisty z Karlovic, Břidličné, Rýmařova, Vrbna a Bruntálu -Jesenická. Letošní liga byla velmi vyrovnaná, pořadí na jednotlivých místech se neustále přeskupovalo. Konečné pořadí se určilo až v závěrečném turnaji. Bohužel na tomto pořadí se podepsala naše i vrbenská neúčast. I letos, stejně jako loni, jsme byli svědky nervy drásajících zápasů, včetně samostatných nájezdů, legračních i sportovních (v duchu fair-play) momentů a povzbuzování diváků. Často o pořadí jednotlivých turnajů rozhodovalo vzájemné skóre či duel. Celkově jsme v lize letos obsadili šesté (poslední) místo. I když naši hráči bojovali udatně, bohužel se projevil odchod loňských sehraných deváťáků a pomalé sehrávání florbalistů z různých tříd. Ale i přesto Andílci zaznamenali úspěch díky Honzovi Makovi v doprovodné soutěži střelců, ve které Honza skončil na druhém místě s 36 góly. Účastníci Okresní florbalové ligy (listopad, prosinec, duben, květen, červen; Karlovice, Břidličná, Bruntálu): Petr Výmola, Jan Mako, Patrik Polášek, Patrik Tomka, Patrik Kubečka, Michael Kučera, 16

17 Marek Navrátil, Jiří Popovič, Jiří Harazin, Veronika Olehlová, Helena Maňáková, Jakub Hynek, Ondřej Lengsfeld, Barbora Vikartovská Orion florbal cup Do této celorepublikové soutěže jsme se zapojili na přelomu listopadu a prosince 2011 v kategoriích mladší a starší hoši. V obou kategoriích se Andělská Hora stala pořadatelem okrskových kol, ve kterých naši florbalisti bojovali s Karlovicemi, Vrbnem p. Prad., Rýmařovem a Břidličnou. Hrálo se o postup do okresního kola do Krnova. Což byla sama o sobě velká motivace pro hráče, a tak jsme byli svědky napínavých, často do posledních sekund nerozhodných zápasů v duchu fair-play. Naši žáci vytvořili svým skandováním a povzbuzováním báječnou sportovní atmosféru, ve které jsme viděli mnoho branek. V každé kategorii skončili naši Andílci na druhém místě a v doprovodné soutěži střelců Jakub Hynek a Jan Mako patřili k nejlepším. Mladší hochy porazil jen Rýmařov a starší hochy Břidličná. Bohužel na postup do okresního kola v Krnově dosáhli jen starší hoši, kde hráli ve velmi oslabeném týmu vzhledem k nemocnosti hráčů. Účastníci: IV.: okresní kolo Krnov, prosinec 2011: Petr Výmola, Eduard Bocan, Jan Mako, Marek Navrátil, Samuel Okřina, Jiří Popovič, Jiří Harazin, Patrik Kubečka, Patrik Tomka, Patrik Polášek, Michael Kučera III.: okrskové kolo Andělská Hora, listopad 2011: Dominik Fajmon, Jakub Hynek, Josef Klíma, Ondřej Lengsfeld, Adam Novák, Michael Štiak. ČEZ street-hockey Jedná se o turnaj konající se v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a v okrese Vsetín, který je určen žákům do 13 let a probíhá v několika kolech. Turnaj má své specifikum - za jeden pětičlenný tým mohou hrát hoši i dívky společně. Florbalisté Andílci ( ročník) a florbalistka Andílka (7. ročník) se zúčastnili okrskového kola, kde sice prohráli s Bruntálem - Okružní, za to ale získali zkušenosti s natáčením a rozhovorem do televizní kamery studia Polar. Účastníci: oblastní kolo, březen 2012, Bruntál: Dominik Fajmon, Jakub Hynek, Josef Lengsfeld, Robert Svoboda, Michael Štiak, Barbora Vikartovská 17

18 Přespolní běh Na podzim se ve Vrbně pod Pradědem konalo okresní kolo přespolního běhu. Závod se konal jak pro 1. a 2. stupeň ZŠ, tak i pro první dva ročníky středních škol v rámci družstev i jednotlivců. Kromě naší školy se běhu zúčastnily školy z Vrbna p. Prad., Bruntálu, Krnova, ZŠ z Rýmařova a Zátoru. Naši žáci se zúčastnili běhů na vzdálenosti m, m a m. V kategorii družstev mladší hoši (1500 m) skončili na předposledním 7. místě, ale v kategorii jednotlivců jsme zaznamenali krásné 7. místo ze 41 běžců. V kategorii starší hoši (5 000 m) jsme sice družstvo nevyslali, ale jako jednotlivci se kluci neztratili. Všichni se umístnili v první polovině startovního pole 50 běžců, konkrétněji na 12., 27. a 28. místě. Mladší dívky jako družstvo si vybojovaly 5. místo, tj. skončily v polovině startovního pole družstev a v jednotlivcích zaujaly rozličná umístění od 5. a 6. až po 39. místo z 45 běžkyní. Účastníci: okresní kolo, říjen 2011, Vrbno p. Prad.: Dominik Fajmon, Jakub Hynek, Dominik Krelík, Ondřej Lengsfeld, Adam Novák, Eduard Bocan, Jan Mako, Petr Výmola, Terezie Andrysová, Nela Bušíková, Markéta Keilingová, Valerie Procházková, Barbora Vikartovská. Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) 30. května ZŠ Rýmařov pořádala okresní kolo atletické soutěže OVOV pro 6. a 7. ročníky ZŠ. Soutěžilo se v osmičlenných družstvech, která tvořili čtyři chlapci a čtyři dívky. Naši reprezentanti se společně s dalšími sedmi družstvy utkali o postup do krajského kola v těchto disciplínách: běh na 60 m, dribling, hod medicinbalem, skok daleký, švihadlo, trojskok z místa a lehy-sedy. I když nakonec po lítém boji skončili na předposledním místě (oproti loňskému poslednímu místu), tak se všichni dobře bavili, nechyběla legrace i rivalita a ani překonávání vlastních sil a dosavadních sportovních rekordů. Účastníci: okresní kolo Rýmařov, : Terezie Andrysová, Nela Bušíková, Valerie Procházková, Barbora Vikartovská, Josef Babiš, Jakub Hynek, Lukáš Lukaštík, Ondřej Lengsfeld Fotbal - Coca-cola cup Letos jsme se zapojili i do turnaje na podporu fotbalu. Hoši odehráli pouze jedno kolo, do dalšího nepostoupili i přes veškeré fotbalové nasazení. Turnaj se hrál ve Dvorcích, kde kromě domácích se 18

19 hoši utkali i s Bruntálem-Jesenickou. Z pohledu vyučujícího se opět potvrdilo, že na akcích podobného typu se vše nedá uhlídat. Zvláště na fotbalovém stadionu, kam přišla téměř celá obec. Pro vyučující z toho vyplynuly nové zkušenosti a ponaučení. Pro některé nezdárné žáky poznání, že každý čin nese své důsledky. Účastníci: Dvorce, duben, okresní kolo: Petr Výmola, Dominik Krelík, Jiří Popovič, Jiří Harazin, Patrik Kubečka, Marek Navrátil, Jiří Langer, Michael Kučera, Patrik Tomka, Eduard Bocan, Samuel Okřina, Patrik Polášek, Jakub Hynek. Mgr. Eva Kyšová, vyučující TV Sběrová soutěž Každoročně probíhá v naší škole Velká sběrová soutěž. Děti přináší do sběrného dvora ve Světlé Hoře druhotné suroviny, za které dostávají body. Takto získané body pak odevzdávají ve škole, kde se evidují. Hlavním cílem akce je naučit děti i jejich rodiče třídit odpady. A také, a to především, prospět ekologii. Do soutěže se zapojilo 26 žáků. Nejlepší sběračka Eliška Bezová odevzdala úžasných bodů a tím opět překonala svůj loňský rekord. Dalšími velmi zdatnými sběrači byli Robert Svoboda a Ondřej Soroka. Celkově žáci donesli odpadové suroviny, za které obdrželi bodů. Děti dostávaly body nejen za PET lahve, ale i za sběr papíru a jiný odpad. Pokračoval i sběr odpadového hliníku. Nejpilnějšími sběrači jsou žáci třídy V. A, kde byl opět nejaktivnější Robert Svoboda, ale zapojili se více či méně všichni žáci. Nasbírali úctyhodných 13 kg hliníku. Dalším byl Dominik Beza (IX. A), Barbora Vikartovská (VII. A) a Iveta Maková (III. A). V letošním školním roce se již neopakoval častý omyl ve sběru hliníku, kterým jsou obaly od různých brambůrků. Na odlišení je jednoduchý způsob. Když zmačkáte hliník, nevrátí se do původního tvaru a zůstává zmačkaný. Letošní ceny pro naše sběrače byly financovány částečně sponzorským darem obce Světlá Hora a částečně naší školou z výtěžku karnevalu a plesu. Budou odměněni všichni účastníci soutěže. Mgr. Věra Saganová EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) Okresní ekosoutěž ( ): tato týmová soutěž se konala jako každý rok v Bruntále. V letošním školním roce byl tématem soutěže STROJ ČASU. Všechny dílčí soutěže se týkaly času, 19

20 např. za jak dlouho se rozloží sklo apod. v přírodě či jak dlouho trvá zimní spánek medvěda. Naši školu srdnatě reprezentovalo 16 žáků (8 žáků z 6. a 8. třídy). Žáci 6. třídy přivezli první místo za vstupní výtvarný úkol z recyklovaného materiálu. Další ocenění bylo zaznamenáno v doprovodných soutěžích v rámci jednotlivců díky Veronice Olehlové (8. roč.). Projekt ŽÁBA 2012: V průběhu měsíce dubna jsme letos opět zachraňovali žáby (do projektu je zapojena celá škola). V posledních dnech měsíce března žáci 8. ročníku vystavěli zábrany v délce cca 600 m podél komunikace z Andělské Hory směrem na Vrbno pod Pradědem. Celý duben žáci jednotlivých tříd každodenně chodili přenášet žáby do andělskohorského rybníka. V rámci projektu došlo i k neplánovanému sběru odpadků podél silnice a z příkopů od neukázněných řidičů projíždějících aut. The GLOBE Program: Během letošního školního roku jsme pokračovali v programu The GLOBE, v rámci kterého dochází k meteorologickým, hydrologickým a půdním měřením. Díky nim jsme si opět ověřili vhodnou dobu pro migraci žab. Při letošních měřeních jsme se zaměřili na sledování závislostí výšky sněhové pokrývky, teplot vzduchu a půdy (do 50 cm). Žáci, kteří provádí měření, tzv. Gloubáci, se naučili pracovat se sněhoměrnými tyčemi, prohloubili své vědomosti k dané problematice. Mgr. Eva Kyšová, vyučující ekologie Část VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Provedené kontroly ze strany České školní inspekce (datum, typ provedené kontroly, námět), nejlépe doložené kopií jejich závěrů. Ve školním roce nebyla prováděna kontrolní činnost ze strany ČŠI Poslední kontrola proběhla ve školním roce Inspekční zpráva + závěry jsou k dispozici v kanceláři školy nebo na WWW školy. 20

21 Část VIII. Výkon státní správy Výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 139/1995 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 3, odst. 2), písm. a) až l)., a podle zákona č. 561/2004 ("školský zákon") eventuelně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 4 0 Zařazení mezi integrované žáky se spec. vzděl. potřebami a IVP 6 0 Vyřazení z integrovaných žáků se spec. vzděl. potřebami a IVP 0 0 Počet žáků osvobozených od školní docházky 0 0 Zařazení do MŠ 6 0 Přijetí k plnění povinné školní docházky 19 0 Kdo se těší do školy?,

22 Část IX. Další údaje o zařízení doplňující informace Další aktivity zařízení. Veškeré aktivity nad rámec povinné výuky se uskutečňují formou zájmových kroužků (z větší části pod vedením učitelů školy): Nepovinné předměty, zájmové kroužky ve školním roce Název NP/ZÚ Vedoucí Výuka hry na klavír soukr. Rybář Náboženství NP M. Zukowski Výtvarný kroužek ZÚ Novotná Ruční práce ZÚ Ogurčáková Sportovní kroužek ZÚ Keilingová Italský jazyk ZÚ Sovadinová Hudebně-dramatický kroužek ZÚ Rezníková Šikovné ruce ZÚ Crhová Knihovnický kroužek ZÚ Bezová Tenis ZÚ Ogurčáková Sportovní hry ZÚ Kyšová Základy hry na kytaru ZÚ Sovadinová Pohybové hry ZÚ Olivová Open door ZÚ Fukala Chovatelský kroužek ZÚ Sekaninová Všeználek ZÚ Saganová Partneři: - Podařilo se úspěšně spolupracovat se školskou radou - Pravidelná je i spolupráce s TJ Světlá Hora, také s AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). - V prostorách školy působí také soukromý učitel hry na hudební nástroje. - Výborná spolupráci máme i se SDH v našich obcích i s HZS MsK Bruntál - Tradičně spolupracujeme s Policií ČR, prac. Bruntál 22

23 - Zapojujeme se do akcí organizace TEREZA, jsme v síti MRKEV, máme titul GLOBE SCHOOL - Spolupracujeme s oběma obcemi (kulturní a společenské akce, separace odpadů ) - Udržujeme čilé partnerské vztahy se školami v polských partnerských obcích Reńska Wies (Dlugomilowice) a Polska Cerekiew Školní družina Přípravu na školní rok 2011/2012 jsme začali opět v posledním srpnovém týdnu, aby bylo pro děti ve školní družině vše nachystáno. V letošním školním roce se přihlásilo do školní družiny celkem 51 dětí a všem dětem se věnovaly vychovatelky Marta Ogurčáková a Alena Barčíková. Stejně jako v předešlých letech, tak i v letošním roce, nabídla školní družina pro děti spoustu zájmových a zábavných činností. V září jsme hlavně přivítali naše nové žáčky z první třídy. Po vzájemném představování jsme je seznámili s našimi prostorami, ukázali a předvedli jim hry a hračky. Ve školní družině si mohou děti během celého roku také vyzkoušet svůj talent v různých činnostech. Činnosti byly rozděleny opět do jednotlivých měsíců, které máme pojmenované podle našeho vzdělávacího programu a byly zaměřeny na sportovní, výtvarnou, hudební, pracovní, dopravní, přírodovědnou a dramatickou výchovu. Školní družina není pokračováním vyučování. Veškerá činnost je zaměřená na zájmovou, rekreační a odpočinkovou činnost. Dáváme dětem většinou volnou ruku, aby si samy vybraly, čemu se budou věnovat a co je nejvíce baví. Pro děti byly nachystány na celý školní rok také soutěže, závody, projekty a větší akce, taktéž zaměřeny na náš školní vzdělávací program. Součástí školní družiny byl také kroužek tenisu, který býval každou středu. Kroužek navštěvovalo celkem 11 žáků a zhruba polovinu tvořili žáci z druhého stupně. V zimních měsících a při špatném počasí jsme chodili hrávat do tělocvičny, a když bylo hezky, trávili jsme čas na tenisovém hřišti. 23

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více