Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 SPOLEÈNÝ ZPRAVODAJ ŽÏÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L.P Program pøípravy a iturgických osav ROK EUCHARISTIE øíjen øíjen 2005 ROK FARNOSTÍ 2005 Pøidružené programy kuturní Poutì a daší programy roku 2005

2 Jedno moudré skotské pøísoví øíká: "Nejepší vìci v životì nejsou vìci". Abychom na to nezapomnìi, obèas se odvážíme nìkterých "vìcí" zøíci. Svatopostní úsií nemá popøít radost z vìcí, z jída, ze zábavy ae objevit, že nejepší vìci v životì nejsou vìci. Na zaèátku postní doby jsme se modii: "Prosíme Tì, a v postní dobì houbìji pronikneme do tajemství Kristova vykupiteského día a stáe opravdovìji z nìho žijeme. Amen." Co více bychom Vám mohi pøát pro etošní Veikonoce? Žehnají P. Tomáš Hoý P. Vadimír Vojtìch Záeský 2

3 Veikonoèní program ve farnosti pøi kostee sv. Prokopa na Tvrzi Savnosti v postní dobì (kromì bìžných nedìí): sobota 19.bøezna, savnost svatého Josefa; mše svatá v 8.00 hod. a veèer v hodin. Pøed veèerní mší sv. sv.zpovìï 16:00-18:00 hod. Pobožnosti Køížové cesty: - v pátek hod; v nedìi hod; 1. Veikonoèní svatá zpovìï ètvrtek 17. bøezna odpoedne hod. pátek 18. bøezna pøed Kvìtnou nedìí: hodin; náseduje køížová cesta v hod. a mše sv. v hod. sobota 19. bøezna pøed Kvìtnou nedìí: hodin; Mše sv. v 8.00 a veèer v hod. pondìí Svatého týdne 21. bøezna: ; hod.; cizí zpovìdníci; úterý Svatého týdne 22. bøezna: hodin; støeda Svatého týdne 23. bøezna : hodin; 2. Veikonoèní mše svaté a obøady Vekého pátku Kvìtná nedìe 20. bøezna: 7.30, a veèer v hod. pondìí Svatého týdne 21. bøezna: veèer v hod. úterý Svatého týdne 22. bøezna: ráno v 8.00 hodin støeda Svatého týdne 23. bøezna: ráno v 8.00 hodin Zeený ètvrtek 24. bøezna, Památka Veèeøe Pánì: veèer v hodin. 3

4 Veký pátek 25. bøezna,. Památka Umuèení Pánì: Po Køížové cestì ve hodin násedují vekopáteèní obøady v hodin. Den pøísného postu. Bíá sobota 26. bøezna: Vigiie Hodu Božího Veikonoèního ve hodin. Nedìe savnosti Zmrtvýchvstání Pánì 27. bøezna: Hod Boží Veikonoèní: ráno 7.30, 10.30; a veèer v hod. Pondìí veikonoèní 28. bøezna. : Mše sv. v 7.30 hod. a v hod. Veèerní mše sv.není. Od úterý 29. bøezna v oktávu veikonoèním a násednì je poøad mší svatých bìžný. První svaté pøijímání: pøi nedìní mši svaté 12.èervna v hodin; svatá zpovìï pro pøistupující dìti bude v sobotu 11.èervna od hodin. Program farní poutní savnosti opata a patrona sv. Prokopa Poutní savnost farnosti se uskuteèní v nedìi 3.èervence. Poøad mší svatých obvyký, odpoedne ve hodin požehnání a od hod. pøáteské posezení farníkù na dvoøe fary, ke kterému jste srdeènì všichni zváni. Sobotní mše svatá 2. èervence bude již v hodin. Po ní setkání farníkù pøi hudbì na farním dvoøe. Rok Eucharistie: úcta ke svátostnému Kristu Ježíši je zvýraznìna konáním pravidených soukromých adorací pøed vystavenou Nejsvìtìjší Svátostí po veèerní mši svaté každý ètvrtek do 20:00 hod. ve farním kostee. 4

5 Poutní savnosti v pøifaøených obcích Poèítky, Navštívení Panny Marie: nedìe 29. kvìtna ve hod. Doní Hamry, Svatých Cyria a Metodìje úterý 5. èervence v hod.; Vysoké, Panny Marie Karmeské nedìe 17. èervence v hod; Mìkovice, Svaté Anny nedìe 24. èervence v hod.; Radonín, Narození Panny Marie nedìe 11. záøí v hod.; Hamry nad Sázavou - Najdek, Panny Marie Boestné: nedìe 18. záøí v hod.; Žïár nad Sázavou, svatý Prokop nedìe 4. èervence, bìžný èas mešních obøadù; Žïár nad Sázavou, Nejsvìtìjší Trojice nedìe 22. kvìtna, v hod, savnost. Mše sv. v hod. u sv. Prokopa nebude. Informace o daších programech svatoprokopské farnosti Termíny víkendových setkání dìtí a termíny etních táborù dìtí a mádeže pro 1. až 8. tøídy ZŠ budou oznámeny v oháškách. Zájemci se budou moci vèas pøihásit. Výstava VIA CRUCIS Vácava Macha-Koáèného sekoná od 13. do 26. bøezna 2005 v kapi svaté Barbory. 5

6 Veikonoèní program kášterské farnosti pøi kostee Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuáše Kvìtná nedìe, 20. bøezna 9:05 mše svatá s žehnáním ratoestí a prùvodem; 14:00-16:00 - svátost smíøení. Poøad bohosužeb ve Svatém týdnu a na Veikonoce Zeený ètvrtek, 24. bøezna, památka Veèeøe Pánì: 10:00 - Missa Chrismatis v biskupské katedráe Brno- Petrov 19:00 - Mše svatá v našem farním kostee na památku posední Veèeøe Pánì. Veký pátek, 25. bøezna, památka Umuèení Pánì: 15,00 -. Køížová cesta; 16,00 - obøady Vekého pátku Bíá sobota, 26. bøezna: 9:00 - ranní chváy, moditba u hrobu Savnost Zmrtvýchvstání Pánì Sobota, 26. bøezna 21:00 hod mše svatá, obnova køestních sibù.vigiii doprovází farní chrámový sbor. Nedìe, 27. bøezna 9:05 hod. mše svatá, žehnání pokrmù. Zpívá vokání kvartet Fons. Dùežité: Podobnì jako o oòských Veikonocích je na sobotní vigiii objednán autobus pro farníky z fiiáních obcí, který je pøiveze a po skonèení bohosužeb odveze zpìt. 6

7 Poutní savnosti v kášterské farnosti POUTÌ NA ZELENÉ HOØE První etošní svatojanská pou na Zeené Hoøe bude v sobotu 23. dubna. Mši svatou budeme savit již v 16:00 s poutníky z farností ve kterých v souèasné dobì pùsobí naši jáhni Pave Lacina a Libor Buèek. O hudbu pøi mši svaté se postarají schoy z Doních Bojanovic a z Domažic. Oba sbory zahrají a zazpívají také po mši svaté. Havní pou ke svatému Janu Nepomuckému bude v nedìi 15. kvìtna. V sobotu pøedtím, 14. kvìtna, bude první poutní mše svatá v 17:00. V nedìi budou na Zeené hoøe mše svaté tradiènì v 6:00, 7:30, 9:00 a v 10:30. Odpoedne bude mše svatá ve 14:30 s májovou pobožností. Zpívat bude etos sbor Bohusava Martinù z Tøince. POUTÌ VE FILIÁLNÍCH OBCÍCH - Pou v Èeské Mezi (kape Nejsvìtìjší Trojice) bude v nedìi 22. kvìtna v 15:00. - Stržanovská pou ke svatému Antonínovi bude etos v nedìi 19.èervna v 11:00. - Pou na Cikháji ke svaté Annì budeme savit v nedìi 31. èervence v 15:00. - Havní pou v kášterním kostee Nanebevzetí Panny Marie v nedìi 14. srpna. - Pou v Ponièce bude u kapièky svatých Andìù strážných v nedìi 4. záøí v 11:00. - Svatovácavská pou ve Svìtnovì bude v nedìi 2. øíjna v 11:00 hodin. 7

8 Daší informace ze života kášterské farnosti PRIMICE NAŠICH NOVOKNÌŽÍ Letošní rok pøinese, dá-i Pán, dvì veké udáosti na které se upøímnì tìšíme a jsme za nì vdìèní. Po více než 13.ti etech budeme prožívat savnosti prvních obìtí mše svaté dvou budoucích novoknìží Pava a Libora. Vkášterské farnosti byy knìžské primice v minuosti v tìchto etech: Vroce 1973 (1.7.) stá poprvé u otáøe jako knìz P. Josef Brychta, o 8 et pozdìji, v roce 1981 (byo to 5.7.) mì primici P. Mioš Kabrda a v zimì roku 1991 P. Vadimír Hron. Bratr Libor Buèek, který pùsobí jako jáhen v pzeòské diecézi souží v souèasné dobì ve farnosti Domažice. Knìžské svìcení je napánováno na sobotu 11. èervna v 11:00 v katedráe v Pzni. Primice bude druhý den - v nedìi 12. èervna v 15:00 hod. ve Žïáøe nad Sázavou 2. Za 14 dní na to bude knìžské svìcení v Brnì - v sobotu 25. èervna by mì být vysvìcen Pave Lacina. Spou s ním také br. Pave Lazárek a náš oòský pastoraèní asistent br. Michae Mareš. Primice Pava Laciny bude rovnìž násedující den, v nedìi 26. èervna odpoedne ve Žïáøe nad Sázavou 2. Na obì knìžská svìcení vypravíme autobus a na primièní savnosti Vás již dnes jménem Pava a Libora srdeènì zvu. Prosím Vás o moditbu za tyto naše bratry. Diecézní pou rodin a farností ve Žïáøe-kášteøe Podruhé bude konána do Žïáru nad Sázavou diecézní pou rodin a farností. Termín je stejný jako pøed rokem; tedy první sobota v záøí Ceý tým poøadateù již dnes pøipravuje program! 8

9 Farní pou do LURD Odjezd pánujeme na nedìní odpoedne 18. záøí. První noc prožijeme v autobuse a budeme odkrajovat kiometry. Ráno bychom mìi dorazit do rozvain burgundského káštera Cuny, v Taize se pøipojíme k poední moditbì a odtud je to jen pár k- iometrù do Paray e Monia ke sv. Markétì Marii Tam bude první noceh. Daší den nás èeká douhá cesta do Lurd. Tu si zpøíjemníme buïto prohídkou Carcassone, nebo starého øímského aquaduktu. V Lurdech budeme 4 dny a jeden (možná i dva) dny bychom s èástí výpravy prožii na španìsko-francouzských hranicích a dosáhi nìjakého pìkného pyrenejského vrchou. Tuto aternativu si zájemci pøipatí a také "propotí". Z Lurd se vydáme zpìt domù pøes Itáii a jednu noc prožijeme na úžasné apské svatyni - poutním místì La Sapett. Návrat je napánován na pondìí 26. záøí. Bibické hodiny Daší bibické hodiny budou v køížové chodbì kášterské fary v tyto soboty: 2. dubna, 30. dubna a 4. èervna. Bibické hodiny zaèínají vždy v 19:00 hodin a jsou urèeny všem, kdo se chtìjí bíže seznámit s posestvím Božího Sova. Všichni jsou zváni. Bibické veèery budou pokraèovat opìt od záøí, kdy zaèneme probírat jednotivé knihy Starého Zákona. Duchovní obnova farnosti Když zde by otec Eias poprvé, odéta hned druhý den na Nový Zéand, také v oòském roce si k nám "odskoèi" ze svých cest Jsme vdìèní, že i etos má ve svém diáøi zapsaný Žïár nad Sázavou. Pøedstavovat jej již nemusím - snad jen na pøipomínku: maý, usmìvavý se stáým humorem a s pøipraveným sovem, 9

10 které jde k vìci. To je øehoní knìz, minorita, profesor a exorcista z Maty P. Eias Vea. Letošní duchovní obnova zaène v sobotu veèer a bude pokraèovat v nedìi Prožijeme ji zároveò jako pøípravu na knìžské primice. Prosím, poznamenejte si tento termín a již dnes mùžete informovat pøátee!! Kášter v bìhu dìjin Dùvodem tohoto maého pøednáškového cyku je nìkoik dùežitých udáostí: etošní rok je v brnìnské diecézi "Rokem farnosti", 19. bøezna si pøipomeneme výroèí 175 et od smrti knìze Matìje Josefa Sychry, v této dobì zahajujeme po mnoha etech opravy interiéru kostea Nanebevzetí Panny Marie a souèasnì dojde v nejbižší dobì k navrácení Konventního kostea po 52. etech do vastnictví farnosti Cykus pøednášek zahájia v nedìi 27. února 2005 Doc. PhDr. Kateøina Charvátová, CSc. Téma: Poèátky cisterciáckého øádu, spirituaita cisterciákù O týden pozdìji; v nedìi 6. bøezna 2005 mì pøednášku Prof. PhDr. Mojmír Horyna o Žïárském kášteøe ve vrchonì barokním období. Triogii zakonèí v nedìi 13. bøezna 2005 PhDr. Zdenìk Vyhída a jeho téma je Život a dío P. Matìje J. Sychry. Po pøednášce bude autogramiáda nové knihy Mgr. Petry Schmidtové "Matìj Josef Sychra". Pøednášky se budou konat v køížové chodbì, v budovì fary vždy od 16,00 hod. PØIPRAVUJEME Farní tábor pro dìti a mádež I v tomto roce bude, dá-i Pán, farní tábor pro starší dìti a m- ádež. Tentokrát to bude opravdu "tábor" protože po dvou etech koneènì opustíme pohodný "barák" a vyrazíme do voné 10

11 pøírody. Tábor pøipravujeme na krásném místì na Vysoèinì a protože zatím vybíráme ze dvou možných táboøiš, nechám místo jako maé tajemství. Termín je jasný již dnes; èervence 2005! Žehnání mozaikového cyku - 10 et výroèí svatoøeèení sv. Zdisavy Patronku rodin a první kanonizovanou svìtici Vysoèiny z bízkého Køižanova osavíme dne 30. kvìtna pøi mši svaté s otcem biskupem v 17,00 hod. Zpívat bude Svatomichaská schoa Dr. Josefa Gerbricha z Brna. O pùvodu, vzniku a smysu ceého día pojednává na jiném místì samostatný èánek. Opravy konventního-farního kostea Když na poèátku roku 2004 navštívi kášterní koste pan ministr Dostá, pøisíbi ryché navrácení kostea, fary a èásti bývaého "rajského dvora" církvi - po 52. etech. Po mnoha z- matcích koneènì nic nebránio navrácení tohoto majetku. Nutné úøední kroky trvay však ještì ceý rok, než se podepsané smouvy dostay na katastrání úøad. I to je dùvod k radosti; snad i opravy které jsme již zaèai nám pùjdou snadnìji - jednak protože jednání s úøady bude m- nohem jednodušší a jednak proto, že pro nikoho není snadné obhospodaøovat majetek, který má ve vastnictví nìkdo cizí Pro rok 2005 se nám podaøio získat prostøedky z rozpoètu státu ve výši 4 miiony Kè a na tuto èástku by vypracován investièní zámìr na opravy v etošním roce. Zámìrem etošních prací je opravit obì boèní odi kostea. V prvním koe byy provedeny restaurátorské prùzkumy, odborný prùzkum omítek z hediska vhkosti, projekt na cekové osvìtení chrámu a probíhají statická mìøení. Pro zajímavost; jen tato mìøení statiky v kostee by stáa ,-Kè - naštìstí firma Inset pracuje zdarma, jako sponzor. 11

12 Bìhem bøezna zaène maíøská firma pana Rouzka (kromì kostea sv. Prokopa ve Žïáøe nad Sázavou a kostea na Fryšavì maovaa tato firma daších 50 kosteù) odstraòovat staré nátìry v obou boèních odích. Brzy na to se odstraní nìkteré strávené a poškozené omítky. Potom se budeme snažit vše ukidit a vyèistit aby moh koste soužit bìžným zpùsobem. V zednických a maíøských pracích by se pokraèovao až koncem éta po "kášterské" pouti (15.8.). Souèasnì s tìmito opravami bude probíhat restaurování obou opatských a všech šesti boèních otáøù. Napøíkad restaurování obrazù (bez havního otáøe) bude stát koem pù miionu korun, k tomu mùžeme pøipoèíst znaèné èástky za opravy umìých mramorù, štukù a soch Restaurátorský prùzkum ukáza, že od doby Santiniho úprav se náš koste maova pouze 4x. Pode farní kroniky to byo naposedy v roce Tehdy se pracovao od 21. záøí do 31. øíjna, maování stáo 1.400,- korun a práce proved stavite Josef Køeina z káštera. Je tøeba poznamenat, že od doby posedního požáru nebyy opraveny nìkteré omítky, štuky a žebroví keneb poznamenané touto zkázou - to nyní èeká nás! A posední informace: v tìchto dnech se dokonèuje oprava a výmaba obou zákristií, kam se koncem roku zaène vracet zrestaurovaný barokní nábytek z díny Øehoøe Thenyho. Deo gratis! Dìkuji také panu Ing. Františku Laštovièkovi za vydatnou pomoc, rovnìž øemesníkùm i farníkùm. K mozaikovému cyku v kášterním kostee Mozaikový cykus je tvoøen pìti rozmìrnými obrazy. U zrodu día stái dominikán ThDr. Ambrož Svatoš O.P (n. 1913)., Josef Pohanka ( ), ak.maíø Jarosav Šerých (n. 1928) a mozaikáø František Tesaø (n. 1936). K nim nutno jmenovat autora Žïárské kroniky Jindøicha Øezbáøe (1242 po 1300), prof. Jarosava Ludvíkovského ( ), pøekadatee Rudofa 12

13 Mertíka ( ) a autora kritického životopisu Paní Zdisavy a také druhého pøekadu Žïárské kroniky prof.zdeòka Kaistu ( ). Cykus by inspirován ještì pøed r a s jeho reaizací byo zapoèato po zaožení Spoeènosti Cisterciana Sarensis r Mozaiky vznikay v poøadí: Strom života (1994), Pøibysav a Sibya (1996), Boèek a Eufémie (1997), Smi a Eiška (1998). Bibický strom života uvádí do rodového pøíbìhu zakadateù káštera, kdy vemož Jan z Poné iniciova zaožení s køižanovským Pøibysavem. Když ae ten zemøe, zaoži kášter Boèek, jeho ze se svou manžekou a sestrou svaté Zdisavy Eufémií. Štìdrými spouzakadatei byi i v- dova po Pøibysavovi a matka svaté Zdisavy, Eufémi a Eišky paní Sibya a mocný Smi Lichnický, zakadate bízkého Brodu, který si vza za manžeku tøetí ze sester, Eišku. Mozaikový cykus je dopnìn Rodinou svaté Zdisavy, jakoby kvìtem rodu, patronkou rodin a chudých, první moravskou svatou. Rodiny zakadateù tak tvoøí jakýsi prùvod, který nás severní odí kášterního kostea vede do kape, kde - patrnì v tumbì zdi havní odiodpoèívá Paní Sibya a daší zakadateé. Daším zámìrem, který by završi ikonoogický smys día je pojednat severní pohøební kapi jako kapi s køtitenicí, aby tak rodové spoeèenství patronky rodin stáo jako dávní a pøece pøítomní svìdkové u zrodu èovìka k životu vìènému. Souèasnì se tak kape mùže stát místem rozjímání pro poutníky, kteøí se touží pokonit i matce svaté Zdisavy, paní Sibye, stojící vìrnì u poèátkù žïárského káštera. XI. Jarní voda SÁZAVA Daší veikonoèní pavba bude již tradiènì na "Èervené pondìí" bøezna. Po dopoedním mrskutu se bude odpoedne spouvat horní tok øeky Sázavy; vypouvat budeme ve 13:00 od sinièního mostu (sinice è.19 smìrem na Havíèkùv Brod) z Ronova. 13

14 Pøesné informace budou sdìeny pøihášeným úèastníkùm bezprostøednì pøed akcí pode aktuáního stavu vody. Pøedpokádaná déka pavby 20 km, pavbu však ze ukonèit u kterékoiv vakové zastávky. Zájemci, kteøí se chtìjí k fotie pøipojit, musí mít vastní oï s pády, tepé obeèení vhodné na vodu (staré šus áky, staré botasky ) a vèas se pøihásit. Prožíváme Rok farností Jaké je posání farnosti i každého jejího èena? - Vydávat svìdectví o Kristu; - Savit iturgii a žít z ní; - Vytváøet živé spoeèenství jehož støedem je Pán; - Pomáhat potøebným bez ohedu na to, jsou-i vìøící, nebo ne. Jaké jsou prostøedky k pnìní tohoto posání? - Moditba: Pravidenì se modíme, a už sami, nebo v rodinách èi spoeènì ve farnosti; nezapomínáme na moditby za farnost; - Aktivní život ve spoeèenství farnosti: Oživení svátostného života, savení nedìe jako prvního dne v týdnu, savení sváteèních dnù, vnímání podnìtù Ducha svatého, otevøenost vùèi duchovnímu správci farnosti a respektování jeho autority; - Pøijetí Božích pøikázání a jejich napòování v každodenním životì; snaha žít napno evangeium tam, kde vykonáváme své osobní povoání; 14

15 - Ochota a snaha sžít se v jediné spoeèenství farnosti; peèujeme o kuturu meziidských vztahù, snažíme se vyvarovat toho, co ubíjí život farního spoeèenství (napø. závist, stranictví, pýcha, sobectví, špatný pøíkad, enost a pohodnost, neustáé kritizování toho, co se ve farnosti dìje, šíøení pomuv a odsuzování druhých); - Vnímavost pro potøeby idí, s nimiž vytváøíme idskou spoeènost; - Úsií osvojit si ducha vzájemné sužby. Životaschopnost naší farnosti závisí na tom, jak úzce se budeme snažit žít ve spojení s Pánem Ježíšem, Havou Církve, a s jakou vytrvaostí budeme hedat Jeho pøítomnost v našich bižních. K Roku Eucharistie Nedìe a Eucharistie Nedìe a Eucharistie k sobì patøí od prvopoèátku Církve. Úèast na eucharistické Hostinì èasto znamenaa ohrožení vezdejšího života, nezøídka za dob pronásedování i muèednictví. Tak tøeba roku 304 u Kartága byo zatèeno 49 køes anù bìhem mše svaté. Jeden z nich na otázku Diokeciánova prokonzua, proè savii památku Pánì, odpovìdì: Protože veèeøe Pánì se nesmí vynechat. A jiný doda: Protože bez veèeøe Pánì nemùžeme být. Ti patøii k mnoha umuèeným prvotní Církve. Vìdìi o hodnotì 15

16 Eucharistie. A co dnes v civiizovaných zemích s køes anskými koøeny a tradicí? Mnoho katoických køes anù stáe ještì poci uje úèast na mši svaté v nedìi a ve svátek jako omezování osobní svobody a nepøíjemnou povinnost, místo toho, aby si s pnou vážností a radostí uvìdomii to nejpodstatnìjší: Bùh nás zve, aby s námi sdíe náš vezdejší i vìèný život. Taková nabídka se pøece nedá odmítnout, když víme, že je to Bùh takové nezmìrné ásky, že pro naši spásu se obìtova na døevu køíže a zpùsobi, že Ho mùžeme v tajemství Eucharistie konkrétnì pøijímat do svého života a myset a jednat v Jeho síe a miosti. Zváštì o Veikonocích Roku Eucharistie bychom si mohi otevøít Katechismus, proèíst a rozjímat tak jedno z ústøedních tajemství víry. Také svatý Otec dopni naše poznání encykikou Eccesia de Eucharistia a apoštoským istem Mane nobiscum Domine. Vìnujme trochu èasu tìmto inspirovaným textùm! Savnost Tìa a Krve Pánì, idovì svátek Božího Tìa jako zváštní zvýraznìní úcty k pøítomnému Kristu se odvozuje od vidìní svaté Juiány (+1258), kterého se jí dostao r v begickém Lutychu. Bya osovena Bohem, aby se snažia o zavedení svátku Božího Tìa. Získaa k tomu podporu poté, co by utyšský arcijáhen Jakub zvoen papežem a jako Urban IV. s- tanovi roku 1264 zmínìný svátek pro ceou Církev. Jako obvyke v té dobì šíøi se svátek postupnì. V Praze se poprvé procesí Božího Tìa konao roku 1355, tedy pøed 650 roky. Letos pøipadá savnost Tìa a krve Pánì na ètvrtek 26.kvìtna. V obou našich farnostech jsou ètvrtky ceoroènì dny ado- 16

17 race. Ve farnosti sv. Prokopa po veèerní mši sv. do 20:00, v k- ášterské farnosti Nanebevzaté P. Marie pøi pobožnosti od 17:15. Popeka Nazaretská (úryvek) Vácav Renè Pán vsta. I zticho koem stou všech dvanáctero apoštoù, že syšet jejich srdcí tep. Pán vzhéd k nebi, potom na nich spoèinu pohedem a v daních zved bíý nekvašený chéb. A poté sovy tajemnými o ten Chéb rozdìi se s nimi. "Mé Tìo jíte, já jsem Chéb." A da jim jísti. Koem stou pokeko dvanáct apoštoù a ztajio svých srdcí tep. A zas Pán k nebi ruce vzpíná. V nich pozdvihuje kaich vína a ve svou Krev je promìní. "Kdo jí mé Tìo, Krev mou pije, 17

18 já v nìm, on ve mnì navždy žije. To èiòte pro své spasení". Svìtový den madých - Koín nad Rýnem 2005 Pìt kontinentù - ètyøi dny - jeden cí Zveme madé ze žïárských i okoních farností na nejvìtší akci svého druhu na svìtì - Svìtový den madých. Tentokrát se bude odehrávat v nìmeckém Koínì nad Rýnem od 16. do 21. srpna Pøedtím prožijeme ètyøi dny s komunitou Emanue v nìmeckém poutním místì Atöttingu od 11. do 15. srpna. Tato katoická komunita poøádá ve spoupráci s mìstem Atötting mezinárodní fórum s bohatým programem. Svìdectví živé víry, zkušenosti, koncerty, muzikáy, workshopy, sport i zábava - to vše s madými idmi z pìti kontinentù. Mnoho madých idí uèinio zkušenost, že SDM je skvìá pøíežitost zažít církev jinak než jsme zvykí. Rùzné organizaèní informace: - Odjezd ze Žïáru nad Sázavou - ve ètvrtek 11. srpna 2005 ráno - Pøedpokádaný návrat - v pondìí 22. srpna ráno - Simutánní pøekad do èeštiny a sovìnštiny zajištìn! - Cena je 6.500,-Kè - zahrnuje úèastnický popatek za ceý pobyt, ubytování, stravu, pojištìní, jízdné v Koínì a okoí a veškerou dopravu. Pokusíme se zajistit pro úèastníky sevu. S farní "výpravou" pojede také dospìá zodpovìdná osoba jako doprovod, což je podmínka pro úèast madších osmnácti et. - Pøihašovat se mùžete u svého knìze, ten Vám také poskytne daší potøebné informace. 18

19 - - te Radio PROGLAS Radio PROGLAS Radio PROGLAS Mií budoucí posuchaèi, s radostí vám oznamujeme, že Radiu Prohas by pøidìen dokrývací kmitoèet pro Žïár nad Sázavou 104,0 MHz. Vysíaè bude stát na kopci Bažkov nad Rudocem. Radio Prohas je stanicí s vysíáním pro rodiny a jednotivce stavìjící na køes anských hodnotách. Radio vysíá nepøetržitì.letos saví Radio Prohas 10 et od zahájení provozu. Provoz není kryt prodejem rekamy, ae dobrovonými pøíspìvky posuchaèù. Prùmìrný pøíspìvek posuchaèe je v posední dobì 1,20 Kè dennì. Pokud se takových posuchaèù najde v našem regionu 452, mùže Radio Prohas po vybudování vysíaèe zaèít vysíat. Samotný vysíaè bude stát asi 250 tis.kè. Øedite Radia Progas P. Martin Hoík s Otcem biskupem Vojtìchem. Pøispìt mùžete jakoukoiv èástkou na úèet Radia Prohas: /6800. Jako variabiní symbo uveïte své èíso èena Kubu pøáte Radia Prohas nebo rodné èíso. Vzhedem k vyšším popatkùm za poštovné je možno pøíspìvek posat prostøednictvím pí. A. Š astné, te , která zaøídí hromadnou patbu se seznamem pøispìvateù. Každý pak asi do 7 mìsícù obdrží podìkovánípotvrzení o pøíjmu. 19

20 Z význaèných dat r Rok Eucharistie pokraèuje do øíjna 2005 pod rozjímavým tématem Eucharistie- pramen a vrcho života Církve. Savnost Krista Kráe je prodoužením Roku Eucharistie; bya ustanovena pøed 80 roky dne s- vatým Otcem Piem XI. Rok farnosti 2005 navazuje v brnìnské diecézi organicky na Rok rodiny. Kášterská farnost pøipravuje diecézní setkání, o kterém je psáno na jiném místì. Jubiejní 20. svìtový den mádeže bude zahájen v Koínì nad Rýnem eucharistickou savností 16. srpna Bižší viz samostatná informace. Dogma o neomynosti papeže ve vìcech víry a mravù byo vyhášeno pøed 135 roky a vzbudio veký ohas. Dogma o Nanebevzetí Panny Marie, které se bezprostøednì týká dìjin konventního, nyní farního kostea v k- ášteøe žïárských cisterciákù, byo vyhášeno pøed 55 roky dne 1.záøí Katoický knìz a budite Matìj Josef Sychra zemøe na kášterské faøe dne 19. bøezna 1830 pøed 175 roky. Pùsobi m.j. i v bízkém Jimramovì v duchu ekumeny. Biskup Štìpán kardiná Trochta, saesián se narodi 26. bøezna 1905 pøed 100 roky. Zemøe r po návštìvì církevního tajemníka na itomìøickém biskupství. Vzácným dìdictvím jsou m.j.i jeho kázání. Shodou okoností saví i itomìøické biskupství 350 rokù od zøízení rozhodnutím papeže Aexandra VII. ( ). První moravský arcibiskup sv. Metodìj zemøe pøed 1120 roky. Jeho basiika a hrob se dosud marnì hedá. Svatý Otec Jan Pave II. se narodi 18. kvìtna 1920 pøed 85 roky. Papežem od , pøedtím krakovským arcibiskupem Karoem kardináem Wojtyou. V øíjnu 2004 vyhási Rok Eucharistie. 20

21 Bahosavená Paní Zdisava z Lemberka a Køižanova a bahos. Jan Sarkander byi kanonizováni 21. kvìtna 1995 pøed deseti roky v Oomouci svatým Otcem Janem Pavem II. Dne pøed 385 roky by knìz Jan Sarkander umuèen. Sv.Kement Maria Hofbauer- Dvoøák, náš misionáø ve Vídni zemøe pøed 185 roky. Vìrouènou konstituci O Božím zjevení ( Dei verbum) vyhási II. Vatikánský konci 18. istopadu 1965 pøed 40 roky. Jeden z impusù citujeme: " Církev mìa vždy v úctì Boží Písma jako samo Tìo Pánì, vždy - pøedevším v posvátné - iturgii- neustáe bere a podává vìøícím Chéb života ze stou Božího sova i Kristova tìa " (DV VI.,21.). Dopis PP.Jana Pava II. k Zeenému ètvrtku z února 1980 aktuánì sdìuje: " savení Eucharistie byo od nejstarších dob spojeno nejen s moditbou, ae i s èetbou Písma s- vatého jakož i se zpìvem ceé obce. Proto se moho odedávna používat pro mši svatou srovnání církevních Otcù o dvou s- toech, na nichž pøedkádá církev svým synùm a dcerám Sovo Boží a Eucharistii, Chéb Pánì (kap.iii./10-11). Pastorání konstituci O Církvi v dnešním svìtì ( Gaudium et spes - Radost a nadìje) vyhási II. Vatikánský k- onci 7. prosince 1965 pøed 40 roky. Z jejího textu: " èovìk, jediný tvor na zemi, kterého Bùh vhtì pro nìho samého, mùže sám sebe pnì naézt jen v opravdovém darování sebe samého./srv.lk17,33/ (GS2/24). II. Vatikánský konci by ukonèen pøed 40 roky. Pøines do Církve mohutný obrodný pohyb a nové impusy. Papeži v dobì konciu byi Jan XXIII a Pave VI. Na konciu vystoupi i pražský arcibiskup Josef kardiná Beran, který se z Øíma do Prahy již nesmì vrátit. Èeský krá Kare IV. proje branami Øíma pøed 650 roky a na Hod Boží veikonoèní by v basiice svatého Petra korunován císaøem. 21

22 P. prof. Dominik Pecka, knìz, fiosof a spisovate se narodi 4.srpna Je autorem tøísvazkového día Èovìk, øady popuárnì-nauèných spisù i beetrie. Jeho Moderní èovìk a køes anství je stáe moderní, a svìží dío, zatímco moderní èovìk je zjevnì unavený a ponìkud dezorientovaný spìchem a ignorancí Božího poseství Hirošima a Nagasaki: v srpnu 1945 se stay epicentrem tragédie statisícù idí, odsouzených k boestnému umírání i po nìkoika generacích. O deset et pozdìji, r pøed padesáti ety zemøe Abert Einstein, který prosi pøi vzniku atomové zbranì tehdejší poitické vedení USA, aby neužii zbraò pøímo vùèi idem, ae aby pouze demonstrovai její síu. Marnì. R.1415 by tragický pro M. Jana Husa a èeský národ, k- terý postiho schizma, jehož pozdìjším dùsedkem by rozvrat, násií a úpadek. Historik prof. Josef Pekaø, který se dokáza nezaujatì podívat do èeských dìjin, se narodi ( ). ThDr. et PhDr. Metodìj Zemek, který se vìnova historii Kroniky káštera žïárského a podíe se na jejím vydání v roce 1964 a který je spouautorem rozsáhých Dìjin Žïáru nad Sázavou (4sv ), se narodi , pøed 90 roky. Zemøe za rok tomu tedy bude již deset et. By také zakádajícím èenem Spoeènosti Cisterciana Sarensis. Po životì pném zvratù odeše do ústraní káštera, kde ve sužbì Pánu napni své dny. R.I.P. Nabízí se ještì daší mnohá a zajímavá výroèí, ae ponecháme na zvídavosti ètenáøe, aby si dopni, co se do našeho Veikonoèního zpravodaje nevešo. 22

23 Jak savíme Veikonoce (úryvek z eseje mons.prof.dr. Kara Vrány Kráceno.) Možná se nám dokonce zachce nahédnout do jejich h- ubšího smysu a odhait tøi na sebe navazující vrstvy. První vrstva nám øíká, že veikonoce jsou svátky jara. Probuzení jara ukazuje vítìzící síu života, který zdoává smrt a její zbranì, nemoci. Všude se setkáváme s prastarými vyprávìními, jimiž idová poetická pøedstavivost znázoròovaa vítìzné støetávání života a smrti. Druhá vrstva veikonoèních svátkù má už dìjinnou podobu židovského osvobození z egyptského otroctví. Cesta do toik vyhížené svobody bya- a je dodnes- vemi boestná. Do zasíbené zemì vejdou noví, sebevìdomí a tvoøiví idé. Na památku Veké noci, kdy byi Izraeité vysvobozeni z egyptského otrockého podruèí, bya ustanovena savnost Pesah. Toto jméno znamená vyjití, vykroèení nebo i pøekroèení hranic. Tøetí vrstva veikonoèních svátkù má køes anskou tváø. Když Kristus usedá ke savení tradièní veikonoèní veèeøe, aby pojed se svými apoštoy rituánì pøipraveného beránka, z- varšuje vastnì svùj život a své dío. Uprostøed veèeøe vstává a umývá apoštoùm nohy. To bya sužebná práce vykonávaná otroky. Dává pøíkad k jednání všem. Lidé si mají navzájem obìtavì soužit. Bìhem své promuvy vysovuje podstatnou myšenku: "Nikdo nemá vìtší ásky než ten, kdo vydává život za své pøátee". V závìru veèeøe dochází k druhé nepochopitené udáosti. Kristus bere cheba, žehná, áme a dává apoštoùm jako své Tìo. Podobnì tak èiní s kaichem vína, které prohašuje za svou Krev, která se proévá za høíchy svìta. A dodává: "To konejte na mou památku!" Kristus se tak ztotožòuje s obìtovaným beránkem. Neruší tak starozákonní Pesah, ae napòuje ho. Kristovy Veikonoce otevírají novou, úžasnou možnost, tedy i nadìji: žít idský život v jeho každodennosti jako savnost trvaé obìtavosti a vzájemné výmìny darù.- 23

24 Všechny tøi vrstvy našich veikonoèních svátkù se prostupují a vytváøí jednotný ceek. Savíme jak vítìzící život jarní pøírody, tak i nádheru svobody pøemáhající otroctví, tak i køes anskou nadìji. Ctiteé Eucharistie Ze zástupu svìtcù a svìtic v Roku Eucharistie pøipomínáme aespoò tyto: Sv. Tomáš Akvinský OP, ( ) kromì vekých teoogických spisù napsa také nedostižné hymnické skadby k poctì Nejsvìtìjší Svátosti. Proto jedním z jeho atributù je i monstrance. Je církevním uèiteem a patronem katoických vysokých ško. Sv. Petr Juián Eymard SSS ( ) je zakadateem Kongregace Eucharistinù (1856) i Kongregace sužebnic Nejsvìtìjší Svátosti. Obì spoeèenství podporují úctu k Nejsvìtìjší Svátosti. Sv. Anna Kateøina Emmerichová, øehonice, mystièka ( ) bya stigmatizovanou augustiniánkou. Její vidìní zaznamenáva Kement Brentano. Týkají se umuèení Pánì i života Panny Marie. Tato øehonice žia prakticky z pøijímání Tìa Pánì. V úctì k ní se vzácnì shodovay mnohé osobnosti, které k sobì navzájem mìy daeko. Jejím prostøednictvím je tak z Boží strany naznaèeno, Kdo je pravým svorníkem a úheným kamenem jednoty Církve. P. Vácav Kement Petr, knìz, zakadate Petrinù ( ) zaoži kongregaci pro výchovu mádeže, pastoraci uèòù, 24

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

Ba³wochwalstwo Salomona

Ba³wochwalstwo Salomona Èíslo 218/roèník XIX. únor 2012 Proti dobrovolnému daru Ba³wochwalstwo Salomona Pan rozgniewa³ siê wiêc na Salomona za to, e jego serce odwróci³o siê od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu siê ukaza³

Více

Veøejné projednání návrhu zadání územního plánu mìsta Strakonice

Veøejné projednání návrhu zadání územního plánu mìsta Strakonice Veøejné projednání návrhu zadání územního pánu mìsta Strakonice V upynuém roce jsme osavii 640 et od zaoāení našeho mìsta. Strakonice a bízké okoí jsou pro vìtšinu z nás místem, kde trvae āijeme. Nìkteøí

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Já, pražský nevìøící Žid, stal jsem se vìøícím a zmìnil jsem svùj svìtový názor. Svatý Václav, plod ducha doby a výraz nadìje 10. století v Èechách, je také mùj svatý Václav

Více

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit!

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! Zpravodaj Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! 2/2009 Vydává Centrální svaz Kolpingova díla Èeské republiky, nám. Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sáz., telefon: ++420-566 620 207, 566 585 010, fax: ++420-566

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

2014 XV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci

2014 XV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 5 letnièní 2014 XV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, píšu tento úvodník a v hlavì ještì plno vzpomínek na Velikonoce. Plno dojmù, které mì

Více

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku:

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Roèník 20 Èíslo 2 25. 12. 2014 Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Ménì vzdychej, více zpívej. Ménì k zemi, více k nebi se dívej. Ménì

Více

ROZJÍMÁNÍ U POÈÍTAÈE SPIRITUALITA. MUDr. Dagmar Pohunková

ROZJÍMÁNÍ U POÈÍTAÈE SPIRITUALITA. MUDr. Dagmar Pohunková VÍCE NEŽ JARO Bývalá hollywoodská hvìzda, kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger ztratil sympatie, když nechal popravit trojnásobného vraha. Nedávno totiž podepsaly více než ètyøi miliony lidí výzvu

Více

Roèník II. èisto 5 záøí 2000

Roèník II. èisto 5 záøí 2000 Roèník II èisto 5 záøí 2000 Pfsmo svaté nám ølká: "Kdo nechce pracovat a nejl." Vaši rodièe pracuji, aby Vám mohli dávat co podva bratøi Leander a Izidor. Starši Leander se uèil velmi dobøe a pomáhal v

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 69 BØEZEN 1998 Z OBSAHU: Vychovávat - ale jak? Cesty k Bohu a k víøe VII. Duchovní odborky Skautská duchovní obnova Akce: Cihla pro Moravu Skautský zákon - pøíbìhy Rozhovor

Více

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Vybíráme Zprávy ve zkratce... str. 1 Bdeme mít Letní tábor?... str. 2 Pøeètìte si... str. 2 Co se dìje za dveømi?... str. 3 K zamyšlení!...

Více

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie Kalendáø 1.4.2010 2.nedìlevelikonoèní nedìlebo ího milosrdenství Eíslo:5 Roeník:15 Nedìle Pondìlí Úterý Støeda Ètvrtek Pátek Sobota 19. sv. Ema 20. sv. Hugo FARNÍ MISÍENÍK w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava

Více

Autobusy. Rozšíøení autobusové dopravy o spoje uvedené v únorovém vydání Napajedelských novin platí od 15. bøezna 2002.

Autobusy. Rozšíøení autobusové dopravy o spoje uvedené v únorovém vydání Napajedelských novin platí od 15. bøezna 2002. NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. BŘEZEN 2002 CENA 5 KČ Velikonoční vajíčko Tìlocvièná jednota Sokol poøádá v sobotu 23. bøezna pro dìti z našeho mìsta tradièní zábavné sportovní odpoledne

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

O lidech z vídeòského Gruftu /14. l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku

O lidech z vídeòského Gruftu /14. l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku CENA 10 K È l 1 / 2 0 0 1 l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku O lidech z vídeòského Gruftu /14 l Téma: Být prospìšným z dobré vùle /3 l Tøi otázky pro Sestru roku 2000 /7 l Událost: Tøíkrálová sbírka

Více

Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. Putování za zvony WWW.HLUBOKA.

Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. Putování za zvony WWW.HLUBOKA. H LU B O C KÝ Z P RA VO D A J Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. čísl o 1 1 - l i stopa d 2 0 1 0 - cen a 1 0 Kč Putování za zvony Po

Více

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj.

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Roèník 17 Èíslo 2 25. 12. 2011 Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Pøišel jako malé dítì, aby se pøiblížil našemu utrpení. Narodil se chudý, abychom

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Sousedé z Břevnova zažalovali hluk Bude v Šárce golfové hřiště a hotel?

Sousedé z Břevnova zažalovali hluk Bude v Šárce golfové hřiště a hotel? ČASOPIS PRO OBČANY PRAHY 6 10, Kč ročník 19. 1/2 2008 Na Masopustu v Břenově Sousedé z Břevnova zažaovai huk Bude v Šárce gofové hřiště a hote? První číso vyšo v roce 1888. Vydávání obnoveno v březnu 1990.

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

rušení celých oddìlení se samozøejmì

rušení celých oddìlení se samozøejmì ZRCADLO ZRCADLO14 SRPEN 2003 Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks na 165

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více