Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 SPOLEÈNÝ ZPRAVODAJ ŽÏÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L.P Program pøípravy a iturgických osav ROK EUCHARISTIE øíjen øíjen 2005 ROK FARNOSTÍ 2005 Pøidružené programy kuturní Poutì a daší programy roku 2005

2 Jedno moudré skotské pøísoví øíká: "Nejepší vìci v životì nejsou vìci". Abychom na to nezapomnìi, obèas se odvážíme nìkterých "vìcí" zøíci. Svatopostní úsií nemá popøít radost z vìcí, z jída, ze zábavy ae objevit, že nejepší vìci v životì nejsou vìci. Na zaèátku postní doby jsme se modii: "Prosíme Tì, a v postní dobì houbìji pronikneme do tajemství Kristova vykupiteského día a stáe opravdovìji z nìho žijeme. Amen." Co více bychom Vám mohi pøát pro etošní Veikonoce? Žehnají P. Tomáš Hoý P. Vadimír Vojtìch Záeský 2

3 Veikonoèní program ve farnosti pøi kostee sv. Prokopa na Tvrzi Savnosti v postní dobì (kromì bìžných nedìí): sobota 19.bøezna, savnost svatého Josefa; mše svatá v 8.00 hod. a veèer v hodin. Pøed veèerní mší sv. sv.zpovìï 16:00-18:00 hod. Pobožnosti Køížové cesty: - v pátek hod; v nedìi hod; 1. Veikonoèní svatá zpovìï ètvrtek 17. bøezna odpoedne hod. pátek 18. bøezna pøed Kvìtnou nedìí: hodin; náseduje køížová cesta v hod. a mše sv. v hod. sobota 19. bøezna pøed Kvìtnou nedìí: hodin; Mše sv. v 8.00 a veèer v hod. pondìí Svatého týdne 21. bøezna: ; hod.; cizí zpovìdníci; úterý Svatého týdne 22. bøezna: hodin; støeda Svatého týdne 23. bøezna : hodin; 2. Veikonoèní mše svaté a obøady Vekého pátku Kvìtná nedìe 20. bøezna: 7.30, a veèer v hod. pondìí Svatého týdne 21. bøezna: veèer v hod. úterý Svatého týdne 22. bøezna: ráno v 8.00 hodin støeda Svatého týdne 23. bøezna: ráno v 8.00 hodin Zeený ètvrtek 24. bøezna, Památka Veèeøe Pánì: veèer v hodin. 3

4 Veký pátek 25. bøezna,. Památka Umuèení Pánì: Po Køížové cestì ve hodin násedují vekopáteèní obøady v hodin. Den pøísného postu. Bíá sobota 26. bøezna: Vigiie Hodu Božího Veikonoèního ve hodin. Nedìe savnosti Zmrtvýchvstání Pánì 27. bøezna: Hod Boží Veikonoèní: ráno 7.30, 10.30; a veèer v hod. Pondìí veikonoèní 28. bøezna. : Mše sv. v 7.30 hod. a v hod. Veèerní mše sv.není. Od úterý 29. bøezna v oktávu veikonoèním a násednì je poøad mší svatých bìžný. První svaté pøijímání: pøi nedìní mši svaté 12.èervna v hodin; svatá zpovìï pro pøistupující dìti bude v sobotu 11.èervna od hodin. Program farní poutní savnosti opata a patrona sv. Prokopa Poutní savnost farnosti se uskuteèní v nedìi 3.èervence. Poøad mší svatých obvyký, odpoedne ve hodin požehnání a od hod. pøáteské posezení farníkù na dvoøe fary, ke kterému jste srdeènì všichni zváni. Sobotní mše svatá 2. èervence bude již v hodin. Po ní setkání farníkù pøi hudbì na farním dvoøe. Rok Eucharistie: úcta ke svátostnému Kristu Ježíši je zvýraznìna konáním pravidených soukromých adorací pøed vystavenou Nejsvìtìjší Svátostí po veèerní mši svaté každý ètvrtek do 20:00 hod. ve farním kostee. 4

5 Poutní savnosti v pøifaøených obcích Poèítky, Navštívení Panny Marie: nedìe 29. kvìtna ve hod. Doní Hamry, Svatých Cyria a Metodìje úterý 5. èervence v hod.; Vysoké, Panny Marie Karmeské nedìe 17. èervence v hod; Mìkovice, Svaté Anny nedìe 24. èervence v hod.; Radonín, Narození Panny Marie nedìe 11. záøí v hod.; Hamry nad Sázavou - Najdek, Panny Marie Boestné: nedìe 18. záøí v hod.; Žïár nad Sázavou, svatý Prokop nedìe 4. èervence, bìžný èas mešních obøadù; Žïár nad Sázavou, Nejsvìtìjší Trojice nedìe 22. kvìtna, v hod, savnost. Mše sv. v hod. u sv. Prokopa nebude. Informace o daších programech svatoprokopské farnosti Termíny víkendových setkání dìtí a termíny etních táborù dìtí a mádeže pro 1. až 8. tøídy ZŠ budou oznámeny v oháškách. Zájemci se budou moci vèas pøihásit. Výstava VIA CRUCIS Vácava Macha-Koáèného sekoná od 13. do 26. bøezna 2005 v kapi svaté Barbory. 5

6 Veikonoèní program kášterské farnosti pøi kostee Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuáše Kvìtná nedìe, 20. bøezna 9:05 mše svatá s žehnáním ratoestí a prùvodem; 14:00-16:00 - svátost smíøení. Poøad bohosužeb ve Svatém týdnu a na Veikonoce Zeený ètvrtek, 24. bøezna, památka Veèeøe Pánì: 10:00 - Missa Chrismatis v biskupské katedráe Brno- Petrov 19:00 - Mše svatá v našem farním kostee na památku posední Veèeøe Pánì. Veký pátek, 25. bøezna, památka Umuèení Pánì: 15,00 -. Køížová cesta; 16,00 - obøady Vekého pátku Bíá sobota, 26. bøezna: 9:00 - ranní chváy, moditba u hrobu Savnost Zmrtvýchvstání Pánì Sobota, 26. bøezna 21:00 hod mše svatá, obnova køestních sibù.vigiii doprovází farní chrámový sbor. Nedìe, 27. bøezna 9:05 hod. mše svatá, žehnání pokrmù. Zpívá vokání kvartet Fons. Dùežité: Podobnì jako o oòských Veikonocích je na sobotní vigiii objednán autobus pro farníky z fiiáních obcí, který je pøiveze a po skonèení bohosužeb odveze zpìt. 6

7 Poutní savnosti v kášterské farnosti POUTÌ NA ZELENÉ HOØE První etošní svatojanská pou na Zeené Hoøe bude v sobotu 23. dubna. Mši svatou budeme savit již v 16:00 s poutníky z farností ve kterých v souèasné dobì pùsobí naši jáhni Pave Lacina a Libor Buèek. O hudbu pøi mši svaté se postarají schoy z Doních Bojanovic a z Domažic. Oba sbory zahrají a zazpívají také po mši svaté. Havní pou ke svatému Janu Nepomuckému bude v nedìi 15. kvìtna. V sobotu pøedtím, 14. kvìtna, bude první poutní mše svatá v 17:00. V nedìi budou na Zeené hoøe mše svaté tradiènì v 6:00, 7:30, 9:00 a v 10:30. Odpoedne bude mše svatá ve 14:30 s májovou pobožností. Zpívat bude etos sbor Bohusava Martinù z Tøince. POUTÌ VE FILIÁLNÍCH OBCÍCH - Pou v Èeské Mezi (kape Nejsvìtìjší Trojice) bude v nedìi 22. kvìtna v 15:00. - Stržanovská pou ke svatému Antonínovi bude etos v nedìi 19.èervna v 11:00. - Pou na Cikháji ke svaté Annì budeme savit v nedìi 31. èervence v 15:00. - Havní pou v kášterním kostee Nanebevzetí Panny Marie v nedìi 14. srpna. - Pou v Ponièce bude u kapièky svatých Andìù strážných v nedìi 4. záøí v 11:00. - Svatovácavská pou ve Svìtnovì bude v nedìi 2. øíjna v 11:00 hodin. 7

8 Daší informace ze života kášterské farnosti PRIMICE NAŠICH NOVOKNÌŽÍ Letošní rok pøinese, dá-i Pán, dvì veké udáosti na které se upøímnì tìšíme a jsme za nì vdìèní. Po více než 13.ti etech budeme prožívat savnosti prvních obìtí mše svaté dvou budoucích novoknìží Pava a Libora. Vkášterské farnosti byy knìžské primice v minuosti v tìchto etech: Vroce 1973 (1.7.) stá poprvé u otáøe jako knìz P. Josef Brychta, o 8 et pozdìji, v roce 1981 (byo to 5.7.) mì primici P. Mioš Kabrda a v zimì roku 1991 P. Vadimír Hron. Bratr Libor Buèek, který pùsobí jako jáhen v pzeòské diecézi souží v souèasné dobì ve farnosti Domažice. Knìžské svìcení je napánováno na sobotu 11. èervna v 11:00 v katedráe v Pzni. Primice bude druhý den - v nedìi 12. èervna v 15:00 hod. ve Žïáøe nad Sázavou 2. Za 14 dní na to bude knìžské svìcení v Brnì - v sobotu 25. èervna by mì být vysvìcen Pave Lacina. Spou s ním také br. Pave Lazárek a náš oòský pastoraèní asistent br. Michae Mareš. Primice Pava Laciny bude rovnìž násedující den, v nedìi 26. èervna odpoedne ve Žïáøe nad Sázavou 2. Na obì knìžská svìcení vypravíme autobus a na primièní savnosti Vás již dnes jménem Pava a Libora srdeènì zvu. Prosím Vás o moditbu za tyto naše bratry. Diecézní pou rodin a farností ve Žïáøe-kášteøe Podruhé bude konána do Žïáru nad Sázavou diecézní pou rodin a farností. Termín je stejný jako pøed rokem; tedy první sobota v záøí Ceý tým poøadateù již dnes pøipravuje program! 8

9 Farní pou do LURD Odjezd pánujeme na nedìní odpoedne 18. záøí. První noc prožijeme v autobuse a budeme odkrajovat kiometry. Ráno bychom mìi dorazit do rozvain burgundského káštera Cuny, v Taize se pøipojíme k poední moditbì a odtud je to jen pár k- iometrù do Paray e Monia ke sv. Markétì Marii Tam bude první noceh. Daší den nás èeká douhá cesta do Lurd. Tu si zpøíjemníme buïto prohídkou Carcassone, nebo starého øímského aquaduktu. V Lurdech budeme 4 dny a jeden (možná i dva) dny bychom s èástí výpravy prožii na španìsko-francouzských hranicích a dosáhi nìjakého pìkného pyrenejského vrchou. Tuto aternativu si zájemci pøipatí a také "propotí". Z Lurd se vydáme zpìt domù pøes Itáii a jednu noc prožijeme na úžasné apské svatyni - poutním místì La Sapett. Návrat je napánován na pondìí 26. záøí. Bibické hodiny Daší bibické hodiny budou v køížové chodbì kášterské fary v tyto soboty: 2. dubna, 30. dubna a 4. èervna. Bibické hodiny zaèínají vždy v 19:00 hodin a jsou urèeny všem, kdo se chtìjí bíže seznámit s posestvím Božího Sova. Všichni jsou zváni. Bibické veèery budou pokraèovat opìt od záøí, kdy zaèneme probírat jednotivé knihy Starého Zákona. Duchovní obnova farnosti Když zde by otec Eias poprvé, odéta hned druhý den na Nový Zéand, také v oòském roce si k nám "odskoèi" ze svých cest Jsme vdìèní, že i etos má ve svém diáøi zapsaný Žïár nad Sázavou. Pøedstavovat jej již nemusím - snad jen na pøipomínku: maý, usmìvavý se stáým humorem a s pøipraveným sovem, 9

10 které jde k vìci. To je øehoní knìz, minorita, profesor a exorcista z Maty P. Eias Vea. Letošní duchovní obnova zaène v sobotu veèer a bude pokraèovat v nedìi Prožijeme ji zároveò jako pøípravu na knìžské primice. Prosím, poznamenejte si tento termín a již dnes mùžete informovat pøátee!! Kášter v bìhu dìjin Dùvodem tohoto maého pøednáškového cyku je nìkoik dùežitých udáostí: etošní rok je v brnìnské diecézi "Rokem farnosti", 19. bøezna si pøipomeneme výroèí 175 et od smrti knìze Matìje Josefa Sychry, v této dobì zahajujeme po mnoha etech opravy interiéru kostea Nanebevzetí Panny Marie a souèasnì dojde v nejbižší dobì k navrácení Konventního kostea po 52. etech do vastnictví farnosti Cykus pøednášek zahájia v nedìi 27. února 2005 Doc. PhDr. Kateøina Charvátová, CSc. Téma: Poèátky cisterciáckého øádu, spirituaita cisterciákù O týden pozdìji; v nedìi 6. bøezna 2005 mì pøednášku Prof. PhDr. Mojmír Horyna o Žïárském kášteøe ve vrchonì barokním období. Triogii zakonèí v nedìi 13. bøezna 2005 PhDr. Zdenìk Vyhída a jeho téma je Život a dío P. Matìje J. Sychry. Po pøednášce bude autogramiáda nové knihy Mgr. Petry Schmidtové "Matìj Josef Sychra". Pøednášky se budou konat v køížové chodbì, v budovì fary vždy od 16,00 hod. PØIPRAVUJEME Farní tábor pro dìti a mádež I v tomto roce bude, dá-i Pán, farní tábor pro starší dìti a m- ádež. Tentokrát to bude opravdu "tábor" protože po dvou etech koneènì opustíme pohodný "barák" a vyrazíme do voné 10

11 pøírody. Tábor pøipravujeme na krásném místì na Vysoèinì a protože zatím vybíráme ze dvou možných táboøiš, nechám místo jako maé tajemství. Termín je jasný již dnes; èervence 2005! Žehnání mozaikového cyku - 10 et výroèí svatoøeèení sv. Zdisavy Patronku rodin a první kanonizovanou svìtici Vysoèiny z bízkého Køižanova osavíme dne 30. kvìtna pøi mši svaté s otcem biskupem v 17,00 hod. Zpívat bude Svatomichaská schoa Dr. Josefa Gerbricha z Brna. O pùvodu, vzniku a smysu ceého día pojednává na jiném místì samostatný èánek. Opravy konventního-farního kostea Když na poèátku roku 2004 navštívi kášterní koste pan ministr Dostá, pøisíbi ryché navrácení kostea, fary a èásti bývaého "rajského dvora" církvi - po 52. etech. Po mnoha z- matcích koneènì nic nebránio navrácení tohoto majetku. Nutné úøední kroky trvay však ještì ceý rok, než se podepsané smouvy dostay na katastrání úøad. I to je dùvod k radosti; snad i opravy které jsme již zaèai nám pùjdou snadnìji - jednak protože jednání s úøady bude m- nohem jednodušší a jednak proto, že pro nikoho není snadné obhospodaøovat majetek, který má ve vastnictví nìkdo cizí Pro rok 2005 se nám podaøio získat prostøedky z rozpoètu státu ve výši 4 miiony Kè a na tuto èástku by vypracován investièní zámìr na opravy v etošním roce. Zámìrem etošních prací je opravit obì boèní odi kostea. V prvním koe byy provedeny restaurátorské prùzkumy, odborný prùzkum omítek z hediska vhkosti, projekt na cekové osvìtení chrámu a probíhají statická mìøení. Pro zajímavost; jen tato mìøení statiky v kostee by stáa ,-Kè - naštìstí firma Inset pracuje zdarma, jako sponzor. 11

12 Bìhem bøezna zaène maíøská firma pana Rouzka (kromì kostea sv. Prokopa ve Žïáøe nad Sázavou a kostea na Fryšavì maovaa tato firma daších 50 kosteù) odstraòovat staré nátìry v obou boèních odích. Brzy na to se odstraní nìkteré strávené a poškozené omítky. Potom se budeme snažit vše ukidit a vyèistit aby moh koste soužit bìžným zpùsobem. V zednických a maíøských pracích by se pokraèovao až koncem éta po "kášterské" pouti (15.8.). Souèasnì s tìmito opravami bude probíhat restaurování obou opatských a všech šesti boèních otáøù. Napøíkad restaurování obrazù (bez havního otáøe) bude stát koem pù miionu korun, k tomu mùžeme pøipoèíst znaèné èástky za opravy umìých mramorù, štukù a soch Restaurátorský prùzkum ukáza, že od doby Santiniho úprav se náš koste maova pouze 4x. Pode farní kroniky to byo naposedy v roce Tehdy se pracovao od 21. záøí do 31. øíjna, maování stáo 1.400,- korun a práce proved stavite Josef Køeina z káštera. Je tøeba poznamenat, že od doby posedního požáru nebyy opraveny nìkteré omítky, štuky a žebroví keneb poznamenané touto zkázou - to nyní èeká nás! A posední informace: v tìchto dnech se dokonèuje oprava a výmaba obou zákristií, kam se koncem roku zaène vracet zrestaurovaný barokní nábytek z díny Øehoøe Thenyho. Deo gratis! Dìkuji také panu Ing. Františku Laštovièkovi za vydatnou pomoc, rovnìž øemesníkùm i farníkùm. K mozaikovému cyku v kášterním kostee Mozaikový cykus je tvoøen pìti rozmìrnými obrazy. U zrodu día stái dominikán ThDr. Ambrož Svatoš O.P (n. 1913)., Josef Pohanka ( ), ak.maíø Jarosav Šerých (n. 1928) a mozaikáø František Tesaø (n. 1936). K nim nutno jmenovat autora Žïárské kroniky Jindøicha Øezbáøe (1242 po 1300), prof. Jarosava Ludvíkovského ( ), pøekadatee Rudofa 12

13 Mertíka ( ) a autora kritického životopisu Paní Zdisavy a také druhého pøekadu Žïárské kroniky prof.zdeòka Kaistu ( ). Cykus by inspirován ještì pøed r a s jeho reaizací byo zapoèato po zaožení Spoeènosti Cisterciana Sarensis r Mozaiky vznikay v poøadí: Strom života (1994), Pøibysav a Sibya (1996), Boèek a Eufémie (1997), Smi a Eiška (1998). Bibický strom života uvádí do rodového pøíbìhu zakadateù káštera, kdy vemož Jan z Poné iniciova zaožení s køižanovským Pøibysavem. Když ae ten zemøe, zaoži kášter Boèek, jeho ze se svou manžekou a sestrou svaté Zdisavy Eufémií. Štìdrými spouzakadatei byi i v- dova po Pøibysavovi a matka svaté Zdisavy, Eufémi a Eišky paní Sibya a mocný Smi Lichnický, zakadate bízkého Brodu, který si vza za manžeku tøetí ze sester, Eišku. Mozaikový cykus je dopnìn Rodinou svaté Zdisavy, jakoby kvìtem rodu, patronkou rodin a chudých, první moravskou svatou. Rodiny zakadateù tak tvoøí jakýsi prùvod, který nás severní odí kášterního kostea vede do kape, kde - patrnì v tumbì zdi havní odiodpoèívá Paní Sibya a daší zakadateé. Daším zámìrem, který by završi ikonoogický smys día je pojednat severní pohøební kapi jako kapi s køtitenicí, aby tak rodové spoeèenství patronky rodin stáo jako dávní a pøece pøítomní svìdkové u zrodu èovìka k životu vìènému. Souèasnì se tak kape mùže stát místem rozjímání pro poutníky, kteøí se touží pokonit i matce svaté Zdisavy, paní Sibye, stojící vìrnì u poèátkù žïárského káštera. XI. Jarní voda SÁZAVA Daší veikonoèní pavba bude již tradiènì na "Èervené pondìí" bøezna. Po dopoedním mrskutu se bude odpoedne spouvat horní tok øeky Sázavy; vypouvat budeme ve 13:00 od sinièního mostu (sinice è.19 smìrem na Havíèkùv Brod) z Ronova. 13

14 Pøesné informace budou sdìeny pøihášeným úèastníkùm bezprostøednì pøed akcí pode aktuáního stavu vody. Pøedpokádaná déka pavby 20 km, pavbu však ze ukonèit u kterékoiv vakové zastávky. Zájemci, kteøí se chtìjí k fotie pøipojit, musí mít vastní oï s pády, tepé obeèení vhodné na vodu (staré šus áky, staré botasky ) a vèas se pøihásit. Prožíváme Rok farností Jaké je posání farnosti i každého jejího èena? - Vydávat svìdectví o Kristu; - Savit iturgii a žít z ní; - Vytváøet živé spoeèenství jehož støedem je Pán; - Pomáhat potøebným bez ohedu na to, jsou-i vìøící, nebo ne. Jaké jsou prostøedky k pnìní tohoto posání? - Moditba: Pravidenì se modíme, a už sami, nebo v rodinách èi spoeènì ve farnosti; nezapomínáme na moditby za farnost; - Aktivní život ve spoeèenství farnosti: Oživení svátostného života, savení nedìe jako prvního dne v týdnu, savení sváteèních dnù, vnímání podnìtù Ducha svatého, otevøenost vùèi duchovnímu správci farnosti a respektování jeho autority; - Pøijetí Božích pøikázání a jejich napòování v každodenním životì; snaha žít napno evangeium tam, kde vykonáváme své osobní povoání; 14

15 - Ochota a snaha sžít se v jediné spoeèenství farnosti; peèujeme o kuturu meziidských vztahù, snažíme se vyvarovat toho, co ubíjí život farního spoeèenství (napø. závist, stranictví, pýcha, sobectví, špatný pøíkad, enost a pohodnost, neustáé kritizování toho, co se ve farnosti dìje, šíøení pomuv a odsuzování druhých); - Vnímavost pro potøeby idí, s nimiž vytváøíme idskou spoeènost; - Úsií osvojit si ducha vzájemné sužby. Životaschopnost naší farnosti závisí na tom, jak úzce se budeme snažit žít ve spojení s Pánem Ježíšem, Havou Církve, a s jakou vytrvaostí budeme hedat Jeho pøítomnost v našich bižních. K Roku Eucharistie Nedìe a Eucharistie Nedìe a Eucharistie k sobì patøí od prvopoèátku Církve. Úèast na eucharistické Hostinì èasto znamenaa ohrožení vezdejšího života, nezøídka za dob pronásedování i muèednictví. Tak tøeba roku 304 u Kartága byo zatèeno 49 køes anù bìhem mše svaté. Jeden z nich na otázku Diokeciánova prokonzua, proè savii památku Pánì, odpovìdì: Protože veèeøe Pánì se nesmí vynechat. A jiný doda: Protože bez veèeøe Pánì nemùžeme být. Ti patøii k mnoha umuèeným prvotní Církve. Vìdìi o hodnotì 15

16 Eucharistie. A co dnes v civiizovaných zemích s køes anskými koøeny a tradicí? Mnoho katoických køes anù stáe ještì poci uje úèast na mši svaté v nedìi a ve svátek jako omezování osobní svobody a nepøíjemnou povinnost, místo toho, aby si s pnou vážností a radostí uvìdomii to nejpodstatnìjší: Bùh nás zve, aby s námi sdíe náš vezdejší i vìèný život. Taková nabídka se pøece nedá odmítnout, když víme, že je to Bùh takové nezmìrné ásky, že pro naši spásu se obìtova na døevu køíže a zpùsobi, že Ho mùžeme v tajemství Eucharistie konkrétnì pøijímat do svého života a myset a jednat v Jeho síe a miosti. Zváštì o Veikonocích Roku Eucharistie bychom si mohi otevøít Katechismus, proèíst a rozjímat tak jedno z ústøedních tajemství víry. Také svatý Otec dopni naše poznání encykikou Eccesia de Eucharistia a apoštoským istem Mane nobiscum Domine. Vìnujme trochu èasu tìmto inspirovaným textùm! Savnost Tìa a Krve Pánì, idovì svátek Božího Tìa jako zváštní zvýraznìní úcty k pøítomnému Kristu se odvozuje od vidìní svaté Juiány (+1258), kterého se jí dostao r v begickém Lutychu. Bya osovena Bohem, aby se snažia o zavedení svátku Božího Tìa. Získaa k tomu podporu poté, co by utyšský arcijáhen Jakub zvoen papežem a jako Urban IV. s- tanovi roku 1264 zmínìný svátek pro ceou Církev. Jako obvyke v té dobì šíøi se svátek postupnì. V Praze se poprvé procesí Božího Tìa konao roku 1355, tedy pøed 650 roky. Letos pøipadá savnost Tìa a krve Pánì na ètvrtek 26.kvìtna. V obou našich farnostech jsou ètvrtky ceoroènì dny ado- 16

17 race. Ve farnosti sv. Prokopa po veèerní mši sv. do 20:00, v k- ášterské farnosti Nanebevzaté P. Marie pøi pobožnosti od 17:15. Popeka Nazaretská (úryvek) Vácav Renè Pán vsta. I zticho koem stou všech dvanáctero apoštoù, že syšet jejich srdcí tep. Pán vzhéd k nebi, potom na nich spoèinu pohedem a v daních zved bíý nekvašený chéb. A poté sovy tajemnými o ten Chéb rozdìi se s nimi. "Mé Tìo jíte, já jsem Chéb." A da jim jísti. Koem stou pokeko dvanáct apoštoù a ztajio svých srdcí tep. A zas Pán k nebi ruce vzpíná. V nich pozdvihuje kaich vína a ve svou Krev je promìní. "Kdo jí mé Tìo, Krev mou pije, 17

18 já v nìm, on ve mnì navždy žije. To èiòte pro své spasení". Svìtový den madých - Koín nad Rýnem 2005 Pìt kontinentù - ètyøi dny - jeden cí Zveme madé ze žïárských i okoních farností na nejvìtší akci svého druhu na svìtì - Svìtový den madých. Tentokrát se bude odehrávat v nìmeckém Koínì nad Rýnem od 16. do 21. srpna Pøedtím prožijeme ètyøi dny s komunitou Emanue v nìmeckém poutním místì Atöttingu od 11. do 15. srpna. Tato katoická komunita poøádá ve spoupráci s mìstem Atötting mezinárodní fórum s bohatým programem. Svìdectví živé víry, zkušenosti, koncerty, muzikáy, workshopy, sport i zábava - to vše s madými idmi z pìti kontinentù. Mnoho madých idí uèinio zkušenost, že SDM je skvìá pøíežitost zažít církev jinak než jsme zvykí. Rùzné organizaèní informace: - Odjezd ze Žïáru nad Sázavou - ve ètvrtek 11. srpna 2005 ráno - Pøedpokádaný návrat - v pondìí 22. srpna ráno - Simutánní pøekad do èeštiny a sovìnštiny zajištìn! - Cena je 6.500,-Kè - zahrnuje úèastnický popatek za ceý pobyt, ubytování, stravu, pojištìní, jízdné v Koínì a okoí a veškerou dopravu. Pokusíme se zajistit pro úèastníky sevu. S farní "výpravou" pojede také dospìá zodpovìdná osoba jako doprovod, což je podmínka pro úèast madších osmnácti et. - Pøihašovat se mùžete u svého knìze, ten Vám také poskytne daší potøebné informace. 18

19 - - te Radio PROGLAS Radio PROGLAS Radio PROGLAS Mií budoucí posuchaèi, s radostí vám oznamujeme, že Radiu Prohas by pøidìen dokrývací kmitoèet pro Žïár nad Sázavou 104,0 MHz. Vysíaè bude stát na kopci Bažkov nad Rudocem. Radio Prohas je stanicí s vysíáním pro rodiny a jednotivce stavìjící na køes anských hodnotách. Radio vysíá nepøetržitì.letos saví Radio Prohas 10 et od zahájení provozu. Provoz není kryt prodejem rekamy, ae dobrovonými pøíspìvky posuchaèù. Prùmìrný pøíspìvek posuchaèe je v posední dobì 1,20 Kè dennì. Pokud se takových posuchaèù najde v našem regionu 452, mùže Radio Prohas po vybudování vysíaèe zaèít vysíat. Samotný vysíaè bude stát asi 250 tis.kè. Øedite Radia Progas P. Martin Hoík s Otcem biskupem Vojtìchem. Pøispìt mùžete jakoukoiv èástkou na úèet Radia Prohas: /6800. Jako variabiní symbo uveïte své èíso èena Kubu pøáte Radia Prohas nebo rodné èíso. Vzhedem k vyšším popatkùm za poštovné je možno pøíspìvek posat prostøednictvím pí. A. Š astné, te , která zaøídí hromadnou patbu se seznamem pøispìvateù. Každý pak asi do 7 mìsícù obdrží podìkovánípotvrzení o pøíjmu. 19

20 Z význaèných dat r Rok Eucharistie pokraèuje do øíjna 2005 pod rozjímavým tématem Eucharistie- pramen a vrcho života Církve. Savnost Krista Kráe je prodoužením Roku Eucharistie; bya ustanovena pøed 80 roky dne s- vatým Otcem Piem XI. Rok farnosti 2005 navazuje v brnìnské diecézi organicky na Rok rodiny. Kášterská farnost pøipravuje diecézní setkání, o kterém je psáno na jiném místì. Jubiejní 20. svìtový den mádeže bude zahájen v Koínì nad Rýnem eucharistickou savností 16. srpna Bižší viz samostatná informace. Dogma o neomynosti papeže ve vìcech víry a mravù byo vyhášeno pøed 135 roky a vzbudio veký ohas. Dogma o Nanebevzetí Panny Marie, které se bezprostøednì týká dìjin konventního, nyní farního kostea v k- ášteøe žïárských cisterciákù, byo vyhášeno pøed 55 roky dne 1.záøí Katoický knìz a budite Matìj Josef Sychra zemøe na kášterské faøe dne 19. bøezna 1830 pøed 175 roky. Pùsobi m.j. i v bízkém Jimramovì v duchu ekumeny. Biskup Štìpán kardiná Trochta, saesián se narodi 26. bøezna 1905 pøed 100 roky. Zemøe r po návštìvì církevního tajemníka na itomìøickém biskupství. Vzácným dìdictvím jsou m.j.i jeho kázání. Shodou okoností saví i itomìøické biskupství 350 rokù od zøízení rozhodnutím papeže Aexandra VII. ( ). První moravský arcibiskup sv. Metodìj zemøe pøed 1120 roky. Jeho basiika a hrob se dosud marnì hedá. Svatý Otec Jan Pave II. se narodi 18. kvìtna 1920 pøed 85 roky. Papežem od , pøedtím krakovským arcibiskupem Karoem kardináem Wojtyou. V øíjnu 2004 vyhási Rok Eucharistie. 20

21 Bahosavená Paní Zdisava z Lemberka a Køižanova a bahos. Jan Sarkander byi kanonizováni 21. kvìtna 1995 pøed deseti roky v Oomouci svatým Otcem Janem Pavem II. Dne pøed 385 roky by knìz Jan Sarkander umuèen. Sv.Kement Maria Hofbauer- Dvoøák, náš misionáø ve Vídni zemøe pøed 185 roky. Vìrouènou konstituci O Božím zjevení ( Dei verbum) vyhási II. Vatikánský konci 18. istopadu 1965 pøed 40 roky. Jeden z impusù citujeme: " Církev mìa vždy v úctì Boží Písma jako samo Tìo Pánì, vždy - pøedevším v posvátné - iturgii- neustáe bere a podává vìøícím Chéb života ze stou Božího sova i Kristova tìa " (DV VI.,21.). Dopis PP.Jana Pava II. k Zeenému ètvrtku z února 1980 aktuánì sdìuje: " savení Eucharistie byo od nejstarších dob spojeno nejen s moditbou, ae i s èetbou Písma s- vatého jakož i se zpìvem ceé obce. Proto se moho odedávna používat pro mši svatou srovnání církevních Otcù o dvou s- toech, na nichž pøedkádá církev svým synùm a dcerám Sovo Boží a Eucharistii, Chéb Pánì (kap.iii./10-11). Pastorání konstituci O Církvi v dnešním svìtì ( Gaudium et spes - Radost a nadìje) vyhási II. Vatikánský k- onci 7. prosince 1965 pøed 40 roky. Z jejího textu: " èovìk, jediný tvor na zemi, kterého Bùh vhtì pro nìho samého, mùže sám sebe pnì naézt jen v opravdovém darování sebe samého./srv.lk17,33/ (GS2/24). II. Vatikánský konci by ukonèen pøed 40 roky. Pøines do Církve mohutný obrodný pohyb a nové impusy. Papeži v dobì konciu byi Jan XXIII a Pave VI. Na konciu vystoupi i pražský arcibiskup Josef kardiná Beran, který se z Øíma do Prahy již nesmì vrátit. Èeský krá Kare IV. proje branami Øíma pøed 650 roky a na Hod Boží veikonoèní by v basiice svatého Petra korunován císaøem. 21

22 P. prof. Dominik Pecka, knìz, fiosof a spisovate se narodi 4.srpna Je autorem tøísvazkového día Èovìk, øady popuárnì-nauèných spisù i beetrie. Jeho Moderní èovìk a køes anství je stáe moderní, a svìží dío, zatímco moderní èovìk je zjevnì unavený a ponìkud dezorientovaný spìchem a ignorancí Božího poseství Hirošima a Nagasaki: v srpnu 1945 se stay epicentrem tragédie statisícù idí, odsouzených k boestnému umírání i po nìkoika generacích. O deset et pozdìji, r pøed padesáti ety zemøe Abert Einstein, který prosi pøi vzniku atomové zbranì tehdejší poitické vedení USA, aby neužii zbraò pøímo vùèi idem, ae aby pouze demonstrovai její síu. Marnì. R.1415 by tragický pro M. Jana Husa a èeský národ, k- terý postiho schizma, jehož pozdìjším dùsedkem by rozvrat, násií a úpadek. Historik prof. Josef Pekaø, který se dokáza nezaujatì podívat do èeských dìjin, se narodi ( ). ThDr. et PhDr. Metodìj Zemek, který se vìnova historii Kroniky káštera žïárského a podíe se na jejím vydání v roce 1964 a který je spouautorem rozsáhých Dìjin Žïáru nad Sázavou (4sv ), se narodi , pøed 90 roky. Zemøe za rok tomu tedy bude již deset et. By také zakádajícím èenem Spoeènosti Cisterciana Sarensis. Po životì pném zvratù odeše do ústraní káštera, kde ve sužbì Pánu napni své dny. R.I.P. Nabízí se ještì daší mnohá a zajímavá výroèí, ae ponecháme na zvídavosti ètenáøe, aby si dopni, co se do našeho Veikonoèního zpravodaje nevešo. 22

23 Jak savíme Veikonoce (úryvek z eseje mons.prof.dr. Kara Vrány Kráceno.) Možná se nám dokonce zachce nahédnout do jejich h- ubšího smysu a odhait tøi na sebe navazující vrstvy. První vrstva nám øíká, že veikonoce jsou svátky jara. Probuzení jara ukazuje vítìzící síu života, který zdoává smrt a její zbranì, nemoci. Všude se setkáváme s prastarými vyprávìními, jimiž idová poetická pøedstavivost znázoròovaa vítìzné støetávání života a smrti. Druhá vrstva veikonoèních svátkù má už dìjinnou podobu židovského osvobození z egyptského otroctví. Cesta do toik vyhížené svobody bya- a je dodnes- vemi boestná. Do zasíbené zemì vejdou noví, sebevìdomí a tvoøiví idé. Na památku Veké noci, kdy byi Izraeité vysvobozeni z egyptského otrockého podruèí, bya ustanovena savnost Pesah. Toto jméno znamená vyjití, vykroèení nebo i pøekroèení hranic. Tøetí vrstva veikonoèních svátkù má køes anskou tváø. Když Kristus usedá ke savení tradièní veikonoèní veèeøe, aby pojed se svými apoštoy rituánì pøipraveného beránka, z- varšuje vastnì svùj život a své dío. Uprostøed veèeøe vstává a umývá apoštoùm nohy. To bya sužebná práce vykonávaná otroky. Dává pøíkad k jednání všem. Lidé si mají navzájem obìtavì soužit. Bìhem své promuvy vysovuje podstatnou myšenku: "Nikdo nemá vìtší ásky než ten, kdo vydává život za své pøátee". V závìru veèeøe dochází k druhé nepochopitené udáosti. Kristus bere cheba, žehná, áme a dává apoštoùm jako své Tìo. Podobnì tak èiní s kaichem vína, které prohašuje za svou Krev, která se proévá za høíchy svìta. A dodává: "To konejte na mou památku!" Kristus se tak ztotožòuje s obìtovaným beránkem. Neruší tak starozákonní Pesah, ae napòuje ho. Kristovy Veikonoce otevírají novou, úžasnou možnost, tedy i nadìji: žít idský život v jeho každodennosti jako savnost trvaé obìtavosti a vzájemné výmìny darù.- 23

24 Všechny tøi vrstvy našich veikonoèních svátkù se prostupují a vytváøí jednotný ceek. Savíme jak vítìzící život jarní pøírody, tak i nádheru svobody pøemáhající otroctví, tak i køes anskou nadìji. Ctiteé Eucharistie Ze zástupu svìtcù a svìtic v Roku Eucharistie pøipomínáme aespoò tyto: Sv. Tomáš Akvinský OP, ( ) kromì vekých teoogických spisù napsa také nedostižné hymnické skadby k poctì Nejsvìtìjší Svátosti. Proto jedním z jeho atributù je i monstrance. Je církevním uèiteem a patronem katoických vysokých ško. Sv. Petr Juián Eymard SSS ( ) je zakadateem Kongregace Eucharistinù (1856) i Kongregace sužebnic Nejsvìtìjší Svátosti. Obì spoeèenství podporují úctu k Nejsvìtìjší Svátosti. Sv. Anna Kateøina Emmerichová, øehonice, mystièka ( ) bya stigmatizovanou augustiniánkou. Její vidìní zaznamenáva Kement Brentano. Týkají se umuèení Pánì i života Panny Marie. Tato øehonice žia prakticky z pøijímání Tìa Pánì. V úctì k ní se vzácnì shodovay mnohé osobnosti, které k sobì navzájem mìy daeko. Jejím prostøednictvím je tak z Boží strany naznaèeno, Kdo je pravým svorníkem a úheným kamenem jednoty Církve. P. Vácav Kement Petr, knìz, zakadate Petrinù ( ) zaoži kongregaci pro výchovu mádeže, pastoraci uèòù, 24

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

R A N Ž Á D A. Užili jsme si výlet po Praze. Co dokáže pantomima. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si výlet po Praze. Co dokáže pantomima. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mádeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobyisy, Bohnice vyšo: bøezen 2014 roèník 8, èíso 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užii jsme si výet po Praze Vyrazii jsme za chadného poèas? na úžasný

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mádeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobyisy, Bohnice vyšo: eden 2012 roèník 6, èíso 6 Pracovníci Spiráy pøejí všem kientùm pøíjemnì strávené dny v roce 2012. -1- ORANŽÁDA - OBÈASNÍK

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mádeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobyisy, Bohnice roèník 9, èíso 1 vyšo: záøí 2014 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v daším škoním roce! Vìøíme, že jste si

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

R A N Ž Á D A. Pøivítal nás kouzelný les Øáholec. Konal se veletrh kroužkù. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Pøivítal nás kouzelný les Øáholec. Konal se veletrh kroužkù. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mádeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobyisy, Bohnice vyšo: øíjen 2014 roèník 9, èíso 2 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Pøivíta nás kouzený es Øáhoec Jednou z obíbených podzimních akcí je

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

8. dubna 2004 strana 1. èíslo: 4 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. dubna 2004

8. dubna 2004 strana 1. èíslo: 4 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. dubna 2004 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. dubna 2004 strana 1 èíso: 4 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. dubna 2004 V sobotu 20. bøezna se kona již 25. roèník taneèní soutìže kategorie A - Benátecký pohár (fotoreportáž na str. 12).

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Zpravodaj MÚVS. Úvodní slovo. Cyklus pøednášek s osobností. Promoce absolventù 15.11. 2012. prosinec 2012

Zpravodaj MÚVS. Úvodní slovo. Cyklus pøednášek s osobností. Promoce absolventù 15.11. 2012. prosinec 2012 Zpravodaj MÚVS prosinec 2012 Úvodní sovo Cykus pøednášek s osobností Vážení a mií absoventi, studenti, koegové, konec roku je tu a s ním i ona ošidná tøináctka roku nadcházejícího. My Vám však pøejeme,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

VOLEBNÍ NOVINY ODS. ...pojïte s námi dál! NEZAPOMEÒTE!!! Komunální volby 2006 se konají: 20. - 21. øíjna 2006. Chrastava.

VOLEBNÍ NOVINY ODS. ...pojïte s námi dál! NEZAPOMEÒTE!!! Komunální volby 2006 se konají: 20. - 21. øíjna 2006. Chrastava. Strana 20 NEZAPOMEÒTE!!! Komunání voby 2006 se konají: 20. - 21. øíjna 2006 VOLEBNÍ NOVINY Komunání voby 2006 Obèanská demokratická strana - místní sdružení Chrastava ODS Chrastava O èem rozhodují komunání

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

na 49. ročník turistické akce

na 49. ročník turistické akce KČT Loko Tepice, Oafpaz a Kub Krušnohorců KKKKKK připravii a tím zvou všechny turisty,turistky a turistčata,ceé turistické oddíy, příznivce zimní turistiky a VHT,a daší odváživce, kteří chtějí prožít perfekt

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

R A N Ž Á D A. Všeználek vyrazil do akce. Jak dopadla výtvarná a fotografická soutìž ke 35. výroèí našeho DDM. Øádili u nás piráti

R A N Ž Á D A. Všeználek vyrazil do akce. Jak dopadla výtvarná a fotografická soutìž ke 35. výroèí našeho DDM. Øádili u nás piráti R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mádeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobyisy, Bohnice vyšo: èerven 2014 roèník 8, èíso 10 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Všeznáek vyrazi do akce Všeznáek v pohybu bya akce pùvodnì napánovaná

Více

R A N Ž Á D A. Co jsme vyráběli z FIMA. Užili jsme si turnaj v Carcassonne. Občasník Domu dětí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Co jsme vyráběli z FIMA. Užili jsme si turnaj v Carcassonne. Občasník Domu dětí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Občasník Domu dětí a mádeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobyisy, Bohnice vyšo: prosinec 2015 ročník 10, číso 4 CO SE DĚLO ZAJÍMAVÉHO Co jsme vyráběi z FIMA Vekého ohasu se dočkaa dínička zaměřená

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Karl Rahner. Rstání. a milost. Příspěvky k pastorální teologii

Karl Rahner. Rstání. a milost. Příspěvky k pastorální teologii Kar Rahner Rstání a miost Příspěky k pastorání teoogii Kniha ychází rámci projektu studentské grantoé soutěže Východ - Západ teoogie diaogu SIVV 43 6I 00023- Ohas Kara Rahnera českém prostředí1 KŇAZ5KÝ

Více

Svìtové dìdictví UNESCO WIES

Svìtové dìdictví UNESCO WIES Svìtové dìdictví UNESCO WIES Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Interiér kostela Nìmecko WIES 4 D BAYERN BAVORSKO Do seznamu UNESCO byl v roce 1983 zahrnut rokokový

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm v èástech vìnovaných VKV jsou použity materiály od Antonína Køíže, OK1MG a Františka Loose, OK2QI 1998 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí,

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno Zpráva o činnosti D o m o v a D ě d i n a Opočno za rok 2012 I. Pnění úkoů v obasti havní činnosti organizace Kapacita zařízení 109 uživateek z toho pobytů: 104 ceoročních 5 denních Průměrný počet uživateek:

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více